BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen

10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Francesca Balzani

Procedure : 2012/2281(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0409/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen

(17295 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, endeligt vedtaget den 1. december 2011[2],

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

–   der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[4],

–   der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse EUCO 76/12 af 28. og 29. juni 2012 om vækst- og beskæftigelsespagten, som medlemsstaterne har vedtaget,

–   der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, forelagt af Kommissionen den 23.oktober 2012 (COM(2012)0632),

–   der henviser til Rådets holdning af 6. december 2012 til forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 (17295/2012 – C7‑0401/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0409/2012),

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 til det almindelige budget for 2012 bl.a. omfatter en ajourføring af overslaget over indtægter efter den seneste revision af overslaget over egne indtægter og andre indtægter samt en stigning i betalingsbevillinger på næsten 9 mia. EUR, fordelt på udgiftsområderne 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme, med det formål at dække de resterende behov frem til udgangen af året;

B.  der henviser til, at andre behov samtidig er blevet delvist dækket ved den samlede overførsel af betalingsbevillinger (DEC 30/2012) med et samlet beløb på 419,7 mio. EUR;

C. der henviser til, at Kommissionen oprindeligt havde identificeret kilder til omfordeling til en samlet sum på 47,4 mio. EUR, som var inkluderet i FÆB 6/2012, som oprindeligt foreslået af Kommissionen;

D. der henviser til, at udsving i egne indtægter sammen med en betydelig stigning i indtægterne fra bøder og renter på 3 525 mio. EUR førte til en samlet nettostigning i indtægterne på 3 080,8 mio. EUR, hvilket vil mindske virkningen af FÆB 6/2012 på medlemsstaternes BNI-baserede bidrag;

E.  der henviser til, at delegationerne fra Parlamentet og Rådet under budgettrepartsmødet den 29. november 2012 indgik aftale om et revideret beløb for så vidt angår de behov, som skal finansieres i 2012, ved at skære beløbet ned til 6,1 mia. EUR, herunder omfordeling af 0,1 mia. EUR, som ikke oprindeligt var foreslået af Kommissionen;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 som forelagt af Kommissionen;

2.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012, som ændret af Rådet, afspejler den aftale, som blev opnået på budgettrepartsmødet den 29. november 2012;

3.  understreger, at den fælles erklæring om betalingsbehovet for 2012, i hvilken budgetmyndigheden anerkender, at der burde være blevet bevilget 2,9 mia. EUR i ekstra betalinger i 2012 med henblik på at opfylde de betalingskrav, som Kommissionen har modtaget, udgør en integreret del af den aftale, som blev opnået under trepartsmødet;

4.  minder på det kraftigste Rådet og Kommissionen om, at den fælles erklæring om betalingsbehovet for 2012 skal opfattes som en politisk aftale om behovet for på et tidligt tidspunkt i 2013 at nå frem til en aftale om et ændringsbudget, som udelukkende har til formål at dække dette behov på 2,9 mia. EUR og sikre yderligere bevillinger i forhold til de betalingsbevillinger, som blev vedtaget i det oprindelige 2013-budget, uden at dette berører den korrekte gennemførelse af 2013-budgettet;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 uden ændringer;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2012 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 56 af 29.2.2012.
  • [3]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

10.12.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato