SPRÁVA o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely

10.12.2012 - (17195/2012 – C7‑0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia
Výbor pre rozpočet
Spravodajcovia:            Giovanni La Via (oddiel III – Komisia)
                                     Derek Vaughan (ďalšie oddiely)


Postup : 2012/2307(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0410/2012

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[1],

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady EUCO 76/12 z 28. a 29. júna 2012 o Pakte pre rast a zamestnanosť, na ktorom sa dohodli členské štáty,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 14. marca 2012 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu – oddiel III – Komisia [4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2013[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júla 2012 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013[6],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júla 2012 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013[7],

–   so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, ktorý Komisia prijala 23. novembra 2012 (COM(2012)0716),

–   so zreteľom na závery rozpočtového trialógu z 29. novembra 2012,

–   so zreteľom na pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, ktorú prijala Rada 6. decembra 2012 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (17195/2012 – C7-0399/2012),

–   so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0410/2012),

1.  pripomína, že dohodnutý návrh balíka pozostáva, po mnohých rokovaniach medzi Parlamentom a Radou, ktoré sa uskutočnili v rámci trialógu 29. novembra 2012, z troch prvkov: opravného rozpočtu č. 6/2012 na 6 mld. EUR, ktorý čiastočne pokrýva deficit platobných prostriedkov do 31. októbra 2012, rozpočtu Únie na rok 2013 stanoveného na úrovni 150 898,391 mil. EUR v prípade viazaných a 132 836,988 mil. EUR v prípade platobných rozpočtových prostriedkov a z troch spoločných vyhlásení, ktoré zaručujú, že skutočné platobné potreby za rok 2012 a 2013 budú náležite pokryté;

2.  víta celkovú dohodnutú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá predstavuje zvýšenie o 1,1 mld. EUR v porovnaní s pôvodným čítaním v Rade; vyjadruje potešenie nad tým, že najväčšia časť politických priorít je v budúcoročnom rozpočte zabezpečená, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na záväzky EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti v súlade so stratégiou Európa 2020;

3.  konštatuje, že celková úroveň schválených platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa znížila o 2,15 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 po schválení 6 mld. EUR v rámci opravného rozpočtu č. 6/2012;

4.  konštatuje, že z dôvodu nekompromisnej pozície Rady v rokovaniach je celková úroveň platieb stanovená o 5 mld. EUR nižšie v porovnaní s odhadmi potrieb v oblasti platobných rozpočtových prostriedkov Komisie v rozpočte na rok 2013; vyjadruje obavy, či táto úroveň rozpočtových prostriedkov bude stačiť na pokrytie skutočných platobných potrieb v budúcom roku a na rýchle uplatňovanie Paktu pre rast a zamestnanosť schváleného Európskou radou v júni 2012; je však presvedčený, že náklady v prípade nedosiahnutia dohody by mali oveľa vážnejšie dôsledky a oveľa negatívnejší vplyv na plnenie opatrení a programov Únie; žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predkladala mesačné správy o vývoji žiadostí členských štátov (za každý členský štát a fond) o platby zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a fondov v oblasti rozvoja vidieka a rybného hospodárstva počnúc 31. októbrom 2012; vyzýva na vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny o platbách, v rámci ktorej by obe zložky rozpočtového orgánu predložili spoločné závery týkajúce sa ďalšieho postupu;

5.  pripisuje preto maximálny politický význam spoločným vyhláseniam Parlamentu, Rady a Komisie; bude sledovať na všetkých úrovniach a všetkými možnými prostriedkami, aby sa tieto vyhlásenia dodržiavali a aby členské štáty poskytli na budúci rok potrebné dodatočné zdroje Únii, aby dokázala platiť svoje účty a zachovať si svoju inštitucionálnu dôveryhodnosť a platobnú schopnosť;

6.  podmieňuje svoj súhlas s rozpočtom na rok 2013 dodržaním osobitných záruk na najvyššej politickej úrovni zo strany troch inštitúcií pri financovaní platieb vo výške 2,9 mld. EUR, ktoré chýbajú na rok 2012, a ktoré by v žiadnom prípade nemali znamenať zníženie rozpočtových prostriedkov na rok 2013;

7.  potvrdzuje, že jediným východiskom z tejto slepej uličky, ktorá každým rokom zvyšuje náročnosť rozpočtových rokovaní, je urýchlene a zodpovedne vyriešiť otázku financovania Únie prostredníctvom skutočného systému vlastných zdrojov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od nového viacročného finančného rámca a ktorý by navždy odstránil rozdelenie EÚ na čistých prispievateľov a čistých príjemcov;

8.  opätovne potvrdzuje svoj názor, že medzičasom by Komisia mala preskúmať možnosť vylúčenia, v duchu solidarity a súdržnosti, hrubých príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie založených na HND z výpočtu štrukturálneho deficitu vymedzeného v tzv. dvojitom balíku a v Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii;

9.  schvaľuje bez zmien a doplnení nový návrh rozpočtu na rok 2013, ako ho upravila Rada;

10. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil rozpočet za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a parlamentom členských štátov.

PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TROCH INŠTITÚCIÍ, NA KTOROM SA DOHODLI V RÁMCI ROKOVANÍ O ROZPOČTE NA ROK 2013

10. decembra 2012

Predseda Európskeho parlamentu, predseda Rady Európskej únie a predseda Európskej komisie vyhlasujú, že v rámci prijatia rozpočtu na rok 2013 schválili tri inštitúcie tieto tri spoločné vyhlásenia:

Spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch na rok 2013

So zreteľom na prebiehajúce snahy o fiškálnu konsolidáciu v členských štátoch sa Európsky parlament a Rada po zohľadnení úrovne platieb, ktorú pre rok 2013 navrhuje Komisia, dohodli na znížení úrovne platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 v porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia. Žiadajú Komisiu, aby iniciovala všetky potrebné kroky v súlade so zmluvou a najmä, aby prostredníctvom opravného rozpočtu požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2013 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť), v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov), v okruhu 3 (Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny aktér).

Okrem toho Európsky parlament a Rada naliehavo vyzývajú Komisiu, aby najneskôr do polovice októbra 2013 predložila aktualizované údaje o stave a odhadoch týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť) a rozvoja vidieka v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov) a v prípade potreby predložila návrh opravného rozpočtu. Európsky parlament a Rada si uvedomujú, že už v polovici roka 2013 bude možno potrebný návrh opravného rozpočtu. S cieľom uľahčiť rozhodovanie o úrovni platobných rozpočtových prostriedkov v kontexte ročného rozpočtového postupu sa tieto tri inštitúcie dohodli, že preskúmajú spôsoby, ako ešte lepšie zosúladiť odhady platobných rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia s príslušnými potrebami.

Európsky parlament a Rada zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť akémukoľvek nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek prípadný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

V súlade s bodom 18 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení Európsky parlament a Rada pripomínajú potrebu zabezpečiť s ohľadom na plnenie rozpočtu riadny vývoj v oblasti celkových rozpočtových prostriedkov na platby vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby nedochádzalo k abnormálnemu vývoju nesplatených záväzkov („RAL“).

Európsky parlament, Rada a Komisia budú počas roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2013, pričom sa na základe podrobných informácií Komisie sústredia na vykonávanie platieb, prijaté žiadosti o preplatenie a revidované prognózy.

Európsky parlament, Rada a Komisia v každom prípade pripomínajú svoju spoločnú zodpovednosť ustanovenú v článku 323 ZFEÚ, t. j. že „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

Spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012

Európsky parlament a Rada konštatujú, že úroveň platieb, ktorú v návrhu rozpočtu na rok 2013 navrhla Komisia, sa zakladala na predpoklade, že sa na platby, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, použijú rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rozpočte na rok 2012. Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky schválené v opravnom rozpočte č. 6/2012 sa však v porovnaní so sumou, ktorú navrhovala Komisia, znížili o 2,9 miliardy EUR, a nie sú preto na úrovni všetkých prijatých žiadostí o platby.

Komisia sa preto zaväzuje, že začiatkom roka 2013 predloží návrh opravného rozpočtu, ktorý bude slúžiť jedinému účelu, a to pokrytiu žiadostí pozastavených v roku 2012 okamžite po zrušení ich pozastavenia, ako aj pokrytiu ostatných nesplnených právnych záväzkov bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013.

S cieľom zabezpečiť riadny a presný postup zostavovania rozpočtu EÚ zaujmú Európsky parlament a Rada pozíciu k tomuto návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie, aby bolo možné uhradiť všetky zostávajúce rozdiely.

Spoločné vyhlásenie o okruhu 5 a úprave platov a dôchodkov

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že v tejto etape nezahrnú do rozpočtu na rok 2013 vplyv úpravy platov v roku 2011. Ak by Súdny dvor rozhodol v prospech Komisie, bez toho, aby bola dotknutá pozícia Rady vo veciach c-66/12, c-63/12, c-196/12 a c-453/12, spoločne žiadajú Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh opravného rozpočtu s cieľom financovať podľa potreby vplyv úprav z roku 2011 na inštitúcie, a to aj so spätným účinkom na predchádzajúce roky a vrátane prípadných úrokov z omeškania.

Európsky parlament a Rada sa týmto zaväzujú, že čo najskôr schvália takýto návrh opravného rozpočtu a zabezpečia potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli ohrozené politické priority.

Vyššie uvedené vyhlásenia sa príjmu pod podmienkou, že Európsky parlament schváli podľa článku 314 ods. 4 písm. a) ZFEÚ pozíciu Rady zo 6. decembra 2012 k rozpočtu na rok 2013.

predseda Európskeho parlamentu

Predseda Rady Európskej únie

predseda Európskej komisie

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

10.12.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato