Pranešimas - A7-0411/2012Pranešimas
A7-0411/2012

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

11.12.2012 - (10209/2012 – C7‑0189/2012 – 2010/0310(NLE)) - ***

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Mario Mauro

Procedūra : 2010/0310(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0411/2012
Pateikti tekstai :
A7-0411/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto

(10209/2012 – C7‑0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10209/2012),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo projektą (05784/2011),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79 straipsnio 3 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194, 207 ir 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7‑0189/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A7-0411/2012),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Irako Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. kovo 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Irako Respublika dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo. ES ir Irako derybų septintajame raunde abi šalys susitarė sustiprinti susitarimo projekto statusą – pakeisti jį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu ir įsteigti bendradarbiavimo tarybą, kuri reguliariai susitiktų ministrų lygmeniu. Šis ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas žymi pirmuosius ES ir Irako sutartinius santykius. Šio susitarimo, kuris sudarytas 10 metų laikotarpiui (gali būti atnaujinamas), tikslas – sukurti tvirtą pagrindą Irako ir ES ryšiams stiprinti.

Susitarimas apima tris aspektus. Pirmasis – politinis ir susijęs su metinio dialogo ministrų ir vyresniųjų pareigūnų lygmeniu taikos, užsienio ir saugumo politikos, nacionalinio dialogo ir sutaikinimo, demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių, gero valdymo, regioninio stabilumo ir integracijos klausimais pradžia. Į susitarimą įtrauktos išlygos dėl kovos su terorizmu, kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu, kovos su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais. Susitarime daug dėmesio skiriama žmogaus teisėms ir itin akcentuojama speciali išlyga, susijusi su bendradarbiavimu dėl Irako prisijungimo prie Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos Statuto, taip pat išlyga dėl bendradarbiavimo skatinant ir veiksmingai ginant žmogaus teises Irake, apimanti svarbų įspėjimą, kad tuo atveju, jei Irakas negins, nestiprins ir negerbs žmogaus teisių, tai turės neigiamą poveikį bendradarbiavimo ir ekonomikos vystymo programoms. Neabejotinai šis požiūris labai sveikintinas, nors nustačius griežtesnes sąlygas būtų labiau pabrėžta esminės pažangos žmogaus teisių srityje svarba. Rekomenduojama dvišalėse diskusijose su Irako valdžios institucijomis pabrėžti, kad ES ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių asmens laisvių, įskaitant religinių bei etninių mažumų ir pažeidžiamos dalies Irako visuomenės, kaip antai moterys, pabėgėliai ir perkeltieji asmenys, teises ir laisves. ES turėtų, kiek įmanoma, remti Irako siekį prisijungti prie Taurptautinio baudžiamojo teismo (TBT).

Prekybos ir investicijų srityje į šį nelengvatinės prekybos susitarimą įtrauktos pagrindinės Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklės, nors Irakas dar nėra PPO narys. Jame numatytos tam tikros esminės lengvatos, būtent susijusios su viešaisiais pirkimais, paslaugomis ir investicijomis.

Pagaliau ES bendradarbiavimo veikla, numatyta žmogaus ir socialinės raidos srityje, siekiama kovoti su skurdu ir patenkinti svarbiausius poreikius sveikatos, švietimo ir užimtumo srityse, kuriuos Irako vyriausybė laiko prioritetiniais. Vis dėlto reikia stebėti, kad ši veikla būtų vykdoma ugdant gebėjimus ir steigiant institucijas, taikant įtraukties, skaidrumo ir gero valdymo principus.

Tai istorinis ES ir Irako susitarimas. Jis sudaromas lemiamu momentu siekiant ateinančiais metais, kai Irakas susidurs su atkūrimo ir vystymosi iššūkiais, kai turės atkurti savo suverenitetą ir normalizuoti santykius su tarptautine bendruomene, paremti Irako perėjimą prie demokratijos. ES turėtų aktyviai dalyvauti kartu su Irako gyventojais ir jų valdžios institucijomis, kuriems teks spręsti daug problemų, iš jų svarbiausios – šalies saugumas ir stabilumas. Irako saugumo pajėgų kompetencija didėja vykdant operacijas vietoje, tačiau joms kenkia vidinės sanglaudos stoka ir teisinio pagrindo bei demokratinės kontrolės nebuvimas. Be to, nors smurto akivaizdžiai mažėja, jis vis dar yra grėsminga gyvenimo realybė. Vis dar yra pavojus, kad padėtis taps nekontroliuojama ar vėl prasidės pilietinis karas, ir didžiausią grėsmę patiria religinės mažumos, ypač krikščionių mažuma. Taigi ir Irako politikos formuotojų, ir tarptautinės bendruomenės prioritetas turėtų būti nacionalinis susitaikymas. Reikėtų visapusiškai remti įtraukiojo politinio ir institucinio valdymo stiprinimą demokratinėje, federalinėje ir pliuralistinėje valstybėje, grindžiamoje pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principu. Be to, ateinančiais metais teks spręsti vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių, kurioje, nepaisant gausių jos naftos išteklių, didžioji gyventojų dalis neturi galimybių patenkinti esminių poreikių (nėra geriamojo vandens, elektros, sanitarijos infrastruktūros, t. t.), vystymosi problemas. Demokratiškas, stabilus, pliuralistinis Irakas, siekiantis socialinės ir ekonominės savo piliečių raidos ir turintis stiprias demokratines institucijas, atliks esminį vaidmenį užtikrinant stabilumą tarptautinio saugumo aspektu itin svarbiame regione. Tam reikalinga ilgalaikė strateginė vizija, kuria vadovaujantis ateinančiais metais turėtų būti vykdoma Sąjungos politika Irako atžvilgiu. Siekiant Irako stabilumo bus svarbu ne tik labai remti tvarias, visiškai demokratines ir pliuralistines institucijas, bet taip pat ir teikti nuolatinę techninę pagalbą siekiant užtikrinti Irako ekonomikos tvarumą ir efektyvumą iki galo ir tinkamai įgyvendinant tarptautinę sutarčių teisę, veiksmingas viešųjų pirkimų procedūras, veiksmingą administravimą ir efektyvią kovos su korupcija sistemą. Tai paskatins procesą, kai vis didesnė Irako visuomenės dalis galės dalyvauti ekonomikoje ir taps ekonomiškai nepriklausoma. Pabrėžtina, kad Irako ateičiai bus būtinas taip pat religinių bendruomenių dialogas ir susitaikymas.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas įrodo ES pasiryžimą atlikti svarbų vaidmenį Irako pereinamuoju laikotarpiu, tačiau Sąjungos įsipareigojimai turėtų būti atspindėti skiriant žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurie atitiktų jos politines ambicijas ir susijusius strateginius uždavinius.

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (7.11.2012)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto
(10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE))

Nuomonės referentė: Maria Badia i Cutchet

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal pirminį 2006 m. Tarybos mandatą Komisija buvo įgaliota derėtis su Irako Respublika dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo. 2009 m. Bagdade Irakas ir ES susitarė sustiprinti susitarimo projekto statusą, pakeičiant susitarimo pavadinimą „Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas“ nauju pavadinimu „Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas“. Nepaisant to, į naująjį susitarimą įtraukta daug su prekyba susijusių nuostatų ir jame yra visas skyrius, skirtas prekybai ir investicijoms.

Nuomonės referentė teigiamai vertina šį susitarimą, nes jis žymi pirmuosius ES ir Irako sutartinius santykius, o tai reiškia, kad judama teisinga kryptimi. Į šį nelengvatinės prekybos susitarimą, kuris yra partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo dalis, įtrauktos pagrindinės Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklės, nors Irakas ir nėra PPO narys. Susitarime taip pat nustatyta veiksminga ginčų sprendimo tvarka, pagal kurią numatyti teisiškai privalomi kolegijos sprendimai ir jų laikymosi procedūros.

Ir Irako gyventojai, ir europiečiai suinteresuoti tuo, kad Irakas būtų stabili ir demokratinė valstybė. Atsižvelgdama į tai nuomonės referentė mano, kad prekybos palengvinimas – tai puikus būdas padidinti šalies stabilumą ir gerovę, ir Irakui to labai reikia. Todėl nuomonės referentė siūlo Europos Parlamentui pritarti šiam susitarimui. Vis dėlto nuomonės referentė taip pat norėtų pabrėžti, kad tai, jos nuomone, tik pirmas žingsnis; vėliau Irakui reikės techninės ir logistinės pagalbos, kad jis galėtų visapusiškai pasinaudoti susitarimo teikiama nauda, ypač su prekyba susijusiomis jo nuostatomis. Taigi nuomonės referentė tikisi, kad Komisija taip pat suteiks partneriams reikalingas priemones ir pasidalins patirtimi, kaip pasinaudoti susitarimo teikiamais privalumais, taip pat kaip tinkamai laikytis savo įsipareigojimų pagal susitarimą.

*******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą siūlyti Parlamentui pritarti susitarimo sudarymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Oldřich Vlasák

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

3.12.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Sir Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Paweł Zalewski, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via