MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio

  10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

  Budjettivaliokunta
  Esittelijä: Francesca Balzani

  Menettely : 2012/2281(BUD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0409/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0409/2012
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio

  (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

  –   ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[2],

  –   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom[4],

  –   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 28. ja 29. kesäkuuta 2012 jäsenvaltioiden hyväksymästä kasvu- ja työllisyyssopimuksesta tekemän päätöksen EUCO 76/12,

  –   ottaa huomioon komission 23. lokakuuta 2012 tekemän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2012 (COM(2012)0632),

  –   ottaa huomioon neuvoston 6. joulukuuta 2012 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2012 (17295/2012 – C7‑0401/2012),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

  –   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0409/2012),

  A. toteaa, että lisätalousarvioesitys nro 6/2012 varainhoitovuoden 2012 talousarvioon sisältää muun muassa tuloarvioiden päivityksen omia varoja ja muita tuloja koskevien ennakkoarvioiden tuoreimman tarkistuksen jälkeen sekä lähes 9 miljardin euron lisäyksen maksumäärärahoihin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2, 3 a ja 4, jotta jäljellä olevat rahoitustarpeet voitaisiin kattaa vuoden loppuun asti;

  B.  katsoo, että samanaikaisesti on reagoitu osittain jo muihin maksutarpeisiin kohdistamalla maksumäärärahoihin kaiken kaikkiaan 419,7 miljoonan euron kokonaismäärärahasiirto (DEC 30/2012);

  C. ottaa huomioon, että alun perin komissio esitti yhteensä 47,4 miljoonan euron uudelleen kohdentamista ja tämä määrä sisällytettiin lisätalousarvioon nro 6/2012 komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti;

  D. toteaa, että omien varojen muutokset ja huomattava 3 525 miljoonan euron sakko- ja korkotulojen lisäys kasvattaa tuloja nettomääräisesti yhteensä 3 080,8 miljoonaa euroa, mikä puolestaan vähentää lisätalousarvioesityksen nro 6/2012 vaikutusta jäsenvaltioiden BKTL:oon perustuviin maksuosuuksiin,

  E.  ottaa huomioon, että 29. marraskuuta 2012 pidetyssä talousarviota koskevassa kolmikantakokouksessa parlamentin ja neuvoston valtuuskunnat sopivat, että kyseisiä vuonna 2012 rahoitettavaksi tulevia tarpeita varten varattua määrää tarkistetaan vähentämällä summa 6,1 miljardiin euroon, johon sisältyy vielä 0,1 miljardin euron uudelleen kohdentaminen komission alkuperäisen ehdotuksen lisäksi;

  1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2012;

  2.  toteaa, että neuvoston muuttama lisätalousarvioesitys nro 6/2012 vastaa 29. marraskuuta 2012 pidetyssä talousarviota koskevassa kolmikantakokouksessa tehtyä sopimusta;

  3.  korostaa, että kolmikantakokouksessa tehtyyn sopimukseen sisältyy olennaisena osana vuoden 2012 maksutarpeita koskeva yhteinen lausuma, jossa budjettivallan käyttäjä myöntää, että vuoden 2012 maksumäärärahoja olisi pitänyt lisätä 2,9 miljardia euroa komissiolle esitettyjen maksupyyntöjen maksamista varten;

  4.  kehottaa painokkaasti neuvostoa ja komissiota pitämään vuoden 2012 maksutarpeita koskevaa yhteistä lausumaa poliittisena sopimuksena siitä, että vuoden 2013 alkupuolella on sovittava lisätalousarviosta, jonka ainoa tarkoitus on kattaa kyseinen 2,9 miljardin euron määrä ja lisätä määrärahoja vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa hyväksyttyihin maksumäärärahoihin nähden vaarantamatta vuoden 2013 talousarvion toteutusta;

  5.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 6/2012 sellaisenaan;

  6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2012 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUVL L 56, 29.2.2012.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  10.12.2012

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato