Procedură : 2011/0394(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0420/2012

Texte depuse :

A7-0420/2012

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Voturi :

PV 21/11/2013 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0503

RAPORT     ***I
PDF 1502kWORD 1457k
11.12.2012
PE 489.639v03-00 A7-0420/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jürgen Creutzmann

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru piaȚa internă Și protecȚia consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Și egalitatea de gen
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0834),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 173 și 195 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0463/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2012(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7‑0420/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază faptul că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3.  reamintește rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; reamintește că este necesar să se prevadă resurse suplimentare suficiente în următorul CFM pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în pofida valorii lor adăugate europene dovedite; subliniază că, chiar și cu o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, se poate aduce doar o contribuție limitată la îndeplinirea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și a principiului solidarității Uniunii;

4.  reafirmă poziția exprimată în rezoluția sa din 8 iunie 2011 și anume că, în cadrul următorului CFM, ar trebui acordat un sprijin mai mare tuturor programelor și instrumentelor menite să promoveze IMM-urile, în special acestui program și inițiativei „Small Business Act”;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) ar trebui să joace un rol esențial în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Faptul că IMM-urile sunt menționate în șase din cele șapte inițiative emblematice ale strategiei evidențiază rolul lor.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile joacă un rol central în realizarea creșterii economice în Europa, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, care a fost aprobată de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabilește o strategie care are ca scop să stimuleze creșterea economică și creșterea locurilor de muncă prin menținerea și susținerea unei baze industriale puternice, diversificate și competitive în Europa, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, precum și prin consolidarea mai multor aspecte ale pieței unice, inclusiv serviciile comerciale.

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile joacă un rol central în realizarea creșterii economice în Europa, care reprezintă o prioritate de vârf, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, care a fost aprobată de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabilește o strategie care are ca scop să stimuleze creșterea economică și creșterea locurilor de muncă prin menținerea și susținerea unei baze industriale puternice, diversificate și competitive în Europa, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, precum și prin consolidarea mai multor aspecte ale pieței unice, inclusiv serviciile comerciale.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Decalajele, fragmentarea și birocrația nejustificată din cadrul pieței unice împiedică cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special IMM-urile, să profite din plin de avantajele oferite de această piață. De exemplu, un număr mare de IMM‑uri se confruntă în mod constant cu dificultăți atunci când încearcă să efectueze schimburi comerciale în afara frontierelor. Prin urmare, Comisia, Parlamentul European și statele membre trebuie să depună un efort concertat pentru a elimina deficiențele legate de punerea în aplicare, de legislație și de informare. În conformitate cu principiul proporționalității, Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să coopereze în vederea reducerii sarcinilor administrative, financiare și de reglementare excesive impuse IMM‑urilor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a contribui la consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, la progresul unei societăți a cunoașterii și la dezvoltarea bazată pe o creștere economică echilibrată, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (denumit în continuare „programul”).

(6) Pentru a contribui la consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru a sprijini IMM-urile existente, pentru a încuraja o cultură antreprenorială și pentru a promova crearea și dezvoltarea IMM-urilor, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (denumit în continuare „programul”). Evitând suprapunerea programelor la nivelul statelor membre, programul ar trebui să fie ușor accesibil mai ales pentru toate IMM-urile, în special pentru întreprinderile mici și microentități.

Justificare

COSME ar trebui să acorde prioritate sprijinirii IMM-urilor existente.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Cheltuielile realizate de Uniune și de statele membre pentru promovarea competitivității întreprinderilor și a IMM-urilor ar trebui să fie coordonate mai bine pentru a se asigura complementaritatea și a îmbunătăți eficiența, vizibilitatea și sinergiile bugetare. Pachetul financiar destinat Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) nu ar trebui să fie mai mic, în termeni reali, decât creditele alocate programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP).

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Pentru a-și putea îndeplini obiectivele și pentru a sprijini punerea în aplicare a „Small Business Act”, o cotă de cel puțin 0,5% din bugetul total destinat cadrului financiar multianual 2014-2020 ar trebui alocată pentru punerea în aplicare a programului.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor instituționale și politice care să creeze condițiile necesare pentru ca întreprinderile să se poată dezvolta într-un mod durabil. O productivitate îmbunătățită reprezintă sursa dominantă de creștere durabilă a veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață. De asemenea, competitivitatea depinde de capacitatea întreprinderilor de a profita din plin de oportunități, cum ar fi piața unică europeană. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniune, asigură două din trei locuri de muncă existente în sectorul privat și 80 % din locurile de muncă nou create și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și integrarea socială.

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor instituționale și politice care să creeze condițiile necesare pentru ca întreprinderile să poată fi create și să se poată dezvolta într-un mod durabil. Realizarea competitivității și a sustenabilității presupune capacitatea de a realiza și menține competitivitatea economică a întreprinderilor în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. O productivitate îmbunătățită, în special în ceea ce privește utilizarea resurselor și productivitatea din domeniul energetic, reprezintă sursa dominantă de creștere durabilă, care, la rândul ei, contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață. De asemenea, competitivitatea depinde de capacitatea întreprinderilor de a profita din plin de oportunități, cum ar fi piața unică europeană. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniune, asigură două din trei locuri de muncă existente în sectorul privat și 80 % din locurile de muncă nou create și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și integrarea socială.

Justificare

Modificarea amendamentului 3 (proiectul de raport): s-a înlocuit cuvântul „industrie” cu cuvântul „întreprinderi”, întrucât acesta se referă la întreprinderile din toate sectoarele economice.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În comunicarea Comisiei „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”1 se estimează că politicile care promovează o tranziție către o economie ecologică, precum politicile privind utilizarea eficientă a resurselor, eficiența energetică și combaterea schimbărilor climatice, ar putea genera peste cinci milioane de locuri de muncă până în 2020, în special în sectorul IMM-urilor. Studiul întreprins de aceasta subliniază faptul că crearea de locuri de muncă în industriile ecologice a fost pozitivă pe parcursul recesiunii în comparație cu numeroase alte sectoare și se preconizează să rămână în continuare puternică în următorii ani. Inițiativele de la nivelul UE care permit exploatarea potențialului de ocupare a forței de muncă legat de creșterea ecologică, în special în cadrul IMM-urilor, ar trebui să facă parte din acest program.

 

_______________

 

1 COM(2012)0173.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul atenției în cadrul elaborării politicilor Uniunii în ultimii ani, din cauza disfuncționalităților politice, instituționale și de piață care subminează competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în special a IMM-urilor.

(9) Competitivitatea s-a aflat în centrul atenției în cadrul elaborării politicilor Uniunii în ultimii ani, din cauza disfuncționalităților politice, instituționale și de piață care subminează competitivitatea întreprinderilor Uniunii, în special a IMM-urilor, care, în momentul înființării, încă se confruntă cu sarcini administrative excesive.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se ocupe de disfuncționalitățile pieței care afectează competitivitatea economiei Uniunii la nivel mondial, în principal din cauza problemelor care subminează capacitatea întreprinderilor de a concura cu întreprinderi similare din alte părți ale lumii.

(10) Prin urmare, programul ar trebui să se ocupe de disfuncționalitățile pieței care afectează competitivitatea economiei Uniunii la nivel mondial, în principal din cauza problemelor care subminează capacitatea întreprinderilor de a concura cu întreprinderi similare din alte părți ale lumii, ar trebui să sprijine punerea în aplicare a priorităților Strategiei Europa 2020, precum inovarea, economia ecologică și angajarea tinerilor, să pună în aplicare principiile enunțate în „Small Business Act” (SBA), să asigure coordonarea cu celelalte programe europene, să ia în considerare nevoile IMM-urilor și să reducă și să simplifice sarcinile administrative cu care acestea se confruntă. Printre aceste disfuncționalități se numără și cele legate de lipsa de reciprocitate dintre UE și concurenții săi în ceea ce privește condițiile de acces pe piața acestora.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Sumele obținute în urma amenzilor aplicate de Comisie întreprinderilor care nu respectă legislația UE din domeniul concurenței ar trebui alocate programului în plus față de pachetul său financiar.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat și întreprinderilor sociale. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice și cerințelor tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice, cum ar fi migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, precum persoanele cu handicap. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori.

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să se consulte cu toate părțile interesate relevante. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat, activităților independente, profesiilor liberale și întreprinderilor sociale din toate sectoarele de activitate. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice și cerințelor tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice, cum ar fi migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, precum persoanele cu handicap. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori.

Justificare

Programul ar trebui să-și concentreze resursele limitate asupra celor mai relevante categorii de antreprenori. Politica celei de-a doua șanse este menționată mai jos, la considerentul 16 (astfel cum este modificat).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pe baza celor patru priorități ale SBA revizuit, programul ar trebui să vizeze în obiectivele sale specifice îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, îndeosebi a IMM-urilor, promovarea antreprenoriatului, sporirea accesului la finanțare și la piețele mondiale și ale Uniunii. Acțiunile cuprinse în obiectivele specifice ale programului ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a SBA.

Justificare

Programul ar trebui să-și concentreze resursele limitate asupra celor mai relevante categorii de antreprenori.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Gruparea IMM-urilor reprezintă un instrument esențial de consolidare a capacității acestora de a inova și de a începe să desfășoare o activitate pe piețele externe. Formele de cooperare dintre întreprinderi, precum grupurile, rețelele de întreprinderi și consorțiile de export, ar trebui să fie sprijinite în mod corespunzător prin politici și instrumente adecvate.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c) Antreprenoriatul feminin și IMM-urile feminine oferă o sursă-cheie pentru mărirea numărului de locuri de muncă pentru femei, valorificând astfel într-o mai mare măsură nivelul de instruire al femeilor. Antreprenoriatul feminin asigură, de asemenea, dinamismul și inovarea în afaceri, un potențial neexploatat în mare măsură în Uniune, creșterea numărului de femei antreprenori având un impact pozitiv și o contribuție imediată în folosul economiei în ansamblu. Femeile au o motivație deosebită pentru activitățile profesionale independente, dat fiind că dirijarea propriei afaceri le permite să-și stabilească propriul orar de lucru, îmbinând mai bine viața profesională cu cea familială. Într-un mediu economic instabil, măsurile de sprijin destinate antreprenoriatului feminin sunt neglijate cu ușurință.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării întreprinderilor. Valoarea adăugată pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc și în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene pentru IMM-uri. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE.

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării și ratei de supraviețuire a întreprinderilor, precum și asupra dorinței noilor antreprenori de a prelua societăți viabile în contextul unei succesiuni sau al unui transfer de întreprindere. Instrumentele financiare ale UE introduse în perioada 2007-2013, îndeosebi SMEG (mecanismul de garantare pentru IMM-uri), au o valoare adăugată dovedită și au adus o contribuție pozitivă pentru cel puțin 120 000 de IMM-uri, contribuind la păstrarea a 851 000 de locuri de muncă de la izbucnirea crizei financiare din 2008. Valoarea adăugată sporită pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc, în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene mai simple și mai transparente pentru IMM-uri și în remedierea disfuncționalităților pieței care nu pot fi soluționate la nivelul statelor membre. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie coerente, consecvente și complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri, iar statele membre ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a crește vizibilitatea și accesibilitatea acestor instrumente pe teritoriul lor. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE. Programul ar trebui să promoveze accesul IMM-urilor la finanțare în etapele de înființare, dezvoltare și transfer. De asemenea, sporirea accesului la servicii bancare abordabile pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi în cadrul mai multor jurisdicții și în mai multe monede este esențială pentru creșterea exporturilor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Studiile arată, de asemenea, că nu numai accesul la finanțare, ci și accesul la competențe, inclusiv la aptitudini și cunoștințe manageriale, reprezintă factori cruciali pentru ca IMM-urile să poată accesa fondurile existente, să poată inova, să fie competitive și să se dezvolte. Prin urmare, furnizarea instrumentelor financiare ar trebui să fie însoțită de dezvoltarea unor scheme de consiliere și de asistență corespunzătoare, precum și de furnizarea unor servicii pentru întreprinderi bazate pe cunoaștere.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Microcreditele (credite sub 25 000 EUR) sunt acordate de intermediarii financiari în cadrul mecanismului de garantare. În cadrul programului nu există prevederi pentru o fereastră de microcreditare, întrucât acest lucru ar însemna o suprapunere cu Programul pentru schimbare socială și inovare propus de Comisie la 6 octombrie 2011, care vizează în mod specific microcreditele.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) De asemenea, ar trebui să se lanseze o inițiativă pentru a evalua modul în care inițiativele de finanțare inovatoare, precum finanțarea colectivă solidară (crowd funding), ar putea servi intereselor noilor antreprenori și ale IMM-urilor, pentru a analiza dacă și cum ar trebui promovate acestea la nivelul UE și dacă este nevoie de un cadru juridic pentru a încadra astfel de practici.

Justificare

Metoda numită „crowd funding” permite unui grup mai mare de investitori mai mici să investească în proiecte și în întreprinderi mici, de obicei prin portaluri de internet. În Statele Unite ale Americii, Jumpstart Our Business Startups Act, sau JOBS Act, a fost adoptat în vederea încurajării finanțării întreprinderilor mici și a asigurării unui cadru juridic pentru metoda „crowd funding”, asigurând un echilibru între protecția investitorilor și promovarea creșterii economice.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a dovedit valoarea adăugată pentru IMM-urile europene în calitate de ghișeu unic pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând întreprinderile să își îmbunătățească competitivitatea și să analizeze oportunitățile de afaceri de pe piața unică și din afara ei. Simplificarea metodologiilor și a metodelor de lucru și asigurarea unei dimensiuni europene a serviciilor de sprijin în afaceri pot fi realizate numai la nivelul Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-urile să găsească parteneri cu care să coopereze sau pentru transferul de tehnologie, precum și să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare, la drepturile de proprietate intelectuală și la ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a obținut, de asemenea, feedback cu privire la legislația și standardele Uniunii. Expertiza sa unică este deosebit de importantă pentru depășirea asimetriilor informaționale și pentru reducerea costurilor tranzacțiilor asociate cu activitățile transfrontaliere.

(13) Rețeaua întreprinderilor europene („rețeaua”) și-a dovedit valoarea adăugată pentru IMM-urile europene în calitate de ghișeu unic pentru serviciile de sprijinire a întreprinderilor, ajutând întreprinderile să își îmbunătățească competitivitatea și să analizeze oportunitățile de afaceri de pe piața unică și din țările terțe. Simplificarea metodologiilor și a metodelor de lucru și asigurarea unei dimensiuni europene a serviciilor de sprijin în afaceri pot fi realizate numai la nivelul Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-urile să găsească parteneri pe piața unică și în țările terțe cu care să coopereze sau pentru transferul de tehnologie, precum și să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare, la drepturile de proprietate intelectuală și la ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a obținut, de asemenea, feedback cu privire la legislația și standardele Uniunii. Expertiza sa unică este deosebit de importantă pentru depășirea asimetriilor informaționale și pentru reducerea costurilor tranzacțiilor asociate cu activitățile transfrontaliere. Cu toate acestea, performanța rețelei ar trebui optimizată în continuare, în special în ceea ce privește utilizarea serviciilor propuse de către IMM-uri, mai ales prin realizarea unei cooperări mai strânse între rețea și punctele de contact naționale (PCN) din cadrul programului Orizont 2020, prin integrarea într-o mai mare măsură a serviciilor de internaționalizare și de inovare, prin consolidarea cooperării dintre rețea și alte părți interesate și structuri de sprijin deja existente, prin creșterea numărului consultărilor organizațiilor gazdă, prin reducerea birocrației, prin îmbunătățirea sprijinului IT, prin consolidarea profilului rețelei și prin îmbunătățirea acoperiri geografice a rețelei. Pentru a îmbunătăți în continuare performanța rețelei, Comisia ar trebui să țină seama de structurile diferite de guvernare de pe teritoriul UE și să faciliteze cooperarea dintre rețea și părțile interesate relevante, precum organizațiile de IMM-uri și agențiile de inovare. Sarcinile rețelei ar trebui stabilite în program, inclusiv informarea, feedback-ul, serviciile de cooperare și internaționalizare pentru întreprinderi pe piața unică și în țările terțe, serviciile de inovare și serviciile de încurajare a participării IMM-urilor la programul Orizont 2020, pe baza experienței pozitive înregistrate în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru (PC7).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-urilor, atât în interiorul, cât și în afara Europei, afectează competitivitatea. Potrivit unor estimări, în prezent 25 % dintre IMM-urile din Uniune exportă sau au exportat la un moment dat în ultimii trei ani, dintre care doar 13 % exportă în afara Uniunii în mod regulat și doar 2 % au investit în afara țării lor de origine. În conformitate cu „Small Business Act”, care a impus Uniunii și statelor membre să sprijine și să încurajeze IMM-urile să profite de creșterea piețelor din afara Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații europene de afaceri pe mai mult de 20 de piețe din străinătate. Aceasta oferă asistență financiară Centrului pentru cooperare industrială UE-Japonia, organismelor de afaceri din Hong Kong, Malaysia și Singapore, precum și Centrului European de Afaceri și Tehnologii din India, centrelor pentru IMM-urile europene din China și din Thailanda și serviciului de asistență în materie de DPI pentru IMM-uri din China. Valoarea adăugată europeană este creată prin concentrarea eforturilor naționale în acest domeniu, evitând suprapunerea, promovând cooperarea și oferind servicii care nu ar avea masă critică dacă ar fi furnizate la nivel național.

(14) Internaționalizarea limitată a IMM-urilor, atât în interiorul, cât și în afara Europei, afectează competitivitatea. Potrivit unor estimări, în prezent 25 % dintre IMM-urile din Uniune exportă sau au exportat la un moment dat în ultimii trei ani, dintre care doar 13 % exportă în afara Uniunii în mod regulat și doar 2 % au investit în afara țării lor de origine. De asemenea, ancheta Eurobarometru din 2012 evidențiază potențialul neexploatat de creștere de care dispun IMM-urile pe piețele ecologice din interiorul și din afara Europei în ceea ce privește internaționalizarea și accesul la achizițiile publice. În conformitate cu „Small Business Act”, care a impus Uniunii și statelor membre să sprijine și să încurajeze IMM-urile să profite de creșterea piețelor din afara Uniunii, UE sprijină o rețea de organizații europene de afaceri pe mai mult de 20 de piețe din străinătate. Aceasta oferă asistență financiară Centrului pentru cooperare industrială UE-Japonia, organismelor de afaceri din Hong Kong, Malaysia și Singapore, precum și Centrului European de Afaceri și Tehnologii din India, centrelor pentru IMM-urile europene din China și din Thailanda și serviciului de asistență în materie de DPI pentru IMM-uri din China. Valoarea adăugată europeană este creată prin concentrarea eforturilor naționale în acest domeniu, evitând suprapunerea, promovând cooperarea și oferind servicii care nu ar avea masă critică dacă ar fi furnizate la nivel național. Aceste servicii ar trebui să includă informații privind drepturile de proprietate intelectuală, standardele, precum și normele și oportunitățile în materie de achiziții publice.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, statele membre și Comisia trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil. Trebuie să se acorde o atenție deosebită intereselor IMM-urilor, precum și sectoarelor în care acestea sunt cele mai active. Inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare pentru a dezvolta condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri și pentru a face schimb de informații și de cunoștințe la scară europeană.

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, statele membre și Comisia trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil în conformitate cu principiile enunțate în SBA, în special cu principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”. Inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare pentru a dezvolta condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri și pentru a face schimb de informații și de cunoștințe la scară europeană. Comisia ar trebui să consulte toate părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile care reprezintă interesele IMM-urilor.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Programul ar trebui, de asemenea, să sprijine dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri și cooperarea dintre factorii de decizie și organizațiile care reprezintă IMM-urile. Aceste activități ar trebui să vizeze facilitarea accesului IMM-urilor la programe și reducerea sarcinilor administrative în ansamblul lor, în special în cazul în care acestea decurg din măsuri de reglementare. Această problemă ar trebui tratată ca un proces care presupune o consultare extinsă a IMM-urilor și a grupurilor de experți corespunzătoare, scopul fiind promovarea simplificării și a unei mai bune legiferări, asigurându-se totodată condiții echitabile pe piața unică și coerența cu alte obiective de politici publice. Structurile existente, precum rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri, ar trebui utilizate în cea mai mare măsură posibilă. COSME ar trebui să contribuie la realizarea acestor obiective și la eforturile depuse de Uniune pentru a crea un grafic de realizări permanent care să înregistreze reducerea sarcinilor administrative. Acest grafic de realizări ar trebui să evalueze impactul produs de reglementările pertinente ale UE asupra condițiilor-cadru pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Această acțiune ar trebui să contribuie la strategia mai generală a Comisiei care vizează reducerea sarcinilor administrative într-un mod măsurabil, bazată pe elaborarea unor indicatori și metodologii corespunzătoare.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Ar trebui creat un mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderile din Uniune prin măsuri de îmbunătățire a elaborării, punerii în aplicare și a evaluării politicilor și prin măsuri de încurajare a cooperării în domeniul elaborării politicilor și al schimbului de bune practici. Aceste măsuri ar putea include studii, evaluări de impact, evaluări și conferințe.

(A se vedea articolul 6 alineatul (2) literele (a) și (b))

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c) Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea întreprinderilor europene, piața europeană a achizițiilor publice trebuie să fie ușor accesibilă IMM-urilor. În vederea obținerii atât a reducerii costurilor, cât și a participării sporite a IMM-urilor, ar trebui să se încurajeze utilizarea achizițiilor publice electronice, în conformitate cu comunicarea Comisiei „O strategie pentru achizițiile publice electronice”1 și cu Directiva privind achizițiile publice2.

 

_______________

 

1 COM(2012)0179.

 

2 COM(2011)0896.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 15 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15d) Punerea în aplicare, executarea și monitorizarea corespunzătoare a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în materie de consum de către Comisie și statele membre ar face ca soluționarea litigiilor să fie mai rapidă, mai puțin costisitoare și mai puțin birocratică pentru consumatori și comercianți deopotrivă, ceea ce ar încuraja IMM-urile să participe mai activ pe piața unică și să își sporească competitivitatea.

Amendamentul 27

Propunere de regulament

Considerentul 15 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15e) Întrucât identificarea electronică este un element esențial în domeniul comerțului european, ar trebui să se promoveze recunoașterea reciprocă și interoperabilitatea identificării, autentificării și semnăturii electronice și a infrastructurii parolelor private (PKI), în vederea unei utilizări eficiente a acestor resurse.

Justificare

Aceste măsuri de e-guvernare sunt avantajoase mai ales pentru IMM-uri, care se confruntă cu sarcini semnificative în domeniul comerțului transfrontalier.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 15 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15f) Programul ar trebui să sprijine și inițiativele care vizează stimularea dezvoltării de industrii competitive și sustenabile bazate pe cele mai competitive modele de afaceri, pe produse și procese îmbunătățite, pe structuri organizaționale sau pe lanțuri de valori modificate. Deși ar trebui să se axeze pe inițiativele transsectoriale, programul ar putea sprijini, de asemenea, inițiative specifice unor sectoare în domenii în care IMM-urile sunt foarte active și care contribuie în mod semnificativ la PIB-ul Uniunii, cum ar fi turismul, a cărui valoare adăugată la nivelul Uniunii poate fi demonstrată.

(A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (3))

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 15 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15g) În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice”1, facturarea electronică reprezintă un instrument esențial de care întreprinderile europene se pot folosi pentru a reduce costul de facturare și pentru a-și spori eficiența. Facturarea electronică oferă și alte avantaje, cum ar fi eficiența sporită, perioade de plată mai scurte, mai puține erori, colectarea mai eficientă a TVA-ului și costuri mai reduse.

 

_______________

 

1 COM(2010)0712.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Efectele demonstrative și catalizatoare, de exemplu, premiile și conferințele europene, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată.

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Conform SBA, un mediu de afaceri favorabil antreprenoriatului trebuie să ofere condiții-cadru bune pentru toate situațiile cu care se confruntă antreprenorii, inclusiv în etapele de înființare, dezvoltare, transfer și faliment (a doua șansă). Măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată.

(A se vedea amendamentul la articolul 7)

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Sarcinile administrative excesive asociate procedurii de ofertare împiedică adesea accesul IMM-urilor la piețele achizițiilor publice. Comisia și statele membre ar trebui să simplifice aceste cerințe pentru a stimula competitivitatea și a crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Concurența la nivel mondial, schimbările demografice, constrângerile în materie de resurse și tendințele sociale emergente generează provocări și oportunități pentru anumite sectoare de activitate. De exemplu, sectoarele bazate pe proiectare, care se confruntă cu provocări mondiale și sunt caracterizate printr-o pondere ridicată a IMM-urilor, trebuie să se adapteze pentru a profita de beneficii și pentru a valorifica potențialul neexploatat al cererii mari de produse personalizate, favorabile incluziunii. Este necesar un efort concertat la nivelul Uniunii, deoarece aceste provocări sunt valabile pentru toate IMM-urile Uniunii din aceste sectoare.

(17) Concurența la nivel mondial, schimbările demografice, constrângerile în materie de resurse și tendințele sociale emergente generează provocări și oportunități pentru numeroase sectoare de activitate care se confruntă cu provocări mondiale și sunt caracterizate printr-o pondere ridicată a IMM-urilor. De exemplu, sectoarele bazate pe design trebuie să se adapteze pentru a profita de potențialul neexploatat al cererii mari de produse personalizate, favorabile incluziunii. Bunurile de consum bazate pe design reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile din acest sector contribuind substanțial la creștere și la crearea de locuri de muncă. Este necesar un efort concertat la nivelul Uniunii pentru a determina o creștere suplimentară, deoarece aceste provocări sunt valabile pentru toate IMM-urile Uniunii din aceste sectoare.

Justificare

Bunurile de consum bazate pe design reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile din acest sector contribuind substanțial la creștere și la crearea de locuri de muncă. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine întreprinderile din acest sector, care se caracterizează, în același timp, printr-o pondere mare a IMM-urilor.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) De asemenea, programul ar trebui să sprijine activități specifice de punere în aplicare a inițiativei Small Business Act, având ca scop sensibilizarea IMM-urilor în privința aspectelor legate de mediu și energie și acordarea unui sprijin acestora în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, evaluarea performanțelor lor ecologice și energetice și îmbunătățirea competențelor și a calificărilor acestora.

Justificare

Principiul 9 prevăzut în Small Business Act (SBA): „Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunități”.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, care a fost aprobată prin concluziile Consiliului European din octombrie 2010, turismul este un sector important al economiei Uniunii Europene. Întreprinderile din acest sector contribuie substanțial la produsul intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la crearea de locuri de muncă și au un potențial semnificativ de dezvoltare a activității antreprenoriale, deoarece aceasta este desfășurată în principal de IMM-uri. Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice ale Uniunii în acest domeniu, care completează acțiunile statelor membre. Inițiativele luate la nivelul Uniunii în domeniul turismului prezintă o valoare adăugată clară, în special prin furnizarea de date și de analize, prin elaborarea de strategii transnaționale de promovare și prin schimbul de bune practici.

(18) Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, care a fost aprobată prin concluziile Consiliului European din octombrie 2010, turismul este un sector important al economiei Uniunii Europene. Întreprinderile din acest sector contribuie substanțial la produsul intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la crearea de locuri de muncă și au un potențial semnificativ de dezvoltare a activității antreprenoriale, deoarece aceasta este desfășurată în principal de IMM-uri. Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice ale Uniunii în acest domeniu, care completează acțiunile statelor membre. Programul ar trebui să sprijine inițiative care prezintă o valoare adăugată europeană clară în domeniul turismului - acesta asigurând 10% din PIB-ul Uniunii și 12% din totalul locurilor de muncă - în special prin furnizarea de date și de analize, prin elaborarea unei abordări comune față de furnizarea de servicii de calitate și prin facilitarea cooperării transnaționale și a schimbului de bune practici.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Pe lângă măsurile cuprinse în programul de lucru, Comisia ar trebui să adopte în mod regulat măsuri de sprijinire a competitivității întreprinderilor din Uniune. Pe lângă evaluarea și dezvoltarea politicilor, aceste măsuri ar trebui să includă în special evaluări ale impactului măsurilor Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Evaluările de impact ar trebui să analizeze impactul produs de o propunere de politică asupra competitivității întreprinderilor în funcție de efectele sale asupra costurilor aferente desfășurării de activități economice, asupra capacității sectoarelor afectate de a inova și asupra competitivității lor la nivel internațional („competitiveness-proofing” - testul de impact asupra competitivității). Evaluările de impact ar trebui să includă, de asemenea, o secțiune separată dedicată IMM-urilor, care să constea într-o evaluare preliminară a întreprinderilor care ar putea fi afectate, în măsurarea impactului asupra IMM-urilor (analiză costuri/beneficii) și în măsuri de atenuare, după caz („testul IMM”). Testul IMM ar trebui să acorde o atenție deosebită microîntreprinderilor.

(A se vedea amendamentul la articolul 11 alineatul (1) litera (c))

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b) Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă destinație turistică din lume în ceea ce privește numărul de sosiri internaționale, iar această poziție de frunte trebuie consolidată prin soluționarea provocărilor generate, pe de o parte, de creșterea concurenței la nivel mondial și de cererea pe piață în continuă schimbare și, pe de altă parte, de necesitatea de a garanta o sustenabilitate mai mare și de durată.

Justificare

A se vedea cele de mai sus.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni pentru atingerea obiectivelor, pachetul financiar total prevăzut pentru urmărirea acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri de punere în aplicare, precum și modalitățile de monitorizare și de evaluare și modalități de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni pentru atingerea obiectivelor, pachetul financiar total prevăzut pentru urmărirea acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri de punere în aplicare, precum și modalitățile transparente de monitorizare și de evaluare și modalități de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program, alte programe ale Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program, alte programe ale Uniunii, în special Orizont 2020, și fondurile structurale. Aceste sinergii pot fi construite, de asemenea, pe experiența națională și regională ascendentă a rețelei Eureka și Eurostars în ceea ce privește sprijinirea activităților de inovare și cercetare ale IMM-urilor.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Este important să se maximizeze impactul programului prin mobilizarea și punerea în comun a resurselor financiare publice și private, precum și prin crearea unui efect de multiplicare a acestora.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Deciziile de a acorda sprijin financiar unei IMM ar trebui luate în urma unui proces transparent. Acordarea acestui sprijin și plata acestuia ar trebui să fie transparente, nebirocratice și în conformitate cu normele comune.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21b) Programul ar trebui să vizeze facilitarea accesului la rețelele tehnice, științifice, de afaceri și de sprijin și să ofere o îndrumare adecvată privind programele de formare și de sprijin și schemele de mentorat tuturor persoanelor interesate de înființarea unei IMM − mai ales persoanelor tinere și femeilor − vizând dezvoltarea competențelor, cunoștințelor, spiritului și încrederii antreprenoriale.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Programul ar trebui să asigure un nivel maxim de transparență, responsabilitate și control democratic al mecanismelor și instrumentelor financiare inovatoare care afectează bugetul Uniunii, în special în ceea ce privește contribuția acestora, atât cea estimată, cât și cea deja realizată, la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Acordul privind Spațiul Economic European și protocoalele la acordurile de asociere prevăd participarea țărilor în cauză la programele Uniunii. Participarea altor țări terțe ar trebui să fie posibilă, în cazul în care acordurile și procedurile indică acest lucru.

(24) Acordul privind Spațiul Economic European și protocoalele la acordurile de asociere prevăd participarea țărilor în cauză la programele Uniunii. Participarea altor țări terțe ar trebui să fie posibilă, în cazul în care acordurile și procedurile indică acest lucru. Entitățile cu sediul în alte țări terțe ar trebui de asemenea să poată participa la program, însă, în principiu, nu ar trebui să primească contribuții financiare din partea Uniunii.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficient și convivial, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea programului pentru toți participanții.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Programul ar trebui să fie monitorizat și evaluat, astfel încât să se permită efectuarea de ajustări.

(25) Programul ar trebui să fie monitorizat și evaluat, astfel încât să se permită efectuarea de ajustări. Ar trebui să se întocmească un raport anual cu privire la punerea în aplicare a acestuia, în care să prezinte progresul înregistrat și activitățile planificate. Acesta ar trebui să fie prezentat comisiei competente din cadrul Parlamentului European.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Punerea în aplicare a programului ar trebui să fie monitorizată anual prin intermediul unor indicatori-cheie destinați evaluării rezultatelor și a efectelor. Acești indicatorii, care includ situații de referință pertinente, ar trebui să ofere o bază minimă pentru evaluarea măsurii în care au fost îndeplinite obiectivele programului.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Definiție

 

În sensul prezentului regulament, „IMM” înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii1.

 

_______________

 

1 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Programul contribuie la următoarele obiective generale și acordă o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor la nivel european și global:

(1) Programul contribuie la următoarele obiective generale și acordă o atenție deosebită nevoilor specifice ale IMM-urilor europene:

(a) consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului;

(a) consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor;

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

(2) Realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) se măsoară prin următorii indicatori:

(2) Realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) se măsoară prin următorii indicatori:

(a) procentul de creștere a sectorului industrial al Uniunii în raport cu creșterea produsului intern brut (PIB) total;

(a) procentul de creștere a sectoarelor industrial și de servicii ale Uniunii în raport cu creșterea produsului intern brut (PIB) total;

 

(aa) modificări ale sarcinilor administrative atât pentru noile IMM-uri, cât și pentru cele deja existente;

(b) creșterea producției manufacturiere a Uniunii în industriile ecologice;

(b) creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată, inclusiv în industriile ecologice,

 

(ba) modificări ale ratei ocupării forței de muncă de către IMM-uri;

(c) modificări ale sarcinilor administrative pentru IMM-uri;

(c) modificări ale proporției cetățenilor care doresc să desfășoare o activitate independentă.

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați

 

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor.

 

 

(2a) Detalii privind obiectivele de măsurare și de performanță pentru indicatorii menționați la alineatul (2) al prezentului articol sunt prezentate în anexa I.

(3) Programul sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. În special, programul contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă.

(3) Programul sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. În special, programul contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivele specifice ale programului sunt:

(1) Obiectivele specifice ale programului sunt:

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului;

(a) Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;

 

(aa) Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capital propriu și împrumuturi;

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice;

(b) Promovarea antreprenoriatului și a culturii antreprenoriale, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice;

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii;

 

(d) Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale.

(d) Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii, dar și la nivel mondial.

 

(1a) Acțiunile cuprinse în obiectivele specifice contribuie la punerea în aplicate a principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” stabilit în comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 privind un „Small Business Act” pentru Europa.

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se adapteze la o economie cu emisii reduse de carbon, rezistentă la schimbările climatice și eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor este promovată în punerea în aplicare a programului.

(2) Necesitatea ca întreprinderile să se adapteze la o economie cu emisii reduse de carbon, rezistentă la schimbările climatice și eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor este promovată în punerea în aplicare a programului.

(3) Pentru a măsura impactul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor specifice prevăzute la alineatul (1), se utilizează indicatori de performanță. Acești indicatori figurează în anexa I.

(3) Pentru a măsura impactul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor specifice prevăzute la alineatul (1), se utilizează indicatori de performanță. Acești indicatori figurează în anexa I.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 2,522 miliarde EUR, dintre care aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de [2,522 miliarde] EUR, dintre care cel puțin 60% sunt alocate instrumentelor financiare. Comisia este autorizată să decidă, prin intermediul actelor delegate, majorarea cotei alocate instrumentelor financiare în cazul unor dezechilibre importante dintre cerere și ofertă sau în cazul în care devin disponibile fonduri din alte surse.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pachetul financiar instituit în temeiul prezentului regulament poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului și realizarea obiectivelor sale, în special studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, inclusiv comunicare corporativă a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale programului, cheltuieli legate de rețelele IT care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, precum și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului.

(2) Pachetul financiar instituit în temeiul prezentului regulament poate acoperi, de asemenea, cheltuielile legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului și realizarea obiectivelor sale, în special:

 

- studii,

 

- reuniuni ale experților,

 

- acțiuni de informare și comunicare, inclusiv comunicare corporativă a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale programului,

 

- cheltuieli legate de rețelele IT care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații,

 

- alte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului. Aceste cheltuieli nu depășesc 5% din valoarea pachetului financiar.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) țărilor și teritoriilor de peste mări menționate în Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizie de asociere peste mări”)1;

 

_______________

 

1 JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Entitățile stabilite în țările menționate la alineatul (1), în cazul în care condițiile stabilite la alineatul respectiv nu sunt îndeplinite sau în cazul în care țările respective decid să nu se alăture programului, sau entitățile stabilite în alte țări terțe pot participa la acțiuni în conformitate cu programul.

(2) O entitate stabilită într-o țară menționată la alineatul (1) poate participa la unele părți ale programului în cazul în care respectiva țară participă în conformitate cu condițiile stabilite de acordurile corespunzătoare menționate la alineatul (1).

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Aceste entități nu au dreptul să primească contribuții financiare din partea Uniunii, cu excepția cazului în care acest lucru este indispensabil pentru program, în special în ceea ce privește competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune. Această excepție nu se aplică în cazul entităților care au scop lucrativ.

eliminat

(A se vedea articolul 5a (nou))

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Participarea entităților din țările neparticipante

 

(1) Entitățile stabilite în una dintre țările menționate la articolul 5 pot participa la părțile programului la care țara respectivă nu participă. Entitățile stabilite în alte țări terțe pot, de asemenea, participa la acțiunile din cadrului programului.

 

(2) Entitățile menționate la alineatul (1) nu au dreptul să primească contribuții financiare din partea Uniunii, cu excepția cazului în care acest lucru este esențial pentru program, în special în ceea ce privește competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune. Această excepție nu se aplică în cazul entităților cu scop lucrativ.

(A se vedea articolul 5 alineatul (2))

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune

Acțiuni de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special ale IMM-urilor

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiunile de îmbunătățire și de consolidare a competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, coerența și consecvența politicilor naționale de promovare a competitivității, a durabilității și a dezvoltării întreprinderilor în Europa.

(1) Comisia sprijină acțiunile de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special ale IMM-urilor, pentru a spori eficacitatea, coerența și consecvența politicilor naționale de promovare a competitivității, a durabilității și a dezvoltării întreprinderilor în Europa, punând un accent deosebit pe întreprinderile care au o înaltă rată potențială a creșterii.

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să dezvolte noi strategii pentru competitivitate. Aceste acțiuni pot include următoarele:

(2) Comisia poate sprijini acțiuni menite să dezvolte noi strategii pentru competitivitate și pentru dezvoltarea întreprinderilor. Aceste acțiuni pot include următoarele:

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv rezistența la dezastre și pentru a asigura dezvoltarea de infrastructuri adecvate, grupuri de nivel mondial, rețele de întreprinderi și condiții-cadru, precum și dezvoltarea de produse, servicii și procese durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor și pentru a sprijini rețelele de întreprinderi, activitatea transnațională și cooperarea grupurilor de întreprinderi și dezvoltarea de produse, tehnologii, servicii și procese durabile;

 

(aa) măsuri pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru întreprinderi, în special prin reducerea sarcinii administrative. Aceste măsuri pot cuprinde, printre altele:

 

- sprijin pentru crearea unui grafic de realizări permanent care să evalueze impactul produs de reglementările pertinente ale UE asupra condițiilor-cadru pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

 

- crearea unui grup de experți independenți, sau acordarea de sprijin unui astfel de grup, care să ofere recomandări Comisiei cu privire la reducerea sarcinilor administrative și simplificarea legislației Uniunii;

 

- informarea și schimbul de bune practici în legătură cu aplicarea sistematică a testului IMM în cadrul transpunerii legislației UE în legislația națională;

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în elaborarea politicilor și schimbul de bune practici între statele membre, alte țări care participă la program și principalii concurenți din Uniune și măsuri care să abordeze aspectele internaționale ale politicilor de competitivitate;

(b) măsuri care să încurajeze cooperarea în elaborarea politicilor și schimbul de bune practici între statele membre, alte țări care participă la program și principalii parteneri comerciali ai Uniunii de la nivel mondial și măsuri care să abordeze aspectele internaționale ale politicilor de competitivitate;

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri și cooperarea între responsabilii politici, în special în vederea îmbunătățirii facilității de acces la programe și a măsurilor favorabile IMM-urilor.

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri bazată pe dovezi și cooperarea între responsabilii politici, precum și între aceștia și organizațiile care reprezintă IMM-urile, în special în vederea îmbunătățirii facilității de acces la programe de la nivelul Uniunii, de la nivel național și regional, inclusiv Orizont 2020 și fondurile structurale, și în vederea sprijinirii măsurilor favorabile IMM-urilor.

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care accelerează apariția unor industrii competitive, bazate pe activități transsectoriale, în domenii de activitate caracterizate de un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative stimulează dezvoltarea de noi piețe, precum și furnizarea de bunuri și servicii bazate pe cele mai competitive modele de întreprinderi sau pe lanțurile de valori modificate. Ele includ inițiative pentru a spori productivitatea, eficiența utilizării resurselor, durabilitatea și responsabilitatea socială a întreprinderilor.

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care accelerează apariția unor industrii competitive, bazate, dacă este cazul, pe activități transsectoriale, în domenii de activitate caracterizate de un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative stimulează dezvoltarea de noi piețe și asimilarea de noi modele comerciale, precum și utilizarea în scopuri comerciale a ideilor pertinente pentru produse și servicii noi. Ele includ inițiative pentru a spori productivitatea, eficiența utilizării resurselor și eficiența energetică, durabilitatea și responsabilitatea socială a întreprinderilor.

 

(3a) De asemenea, Comisia poate sprijini în acest sens activități specifice pe sectoare, în domenii caracterizate printr-o pondere mare a IMM-urilor și care aduc o contribuție ridicată la PIB-ul Uniunii, cum ar fi sectorul turismului.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia contribuie la promovarea spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Comisia sprijină un mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea și creșterea întreprinderilor.

(1) Comisia contribuie la promovarea spiritului antreprenorial și a culturii antreprenoriale, prin reducerea obstacolelor din calea înființării unei întreprinderi și prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Comisia sprijină un mediu de afaceri favorabil pentru înființarea, dezvoltarea și creșterea întreprinderilor durabile, transferul de întreprinderi și relansarea întreprinderilor (a doua șansă).

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se instituie o acțiune „Erasmus pentru tinerii antreprenori” în scopul dezvoltării competențelor și atitudinilor antreprenoriale.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe și atitudini antreprenoriale, în special în rândul potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe, o mentalitate și atitudini antreprenoriale, în special în cadrul educației și al formării, dar și în rândul potențialilor și noilor antreprenori.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia poate lua măsuri pentru a consolida educația posibililor antreprenori prin intermediul programelor Învățare pe tot parcursul vieții sau Erasmus pentru toți, în special al programului Erasmus pentru tinerii antreprenori, pentru a le îmbunătăți capacitatea tehnologică și competențele de gestionare a întreprinderilor.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, în etapa de înființare și de dezvoltare, care sunt complementare utilizării de instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru a se asigura complementaritatea, aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu cele întreprinse în cadrul politicii de coeziune și la nivel național. Astfel de acțiuni vizează stimularea finanțării atât prin platformele de capitaluri proprii, cât și prin platformele de datorii.

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop facilitarea și îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, în etapele de înființare, dezvoltare și transfer, care sunt complementare utilizării de instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru a se asigura complementaritatea, aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu cele întreprinse în cadrul politicii de coeziune, al programului Orizont 2020 și la nivel național sau regional. Astfel de acțiuni vizează stimularea finanțării și a absorbției acesteia atât sub formă de împrumuturi, cât și sub formă de capital propriu care poate cuprinde fonduri de demarare, fonduri acordate de investitori providențiali și finanțare de cvasi-capital. Comisia acordă o atenție deosebită vizibilității finanțării acordate de UE IMM-urilor, pentru a asigura cunoașterea și recunoașterea sprijinului acordat de UE.

(2) Ca parte a acțiunilor descrise la alineatul (1), Comisia dezvoltă măsuri, în funcție de cererea de pe piață, pentru a îmbunătăți finanțarea transfrontalieră și multinațională, sprijinind în consecință IMM-urile să își internaționalizeze activitățile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2) Ca parte a acțiunilor descrise la alineatul (1), Comisia dezvoltă măsuri, în funcție de cererea de pe piață, pentru a îmbunătăți finanțarea transfrontalieră și multinațională, sprijinind în consecință IMM-urile să își internaționalizeze activitățile, în conformitate cu dreptul Uniunii.

 

Comisia poate, de asemenea, să examineze posibilitatea de a dezvolta și alte instrumente de finanțare inovatoare, cum ar fi „crowdfunding”, în funcție de cererea de pe piață.

(3) Detalii privind acțiunile menționate la alineatul (1) al prezentului articol sunt prevăzute în anexa II.

(3) Detalii privind acțiunile menționate la alineatul (1) al prezentului articol sunt prevăzute la articolele 14a și 14b.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune, Comisia își menține sprijinul pentru Rețeaua întreprinderilor europene.

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune, Comisia își continuă sprijinul pentru Rețeaua întreprinderilor europene în conformitate cu articolul 9a.

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare de informații și de sensibilizare.

(2) Comisia sprijină acțiunile de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare de informații și de sensibilizare privind inițiativele, programele și legislația UE, inclusiv pentru a facilita respectarea cerințelor și standardelor UE.

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii, precum și consolidarea serviciilor de sprijin existente în cadrul acestor piețe. Prin intermediul programului, IMM-urile pot primi sprijin în ceea ce privește normele și drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe prioritare.

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii, precum și consolidarea serviciilor de sprijin existente în cadrul acestor piețe. Prin intermediul programului, IMM-urile pot primi sprijin în ceea ce privește informațiile referitoarea la obstacolele existente la intrarea pe piață și la achizițiile publice, precum și normele și drepturile de proprietate intelectuală, și procedurile vamale în țări terțe prioritare. Aceste măsuri vin în completarea activităților de promovare a comerțului, și nu ca o dublare a acestora.

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul programului pot avea drept scop promovarea cooperării industriale internaționale, inclusiv dialogurile cu țările terțe în domeniul industrial și al reglementării. Măsurile specifice pot avea scopul de a reduce diferențele din cadrele de reglementare pentru produsele industriale și din domeniul politicii industriale care există între Uniune și alte țări și de a îmbunătăți mediul de afaceri.

(4) Acțiunile puse în aplicare în cadrul programului pot avea drept scop promovarea cooperării internaționale, inclusiv dialogurile cu țările terțe în domeniul industrial și al reglementării. Măsurile specifice pot avea scopul de a reduce diferențele din cadrele de reglementare pentru produse și din domeniul politicii antreprenoriale și industriale care există între Uniune și alte țări și de a îmbunătăți mediul de afaceri.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Rețeaua întreprinderilor europene

 

(1) Comisia se asigură că activitățile Rețelei întreprinderilor europene („Rețeaua”) sunt continuate și consolidate. Rețeaua oferă servicii integrate de sprijin în afaceri pentru IMM-urile din Uniune care doresc să exploreze oportunități pe piața unică și în țările terțe.

 

Ținând seama de experiența și de competențele obținute de către rețelele naționale existente de sprijinire a întreprinderilor, acțiunile din cadrul Rețelei pot include, dar nu sunt limitate la următoarele:

 

(a) informare și consiliere, inclusiv privind serviciile de internaționalizare în cadrul pieței unice și în țări terțe, cooperare de afaceri, feedback, oportunități de finanțare, acces la finanțare și la scheme de formare și mentorat conexe;

 

(b) servicii de inovare și de transfer, atât al tehnologiei, cât și al cunoștințelor; servicii pentru creșterea accesului IMM-urilor la expertiză în domeniul eficienței energetice, al climei și al mediului;

 

(c) servicii care încurajează participarea IMM-urilor la programe europene, inclusiv la Orizont 2020 și la fondurile structurale.

 

(d) sprijin pentru consolidarea capacităților manageriale în vederea creșterii competitivității IMM-urilor.

 

(3) Serviciile prestate de rețea în beneficiul programelor Uniunii sunt finanțate de programele respective.

 

(4) Rețeaua nu înlocuiește și nu dublează, ci completează activitatea organizațiilor existente active în sprijinirea în afaceri a IMM-urilor. În scopul adoptării unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea performanței rețelei, Comisia analizează eficacitatea, guvernanța și distribuția geografică a acesteia pentru a îmbunătăți absorbția de către IMM-uri a serviciilor propuse și pentru a asigura o distribuție geografică mai echilibrată.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatele 1, 1a (nou) și 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a programului, Comisia adoptă un program anual de lucru, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2). Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și suma lor totală. Ele conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează a fi finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare, precum și indicatori adecvați pentru monitorizarea eficacității în ceea ce privește obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor. În cazul subvențiilor, ele includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

(1) Comisia adoptă un program anual de lucru prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 18. Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele urmărite pe baza unor consultări anterioare, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și suma lor totală, precum și indicatori adecvați pentru monitorizarea eficacității în ceea ce privește obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor. În cazul subvențiilor, ele includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

 

(1a) Comisia implementează programele de lucru anuale menționate la alineatul (1) stabilind:

 

(a) o descriere a proiectelor care urmează să fie finanțate;

 

(b) nivelul sumei alocate pentru fiecare acțiune;

 

(c) un calendar orientativ de punere în aplicare.

 

(1b) Măsurile menționate la alineatul (1a) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Comisia poate promova crearea unor sisteme online integrate și ușor de utilizat care oferă informații privind programele relevante pentru IMM-uri, asigurându-se în același timp că acestea nu dublează portalurile existente.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În plus față de măsurile prevăzute de programul de lucru menționat la articolul 10, Comisia întreprinde în mod regulat măsuri de sprijin, inclusiv următoarele:

(1) În plus față de măsurile prevăzute de programul de lucru menționat la articolul 10, Comisia întreprinde în mod regulat măsuri de sprijin, inclusiv următoarele:

(a) analiza și monitorizarea aspectelor privind competitivitatea sectorială și intersectorială;

(a) analiza și monitorizarea aspectelor privind competitivitatea sectorială și intersectorială;

(b) identificarea bunelor practici și a abordărilor de politică, precum și dezvoltarea în continuare a acestora;

(b) identificarea și diseminarea bunelor practici și a abordărilor de politică, precum și dezvoltarea în continuare a acestora;

(c) evaluări ale impactului măsurilor Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea întreprinderilor, în vederea identificării domeniilor din legislația existentă care trebuie să fie simplificate, sau a domeniilor în care trebuie să fie propuse noi măsuri legislative;

(c) verificări ale adecvării legislației existente și evaluări ale impactului noilor măsuri ale Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea întreprinderilor, în vederea identificării domeniilor din legislația existentă care trebuie să fie simplificate și în vederea asigurării reducerii la minimum a sarcinilor suportate de IMM-uri în domeniile în care sunt propuse noi măsuri legislative; regimuri mai puțin stricte pentru derogări aplicate IMM-urilor sau specifice micro-întreprinderilor sunt demonstrate de un test aplicat IMM-urilor și care nu pot afecta cerințele fundamentale ale UE în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, drepturile fundamentale ale lucrătorilor sau principiile fundamentale ale UE referitoare la legislația privind mediul;

(d) evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, a politicii industriale specifice și a măsurilor referitoare la competitivitate.

(d) evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, în special la IMM-uri, a politicii industriale specifice și a măsurilor referitoare la competitivitate.

 

(da) monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” stabilit în comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 privind un „Small Business Act” pentru Europa.

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la alineatul (1) nu fac parte în mod necesar din programele anuale de lucru menționate la articolul 10.

(2) Aceste măsuri de sprijin menționate la alineatul (1) nu fac parte în mod necesar din programele anuale de lucru menționate la articolul 10 și nu costă mai mult de [2,5 %] din pachetul financiar al programului.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia elaborează un raport anual de monitorizare care să analizeze eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Raportul cuprinde informații privind valoarea cheltuielilor legate de climă și impactul sprijinului acordat obiectivelor în materie de schimbări climatice, în măsura în care colectarea acestor informații nu creează sarcini administrative nejustificate pentru IMM-uri.

(2) Comisia elaborează un raport anual de monitorizare care să analizeze eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Raportul cuprinde informații fundamentale privind beneficiarii granturilor și informații de bază anonime referitoare la solicitanții de granturi, dacă acestea sunt disponibile. Raportul cuprinde, de asemenea, informații privind valoarea cheltuielilor legate de climă și impactul sprijinului acordat obiectivelor în materie de schimbări climatice, în măsura în care colectarea acestor informații nu creează sarcini administrative nejustificate pentru IMM-uri. Raportul anual este prezentat comisiei competente a Parlamentului European și pus la dispoziția publicului.

Justificare

Informațiile privind beneficiarii și solicitanții de granturi ar contribui la evaluarea modului de acordare a granturilor în cadrul programului.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Se întocmește un raport de evaluare cu privire la impacturile pe termen lung și cu privire la durabilitatea efectelor măsurilor care vor fi introduse într-o decizie privind o posibilă reînnoire, modificare sau suspendare a unei măsuri ulterioare.

(4) Se întocmește un raport de evaluare ex-post cu privire la impacturile pe termen lung și cu privire la durabilitatea efectelor măsurilor.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Se elaborează un set de indicatori-cheie de performanță ca o bază pentru evaluarea gradului în care au fost realizate obiectivele acțiunilor sprijinite în cadrul programului. Acestea sunt măsurate pe baza unui scenariu de referință predefinit care reflectă situația înainte de punerea în aplicare a acțiunilor.

eliminat

Justificare

Întrucât indicatorii vor fi definiți de colegislatori prin prezentul regulament, nu este necesară dezvoltarea unor indicatori suplimentari.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru ca IMM-urile să aibă acces la fonduri, se instituie un sistem de monitorizare pentru a asigura utilizarea de către bănci a fondurilor și a garanțiilor în vederea creșterii volumului împrumuturilor acordate IMM-urilor. Acesta poate include scheme de raportare și un cod de conduită pentru bănci care împrumută IMM-urilor. De asemenea, sistemul de monitorizare garantează că nu numai întreprinderile mijlocii, ci și întreprinderile mici și microîntreprinderile primesc împrumuturi din fonduri ale Uniunii.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Instrumentele financiare din cadrul programului sunt gestionate cu scopul de a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor orientate spre creștere. Instrumentele financiare includ un mecanism de capitaluri proprii și un mecanism de garantare a împrumuturilor.

(1) Instrumentele financiare din cadrul programului sunt gestionate cu scopul de a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor în etapele de înființare, de dezvoltare și de transfer, fără diferențiere în funcție de activități sau de dimensiunea pieței. Instrumentele financiare includ un mecanism de capitaluri proprii și un mecanism de garantare a împrumuturilor.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Instrumentele financiare pentru IMM-urile orientate spre creștere pot fi combinate, dacă este cazul, cu alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare, în conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/201X (noul Regulament privind fondurile structurale)] și cu subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în temeiul prezentului regulament.

(2) Instrumentele financiare pentru IMM-uri pot fi combinate, dacă este cazul, cu alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare, în conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/201X (noul Regulament privind fondurile structurale)] și cu subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Mecanismele de capitaluri proprii și de garantare a împrumuturilor sunt complementare utilizării de către statele membre de instrumente financiare pentru IMM-uri în cadrul politicii de coeziune și de instrumente financiare pentru IMM-uri în cadrul programelor de promovare naționale.

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14. În plus, mecanismele ar trebui să fie complementare instrumentelor financiare pentru IMM-uri în cadrul programelor de promovare naționale.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Mecanismele de capitaluri proprii și de garantare a împrumuturilor pot permite, după caz, punerea în comun a resurselor financiare cu statele membre și/sau cu regiunile care doresc să dedice o parte din fondurile structurale care le sunt alocate în conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind fondurile structurale].

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Mecanismele de capitaluri proprii și de garantare a împrumuturilor respectă dispozițiile privind instrumentele financiare stabilite în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene1 și în actul delegat care înlocuiește normele de aplicare.

 

______________

 

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Instrumentele financiare ale programului sunt exploatate în strânsă cooperare cu mecanismele de capitaluri proprii și de garantare a împrumuturilor în cadrul programului Orizont 2020, pentru a crea un instrument unic dedicat intermediarilor și pentru ca IMM-urile să poată identifica programul care corespunde cel mai bine necesităților lor, prin intermediul unei surse comune de informare.

Justificare

Se dorește clarificarea faptului că, deși nu se poate preconiza ca intermediarii financiari să apeleze la instrumente financiare în cadrul programelor COSME și Orizont 2020, ambele programe ar trebui să fie coordonate îndeaproape, pentru a le oferi intermediarilor un instrument unic și pentru a îndruma IMM-urile în direcția programului de asistență care corespunde cel mai bine necesităților lor printr-o sursă comună de informare, de exemplu printr-o pagină web dedicată a Uniunii.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Comisia și statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru diseminarea informațiilor privind instrumentele financiare disponibile la nivelul IMM-urilor și al intermediarilor.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d) Veniturile și rambursările în cadrul celei de-a doua secțiuni a Instrumentului financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare creat în temeiul Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)1 sunt alocate instrumentelor financiare ale acestui program.

 

______________

 

1 JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

Justificare

Din motive de claritate, textul de la anexa II ar trebui transferat la articolul 14. Veniturile și rambursările din cadrul GIF 2 sunt alocate instrumentelor financiare ale acestui program.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3e) Instrumentele financiare destinate IMM-urilor se pun în aplicare în conformitate cu normele relevante ale Uniunii privind ajutoarele de stat. Condițiile pentru excluderea instrumentelor financiare de la normele privind ajutoarele de stat sunt prevăzute în mod clar în orientările și în manualele programului.

Justificare

Pentru a simplifica procedurile și a facilita accesul la programul COSME, condițiile pentru orice excludere a instrumentelor financiare de la normele privind ajutoarele de stat (de exemplu, plafonul minim sau condițiile contractuale) ar trebui să fie prevăzute în mod clar în orientările și în manualele COSME.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul Regulament financiar], veniturile și rambursările generate de un instrument financiar sunt alocate instrumentului financiar respectiv. În cazul instrumentelor financiare deja instituite în cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013, veniturile și rambursările generate de operațiuni începute în această perioadă se alocă instrumentului financiar în perioada 2014–2020.

(4) În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul Regulament financiar], veniturile și rambursările generate de un instrument financiar sunt alocate instrumentului financiar respectiv. În cazul instrumentelor financiare deja instituite în cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013, veniturile și rambursările generate de operațiuni începute în această perioadă se alocă instrumentului financiar în perioada 2014–2020.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Mecanismul de capitaluri proprii

 

(1) Mecanismul de capitaluri proprii (EFG) se concentrează asupra fondurilor care furnizează: capital de risc și finanțare de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile subordonate și de participare, unor întreprinderi aflate în curs de extindere sau în faza de creștere, în special celor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, având totodată posibilitatea de a efectua investiții în fonduri aflate în faza inițială, împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru cercetare și dezvoltare (C&D) din cadrul Orizont 2020 și oferă scheme de coinvestiții pentru investitorii providențiali. În cazul investițiilor într-o fază timpurie, investiția din partea EFG nu depășește 20% din investițiile totale ale Uniunii, mai puțin în cazul fondurilor în mai multe faze și al fondurilor de fonduri, pentru care finanțarea de către EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru C&D va fi furnizată în mod proporțional, pe baza politicii de investiții a fondurilor. Comisia evită preluarea sau capitalul de înlocuire destinat desființării unei întreprinderi dobândite. Comisia poate decide să modifice pragul de 20% în funcție de schimbarea condițiilor pieței.

 

(2) EFG este pus în aplicare ca elemente ale unui instrument financiar de capitaluri proprii unic al Uniunii pentru finanțarea creșterii întreprinderilor din Uniune și a C&D din faza inițială („seed”) până în faza de creștere, cu sprijinul financiar al Orizont 2020 și al prezentului program.

 

EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru C&D care urmează să fie stabilit în cadrul Orizont 2020 utilizează același mecanism de realizare.

 

(3) Sprijinul din partea EFG este acordat sub forma uneia dintre următoarele investiții:

 

(a) direct prin Fondul european de investiții (FEI) sau alte entități însărcinate cu punerea în aplicare în numele Comisiei; sau

 

(b) fonduri de fonduri publice sau private sau mecanisme de investiții care investesc în afara granițelor, stabilite de FEI sau de alte entități însărcinate cu punerea în aplicare în numele Comisiei, împreună cu investitori privați și/sau publici, instituții financiare publice naționale și operatori de capital de risc care activează la nivel regional și local.

 

(4) EFG investește în fonduri intermediare de capital de risc care investesc, la rândul lor, în IMM-uri, în general în fazele de expansiune și dezvoltare. Investițiile din cadrul EFG sunt investiții pe termen lung, care, de exemplu, de obicei implică participații cu o durată de 5 până la 15 ani în fonduri de capital de risc. În orice caz, durata de viață a investițiilor efectuate în cadrul EFG nu depășește 20 de ani de la data semnării acordului de delegare dintre Comisie și entitatea însărcinată cu punerea lui în aplicare.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14b

 

Mecanismul de garantare a împrumuturilor

 

(1) Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) este gestionat de FEI sau de alte entități însărcinate cu punerea în aplicare în numele Comisiei. Mecanismul oferă:

 

(a) contragaranții și alte modalități de partajare a riscurilor pentru schemele de garantare;

 

(b) garanții directe și alte modalități de partajare a riscurilor pentru orice alt intermediar financiar care îndeplinește criteriile de eligibilitate.

 

(2) Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF) este pus în aplicare ca element al unui instrument financiar unic al UE pentru finanțarea prin împrumut a creșterii și a C&D pentru întreprinderile din Uniune, utilizând același mecanism de realizare ca elementul orientat spre cerere al facilității de împrumut a IMM-urilor pentru C&D din cadrul Orizont 2020 (RSI II).

 

(3) LGF constă în:

 

(a) finanțarea prin îndatorare prin împrumuturi subordonate și de participare sau prin leasing, care reduc dificultățile specifice cu care se confruntă IMM-urile la accesarea finanțării, fie din cauza riscului ridicat perceput, fie din lipsa disponibilității unor garanții colaterale suficiente;

 

(b) securizarea portofoliilor de finanțare prin îndatorare a IMM-urilor, care mobilizează finanțarea suplimentară prin îndatorare pentru IMM-uri în cadrul modalităților adecvate de partajare a riscului cu instituțiile vizate. Sprijinul pentru aceste tranzacții este condiționat de un angajament al instituțiilor emitente de a utiliza o parte semnificativă a lichidității care rezultă sau a capitalului mobilizat pentru a acorda noi împrumuturi IMM-urilor într-o perioadă rezonabilă de timp. Valoarea acestei noi finanțări prin îndatorare se calculează în raport cu valoarea riscului de portofoliu garantat. Această valoare, precum și perioada de timp, se negociază individual cu fiecare instituție emitentă.

 

(4) Cu excepția împrumuturilor incluse în portofoliul securizat, LGF acoperă împrumuturile de până la 150 000 EUR și cu o scadență minimă de 12 luni. În cazul în care IMM-urile nu sunt eligibile în conformitate cu componenta pentru IMM-uri a facilității de împrumut din cadrul Orizont 2020, LGF acoperă, de asemenea, împrumuturile de până la 150 000 de EUR și cu o scadență minimă de 12 luni. Comisia poate lansa acțiuni de comunicare care au ca public-țintă IMM-urile.

 

(5) LGF este conceput astfel încât să se poată prezenta rapoarte privind IMM-urile sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, cât și volumul împrumuturilor.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia este autorizată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 cu privire la modificările aduse detaliilor acțiunilor specifice stabilite în anexa II la prezentul regulament, dacă evoluția situației economice cere acest lucru sau în funcție de rezultatele obținute de mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF – Loan Guarantee Facility) al programului-cadru pentru competitivitate și inovare și de instrumentul de partajare a riscurilor (RSI – Risk Sharing Instrument) al celui de-al 7-lea program-cadru pentru mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor.

(2) Comisia este autorizată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 cu privire la modificările aduse indicatorilor de la articolul 2 alineatul (2) și anexa I, modificările aduse bugetului alocat instrumentelor financiare menționate la articolul 4 alineatul (1) și chiar instrumentelor financiare prevăzute la articolele 14, 14a și 14b dacă evoluția situației economice cere acest lucru sau în funcție de rezultatele obținute de mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF – Loan Guarantee Facility) al programului-cadru pentru competitivitate și inovare și de instrumentul de partajare a riscurilor (RSI – Risk Sharing Instrument) al celui de-al 7-lea program-cadru pentru mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor.

(A se vedea articolul 4 alineatul (1) și articolele 14, 14a (nou) și 14b (nou)).

Amendamentul 85

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectivul general – punctul 1

Obiectivul general:

1. Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de impact

Situația actuală

Obiectiv esențial pe termen lung (2020)

Creșterea competitivității industriale

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Creștere anuală de 1 % și creștere de 5 % în 2015

Modificarea sarcinii administrative pentru IMM-uri (nr. de zile pentru a înființa o întreprindere nouă)

2009: -3,1 % numărul de zile pentru a înființa o întreprindere nouă: 7 zile lucrătoare

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei întreprinderi noi: 3 zile lucrătoare în 2020.

Creșterea producției manufacturiere a UE în industriile ecologice (modificarea în procente față de anul anterior)

Creștere anuală de 6 - 7 % în ultimii ani

Creștere anuală de 8 % în medie în următorii zece ani; până în 2015, se urmărește o creștere cu 50 % a producției

 

Amendamentul

Obiectivul general:

1. Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor

Indicator de impact

Situația actuală

Obiectiv esențial pe termen lung (2020)

Procentul de creștere a sectoarelor industrial și de servicii ale Uniunii în raport cu produsul intern brut (PIB) total

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7%

Creștere anuală de 1 %

Modificarea sarcinii administrative pentru IMM-urile noi și deja existente (nr. de zile și costurile suportate pentru a înființa o întreprindere nouă, timpul necesar obținerii de licențe și autorizații pentru demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi)

Numărul de zile pentru a înființa o întreprindere nouă în 2011: 6,5 zile lucrătoare.

Reducerea numărului de zile pentru înființarea unei întreprinderi noi la 3 zile lucrătoare.

 

Costul înființării: 379 EUR.

Reducerea costurilor de înființare la 100 EUR.1

 

Numărul statelor membre care respectă obiectivul SBA de a reduce la o lună timpul necesar obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi: 2

Numărul statelor membre care respectă obiectivul SBA de a reduce la o lună timpul necesar obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi: 242

 

Numărul statelor membre în care există un ghișeu unic pentru înființarea de noi întreprinderi, astfel încât antreprenorii să poată desfășura toate procedurile necesare (de exemplu, înregistrarea, înregistrarea fiscală și scopuri de TVA și înregistrarea la asigurările sociale) printr-un singur punct de contact administrativ, la nivel fizic (la un ghișeu) sau virtual (online) sau în ambele modalități, în 2009: 18

Creșterea la 28 a numărului statelor membre în care există un ghișeu unic pentru înființarea de noi întreprinderi3

Creșterea producției manufacturiere a UE în industriile ecologice (modificarea în procente față de anul anterior)

Creștere anuală de 6 - 7 % în ultimii ani

Creștere anuală de 8 % în medie în următorii zece ani; până în 2015, se urmărește o creștere cu 50 % a producției

 

 

__________________

 

 

1 Concluziile din 31 mai 2011 ale Consiliului Competitivitate includ un apel lansat către statele membre de a „reduce numărul zilelor necesare pentru înființarea unei întreprinderi noi la 3 zile și costurile aferente la 100 EUR până în 2012.

 

 

2 SBA revizuit invită statele membre ca, „până la finele anului 2013, să reducă la o lună timpul necesar obținerii de licențe și autorizații (inclusiv autorizații de mediu) pentru demararea și desfășurarea activității specifice a unei întreprinderi”.

 

 

24 de state membre au redus deja această perioadă la 3 luni.

 

 

 

3 În conformitate cu Concluziile Consiliului European de primăvară din anul 2006, „în toate statele membre trebuie să existe un ghișeu unic sau un mecanism similar, pentru ca toate formalitățile impuse de înființarea unei companii să se poată desfășura într-un singur punct.”

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectivul general – punctul 2

Obiectivul general:

2. Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor

Indicator de impact

Situația actuală

Obiectiv esențial pe termen lung (2020)

Creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată și angajații

În 2010, IMM-urile au reprezentat mai mult de 58 % din cifra de afaceri totală a UE (VAB);

Obiectivul de creștere cu 4 % pe an a valorii adăugate brute a IMM-urilor;

Feedback de la IMM-uri și alți beneficiari finali cu privire la valoarea adăugată, utilitatea și relevanța programului, care urmează să fie măsurate în evaluările programului prin intermediul Rețelei întreprinderilor europene (RÎN) și a anchetelor online

numărul total al angajaților din cadrul IMM-urilor: 87,5 milioane (67 % dintre locurile de muncă din sectorul privat din UE)

creșterea anuală a numărului angajaților în cadrul IMM-urilor de 1%

Rata de reînnoire a IMM-urilor (întreprinderi noi și falimente)

78% satisfacție și feedback pozitiv cu privire la valoarea adăugată a RÎN

Creștere cu mai mult de 80 % a satisfacției cu privire la valoarea adăugată a RÎN

 

Amendamentul

Obiectivul general:

2. Încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor

Indicator de impact

Situația actuală

Obiectiv esențial pe termen lung (2020)

Creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată (Eurostat)

În 2010, IMM-urile au reprezentat mai mult de 58 % din cifra de afaceri totală a UE (VAB);

Obiectivul de creștere cu 4 % pe an a valorii adăugate brute a IMM-urilor;

Modificări ale ratei ocupării forței de muncă de către IMM-uri (Eurostat)

numărul total al angajaților din cadrul IMM-urilor în 2010: 87,5 milioane (67 % dintre locurile de muncă din sectorul privat din UE)

creșterea anuală a numărului angajaților în cadrul IMM-urilor de 1%

Modificări ale proporției cetățenilor care doresc să desfășoare o activitate independentă

Cifrele din 2007 și 2009 sunt stabilite la 45 %

Creșterea proporției cetățenilor din Uniune care ar dori să desfășoare o activitate independentă la 50-55%

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor- cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului – Activități de îmbunătățire a competitivității

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Activități de îmbunătățire a competitivității

 

 

Numărul de măsuri de simplificare adoptate

Programul de simplificare al Comisiei a fost actualizat în 2010 și este pe cale să reducă birocrația cu 25 % în 2012. S-au adoptat 5 măsuri de simplificare pe an până în 2010.

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Numărul de verificări de conformitate în ceea ce privește calitatea și valoarea adăugată a activităților

Patru verificări de conformitate, care au inclus părțile interesate, au fost efectuate în 2010 cu privire la politicile în materie de mediu, transporturi, ocupare a forței de muncă și politică industrială. Feedback-ul a inclus observații cu privire la legislație și la valoarea adăugată a activităților.

Abordarea privind feedback-ul la verificările de conformitate va fi extinsă la alte politici și va conduce la simplificări cu impact pozitiv asupra industriei. Până la douăsprezece verificări de conformitate sunt prevăzute, în scopul unei mai bune reglementări.

Nivelul de adoptare de către întreprinderi a produselor și a instrumentelor de producție europene durabile, inclusiv EMAS, eticheta ecologică și proiectarea ecologică

Aproximativ 35 000 de certificări ISO 14001 EMS și 4 500 de înregistrări în EMAS, 18 000 de licențe pentru eticheta ecologică a UE

Un număr semnificativ de întreprinderi își supraveghează performanța, aplică sisteme de management de mediu și realizează îmbunătățiri în ceea ce privește productivitatea resurselor și protecția mediului. O parte semnificativă a producției constă în produse eficiente din punct de vedere al exploatării resurselor și al protecției mediului

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Activități de îmbunătățire a competitivității

 

 

 

Numărul de măsuri de simplificare adoptate

Programul permanent al Comisiei de simplificare este inclus anual în anexa II din Programul de lucru al Comisiei. S-au adoptat în medie între 5 și 10 măsuri de simplificare în ultimii ani.

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Numărul de verificări de conformitate în ceea ce privește legislațiile referitoare la politicile industriale/produsele industriale

O verificare de conformitate a fost realizată în 2012 pentru politicile industriale (omologarea autovehiculelor)

Se realizează până la trei verificări de conformitate.

Se realizează până la cinci verificări de conformitate.

Numărul de state membre care utilizează testul de competitivitate:

Numărul de state membre care utilizează testul de impact asupra competitivități: 0

Numărul de state membre care utilizează testul de impact asupra competitivități: 10

Numărul de state membre care utilizează testul de impact asupra competitivități: 28

Nivelul de adoptare de către întreprinderi a produselor și a instrumentelor de producție europene durabile, inclusiv EMAS, eticheta ecologică și proiectarea ecologică

Aproximativ 35 000 de certificări ISO 14001 EMS și 4 500 de înregistrări în EMAS, 18 000 de licențe pentru eticheta ecologică a UE

Un număr semnificativ de întreprinderi își supraveghează performanța, aplică sisteme de management de mediu.

Un număr semnificativ de întreprinderi își supraveghează performanța, aplică sisteme de management de mediu.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului –Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

 

 

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 21 state membre

Publicitate sporită la nivelul UE cu privire la „Premiile europene pentru spiritul antreprenorial” prin publicații/articole mass-media în toate statele membre

Numărul de publicații/articole mass-media din toate statele membre: 60 în 2010

Numărul de publicații/articole mass-media din toate statele membre: 80

Reducerea termenului de înființare a unei noi întreprinderi și a complexității procedurilor

Reducerea termenului de înființare: 7 zile lucrătoare

Reducerea termenului de înființare: 5 zile lucrătoare

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Dezvoltarea politicii privind IMM-urile

 

 

 

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 15 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 21 state membre

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”: 28 state membre

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului – Noi concepte în domeniul afacerilor

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Noi concepte în domeniul afacerilor

 

 

Numărul de produse/servicii noi de pe piață

Până în prezent, această activitate a fost limitată la activitatea analitică la scară mică.

Obiectivul privind numărul cumulat al produselor/serviciilor noi să fie de 5 în 2017 (crescând la 15 în 2018 și la 25 în 2019).

Nivelul de exporturi suplimentare și sumele corespunzătoare

 

În ceea ce privește exporturile, nu este preconizat niciun impact în 2017. Ponderea exporturilor din prima generație de IMM-uri participante se va observa în 2018 cu un obiectiv de creștere de 20 %.

Feedback-ul părților interesate privind calitatea și valoarea adăugată a activităților

 

Cel puțin 70 % din IMM-urile participante în 2014 vor exprima un impact pozitiv asupra cifrei lor de afaceri într-o anchetă care va fi efectuată la sfârșitul anului 2017.

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, în special IMM-urile, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Noi concepte în domeniul afacerilor

 

 

 

Numărul de produse/servicii noi de pe piață

Până în prezent, această activitate a fost limitată la activitatea analitică la scară mică.

Obiectivul privind numărul cumulat al produselor/serviciilor noi să fie de 5 în 2017.

Obiectivul privind numărul cumulat al produselor/serviciilor noi să fie de 30 în 2020.

Nivelul de exporturi suplimentare și sumele corespunzătoare

Până în prezent, această activitate a fost limitată la activitatea analitică la scară mică.

În ceea ce privește exporturile, nu este preconizat niciun impact în 2017. Ponderea exporturilor din prima generație de IMM-uri participante se va observa în 2018 cu un obiectiv de creștere de 20 %.

Ponderea exporturilor IMM-urilor participante ar trebui să atingă un obiectiv de creștere de 25%.

Feedback-ul părților interesate privind calitatea și valoarea adăugată a activităților

Până în prezent, această activitate a fost limitată la activitatea analitică la scară mică.

Cel puțin 70 % din IMM-urile participante în 2014 vor exprima un impact pozitiv asupra cifrei lor de afaceri într-o anchetă care va fi efectuată la sfârșitul anului 2017.

Cel puțin 80% din IMM-urile participante în 2014 vor exprima un impact pozitiv asupra cifrei lor de afaceri într-o anchetă care va fi efectuată la sfârșitul anului 2020.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului – Turism

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din UE, inclusiv în sectorul turismului

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Turism

 

 

Numărul de cereri de finanțare

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de propuneri) în total: aproximativ 75 pe an (media pentru 2011)

Numărul de cereri de finanțare (pentru toate cererile de propuneri) în total: mai mult de 100 pe an

Procentul IMM-urilor (și tendința) în cererile de oportunități de finanțare legate de turism

Până în prezent, IMM-urilor nu li s-au adresat direct cereri de propuneri

30 % din cererile de propuneri adresate direct IMM-urilor

Numărul entităților care au adoptat „eticheta europeană a turismului de calitate”

Până în prezent, nicio entitate nu a adoptat „eticheta europeană a turismului de calitate” (acțiune în elaborare)

Gradul de acoperire de 50 % a sistemelor de evaluare eligibile pentru a participa la „eticheta europeană a turismului de calitate”

Numărul de destinații care au adoptat modele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență”

Au fost acordate în total 98 de „Destinații europene de excelență” (în medie 20 pe an – în 2007 - 10, în 2008 - 20, în 2009 - 22, în 2010 - 25, în 2011 - 21)

Mai mult de 200 de destinații adoptă modele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență” (până la 30 pe an).

Amendamentul

Obiectiv specific: :

Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, inclusiv în sectorul turismului;

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Turism

 

 

Numărul entităților care au adoptat „eticheta europeană a turismului de calitate”

Până în prezent, nicio entitate nu a adoptat „eticheta europeană a turismului de calitate” (acțiune în elaborare)

Gradul de acoperire de 50 % a sistemelor de evaluare eligibile pentru a participa la „eticheta europeană a turismului de calitate”

Numărul de destinații care au adoptat modele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență”

Au fost acordate în total 98 de „Destinații europene de excelență” (în medie 20 pe an – în 2007 - 10, în 2008 - 20, în 2009 - 22, în 2010 - 25, în 2011 - 21)

Mai mult de 200 de destinații adoptă modele durabile de dezvoltare a turismului promovate de „Destinațiile europene de excelență” (până la 30 pe an).

 

 

 

 

 

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice - Sprijin pentru antreprenoriat

Obiectiv specific:

Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Sprijin pentru antreprenoriat

 

 

Feedback privind percepția publică a antreprenoriatului (procentul de cetățeni ai UE care ar dori să desfășoare o activitate independentă, măsurat de Eurobarometru)

Cifrele din 2007 și 2009 sunt stabilite la 45 %

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care doresc să desfășoare o activitate independentă la 50 %

Numărul de state care pun în aplicare soluții antreprenoriale elaborate la nivelul UE

Numărul de state care pun în aplicare soluții pentru spiritul antreprenorial dezvoltate la nivelul UE: 22 (2010)

Numărul de state care pun în aplicare soluții pentru spiritul antreprenorial dezvoltate la nivelul UE: 25

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 5

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 10

Numărul de măsuri de simplificare adoptate pentru IMM-uri

5 măsuri de simplificare pe an (2010).

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Sprijin pentru antreprenoriat

 

 

 

Creșterea numărului de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale pe baza bunelor practici identificate prin intermediul programului

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale: 22 (2010)

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale: 25

Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale: 28.

Creșterea numărului de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 5

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 10

Numărul de programe desfășurate la nivel național disponibile pentru IMM-urile din alte state membre: 15.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii – Instrumente financiare pentru creștere

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Instrumente financiare pentru creștere

 

 

Numărul de societăți care primesc garanții la împrumuturi (credite) și valoarea creditării

Instrumentele propuse nu sunt încă lansate și sunt diferite de instrumentele actuale, astfel încât datele referitoare la instrumentele actuale nu pot fi comparate

Numărul de societăți care primesc garanții la împrumuturi (credite) (+/- 95 000) și valoarea creditării (+/-10,7 miliarde EUR)

Numărul de societăți care au beneficiat de capital de risc și valoarea investițiilor (dintre care investiții transfrontaliere)

 

Numărul de societăți care au beneficiat de capital de risc: (+/- 180) și valoarea investițiilor (+/- 220 de milioane EUR)

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Instrumente financiare pentru creștere

 

 

 

Numărul de societăți care primesc garanții la împrumuturi (credite) în cadrul programului și valoarea creditării

Începând cu 31 decembrie 2011, sunt mobilizate împrumuturi de 10,2 miliarde EUR, destinate unui număr de 171 000 de IMM-uri (SMEG).

Numărul de societăți care beneficiază de garanții la împrumuturi (credite) (+/- 145.000) și valoarea creditării (+/-9,6 miliarde EUR)

Numărul de societăți care beneficiază de garanții la împrumuturi (credite) (+/- 344.000) și valoarea creditării (+/-22 miliarde EUR)

Numărul de societăți care beneficiază de investiții de capital de risc în cadrul programului și volumul total investit.

Începând cu 31 decembrie 2011, sunt mobilizate împrumuturi CR de 1,9 miliarde EUR, destinate unui număr de 194 de IMM-uri (GIF).

Numărul de societăți care beneficiază de investiții de capital de risc în cadrul programului și volumul total investit: (+/- 240) și valoarea investițiilor (+/- 2,0 miliarde EUR)

Numărul de societăți care beneficiază de investiții de capital de risc în cadrul programului și volumul total investit: (+/- 560) și valoarea investițiilor (+/- 4,7 miliarde EUR)

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Rețeaua întreprinderilor europene

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene

Rețeaua întreprinderilor europene

Numărul de acorduri de parteneriat semnate

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 1.950 (2010)

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 3.000 pe an

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii mărcii” (de exemplu, sensibilizarea cu privire la mărci în rândul IMM-urilor)

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii mărcii”: nu a fost măsurată încă

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” și a „culturii mărcii”: 30 % din IMM-urile abordate

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): 78%

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): >80%

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin: 435.000 (2010)

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin: 500 000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor: 45.000 (2010)

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor: 60 000 pe an

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Rețeaua întreprinderilor europene

 

 

 

Numărul de acorduri de parteneriat semnate

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 1.950 (2010)

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 2.200 pe an

Numărul de acorduri de parteneriat semnate: 2.500 pe an

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” în rândul IMM-urilor (de exemplu, sensibilizarea cu privire la mărci în rândul IMM-urilor)

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” în rândul IMM-urilor: nu a fost măsurată încă. Se va realiza un studiu.

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” în rândul IMM-urilor: 20% din IMM-urile abordate în comparație cu rezultatul inițial al studiului.

Recunoaștere sporită a „mărcii de rețea” în rândul IMM-urilor: 30% din IMM-urile abordate în comparație cu rezultatul inițial al studiului.

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice)

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): 78%

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): >80%

Rata de satisfacție a clienților (procentul de IMM-uri care se declară satisfăcute, valoarea adăugată a serviciilor specifice): >82%

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin: 435.000 (2010)

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin: 470.000 pe an

Numărul de IMM-uri care beneficiază de servicii de sprijin: 500 000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor: 45.000 (2011)

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor: 48.000 pe an

Numărul de IMM-uri care participă la evenimente de brokeraj și la misiuni ale companiilor: 50.000 pe an

Proporția (%) de IMM-uri care exportă pe piața unică

25 % din exportul IMM-urilor pe piața unică

27 % din exportul IMM-urilor pe piața unică

30 % din exportul IMM-urilor pe piața unică

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Servicii de sprijin furnizate IMM-urilor pe piețele din afara UE

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Servicii de sprijin furnizate IMM-urilor pe piețele din afara UE

 

 

Ponderea (%) IMM-urilor implicate în activitățile internaționale (exporturi, importuri, ISD și alte activități) în afara UE

13 % (2009)

17 % (2017)

 

Amendamentul

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Servicii de sprijin furnizate IMM-urilor pe piața unică și pe piețele din afara UE

 

 

 

Ponderea (%) IMM-urilor care exportă în afara UE

13% (pentru perioada 2006-2008)

17 %

20%

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale – Cooperarea industrială internațională

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat) (2017)

Cooperarea industrială internațională

 

 

Numărul cazurilor de îmbunătățire a alinierii între reglementările privind produsele industriale ale UE și ale țărilor terțe

Se estimează că, în cooperarea în domeniul reglementării cu principalii parteneri comerciali (SUA, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India), există o medie de 2 domenii relevante de aliniere semnificativă a reglementărilor tehnice

3 domenii relevante de aliniere semnificativă la reglementările tehnice cu principalii parteneri comerciali (Statele Unite, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India) (2017)

Numărul de domenii și de bune practici ale „Small Business Act” al UE care au fost introduse în țările vecine și candidate

Se estimează că, în medie, în țările din trei regiuni de politică (regiunea țărilor candidate, țările din vecinătatea estică și vecinătatea mediteraneană), au fost reglementate cel puțin 3 din cele 10 domenii de politică ale SBA.

5 domenii de acțiune ale SBA în cele trei regiuni strategice (regiunea țărilor candidate, țările din vecinătatea estică și vecinătatea mediteraneană) (2017)

 

Amendamentul

Obiectiv specific

Îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale

Indicator de rezultat

Cel mai recent rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (2017)

Obiectiv pe termen lung (2020)

Cooperarea industrială internațională

 

 

 

Numărul cazurilor de îmbunătățire a alinierii între reglementările privind produsele industriale ale UE și ale țărilor terțe

Se estimează că, în cooperarea în domeniul reglementării cu principalii parteneri comerciali (SUA, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India), există o medie de 2 domenii relevante de aliniere semnificativă a reglementărilor tehnice

3 domenii relevante de aliniere semnificativă la reglementările tehnice cu principalii parteneri comerciali (Statele Unite, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India) (2017)

4 domenii relevante de aliniere semnificativă la reglementările tehnice cu principalii parteneri comerciali (Statele Unite, Japonia, China, Brazilia, Rusia, Canada, India) (2017)

Numărul de domenii și de bune practici ale „Small Business Act” al UE care au fost introduse în țările vecine și candidate

Se estimează că, în medie, în țările din trei regiuni de politică (regiunea țărilor candidate, țările din vecinătatea estică și vecinătatea mediteraneană), au fost reglementate cel puțin 3 din cele 10 domenii de politică ale SBA.

5 domenii de acțiune ale SBA în cele trei regiuni strategice (regiunea țărilor candidate, țările din vecinătatea estică și vecinătatea mediteraneană) (2017)

5 domenii de acțiune ale SBA în cele trei regiuni strategice (regiunea țărilor candidate, țările din vecinătatea estică și vecinătatea mediteraneană)

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Anexa II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa se elimină

(1)

JO C 181, 21.6.2012, p. 125.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Competitivitatea la nivel global a întreprinderilor mici și mijlocii din Uniune (IMM-uri) este subminată de disfuncționalitățile pieței și de cele de natură politică sau instituțională, cum ar fi lipsa accesului la finanțare și la piețe și sarcinile în materie de reglementare. În consecință, IMM-urile europene au o productivitate mai scăzută și se dezvoltă într-un ritm mai lent decât IMM-urile omoloage din alte părți ale lumii, iar abilitatea lor de adaptare cu succes la schimbări este mai redusă decât cea a întreprinderilor mai mari din Europa. Aceste dificultăți au fost agravate într-o și mai mare măsură de criza economică din 2008, care a afectat IMM-urile în mod disproporționat.

În actualul Cadru Financiar Multianual (CFM), UE finanțează măsuri de sprijin al antreprenoriatului și inovării și de promovare a dezvoltării și creșterii IMM-urilor prin intermediul Programului pentru inovație și spirit antreprenorial (EIP), unul din cei trei piloni ai programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP). În actualul CFM (2014-2020), EIP va fi urmat de Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME). Ca urmare a deciziei sale de a apropia cercetarea și inovarea, Comisia Europeană (CE) a propus includerea activităților legate de inovare din cadrul actualului EIP în Orizont 2020, noul program-cadru pentru cercetare și inovare. Prin urmare, COSME se va concentra asupra competitivității, creșterii și antreprenoriatului.

Raportorul întâmpină favorabil Programul COSME, singurul program de finanțare al UE care vizează consolidarea IMM-urilor. Pentru a îmbunătăți propunerea, raportorul prezintă observațiile generale și specifice de mai jos:

Observații generale

1.   Obiectivul de reducere a sarcinii administrative, accesul la finanțare și accesul la piețe

Având în vedere bugetul său limitat, COSME ar trebui să pună accentul pe măsurile care au cel mai semnificativ impact și efect de pârghie. Raportorul sugerează axarea pe trei domenii: reducerea sarcinii administrative, accesul la finanțare și accesul la piețe.

După aplicarea cu succes în UE a programului de acțiune pentru reducerea sarcinilor administrative, UE are nevoie de un nou obiectiv de reducere mai ambițios pentru 2020. Activitatea Grupului la nivel înalt al părților interesate independente privind reducerea sarcinilor administrative ar trebui să primească în continuare sprijin în cadrul COSME.

Ca urmare a crizei financiare și economice, accesul la finanțare a devenit preocuparea cea mai importantă pentru IMM-urile europene, întrucât băncile au devenit mai reticente la acordarea de împrumuturi, iar investitorii sunt mai precauți în ceea ce privește riscurile. Instrumentele financiare ale EIP au contribuit cu succes la asigurarea finanțării IMM-urilor, demonstrând importante efecte de pârghie și conducând la creșterea veniturilor și a numărului de locuri de muncă, prin urmare ele ar trebui menținute și în cadrul COSME.

Accesul la piețele din Europa și din țările terțe ar trebui să reprezinte cea de-a treia prioritate a COSME. În acest sens, rețeaua întreprinderilor europene dispune încă de un potențial nefolosit ridicat. Guvernanța rețelei întreprinderilor europene ar trebui îmbunătățită în continuare, iar vizibilitatea sa ar trebui sporită.

2.        Obiectiv: toate IMM-urile

COSME nu ar trebui să se concentreze doar asupra IMM-urilor care desfășoară activități transfrontaliere, ci și asupra IMM-urilor care activează la nivel local, regional și național, atâta vreme cât aduc valoare europeană adăugată. Valoarea europeană adăugată poate consta și în remedierea disfuncționalităților pieței care nu pot fi soluționate doar la nivelul statelor membre.

3.        Legături mai strânse cu Small Business Act

La realizarea măsurilor incluse în COSME, ar trebui să se acorde o atenție deosebită celor zece principii enunțate în Small Business Act (SBA), care a instituit, pentru prima dată, un cadru de politică cuprinzător menit să ghideze, atât la nivel UE, cât și la nivelul statelor membre, elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pe baza abordării „Gândiți mai întâi la scară mică”.

4.        Implicarea într-o mai mare măsură a organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor

COSME este destinat în mod specific IMM-urilor. Pentru realizarea obiectivelor programului, este esențial ca organizațiile reprezentative ale IMM-urilor să se implice într-o mai mare măsură. De exemplu, la elaborarea politicii privind IMM-urile, CE ar trebui să sprijine colaborarea cu organizațiile reprezentative ale IMM-urilor. De asemenea, Comisia ar trebui să consulte organizațiile reprezentative ale IMM-urilor la elaborarea indicatorilor, după caz, și înainte de a lua o decizie cu privire la programul anual de lucru.

5.        Acordarea de sprijin pentru transferul de întreprinderi

Transferul de întreprinderi constituie o sursă importantă de creștere și dezvoltare a IMM-urilor. În fiecare an, există riscul de desființare a 150 000 de companii și de pierdere a 600 000 de locuri de muncă, ca urmare a deficiențelor sistemului de transfer de întreprinderi. COSME ar trebui să remedieze această disfuncționalitate de pe piață.

6.        Un buget mai mare pentru IMM-uri

Persoanele care elaborează politicile sunt pe deplin conștiente de faptul că 23 de milioane de IMM-uri reprezintă una dintre principalele surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă în Uniune. Din păcate, importanța politică a IMM-urilor nu se reflectă în bugetul COSME: din bugetul propus de 2,5 miliarde de euro al CFM, doar 0,2% este alocat COSME. Având în vedere recomandarea sa ca instrumentele financiare să sprijine și transferul de întreprinderi și ca plafonul LGF pentru acordare a unor împrumuturi de peste 150 000 EUR pentru întreprinderile care nu sunt inovatoare să fie eliminat, raportorul consideră bugetul propus insuficient pentru realizarea obiectivelor ambițioase propuse. În consecință, propune creșterea bugetului la 0,5% din bugetul CFM. Astfel, UE și-ar dovedi hotărârea în ceea ce privește consolidarea IMM-urilor.

Observații specifice

1.  Obiective generale

1.1.       Competitivitatea durabilă (articolul 2 alineatul (1a)

Primul obiectiv general ar trebui să fie competitivitatea durabilă a întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor. Competitivitatea și durabilitatea nu ar trebui considerate obiective separate, deoarece, pe termen lung, competitivitatea depinde de durabilitate și politicile ar trebui să se bazeze pe o strategie pe termen lung. Competitivitatea durabilă reflectă abilitatea de a realiza și menține competitivitatea economică a industriei în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă.

1.2.      Turismul (articolul 2 alineatul (1a) și articolul 3 alineatul (1a))

Raportorul consideră că inițiativele în sectorul turismului vor fi eligibile pentru sprijin în cadrul COSME în cazul în care pot demonstra că aduc valoare adăugată la nivelul UE, în aceeași măsură ca orice alt sector în care există un procent ridicat de IMM-uri și care are o contribuție semnificativă la PIB. Totuși, COSME nu ar trebui să facă diferențe între diferitele sectoare încă de la început. Nu este, deci, adecvat ca sectorul turismului să fie inclus în obiectivele generale ale programului. Cu toate acestea, întrucât turismul a fost inclus recent printre competențele partajate în cadrul UE, acest sector ar trebui să ocupe un loc special la punctul dedicat acțiunilor specifice.

2.  Obiective specifice

2.1.      Măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor-cadru pentru competitivitatea durabilă (articolul 6)

Având în vedere resursele limitate ale programului, măsurile de sprijin ar trebui să vizeze îndeosebi inițiativele care aduc beneficii celui mai mare număr posibil de IMM-uri. Cu toate acestea, CE ar trebui să poată sprijini și inițiativele specifice unor sectoare în care activează un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii, cu condiția ca valoarea adăugată la nivelul Uniunii a inițiativelor să poată fi demonstrată.

2.2.      Acțiuni de promovare a spiritului antreprenorial (articolul 7)

Un mediu de afaceri favorabil antreprenoriatului trebuie să ofere condiții-cadru bune pentru toate situațiile cu care se confruntă antreprenorii. Conform SBA, trebuie favorizate nu numai dezvoltarea, ci și înființarea, transferul de întreprinderi, și relansarea întreprinderilor după faliment (a doua șansă).

2.3.      Acțiuni de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la finanțare (articolul 8)

IMM-urile trebuie să aibă acces la finanțare nu numai în etapele de înființare și dezvoltare, ci și în cazul efectuării unui transfer de întreprinderi (a se vedea mai sus). Același principiu se aplică și în cazul instrumentelor financiare.

2.4.      Acțiuni de îmbunătățire a accesului la piețe (articolul 9)

Raportorul este de acord cu opinia Comisiei în ceea ce privește necesitatea de menținere a sprijinului pentru Rețeaua întreprinderilor europene („rețeaua”). Performanța rețelei s-a îmbunătățit constant și oferă o gamă largă de servicii în sprijinul întreprinderilor cu valoare adăugată europeană clară. Performanța sa ar trebui însă îmbunătățită în continuare pe baza unei evaluări a diferitelor structuri de guvernare și a gradului de utilizare în statele membre.

Măsuri specifice care vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele prioritare din afara Uniunii, cum ar fi serviciul de asistență în materie de DPI pentru IMM-uri din China, cu condiția să nu existe o suprapunere cu serviciile furnizate de statele membre sau de Rețeaua întreprinderilor europene. Raportorul se pronunță în favoarea acordării de sprijin în ceea ce privește stabilirea de standarde și achizițiile publice în țările terțe. Înainte de a introduce măsuri noi, CE ar trebui să evalueze măsurile de sprijin existente.

3.   Instrumente financiare (articolele 4 și 14 și anexa II)

Raportorul salută instrumentele financiare propuse pentru a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor sub formă de împrumuturi și capitaluri proprii. Raportorul este însă preocupat de faptul că separarea prevăzută a COSME și Orizont 2020 ar putea conduce la noi deficiențe și sarcini administrative. Prin urmare, este esențial ca mecanismele ambelor programe să fie puse în aplicare ca făcând parte dintr-un instrument unic, la care IMM-urile și intermediarii au acces prin intermediul unui ghișeu unic.

Raportorul salută faptul că 55,5% din buget este prevăzut pentru instrumentele financiare. Având în vedere cererea masivă și efectele ridicate de pârghie, raportorul propune alocarea a cel puțin 55,5% din buget pentru instrumentele financiare. Cu toate acestea, în cazul în care oferta de instrumente financiare este mai mare decât cererea, Comisia ar trebui să poată modifica pragul respectiv. În timp ce alocarea de fonduri din buget diferitelor instrumente este doar orientativă, alocarea de fonduri diferitelor mecanisme ar trebui să se facă pe baza cererii de pe piață.

3.1      Mecanismul de capitaluri proprii (articolul 14 și anexa II)

Raportorul salută propunerea creării unui mecanism de capitaluri proprii pentru IMM-uri, în etapa de dezvoltare a acestora; mecanismul va completa mecanismul de capitaluri proprii din cadrul Orizont 2020, care vizează înființarea de întreprinderi. Prevederea privind finanțarea de tip mezanin este deosebit de importantă, întrucât le oferă proprietarilor de IMM-uri acces la capitaluri proprii fără a renunța la dreptul de proprietate.

3.2      Mecanismul de garantare a împrumuturilor (articolul 14 și anexa II)

Comisia a propus ca LGF să acopere împrumuturile de până la 150 000 EUR, în timp ce împrumuturile mai mari ar fi acoperite de RSI II în cadrul Orizont 2020, pentru care sunt eligibile doar întreprinderile inovatoare. Însă, întrucât nu există finanțare pentru împrumuturile de peste 150 000 de EUR pentru IMM-urile care nu sunt inovatoare, în special pentru transferul de întreprinderi, raportorul consideră că LGF ar trebui să abordeze acest aspect. Astfel, raportorul sugerează ca LGF să acopere și împrumuturi de peste 150 000 de EUR în cazul în care IMM-urile nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate în cadrul RSI II.

4.   Indicatori (anexa I)

Raportorul consideră că sunt necesari mai mulți indicatori mai eficienți pentru a putea efectua o evaluare precisă și fiabilă a performanței. În plus, obiectivele de performanță ar trebui să fie mai ambițioase și ar trebui stabilite două obiective separate pentru obiectivele specifice, pentru a face posibilă evaluarea intermediară din 2017 și pentru a avea un criteriu de referință pentru 2020.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (18.9.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Raportor pentru aviz: Paul Rübig

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

IMM-urile europene s-au dovedit a fi principalii vectori ai creșterii și ai asigurării unor locuri de muncă mai bune și mai numeroase în Uniune. Ele se află în centrul strategiei Europa 2020 și vor juca un rol important la atingerea obiectivelor acesteia de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acest lucru este important mai ales în contextul economic actual. IMM-urile pot pregăti calea de ieșire din actuala criză economică și a locurilor de muncă. În fond, 85% din totalul locurilor de muncă nou create în UE între 2002 și 2010 au fost creare de către IMM-uri.

Pentru a îndeplini aceste sarcini ambițioase, IMM-urile europene trebuie să fie sprijinite de către UE, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere financiar. În prezent, Uniunii îi revine importanta responsabilitate de a aborda disfuncționalitățile pieței și ale politicilor, care au subminat în mod grav competitivitatea IMM-urilor, și de a exploata potențialul de creștere al acestora. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin reducerea sarcinilor administrative și birocratice și prin facilitarea accesului la finanțare și la piețe pentru toate IMM-urile. Comisia a prezentat, în contextul următorului CFM 2014-2020, programul COSME, menit să ofere soluții ambițioase la aceste probleme, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderile din UE și prin promovarea antreprenoriatului.

Bugetul total propus pentru programul COSME este de 2,5 miliarde de euro. Raportorul dorește să sublinieze faptul că, chiar în condițiile unei reduceri de fonduri, având în vedere negocierile foarte dificile aflate în curs referitoare la următorul CFM, nu se poate justifica nicio reducere pentru programe precum COSME, care sunt esențiale pentru asigurarea competitivității și a ocupării forței de muncă în Europa. De fapt, raportorul consideră că este de neconceput ca pachetul financiar pentru programul COSME să fie mai mic, în termeni reali, decât cel destinat programului CIP. De asemenea, pentru a asigura alocarea unor sume cât mai importante acestui domeniu, raportorul recomandă cu tărie să se atribuie acestui program, în mod suplimentar, sumele obținute în urma eventualelor amenzi aplicate de Comisie întreprinderilor care nu respectă legislația UE din domeniul concurenței.

În cadrul noului program, ar trebui să se acorde o atenție specială tinerilor antreprenori. Raportorul propune integrarea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” în cadrul programului COSME sub forma unei acțiuni separate. Acest program, care a fost inițial propus de către Parlamentul European ca o acțiune pregătitoare, a fost pus în aplicare cu mult succes în ultimii ani, permițând tinerilor antreprenori să cunoască și să valorifice experiența și bunele practici din alte state membre. Dovedindu-se un adevărat succes, programul „Erasmus pentru tinerii antreprenori” merită un loc aparte în cadrul noului program, în scopul dezvoltării spiritului și a competențelor antreprenoriale ale tinerilor.

În ceea ce privește restituirile de fonduri provenind de la instrumente financiare care aparțin de programul COSME, raportorul sprijină pe deplin propunerea Comisiei ca veniturile și rambursările generate de un anumit instrument financiar să îi revină tot acestuia. Raportorul consideră că efectul multiplicator al acestor instrumente poate asigura un viitor mai viabil și mai durabil pentru IMM-uri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. subliniază faptul că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. reamintește rezoluția din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”1; reamintește că este necesar să se prevadă resurse suplimentare suficiente în următorul CFM pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite; subliniază că, chiar și cu o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, se poate aduce doar o contribuție limitată la îndeplinirea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și a principiului solidarității Uniunii.

 

_______________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. reafirmă poziția exprimată în rezoluția sa din 8 iunie 2011 și anume că, în cadrul următorului CFM, ar trebui acordat un sprijin mai mare tuturor programelor și instrumentelor menite să promoveze IMM-urile, în special acestui program și inițiativei „Small Business Act”;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Cheltuielile realizate din fondurile Uniunii și ale statelor membre pentru promovarea competitivității întreprinderilor și a IMM-urilor ar trebui să fie coordonate mai bine pentru a asigura complementaritatea și a îmbunătăți eficiența, vizibilitatea și sinergiile bugetare; pachetul financiar pentru programul COSME (Competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor) nu ar trebui să fie mai mic, în termeni reali, decât creditele alocate programului-cadru CIP (Competitivitate și inovare).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Sumele obținute în urma amenzilor aplicate de Comisie întreprinderilor care nu respectă legislația UE din domeniul concurenței ar trebui alocate Programului în plus față de pachetul său financiar.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat și întreprinderilor sociale. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice și cerințelor tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice, cum ar fi migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, precum persoanele cu handicap. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori.

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat și întreprinderilor sociale. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice și cerințelor tinerilor antreprenori, lucrătorilor independenți, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice, cum ar fi migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, precum persoanele cu handicap. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori. Ar trebui acordată o atenție deosebită tinerilor antreprenori, în special prin lansarea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării întreprinderilor. Valoarea adăugată pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc și în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene pentru IMM-uri. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE.

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării întreprinderilor, precum și asupra dorinței noilor antreprenori de a prelua societăți viabile în contextul unei succesiuni sau al unei preluări de afacere. Instrumentele financiare ale UE introduse în perioada 2007-2013, îndeosebi SMEG (mecanismul de garantare pentru IMM-uri), au adus o valoare adăugată dovedită, având impact pozitiv pentru cel puțin 120 000 de IMM-uri și contribuind la păstrarea a 851 000 de locuri de muncă de la izbucnirea crizei financiare din 2008. Valoarea adăugată sporită pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc și în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene pentru IMM-uri. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri, iar statele membre ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a crește vizibilitatea unor astfel de instrumente pe teritoriul lor. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Este important să se maximizeze impactul programului prin mobilizarea și punerea în comun a resurselor financiare publice și private, precum și prin crearea unui efect de multiplicare al acestora.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Programul ar trebui să asigure un nivel maxim de transparență, responsabilitate și control democratic al mecanismelor și instrumentelor financiare inovatoare finanțate din bugetul Uniunii, în special în ceea ce privește contribuția acestora, atât cea estimată, cât și cea deja realizată, la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficient și convivial, garantându-se, în același timp, certitudinea juridică și accesibilitatea programului pentru toți participanții.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Punerea în aplicare a programului ar trebui să fie monitorizată anual prin intermediul unor indicatori-cheie pentru a evalua rezultatele și efectele obținute. Acești indicatorii, care includ situația de referință, ar trebui să ofere o bază minimă pentru a evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele programului.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se stabilește un program pentru acțiunile Uniunii destinate îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare „programul”), pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Se stabilește un program pentru acțiunile Uniunii destinate îmbunătățirii competitivității întreprinderilor, cu accent special asupra activităților independente, microîntreprinderilor, întreprinderilor mici, de artizanat și mijlocii (denumit în continuare „programul”), pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) diferența dintre numărul IMM-urilor nou înființate și numărul celor deja existente.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice;

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice, în special al tinerilor antreprenori.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 2,522 miliarde EUR, dintre care aproximativ 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare.

(1) În sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional din .../.... între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în materie bugetară și buna gestiune financiară, pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pe întreaga sa durată este de [...] din totalul plafoanelor CFM pentru 2014-2020, dintre care aproximativ 60% sunt alocate instrumentelor financiare. Suma respectivă constituie, pentru autoritatea bugetară, referința principală în cursul procedurii bugetare anuale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Suma alocată instrumentelor financiare menționată la alineatul (1) este o sumă orientativă care nu aduce atingere prerogativelor autorității bugetare. Ea poate fi adaptată în amonte sau în aval în cadrul procedurii bugetare anuale în funcție de rezultatele obținute la implementarea diferitelor instrumente financiare prevăzute la anexa II.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se instituie o acțiune „Erasmus pentru tinerii antreprenori” în scopul dezvoltării competențelor și atitudinilor antreprenoriale.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe și atitudini antreprenoriale, în special în rândul potențialilor și noilor antreprenori.

(3) Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe, o mentalitate și atitudini antreprenoriale, în special în cadrul educației și al formării, dar și în rândul potențialilor și noilor antreprenori.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul Regulament financiar], veniturile și rambursările generate de un instrument financiar sunt alocate instrumentului financiar respectiv. În cazul instrumentelor financiare deja instituite în cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013, veniturile și rambursările generate de operațiuni începute în această perioadă se alocă instrumentului financiar în perioada 2014–2020.

(4) În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul Regulament financiar], veniturile și rambursările generate de un instrument financiar sunt alocate instrumentului financiar respectiv. În cazul instrumentelor financiare deja instituite în cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013, veniturile și rambursările generate de operațiuni începute în această perioadă se alocă instrumentului financiar în perioada 2014–2020.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea „Mecanismul de garantare a împrumuturilor (LGF)” – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în portofoliul securizat, LGF acoperă împrumuturile de până la 150.000 EUR și cu o scadență minimă de 12 luni. LGF este conceput astfel încât să se poată prezenta rapoarte privind IMM-urile inovatoare sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, cât și volumul împrumuturilor.

3. Cu excepția împrumuturilor incluse în portofoliul securizat, LGF acoperă împrumuturile de până la 250.000 EUR și cu o scadență minimă de 12 luni. În cazul finanțării unei preluări de afacere, valoarea împrumutului poate atinge 1 milion de euro. LGF este conceput astfel încât să se poată prezenta rapoarte separate privind crearea de noi întreprinderi, transferul de întreprinderi, extinderea unor întreprinderi existente și IMM-urile inovatoare sprijinite, atât în ceea ce privește numărul, cât și volumul împrumuturilor.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

Referințe

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Paul Rübig

6.2.2012

Examinare în comisie

20.6.2012

 

 

 

Data adoptării

6.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luigi Berlinguer


AVIZ al Comisiei pentru piaȚa internă Și protecȚia consumatorilor (10.7.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Raportoare pentru aviz: Emma McClarkin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz salută Programul COSME propus de Comisie pentru perioada 2014‑2020, care are ca obiectiv consolidarea competitivității și a sustenabilității întreprinderilor din Uniune și este menit să sprijine implementarea Strategiei Europa 2020 și să contribuie la realizarea obiectivului de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Raportoarea consideră că programul ar trebui să se axeze cu adevărat pe încurajarea competitivității și a creșterii întreprinderilor din UE, în special ale IMM-urilor. În plus, programul ar trebui urmărească să faciliteze accesul mai bun la finanțare și să promoveze spiritul antreprenorial, inclusiv în rândul grupurilor țintă, cum ar fi tinerii și femeile. Un alt obiectiv esențial îl reprezintă facilitarea accesului la piețe, în special în interiorul Uniunii, dar și la nivel global.

Raportoarea consideră că activitățile independente și dezvoltarea întreprinderilor constituie surse importante de creștere și de creare de locuri de muncă la nivelul UE. De aceea, trebuie îmbunătățite condițiile pentru întreprinzători, în special pentru IMM-uri, și pentru cetățenii care vor să înființeze o întreprindere. În ceea ce privește elaborarea avizului, raportoarea s-a axat asupra câtorva domenii-cheie care ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv:

· promovarea adoptării de modele de afaceri noi și competitive și cooperarea IMM‑urilor în cadrul unor noi lanțuri de valori și al unor piețe noi;

· îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare în fazele de creștere și de înființare;

· reducerea și simplificarea obstacolelor din calea IMM-urilor a căror depășire necesită mult timp;

· consolidarea promovării programelor și fondurilor COSME destinate IMM-urilor, pentru ca acestea să fie conștiente de posibilitățile financiare de care pot beneficia;

· finanțarea Rețelei întreprinderilor europene, în special pentru a identifica programe ale UE care ar putea duce la îmbunătățirea competitivității și a creșterii întreprinderilor în cadrul pieței unice;

· sprijinirea IMM-urilor prin consiliere și informare privind aspecte precum barierele legate de intrarea pe piață, oportunitățile de afaceri, normele și drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe prioritare;

· promovarea dispozițiilor privind informarea cu privire la serviciile digitale;

· instituirea unui sistem de monitorizare pentru a asigura utilizarea de către bănci a fondurilor și a garanțiilor în vederea creșterii volumului de împrumuturi acordate IMM-urilor.

Raportoarea este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să evite dublarea măsurilor deja adoptate de statele membre. De aceea, raportoarea așteaptă cu interes rezultatele exercițiului de identificare desfășurat în prezent de către Comisie. Este deosebit de important ca programul COSME să aducă valoare adăugată și ca fondurile alocate acestui program să fie direcționate către măsuri în favoarea creșterii economice.

În ceea ce privește măsurile de sprijin și de simplificare, raportoarea subliniază valoarea unei reglementări inteligente, care să includă verificări ale adecvării legislației în vigoare și evaluări de impact ale măsurilor Uniunii, cu o relevanță deosebită pentru competitivitatea și creșterea întreprinderilor. Pentru dezvoltarea întreprinderilor și promovarea creșterii atunci când este necesar, legislația ar trebui simplificată sau modificată, iar sarcinile IMM-urilor ar trebui reduse la minimum în cadrul viitoarei legislații.

Raportoarea este de acord cu abordarea Comisiei care propune scutirea microîntreprinderilor de aplicarea legislației UE, cu excepția cazurilor în care există o justificare în sens contrar. Promovarea utilizării testelor pentru IMM-uri și a testelor de competitivitate, care ar trebui efectuate și de statele membre, este vitală pentru reducerea sarcinilor.

În ceea ce privește turismul, raportoarea își exprimă îndoielile în legătură cu tratarea diferențiată a acestui sector, în condițiile în care în cazul altor sectoare, precum achizițiile publice și serviciile, indispensabile creșterii, situația nu a fost aceeași. Raportoarea consideră că este esențială evaluarea programului COSME, inclusiv a impactului asupra creării de locuri de muncă și a creșterii, pentru a monitoriza modul în care au fost îndeplinite obiectivele programului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială, de exemplu, prin implicarea IMM-urilor, care dețin un rol important în atingerea acestor obiective.

Justificare

Rolul important al IMM-urilor în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este reflectat de faptul că IMM-urile sunt menționate în șase din cele șapte inițiative emblematice ale sale. Importanța IMM-urilor ar trebui să fie evidențiată în consecință în descrierea programului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile joacă un rol central în realizarea creșterii economice în Europa, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, care a fost aprobată de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabilește o strategie care are ca scop să stimuleze creșterea economică și creșterea locurilor de muncă prin menținerea și susținerea unei baze industriale puternice, diversificate și competitive în Europa, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, precum și prin consolidarea mai multor aspecte ale pieței unice, inclusiv serviciile comerciale.

(2) Pentru a se asigura că întreprinderile joacă un rol central în realizarea creșterii economice în Europa, care reprezintă o prioritate de vârf, Comisia a adoptat în octombrie 2010 o comunicare intitulată „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării – Atribuirea celui mai important rol competitivității și sustenabilității”, care a fost aprobată de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2010. Aceasta este o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020. Comunicarea stabilește o strategie care are ca scop să stimuleze creșterea economică și creșterea locurilor de muncă prin menținerea și susținerea unei baze industriale puternice, diversificate și competitive în Europa, în special prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, precum și prin consolidarea mai multor aspecte ale pieței unice, inclusiv serviciile comerciale.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Decalajele, fragmentarea și birocrația nejustificată din cadrul pieței unice împiedică cetățenii, consumatorii și întreprinderile, în special IMM-urile, să profite din plin de avantajele oferite de această piață. Un număr mare de IMM‑uri, de exemplu, se confruntă în mod constant cu dificultăți atunci când încearcă să efectueze schimburi comerciale în afara frontierelor. Prin urmare, Comisia, Parlamentul European și statele membre trebuie să depună un efort concertat pentru a elimina deficiențele în materie de informare și de punere în aplicare, precum și de natură legislativă. În conformitate cu principiul proporționalității, Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să coopereze în vederea reducerii sarcinilor administrative, financiare și de reglementare excesive impuse IMM‑urilor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a contribui la consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, la progresul unei societăți a cunoașterii și la dezvoltarea bazată pe o creștere economică echilibrată, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (denumit în continuare „programul”).

(6) Pentru a contribui la consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special a IMM-urilor, la progresul unei societăți a cunoașterii și la dezvoltarea bazată pe o creștere economică echilibrată, ar trebui instituit un program pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (denumit în continuare „programul”). Evitând suprapunerea programelor la nivelul statelor membre, programul ar trebui să fie în mod specific ușor accesibil pentru toate IMM-urile, în special pentru întreprinderile mici și microentități.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor instituționale și politice care să creeze condițiile necesare pentru ca întreprinderile să se poată dezvolta într-un mod durabil. O productivitate îmbunătățită reprezintă sursa dominantă de creștere durabilă a veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață. De asemenea, competitivitatea depinde de capacitatea întreprinderilor de a profita din plin de oportunități, cum ar fi piața unică europeană. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniune, asigură două din trei locuri de muncă existente în sectorul privat și 80 % din locurile de muncă nou create și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și integrarea socială.

(8) Politica de competitivitate a Uniunii are ca scop punerea în aplicare a dispozițiilor instituționale și politice care să creeze condițiile necesare pentru ca întreprinderile să poată fi create și să se poată dezvolta într-un mod durabil. O productivitate îmbunătățită reprezintă sursa dominantă de creștere durabilă a veniturilor, care, la rândul ei, contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață. De asemenea, competitivitatea depinde de capacitatea întreprinderilor de a profita din plin de oportunități, cum ar fi piața unică europeană. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniune, asigură două din trei locuri de muncă existente în sectorul privat și 80 % din locurile de muncă nou create și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din Uniune. IMM-urile sunt un factor-cheie pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și integrarea socială.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor, întreprinderilor implicate în activități de artizanat și întreprinderilor sociale. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice și cerințelor tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice, cum ar fi migranții și antreprenorii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau defavorizate din punct de vedere social, precum persoanele cu handicap. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori.

(11) Programul ar trebui să se adreseze în special IMM-urilor, astfel cum sunt acestea definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. O atenție deosebită ar trebui acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor implicate în activități de artizanat. De asemenea, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice ale grupurilor-țintă, cum ar fi tinerii antreprenori, noii și potențialii antreprenori și femeile-antreprenor. Anumite grupuri, cum ar fi migranții și persoanele cu handicap, ar trebui să primească informații specifice. Programul ar trebui să încurajeze, de asemenea, cetățenii în vârstă să devină și să rămână antreprenori, precum și să promoveze transferul de întreprinderi, întreprinderile rezultate prin sciziune (întreprinderile de tip spin‑off) și dreptul la o a doua șansă pentru antreprenori.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create și asupra dezvoltării întreprinderilor. Valoarea adăugată pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc și în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene pentru IMM-uri. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE.

(12) Multe dintre problemele în materie de competitivitate ale Uniunii implică dificultățile pe care le au IMM-urile în a obține acces la finanțare, deoarece acestea luptă pentru a-și demonstra bonitatea și întâmpină dificultăți în a obține acces la capitalul de risc. Acest lucru are un efect negativ asupra numărului și calității întreprinderilor nou create, asupra dezvoltării întreprinderilor, precum și asupra transferului de proprietate și a predării de la o generație la alta. Valoarea adăugată pentru Uniune a instrumentelor financiare propuse constă, printre altele, în consolidarea pieței unice pentru capitalul de risc și în dezvoltarea unei piețe financiare paneuropene simplificate și mai transparente pentru IMM-uri. Acțiunile Uniunii ar trebui să fie coerente, consecvente și complementare utilizării de către statele membre a instrumentelor financiare pentru IMM-uri. Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a acțiunilor ar trebui să asigure adiționalitatea și să evite dubla finanțare prin resursele UE.

Justificare

Asigurarea condițiilor pentru transferul unei afaceri este un element important în asigurarea accesului la finanțare. Accesul la capital în cazul transferului de proprietate reprezintă una dintre principalele provocări ale politicii antreprenoriale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Rețeaua întreprinderilor europene și-a dovedit valoarea adăugată pentru IMM-urile europene în calitate de ghișeu unic pentru sprijinirea întreprinderilor, ajutând întreprinderile să își îmbunătățească competitivitatea și să analizeze oportunitățile de afaceri de pe piața unică și din afara ei. Simplificarea metodologiilor și a metodelor de lucru și asigurarea unei dimensiuni europene a serviciilor de sprijin în afaceri pot fi realizate numai la nivelul Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-urile să găsească parteneri cu care să coopereze sau pentru transferul de tehnologie, precum și să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare, la drepturile de proprietate intelectuală și la ecoinovare și producția durabilă. Aceasta a obținut, de asemenea, feedback cu privire la legislația și standardele Uniunii. Expertiza sa unică este deosebit de importantă pentru depășirea asimetriilor informaționale și pentru reducerea costurilor tranzacțiilor asociate cu activitățile transfrontaliere.

(13) Rețeaua întreprinderilor europene trebuie să își dovedească în continuare valoarea adăugată pentru IMM-urile europene în ceea ce privește identificarea programelor și a serviciilor corespunzătoare pentru sprijinirea întreprinderilor la nivelul Uniunii în vederea creșterii competitivității și să analizeze oportunitățile de afaceri de pe piața unică și din afara ei. Simplificarea metodologiilor și a metodelor de lucru și asigurarea unei dimensiuni europene a serviciilor de sprijin în afaceri pot fi realizate numai la nivelul Uniunii. În special, rețeaua a ajutat IMM-urile să găsească parteneri cu care să coopereze sau pentru transferul de tehnologie, precum și să primească consiliere cu privire la sursele de finanțare ale Uniunii, la drepturile de proprietate intelectuală și la programele Uniunii de încurajare a ecoinovării și producției durabile. Aceasta a obținut, de asemenea, feedback cu privire la legislația și standardele Uniunii și a încurajat cu succes participarea IMM-urilor la programele de finanțare ale UE, cum ar fi cel de-Al șaptelea program‑cadru. Expertiza sa unică este deosebit de importantă pentru depășirea asimetriilor informaționale și pentru reducerea costurilor tranzacțiilor asociate cu activitățile transfrontaliere. În măsura posibilului, rețeaua ar trebui să fie optimizată în continuare printr-o comunicare mai strânsă cu punctele de contact naționale și prin creșterea vizibilității sale în statele membre.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Acțiunile întreprinse în acest domeniu pot crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri în momentul în care acestea intenționează să își desfășoare activitatea în afara țării lor de origine. Aceste acțiuni ar trebui să includă, printre altele, informarea cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și la standardele tehnice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, statele membre și Comisia trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil. Trebuie să se acorde o atenție deosebită intereselor IMM-urilor, precum și sectoarelor în care acestea sunt cele mai active. Inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare pentru a dezvolta condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri și pentru a face schimb de informații și de cunoștințe la scară europeană.

(15) Pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, statele membre și Comisia trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil prin reducerea sarcinii legislative. Trebuie să se acorde o atenție deosebită intereselor IMM-urilor. Inițiativele la nivelul Uniunii sunt necesare pentru a dezvolta condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri, pentru a face schimb de informații și de cunoștințe la scară europeană, precum și pentru a sprijini elaborarea unei politici comune a Uniunii în domeniul IMM-urilor, care să prezinte o valoare adăugată europeană. Serviciile digitale pot fi deosebit de rentabile în acest domeniu.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Punerea în aplicare, executarea și monitorizarea corespunzătoare a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în materie de consum de către Comisie și statele membre ar face ca soluționarea litigiilor să fie mai rapidă, mai puțin costisitoare și mai puțin birocratică pentru consumatori și comercianți deopotrivă, ceea ce ar încuraja IMM-urile să participe mai activ pe piața unică și să își sporească competitivitatea.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Efectele demonstrative și catalizatoare, de exemplu, premiile și conferințele europene, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată.

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Efectele demonstrative și catalizatoare, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Sarcinile administrative excesive asociate procedurii de ofertare împiedică adesea accesul IMM-urilor la piețele achizițiilor publice. Comisia și statele membre ar trebui să simplifice aceste cerințe pentru a stimula competitivitatea și a crea condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Concurența la nivel mondial, schimbările demografice, constrângerile în materie de resurse și tendințele sociale emergente generează provocări și oportunități pentru anumite sectoare de activitate. De exemplu, sectoarele bazate pe proiectare, care se confruntă cu provocări mondiale și sunt caracterizate printr-o pondere ridicată a IMM-urilor, trebuie să se adapteze pentru a profita de beneficii și pentru a valorifica potențialul neexploatat al cererii mari de produse personalizate, favorabile incluziunii. Este necesar un efort concertat la nivelul Uniunii, deoarece aceste provocări sunt valabile pentru toate IMM-urile Uniunii din aceste sectoare.

(17) Concurența la nivel mondial, schimbările demografice, caracterul finit al resurselor naturale și tendințele sociale emergente generează provocări și oportunități pentru numeroase sectoare de activitate care se confruntă cu provocări mondiale și sunt caracterizate printr-o pondere ridicată a IMM-urilor. De exemplu, sectoarele bazate pe proiectare trebuie să se adapteze pentru a profita de potențialul neexploatat al cererii mari de produse personalizate, favorabile incluziunii. Bunurile de consum bazate pe proiectare reprezintă un sector economic important în Uniune, întreprinderile sale contribuind substanțial la creștere și la crearea de locuri de muncă. Este necesar un efort concertat la nivelul Uniunii pentru a determina o creștere suplimentară, deoarece aceste provocări sunt valabile pentru toate IMM-urile Uniunii din aceste sectoare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, care a fost aprobată prin concluziile Consiliului European din octombrie 2010, turismul este un sector important al economiei Uniunii Europene. Întreprinderile din acest sector contribuie substanțial la produsul intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la crearea de locuri de muncă și au un potențial semnificativ de dezvoltare a activității antreprenoriale, deoarece aceasta este desfășurată în principal de IMM-uri. Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța turismului, subliniind competențele specifice ale Uniunii în acest domeniu, care completează acțiunile statelor membre. Inițiativele luate la nivelul Uniunii în domeniul turismului prezintă o valoare adăugată clară, în special prin furnizarea de date și de analize, prin elaborarea de strategii transnaționale de promovare și prin schimbul de bune practici.

(18) Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, care a fost aprobată prin concluziile Consiliului European din octombrie 2010, turismul este un sector important al economiei Uniunii Europene. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene subliniază competențele specifice ale Uniunii în acest domeniu. Întreprinderile din acest sector contribuie substanțial la produsul intern brut (PIB) al Uniunii, precum și la crearea de locuri de muncă și au un potențial semnificativ de dezvoltare a activității antreprenoriale, deoarece aceasta este desfășurată, ca majoritatea sectoarelor economice, în principal de IMM-uri. Inițiativele din domeniul turismului ar trebui să fie sprijinite de program atunci când prezintă o valoare adăugată clară la nivelul Uniunii.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni pentru atingerea obiectivelor, pachetul financiar total prevăzut pentru urmărirea acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri de punere în aplicare, precum și modalitățile de monitorizare și de evaluare și modalități de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

(19) Programul ar trebui să indice acțiuni pentru atingerea obiectivelor, pachetul financiar total prevăzut pentru urmărirea acestor obiective, diferitele tipuri de măsuri de punere în aplicare, precum și modalitățile transparente de monitorizare și de evaluare și modalități de protecție a intereselor financiare ale Uniunii.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program, alte programe ale Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program și alte programe ale Uniunii, cum ar fi Orizont 2020, și fondurile structurale.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului;

(a) consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, în special ale IMM-urilor;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

(b) încurajarea unui spirit și a unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) modificări ale sarcinilor administrative pentru IMM-uri;

(c) reducerea sarcinilor administrative și de reglementare pentru IMM-uri;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) și rata de reînnoire a IMM-urilor.

(e) și înființarea de IMM-uri, dezvoltarea lor și reducerea numărului deficiențelor.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului;

(a) îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea, creșterea, internaționalizarea și durabilitatea întreprinderilor din Uniune, în special ale IMM-urilor, inclusiv în sectorul serviciilor și al turismului, al achizițiilor publice și al antreprenoriatului nou;

 

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice;

(b) promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice, cum ar fi tinerii și femeile;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii;

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii, în special prin capital de risc;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) îmbunătățirea accesului la piețele de pe teritoriul Uniunii și la cele mondiale.

(d) îmbunătățirea accesului la piețe, în special la cele de pe teritoriul Uniunii, dar și la cele mondiale.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv rezistența la dezastre și pentru a asigura dezvoltarea de infrastructuri adecvate, grupuri de nivel mondial, rețele de întreprinderi și condiții-cadru, precum și dezvoltarea de produse, servicii și procese durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv rezistența la dezastre și pentru a asigura schimbul de bune practici privind dezvoltarea de infrastructuri adecvate, grupuri de nivel mondial, rețele de întreprinderi și condiții-cadru, precum și promovarea dezvoltării de produse, servicii și procese durabile;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri și cooperarea între responsabilii politici, în special în vederea îmbunătățirii facilității de acces la programe și a măsurilor favorabile IMM-urilor.

(c) sprijin pentru dezvoltarea politicilor pentru IMM-uri și cooperarea între responsabilii politici, în special în vederea îmbunătățirii facilității de acces la programe și măsuri, precum și a reducerii sarcinilor administrative și de reglementare pentru IMM-uri.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) măsuri de promovare a accesului IMM-urilor la achizițiile publice, în special printr-o informare și o orientare mai bune în materie de ofertare, precum și în ceea ce privește noile oportunități oferite de cadrul juridic modernizat al UE, schimbul de bune practici și organizarea de sesiuni de formare și de evenimente care să implice achizitorii publici și IMM-urile.

Justificare

Instrumentele politicilor publice ar trebui să fie adaptate la nevoile IMM-urilor. Acestea ar trebui să utilizeze codul bunelor practici care oferă autorităților contractante orientări cu privire la modul de aplicare a cadrului achizițiilor publice, astfel încât să faciliteze participarea IMM-urilor la procedurile de achiziții publice. În vederea aplicării principiului V al SBA „Adaptarea instrumentelor politicilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat”, COSME finanțează măsuri care să promoveze accesul IMM-urilor la achizițiile publice.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate sprijini inițiativele care accelerează apariția unor industrii competitive, bazate pe activități transsectoriale, în domenii de activitate caracterizate de un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative stimulează dezvoltarea de noi piețe, precum și furnizarea de bunuri și servicii bazate pe cele mai competitive modele de întreprinderi sau pe lanțurile de valori modificate. Ele includ inițiative pentru a spori productivitatea, eficiența utilizării resurselor, durabilitatea și responsabilitatea socială a întreprinderilor.

(3) Comisia sprijină inițiativele care accelerează apariția unor industrii competitive, bazate pe activități transsectoriale, în domenii de activitate caracterizate de un număr mare de IMM-uri și care au o contribuție mare la PIB-ul Uniunii. Aceste inițiative stimulează preluarea de noi modele de afaceri competitive, cooperarea IMM-urilor în cadrul unor noi lanțuri de valori și dezvoltarea de noi piețe și promovează produse și procese mai bune, precum și structuri organizaționale flexibile. Ele pot include inițiative pentru a spori productivitatea, eficiența utilizării resurselor, durabilitatea și responsabilitatea socială a întreprinderilor. Activitățile încurajează adoptarea unor modele noi de afaceri, precum și utilizarea în scopuri comerciale a ideilor relevante în materie de produse și servicii noi. De asemenea, Comisia poate sprijini în acest sens activități specifice pe sectoare, în domenii caracterizate printr-o pondere mare a IMM-urilor și care aduc o contribuție ridicată la PIB-ul Uniunii, cum ar fi sectorul turismului, în cazurile în care valoarea adăugată la nivelul Uniunii poate fi demonstrată suficient.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia contribuie la promovarea spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Comisia sprijină un mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea și creșterea întreprinderilor.

(1) Comisia contribuie la susținerea spiritului antreprenorial, prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Comisia sprijină un mediu de afaceri favorabil pentru înființarea, dezvoltarea, transferul și creșterea întreprinderilor, precum și dreptul la o a doua șansă pentru acestea.

Justificare

IMM-urile sunt sensibile la modificările rapide ale condițiilor pieței și este important să se păstreze o anumită flexibilitate în momentul alocării fondurilor.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, în etapa de înființare și de dezvoltare, care sunt complementare utilizării de instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru a se asigura complementaritatea, aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu cele întreprinse în cadrul politicii de coeziune și la nivel național. Astfel de acțiuni vizează stimularea finanțării atât prin platformele de capitaluri proprii, cât și prin platformele de datorii.

(1) Comisia sprijină acțiuni care au ca scop îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, reducerea și simplificarea obstacolelor impuse IMM-urilor a căror depășire necesită mult timp în etapa de înființare, dezvoltare și transfer, fără a impune sarcini administrative și de reglementare suplimentare și fiind complementare utilizării de instrumente financiare pentru IMM-uri de către statele membre la nivel național și regional. Pentru a se asigura complementaritatea, aceste acțiuni vor fi strâns coordonate cu cele întreprinse în cadrul politicii de coeziune și la nivel național. Astfel de acțiuni vizează stimularea finanțării atât prin platformele de capitaluri proprii, cât și prin platformele de datorii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune, Comisia își menține sprijinul pentru Rețeaua întreprinderilor europene.

(1) Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și accesul la piețe al întreprinderilor din Uniune, Comisia finanțează Rețeaua întreprinderilor europene în vederea identificării programelor corespunzătoare la nivelul Uniunii care ar putea contribui la îmbunătățirea competitivității lor și la explorarea oportunităților economice, în special în cadrul pieței unice, evitând, totodată, dublarea eforturilor depuse de statele membre.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate sprijini acțiunile de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare de informații și de sensibilizare.

(2) Comisia sprijină acțiunile de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la piața unică, inclusiv acțiunile de furnizare de informații (inclusiv prin servicii digitale) și de sensibilizare cu privire la subiecte precum oportunitățile de afaceri transfrontaliere. De asemenea, aceste acțiuni pot să vizeze eliminarea obstacolelor juridice și de reglementare existente. Printre măsuri se pot număra garantarea faptului că punctele de contact ale Rețelei întreprinderilor europene și ale serviciului Europe Direct beneficiază de informații adecvate și, după caz, de formare, pentru a oferi IMM-urilor servicii la standarde înalte, precum și reorientarea Rețelei întreprinderilor europene asupra furnizării de sprijin specific și adaptat pentru IMM-uri.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii, precum și consolidarea serviciilor de sprijin existente în cadrul acestor piețe. Prin intermediul programului, IMM-urile pot primi sprijin în ceea ce privește normele și drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe prioritare.

(3) Măsuri specifice vizează facilitarea accesului IMM-urilor la piețele din afara Uniunii, precum și consolidarea serviciilor de sprijin existente în cadrul acestor piețe. Prin intermediul programului, IMM-urile pot primi sprijin, consiliere și informații în ceea ce privește, printre altele, barierele legate de intrarea pe piață, oportunitățile de afaceri, normele și drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe prioritare. Aceste măsuri vin în completarea activităților de bază pentru promovarea comerțului desfășurate de statele membre, și nu ca o dublare a acestora.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a programului, Comisia adoptă un program anual de lucru, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2). Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și suma lor totală. Ele conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează a fi finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare, precum și indicatori adecvați pentru monitorizarea eficacității în ceea ce privește obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor. În cazul subvențiilor, ele includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

(1) În vederea punerii în aplicare a programului, Comisia adoptă un program anual de lucru, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2). Programele anuale de lucru stabilesc obiectivele urmărite pe baza unor consultări prealabile, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și suma lor totală. Ele conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează a fi finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare, precum și indicatori adecvați pentru monitorizarea eficacității în ceea ce privește obținerea rezultatelor și atingerea obiectivelor. În cazul subvențiilor, ele includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) evaluări ale impactului măsurilor Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea întreprinderilor, în vederea identificării domeniilor din legislația existentă care trebuie să fie simplificate, sau a domeniilor în care trebuie să fie propuse noi măsuri legislative;

(c) verificări ale adecvării legislației în vigoare și evaluări ale impactului măsurilor Uniunii care au o importanță deosebită pentru competitivitatea și creșterea întreprinderilor, în special ale IMM-urilor, în vederea identificării domeniilor din legislația existentă care trebuie să fie simplificate sau anulate și în vederea asigurării faptului că sarcinile impuse IMM-urilor sunt reduse la minimum în domenii în care sunt propuse noi măsuri legislative;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, a politicii industriale specifice și a măsurilor referitoare la competitivitate.

(d) evaluarea legislației referitoare la întreprinderi, în special la IMM-uri, a politicii industriale specifice și a măsurilor referitoare la competitivitate.

Justificare

Importanța IMM-urilor ar trebui să fie evidențiată în consecință în descrierea programului.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia elaborează un raport anual de monitorizare care să analizeze eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Raportul cuprinde informații privind valoarea cheltuielilor legate de climă și impactul sprijinului acordat obiectivelor în materie de schimbări climatice, în măsura în care colectarea acestor informații nu creează sarcini administrative nejustificate pentru IMM-uri.

(2) Comisia elaborează un raport anual de monitorizare care să analizeze eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din prisma execuției financiare, a rezultatelor și a impactului, inclusiv în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Raportul cuprinde informații privind valoarea cheltuielilor legate de climă și impactul sprijinului acordat obiectivelor în materie de schimbări climatice, în măsura în care colectarea acestor informații nu creează sarcini administrative nejustificate pentru IMM‑uri.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Până în anul 2018 cel târziu, Comisia întocmește un raport de evaluare privind realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul programului, la nivelul rezultatelor și al impactului, precum și privind eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană, în vederea luării unei decizii privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea măsurilor. Raportul de evaluare abordează, de asemenea, amploarea simplificării, coerența internă și externă a acesteia, continuarea relevanței tuturor obiectivelor, precum și contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. El ia în considerare rezultatele evaluării privind impactul pe termen lung al măsurilor programului predecesor.

(3) Până cel târziu în anul 2018, Comisia întocmește un raport de evaluare, care se publică o dată la trei ani, privind realizarea obiectivelor tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul programului, la nivelul rezultatelor și al impactului, în special privind crearea de locuri de muncă și creșterea economică, eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană, în vederea luării unei decizii privind reînnoirea, modificarea sau suspendarea măsurilor. Raportul de evaluare abordează, de asemenea, amploarea simplificării, coerența internă și externă a acesteia, continuarea relevanței tuturor obiectivelor, precum și contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. El ia în considerare rezultatele evaluării privind impactul pe termen lung al măsurilor programului predecesor.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru ca IMM-urile să aibă acces la fonduri, se instituie un sistem de monitorizare pentru a asigura utilizarea de către bănci a fondurilor și a garanțiilor în vederea creșterii volumului împrumuturilor acordate IMM-urilor. Acesta poate cuprinde mecanisme de raportare și un cod de conduită pentru băncile care acordă împrumuturi IMM‑urilor. De asemenea, sistemul de monitorizare garantează că nu numai întreprinderile mijlocii, ci și întreprinderile mici și microîntreprinderile primesc împrumuturi din fonduri ale Uniunii.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Instrumentele financiare din cadrul programului sunt gestionate cu scopul de a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor orientate spre creștere. Instrumentele financiare includ un mecanism de capitaluri proprii și un mecanism de garantare a împrumuturilor.

(1) Instrumentele financiare din cadrul programului sunt gestionate cu scopul de a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor în etapele de înființare, dezvoltare și transfer. Instrumentele financiare includ un mecanism de capitaluri proprii și un mecanism de garantare a împrumuturilor.

Justificare

IMM-urile sunt sensibile la modificările rapide ale condițiilor pieței și este important să se păstreze o anumită flexibilitate în momentul alocării fondurilor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Instrumentele financiare pentru IMM‑urile orientate spre creștere pot fi combinate, dacă este cazul, cu alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare, în conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/201X (noul Regulament privind fondurile structurale)] și cu subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în temeiul prezentului regulament.

(2) Instrumentele financiare pentru IMM‑uri pot fi combinate, dacă este cazul, cu alte instrumente financiare instituite de către statele membre și autoritățile lor de gestionare, în conformitate cu [articolul 33 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. XXX/201X (noul Regulament privind fondurile structurale)] și cu subvenții finanțate de Uniune, inclusiv în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Anexa I – obiectivul general 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune, inclusiv în sectorul turismului

1. Consolidarea competitivității și a durabilității întreprinderilor din Uniune

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Anexa I – obiectivul general 1 – indicatorul de impact 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificarea sarcinii administrative pentru IMM-uri (nr. de zile pentru a înființa o întreprindere nouă)

Reducerea sarcinilor administrative și de reglementare pentru IMM-uri (nr. de zile pentru a înființa o întreprindere nouă)

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Anexa I – obiectivul specific 1 – Dezvoltarea politicii privind IMM-urile – indicatorul de rezultat 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM”

Numărul de state membre care utilizează „testul IMM” și testul de impact asupra competitivității

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Anexa I – obiectivul specific 2 – Sprijin pentru antreprenoriat – obiectiv pe termen mediu (rezultat) 2017 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Circa 7 măsuri de simplificare pe an.

Cel puțin 7 măsuri de simplificare adoptate pe an

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Anexa II – titlul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. EFG se concentrează asupra fondurilor care furnizează capital de risc și finanțare de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile subordonate și de participare, unor întreprinderi aflate în curs de extindere sau în faza de creștere, în special celor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, având totodată posibilitatea de a efectua investiții în întreprinderile aflate în faza inițială, împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI din cadrul Orizont 2020. În acest din urmă caz, investițiile EFG nu depășesc 20% din investițiile totale ale UE, mai puțin în cazul fondurilor în mai multe faze, pentru care finanțarea de către EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI va fi furnizată în mod proporțional, pe baza politicii de investiții a fondurilor. EFG evită preluarea sau capitalul de înlocuire destinat desființării unei întreprinderi dobândite. Comisia poate decide să modifice pragul de 20% în funcție de evoluția condițiilor pieței.

1. EFG se concentrează asupra fondurilor care furnizează capital de risc și finanțare de tip mezanin, cum ar fi împrumuturile subordonate și de participare, unor întreprinderi aflate în curs de extindere sau în faza de creștere (care include extinderile și întreprinderile inovatoare aflate în faza de creștere), în special celor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, având totodată posibilitatea de a efectua investiții în întreprinderile aflate în faza inițială, împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI din cadrul Orizont 2020. În acest din urmă caz, investițiile EFG nu depășesc 20% din investițiile totale ale UE, mai puțin în cazul fondurilor în mai multe faze, pentru care finanțarea de către EFG și mecanismul de capitaluri proprii pentru CDI va fi furnizată în mod proporțional, pe baza politicii de investiții a fondurilor. EFG evită preluarea sau capitalul de înlocuire destinat desființării unei întreprinderi dobândite. Comisia poate decide să modifice pragul de 20% în funcție de evoluția condițiilor pieței.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

Referințe

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

13.12.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Emma McClarkin

29.2.2012

Examinare în comisie

25.4.2012

30.5.2012

9.7.2012

 

Data adoptării

10.7.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Și egalitatea de gen (25.9.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

(COM(2011)0834) – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Raportoare: Marina Yannakoudakis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În contextul crizei economice din UE, este esențial să folosim bine și în funcție de necesități resursele de care dispunem. Cea mai valoroasă resursă pe care o dețin companiile sunt angajații lor și întreprinzătorii care creează întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și neinovatoare. Acești lucrători și IMM-urile pe care le înființează sunt elemente vitale ale economiei europene.

Contribuția femeilor în cadrul IMM-urilor nu a atins încă potențialul maxim(1) și trebuie să acționăm astfel încât să ne asigurăm că participarea femeilor în acest sector devine mai importantă, promovând în același timp recomandările practice care iau în considerare realitatea vieții întreprinderilor și a economiei într-un mediu de piață competitiv.

În timp ce toate sectoarele comerciale ar trebui să aibă un acces egal la viitorul Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor micii și mijlocii (2014-2020) (COSME), ar trebui, de asemenea, să garantăm că, în cadrul acestor întreprinderi se acordă o atenție deosebită egalității de gen prin recunoașterea perspectivei de gen în textul propunerii.

Este important să asigurăm respectarea angajamentului moral de a contribui la reducerea riscului de sărăcie și de excluziune socială în UE, având în vedere faptul că 16% din populația celor 27 de state membre era amenințată de sărăcie în 2010, venitul lor disponibil aflându-se sub pragul de risc(2). Această statistică indică în mod clar valoarea și importanța creșterii numărului de antreprenoare, care reprezintă un grup eterogen, cu variații în funcție de vârstă, formare și educare.

Deoarece criza economică europeană persistă, este cât se poate de important ca toate inițiativele UE să se dovedească rentabile, deoarece ele reprezintă instrumente importante în sprijinirea creșterii economice și sociale la locul de muncă. Având acestea ca punct de plecare, raportoarea pentru aviz dorește să pună în evidență utilizarea posibilităților de finanțare existente, cum ar fi microcreditele, subvențiile speciale și capitalul de risc, punând accentul pe dimensiunea de gen.

Raportoarea pentru aviz consideră că un act legislativ complicat al UE nu reprezintă soluția cea mai practică, în special atunci când luăm în considerare faptul că „ocuparea forței de muncă” este de competența statelor membre. Raportoarea pentru aviz este de părere că schimbul de recomandări privind cele mai bune practici este modalitatea cea mai eficientă de promovare a unei concurențe sustenabile și a spiritului antreprenorial. Aceasta prezintă dublul avantaj de sprijinire a antreprenoriatul femeilor, necesitând costuri relativ scăzute.

Recomandările referitoare la cele mai bune practici

Pentru a înțelege cu adevărat problema, este necesar să se colecteze date concise, corecte și actualizate, în conformitate cu normele privind protecția datelor. Aceste date ar trebui defalcate în funcție de gen, etnicitate, vârstă, zonă, mărime și durata de funcționare a întreprinderii. În acest fel, se va asigura o direcționare a finanțării în domeniile cele mai adecvate și cele mai eficiente, pentru a garanta creșterea și sprijinul acordat femeilor în cadrul IMM-urilor.

Pe lângă aceasta, se admite faptul că egalitatea de gen se obține cel bine printr-o educație solidă, care încurajează echitatea și încurajează femeile să își realizeze pe deplin potențialul în toate domeniile ocupării forței de muncă. Raportoarea pentru aviz salută sistemele de mentorat educațional, precum Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului (ENFEA), dar atrage atenția asupra faptului că, pentru consolidarea acestei inițiative, este necesar ca statele membre să utilizeze mecanismele existente ale UE pentru a oferi un cadru acestui sistem și pentru a-l administra.

Dezvoltarea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) pot, de asemenea, contribui la buna funcționare a IMM-urilor, oferind flexibilitate la locul de muncă. Statele membre ar trebui să fie încurajate să exploateze potențialul TIC pentru a putea contribui la informarea femeilor și pentru a le putea pune la dispoziție rețele de sprijin, prin utilizarea portalurilor și blogurilor, care pot oferi legături către contacte, reprezentanți și evenimente pertinente pentru femeile antreprenori. Internetul și ajutorul oferit online pot, de asemenea, oferi o alternativă femeilor care lucrează de acasă sau în zone îndepărtate. Sprijinul trebuie asigurat atât la nivel național, cât și regional și trebuie să fie accesat prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare.

Rezumat

Pentru a îmbunătăți egalitatea de gen în sectorul întreprinderilor este necesară o abordare multiplă, care pune accentul pe recomandările referitoare la cele mai bune practici, care oferă femeilor alternative, flexibilitate și oportunități. Pentru aceasta sunt necesare date concise, corecte și actualizate, accesul la microcredite, o educație solidă, sisteme de sprijin, modele de urmat și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), care toate trebuie să dovedească rentabile. La baza necesității unor astfel de măsuri se află angajamentul moral de a contribui la reducerea riscului de sărăcie și de excludere socială din UE.

Programul COSME reprezintă o foaie de parcurs viabilă pentru următorii cinci ani și raportoarea pentru aviz dorește ca textul final să țină seama de contribuția unică pe care femeile din domeniul afacerilor o pot aduce prin încurajarea creșterii, care se va dovedi esențială pentru atenuarea crizei economice grave cu care se confruntă în prezent Europa și economia mondială.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială.

(1) Comisia a adoptat Comunicarea „Europa 2020 – O strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” în martie 2010 (denumită în continuare „Strategia Europa 2020”). Comunicarea a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2010. Strategia Europa 2020 este o reacție la criza economică și are ca scop să pregătească Europa pentru următorul deceniu. Aceasta stabilește cinci obiective ambițioase privind clima și energia, ocuparea forței de muncă, inovarea, educația și incluziunea socială, care urmează să fie atinse până în 2020 și identifică factorii-cheie pentru creșterea economică, care vizează să facă Europa mai dinamică și mai competitivă. Strategia subliniază, de asemenea, importanța consolidării creșterii economiei europene, realizând în același timp un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor și al energiei și o coeziune socială, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În iunie 2008, Comisia a adoptat Comunicarea intitulată „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri – Un „Small Business Act” pentru Europa, care a fost aprobată de Consiliul European din decembrie 2008. „Small Business Act” (SBA) oferă un cadru cuprinzător de politică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), promovează spiritul antreprenorial și ancorează principiul „a gândi mai întâi la scară mică” în legislație și politică cu scopul de a consolida competitivitatea IMM-urilor. SBA stabilește 10 principii și prezintă acțiuni de politică și legislative pentru promovarea potențialului IMM-urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă. Punerea în aplicare a SBA contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Mai multe acțiuni pentru IMM-uri au fost deja prevăzute în inițiativele emblematice.

(3) În iunie 2008, Comisia a adoptat Comunicarea intitulată „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri – Un „Small Business Act” pentru Europa, care a fost aprobată de Consiliul European din decembrie 2008. „Small Business Act” (SBA) oferă un cadru cuprinzător de politică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), promovează spiritul antreprenorial, vizează o mai bună exploatare a potențialului antreprenorial din rândul tinerilor și femeilor și ancorează principiul „a gândi mai întâi la scară mică” în legislație și politică cu scopul de a consolida competitivitatea IMM-urilor. SBA stabilește 10 principii și prezintă acțiuni de politică și legislative pentru promovarea potențialului IMM-urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă. Punerea în aplicare a SBA contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Mai multe acțiuni pentru IMM-uri au fost deja prevăzute în inițiativele emblematice.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Odată cu propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, adoptată la 29 iunie 2011, Comisia stabilește un pachet de propuneri și documente legislative pentru bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Acest cadru financiar multianual descrie modul în care vor fi atinse obiectivele de politică în ceea ce privește sporirea creșterii economice și a numărului de locuri de muncă în Europa și crearea unei economii cu emisii scăzute de carbon și mai ecologice și a unei Europe mai vizibile pe plan internațional.

(5) Odată cu propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, adoptată la 29 iunie 2011, Comisia stabilește un pachet de propuneri și documente legislative pentru bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Acest cadru financiar multianual descrie modul în care vor fi atinse obiectivele de politică în ceea ce privește sporirea creșterii economice și a numărului de locuri de muncă în Europa, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, și crearea unei economii cu emisii scăzute de carbon și mai ecologice și a unei Europe mai vizibile pe plan internațional.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Spiritul antreprenorial al femeilor și IMM-urile administrate de femei oferă o sursă esențială de mărire a numărului de locuri de muncă pentru femei, capitalizând într-o mai mare măsură nivelul de educației al femeilor. Spiritul antreprenorial al femeilor asigură, de asemenea, dinamismul și inovarea în sectorul întreprinderilor, un potențial neexploatat în mare măsură în Uniune, cu o creștere a numărului de femei antreprenori având un impact pozitiv și o contribuție imediată la nivelul economiei pe ansamblu. Femeile au o motivație deosebită pentru independență, dat fiind că conducerea propriei afaceri le-ar permite să-și stabilească propriul orar de lucru, pentru a concilia mai bine viața profesională cu cea familială. Într-un mediu economic instabil, măsurile de sprijin destinate antreprenoriatului în rândul femeilor sunt neglijate cu ușurință.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Având în vedere rata scăzută de antreprenoare (de doar 30% în Europa), programul ar trebui să promoveze și să faciliteze antreprenoriatul în rândul femeilor, deoarece femeile au un impact semnificativ asupra economiei, nu numai prin capacitatea de a-și crea propriile locuri de muncă, cât și prin crearea de locuri de muncă pentru alții. Actualele condiții economice la nivel global subliniază în mod deosebit dimensiunea importantă a antreprenoriatului feminin, ca forță economică emergentă, precum și necesitatea promovării acestuia.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c) Programul ar trebui să sublinieze importanța promovării unui acționariat nesegregat în funcție de gen, a educației, a formării profesionale, a cercetării și a lobby-ului sindical, prin integrarea informațiilor relevante în sistem și distribuirea lor tuturor părților interesate, precum și prin lansarea de campanii și inițierea de rețele de comunicare pe aspecte sociale. Programul ar trebui să promoveze prin universități, instituțiile UE, ministerele de educație și decidenții din statele membre atât spiritul antreprenorial al femeilor ca domeniu de interes pentru ambele sexe, începând cu etapele primare ale învățământului, cât și imaginea antreprenoarei, ca model de carieră.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Întrucât microcreditele (creditele sub 25 000 EUR) sunt acordate de intermediarii financiari în cadrul mecanismului de garantare. Nu există nicio fereastră pentru microcreditare prevăzută în cadrul programului, întrucât acest lucru ar însemna o suprapunere cu Programul pentru schimbare socială și inovare propus de Comisie la 6 octombrie 2011, care acoperă în mod specific microcreditele.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Efectele demonstrative și catalizatoare, de exemplu, premiile și conferințele europene, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată.

(16) Un alt factor care afectează competitivitatea este spiritul antreprenorial relativ slab în cadrul Uniunii, care ar trebui stimulat prin diverse abordări inovatoare, vizând grupuri țintă specifice, mai ales tineri și tinere. Doar 45 % dintre cetățenii Uniunii (și mai puțin de 40 % dintre femei) ar dori să desfășoare activități independente, comparativ cu 55 % din populația din Statele Unite ale Americii și 71 % dintre cetățenii din China. Efectele demonstrative și catalizatoare, de exemplu, premiile europene și conferințele privind antreprenoriatul, proiectele, atelierele și programele de coordonare, precum și măsurile care sporesc coerența și consecvența, cum ar fi analiza comparativă și schimburile de bune practici, oferă o valoare adăugată europeană ridicată. Combaterea obstacolelor contextuale, a concepțiilor tradiționale și a stereotipurilor despre femei și îmbunătățirea credibilității femeilor ca antreprenori sunt absolut esențiale pentru stimularea spiritului antreprenorial al femeilor, pentru continuarea carierelor lor ca antreprenori și pentru evidențierea femeilor ca modele de carieră.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Datele ce servesc ca indicatori privind atingerea obiectivelor – atunci când sunt fezabile – ar trebui colectate și clasificate în funcție de gen, apartenență etnică, vârstă, zonă, mărimea întreprinderii și durata activității și în deplin acord cu normele naționale ale statelor membre privind protecția datelor personale, cu ajutorul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Acolo unde este posibil, astfel de date ar trebui colectate astfel încât să nu impună IMM-urilor o sarcină administrativă în plus și ar trebui să permită decidenților să înțeleagă mai bine problemele specifice cu care se confruntă antreprenoarele.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program, alte programe ale Uniunii și fondurile structurale.

(20) Programul ar trebui să completeze alte programe ale Uniunii, recunoscând în același timp că fiecare instrument ar trebui să funcționeze în conformitate cu propriile proceduri specifice. Astfel, aceleași costuri eligibile nu ar trebui să primească dublă finanțare. Pentru ca finanțarea Uniunii să aducă valoare adăugată și să aibă un impact substanțial, ar trebui dezvoltate sinergii strânse între program, alte programe ale Uniunii și fondurile structurale. Sunt necesare măsuri specifice, care să permită femeilor să obțină finanțarea necesară pentru societăți private.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Programul ar trebui să faciliteze accesul femeilor antreprenori la finanțare care va fi pusă la dispoziție, în scopul promovării și dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor, oferind subvenții speciale și capital de risc.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) Programul ar trebui să ofere asistență antreprenoarelor care nu posedă informații complete despre opțiunile disponibile de finanțare și gestiune financiară, situație determinată de factori societali, care au nevoie de sprijin nu numai în timpul fazei de demarare, dar și de-a lungul ciclului de activitate a firmei și în faza de lichidare, dacă este necesar.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Toate inițiativele și acțiunile relevante care fac obiectul programului ar trebui să țină seama de principiul transparenței și al egalității de șanse între femei și bărbați. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare în aceste inițiative și activități.

(21) Toate inițiativele și acțiunile relevante care fac obiectul programului, ar trebui să țină seama de principiul transparenței și să promoveze principiul egalității între femei și bărbați, precum și de alți factori și alte obstacole care fac ca antreprenoriatul să devină o opțiune și mai puțin atrăgătoare și viabilă pentru femei, cum ar fi dezechilibrele dintre viața profesională și cea familială, lipsa modelelor și a mentorilor, stereotipurile sociale și competențele antreprenoriale dobândite prin educație. Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți cetățenii ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare în aceste inițiative și activități.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21a) Programul ar trebui să vizeze facilitarea accesului la rețelele tehnice, științifice, de afaceri și de sprijin, și să ofere o îndrumare adecvată privind programele de formare și de sprijin și schemele de mentorat, pentru toate persoanele interesate de înființarea unei IMM − mai ales pentru persoanele tinere și femei − pentru și putea dezvolta competențele antreprenoriale, cunoștințele, atitudinea și încrederea, cum ar fi Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului (ENFEA), care atrage atenția asupra rolului pe care femeile îl pot avea în crearea de locuri de muncă și în promovarea competitivității, inspirând femeile și tinerele să își înființeze propria întreprindere, prin desfășurarea de activități în școli, universități, grupuri comunitare și media.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) Antreprenoarelor și antreprenorilor ar trebui să li se ofere oportunități de dezvoltare personală, de formare în domeniul informaticii și de asimilare de competențe lingvistice, pentru a se asigura astfel competențele pentru piața internațională.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c) Întrucât în mediul rural femeile se pot confrunta cu bariere în accesarea informației și a instrumentelor financiare și tehnologice, ceea ce poate limita în mod grav capacitatea lor de a porni o afacere sau de a și-o dezvolta. Prin urmare, prezenta propunere ar trebui să aibă o orientare geografic incluzivă, prin transmiterea mesajului său prin campanii de comunicare active, care să aducă contribuabilului european un randament mai mare și să ajute la redresarea comunităților rurale dezavantajate.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) contribuirea la atingerea priorității globale de egalitate de gen și de avansare și capacitare a femeilor și combaterea actualelor bariere cu care se confruntă antreprenoarele, de exemplu lipsa accesului la finanțare, formare și tehnologia informației, dificultatea realizării echilibrului între viața profesională și cea familială și percepțiile culturale negative și stereotipurile privind antreprenoarele.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor.

(b) încurajarea unei culturi antreprenoriale fără favorizări de gen și promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor, inclusiv în rândul grupurilor-țintă specifice, cum ar fi tinerii, femeile și comunitățile marginalizate.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați,

(d) creșterea IMM-urilor în ceea ce privește valoarea adăugată și numărul de angajați, defalcate în funcție de gen, etnicitate, vârstă, zonă, mărime și durata de funcționare a întreprinderii și în conformitate cu normele statelor membre privind protecția datelor personale,

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) creșterea pozitivă a numărului de femei angajate, mai ales în structurile de conducere ale IMM-urilor și în direcțiile strategice;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Programul sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. În special, programul contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă.

3. Programul sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și contribuie la realizarea obiectivului de „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. În special, programul contribuie la obiectivul principal privind ocuparea forței de muncă, vizând un procent de 75% atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice;

(b) Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor-țintă specifice, cum ar fi tinerii, femeile și comunitățile marginalizate;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii;

(c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare sub formă de capitaluri proprii și datorii și furnizarea de informații beneficiarilor potențiali și sensibilizarea acestora, inclusiv a grupurilor specifice, cum ar fi tinerii, femeile și comunitățile marginalizate;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv rezistența la dezastre și pentru a asigura dezvoltarea de infrastructuri adecvate, grupuri de nivel mondial, rețele de întreprinderi și condiții-cadru, precum și dezvoltarea de produse, servicii și procese durabile;

(a) măsuri pentru a îmbunătăți elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor care se referă la competitivitatea și la durabilitatea întreprinderilor, inclusiv rezistența la dezastre și pentru a asigura dezvoltarea de infrastructuri adecvate atât în mediul urban, cât și în cel rural, grupuri de nivel mondial, rețele de întreprinderi și condiții-cadru, precum și dezvoltarea de produse, servicii și procese durabile;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. O atenție deosebită se acordă tinerilor antreprenori, noilor și potențialilor antreprenori și femeilor antreprenor, precum și grupurilor țintă specifice.

2. O atenție deosebită se acordă tinerilor antreprenori, antreprenorilor din comunități marginalizate, precum și noilor și potențialilor antreprenori atât bărbați, cât și femei, precum și grupurilor țintă specifice, precum tineri și tinere.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe și atitudini antreprenoriale, în special în rândul potențialilor și noilor antreprenori.

3. Comisia poate sprijini măsurile adoptate de statele membre pentru a dezvolta o educație, competențe și atitudini antreprenoriale, în special în rândul potențialilor și noilor antreprenori și antreprenoare. Femeile din mediul rural trebuie în mod special sprijinite în acest sens.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Componența comitetului reflectă echilibrul de gen prin introducerea de cote de gen.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Anexa I – Obiectiv specific: Promovarea antreprenoriatului, inclusiv în rândul grupurilor țintă specifice – coloana 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care doresc să desfășoare o activitate independentă la 50 %

Creșterea numărului de cetățeni ai UE care doresc să desfășoare o activitate independentă la 50% (în mod egal între bărbați și femei)

PROCEDURĂ

Titlu

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

Referințe

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

FEMM

13.12.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Marina Yannakoudakis

20.12.2011

Examinare în comisie

10.7.2012

 

 

 

Data adoptării

19.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Silvia Costa, Mariya Gabriel, Ana Miranda, Doris Pack, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

(1)

În UE o femeie din 10 este antreprenor în comparație cu 1 din 4 bărbați. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 de Marina Yannakoudakis, deputat în PE, privind Antreprenoriatul femeilor în întreprinderile micii și mijlocii (IMM-uri).

(2)

Eurostat, 8 februarie 2012.


PROCEDURĂ

Titlu

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020)

Referințe

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2011

ECON

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

TRAN

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

17.1.2012

EMPL

15.12.2011

TRAN

19.12.2011

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jürgen Creutzmann

17.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

18.6.2012

18.9.2012

 

 

Data adoptării

29.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău, Henri Weber

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Keith Taylor

Data depunerii

11.12.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate