SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Francesca Balzani

Procedura : 2012/2281(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0409/2012

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

(17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności art. 37 i 38 tego rozporządzenia,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2011 r.[2],

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

–   uwzględniając decyzję Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich[4],

–   uwzględniając decyzję Rady Europejskiej EUCO 76/12 z dni 28-29 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnionego przez państwa członkowskie „Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”;

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2012 na rok budżetowy 2012, przedłożony przez Komisję dnia 23 października 2012 r. (COM(2012)0632),

–   uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 6 grudnia 2012 r. dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–   uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0409/2012),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6/2012 do budżetu ogólnego na 2012 r. obejmuje między innymi uaktualnienie prognoz dochodów po ostatnim przeglądzie prognoz zasobów własnych oraz innych dochodów, a także podwyżkę środków na płatności o prawie 9 mld EUR w działach 1a, 1b, 2, 3a i 4 wieloletnich ram finansowych w celu uregulowania zaległych potrzeb do końca roku;

B.  mając na uwadze, że równolegle inne potrzeby w zakresie płatności zostały już częściowo pokryte poprzez przeniesienie zbiorcze w środkach na płatności (DEC 30/2012) na ogólną kwotę 419,7 mln EUR;

C. mając na uwadze, że Komisja pierwotnie wskazała źródła, z których można by dokonać przesunięć środków na ogólną kwotę 47,4 mln EUR, i które – zgodnie z początkową propozycją Komisji – zostały uwzględnione w PBK nr 6/2012;

D. mając na uwadze, że zmiany w zasobach własnych wraz ze znaczącym wzrostem dochodów – o 3 525 mln EUR – z tytułu grzywien i spłat odsetek prowadzą do ogólnego wzrostu dochodów netto na kwotę 3 080,8 mln EUR, co złagodzi wpływ PBK nr 6/2012 na wkłady państw członkowskich oparte na ich PKB;

E.  mając na uwadze, że podczas prowadzonych w dniu 29 listopada 2012 r. rozmów trójstronnych w sprawie budżetu delegacje Parlamentu i Rady przystały na zmianę kwoty przeznaczonej na uregulowanie tych potrzeb w 2012 r. poprzez obniżenie jej do 6,1 mld EUR, z czego 0,1 mld EUR odnosi się do przesunięcia, którego Komisja Europejska pierwotnie nie proponowała;

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2012 przedstawiony przez Komisję;

2.  zauważa, że projekt budżetu korygującego nr 6/2012 w formie zmienionej przez Radę odzwierciedla porozumienie osiągnięcie podczas rozmów trójstronnych w sprawie budżetu w dniu 29 listopada 2012 r.;

3.  podkreśla, że wspólne oświadczenie w sprawie potrzeb dotyczących płatności na 2012 r., w którym władza budżetowa stwierdza, że w 2012 należało zezwolić na wyasygnowanie 2,9 mld EUR na dodatkowe płatności, by pokryć roszczenia dotyczące płatności, jakie spłynęły do Komisji, stanowi integralną część porozumienia osiągniętego w rozmowach trójstronnych;

4.  z mocą przypomina Radzie i Komisji, że wspólne porozumienie w sprawie potrzeb dotyczących płatności na 2012 r. trzeba rozumieć jako porozumienie polityczne w zakresie konieczności osiągnięcia zgody na wczesnym etapie 2013 r. w sprawie budżetu korygującego przeznaczonego na wyłączny cel pokrycia tej kwoty 2,9 mld EUR oraz zapewnienia dodatkowych środków w stosunku do kwoty środków na płatności zatwierdzonej w początkowym budżecie na 2013 r., bez uszczerbku dla właściwego wykonania tego budżetu;

5.  zatwierdza bez zmian stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2012;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2012 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

10.12.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato