ZPRÁVA o změně čl. 15 odst. 2 jednacího řádu Parlamentu, pokud jde o hierarchii místopředsedů zvolených aklamací

11.12.2012 - (2012/2020(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodaj: Carlo Casini


Postup : 2012/2020(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0412/2012
Předložené texty :
A7-0412/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně čl. 15 odst. 2 jednacího řádu Parlamentu, pokud jde o hierarchii místopředsedů zvolených aklamací

(2012/2020(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis předsedy parlamentu ze dne 3. září 2010,

–   s ohledem na výklad čl. 13 odst. 1 jednacího řádu, který Výbor pro ústavní záležitosti přijal dne 15. června 2011 a který byl oznámen v plénu dne 22. června 2011,

–   s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0412/2012),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  připomíná, že tato změna vstoupí v platnost první den příštího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

Jestliže nebyli zvoleni tajnou volbou, závisí hierarchie na pořadí,němž čte jejich jména předseda Parlamentu.

Jestliže byli zvoleni aklamací, proběhne tajné hlasování, které stanoví jejich hierarchii.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Připomenutí

Jednací řád stanoví, že:

„Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním (…). Jestliže však počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, mohou být kandidáti zvoleni aklamací.“ (čl. 13 odst. 1).

Dne 3. září 2010 se předseda v zásadě ptal, zda se toto ustanovení musí stejným způsobem uplatnit i v případě, že je jen jediný kandidát a jedná se o obsazení jediného místa.

Náš výbor odpověděl dne 15. června 2011 kladně, a to takto:

„Má-li být nahrazen jediný místopředsedaje-li pouze jediný kandidát, může být tento kandidát zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnouttom, zda volba proběhne aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát zastáváhierarchii místopředsedů stejné postavení jako místopředseda, kterého nahrazuje.“

V dopise předsedovi Parlamentu jsou uvedeny další aspekty volby místopředsedů, jimiž se Výbor pro ústavní záležitosti bude „dále zabývat s ohledem na případnou změnu jednacího řádu“.

2. Otázkapřezkoumání

Má mít výlučná pravomoc předsedy, pokud jdehierarchii místopředsedů, nějaká omezení?

Podle výkladu čl. 13 odst. 1 jednacího řádu, který poskytl výbor AFCO, může tedy předseda v případě, že se počet kandidátů rovná počtu volných míst, uspořádat volbu aklamací nebo alternativně volbu tajným hlasováním tak, jak je uvedeno v článku 169 jednacího řádu. V případě volby aklamací předseda rozhoduje zároveň o hierarchii místopředsedů (čl. 15 odst. 2 druhý pododstavec). Byla zmíněna obava, že takové rozhodnutí předsedy by nemuselo být vždy přijato jednomyslně. Tuto situaci by mohla napravit možnost, aby určitý počet poslanců nebo politická skupina zpochybnili hierarchii navrženou předsedou nebo aby byla zcela zrušena pravomoc předsedy stanovit hierarchii, a v důsledku toho by bylo nutné přistoupit k hlasování.

Útvar zodpovědný za volby (GŘ pro předsednictví, ředitelství pro plenární zasedání) poskytl jako odpověď na praktické aspekty volby místopředsedů následující informace: pokud mezi politickými skupinami panuje shoda ohledně osob, které by měly být jmenovány, jsou tyto osoby (obvykle 14) zvoleny aklamací. Hierarchie je poté stanovena hlasováním. Je to z toho důvodu, že politické skupiny se případně shodnou na výběru určitých osob, ale nikdy ne na hierarchii. Předseda se v takové situace vzdá své výsady, která právně existuje, stanovit hierarchii. Pokud se politické skupiny neshodnou na osobách, které by měly být zvoleny, nebo pokud kandidují „nezávislí“ kandidáti, koná se hlasování a hierarchie se stanoví podle toho, v jakém pořadí byli kandidáti zvoleni.

Na základě této úvahy navrhuje tento návrh zprávy změnu jednacího řádu, kterou se jednací řád uvádí do souladu s parlamentní praxí a která je odpovědí na uvedený problém.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU ()

Datum přijetí

27.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells