SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia

10.12.2012 - (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Francesca Balzani

Postup : 2012/2281(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0409/2012

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia

(17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2011[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[4],

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady EUCO 76/12 z 28. a 29. júna 2012 o Pakte pre rast a zamestnanosť, na ktorom sa dohodli členské štáty,

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, ktorý predložila Komisia 23. októbra 2012 (COM(2012)0632),

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012, ktorú prijala Rada 6. decembra 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–   so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0409/2012),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 k všeobecnému rozpočtu na rok 2012 zahŕňa okrem iného aktualizáciu odhadu príjmov po najnovšej revízii odhadov príjmov z vlastných a iných zdrojov a zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o takmer 9 miliárd EUR v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca s cieľom pokryť zostávajúce potreby do konca roka;

B.  keďže zároveň už boli čiastočne vyriešené iné platobné potreby prostredníctvom globálneho presunu platobných rozpočtových prostriedkov (DEC 30/2012) v celkovej výške 419,7 milióna EUR;

C. keďže Komisia pôvodne určila zdroje presunu v celkovej výške 47,4 milióna EUR, ktoré boli zahrnuté v NOR č. 6/2012, ako ho pôvodne navrhla Komisia;

D. keďže výkyvy vo vlastných zdrojoch spolu s výrazným zvýšením príjmov z pokút a platieb úrokov vo výške 3 525 miliónov EUR vedú k celkovému čistému zvýšeniu príjmov o 3 080,8 milióna EUR, čo zníži vplyv NOR č. 6/2012 na príspevky členských štátov založené na HND;

E.  keďže delegácie Parlamentu a Rady sa počas rozpočtového trialógu 29. novembra 2012 dohodli na revidovanej sume týchto potrieb, ktoré sa majú financovať v roku 2012, pričom ju znížili na 6,1 miliardy EUR vrátane presunu vo výške 0,1 miliardy EUR, ktorý Európska komisia pôvodne nenavrhla;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2012, ako ho navrhla Komisia;

2.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 po úpravách Rady odráža dohodu dosiahnutú počas rozpočtového trialógu 29. novembra 2012;

3.  zdôrazňuje, že spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, v ktorom rozpočtový orgán uznáva, že 2,9 miliardy EUR v dodatočných platbách malo byť schválených v roku 2012 s cieľom splniť žiadosti o platby prijaté Komisiou, je neoddeliteľnou súčasťou dohody dosiahnutej počas trialógu;

4.  dôrazne pripomína Rade a Komisii, že spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, musí byť chápané ako politická dohoda o potrebe dosiahnuť v roku 2013 v ranej fáze dohodu o opravnom rozpočte venovanom výhradnému účelu zahrnutia týchto 2,9 miliardy EUR a poskytnutia dodatočných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s platobnými rozpočtovými prostriedkami schválenými v pôvodnom rozpočte na rok 2013 bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012 bez zmien a doplnení;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2012 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

10.12.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato