VERSLAG tot wijziging van artikel 15, lid 2, van het Reglement van het Parlement betreffende de rangorde van bij acclamatie gekozen ondervoorzitters

11.12.2012 - (2012/2020(REG))

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Carlo Casini


Procedure : 2012/2020(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0412/2012
Ingediende teksten :
A7-0412/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 15, lid 2, van het Reglement van het Parlement betreffende de rangorde van bij acclamatie gekozen ondervoorzitters

(2012/2020(REG))

Het Europees Parlement,

–   gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 3 september 2010,

–   gezien de interpretatie van artikel 13, lid 1, van het Reglement, die op 15 juni 2011 door de Commissie constitutionele zaken is goedgekeurd en op 22 juni 2011 ter plenaire vergadering is bekendgemaakt,

–   gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0412/2012),

1.  besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2.  wijst erop dat deze wijziging op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in werking treedt;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Bestaande tekst

Amendement

Wanneer de verkiezing niet bij geheime stemming geschiedt, stemt de rangorde overeen met de volgorde waarin de namen door de Voorzitter worden afgeroepen.

Wanneer de verkiezing bij acclamatie is geschied, wordt de rangorde vervolgens bij geheime stemming bepaald.

TOELICHTING

1. Achtergrond

Het Reglement bepaalt onder meer:

"De Voorzitter, de ondervoorzitters en de quaestoren worden bij geheime stemming gekozen [...]. Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten niet groter is dan het aantal te vervullen zetels, kunnen zij bij acclamatie worden gekozen." (Artikel 13, lid 1)

De Voorzitter heeft op 3 september 2010 in essentie gevraagd of dit ook geldt wanneer er slechts één kandidaat is en er maar één functie moet worden vervuld.

Onze commissie heeft hierop op 15 juni 2011 het volgende bevestigend antwoord gegeven:

"Wanneer één ondervoorzitter moet worden vervangen en er slechts één kandidaat is, kan deze bij acclamatie worden gekozen. De Voorzitter bepaalt of de verkiezing bij acclamatie dan wel bij geheime stemming plaatsvindt. De gekozen kandidaat neemt de plaats in de rangorde van de te vervangen ondervoorzitter over."

In de brief van de Voorzitter wordt gewag gemaakt van andere aspecten van de verkiezing van de ondervoorzitters waarop de Commissie constitutionele zaken in een later stadium zal terugkomen met het oog op een eventuele wijziging van het Reglement.

2. Vraag

Moet de discretionaire bevoegdheid van de Voorzitter voor wat betreft de rangorde van de ondervoorzitters worden begrensd of opgeheven?

Volgens de interpretatie van de Commissie constitutionele zaken van artikel 13, lid 1, van het Reglement kan de Voorzitter wanneer er evenveel kandidaten zijn als te vervullen functies overgaan tot een verkiezing bij acclamatie dan wel bij geheime stemming in de zin van artikel 169 van het Reglement. In geval van een verkiezing bij acclamatie beslist de Voorzitter tegelijkertijd over de rangorde van de ondervoorzitters (artikel 15, lid 2, tweede alinea). De mogelijkheid dat een dergelijk besluit van de Voorzitter in bepaalde gevallen niet de unanieme goedkeuring wegdraagt, baart sommigen zorgen. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de door de Voorzitter voorgestelde rangorde door een aantal Parlementsleden of een fractie kan worden aangevochten dan wel dat de bevoegdheid van de Voorzitter tot vaststelling van de rangorde eenvoudigweg wordt opgeheven, zodat er een stemming dient plaats te vinden.

Gevraagd naar de praktische aspecten van de verkiezingen van de ondervoorzitters heeft de voor de verkiezingen verantwoordelijke dienst (DG Presidium, directoraat Plenaire Vergadering) de volgende informatie verstrekt: wanneer de fracties het eens zijn over de te benoemen personen, worden dezen (gewoonlijk veertien personen) bij acclamatie gekozen. De rangorde wordt vervolgens vastgesteld door middel van een stemming. De reden hiervoor is dat de fracties het wellicht wel eens kunnen worden over de personen, maar nooit over de rangorde. In een dergelijke situatie oefent de Voorzitter het privilege om de rangorde te bepalen (waarover hij rechtens beschikt) niet uit. Als de fracties het niet eens worden over de te kiezen personen of als er "onafhankelijke" kandidaten zijn, volgt er een stemming en wordt de rangorde bepaald door de volgorde waarin de kandidaten zijn gekozen.

Op basis van deze redenering wordt een wijziging van het Reglement voorgesteld om het Reglement te laten aansluiten bij de praktijk van het Parlement en om de genoemde bezwaren weg te nemen.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

27.11.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells