DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

11. 12. 2012 - (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE)) - ***

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Mario Mauro

Postup : 2010/0310(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0411/2012
Předložené texty :
A7-0411/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

(10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10209/2012),

–   s ohledem na návrh dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (05784/2011),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 79. odst. 3, články 91, 100, čl. 192 odst. 1, články 194, 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0189/2012),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0411/2012),

1.  vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Irácké republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada dne 23. března 2006 zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o obchodu a spolupráci s Irákem. V sedmém kole jednání mezi EU a Irákem se obě strany dohodly na povýšení návrhu na dohodu o partnerství a spolupráci s tím, že bude zřízena Rada pro spolupráci, jež se bude pravidelně scházet na ministerské úrovni. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem vytváří vůbec první smluvní vztah mezi oběma stranami. Cílem této dohody uzavřené na 10 let (s možností prodloužení) je položit pevný základ pro upevnění vztahů mezi Irákem a EU.

Připomínáme, že dohoda upravuje tři oblasti. Za prvé oblast politickou, kde zavádí každoroční dialog na ministerské úrovni a na úrovni vysokých úředníků, v jehož rámci by se jednalo o otázkách míru, zahraniční a bezpečnostní politiky, vnitrostátního dialogu a usmíření, demokracie, právního státu, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a stability v regionu a integrace. Do dohody jsou zahrnuta ustanovení o boji proti terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a nedovolenému obchodu s ručními střelnými a lehkými zbraněmi. V dohodě je kladen zvláštní důraz na lidská práva, a proto obsahuje velmi důležité ustanovení o spolupráci v procesu přistoupení Iráku k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu a ustanovení o spolupráci při podpoře a účinné ochraně lidských práv v Iráku. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že pokud by Irák v oblasti ochrany, posílení a dodržování lidských práv selhal, mělo by to negativní dopad na programy spolupráce a hospodářského rozvoje. Tento přístup je určitě maximálně vítaný, i když přísnější podmínky by lépe zdůraznily, jak důležité je, aby Irák výrazně zlepšil situaci v oblasti lidských práv. Při dvoustranných diskusích s iráckými orgány je vhodné zdůrazňovat, že EU přisuzuje mimořádný význam dodržování lidských práv a osobních základních svobod, včetně práv a svobod náboženských a etnických menšin a zranitelných skupin irácké společnosti, jako jsou ženy, uprchlíci a vysídlené osoby. EU by měla Irák v přístupu k Mezinárodnímu trestnímu soudu co nejvíce podpořit.

V oblasti obchodu a investic je dohoda nepreferenční a zahrnuje základní pravidla WTO, ačkoli Irák není jejím členem. Dohoda obsahuje některé významné preferenční prvky týkající se zejména veřejných zakázek, služeb a investic.

V oblasti lidského a společenského rozvoje se plánované kooperační činnosti EU zaměřují na boj proti chudobě a na uspokojování základních potřeb v oblasti zdravotnictví, školství a zaměstnanosti, které irácká vláda označila za svou prioritu. Je však vhodné dbát na to, aby se při provádění těchto činností posilovaly kapacity a instituce a aby se přihlíželo k zásadám začleňování, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných.

Tato dohoda mezi EU a Irákem je průlomová. Dochází k ní v rozhodující době, neboť v následujících letech bude Irák procházet demokratizačním procesem, v němž jej tato dohoda podpoří díky tomu, že se věnuje výzvám rekonstrukce a rozvoje a znovunabytí suverenity i urovnání vztahů s mezinárodním společenstvím. EU by se měla snažit maximálně pomoci iráckému lidu a státním orgánům, když budou čelit řadě výzev, z nichž nejzávažnější jsou ty spojené s bezpečností a stabilitou země. Irácké bezpečnostní síly mají stále větší zkušenosti v terénu, avšak trpí vnitřní nejednotou a chybí jim právní rámec a demokratická kontrola. Navíc stále reálně hrozí násilí, ačkoli ho výrazně ubývá. Stále hrozí, že se situace vymkne kontrole nebo vypukne občanská válka, přičemž největší hrozbě čelí náboženské menšiny, zvláště křesťané. Prioritou iráckých politických představitelů, ale i mezinárodního společenství proto musí být uklidnění vnitrostátní situace. Je třeba plně podporovat konsolidaci politického a institucionálního řízení zasazenou do rámce demokratického, federálního a pluralitního státu založeného na dodržování lidských práv a na zásadě právního státu. Příští léta však také poznamená výzva rozvoje země, která navzdory velkým zásobám ropy patři mezi nejchudší na naší planetě a kde velká většina obyvatelstva nemá přístup k základním potřebám (pitná voda, elektřina, hygienická infrastruktura atd.). Demokratický, stabilní a pluralitní Irák se silnými demokratickými institucemi usilující o sociálně-ekonomický rozvoj svých občanů bude hrát prvořadou úlohu ve stabilitě regionu, který je klíčový pro mezinárodní bezpečnost. Proto je zapotřebí vytvořit dlouhodobou strategickou vizi, která by určovala politiku Unie ve vztahu k Iráku v nadcházejících letech. Klíčem k stabilitě Iráku je nejen výrazná podpora udržitelných plně demokratických a pluralitních institucí, ale také průběžná technická pomoc zajišťující udržitelnost a účinnost iráckého hospodářství, v němž se plně uplatňuje mezinárodní smluvní právo, účinné postupy zadávání veřejných zakázek, fungující správa a účinný rámec pro boj proti korupci. Tím se vytvoří proces, který postupně rostoucí části irácké společnosti umožní přístup k hospodářství a hospodářské nezávislosti. Pro budoucnost Irák bude rovněž klíčové klást důraz na dialog a smíření mezi různými náboženskými skupinami.

Dohoda o partnerství a spolupráci nepochybně dokládá odhodlání EU hrát v Iráku v době transformace významnou úlohu, je proto třeba, aby závazky Unie vedly k mobilizaci lidských a finančních zdrojů, které budou odpovídat proklamovaným politickým ambicím a strategickým výzvám.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (7. 11. 2012)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé
(10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

Navrhovatelka: Maria Badia i Cutchet

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V původním mandátu z roku 2006 zmocnila Rada Komisi, aby vyjednala „dohodu o obchodu a spolupráci s Irákem“. V roce 2009 v Bagdádu se Irák a EU dohodly na zvýšení statusu navrhované dohody tím, že změní její název na „dohodu o partnerství a spolupráci“. Tato nová dohoda se nicméně ve významné míře věnuje i obchodu a investicím, jež tvoří celou jednu kapitolu.

Navrhovatelka tuto dohodu vítá, neboť se jedná o vůbec první smluvní vztah mezi EU a Irákem a je to krok správným směrem. Nepreferenční obchodní dohoda zahrnutá v dohodě o partnerství a spolupráci vychází ze základních pravidel Světové obchodní organizace (WTO), ačkoli Irák dosud není jejím členem. Obsahuje rovněž účinný mechanismus pro řešení sporů, včetně závazných rozhodnutí rozhodčího tribunálu a postupů zajišťujících soulad se stanovenými pravidly.

Stabilita a demokracie v Iráku je v zájmu Iráčanů i Evropanů. V této souvislosti se navrhovatelka domnívá, že usnadnění obchodu je vhodný způsob, jak posílit stabilitu a prosperitu v zemi, která naléhavě potřebuje obojí. Z tohoto důvodu doporučuje, aby Evropský parlament udělil souhlas s uzavřením této dohody. Navrhovatelka by však chtěla také zdůraznit, že podle jejího názoru je uzavření dohody pouze prvním krokem a že Irák bude potřebovat technickou a logistickou pomoc, aby měl z dohody, a zejména její části o obchodu, co největší prospěch. Proto věří, že Komise zajistí našim partnerům rovněž nástroje a know-how nezbytné k tomu, aby mohli plně využívat výhod plynoucích z této dohody a současně dostát svým závazkům, které v jejím rámci přijali.

*******

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělení souhlasu s uzavřením této dohody.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Oldřich Vlasák

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.12.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via