RAPORT Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uue projekti kohta − Kõik jaod

10.12.2012 - (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

1. osa: Resolutsiooni ettepanek
Eelarvekomisjon
Raportöörid:                  Giovanni La Via (III jagu – Komisjon)
                                     Derek Vaughan (muud jaod)


Menetlus : 2012/2307(BUD)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uue projekti kohta − Kõik jaod (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–   võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta[1],

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[2],

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3],

–   võttes arvesse nõukogu 28.–29. juuni 2012. aasta otsust EUCO 76/12 majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe kohta, milles liikmesriigid kokku leppisid,

–   võttes arvesse oma 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni üldsuuniste kohta 2013. aasta eelarve koostamiseks, III jagu – Komisjon[4],

–   võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2013. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta[5],

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2012. aasta resolutsiooni volituse kohta 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks[6],

–   võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve projekti kohta[7],

–   võttes arvesse asjaolu, et lepituskomitee ühises tekstis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikes 6 osutatud kahekümne ühe päeva jooksul kokku ei leppinud,

–   võttes arvesse komisjoni poolt 23. novembril 2012. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uut projekti (COM(2012)0716),

–   võttes arvesse 29. novembril 2012. aastal toimunud eelarvealase kolmepoolse kohtumise järeldusi,

–   võttes arvesse 6. detsembril 2012. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uue projekti kohta (17195/2012 – C7‑0399/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75b,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0410/2012),

1.  tuletab meelde, et ettepanekute pakett, milles Euroopa Parlament ja nõukogu pärast keerulisi läbirääkimisi 29. novembril 2012. aastal toimunud kolmepoolsel kohtumisel kokku leppisid, koosneb kolmest järgmisest osast: paranduseelarvest nr 6/2012 summas 6 miljardit eurot, mis osaliselt katab 31. oktoobrini 2012 tekkinud maksete puudujääki, liidu 2013. aasta eelarvest, mille kulukohustuste assigneeringute summa on 150 898,391 miljonit eurot ja maksete assigneeringute summa 132 836,988 miljonit eurot, ja kolmest ühisavaldusest, mille eesmärk on tagada, et 2012. ja 2013. aasta maksete tegelik vajadus kaetakse nõuetekohaselt;

2.  tunneb heameelt kokkulepitud kulukohustuste assigneeringute kogusumma üle, mis on 1,1 miljardi euro võrra nõukogu esialgse lugemise ettepanekust suurem; tunneb heameelt, et suurem osa Euroopa Parlamendi poliitilisi prioriteete on järgmise aasta eelarvega kaetud ja et erilist rõhku on pandud strateegias „Euroopa 2020” kindlaks määratud ELi majanduskasvu- ja tööhõiveeesmärgi nõuetekohasele täitmisele;

3.  märgib, et 2013. aastaks kokkulepitud maksete assigneeringud on 2012. aasta eelarvega võrreldes ja pärast 6 miljardi euro suuruse paranduseelarve 6/2012 vastuvõtmist 2,15 % väiksemad;

4.  märgib, et kuna nõukogu oli läbirääkimistel jäik, jäi maksete kogusumma 5 miljardi euro võrra väiksemaks kui komisjoni koostatud 2013. aasta eelarve projektis esitatud hinnang maksevajaduste kohta; kardab, et sellisest maksete kogusummast ei piisa järgmise aasta tegelike maksete vajaduse katmiseks ning Euroopa Ülemkogu poolt 2012. aasta juunis kokku lepitud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe sujuvaks elluviimiseks; on aga veendunud, et kokkuleppe puudumisega kaasnevatel kuludel oleks olnud veelgi tõsisemad tagajärjed ning liidu meetmete ja programmide elluviimisele veelgi halvem mõju; palub komisjonil esitada igakuised aruanded parlamendile ja nõukogule struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Kalandusfondiga seotud liikmesriikide maksenõuete muutumise suundumuste kohta (liikmesriikide ja fondide kaupa) alates 31. oktoobrist 2012; nõuab, et loodaks makseküsimusi käsitlev institutsioonidevaheline töörühm, kus kaks eelarvepädevat institutsiooni esitaksid ühised seisukohad selle kohta, kuidas edasi tegutseda;

5.  peab seetõttu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel kokku lepitud ühisavaldusi poliitiliselt väga tähtsaks; kavatseb kõigil tasanditel ja kõigi vahendite abil kontrollida, et nendest avaldustest peetaks kinni ja et liikmesriigid eraldaksid järgmisel aastal vajalikud lisavahendid, et liidul oleks võimalik oma arveid maksta ning säilitada oma institutsionaalne usaldusväärsus ja maksevõime;

6.  hääletab 2013. aasta eelarve poolt tingimusel, et kolme institutsiooni kõrgeimal poliitilisel tasandil antakse konkreetsed tagatised 2012. aastal tekkinud 2,9 miljardi euro suuruse maksete puudujäägi katmiseks, ilma et selleks vähendataks 2013. aasta maksete assigneeringuid;

7.  kordab, et ainus võimalus sellest ummikseisust, mis muudab eelarvekõnelused iga aastaga järjest keerulisemaks, välja tulla, on kiiresti ja vastutustundlikult lahendada liidu rahastamise probleem ja teha seda tõelise omavahendite süsteemi abil, mis hakkaks kehtima alates järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja millega lõpetataks täielikult ELi riikide jagamine netosaajateks ja netorahastajateks;

8.  kinnitab oma arvamust, et vahepeal peaks komisjon uurima võimalust jätta solidaarsuse ja järjepidevuse vaimus liikmesriikide summaarsel kogurahvatulul põhinevad osamaksed liidu eelarvesse välja struktuurse eelarvepuudujäägi (nagu see on määratletud kahe seadusandliku ettepaneku paketis ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus) arvutamisest;

9.  kiidab 2013. aasta eelarve uue projekti nõukogu muudetud kujul ilma parlamendipoolsete muudatusteta heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kuulutada eelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja organitele ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA

2013. AASTA EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTEL KOKKULEPITUD KOLME INSTITUTSIOONI ÜHISAVALDUSED

10. detsember 2012

Euroopa Parlamendi president, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president annavad teada, et nimetatud kolm institutsiooni leppisid 2013. aasta eelarve vastuvõtmise raames kokku kolmes allpool toodud ühisavalduses:

Ühisavaldus 2013. aasta maksete assigneeringute kohta

Võttes arvesse käimasolevaid eelarve konsolideerimise jõupingutusi liikmesriikides ja võttes teadmiseks komisjoni poolt 2013. aastaks kavandatud maksete taseme, lepivad Euroopa Parlament ja nõukogu kokku 2013. aasta maksete assigneeringute taseme vähendamises võrreldes komisjoni eelarveprojektiga. Nad paluvad, et komisjon algataks aluslepingu kohaselt vajalikke meetmeid ja eelkõige taotleks täiendavaid maksete assigneeringuid paranduseelarves, kui 2013. aasta eelarvesse kantud assigneeringud ei ole piisavad alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”), alamrubriigi 1b („Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”), rubriigi 2 („Loodusvarade kaitse ja majandamine”), rubriigi 3 („Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus”) ja rubriigi 4 („ELi ülemaailmne roll”) kulude katmiseks.

Lisaks paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil esitada hiljemalt 2013. aasta oktoobri keskpaigaks ajakohastatud arvnäitajad alamrubriigi 1b („Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”) maksete assigneeringute olukorra ja prognooside ning rubriigis 2 („Loodusvarade kaitse ja majandamine”) kajastatud maaelu arendamise kohta ning esitada vajaduse korral paranduseelarve projekt. Nõukogu ja Euroopa Parlament on teadlikud asjaolust, et paranduseelarve projekti on võib-olla vaja juba 2013. aasta keskpaigaks. Selleks et hõlbustada maksete assigneeringute taseme otsustamist iga-aastase eelarvemenetluse raames, nõustuvad kolm institutsiooni uurima, kuidas paremini viia omavahel kokku eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega koostatavad maksete assigneeringute prognoosid vastavate vajadustega.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu iga paranduseelarve projekti kohta seisukoha võimalikult kiiresti, et vältida maksete assigneeringute puudujääke. Lisaks sellele kohustuvad Euroopa Parlament ja nõukogu töötlema kiirelt igasuguseid maksete assigneeringute ümberpaigutusi, sealhulgas finantsraamistiku eri rubriikide vahel, et kasutada parimal moel eelarvesse kantud maksete assigneeringuid ning viia need kooskõlla tegeliku eelarve täitmise ja vajadustega.

Eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 18 kohaselt tuletavad Euroopa Parlament ja nõukogu meelde, et on vaja tagada eelarve täitmise alusel maksete koguassigneeringute korrapärane edenemine seoses kulukohustuste assigneeringutega, et vältida mis tahes ebatavalist täitmata kulukohustuste edasiarenemist.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jälgivad aktiivselt 2013. aasta eelarve täitmist kogu aasta jooksul, keskendudes maksete tegemisele, saadud tagasimaksete nõuetele ning muudetud prognoosidele, tuginedes komisjoni poolt edastatud üksikasjalikule teabele.

Igal juhul tuletavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon meelde oma ühist vastutust, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 323, et „Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tagavad rahaliste vahendite olemasolu liidu seaduslike kohustuste täitmiseks kolmandate isikute suhtes.

Ühisavaldus 2012. aasta maksevajaduste kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu märgivad, et komisjoni poolt 2013. aasta eelarveprojektis kavandatud maksete tase põhines eeldusel, et 2012. aasta maksevajadused kaetakse 2012. aasta eelarves kasutatavatest assigneeringutest. Paranduseelarves nr 6/2012 ette nähtud täiendavaid maksete assigneeringuid vähendati aga 2,9 miljardi euro võrra võrreldes komisjoni poolt kavandatud summaga ning need ei vasta seega laekunud maksenõuete tasemele.

Seetõttu võtab komisjon endale kohustuse esitada 2013. aasta alguses paranduseelarve projekti, mille ainus eesmärk on katta 2012. aasta peatatud nõuete maksmine niipea kui maksmise peatamine on kõrvaldatud ning muid pooleliolevaid seaduslikke kohustusi, ilma et see piiraks 2013. aasta eelarve nõuetekohast täitmist.

ELi eelarvestamise usaldusväärsuse ja täpsuse tagamiseks võtavad nõukogu ja Euroopa Parlament seisukoha kõnealuse paranduseelarve projekti kohta võimalikult kiiresti, et katta maksmisele kuuluvaid kohustusi.

Ühisavaldus rubriigi 5 ning töötasude ja pensionide kohandamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu lepivad kokku, et praeguses etapis ei lisata 2013. aasta eelarvesse 2011. aasta töötasude kohandamise mõju eelarvele. Ilma et see piiraks nõukogu seisukohta kohtuasjades C-66/12, C-63/12, C-196/12 ja C-453/12, paluvad nad ühiselt, et komisjon, kui kohus peaks tegema otsuse komisjoni kasuks ning niipea kui ta seda teeb, esitaks paranduseelarve projekti, mis hõlmab vastavalt vajadusele 2011. aasta töötasude kohandamise mõju rahastamist institutsioonidele, sealhulgas selle tagasiulatuvat mõju ja võimalikke viivised.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seega endile kohustuse selline paranduseelarve projekt võimalikult kiiresti heaks kiita ja näha ette vajalikud täiendavad assigneeringud, seadmata ohtu poliitilisi prioriteete.

Eespool toodud avaldustes on lepitud kokku eeldusel, et Euroopa Parlament kiidab kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga a heaks nõukogu 6. detsembri 2012. aasta seisukoha 2013. aasta eelarve kohta.

Euroopa Parlamendi president

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Komisjoni president

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato