BETÆNKNING om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner

10.12.2012 - (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Del 1: Forslag til beslutning
Budgetudvalget
Ordførere:                     Giovanni La Via (Sektion III – Kommissionen)
                                     Derek Vaughan (øvrige sektioner)


Procedure : 2012/2307(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0410/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 – alle sektioner (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[1],

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2],

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

–   der henviser til Rådets afgørelse EUCO 76/12 af 28. og 29. juni 2012 om vækst- og beskæftigelsespagten, som vedtoges af medlemsstaterne,

–   der henviser til sin beslutning af 14. marts 2012 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013 – Sektion III – Kommissionen[4],

–   der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013[5],

–   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2012 om mandatet for på trepartsmødet om budgetforslaget for 2013[6],

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om Rådets holdning til budgetforslaget for 2013[7],

–   der henviser til, at Forligsudvalget ikke nåede til enighed om et fælles udkast inden fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Kommissionen den 23. november 2012 (COM(2012)0716),

–   der henviser til resultaterne af trepartsmødet den 29. november 2012,

–   der henviser til Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Rådet den 6. december 2012 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 6. december 2012 (17195/2012 – C7‑0399/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0410/2012),

1.  minder om, at den "forslagspakke", som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet på trepartsmødet den 29. november 2012 efter vanskelige forhandlinger, består af tre dele: ændringsbudgettet nr. 6/2012 på 6 mia. EUR, der delvist dækker de manglende betalinger frem til den 31. oktober 2012, fastsættelsen af Unionens budget for 2013 på 150 898,391 mio. EUR og 132 836,988 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger og tre fælles erklæringer, der sikrer, at de faktiske betalingsbehov i 2012 og 2013 behørigt vil blive dækket;

2.  glæder sig over det samlede niveau af forpligtelsesbevillinger, der er opnået enighed om, og som udgør en stigning på 1,1 mia. EUR sammenlignet med Rådets oprindelige behandling; glæder sig over, at den største del af dets politiske prioriteringer er sikret i næste års budget med særlig vægt på behørig gennemførelse af EU's forpligtelse til vækst og arbejdspladser, som er fastsat i Europa 2020-strategien;

3.  bemærker, at det samlede niveau af betalingsbevillinger, som vedtoges for 2013, er en reduktion på 2,15 % sammenlignet med budgettet for 2012 efter vedtagelsen af 6 mia. EUR i ændringsbudget nr. 6/2012;

4.  bemærker, at det samlede niveau for betalinger som følge af Rådets stejle holdning i forhandlingerne er fastsat 5 mia. EUR lavere end Kommissionens overslag over betalingsbehovene i dens budgetforslag for 2013; er bekymret over, at dette niveau af bevillinger vil være utilstrækkeligt til at dække de faktiske betalingsbehov næste år og til hurtigt at gennemføre vækst- og beskæftigelsespagten, som Det Europæiske Råd vedtog i juni 2012; er dog overbevist om, at ulempen ved ingen aftale ville indebære meget alvorligere følger og en meget mere negativ indvirkning på gennemførelsen af Unionens foranstaltninger og programmer; anmoder Kommissionen om månedligt at rapportere til Parlamentet og Rådet om udviklingen i medlemsstaternes betalingsanmodninger (opdelt efter medlemsstat og fond) for strukturfondene, Samhørighedsfonden, fondene for udvikling af landdistrikter og fiskeri fra 31. oktober 2012 og fremefter; opfordrer til nedsættelse af en interinstitutionel arbejdsgruppe om betalinger, hvor budgetmyndighedens to parter bør forelægge fælles konklusioner om det videre forløb;

5.  tillægger derfor de fælles erklæringer, som er vedtaget mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, den største politiske betydning; vil på alle niveauer og alle måder overvåge, at disse erklæringer respekteres, og at de nødvendige yderligere midler stilles til rådighed af medlemsstaterne næste år, for at Unionen kan betale sine regninger og bevare sin institutionelle troværdighed og solvens;

6.  stemmer for budgettet for 2013 for at nå de specifikke garantier på det højeste politiske plan af de tre institutioner om finansiering af 2,9 mia. EUR i manglende betalinger for 2012, der ikke på nogen måde skal indebære en reduktion af betalingsbevillingerne for 2013;

7.  bekræfter, at den eneste måde, hvorpå man kan komme ud af dette dødvande, som gør budgetforhandlingerne vanskeligere og vanskeligere for hvert år, er snarest muligt og på ansvarlig vis at løse problemet med Unionens finansiering ved hjælp af en egentlig ordning for egne indtægter, der skal træde i kraft med virkning fra den næste flerårige finansielle ramme, hvilket en gang for alle vil fjerne opsplitningen i EU mellem nettobidragydere og nettomodtagere;

8.  bekræfter sin holdning om, at Kommissionen i mellemtiden bør undersøge muligheden for, i en ånd af solidaritet og konsistens, at udelukke medlemsstaternes BNI-baserede bruttobidrag til Unionens budget fra beregningen af det strukturelle underskud, som det er defineret i "twopack" og i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union;

9.  godkender uden ændringer det nye forslag til budget for 2013 som ændret af Rådet;

10. pålægger sin formand at bekendtgøre, at budgettet er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

BILAG

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE TRE INSTITUTIONER VEDTAGET I FORBINDELSE MED FORHANDLINGERNE OM BUDGETTET FOR 2013

10. december 2012

Formanden for Europa-Parlamentet, formanden for Rådet for Den Europæiske Union og formanden for Europa-Kommissionen erklærer, at de følgende tre fælles erklæringer blev vedtaget af de tre institutioner i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013:

Fælles erklæring om betalingsbevillinger for 2013

Under hensyn til den igangværende budgetkonsolideringsindsats i medlemsstaterne noterer Europa-Parlamentet og Rådet sig det betalingsniveau, som Kommissionen har foreslået for 2013 og er enige om en reduktion af niveauet for betalingsbevillinger for 2013 sammenlignet med Kommissionens budgetforslag. De anmoder Kommissionen om at om at tage de fornødne skridt i henhold til traktaten og navnlig om at anmode om yderligere betalingsbevillinger i et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2013 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (bevarelse og forvaltning af naturressourcer), udgiftsområde 3 (unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed) og udgiftsområde 4 (EU som global aktør).

Desuden opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet indtrængende Kommissionen til senest i midten af oktober 2013 at forelægge de seneste ajourførte tal vedrørende situationen og overslag over betalingsbevillinger inden for underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse) og udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 2 (bevarelse og forvaltning af naturressourcer) samt til, hvis det er nødvendigt, at forelægge et forslag til ændringsbudget. Rådet og Europa-Parlamentet er klar over, at et forslag til ændringsbudget muligvis vil være nødvendigt allerede i midten af 2013. Med henblik på at lette beslutningen om niveauet for betalingsbevillinger i forbindelse med den årlige budgetprocedure er de tre institutioner enige om at undersøge, hvordan overslagene over betalingsbevillinger med delt forvaltning bedre kan tilpasses de tilsvarende behov.

Europa-Parlamentet og Rådet vil fastlægge deres holdning til ethvert forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuel mangel på betalingsbevillinger. Desuden giver Europa-Parlamentet og Rådet tilsagn om hurtigt at behandle eventuelle overførsler af betalingsbevillinger, herunder på tværs af udgiftsområder i den finansielle ramme, for at anvende de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet, bedst muligt og tilpasse dem til den faktiske gennemførelse og de faktiske behov.

I overensstemmelse med punkt 18 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning minder Europa-Parlamentet og Rådet om behovet for på baggrund af gennemførelsen at sikre en velordnet udvikling i de samlede betalingsbevillinger i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå en unormal udvikling i uindfriede forpligtelser (UF).

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil i løbet af året aktivt overvåge situationen med hensyn til gennemførelsen af budgettet for 2013 med fokus på betalingsgennemførelse, modtagne anmodninger om godtgørelse og reviderede overslag på grundlag af detaljerede oplysninger fra Kommissionen.

Under alle omstændigheder minder Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres fælles ansvar, jf. artikel 323 i TEUF: "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sørger for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand."

Fælles erklæring om betalingsbehov i 2012

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig, at det betalingsniveau, som Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag for 2013, bygger på den antagelse, at betalingsbehovene i 2012 skal dækkes af bevillingerne i budgettet for 2012. De yderligere betalingsbevillinger i ændringsbudget nr. 6/2012 blev imidlertid nedsat med 2,9 mia. EUR i forhold til det beløb, som Kommissionen havde foreslået, og er mindre end alle de modtagne betalingsanmodninger.

Derfor påtager Kommissionen sig at forelægge et forslag til ændringsbudget først i 2013 med det ene formål at dække de suspenderede anmodninger fra 2012, så snart suspensionerne er ophævet, og de andre udestående juridiske forpligtelser med forbehold af korrekt gennemførelse af budgettet for 2013.

For at sikre forsvarlig og nøjagtig EU-budgettering vil Rådet og Europa-Parlamentet tage stilling til dette forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at dække alle udestående mangler.

Fælles erklæring vedrørende udgiftsområde 5 og løn- og pensionsregulering

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om ikke på nuværende tidspunkt at medtage budgetvirkningen af lønreguleringen for 2011 i budgettet for 2013. Med forbehold af Rådets holdning i sag C-66/12, C-63/12, C-196/12 og C-453/12 anmoder de i fællesskab Kommissionen om, hvis Domstolen afsiger dom til fordel for Kommissionen, og så snart dommen er afsagt, at forelægge et forslag til ændringsbudget, der om nødvendigt skal finansiere virkningen af reguleringen for 2011 for institutionerne, herunder dens tilbagevirkende indvirkning på de foregående år og de mulige morarenter.

Europa-Parlamentet og Rådet giver således tilsagn om at godkende et sådant forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt og om at stille de nødvendige yderligere bevillinger til rådighed uden at bringe de politiske prioriteter i fare.

De ovennævnte erklæringer vedtages med forbehold af Europa-Parlamentets godkendelse i henhold til artikel 314, stk. 4, litra a), i TEUF, af Rådets holdning af 6. december til budgettet for 2013.

Formanden for                               Formanden for                        Formanden for

Europa-Parlamentet                Rådet for Den Europæiske Union         Europa-Kommissionen

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

10.12.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato