Procedura : 2011/0394(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0420/2012

Teksty złożone :

A7-0420/2012

Debaty :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Głosowanie :

PV 21/11/2013 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0503

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1484kWORD 1393k
13.12.2012
PE 489.639v03-00 A7-0420/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0834),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 i 195 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0463/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2012(1),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także opinie Komisji Budżetowej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0420/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie można jej uznać za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020;

3.  przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz do stosowania zasady solidarności w Unii;

4.  potwierdza swoje stanowisko przyjęte w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., zgodnie z którym w następnych WRF należy zapewnić większe wsparcie dla wszystkich programów i instrumentów mających na celu wsparcie MŚP, w szczególności niniejszego programu oraz programu Small Business Act;

5.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej.

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) powinny odegrać kluczową rolę w realizowaniu celów strategii „Europa 2020”. Na ich rolę wskazuje to, że MŚP zostały wspomniane w sześciu z siedmiu inicjatyw przewodnich.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W celu zapewnienia, by przedsiębiorstwa odgrywały centralną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego w Europie, w październiku 2010 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”, zatwierdzony przez Radę Europejską w konkluzjach z grudnia 2010 r. Jest to przewodnia inicjatywa w ramach strategii „Europa 2020”. W komunikacie sformułowano strategię pobudzenia wzrostu i zatrudnienia poprzez utrzymanie i wpieranie silnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie, zwłaszcza poprzez ulepszenie ramowych warunków dla przedsiębiorstw, jak również poprzez wzmocnienie kilku aspektów jednolitego rynku, w tym usług dla przedsiębiorstw.

(2) W celu dopilnowania, by przedsiębiorstwa odgrywały centralną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego w Europie, który jest głównym priorytetem, w październiku 2010 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”12, zatwierdzony przez Radę Europejską w konkluzjach z grudnia 2010 r. Jest to przewodnia inicjatywa w ramach strategii „Europa 2020”. W komunikacie sformułowano strategię pobudzenia wzrostu i zatrudnienia poprzez utrzymanie i wpieranie silnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie, zwłaszcza poprzez ulepszenie ramowych warunków dla przedsiębiorstw, jak również poprzez wzmocnienie kilku aspektów jednolitego rynku, w tym usług dla przedsiębiorstw.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Luki, rozdrobnienie i niepotrzebna biurokracja w obrębie jednolitego rynku utrudniają obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, czerpanie z niego pełnych korzyści. Wiele MŚP na przykład boryka się z nieustannymi trudnościami próbując prowadzić handel transgraniczny. Dlatego też nieodzowne są wspólne działania Komisji, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, aby zaradzić brakom wdrożeniowym, legislacyjnym i informacyjnym. Zgodnie z zasadą proporcjonalności Komisja i państwa członkowskie powinny też współpracować w celu zmniejszenia nadmiernych obciążeń administracyjnych, finansowych i regulacyjnych dla MŚP.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, postępu w dążeniu do społeczeństwa opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego na wyważonym wzroście gospodarczym, należy ustanowić Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (zwany dalej „programem”).

(6) Aby przyczynić się zwiększenia konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, wspierać istniejące MŚP, sprzyjać kulturze przedsiębiorczości i propagować tworzenie i wzrost MŚP, należy ustanowić Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (zwany dalej „programem”). Program powinien być szczególnie łatwo dostępny dla wszystkich MŚP, szczególnie małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, bez nakładania się z programami realizowanymi na poziomie państw członkowskich.

Uzasadnienie

W ramach programu COSME należy priorytetowo traktować udzielanie wsparcia istniejącym MŚP.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Wydatki ponoszone przez Unię i państwa członkowskie na propagowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP należy lepiej koordynować w celu zagwarantowania komplementarności, większej skuteczności i widoczności, a także w celu osiągnięcia większej synergii budżetowej. Realny poziom środków finansowych przeznaczonych na Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) nie powinien być niższy niż poziom środków przeznaczonych na Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (program CIP).

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Aby zrealizować cele tego programu i wspierać wdrażanie programu Small Business Act, co najmniej 0,5% całkowitego budżetu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 powinno zostać przeznaczone na wdrożenie tego programu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w zakresie konkurencyjności jest wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych i politycznych, które stworzą warunki dla zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona wydajność stanowi najważniejsze źródło trwałego wzrostu dochodów, co z kolei przyczynia się do poprawy standardu życia. Konkurencyjność jest również zależna od zdolności przedsiębiorstw do pełnego wykorzystania szans, takich jak jednolity rynek europejski. Jest to szczególnie istotne dla MŚP, które stanowią 99 % przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie trzecie istniejących miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 80 % nowo powstałych miejsc pracy, jak również generują ponad połowę wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. MŚP to kluczowy czynnik pobudzający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integrację społeczną.

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w zakresie konkurencyjności jest wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych i politycznych, które stworzą warunki dla tworzenia i zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstw. Osiągnięcie konkurencyjności i trwałości działania wiąże się ze zdolnością do osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorstw zgodnie z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Zwiększona wydajność, w szczególności wydajność zasobów i energii, stanowi najważniejsze źródło trwałego wzrostu, co z kolei przyczynia się do poprawy standardu życia. Konkurencyjność jest również zależna od zdolności przedsiębiorstw do pełnego wykorzystania szans, takich jak jednolity rynek europejski. Jest to szczególnie istotne dla MŚP, które stanowią 99 % przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie trzecie istniejących miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 80 % nowo powstałych miejsc pracy, jak również generują ponad połowę wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. MŚP to kluczowy czynnik pobudzający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integrację społeczną.

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 3 (projekt sprawozdania): słowo „przemysłu” zastąpiono słowem „przedsiębiorstw”, ponieważ obejmuje ono przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W komunikacie Komisji pt. „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”1 szacowano, że strategie polityczne propagujące przejście na ekologiczną gospodarkę, takie jak strategie polityczne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, efektywności energetycznej i zmiany klimatu, mogłyby doprowadzić do stworzenia do 2020 r. ponad pięciu milionów miejsc pracy, w szczególności w sektorze MŚP. W przeprowadzonej przez Komisję ankiecie podkreślono, że w trakcie recesji gospodarczej w ekologicznych sektorach przemysłu cały czas powstawały miejsca pracy, w odróżnieniu od wielu innych sektorów i że zgodnie z prognozami sytuacja ta ma się utrzymać w nadchodzących latach. Podejmowane na szczeblu UE inicjatywy pozwalające na wykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia, zwłaszcza przez MŚP, powinny stanowić część tego programu.

 

_______________

 

1 COM(2012) 0173 final

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W ostatnich latach konkurencyjność znalazła się na pierwszym planie unijnych działań politycznych z uwagi na niedoskonałości rynkowe, polityczne i instytucjonalne osłabiające konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

(9) W ostatnich latach konkurencyjność znalazła się na pierwszym planie unijnych działań politycznych z uwagi na niedoskonałości rynkowe, polityczne i instytucjonalne osłabiające konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, tworzenie których wciąż wiąże się z koniecznością przezwyciężenia nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Program ten ma zatem pomóc w uporaniu się z niedoskonałościami rynku mającymi wpływ na konkurencyjność gospodarki Unii w skali globalnej, co następuje przede wszystkim za sprawą czynników upośledzających zdolność przedsiębiorstw do konkurowania z przedsiębiorstwami w innych częściach świata.

(10) Program ten ma zatem pomóc w uporaniu się z niedoskonałościami rynku mającymi wpływ na konkurencyjność gospodarki Unii w skali globalnej, co następuje przede wszystkim za sprawą czynników upośledzających zdolność przedsiębiorstw do konkurowania z przedsiębiorstwami w innych częściach świata, a także w ułatwieniu realizacji priorytetów strategii „Europa 2020”, takich jak innowacyjność, gospodarka ekologiczna i angażowanie młodych ludzi, egzekwowaniu zasad określonych w programie Small Business Act, zapewnieniu koordynacji z innymi europejskimi programami, uwzględnieniu potrzeb MŚP oraz uproszczeniu i ograniczeniu obciążeń administracyjnych, z którymi się one borykają. Niedoskonałości te to takie, które są związane z brakiem wzajemności między UE a jej konkurentami pod względem warunków dostępu do swoich rynków.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Kwoty kar nałożonych przez Komisję na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają unijnych przepisów w dziedzinie konkurencji, powinny zostać przypisane do programu niezależnie od puli finansowej przeznaczonej na ten program.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa społeczne. Należy również uwzględnić szczególne cechy oraz wymagania młodych przedsiębiorców, nowych i potencjalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych grup docelowych, takich jak migranci i przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych lub szczególnie wrażliwych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz do zapewniania przedsiębiorcom drugiej szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Stosując niniejsze rozporządzenie, Komisja powinna konsultować się ze wszystkimi właściwymi podmiotami. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rzemieślnicze, osoby samozatrudnione, wolne zawody oraz przedsiębiorstwa społeczne w każdym sektorze działalności gospodarczej. Należy również uwzględnić cechy oraz wymagania młodych przedsiębiorców, nowych i potencjalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych grup docelowych, takich jak migranci i przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych lub szczególnie wrażliwych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz do zapewniania przedsiębiorcom drugiej szansy.

Uzasadnienie

W ramach programu należy skoncentrować dostępne ograniczone środki na najważniejszych kategoriach przedsiębiorców. O polityce drugiej szansy wspomina się poniżej w punkcie 16 preambuły (zmienionym).

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Zgodnie z czterema priorytetami określonymi w przeglądzie programu „Small Business Act” w celach szczegółowych programu należy położyć nacisk na dążenie do poprawy warunków ramowych dotyczących konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw w Unii, zwłaszcza MŚP, aby propagować przedsiębiorczość, zwiększyć dostęp do finansowania oraz rynków unijnych i światowych. Działania przewidziane w ramach celów szczegółowych programu powinny przyczynić się do realizacji programu „Small Business Act”.

Uzasadnienie

W ramach programu należy skoncentrować dostępne ograniczone środki na najważniejszych kategoriach przedsiębiorców.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Tworzenie klastrów MŚP jest podstawowym instrumentem, który pozwala zwiększać ich zdolności w zakresie wprowadzania innowacji i rozpoczynania działalności na rynkach zagranicznych. Takie formy współpracy między przedsiębiorstwami, jak tworzenie klastrów oraz sieci firm i konsorcjów eksportowych, powinny uzyskiwać odpowiednie wsparcie za pośrednictwem stosownych strategii politycznych i instrumentów.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c) Przedsiębiorczość kobiet oraz MŚP kierowane przez kobiety stanowią podstawowe źródło podwyższania stopnia zatrudnienia kobiet, a co za tym idzie – większego skorzystania z poziomu wykształcenia kobiet. Przedsiębiorczość kobiet zapewnia również dynamizm i innowacyjność przedsiębiorstw, a jej potencjał jest w zbyt małym stopniu wykorzystywany w Unii Europejskiej, gdyż wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę i przynosi jej bezpośrednie korzyści. Kobiety wykazują szczególną motywację w kierunku samodzielności, ponieważ dzięki prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa mogą same decydować o swoim czasie pracy, a dzięki temu lepiej łączyć życie zawodowe z rodzinnym. W niestabilnej sytuacji gospodarczej łatwo zapomina się o działaniach na rzecz kobiet-przedsiębiorców.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych.

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw oraz na wzrost i wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw, jak też na gotowość nowych przedsiębiorców do przejmowania rentownych przedsiębiorstw w kontekście przenoszenia własności lub sukcesji. Instrumenty finansowe UE uruchomione w latach 2007-2013, w szczególności system poręczeń dla MŚP, stanowią widoczną wartość dodaną i do tej pory zapewniły pozytywny wkład co najmniej 120 000 MŚP, przyczyniając się do utrzymania 851 000 miejsc pracy od czasu początku kryzysu finansowego w 2008 r. Zwiększona wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka, rozwoju uproszczonego i bardziej przejrzystego ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP oraz na zaradzeniu niedoskonałościom rynku, których nie mogą wyeliminować państwa członkowskie. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny być spójne, stałe i uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP, a państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w celu zwiększenia widoczności i dostępności takich instrumentów na ich terytorium. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych. Program powinien propagować dostęp MŚP do finansowania na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności. Ponadto zwiększanie dostępu do usług bankowych na przystępnych warunkach dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w wielu jurysdykcjach i na wielu obszarach walutowych będzie miało podstawowe znaczenie dla wzrostu eksportu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Rezultaty ankiet wskazują również na to, że nie tylko dostęp do finansowania, lecz również dostęp do umiejętności, w tym umiejętności kierowniczych i wiedzy, jest podstawowym czynnikiem pozwalającym MŚP uzyskać dostęp do istniejących źródeł finansowania, wprowadzać innowacje, konkurować i rozwijać się. W związku z tym udzielaniu dostępu do instrumentów finansowych powinno towarzyszyć tworzenie stosownych systemów z zakresu wsparcia mentorskiego i coachingu oraz usług dla przedsiębiorstw opartych na wiedzy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Pośrednicy finansowi udzielają mikrokredytów (czyli pożyczek opiewających na kwotę poniżej 25 000 euro) w systemie gwarancyjnym. Program nie przewiduje specjalnego filaru dotyczącego mikrokredytów, ponieważ pokryłoby to się z „Programem na rzecz przemian i innowacji społecznych”, zaproponowanym przez Komisję 6 października 2011 r., który specjalnie obejmuje mikrokredyty.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Należy również podejmować działania służące ocenie tego, w jaki sposób innowacyjne inicjatywy w zakresie finansowania, takie jak finansowanie społecznościowe, mogłyby przynieść korzyści przedsiębiorcom i MŚP, czy i jak powinny one być wspierane na szczeblu UE oraz czy istnieje rzeczywista potrzeba stworzenia ram prawnych dla tego rodzaju praktyk.

Uzasadnienie

Finansowanie społecznościowe umożliwia szerszej grupie mniejszych inwestorów inwestować w projekty i małe przedsiębiorstwa, zazwyczaj za pośrednictwem portali internetowych. W Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę stymulującą rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (ang. Jumpstart Our Business Startups Act – JOBS Act), której celem było zachęcanie do finansowania małych przedsiębiorstw i stworzenie ram prawnych dla finansowania społecznościowego oraz zrównoważenie ochrony inwestorów ze stymulowaniem wzrostu gospodarczego.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, pomagając im w podnoszeniu konkurencyjności oraz poszukiwaniu możliwości biznesowych na jednolitym rynku i poza jego granicami. Usprawnienie metodologii oraz metod pracy, jak również regulacji o wymiarze europejskim odnoszących się usług dla przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. W szczególności sieć okazała się pomocna dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do współpracy biznesowej oraz transferu technologii, a także uzyskiwaniu porad dotyczących źródeł finansowania, praw własności intelektualnej oraz ekoinnowacji i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła również uzyskanie opinii zwrotnych na temat prawodawstwa i norm unijnych. Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w tej sieci jest szczególnie istotna dla usunięcia asymetrii informacyjnych oraz obniżenia kosztów związanych z transakcjami transgranicznymi.

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości („sieć”) wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie usług wsparcia przedsiębiorstw, pomagając im w podnoszeniu konkurencyjności oraz poszukiwaniu możliwości biznesowych na jednolitym rynku i w państwach trzecich. Usprawnienie metodologii oraz metod pracy, jak również regulacji o wymiarze europejskim odnoszących się usług dla przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. W szczególności sieć okazała się pomocna dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do współpracy biznesowej lub transferu technologii na jednolitym rynku i w państwach trzecich, a także uzyskiwaniu porad dotyczących źródeł finansowania, praw własności intelektualnej oraz ekoinnowacji i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła również uzyskanie opinii zwrotnych na temat prawodawstwa i norm unijnych. Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w tej sieci jest szczególnie istotna dla usunięcia asymetrii informacyjnych oraz obniżenia kosztów związanych z transakcjami transgranicznymi. Należy jednak w większym stopniu zoptymalizować funkcjonowanie sieci, w szczególności w odniesieniu do korzystania przez MŚP z oferowanych usług, głównie poprzez zapewnienie ściślejszej współpracy między siecią a krajowymi punktami kontaktowymi przewidzianymi w programie „Horyzont 2020”, lepsze zintegrowanie usług w zakresie umiędzynarodowienia i innowacji, zacieśnienie współpracy sieci z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami i istniejącymi strukturami wsparcia, częstsze konsultacje z organizacjami przyjmującymi, ograniczenie biurokracji, ulepszenie wsparcia IT, rozszerzenie profilu sieci oraz zwiększenie jej zasięgu geograficznego. W celu dalszego ulepszania funkcjonowania sieci Komisja powinna uwzględnić różne struktury zarządzania dostępne w UE i ułatwiać współpracę między siecią a odpowiednimi podmiotami, takimi jak organizacje zrzeszające MŚP i agencje ds. innowacyjności. W tym programie należy określić zadania stawiane przed siecią, w tym dotyczące informacji, informacji zwrotnych, współpracy biznesowej i internacjonalizacji usług na jednolitym rynku i w państwach trzecich, usług w zakresie innowacji oraz usług wspierających udział MŚP w programie „Horyzont 2020”, w oparciu o pozytywne doświadczenie z Siódmym Programem Ramowym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma również ograniczone umiędzynarodowienie ich działalności na obszarze Europy i poza nią. Według niektórych szacunków obecnie 25 % MŚP w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport w ciągu ostatnich trzech lat, z czego zaledwie 13 % eksportu regularnie trafiało poza granice Unii i tylko 2 % przedsiębiorstw inwestowało poza krajem pochodzenia. Zgodnie z programem „Small Business Act” wzywającym Unię oraz państwa członkowskie do wsparcia MŚP i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu rynków poza Unią, UE wspiera sieć europejskich organizacji biznesowych na ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela pomocy finansowej Centrum Współpracy Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom biznesowym w Hongkongu, Malezji i Singapurze, jak również Europejskiemu Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, centrach unijnych MŚP w Chinach i Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP na temat praw własności intelektualnej w Chinach. Wartość dodana UE powstaje przez kumulację krajowych wysiłków w tej dziedzinie, unikanie powielania działań, promowanie współpracy oraz oferowanie usług, którym na szczeblu krajowym zabrakłoby masy krytycznej.

(14) Wpływ na konkurencyjność MŚP ma również ograniczone umiędzynarodowienie ich działalności na obszarze Europy i poza nią. Według niektórych szacunków obecnie 25 % MŚP w Unii prowadzi bądź prowadziło eksport w ciągu ostatnich trzech lat, z czego zaledwie 13 % eksportu regularnie trafiało poza granice Unii i tylko 2 % przedsiębiorstw inwestowało poza krajem pochodzenia. Ponadto w badaniu Eurobarometru z 2012 r. wykazano niewykorzystany potencjał w zakresie wzrostu MŚP z UE na rynkach ekologicznych w Europie i poza jej granicami pod względem umiędzynarodowienia i dostępu do zamówień publicznych. Zgodnie z programem „Small Business Act” wzywającym Unię oraz państwa członkowskie do wsparcia MŚP i zachęcania ich do korzystania ze wzrostu rynków poza Unią, UE wspiera sieć europejskich organizacji biznesowych na ponad 20 zagranicznych rynkach. Udziela pomocy finansowej Centrum Współpracy Przemysłowej UE – Japonia, organizacjom biznesowym w Hongkongu, Malezji i Singapurze, jak również Europejskiemu Centrum Biznesu i Technologii w Indiach, centrach unijnych MŚP w Chinach i Tajlandii oraz centrum pomocy dla MŚP na temat praw własności intelektualnej w Chinach. Wartość dodana UE powstaje przez kumulację krajowych wysiłków w tej dziedzinie, unikanie powielania działań, promowanie współpracy oraz oferowanie usług, którym na szczeblu krajowym zabrakłoby masy krytycznej. Takie usługi powinny obejmować dostarczanie informacji dotyczących praw własności intelektualnej, norm oraz zasad i możliwości w zakresie zamówień publicznych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja muszą stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w których są one najaktywniejsze. Inicjatywy na szczeblu Unii są niezbędne dla tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla wymiany informacji i wiedzy na skalę europejską.

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja muszą stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe zgodnie z zasadami programu „Small Business Act”, w szczególności z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”. Inicjatywy na szczeblu Unii są niezbędne dla tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla wymiany informacji i wiedzy na skalę europejską. Komisja powinna przeprowadzać konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami reprezentującymi interesy MŚP.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) W ramach programu należy również wspierać rozwój polityki na rzecz MŚP oraz współpracę pomiędzy decydentami politycznymi i organizacjami reprezentującymi MŚP. W działaniach tych nacisk powinien zostać położony na ułatwienie MŚP dostępu do programów oraz na zmniejszenie ogólnych obciążeń administracyjnych, także tych wynikających z regulacji. Kwestią tą należy się zająć w ramach procesu, który będzie obejmował przeprowadzenie szerokich konsultacji z MŚP i odpowiednimi grupami ekspertów w celu propagowania upraszczania i lepszego stanowienia prawa, zapewniając równe szanse na jednolitym rynku i spójność z innymi celami polityki publicznej. Należy w jak największym stopniu wykorzystywać istniejące struktury, takie jak sieć przedstawicieli ds. MŚP. COSME powinien przyczyniać się do osiągania tych celów i brać udział w wysiłkach Unii na rzecz ustanowienia regularnej tabeli wyników na temat zmniejszania obciążeń administracyjnych. Tabela wyników powinna mierzyć wpływ odpowiedniego prawodawstwa unijnego na warunki ramowe dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Takie działania powinny przyczynić się do realizacji szerszej strategii Unii zmierzającej do wyraźnego zmniejszenia obciążeń administracyjnych w oparciu o opracowywanie odpowiednich wskaźników i metodologii.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b) Sprzyjające otoczenie biznesowe dla unijnych przedsiębiorstw należy stworzyć poprzez środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny strategii politycznych oraz środki mające na celu zachęcanie do współpracy w procesie kształtowania polityki i do wymiany dobrych praktyk. Środki te powinny obejmować badania, oceny skutków, oceny i konferencje.

(Zob. art. 6 ust. 2 lit. a) i b)).

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15c) Aby dodatkowo zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, europejski rynek zamówień publicznych powinien być łatwo dostępny dla MŚP. Aby jednocześnie ograniczyć koszty i zwiększyć udział MŚP, należy zachęcać do stosowania elektronicznych zamówień publicznych zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Strategia na rzecz e-zamówień”1 i z dyrektywą w sprawie zamówień publicznych2.

 

_______________

 

1 COM(2012)0179

 

2 COM(2011)0896

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15d) Właściwe wdrażanie, egzekwowanie i monitorowanie przez Komisję i państwa członkowskie pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku sporów konsumenckich umożliwiłoby szybsze, tańsze i mniej zbiurokratyzowane rozwiązywanie konfliktów korzystne dla konsumentów i handlowców, w związku z czym należy zachęcać MŚP do większego udziału w jednolitym rynku i poprawy ich konkurencyjności.

Poprawka                  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15e) Z uwagi na to, że elektroniczna identyfikacja jest kluczowym elementem europejskiego handlu, należy wspierać wzajemne uznawanie i interoperacyjność elektronicznych sposobów identyfikacji i uwierzytelniania, podpisu elektronicznego oraz infrastruktury klucza prywatnego (PKI) tak, by zapewnić wydajne wykorzystanie tych technologii.

Uzasadnienie

Takie środki z zakresu administracji elektronicznej są korzystne przede wszystkim dla MŚP, które borykają się z poważnymi trudnościami w obszarze handlu transgranicznego.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15f) Celem programu może być również wspieranie inicjatyw przyspieszających powstawanie konkurencyjnych i trwałych branż, na podstawie najbardziej konkurencyjnych modeli biznesowych, ulepszonych produktów i procesów, struktur organizacyjnych lub zmienionych łańcuchów wartości. Chociaż program powinien skupiać się na inicjatywach międzysektorowych, w jego ramach mogą być również wspierane inicjatywy sektorowe w sektorach, w których MŚP są najbardziej aktywne i które mają znaczący udział w PKB Unii, takich jak turystyka, w przypadku gdy możliwe jest wykazanie wartości dodanej na szczeblu Unii.

(Zob. poprawka do art. 6 ust. 3).

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15g) Zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie”1 fakturowanie elektroniczne stanowi dla europejskich przedsiębiorstw podstawowy instrument zmniejszania kosztów fakturowania i zwiększania ich wydajności. Fakturowanie elektroniczne ma też inne korzyści, takie jak większa wydajność, krótsze czasy płatności, mniejsza liczba błędów, łatwiejsze pobieranie VAT i niższe koszty.

 

_______________

 

1 COM(2010)0712

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą również demonstracja i efekty stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości i konferencje, jak również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk.

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Zgodnie z programem „Small Business Act” otoczenie biznesowe sprzyjające przedsiębiorczości musi zapewnić dobre warunki ramowe we wszystkich sytuacjach, jakim stawiają czoła przedsiębiorcy, w tym na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności oraz w przypadku upadłości (druga szansa). Wartość dodaną UE tworzą również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk.

(Zob. poprawka do art. 7).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) MŚP często nie mają możliwości dostępu do rynków zamówień publicznych w związku z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi w zaproszeniach do składania ofert. Komisja i państwa członkowskie powinny uprościć te wymogi w celu wspierania konkurencyjności i tworzenia równych szans dla MŚP.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, przemiany demograficzne, ograniczenie zasobów oraz pojawiające się tendencje społeczne tworzą wyzwania i możliwości dla niektórych sektorów działalności gospodarczej. Dla przykładu sektory wytwórczości opartej na wzornictwie zmagają się z globalnymi wyzwaniami; charakteryzuje je wysoki odsetek MŚP, które muszą się dostosować, aby móc odnieść korzyści oraz wykorzystać szanse, jakie stwarza wysoki popyt na spersonalizowane, kompleksowe produkty. Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE.

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, przemiany demograficzne, ograniczenie zasobów oraz pojawiające się tendencje społeczne tworzą wyzwania i możliwości dla wielu sektorów działalności gospodarczej zmagających się z globalnymi wyzwaniami; charakteryzuje je wysoki odsetek MŚP. Dla przykładu sektory wytwórczości opartej na wzornictwie muszą się dostosować, aby czerpać korzyści z niewykorzystanego potencjału wysokiego popytu na spersonalizowane, kompleksowe produkty. Produkty konsumpcyjne oparte na wzornictwie stanowią istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE, by zapewnić dodatkowy wzrost gospodarczy.

Uzasadnienie

Produkty konsumpcyjne oparte na wzornictwie stanowią istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. W związku z tym w ramach programu należy wspierać przedsiębiorstwa z tego sektora, które jednocześnie charakteryzuje wysoki odsetek MŚP.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W ramach programu należy również wspierać konkretne działania mające na celu wdrażanie programu Small Business Act, ukierunkowanego na zwiększanie świadomości MŚP w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska i energią, a także wspieranie ich w stosowaniu prawodawstwa, ocenianiu ich charakterystyki środowiskowej i energetycznej oraz podnoszeniu ich umiejętności i zwiększaniu kwalifikacji.

Uzasadnienie

Zasada IX określona w programie Small Business Act: „Umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości”.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zatytułowanym „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, zatwierdzonym przez Radę Europejską w konkluzjach z października 2010 r., turystyka jest ważnym sektorem unijnej gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje sporym potencjałem rozwoju działalności gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w tej sferze, które uzupełniają działania państw członkowskich. Inicjatywa na szczeblu Unii w sektorze turystyki niewątpliwie stwarza wartość dodaną, zwłaszcza poprzez zapewnienie danych i analiz, rozwój transgranicznych strategii promocyjnych oraz wymianę najlepszych praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zatytułowanym „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, zatwierdzonym przez Radę Europejską w konkluzjach z października 2010 r., turystyka jest ważnym sektorem unijnej gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje sporym potencjałem rozwoju działalności gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w tej sferze, które uzupełniają działania państw członkowskich. Program powinien wspierać inicjatywy z wyraźną europejską wartością dodaną w sektorze turystyki, która zapewnia 10% unijnego PKB i 12% wszystkich miejsc pracy, zwłaszcza poprzez zapewnienie danych i analiz, rozwój wspólnej taktyki świadczenia usług wysokiej jakości i ułatwianie transnarodową współpracę i wymianę najlepszych praktyk.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Poza środkami objętymi programem prac Komisja powinna regularnie przyjmować środki wsparcia, aby propagować konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw. Oprócz analizy i rozwoju polityki środki te powinny obejmować głównie oceny skutków unijnych środków o szczególnym znaczeniu dla konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Oceny skutków powinny dotyczyć skutków wniosku dotyczącego polityki konkurencyjności przedsiębiorstw wynikających z jego wpływu na koszt prowadzenia działalności, potencjał innowacyjny zainteresowanych sektorów oraz ich konkurencyjność międzynarodową („test konkurencyjności”). Oceny skutków powinny obejmować również oddzielne sekcje poświęcone MŚP, zawierające wstępne oceny przedsiębiorstw, na które prawdopodobnie oddziałają skutki, ocenę skutków dla MŚP (analiza kosztów i korzyści) oraz środki łagodzące, w stosownych przypadkach („test MŚP”). W teście MŚP należy w szczególny sposób uwzględnić mikroprzedsiębiorstwa.

(Zob. poprawka do art. 11 ust. 1 lit. (c)).

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Unia Europejska jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie, jeżeli chodzi o liczbę osób przyjeżdżających spoza UE, i niezbędne jest wzmocnienie tej dominującej pozycji przez podjęcie wyzwań, które pojawiły się po pierwsze w związku ze wzrostem globalnej konkurencji oraz ze stale zmieniającym się popytem rynkowym, a po drugie w związku z koniecznością zapewnienia większej i trwalszej stabilności.

Uzasadnienie

Zob. powyżej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Program powinien wskazywać działania służące wytyczonym celom, określać łączną kopertę finansową na osiągnięcie tych celów, różne rodzaje środków wykonawczych, jak również rozwiązania dotyczące monitorowania i oceny oraz ochrony interesów finansowych Unii.

(19) Program powinien wskazywać działania służące wytyczonym celom, określać łączną kopertę finansową na osiągnięcie tych celów, różne rodzaje środków wykonawczych, jak również przejrzyste rozwiązania dotyczące monitorowania i oceny oraz ochrony interesów finansowych Unii.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie z innymi programami unijnymi i funduszami strukturalnymi.

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie z innymi programami unijnymi, zwłaszcza z programem „Horyzont 2020”, i z funduszami strukturalnymi. Synergie te można również tworzyć w oparciu o oddolne krajowe i regionalne doświadczenia dotyczące udzielania wsparcia działaniom MŚP na rzecz innowacji i badań, zdobyte przy wdrażaniu programów Eureka i Eurostars.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Ważna jest maksymalizacja wpływu programu dzięki mobilizowaniu, łączeniu i wykorzystywaniu publicznych i prywatnych zasobów finansowych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Decyzję dotyczącą przyznania MŚP wsparcia finansowego powinien poprzedzać przejrzysty proces. Przyznawanie takiego wsparcia i jego wypłata powinny odbywać się w sposób przejrzysty, niebiurokratyczny i zgodny z powszechnymi zasadami.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21b) Program powinien mieć na celu ułatwienie dostępu do sieci technicznych, naukowych, biznesowych i wspierających oraz powinien zapewniać odpowiednie doradztwo w zakresie szkoleń, programów wsparcia i programów mentorskich dla wszystkich osób zainteresowanych założeniem MŚP – zwłaszcza młodzieży i kobiet – w celu rozwijania umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy, ducha i zaufania.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Program powinien zapewnić jak największą przejrzystość, rozliczalność i kontrolę demokratyczną innowacyjnych instrumentów finansowych i mechanizmów korzystających z unijnego budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do ich oczekiwanego lub zrealizowanego wkładu w osiągnięcie celów Unii.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz protokoły do umów o stowarzyszeniu przewidują uczestnictwo określonych państw trzecich w programach Unii. Uczestnictwo innych państw trzecich powinno być możliwe, jeśli zostało przewidziane w porozumieniach oraz procedurach.

(24) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz protokoły do umów o stowarzyszeniu przewidują uczestnictwo określonych państw trzecich w programach Unii. Uczestnictwo innych państw trzecich powinno być możliwe, jeśli zostało przewidziane w porozumieniach oraz procedurach. Uczestnictwo w programie powinno być również otwarte dla podmiotów posiadających siedziby w innych państwach trzecich, ale zasadniczo podmioty te nie powinny otrzymywać wkładów finansowych z Unii.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawnej i dostępu do programu dla wszystkich uczestników.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Program powinien być monitorowany i poddawany ocenie w celu ewentualnych dostosowań.

(25) Program powinien być monitorowany i poddawany ocenie w celu ewentualnych dostosowań. Należy sporządzać roczne sprawozdanie z jego wdrażania, w którym przedstawiane będą osiągnięte postępy i planowane działania. Sprawozdanie to jest przedkładane właściwej komisji Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Realizacja programu powinna być co roku monitorowana z wykorzystaniem kluczowych wskaźników w celu oceny wyników i wpływu. Wskaźniki te, w tym odpowiednie punkty odniesienia, powinny zapewniać minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele programów.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Definicja

 

Do celów niniejszego rozporządzenia małe i średnie przedsiębiorstwo oznacza mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo zdefiniowane w zaleceniu Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw1;

 

_______________

 

1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program przyczynia się do realizacji następujących celów ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb MŚP na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym.

1. Program przyczynia się do realizacji następujących celów ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb europejskich MŚP:

(a) wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie MŚP;

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

2. Do oceny stanu realizacji celów określonych w ust. 1 służą następujące wskaźniki:

2. Do oceny stanu realizacji celów określonych w ust. 1 służą następujące wskaźniki:

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora przemysłu w stosunku do całkowitego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

(a) odsetek wzrostu unijnego sektora przemysłu i usług w stosunku do całkowitego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB),

 

(aa) zmiany obciążeń administracyjnych zarówno dla nowych, jak i wcześniej istniejących MŚP,

(b) wzrost produkcji unijnej wytwórczej w ramach przemysłu ekologicznego,

(b) wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej i liczby zatrudnionych,

 

(ba) zmiany wskaźnika zatrudnienia w MŚP

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla MŚP,

(c) zmany odsetka obywateli zainteresowanych samozatrudnieniem.

(d) wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej i liczby zatrudnionych,

 

(e) wskaźnik rotacji MŚP.

 

 

2a. Załącznik I zawiera szczegółowe dane dotyczące oceny oraz docelowych poziomów wyników na potrzeby wskaźników, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

3. Program przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia celu „inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności program przyczynia się do osiągnięcia podstawowego celu związanego z zatrudnieniem.

3. Program przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia celu „inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności program przyczynia się do osiągnięcia podstawowego celu związanego z zatrudnieniem.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Celami szczegółowymi programu są:

1. Celami szczegółowymi programu są:

(a) Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki;

(a) Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki;

 

(aa) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych;

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;

 

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie.

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii, jak również na szczeblu światowym.

 

1a. Działania objęte zakresem celów szczegółowych przyczyniają się do wdrożenia komunikatu Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. pt. „»Najpierw myśl na małą skalę« – Program »Small Business Act« dla Europy”.

2. W toku realizacji programu promowana będzie wiedza o konieczności dostosowania się przez przedsiębiorstwa do niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu, energo- i zasobooszczędnej gospodarki.

2. W toku realizacji programu promowana będzie wiedza o konieczności dostosowania się przez przedsiębiorstwa do niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu, energo- i zasobooszczędnej gospodarki.

3. Do oceny skutków programu polegających na osiągnięciu celów szczegółowych, o których mowa w ust. 1, służą wskaźniki efektywności. Zostały one określone w załączniku I.

3. Do oceny skutków programu polegających na osiągnięciu celów szczegółowych, o których mowa w ust. 1, służą wskaźniki efektywności. Zostały one określone w załączniku I.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie programu wynoszą 2,522 mld EUR, z czego około 1,4 mld EUR przeznacza się na instrumenty finansowe.

1. Środki przydzielone na wdrożenie programu wynoszą [2,522 mld] EUR, z czego co najmniej 60% przeznacza się na instrumenty finansowe. Komisja może zadecydować, za pomocą aktów delegowanych, o zwiększeniu udziału przeznaczonego na instrumenty finansowe w przypadku znacznej nierównowagi między popytem a podażą, lub w przypadku zaistninia dostępności dodatkowych środków z innych źródeł.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kopertę finansową utworzoną na podstawie niniejszego rozporządzenia można również wykorzystać do pokrycia wydatków związanych z pracami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które są niezbędne do zarządzania programem i osiągania jego celów; są to w szczególności wydatki poniesione z tytułu badań, spotkań ekspertów, działań informacyjnych i komunikacyjnych, obejmujących między innymi komunikowanie korporacyjne priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane o ogólnymi celami programu, wydatki związane z sieciami informatycznymi służącymi wymianie i przetwarzaniu informacji, wraz z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w związku z zarządzaniem programem.

2. Kopertę finansową utworzoną na podstawie niniejszego rozporządzenia można również wykorzystać do pokrycia wydatków związanych z pracami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które są niezbędne do zarządzania programem i osiągania jego celów, w szczególności wydatków:

 

- z tytułu badań;

 

- z tytułu spotkań ekspertów;

 

- z tytułu działań informacyjnych i komunikacyjnych, obejmujących między innymi komunikowanie korporacyjne priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane o ogólnymi celami programu;

 

- z tytułu wydatków związanych z sieciami informatycznymi służącymi wymianie i przetwarzaniu informacji;

 

- z tytułu innych wydatków na pomoc techniczną i administracyjną poniesionych przez Komisję w związku z zarządzaniem programem. Wydatki te nie przekraczają 5% wartości koperty finansowej.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (-a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-a) państwa i terytoria zamorskie, o których mowa w decyzji Rady z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim)1;

 

_______________

 

1 Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W działaniach prowadzonych w ramach programu mogą uczestniczyć podmioty posiadające siedziby w państwach, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy warunki ustanowione w tym ustępie nie są spełnione lub państwa te postanowią nie uczestniczyć w programie, oraz podmioty posiadające siedziby w innych państwach trzecich.

2. Podmiot posiadający siedzibę w jednym z państw, o których mowa w ust. 1, może uczestniczyć w częściach programu, jeżeli dane państwo uczestniczy w nim na warunkach określonych w odpowiednich porozumieniach określonych w ust. 1.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmioty takie nie są uprawnione do otrzymywania wkładów finansowych UE, z wyjątkiem przypadków gdy jest to nieodzowne dla celów programu, zwłaszcza w aspekcie konkurencyjności oraz dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych. Wyjątek ten nie dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

skreślony

(Zob. art. 5a (nowy)).

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Uczestnictwo podmiotów z państw nieuczestniczących

 

1. Podmioty posiadające siedzibę w państwie, o którym mowa w art. 5, mogą uczestniczyć w częściach programu, w których nie uczestniczy to państwo. Podmioty posiadające siedzibę w innych państwach trzecich mogą również uczestniczyć w działaniach objętych programem.

 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie są uprawnione do otrzymywania wkładów finansowych UE, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to kluczowe dla celów programu, zwłaszcza w aspekcie konkurencyjności oraz dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych. Wyjątek ten nie dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.

(Zob. art. 5 ust. 2).

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności oraz trwałości przedsiębiorstw unijnych

Działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności oraz trwałości przedsiębiorstw unijnych, szczególnie MŚP

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wspiera działania służące poprawie i wzmocnieniu konkurencyjności oraz zrównoważeniu przedsiębiorstw Unii, zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie skuteczności, spójności i zbliżenia krajowych kierunków polityki promujących konkurencyjność, trwałość oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie.

1. Komisja wspiera działania służące poprawie warunków ramowych konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw Unii, zwłaszcza MŚP, mając na celu zwiększenie skuteczności, spójności i zbliżenia krajowych i regionalnych kierunków polityki promujących konkurencyjność, trwałość oraz wzrost przedsiębiorstw w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw o wysokim wskaźniku potencjalnego wzrostu.

2. Komisja może wspierać działania służące rozwojowi nowych strategii konkurencyjności. Takie działania mogą obejmować:

2. Komisja może wspierać działania służące rozwojowi nowych strategii rozwoju konkurencyjności i biznesu. Takie działania mogą obejmować:

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu rozwoju odpowiedniej infrastruktury, światowej klasy klastrów oraz sieci biznesowych, warunków ramowych i rozwoju trwałych produktów, usług i procesów;

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw oraz wspieraniu sieci biznesowych, transnarodowej działalności i współpracy klastrów i rozwoju trwałych produktów, technologii, usług i procesów;

 

(aa) środki służące ulepszeniu warunków ramowych dla przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego. Środki takie mogą obejmować między innymi:

 

- wsparcie ustanowienia regularnej tabeli wyników mierzącej wpływ odnośnego prawodawstwa unijnego na warunki ramowe dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;

 

- stworzenie lub wspieranie niezależnej grupy ekspertów, udzielającej Komisji porad dotyczących zmniejszania obciążeń administracyjnych oraz uproszczenia prawodawstwa Unii;

 

- udzielanie informacji i wymiana najlepszych praktyk związanych z systematycznym stosowaniem testu MŚP, w tym transponowaniem prawodawstwa UE do prawa krajowego;

(b) środki zachęcające do współpracy w tworzeniu polityki oraz do wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi, innymi państwami uczestniczącymi w programie oraz głównymi konkurentami Unii, jak również środki ukierunkowane na międzynarodowe aspekty polityki konkurencyjności;

(b) środki zachęcające do współpracy w tworzeniu polityki oraz do wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi, innymi państwami uczestniczącymi w programie oraz głównymi światowymi partnerami handlowymi Unii, jak również środki ukierunkowane na międzynarodowe aspekty polityki konkurencyjności;

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz MŚP oraz współpracy pomiędzy decydentami politycznymi, w dążeniu w szczególności do ułatwienia dostępu MŚP do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju opartej na dowodach polityki na rzecz MŚP oraz współpracy pomiędzy decydentami politycznymi i z organizacjami reprezentującymi MŚP, w dążeniu w szczególności do ułatwienia dostępu MŚP do programów na szczeblu unijnym, regionalnym i krajowym, w tym do programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych, oraz wspieranie środków na rzecz MŚP.

3. Komisja może wspierać inicjatywy przyspieszające powstawanie konkurencyjnych branż przemysłu, na podstawie działań międzysektorowych w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii. tego rodzaju inicjatywy powinny również stymulować rozwój nowych rynków oraz dostaw towarów i usług według najbardziej konkurencyjnych modeli biznesowych, bądź zmodyfikowanych łańcuchów wartości. Powinny one obejmować inicjatywy zwiększające produktywność, zasobooszczędność, zrównoważenie oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.

3. Komisja może wspierać inicjatywy przyspieszające powstawanie konkurencyjnych branż przemysłu, w stosownych przypadkach na podstawie działań międzysektorowych w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii. Tego rodzaju inicjatywy powinny również stymulować rozwój nowych rynków oraz stosowanie nowych modeli biznesowych, jak i komercyjne zastosowanie odnośnych pomysłów na nowe produkty i usługi. Powinny one obejmować inicjatywy zwiększające produktywność, zasobooszczędność i energooszczędność, zrównoważenie oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.

 

3a. Komisja może także wspierać inicjatywy sektorowe na rzecz tych celów w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii, takich jak sektor turystyki.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję przedsiębiorczości poprzez ulepszenie ramowych warunków wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Komisja wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład w promocję przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości poprzez zmniejszanie przeszkód w tworzeniu przedsiębiorstw oraz ulepszenie ramowych warunków wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Komisja wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające trwałemu powstawaniu, rozwojowi, wzrostowi i przenoszeniu własności przedsiębiorstw oraz zapewnianiu im drugiej szansy.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ustanawia się działanie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” w celu rozwoju umiejętności i postaw związanych z przedsiębiorczością.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności oraz postaw, zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności, sposobów myślenia oraz postaw, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja może podejmować środki poprawiające edukację potencjalnych przedsiębiorców za pośrednictwem programów „Uczenie się przez całe życie” lub „Erasmus dla wszystkich”, a w szczególności „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, w celu podnoszenia ich umiejętności technologicznych i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania na etapie powstawania i wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów finansowych na rzecz MŚP stosowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i regionalnym. Aby zachować uzupełniający charakter, działania te są ściśle koordynowane z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym oraz w ramach polityki spójności. Takie działania powinny mieć na celu pobudzenie finansowania zarówno w formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do finansowania na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności, w uzupełnieniu instrumentów finansowych na rzecz MŚP stosowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i regionalnym. Aby zachować uzupełniający charakter, działania te są ściśle koordynowane z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym lub regionalnym oraz w ramach polityki spójności i programu „Horyzont 2020”. Takie działania powinny mieć na celu pobudzenie finansowania i stosowania zarówno w formie kredytowej, jak i kapitałowej, co może obejmować kapitał początkowy, finansowanie przez aniołów biznesu, finansowanie w formie kapitałowej czy quasi-kapitałowej. Komisja przywiązuje uwagę do widoczności unijnego finansowania dla MŚP, aby dopilnować tego, by wsparcie UE było znane i rozpoznawane.

2. W ramach działań opisanych w ust. 1 Komisja opracowuje w odpowiedzi na potrzeby rynku środki usprawniające finansowanie transgraniczne i międzynarodowe, przy jednoczesnym wsparciu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej MŚP zgodnie z przepisami Unii.

2. W ramach działań opisanych w ust. 1 Komisja opracowuje w odpowiedzi na potrzeby rynku środki usprawniające finansowanie transgraniczne i międzynarodowe, przy jednoczesnym wsparciu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej MŚP, zgodnie z przepisami Unii.

 

Komisja może również zbadać możliwość opracowania innych innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak finansowanie społecznościowe, w zależności od popytu na rynku.

3. Szczegóły dotyczące działań, których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są zawarte w załączniku II.

3. Szczegóły dotyczące działań, których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są zawarte w art. 14a i 14b.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu dalszej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych oraz ich dostępu do rynków Komisja utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych oraz ich dostępu do rynków Komisja kontynuuje wsparcie dla Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości zgodnie z art. 9a.

2. Komisja może wspierać działania służące poprawie dostępu MŚP do jednolitego rynku, w tym działania informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja wspiera działania służące poprawie dostępu MŚP do jednolitego rynku, w tym działania informacyjne i uświadamiające dotyczące inicjatyw, programów i prawodawstwa UE, mając też na celu ułatwienie zgodności z unijnymi wymogami i normami.

3. Poszczególne środki mają na celu ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza Unią oraz wzmocnienie istniejących usług wsparcia na tych rynkach. W ramach programu MŚP mogą otrzymywać pomoc w zakresie standardów oraz praw własności intelektualnej w priorytetowych państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza Unią oraz wzmocnienie istniejących usług wsparcia na tych rynkach. W ramach programu MŚP mogą otrzymywać pomoc w zakresie informacji dotyczących istniejących przeszkód w wejściu na rynek oraz zamówień publicznych, standardów oraz praw własności intelektualnej i procedur celnych w priorytetowych państwach trzecich. Działania te powinny uzupełniać istniejące działania na rzecz promowania handlu, ale nie powinny ich powielać.

4. Działania w ramach programu mogą służyć rozwojowi międzynarodowej współpracy przemysłowej, w tym dialogów z państwami trzecimi na temat przemysłu oraz regulacji. Poszczególne środki mogą służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią a innymi państwami w zakresie ram regulacyjnych dla produktów przemysłowych, polityki przemysłowej, jak również poprawie otoczenia biznesowego.

4. Działania w ramach programu mogą służyć rozwojowi międzynarodowej współpracy, w tym dialogów z państwami trzecimi na temat przemysłu oraz regulacji. Poszczególne środki mogą służyć zmniejszeniu różnic pomiędzy Unią a innymi państwami w zakresie ram regulacyjnych dla produktów, polityki dotyczącej przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, jak również poprawie otoczenia biznesowego.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

 

1. Komisja zapewnia kontynuację i usprawnianie działań Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości („sieci”). Sieć świadczy unijnym przedsiębiorstwom, które starają się korzystać z możliwości istniejących na jednolitym rynku i w państwach trzecich, zintegrowane usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorstw.

 

Uwzględniając ugruntowane doświadczenia i umiejętności istniejących krajowych sieci wsparcia przedsiębiorstw, w ramach sieci mogą być podejmowane m.in. następujące działania:

 

(a) usługi informacji i doradztwa, obejmujące usługi internacjonalizacji na jednolitym rynku i w państwach trzecich, współpracy biznesowej, informacji zwrotnych, możliwości finansowych, dostępu do finansowania oraz odnośnych systemów coachingu i wsparcia mentorskiego;

 

(b) usługi w dziedzinie innowacji oraz transferu zarówno technologii, jak i wiedzy; podejmowanie środków mających na celu zwiększenie dostępu MŚP do fachowej wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, klimatu i środowiska naturalnego;

 

(c) usługi sprzyjające uczestnictwu MŚP w programach unijnych, w tym w programie „Horyzont 2020” i funduszach strukturalnych;

 

(d) zapewnianie wsparcia w zakresie podnoszenia umiejętności zarządczych w celu zwiększania konkurencyjności MŚP.

 

3. Usługi świadczone przez sieć w ramach innych programów Unii są finansowane ze środków dostępnych w tych programach.

 

4. Sieć nie zastępuje ani nie powiela, ale uzupełnia działalność istniejących organizacji, aktywnych w sektorze wsparcia biznesowego MŚP. Planując przyjęcie dalszych środków mających na celu ulepszenie funkcjonowania sieci Komisja ocenia jej skuteczność, sposób zarządzania nią i jej rozkład geograficzny w celu zwiększenia stopnia korzystania przez MŚP z proponowanych usług, a także zapewnienia bardziej zrównoważonego rozkładu geograficznego.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustępy 1, 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac na potrzeby realizacji programu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. W rocznych programach prac określone zostają cele, oczekiwane rezultaty, metody realizacji i ich kwoty całkowite. Zawierają one także opis finansowanych działań, kwoty przeznaczone na każde działanie oraz wstępny harmonogram realizacji, a także odpowiednie wskaźniki pozwalające monitorować skuteczność w uzyskiwaniu wyników i osiąganiu celów. W odniesieniu do dotacji określają one priorytety, najważniejsze kryteria oceny i maksymalny poziom współfinansowania.

1. Komisja przyjmuje roczny program prac w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 18. W rocznych programach prac określone zostają cele oparte na wcześniejszych konsultacjach, oczekiwane rezultaty, metody realizacji i ich kwoty całkowite oraz odpowiednie wskaźniki pozwalające monitorować skuteczność w uzyskiwaniu wyników i osiąganiu celów W odniesieniu do dotacji określają one priorytety, najważniejsze kryteria oceny i maksymalny poziom współfinansowania.

 

1a. Komisja realizuje roczne programy prac, o których mowa w ust. 1, poprzez określenie:

 

(a) opisu działań, które mają być finansowane;

 

(b) orientacyjnych kwot przeznaczonych na każde działanie;

 

(c) wstępnego harmonogramu realizacji.

 

1b. Środki, o których mowa w ust. 1a, są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Komisja może wspierać ustanowienie zintegrowanych i przyjaznych dla użykownika systemów on-line, dostarczających informacji na temat programów istotnych dla MŚP, przy jednoczesnym zapewnieniu, że systemy te nie powielają działań już istniejących portali.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oprócz środków objętych programem prac, o którym mowa w art. 10, Komisja regularnie podejmuje środki wsparcia, w tym:

1. Oprócz środków objętych programem prac, o którym mowa w art. 10, Komisja regularnie podejmuje środki wsparcia, w tym:

(a) analizy i monitorowanie sektorowe oraz międzysektorowe aspektów konkurencyjności;

(a) analizy i monitorowanie sektorowe oraz międzysektorowe aspektów konkurencyjności;

(b) identyfikację dobrych praktyk i podejść politycznych oraz prace nad ich dalszym rozwojem;

(b) identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk i podejść politycznych oraz prace nad ich dalszym rozwojem;

(c) przeprowadzanie ocen skutków unijnych środków szczególnie istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w dążeniu do wyodrębnienia obszarów istniejącego prawodawstwa wymagających uproszczenia, bądź obszarów, w których należy przedstawić projekty nowych środków legislacyjnych;

(c) przeprowadzanie kontroli „przydatności” istniejącego prawodawstwa i ocen skutków nowych unijnych środków szczególnie istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w dążeniu do wyodrębnienia obszarów istniejącego prawodawstwa wymagających uproszczenia oraz zapewnienia zmniejszenia obciążeń dla MŚP w obszarach, w których przedstawiane są projekty nowych środków legislacyjnych. Łatwiejsze systemy dla MŚP lub wyłączenia specyficzne dla mikroprzedsiębiorstw są wykazywane za pomocą testu MŚP oraz nie mogą zakłócać podstawowych wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowych praw pracowniczych UE ani podstawowych zasad ustawodawstwa UE z zakresu ochrony środowiska;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa wywierającego wpływ na przedsiębiorstwa, poszczególnych kierunków polityki przemysłowej oraz środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa wywierającego wpływ na przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, kierunków polityki przemysłowej oraz środków związanych z konkurencyjnością;

 

(da) działania następcze i ocenę realizacji założeń komunikatu Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. pt. „»Najpierw myśl na małą skalę« – Program »Small Business Act« dla Europy”.

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 nie muszą wchodzić w zakres rocznych programów prac, o których mowa w art. 10.

2. Środki wsparcia wymienione w ust. 1 nie muszą wchodzić w zakres rocznych programów prac, o których mowa w art. 10, a na ich realizację przeznacza się maksymalnie [2,5%] koperty finansowej programu.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie z monitorowania, w którym bada skuteczność i wydajność wspieranych działań pod względem realizacji finansowej, wyników, a ilekroć to możliwe, skutków. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków związanych z klimatem oraz wpływu działań przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie zmian klimatu, o ile gromadzenie tych informacji nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia administracyjnego dla MŚP.

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie z monitorowania, w którym bada skuteczność i wydajność wspieranych działań pod względem realizacji finansowej, wyników, a ilekroć to możliwe, skutków. Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje dotyczące beneficjentów dotacji oraz anonimowe podstawowe informacje dotyczące wnioskujących o dotację, jeżeli są one dostępne. Sprawozdanie zawiera również informacje dotyczące kwoty wydatków związanych z klimatem oraz wpływu działań przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie zmian klimatu, o ile gromadzenie tych informacji nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia administracyjnego dla MŚP. Roczne sprawozdanie jest przedkładane właściwej komisji Parlamentu Europejskiego i podawane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Informacje dotyczące beneficjentów dotacji oraz podmiotów wnioskujących o dotację byłyby użyteczne przy ocenie dotacji przyznanych w ramach programu.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Sporządzone zostaje sprawozdanie z oceny w zakresie długoterminowych skutków oraz trwałym wpływie środków, co umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu danego środka.

4. Sporządzone zostaje sprawozdanie z oceny ex post w zakresie długoterminowych skutków oraz trwałego wpływu środków.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Należy opracować zbiór kluczowych wskaźników wydajności, stanowiących podstawę do oceny poziomu, w jakim cele działań wspieranych w ramach programu zostały osiągnięte. Poziom ten mierzy się na podstawie uprzednio określonych punktów odniesienia odzwierciedlających sytuację sprzed realizacji działań.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że wskaźniki zostaną zdefiniowane przez współprawodawców w ramach przedmiotowego rozporządzenia, nie ma konieczności tworzenia dodatkowych wskaźników.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Aby środki trafiały do MŚP, należy wprowadzić system monitorowania celem dopilnowania, by banki wykorzystywały środki i gwarancje do zwiększania pożyczek dla MŚP. Może on obejmować systemy sprawozdawcze oraz kodeks postępowania dla banków udzielających pożyczek MŚP. System monitorowania gwarantuje też, że pożyczki z funduszy Unii otrzymują nie tylko średnie przedsiębiorstwa, ale także małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach programu będą stosowane w celu ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost dostępu do finansowania. Do instrumentów finansowych zalicza się instrument kapitałowy oraz instrument gwarancji pożyczkowej.

1. Instrumenty finansowe w ramach programu będą stosowane w celu ułatwienia MŚP dostępu do finansowania na etapie ich powstawania, wzrostu i przenoszenia własności, bez względu na rodzaj działalności czy wielkość rynku. Do instrumentów finansowych zalicza się instrument kapitałowy oraz instrument gwarancji pożyczkowej.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instrumenty finansowe dla MŚP zorientowanych na wzrost mogą, gdzie jest to stosowne, zostać połączone z innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwa członkowskie i organy nimi zarządzające zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych]], oraz z dotacjami udzielanymi przez UE, w tym na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Instrumenty finansowe dla MŚP mogą, gdzie jest to stosowne, zostać połączone z innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwa członkowskie i organy nimi zarządzające zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych]], oraz z dotacjami udzielanymi przez UE, w tym na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Instrument kapitałowy i instrument gwarancji pożyczkowych uzupełniają instrumenty finansowe wykorzystywane przez państwa członkowskie na rzecz MŚP w ramach polityki spójności, jak również instrumenty finansowe wykorzystywane przez państwa członkowskie na rzecz MŚP w ramach krajowych programów promocyjnych.

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości powyższy tekst należy przenieść z załącznika II do art. 14. Ponadto wspomniane instrumenty powinny uzupełniać również instrumenty finansowe na rzecz MŚP dostępne w ramach krajowych programów promocyjnych.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Instrument kapitałowy i instrument gwarancji kredytowych mogą w odpowiednich przypadkach dopuszczać łączenie zasobów finansowych z zasobami państw członkowskich lub regionów, które pragną przekazać część przyznanych im funduszy strukturalnych zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych].

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Instrument kapitałowy i instrument gwarancji pożyczkowych są zgodne z przepisami dotyczącymi instrumentów finansowych zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 i aktach delegowanych zastępujących przepisy wykonawcze.

 

______________

 

1 Dz.U. L 1 z 16.9.2002, s. 1.

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości powyższy tekst należy przenieść z załącznika II do art. 14.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Instrumenty finansowe dostępne w ramach programu są zarządzane w ścisłej koordynacji z instrumentami dłużnymi i kapitałowymi przewidzianymi w programie „Horyzont 2020”, aby stworzyć jeden instrument dla pośredników oraz umożliwić MŚP wybór programu, który najbardziej odpowiada ich potrzebom, w oparciu o wspólne źródło informacji.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie tego, że o ile nie można oczekiwać od pośredników finansowych korzystania zarówno z instrumentów finansowych programu COSME, jak i programu Horyzont 2020”, o tyle oba programy powinny być ściśle skoordynowane, dzięki czemu stanowiłyby jeden instrument dla pośredników, a także pozwalałyby MŚP wybrać program wsparcia najbardziej odpowiadający ich potrzebom w oparciu o wspólne źródło informacji, np. dedykowaną unijną stronę internetową.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki mające na celu rozpowszechnianie wśród MŚP i pośredników informacji dotyczących dostępnych instrumentów finansowych.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d. Dochody i zwroty związane z drugim „oknem” instrumentu na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP, przewidzianego w decyzji nr 1639/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013)1, przekazywane są na instrumenty finansowe w ramach niniejszego programu.

 

______________

 

1 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15.

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości powyższy tekst należy przenieść z załącznika II do art. 14. Dochody i zwroty z instrumentu 2 na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP są przekazywane na instrumenty finansowe w ramach niniejszego programu.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3e. Instrumenty finansowe dla MŚP są realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi w zakresie pomocy państwa. Warunki jakiegokolwiek wyłączenia instrumentów finansowych z zakresu przepisów dotyczących pomocy państwa wyraźnie określa się w wytycznych i poradnikach dotyczących programu.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur i ułatwienia dostępu do programu COSME warunki jakiegokolwiek wyłączenia instrumentów finansowych z zakresu przepisów dotyczących pomocy państwa (np. próg de minimis lub warunki umowne) należy wyraźnie określić w wytycznych i poradnikach dotyczących programu COSME.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], dochody i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego przydziela się do tego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych już ustanowionych w wieloletnich ramach finansowych obejmujących lata 2007–2013, dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w tym okresie przydziela się do danego instrumentu finansowego na lata 2014–2020.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. h) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], dochody i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego przydziela się do tego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych już ustanowionych w wieloletnich ramach finansowych obejmujących lata 2007–2013, dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w tym okresie przydziela się do danego instrumentu finansowego na lata 2014–2020.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu

 

1. Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu (EFG) jest ukierunkowany na fundusze zapewniające: kapitał wysokiego ryzyka oraz finansowanie typu mezzanine, takie jak pożyczki podporządkowane lub partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu przedsiębiorstw, w szczególności działających na skalę międzynarodową, przy jednoczesnej możliwości inwestowania w fundusze znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju w połączeniu z instrumentem kapitałowym dla działalności badawczej i innowacyjnej w ramach programu „Horyzont 2020”, oraz zapewniające instrumenty współinwestowania dla aniołów biznesu. W przypadku inwestowania w fazach początkowych inwestycje z EFG nie mogą przekroczyć 20% całości inwestycji Unii, z wyjątkiem finansowania wieloetapowego i funduszy funduszy, w przypadku których finansowanie z EFG i instrumentu kapitałowego dla działalności badawczej i innowacyjnej jest przekazywane proporcjonalnie, w oparciu o politykę inwestycyjną funduszy. Komisja unika wykupu lub refinansowania przeznaczonego na rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa. Komisja może zdecydować o zmianie progu 20%, w świetle zmieniających się warunków rynkowych.

 

2. EFG jest wdrażany jako zapowiedź jednego unijnego instrumentu kapitałowego wspierającego wzrost przedsiębiorstw Unii oraz działalność badawczą i innowacyjną od najwcześniejszego etapu do fazy wzrostu, finansowo wspieranego przez program „Horyzont 2020” oraz niniejszy program.

 

EFG oraz instrument kapitałowy na rzecz działalności badawczej i innowacyjnej, który zostanie ustanowiony w programie „Horyzont 2020”, wykorzystują ten sam mechanizm realizacji.

 

3. Wsparcie z EFG ma jedną z poniższych form inwestycji:

 

(a) bezpośrednio przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) lub inne organy, którym Komisja powierzy realizację; lub

 

(b) przez publiczne lub prywatne fundusze funduszy lub instrumenty inwestycyjne działające na skalę międzynarodową utworzone przez EFI lub inne organy, którym Komisja powierzy realizację, oraz inwestorów prywatnych i/lub publiczne instytucje finansowe oraz podmioty kapitału wysokiego ryzyka działające na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 

4. EFG służy do inwestowania w pośredniczące fundusze kapitału podwyższonego ryzyka inwestujące w MŚP, zwykle na etapie ich ekspansji i wzrostu. Inwestycje prowadzone za pomocą EFG są długoterminowe, tj. obejmują zwykle pozycje w funduszach kapitału podwyższonego ryzyka na okres od 5 do 15 lat. W każdym razie okres trwania inwestycji prowadzonych z użyciem EFG nie może przekroczyć 20 lat, począwszy od podpisania porozumienia między Komisją a organem, któremu powierzono realizację.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14b

 

Instrument gwarancji pożyczkowych

 

1. Instrument gwarancji pożyczkowych (LGF) jest obsługiwany przez EFI lub inne organy, którym Komisja powierzy realizację. Instrument ten zapewni:

 

(a) kontrgwarancje oraz inne rozwiązania w zakresie podziału ryzyka dla systemów gwarancyjnych;

 

(b) gwarancje bezpośrednie oraz inne rozwiązania w zakresie podziału ryzyka dla wszystkich innych pośredników finansowych spełniających kryteria kwalifikowalności.

 

2. LGF realizowany jest jako element jednego unijnego instrumentu dłużnego na rzecz wzrostu przedsiębiorstw UE i działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej z wykorzystaniem tego samego mechanizmu realizacji jako zapowiedź instrumentu gwarancyjnego w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej, odpowiadającego na zapotrzebowanie MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” (RSI II).

 

3. LGF obejmuje:

 

(a) finansowanie dłużne poprzez pożyczki, w tym pożyczki podporządkowane i partycypacyjne, lub leasing, co zmniejszy szczególne trudności, jakie napotykają MŚP w dostępie do finansowania, czy to ze względu na przewidywane wysokie ryzyko, czy też na brak wystarczających zabezpieczeń;

 

(b) sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP, która pozwala na pozyskanie dodatkowych środków na pokrycie długu dla MŚP zgodnie z właściwymi uzgodnieniami dotyczącymi podziału ryzyka z docelowymi instytucjami. Wsparcie dla tych transakcji zależy od tego, czy instytucja zobowiąże się przeznaczyć znaczną część uzyskanej płynności lub pozyskanego kapitału na pożyczki dla nowych MŚP w rozsądnym okresie. Kwota nowych środków na pokrycie długu jest obliczana w stosunku do kwoty gwarantowanego ryzyka portfela. Wysokość tej kwoty oraz okres są negocjowane indywidualnie z każdą instytucją.

 

4. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 150.000 EUR i z terminem wymagalności wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek w ramach sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LGF obejmuje również pożyczki o wysokości przekraczającej 150 000 EUR w przypadkach, w których MŚP nie spełniają kryteriów kwalifikowalności określonych dla „okienka” w ramach instrumentu dłużnego ujętego w programie „Horyzont 2020”, z terminem wymagalności wynoszącym co najmniej 12 miesięcy. Komisja może rozpocząć działania komunikacyjne, ukierunkowane docelowo na MŚP.

 

5. LFG umożliwia takie opracowanie sprawozdań, by możliwe było opisanie wspieranych MŚP zarówno pod kątem liczby, jak i wielkości pożyczek.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące szczegółowych zmian poszczególnych działań określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 18, jeżeli wymagają tego zmiany zachodzące na rynkach gospodarczych lub zgodnie z wynikami osiągniętymi dzięki instrumentowi gwarancji kredytowych (LGF) programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz instrumentowi podziału ryzyka siódmego programu ramowego na rzecz mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące zmian wskaźników określonych w art. 2 ust. 2 i załączniku I, zmian w budżecie przeznaczonym na finansowanie instrumentów finansowych określonym w art. 4 ust. 1 oraz zmian samych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 14, 14a i 14b, zgodnie z art. 18, jeżeli wymagają tego zmiany zachodzące na rynkach gospodarczych lub zgodnie z wynikami osiągniętymi dzięki instrumentowi gwarancji kredytowych (LGF) programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz instrumentowi podziału ryzyka siódmego programu ramowego na rzecz mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka.

(Zob. art. 4 ust. 1, 14, 14a (nowy) i 14b (nowy)).

Poprawka                  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel ogólny 1

Cel ogólny:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik skutku

Bieżąca sytuacja

Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)

Wzrost konkurencyjności przemysłu

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Roczny wzrost 1 % oraz wzrost 5 % w 2015 r.

Zmiana obciążeń administracyjnych dla MŚP (liczba dni potrzebnych do rejestracji nowego przedsiębiorstwa)

2009: -3,1 % Liczba dni wymaganych do założenia nowego MŚP: 7 dni roboczych

Zmniejszenie liczby dni wymaganych do założenia nowego MŚP: 3 dni robocze w 2020 r.

Wzrost produkcji sektora wytwórczego UE w branżach ekologicznych ( % zmian w stosunku do poprzedniego roku)

Roczny wzrost 6–7 % w ostatnich latach

Roczny wzrost średnio o 8 % w następnej dekadzie; cel do 2015 r. to wzrost produkcji o 50 %

 

Poprawka

Cel ogólny:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie MŚP

Wskaźnik skutku

Bieżąca sytuacja

Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)

Odsetek wzrostu unijnego sektora przemysłu i usług w stosunku do całkowitego produktu krajowego brutto (PKB)

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Roczny wzrost 1%

Zmiana obciążeń administracyjnych dotyczących zarówno nowych, jak i już istniejących MŚP (liczba dni i koszty potrzebne do rejestracji nowego przedsiębiorstwa, czas potrzebny na uzyskanie koncesji i zezwoleń na podjęcie i prowadzenie konkretnej działalności przedsiębiorstwa)

Liczba dni wymaganych do założenia nowego MŚP w 2011 r.: 6,5 dni roboczych

Zmniejszenie liczby dni wymaganych do założenia nowego MŚP do trzech dni roboczych.

 

Koszt założenia firmy: € 379.

Zmniejszenie kosztów założenia firmy do 100 EUR.1

 

Liczba państw członkowskich, które zrealizowały cel programu Small Business Act dotyczący ograniczenia do jednego miesiąca czasu potrzebnego na uzyskanie koncesji i zezwoleń (w tym zezwoleń środowiskowych) na podjęcie konkretnej działalności przedsiębiorstwa: 2

Liczba państw członkowskich, które zrealizowały cel programu Small Business Act dotyczący ograniczenia do jednego miesiąca czasu potrzebnego na uzyskanie koncesji i zezwoleń (w tym zezwoleń środowiskowych) na podjęcie konkretnej działalności przedsiębiorstwa: 242

 

Liczba państw członkowskich, w których istnieje pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, pozwalający przedsiębiorcom na zrealizowanie wszystkich niezbędnych procedur (dotyczących np. rejestracji, podatku, VAT i ubezpieczenia społecznego) za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego w postaci fizycznej (biuro), wirtualnej (internet) lub w obu postaciach w 2009 r.: 18

Zwiększenie liczby państw członkowskich, w których istnieje pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność do 283

Wzrost produkcji sektora wytwórczego UE w branżach ekologicznych ( % zmian w stosunku do poprzedniego roku)

Roczny wzrost 6–7 % w ostatnich latach

Roczny wzrost średnio o 8% w następnej dekadzie; cel do 2015 r. to wzrost produkcji o 50 %

 

 

__________________

 

 

1 Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 31 maja 2011 r. zawierały wezwanie do państw członkowskich „do zmniejszenia czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności w przypadku nowych przedsiębiorstw do 3 dni oraz obniżenia powiązanych kosztów do 100 EUR do 2012 r.”.

 

 

2 W przeglądzie programu Small Business Act zwrócono się do państw członkowskich o ograniczenie do końca 2013 r. do jednego miesiąca czasu potrzebnego na uzyskanie koncesji i zezwoleń (w tym zezwoleń środowiskowych) na podjęcie konkretnej działalności przedsiębiorstwa. 24 państwa członkowskie ograniczyły już ten czas do 3 miesięcy.

 

 

3 Zgodnie z konkluzjami Rady z wiosennego szczytu w 2006 r. wszystkie państwa członkowskie muszą dysponować pojedynczym punktem kontaktowym lub równoważnym rozwiązaniem umożliwiającym załatwienie wszystkich formalności niezbędnych do założenia firmy w jednym miejscu.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel ogólny 2

Cel ogólny:

2. Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP

Wskaźnik skutku

Bieżąca sytuacja

Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)

Wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej i zatrudnienia

W 2010 r. MŚP wygenerowały ponad 58 % całkowitego obrotu UE (WDB);

Docelowy wzrost w wartości dodanej brutto MŚP 4 % rocznie;

Opinie zwrotne od MŚP oraz innych beneficjentów końcowych na temat wartości dodanej, przydatności i adekwatności programu (do porównania w trakcie oceny programu) pozyskane poprzez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN) oraz ankiety internetowe

łączna liczba pracowników MŚP: 87,5 mln (67 % miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE)

roczny przyrost zatrudnienia w MŚP o 1 %

Wskaźnik rotacji MŚP (nowo powstające i likwidowane przedsiębiorstwa)

78 % zadowolenia i pozytywnych opinii dotyczących wartości dodanej EEN

Zwiększenie do ponad 80 % wskaźnika zadowolenia z wartości dodanej EEN

 

Poprawka

Cel ogólny:

2. Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP

Wskaźnik skutku

Bieżąca sytuacja

Cel długoterminowy i cel pośredni (do 2020 r.)

Wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej (Eurostat)

W 2010 r. MŚP wygenerowały ponad 58 % całkowitego obrotu UE (WDB);

Docelowy wzrost w wartości dodanej brutto MŚP 4 % rocznie;

Zmiany wskaźnika zatrudnienia w MŚP (Eurostat)

Łączna liczba pracowników MŚP w 2010 r.: 87,5 mln (67 % miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE)

Roczny przyrost zatrudnienia w MŚP o 1%

Zmiany odsetka obywateli UE zainteresowanych samozatrudnieniem

Wskaźniki liczbowe z lat 2007 i 2009 utrzymują się na poziomie 45 %

Wzrost odsetka obywateli UE, którzy chcą prowadzić działalność na własny rachunek do 50–55%

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki – Działania służące poprawie konkurencyjności

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Działania służące poprawie konkurencyjności

 

 

Liczba przyjętych środków służących uproszczeniu

Program uproszczeń autorstwa Komisji został uaktualniony w roku 2010 i w 2012 r. ma zmniejszyć biurokrację o 25 %. Od roku 2010 przyjmowano po pięć działań upraszczających rocznie.

Około 7 działań upraszczających rocznie.

Liczba kontroli „przydatności” badających jakość i wartość dodaną działań

W 2010 r. z udziałem zainteresowanych stron rozpoczęto cztery kontrole „przydatności” w dziedzinie polityki środowiska, transportu, zatrudnienia i przemysłu. Opinie zwrotne zawierały uwagi dotyczące prawodawstwa oraz wartości dodanej działań.

Podejście polegające na pozyskiwaniu opinii zwrotnych w ramach kontroli „przydatności” zostanie rozszerzone na inne kierunki polityki, a uproszczenia wpłyną pozytywnie na przemysł. Przewiduje się do dwunastu kontroli „przydatności”, służących lepszemu stanowieniu prawa.

Poziom przyjmowania przez przedsiębiorstwa europejskich zasad w zakresie zrównoważonej produkcji i narzędzi produkcyjnych, w tym EMAS, ekoetykiety i projektowania ekologicznego

Około 35 000 certyfikatów ISO 14001 EMS i 4 500 rejestracji EMAS, 18 000 pozwoleń na ekoetykietę UE

Znaczna liczba przedsiębiorstw monitoruje swoje wyniki, stosuje systemy zarządzania środowiskiem i osiąga poprawę w zakresie wydajności zasobów i efektów działalności środowiskowej. Znaczną część produkcji stanowią produkty zasobooszczędne i przyjazne dla środowiska.

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Działania służące poprawie konkurencyjności

 

 

 

Liczba przyjętych środków służących uproszczeniu

Program uproszczeń autorstwa Komisji jest corocznie włączany do Załącznika II do programu prac Komisji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat przyjmowano średnio od pięciu do dziesięciu działań upraszczających rocznie.

Około 7 działań upraszczających rocznie.

Około 7 działań upraszczających rocznie.

Liczba kontroli „przydatności” badających polityki przemysłowe/ prawodawstwo dotyczące produktów przemysłowych

W 2012 r. rozpoczęto jedną kontrolę „przydatności” dotyczącą polityk przemysłowych (homologacja typu pojazdów silnikowych).

Do trzech przewidzianych kontroli „przydatności”

Do pięciu przewidzianych kontroli „przydatności”

Liczba państw członkowskich stosujących test sprawdzający konkurencyjność

Liczba państw członkowskich stosujących test konkurencyjności: 0

Liczba państw członkowskich stosujących test konkurencyjności: 10

Liczba państw członkowskich stosujących test konkurencyjności: 28

Poziom przyjmowania przez przedsiębiorstwa europejskich zasad w zakresie zrównoważonej produkcji i narzędzi produkcyjnych, w tym EMAS, ekoetykiety i projektowania ekologicznego

Około 35 000 certyfikatów ISO 14001 EMS i 4 500 rejestracji EMAS, 18 000 pozwoleń na ekoetykietę UE

Znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw monitorujących swoje wyniki i stosujących systemy zarządzania środowiskowego.

Znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw monitorujących swoje wyniki i stosujących systemy zarządzania środowiskowego.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki – Opracowanie polityki dotyczącej MŚP

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Opracowanie polityki dotyczącej MŚP

 

 

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP: 15

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP: 21

Wzmożona ogólnounijna promocja Europejskich Nagród Przedsiębiorczości obejmująca publikacje/ wzmianki w mediach we wszystkich państwach członkowskich

Liczba publikacji/ wzmianek w mediach we wszystkich państwach członkowskich: 60 w 2010 r.

Liczba publikacji/ wzmianek w mediach we wszystkich państwach członkowskich: 80

Skrócenie czasu zakładania firmy oraz uproszczenie tego procesu

Skrócenie czasu zakładania firmy: 7 dni roboczych

Skrócenie czasu zakładania firmy: 5 dni roboczych

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Opracowanie polityki dotyczącej MŚP

 

 

 

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP: 15

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP: 21

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP: 28

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki – Koncepcje nowej działalności

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Koncepcje nowej działalności

 

 

Liczba nowych produktów/usług na rynku

Jak dotąd działanie to ograniczało się do pracy analitycznej na niewielką skalę.

Cel dotyczący łącznej liczby nowych produktów/usług wynosi 5 w 2017 r. (wzrost do 15 w 2018 r. i 25 w 2019 r.).

Poziom dodatkowego eksportu oraz odpowiadające mu wartości pieniężne

 

Nie oczekuje się jeszcze skutków dla eksportu w 2017 r. Udział eksportu pierwszej generacji uczestniczących MŚP będzie widoczny w 2018 r.; docelowy wzrost wynosi 20 %.

Opinie zwrotne zainteresowanych stron dotyczące jakości oraz wartości dodanej działań

 

Co najmniej 70 % MŚP uczestniczących w 2014 r. wykaże pozytywny wpływ na obrót w ankiecie przeprowadzonej pod koniec 2017 r.

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Koncepcje nowej działalności

 

 

 

Liczba nowych produktów/usług na rynku

Jak dotąd działanie to ograniczało się do pracy analitycznej na niewielką skalę.

Cel dotyczący łącznej liczby nowych produktów/usług wynosi 5 w 2017 r.

Cel dotyczący łącznej liczby nowych produktów/ usług wynosi 30 w 2020 r.

Poziom dodatkowego eksportu oraz odpowiadające mu wartości pieniężne

Jak dotąd działanie to ograniczało się do pracy analitycznej na niewielką skalę.

Nie oczekuje się jeszcze skutków dla eksportu w 2017 r. Udział eksportu pierwszej generacji uczestniczących MŚP będzie widoczny w 2018 r.; docelowy wzrost wynosi 20 %.

Udział eksportu uczestniczących MŚP w 2020 r. powinien osiągnąć poziom docelowy 25%.

Opinie zwrotne zainteresowanych stron dotyczące jakości oraz wartości dodanej działań

Jak dotąd działanie to ograniczało się do pracy analitycznej na niewielką skalę.

Co najmniej 70 % MŚP uczestniczących w 2014 r. wykaże pozytywny wpływ na obrót w ankiecie przeprowadzonej pod koniec 2017 r.

Co najmniej 80% MŚP uczestniczących w 2014 r. wykaże pozytywny wpływ na obrót w ankiecie przeprowadzonej pod koniec 2020 r.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki – Turystyka

Cel szczegółowy:

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałego działania przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Turystyka

 

 

Liczba wniosków o finansowanie

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich zaproszeń do składania wniosków) łącznie: około 75 rocznie (średnia za rok 2011)

Liczba wniosków o finansowanie (dotyczy wszystkich zaproszeń do składania wniosków) łącznie: ponad 100 rocznie

Odsetek MŚP (oraz tendencja) we wnioskach o możliwości finansowania związane z turystyką

Jak dotąd bezpośrednio do MŚP nie skierowano żadnych zaproszeń do składania wniosków

30 % zaproszeń do składania wniosków kierowanych bezpośrednio do MŚP

Liczba podmiotów uzyskujących Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał europejskiego znaku jakości w turystyce (działanie w toku)

Zakres pokrycia 50 % systemów oceny kwalifikujących się do uczestnictwa w programie europejskiego znaku jakości w turystyce

Liczba kierunków turystycznych przyjmujących modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane przez modelowe ośrodki turystyczne Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków turystycznych Europy wynosi 98 (średnio 20 rocznie – w 2007: 10, w 2008: 20, w 2009: 22, w 2010: 25, w 2011: 21)

200 i więcej kierunków turystycznych przyjmujących modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane przez modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 rocznie).

Poprawka

Cel szczegółowy: :

Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Turystyka

 

 

Liczba podmiotów uzyskujących Europejski Znak Jakości w Turystyce

Jak dotąd żaden podmiot nie uzyskał europejskiego znaku jakości w turystyce (działanie w toku)

Zakres pokrycia 50 % systemów oceny kwalifikujących się do uczestnictwa w programie europejskiego znaku jakości w turystyce

Liczba kierunków turystycznych przyjmujących modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane przez modelowe ośrodki turystyczne Europy

Łączna liczba modelowych ośrodków turystycznych Europy wynosi 98 (średnio 20 rocznie – w 2007: 10, w 2008: 20, w 2009: 22, w 2010: 25, w 2011: 21)

200 i więcej kierunków turystycznych przyjmujących modele rozwoju zrównoważonej turystyki promowane przez modelowe ośrodki turystyczne Europy (do 30 rocznie).

 

 

 

 

 

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych – Wsparcie przedsiębiorczości

Cel szczegółowy:

Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Wsparcie przedsiębiorczości

 

 

Opinia zwrotna na temat postrzegania przedsiębiorczości w społeczeństwie ( % obywateli UE zainteresowanych samozatrudnieniem według danych Eurobarometru)

Wskaźniki liczbowe z lat 2007 i 2009 utrzymują się na poziomie 45 %

Zwiększenie odsetka obywateli UE zainteresowanych samozatrudnieniem do 50 %

Liczba państw wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości opracowane na szczeblu UE

Liczba państw wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości opracowane na szczeblu UE: 22 (2010)

Liczba państw wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości opracowane na szczeblu UE: 25

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie: 5

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie: 10

Liczba środków upraszczających przyjętych na rzecz MŚP

5 środków upraszczających rocznie (2010).

Około 7 środków upraszczających rocznie.

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Wsparcie przedsiębiorczości

 

 

 

Wzrost liczby państw członkowskich wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości oparte na dobrych praktykach określonych w programie.

Liczba państw członkowskich wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości: 22 (2010)

Liczba państw członkowskich wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości: 25

Liczba państw członkowskich wdrażających rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości: 28.

Wzrost liczby krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie: 5

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie: 10

Liczba krajowych programów udostępnianych MŚP przez inne państwa członkowskie: 15.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych – Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu

 

 

Liczba firm otrzymujących gwarancje pożyczkowe (kredytowe) oraz wartość pożyczek

Proponowane instrumenty nie zostały jeszcze uruchomione; nie są one takie same jak bieżące instrumenty, zatem dane dotyczące bieżących instrumentów mogą nie być porównywalne

Liczba firm otrzymujących gwarancje pożyczkowe (kredytowe) (+/- 95 000) oraz wartość pożyczek (+/- 10,7 mld EUR)

Liczba firm korzystających z kapitału wysokiego ryzyka oraz wartość inwestycji (z wyszczególnieniem transakcji transgranicznych)

 

Liczba firm korzystających z kapitału ryzyka: (+/- 180) i wartość inwestycji (+/- 220 mln EUR)

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu MŚP do finansowania

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu

 

 

 

Liczba firm otrzymujących gwarancje pożyczkowe (kredytowe) w ramach programu oraz wartość pożyczek

Począwszy od dnia 31 grudnia 2011 r. uruchomiono kwotę 10,2 mld EUR w formie pożyczek, z których korzysta 171 000 MŚP (system poręczeń dla MŚP).

Liczba firm otrzymujących pożyczkę (kredyt) z gwarancją (+/- 145 000) oraz wartość pożyczek (+/- 9,6 mld EUR)

Liczba firm otrzymujących pożyczkę (kredyt) z gwarancją (+/- 344 000) oraz wartość pożyczek (+/- 22 mld EUR)

Liczba firm korzystających z inwestycji z użyciem kapitału wysokiego ryzyka w ramach programu oraz całkowita wartość inwestycji

Począwszy od dnia 31 grudnia 2011 r. uruchomiono kwotę 1,9 mld EUR kapitału wysokiego ryzyka, z której korzysta 194 MŚP (instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP).

Liczba firm korzystających z inwestycji z użyciem kapitału wysokiego ryzyka w ramach programu i całkowita wartość inwestycji: (+/- 240) i całkowita wartość inwestycji (+/- 2,0 mld EUR)

Liczba firm korzystających z inwestycji z użyciem kapitału wysokiego ryzyka w ramach programu i całkowita wartość inwestycji: (+/- 560) i całkowita wartość inwestycji (+/- 4,7 mld EUR)

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie – Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Liczba podpisanych umów o partnerstwie

Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 1 950 (2010)

Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 3 000 rocznie

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury marki (m.in. świadomość marki wśród ogółu MŚP)

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury marki: dotąd niemierzona

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci oraz kultury marki: dotarcie do 30 % MŚP

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi)

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi): 78%

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi): >80%

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 435 000 (2010)

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 500 000 rocznie

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 45 000 (2010)

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 60 000 rocznie

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

 

 

 

Liczba podpisanych umów o partnerstwie

Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 1 950 (2010)

Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 2 200 rocznie

Liczba podpisanych umów o partnerstwie: 2 500 rocznie

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci wśród MŚP (m.in. świadomość marki wśród ogółu MŚP)

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci wśród MŚP: dotąd niemierzona. Zostanie przeprowadzone badanie.

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci wśród MŚP przez: 20%, do których udało się dotrzeć, w porównaniu z wynikiem wstępnego badania.

Zwiększona rozpoznawalność marki sieci wśród MŚP przez: 30%, do których udało się dotrzeć, w porównaniu z wynikiem wstępnego badania.

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi)

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi): 78%

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi): >80%

Odsetek zadowolenia klientów ( % MŚP wyrażających satysfakcję, sygnalizujących wartość dodaną konkretnej usługi): >82%

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 435 000 (2010)

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia 470 000 rocznie

Liczba MŚP korzystających z usług wsparcia: 500 000 rocznie

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 45 000 (2011)

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 48 000 rocznie

Liczba MŚP uczestniczących w wydarzeniach z zakresu pośrednictwa oraz misjach przedsiębiorstw: 50 000 rocznie

Udział (w procentach) MŚP prowadzących eksport na jednolitym rynku

25% MŚP prowadzących eksport na jednolitym rynku

27% MŚP prowadzących eksport na jednolitym rynku

30% MŚP prowadzących eksport na jednolitym rynku

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie – Wsparcie biznesowe MŚP na rynkach poza UE

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Wsparcie biznesowe MŚP na rynkach poza UE

 

 

Odsetek ( %) MŚP prowadzących działalność międzynarodową (eksport, import, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inne działania) poza UE

13 % (2009)

17 % (2017)

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

Wsparcie biznesowe MŚP na jednolitym rynku i na rynkach poza UE

 

 

 

Udział (w procentach) MŚP prowadzących eksport poza UE

13 % (w latach 2006-2008)

17 %

20%

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – cel szczegółowy: Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie – Międzynarodowa współpraca przemysłowa

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

17 % (2017 r.) Międzynarodowa współpraca przemysłowa

 

 

Liczba przypadków zbliżenia regulacji dotyczących produktów przemysłowych między UE a państwami trzecimi

Szacuje się, że w ramach współpracy w dziedzinie regulacji z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylia, Rosją, Kanadą, Indiami) można wskazać średnio 2 obszary, w których osiągnięto znaczące zbliżenie regulacji technicznych

3 odpowiednie obszary znacznego zbliżenia regulacji technicznych z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylią, Rosją, Kanadą, Indiami) (2017 r.)

Liczba dziedzin oraz dobrych praktyk w ramach programu „Small Business Act”, wprowadzonych w państwach sąsiednich i państwach kandydujących

Szacuje się, że średnio w trzech regionach objętych polityką (region państw kandydujących, państw sąsiadujących od wschodu oraz MED) spośród 10 dziedzin polityki SBA co najmniej trzy zostały uregulowane w tych państwach.

5 obszarów polityki objętych programem „Small Business Act” w trzech regionach objętych polityką (region państw kandydujących, państw sąsiadujących od wschodu oraz MED) (2017 r.)

 

Poprawka

Cel szczegółowy:

Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie

Wskaźnik wyników

Najnowsze znane wyniki

Cel średnioterminowy (do 2017 r.)

Cel długoterminowy (do 2020 r.)

17 % (2017 r.) Międzynarodowa współpraca przemysłowa

 

 

 

Liczba przypadków zbliżenia regulacji dotyczących produktów przemysłowych między UE a państwami trzecimi

Szacuje się, że w ramach współpracy w dziedzinie regulacji z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylia, Rosją, Kanadą, Indiami) można wskazać średnio 2 obszary, w których osiągnięto znaczące zbliżenie regulacji technicznych

3 odpowiednie obszary znacznego zbliżenia regulacji technicznych z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylią, Rosją, Kanadą, Indiami) (2017 r.)

4 odpowiednie obszary znacznego zbliżenia regulacji technicznych z głównymi partnerami handlowymi (USA, Japonią, Chinami, Brazylią, Rosją, Kanadą, Indiami) (2017 r.)

Liczba dziedzin oraz dobrych praktyk w ramach programu „Small Business Act”, wprowadzonych w państwach sąsiednich i państwach kandydujących

Szacuje się, że średnio w trzech regionach objętych polityką (region państw kandydujących, państw sąsiadujących od wschodu oraz MED) spośród 10 dziedzin polityki SBA co najmniej trzy zostały uregulowane w tych państwach.

5 obszarów polityki objętych programem „Small Business Act” w trzech regionach objętych polityką (region państw kandydujących, państw sąsiadujących od wschodu oraz MED) (2017 r.)

5 obszarów polityki objętych programem „Small Business Act” w trzech regionach objętych polityką (region państw kandydujących, państw sąsiadujących od wschodu oraz MED).

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik zostaje skreślony.

(1)

Dz.U. L 181 z 21.6.2012, s. 125.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw europejskich (MŚP) na szczeblu międzynarodowym niekorzystny wpływ wywierają niedoskonałości rynku, polityki oraz instytucji, takie jak brak dostępu do finansowania i rynków oraz obciążenie regulacyjne. W rezultacie europejskie MŚP są mniej wydajne i wykazują wolniejszy wzrost w stosunku do MŚP w innych regionach świata, jak również w mniejszym stopniu potrafią skutecznie dostosowywać się do zmian w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami w Europie. Trudności te pogłębił dodatkowo kryzys gospodarczy z 2008 r., który nieproporcjonalnie uderzył w MŚP.

W obecnych wieloletnich ramach finansowych UE finansuje środki mające na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacji oraz propagowanie rozwoju i wzrostu MŚP poprzez program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, jeden z trzech filarów Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. W przyszłych wieloletnich ramach finansowych (2014–2020) program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji zostanie zastąpiony programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME). W następstwie decyzji o zbliżeniu obszaru badań i obszaru innowacji Komisja Europejska (KE) zaproponowała włączenie działań związanych z innowacjami, objętych obecnym programem na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, do programu „Horyzont 2020”, będącego nowym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji. W związku z tym program COSME zostanie ukierunkowany na konkurencyjność, wzrost i przedsiębiorczość.

Sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący programu COSME, który jest jedynym unijnym programem wydatków opracowanym specjalnie w celu pobudzenia wzrostu MŚP. Aby dodatkowo ulepszyć wniosek, pragnie przedstawić poniższe uwagi ogólne i szczegółowe.

Uwagi ogólne

1.   Nacisk na zmniejszenie obciążenia administracyjnego, dostęp do finansowania oraz dostęp do rynków.

Z uwagi ograniczony budżet programu COSME powinien on zostać ukierunkowany na działania o największym wpływie i efekcie dźwigni. Sprawozdawca sugeruje położenie nacisku na trzy obszary obejmujące: zmniejszenie obciążenia administracyjnego, dostęp do finansowania oraz dostęp do rynków.

Po wdrożeniu Programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej, który przyniósł pozytywne wyniki, UE potrzebuje nowego i bardziej ambitnego celu dotyczącego zmniejszenia obciążeń na 2020 r., a w ramach programu COSME należy nadal wspierać prace Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych.

Wskutek kryzysu finansowego i gospodarczego dostęp do finansowania stał się głównym przedmiotem obaw europejskich MŚP, ponieważ banki stały się bardziej niechętne do udzielania pożyczek, a inwestorzy do podejmowania ryzyka. Instrumenty finansowe stosowane w ramach programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji okazały się skuteczne w udzielaniu MŚP pomocy w zapewnieniu finansowania, pozwalając osiągnąć znaczne efekty dźwigni oraz przyczyniając się do wzrostu obrotu i zatrudnienia, w związku z czym należy je utrzymać w ramach programu COSME.

Dostęp do rynków w Europie i w państwach trzecich powinien stanowić trzeci obszar priorytetowy w ramach programu COSME. Europejska Sieć Przedsiębiorczości nadal dysponuje znacznym niewykorzystanym kapitałem w tym zakresie. Należy jeszcze bardziej ulepszyć zarządzanie tą siecią oraz zwiększyć jej widoczność.

2.        Ukierunkowanie na wszystkie MŚP

W programie COSME należy położyć nacisk nie tylko na MŚP prowadzące działalność transgraniczną, ale także na MŚP prowadzące działalność o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, jeżeli wykazana jest wartość dodana dla UE. Na wartość dodaną dla UE mogą się również składać działania mające na celu zaradzenie niedoskonałościom rynku, których same państwa członkowskie nie są w stanie pokonać.

3.        Silniejszy związek z programem „Small Business Act”

Przy realizacji działań przewidzianych w ramach programu COSME należy położyć szczególny nacisk na dziesięć zasad programu „Small Business Act”, w którym po raz pierwszy ustanowiono kompleksowe ramy polityki dla UE i jej państw członkowskich, służące opracowywaniu i wdrażaniu strategii opartych na podejściu „najpierw myśl na małą skalę”.

4.        Większe zaangażowanie organizacji reprezentujących MŚP

Program COSME został opracowany specjalnie dla MŚP. Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia jego celów ma zwiększenie zaangażowania organizacji reprezentujących MŚP. Na przykład KE powinna wspierać współpracę z organizacjami MŚP przy opracowywaniu polityki dotyczącej MŚP. KE powinna również konsultować się w stosownych przypadkach z organizacjami MŚP przy opracowywaniu wskaźników oraz przed ustaleniem celów rocznego programu prac.

5.        Wspieranie przenoszenia własności przedsiębiorstw

Przenoszenie własności przedsiębiorstw ma ważne znaczenie dla wzrostu i rozwoju MŚP. Każdego roku odnotowuje się ryzyko utraty 150 000 przedsiębiorstw i 600 000 miejsc pracy z powodu niedociągnięć występujących w systemie przenoszenia własności przedsiębiorstw. W ramach programu COSME należy podjąć próbę zaradzenia tej niedoskonałości rynku.

6.        Większy budżet dla MŚP

Decydenci dobrze wiedzą, że 23 mln MŚP stanowi ważne źródło wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Unii. Niestety budżet programu COSME nie odzwierciedla politycznego znaczenia MŚP: 2,5 mld EUR oznacza, że na program COSME przeznaczono tylko 0,2% budżetu zaproponowanego w wieloletnich ramach finansowych. Mając na uwadze swoje zalecenia, zgodnie z którymi instrumenty finansowe powinny być przeznaczone również na wspieranie przenoszenia własności przedsiębiorstw, oraz fakt, że należy znieść pułap w LGF dla pożyczek na rzecz nieinnowacyjnych MŚP wynoszący 150 000 EUR, sprawozdawca uznaje zaproponowany budżet za niewystarczający dla osiągnięcia ambitnych celów programu COSME. W związku z tym sprawozdawca proponuje zwiększenie budżetu do 0,5% budżetu przewidzianego w wieloletnich ramach finansowych. Byłoby to sygnałem, że UE naprawdę poważnie podchodzi do kwestii pobudzenia wzrostu MŚP.

Uwagi szczegółowe

1.  Cele ogólne

1.1.       Trwała konkurencyjność (art. 2 ust. 1 lit. (a))

Pierwszym celem ogólnym powinno być wzmocnienie trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP. Konkurencyjności i trwałości nie należy pojmować jako niezależnych od siebie celów, ponieważ konkurencyjność długoterminowa zależy od trwałości, a polityka powinna być oparta na strategii długoterminowej. Trwała konkurencyjność odzwierciedla zdolność do osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności (gospodarczej) przemysłu zgodnie z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

1.2.      Turystyka (art. 2 ust. 1 lit. (a), art. 3 ust. 1 lit. (a))

Sprawozdawca uważa, że inicjatywy w sektorze turystyki będą się kwalifikowały do wsparcia w ramach programu COSME pod warunkiem wykazania wartości dodanej dla UE, tak jak w przypadku wszystkich innych sektorów charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP i znaczącym udziałem w PKB. W ramach programu COSME nie należy jednak od samego początku dyskryminować jednych sektorów wobec innych. Za niewłaściwe uznaje się zatem wyszczególnienie sektora turystyki w celach programu. Niemniej, biorąc pod uwagę, że turystyka dopiero niedawno została włączona w zakres kompetencji dzielonych UE, sektor ten powinien zostać uwydatniony w poszczególnych działaniach.

2.  Cele szczegółowe

2.1.      Działania służące poprawie ramowych warunków dla trwałej konkurencyjności (art. 6)

Z uwagi na ograniczone zasoby środki wsparcia powinny być ukierunkowane na inicjatywy międzysektorowe przynoszące korzyść możliwie największej grupie MŚP. KE powinna jednak również mieć możliwość wspierania inicjatyw sektorowych w przypadku sektorów charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz znacznym udziałem w PKB Unii, pod warunkiem, że możliwe jest wykazanie wartości dodanej dla UE, jaką pozwalają osiągnąć te inicjatywy.

2.2.      Działania służące promocji przedsiębiorczości (art. 7)

Otoczenie biznesowe sprzyjające przedsiębiorczości musi zapewnić dobre warunki ramowe we wszystkich sytuacjach, jakim stawiają czoła przedsiębiorcy. Zgodnie z programem „Small Business Act” dotyczy to nie tylko fazy wzrostu, ale również powstawania, przenoszenia własności i upadłości (drugiej szansy).

2.3.      Działania służące poprawie dostępu MŚP do finansowania (art. 8)

MŚP potrzebują dostępu do finansowania nie tylko na etapie powstawania i wzrostu, ale również na etapie przenoszenia własności (zob. powyżej). Kwestia ta dotyczy również instrumentów finansowych.

2.4.      Działania służące poprawie dostępu do rynków (art. 9)

Sprawozdawca zgadza się z KE, że powinna ona utrzymać swoje wsparcie na rzecz Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Skuteczność sieci jest coraz większa, a w jej ramach świadczony jest szeroki wachlarz usług w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, przynoszących wyraźną europejską wartość dodaną. Należy jednak jeszcze bardziej ulepszyć funkcjonowanie sieci na podstawie analizy różnych struktur zarządzania oraz przyswajania sieci w poszczególnych państwach członkowskich.

Należy wspierać specjalne środki ułatwiające MŚP dostęp do rynków w priorytetowych państwach trzecich, takie jak platforma China IPR SMEs Helpdesk, o ile środki te nie powielają usług świadczonych przez państwa członkowskie lub w ramach Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Sprawozdawca popiera również udzielenie wsparcia, jeżeli chodzi o standardy i zamówienia publiczne w państwach trzecich. Przed wprowadzeniem nowych środków Komisja powinna uwzględnić już dostępne środki wsparcia.

3.   Instrumenty finansowe (art. 4, 14, załącznik II)

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane instrumenty finansowe, które mają ułatwić MŚP dostęp do finansowania w postaci pożyczek i kapitału. Jest jednak również zaniepokojony tym, że przewidywany rozdział między programem COSME i programem „Horyzont 2020” mógłby spowodować nowe niedociągnięcia i obciążenie administracyjne. W związku z tym zasadnicze jest wdrożenie instrumentów dostępnych w ramach obu programów jako element jednego instrumentu, do którego MŚP i pośrednicy mieliby dostęp poprzez punkt kompleksowej obsługi.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przydzielenie 55,5% budżetu na instrumenty finansowe. Biorąc pod uwagę nadmierne zapotrzebowanie oraz znaczne efekty dźwigni, sprawozdawca proponuje przeznaczyć co najmniej 55,5% budżetu na instrumenty finansowe. Gdyby jednak finansowanie z instrumentów finansowych przekroczyło zapotrzebowanie, KE powinna mieć możliwość zmiany tego progu. Podczas gdy wysokość środków przydzielonych z budżetu na każdy instrument jest jedynie orientacyjna, przydział środków na poszczególne instrumenty powinien być oparty na potrzebach rynku.

3.1      Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu (art. 14, załącznik II)

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję dotyczącą instrumentu kapitałowego dla MŚP na etapie wzrostu, który uzupełni instrument kapitałowy przewidziany w ramach programu „Horyzont 2020” dzięki naciskowi położonemu na nowe przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest zapewnienie finansowania typu mezzanine, ponieważ daje ono właścicielom MŚP dostęp do kapitału własnego bez odstąpienia praw własności.

3.2      Instrument gwarancji pożyczkowych (art. 14, załącznik II)

KE wystąpiła z wnioskiem, aby LGF obejmował tylko pożyczki w wysokości do 150 000 EUR, podczas gdy wyższe pożyczki byłyby objęte RSI II, przewidzianym w ramach programu „Horyzont 2020”, do którego kwalifikowałyby się tylko przedsiębiorstwa innowacyjne. Istnieje jednak również luka w finansowaniu w przypadku pożyczek dla nieinnowacyjnych MŚP o wysokości przekraczającej 150 000 EUR, przeznaczonych głównie na przenoszenie własności przedsiębiorstw, czemu zdaniem sprawozdawcy należy zaradzić poprzez LGF. W związku z tym sprawozdawca sugeruje, że LGF powinien obejmować również pożyczki o wysokości powyżej 150 000 EUR w przypadkach, w których MŚP nie spełniają kryteriów kwalifikowalności określonych dla RSI II.

4.   Wskaźniki (załącznik I)

Sprawozdawca uważa, że potrzebna jest większa liczba lepszych wskaźników na potrzeby przeprowadzania ważnej i wiarygodnej oceny skuteczności. Ponadto docelowe poziomy wyników powinny być bardziej ambitne i należy też ustanowić dwa odrębne poziomy docelowe dla celów szczegółowych, aby umożliwić przeprowadzenie oceny śródokresowej w 2017 r. oraz wyznaczyć poziom odniesienia na 2020 r.


OPINIA Komisji Budżetowej (18.9.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paul Rübig

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wykazano, że europejskie MŚP są głównym motorem wzrostu i zapewniają nowe i lepsze miejsca pracy w Unii. Są one centralnym elementem strategii „Europa 2020” i odegrają zasadniczą rolę w osiągnięciu celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. W obecnej sytuacji ekonomicznej kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. MŚP mogą wyprowadzić Unię z trwającego obecnie kryzysu gospodarczego i kryzysu na rynku pracy. To właśnie MŚP stworzyły 85% wszystkich nowych miejsc pracy w UE w latach 2002-2010.

Aby wykonać te ambitne zadania, europejskie MŚP muszą otrzymywać wsparcie z UE, zarówno na gruncie politycznym, jak i budżetowym. Na UE ciąży obecnie ogromna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przezwyciężenie niepowodzeń rynkowych i politycznych, które poważnie zaszkodziły konkurencyjności MŚP, jak też o uwolnienie ich potencjału wzrostu. Można to osiągnąć, ograniczając biurokrację i obciążenie administracyjne, poprawiając dostęp do finansowania i dostęp do rynków dla wszystkich MŚP. Komisja przedstawiła w kontekście kolejnych WRF 2014-2020 program COSME, co miało być zdecydowaną odpowiedzią na wymienione problemy, polegającą na poprawie ramowych warunków działania unijnych przedsiębiorstw i promowaniu przedsiębiorczości.

Łączny zaproponowany budżet na program COSME wyniósł 2,5 mld EUR. Sprawozdawca pragnie podkreślić, że z uwagi na bardzo trudne trwające negocjacje na temat kolejnych WRF, nawet jeśli fundusze zostaną ograniczone, nie będzie można usprawiedliwić żadnej redukcji środków na programy takie jak COSME, które są podstawowym wsparciem europejskiej konkurencyjności i zatrudnienia. Sprawozdawca uważa, że nie można sobie wyobrazić, by realny poziom środków finansowych przeznaczonych na program COSME był niższy niż aktualny poziom środków przeznaczonych na Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu przydzielonych środków w tym obszarze sprawozdawca również zdecydowanie apeluje o dodatkowe przeznaczenie na wspomniany program kwot ewentualnych kar nałożonych przez Komisję na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają unijnych przepisów w dziedzinie konkurencji.

W ramach nowego programu należy skupić się głównie na młodych przedsiębiorcach. Sprawozdawca proponuje włączenie programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” do programu COSME jako odrębne działanie. Program ten, pierwotnie zaproponowany przez Parlament Europejski jako działanie przygotowawcze, był w ostatnich latach z powodzeniem realizowany, dzięki czemu młodzi przedsiębiorcy mogli uczyć się i rozwijać, czerpiąc z doświadczeń i dobrych praktyk innych państw członkowskich. Z uwagi na jego niezaprzeczalne powodzenie, program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” zasługuje na odrębne miejsce w nowym programie, aby zapewnić młodym ludziom możliwość rozwoju umiejętności i postaw związanych z przedsiębiorczością.

W odniesieniu do środków powracających z instrumentów finansowych ustanowionych w programie COSME sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, by dochody i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego były przydzielane do tego instrumentu. Sprawozdawca uważa, że efekt mnożnikowy tych instrumentów może zagwarantować MŚP bardziej stabilną i trwałą przyszłość.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie można jej uznać za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020;

Poprawka  2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz do stosowania zasady solidarności w Unii.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  3

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. potwierdza swoje stanowisko przyjęte w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., zgodnie z którym w następnych WRF należy zapewnić większe wsparcie dla wszystkich programów i instrumentów mających na celu wsparcie MŚP, w szczególności niniejszego programu oraz programu Small Business Act;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Wydatki ponoszone przez Unię i państwa członkowskie na propagowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP należy lepiej koordynować w celu zagwarantowania komplementarności, większej skuteczności i widoczności, a także w celu osiągnięcia większej synergii budżetowej. realny poziom środków finansowych przeznaczonych na Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) nie powinien być niższy niż poziom środków przeznaczonych na Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (program CIP).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Kwoty kar nałożonych przez Komisję na przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają unijnych przepisów w dziedzinie konkurencji, powinny zostać przypisane do programu niezależnie od puli finansowej przeznaczonej na ten program.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa społeczne. Należy również uwzględnić szczególne cechy oraz wymagania młodych przedsiębiorców, nowych i potencjalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych grup docelowych, takich jak migranci i przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych lub szczególnie wrażliwych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz do zapewniania przedsiębiorcom drugiej szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa społeczne. Należy również uwzględnić szczególne cechy oraz wymagania młodych przedsiębiorców, pracowników samozatrudnionych, nowych i potencjalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych grup docelowych, takich jak migranci i przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych lub szczególnie wrażliwych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz do zapewniania przedsiębiorcom drugiej szansy. Szczególną uwagę należy zwrócić na młodych przedsiębiorców, zwłaszcza poprzez ustanowienie programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych.

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw oraz na wzrost przedsiębiorstw, jak też na gotowość nowych przedsiębiorców do przejmowania rentownych przedsiębiorstw w kontekście przenoszenia własności lub sukcesji. Instrumenty finansowe UE uruchomione w latach 2007-2013, w szczególności system poręczeń dla MŚP, stanowią widoczną wartość dodaną i do tej pory zapewniły pozytywny wkład co najmniej 120 000 MŚP, przyczyniając się do utrzymania 851 000 miejsc pracy od czasu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Większa wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP, a państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań w celu zwiększenia widoczności i dostępności takich instrumentów na ich terytorium. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)Ważna jest maksymalizacja wpływu programu dzięki mobilizowaniu, łączeniu i wykorzystywaniu publicznych i prywatnych zasobów finansowych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Pogram powinien zapewnić jak największą przejrzystość, rozliczalność i kontrolę demokratyczną innowacyjnych instrumentów finansowych i mechanizmów korzystających z unijnego budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do ich oczekiwanego lub zrealizowanego wkładu w osiągnięcie celów Unii.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawnej i dostępu do programu dla wszystkich uczestników.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Realizacja programu powinna być co roku monitorowana z wykorzystaniem kluczowych wskaźników w celu oceny wyników i wpływu. Wskaźniki te, w tym odpowiednie punkty odniesienia, powinny zapewniać minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele programów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym ustanawia się program działań Unii na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej „programem”), na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym ustanawia się program działań Unii na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw prowadzonych na własny rachunek, mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw rzemieślniczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (zwany dalej „programem”), na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) różnica pomiędzy liczbą nowo powstałych MŚP i tych, które już istnieją,

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych, szczególnie młodych przedsiębiorców;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Środki przydzielone na wdrożenie programu wynoszą 2,522 mld EUR, z czego około 1,4 mld EUR przeznacza się na instrumenty finansowe.

1. W rozumieniu pkt [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia .../201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym środki przydzielone na wdrożenie programu przez cały trwania programu wynoszą [...] całkowitych pułapów WRF na lata 2014-2020, z czego około 60% przeznacza się na instrumenty finansowe. Kwota ta stanowi główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Kwota przeznaczona na instrumenty finansowe, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest kwotą orientacyjną i nie narusza prerogatyw władzy budżetowej. Może ona zostać zwiększona lub zmniejszona w ramach rocznej procedury budżetowej w zależności od wyników osiągniętych we wdrażaniu poszczególnych instrumentów finansowych określonych w załączniku II.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ustanawia się działanie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” w celu rozwoju umiejętności i postaw związanych z przedsiębiorczością.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności oraz postaw, zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności, sposobów myślenia oraz postaw, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], dochody i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego przydziela się do tego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych już ustanowionych w wieloletnich ramach finansowych obejmujących lata 2007–2013, dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w tym okresie przydziela się do danego instrumentu finansowego na lata 2014–2020.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. h) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], dochody i płatności wygenerowane za pośrednictwem danego instrumentu finansowego przydziela się do tego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych już ustanowionych w wieloletnich ramach finansowych obejmujących lata 2007–2013, dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w tym okresie przydziela się do danego instrumentu finansowego na lata 2014–2020.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja „Instrument gwarancji pożyczkowych (LGF)” – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 150.000 EUR i z terminem wymagalności wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek w ramach sekurytyzowanych portfeli dłużnych. LGF umożliwia opracowanie sprawozdań dotyczących wspieranych innowacyjnych MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i wielkości pożyczek.

3. LFG obejmuje pożyczki do wysokości 250.000 EUR i z terminem wymagalności wynoszącym co najmniej 12 miesięcy, z wyjątkiem pożyczek w ramach sekurytyzowanych portfeli dłużnych. W przypadku finansowania przeniesienia własności przedsiębiorstwa kwota pożyczki może wynosić do 1.000.000 EUR. LGF umożliwia opracowanie odrębnych sprawozdań dotyczących wspieranych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, przeniesienia własności przedsiębiorstw, rozwijania istniejących przedsiębiorstw i innowacyjnych MŚP, zarówno pod kątem liczby, jak i wielkości pożyczek.

PROCEDURA

Tytuł

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020)

Odsyłacze

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.12.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Paul Rübig

6.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2012

 

 

 

Data przyjęcia

6.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luigi Berlinguer


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (10.7.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Emma McClarkin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję na lata 2014-2020 program COSME, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw Unii oraz wspieranie wdrażania strategii „Europa 2020”, jak również przyczynianie się do realizacji celu inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Sprawozdawczyni uważa, że powinien on rzeczywiście skupić się na wspieraniu konkurencyjności i wzrostu przedsiębiorstw UE, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jego celem powinno być również ułatwianie dostępu do finansowania oraz promowanie przedsiębiorczości, w tym wśród grup docelowych, takich jak ludzie młodzi czy kobiety. Ułatwianie dostępu do rynków, zwłaszcza w Unii, ale również na całym świecie, to inny kluczowy cel.

Zdaniem sprawozdawczyni samozatrudnienie i rozwój biznesu to ważne źródła wzrostu i nowych miejsc pracy na szczeblu UE. Należy zatem poprawić warunki dla przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, oraz dla obywateli chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Przygotowując niniejszą opinię, sprawozdawczyni skoncentrowała się na kilku kluczowych obszarach, które mogą przyczynić się do realizacji tego celu:

· promowanie stosowania nowych konkurencyjnych modeli biznesowych i współpracy MŚP w nowych łańcuchach wartości i na nowych rynkach;

· ulepszanie dostępu MŚP do finansowania w fazach rozruchu i wzrostu;

· ograniczanie i upraszczanie czasochłonnych przeszkód dla MŚP;

· szersze promowanie programów i środków COSME adresowanych do MŚP, aby były one świadome możliwości finansowych, które mogą wykorzystać;

· finansowanie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, zwłaszcza w celu wyodrębnienia programów UE, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność i wzrost przedsiębiorstw na jednolitym rynku;

· wspieranie MŚP przez zapewnianie porad i informacji na temat takich kwestii, jak przeszkody w wejściu na rynek, możliwości biznesowe, standardy i prawa własności intelektualnej w priorytetowych państwach trzecich;

· promowanie dostarczania informacji dotyczących usług cyfrowych;

· wprowadzenie systemu monitorowania celem dopilnowania, by banki wykorzystywały środki i gwarancje do zwiększania pożyczek dla MŚP.

Sprawozdawczyni jest zdania, że Unia Europejska nie powinna powielać działań już podejmowanych przez państwa członkowskie. Sprawozdawczyni z niecierpliwością oczekuje zatem na wyniki przeprowadzanego obecnie przez Komisję ogólnego przeglądu. Podstawowe znaczenie ma to, by COSME zapewniał wartość dodaną oraz by pieniądze wydane na ten program kierowane były na działania stymulujące wzrost.

Jeśli chodzi o środki wsparcia i uproszczenie, sprawozdawczyni podkreśla wartość inteligentnych regulacji, w tym kontroli „przydatności” istniejących przepisów i ocen skutków działań unijnych mających szczególne znaczenie dla konkurencyjności i wzrostu przedsiębiorstw. Aby zapewnić przedsiębiorstwom większą swobodę i promować wzrost tam, gdzie jest to konieczne, przepisy powinny zostać uproszczone lub uchylone, zaś obciążenia MŚP powinny zostać ograniczone w przyszłych przepisach.

Sprawozdawczyni zgadza się z podejściem Komisji, według której mikroprzedsiębiorstwa powinny zostać wyłączone ze stosowania przepisów UE, chyba że odwrotna sytuacja byłaby uzasadniona. Promowanie stosowania testu MŚP oraz testów konkurencyjności, które również powinny przeprowadzać państwa członkowskie, ma podstawowe znaczenie dla redukcji obciążeń.

W odniesieniu do turystyki sprawozdawczyni ma obawy co do odmiennego potraktowania tego sektora, podczas gdy inne niezwykle istotne dla wzrostu sektory, jak np. zamówienia publiczne i usługi, takiego odmiennego traktowania nie otrzymały. Według sprawozdawczyni podstawowe znaczenie ma ocena COSME, wraz z jego oddziaływaniem na tworzenie miejsc pracy i wzrost, w celu monitorowania zakresu, w jakim realizowane są cele programu.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej.

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej, na przykład dzięki MŚP, które odgrywają istotną rolę w realizacji tych celów.

Uzasadnienie

Istotną rolę MŚP w realizacji celów strategii „Europa 2020” odzwierciedla fakt, że są one wymienione w sześciu z siedmiu z jej inicjatyw przewodnich. W opisie programu należy konsekwentnie położyć nacisk na znaczenie MŚP.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W celu zapewnienia, by przedsiębiorstwa odgrywały centralną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego w Europie, w październiku 2010 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”12, zatwierdzony przez Radę Europejską w konkluzjach z grudnia 2010 r. Jest to przewodnia inicjatywa w ramach strategii „Europa 2020”. W komunikacie sformułowano strategię pobudzenia wzrostu i zatrudnienia poprzez utrzymanie i wpieranie silnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie, zwłaszcza poprzez ulepszenie ramowych warunków dla przedsiębiorstw, jak również poprzez wzmocnienie kilku aspektów jednolitego rynku, w tym usług dla przedsiębiorstw.

(2) W celu dopilnowania, by przedsiębiorstwa odgrywały centralną rolę w osiąganiu wzrostu gospodarczego w Europie, który jest głównym priorytetem, w październiku 2010 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”12, zatwierdzony przez Radę Europejską w konkluzjach z grudnia 2010 r. Jest to przewodnia inicjatywa w ramach strategii „Europa 2020”. W komunikacie sformułowano strategię pobudzenia wzrostu i zatrudnienia poprzez utrzymanie i wpieranie silnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie, zwłaszcza poprzez ulepszenie ramowych warunków dla przedsiębiorstw, jak również poprzez wzmocnienie kilku aspektów jednolitego rynku, w tym usług dla przedsiębiorstw.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Luki, rozdrobnienie i niepotrzebna biurokracja w obrębie jednolitego rynku utrudniają obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, czerpanie z niego pełnych korzyści. Wiele MŚP na przykład boryka się z nieustannymi trudnościami próbując prowadzić handel transgraniczny. Dlatego też nieodzowne są wspólne działania Komisji, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, aby zaradzić brakom wdrożeniowym, legislacyjnym i informacyjnym. Zgodnie z zasadą proporcjonalności Komisja i państwa członkowskie powinny też współpracować w celu zmniejszenia nadmiernych obciążeń administracyjnych, finansowych i regulacyjnych dla MŚP.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby przyczynić się zwiększenia konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, postępu w dążeniu do społeczeństwa opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego na wyważonym wzroście gospodarczym, należy ustanowić Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (zwany dalej „programem”).

(6) Aby przyczynić się zwiększenia konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw UE, a zwłaszcza MŚP, postępu w dążeniu do społeczeństwa opartego na wiedzy oraz rozwoju opartego na wyważonym wzroście gospodarczym, należy ustanowić Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (zwany dalej „programem”). Program powinien być szczególnie łatwo dostępny dla wszystkich MŚP, szczególnie małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, bez nakładania się z programami realizowanymi na poziomie państw członkowskich.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w zakresie konkurencyjności jest wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych i politycznych, które stworzą warunki dla zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona wydajność stanowi najważniejsze źródło trwałego wzrostu dochodów, co z kolei przyczynia się do poprawy standardu życia. Konkurencyjność jest również zależna od zdolności przedsiębiorstw do pełnego wykorzystania szans, takich jak jednolity rynek europejski. Jest to szczególnie istotne dla MŚP, które stanowią 99 % przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie trzecie istniejących miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 80 % nowo powstałych miejsc pracy, jak również generują ponad połowę wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. MŚP to kluczowy czynnik pobudzający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integrację społeczną.

(8) Zamierzeniem unijnej polityki w zakresie konkurencyjności jest wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych i politycznych, które stworzą warunki dla tworzenia i zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstw. Zwiększona wydajność stanowi najważniejsze źródło trwałego wzrostu dochodów, co z kolei przyczynia się do poprawy standardu życia. Konkurencyjność jest również zależna od zdolności przedsiębiorstw do pełnego wykorzystania szans, takich jak jednolity rynek europejski. Jest to szczególnie istotne dla MŚP, które stanowią 99 % przedsiębiorstw w Unii, zapewniają dwie trzecie istniejących miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz 80 % nowo powstałych miejsc pracy, jak również generują ponad połowę wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii. MŚP to kluczowy czynnik pobudzający wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integrację społeczną.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa społeczne. Należy również uwzględnić szczególne cechy oraz wymagania młodych przedsiębiorców, nowych i potencjalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców-kobiet, a także niektórych grup docelowych, takich jak migranci i przedsiębiorcy należący do defaworyzowanych lub szczególnie wrażliwych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz do zapewniania przedsiębiorcom drugiej szansy.

(11) Program ma być ukierunkowany przede wszystkim na MŚP, jak określono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Należy również uwzględnić szczególne cechy grup docelowych, takich jak młodzi przedsiębiorcy, nowi i potencjalni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy-kobiety. Należy zapewnić ukierunkowane informacje dla szczególnych grup, takich jak migranci i osoby niepełnosprawne. Program ten ma również zachęcić starszych obywateli do podejmowania lub kontynuowania działalności gospodarczej oraz promować przenoszenie własności przedsiębiorstw, firmy odpryskowe oraz zapewnianie przedsiębiorcom drugiej szansy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw oraz na wzrost przedsiębiorstw. Wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz rozwoju ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych.

(12) Wiele unijnych problemów z konkurencyjnością wiąże się z trudnościami MŚP w dostępie do finansowania – mają one kłopoty z wykazaniem zdolności kredytowej oraz uzyskaniem dostępu do kapitału ryzyka. Ma to negatywny wpływ na poziom i jakość nowo powstających przedsiębiorstw, na wzrost przedsiębiorstw oraz na powodzenie przeniesienia własności lub przekazania przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu. Wartość dodana proponowanych instrumentów finansowych polega między innymi na wzmocnieniu jednolitego rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz rozwoju uproszczonego i bardziej przejrzystego ogólnoeuropejskiego rynku finansowego dla MŚP. Działania podejmowane na poziomie unijnym powinny uzupełniać wykorzystywanie przez państwa członkowskie instrumentów finansowych adresowanych do MŚP oraz być zgodne i spójne z nim. Jednostki, którym powierzona zostanie realizacja działań, powinny zapewnić dodatkowość i uniknąć podwójnego finansowania ze środków unijnych.

Uzasadnienie

Zadbanie o warunki przenoszenia własności jest bardzo ważnym elementem zagwarantowania dostępności finansowania. Dostępność kapitału podczas zmiany własności jest jednym z głównych wyzwań polityki w zakresie przedsiębiorczości.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości wykazała swoją wartość dodaną dla MŚP jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, pomagając im w podnoszeniu konkurencyjności oraz poszukiwaniu możliwości biznesowych na jednolitym rynku i poza jego granicami. Usprawnienie metodologii oraz metod pracy, jak również regulacji o wymiarze europejskim odnoszących się usług dla przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. W szczególności sieć okazała się pomocna dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do współpracy biznesowej oraz transferu technologii, a także uzyskiwaniu porad dotyczących źródeł finansowania, praw własności intelektualnej oraz ekoinnowacji i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła również uzyskanie opinii zwrotnych na temat prawodawstwa i norm unijnych. Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w tej sieci jest szczególnie istotna dla usunięcia asymetrii informacyjnych oraz obniżenia kosztów związanych z transakcjami transgranicznymi.

(13) Europejska Sieć Przedsiębiorczości powinna nadal wykazywać swoją wartość dodaną dla MŚP w zakresie wyodrębniania odpowiednich unijnych programów i usług na rzecz wsparcia przedsiębiorstw, pomagając im w podnoszeniu konkurencyjności oraz poszukiwaniu możliwości biznesowych na jednolitym rynku i poza jego granicami. Usprawnienie metodologii oraz metod pracy, jak również regulacji o wymiarze europejskim odnoszących się usług dla przedsiębiorstw można osiągnąć wyłącznie na szczeblu UE. W szczególności sieć okazała się pomocna dla MŚP w wyszukiwaniu partnerów do współpracy biznesowej oraz transferu technologii, a także uzyskiwaniu porad dotyczących źródeł finansowania unijnego, praw własności intelektualnej oraz unijnych programów wspierania ekoinnowacji i zrównoważonej produkcji. Umożliwiła również uzyskanie opinii zwrotnych na temat prawodawstwa i norm unijnych oraz skutecznie przyczyniła się do udziału MŚP w programach finansowania UE, takich jak siódmy program ramowy. Wyjątkowa baza wiedzy zgromadzona w tej sieci jest szczególnie istotna dla usunięcia asymetrii informacyjnych oraz obniżenia kosztów związanych z transakcjami transgranicznymi. Należy w miarę możliwości kontynuować optymalizację sieci przez zacieśnienie kontaktu z krajowymi punktami kontaktowymi i podniesienie jej rangi w państwach członkowskich.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Działania w tej dziedzinie mogą stworzyć równe szanse dla MŚP planujących podjęcie działalności poza granicami kraju pochodzenia. Takie działania powinny obejmować m.in. informowanie na temat praw własności intelektualnej i standardów technicznych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja muszą stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na interesy MŚP oraz sektory, w których są one najaktywniejsze. Inicjatywy na szczeblu Unii są niezbędne dla tworzenia równych szans dla MŚP oraz dla wymiany informacji i wiedzy na skalę europejską.

(15) Aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza MŚP, państwa członkowskie oraz Komisja muszą stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe, ograniczając obciążenia wynikające z prawodawstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na interesy MŚP. Inicjatywy na szczeblu Unii są niezbędne dla tworzenia równych szans dla MŚP, dla wymiany informacji i wiedzy na skalę europejską oraz dla wspierania rozwoju wspólnej unijnej polityki na rzecz MŚP o europejskiej wartości dodanej. Usługi cyfrowe mogą być szczególnie opłacalne w tym obszarze.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Właściwe wdrażanie, egzekwowanie i monitorowanie przez Komisję i państwa członkowskie pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku sporów konsumenckich umożliwiłoby szybsze, tańsze i mniej zbiurokratyzowane rozwiązywanie konfliktów korzystne dla konsumentów i handlowców, w związku z czym należy zachęcać MŚP do większego udziału w jednolitym rynku i poprawy ich konkurencyjności.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą również demonstracja i efekty stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości i konferencje, jak również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk.

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Europejską wartość dodaną tworzą również demonstracja i efekty stymulacyjne, jak również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) MŚP często nie mają możliwości dostępu do rynków zamówień publicznych w związku z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi w zaproszeniach do składania ofert. Komisja i państwa członkowskie powinny uprościć te wymogi w celu wspierania konkurencyjności i tworzenia równych szans dla MŚP.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, przemiany demograficzne, ograniczenie zasobów oraz pojawiające się tendencje społeczne tworzą wyzwania i możliwości dla niektórych sektorów działalności gospodarczej. Dla przykładu sektory wytwórczości opartej na wzornictwie zmagają się z globalnymi wyzwaniami; charakteryzuje je wysoki odsetek MŚP, które muszą się dostosować, aby móc odnieść korzyści oraz wykorzystać szanse, jakie stwarza wysoki popyt na spersonalizowane, kompleksowe produkty. Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE.

(17) Ogólnoświatowa konkurencja, przemiany demograficzne, ograniczony charakter zasobów naturalnych oraz pojawiające się tendencje społeczne tworzą wyzwania i możliwości dla wielu sektorów działalności gospodarczej zmagających się z globalnymi wyzwaniami i charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP. Dla przykładu sektory wytwórczości opartej na wzornictwie muszą się dostosować, aby czerpać korzyści z niewykorzystanego potencjału wysokiego popytu na spersonalizowane, kompleksowe produkty. Produkty konsumpcyjne oparte na wzornictwie stanowią istotny element gospodarki Unii, a przedsiębiorstwa z tego sektora przyczyniają się znacząco do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Ponieważ wyzwania te dotyczą wszystkich unijnych MŚP w tych sektorach, niezbędny jest wzmożony wysiłek na szczeblu UE, by zapewnić dodatkowy wzrost gospodarczy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zatytułowanym „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, zatwierdzonym przez Radę Europejską w konkluzjach z października 2010 r., turystyka jest ważnym sektorem unijnej gospodarki. Branża ta wnosi duży wkład w unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje sporym potencjałem rozwoju działalności gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej głównie MŚP. Traktat lizboński dostrzega znaczenie turystyki, przyznając Unii określone kompetencje w tej sferze, które uzupełniają działania państw członkowskich. Inicjatywa na szczeblu Unii w sektorze turystyki niewątpliwie stwarza wartość dodaną, zwłaszcza poprzez zapewnienie danych i analiz, rozwój transgranicznych strategii promocyjnych oraz wymianę najlepszych praktyk.

(18) Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zatytułowanym „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, zatwierdzonym przez Radę Europejską w konkluzjach z października 2010 r., turystyka jest ważnym sektorem unijnej gospodarki. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa szczegółowe kompetencje Unii w tym zakresie. Branża ta wnosi duży wkład w unijny produkt krajowy brutto (PKB) oraz tworzenie miejsc pracy, a także dysponuje sporym potencjałem rozwoju działalności gospodarczej, gdyż funkcjonują w niej głównie MŚP, jak w przypadku większości sektorów działalności gospodarczej. Program powinien wspierać inicjatywy w sektorze turystyki, jeżeli stwarzają one wyraźną wartość dodaną na szczeblu Unii.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Program powinien wskazywać działania służące wytyczonym celom, określać łączną kopertę finansową na osiągnięcie tych celów, różne rodzaje środków wykonawczych, jak również rozwiązania dotyczące monitorowania i oceny oraz ochrony interesów finansowych Unii.

(19) Program powinien wskazywać działania służące wytyczonym celom, określać łączną kopertę finansową na osiągnięcie tych celów, różne rodzaje środków wykonawczych, jak również przejrzyste rozwiązania dotyczące monitorowania i oceny oraz ochrony interesów finansowych Unii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie z innymi programami unijnymi i funduszami strukturalnymi.

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie programu z innymi programami unijnymi, takimi jak „Horyzont 2020”, i z funduszami strukturalnymi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w tym w sektorze turystyki;

(a) wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

(b) krzewienie ducha i kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) zmiany obciążeń administracyjnych dla MŚP,

(c) zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla MŚP,

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) wskaźnik rotacji MŚP.

(e) nowo powstające MŚP, ich wzrost i spadek liczby upadłości.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki;

(a) poprawa ramowych warunków konkurencyjności, wzrostu, umiędzynarodowienia i trwałej działalności unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, także w sektorze usług, turystyki, zamówień publicznych i nowej przedsiębiorczości;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych, jak ludzie młodzi i kobiety;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych oraz w szczególności kapitału wysokiego ryzyka;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie.

(d) poprawa dostępu do rynków, zwłaszcza wewnątrz Unii, jak również na świecie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu rozwoju odpowiedniej infrastruktury, światowej klasy klastrów oraz sieci biznesowych, warunków ramowych i rozwoju trwałych produktów, usług i procesów;

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie rozwoju odpowiedniej infrastruktury, światowej klasy klastrów oraz sieci biznesowych, warunków ramowych i promowaniu rozwoju trwałych produktów, usług i procesów;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz MŚP oraz współpracy pomiędzy decydentami politycznymi, w dążeniu w szczególności do ułatwienia dostępu MŚP do programów oraz środków.

(c) wsparcie w rozwoju polityki na rzecz MŚP oraz współpracy pomiędzy decydentami politycznymi, w dążeniu w szczególności do ułatwienia dostępu do programów oraz środków, a także zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla MŚP.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) środki promowania dostępu MŚP do zamówień publicznych, zwłaszcza poprzez lepszą informację i wskazówki na temat przetargów oraz nowych możliwości, jakie oferują zmodernizowane ramy prawne UE, wymianę najlepszych praktyk oraz organizację szkoleń i wydarzeń z udziałem nabywców publicznych i MŚP;

Uzasadnienie

Należy dostosować narzędzia polityki publicznej do potrzeb MŚP. Powinny one korzystać z kodeksu najlepszych praktyk zawierającego wskazówki, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą stosować zasady ramowe w zamówieniach publicznych, aby ułatwiać udział MŚP w przetargach. Poprawka ma na celu wdrożenie V zasady KMP: „Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP”. Program COSME finansuje środki promujące dostęp MŚP do zamówień publicznych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może wspierać inicjatywy przyspieszające powstawanie konkurencyjnych branż przemysłu, na podstawie działań międzysektorowych w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii. tego rodzaju inicjatywy powinny również stymulować rozwój nowych rynków oraz dostaw towarów i usług według najbardziej konkurencyjnych modeli biznesowych, bądź zmodyfikowanych łańcuchów wartości. Powinny one obejmować inicjatywy zwiększające produktywność, zasobooszczędność, zrównoważenie oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.

3. Komisja wspiera inicjatywy przyspieszające powstawanie konkurencyjnych branż przemysłu, na podstawie działań międzysektorowych w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii. Tego rodzaju inicjatywy stymulują wprowadzanie nowych konkurencyjnych modeli biznesowych, współpracę MŚP w nowych łańcuchach wartości i rozwój nowych rynków oraz promują udoskonalone produkty i procesy oraz elastyczne struktury organizacyjne. Mogą one obejmować inicjatywy zwiększające produktywność, zasobooszczędność, zrównoważenie oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw. Działania zachęcają do przyjmowania nowych modeli biznesowych oraz do komercyjnego stosowania odnośnych pomysłów na nowe produkty i usługi. Komisja może także wspierać specjalne inicjatywy sektorowe na rzecz tych celów w obszarach charakteryzujących się wysokim odsetkiem MŚP oraz wysokim wkładem w PKB Unii, takich jak sektor turystyki, w przypadkach gdy można wystarczająco wykazać wartość dodaną dla Unii.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wnosi wkład w promocję przedsiębiorczości poprzez ulepszenie ramowych warunków wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Komisja wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw oraz ich wzrostowi.

1. Komisja wnosi wkład we wspieranie ducha przedsiębiorczości poprzez ulepszenie ramowych warunków wpływających na rozwój przedsiębiorczości. Komisja wspiera otoczenie biznesowe sprzyjające powstawaniu, rozwojowi, przenoszeniu własności i wzrostowi przedsiębiorstw oraz oferowaniu im drugiej szansy.

Uzasadnienie

MŚP są wrażliwe na szybko zmieniające się warunki rynkowe; istotne jest też zachowanie pewnej elastyczności przy alokowaniu funduszy.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja wspiera działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania na etapie powstawania i wzrostu, w uzupełnieniu instrumentów finansowych na rzecz MŚP stosowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i regionalnym. Aby zachować uzupełniający charakter, działania te są ściśle koordynowane z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym oraz w ramach polityki spójności. Takie działania powinny mieć na celu pobudzenie finansowania zarówno w formie kapitałowej, jak i kredytowej.

1. Komisja wspiera działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania oraz ograniczenie i uproszczenie czasochłonnych barier dla MŚP na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności, bez nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych i regulacyjnych i w uzupełnieniu instrumentów finansowych na rzecz MŚP stosowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym i regionalnym. Aby zachować uzupełniający charakter, działania te są ściśle koordynowane z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym oraz w ramach polityki spójności. Takie działania powinny mieć na celu pobudzenie finansowania zarówno w formie kapitałowej, jak i kredytowej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu dalszej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych oraz ich dostępu do rynków Komisja utrzymuje wsparcie dla Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.

1. W celu dalszej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych oraz ich dostępu do rynków Komisja finansuje Europejską Sieć Przedsiębiorczości celem wyodrębnienia odpowiednich programów unijnych sprzyjających zwiększeniu ich konkurencyjności i analizowaniu możliwości biznesowych, zwłaszcza w ramach jednolitego rynku, przy jednoczesnym unikaniu powielania starań państw członkowskich.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja może wspierać działania służące poprawie dostępu MŚP do jednolitego rynku, w tym działania informacyjne i uświadamiające.

2. Komisja wspiera działania służące poprawie dostępu MŚP do jednolitego rynku, w tym działania informacyjne (w tym za pomocą usług cyfrowych) i uświadamiające na takie tematy jak transgraniczne możliwości biznesowe. Działania te mogą też być ukierunkowane na dążenie do zniesienia istniejących przeszkód prawnych i regulacyjnych. Środki mogą obejmować dopilnowanie, aby punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i serwis Europe Direct dysponowały odpowiednimi informacjami, a w razie konieczności przeszkoleniem, tak aby oferować MŚP wysoki standard usług, a także przeorientowanie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości na udzielanie ukierunkowanego i dostosowanego wsparcia MŚP.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Poszczególne środki mają na celu ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza Unią oraz wzmocnienie istniejących usług wsparcia na tych rynkach. W ramach programu MŚP mogą otrzymywać pomoc w zakresie standardów oraz praw własności intelektualnej w priorytetowych państwach trzecich.

3. Poszczególne środki mają na celu ułatwienie dostępu MŚP do rynków poza Unią oraz wzmocnienie istniejących usług wsparcia na tych rynkach. W ramach programu MŚP mogą otrzymywać pomoc, porady i informacje w zakresie między innymi przeszkód w wejściu na rynek, możliwości biznesowych, standardów oraz praw własności intelektualnej w priorytetowych państwach trzecich. Działania te powinny uzupełniać podstawowe działania państw członkowskich na rzecz promowania handlu, ale ich nie powielać.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przyjmuje roczny program prac na potrzeby realizacji programu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. W rocznych programach prac określone zostają cele, oczekiwane rezultaty, metody realizacji i ich kwoty całkowite. Zawierają one także opis finansowanych działań, kwoty przeznaczone na każde działanie oraz wstępny harmonogram realizacji, a także odpowiednie wskaźniki pozwalające monitorować skuteczność w uzyskiwaniu wyników i osiąganiu celów. W odniesieniu do dotacji określają one priorytety, najważniejsze kryteria oceny i maksymalny poziom współfinansowania.

1. Komisja przyjmuje roczny program prac na potrzeby realizacji programu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2. W rocznych programach prac określone zostają cele oparte na wcześniejszych konsultacjach, oczekiwane rezultaty, metody realizacji i ich kwoty całkowite. Zawierają one także opis finansowanych działań, kwoty przeznaczone na każde działanie oraz wstępny harmonogram realizacji, a także odpowiednie wskaźniki pozwalające monitorować skuteczność w uzyskiwaniu wyników i osiąganiu celów. W odniesieniu do dotacji określają one priorytety, najważniejsze kryteria oceny i maksymalny poziom współfinansowania.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przeprowadzanie ocen skutków unijnych środków szczególnie istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw, w dążeniu do wyodrębnienia obszarów istniejącego prawodawstwa wymagających uproszczenia, bądź obszarów, w których należy przedstawić projekty nowych środków legislacyjnych;

c) przeprowadzanie kontroli „przydatności” istniejącego prawodawstwa i ocen skutków unijnych środków szczególnie istotnych dla konkurencyjności i wzrostu przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, w dążeniu do wyodrębnienia obszarów istniejącego prawodawstwa wymagających uproszczenia bądź uchylenia oraz aby zapewnić zmniejszenie obciążeń MŚP w obszarach, w których proponowane są nowe środki legislacyjne;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa wywierającego wpływ na przedsiębiorstwa, poszczególnych kierunków polityki przemysłowej oraz środków związanych z konkurencyjnością;

(d) przeprowadzanie oceny prawodawstwa wywierającego wpływ na przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na MŚP, poszczególnych kierunków polityki przemysłowej oraz środków związanych z konkurencyjnością.

Uzasadnienie

W opisie programu należy konsekwentnie kłaść nacisk na znaczenie MŚP.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie z monitorowania, w którym bada skuteczność i wydajność wspieranych działań pod względem realizacji finansowej, wyników, a ilekroć to możliwe, skutków. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków związanych z klimatem oraz wpływu działań przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie zmian klimatu, o ile gromadzenie tych informacji nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia administracyjnego dla MŚP.

2. Komisja sporządza roczne sprawozdanie z monitorowania, w którym bada skuteczność i wydajność wspieranych działań pod względem realizacji finansowej, wyników i skutków, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i wzrost. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące kwoty wydatków związanych z klimatem oraz wpływu działań przyczyniających się do osiągnięcia celów w zakresie zmian klimatu, o ile gromadzenie tych informacji nie stanowi nieuzasadnionego obciążenia administracyjnego dla MŚP.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Nie później niż w połowie 2018 r., w celu podjęcia decyzji o wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu środków, Komisja sporządza sprawozdanie z oceny na temat osiągnięcia celów wszystkich działań wspieranych w ramach programu, pod względem skuteczności wykorzystania zasobów i europejskiej wartości dodanej. Sprawozdanie z oceny dotyczy ponadto zakresu uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszej adekwatności wszystkich celów, a także wkładu środków w unijne priorytety na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia się także wyniki oceny skutków długoterminowych poprzednich środków.

3. Nie później niż do 2018 r., w celu podjęcia decyzji o wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu środków, Komisja sporządza sprawozdanie z oceny – następnie publikowane co trzy lata – na temat osiągnięcia celów wszystkich działań wspieranych w ramach programu, pod względem skuteczności – zwłaszcza dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – oraz wykorzystania zasobów i europejskiej wartości dodanej. Sprawozdanie z oceny dotyczy ponadto zakresu uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszej adekwatności wszystkich celów, a także wkładu środków w unijne priorytety na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia się także wyniki oceny skutków długoterminowych poprzednich środków.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Aby środki trafiały do MŚP, należy wprowadzić system monitorowania celem dopilnowania, by banki wykorzystywały środki i gwarancje do zwiększania pożyczek dla MŚP. Może on obejmować systemy sprawozdawcze oraz kodeks postępowania dla banków udzielających pożyczek MŚP. System monitorowania gwarantuje też, że pożyczki z funduszy Unii otrzymują nie tylko średnie przedsiębiorstwa, ale także małe i mikro- przedsiębiorstwa.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instrumenty finansowe w ramach programu będą stosowane w celu ułatwienia MŚP zorientowanym na wzrost dostępu do finansowania. Do instrumentów finansowych zalicza się instrument kapitałowy oraz instrument gwarancji pożyczkowej.

1. Instrumenty finansowe w ramach programu będą stosowane w celu ułatwienia MŚP dostępu do finansowania na etapie ich powstawania, wzrostu i przenoszenia własności. Do instrumentów finansowych zalicza się instrument kapitałowy oraz instrument gwarancji pożyczkowej.

Uzasadnienie

MŚP są wrażliwe na szybko zmieniające się warunki rynkowe; istotne jest też zachowanie pewnej elastyczności przy alokowaniu funduszy.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instrumenty finansowe dla MŚP zorientowanych na wzrost mogą, gdzie jest to stosowne, zostać połączone z innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwa członkowskie i organy nimi zarządzające zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych]], oraz z dotacjami udzielanymi przez UE, w tym na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Instrumenty finansowe dla MŚP mogą, gdzie jest to stosowne, zostać połączone z innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwa członkowskie i organy nimi zarządzające zgodnie z [art. 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr XXX/201X [nowe rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych]], oraz z dotacjami udzielanymi przez UE, w tym na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel ogólny 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w tym w sektorze turystyki

1. Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel ogólny 1 – Wskaźnik skutku 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmiana obciążeń administracyjnych dla MŚP (liczba dni potrzebnych do rejestracji nowego przedsiębiorstwa)

Ograniczenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla MŚP (liczba dni potrzebnych do rejestracji nowego przedsiębiorstwa)

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel szczegółowy 1 – Opracowanie polityki dotyczącej MŚP – Wskaźnik wyników 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP

Liczba państw członkowskich stosujących test MŚP i test konkurencyjności

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel szczegółowy 2– Wsparcie przedsiębiorczości – Cel średnioterminowy (wynik) do 2017 r.

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Około 7 działań upraszczających rocznie.

Co najmniej 7 działań upraszczających przyjętych rocznie.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – ust. 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFG nakierowany jest na fundusze oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz finansowanie typu mezzanine, takie jak pożyczki podporządkowane lub partycypacyjne, faz ekspansji i wzrostu przedsiębiorstw, w szczególności działających na skalę międzynarodową, przy jednoczesnej możliwości inwestowania w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju w połączeniu z instrumentem kapitałowym dla działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym drugim przypadku inwestycje z EFG nie mogą przekroczyć 20 % całości inwestycji UE, z wyjątkiem finansowania wieloetapowego, w którego przypadku finansowanie z EFG i instrumentu kapitałowego dla działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej będzie przekazywane proporcjonalnie, w oparciu o politykę inwestycyjną funduszy. EFG ma funkcjonować, unikając wykupu lub refinansowania przeznaczonego na rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa. Komisja może zdecydować o zmianie progu 20 %, w świetle zmieniających się warunków rynkowych..

1. EFG nakierowany jest na fundusze oferujące kapitał wysokiego ryzyka oraz finansowanie typu mezzanine, takie jak pożyczki podporządkowane lub partycypacyjne, przedsiębiorstwom w fazie ekspansji i wzrostu (co obejmuje innowacyjne przedsiębiorstwa w fazie ekspansji i wzrostu), w szczególności działających na skalę międzynarodową, przy jednoczesnej możliwości inwestowania w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju w połączeniu z instrumentem kapitałowym dla działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym drugim przypadku inwestycje z EFG nie mogą przekroczyć 20 % całości inwestycji UE, z wyjątkiem finansowania wieloetapowego, w którego przypadku finansowanie z EFG i instrumentu kapitałowego dla działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej będzie przekazywane proporcjonalnie, w oparciu o politykę inwestycyjną funduszy. EFG ma funkcjonować, unikając wykupu lub refinansowania przeznaczonego na rozwiązanie nabytego przedsiębiorstwa. Komisja może zdecydować o zmianie progu 20 %, w świetle zmieniających się warunków rynkowych..

PROCEDURA

Tytuł

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

Sprawozdawca(y)

13.12.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Emma McClarkin

29.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2012

30.5.2012

9.7.2012

 

Data przyjęcia

10.7.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

0

Posłowie obecni w trakcie głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (25.9.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

(COM(2011)0834) – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marina Yannakoudakis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W obliczu kryzysu gospodarczego w całej UE istotnym jest, abyśmy dobrze wykorzystywali nasze zasoby i aby przynosiły one jak największe korzyści. Największy atut ogółu przedsiębiorstw to ich pracownicy, a także przedsiębiorcy, którzy tworzą innowacyjne i nieinnowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Pracownicy ci oraz MŚP stanowią krwiobieg gospodarki europejskiej.

W ramach MŚP wkład kobiet nie osiągnął jeszcze pełni swojego potencjału(1) i musimy dążyć do tego, aby zapewnić wzrost ich uczestnictwa w tej dziedzinie przy jednoczesnym propagowaniu praktycznych zaleceń, które uwzględniają realia świata biznesu i gospodarki w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym.

Podczas gdy wszystkie sektory biznesowe powinny mieć zapewniony równy dostęp do przyszłego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020 (COSME), powinniśmy zapewnić również, aby w ramach tych przedsiębiorstw bliżej przyjrzeć się potrzebie zapewnienia równości płci poprzez włączenie perspektywy równości mężczyzn i kobiet do tego wniosku.

Co ważne, musimy również dopilnować wywiązania się z zobowiązania moralnego do pomocy w zmniejszaniu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE, jako że 16% ludności w 27 państwach członkowskich w 2010 roku było zagrożone ubóstwem, gdyż dochód, jakim dysponowali, znajdował się poniżej granicy ryzyka(2). Ta statystyka jasno pokazuje, jaką wartość i znaczenie ma wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców, stanowiących różnorodną grupę pod względem wieku, doświadczenia i wykształcenia.

Ponieważ europejski kryzys gospodarczy wciąż trwa, niezwykle ważne jest, aby wszystkie inicjatywy UE były optymalne pod względem stosunku kosztów do korzyści, ponieważ stanowią one ważne narzędzia wsparcia wzrostu gospodarczego i społecznego w miejscu pracy. Mając na uwadze ten fakt jako punkt wyjścia, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat istniejących możliwości finansowania, takich jak mikrofinanse, specjalne dotacje i kapitał wysokiego ryzyka, kładąc nacisk na kwestię równości płci.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że zawiła legislacja UE nie jest praktycznym rozwiązaniem na przyszłość, w szczególności zważywszy na fakt, iż zatrudnienie należy do kompetencji państw członkowskich. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest zdania, że dzielenie się zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk jest najbardziej skutecznym sposobem wspierania zrównoważonej konkurencji i przedsiębiorczości. Przynosi to podwójną korzyść: wsparcie kobiet-przedsiębiorców przy względnie niskim koszcie finansowym.

Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk

Dla prawdziwego zrozumienia problemu konieczne jest zebranie zwięzłych, dokładnych i aktualnych danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane te powinny być podzielone na informacje dotyczące płci, pochodzenia etnicznego, wieku, obszaru, skali i czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawi to, że fundusze zostaną przeznaczone na właściwe i najbardziej skuteczne obszary, aby zapewnić wzrost gospodarczy i wspierać kobiety w MŚP.

Oprócz tego w opinii uznaje się, że równość płci najlepiej osiągnąć poprzez solidną edukację, która promuje sprawiedliwość i zachęca kobiety do osiągnięcia pełnego potencjału we wszystkich obszarach zatrudnienia. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje edukacyjne programy wsparcia mentorskiego, takie jak europejska sieć ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości (ENFEA), ale utrzymuje, że w celu zwiększenia potencjału tej inicjatywy państwa członkowskie powinny wykorzystać istniejące w UE udogodnienia, aby przyjąć i zrealizować program.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) może również przyczynić się do sprawnego funkcjonowania MŚP, oferując elastyczne możliwości w miejscu pracy. Należy zachęcać państwa członkowskie do wykorzystywania ICT, które mogą przyczyniać się do podnoszenia świadomości i wspierania kobiet w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, jak np. internetowe portale i blogi, mogące zawierać linki do odpowiednich kobiet-przedsiębiorców, przedstawicieli i wydarzeń. Internet i wsparcie on-line mogą również oferować wybór kobietom, które pracują w domu lub mają siedzibę w oddalonych obszarach. Wsparcie musi mieć zasięg zarówno krajowy, jak i regionalny, i powinno być dostępne poprzez różne nośniki komunikacji.

Streszczenie

Zwiększenie równości płci w biznesie wymaga wieloaspektowego podejścia, które promuje zalecenia dotyczące najlepszych praktyk oferujących wybór, elastyczność i szanse dla kobiet. Osiągnięcie tego celu wymaga zwięzłych, dokładnych i aktualnych danych, dostępu do mikrofinansów, solidnej edukacji, programów wsparcia, wzorców do naśladowania oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które powinny oferować maksymalny rezultat przy minimalnym koszcie. Poparcie zapotrzebowania na takie środki będzie oznaczało sprostanie moralnemu zobowiązaniu do pomocy w zmniejszaniu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE.

Program COSME stanowi realny harmonogram działań na następne pięć lat i sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby, aby ostateczny tekst uwzględnił, że wyjątkowy wkład kobiet do biznesu może wspierać wzrost gospodarczy i zachęcać do niego, co okaże się niezbędne, aby pomóc złagodzić poważny kryzys gospodarczy, w jakim znajduje się obecnie Europa i szerzej pojmowana gospodarka globalna.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej.

(1) W marcu 2010 roku Komisja przyjęła komunikat pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwany dalej „strategią »Europa 2020«”). W czerwcu 2010 r. komunikat został zatwierdzony przez Radę Europejską. Strategia „Europa 2020” stanowi reakcję na kryzys gospodarczy i ma przygotować Europę na następne dziesięciolecie. Wytyczono w niej pięć ambitnych celów dotyczących klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji, edukacji i włączenia społecznego, które maja zostać osiągnięte do roku 2020, jak również określono kluczowe czynniki pobudzające wzrost, w dążeniu do zwiększenia dynamiki i konkurencyjności Europy. Podkreślono również znaczenie przyspieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich wskaźników zatrudnienia, gospodarki niskoemisyjnej, zasobo- i energooszczędnej oraz spójności społecznej zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W czerwcu 2008 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „»Najpierw myśl na małą skalę« Program »Small Business Act« dla Europy”, zatwierdzony przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Program „Small Business Act” przewiduje kompleksowe ramy polityczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zakłada promocję przedsiębiorczości oraz ugruntowuje zasadę „najpierw myśl na małą skalę” w sferze prawa i polityki, w celu wzmocnienia konkurencyjności MŚP. Program „Small Business Act” określa 10 zasad oraz przedstawia zarys działań politycznych i legislacyjnych wspierających zdolność MŚP do wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Wdrożenie programu „Small Business Act” przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. Kilka działań na rzecz MŚP już zostało określonych w treści inicjatyw przewodnich.

(3) W czerwcu 2008 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „»Najpierw myśl na małą skalę« Program »Small Business Act« dla Europy”, zatwierdzony przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Program „Small Business Act” przewiduje kompleksowe ramy polityczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zakłada promocję przedsiębiorczości, dąży do lepszego wykorzystania potencjału przedsiębiorczości młodzieży i kobiet oraz ugruntowuje zasadę „najpierw myśl na małą skalę” w sferze prawa i polityki, w celu wzmocnienia konkurencyjności MŚP. Program „Small Business Act” określa 10 zasad oraz przedstawia zarys działań politycznych i legislacyjnych wspierających zdolność MŚP do wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Wdrożenie programu „Small Business Act” przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. Kilka działań na rzecz MŚP już zostało określonych w treści inicjatyw przewodnich.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W projekcie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, przyjętym w dniu 29 czerwca 2011 r., Komisja określa pakiet propozycji legislacyjnych oraz dokumentów dotyczących budżetu Unii na lata 2014–2020. Wieloletnie ramy finansowe zawierają opis sposobów osiągnięcia celów polityki, którymi są: zwiększenie wzrostu gospodarczego oraz stworzenie większej liczby miejsc pracy w Europie, utworzenie niskoemisyjnej oraz bardziej wrażliwej na kwestie środowiskowe gospodarki, a także zwiększenie międzynarodowego znaczenia Europy.

(5) W projekcie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, przyjętym w dniu 29 czerwca 2011 r., Komisja określa pakiet propozycji legislacyjnych oraz dokumentów dotyczących budżetu Unii na lata 2014–2020. zwiększenie wzrostu gospodarczego oraz stworzenie większej liczby miejsc pracy w Europie zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, utworzenie niskoemisyjnej oraz bardziej wrażliwej na kwestie środowiskowe gospodarki, a także zwiększenie międzynarodowego znaczenia Europy.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Przedsiębiorczość kobiet oraz MŚP kierowane przez kobiety stanowią podstawowe źródło podwyższania stopnia zatrudnienia kobiet, a co za tym idzie – większego skorzystania z poziomu wykształcenia kobiet. Przedsiębiorczość kobiet zapewnia również dynamizm i innowacyjność przedsiębiorstw, a jej potencjał jest w zbyt małym stopniu wykorzystywany w Unii Europejskiej, gdyż wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę i przynosi jej bezpośrednie korzyści. Kobiety wykazują szczególną motywację w kierunku samodzielności, ponieważ dzięki prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa mogą same decydować o swoim czasie pracy, a dzięki temu lepiej łączyć życie zawodowe z rodzinnym. W niestabilnej sytuacji gospodarczej łatwo zapomina się o działaniach na rzecz kobiet-przedsiębiorców.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Z uwagi na niski wskaźnik przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety (jedynie 30% w Europie) program powinien wspierać i ułatwiać przedsiębiorczość kobiet, jako że kobiety-przedsiębiorcy mają istotny wpływ na gospodarkę, nie tylko w związku z ich zdolnością tworzenia miejsc pracy dla siebie, ale także dla innych. Obecne globalne warunki gospodarcze silnie podkreślają istotny wymiar przedsiębiorczości kobiet jako wschodzącej siły gospodarczej oraz potrzebę jej wspierania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c) Program powinien podkreślać znaczenie wspierania nieopartej na segregacji płciowej własności przedsiębiorstwa, edukacji, szkolenia, badań i obrony interesów, upowszechniając poprzez system odpowiednie informacje wszystkim zainteresowanym podmiotom, a także organizując kampanie i tworząc serwisy społecznościowe. Za pośrednictwem uniwersytetów, instytucji unijnych, ministerstw edukacji i decydentów politycznych w państwach członkowskich program powinien wspierać w równym stopniu przedsiębiorczość kobiet jako sferę zainteresowania obu płci od wczesnych etapów edukacji oraz obraz kobiet-przedsiębiorców jako wzorców do naśladowania.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Mając na uwadze, że pośrednicy finansowi udzielają mikrokredytów (czyli pożyczek opiewających na kwotę poniżej 25 000 euro) w systemie gwarancyjnym. Program nie przewiduje specjalnego filaru dotyczącego mikrokredytów, ponieważ pokryłoby to się z „Programem na rzecz przemian i innowacji społecznych”, zaproponowanym przez Komisję 6 października 2011 r., który specjalnie obejmuje mikrokredyty.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą również demonstracja i efekty stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości i konferencje, jak również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk.

(16) Kolejnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność jest stosunkowo słaby duch przedsiębiorczości w Unii, którego należy pobudzać innowacyjnymi i zróżnicowanymi podejściami wobec konkretnych grup docelowych, zwłaszcza młodzieży i kobiet. Zaledwie 45 % obywateli europejskich (w tym mniej niż 40 % kobiet) wyraża zainteresowanie samozatrudnieniem, w porównaniu do 55 % populacji amerykańskiej i 71 % chińskiej. Wartość dodaną UE tworzą również demonstracja i efekty stymulacyjne, np. Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości i poświęcone przedsiębiorczości konferencje, projekty, warsztaty i programy wsparcia mentorskiego, jak również środki służące zwiększeniu spójności i zbliżenia, takie jak analizy porównawcze i wymiana najlepszych praktyk. W zachęcaniu kobiet do przedsiębiorczości, utrzymaniu ich karier jako przedsiębiorców i czynieniu z nich wzorców do naśladowania zasadnicze znaczenie ma zmierzenie się z kontekstualnymi przeszkodami, tradycyjnymi przekonaniami i stereotypami na temat kobiet oraz podniesienie wiarygodności kobiet jako przedsiębiorców.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Jeżeli jest to możliwe w praktyce, należy gromadzić dane służące jako wskaźniki osiągnięcia celów z podziałem na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, obszar, wielkość i czas prowadzenia działalności gospodarczej, a także zgodnie z przepisami państw członkowskich dotyczącymi ochrony danych osobowych, z pomocą Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Jeżeli jest to możliwe, dane takie należy gromadzić w taki sposób, by nie nakładać dodatkowych obciążeń na MŚP, oraz powinny one pomóc w naświetleniu decydentom politycznym konkretnych problemów, z jakimi borykają się kobiety-przedsiębiorcy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie z innymi programami unijnymi i funduszami strukturalnymi.

(20) Program powinien uzupełniać inne programy unijne, z zastrzeżeniem, że każdy instrument powinien funkcjonować według własnych szczególnych procedur. W ten sposób nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych kosztów kwalifikowalnych. W dążeniu do uzyskania wartości dodanej i znacznego wpływu dzięki finansowaniu UE należy zapewnić ścisłe synergie z innymi programami unijnymi i funduszami strukturalnymi. Potrzebne są specjalne środki, które ułatwią kobietom uzyskanie funduszy na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Program powinien ułatwiać kobietom-przedsiębiorcom dostęp do finansowania, które zostanie udostępnione w celu propagowania i podwyższania poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez zapewnienie specjalnych dotacji i kapitału wysokiego ryzyka.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Program powinien zapewniać pomoc tym kobietom-przedsiębiorcom, które posiadają mniej wiedzy na temat dostępnych możliwości finansowania oraz mniej doświadczenia w zakresie zarządzania finansowego, co spowodowane jest czynnikami społecznymi, i które potrzebują wsparcia nie tylko na etapie zakładania przedsiębiorstwa, ale również w okresie jego funkcjonowania a także, w razie potrzeby, jego likwidacji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) We wszystkich odpowiednich inicjatywach i działaniach objętych programem muszą być zachowane zasady przejrzystości i równości szans dla obu płci. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli również powinno być uwzględnione w tych działaniach i inicjatywach.

(21) We wszystkich odpowiednich inicjatywach i działaniach objętych programem muszą być zachowane zasady przejrzystości oraz wspierana równość kobiet i mężczyzn; należy także uwzględnić dodatkowe wskaźniki i przeszkody, które sprawiają, że prowadzenie przedsiębiorstwa staje się dla kobiet mniej atrakcyjnym lub pewnym rozwiązaniem, takie jak nierównowaga życia zawodowego i rodzinnego, brak wzorców do naśladowania i wsparcia mentorskiego, stereotypy społeczne i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości edukacyjnej. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli również powinno być uwzględnione w tych działaniach i inicjatywach.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21a) Program powinien mieć na celu ułatwienie dostępu do technicznych, naukowych, biznesowych i wspierających sieci oraz powinien zapewniać odpowiednie doradztwo w zakresie szkoleń, programów wsparcia i programów mentorskich dla wszystkich osób zainteresowanych założeniem MŚP – zwłaszcza młodzieży i kobiet – w celu rozwijania umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy, ducha i zaufania, co oferuje np. europejska sieć ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości (ENFEA), która podkreśla rolę, jaką kobiety mogą odegrać w tworzeniu miejsc pracy i wspieraniu konkurencyjności poprzez zachęcanie kobiet i młodych dziewcząt do zakładania własnych przedsiębiorstw za pomocą zajęć szkolnych, na uniwersytecie, w społecznościach lokalnych i mediach.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) Przedsiębiorcom – kobietom i mężczyznom – należy zapewnić ofertę kształcenia osobistego, dalszego kształcenia w dziedzinie informatyki i rozwijania umiejętności językowych, by w ten sposób rozwijać również umiejętności potrzebne na rynku międzynarodowym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21c) Kobiety na obszarach wiejskich mogą napotykać bariery w dostępie do wsparcia informatycznego oraz narzędzi i usług finansowych i technologicznych, co może w dużym stopniu ograniczyć ich zdolność do założenia lub rozwinięcia ich działalności gospodarczej. Z tego względu niniejszy wniosek powinien zmierzać do włączającego geograficznie charakteru poprzez „przekazanie naszych myśli światu” za pomocą proaktywnych kampanii marketingowych, które zdołają osiągnąć maksymalny rezultat przy minimalnym koszcie dla europejskiego podatnika oraz odmłodzić podupadające wspólnoty wiejskie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) przyczynianie się do osiągnięcia nadrzędnego priorytetu równości płci oraz poprawy statusu i upodmiotowienia kobiet, a także podejmowanie działań w celu zwalczania istniejących barier dla kobiet-przedsiębiorców, w tym braku dostępu do finansowania, szkoleń i technologii informacyjnych, trudności w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym oraz negatywnego odbioru kulturowego i stereotypów dotyczących kobiet-przedsiębiorców.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) krzewienie kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

(b) krzewienie wolnej od segregacji płciowej kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP, w tym wśród konkretnych grup docelowych, takich jak młodzież, kobiety i grupy marginalizowane.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej i liczby zatrudnionych,

(d) wzrost MŚP w kategoriach wartości dodanej i liczby zatrudnionych, z podziałem na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, obszar, wielkość i czas prowadzenia działalności gospodarczej, a także zgodnie z przepisami państw członkowskich dotyczącymi ochrony danych osobowych,

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) pozytywny wzrost liczby zatrudnionych kobiet, zwłaszcza w zarządzie i strategicznych organach kierowniczych MŚP,

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Program przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia celu „inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności program przyczynia się do osiągnięcia podstawowego celu związanego z zatrudnieniem.

3. Program przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” oraz do osiągnięcia celu „inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności program przyczynia się do osiągnięcia podstawowego celu związanego z zatrudnieniem, zmierzającego do wskaźnika 75% zatrudnienia wśród mężczyzn i kobiet.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych;

(b) promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych, jak ludzie młodzi, kobiety i grupy marginalizowane;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;

(c) poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych oraz dostarczanie informacji i podnoszenie świadomości potencjalnych beneficjentów, w tym konkretnych grup docelowych, takich jak młodzież, kobiety i grupy marginalizowane;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu rozwoju odpowiedniej infrastruktury, światowej klasy klastrów oraz sieci biznesowych, warunków ramowych i rozwoju trwałych produktów, usług i procesów;

(a) środki służące ulepszeniu projektów, realizacji i oceny kierunków polityki wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, w tym odporność na sytuacje kryzysowe, oraz zapewnieniu rozwoju odpowiedniej infrastruktury zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, światowej klasy klastrów oraz sieci biznesowych, warunków ramowych i rozwoju trwałych produktów, usług i procesów;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do młodych przedsiębiorców, nowych i potencjalnych przedsiębiorców oraz przedsiębiorców-kobiet, jak również szczególnych grup docelowych.

2. Szczególną uwagę przywiązuje się do młodych przedsiębiorców, przedsiębiorców wywodzących się z grup marginalizowanych, a także nowych i potencjalnych przedsiębiorców – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – jak również szczególnych grup docelowych, takich jak młodzi mężczyźni i kobiety.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności oraz postaw, zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców.

3. Komisja może wspierać działania państw członkowskich służące rozwojowi edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości, wykształceniu umiejętności oraz postaw, zwłaszcza wśród potencjalnych i nowych przedsiębiorców – kobiet i mężczyzn. Przy tym należy wspierać zwłaszcza kobiety na obszarach wiejskich.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Skład komitetu jest zrównoważony pod względem reprezentacji kobiet i mężczyzn dzięki zastosowaniu parytetów płci.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Cel szczegółowy: Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zwiększenie odsetka obywateli UE zainteresowanych samozatrudnieniem do 50 %

Zwiększenie odsetka obywateli UE zainteresowanych samozatrudnieniem do 50 % (zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet)

PROCEDURA

Tytuł

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

13.12.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Marina Yannakoudakis

20.12.2011

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2012

 

 

 

Data przyjęcia

19.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Kent Johansson, Christa Klaß, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Doris Pack, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann

(1)

W UE zaledwie jedna na 10 kobiet jest przedsiębiorcą, podczas gdy wśród mężczyzn przedsiębiorcą jest co czwarty mężczyzna. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r., autorstwa posłanki do Parlamentu Europejskiego Mariny Yannakoudakis, w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

(2)

Eurostat, 8 lutego 2012 r.


PROCEDURA

Tytuł

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020)

Odsyłacze

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.12.2011

ECON

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

TRAN

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

17.1.2012

EMPL

15.12.2011

TRAN

19.12.2011

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jürgen Creutzmann

17.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.6.2012

18.9.2012

 

 

Data przyjęcia

29.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Keith Taylor

Data złożenia

13.12.2012

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności