ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα

10.12.2012 - (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητές:                    Giovanni La Via (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή)
                                     Derek Vaughan (άλλα Τμήματα)


Διαδικασία : 2012/2307(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0410/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0410/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106 α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου EUCO 76/12, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που ενέκριναν τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2013[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2013[6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013[7],

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συμφώνησε επί του κοινού κειμένου εντός των είκοσι μίας ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 314 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Νοεμβρίου 2012 (COM(2012)0716),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου της 29ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη θέση όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (17195/2012 – C7 0399/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 β του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0410/2012),

1.  υπενθυμίζει ότι το "σχέδιο δέσμης" επί του οποίου επήλθε συμφωνία, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 29ης Νοεμβρίου 2012 αποτελείται από τρία στοιχεία: τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 ύψους 6 δισ. ευρώ, που καλύπτει εν μέρει την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών έως την 31η Οκτωβρίου 2012, τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 που ορίσθηκε σε 150.898,391 εκατ. ευρώ και 132.836,988 εκατ. ευρώ, πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών αντιστοίχως, και τρεις κοινές δηλώσεις που διασφαλίζουν ότι οι πραγματικές ανάγκες πληρωμών το 2012 και το 2013 θα καλυφθούν δεόντως·

2.  επιδοκιμάζει το συνολικό επίπεδο των συμφωνηθεισών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αρχική ανάγνωση του Συμβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών προτεραιοτήτων του είναι εξασφαλισμένο στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, όπως προσδιορίζεται στην στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

3.  σημειώνει ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε για το 2013 μειώνεται κατά 2,15% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012 μετά την έγκριση των 6 δισ. ευρώ στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012·

4.  σημειώνει ότι, λόγω της αδιάλλακτης στάσης του Συμβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις, το ορισθέν συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών είναι 5 δισ. ευρώ χαμηλότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες σε πληρωμές στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2013· ανησυχεί διότι αυτό το επίπεδο πιστώσεων θα είναι ανεπαρκές για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες πληρωμών του επόμενου έτους και να εφαρμοσθεί ταχέως το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2012· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι το κόστος της μη συμφωνίας θα είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες και πολύ πιο αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει μηνιαίες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη (κατανομή ανά κράτος μέλος και ανά ταμείο) των αιτήσεων πληρωμών των κρατών μελών για τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής και τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας από τις 31 Οκτωβρίου 2012 και μετά· ζητεί να συσταθεί διοργανική ομάδα εργασία για τις πληρωμές, όπου τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να παρουσιάσουν κοινά συμπεράσματα σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργήσουν·

5.  αποδίδει ως εκ τούτου ύψιστη πολιτική σημασία στις κοινές δηλώσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· θα μεριμνήσει σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα για την τήρηση αυτών των δηλώσεων και την παροχή από τα κράτη μέλη των απαραίτητων πρόσθετων πόρων το επόμενο έτος, προκειμένου η Ένωση να είναι σε θέση να πληρώσει τους λογαριασμούς της και να διαφυλάξει την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα των θεσμικών οργάνων της·

6.  εξαρτά τη θετική ψήφο του για τον προϋπολογισμό του 2013 από την επίτευξη ειδικών εγγυήσεων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τη χρηματοδότηση πιστώσεων πληρωμών ύψους 2,9 δισ. ευρώ που λείπουν για το 2012, πράγμα που σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται μείωση των πιστώσεων πληρωμών για 2013·

7.  επιβεβαιώνει ότι ο μόνος τρόπος για να βγει η Ένωση από αυτό το αδιέξοδο, που καθιστά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο πιο δύσκολες, είναι να λυθεί επειγόντως και υπεύθυνα το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ένωσης, μέσω ενός γνήσιου συστήματος ιδίων πόρων που θα τεθεί σε ισχύ από το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θέτοντας τέρμα μια για πάντα στη διαίρεση της ΕΕ ανάμεσα σε καθαρά συνεισφέροντες και καθαρά αποδέκτες·

8.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι, εντωμεταξύ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα εξαίρεσης, σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συνέπειας, των ακαθάριστων συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης από τον υπολογισμό του διαρθρωτικού ελλείμματος όπως αυτό ορίζεται στη «δέσμη δύο μέτρων» και στη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση·

9.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις το νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013

10 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνουν ότι οι τρεις κοινές δηλώσεις που ακολουθούν συμφωνήθηκαν από τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού του 2013:

Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών για το 2013

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σημειώνοντας το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Επιτροπή για το 2013, συμφωνούν σε μια μείωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2013, σε σύγκριση με το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να ξεκινήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με τις Συνθήκες και, ιδίως, να υποβάλει αίτημα πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών με διορθωτικό προϋπολογισμό, εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2013 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών στον τομέα 1 α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 1 β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων), τον τομέα 3 (Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) και τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων).

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παροτρύνουν την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου 2013 επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ήδη στα μέσα του 2013. Επιδιώκοντας να διευκολύνουν τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να αναζητήσουν τρόπους για την καλύτερη αντιστοίχιση των εκτιμήσεων, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών υπό κοινή διαχείριση, με τις αντίστοιχες ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί κάθε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επεξεργαστούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων και των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίσουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το σημείο 18 της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλίζεται, με γνώμονα την εκτέλεση, μια ομαλή εξέλιξη του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο αφύσικης μεταβολής των υπολοίπων προς εκκαθάριση ("RAL").

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2013, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εστιάζοντας την προσοχή τους στην εκτέλεση των πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις, στη βάση λεπτομερών πληροφοριών που θα διαβιβάζει η Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την ευθύνη που μοιράζονται, σύμφωνα με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ, που αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

Κοινή δήλωση σχετικά με τις ανάγκες πιστώσεων πληρωμών για το 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν ότι τα επίπεδα των πληρωμών που προτείνονται στο ΣΠ της Επιτροπής για το 2013 βασίστηκαν στην υπόθεση ότι οι ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών για το 2012 θα είχαν καλυφθεί με πιστώσεις διαθέσιμες στον προϋπολογισμό του 2012. Ωστόσο, οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 μειώθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το ποσό που είχε προτείνει η Επιτροπή και δεν καλύπτουν όλες τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν υποβληθεί.

Συνεπώς, η Επιτροπή αναλαμβάνει να παρουσιάσει, νωρίς μέσα στο 2013, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη, μόλις αρθεί η αναστολή τους, των αιτήσεων για το 2012 που έχουν ανασταλεί, καθώς και των υπολοίπων νομικών υποχρεώσεων που εκκρεμούν, χωρίς να θίγεται η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013.

Για να εξασφαλιστεί μια ορθή και ακριβής διαδικασία προϋπολογισμού της ΕΕ, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καλυφθούν οι όποιες ενδεχόμενες εκκρεμότητες.

Κοινή δήλωση σχετικά με τον τομέα 5 και την προσαρμογή μισθών και συντάξεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να μην περιλάβουν, προς το παρόν, στον προϋπολογισμό του 2013 τη δημοσιονομική επίπτωση από την προσαρμογή των μισθών για το 2011. Με την επιφύλαξη της θέσης του Συμβουλίου στις υποθέσεις c-66/12, c-63/12, c-196/12 και c-453/12, τα δύο θεσμικά όργανα ζητούν από την Επιτροπή, εφόσον η απόφαση του Δικαστηρίου είναι υπέρ της Επιτροπής και μόλις εκδοθεί μια τέτοια απόφαση, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα έχει ως αντικείμενο την αναγκαία χρηματοδότηση της επίπτωσης για τα θεσμικά όργανα από την προσαρμογή του 2011, περιλαμβανομένων των αναδρομικών συνεπειών της σε προηγούμενα έτη και του ενδεχομένου καταβολής τόκων υπερημερίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται, συνεπώς, να εγκρίνουν αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό το συντομότερο δυνατό και να διαθέσουν τις αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο πολιτικές προτεραιότητες.

Οι ανωτέρω δηλώσεις συμφωνούνται με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 314 παράγραφος 4 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, της θέσης του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2012 επί του προϋπολογισμού του 2013.

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Nils Torvalds, Γεώργιος Παπαστάμκος, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato