ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Francesca Balzani

Διαδικασία : 2012/2281(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0409/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0409/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το άρθρο 314, και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και συγκεκριμένα το άρθρο 106α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που εγκρίθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2011[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[4],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου EUCO 76/12 της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 για το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2012 (COM(2012)0632),

–   έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0409/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει, μεταξύ άλλων, επικαιροποίηση των προβλέψεων εσόδων, μετά την τελευταία αναθεώρηση των προβλέψεων σχετικά με τους ίδιους πόρους και άλλα έσοδα, και αύξηση των πιστώσεων πληρωμών περίπου κατά 9,0 δισ. ευρώ στους τομείς 1α, 1β, 2, 3α και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με σκοπό να καλυφθούν οι εκκρεμείς ανάγκες στο τέλος του έτους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι άλλες ανάγκες πληρωμών ήδη αντιμετωπίστηκαν εν μέρει με τη συνολική μεταφορά πιστώσεων πληρωμών (DEC 30/2012) συνολικού ύψους 419,7 εκατ. ευρώ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε επισημάνει εξ αρχής ορισμένες πηγές αναδιάταξης για συνολικό ποσό 47,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλήφθηκαν στο ΣΔΠ 6/2012, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή αρχικά,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακυμάνσεις όσον αφορά τους ιδίους πόρους, σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 3.525,0 εκατ. ευρώ από πρόστιμα και τόκους, οδήγησαν σε συνολική καθαρή αύξηση εσόδων της τάξεως των 3.080,8 εκατ. ευρώ, η οποία θα μειώσει τις επιπτώσεις του ΣΔΠ 6/2012 στις εισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπροσωπείες τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής είχαν συμφωνήσει, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για δημοσιονομικά θέματα της 29ης Νοεμβρίου 2012, για ένα αναθεωρημένο ποσό για τις ανάγκες αυτές που θα χρηματοδοτούνταν το 2012, με μείωση του ποσού σε 6,1 δισ., περιλαμβανομένης αναδιάταξης 0,1 δισ. που δεν είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, όπως προτείνεται από την Επιτροπή·

2.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για δημοσιονομικά θέματα της 29ης Νοεμβρίου 2012·

3.  τονίζει ότι στην κοινή δήλωση για τις ανάγκες πληρωμών για το 2012 στην οποία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αναγνωρίζεται ότι το 2012 θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί έκτακτες πληρωμές 2,9 δισ. για να καλυφθούν οι αιτήσεις για πληρωμές που έλαβε η Επιτροπή ως αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου·

4.  υπενθυμίζει με έμφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η κοινή δήλωση για τις ανάγκες πληρωμών για το 2012 πρέπει να θεωρηθεί ως πολιτική συμφωνία για την ανάγκη έγκαιρης επίτευξης συμφωνίας το 2013 για ένα διορθωτικό προϋπολογισμό με μοναδικό προορισμό την κάλυψη του ποσού αυτού των 2,9 δισ., που θα παρέχει πρόσθετες πιστώσεις σε σύγκριση με τις πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό του 2013, με την επιφύλαξη της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2013·

5.  εγκρίνει χωρίς τροποποίηση τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 56, 29.2.2012.
  • [3]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 163, 23.06.07, σ. 17.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Nils Torvalds, Γεώργιος Παπαστάμκος, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato