JELENTÉS az Európai Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsoráról szóló 15. cikke (2) bekezdésének módosításáról

11.12.2012 - (2012/2020(REG))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Carlo Casini


Eljárás : 2012/2020(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0412/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0412/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsoráról szóló 15. cikke (2) bekezdésének módosításáról

(2012/2020(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel elnöke 2010. szeptember 3-i levelére,

–   tekintettel az eljárási szabályzat 13. cikke (1) bekezdésének az Alkotmányügyi Bizottság által 2011. június 15-én elfogadott, és a 2011. június 22-i plenáris ülésen bejelentett értelmezésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0412/2012),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha az alelnökválasztás nem titkos szavazással történik, az elnök által felolvasott sorrend határozza meg az alelnökök rangsorát.

Ha az elnökválasztás közfelkiáltással történt, az alelnökök rangsorát titkos szavazással határozzák meg.

INDOKOLÁS

1. Emlékeztetőül

Az eljárási szabályzat a következőket írja elő:

„Az elnököt, az alelnököket és a quaestorokat titkos szavazással választják. (…) Ha a jelölések száma nem haladja meg a betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek közfelkiáltással is megválaszthatók.” (a 13. cikk (1) bekezdése)

Az elnök 2010. szeptember 3-i kérdésében lényegében arra kereste a választ, hogy ezt az előírást ugyanúgy kell-e alkalmazni abban az esetben is, ha egyetlen jelölt és egyetlen betöltetlen tisztség van.

Bizottságunk 2011. június 15-én a következő igenlő választ adta:

„Ha egyetlen alelnök pótlása válik szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén – közfelkiáltással is megválasztható. Az elnök mérlegelési jogkörrel bír annak eldöntését illetően, hogy a megválasztásra közfelkiáltással vagy titkos szavazással kerül-e sor. A megválasztott jelölt az általa felváltott alelnök rangsorban elfoglalt helyét foglalja el.”.

Az elnök levele kitér az alelnökök megválasztásának egyéb kérdéseire is, amelyekkel kapcsolatban az Alkotmányügyi Bizottság úgy határozott, hogy „a későbbiekben még visszatér az eljárási szabályzat lehetséges módosítása céljából”.

2. Megvizsgálandó kérdés

Kell-e korlátozni, illetve el kell-e törölni az elnök mérlegelési jogkörét az alelnökök rangsorban elfoglalt helyét illetően?

Az eljárási szabályzat 13. cikke (1) bekezdésének az Alkotmányügyi Bizottság általi értelmezése szerint, amennyiben a jelöltek száma megegyezik a betöltetlen tisztségek számával, az elnök elrendelheti a jelöltek közfelkiáltással vagy az eljárási szabályzat 169. cikkével összhangban titkos szavazással történő megválasztását. Közfelkiáltással történő választás esetén az elnök egyidejűleg dönt az alelnökök rangsorban elfoglalt helyéről (15. cikk, (2) bekezdés, 2. albekezdés). Megjelentek olyan aggodalmak, hogy az elnök döntését illetően egyes esetekben nem alakul ki konszenzus. A helyzet orvoslása érdekében meg lehetne teremteni annak lehetőségét, hogy bizonyos számú képviselő vagy egy képviselőcsoport megkérdőjelezze az elnök által javasolt rangsort, vagy megszüntesse az elnök azon jogkörét, hogy a rangsorban elfoglalt helyet egymaga meghatározza, amelynek következményeként szavazást kellene tartani.

Az alelnökök megválasztásának gyakorlati végrehajtására vonatkozó kérdésre válaszul a választásokért felelős osztály (Elnökségi Főigazgatóság, Plenáris Ülések Igazgatósága) a következő választ adta: amennyiben a képviselőcsoportok között megállapodás jön létre a kinevezendő személyekről, ezeket a személyeket (rendszerint 14-et) közfelkiáltással választják meg. Az alelnökök rangsorban elfoglalt helyét ezután szavazással határozzák meg. Ennek az az oka, hogy a képviselőcsoportok esetleg megállapodásra jutnak a megválasztandó személyekről, azonban a rangsorban elfoglalt helyükről sosem. Az elnök ebben az esetben nem él azzal a (jogilag létező) kiváltságával, hogy döntsön az alelnökök rangsoráról. Amennyiben a képviselőcsoportok nem jutnak megállapodásra a megválasztandó személyekről, vagy „független” jelölés történt, szavazást tartanak, és az alelnökök rangsora megegyezik megválasztásuk sorrendjével.

E gondolatmenet alapján ez a jelentéstervezet az javasolja, hogy az eljárási szabályzatot oly módon módosítsák, hogy összhangba kerüljön a Parlament gyakorlatával és megoldást találjon a fenti problémára.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, Schöpflin György, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells