Pranešimas - A7-0409/2012Pranešimas
A7-0409/2012

  PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012, III skirsnis – Komisija

  10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėja: Francesca Balzani

  Procedūra : 2012/2281(BUD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012, III skirsnis – Komisija

  (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 314 straipsnį, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 106a straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2011 m. gruodžio 1 d.[2],

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

  –   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[4],

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą (dok. EUCO 76/12) dėl Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, dėl kurio susitarė valstybės narės,

  –   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 6/2012, kurį Komisija pateikė 2012 m. spalio 23 d. (COM(2012) 0632),

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 6 d. priimtą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0409/2012),

  A. kadangi 2012 m. bendrajam biudžetui skirtas taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2012, inter alia, apima prognozuojamų įplaukų atnaujinimą, naujai patikslinus nuosavų išteklių ir kitų įplaukų prognozes, ir jame numatomas beveik 9 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1a, 1b, 2, 3a ir 4 išlaidų kategorijas padidinimas siekiant metų pabaigoje patenkinti likusius poreikius,

  B.  kadangi lygiagrečiai kitų mokėjimų poreikių klausimas iš dalies jau išspręstas atlikus bendrą mokėjimų asignavimų, iš viso sudarančių 419,7 mln. EUR, perkėlimą (DEC 30/2012),

  C. kadangi Komisija iš pradžių nustatė, kad iš viso bus galima perskirstyti 47,4 mln. EUR, kurie įtraukti TBP Nr. 6/2012, kurį iš pradžių pasiūlė Komisija,

  D. kadangi dėl nuosavų išteklių skirtumų ir 3 525 mln. EUR didesnių įplaukų iš baudų ir palūkanų bendrų grynųjų įplaukų gauta 3 080,8 mln. EUR daugiau, todėl TBP Nr. 6 poveikis valstybių narių bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstoms įmokoms bus atitinkamai mažesnis,

  E.  kadangi Parlamento ir Tarybos delegacijos per 2012 m. lapkričio 29 d. surengtą trišalį susitikimą biudžeto klausimais sutarė dėl persvarstytos šiems poreikiams skirtos sumos finansavimo būtinybės 2012 m. ir šią sumą sumažino iki 6,1 mlrd. EUR bei perskirstė 0,1 mlrd. EUR, o to iš pradžių Komisija nesiūlė,

  1.  atkreipia dėmesį į taisomojo biudžeto Nr. 6/2012 projektą, kurį pasiūlė Komisija;

  2.  pažymi, kad Tarybos pataisytas taisomojo biudžeto Nr. 6/2012 projektas atspindi susitarimą, pasiektą per 2012 m. lapkričio 29 d. surengtą trišalį susitikimą biudžeto klausimais;

  3.  pabrėžia, kad bendras pareiškimas dėl 2012 m. mokėjimų poreikių, kuriuo biudžeto valdymo institucija pripažįsta, kad 2,9 mlrd. EUR papildomų mokėjimų turėtų būti leista atlikti 2012 m. siekiant patenkinti Komisijos gautus mokėjimų reikalavimus, yra sudėtinė per trišalį susitikimą pasiekto susitarimo dalis;

  4.  pabrėžtinai primena Tarybai ir Komisijai, kad bendras pareiškimas dėl 2012 m. mokėjimų poreikių turi būti suprantamas kaip politinis susitarimas atsižvelgiant į būtinybę kuo anksčiau 2013 m. pasiekti susitarimą dėl taisomojo biudžeto, kuriuo siekiama tik įtraukti minėtus 2,9 mlrd. EUR ir numatyti papildomus asignavimus, palyginti su patvirtintais mokėjimų asignavimais, numatytais pradiniame 2013 m. biudžete, nekenkiant tinkamam 2013 m. biudžeto įgyvendinimui;

  5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2012;

  6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2012 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 56, 2012 2 29.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [4]  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  10.12.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato