Διαδικασία : 2011/0394(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0420/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0420/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0503

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1595kWORD 1434k
13.12.2012
PE 489.639v03-00 A7-0420/2012

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Jürgen Creutzmann

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011) 0834),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 και 195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0463/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2012(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0420/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  επισημαίνει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020·

3.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, δεν θα είναι δυνατή παρά μια περιορισμένη μόνο συνεισφορά στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις επί των οποίων έχει συμφωνήσει η Ένωση και να εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης·

4.  επαναβεβαιώνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 ότι πρέπει να παρασχεθεί ενισχυμένη στήριξη στο προσεχές ΠΔΠ σε όλα τα προγράμματα και μέσα που στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ, και ιδίως για το παρόν πρόγραμμα και την Small Business Act (νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις)·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής «η στρατηγική “Ευρώπη 2020”»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής «η στρατηγική “Ευρώπη 2020”»). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο ρόλος τους αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ αναφέρονται σε έξι από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο»12 τον Οκτώβριο του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, πράγμα που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο»12 τον Οκτώβριο του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Οι ‘διαφορές’, ο κατακερματισμός και η περιττή γραφειοκρατία στο εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς εμποδίζουν τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να δρέψουν τα πλήρη οφέλη της. Για παράδειγμα, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες όταν προσπαθούν να διενεργήσουν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει οπωσδήποτε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή, τη νομοθεσία και την πληροφόρηση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν για να ελαττωθεί ο υπερβολικός διοικητικός, οικονομικός και ρυθμιστικός φόρτος των ΜΜΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάπτυξη που βασίζεται σε ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στη στήριξη των υφισταμένων ΜΜΕ, στην ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και στην προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ. Χωρίς να αλληλεπικαλύπτεται με τα προγράμματα των κρατών μελών, το πρόγραμμα πρέπει να είναι ευπρόσιτο για όλες τις ΜΜΕ και ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Το COSME πρέπει να δώσει κατά προτεραιότητα στήριξη στις υφιστάμενες ΜΜΕ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Οι δαπάνες της Ένωσης και των κρατών μελών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η προβολή καθώς και για να επιτευχθούν καλύτερες δημοσιονομικές συνέργειες. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (πρόγραμμα COSME) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο σε πραγματικές τιμές από τις πιστώσεις που διατίθενται στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (πρόγραμμα ΠΑΚ).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Για να μπορέσει το πρόγραμμα να υλοποιήσει τους στόχους του και να στηρίξει την εφαρμογή της Small Business Act, τουλάχιστον το 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 πρέπει να διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σκοπός της πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα των εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

(8) Σκοπός της πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Η επίτευξη ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας συνεπάγεται την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η βελτίωση της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα της παραγωγικότητας των πόρων και της ενεργείας, είναι η κύρια πηγή βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει με τη σειρά της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα των εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στην τροπολογία 3 (σχέδιο έκθεσης). Αντικαταστάθηκε η λέξη «βιομηχανία» με τη λέξη «επιχειρήσεις» καθόσον σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάπτυξη με άφθονες θέσεις απασχόλησης»1 εκτιμούσε ότι οι πολιτικές που προωθούν μετάβαση σε πράσινη οικονομία, όπως οι πολιτικές για την αποδοτικότητα των πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερες από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2020 και ιδίως στον τομέα των ΜΜΕ. Η έρευνά της υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις οικολογικές βιομηχανίες υπήρξε θετική καθόλη τη διάρκεια της ύφεσης, σε σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς και προβλέπεται να συνεχίσει να παραμένει υγιής τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ενταχθούν στο υπό συζήτηση πρόγραμμα πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που να παρέχουν δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού απασχόλησης στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ.

 

_______________

 

1 COM(2012)0173 τελικό

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι οποίες υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ.

(9) Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμόρφωσης πολιτικής της Ένωσης τα τελευταία χρόνια λόγω των αδυναμιών της αγοράς, των αδυναμιών της πολιτικής και των θεσμικών αδυναμιών, οι οποίες υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ οι οποίες για να συσταθούν, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικά διοικητικά εμπόδια.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως λόγω προβλημάτων που υπονομεύουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου.

(10) Επομένως, το πρόγραμμα πρέπει να αντιμετωπίσει αδυναμίες της αγοράς οι οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως λόγω προβλημάτων που υπονομεύουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου, να ευνοήσει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως η καινοτομία, η πράσινη οικονομία και η πρόσληψη νέων, να εφαρμόσει τις αρχές της Small Business Act, να μεριμνήσει για τον συντονισμό με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα και να λάβει υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ και να απλοποιήσει και να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν. Στις αδυναμίες αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που συνδέονται με την έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ της ΕΕ και των ανταγωνιστών της όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην αγορά.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Εκτός από το σχετικό χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να διατεθούν για το πρόγραμμα τα ποσά των προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή σε επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού αυτού η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε διαβούλευση με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τα ελευθέρια επαγγέλματα και στις κοινωνικές επιχειρήσεις σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισμένους πόρους του στις πλέον συναφείς κατηγορίες επιχειρηματιών. Η πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας αναφέρεται κατωτέρω, στην αιτιολογική σκέψη 16 (όπως τροποποιήθηκε).

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Σύμφωνα με τις τέσσερις προτεραιότητες της ανασκόπησης της SBA, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος πρέπει να συνίστανται στην επιδίωξη της βελτίωσης του πλαισίου προϋποθέσεων για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ειδικότερα των ΜΜΕ, της προώθησης της επιχειρηματικότητας, καθώς και της ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και στις αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως. Οι δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή της SBA.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρώνει τους περιορισμένους πόρους του στις πλέον συναφείς κατηγορίες επιχειρηματιών.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Η συνένωση ΜΜΕ αποτελεί ουσιώδες μέσο ενίσχυσης της ικανότητάς τους για καινοτομία και για διείσδυση στις ξένες αγορές. Μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, όπως οι όμιλοι επιχειρήσεων, τα δίκτυα επιχειρήσεων ή οι εξαγωγικές κοινοπραξίες πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη με τις ενδεδειγμένες πολιτικές και μέσα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ) Η επιχειρηματικότητα των γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες αποτελούν σημαντική πηγή αύξησης του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης και συγχρόνως μεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα διασφαλίζει τον επιχειρηματικό δυναμισμό και την καινοτομία, το δυναμικό των οποίων δεν έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών έχει θετικό αντίκτυπο και συμβάλλει άμεσα στην οικονομία γενικότερα. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην αυτοαπασχόληση καθότι το γεγονός ότι διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις τους επιτρέπει να καθορίζουν οι ίδιες το ωράριο εργασίας τους και να συνδυάζουν έτσι καλύτερα την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. Σε ένα κλίμα οικονομικής αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια και στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων.

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και στην ανάπτυξη και στο ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων, καθώς και στην προθυμία νέων επιχειρηματιών να αναλάβουν βιώσιμες εταιρίες στο πλαίσιο μεταβίβασης επιχείρησης/διαδοχής. Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013, ιδίως ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG), διαθέτουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και προσέφεραν θετική συνδρομή σε τουλάχιστον 120.000 ΜΜΕ, συμβάλλοντας στη διατήρηση 851.000 θέσεων απασχόλησης από την περίοδο που άρχισε η χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Η αυξημένη προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια, στην ανάπτυξη μιας απλοποιημένης και διαφανέστερης πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ και στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συνεκτικές, συνεπείς και συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσουν την προβολή και την προσβασιμότητα των μηχανισμών αυτών στην επικράτειά τους. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και μεταβίβασης. Επιπροσθέτως, κλειδί για την προώθηση της ανάπτυξης των εξαγωγών θα αποτελέσει η διεύρυνση της πρόσβασης σε προσιτές τραπεζικές υπηρεσίες για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες, σε διάφορες δικαιοδοσίες και νομίσματα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση των ΜΜΕ στα υπάρχοντα ταμεία, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά και η πρόσβαση σε δεξιότητες, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δεξιότητες διαχείρισης και γνώσης. Η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης, προγράμματα πλαισίωσης και παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη γνώση.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Τα μικροδάνεια (δηλ. δάνεια αξίας μικρότερης των 25.000 ευρώ) χορηγούνται από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων. Στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται ειδική πτυχή για μικροδάνεια, καθότι θα είχε ως αποτέλεσμα αλληλοεπικάλυψη με το «Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία,» που η Επιτροπή πρότεινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 και το οποίο καλύπτει ειδικά τα μικροδάνεια.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Πρέπει επίσης να προταθεί πρωτοβουλία για να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίον καινοτόμες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση, θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για τους νέους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ, αν και κατά πόσο πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ και να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να υπάρξει νομική πλαισίωση των τακτικών αυτών.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχική χρηματοδότηση παρέχει δυνατότητα συγκέντρωσης περισσότερων μικρών επενδυτών να επενδύσουν σε προγράμματα και μικρές επιχειρήσεις, κυρίως μέσω διαδικτυακών πυλών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νόμος JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act) εγκρίθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και να εξασφαλίσει νομικό πλαίσιο για συμμετοχική χρηματοδότηση, την εξισορρόπηση της προστασίας των επενδυτών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να βρουν εταίρους για επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης. Η μοναδική εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υπέρβαση των ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη μείωση του κόστους συναλλαγών που σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network («το δίκτυο») απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες. Ο εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να βρουν εταίρους για επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας στην ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες, να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης. Η μοναδική εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υπέρβαση των ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη μείωση του κόστους συναλλαγών που σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές. Ωστόσο, η απόδοση του δικτύου πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα όσον αφορά την υιοθέτηση από τις ΜΜΕ των προτεινόμενων υπηρεσιών, κυρίως με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του δικτύου και των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) του προγράμματος Ορίζων 2020, περαιτέρω ενσωμάτωση διεθνοποιημένων και καινοτόμων υπηρεσιών, ενίσχυση της συνεργασίας του δικτύου με άλλους φορείς και υφιστάμενες δομές στήριξης, ενίσχυση των διαβουλεύσεων με οργανώσεις υποδοχής, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, βελτιώνοντας την υποστήριξη ΤΠ, ενισχύοντας το προφίλ του δικτύου και βελτιώνοντας την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου. Με την προοπτική της περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των διαφόρων δομών διακυβέρνησης και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών όπως οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ και φορείς υποστήριξης της καινοτομίας. Τα καθήκοντα του δικτύου πρέπει να περιγράφονται στο πρόγραμμα, όπου θα περιλαμβάνεται και η ενημέρωση, η ανατροφοδότηση, η συνεργασία των επιχειρήσεων και οι υπηρεσίες διεθνοποίησης στην ενιαία αγορά και τις τρίτες χώρες, καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα Ορίζων 2020, αξιοποιώντας την επιτυχή εμπειρία με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7).

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. Σύμφωνα με τη Small Business Act, η οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων σε περισσότερες από 20 αγορές στο εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από τον συνδυασμό των εθνικών προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, αποφεύγοντας την επανάληψη, προωθώντας τη συνεργασία και παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε εθνικό επίπεδο.

(14) Η περιορισμένη διεθνοποίηση των ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, επί του παρόντος 25% των ΜΜΕ της Ένωσης εξάγουν ή έχουν εξαγάγει κατά την τελευταία τριετία, εκ των οποίων μόνον 13% εξάγουν εκτός της Ένωσης σε τακτική βάση και μόνον 2% έχουν επενδύσει εκτός της χώρας τους. Επιπροσθέτως, Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 2012 δείχνει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης των ΜΜΕ της ΕΕ στις πράσινες αγορές, εντός και εκτός της Ένωσης, από πλευράς διεθνοποίησης και πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με τη Small Business Act, η οποία ζήτησε από την Ένωση και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών εκτός της Ένωσης, η ΕΕ στηρίζει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων σε περισσότερες από 20 αγορές στο εξωτερικό. Παρέχει οικονομική βοήθεια στο Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, σε επιχειρηματικούς φορείς στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις και την Τεχνολογία στην Ινδία, στα κέντρα ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη και στο γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα. Δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από τον συνδυασμό των εθνικών προσπαθειών στον συγκεκριμένο τομέα, αποφεύγοντας την επανάληψη, προωθώντας τη συνεργασία και παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες δεν θα διέθεταν κρίσιμη μάζα εάν παρέχονταν σε εθνικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα και τους κανόνες δημοσίων προμηθειών και τις ευκαιρίες.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ και οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

(15) Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές της SBA, ιδιαίτερα την αρχή ‘Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις’. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων τις οργανώσεις εκπροσώπησης των συμφερόντων των ΜΜΕ.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής και οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Οι ανωτέρω δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα και στη μείωση του συνολικού διοικητικού φόρτου περιλαμβανομένου και εκείνου που προκύπτει από τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο διεργασίας που περιλαμβάνει διαβούλευση ευρέος φάσματος φορέων και κατάλληλων ομάδων εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την προώθηση της απλούστευσης και της καλύτερης ρύθμισης, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και συνοχή με άλλους στόχους πολιτικής. Οι υφιστάμενες δομές όπως το εντεταλμένο δίκτυο ΜΜΕ, πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Το COSME θα πρέπει να συμβάλει στους στόχους αυτούς και στις προσπάθειες της Ένωσης να καταρτίζει τακτικό πίνακα επιδόσεων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Ο πίνακας επιδόσεων πρέπει να μετρά τον αντίκτυπο της σχετικής κανονιστικής ρύθμισης της ΕΕ στο πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Η ενέργεια αυτή ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην ευρύτερη στρατηγική της Επιτροπής για μείωση του διοικητικού φόρτου με μετρίσιμο τρόπο, με βάση την κατάρτιση κατάλληλων δεικτών και μεθοδολογιών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της Ένωσης θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω μέτρων για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών, καθώς και μέτρων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μελέτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων, αξιολογήσεις και συνέδρια.

(Βλ. άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β))

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ) Για να βελτιωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων πρέπει να καταστεί εύκολα προσβάσιμη στις ΜΜΕ. Για να επιτευχθεί αφενός μείωση του κόστους και αφετέρου αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «στρατηγική και τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες»1 και την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις2.

 

_______________

 

1 COM(2012)0179

 

2 COM(2011)0896

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15δ) Η ορθή εφαρμογή, επιβολή και παρακολούθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τις διαφορές σε θέματα καταναλωτών από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα καθιστούσε την επίλυση των διαφορών ταχύτερη, λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο γραφειοκρατική τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους και, επομένως, θα ενθάρρυνε τις ΜΜΕ να συμμετέχουν πληρέστερα στην ενιαία αγορά και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία   27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15ε) Καθώς η ηλεκτρονική ταυτοποίηση αποτελεί κομβικής σημασίας στοιχείο στο ευρωπαϊκό εμπόριο, πρέπει να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση και διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής εξακρίβωσης ταυτότητας, της ηλεκτρονικής υπογραφής και της υποδομής ιδιωτικού κλειδιού (ΥΙΚ), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων αυτών.

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα προς όφελος των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στους τομείς του διασυνοριακού εμπορίου.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15στ) Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης ανταγωνιστικών και βιώσιμων κλάδων, βάσει των πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων, βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών, οργανωτικών δομών ή τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Παρότι το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζει σε διατομεακές πρωτοβουλίες, μπορεί εξίσου να στηρίζει ειδικές ανά τομέα πρωτοβουλίες σε τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι ΜΜΕ και παρουσιάζουν υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως ο τουρισμός, στον οποίο μπορεί να επιδειχθεί προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης.

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 3)

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15ζ) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποιώντας τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την Ευρώπη»1, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη μείωση του κόστους της τιμολόγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει και άλλα οφέλη όπως η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η ταχύτερη χρόνοι πληρωμής, η μείωση των σφαλμάτων, η καλύτερη είσπραξη ΦΠΑ, και το χαμηλότερο κόστος.

 

_______________

 

1 COM(2010)0712

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Σύμφωνα με την SBA, ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να παρέχει ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για όλες τις καταστάσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, της ανάπτυξης, της μεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή δεύτερης ευκαιρίας). Τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 7)

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων παρεμποδίζεται συχνά από τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο που δυσχεραίνει τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις, ούτως ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς. Για παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να δρέψουν τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης.

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για πολλούς τομείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ. Για παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε όλους. Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Καθώς οι προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης, ούτως ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετη ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, ο οποίος ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Small Business Act που αποσκοπεί στην αύξηση της συνειδητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα και να τις βοηθήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας, αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις τους και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους.

Αιτιολόγηση

Αρχή 9, όπως ορίζεται στο Small Business Act (SBA): να επιτραπεί στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας της Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών μελών. Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία για την πρωτοβουλία της Ένωσης στον κλάδο του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για την παροχή δεδομένων και ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών προώθησης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας της Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει πρωτοβουλίες με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον κλάδο του τουρισμού - που αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕγχΠ και το 12% της συνολικής απασχόλησης - ιδίως για την παροχή δεδομένων και ανάλυσης, την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την διευκόλυνση της διεθνικής συνεργασίας και των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Επιπλέον των μέτρων που περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει τακτικά μέτρα στήριξης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης. Εκτός από την ανάλυση και την ανάπτυξη πολιτικής, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο εκτιμήσεις επιπτώσεων των μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων πρέπει να άπτονται του αντικτύπου που έχει μια πρόταση πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω των επιπτώσεών της στο κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην ικανότητα των τομέων που επηρεάζονται για καινοτομία, καθώς και στη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα («εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας»). Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης ξεχωριστή ενότητα για τις ΜΜΕ, η οποία θα περιέχει προκαταρκτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων που ενδέχεται να επηρεάζονται, μέτρηση του αντικτύπου για τις ΜΜΕ (ανάλυση κόστους-οφέλους) και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, εφόσον ενδείκνυται («δοκιμασία ΜΜΕ). Η δοκιμασία ΜΜΕ θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ))

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β) Η Ένωση αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως από άποψη διεθνών αφίξεων και είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η υπεροχή με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν, κατά πρώτο λόγο, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ανταγωνισμός και η διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς και, κατά δεύτερο λόγο, η ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης και μονιμότερης βιωσιμότητας.

Αιτιολόγηση

Βλ. παραπάνω.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, τους διάφορους τύπους μέτρων εφαρμογής και τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, τους διάφορους τύπους μέτρων εφαρμογής και τις διαφανείς ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων.

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως του Ορίζων 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων. Οι συνέργειες αυτές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την από κάτω προς τα πάνω εθνική και περιφερειακή εμπειρία από τα προγράμματα Eureka και Eurostars όσον αφορά την υποστήριξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ και την ερευνητική δραστηριότητα.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Είναι ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος με την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών πόρων.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Οι αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας σε ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνονται με διαφανή διαδικασία. Η χορήγηση τέτοιας στήριξης και η καταβολή της πρέπει να είναι διαφανείς, χωρίς γραφειοκρατία και σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21β) Το πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνικά, επιστημονικά και επιχειρηματικά δίκτυα στήριξης και να παρέχει κατάλληλη καθοδήγηση σε θέματα κατάρτισης αλλά και προγράμματα στήριξης και παρακολούθησης σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΜΜΕ - ειδικότερα σε νέους και γυναίκες - με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, γνώσεων, επιχειρηματικού πνεύματος και εμπιστοσύνης.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημοκρατικό έλεγχο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τόσο την αναμενόμενη όσο και την υλοποιούμενη, συμβολή τους στην επίτευξη στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα πρωτόκολλα συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη συμμετοχή των οικείων χωρών σε προγράμματα της Ένωσης. Η συμμετοχή τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν οι συμφωνίες και οι διαδικασίες προβλέπουν κάτι τέτοιο.

(24) Η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα πρωτόκολλα συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη συμμετοχή των οικείων χωρών σε προγράμματα της Ένωσης. Η συμμετοχή τρίτων χωρών πρέπει να είναι εφικτή, όταν οι συμφωνίες και οι διαδικασίες προβλέπουν κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εξίσου ανοικτή σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε άλλες τρίτες χώρες, αλλά οι εν λόγω οντότητες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κατ’ αρχήν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική διαχείριση του προγράμματος και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και απλούστερη για τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και η προσβασιμότητα όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Το πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε να μπορεί να αναπροσαρμοστεί.

(25) Το πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε να μπορεί να αναπροσαρμοστεί. Πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόοδος που επετεύχθη και οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες· πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια βάση με τη βοήθεια βασικών δεικτών για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, συμπεριλαμβανομένων σχετικών γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Ορισμός

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού «ΜΜΕ» νοούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1.

 

_______________

 

1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων που περιγράφονται κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο:

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων που περιγράφονται κατωτέρω, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριμένες ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ:

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ·

β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης των ΜΜΕ.

2. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 μετράται από τους ακόλουθους δείκτες:

2. Η επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 μετράται από τους ακόλουθους δείκτες:

α) ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της βιομηχανίας της Ένωσης σε σχέση με την αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ),

α) ποσοστό ανάπτυξης των κλάδων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της Ένωσης σε σχέση με την αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ),

 

αα) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων ΜΜΕ,

β) Αύξηση της παραγωγής του τομέα της μεταποίησης στις οικολογικές βιομηχανίες της Ένωσης,

β) αύξηση των ΜΜΕ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων και στις οικολογικές βιομηχανίες,

 

βα) μεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης των ΜΜΕ,

γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ,

γ) μεταβολές στο ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι.

δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη προστιθέμενης αξίας και αριθμού υπαλλήλων,

 

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ.

 

 

2α. Λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους μέτρησης και επιδόσεων για τους δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο που αφορά την απασχόληση.

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο που αφορά την απασχόληση.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

 

αα) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων·

β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·

β) προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων·

 

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως.

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές, εντός της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

1α. Οι ενέργειες στο πλαίσιο των ειδικών στόχων συμβάλλουν στην εφαρμογή της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια Small Business Act για την Ευρώπη» της 25ης Ιουνίου 2008·

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και των πόρων.

2. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί προώθηση στην ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και των πόρων.

3. Για τη μέτρηση του αντικτύπου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιούνται δείκτες επίδοσης. Οι εν λόγω δείκτες παρατίθενται στο παράρτημα I.

3. Για τη μέτρηση του αντικτύπου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιούνται δείκτες επίδοσης. Οι εν λόγω δείκτες παρατίθενται στο παράρτημα I.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε [2,522 δισεκατομμύρια] ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 60% διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, να αυξήσει το μερίδιο που διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα σε περίπτωση σημαντικής έλλειψης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ή σε περίπτωση που πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές καθίστανται διαθέσιμα.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, δαπάνες που σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ειδικότερα:

 

- δαπάνες για μελέτες,

 

- συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων,

 

- δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του προγράμματος,

 

- δαπάνες που σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών,

 

- άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος. Αυτές οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 5% της αξίας του χρηματοδοτικού κονδυλίου.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association»)1·

 

_______________

 

1 ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οντότητες εγκαταστημένες στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο ή εάν οι εν λόγω χώρες αποφασίσουν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα, ή οντότητες εγκαταστημένες σε άλλες τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

2. Οντότητα εγκατεστημένη σε χώρα αναφερόμενη στην παράγραφο 1 δύναται να συμμετέχει σε μέρη του προγράμματος, εφόσον η εν λόγω χώρα συμμετέχει υπό τους όρους που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες της παραγράφου 1.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εν λόγω οντότητες δεν δικαιούνται να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

διαγράφεται

(Βλ. άρθρο 5 α (νέο))

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Συμμετοχή οντοτήτων από μη συμμετέχουσες χώρες

 

1. Σε μέρη του προγράμματος στα οποία δεν συμμετέχει χώρα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 5, μπορούν να συμμετέχουν οντότητες εγκατεστημένες σε αυτήν τη χώρα. Οντότητες εγκαταστημένες σε άλλες τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 οντότητες δεν δικαιούνται να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

(Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2)

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης

Δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η συνεκτικότητα των εθνικών πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

1. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση των βασικών προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η συνεκτικότητα των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με ειδική έμφαση στις επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης.

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών ανταγωνιστικότητας. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις με σκοπό την κατάρτιση νέων στρατηγικών ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εν λόγω δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και για τη στήριξη των επιχειρηματικών δικτύων, της διεθνικής λειτουργίας και συνεργασίας ομάδων καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, τεχνολογιών, υπηρεσιών και διεργασιών·

 

αα) μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

- στήριξη για την καθιέρωση πίνακα επιδόσεων που μετρά τον αντίκτυπο της σχετικής κανονιστικής ρύθμισης της ΕΕ στις προϋποθέσεις πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ,

 

- σύσταση ή στήριξη ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συμβουλεύουν την Επιτροπή σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης,

 

- ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τη συστηματική εφαρμογή δοκιμής ΜΜΕ στη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο·

β) μέτρα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης, και για την αντιμετώπιση διεθνών πτυχών των πολιτικών ανταγωνιστικότητας·

β) μέτρα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας στη διαμόρφωση πολιτικής και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των βασικών παγκόσμιων εμπορικών εταίρων, και για την αντιμετώπιση διεθνών πτυχών των πολιτικών ανταγωνιστικότητας·

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα και στα μέτρα.

γ) στήριξη για την ανάπτυξη τεκμηριωμένης πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής και των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα σε επίπεδο Ένωσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων και του προγράμματος Ορίζων 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, και τη στήριξη μέτρων για τις ΜΜΕ·

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει διατομεακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικούς τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων αγορών και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών βάσει των πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων ή τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Θα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της παραγωγικότητας, της απόδοσης των πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει, κατά περίπτωση, διατομεακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικούς τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές τονώνουν την ανάπτυξη νέων αγορών και την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και την εμπορική χρήση σχετικών ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες βελτίωσης της παραγωγικότητας, της απόδοσης των πόρων και της ενέργειας, της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

3α. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει επίσης τομεακές δραστηριότητες για τους σκοπούς αυτούς, σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το πλαίσιο των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας μειώνοντας τα εμπόδια στη σύσταση επιχειρήσεων και βελτιώνοντας το πλαίσιο των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για τη βιώσιμη ίδρυση, την ανάπτυξη, τη μεταβίβαση, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε αυτές.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Θεσπίζεται η δράση «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπιών.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, νοοτροπιών και στάσεων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να ενισχύει την εκπαίδευση εν δυνάμει επιχειρηματιών με τα προγράμματα της δια βίου μάθησης ή το Erasmus για όλους, ιδίως το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», με σκοπό να βελτιωθεί η τεχνολογική τους ικανότητα και η διοίκηση επιχειρήσεων.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια.

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και μεταβίβασής τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν την παροχή και κάλυψη χρηματοδότησης με μετοχικά κεφάλαια και με δάνεια, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται κεφάλαια έναρξης, κεφάλαια «επενδυτικών αγγέλων» και οιονεί ίδια κεφάλαια. Η Επιτροπή αποδίδει προσοχή στην προβολή της χρηματοδότησης που χορηγεί η ΕΕ στις ΜΜΕ ώστε να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη της ΕΕ να γίνεται γνωστή και να αναγνωρίζεται.

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αναπτύσσει μέτρα, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της διασυνοριακής και της πολυεθνικής χρηματοδότησης, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους τηρώντας τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αναπτύσσει μέτρα, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, για τη βελτίωση της διασυνοριακής και της πολυεθνικής χρηματοδότησης, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τις ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους ή να δημιουργήσουν συμμαχίες και συγχωνεύσεις με άλλες ΜΜΕ, τηρώντας τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

3. Λεπτομέρειες για τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παρατίθενται στο παράρτημα II.

3. Λεπτομέρειες για τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παρατίθενται στα άρθρα 14α και 14β.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe Network.

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές, η Επιτροπή συνεχίζει τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe Network σύμφωνα με το άρθρο 9α.

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών και της ευαισθητοποίησης.

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τα προγράμματα και τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων και με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΕ.

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης και την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος όσον αφορά τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες προτεραιότητας.

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης και την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος όσον αφορά πληροφορίες για τα υφιστάμενα εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις διαδικασίες εκτελωνισμού σε τρίτες χώρες προτεραιότητας. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν αλλά δεν επικαλύπτουν τις υφιστάμενες δράσεις προώθησης του εμπορίου.

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την ενθάρρυνση της διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να στοχεύουν τη μείωση των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για βιομηχανικά προϊόντα, τη βιομηχανική πολιτική και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να στοχεύουν την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού και κανονιστικού διαλόγου με τρίτες χώρες. Ειδικά μέτρα μπορεί να στοχεύουν τη μείωση των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και άλλων χωρών όσον αφορά κανονιστικά πλαίσια για προϊόντα, την επιχειρηματική και τη βιομηχανική πολιτική και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Δίκτυο Enterprise Europe Network

 

1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του δικτύου Enterprise Europe Network («το δίκτυο») συνεχίζονται και ενισχύονται. Το δίκτυο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων στις ΜΜΕ της Ένωσης που επιζητούν να διερευνήσουν δυνατότητες στην ενιαία αγορά και σε τρίτες χώρες.

 

Λαμβανομένης υπόψη της αποδεδειγμένης πείρας και των ικανοτήτων των υφισταμένων εθνικών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι ενέργειες στο πλαίσιο του δικτύου μπορούν να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα:

 

α) ενημέρωση και παροχή συμβουλών, μεταξύ άλλων σχετικά με υπηρεσίες διεθνοποίησης στην ενιαία αγορά και τις τρίτες χώρες, τη συνεργασία των επιχειρήσεων, την ανατροφοδότηση, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα σχετικά προγράμματα πλαισίωσης·

 

β) υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τόσο τεχνολογίας όσο και γνώσης· υπηρεσίες για την αύξηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενεργειακή απόδοση, την κλιματική και περιβαλλοντική τεχνογνωσία·

 

γ) υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε ενωσιακά προγράμματα, μεταξύ άλλων το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα διαρθρωτικά ταμεία.

 

δ) στήριξη της ενίσχυσης των ικανοτήτων διαχείρισης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

 

3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο για λογαριασμό άλλων προγραμμάτων της Ένωσης χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω προγράμματα.

 

4. Το δίκτυο δεν αντικαθιστά ούτε επικαλύπτει αλλά συμπληρώνει τη δραστηριότητα των υφιστάμενων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ. Με την προοπτική της έγκρισης περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση και τη γεωγραφική κατανομή του με σκοπό τη βελτίωση της υιοθέτησης από τις ΜΜΕ των προτεινόμενων υπηρεσιών διασφαλίζοντας παράλληλα πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφοι 1, 1 α (νέα) και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας ορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 18. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας ορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι βάσει προηγούμενων διαβουλεύσεων, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης, το συνολικό ποσό τους και οι ενδεδειγμένοι δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

 

1α. Η Επιτροπή εκτελεί τα ετήσια προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζοντας:

 

α) περιγραφή των ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν·

 

β) αναφορά του ποσού που χορηγείται για κάθε ενέργεια·

 

γ) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 

1β. Τα μέτρα στήριξης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1α δεν περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Η Επιτροπή μπορεί να προωθεί τη δημιουργία ολοκληρωμένων και φιλικών προς το χρήστη επιγραμμικών συστημάτων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα αυτά δεν επικαλύπτονται με υφιστάμενες δικτυακές πύλες.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Επιπλέον των μέτρων που περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή λαμβάνει τακτικά μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Επιπλέον των μέτρων που περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, η Επιτροπή λαμβάνει τακτικά μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α) ανάλυση και παρακολούθηση τομεακών και διατομεακών ζητημάτων ανταγωνιστικότητας·

α) ανάλυση και παρακολούθηση τομεακών και διατομεακών ζητημάτων ανταγωνιστικότητας·

β) εντοπισμός ορθών πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω ανάπτυξή τους·

β) εντοπισμός και διάδοση ορθών πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής, και περαιτέρω ανάπτυξή τους·

γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τομέων στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα νομοθετικά μέτρα·

γ) έλεγχοι καταλληλότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας και εκτίμηση επιπτώσεων των νέων μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να απλουστευθούν και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ σε τομείς στους οποίους προτείνονται νέα νομοθετικά μέτρα. Λιγότερο επαχθή καθεστώτα για ΜΜΕ ή εξαιρέσεις ειδικά για μικροεπιχειρήσεις καταδεικνύονται από τη δοκιμασία ΜΜΕ και δεν παρεμβαίνουν στις θεμελιώδεις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ ή τις θεμελιώδεις αρχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις, της ειδικής βιομηχανικής πολιτικής και μέτρων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα.

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, της βιομηχανικής πολιτικής και μέτρων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα·

 

δα) παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται και αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια Small Business Act για την Ευρώπη» της 25ης Ιουνίου 2008.

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10.

2. Τα μέτρα στήριξης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 και δεν κοστίζουν περισσότερο από [2,5%] του συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου του προγράμματος.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα και για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, καθώς και ανώνυμες βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες επιχορηγήσεις, εφόσον είναι διαθέσιμες. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα και για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιοποιείται.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων και τους αιτούντες επιχορηγήσεις θα ήταν χρήσιμες για την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εκπονείται έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των συνεπειών των μέτρων, ώστε να συνεισφέρει στην απόφαση για την ενδεχόμενη ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή ενός επακόλουθου μέτρου.

4. Εκπονείται έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των συνεπειών των μέτρων.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Αναπτύσσεται ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων ως βάση για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε σχέση με προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση πριν από την υλοποίηση των δράσεων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καθόσον οι δείκτες θα καθοριστούν από τους συννομοθέτες στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω δείκτες.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Προκειμένου τα κεφάλαια να καταλήγουν στις ΜΜΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις για την αύξηση της χορήγησης δανείων στις ΜΜΕ. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα υποβολής εκθέσεων και έναν κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ. Το σύστημα παρακολούθησης διασφαλίζει επίσης ότι δεν λαμβάνουν μόνο οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους δάνεια από πόρους της Ένωσης, αλλά και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ προσανατολισμένων στην ανάπτυξη. Τα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και μεταβίβασης χωρίς διακρίσεις βάσει της δραστηριότητας ή των διαστάσεων της αγοράς. Τα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ προσανατολισμένες στην ανάπτυξη μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία)], και με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία)], και με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων είναι συμπληρωματικές με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων προώθησης.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα ΙΙ στο άρθρο 14. Επιπλέον, οι ανωτέρω διευκολύνσεις θα πρέπει να είναι εξίσου συμπληρωματικές με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων προώθησης.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καθιστούν δυνατή τη σώρευση χρηματοδοτικών πόρων με τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν μέρος των ποσών που τους διατίθενται από τα διαρθρωτικά ταμεία σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία].

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι διευκολύνσεις μετοχικού κεφαλαίου και εγγύησης δανείων συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, καθώς και στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αντικαθιστά τους κανόνες εφαρμογής.

 

______________

 

1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα ΙΙ στο άρθρο 14.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις διευκολύνσεις χρέους και μετοχικών κεφαλαίων του προγράμματος Ορίζων 2020 με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου μέσου για τους χρηματοπιστωτικoύς διαμεσολαβητές και για να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να εντοπίζουν το πρόγραμμα που αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες τους μέσω κοινής πηγής πληροφόρησης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι ενώ δεν μπορεί να αναμένεται από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά μέσα τόσο στο πλαίσιο του COSME όσο και του Ορίζοντα 2020, αμφότερα τα προγράμματα πρέπει να συντονίζονται στενά προκειμένου να παρέχουν μέσο για τους διαμεσολαβητές και για να καθοδηγούν τις ΜΜΕ στο πρόγραμμα στήριξης που αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες τους με μια κοινή πηγή πληροφόρησης, δηλαδή μέσω αποκλειστικής ιστοσελίδας της ΕΕ.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα στις ΜΜΕ και τους διαμεσολαβητές.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών που συνδέονται με τη δεύτερη θυρίδα του μηχανισμού υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF 2) δυνάμει της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)1 διατίθενται στα χρηματοδοτικά μέσα του παρόντος προγράμματος.

 

______________

 

1 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του παρόντος κειμένου από το παράρτημα ΙΙ στο άρθρο 14. Τα έσοδα και οι επιστροφές ποσών που συνδέονται με το GIF 2 διατίθενται στα χρηματοδοτικά μέσα του παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3ε. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι όροι αποκλεισμού οιουδήποτε χρηματοδοτικού μέσου από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες γραμμές και τα εγχειρίδια του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Για να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο COSME, οι όροι αποκλεισμού οιουδήποτε χρηματοδοτικού μέσου από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (π.χ. τα κατώτατα όρια, ή οι συμβατικοί όροι) αναφέρονται ρητώς στις κατευθυντήριες γραμμές και τα εγχειρίδια του προγράμματος.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός], τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από πράξεις που ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο 2014-2020.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός], τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από πράξεις που ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη

 

1. Η Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) επικεντρώνεται σε ταμεία τα οποία παρέχουν: επιχειρηματικά κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επενδύσεις σε κεφάλαια που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του Ορίζοντος 2020 και να παρέχουν διευκολύνσεις κοινής επένδυσης σε επιχειρηματικούς αγγέλους. Στις περιπτώσεις επένδυσης σε πρώιμο στάδιο, η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής επένδυσης της Ένωσης, εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που αφορούν πολλά στάδια και οργανισμών επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών («funds-of-funds»), οπότε η χρηματοδότηση από την EFG και η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την Ε&Κ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η Επιτροπή αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή αντικατάστασης που προορίζονται για τη διάλυση μιας εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην αγορά.

 

2. Η EFG εφαρμόζεται με τη μορφή θυρίδας ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού εργαλείου της Ένωσης για τη χρηματοδότηση μετοχικών κεφαλαίων που υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ένωσης και την Ε&Κ από το πρώιμο στάδιο (περιλαμβανομένης της εκκίνησης) έως το στάδιο ανάπτυξης και υποστηρίζεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και από το παρόν πρόγραμμα.

 

Η διευκόλυνση EFG και η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την Ε&Κ που θα συσταθεί δυνάμει του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» χρησιμοποιούν τον ίδιο μηχανισμό.

 

3. Η στήριξη από την EFG παρέχεται υπό μορφή μιας από τις ακόλουθες επενδύσεις:

 

α) απευθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό της Επιτροπής· ή

 

β) μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών (funds-of-funds) ή επενδυτικών οχημάτων που επενδύουν διασυνοριακά και ιδρύονται από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό της Επιτροπής, μαζί με ιδιωτικούς επενδυτές και/ή δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παράγοντες επιχειρηματικού κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

4. Η EFG επενδύει σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που επενδύουν σε ΜΜΕ, κατά κανόνα στις φάσεις επέκτασης και ανάπτυξής τους. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της EFG θα είναι μακροπρόθεσμες, ήτοι κατά κανόνα με συμμετοχή 5 έως 15 ετών στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, η διάρκεια των επενδύσεων στο πλαίσιο της EFG δεν θα υπερβαίνει τα 20 έτη από τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η εφαρμογή.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14β

 

Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων

 

1. Η «Διευκόλυνση εγγύησης δανείων» («Loan Guarantee Facility» – LGF) παρέχεται από το ΕΤΕ ή από άλλες οντότητες στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή για λογαριασμό της Επιτροπής. Η διευκόλυνση παρέχει:

 

α) αντεγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις επιμερισμού του κινδύνου για συστήματα εγγυήσεων·

 

β) άμεσες εγγυήσεις και άλλες ρυθμίσεις επιμερισμού του κινδύνου για κάθε άλλον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας·

 

2. Η LGF εφαρμόζεται ως τμήμα ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού μέσου της ΕΕ για τη δανειοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Ένωσης και της Ε&Κ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό με τη θυρίδα εγγύησης δανείων που λειτουργεί βάσει της ζήτησης των ΜΜΕ για την Ε&Κ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020 (RSI II).

 

3. Η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF) συνίσταται στα εξής:

 

α) χρηματοδότηση του χρέους με δάνεια, όπου περιλαμβάνονται τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και τα συμμετοχικά δάνεια, ή χρονομίσθωση, που περιορίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε λόγω του αντιληπτού υψηλού κινδύνου ή λόγω έλλειψης επαρκών διαθεσίμων εξασφαλίσεων·

 

β) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ, η οποία στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων με δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για τον επιμερισμό των κινδύνων με τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Προϋπόθεση για την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα ιδρύματα να αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητας που προκύπτει από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το ποσό της νέας χρηματοδότησης του χρέους υπολογίζεται σε σχέση με το ποσό του εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου. Το ποσό και η χρονική περίοδος συζητούνται ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

 

4. Εκτός από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως το ποσό των 150.000 ευρώ και με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF καλύπτει επίσης δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της θυρίδας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τις ΜΜΕ στη δανειακή διευκόλυνση και με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ενέργειες ενημέρωσης που θα έχουν τις ΜΜΕ ως κοινό στο οποίο θα απευθύνονται.

 

5. Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες ΜΜΕ.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 18, σχετικά με αλλαγές των επιμέρους στοιχείων των ειδικών δράσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εάν το επιβάλλει η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης ή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το μηχανισμό διευκόλυνσης εγγύησης δανείων (LGF) και το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (RSI) του 7ου προγράμματος-πλαισίου για το μηχανισμό χρηματοδότησης κατανομής των κινδύνων.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 18, σχετικά με αλλαγές των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο παράρτημα Ι, αλλαγές στον προϋπολογισμό για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και στα ίδια τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στα άρθρα 14, 14α και 14β, εάν το επιβάλλει η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης ή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το μηχανισμό διευκόλυνσης εγγύησης δανείων (LGF) και το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (RSI) του 7ου προγράμματος-πλαισίου για το μηχανισμό χρηματοδότησης κατανομής των κινδύνων.

(Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 14, άρθρο 14α (νέο) και άρθρο 14β (νέο))

Τροπολογία              85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Γενικός στόχος 1

Γενικός στόχος:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αντικτύπου

Παρούσα κατάσταση

Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)

Αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Ετήσια αύξηση 1% και αύξηση 5% το 2015.

Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης).

2009: -3,1% αριθμός ημερών για την ίδρυση νέας ΜΜΕ: 7 εργάσιμες ημέρες.

Μείωση του αριθμού των ημερών για την ίδρυση νέας ΜΜΕ: 3 εργάσιμες ημέρες το 2020.

Αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ στις οικολογικές βιομηχανίες (% μεταβολής από το προηγούμενο έτος).

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια.

Ετήσια αύξηση 8% κατά μέσο όρο κατά την επόμενη δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της παραγωγής κατά 50%.

 

Τροπολογία

Γενικός στόχος:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ

Δείκτης αντικτύπου

Παρούσα κατάσταση

Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)

ποσοστό ανάπτυξης του κλάδου της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της Ένωσης σε σχέση με την αύξηση του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ),

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Ετήσια αύξηση 1%.

Μεταβολές του διοικητικού φόρτου για τις νέες και τις υπάρχουσες ΜΜΕ (αριθμός ημερών και κόστος για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αδειοδότηση και την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας μιας επιχείρησης)

Αριθμός ημερών για την έναρξη νέας ΜΜΕ το 2011: 6,5 εργάσιμες ημέρες.

3 εργάσιμες ημέρες το 2020.

 

Κόστος της εναρκτήριας φάσης: € 379.

Μείωση του κόστους της εναρκτήριας φάσης στα € 100.1

 

Αριθμός των κρατών μελών που συμμορφώνονται στον στόχο της SBA για μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα: 2

Αριθμός των κρατών μελών που συμμορφώνονται στον στόχο της SBA για μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα: 242

 

Αριθμός των κρατών μελών με υπηρεσία μιας στάσης για την εκκίνηση επιχειρήσεων ούτως ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ολοκληρώνουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες (π.χ. εγγραφή στα μητρώα, εφορία, ΦΠΑ και κοινωνική ασφάλιση) μέσω ενιαίου διοικητικού σημείου επαφής, είτε φυσικού (γραφείο) είτε εικονικού (διαδίκτυο), ή και τα δύο, το 2009: 18

Αύξηση του αριθμού των κρατών μελών με υπηρεσία μιας στάσης για την εκκίνηση επιχειρήσεων σε 283

Αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής της ΕΕ στις οικολογικές βιομηχανίες (% μεταβολής από το προηγούμενο έτος).

Ετήσια αύξηση 6-7% τα τελευταία χρόνια.

Ετήσια αύξηση 8% κατά μέσο όρο κατά την επόμενη δεκαετία. Έως το 2015, τίθεται στόχος αύξησης της παραγωγής κατά 50%.

 

 

__________________

 

 

1Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα», της 31ης Μαΐου 2011, περιλαμβάνεται έκκληση προς τα κράτη μέλη «για τη μείωση, έως το 2012, του χρόνου σύστασης νέων επιχειρήσεων σε 3 εργάσιμες ημέρες και του αντίστοιχου κόστους στο ποσό των 100 ευρώ».

 

 

2 Η ανασκόπηση SBA καλούσε τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη των οριστικών αδειών (όπου περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές άδειες) για την έναρξη και άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας μιας επιχείρησης στον ένα μήνα μέχρι τα τέλη του 2013». 24 κράτη μέλη έχουν ήδη μειώσει τον χρόνο αυτό στους 3 μήνες.

 

 

3 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εαρινού Συμβουλίου του 2006 «όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αποκτήσουν υπηρεσία μιας στάσης ή ισοδύναμη διευκόλυνση ούτως ώστε όλες οι διατυπώσεις για την ίδρυση μιας επιχείρησης να μπορούν να ολοκληρώνονται σε ένα χώρο.»

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Γενικός στόχος 2

Γενικός στόχος:

2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ

Δείκτης αντικτύπου

Παρούσα κατάσταση

Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)

Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τους υπαλλήλους.

Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)·

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% ετησίως·

Ανάδραση από ΜΜΕ και άλλους τελικούς δικαιούχους σχετικά με την προστιθέμενη αξία, τη σκοπιμότητα και τη συνάφεια του προγράμματος (θα μετράται στις αξιολογήσεις του προγράμματος) μέσω του δικτύου Europe Enterprise Network (EEN) και επιγραμμικών ερευνών.

συνολικός αριθμός εργαζομένων σε ΜΜΕ: 87,5 εκατομμύρια (67% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ).

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%.

Κύκλος εργασιών των ΜΜΕ (ΜΜΕ που ιδρύονται και κλείνουν)

78% ικανοποίησης και θετικών σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με την προστιθέμενη αξία του EEN.

Αύξηση της ικανοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του EEN σε ποσοστό άνω του 80 %.

 

Τροπολογία

Γενικός στόχος:

2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ

Δείκτης αντικτύπου

Παρούσα κατάσταση

Μακροπρόθεσμος στόχος και ορόσημο (2020)

Ανάπτυξη των ΜΜΕ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία (Eurostat).

Το 2010 οι ΜΜΕ παρείχαν άνω του 58% του συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕ (ΑΠΑ)·

Στόχος: αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ κατά 4% ετησίως·

Μεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης των ΜΜΕ (Eurostat)

συνολικός αριθμός εργαζομένων σε ΜΜΕ το 2010: 87,5 εκατομμύρια (67% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ).

ετήσια αύξηση των υπαλλήλων των ΜΜΕ κατά 1%.

Μεταβολές στο ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι σταθερά σε 45%.

Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50-55%

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Δραστηριότητες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Δραστηριότητες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

 

 

Αριθμός μέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν (σε τομείς αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR).

Το πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής επικαιροποιήθηκε το 2010 και βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25 % το 2012. Υλοποιήθηκαν 5 μέτρα απλούστευσης ετησίως έως το 2010.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως στον τομέα αρμοδιότητας της ΓΔ ENTR.

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας σχετικά με την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων.

Δρομολογήθηκαν τέσσερις έλεγχοι καταλληλότητας, οι οποίοι περιελάμβαναν ενδιαφερόμενα μέρη το 2010 για τις πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της απασχόλησης και της βιομηχανίας. Οι απαντήσεις περιελάμβαναν σχόλια για τη νομοθεσία και την προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων.

Η προσέγγιση των σχολίων και παρατηρήσεων με ελέγχους καταλληλότητας θα επεκταθεί σε άλλες πολιτικές και θα έχει ως αποτέλεσμα απλουστεύσεις με θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία. Προβλέπονται έως δώδεκα έλεγχοι καταλληλότητας, με σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Βαθμός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, ευρωπαϊκών προϊόντων και εργαλείων βιώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΑS, eco-label και eco-design

Περίπου 35 000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4 500 καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για το οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel)

Σημαντικός αριθμός εταιρειών παρακολουθούν τις επιδόσεις τους, εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιτυγχάνουν βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σημαντικό μέρος της παραγωγής είναι προϊόντα που παράγονται με αποδοτική χρήση των πόρων και είναι φιλικά προς το περιβάλλον

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Δραστηριότητες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

 

 

 

Αριθμός μέτρων απλούστευσης που εγκρίθηκαν

Το κυλιόμενο πρόγραμμα απλοποίησης της Επιτροπής τροφοδοτείται ετησίως από το Παράρτημα II του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής (CWP). Κατά τα τελευταία λίγα έτη υιοθετήθηκαν κατά μέσο όρο μεταξύ 5 και 10 μέτρα απλούστευσης κατ’ έτος.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας σχετικά με τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές πολιτικές/βιομηχανικά προϊόντα.

Δρομολογήθηκε ένας έλεγχος καταλληλότητας το 2012 για τις βιομηχανικές πολιτικές (έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα).

Πρόκειται να δρομολογηθούν έως 3 έλεγχοι καταλληλότητας

Πρόκειται να δρομολογηθούν έως 5 έλεγχοι καταλληλότητας

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 0

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 10

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας: 28

Βαθμός υιοθέτησης, από τις εταιρείες, ευρωπαϊκών προϊόντων και εργαλείων βιώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΑS, eco-label και eco-design

Περίπου 35.000 πιστοποιήσεις ISO 14001, 4.500 καταχωρίσεις EMAS και 18 000 άδειες για το οικολογικό σήμα της ΕΕ (Ecolabel)

Σημαντική αύξηση του αριθμού εταιρειών που παρακολουθούν τις επιδόσεις τους και εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σημαντική αύξηση του αριθμού εταιρειών που παρακολουθούν τις επιδόσεις τους και εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ

 

 

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ: 15 MS

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ: 21 MS

Αυξημένη δημοσιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία με δημοσιεύσεις/αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 60 το 2010

Αριθμός δημοσιεύσεων/αναφορών στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη: 80

Μείωση του χρόνου έναρξης και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τις νέες επιχειρήσεις.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 7 εργάσιμες ημέρες.

Μείωση του χρόνου έναρξης: 5 εργάσιμες ημέρες.

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ

 

 

 

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ: 15 MS

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ: 21 MS

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ: 28 MS

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Νέες επιχειρηματικές ιδέες

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Νέες επιχειρηματικές ιδέες

 

 

Αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο περιορισμένης κλίμακας.

Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 το 2017 (αύξηση σε 15 το 2018 και σε 25 το 2019).

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος ακόμη το 2017. Το ποσοστό των εξαγωγών της πρώτης γενιάς συμμετεχουσών ΜΜΕ θα εμφανιστεί το 2018 με στόχο αύξησης 20%.

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων.

 

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που συμμετέχουν το 2014 διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη του 2017.

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Νέες επιχειρηματικές ιδέες

 

 

 

Αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο περιορισμένης κλίμακας.

Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 5 το 2017.

Στόχος: ο συνολικός αριθμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών πρέπει να είναι 30 το 2020.

Επίπεδο πρόσθετων εξαγωγών και αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο περιορισμένης κλίμακας.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος ακόμη το 2017. Το ποσοστό των εξαγωγών της πρώτης γενιάς συμμετεχουσών ΜΜΕ θα εμφανιστεί το 2018 με στόχο αύξησης 20%.

Το ποσοστό των εξαγωγών των συμμετεχουσών ΜΜΕ το 2020 θα πρέπει να ανέρχεται στο 20%.

Σχόλια και παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων.

Έως τώρα η δραστηριότητα αυτή περιορίστηκε σε αναλυτικό έργο περιορισμένης κλίμακας.

Τουλάχιστον 70% των ΜΜΕ που συμμετέχουν το 2014 διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη του 2017.

Τουλάχιστον 80% των ΜΜΕ που συμμετέχουν το 2014 διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών τους σε έρευνα η οποία διεξάγεται στα τέλη του 2020.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού – Τουρισμός

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Τουρισμός

 

 

Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης.

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): περίπου 75 ετησίως (μέσος όρος για το 2011).

Συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης (σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων): άνω των 100 ετησίως.

Ποσοστό ΜΜΕ (και τάση) στις αιτήσεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικές με τον τουρισμό.

Έως τώρα, καμία πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν απευθυνόταν άμεσα σε ΜΜΕ.

30% των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε ΜΜΕ.

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

Έως τώρα, καμία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό (δράση υπό επεξεργασία).

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης που είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

Αριθμός προορισμών που υιοθετούν τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας.

Συνολικός αριθμός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας: 98 (κατά μέσο όρο 20 ετησίως – το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, το 2010-25, το 2011-21).

200 τουλάχιστον προορισμοί υιοθετούν τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (έως 30 ετησίως).

Τροπολογία

Ειδικός στόχος: :

Βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Τουρισμός

 

 

Αριθμός οντοτήτων που υιοθετούν το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

Έως τώρα, καμία οντότητα δεν έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό (δράση υπό επεξεργασία).

Κάλυψη 50% των σχεδίων αξιολόγησης που είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό.

Αριθμός προορισμών που υιοθετούν τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας.

Συνολικός αριθμός βραβευθέντων Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας: 98 (κατά μέσο όρο 20 ετησίως – το 2007-10, το 2008-20, το 2009-22, το 2010-25, το 2011-21).

200 τουλάχιστον προορισμοί υιοθετούν τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού των Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας (έως 30 ετησίως).

 

 

 

 

 

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους – Στήριξη της επιχειρηματικότητας

Ειδικός στόχος:

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Στήριξη της επιχειρηματικότητας

 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την αντίληψη του κοινού για την επιχειρηματικότητα (% των πολιτών της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι όπως μετράται από το Ευρωβαρόμετρο).

Τα στοιχεία του 2007 και του 2009 είναι σταθερά σε 45%.

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50%.

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ: 22 (2010)

Αριθμός κρατών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ: 25

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη.

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 5

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 10

Αριθμός μέτρων απλούστευσης που έχουν εγκριθεί για τις ΜΜΕ.

5 μέτρα απλούστευσης ετησίως (2010).

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Στήριξη της επιχειρηματικότητας

 

 

 

Αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας βάσει ορθών πρακτικών εντοπισμένων μέσω του προγράμματος.

Αριθμός κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας: 22 (2010)

Αριθμός κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας: 25

Αριθμός κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας: 28.

Αύξηση του αριθμού εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη.

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 5

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 10

Αριθμός εθνικών προγραμμάτων διαθέσιμων για τις ΜΜΕ από άλλα κράτη μέλη: 15.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων – Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης

 

 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισμού.

Τα προτεινόμενα μέσα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη και δεν είναι ίδια με τα τρέχοντα μέσα, επομένως τα δεδομένα που προέρχονται από τα τρέχοντα μέσα μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα.

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις δανείων (πίστωσης) (+/- 95.000) και αξία δανεισμού (+/- 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια και αξία επενδύσεων (εκ των οποίων διασυνοριακές συμφωνίες).

 

Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια: (+/- 180) και αξία επενδύσεων (+/- 220 εκατομμύρια ευρώ).

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξης

 

 

 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια (πίστωση) με εγγυήσεις μέσω προγράμματος και αξία δανεισμού.

Από 31ης Δεκεμβρίου 2011, κινητοποιήθηκαν 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή δανεισμού προς 171.000 ΜΜΕ (μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ – SMEG).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια (πίστωση) με εγγυήσεις μέσω προγράμματος (+/- 145.000) και αξία δανεισμού (+/- 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια (πίστωση) με εγγυήσεις μέσω προγράμματος (+/- 344.000) και αξία δανεισμού (+/- 22 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου από το πρόγραμμα και συνολικός όγκος επενδύσεων.

Από 31ης Δεκεμβρίου 2011, κινητοποιήθηκαν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων προς 194 ΜΜΕ (μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ – GIF).

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηματικά κεφάλαια του προγράμματος και συνολικός όγκος επενδύσεων: (+/- 240) και συνολική αξία επενδύσεων (+/- € 2,0 δισεκατομμύρια)

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηματικά κεφάλαια του προγράμματος και συνολικός όγκος επενδύσεων: (+/- 560) και συνολική αξία επενδύσεων (+/- € 4.7 δισεκατομμύρια)

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Δίκτυο Enterprise Europe Network

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 1.950 (2010)

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 3.000 ετησίως.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της νοοτροπίας της μάρκας (π.χ. αναγνώριση της μάρκας στον πληθυσμό των ΜΜΕ).

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της νοοτροπίας της μάρκας: δεν μετράται ακόμη.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου και της νοοτροπίας της μάρκας: 30% των ΜΜΕ.

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας): 78%

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας): >80%

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης.

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης: 435.000 (2010)

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης 500.000 ετησίως.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 45.000 (2010)

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 60.000 ετησίως.

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Δίκτυο Enterprise Europe Network

 

 

 

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 1.950 (2010)

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 2.200 ετησίως.

Αριθμός υπογεγραμμένων συμφωνιών σύμπραξης: 2.500 ετησίως.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ (π.χ. αναγνώριση της μάρκας στον πληθυσμό των ΜΜΕ)

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ: δεν μετράται ακόμη. Θα δρομολογηθεί έρευνα.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ κατά: 20% σε σύγκριση με το αρχικό αποτέλεσμα της έρευνας.

Αυξημένη αναγνώριση της μάρκας του Δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ κατά: 30% σε σύγκριση με το αρχικό αποτέλεσμα της έρευνας.

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας): 78%

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας): >80%

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών (% ΜΜΕ που δηλώνουν ικανοποιημένες, προστιθέμενη αξία συγκεκριμένης υπηρεσίας): >82%

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης.

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης: 435.000 (2010)

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης 470.000 ετησίως

Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης 500 000 ετησίως

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές.

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 45.000 (2011)

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 48.000 ετησίως

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εταιρικές αποστολές: 50.000 ετησίως

Συμμετοχή (%) των ΜΜΕ που εξάγουν στην ενιαία αγορά

25% των ΜΜΕ που εξάγουν στην ενιαία αγορά

27% των ΜΜΕ που εξάγουν στην ενιαία αγορά

30% των ΜΜΕ που εξάγουν στην ενιαία αγορά

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ

 

 

Ποσοστό (%) ΜΜΕ που συμμετέχουν σε διεθνείς δραστηριότητες (εξαγωγές, εισαγωγές, ΑΞΕ και άλλες δραστηριότητες) εκτός της ΕΕ.

13 % (2009)

17 % (2017)

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Επιχειρηματική στήριξη των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά και σε αγορές εκτός της ΕΕ

 

 

 

Ποσοστό (%) ΜΜΕ που εξάγουν εκτός της ΕΕ

13 % (για την περίοδο 2006-2008)

17 %

20%

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως – Διεθνής βιομηχανική συνεργασία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017

Διεθνής βιομηχανική συνεργασία

 

 

Αριθμός περιπτώσεων βελτίωσης της ευθυγράμμισης μεταξύ των κανονισμών της ΕΕ και τρίτων χωρών για βιομηχανικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι, όσον αφορά την κανονιστική συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν κατά μέσο όρο 2 σχετικοί τομείς σημαντικής ευθυγράμμισης τεχνικών κανονισμών.

3 σχετικοί τομείς σημαντικής ευθυγράμμισης των τεχνικών κανονισμών με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία) (2017).

Αριθμός τομέων και ορθών πρακτικών της Small Business Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε γειτονικές και υποψήφιες χώρες.

Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο στις τρεις περιοχές πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών Μεσογείου), από τους 10 τομείς πολιτικής της SBA τουλάχιστον 3 έχουν ρυθμιστεί στις εν λόγω χώρες.

5 τομείς πολιτικής του SBA στους τρεις τομείς πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών Μεσογείου) (2017).

 

Τροπολογία

Ειδικός στόχος:

Βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως

Δείκτης αποτελέσματος

Τελευταίο γνωστό αποτέλεσμα

Μεσοπρόθεσμος στόχος (2017)

Μακροπρόθεσμος στόχος (2020)

Διεθνής βιομηχανική συνεργασία

 

 

 

Αριθμός περιπτώσεων βελτίωσης της ευθυγράμμισης μεταξύ των κανονισμών της ΕΕ και τρίτων χωρών για βιομηχανικά προϊόντα.

Εκτιμάται ότι, όσον αφορά την κανονιστική συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία), υπάρχουν κατά μέσο όρο 2 σχετικοί τομείς σημαντικής ευθυγράμμισης τεχνικών κανονισμών.

3 σχετικοί τομείς σημαντικής ευθυγράμμισης των τεχνικών κανονισμών με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία) (2017).

4 σχετικοί τομείς σημαντικής ευθυγράμμισης των τεχνικών κανονισμών με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, Ινδία) (2017).

Αριθμός τομέων και ορθών πρακτικών της Small Business Act της ΕΕ που θεσπίστηκαν σε γειτονικές και υποψήφιες χώρες.

Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο στις τρεις περιοχές πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών Μεσογείου), από τους 10 τομείς πολιτικής της SBA τουλάχιστον 3 έχουν ρυθμιστεί στις εν λόγω χώρες.

5 τομείς πολιτικής του SBA στους τρεις τομείς πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών Μεσογείου) (2017).

5 τομείς πολιτικής του SBA στους τρεις τομείς πολιτικής (περιοχή υποψήφιων χωρών, περιοχή ανατολικών γειτονικών χωρών, και περιοχή γειτονικών χωρών Μεσογείου).

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Παράρτημα διαγράφεται

(1)

ΕΕ C 181, 21.6.2012, σ. 125.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπονομεύεται από αδυναμίες της αγοράς, θεσμικές αδυναμίες και αδυναμίες πολιτικής, όπως η ελλιπής πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές, καθώς και ο ρυθμιστικός φόρτος. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εμφανίζουν χαμηλότερη παραγωγικότητα και αναπτύσσονται πιο αργά από τις επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη και είναι λιγότερο σε θέση να προσαρμοστούν με επιτυχία στις αλλαγές από ό,τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι δυσκολίες αυτές επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την οικονομική κρίση του 2008, η οποία έπληξε με δυσανάλογο τρόπο τις ΜΜΕ.

Κατ’ εφαρμογή του υφιστάμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η ΕΕ χρηματοδοτεί μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των ΜΜΕ μέσω του «Προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία», ενός από τους τρεις πυλώνες του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Δυνάμει του μελλοντικού ΠΔΠ (2014-2020), το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία θα υλοποιηθεί επιτυχώς με την εφαρμογή του «Προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (COSME). Σε συνέχεια της απόφασής της να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την υπαγωγή των πρωτοβουλιών του τρέχοντος προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα COSME θα επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Ο εισηγητής επικροτεί θερμά την πρόταση σχετικά με το πρόγραμμα COSME, το οποίο είναι το μοναδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που στοχεύει ειδικά στην τόνωση των ΜΜΕ. Προκειμένου να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στην πρόταση, ο εισηγητής θα ήθελε να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές και ειδικές παρατηρήσεις:

Γενικές παρατηρήσεις

1.   Έμφαση στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στην πρόσβαση σε αγορές

Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού του, το πρόγραμμα COSME θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δράσεις που παρουσιάζουν τον υψηλότερο αντίκτυπο και το υψηλότερο ποσοστό μόχλευσης. Ο εισηγητής προτείνει να δοθεί έμφαση σε τρεις τομείς: μείωση του διοικητικού φόρτου, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πρόσβαση σε αγορές.

Μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος δράσης για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου στην ΕΕ, η τελευταία χρειάζεται έναν νέο, πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης για το 2020, ενώ το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο θα πρέπει να λάβει περαιτέρω στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

Την επαύριον της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί την πρωταρχική ανησυχία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι πλέον πιο επιφυλακτικές σε ζητήματα δανειοδότησης και οι επενδυτές αποφεύγουν περισσότερο τους κινδύνους. Τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία έχουν αποβεί επιτυχή στον τομέα της διευκόλυνσης των ΜΜΕ για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, επιδεικνύοντας αξιόλογα αποτελέσματα μόχλευσης και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη υπό όρους κύκλου εργασιών και θέσεων απασχόλησης, και είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή τους δυνάμει του προγράμματος COSME.

Η πρόσβαση σε αγορές της Ευρώπης και σε αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να αποτελέσει το τρίτο πεδίο προτεραιοτήτων του COSME. Εν προκειμένω, το δίκτυο Enterprise Europe Network εξακολουθεί να διαθέτει υψηλό ποσοστό αναξιοποίητων δυνατοτήτων. Η διακυβέρνηση του EEN επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις και η προβολή του πρέπει να ενισχυθεί.

2.        Στόχευση όλων των ΜΜΕ

Το πρόγραμμα COSME δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις ΜΜΕ με διασυνοριακές δραστηριότητες, αλλά και στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εφόσον επιδεικνύουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία της ΕΕ μπορεί επίσης να συνίσταται στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τα κράτη μέλη.

3.        Ισχυρότερη σύνδεση με τη «Small Business Act»

Κατά την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος COSME, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δέκα αρχές της «Small Business Act» (SBA), η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών βάσει της προσέγγισης «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».

4.        Αυξημένη συμμετοχή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ

Το πρόγραμμα COSME έχει καταρτιστεί ειδικά για τις ΜΜΕ. Για την επίτευξη των στόχων του, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία με οργανώσεις ΜΜΕ κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής για τις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις των ΜΜΕ κατά την ανάπτυξη των δεικτών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και πριν από τον καθορισμό των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

5.        Παροχή στήριξης για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Κάθε χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας 150.000 εταιρειών και 600.000 θέσεων απασχόλησης, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μεταβίβασης επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα COSME θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την αδυναμία της αγοράς.

6.        Υψηλότερος προϋπολογισμός για τις ΜΜΕ

Οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής έχουν απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι ο αριθμός των 23 εκατομμυρίων ΜΜΕ συνιστά μείζονα πηγή οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ένωση. Δυστυχώς, η πολιτική σημασία των ΜΜΕ δεν αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του COSME: από το συνολικό ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνο το 0,2% του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το ΠΔΠ διατίθεται στο πρόγραμμα COSME. Με γνώμονα τις συστάσεις του, σύμφωνα με τις οποίες τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει στηρίζουν επίσης τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και ότι θα πρέπει να καταργηθεί το ανώτατο όριο της διευκόλυνσης LGF για δάνεια άνω των 150.000 ευρώ προς μη καινοτόμες ΜΜΕ, ο εισηγητής θεωρεί ανεπαρκή τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του. Για τον λόγο αυτόν, προτείνει την αύξηση του εν λόγω προϋπολογισμού στο 0,5% του προϋπολογισμού για το ΠΔΠ. Με την αύξηση αυτή θα αποδειχθεί ότι η ΕΕ έχει πράγματι την πρόθεση να τονώσει τις ΜΜΕ.

Ειδικές παρατηρήσεις

1.  Γενικοί στόχοι

1.1.       Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α))

Ο πρώτος γενικός στόχος θα πρέπει να συνίσταται στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα δεν πρέπει εκλαμβάνονται ως ανεξάρτητοι στόχοι, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εξαρτάται από τη βιωσιμότητα, και οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα αντικατοπτρίζει την ικανότητα επίτευξης και διατήρησης της (οικονομικής) ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, σε εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

1.2.      Τουρισμός (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α))

Ο εισηγητής φρονεί ότι οι πρωτοβουλίες στον κλάδο του τουρισμού θα είναι επιλέξιμες για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος COSME εφόσον μπορούν να επιδείξουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, όπως ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον κλάδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ. Εντούτοις, το COSME δεν θα πρέπει να εισάγει εξαρχής διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι δεν αρμόζει να επισημαίνεται ο κλάδος του τουρισμού στους γενικούς στόχους. Λαμβανομένου, ωστόσο, υπόψη του γεγονότος ότι ο τουρισμός εντάχθηκε μόλις πρόσφατα στους τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας της ΕΕ, κρίθηκε σκόπιμο να επισημανθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων.

2.  Ειδικοί στόχοι

2.1.      Δράσεις για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας (άρθρο 6)

Λόγω των περιορισμένων πόρων του προγράμματος, τα μέτρα στήριξης πρέπει να επικεντρώνονται σε διατομεακές πρωτοβουλίες που ευνοούν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να στηρίζει ειδικές ανά τομέα δραστηριότητες, σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί πως οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ.

2.2.      Δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας (άρθρο 7)

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να παρέχει ικανοποιητικό πλαίσιο προϋποθέσεων για όλες τις καταστάσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τη SBA, το εν λόγω πλαίσιο δεν περιλαμβάνει μόνο τη φάση της ανάπτυξης, αλλά και τις φάσεις της σύστασης, της μεταβίβασης και της πτώχευσης (παροχή δεύτερης ευκαιρίας).

2.3.      Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (άρθρο 8)

Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση δεν είναι αναγκαία μόνο κατά τις φάσεις της σύστασης και της ανάπτυξής τους, αλλά και κατά τις φάσεις της μεταβίβασης (βλ. ανωτέρω). Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματοδοτικά μέσα.

2.4.      Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές (άρθρο 9)

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα πρέπει να διατηρήσει τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN). Το δίκτυο παρουσιάζει συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις του και παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών του, βάσει ανάλυσης των διαφορετικών δομών διακυβέρνησης και των ποσοστών αφομοίωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Θα πρέπει να υποστηριχθούν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές τρίτων χωρών προτεραιότητας, όπως είναι το γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την Κίνα, υπό τον όρο ότι δεν επικαλύπτουν υπηρεσίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη ή το EEN. Ο εισηγητής τάσσεται επίσης υπέρ της παροχής στήριξης όσον αφορά τα πρότυπα και τις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Πριν από τη θέσπιση νέων μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης.

3.   Χρηματοδοτικά μέσα (άρθρα 4 και 14, παράρτημα ΙΙ)

Ο εισηγητής επικροτεί τα προτεινόμενα χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων. Διατυπώνει, ωστόσο, την ανησυχία ότι η προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των προγραμμάτων COSME και «Ορίζοντας 2020» ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ανεπάρκειες και διοικητικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν, είναι πραγματικά απαραίτητη η εφαρμογή των διευκολύνσεων αμφότερων των προγραμμάτων στο πλαίσιο ενός ενιαίου μέσου, στο οποίο οι ΜΜΕ και οι διαμεσολαβητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης.

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό της τάξης του 55,5% του προϋπολογισμού που προβλέπεται για τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεδομένης της υπέρμετρης ζήτησης και του υψηλού αντικτύπου μόχλευσης, ο εισηγητής προτείνει τη δέσμευση ελάχιστου ποσοστού της τάξης του 55,5% από τον προϋπολογισμό για τα χρηματοδοτικά μέσα. Εντούτοις, σε περίπτωση που η προσφορά χρηματοδοτικών μέσων υπερβαίνει τη ζήτηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει αυτό το κατώτατο όριο. Παρόλο που η κατανομή των πόρων από τον προϋπολογισμό για κάθε μέσο είναι μόνο ενδεικτική, κατά τη διάθεση των πόρων στις διάφορες διευκολύνσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση της αγοράς.

3.1      Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (άρθρο 14, παράρτημα ΙΙ)

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση σχετικά με τη χρήση διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου (EFG) για τις ΜΜΕ κατά τη φάση της ανάπτυξης, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που επικεντρώνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Η χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι παρέχει στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ πρόσβαση σε μετοχικά κεφάλαια χωρίς να εκχωρούν την κυριότητά τους.

3.2      Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (άρθρο 14, παράρτημα ΙΙ)

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF) δεν πρέπει να καλύπτει δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, ενώ δάνεια υψηλότερων ποσών αναμένεται να καλύπτονται από το μέσο RSI ΙΙ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για το οποίο είναι επιλέξιμες μόνο καινοτόμες επιχειρήσεις. Χρηματοπιστωτικό κενό όμως διαπιστώνεται και στη δανειοδότηση των μη καινοτόμων ΜΜΕ με ποσά άνω των 150.000 ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, κατά την άποψη του εισηγητή, στο πλαίσιο της LGF. Κατά συνέπεια, προτείνει ότι η LGF θα πρέπει να καλύπτει επίσης δάνεια άνω των 150.000 ευρώ, σε περίπτωση που οι ΜΜΕ δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του μέσου RSI ΙΙ.

4.   Δείκτες (παράρτημα Ι)

Ο εισηγητής εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότεροι και καλύτεροι δείκτες για την έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων. Επιπλέον, οι στόχοι των επιδόσεων θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι, ενώ ενδείκνυται επίσης η κατάρτιση δύο ξεχωριστών δεικτών για τους ειδικούς στόχους, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενδιάμεση αξιολόγηση το 2017 και να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για το έτος 2020.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (18.9.2012)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 - 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paul Rübig

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ έχουν αποδειχθεί το βασικό μέσο για την επίτευξη ανάπτυξης και την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ένωση. Βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Οι ΜΜΕ μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την έξοδο από την τρέχουσα οικονομική και απασχολησιακή κρίση. Άλλωστε, κατά την περίοδο 2002-2010, το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, τόσο στο πολιτικό όσο και στο δημοσιονομικό πεδίο. Η ΕΕ φέρει σήμερα μεγάλη ευθύνη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και της πολιτικής που έχουν υπονομεύσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, καθώς και για τον απεγκλωβισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η πρόσβαση όλων των ΜΜΕ σε αγορές. Στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 η Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (COSME) με στόχο να αντιμετωπιστούν μαχητικά τα εν λόγω προβλήματα με τη βελτίωση των βασικών συνθηκών που βιώνουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα COSME ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι, ενόψει των πολύ σκληρών συνεχών διαπραγματεύσεων για το προσεχές ΠΔΠ, ακόμη και αν περιοριστούν οι πόροι, δεν δικαιολογούνται περικοπές για προγράμματα, όπως το COSME, που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Και συγκεκριμένα, ο συντάκτης πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα COSME μπορεί να είναι σε πραγματικές τιμές χαμηλότερο από το σημερινό ύψος των πιστώσεων για το πρόγραμμα ΠΑΚ. Κατά τον ίδιο τρόπο, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάθεση πόρων στον τομέα αυτό, ο συντάκτης υποστηρίζει έντονα την άποψη να χορηγηθούν επιπλέον στο πρόγραμμα αυτό τα ποσά πιθανών προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί κατ’ αρχήν έμφαση στους νέους επιχειρηματίες. Ο συντάκτης προτείνει να ενσωματωθεί ως ξεχωριστή δράση στο COSME το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες». Το πρόγραμμα αυτό, που προτάθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προπαρασκευαστική δράση, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία κατά τα τελευταία χρόνια, και διευκολύνει νέους επιχειρηματίες να αντλήσουν διδάγματα και να βασιστούν στην πείρα και σε καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών. Λόγω της σαφούς επιτυχίας του, το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πρέπει να καταλάβει ξεχωριστή θέση στο νέο πρόγραμμα αποβλέποντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πνεύματος επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.

Όσον αφορά τις επανεισροές πόρων από χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται για το COSME, ο συντάκτης εγκρίνει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής να αποδοθούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοδοτικό μέσο. Πιστεύει ότι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εν λόγω μέσων παρέχει δυνατότητες για να διασφαλιστεί ένα βιωσιμότερο και αειφόρο μέλλον για τις ΜΜΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020·

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, δεν θα είναι δυνατή παρά μια περιορισμένη μόνο συνεισφορά στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις επί των οποίων έχει συμφωνήσει η Ένωση και να εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης.

 

_______________

 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία  3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ. επαναβεβαιώνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 ότι πρέπει να παρασχεθεί ενισχυμένη στήριξη στο προσεχές ΠΔΠ σε όλα τα προγράμματα και μέσα που στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ, και ιδίως για το παρόν πρόγραμμα και την Small Business Act·

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Οι δαπάνες της Ένωσης και των κρατών μελών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η προβολή καθώς και για να επιτευχθούν καλύτερες δημοσιονομικές συνέργειες· το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (πρόγραμμα COSME) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο σε πραγματικές τιμές από τις πιστώσεις που διατίθενται στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (πρόγραμμα ΠΑΚ).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Εκτός από το σχετικό χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να διατεθούν για το πρόγραμμα τα ποσά των προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή σε επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες. Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες, ιδίως με τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες».

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια και στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων.

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και στην προθυμία νέων επιχειρηματιών να αναλάβουν βιώσιμες εταιρίες στο πλαίσιο μεταβίβασης επιχείρησης/διαδοχής. Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013, ιδίως ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG), διαθέτουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και συνέβαλαν θετικά σε τουλάχιστον 120.000 ΜΜΕ, συνδράμοντας στη διατήρηση 851.000 θέσεων απασχόλησης από την περίοδο που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Η αυξημένη προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια και στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσουν την προβολή των μηχανισμών αυτών και την προσβασιμότητα σ’ αυτούς στην επικράτειά τους. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Είναι ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος με την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών πόρων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημοκρατικό έλεγχο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τόσο την αναμενόμενη όσο και την υλοποιούμενη, συμβολή τους στην επίτευξη στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική διαχείριση του προγράμματος και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και απλούστερη για τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και η προσβασιμότητα όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια βάση με τη βοήθεια βασικών δεικτών για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, συμπεριλαμβανομένων σχετικών γραμμών βάσης, πρέπει να παρέχουν την ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Θεσπίζεται πρόγραμμα για δράσεις της Ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με ειδική έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις πολύ μικρές, τις μικρές, τις βιοτεχνικές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (στο εξής «το πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δ α) διαφορά μεταξύ του αριθμού των νεοσυστηνόμενων ΜΜΕ και των ήδη υφιστάμενων,

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·

(β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, ιδίως νέους επιχειρηματίες·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 2,522 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα.

1. Κατά την έννοια του σημείου [17] της Διοργανικής Συμφωνίας της .../… μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκειά του ανέρχεται σε [...] του συνόλου των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, εκ των οποίων το 60% περίπου διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα. Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, την κύρια αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Το ποσό που διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικό ποσό χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρχής που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό. Μπορεί να προσαρμόζεται προς τα άνω ή προς τα κάτω στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αναλόγως των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν κατά την υλοποίηση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Θεσπίζεται η δράση «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπιών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, νοοτροπιών και στάσεων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός], τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από πράξεις που ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο 2014-2020.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός], τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοδοτικό μέσο αποδίδονται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, τα έσοδα και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από πράξεις που ξεκίνησαν κατά την εν λόγω περίοδο αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – τμήμα «Διευκόλυνση εγγύησης δανείων (LGF)» – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εκτός από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως το ποσό των 150 000 ευρώ και με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες ΜΜΕ.

3. Εκτός από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο τιτλοποίησης, η LGF καλύπτει δάνεια έως το ποσό των 250 000 ευρώ και με ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες. Στην περίπτωση της χρηματοδότησης για μεταβίβαση επιχείρησης, το ύψος του δανείου θα μπορούσε να ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Η LGF είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ξεχωριστών εκθέσεων σχετικά με την ίδρυση και μεταβίβαση επιχειρήσεων και την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων και τον αριθμό και τα ποσά των δανείων μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι καινοτόμες ΜΜΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.12.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Paul Rübig

6.2.2012

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Berlinguer


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (10.7.2012)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 - 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Emma McClarkin

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εισηγήτρια εκφράζει επιδοκιμασία για το πρόγραμμα COSME, όπως προτείνεται από την Επιτροπή για το διάστημα 2014 - 2020, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και έχει στόχο να στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η εισηγήτρια φρονεί ότι θα πρέπει όντως να επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων της ΕΕ και ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων και στους κόλπους των ομάδων στόχων, όπως των νέων ανθρώπων και των γυναικών Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, και ειδικότερα στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί περαιτέρω βασικό στόχο.

Η εισηγήτρια φρονεί ότι η αυτοαπασχόληση και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελούν σημαντικές πηγές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ. Για το λόγο αυτό, οι συνθήκες για τους επιχειρηματίες και ειδικότερα για τις ΜΜΕ, καθώς και για τους πολίτες που επιθυμούν να συστήσουν επιχειρήσεις, πρέπει να βελτιωθούν. Κατά την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης, η συντάκτρια εστίασε την προσοχή της σε ορισμένους βασικούς τομείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτόν το σκοπό:

· προαγωγή της αφομοίωσης νέων ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων και της συνεργασίας των ΜΜΕ σε νέες αλυσίδες αξίας και νέες αγορές·

· βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τη φάση της ανάπτυξης και του ξεκινήματος·

· μείωση και απλούστευση χρονοβόρων φραγμών για τις ΜΜΕ·

· ενίσχυση της προαγωγής των προγραμμάτων COSME και της χρηματοδότησης των ΜΜΕ για την εκ μέρους τους συνειδητοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν·

· χρηματοδότηση του Δικτύου Enterprise Europe Network, με ειδικότερο στόχο να εντοπισθούν τα προγράμματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ενιαία Αγορά·

· υποστήριξη των ΜΜΕ, μέσω της παροχής συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με ζητήματα όπως τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά, οι ευκαιρίες των επιχειρήσεων, τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες προτεραιότητας·

· προαγωγή της παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

· θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις για την αύξηση της χορήγησης δανείων στις ΜΜΕ·

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα που αλληλεπικαλύπτονται από τα μέτρα που λαμβάνουν ήδη τα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια αναμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης που διενεργεί επί του παρόντος η Επιτροπή. Έχει θεμελιώδη σημασία το πρόγραμμα COSME να προσφέρει προστιθέμενη αξία και τα χρήματα που δαπανώνται για το πρόγραμμα αυτό να διοχετευθούν προς την κατεύθυνση μέτρων που δημιουργούν ανάπτυξη.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης και απλούστευσης, η εισηγήτρια υπογραμμίζει την αξία της έξυπνης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων καταλληλότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αξιολογήσεων του αντίκτυπου μέτρων της Ένωσης που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Προκειμένου να ελευθερωθούν οι επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, εφόσον είναι δυνατόν, η νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί ή να προσβληθεί με ένδικα μέσα και οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν στη μελλοντική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την προσέγγιση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη νομοθεσία της ΕΕ, εκτός εάν δικαιολογείται αντίθετη προσέγγιση. Η προαγωγή της χρήσης της δοκιμασίας ΜΜΑ και δοκιμασιών για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας, που πρέπει επίσης να διενεργούνται από τα κράτη μέλη, είναι ουσιώδης για τη μείωση των φραγμών.

Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, η εισηγήτρια αμφιβάλλει εάν θα έπρεπε να εξαιρεθεί, όταν άλλοι τομείς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις και υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη, δεν έχουν εξαιρεθεί. Σύμφωνα με την εισηγήτρια, είναι ουσιώδης η αξιολόγηση του COSME, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη, ούτως ώστε να παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής "η στρατηγική «Ευρώπη 2020»"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής "η στρατηγική «Ευρώπη 2020»"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή, για παράδειγμα μέσω ΜΜΕ που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Αιτιολόγηση

Ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 αντανακλάται στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ αναφέρονται σε έξι από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της. Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τονίζεται στην περιγραφή του προγράμματος.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» τον Οκτώβριο του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

(2) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, πράγμα που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» τον Οκτώβριο του 2010, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης διατηρώντας και υποστηρίζοντας μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, ιδίως βελτιώνοντας το πλαίσιο προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύοντας αρκετές πτυχές της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Οι "διαφορές", ο κατακερματισμός και η περιττή γραφειοκρατία στο εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς εμποδίζουν τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να δρέψουν τα πλήρη οφέλη της. Για παράδειγμα, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες όταν προσπαθούν να διενεργήσουν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Για τον λόγο αυτόν, είναι επειγόντως αναγκαία η καταβολή συντονισμένης προσπάθειας από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή, τη νομοθεσία και την πληροφόρηση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν για να ελαττωθεί ο υπερβολικός διοικητικός, οικονομικός και ρυθμιστικός φόρτος των ΜΜΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάπτυξη που βασίζεται σε ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση.

(6) Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (στο εξής «το πρόγραμμα»), προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, στην πρόοδο της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάπτυξη που βασίζεται σε ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση. Χωρίς να αλληλεπικαλύπτεται με τα προγράμματα των κρατών μελών, το πρόγραμμα πρέπει να είναι ευπρόσιτο για όλες τις ΜΜΕ και ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σκοπός της πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα των εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

(8) Σκοπός της πολιτικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης είναι να θεσπίσει τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις πολιτικής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η κύρια πηγή βιώσιμης αύξησης των εσόδων, η οποία συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα των εταιρειών να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες, όπως η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99% των επιχειρήσεων στην Ένωση, παρέχουν δύο από τις τρεις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην Ένωση. Οι ΜΜΕ αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα και στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις των νεαρών επιχειρηματιών, των νέων και δυνητικών επιχειρηματιών και των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και σε ειδικές ομάδες-στόχους, όπως οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

(11) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά κυρίως τις ΜΜΕ, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχων, όπως οι νεαροί επιχειρηματίες, οι νέοι και δυνητικοί επιχειρηματίες και οι γυναίκες επιχειρηματίες. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται πληροφόρηση που θα απευθύνεται συγκεκριμένα σε ειδικές ομάδες, όπως οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης τους ηλικιωμένους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες, καθώς και να προωθεί τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, τις θυγατρικές επιχειρήσεις και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια και στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων.

(12) Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σχετίζονται με τις δυσκολίες των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επειδή αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο και στην ποιότητα των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην επιτυχή μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή την επιτυχή μεταβίβαση στην επόμενη γενιά. Η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων χρηματοδοτικών μέσων για την Ένωση έγκειται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για επιχειρηματικά κεφάλαια και στην ανάπτυξη μιας απλοποιημένης και περισσότερο διαφανούς πανευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συνεκτικές, συνεπείς και συμπληρωματικές με τη χρήση, από τα κράτη μέλη, των χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ. Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσθετικότητα και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών πόρων.

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση των όρων μεταβίβασης των επιχειρήσεων συνιστά πολύ σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης. Η διαθεσιμότητα του κεφαλαίου σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προκλήσεις της πολιτικής για την επιχειρηματικότητα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network απέδειξε την προστιθέμενη αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να βρουν εταίρους για επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με πηγές χρηματοδότησης καθώς και σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οικοκαινοτομίας και βιώσιμης παραγωγής. Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης. Η μοναδική εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υπέρβαση των ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη μείωση του κόστους συναλλαγών που σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές.

(13) Το δίκτυο Enterprise Europe Network πρέπει να συνεχίσει να αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, εντοπίζοντας τα κατάλληλα προγράμματα και υπηρεσίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Ένωσης, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν. Ο εξορθολογισμός των μεθοδολογιών και των μεθόδων εργασίας και των διατάξεων ευρωπαϊκής διάστασης στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το δίκτυο βοήθησε ΜΜΕ να βρουν εταίρους για επιχειρηματική συνεργασία ή μεταφορά τεχνολογίας, να εξασφαλίσουν συμβουλές σχετικά με πηγές χρηματοδότησης της Ένωσης, με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και με προγράμματα της Ένωσης για την ενθάρρυνση της οικοκαινοτομίας και της βιώσιμης παραγωγής. Έλαβε επίσης σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης και ενθάρρυνε με επιτυχία τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ όπως το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Η μοναδική εμπειρογνωμοσύνη του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υπέρβαση των ασυμμετριών στην ενημέρωση και τη μείωση του κόστους συναλλαγών που σχετίζεται με διασυνοριακές συναλλαγές. Εφόσον είναι δυνατό, το δίκτυο θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω μέσω ενισχυμένων επαφών με τα εθνικά σημεία επαφής και ισχυρότερου προφίλ στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Οι δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα μπορούν να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ όταν αυτές σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν εκτός της χώρας τους. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα τεχνικά πρότυπα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ και οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

(15) Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω του περιορισμού του φόρτου που απορρέει από τη νομοθεσία. Τα συμφέροντα των ΜΜΕ χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Χρειάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα καθώς και για τη στήριξη της ανάπτυξης κοινής ενωσιακής πολιτικής για τις ΜΜΕ με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος σε αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15a) Η ορθή εφαρμογή, επιβολή και παρακολούθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τις διαφορές σε θέματα καταναλωτών από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα καθιστούσε την επίλυση των διαφορών ταχύτερη, λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο γραφειοκρατική τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους και, επομένως, θα ενθάρρυνε τις ΜΜΕ να συμμετέχουν πληρέστερα στην ενιαία αγορά και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 a) Η πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων προμηθειών παρεμποδίζεται συχνά από τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις, ούτως ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι δημογραφικές αλλαγές, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς. Για παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να δρέψουν τα οφέλη και να αξιοποιήσουν τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε όλους. Καθώς οι προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης.

(17) Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι δημογραφικές αλλαγές, η πεπερασμένη φύση των φυσικών πόρων και οι αναδυόμενες κοινωνικές τάσεις δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες για πολλούς τομείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ. Για παράδειγμα, οι τομείς που βασίζονται στον σχεδιασμό πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να επωφεληθούν από τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της υψηλής ζήτησης για εξατομικευμένα προϊόντα που απευθύνονται σε όλους. Τα καταναλωτικά προϊόντα που βασίζονται στο σχεδιασμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας στην Ένωση και οι επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Καθώς οι προκλήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ΜΜΕ στην Ένωση στους συγκεκριμένους τομείς, είναι αναγκαία μια συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης, ούτως ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετη ανάπτυξη.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας της Ένωσης. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό, οι οποίες συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών μελών. Υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία για την πρωτοβουλία της Ένωσης στον κλάδο του τουρισμού σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για την παροχή δεδομένων και ανάλυσης, την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών προώθησης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

(18) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2010, ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας της Ένωσης. Στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφονται οι ιδιαίτερες αρμοδιότητες της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου συνεισφέρουν σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ένωσης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς σε αυτόν, όπως και στην πλειοψηφία των επιχειρηματικών τομέων, δραστηριοποιούνται κυρίως ΜΜΕ. Οι πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να υποστηρίζονται από το πρόγραμμα όταν υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, τους διάφορους τύπους μέτρων εφαρμογής και τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(19) Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναφέρει τις δράσεις για τους στόχους, το συνολικό δημοσιονομικό κονδύλιο για την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, τους διάφορους τύπους μέτρων εφαρμογής και τις διαφανείς ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων.

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όπως το Ορίζων 2020, και των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ·

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

β) ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) μεταβολές στον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ,

γ) μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου των ΜΜΕ,

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) και το ποσοστό ανανέωσης των ΜΜΕ.

ε) και την ίδρυση, την ανάπτυξη και τον περιορισμό του αριθμού των ΜΜΕ που κλείνουν.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού·

α) βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, και ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στους κλάδους των υπηρεσιών και του τουρισμού, στις προμήθειες και στη νέα επιχειρηματικότητα·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·

β) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως στους νέους και στις γυναίκες·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων·

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων, ιδίως με τη χρήση επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές εντός της Ένωσης και παγκοσμίως.

δ) βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές, κυρίως εντός της Ένωσης αλλά και παγκοσμίως.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και προώθησης της ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα και στα μέτρα.

γ) στήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και τη συνεργασία μεταξύ υπευθύνων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ στα προγράμματα, στα μέτρα και τη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης και της καθοδήγησης σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις νέες ευκαιρίες που παρέχει το εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η διοργάνωση κατάρτισης και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των αναθετουσών αρχών και των ΜΜΕ·

Αιτιολόγηση

Τα μέσα δημόσιας πολιτικής πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ΜΜΕ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κώδικα ορθής πρακτικής που παρέχει οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Για να εφαρμοστεί η αρχή V της SBA «Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ», το COSME πρέπει να χρηματοδοτήσει μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει διατομεακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικούς τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα τονώσουν την ανάπτυξη νέων αγορών και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών βάσει των πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων ή τροποποιημένων αλυσίδων αξίας. Θα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της παραγωγικότητας, της απόδοσης των πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

3. Η Επιτροπή στηρίζει πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάδυσης ανταγωνιστικών κλάδων βάσει διατομεακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικούς τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα τονώσουν την αφομοίωση νέων ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων, τη συνεργασία των ΜΜΕ σε νέες αλυσίδες αξίας και την ανάπτυξη νέων αγορών, ενώ ταυτόχρονα θα προωθούν βελτιωμένα προϊόντα και διαδικασίες και ευέλικτες οργανωτικές δομές. Μπορούν να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της παραγωγικότητας, της απόδοσης των πόρων, της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι ενέργειες αυτές ενθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και την εμπορική χρήση σχετικών ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει επίσης τομεακές δραστηριότητες για τους σκοπούς αυτούς, σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ΜΜΕ και με υψηλή συνεισφορά στο ΑΕγχΠ της Ένωσης, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας βελτιώνοντας το πλαίσιο των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

1. Η Επιτροπή συμβάλλει στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος βελτιώνοντας το πλαίσιο των προϋποθέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η Επιτροπή στηρίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό για την ίδρυση, την ανάπτυξη, τη μεταβίβαση, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε αυτές.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα μέτρο ευελιξίας κατά την διάθεση κεφαλαίων.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση κατά τις φάσεις σύστασης και ανάπτυξής τους, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια.

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στη μείωση και απλούστευση των χρονοβόρων φραγμών στους οποίους προσκρούουν οι ΜΜΕ κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και μεταβίβασής τους, χωρίς να τους επιβάλλεται πρόσθετος διοικητικός και κανονιστικός φόρτος, και οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση από τα κράτη μέλη χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι να τονώσουν τη χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΄Ενωσης στις αγορές, η Επιτροπή διατηρεί τη στήριξή της στο δίκτυο Enterprise Europe Network.

1. Προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΄Ενωσης στις αγορές, η Επιτροπή χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe Network, με στόχο τον εντοπισμό κατάλληλων προγραμμάτων της Ένωσης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στη διερεύνηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, ιδίως στην Ενιαία Αγορά, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών και της ευαισθητοποίησης.

2. Η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων της παροχής πληροφοριών (μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών υπηρεσιών) και της ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα όπως οι διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι δράσεις αυτές μπορούν επίσης να αφορούν την αναζήτηση και την κατάργηση των υφισταμένων νομικών και κανονιστικών εμποδίων. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την διασφάλιση ότι τα σημεία επαφής του δικτύου Europe Enterprise Network και της υπηρεσίας Europe Direct παρέχονται μαζί με κατάλληλη ενημέρωση και, εάν απαιτείται, με κατάρτιση, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις ΜΜΕ, και την εκ νέου εστίαση του δικτύου Enterprise Europe Network στην παροχή στοχευμένης και προσαρμοσμένης στήριξης για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης και την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος όσον αφορά τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες προτεραιότητας.

3. Ειδικά μέτρα στοχεύουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της Ένωσης και την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών στήριξης στις εν λόγω αγορές. Οι ΜΜΕ μπορούν να υποστηρίζονται και να δέχονται συμβουλές και πληροφορίες μέσω του προγράμματος όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους φραγμούς που δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα πρότυπα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες προτεραιότητας. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις, βασικές δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου των κρατών μελών.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας ορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

1. Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας ορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι βάσει προηγούμενων διαβουλεύσεων, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, αναφορά του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς επίσης και τους ενδεδειγμένους δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων και την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν και τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή τομέων στους οποίους πρέπει να προταθούν νέα νομοθετικά μέτρα·

γ) «ελέγχους καταλληλότητας» της υφιστάμενης νομοθεσίας και εκτίμηση επιπτώσεων των μέτρων της Ένωσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό τομέων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι πρέπει να απλουστευτούν ή να καταργηθούν και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ σε τομείς στους οποίους προτείνονται νέα νομοθετικά μέτρα·

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις, της ειδικής βιομηχανικής πολιτικής και μέτρων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα.

δ) αξιολόγηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ, της ειδικής βιομηχανικής πολιτικής και μέτρων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα.

Αιτιολόγηση

Η σημασία των ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τονίζεται στην περιγραφή του προγράμματος.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα και για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

2. Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση παρακολούθησης στην οποία εξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που συνδέονται με το κλίμα και για τον αντίκτυπο της υποστήριξης των στόχων που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, στο μέτρο κατά το οποίο η συλλογή των πληροφοριών αυτών δεν επιφέρει αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Tο αργότερο έως το 2018, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στο επίπεδο των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, με στόχο τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα του προγράμματος, τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

3. Tο αργότερο έως το 2018, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης η οποία, στη συνέχεια, θα εκπονείται ανά τριετία, σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στο επίπεδο των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, ιδίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, με στόχο τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα του προγράμματος, τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Προκειμένου τα κεφάλαια να καταλήγουν στις ΜΜΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις για την αύξηση της χορήγησης δανείων στις ΜΜΕ. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα υποβολής εκθέσεων και έναν κώδικα δεοντολογίας για τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ. Το σύστημα παρακολούθησης θα διασφαλίζει επίσης ότι δεν λαμβάνουν μόνο οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους δάνεια από πόρους της Ένωσης, αλλά και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ προσανατολισμένων στην ανάπτυξη. Τα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται από το πρόγραμμα εφαρμόζονται με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης ΜΜΕ κατά τις φάσεις σύστασης, ανάπτυξης και μεταβίβασης. Τα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνουν μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου και μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και είναι σημαντικό να υπάρχει ένα μέτρο ευελιξίας κατά την διάθεση κεφαλαίων.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ προσανατολισμένες στην ανάπτυξη μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία)], και με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2. Τα χρηματοδοτικά μέσα για ΜΜΕ μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να συνδυάζονται με άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θεσπίζονται από τα κράτη μέλη και τις αρχές διαχείρισής τους σύμφωνα με το [άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/201Χ (νέος κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία)], και με επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Γενικός στόχος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Γενικός στόχος 1 – Δείκτης αντικτύπου 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταβολή του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης).

Μείωση του διοικητικού και του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ (αριθμός ημερών για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης).

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ειδικός στόχος 1 – Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ – Δείκτης αποτελέσματος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ.

Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν τη δοκιμασία ΜΜΕ και τη δοκιμασία για την εξακρίβωση της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος 2 – Στήριξη της επιχειρηματικότητας – Μεσοπρόθεσμος στόχος (αποτέλεσμα) 2017 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περίπου 7 μέτρα απλούστευσης ετησίως.

Έγκριση τουλάχιστον 7 μέτρων απλούστευσης ετησίως

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και ανάπτυξης, ιδίως σε όσες λειτουργούν διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που αφορούν πολλά στάδια, οπότε η χρηματοδότηση από την EFG και η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή αντικατάστασης που προορίζονται για τη διάλυση μιας εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην αγορά.

1. Η EFG επικεντρώνεται σε ταμεία τα οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχικά δάνεια, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης και ανάπτυξης (το οποίο περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης), ιδίως σε όσες λειτουργούν διασυνοριακά, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ στο πλαίσιο του Ορίζων 2020. Στην τελευταία περίπτωση, η επένδυση της EFG δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής επένδυσης της ΕΕ, εκτός από περιπτώσεις κεφαλαίων που αφορούν πολλά στάδια, οπότε η χρηματοδότηση από την EFG και η διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ΕΑΚ παρέχονται κατ’ αναλογία, με βάση την επενδυτική πολιτική των ταμείων. Η EFG αποφεύγει τα κεφάλαια εξαγοράς ή αντικατάστασης που προορίζονται για τη διάλυση μιας εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το όριο του 20% εφόσον σημειωθεί αλλαγή των συνθηκών στην αγορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 - 2020)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

13.12.2011

Συντάκτης(ρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Emma McClarkin

29.2.2012

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2012

30.5.2012

9.7.2012

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (25.9.2012)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 – 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marina Yannakoudakis

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με γνώμονα την οικονομική κρίση που πλήττει ολόκληρη την ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας να αξιοποιούμε τους πόρους μας κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Ο μεγαλύτερος πλούτος όλων των επιχειρήσεων είναι οι εργαζόμενοί τους, και οι επιχειρηματίες που δημιουργούν καινοτόμες και μη καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι εργαζόμενοι αυτοί και οι ΜΜΕ τις οποίες αποτελούν έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο πλαίσιο των ΜΜΕ, η συνεισφορά των γυναικών δεν έχει φτάσει ακόμη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο(1) και πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα αυτό, προάγοντας ταυτόχρονα πρακτικές συστάσεις που λαμβάνουν υπόψη την πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων και της οικονομικής ζωής σ' ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Όλοι οι επιχειρησιακοί κλάδοι θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο μελλοντικό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020) (COSME), αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μεριμνήσουμε για τη διασφάλιση, εντός των επιχειρήσεων αυτών, της ισότητας μεταξύ των φύλων, μέσω της αναγνώρισης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της πρότασης.

Επίσης είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη διατήρηση της ηθικής δέσμευσης να συμβάλουμε στην μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανά την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 16 % του πληθυσμού των 27 κρατών μελών κινδύνευε να περιέλθει σε κατάσταση ένδειας εξαιτίας του γεγονότος ότι τα διαθέσιμα έσοδά του ήταν κάτω από το όριο κινδύνου(2). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία καθιστούν πολύ σαφή την αξία και τη σημασία της αύξησης του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών, που αποτελούν ετερογενή ομάδα με χαρακτηριστικά που απέχουν μεταξύ τους ως προς ηλικία, κοινωνικό περιβάλλον και εκπαίδευση.

Όσο συνεχίζεται η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, είναι άκρως σημαντικό να αξιοποιούμε στο έπακρο όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία στήριξης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον χώρο εργασίας. Στη βάση αυτή, η συντάκτρια επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αξιοποίηση των υφισταμένων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, όπως οι μικροχρηματοδοτήσεις, τα ειδικά επιδόματα και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, με έμφαση στη διάσταση του φύλου.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι μια δύσχρηστη νομοθεσία της ΕΕ δεν αποτελεί την πλέον πρακτική μέθοδο για να επιτευχθεί πρόοδος, ειδικότερα όταν ληφθεί υπόψη ότι η "απασχόληση" υπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η συντάκτρια είναι της άποψης ότι η ανταλλαγή συστάσεων περί βέλτιστων πρακτικών συνιστά τον αποτελεσματικότερο τρόπο προώθησης του βιώσιμου ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας. Το διττό όφελος συνίσταται στο ότι αφενός στηρίζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες, ενώ αφετέρου το χρηματοδοτικό κόστος παραμένει χαμηλό.

Συστάσεις βέλτιστων πρακτικών

Για την ορθή αντίληψη του προβλήματος είναι απαραίτητη η συλλογή συνοπτικών, ακριβών και ενημερωμένων δεδομένων, τηρουμένων των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, την περιοχή, το μέγεθος και τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Έτσι θα επιτευχθεί η διοχέτευση του χρηματοδοτικών πόρων προς τους ενδεδειγμένους και πλέον αποτελεσματικούς τομείς, προκείμενου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η υποστήριξη των γυναικών στις ΜΜΕ.

Η γνωμοδότηση αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω χαρακτηριστικής παιδείας που προάγει την αμεροληψία και ενθαρρύνει τις γυναίκες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους σε όλους τους τομείς της απασχόλησης. Η συντάκτρια χαιρετίζει τα προγράμματα στήριξης για την εκπαιδευτική καθοδήγηση, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (ENFEA), αλλά πιστεύει ότι προκειμένου να αυξηθεί η εμβέλεια της πρωτοβουλίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διευκολύνσεις της ΕΕ για τη στέγαση και εκτέλεση του προγραμμάτων.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί επίσης να συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΕ προσφέροντας ευέλικτες δυνατότητες στον χώρο εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των ΤΠΕ αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ευαισθητοποίηση των γυναικών και προσφέροντάς τους στήριξη για τη δικτύωσή τους μέσω της χρήσης δικτυακών πυλών και ιστολογιών, που μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς επαφές με γυναίκες επιχειρηματίες, εκπροσώπους τους και εκδηλώσεις. Το Διαδίκτυο και η επιγραμμική υποστήριξη μπορούν επίσης να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις σε γυναίκες που εργάζονται κατ' οίκον ή που έχουν τη βάση τους σε απόκεντρες περιοχές. Το εύρος της στήριξης πρέπει να είναι τόσο εθνικό όσο και περιφερειακό και η πρόσβαση πρέπει να είναι δυνατή μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας.

Εκτενής περίληψη

Για να αυξηθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων χρειάζεται πολύπλευρη αντιμετώπιση που τονίζει τις συστάσεις περί βέλτιστων πρακτικών οι οποίες προσφέρουν επιλογές, ελαστικότητα και ευκαιρίες για τις γυναίκες. Η επίτευξη του σκοπού αυτού προϋποθέτει συνοπτικά, ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση, πάγια εκπαίδευση, προγράμματα στήριξης, πρότυπα προς μίμηση και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που πρέπει, χωρίς εξαίρεση, να ανταποκρίνονται στα κριτήρια της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων. Η αναγνώριση της ανάγκης λήψεως των μέτρων αυτών σημαίνει την αντιμετώπιση της ηθικής υποχρέωσης που είναι η συμβολή στην μείωση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ανά την ΕΕ.

Το πρόγραμμα COSME προσφέρει εφικτό χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία και η συντάκτρια επιθυμεί το τελικό κείμενο να λαμβάνει υπόψη την μοναδική συνεισφορά των γυναικών στις επιχειρήσεις ως προς την προαγωγή και προώθηση της ανάπτυξης, συνεισφορά η οποία θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την άμβλυνση της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει επί του παρόντος την Ευρώπη και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής "η στρατηγική «Ευρώπη 2020»"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή.

(1) Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» τον Μάρτιο του 2010 (στο εξής "η στρατηγική «Ευρώπη 2020»"). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί απόκριση στην οικονομική κρίση και στόχος της είναι να προετοιμάσει την Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία. Θεσπίζει πέντε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια, την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020, και προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καταστεί η Ευρώπη πιο δυναμική και ανταγωνιστική. Η στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα απασχόλησης, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και κοινωνική συνοχή για άνδρες και γυναίκες εξίσου.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τον Ιούνιο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008. Η Small Business Act (SBA) παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προωθεί την επιχειρηματικότητα και κατοχυρώνει την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στο δίκαιο και στην πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η SBA θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις πολιτικής και νομοθετικές δράσεις για την προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η εφαρμογή της SBA συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρκετές δράσεις για τις ΜΜΕ έχουν ήδη περιγραφεί στις εμβληματικές πρωτοβουλίες.

(3) Τον Ιούνιο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008. Η Small Business Act (SBA) παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προωθεί την επιχειρηματικότητα, αποβλέπει στην καλύτερη αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού μεταξύ των νέων και των γυναικών και κατοχυρώνει την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στο δίκαιο και στην πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η SBA θεσπίζει 10 αρχές και περιγράφει δράσεις πολιτικής και νομοθετικές δράσεις για την προώθηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η εφαρμογή της SBA συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρκετές δράσεις για τις ΜΜΕ έχουν ήδη περιγραφεί στις εμβληματικές πρωτοβουλίες.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή περιγράφει ένα σύνολο νομοθετικών προτάσεων και εγγράφων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιγράφει με ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής για την αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη και για την εγκαθίδρυση μιας οικονομίας με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πιο ευαισθητοποιημένης απέναντι στο περιβάλλον και μιας Ευρώπης με διεθνή προβολή.

(5) Στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή περιγράφει ένα σύνολο νομοθετικών προτάσεων και εγγράφων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιγράφει με ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής για την αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη για άνδρες και γυναίκες εξίσου και για την εγκαθίδρυση μιας οικονομίας με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πιο ευαισθητοποιημένης απέναντι στο περιβάλλον και μιας Ευρώπης με διεθνή προβολή.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η επιχειρηματικότητα των γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες αποτελούν σημαντική πηγή αύξησης του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης και συγχρόνως μεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα διασφαλίζει τον επιχειρηματικό δυναμισμό και την καινοτομία, το δυναμικό των οποίων δεν έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών έχει θετικό αντίκτυπο και συμβάλλει άμεσα στην οικονομία γενικότερα. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην αυτοαπασχόληση καθότι το γεγονός ότι διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις τους επιτρέπει να καθορίζουν οι ίδιες το ωράριο εργασίας τους και να συνδυάζουν έτσι καλύτερα την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. Σε ένα κλίμα οικονομικής αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό γυναικών επιχειρηματιών (μόνο 30% στην Ευρώπη), το πρόγραμμα πρέπει να προωθήσει και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα των γυναικών δεδομένου ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, επειδή δημιουργούν απασχόληση όχι μόνο για τις ίδιες αλλά και για τους άλλους. Οι σημερινές παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες καθιστούν πολύ σαφή τη σημαντική διάσταση της επιχειρηματικότητας των γυναικών ως αναδυόμενης οικονομικής δύναμης καθώς και την ανάγκη να προωθηθεί η δύναμη αυτή.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ) Το πρόγραμμα πρέπει να τονίσει τη σημασία της προώθησης της ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και προάσπισης χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, διοχετεύοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του συστήματος προς όλους τους ενδιαφερομένους, καθώς και μέσω εκστρατειών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω των πανεπιστημίων, του θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των υπουργείων παιδείας και των υπεύθυνων για την χάραξη της πολιτικής στα κράτη μέλη, το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθήσει τόσο την επιχειρηματικότητα των γυναικών ως τομέα ενδιαφέροντος για τα δύο φύλα από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, όσο και την εικόνα των γυναικών επιχειρηματιών ως προτύπων προς μίμηση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικροδάνεια (δηλ. δάνεια αξίας μικρότερης των 25 000 ευρώ) χορηγούνται από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων. Στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται ειδική πτυχή για μικροδάνεια, καθότι θα είχε ως αποτέλεσμα αλληλοεπικάλυψη με το «Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία,» που η Επιτροπή πρότεινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 και το οποίο καλύπτει ειδικά τα μικροδάνεια.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(16) Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικά αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ένωση το οποίο θα πρέπει να εμπνευστεί από καινοτόμους και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης απευθυνόμενους σε ειδικές ομάδες στόχους, ιδίως τους νέους και τις γυναίκες. Μόνον 45% των πολιτών της Ένωσης (και κάτω του 40% των γυναικών) θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με 55% του πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και 71% στην Κίνα. Η επίδειξη και τα καταλυτικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, ευρωπαϊκά βραβεία και διασκέψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, σχέδια, εργαστήρια και προγράμματα καθοδήγησης, καθώς και τα μέτρα βελτίωσης της συνοχής και συνεκτικότητας, όπως συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, παρέχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι μέγιστης και ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση των καθορισμένων από τις περιστάσεις εμποδίων, των παραδοσιακών απόψεων και των στερεότυπων σχετικά με τις γυναίκες καθώς και η αύξηση της αξιοπιστίας των γυναικών ως επιχειρηματιών, προκειμένου να εμπνέονται οι γυναίκες να αναλαμβάνουν ρόλο επιχειρηματία, να διατηρούν τη σταδιοδρομία τους ως επιχειρηματιών και να αναβαθμίζουν το προφίλ τους ως προτύπων προς μίμηση.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως δείκτες για τη μέτρηση των επιτευχθέντων στόχων πρέπει – όπου αυτό είναι εφικτό στην πράξη –να συλλέγονται και να κατανέμονται ανά φύλο, εθνικότητα, ηλικία, περιοχή, μέγεθος και διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 'Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Όπου είναι εφικτό, τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται κατά τρόπο που να μην επιβαρύνει περαιτέρω τις ΜΜΕ και συμβάλλουν στην ενημέρωση των αρμοδίων για τη λήψη των αποφάσεων φορέων σχετικά με τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τις γυναίκες επιχειρηματίες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων.

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Έτσι, τα ίδια επιλέξιμα έξοδα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντικτύπου της χρηματοδότησης της Ένωσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων. Ειδικά μέτρα χρειάζεται να ληφθούν για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην χρηματοδότηση που απαιτείται για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση που διατίθεται με σκοπό την προαγωγή και την αύξηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών, με την παροχή επιχορηγήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β) Το πρόγραμμα πρέπει να παρέχει βοήθεια σ' αυτές τις γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες, λόγω κοινωνικών παραγόντων, έχουν μικρότερη γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης και μικρότερη πείρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και έχουν ανάγκη από στήριξη όχι μόνο κατά τη φάση της εκκίνησης αλλά επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και, εν ανάγκη, επίσης κατά την παύση λειτουργίας·

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας των ευκαιριών για τα δύο φύλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των πολιτών πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

(21) Οι αρχές της διαφάνειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να προάγεται σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα, όπως και οι επιπρόσθετοι παράγοντες και τα εμπόδια που καθιστούν την επιχειρηματικότητα για τις γυναίκες ακόμα λιγότερο ελκυστική ή ρεαλιστική, όπως η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η έλλειψη προτύπων προς μίμηση και καθοδηγητών, τα κοινωνικά στερεότυπα και η έλλειψη εκπαίδευσης στον τομέα των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των πολιτών πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21α) Το πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνικά, επιστημονικά και επιχειρηματικά δίκτυα στήριξης και να παρέχει κατάλληλη καθοδήγηση σε θέματα κατάρτισης αλλά και προγράμματα στήριξης και παρακολούθησης σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΜΜΕ - ειδικότερα σε νέους και γυναίκες - με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, γνώσεων, επιχειρηματικού πνεύματος και εμπιστοσύνης, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (ENFEA), το οποίο υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι γυναίκες στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσω δραστηριοτήτων στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινότητες και στα μέσα ενημέρωσης·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β) Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και περαιτέρω κατάρτισης πρέπει να προσφέρονται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες επιχειρηματίες, στους τομείς των ΤΠ και των γλωσσών, με σκοπό μεταξύ άλλων και την προαγωγή δεξιοτήτων για τη διεθνή αγορά.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ενίοτε εμπόδια ως προς την πρόσβαση σε ενημερωτική υποστήριξη και χρηματοπιστωτικά και τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες, γεγονός το οποίο μπορεί να περιορίζει σε σοβαρό βαθμό την ικανότητά τους να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Για το λόγο αυτό, η παρούσα πρόταση πρέπει να αποβλέπει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη «προβάλλοντας το μήνυμα» μέσω προορατικών διαφημιστικών εκστρατειών που μπορούν να προσφέρουν καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους για τους ευρωπαίους φορολογούμενους και να αναζωογονήσουν υποβαθμισμένες αγροτικές κοινότητες.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) συμβολή στην επίτευξη της ύψιστης προτεραιότητας της ισότητας των φύλων και της προαγωγής και χειραφέτησης των γυναικών, και ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση των υφισταμένων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κατάρτιση και τεχνολογία των πληροφοριών, η δυσκολία στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι αρνητικές πολιτιστικές αντιλήψεις και τα στερεότυπα όσον αφορά τις γυναίκες επιχειρηματίες·

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ.

β) ενθάρρυνση επιχειρηματικής νοοτροπίας χωρίς προκαταλήψεις βασιζόμενες στο φύλο και προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης ΜΜΕ, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέους ανθρώπους, γυναίκες και περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη προστιθέμενης αξίας και αριθμού υπαλλήλων,

δ) ανάπτυξη των ΜΜΕ από άποψη προστιθέμενης αξίας και αριθμού υπαλλήλων, βάσει δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο, εθνικότητα, ηλικία, περιοχή, μέγεθος και διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) θετική αύξηση του αριθμού των γυναικών υπαλλήλων, ειδικότερα στη διαχείριση και στρατηγική διεύθυνση των ΜΜΕ,

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο που αφορά την απασχόληση.

3. Το πρόγραμμα στηρίζει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβάλλει στον βασικό στόχο που αφορά την απασχόληση, με βασικό σκοπό το 75% για την απασχολησιμότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·

β) προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως στους νέους, στις γυναίκες και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων·

γ) βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων και ενημέρωση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ομάδων, όπως νέοι, γυναίκες και περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών, ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

α) μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων παγκόσμιας κλάσης, πλαισίου προϋποθέσεων και ανάπτυξης βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους νεαρούς επιχειρηματίες, στους νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες και στις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.

2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους νεαρούς επιχειρηματίες, σε επιχειρηματίες από περιθωριοποιημένες κοινότητες καθώς και στους νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι άνδρες και νέες γυναίκες.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες.

3. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίζει μέτρα κρατών μελών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους δυνητικούς και στους νέους επιχειρηματίες, γυναίκες όσο και άνδρες. Ιδιαίτερη υποστήριξη πρέπει να χορηγηθεί σε γυναίκες σε αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η σύνθεση της επιτροπής χαρακτηρίζεται από ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων με την εφαρμογή των ποσοστώσεων για τα φύλα.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50%.

Αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε 50% ( άνδρες και γυναίκες εξίσου).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

13.12.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Marina Yannakoudakis

20.12.2011

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Astrid Lulling, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Silvia Costa, Ana Miranda, Doris Pack, Angelika Werthmann, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Мария Габриел

(1)

Στην ΕΕ μόνο 1 στις 10 γυναίκες είναι επιχειρηματίας, ενώ για τους άνδρες ισχύει 1 στους 4. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, της Marina Yannakoudakis , ΒΕΚ, σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(2)

Eurostat, 8 Φεβρουαρίου 2012.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014-2020)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.11.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.12.2011

ECON

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

TRAN

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

17.1.2012

EMPL

15.12.2011

TRAN

19.12.2011

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jürgen Creutzmann

17.1.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.6.2012

18.9.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras, Δημήτριος Δρούτσας, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Keith Taylor

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου