BETÆNKNING om ændring af artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets forretningsorden vedrørende rangfølgen for næstformænd valgt med akklamation

11.12.2012 - (2012/2020(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Ordfører: Carlo Casini


Procedure : 2012/2020(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0412/2012
Indgivne tekster :
A7-0412/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets forretningsorden vedrørende rangfølgen for næstformænd valgt med akklamation

(2012/2020(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandens skrivelse af 3. september 2010,

–   der henviser til fortolkningen af forretningsordenens artikel 13, stk. 1, der blev vedtaget af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 15. juni 2011 og forelagt på plenarmødet den 22. juni 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0412/2012),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

 

 

 

Når valg ikke finder sted ved hemmelig afstemning, er rangfølgen den, hvori formanden har oplæst navnene.

Når valg har fundet sted med akklamation, foretages der hemmelig afstemning for at fastsætte rangfølgen.

BEGRUNDELSE

1. Baggrund

I forretningsordenen fastsættes følgende:

"Formanden, næstformændene og kvæstorerne vælges ved hemmelig afstemning (...) Dog kan kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser." (artikel 13, stk. 1)

Formanden rejste den 3.9.2010 spørgsmålet, hvorvidt denne bestemmelse skal gælde uændret, når der kun er én kandidat og kun én post, der skal besættes.

Udvalget bekræftede dette den 15.6. 2011 i følgende svar:

"Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.".

I skrivelsen til formanden, behandles andre aspekter af valget af næstformænd, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har besluttet at vende tilbage til på et senere tidspunkt med henblik på en eventuel ændring af forretningsordenen.

2. Spørgsmål til drøftelse

Bør formandens skønsbeføjelser med hensyn til næstformændenes rangfølge begrænses eller afskaffes?

Ifølge den fortolkning, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har vedtaget til forretningsordenens artikel 13, stk. 1, kan formanden, hvis der er lige mange kandidater og ledige poster, lade valget finde sted enten med akklamation eller ved hemmelig afstemning som fastsat i forretningsordenens artikel 169. Finder valget sted med akklamation, er det samtidig op til formanden at afgøre næstformændenes rangfølge (artikel 15, stk. 2, andet afsnit). Der er blevet udtrykt bekymring for, at der i nogle tilfælde ikke vil være fuld tilslutning til formandens afgørelse. For at afhjælpe denne situation kunne man gøre det muligt for et bestemt antal medlemmer eller en politisk gruppe at anfægte den rangfølge, formanden har foreslået, eller slet og ret afskaffe formandens beføjelse til at fastsætte rangfølgen, hvilket ville betyde, at der skulle finde en afstemning sted.

Adspurgt om de praktiske aspekter af valg af næstformænd har den tjenestegren, der er ansvarlig for afholdelsen af valg (GD for Ledelsestjenesterne, Direktoratet for Plenarmøder), givet følgende oplysninger: Når der er enighed mellem de politiske grupper om, hvilke personer der skal udpeges, vælges disse personer (normalt 14) med akklamation. Rangfølgen fastsættes derefter ved en afstemning. Årsagen hertil er, at de politiske grupper eventuelt når til enighed om personerne, men aldrig om rangfølgen. Formanden afholder sig i en sådan situation fra at benytte sit (juridisk eksisterende) privilegium til at fastsætte rangfølgen. Hvis de politiske grupper ikke bliver enige om, hvilke personer der skal vælges, eller hvis der er "uafhængige" kandidater, foretages afstemning, og rangfølgen fastsættes efter den rækkefølge, hvori kandidaterne er valgt.

Ud fra denne logik fremsættes der i dette udkast til betænkning et forslag om ændring af forretningsordenen, der bringer den i overensstemmelse med Parlamentets praksis og tager højde for den bekymring, der er givet udtryk for.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells