SPRÁVA o zmene článku 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou

11.12.2012 - (2012/2020(REG))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Carlo Casini


Postup : 2012/2020(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0412/2012
Predkladané texty :
A7-0412/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou

(2012/2020(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list svojho predsedu z 3. septembra 2010,

–   so zreteľom na výklad článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý 15. júna 2011 schválil Výbor pre ústavné veci a ktorý bol oznámený na plenárnej schôdzi 22. júna 2011,

–   so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0412/2012),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.  upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa voľba neuskutočnila tajným hlasovaním, prednostné poradie podpredsedov sa určí podľa poradia, v akom predseda prečíta ich mená v pléne.

Ak sa voľba uskutočnila aklamáciou, pristúpi sa k tajnému hlasovaniu s cieľom určiť prednostné poradie podpredsedov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Pripomienka

V rokovacom poriadku sa stanovuje, že:

„Predseda, podpredsedovia a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní (...). Ak počet kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení aklamáciou.“ (článok 13 ods. 1)

Predseda sa 3. septembra 2010 v podstate spýtal, či sa toto ustanovenie musí uplatňovať rovnakým spôsobom aj v prípade, že je len jeden kandidát a ide o obsadenie jedného miesta.

Náš výbor poskytol 15. júna 2011 kladnú odpoveď v tomto znení:

„Ak má byť nahradený len jeden podpredseda a je len jeden kandidát, tento môže byť zvolený aklamáciou. Predseda má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude konať aklamáciou alebo tajným hlasovaním. Zvolený kandidát zastáva v hierarchii podpredsedov rovnaké postavenie ako podpredseda, ktorého nahrádza.“

V liste predsedu Parlamentu sa uvádzajú ďalšie aspekty voľby podpredsedov, ktorými sa Výbor pre ústavné veci rozhodol „zaoberať neskôr vzhľadom na prípadnú zmenu rokovacieho poriadku“.

2. Otázka na preskúmanie

Má sa obmedziť alebo zrušiť rozhodovacia právomoc predsedu, pokiaľ ide o prednostné poradie podpredsedov?

Podľa výkladu článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor AFCO, môže predseda v prípade, že sa počet kandidátov rovná počtu voľných miest, pristúpiť k voľbe aklamáciou alebo alternatívne k voľbe tajným hlasovaním tak, ako sa uvádza v článku 169 rokovacieho poriadku. V prípade voľby aklamáciou predseda rozhoduje zároveň o prednostnom poradí podpredsedov (článok 15 ods. 2 druhý pododsek). Bola vyslovená obava, že určenie tohto poradia predsedom by nemuselo vždy získať jednomyseľnú podporu. Túto situáciu by mohla napraviť možnosť, aby určitý počet poslancov alebo politická skupina spochybnila prednostné poradie navrhnuté predsedom alebo aby sa zrušila právomoc predsedu určovať prednostné poradie, v dôsledku čoho by bolo nutné pristúpiť k hlasovaniu.

Útvar zodpovedný za voľby (GR pre predsedníctvo, riaditeľstvo pre plenárne schôdze) poskytol ako odpoveď na praktické aspekty volieb podpredsedov tieto informácie: pokiaľ sa politické skupiny zhodnú na osobách, ktoré by mali byť menované, sú tieto osoby (zvyčajne 14) volené aklamáciou. Prednostné poradie sa potom stanoví hlasovaním, keďže politické skupiny sa prípadne zhodnú na výbere určitých osôb, ale nikdy nie na prednostnom poradí. Predseda sa v takej situácii vzdá využitia svojej výsady (ktorá právne existuje) určiť prednostné poradie. Ak sa politické skupiny nezhodnú na osobách, ktoré by mali byť zvolené, alebo pokiaľ existujú „nezávislí“ kandidáti, pristúpi sa k hlasovaniu a prednostné poradie sa určí podľa toho, v akom poradí boli kandidáti zvolení.

Na základe týchto úvah sa v tomto návrhu správy predkladá návrh na zmenu rokovacieho poriadku, ktorou sa rokovací poriadok uvedie do súladu s parlamentnou praxou a ktorá je odpoveďou na uvedený problém.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells