Postup : 2011/0394(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0420/2012

Predkladané texty :

A7-0420/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0503

SPRÁVA     ***I
PDF 1455kWORD 1346k
11.12.2012
PE 489.639v03-00 A7-0420/2012

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Jürgen Creutzmann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0834),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 173 a 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0463/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2012(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7–0420/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačný údaj pre zákonodarný orgán a že nemôže byť presne stanovené, kým sa nedosiahne dohoda o nariadení, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na obdobie 2014 – 2020;

3.  pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu1; opakuje, že v nasledujúcom VFR bude potrebný dostatok dodatočných zdrojov, aby Únia mohla plniť svoje existujúce politické priority a nové úlohy stanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na nepredvídané udalosti; vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa možno úplne vzdať aj napriek ich preukázanej európskej pridanej hodnote; zdôrazňuje, že aj pri zvýšení objemu zdrojov v nasledujúcom VFR najmenej o 5 % oproti roku 2013 je možné len obmedzene prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu zásady solidarity Únie;

4.  opäť potvrdzuje svoje stanovisko z uznesenia z 8. júna 2011, že v budúcom VFR treba poskytnúť väčšiu podporu všetkým programom a nástrojom zameraným na posilnenie MSP, najmä prostredníctvom tohto programu a iniciatívy Small Business Act;

5.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti.

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti. Malé a stredné podniky (MSP) by mali hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Ich úlohu odráža skutočnosť, že sú uvedené v šiestich zo siedmich hlavných iniciatív stratégie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabezpečiť, aby pri dosahovaní hospodárskeho rastu v Európe zohrávali kľúčovú úlohu podniky, prijala Komisia v októbri 2010 oznámenie s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z decembra 2010. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020. V oznámení sa stanovuje stratégia zameraná na podnietenie rastu a zamestnanosti zachovaním a podporením silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, najmä prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok pre podniky, ako aj prostredníctvom posilnenia niekoľkých aspektov jednotného trhu vrátane služieb súvisiacich s podnikaním.

(2) S cieľom zabezpečiť, aby pri dosahovaní hospodárskeho rastu v Európe, ktorý je najvyššou prioritou, zohrávali kľúčovú úlohu podniky, prijala Komisia v októbri 2010 oznámenie s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z decembra 2010. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020. V oznámení sa stanovuje stratégia zameraná na podnietenie rastu a zamestnanosti zachovaním a podporením silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, najmä prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok pre podniky, ako aj prostredníctvom posilnenia niekoľkých aspektov jednotného trhu vrátane služieb súvisiacich s podnikaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) „Medzery“, fragmentácia a nadbytočná byrokracia na jednotnom trhu bránia občanom, spotrebiteľom a podnikom, najmä MSP, aby v plnej miere využili výhody tohto trhu. Mnohé MSP napríklad neustále čelia ťažkostiam týkajúcim sa cezhraničného obchodovania. Je preto naliehavo potrebné sústredené úsilie Komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov zamerané na odstraňovanie realizačných, legislatívnych a informačných nedostatkov. Komisia a členské štáty by mali v súlade so zásadou proporcionality spolupracovať aj na znižovaní nadmernej administratívnej, finančnej a regulačnej záťaže MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Únie, najmä MSP, k rozvoju znalostnej spoločnosti a vývoju založenému na vyváženom hospodárskom raste by sa mal zriadiť Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (ďalej len „program“).

(6) S cieľom prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Únie, najmä MSP, podporiť existujúce MSP, podnecovať podnikateľskú kultúru a podporovať vytváranie a rast MSP by sa mal zriadiť Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (ďalej len „program“). Program, ktorý by sa nemal prekrývať s programami na úrovni členských štátov, by mal byť zvlášť jednoducho dostupný pre všetky MSP, predovšetkým malé podniky a mikropodniky.

Odôvodnenie

V programe COSME by sa mala uprednostniť podpora pre existujúce MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Vynakladanie prostriedkov Únie a členských štátov na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP by sa malo lepšie koordinovať, aby sa zabezpečila komplementárnosť, lepšia efektívnosť a viditeľnosť a aby sa dosiahli lepšie rozpočtové synergie. Finančné krytie programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (program COSME) by v reálnom vyjadrení nemalo byť nižšie než prostriedky vyčlenené na rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (program CIP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) Aby mohol program plniť svoje ciele a podporiť vykonávanie iniciatívy Small Business Act, malo by sa na jeho vykonávanie vyčleniť minimálne 0,5 % celkového rozpočtu viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je zameraná na zavedenie inštitucionálnych a politických opatrení, na základe ktorých sa vytvoria podmienky udržateľného rastu podnikov. Najdôležitejším zdrojom udržateľného rastu príjmov, ktorý zase prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, je zvýšená produktivita. Konkurencieschopnosť závisí aj od schopnosti spoločností v plnej miere využívať výhody príležitostí, akou je napríklad európsky jednotný trh. Osobitne dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % podnikov v Únii, poskytujú dve z troch existujúcich pracovných miest v súkromnom sektore a 80 % novovytvorených pracovných miest, a na celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Únii sa podieľajú viac než polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej integrácie.

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je zameraná na zavedenie inštitucionálnych a politických opatrení, na základe ktorých sa vytvoria podmienky pre udržateľné zakladanie a rast podnikov. Dosiahnutie konkurencieschopnosti a udržateľnosti znamená schopnosť dosiahnuť a udržiavať hospodársku konkurencieschopnosť podnikov v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Najdôležitejším zdrojom udržateľného rastu, ktorý zase prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, je zvýšená produktivita, najmä produktivita zdrojov a energie. Konkurencieschopnosť závisí aj od schopnosti spoločností v plnej miere využívať výhody príležitostí, akou je napríklad európsky jednotný trh. Osobitne dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % podnikov v Únii, poskytujú dve z troch existujúcich pracovných miest v súkromnom sektore a 80 % novovytvorených pracovných miest, a na celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Únii sa podieľajú viac než polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej integrácie.

Odôvodnenie

Úprava pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 3 (návrh správy): nahrádza sa slovo „priemysel“ slovom „podniky“, keďže ide o podniky všetkých hospodárskych sektorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) V oznámení Komisie s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva1 sa odhaduje, že politiky podporujúce prechod na ekologické hospodárstvo, ako napríklad politiky v oblasti efektívneho využívania zdrojov, efektívneho využívania energie a zmeny klímy, by do roku 2020 mohli vytvoriť viac ako päť miliónov pracovných miest, a to najmä v odvetví MSP. V jej štúdii sa zdôrazňuje skutočnosť, že tvorba pracovných miest v ekologických odvetviach mala počas celej recesie pozitívnu tendenciu na rozdiel od mnohých ďalších sektorov, pričom sa predpokladá, že tento trend zostane stabilný aj v nadchádzajúcich rokoch. Súčasťou tohto programu by mali byť iniciatívy na úrovni EÚ umožňujúce využívať potenciál zamestnanosti ponúkaný ekologickým rastom, a to najmä v rámci MSP.

 

_______________

 

1 COM(2012)0173 final.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Konkurencieschopnosť stojí už niekoľko rokov v strede záujmu tvorby politík Únie, keďže zlyhania trhu, politík a inštitúcií ohrozujú konkurencieschopnosť podnikov z Únie, najmä MSP.

(9) Konkurencieschopnosť stojí už niekoľko rokov v strede záujmu tvorby politík Únie, keďže zlyhania trhu, politík a inštitúcií ohrozujú konkurencieschopnosť podnikov z Únie, najmä MSP, ktoré pri zakladaní stále čelia nadmernej administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Program by mal preto riešiť zlyhania trhu ovplyvňujúce konkurencieschopnosť hospodárstva Únie v celosvetovom meradle, najmä pre problémy, ktoré ohrozujú schopnosť podnikov súťažiť s konkurentmi v iných častiach sveta.

(10) Program by mal preto riešiť zlyhania trhu ovplyvňujúce konkurencieschopnosť hospodárstva Únie v celosvetovom meradle, najmä pre problémy, ktoré ohrozujú schopnosť podnikov súťažiť s konkurentmi v iných častiach sveta, uprednostňovať vykonávanie priorít stratégie Európa 2020, ako sú inovácie, ekologické hospodárstvo a zamestnávanie mladých ľudí, uplatňovať zásady iniciatívy Small Business Act (SBA), zaistiť koordináciu s ostatnými európskymi programami, zohľadňovať potreby MSP a zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž, ktorej čelia. Medzi tieto zlyhania patria aj zlyhania spojené s chýbajúcou reciprocitou medzi EÚ a jej konkurentmi, pokiaľ ide o podmienky prístupu na ich trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Sumy z pokút uložených Komisiou podnikom za nedodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže by sa mali prideliť do programu nad rámec jeho finančného krytia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako je vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa mala venovať aj špecifickým vlastnostiam a požiadavkám mladých podnikateľov, nových a potenciálnych podnikateľov a podnikateliek, ako aj špecifických cieľových skupín, akými sú napríklad migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, okrem iného osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, a tzv. druhé šance pre podnikateľov.

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Komisia by mala pri uplatňovaní tohto nariadenia konzultovať všetky relevantné zainteresované strany. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami, samostatne zárobkovo činným osobám, slobodným povolaniam a sociálnym podnikom v akomkoľvek odvetví činnosti. Pozornosť by sa mala venovať aj vlastnostiam a požiadavkám mladých podnikateľov, nových a potenciálnych podnikateľov a podnikateliek, ako aj špecifických cieľových skupín, akými sú napríklad migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, ako sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, a tzv. druhé šance pre podnikateľov.

Odôvodnenie

Program by mal sústrediť svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie kategórie podnikateľov. Politika druhej šance je uvedená nižšie v odôvodnení 16 k PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Na základe štyroch priorít preskúmania iniciatívy „Small Business Act”(SBA) by sa program mal vo svojich osobitných cieľoch snažiť o zlepšovanie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov v Únii, predovšetkým MSP, o podporu podnikania, zlepšenie prístupu k financovaniu a trhom v Únii, ako aj na celom svete. Činnosti v rámci týchto osobitných cieľov programu by mali prispievať k vykonávaniu SBA.

Odôvodnenie

Program by mal sústrediť svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie kategórie podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Zoskupovanie MSP je kľúčovým nástrojom na posilnenie ich inovačných kapacít a na to, aby mohli začať pôsobiť na zahraničných trhoch. Rôzne formy spolupráce medzi podnikmi, ako sú klastre, siete firiem a vývozné konzorciá, by sa mali primerane podporiť pomocou vhodných politík a nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11c) Podnikanie žien a malé a stredné podniky riadené ženami sú kľúčovým zdrojom zvyšovania úrovne zamestnanosti žien, a tým aj väčšieho využívania vzdelanostnej úrovne žien. Podnikanie žien zabezpečuje tiež podnikovú dynamiku a inováciu, teda potenciál, ktorý v Únii ešte nie je plne využitý, pričom zvýšený počet podnikateliek sa pozitívne prejaví na celom hospodárstve a bude okamžitým prínosom. Ženy sú zvlášť motivované k samostatnej zárobkovej činnosti, pretože riadenie vlastného podniku im umožňuje lepšie si určovať vlastný pracovný čas, a tým lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život. V nestabilnej hospodárskej klíme sa ľahko zanedbávajú opatrenia na podporu podnikateliek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov a na rast podnikov. Pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. Akcie Únie by mali byť komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ.

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov a na rast a mieru prežitia podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné firmy v rámci prevodu/prechodu podniku. Finančné nástroje EÚ zavedené v rokoch 2007 až 2013, najmä záručný fond pre MSP (SMEG), preukázali svoju pridanú hodnotu a pozitívnym spôsobom pomohli najmenej 120 000 MSP a prispeli k zachovaniu 851 000 pracovných miest od začiatku finančnej krízy v roku 2008. Zvýšená pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji jednoduchšieho a transparentnejšieho celoeurópskeho trhu financovania MSP a v riešení zlyhaní trhu, ktoré nedokážu vyriešiť členské štáty. Akcie Únie by mali byť koherentné, konzistentné a komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi a členské štáty by mali urobiť všetko pre to, aby zvýšili viditeľnosť a dostupnosť takýchto nástrojov na svojom území. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ. Program by mal podporovať prístup MSP k financovaniu vo fáze zakladania, rastu aj prevodu. Kľúčom k vytvoreniu rastu vývozu bude tiež zlepšenie prístupu k cenovo dostupným bankovým službám v rôznych jurisdikciách a menách pre malé podniky a mikropodniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Štúdie tiež ukazujú, že kľúčovými faktormi na to, aby sa MSP dostali k existujúcim financiám, aby mohli inovovať, konkurovať a rásť, je nielen prístup k financiám, ale aj prístup ku kvalifikáciám vrátane manažérskych zručností a znalostí. Poskytovanie finančných nástrojov by preto malo byť doplnené rozvojom vhodných systémov mentorstva, vedenia a poskytovaním podnikateľských služieb na základe znalostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Mikropôžičky (t. j. pôžičky do 25 000 EUR) poskytujú finanční sprostredkovatelia v rámci režimu záruk. V rámci programu sa nestanovuje žiaden osobitný okruh pre mikrofinancovanie, pretože by tým došlo k prekrývaniu s programom v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, ktorý Komisia navrhla 6. októbra 2011 a ktorý sa konkrétne zameriava na mikropôžičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12c) Mala by sa tiež začať iniciatíva na posúdenie toho, ako by inovatívne finančné iniciatívy, napríklad kolektívne financovanie, mohli pomáhať novým podnikateľom a MSP, či a ako by sa mali podporovať na úrovni EÚ a či je potrebný právny rámec na vymedzenie takýchto postupov.

Odôvodnenie

Kolektívne financovanie umožňuje širšej skupine menších investorov investovať do projektov a malých podnikov, zvyčajne prostredníctvom internetových portálov. V Spojených štátoch bol prijatý zákon JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act) s cieľom podporiť financovanie malých podnikov a zabezpečiť právny rámec pre kolektívne financovanie, ktorý vyvažuje ochranu investorov a podporu hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Sieť Enterprise Europe Network preukázala svoju pridanú hodnotu pre európske MSP ako jednotné kontaktné miesto na podporu podnikania, ktoré pomáha podnikom zlepšovať ich konkurencieschopnosť a využívať podnikateľské príležitosti na jednotnom trhu a mimo neho. Zjednodušenie metodológií a pracovných metód a dodanie európskeho rozmeru službám na podporu podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP nájsť spoluprácu alebo partnerov na transfer technológií, získať poradenstvo v oblastiach zdrojov financovania, práv duševného vlastníctva, ekologických inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež spätnú väzbu týkajúcu sa právnych predpisov a noriem Únie. Jej jedinečná expertíza je osobitne dôležitá pri prekonávaní informačných asymetrií a pri znižovaní transakčných nákladov súvisiacich s cezhraničnými transakciami.

(13) Sieť Enterprise Europe Network (ďalej len „sieť“) preukázala svoju pridanú hodnotu pre európske MSP ako jednotné kontaktné miesto pre služby na podporu podnikania, ktoré pomáha podnikom zlepšovať ich konkurencieschopnosť a skúmať podnikateľské príležitosti na jednotnom trhu a v tretích krajinách. Zjednodušenie metodológií a pracovných metód a dodanie európskeho rozmeru službám na podporu podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP nájsť spoluprácu alebo partnerov na transfer technológií na jednotnom trhu a v tretích krajinách, získať poradenstvo v oblastiach zdrojov financovania, práv duševného vlastníctva, ekologických inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež spätnú väzbu týkajúcu sa právnych predpisov a noriem Únie. Jej jedinečná expertíza je osobitne dôležitá pri prekonávaní informačných asymetrií a pri znižovaní transakčných nákladov súvisiacich s cezhraničnými transakciami. Výkonnosť siete by sa však napriek tomu mala ďalej optimalizovať, najmä pokiaľ ide o využívanie navrhovaných služieb zo strany MSP, a to konkrétne dosiahnutím užšej spolupráce medzi sieťou a národnými kontaktnými miestami v rámci programu Horizont 2020, ďalšou integráciou služieb v oblasti internacionalizácie a inovácie, posilnením spolupráce siete s inými zainteresovanými stranami a existujúcimi podpornými štruktúrami, rozšírením konzultácií s hostiteľskými organizáciami, znížením byrokracie, zlepšením podpory IT, posilnením profilu siete a zlepšením jej geografického pokrytia. V záujme ďalšieho zlepšenia výkonnosti siete by mala Komisia vypracovať prehľad rôznych štruktúr riadenia v EÚ a podporovať spoluprácu medzi sieťou a relevantnými zainteresovanými stranami, ako sú organizácie zastupujúce MSP a inovačné agentúry. Úlohy siete by mali byť vymedzené v programe a mali by zahŕňať informačné služby a služby spätnej väzby, obchodnej spolupráce a internacionalizácie na jednotnom trhu a v tretích krajinách, ako aj inovačné služby a služby podporujúce účasť MSP na programe Horizont 2020, a to na základe úspešných skúseností so siedmym rámcovým programom (RP7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Konkurencieschopnosť ovplyvňuje obmedzená internacionalizácia MSP v Európe aj mimo nej. Podľa niektorých odhadov sa v súčasnosti 25 % MSP v Únii zaoberá alebo sa v určitom období posledných troch rokov zaoberalo vývozom, z čoho len 13 % pravidelne vyvážalo mimo Únie a iba 2 % investovali za hranicami svojej domovskej krajiny. V súlade s iniciatívou Small Business Act, v ktorej sa Únia a členské štáty vyzývajú, aby podporovali a povzbudzovali MSP pri využívaní výhod rastu trhov mimo Únie, podporuje EÚ sieť európskych obchodných organizácií na viac než 20 zahraničných trhoch. Poskytuje finančnú pomoc Centru pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, obchodným orgánom v Hongkongu, Malajzii a Singapure, ako aj Európskemu obchodnému a technologickému centru v Indii, centrám EÚ pre MSP v Číne a v Thajsku a Čínskemu asistenčnému pracovisku pre MSP v oblasti práv duševného vlastníctva. Európska pridaná hodnota sa vytvára spájaním vnútroštátneho úsilia v tejto oblasti, čím sa zabraňuje duplicite, podporuje spolupráca, ako aj ponúkaním služieb, ktorým by v prípade poskytovania na vnútroštátnej úrovni chýbalo kritické množstvo.

(14) Konkurencieschopnosť ovplyvňuje obmedzená internacionalizácia MSP v Európe aj mimo nej. Podľa niektorých odhadov sa v súčasnosti 25 % MSP v Únii zaoberá alebo sa v určitom období posledných troch rokov zaoberalo vývozom, z čoho len 13 % pravidelne vyvážalo mimo Únie a iba 2 % investovali za hranicami svojej domovskej krajiny. Okrem toho prieskum Eurobarometra z roku 2012 ukazuje nevyužitý potenciál pre rast európskych MSP na ekologických troch v Únii aj mimo nej, pokiaľ ide o internacionalizáciu a prístup k verejnému obstarávaniu. V súlade s iniciatívou Small Business Act, v ktorej sa Únia a členské štáty vyzývajú, aby podporovali a povzbudzovali MSP pri využívaní výhod rastu trhov mimo Únie, podporuje EÚ sieť európskych obchodných organizácií na viac než 20 zahraničných trhoch. Poskytuje finančnú pomoc Centru pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom, obchodným orgánom v Hongkongu, Malajzii a Singapure, ako aj Európskemu obchodnému a technologickému centru v Indii, centrám EÚ pre MSP v Číne a v Thajsku a Čínskemu asistenčnému pracovisku pre MSP v oblasti práv duševného vlastníctva. Európska pridaná hodnota sa vytvára spájaním vnútroštátneho úsilia v tejto oblasti, čím sa zabraňuje duplicite a podporuje spolupráca, ako aj ponúkaním služieb, ktorým by v prípade poskytovania na vnútroštátnej úrovni chýbalo kritické množstvo. Takéto služby by mali zahŕňať aj informácie o právach duševného vlastníctva, normách a pravidlách a príležitostiach týkajúcich sa verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä MSP, musia členské štáty a Komisia vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie. Osobitnú pozornosť vyžadujú záujmy MSP a sektory, v ktorých sú najaktívnejšie. Na úrovni Únie sú potrebné iniciatívy, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre MSP a vymieňali sa informácie a znalosti v európskom meradle.

(15) S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä MSP, musia členské štáty a Komisia vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie v súlade so zásadami SBA, najmä zásadou „najskôr myslieť na malých“. Na úrovni Únie sú potrebné iniciatívy, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre MSP a vymieňali sa informácie a znalosti v európskom meradle. Komisia by mala konzultovať všetky relevantné zainteresované strany vrátane organizácií zastupujúcich záujmy MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Program by mal tiež podporovať vývoj politiky v oblasti MSP a spoluprácu medzi tvorcami politík a organizáciami zastupujúcimi MSP. Takéto činnosti by sa mali zameriavať na uľahčenie prístupu MSP k programom a zníženie celkovej administratívnej záťaže, najmä ak vyplýva z regulácie. Tento problém by sa mal riešiť ako proces, ktorého súčasťou budú široké konzultácie MSP a práslušných expertných skupín s cieľom podporiť zjednodušenie a lepšiu reguláciu a súčasne zaistiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a súlad s inými cieľmi verejnej politiky. Čo najviac by sa mali využívať existujúce štruktúry, napríklad sieť zástupcov MSP. COSME by mal prispieť k plneniu týchto cieľov a úsiliu Únie vytvoriť pravidelnú hodnotiacu tabuľku pre znižovanie administratívnej záťaže. Hodnotiaca tabuľka by mala merať vplyv relevantných právnych predpisov EÚ na rámcové podmienky pre podniky, najmä MSP. Toto opatrenie by malo prispieť k plneniu širšej stratégie Komisie na znižovanie administratívnej záťaže merateľným spôsobom na základe rozvoja vhodných ukazovateľov a metodík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15b) Prostredníctvom opatrení na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík a opatrení na podnietenie spolupráce pri tvorbe politík a výmene osvedčených postupov by sa malo dosiahnuť priaznivé podnikateľské prostredie pre podniky v Únii. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať štúdie, posúdenia vplyvu, hodnotenia a konferencie.

(pozri článok 6 ods. 2 písm. a), b))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15c) V záujme ďalšieho zvyšovania konkurencieschopnosti európskych podnikov by mal byť pre MSP ľahko prístupný európsky trh verejného obstarávania. S cieľom dosiahnuť zníženie nákladov aj vyššiu účasť MSP treba podporovať využívanie elektronického verejného obstarávania v súlade s oznámením Komisie s názvom Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie1 a so smernicou o verejnom obstarávaní2.

 

_______________

 

1 COM(2012)0179.

 

2 COM(2011)0896.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15d) Riadna realizácia, presadzovanie a sledovanie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zo strany Komisie a členských štátov by urýchlili a zlacnili riešenie sporov a znížili byrokratickú záťaž pre spotrebiteľov aj obchodníkov, čo by povzbudilo MSP, aby sa širšie zapojili do jednotného trhu, a zvýšilo ich konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15e) Keďže elektronická identifikácia je kľúčovým prvkom európskeho obchodu, treba podporiť vzájomné uznávanie a interoperabilitu elektronickej identifikácie, elektronického overovania, elektronického podpisu a infraštruktúry súkromných kľúčov (PKI), aby sa zaistilo efektívne využívanie týchto zdrojov.

Odôvodnenie

Tieto opatrenia v rámci elektronickej verejnej správy sú mimoriadne prínosné pre MSP, ktoré čelia závažným prekážkam v oblasti cezhraničného obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15f) Program môže tiež podporovať iniciatívy, ktoré urýchľujú vytváranie konkurencieschopných a udržateľných priemyselných odvetví založených na najkonkurencieschopnejších podnikateľských modeloch, zlepšených výrobkoch a procesoch, organizačných štruktúrach alebo upravených hodnotových reťazcoch. Aj keď by sa mal program zameriavať na medzisektorové iniciatívy, môže tiež podporovať sektorové iniciatívy v odvetviach, v ktorých sú MSP najaktívnejšie a ktoré významne prispievajú k HDP Únie, napríklad v cestovnom ruchu, kde možno preukázať pridanú hodnotu na úrovni Únie.

(pozri PDN k článku 6 ods. 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15g) Podľa oznámenia Komisie s názvom Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe1 je elektronická fakturácia kľúčovým nástrojom európskych podnikov na znižovanie nákladov na fakturáciu a zvýšenie ich efektívnosti. Elektronická fakturácia má aj iné výhody, ako je napríklad vyššia efektívnosť, kratšie časy úhrad, menej chýb, lepší výber DPH a nižšie náklady.

 

_______________

 

1 COM(2010)0712.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, ako napríklad európske ceny a konferencie, ako aj opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu.

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Podľa SBA musí podnikateľské prostredie, ktoré má byť priaznivé pre podnikanie, poskytovať dobré rámcové podmienky pre všetky situácie, ktorým podnikatelia čelia, vrátane fázy zakladania, rastu a prevodu podniku, ako aj pre prípad konkurzu (druhá šanca). Opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu.

(pozri PDN k článku 7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Prístupu MSP na trh verejného obstarávania často bráni nadmerná administratívna záťaž v rámci výziev na predkladanie ponúk. Komisia a členské štáty by mali tieto požiadavky zjednodušiť s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a vytvoriť rovnaké podmienky pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre niektoré sektory vytvárajú výzvy a príležitosti celosvetová hospodárska súťaž, demografické zmeny, obmedzenia v oblasti zdrojov a nové sociálne trendy. Tak sú napríklad v dizajnérskych sektoroch čeliacich celosvetovým výzvam, pre ktoré je typické vysoké množstvo MSP, potrebné prispôsobenia, aby mohli využívať výhody a nevyužitý potenciál vysokého dopytu po personalizovaných inkluzívnych produktoch. Keďže tieto výzvy sa týkajú všetkých MSP v Únii v týchto sektoroch, na úrovni Únie je potrebné spojené úsilie.

(17) Pre mnohé sektory čeliace celosvetovým výzvam, pre ktoré je typické vysoký podiel MSP, vytvárajú výzvy a príležitosti celosvetová hospodárska súťaž, demografické zmeny, obmedzenia v oblasti zdrojov a nové sociálne trendy. Napríklad dizajnérske sektory sa musia prispôsobiť, aby využili vo svoj prospech nevyužitý potenciál vysokého dopytu po personalizovaných inkluzívnych produktoch. Dizajnérsky spotrebný tovar predstavuje dôležité hospodárske odvetvie Únie a podniky tohto odvetvia významne prispievajú k rastu a zamestnanosti. Keďže tieto výzvy sa týkajú všetkých MSP v Únii v týchto sektoroch, na úrovni Únie je potrebné spojené úsilie v záujme tvorby dodatočného rastu.

Odôvodnenie

Dizajnérsky spotrebný tovar predstavuje dôležité hospodárske odvetvie Európskej únie a podniky tohto odvetvia trvale prispievajú k rastu a zamestnanosti. Preto by sa mali z programu podporovať podniky v tomto odvetví, pre ktoré je zároveň typický vysoký podiel MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Z programu by sa mali podporovať aj špecifické činnosti na vykonávanie iniciatívy Small Business Act zamerané na zvýšenie povedomia MSP o environmentálnych a energetických otázkach a na pomoc MSP pri vykonávaní právnych predpisov, posudzovaní ich environmentálnej a energetickej výkonnosti a rozvíjaní ich zručností a kvalifikácií.

Odôvodnenie

Zásada č. 9 stanovená v iniciatíve Small Business Act (SBA): „Umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z októbra 2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom hospodárstva Únie. Podniky v tomto sektore významne prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie a vytváraniu pracovných miest a majú značný potenciál na rozvoj podnikateľskej činnosti, keďže v ňom pôsobia najmä MSP. V Lisabonskej zmluve sa uznáva dôležitosť cestovného ruchu, pričom sa stanovujú špecifické právomoci Únie v tejto oblasti, ktoré dopĺňajú akcie členských štátov. V súvislosti s iniciatívou týkajúcou sa cestovného ruchu na úrovni Únie existuje jednoznačná pridaná hodnota, najmä v poskytovaní údajov a analýz, v príprave nadnárodných propagačných stratégií a vo výmene najlepších postupov.

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z októbra 2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom hospodárstva Únie. Podniky v tomto sektore významne prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie a vytváraniu pracovných miest a majú značný potenciál na rozvoj podnikateľskej činnosti, keďže v ňom pôsobia najmä MSP. V Lisabonskej zmluve sa uznáva dôležitosť cestovného ruchu, pričom sa stanovujú špecifické právomoci Únie v tejto oblasti, ktoré dopĺňajú akcie členských štátov. Program by mal podporovať iniciatívy s jednoznačnou európskou pridanou hodnotou v oblasti cestovného ruchu – ktorý vytvára 10 % HDP Únie a 12 % celkovej zamestnanosti – najmä v poskytovaní údajov a analýz, v rozvoji spoločného prístupu k poskytovaniu kvalitných služiebv podpore nadnárodnej spolupráce a výmeny najlepších postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Okrem opatrení, ktoré pokrýva pracovný program, by mala Komisia pravidelne prijímať podporné opatrenia na propagovanie konkurencieschopnosti podnikov Únie. Okrem analýzy a rozvoja politík by takéto opatrenia mali zahŕňať najmä posúdenie vplyvu opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov, predovšetkým MSP. Posúdenia vplyvu by sa mali zaoberať vplyvom, ktorý má návrh politiky na konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom svojich vplyvov na náklady spojené s činnosťou podniku, na spôsobilosť dotknutých sektorov inovovať a na ich medzinárodnú konkurencieschopnosť („previerka konkurencieschopnosti“). Posúdenia vplyvu by tiež mali obsahovať osobitnú časť týkajúcu sa MSP, ktorá by sa skladala z predbežného posúdenia, ktoré podniky môžu byť ovplyvnené, merania vplyvu na MSP (analýza nákladov a prínosov) a prípadne aj zmierňujúcich opatrení („test MSP”). V prípade testu MSP by sa mala osobitná pozornosť venovať mikropodnikom.

(pozri PDN k článku 11(1a))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18b) Celosvetovo je Únia destináciou cestovného ruchu č. 1, čo sa týka počtu zahraničných návštevníkov, a toto vedúce postavenie treba posilniť riešením problémov zapríčinených jednak väčšou celosvetovou konkurenciou a neustále sa meniacim dopytom na trhu, a jednak potrebou zabezpečiť väčšiu a trvalejšiu udržateľnosť.

Odôvodnenie

Pozri vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre ciele, celkové finančné krytie na plnenie týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích opatrení a opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a ochranu finančných záujmov Únie.

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre ciele, celkové finančné krytie na plnenie týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích opatrení a transparentné opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a ochranu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom a ostatnými programami Únie a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie.

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom a ostatnými programami Únie, najmä programom Horizont 2020, a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie. Tieto synergie môžu vychádzať aj z miestnych vnútroštátnych a regionálnych skúseností programov Eureka a Eurostars v podpore inovačných a výskumných činností MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Je dôležité maximalizovať dosah programu mobilizáciou, združovaním a spájaním verejných a súkromných finančných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) Rozhodnutiam o poskytnutí finančnej podpory pre MSP by mal predchádzať transparentný proces. Udelenie takejto podpory a jej vyplatenie by mali byť transparentné, nebyrokratické a v súlade so spoločnými pravidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) Cieľom programu by malo byť uľahčenie prístupu k odborným, vedeckým, podnikateľským a podporným sieťam a mal by poskytovať vhodné usmernenia v oblasti odbornej prípravy, podporných programov a programov mentoringu všetkým záujemcom o založenie MSP, a to najmä mladým ľuďom a ženám, s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti, vedomosti, podnikateľského ducha a dôveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Program by mal zabezpečiť najvyššiu možnú transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú kontrolu inovatívnych finančných nástrojov a mechanizmov, na ktorých sa podieľa rozpočet Únie, a to najmä pokiaľ ide o ich očakávaný aj dosiahnutý prínos k plneniu cieľov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) S cieľom zabezpečiť, aby sa financovanie obmedzovalo na riešenie zlyhaní trhu, politík a inštitúcií a vzhľadom na potrebu zabrániť narušeniam trhu, by financovanie z programu malo byť v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci. Účasť príslušných krajín v programoch Únie sa stanovuje v Dohode o Európskom hospodárskom priestore a v protokoloch k dohodám o pridružení.

(24) S cieľom zabezpečiť, aby sa financovanie obmedzovalo na riešenie zlyhaní trhu, politík a inštitúcií a vzhľadom na potrebu zabrániť narušeniam trhu, by financovanie z programu malo byť v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci. Účasť príslušných krajín v programoch Únie sa stanovuje v Dohode o Európskom hospodárskom priestore a v protokoloch k dohodám o pridružení. Účasť v programe by mala byť otvorená aj pre podniky založené v ďalších tretích krajinách, ale nemali by v zásade dostávať finančnú pomoc z Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci programu a jeho vykonávanie čo najúčinnejším a najprijateľnejším spôsobom z hľadiska užívateľov a zároveň zabezpečiť právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa umožnili úpravy.

(25) Program by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa umožnili úpravy. Mala by sa predkladať výročná správa o jeho vykonávaní s uvedením dosiahnutého pokroku a plánovaných činností. Mala by sa predložiť príslušnému výboru Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Vykonávanie programu by sa malo každoročne monitorovať pomocou kľúčových ukazovateľov na hodnotenie výsledkov a vplyvov. Tieto ukazovatele vrátane príslušných porovnávacích základní by mali poskytnúť minimálny základ pre hodnotenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté ciele programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Vymedzenie

 

Na účely tohto nariadenia „MSP“ znamená mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodnikov, malých a stredných podnikov1.

 

_______________

 

1 Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Program prispieva k týmto všeobecným cieľom, pričom osobitná pozornosť sa venuje špecifickým potrebám MSP na európskej aj celosvetovej úrovni:

1. Program prispieva k týmto všeobecným cieľom, pričom osobitná pozornosť sa venuje špecifickým potrebám európskych MSP:

a) posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

a) posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie, predovšetkým MSP;

b) podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

b) podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

2. Dosahovanie cieľov uvedených v odseku 1 sa meria pomocou týchto ukazovateľov:

2. Dosahovanie cieľov uvedených v odseku 1 sa meria pomocou týchto ukazovateľov:

a) percentuálny podiel rastu priemyselného sektora Únie vo vzťahu k celkovému rastu hrubého domáceho produktu (HDP),

a) percentuálny podiel rastu priemyselného sektora a sektora služieb Únie vo vzťahu k celkovému rastu hrubého domáceho produktu (HDP),

 

aa) zmeny v administratívnom zaťažení nových aj existujúcich MSP,

b) rast výrobnej produkcie Únie v environmentálnych odvetviach,

b) rast MSP vyjadrený v pridanej hodnote, a to aj v environmentálnych odvetviach,

 

ba) zmeny v miere zamestnanosti v MSP,

c) zmeny v administratívnom zaťažení MSP,

c) zmeny v podiele občanov, ktorí by chceli byť samostatne zárobkovo činní.

d) rast MSP, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a počet zamestnancov,

 

e) a miera fluktuácie MSP.

 

 

2a. Podrobné údaje o meraniach a výkonnostných cieľoch uvedených v odseku 2 tohto článku sú stanovené v prílohe I.

3. Program podporuje vykonávanie stratégie Európa 2020 a prispieva k dosahovaniu cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program prispieva najmä k hlavnému cieľu týkajúcemu sa zamestnanosti.

3. Program podporuje vykonávanie stratégie Európa 2020 a prispieva k dosahovaniu cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program prispieva najmä k hlavnému cieľu týkajúcemu sa zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Špecifické ciele programu sú:

1. Špecifické ciele programu sú:

a) Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

a) zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

 

aa) zlepšenie prístupu MSP k financovaniu podobe vlastného kapitálu a dlhu;

b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín;

b) podpora podnikania a podnikateľskej kultúry, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín;

c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám;

 

d) zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo.

d) d) zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie, ale aj na celosvetovej úrovni.

 

1a. Činnosti v rámci osobitných cieľov prispievajú k uplatňovaniu zásady „najskôr myslieť na malých“, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 25. júna 2008 s názvom Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu.

2. Pri vykonávaní programu sa podporuje potrebné prispôsobenie podnikov nízkouhlíkovému hospodárstvu odolnému proti zmene klímy, ktoré je energeticky a zdrojovo efektívne.

2. Pri vykonávaní programu sa podporuje potrebné prispôsobenie sa podnikov nízkouhlíkovému hospodárstvu odolnému proti zmene klímy, ktoré efektívne využíva energiu a zdroje.

3. Na meranie vplyvu programu pri dosahovaní špecifických cieľov uvedených v odseku 1 sa používajú výkonnostné ukazovatele. Uvedené ukazovatele sú stanovené v prílohe I.

3. Na meranie vplyvu programu pri dosahovaní špecifických cieľov uvedených v odseku 1 sa používajú výkonnostné ukazovatele. Uvedené ukazovatele sú stanovené v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie programu je 2,522 miliardy EUR, z čoho sa na finančné nástroje prideľuje približne 1,4 miliardy EUR.

1. Finančné krytie na vykonávanie programu je [2,522 miliardy EUR], z čoho sa na finančné nástroje prideľuje minimálne 60 %. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov rozhodnúť o zvýšení podielu prideleného na finančné nástroje v prípade významných nerovnováh v dopyte a ponuke alebo v prípade, že by boli k dispozícii dodatočné prostriedky z iných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančné krytie stanovené v tomto nariadení môže pokrývať aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sa vyžadujú na riadenie programu a dosahovanie jeho cieľov; najmä štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, ak sa týkajú všeobecných cieľov programu, výdavky súvisiace so sieťami IT so zameraním na spracovanie a výmenu informácií, spolu so všetkými ostatnými výdavkami na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisiou v súvislosti s riadením programu.

2. Finančné krytie stanovené v tomto nariadení môže pokrývať aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sa vyžadujú na riadenie programu a dosahovanie jeho cieľov, najmä:

 

štúdie,

 

stretnutia expertov,

 

informačné a komunikačné akcie vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, ak sa týkajú všeobecných cieľov programu,

 

výdavky súvisiace so sieťami IT so zameraním na spracovanie a výmenu informácií,

 

ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisii v súvislosti s riadením programu. Tieto výdavky neprekročia 5 % hodnoty finančného krytia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-a) Zámorské krajiny a územia uvedené v rozhodnutí Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria)1;

 

_______________

 

1 Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Subjekty zriadené v krajinách uvedených v odseku 1, v prípade, že podmienky stanovené v uvedenom odseku nie sú splnené alebo ak sa uvedené krajiny rozhodnú do programu nevstúpiť, alebo subjekty zriadené v iných tretích krajinách sa môžu zúčastňovať na akciách v rámci programu.

2. Subjekt so sídlomkrajine uvedenej v odseku 1 sa môže zúčastňovať na častiach programu, ak sa daná krajina zúčastňuje v zmysle podmienok stanovených v príslušných dohodách uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Takéto subjekty nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie, s výnimkou prípadu, keď je to pre program nevyhnutné, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup na trhy pre podniky Únie. Táto výnimka sa neuplatňuje na subjekty, ktoré vykazujú zisk.

vypúšťa sa

(pozri článok 5a (nový))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Účasť subjektov z nezúčastnených krajín

 

1. Ak krajina uvedená v článku 5 nie je účastníkom niektorých častí programu, subjekty so sídlom v tejto krajine sa môžu zúčastňovať na týchto častiach programu. Subjekty so sídlom v iných tretích krajinách sa tiež môžu zúčastňovať na akciách v rámci programu.

 

2. Subjekty uvedené v odseku 1 nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie s výnimkou prípadu, keď je to pre program nevyhnutné, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup na trhy pre podniky z Únie. Táto výnimka sa neuplatňuje na ziskové subjekty.

(pozri článok 5 odsek 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie

Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSP

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje akcie na zlepšenie a posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie, najmä MSP, aby sa zvýšila účinnosť, previazanosť a konzistentnosť vnútroštátnych politík podporujúcich konkurencieschopnosť, udržateľnosť a rast podnikov v Európe.

1. Komisia podporuje akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSP, aby sa zvýšila účinnosť, previazanosť a konzistentnosť vnútroštátnych a regionálnych politík podporujúcich konkurencieschopnosť, udržateľnosť a rast podnikov v Európe s osobitným dôrazom na podniky s vysokou mierou potenciálneho rozvoja.

2. Komisia môže podporovať akcie určené na vývoj nových stratégií konkurencieschopnosti. Takéto akcie môžu zahŕňať:

2. Komisia môže podporovať akcie určené na vývoj nových stratégií konkurencieschopnosti a rozvoja podnikania. Takéto akcie môžu zahŕňať:

a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane odolnosti proti katastrofám, a na zabezpečenie vývoja príslušných infraštruktúr, klastrov na svetovej úrovni a podnikových sietí, rámcových podmienok a vývoja udržateľných produktov, služieb a procesov;

a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov a na podporu podnikových sietí, nadnárodnej činnosti a spolupráce klastrov a vývoja udržateľných produktov, technológií, služieb a procesov;

 

aa) opatrenia na zlepšenie rámcových podmienok najmä pre podniky prostredníctvom znižovania administratívnej záťaže. Takéto opatrenia môžu medzi iným zahŕňať:

 

– podporu na vytvorenie pravidelnej hodnotiacej tabuľky merajúcej vplyv relevantných právnych predpisov EÚ na rámcové podmienky pre podniky, najmä MSP,

 

– vytvorenie alebo podporu nezávislej expertnej skupiny, ktorá bude radiť Komisii v oblasti znižovania administratívnej záťaže a zjednodušenia právnych predpisov Únie,

 

– informovanie a výmenu najlepších postupov súvisiacich so systematickým uplatňovaním testu MSP pri transpozícii právnych predpisov Únie do vnútroštátneho práva;

b) opatrenia na podnietenie spolupráce pri tvorbe politík a výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi, ďalšími krajinami zúčastňujúcimi sa programu a hlavnými konkurentmi Únie a na riešenie medzinárodných aspektov politík konkurencieschopnosti;

b) opatrenia na podnietenie spolupráce pri tvorbe politík a výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi, ďalšími krajinami zúčastňujúcimi sa programu a hlavnými globálnymi obchodnými partnermi Únie a na riešenie medzinárodných aspektov politík konkurencieschopnosti;

c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP a spolupráce medzi tvorcami politík, najmä vzhľadom na uľahčovanie prístupu k programom a opatreniam pre MSP.

c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP na základe dôkazov a spolupráce medzi tvorcami politík a s organizáciami zastupujúcimi MSP, najmä v záujme uľahčovania prístupu k programom na úrovni Únie, národnej a regionálnej úrovni vrátane programu Horizont 2020 a štrukturálnych fondov, ako aj k podporným opatreniam pre MSP.

3. Komisia môže podporiť iniciatívy, ktorými sa urýchľuje vznik konkurencieschopných odvetví na základe medzisektorových činností v oblastiach, pre ktoré sú typické vysoký podiel MSP a vysoký príspevok k HDP Únie, ako napríklad cestovný ruch. Takýmito iniciatívami sa podnecuje vývoj nových trhov a dodávka tovarov a služieb na základe najkonkurenčnejších podnikateľských modelov alebo upravených hodnotových reťazcov. Zahŕňajú iniciatívy na zvyšovanie produktivity, efektívnosti zdrojov, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov.

3. Komisia môže podporiť iniciatívy, ktorými sa urýchľuje vznik konkurencieschopných odvetví, založené podľa potreby na medzisektorových činnostiach v oblastiach, pre ktoré sú typické vysoký podiel MSP a vysoký príspevok k HDP Únie, ako napríklad cestovný ruch. Takýmito iniciatívami sa podnecuje vývoj nových trhov a využívanie nových podnikateľských modelov, ako aj komerčné využitie relevantných myšlienok pre nové výrobky a služby. Zahŕňajú iniciatívy na zvyšovanie produktivity, efektívnosti využívania zdrojov a energie, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov.

 

3a. Komisia môže na tieto účely podporiť taktiež činnosti špecifické pre dané odvetvie v oblastiach, ktoré sa vyznačujú vysokým podielom MSP a vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je napríklad odvetvie cestovného ruchu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prispieva k podpore podnikania zlepšovaním rámcových podmienok ovplyvňujúcich vývoj podnikania. Komisia podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre rozvoj a rast podnikov.

1. Komisia prispieva k podpore podnikania a podnikateľskej kultúry odstraňovaním prekážok pre zakladanie podnikov a zlepšovaním rámcových podmienok ovplyvňujúcich rozvoj podnikania. Komisia podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre udržateľné zakladanie, rozvoj, rast a prevod podnikov a poskytovanie druhej šance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Zriaďuje sa akcia Erasmus pre mladých podnikateľov s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti a postoje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností a prístupov, najmä v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností, postojov a prístupov, najmä vo vzdelávaní a odbornej príprave, ako aj v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia môže prijať opatrenia na posilnenie vzdelávania potenciálnych podnikateľov prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania alebo programu Erasmus pre všetkých, a najmä Erasmus pre mladých podnikateľov, s cieľom zlepšiť ich technologickú spôsobilosť a riadenie podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje akcie zamerané na zlepšenie prístupu MSP k financiám v ich začínajúcej fáze a fáze rastu, ktoré sú komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť komplementárnosť budú tieto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky súdržnosti a na vnútroštátnej úrovni. Takéto opatrenia sú zamerané na povzbudenie poskytovania financií v podobe vlastného imania aj dlhových financií.

1. Komisia podporuje akcie zamerané na uľahčenie a zlepšenie prístupu MSP k financiám v ich začínajúcej fáze, fáze rastu a fáze prevodu, ktoré sú komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť komplementárnosť budú tieto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky súdržnosti, programu Horizont 2020 a na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Takéto opatrenia sú zamerané na povzbudenie poskytovania a prijímania dlhového aj kapitálového financovania, ktoré môže zahŕňať počiatočné (seed) financovanie, financovanie prostredníctvom tzv. podnikateľských anjelov a kvázi kapitálové financovanie. Komisia venuje pozornosť viditeľnosti financovania EÚ pre MSP, aby sa zaistilo, že podpora EÚ je známa a uznávaná.

2. V rámci akcií uvedených v odseku 1 vypracúva Komisia s prihliadnutím na dopyt na trhu opatrenia na zlepšenie cezhraničného a nadnárodného financovania, čo MSP pomáha pri internacionalizácii ich činností v súlade s právnymi predpismi Únie.

2. V rámci akcií uvedených v odseku 1 vypracúva Komisia s prihliadnutím na dopyt na trhu opatrenia na zlepšenie cezhraničného a nadnárodného financovania, a tak pomáha MSP pri internacionalizácii ich činností, a to v súlade s právnymi predpismi Únie.

 

Komisia môže tiež posúdiť možnosť vypracovať iné inovatívne finančné nástroje, ako je napríklad kolektívne financovanie, s prihliadnutím na dopyt na trhu.

3. Podrobnosti o týchto akciách uvedených v tomto článku ods. 1 sú stanovené v prílohe II.

3. Podrobnosti o týchto akciách uvedených v odseku 1 tohto článku sú stanovené v článkoch 14a a 14b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom naďalej zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov z Únie a ich prístup na trhy Komisia pokračuje v podpore siete Enterprise Europe Network.

1. S cieľom naďalej zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov z Únie a ich prístup na trhy Komisia pokračuje v podpore siete Enterprise Europe Network v súlade s článkom 9a.

2. Komisia môže podporiť akcie na zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh vrátane poskytovania informácií a informovanosti.

2. Komisia podporuje akcie na zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh vrátane poskytovania informácií a zvyšovania informovanosti o iniciatívach, programoch a právnych predpisoch EÚ, a to aj s cieľom uľahčiť dodržiavanie požiadaviek a noriem EÚ.

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť existujúce podporné služby na týchto trhoch. Prostredníctvom programu môžu MSP získať podporu, pokiaľ ide o normy a práva duševného vlastníctva v prioritných tretích krajinách.

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť existujúce podporné služby na týchto trhoch. Prostredníctvom programu môžu MSP získať podporu, pokiaľ ide o informácie o existujúcich prekážkach vstupu na trh, ako aj o verejnom obstarávaní, normách a právach duševného vlastníctva a colných postupoch v prioritných tretích krajinách. Tieto opatrenia dopĺňajú existujúce činnosti na podporu obchodu, ale neduplikujú ich.

4. Akcie v rámci programu môžu byť zamerané na podporu medzinárodnej priemyselnej spolupráce vrátane dialógov o priemysle a regulácii s tretími krajinami. Špecifické opatrenia môžu byť zamerané na zmenšovanie rozdielov medzi Úniou a ďalšími krajinami, pokiaľ ide o regulačné rámce pre priemyselné produkty, priemyselnú politiku a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

4. Akcie v rámci programu môžu byť zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce vrátane dialógov o priemysle a regulácii s tretími krajinami. Špecifické opatrenia môžu byť zamerané na zmenšovanie rozdielov medzi Úniou a ďalšími krajinami, pokiaľ ide o regulačné rámce pre produkty, podnikanie a priemyselnú politiku a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Enterprise Europe Network

 

1. Komisia zaistí pokračovanie a posilňovanie činností siete Enterprise Europe Network (ďalej len sieť). Sieť poskytuje integrované služby podpory podnikania pre MSP z Únie, ktoré hľadajú príležitosti na jednotnom trhu a v tretích krajinách.

 

S ohľadom na preukázané skúsenosti a zručnosti existujúcich národných sietí na podporu podnikania môžu akcie v rámci siete zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 

a) informácie a poradenstvo, a to aj v oblasti služieb internacionalizácie na jednotnom trhu a v tretích krajinách, obchodnej spolupráce, spätnej väzby, možností financovania, prístupu k financovaniu a súvisiacich programov vedenia a mentoringu;

 

b) služby pre inovácie a prenos technológií a znalostí; služby na zlepšenie prístupu MSP k odborným znalostiam v oblasti energetickej účinnosti, klímy a životného prostredia;

 

c) služby podnecujúce účasť MSP na programoch Únie vrátane programu Horizont 2020 a štrukturálnych fondov;

 

d) podporu posilňovania riadiacich spôsobilostí s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť MSP.

 

3. Služby poskytované sieťou v mene iných programov Únie sa financujú z daných programov.

 

4. Sieť nenahrádza ani neduplikuje činnosť existujúcich organizácií pôsobiacich v oblasti podpory podnikania MSP, ale ju dopĺňa. V záujme prijatia ďalších opatrení na zlepšenie výkonu siete Komisia posúdi jej účinnosť, riadenie a geografické rozdelenie s cieľom zlepšiť využívanie navrhovaných služieb zo strany MSP, ako aj zaistiť vyváženejšie geografické rozdelenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odseky 1, 1a (nový) a 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom vykonávať program prijíma Komisia ročný pracovný program v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2. V ročných pracovných programoch sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, metóda vykonávania a ich celková suma. Obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, s uvedením sumy pridelenej na každú akciu a orientačný harmonogram vykonávania, ako aj vhodné ukazovatele na monitorovanie účinnosti pri dosahovaní výsledkov a plnení cieľov. V prípade grantov zahŕňajú priority, základné hodnotiace kritériá a maximálnu mieru spolufinancovania.

1. Komisia prijíma ročný pracovný program prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 18. V ročných pracovných programoch sa na základe predchádzajúcich konzultácií stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, metóda vykonávania, ich celková suma a vhodné ukazovatele na monitorovanie účinnosti pri dosahovaní výsledkov a plnení cieľov. V prípade grantov zahŕňajú priority, základné hodnotiace kritériá a maximálnu mieru spolufinancovania.

 

1a. Komisia vykonáva ročné pracovné programy uvedené v odseku 1 stanovením:

 

a) opisu akcií, ktoré sa majú financovať;

 

b) orientačnej sumy pridelenej na každú akciu;

 

c) orientačného harmonogramu vykonávania.

 

1b. Opatrenia uvedené v odseku 1a sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Komisia môže podporovať zriaďovanie integrovaných a používateľsky prístupných online systémov, ktoré poskytujú informácie o programoch dôležitých pre MSP, pričom zaisťuje, aby neduplikovali existujúce portály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Okrem opatrení, na ktoré sa vzťahuje pracovný program uvedený v článku 10, Komisia pravidelne prijíma podporné opatrenia vrátane týchto:

1. Okrem opatrení, na ktoré sa vzťahuje pracovný program uvedený v článku 10, Komisia pravidelne prijíma podporné opatrenia vrátane týchto:

a) analýza a monitorovanie sektorových a medzisektorových otázok konkurencieschopnosti;

a) analýza a monitorovanie sektorových a medzisektorových otázok konkurencieschopnosti;

b) identifikácia osvedčených postupov a politických prístupov a ich ďalší rozvoj;

b) identifikácia a šírenie osvedčených postupov a politických prístupov a ich ďalší rozvoj;

c) posúdenia vplyvu opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov, s cieľom určiť oblasti existujúcich právnych predpisov, ktoré treba zjednodušiť, alebo oblasti, v ktorých je potrebné navrhnúť nové legislatívne opatrenia;

c) kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov a posúdenia vplyvu nových opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov, s cieľom určiť oblasti existujúcich právnych predpisov, ktoré treba zjednodušiť, a zabezpečiť, aby sa zaťaženie MSP minimalizovalo v oblastiach, v ktorých sa navrhujú nové legislatívne opatrenia. Menej prísne režimy pre MSP alebo osobitné výnimky pre mikropodniky musia byť preukázané v teste MSP a nesmú byť v rozpore so základnými požiadavkami EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, základnými právami pracovníkov v EÚ, ani základnými zásadami environmentálnych právnych predpisov EÚ;

d) hodnotenie právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, špecifickú priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace s konkurencieschopnosťou.

d) hodnotenie právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, najmä MSP, priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace s konkurencieschopnosťou.

 

da) nadväzujúce opatrenia a hodnotenie vykonávania zásady „najskôr myslieť na malých“, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 25. júna 2008 s názvom Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu.

2. Tieto podporné opatrenia uvedené v odseku 1 netvoria nevyhnutne súčasť ročných pracovných programov uvedených v článku 10.

2. Tieto podporné opatrenia uvedené v odseku 1 netvoria nevyhnutne súčasť ročných pracovných programov uvedených v článku 10 a náklady na ne nepresiahnu [2,5 %] finančného krytia programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia vypracúva ročnú správu o monitorovaní, v ktorej sa skúma efektívnosť a účinnosť podporovaných akcií z hľadiska finančného plnenia, výsledkov a ak je to možné, vplyvu. V správe sú zahrnuté informácie o výške výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy do takej miery, aby zber týchto informácií nespôsobil MSP neodôvodnenú administratívnu záťaž.

2. Komisia vypracúva ročnú správu o monitorovaní, v ktorej sa skúma efektívnosť a účinnosť podporovaných akcií z hľadiska finančného plnenia, výsledkov a, ak je to možné, vplyvu. V správe sú zahrnuté základné informácie o príjemcoch grantov a anonymizované základné informácie o uchádzačoch o granty, ak sú k dispozícii. V správe sú zahrnuté aj informácie o výške výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy do takej miery, aby zber týchto informácií nespôsobil MSP neodôvodnenú administratívnu záťaž. Výročná správa sa predloží príslušnému výboru Európskeho parlamentu a sprístupní sa verejnosti.

Odôvodnenie

Informácie o príjemcoch grantov a uchádzačoch by boli vhodné na hodnotenie grantov poskytnutých v programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vypracuje sa hodnotiaca správa o dlhodobých vplyvoch a udržateľnosti účinkov opatrení, z čoho sa bude čerpať pri rozhodnutí o možnom obnovení, zmene alebo pozastavení následného opatrenia.

4. Vypracuje sa hodnotiaca správa ex post dlhodobejších vplyvoch a udržateľnosti účinkov opatrení

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Vypracúva sa súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti ako základ pri posudzovaní rozsahu dosiahnutia cieľov akcií podporovaných v rámci programu. Merajú sa na základe vopred stanovených východiskových údajov odrážajúcich situáciu pred vykonávaním akcií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže ukazovatele vymedzujú spoloční zákonodarcovia tohto nariadenia, nie je potrebné vypracúvať ďalšie ukazovatele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Aby sa finančné prostriedky dostali k MSP, mal by sa zaviesť systém monitorovania, ktorý by zaručil, že banky použijú finančné prostriedky a záruky na zvýšenie úverovania MSP. Ten môže zahŕňať systémy podávania správ a kódex správania bánk požičiavajúcich prostriedky MSP. Systém monitorovania taktiež zaistí, že úvery z fondov Únie získajú nielen stredne veľké, ale aj malé podniky a mikropodniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné nástroje v rámci programu sa používajú s cieľom uľahčiť prístup k financiám v prípade MSP orientovaných na rast. Finančné nástroje zahŕňajú nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky.

1. Finančné nástroje v rámci programu sa používajú s cieľom uľahčiť prístup k financiám pre MSP vo fázach zakladania, rastu a prevodu, a to bez ohľadu na činnosť alebo veľkosť trhu. Finančné nástroje zahŕňajú nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančné nástroje pre MSP orientované na rast sa môžu prípadne skombinovať s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. XXX/201X (nové nariadenie o štrukturálnych fondoch] a grantmi financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto nariadenia.

2. Finančné nástroje pre MSP sa môžu prípadne skombinovať s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. XXX/201X (nové nariadenie o štrukturálnych fondoch] a grantmi financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky dopĺňajú využívanie finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi v rámci kohéznej politiky a využívanie finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi v rámci národných podporných programov.

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14. Okrem toho by nástroje mali byť doplnkom k finančným nástrojom pre MSP v rámci národných podporných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Pri nástroji vlastného imania a nástroji na poskytovanie záruk za pôžičky je prípadne možné združovať finančné zdroje s členskými štátmi a/alebo regiónmi, ktoré sú ochotné prispieť časťou prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré im boli pridelené, v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia o štrukturálnych fondoch].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky sú v súlade s ustanoveniami o finančných nástrojoch stanovenými v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 a v delegovanom akte, ktorým sa nahrádzajú vykonávacie pravidlá.

 

______________

 

1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Finančné nástroje v rámci programu sa budú využívať v úzkej koordinácii s dlhovými nástrojmi a nástrojmi vlastného imania v rámci programu Horizont 2020 s cieľom vytvoriť jediný nástroj pre sprostredkovateľov a umožniť MSP určiť program, ktorý najlepšie zodpovedá ich potrebám, pomocou jedného spoločného zdroja informácií.

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že aj keď sa od finančných sprostredkovateľov nemôže očakávať súčasné využívanie finančných nástrojov v rámci programov COSME aj Horizont 2020, oba tieto programy by sa mali úzko koordinovať, aby sa sprostredkovateľom ponúkol jeden nástroj a aby sa MSP smerovali k programu podpory, ktorý najlepšie zodpovedá ich potrebám, pomocou jedného spoločného zdroja informácií, napr. prostredníctvom na to určenej webovej stránky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Komisia a členské štáty prijmú primerané opatrenia na šírenie informácií o dostupných finančných nástrojoch medzi MSP a sprostredkovateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. Príjmy a vrátené platby týkajúce sa druhej časti nástroja pre rýchlo rastúce a inovačné MSP podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)1, sa pridelia finančným nástrojom v rámci tohto programu.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14. Príjmy a vrátené platby týkajúce sa GIF 2 sa prideľujú do finančných nástrojov tohto programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. Finančné nástroje pre MSP sa vykonávajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti štátnej pomoci. Podmienky prípadného vylúčenia finančných nástrojov z predpisov o štátnej pomoci sa jasne uvedú v usmerneniach a príručkách programu.

Odôvodnenie

S cieľom zjednodušiť postupy a uľahčiť prístup k programu COSME by sa mali v usmerneniach a príručkách programu COSME jasne uviesť podmienky prípadného vylúčenia finančných nástrojov z predpisov o štátnej pomoci (napr. hranica de minimis alebo zmluvné podmienky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa príjmy a vrátené platby vytvorené jedným finančným nástrojom prideľujú tomu istému finančnému nástroju. V prípade finančných nástrojov, ktoré už boli ustanovené vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013, sa príjmy a vrátené platby vytvorené operáciami začatými v uvedenom období prideľujú finančnému nástroju v období 2014 – 2020.

4. V súlade s článkom 18 ods. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa príjmy a vrátené platby vytvorené jedným finančným nástrojom prideľujú tomu istému finančnému nástroju. V prípade finančných nástrojov, ktoré už boli ustanovené vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013, sa príjmy a vrátené platby vytvorené operáciami začatými v uvedenom období prideľujú finančnému nástroju v období 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Nástroj vlastného imania pre rast

 

1. Nástroj vlastného imania pre rast (EFG) sa sústredí na finančné prostriedky, ktoré poskytujú: podnikom vo fáze expanzie a rastu, najmä s cezhraničným pôsobením, rizikový kapitál a mezanínové financovanie, akými sú napríklad podriadené pôžičky a pôžičky s účasťou na zisku, pričom má možnosť investovať do fondov financujúcich počiatočnú fázu v spojení s nástrojom vlastného imania pre výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020 a poskytovať nástroje pre spoločné investície podnikateľských anjelov. V prípadoch investícií v počiatočnom štádiu nepresahujú investície z EFG 20 % celkových investícií Únie okrem prípadov viacfázových fondov a fondov fondov, v prípade ktorých sa financovanie z EFG a nástroja vlastného imania pre výskum a inovácie poskytuje pomerným dielom na základe investičnej politiky fondov. Komisia sa vyhýba kapitálovým operáciám typu buy-out capital alebo replacement capital zameraným na likvidáciu nadobudnutého podniku. Komisia môže vzhľadom na meniace sa podmienky na trhu rozhodnúť o zmene prahovej hodnoty predstavujúcej 20 %.

 

2. EFG sa vykonáva ako časť jediného úniového finančného nástroja vlastného imania, ktorá podporuje rast, výskum a inovácie podnikov z Únie od počiatočnej fázy (vrátane zárodkovej fázy) po fázu rastu a ktorú finančne podporuje program Horizont 2020 a tento program.

 

EFG a nástroj vlastného imania pre výskum a inovácie, ktorý sa zriadi v rámci programu Horizont 2020, používajú rovnaký vykonávací mechanizmus.

 

3. Podpora z EFG má podobu jednej z týchto investícií:

 

a) priamo Európskeho investičného fondu (EIF) alebo iných subjektov poverených vykonávaním v mene Komisie; alebo

 

b) verejných alebo súkromných fondov fondov alebo investičných nástrojov investujúcich cezhranične, ktoré zriadil EIF alebo iné subjekty poverené vykonávaním v mene Komisie spolu so súkromnými investormi a/alebo verejnými finančnými inštitúciami a poskytovateľmi rizikového kapitálu, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni.

 

4. EFG investuje do sprostredkovateľských fondov rizikového kapitálu, ktoré investujú do MSP zvyčajne vo fáze expanzie a rastu. Investície v rámci EFG sú dlhodobé, t. j. zvyčajne ide o 5- až 15-ročné pozície vo fondoch rizikového kapitálu. V každom prípade by však životnosť investícií v rámci EFG nemala presiahnuť obdobie 20 rokov od momentu podpísania dohody medzi Komisiou a subjektom, ktorý je poverený jej vykonávaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 14b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14b

 

Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky

 

1. Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky (LGF) je spravovaný EIF alebo inými subjektmi poverenými vykonávaním v mene Komisie. Nástroj poskytuje:

 

a) protizáruky a ďalšie opatrenia s rozdelením rizika pre systémy záruk;

 

b) priame záruky a ďalšie opatrenia s rozdelením rizika pre všetkých ďalších finančných sprostredkovateľov spĺňajúcich kritériá oprávnenosti.

 

2. LGF sa vykonáva ako časť jediného úverového finančného nástroja EÚ pre rast, výskum a inovácie podnikov z EÚ, pričom využíva rovnaký vykonávací mechanizmus ako časť záručného nástroja pre výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020 (RSI II) orientovaná na dopyt MSP.

 

3. LGF pozostáva z:

 

a) dlhového financovania prostredníctvom záruk za pôžičky vrátane podriadených pôžičiek, pôžičiek s účasťou na zisku alebo lízingu, ktoré zníži osobitné ťažkosti, ktorým čelia MSP pri prístupe k financovaniu buď preto, že sú vnímané ako vysoko rizikové, alebo preto, že nemajú k dispozícii dostatočný kolaterál;

 

b) sekuritizácie portfólií tvorených dlhovým financovaním MSP, ktorá mobilizuje dodatočné dlhové financovanie MSP na základe príslušných dohôd o rozdelení rizika s cieľovými inštitúciami. Podpora týchto transakcií je podmienená tým, že inštitúcie, ktoré sú originátorom, sa zaviažu použiť značnú časť výslednej likvidity alebo mobilizovaného kapitálu na nové úvery pre MSP v primeranom časovom horizonte. Suma tohto nového dlhového financovania sa vypočíta vo vzťahu k sume portfóliového rizika krytého zárukou. Táto suma a obdobie sa dohodnú individuálne s každou inštitúciou, ktorá je originátorom.

 

4. LGF sa s výnimkou pôžičiek v sekuritizovanom portfóliu vzťahuje na pôžičky do výšky 150 000 EUR a s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. LGF kryje tiež pôžičky presahujúce 150 000 EUR v prípadoch, ak MSP nespĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci časti pre MSP v dlhovom nástroji programu Horizont 2020 a s minimálnou splatnosťou do 12 mesiacov. Komisia môže začať komunikačné akcie, ktorých cieľovým publikom sú MSP.

 

5. LGF je navrhnutý tak, aby bolo možné podávať správy o podporovaných MSP, pokiaľ ide o počet aj objem pôžičiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18, pokiaľ ide o zmeny podrobností špecifických akcií stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu, ak si to vyžaduje ekonomický a trhový vývoj, alebo v súlade s výsledkami dosiahnutými nástrojom na poskytovanie záruk za pôžičky (Loan Guarantee Facility, ďalej len „LGF) rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a nástrojom rozdelenia rizika (Risk Sharing Instrument, ďalej len „RSI“) 7. rámcového programu pre finančný nástroj s rozdelením rizika.

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18, pokiaľ ide o zmeny ukazovateľovčlánku 2 ods. 2 a prílohe I, zmeny rozpočtu finančných nástrojov v článku 4 ods. 1 a zmeny samotných finančných nástrojov v článkoch 14, 14a a 14b, ak si to vyžaduje ekonomický a trhový vývoj, alebo v súlade s výsledkami dosiahnutými nástrojom na poskytovanie záruk za pôžičky (Loan Guarantee Facility, ďalej len „LGF) rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a nástrojom s rozdelením rizika (Risk Sharing Instrument, ďalej len „RSI“) 7. rámcového programu pre finančný nástroj s rozdelením rizika.

(pozri článok 4 ods. 1 a články 14, 14a (nový) a 14b (nový))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  85

Návrh nariadenia

Príloha I – Všeobecný cieľ 1

Všeobecný cieľ:

1. Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ vplyvu

Terajšia situácia

Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)

Rast konkurencieschopnosti priemyslu

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 %

Ročný rast o 1 % a 5 % rast v roku 2015

Zmena administratívneho zaťaženia MSP (počet dní do založenia nového podniku)

2009: – 3,1 % Počet dní do založenia nového MSP: 7 pracovných dní

Zníženie počtu dní do založenia nového MSP: 3 pracovné dni v roku 2020.

Rast výrobnej produkcie EÚ v environmentálnych odvetviach (zmena oproti predchádzajúcemu roku v %)

Ročný rast 6 – 7 % v posledných rokoch

Ročný rast priemerne o 8 % v nasledujúcom desaťročí; do roku 2015 je cieľom zvýšenie produkcie o 50 %.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecný cieľ:

1. Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Únie, predovšetkým MSP

Ukazovateľ vplyvu

Terajšia situácia

Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)

Percentuálny podiel rastu priemyselného sektora a sektora služieb Únie vo vzťahu k celkovému hrubému domácemu produktu (HDP)

2009: - 3,1%, 2008: - 0,3%, 2007: +0,7%

Ročný nárast o 1 %

Zmeny administratívneho zaťaženia nových aj existujúcich MSP (počet dní a výška nákladov na založenie nového podniku, čas potrebný na získanie licencií a povolení na začatie a vykonávanie osobitnej činnosti podniku)

Počet dní na založenie nového MSP v roku 2011: 6,5 pracovných dní

Zníženie počtu dní na založenie nového MSP na 3 pracovné dni.

 

Náklady na založenie podniku: 379 EUR.

Zníženie nákladov na založenie podniku na 100 EUR.1

 

Počet členských štátov dodržiavajúcich cieľ SBA na zníženie času potrebného na získanie licencií a povolení (vrátane povolení v oblasti životného prostredia) na začatie a vykonávanie osobitnej činnosti podniku na jeden mesiac: 2

Počet členských štátov dodržiavajúcich cieľ SBA na zníženie času potrebného na získanie licencií a povolení (vrátane povolení v oblasti životného prostredia) na začatie a vykonávanie osobitnej činnosti podniku na jeden mesiac: 242

 

Počet členských štátov s jednotným kontaktným miestom na zakladanie podnikov, aby mohli podnikatelia vykonať všetky požadované postupy (napr. pokiaľ ide o registráciu, dane, DPH a sociálne zabezpečenie) prostredníctvom jednotného administratívneho kontaktného miesta, či už fyzicky (úrad), virtuálne (web), alebo oboma spôsobmi v roku 2009: 18

Zvýšenie počtu členských štátov s jednotným kontaktným miestom na zakladanie podnikov na 283

Rast výrobnej produkcie EÚ v environmentálnych odvetviach (zmena oproti predchádzajúcemu roku v %)

Ročný rast 6 – 7 % v posledných rokoch

Ročný rast priemerne o 8 % v nasledujúcom desaťročí; do roku 2015 je cieľom zvýšenie produkcie o 50 %.

 

 

__________________

 

 

1 V záveroch zo zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť z 31. mája 2011 bola uvedená výzva členským štátom, aby do roku 2012 znížili obdobie na založenie nového podniku na 3 dni a náklady na 100 EUR.

 

 

2 V preskúmaní SBA sa uvádza výzva členským štátom, aby „do konca roku 2013 znížili čas, ktorý je potrebný na získanie licencií a povolení (vrátane povolení v oblasti životného prostredia) na začatie a vykonávanie osobitnej činnosti podniku na jeden mesiac.“ Dvadsaťštyri členských štátov už znížilo toto obdobie na 3 mesiace.

 

 

Podľa záverov z jarného zasadnutia Rady z roku 2006 musia mať všetky členské štáty jednotné kontaktné miesto alebo podobné zariadenie, aby sa dali všetky formality súvisiace so založením spoločnosti vybaviť na jednom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Príloha I – Všeobecný cieľ 2

Všeobecný cieľ:

2. Podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP

Ukazovateľ vplyvu

Terajšia situácia

Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)

Rast MSP z hľadiska pridanej hodnoty a zamestnancov

V roku 2010 vyprodukovali MSP viac než 58 % celkového obratu EÚ (Gross Value Added, GVA – hrubá pridaná hodnota, HPH),

Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty MSP o 4 % ročne,

Spätná väzba od MSP a ďalších konečných príjemcov finančnej pomoci, pokiaľ ide o pridanú hodnotu, užitočnosť a relevantnosť programu (majú sa merať pri hodnoteniach programu) prostredníctvom siete Europe Enterprise Network (EEN) a internetových prieskumov

celkový počet zamestnancov MSP: 87,5 milióna (67 % pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ)

ročný rast počtu zamestnancov MSP o 1 %

Miera fluktuácie MSP (založenia a uzavretia)

78 % spokojnosť a pozitívna spätná väzba, pokiaľ ide o pridanú hodnotu EEN

Zvýšenie spokojnosti s pridanou hodnotou EEN na viac než 80 %

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecný cieľ:

2. Podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP

Ukazovateľ vplyvu

Terajšia situácia

Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)

Rast MSP z hľadiska pridanej hodnoty (Eurostat)

V roku 2010 vyprodukovali MSP viac než 58 % celkového obratu EÚ (HPH);

Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty MSP o 4 % ročne;

Zmeny v miere zamestnanosti v MSP (Eurostat)

Celkový počet zamestnancov v MSP v roku 2010: 87,5 milióna (67 % pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ)

Ročný rast počtu zamestnancov v MSP o 1 %

Zmeny v podiele občanov EÚ, ktorí by chceli byť samostatne zárobkovo činní

Údaje z rokov 2007 a 2009 sú stabilné na úrovni 45 %

Zvýšený podiel občanov EÚ, ktorí chcú byť samostatne zárobkovo činní na 50 – 55 %

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu – Činnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Činnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti

 

 

Počet prijatých opatrení na zjednodušenie.

Program Komisie pre zjednodušenie bol aktualizovaný v roku 2010 a smeruje k zníženiu byrokracie o 25 % do roku 2012. Do roku 2010 sa ročne prijalo 5 opatrení na zjednodušenie.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

Počet kontrol spôsobilosti v oblasti kvality a pridanej hodnoty činností

V roku 2010 sa zaviedli štyri kontroly spôsobilosti vrátane zainteresovaných strán v oblastiach politík pre životné prostredie, dopravu, zamestnanosť a priemysel. Spätná väzba zahŕňala aj pripomienky k právnym predpisom a pridanej hodnote činností.

Prístup spätnej väzby v oblasti kontrol spôsobilosti sa rozšíri na ďalšie politiky a bude viesť k zjednodušeniam s pozitívnym vplyvom, čo bude mať pozitívny vplyv na priemysel. Predpokladá sa až 12 kontrol spôsobilosti s cieľom zabezpečiť lepšiu reguláciu.

Miera, do akej si spoločnosti osvojili európske nástroje udržateľnej produkcie a produktov vrátane EMAS, environmentálnej značky a environmentálneho dizajnu.

Približne 35 000 osvedčení ISO 14001 EMS a 4500 registrácií EMAS, 18 000 licencií na environmentálnu značku EÚ.

Významný počet spoločností monitoruje svoju výkonnosť, uplatňuje systémy environmentálneho manažérstva a dosahuje zlepšenie produktivity zdrojov a výsledkov v oblasti životného prostredia. Značnú časť produkcie tvoria zdrojovo efektívne produkty šetrné k životnému prostrediu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Činnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti

 

 

 

Počet prijatých opatrení na zjednodušenie.

Program Komisie pre zjednodušenie je každoročne základom pre Prílohu II pracovného programu Komisie. V posledných rokoch sa ročne uskutočnilo v priemere 5 až 10 opatrení na zjednodušenie.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

Počet kontrol vhodnosti v priemyselných politikách/ právnych predpisoch o priemyselných produktoch

V priemyselných politikách sa začala v roku 2012 jedna kontrola vhodnosti (typové schválenie motorových vozidiel)

Treba vykonať najviac 3 kontroly vhodnosti

Treba vykonať najviac 5 kontrol vhodnosti

Počet členských štátov využívajúcich test potvrdenia konkurencieschopnosti

Počet členských štátov využívajúcich test potvrdenia konkurencieschopnosti: 0

Počet členských štátov využívajúcich test potvrdenia konkurencieschopnosti: 10

Počet členských štátov využívajúcich test potvrdenia konkurencieschopnosti: 28

Miera, do akej si spoločnosti osvojili európske nástroje udržateľnej produkcie a produktov vrátane EMAS, environmentálnej značky a environmentálneho dizajnu.

Približne 35 000 osvedčení ISO 14001 EMS a 4500 registrácií EMAS, 18 000 licencií na environmentálnu značku EÚ.

Významné zvýšenie počtu spoločností, ktoré monitorujú svoju výkonnosť, uplatňujú systémy environmentálneho manažérstva.

Významné zvýšenie počtu spoločností, ktoré monitorujú svoju výkonnosť, uplatňujú systémy environmentálneho manažérstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu – Rozvoj politiky pre MSP

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Rozvoj politiky pre MSP

 

 

Počet členských štátov využívajúcich test MSP

Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 15 členských štátov

Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 21 členských štátov

Intenzívnejšia celoeurópska publicita Európskych podnikateľských cien pomocou mediálnych publikácií/výstrižkov vo všetkých členských štátoch

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov vo všetkých členských štátoch: 60 v roku 2010

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov vo všetkých členských štátoch: 80

Skrátenie času do založenia podniku a zjednodušenie pre nové podniky

Skrátenie času do založenia podniku: 7 pracovných dní

Skrátenie času do založenia podniku: 5 pracovných dní

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Rozvoj politiky pre MSP

 

 

 

Počet členských štátov využívajúcich test MSP

Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 15 členských štátov

Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 21 členských štátov

Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 28 členských štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu – Nové podnikové koncepcie

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Nové podnikové koncepcie

 

 

Počet nových výrobkov/služieb na trhu

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Cieľ pre kumulatívny počet nových produktov/služieb je 5 v roku 2017 (so zvýšením na 15 v roku 2018 a 25 v roku 2019).

Objem dodatočného vývozu a zodpovedajúce peňažné sumy

 

Pri vývoze sa v roku 2017 ešte neočakáva žiadny vplyv. Podiel vývozu prvej generácie zúčastňujúcich sa MSP sa prejaví v roku 2018 s cieľovým zvýšením o 20 %.

Spätná väzba od zainteresovaných strán, pokiaľ ide o kvalitu a pridanú hodnotu činností

 

Najmenej 70 % MSP zúčastňujúcich sa v roku 2014 vyjadrí v prieskume na konci roka 2017 pozitívny vplyv na svoj obrat.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Nové podnikové koncepcie

 

 

 

Počet nových výrobkov/služieb na trhu

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Cieľ pre kumulatívny počet nových produktov/služieb je 5 v roku 2017.

Cieľ pre kumulatívny počet nových produktov/služieb je 30 v roku 2020.

Objem dodatočného vývozu a zodpovedajúce peňažné sumy

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Pri vývoze sa v roku 2017 ešte neočakáva žiadny vplyv. Podiel vývozu prvej generácie zúčastňujúcich sa MSP sa prejaví v roku 2018 s cieľovým zvýšením o 20 %.

Podiel vývozu zúčastnených MSP v roku 2020 by mal dosiahnuť cieľovú hodnotu 25 %.

Spätná väzba od zainteresovaných strán, pokiaľ ide o kvalitu a pridanú hodnotu činností

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Najmenej 70 % MSP zúčastňujúcich sa v roku 2014 vyjadrí v prieskume na konci roka 2017 pozitívny vplyv na svoj obrat.

Minimálne 80 % MSP zúčastňujúcich sa v roku 2014 vyjadrí v prieskume na konci roka 2020 pozitívny vplyv na svoj obrat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu – Cestovný ruch

Špecifický cieľ:

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Cestovný ruch

 

 

Počet žiadostí o financovanie

Počet žiadostí o financovanie (na všetky výzvy na predloženie návrhov) spolu: približne 75 ročne (priemer za rok 2011)

Počet žiadostí o financovanie (na všetky výzvy na predloženie návrhov) spolu: viac než 100 ročne

Percentuálny podiel MSP (a trend) v oblasti žiadostí o poskytnutie finančných príležitostí v súvislosti s cestovným ruchom

Doteraz neboli MSP priamo určené žiadne výzvy na predloženie návrhov

30 % výziev na predloženie návrhov priamo určených MSP

Počet subjektov prijímajúcich označenie kvality európskeho cestovného ruchu

Doteraz neprijal európske označenie kvality cestovného ruchu žiadny subjekt (akcia sa pripravuje) Počet udelených Európskych vysokokvalitných destinácií spolu:

50 % pokrytie hodnotiacich schém oprávnených na účasť v projekte označenie kvality európskeho cestovného ruchu

Počet destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií

98 (priemerne 20 za rok – 10 v roku 2007, 20 v roku 2008, 22 v roku 2009, 25 v roku 2010, 21 v roku 2011)

Najmenej 200 destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií (do 30 ročne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ: :

Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Cestovný ruch

 

 

Počet subjektov prijímajúcich označenie kvality európskeho cestovného ruchu

Doteraz neprijal európske označenie kvality cestovného ruchu žiadny subjekt (akcia sa pripravuje) Počet udelených Európskych vysokokvalitných destinácií spolu:

50 % pokrytie hodnotiacich schém oprávnených na účasť v projekte označenie kvality európskeho cestovného ruchu

Počet destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií

98 (priemerne 20 za rok – 10 v roku 2007, 20 v roku 2008, 22 v roku 2009, 25 v roku 2010, 21 v roku 2011)

Najmenej 200 destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií (do 30 ročne).

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín – Podpora podnikania

Špecifický cieľ:

Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Podpora podnikania

 

 

Spätná väzba, pokiaľ ide o verejné vnímanie podnikania (% občanov EÚ, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami, merané Eurobarometrom)

Údaje z rokov 2007 a 2009 sú stabilné na úrovni 45 %

Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami, na 50 %

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti podnikania vypracované na úrovni EÚ

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti podnikania vypracované na úrovni EÚ: 22 (2010)

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti podnikania vypracované na úrovni EÚ: 25

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov: 5

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov: 10

Počet prijatých opatrení na zjednodušenie pre MSP.

5 opatrení na zjednodušenie ročne (2010)

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Podpora podnikania

 

 

 

Zvýšený počet členských štátov vykonávajúcich podnikateľské riešenia založené na osvedčených postupoch identifikovaných prostredníctvom programu COSME

Počet členských štátov vykonávajúcich podnikateľské riešenia: 22 (2010)

Počet členských štátov vykonávajúcich podnikateľské riešenia: 25

Počet členských štátov vykonávajúcich podnikateľské riešenia: 28.

Zvýšený počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov: 5

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov: 10

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných pre MSP z iných členských štátov: 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám – Finančné nástroje pre rast

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Finančné nástroje pre rast

 

 

Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) a hodnota pôžičiek

Navrhované nástroje sa ešte nezaviedli a nie sú rovnaké ako terajšie nástroje, takže údaje týkajúce sa terajších nástrojov nemusia byť porovnateľné.

Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) (+/– 95 000) a hodnota pôžičiek (+/–10,7 miliardy EUR)

Počet firiem podporovaných rizikovým kapitálom a hodnota investícií (z toho cezhraničných obchodov)

 

Počet firiem podporovaných rizikovým kapitálom: (+/– 180) a hodnota investícií (+/– 220 miliónov EUR)

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu MSP k financiám

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Finančné nástroje pre rast

 

 

 

Počet firiem prijímajúcich pôžičky (úver) čerpajúcich zo záruk programu a hodnota pôžičiek

K 31. decembru 2011 bola mobilizovaná suma vo výške 10,2 miliardy EUR predstavujúca pôžičky pre 171 000 MSP (SMEG).

Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) (+/– 145 000) a hodnota pôžičiek (+/– 9,6 miliardy EUR)

Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) (+/–344 000) a hodnota pôžičiek (+/– 22 miliárd EUR)

Počet firiem prijímajúcich investície rizikového kapitálu v rámci programu a celkový investovaný objem

K 31. decembru 2011 bola mobilizovaná suma rizikového kapitálu vo výške 1,9 miliardy EUR predstavujúca pôžičky pre 194 MSP (GIF).

Počet firiem prijímajúcich investície rizikového kapitálu v rámci programu a celkový investovaný objem: (+/- 240) a celková hodnota investícií (+/- 2 miliardy EUR)

Počet firiem prijímajúcich investície rizikového kapitálu v rámci programu a celkový investovaný objem: (+/- 560) a celková hodnota investícií (+/- 4,7 miliardy EUR)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo – Enterprise Europe Network

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Počet podpísaných dohôd o partnerstve

Podpísané dohody o partnerstve: 1 950 (2010)

Podpísané dohody o partnerstve: 3 000/rok

Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej kultúry (napr. informovanosť o známke medzi MSP)

Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej kultúry: zatiaľ nemerané

Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej kultúry: 30 % MSP dosiahnutých

Miera spokojnosti klientov (% MSP, ktoré uvádzajú spokojnosť, PH špecifickej služby)

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej služby): 78 %

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej služby): >80 %

Počet MSP prijímajúcich podporné služby:

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 435 000 (2010)

Počet MSP prijímajúcich podporné služby:500 000/rok

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností: 45 000 (2010)

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností: 60 000/rok

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Enterprise Europe Network

 

 

 

Počet podpísaných dohôd o partnerstve

Podpísané dohody o partnerstve: 1 950 (2010)

Podpísané dohody o partnerstve: 2 200/rok

Podpísané dohody o partnerstve: 2 500/rok

Väčšie uznávanie siete ako značky medzi MSP (napr. informovanosť o značke medzi MSP)

Väčšie uznávanie siete ako značky medzi MSP: zatiaľ nemerané. Vykoná sa prieskum.

Väčšie uznávanie siete ako značky medzi MSP: dosiahnutých 20 % v porovnaní s pôvodnými výsledkami prieskumu.

Väčšie uznávanie siete ako značky medzi MSP : dosiahnutých 30 % v porovnaní s pôvodnými výsledkami prieskumu.

Miera spokojnosti klientov (% MSP, ktoré uvádzajú spokojnosť, PH špecifickej služby)

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej služby): 78 %

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej služby): >80 %

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej služby): >82 %

Počet MSP prijímajúcich podporné služby:

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 435 000 (2010)

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 470 000/rok

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 500 000/rok

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností: 45 000 (2011)

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností: 48 000/rok

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských podujatiach a služobných cestách spoločností: 50 000/rok

Podiel (%) MSP vyvážajúcich na vnútorný trh

25 % MSP vyváža na vnútorný trh

27 % MSP vyváža na vnútorný trh

30 % MSP vyváža na vnútorný trh

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo – Podpora podnikania MSP na trhoch mimo EÚ

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Podpora podnikania MSP na trhoch mimo EÚ

 

 

Podiel (%) MSP zapojených do medzinárodných činností (vývoz, dovoz, priame zahraničné investície a iné činnosti) mimo EÚ

13 % (2009)

17 % (2017)

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Podpora podnikania MSP na vnútornom trhu a na trhoch mimo EÚ

 

 

 

Podiel (%) MSP vyvážajúcich mimo EÚ

13 % (na obdobie 2006 – 2008)

17 %

20 %

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo – Medzinárodná priemyselná spolupráca

Špecifický cieľ:

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Medzinárodná priemyselná spolupráca

 

 

Počet prípadov zlepšeného zosúladenia predpisov EÚ a tretích krajín týkajúcich sa priemyselných produktov

Odhaduje sa, že pri spolupráci v oblasti predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) existujú v priemere 2 relevantné oblasti so značným zosúladením technických predpisov.

3 relevantné oblasti značného zosúladenia technických predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) (2017).

Počet oblastí a osvedčených postupov iniciatívy EÚ Small Business Act, ktoré sa zaviedli v susedských a kandidátskych krajinách

Odhaduje sa, že v troch politických regiónoch [región kandidátske krajiny, región susedstvo East (východ) a región susedstvo MED (Stredozemie)] boli v týchto krajinách v priemere regulované najmenej 3 z 10 politických oblastí iniciatívy SBA .

5 politických oblastí iniciatívy SBA v troch politických regiónoch (región kandidátske krajiny, región susedstvo East a región susedstvo MED) (2017)

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický cieľ

Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo

Ukazovateľ výsledku

Posledný známy výsledok

Strednodobý cieľ (2017)

Dlhodobý cieľ (2020)

Medzinárodná priemyselná spolupráca

 

 

 

Počet prípadov zlepšeného zosúladenia predpisov EÚ a tretích krajín týkajúcich sa priemyselných produktov

Odhaduje sa, že pri spolupráci v oblasti predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) existujú v priemere 2 relevantné oblasti so značným zosúladením technických predpisov.

3 relevantné oblasti značného zosúladenia technických predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) (2017).

4 relevantné oblasti značného zosúladenia technických predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) (2017).

Počet oblastí a osvedčených postupov iniciatívy EÚ Small Business Act, ktoré sa zaviedli v susedských a kandidátskych krajinách

Odhaduje sa, že v troch politických regiónoch [región kandidátske krajiny, región susedstvo East (východ) a región susedstvo MED (Stredozemie)] boli v týchto krajinách v priemere regulované najmenej 3 z 10 politických oblastí iniciatívy SBA.

5 politických oblastí iniciatívy SBA v troch politických regiónoch (región kandidátske krajiny, región susedstvo East a región susedstvo MED) (2017).

5 politických oblastí iniciatívy SBA v troch politických regiónoch (región kandidátske krajiny, región susedstvo East a región susedstvo MED) (2017).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Príloha II

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príloha sa vypúšťa.

(1)

Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 125.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Celosvetovú konkurencieschopnosť európskych malých a stredných podnikov (MSP) oslabujú zlyhania trhu, politiky a inštitúcií, ako sú nedostatočný prístup k finančným prostriedkom, nedostatočný prístup na trhy a regulačné zaťaženie. V dôsledku toho vykazujú MSP v EÚ nižšiu produktivitu a pomalší rast než ich konkurenti inde na svete a majú nižšiu schopnosť úspešne sa prispôsobovať zmenám než väčšie podniky v Európe. Tieto ťažkosti ešte viac zhoršila hospodárska kríza z roku 2008, ktorá má na malé a stredné podniky neprimeraný vplyv.

V súčasnom viacročnom finančnom rámci EÚ financuje opatrenia na podporu podnikania a inovácií a presadzuje rozvoj a rast MSP prostredníctvom programu pre podnikanie a inovácie (EIP), teda jedného z troch pilierov rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). V budúcom VFR (2014 – 2020) nahradí EIP program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME). Po rozhodnutí o zblížení výskumu a inovácií Európska komisia (EK) navrhla preniesť činnosti spojené s inováciami zo EIP do programu Horizont 2020, t.j. do nového rámcového programu pre výskum a inovácie. COSME sa bude sústrediť na konkurencieschopnosť, rast a podnikanie.

Spravodajca veľmi víta návrh programu COSME, ktorý je jediný výdavkový program EÚ špecificky zameraný na podporu MSP. Na ďalšie vylepšenie návrhu by rád predložil nasledujúce všeobecné a špecifické pripomienky:

Všeobecné pripomienky

1.   Zameranie na znižovanie administratívnej záťaže, prístup k finančným prostriedkom a prístup na trhy

Vzhľadom na svoj obmedzený rozpočet by sa mal program COSME zameriavať na opatrenia s najväčším vplyvom a pákovým efektom. Spravodajca navrhuje sústrediť sa na tri oblasti: znižovanie administratívnej záťaže, prístup k finančným prostriedkom a prístup na trhy.

Po úspešnom akčnom programe na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ potrebuje EÚ nový, ambicióznejší cieľ znižovania do roku 2020 a program COSME by mal intenzívnejšie podporovať činnosť skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže.

Následkom finančnej a hospodárskej krízy sa prístup k finančným prostriedkom stal hlavnou obavou európskych MSP, pretože banky sú zdržanlivejšie v poskytovaní pôžičiek a investori nie sú ochotní toľko riskovať. Finančné nástroje EIP úspešne pomáhajú MSP pri zabezpečovaní finančných prostriedkov, majú značný pákový efekt a prispievajú k nárastu obratu a počtu pracovných miest a mali by pokračovať v rámci programu COSME.

rístup na trhy v Európe a tretích krajinách by mal byť tretia prioritná oblastí programu COSME. Sieť Enterprise Europe Network má v tomto ohľade ešte veľký nevyužitý potenciál. Riadenie EEN by malo byť zdokonalené a mala by sa posilniť jeho viditeľnosť.

2.        Zameranie na všetky MSP

COSME by sa nemal zameriavať len na MSP s cezhraničnými činnosťami, ale aj na MSP, ktoré sú aktívne na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ak je preukázaná pridaná hodnota pre EÚ. Pridaná hodnota pre EÚ môže tiež pozostávať z riešenia zlyhaní trhu, ktoré nedokážu vyriešiť samé členské štáty.

3.        Silnejšia väzba na Small Business Act

Pri vykonávaní akcií COSME by sa mala venovať osobitná pozornosť desiatim zásadám Small Business Actu (SBA), ktorý prvýkrát stanovuje komplexný rámec politiky EÚ a členských štátov na riadenie vypracovania a vykonávania politík na základe prístupu najskôr myslieť na malých.

4.        Väčšie zapojenie organizácií zastupujúcich MSP

COSME je vytvorený špecificky pre MSP. Aby bolo možné dosiahnuť jeho ciele, je dôležité, aby sa v ňom viac angažovali organizácie zastupujúce MSP. Napríklad EK by mala podporovať spoluprácu s organizáciami malých a stredných podnikov pri tvorbe politiky pre malé a stredné podniky. EK by tiež mala podľa potreby konzultovať s organizáciami MSP pri zostavovaní ukazovateľov a predtým, než rozhodne o cieľoch ročného pracovného programu.

5.        Podpora prevodov podnikov

Prevody podnikov sú dôležité pre rast a rozvoj MSP. Každý rok existuje riziko straty 150 000 spoločností a 600 000 pracovných miest. COSME by mal riešiť toto zlyhanie trhu.

6.        Vyšší rozpočet pre MSP

Tvorcovia politiky vedia veľmi dobre, že 23 miliónov MSP predstavuje veľmi významný zdroj hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Únii. Politický význam MSP sa bohužiaľ neodráža v rozpočte programu COSME: sumou 2,5 mld. EUR sa na program COSME vyčleňuje len 0,2 % navrhovaného VFR. S ohľadom na svoje odporúčanie, že finančné nástroje by mali podporovať tiež prevody podnikov a že by mala byť zrušená hranica LGF pre úvery nad 150 000 EUR v prípade neinovačných MSP, sa spravodajca domnieva, že navrhovaný rozpočet je pre dosiahnutie ambicióznych cieľov programu neprimeraný. Navrhuje teda navýšiť rozpočet na 0,5% rozpočtu VFR. Ukázalo by sa tak, že EÚ myslí podporu MSP skutočne vážne.

Konkrétne pripomienky

1.  Všeobecné ciele

1.1.       Udržateľná konkurencieschopnosť (článok 2 ods. 1 písm. a)

Prvým všeobecným cieľom by mala byť udržateľná konkurencieschopnosť podnikov z Únie, predovšetkým MSP. Konkurencieschopnosť a udržateľnosť by sa nemali chápať ako nezávislé ciele, pretože z dlhodobého hľadiska závisí konkurencieschopnosť na udržateľnosti a politiky by sa mali zakladať na dlhodobej stratégii. Udržateľná konkurencieschopnosť odráža schopnosť podnikov dosahovať a udržiavať hospodársku konkurencieschopnosť priemyslu v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

1.2.      Cestovný ruch (článok 2 ods. 1 písm. a), článok 3 ods. 1 písm. a)

Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že iniciatívy v sektore cestovného ruchu budú oprávnené získať podporu v rámci programu COSME, kde môžu preukázať pridanú hodnotu pre EÚ, ako každý iný sektor s vysokým percentuálnym zastúpením MSP a významným prispievaním do HDP. Program COSME by však od začiatku nemal robiť rozdiely medzi sektormi. Preto sa považuje za nevhodné, aby sa sektor cestovného ruchu zdôrazňoval v cieľoch programu. Berúc však do úvahy skutočnosť, že cestovný ruch sa len nedávno stal spoločnou právomocou EÚ, mal by byť zdôraznený v rámci osobitných činností.

2.  Špecifické ciele

2.1.      Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť (článok 6)

Vzhľadom na obmedzené zdroje by sa podporné opatrenia mali sústrediť na medzisektorové iniciatívy, ktoré prospievajú čo najširšiemu spektru MSP. Napriek tomu by mala mať Komisia možnosť podporovať iniciatívy špecifické pre odvetvia, v ktorých je vysoké zastúpenie MSP a ktoré značne prispievajú k HDP Únie za predpokladu, že možno preukázať pridanú hodnotu týchto iniciatív pre EÚ.

2.2.      Akcie na podporu podnikania (článok 7)

Podnikateľské prostredie, ktoré je priaznivé pre podnikateľov, musí poskytovať dobé rámcové podmienky pre všetky situácie, ktorým podnikatelia čelia. Podľa SBA to zhŕňa okrem fázy rastu aj založenie podniku, transfer podniku a prípady, keď sa podnik dostane do konkurzu (druhá šanca).

2.3.      Akcie na zlepšenie prístupu MSP k financiám (článok 8)

MSP potrebujú prístup k financiám nielen vo svojej začínajúcej fáze a fáze rastu, ale aj vo fáze ich prenosu (pozri vyššie). Toto sa tiež týka finančných nástrojov.

2.4.      Akcie na zlepšenie prístupu na trhy (článok 9)

Spravodajca vyjadruje súhlas s Komisiou, že by mala aj naďalej podporovať sieť Enterprise Europe Network (EEN). Výkon tejto siete sa postupne zlepšuje a poskytuje širokú škálu služieb na podporu podnikania s jednoznačnou pridanou hodnotou pre Európu. Napriek tomu by sa mal jej výkon naďalej zlepšovať na základe analýzy rôznych štruktúr riadenia a ich používania v členských štátoch.

Mali by sa podporovať špecifické opatrenia, ktoré zjednodušia prístup MSP na trh v prioritných tretích krajinách, ako je Čínske asistenčné pracovisko pre MSP, ak sa v nich duplicitne neposkytujú služby, ktoré zabezpečujú členské štáty alebo sieť EEN. Spravodajca zastáva aj podporu týkajúcu sa noriem a verejného obstarávania v tretích krajinách. Komisia by pred zavedením nových opatrení mala zvážiť existujúce podporné opatrenia.

3.   Finančné nástroje (články 4 a 14, príloha II)

Spravodajca víta navrhované finančné nástroje s cieľom uľahčiť prístup MSP k úverom a kapitálovému financovaniu. Vyjadruje však aj znepokojenie, že navrhované rozdelenie medzi COSME a programom Horizont 2020 by mohlo viesť k ďalšej neefektívnosti a k administratívnemu zaťaženiu. Je preto nevyhnutné, aby nástroje oboch programov boli naozaj implementované ako časť jediného nástroja, ku ktorému by MSP a sprostredkovatelia mali prístup cez jedno miesto.

Spravodajca víta skutočnosť, že 55,5 % rozpočtu je určených na finančné nástroje. Keďže je obrovský dopyt a silný pákový efekt, spravodajca navrhuje, aby sa minimálne 55,5 % rozpočtu pridelilo na účely finančných nástrojov. V prípade, že dodanie finančných nástrojov prevýši dopyt, mala by byť Komisia schopná upraviť prahové hodnoty. Keďže má rozdelenie rozpočtových prostriedkov do jednotlivých nástrojov len informatívnu formu, mal by sa pri prideľovaní brať do úvahy dopyt na trhu.

3.1      Nástroj vlastného imania pre rast (článok 14, príloha II)

Spravodajca víta návrh na vytvorenie nástroja vlastného imania pre MSP v ich fáze rastu, ktorý svojím zameraním sa na zakladanie nových podnikov doplní nástroj vlastného imania v rámci programu Horizont 202 0, Predovšetkým je dôležité zabezpečiť mezzaninové financovanie, pretože poskytuje majiteľom MSP prístup k ich vlastnému imaniu bez toho, aby sa museli vzdať svojho vlastníctva.

3.2      Nástroj záruk za pôžičky (článok 14, príloha II)

Európska komisia navrhuje, aby nástroj záruk za pôžičky poskytoval pôžičky len do výšky 150 000 EUR s tým, že pôžičky na vyššie sumy by boli pokryté v rámci programu Horizont 2020 (RSI II), na získanie ktorých majú nárok len inovatívne spoločnosti. Existuje však nedostatok financovania pre pôžičky určené neinovatívnym MSP, ktoré presahujú 150 000 EUR, najmä v prípade prenosu podnikov, ktoré by podľa názoru spravodajcu mali byť pokryté prostredníctvom nástroja záruk za pôžičky. Preto navrhuje, aby nástroj záruk za pôžičky pokrýval tiež pôžičky nad 150 000 EUR aj v prípadoch, keď MSP nespĺňajú kritériá oprávnenosti na základe RSI II.

4.   Ukazovatele (Príloha I)

Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že sú potrebné viaceré a lepšie ukazovatele, aby sa dala riadne a spoľahlivo merať výkonnosť. Okrem toho by mali byť ciele výkonnosti ambicióznejšie a na špecifické ciele by sa mali stanoviť dva osobitné ciele, aby sa umožnilo priebežné hodnotenie v roku 2017 a aby boli k dispozícii referenčné hodnoty na rok 2020.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (18.9.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Spravodajca: Paul Rübig

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európske MSP sa ukázali ako hlavný prostriedok na dosiahnutie rastu a zabezpečenie kvalitnejších pracovných miest v celej Únii. Sú základom stratégie Európa 2020 a budú kľúčové pre dosiahnutie jej cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. To je obzvlášť dôležité v súčasnej hospodárskej situácii: MSP môžu pripraviť cestu na prekonanie prebiehajúcej hospodárskej krízy a krízy zamestnanosti. Nakoniec, v období medzi rokmi 2002 až 2010 vytvorili MSP 85 % všetkých nových pracovných miest v EÚ.

Aby sa splnili tieto ambiciózne ciele, európske MSP potrebujú podporu EÚ tak v politickej, ako aj v rozpočtovej rovine. EÚ v súčasnosti nesie veľkú zodpovednosť za riešenie zlyhaní trhu a politík, ktoré vážne poškodili konkurencieschopnosť MSP, a za uvoľnenie ich rastového potenciálu. To zahŕňa zníženie byrokracie a administratívnej záťaže, zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom a prístupu na trhy pre všetky MSP. Komisia predstavila program COSME v kontexte nadchádzajúceho VFR na roky 2014 až 2020 s cieľom dôrazne reagovať na tieto problémy zlepšením rámcových podmienok podnikov EÚ a podpory podnikania.

Celkový navrhnutý rozpočet programu COSME predstavuje 2,5 miliardy EUR. Spravodajca by vzhľadom na veľmi náročné prebiehajúce rokovania o budúcom VFR rád zdôraznil, že aj keď sú prostriedky obmedzené, žiadne zníženia prostriedkov na programy ako COSME, ktoré sú základom európskej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, nebudú odôvodnené. Spravodajca sa v skutočnosti domnieva, že sa nedá počítať s tým, že rozpočtové prostriedky na program COSME by mohli v reálnom vyjadrení byť nižšie, ako sú súčasne vyčlenené prostriedky na program CIP. Podobne a s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú sumu pridelených prostriedkov v tejto oblasti spravodajca dôrazne odporúča, aby sa tomuto programu dodatočne pridelili sumy z pokút uvalených Komisiou na podniky, ktoré nedodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

V rámci nového programu by sa mal klásť dôraz predovšetkým na mladých podnikateľov. Spravodajca navrhuje začlenenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov do programu COSME ako samostatnú akciu. Tento program, pôvodne navrhnutý Európskym parlamentom ako prípravná akcia, sa v uplynulých rokoch úspešne realizoval, pričom umožnil mladým podnikateľom učiť sa zo skúseností a osvedčených postupov v iných členských štátoch a nadviazať na ne. Ako úspešný program si Erasmus pre mladých podnikateľov zaslúži významné miesto v novom programe, aby si mladí ľudia rozvíjali podnikateľské zručnosti a zmysel pre podnikanie.

Pokiaľ ide o spätné toky prostriedkov z finančných nástrojov stanovených v COSME, spravodajca v plnej miere podporuje návrh Komisie, aby príjmy a vrátené platby generované jedným finančným nástrojom boli pridelené tomuto nástroju. Domnieva sa, že znásobujúci účinok týchto nástrojov má potenciál zaručiť väčšiu životaschopnosť a udržateľnosť budúcich MSP.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačný údaj pre zákonodarný orgán a že nemôže byť presne stanovené, kým sa nedosiahne dohoda o nariadení, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na obdobie 2014 – 2020;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu; opakuje, že v nasledujúcom VFR bude potrebný dostatok dodatočných zdrojov, ktoré umožnia Únii plniť jej súčasné politické priority a nové úlohy ustanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na nepredvídané udalosti; vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa možno úplne vzdať aj napriek ich preukázanej európskej pridanej hodnote; zdôrazňuje, že aj pri zvýšení objemu zdrojov v nasledujúcom VFR o aspoň 5 % oproti roku 2013 možno k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu zásady solidarity Únie prispieť len v obmedzenej miere;

 

_______________

 

1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. opäť potvrdzuje svoje stanovisko z uznesenia z 8. júna 2011, že v budúcom VFR treba poskytnúť väčšiu podporu všetkým programom a nástrojom zameraným na posilnenie MSP, najmä prostredníctvom tohto programu a iniciatívy Small Business Act;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) výdavky EÚ a finančné prostriedky členských štátov na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP by mali byť lepšie koordinované, aby sa zabezpečila komplementárnosť, lepšia efektívnosť a viditeľnosť a aby sa dosiahla lepšia rozpočtová súčinnosť; finančné krytie programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (program COSME) by v reálnom vyjadrení nemalo byť nižšie než prostriedky vyčlenené na rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (program CIP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Sumy z pokút uložených Komisiou podnikom za nedodržiavanie právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži by sa mali prideliť programu nad rámec jeho rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako je vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa mala venovať aj špecifickým vlastnostiam a požiadavkám mladých podnikateľov, nových a potenciálnych podnikateľov a podnikateliek, ako aj špecifických cieľových skupín, akými sú napríklad migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, okrem iného osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, a tzv. druhé šance pre podnikateľov.

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako je vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa mala venovať aj špecifickým vlastnostiam a požiadavkám mladých podnikateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, nových a potenciálnych podnikateľov a podnikateliek, ako aj špecifických cieľových skupín, akými sú napríklad migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, okrem iného osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, a tzv. druhé šance pre podnikateľov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým podnikateľom, a to najmä prostredníctvom zriadenia programu Erasmus pre mladých podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov a na rast podnikov. Pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. Akcie Únie by mali byť komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ.

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov a na rast podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov prevziať životaschopné firmy v rámci prevodu podniku/zmeny vedenia. Finančné nástroje EÚ zavedené v rokoch 2007 až 2013, najmä záručný fond MSP (SMEG) preukázali svoju pridanú hodnotu a pozitívnym spôsobom pomohli najmenej 120 000 MSP a prispeli k zachovaniu 851 000 pracovných miest od prepuknutia finančnej krízy v roku 2008. Zvýšená pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. Akcie Únie by mali byť komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi a členské štáty by mali urobiť všetko pre to, aby zvýšili viditeľnosť a dostupnosť takýchto nástrojov na svojom území. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Je dôležité maximalizovať dosah programu mobilizáciou, združovaním a spájaním verejných a súkromných finančných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(23a) Program by mal zabezpečiť najvyššiu možnú transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú kontrolu inovatívnych finančných nástrojov a mechanizmov, ktoré zahŕňajú rozpočet Únie, najmä pokiaľ ide o ich očakávaný aj dosiahnutý prínos k plneniu cieľov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a najprijateľnejším spôsobom z hľadiska užívateľov a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Vykonávanie programu by sa malo každoročne monitorovať pomocou kľúčových ukazovateľov na hodnotenie výsledkov a vplyvov. Tieto ukazovatele vrátane príslušných základných údajov by mali poskytnúť minimálny základ pre hodnotenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté ciele programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program pre akcie Únie na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky (MSP) (ďalej len „program“) sa zriaďuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Program pre akcie Únie na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov s osobitným dôrazom na samostatne zárobkovo činné osoby, mikropodniky, remeselníkov, malé a stredné podniky (MSP) (ďalej len „program“) sa zriaďuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) rozdiel medzi počtom novo založených a existujúcich MSP;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín;

b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín, najmä mladých podnikateľov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie programu je 2,522 miliardy EUR, z čoho sa na finančné nástroje prideľuje približne 1,4 miliardy EUR.

1. V zmysle bodu [17] Medziinštitucionálnej dohody z xxx/201z. medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení predstavuje finančné krytie na vykonávanie programu na celé obdobie jeho trvania [...] z celkového stropu VFR na roky 2014 až 2020, z čoho sa na finančné nástroje prideľuje približne 60 %. V priebehu ročného rozpočtového postupu predstavuje táto suma pre rozpočtový orgán hlavnú referenčnú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Suma vyčlenená na finančné nástroje uvedené v odseku 1 je orientačná a nie sú ňou ovplyvnené výsadné práva rozpočtového orgánu. Môže sa upraviť nahor alebo nadol v rámci ročného rozpočtového postupu v závislosti od dosiahnutých výsledkov vo využívaní rôznych finančných nástrojov uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Akcia Erasmus pre mladých podnikateľov sa zriaďuje s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti a postoje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností a prístupov, najmä v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností, postojov a prístupov, najmä vo vzdelávaní a odbornej príprave, ako aj v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa príjmy a vrátené platby vytvorené jedným finančným nástrojom prideľujú tomu istému finančnému nástroju. V prípade finančných nástrojov, ktoré už boli ustanovené vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013, sa príjmy a vrátené platby vytvorené operáciami začatými v uvedenom období prideľujú finančnému nástroju v období 2014 – 2020.

4. V súlade s článkom 18 ods. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. XXXX/2012 [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa príjmy a vrátené platby vytvorené jedným finančným nástrojom prideľujú tomu istému finančnému nástroju. V prípade finančných nástrojov, ktoré už boli ustanovené vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013, sa príjmy a vrátené platby vytvorené operáciami začatými v uvedenom období prideľujú finančnému nástroju v období 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Príloha II – oddiel Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky (LGF) – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. LGF, s výnimkou pôžičiek v sekuritizovanom portfóliu, sa vzťahuje na pôžičky do výšky 150 000 EUR a s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. LGF je zostavený takým spôsobom, že bude možné podávať správu o podporovaných inovačných MSP, pokiaľ ide o počet aj objem pôžičiek.

3. LGF, s výnimkou pôžičiek v sekuritizovanom portfóliu, sa vzťahuje na pôžičky do výšky 250 000 EUR a s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. V prípade financovania prevodu podniku by výška úveru mohla dosiahnuť 1 000 000 EUR. LGF je zostavený takým spôsobom, že bude možné oddelene podávať správy o zakladaní nových podnikov, prevodoch podnikov, rozširovaní existujúcich podnikov a o podporovaných inovačných MSP, pokiaľ ide o počet aj objem pôžičiek.

POSTUP

Názov

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

Referenčné čísla

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.12.2011

Spravodajca:

dátum vymenovania

Paul Rübig

6.2.2012

Prerokovanie vo výbore

20.6.2012

 

 

 

Dátum prijatia

6.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (10.7.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (2014 – 2020)

(COM(2011)0834 – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Emma McClarkin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta program COSME navrhnutý Komisiou na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Európskej únie, podporovať zavádzanie stratégie Európa 2020 a podieľať sa na dosahovaní cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mal skutočne zamerať na podporu konkurencieschopnosti a rastu podnikov v EÚ, najmä malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom by malo byť aj lepší prístup k financovaniu a podpora podnikania vrátane podnikania cieľových skupín, ako sú mladí ľudia a ženy. Ďalším kľúčovým cieľom je uľahčenie prístupu na trhy, najmä v rámci Únie, ale aj na celom svete.

Spravodajkyňa sa domnieva, že samostatná zárobková činnosť a rozvíjanie podnikania sú dôležitým zdrojom rastu a zamestnanosti na úrovni EÚ. Je preto nevyhnutné, aby sa zlepšili podmienky pre podnikateľov, najmä MSP, a občanov, ktorí chcú začať podnikať. Spravodajkyňa sa pri príprave stanoviska zameriava na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa:

· podpora využívania nových konkurenčných modelov podnikania a spolupráca malých a stredných podnikov v oblasti nových hodnotových reťazcov a na nových trhoch;

· zlepšenie prístupu MSP k financovaniu v počiatočnej fáze a vo fáze rastu;

· zníženie prekážok pre MSP, ktoré ich stoja veľa času, a ich zjednodušenie;

· väčšia podpora programom COSME a finančné prostriedky pre MSP, aby si boli vedomé finančných príležitostí, ktoré môžu využiť;

· financovanie siete Enterprise Europe Network, a to najmä s cieľom určiť programy EÚ, ktoré by mohli zvýšiť konkurencieschopnosť a rast podnikov na jednotnom trhu;

· podpora MSP poskytovaním informácií o otázkach, ako sú prekážky vstupu na trh, obchodné príležitosti, normy a práva duševného vlastníctva v prioritných tretích krajinách;

· podpora poskytovania informácií o digitálnych službách;

· zavedenie systému monitorovania s cieľom zaručiť, že banky budú používať finančné prostriedky a záruky na zvýšenie úverovania malých a stredných podnikov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Európska únia by nemala zdvojovať opatrenia, ktoré už prijali členské štáty. Spravodajkyňa preto netrpezlivo očakáva výsledky mapovania, ktoré v súčasnosti uskutočňuje Komisia. Je nevyhnutné, aby program COSME poskytoval pridanú hodnotu a aby prostriedky vynaložené na tento program boli zamerané na opatrenia, ktoré vytvárajú rast.

Pokiaľ ide o opatrenia na podporu a zjednodušenie, spravodajkyňa zdôrazňuje význam inteligentnej regulácie vrátane hodnotenia primeranosti platných právnych predpisov a posudzovania vplyvu opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam pre konkurencieschopnosť a rast podnikov. V záujme uvoľnenia podnikania a podpory rastu by právne predpisy mali byť v prípade potreby zjednodušené alebo zrušené a v budúcich právnych predpisoch by mala byť minimalizovaná záťaž na MSP.

Spravodajkyňa súhlasí s názorom Komisie, že pokiaľ na to nevzniknú dôvody, mikropodniky by mali byť vylúčené z pôsobnosti právnych predpisov EÚ. Podpora využívania testu MSP a testu potvrdzujúceho konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, ktorý by mali tiež vykonávať členské štáty, má zásadný význam z hľadiska zníženia záťaže.

Pokiaľ ide o cestovný ruch, spravodajkyňa je znepokojená tým, že sa zdôrazňuje len tento sektor, zatiaľ čo ostatné sektory, ktoré majú rozhodujúci význam pre rast, ako je verejné obstarávanie a služby, nie. Podľa spravodajkyne je veľmi dôležité hodnotenie programu COSME spolu s jeho vplyvom na tvorbu pracovných miest a rast s cieľom sledovať, ako sa plnia ciele programu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti.

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti, napríklad prostredníctvom MSP, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov.

Odôvodnenie

Dôležitú úlohu MSP pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 odráža skutočnosť, že MSP sú spomenuté v šiestich zo siedmich hlavných iniciatív uvedenej stratégie. V opise programu treba následne zdôrazniť význam MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabezpečiť, aby pri dosahovaní hospodárskeho rastu v Európe zohrávali kľúčovú úlohu podniky, prijala Komisia v októbri 2010 oznámenie s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z decembra 2010. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020. V oznámení sa stanovuje stratégia zameraná na podnietenie rastu a zamestnanosti zachovaním a podporením silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, najmä prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok pre podniky, ako aj prostredníctvom posilnenia niekoľkých aspektov jednotného trhu vrátane služieb súvisiacich s podnikaním.

(2) S cieľom zabezpečiť, aby pri dosahovaní hospodárskeho rastu v Európe, ktorý je hlavnou prioritou, zohrávali kľúčovú úlohu podniky, prijala Komisia v októbri 2010 oznámenie s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z decembra 2010. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020. V oznámení sa stanovuje stratégia zameraná na podnietenie rastu a zamestnanosti zachovaním a podporením silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, najmä prostredníctvom zlepšenia rámcových podmienok pre podniky, ako aj prostredníctvom posilnenia niekoľkých aspektov jednotného trhu vrátane služieb súvisiacich s podnikaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) „Medzery“, fragmentácia a nadbytočná byrokracia na jednotnom trhu bránia občanom, spotrebiteľom a podnikom, najmä MSP, aby v plnej miere využili výhody tohto trhu. Mnohé MSP musia napríklad neustále riešiť problémy týkajúce sa cezhraničného obchodovania. Je preto naliehavo potrebné sústredené úsilie Komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov zamerané na odstraňovanie realizačných, legislatívnych a informačných nedostatkov. Komisia a členské štáty by mali v súlade so zásadou proporcionality spolupracovať aj pri znižovaní nadmernej administratívnej, finančnej a regulačnej záťaže MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Únie, najmä MSP, k rozvoju znalostnej spoločnosti a vývoju založenému na vyváženom hospodárskom raste by sa mal zriadiť Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (ďalej len „program“).

(6) S cieľom prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Únie, najmä MSP, k rozvoju znalostnej spoločnosti a vývoju založenému na vyváženom hospodárskom raste by sa mal zriadiť Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (ďalej len „program“). Program, ktorý by sa nemal prekrývať s programami na úrovni členských štátov, by mal byť zvlášť jednoducho dostupný pre všetky MSP, predovšetkým malé podniky a mikropodniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je zameraná na zavedenie inštitucionálnych a politických opatrení, na základe ktorých sa vytvoria podmienky udržateľného rastu podnikov. Najdôležitejším zdrojom udržateľného rastu príjmov, ktorý zase prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, je zvýšená produktivita. Konkurencieschopnosť závisí aj od schopnosti spoločností v plnej miere využívať výhody príležitostí, akou je napríklad európsky jednotný trh. Osobitne dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % podnikov v Únii, poskytujú dve z troch existujúcich pracovných miest v súkromnom sektore a 80 % novovytvorených pracovných miest, a na celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Únii sa podieľajú viac než polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej integrácie.

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je zameraná na zavedenie inštitucionálnych a politických opatrení, na základe ktorých sa vytvoria podmienky udržateľného zakladania a rastu podnikov. Najdôležitejším zdrojom udržateľného rastu príjmov, ktorý zase prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, je zvýšená produktivita. Konkurencieschopnosť závisí aj od schopnosti spoločností v plnej miere využívať výhody príležitostí, akou je napríklad európsky jednotný trh. Osobitne dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % podnikov v Únii, poskytujú dve z troch existujúcich pracovných miest v súkromnom sektore a 80 % novovytvorených pracovných miest, a na celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Únii sa podieľajú viac než polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej integrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako je vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa mala venovať aj špecifickým vlastnostiam a požiadavkám mladých podnikateľov, nových a potenciálnych podnikateľov a podnikateliek, ako aj špecifických cieľových skupín, akými sú napríklad migranti a podnikatelia patriaci do sociálne znevýhodnených alebo zraniteľných skupín, okrem iného osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, a tzv. druhé šance pre podnikateľov.

(11) Program by sa mal zamerať najmä na MSP, ako je vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom a podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami. Pozornosť by sa mala venovať aj špecifickým vlastnostiam cieľových skupín, napríklad mladým podnikateľom, novýmpotenciálnym podnikateľompodnikateľkám. Cielené informácie treba poskytovať taktiež osobitným skupinám, akými sú napríklad migranti a osoby so zdravotným postihnutím. Programom by sa takisto mali podporovať starší občania, aby sa stali podnikateľmi a aby nimi zostali, transfer podnikov, vznik nových subjektov odčlenením a tzv. druhé šance pre podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov a na rast podnikov. Pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. Akcie Únie by mali byť komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ.

(12) Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Má to negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov, na rast podnikov a na úspešnosť transferu vlastníctva alebo generačnej výmeny. Pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení jednotného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji jednoduchšieho a transparentnejšieho celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. Akcie Únie by mali byť koherentné, konzistentné a komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi. Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov EÚ.

Odôvodnenie

Zabezpečenie podmienok pre transfery podnikov je veľmi dôležitým prvkom zaistenia dostupnosti financií. Dostupnosť kapitálu pri zmene vlastníka predstavuje jeden z hlavných problémov politiky podnikania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Sieť Enterprise Europe Network preukázala svoju pridanú hodnotu pre európske MSP ako jednotné kontaktné miesto na podporu podnikania, ktoré pomáha podnikom zlepšovať ich konkurencieschopnosť a využívať podnikateľské príležitosti na jednotnom trhu a mimo neho. Zjednodušenie metodológií a pracovných metód a dodanie európskeho rozmeru službám na podporu podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP nájsť spoluprácu alebo partnerov na transfer technológií, získať poradenstvo v oblastiach zdrojov financovania, práv duševného vlastníctva, ekologických inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež spätnú väzbu týkajúcu sa právnych predpisov a noriem Únie. Jej jedinečná expertíza je osobitne dôležitá pri prekonávaní informačných asymetrií a pri znižovaní transakčných nákladov súvisiacich s cezhraničnými transakciami.

(13) Sieť Enterprise Europe Network musí naďalej preukazovať svoju pridanú hodnotu pre európske MSP tým, že určí vhodné programy a služby na podporu podnikania v Únii, s cieľom zlepšovať ich konkurencieschopnosť a využívať podnikateľské príležitosti na jednotnom trhu a mimo neho. Zjednodušenie metodológií a pracovných metód a dodanie európskeho rozmeru službám na podporu podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP nájsť spoluprácu alebo partnerov na transfer technológií, získať poradenstvo v oblastiach zdrojov financovania Únie, práv duševného vlastníctva a programov Únie na podporu ekologických inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež spätnú väzbu týkajúcu sa právnych predpisov a noriem Únie a úspešne podporila zapojenie MSP do programov financovania EÚ, ako je 7. rámcový program. Jej jedinečná expertíza je osobitne dôležitá pri prekonávaní informačných asymetrií a pri znižovaní transakčných nákladov súvisiacich s cezhraničnými transakciami. Sieť treba podľa možností ďalej optimalizovať, a to rozšírením stykov s vnútroštátnymi kontaktnými miestami a vyšším profilom v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Činnosti v tejto oblasti môžu vytvoriť rovnaké podmienky pre MSP, ktoré plánujú, že začnú pôsobiť za hranicami svojej vlasti. Uvedené činnosti by mali okrem iného zahŕňať informácie o právach duševného vlastníctva a technických normách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä MSP, musia členské štáty a Komisia vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie. Osobitnú pozornosť vyžadujú záujmy MSP a sektory, v ktorých sú najaktívnejšie. Na úrovni Únie sú potrebné iniciatívy, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre MSP a vymieňali sa informácie a znalosti v európskom meradle.

(15) S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä MSP, musia členské štáty a Komisia vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie znížením záťaže v dôsledku právnych predpisov. Osobitnú pozornosť si vyžadujú záujmy MSP. Na úrovni Únie sú potrebné iniciatívy, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre MSP a vymieňali sa informácie a znalosti v európskom meradle a aby sa podporil rozvoj spoločnej politiky Únie pre MSP s európskou pridanou hodnotou. Z hľadiska nákladov tu môžu byť zvlášť efektívne digitálne služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Riadna realizácia, presadzovanie a sledovanie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zo strany Komisie a členských štátov by urýchlili a zlacnili riešenie sporov a znížili byrokratickú záťaž pre spotrebiteľov aj obchodníkov, čo by povzbudilo MSP, aby sa širšie zapojili do jednotného trhu a zvýšilo ich konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, ako napríklad európske ceny a konferencie, ako aj opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu.

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, ako aj opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16 a) Prístupu MSP na trh s verejným obstarávaním často bráni neprimeraná administratívna záťaž v rámci výziev na predkladanie ponúk. Komisia a členské štáty by mali tieto požiadavky zjednodušiť s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a vytvoriť rovnaké podmienky pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pre niektoré sektory vytvárajú výzvy a príležitosti celosvetová hospodárska súťaž, demografické zmeny, obmedzenia v oblasti zdrojov a nové sociálne trendy. Tak sú napríklad v dizajnérskych sektoroch čeliacich celosvetovým výzvam, pre ktoré je typické vysoké množstvo MSP, potrebné prispôsobenia, aby mohli využívať výhody a nevyužitý potenciál vysokého dopytu po personalizovaných inkluzívnych produktoch. Keďže tieto výzvy sa týkajú všetkých MSP v Únii v týchto sektoroch, na úrovni Únie je potrebné spojené úsilie.

(17) Pre mnohé sektory, ktoré čelia celosvetovým výzvam a pre ktoré je typické vysoké množstvo MSP, vytvárajú výzvy a príležitosti celosvetová hospodárska súťaž, demografické zmeny, obmedzený charakter prírodných zdrojov a nové sociálne trendy. Napríklad dizajnérske sektory sa musia prispôsobiť, aby mali prospech z nevyužitého potenciálu vysokého dopytu po personalizovaných inkluzívnych produktoch. Dizajnový spotrebný tovar predstavuje dôležité hospodárske odvetvie Európskej únie a podniky tohto odvetvia trvale prispievajú k rastu a zamestnanosti. Keďže tieto výzvy sa týkajú všetkých MSP v Únii v týchto sektoroch, v záujme tvorby dodatočného rastu na úrovni Únie je potrebné spojené úsilie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z októbra 2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom hospodárstva Únie. Podniky v tomto sektore významne prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie a vytváraniu pracovných miest a majú značný potenciál na rozvoj podnikateľskej činnosti, keďže v ňom pôsobia najmä MSP. V Lisabonskej zmluve sa uznáva dôležitosť cestovného ruchu, pričom sa stanovujú špecifické právomoci Únie v tejto oblasti, ktoré dopĺňajú akcie členských štátov. V súvislosti s iniciatívou týkajúcou sa cestovného ruchu na úrovni Únie existuje jednoznačná pridaná hodnota, najmä v poskytovaní údajov a analýz, v príprave nadnárodných propagačných stratégií a vo výmene najlepších postupov.

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, ktoré Európska rada schválila vo svojich záveroch z októbra 2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom hospodárstva Únie. Konkrétne právomoci Únie v tejto oblasti sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Podniky v tomto sektore významne prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie a vytváraniu pracovných miest a majú značný potenciál na rozvoj podnikateľskej činnosti, keďže v ňom rovnako ako vo väčšine podnikateľských oblastí pôsobia najmä MSP. Program by mal podporiť iniciatívy v odvetví cestovného ruchu, ak na úrovni Únie existuje jednoznačná pridaná hodnota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre ciele, celkové finančné krytie na plnenie týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích opatrení a opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a ochranu finančných záujmov Únie.

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre ciele, celkové finančné krytie na plnenie týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích opatrení a transparentné opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a ochranu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom a ostatnými programami Únie a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie.

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom, ostatnými programami Únie, ako je program Horizont 2020, a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

(a) posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie, predovšetkým MSP;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

(b) podnietenie podnikateľského ducha a podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zmeny v administratívnom zaťažení MSP,

(c) zníženie administratívnej a regulačnej záťaže MSP,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) a miera fluktuácie MSP.

(e) a zakladanie, rast a znižovanie počtu konkurzov MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

(a) Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť, rast, internacionalizáciu a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSP, vrátane podnikov v sektore služieb a cestovného ruchu, verejného obstarávania a nového podnikania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín;

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín, ako sú mladí ľudia a ženy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám;

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám, najmä čo sa týka rizikového kapitálu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo.

(d) zlepšenie prístupu predovšetkým na trhy vnútri Únie a aj celosvetovo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane odolnosti proti katastrofám, a na zabezpečenie vývoja príslušných infraštruktúr, klastrov na svetovej úrovni a podnikových sietí, rámcových podmienok a vývoja udržateľných produktov, služieb a procesov;

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane odolnosti proti katastrofám, a na zabezpečenie výmeny osvedčených postupov v oblasti vývoja príslušných infraštruktúr, klastrov na svetovej úrovni a podnikových sietí, rámcových podmienok a propagácie vývoja udržateľných produktov, služieb a procesov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP a spolupráce medzi tvorcami politík, najmä vzhľadom na uľahčovanie prístupu k programom a opatreniam pre MSP.

(c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP a spolupráce medzi tvorcami politík, najmä vzhľadom na uľahčovanie prístupu k programom a opatreniam pre MSP a na znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) opatrenia na podporu prístupu MSP k verejnému obstarávaniu, predovšetkým zlepšením informovanosti a usmernení týkajúcich sa verejnej súťaže a nových príležitostí, ktoré ponúka modernizovaný právny rámec EÚ, výmenou najlepších postupov a organizáciou odbornej prípravy a podujatí s účasťou verejných obstarávateľov a MSP;

Odôvodnenie

Nástroje verejnej politiky treba prispôsobiť potrebám MSP. Mali by využívať kódex najlepšej praxe, ktorý obstarávateľom poradí, ako uplatňovať rámec pre verejné obstarávanie tak, aby zjednodušil účasť MSP na verejnom obstarávaní. V záujme realizácie zásady č. V iniciatívy „Small Business Act”: „Prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP“ by mal program COSME financovať opatrenia na podporu prístupu MSP k verejnému obstarávaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže podporiť iniciatívy, ktorými sa urýchľuje vznik konkurencieschopných odvetví na základe medzisektorových činností v oblastiach, pre ktoré sú typické vysoký podiel MSP a vysoký príspevok k HDP Únie, ako napríklad cestovný ruch. Takýmito iniciatívami sa podnecuje vývoj nových trhov a dodávka tovarov a služieb na základe najkonkurenčnejších podnikateľských modelov alebo upravených hodnotových reťazcov. Zahŕňajú iniciatívy na zvyšovanie produktivity, efektívnosti zdrojov, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov.

3. Komisia podporí iniciatívy, ktorými sa urýchľuje vznik konkurencieschopných odvetví na základe medzisektorových činností v oblastiach, pre ktoré sú typické vysoký podiel MSP a vysoký príspevok k HDP Únie, ako napríklad cestovný ruch. Takýmito iniciatívami sa podnecuje zavádzanie nových konkurencieschopných podnikateľských modelov, spolupráca MSP v oblasti nových hodnotových reťazcov a budovanie nových trhov a podporujú sa lepšie výrobky a procesy a pružná organizačná štruktúra. Môžu zahŕňať iniciatívy na zvyšovanie produktivity, efektívnosti zdrojov, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov. Činnosti povzbudzujú zavádzanie nových podnikových modelov, ako aj komerčné využitie relevantných nápadov na nové výrobky a služby. Komisia môže na tieto účely podporiť taktiež činnosti špecifické pre dané odvetvie v oblastiach, ktoré sa vyznačujú vysokým podielom MSP s vysokým príspevkom k HDP Únie, ako je odvetvie cestovného ruchu, a to v prípadoch, keď možno dostatočne jasne preukázať pridanú hodnotu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prispieva k podpore podnikania zlepšovaním rámcových podmienok ovplyvňujúcich vývoj podnikania. Komisia podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre rozvoj a rast podnikov.

1. Komisia prispieva k posilňovaniu podnikateľského ducha zlepšovaním rámcových podmienok ovplyvňujúcich rozvoj podnikania. Komisia podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre zakladanie, rozvoj, transfer a rast podnikov a tzv. druhé šance.

Odôvodnenie

MSP sú citlivé na rýchle zmeny podmienok na trhu, preto je pri vyčleňovaní financií potrebné zachovať určitú mieru flexibility.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje akcie zamerané na zlepšenie prístupu MSP k financiám v ich začínajúcej fáze a fáze rastu, ktoré sú komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť komplementárnosť budú tieto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky súdržnosti a na vnútroštátnej úrovni. Takéto opatrenia sú zamerané na povzbudenie poskytovania financií v podobe vlastného imania aj dlhových financií.

1. Komisia podporuje akcie zamerané na zlepšenie prístupu MSP k financiám a na zníženie a zjednodušenie prekážok pre MSP, ktoré ich stoja veľa času, v ich začínajúcej fáze, fáze rastu a fáze transferu, ktoré neznamenajú dodatočnú administratívnu a regulačnú záťaž a sú komplementárne s používaním finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť komplementárnosť budú tieto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky súdržnosti a na vnútroštátnej úrovni. Takéto opatrenia sú zamerané na povzbudenie poskytovania financií v podobe vlastného imania aj dlhových financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom naďalej zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov z Únie a ich prístup na trhy Komisia pokračuje v podpore siete Enterprise Europe Network.

1. V záujme ďalšieho zlepšovania konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy Komisia financuje sieť Enterprise Europe Network s cieľom určiť vhodné programy Únie, ktoré by pomohli zlepšiť ich konkurencieschopnosť, a hľadať podnikateľské príležitosti, najmä na jednotnom trhu, a zároveň zabrániť zdvojovaniu činností, ktoré vykonávajú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže podporiť akcie na zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh vrátane poskytovania informácií a informovanosti.

2. Komisia podporuje akcie na zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh vrátane poskytovania informácií (aj prostredníctvom digitálnych služieb) zvyšovania informovanosti o témach, ako sú napríklad cezhraničné podnikateľské príležitosti. Uvedené činnosti sa môžu zamerať taktiež na odstraňovanie existujúcich právnych a regulačných prekážok. Opatrenia môžu zahŕňať zaistenie toho, aby kontaktné miesta siete Enterprise Europe Network a služby Europe Direct dostávali zodpovedajúce informácie a podľa potreby odbornú prípravu v záujme poskytovania vysoko kvalitných služieb pre MSP, ako aj zmenu zamerania siete Enterprise Europe Network na poskytovanie cielenej pomoci prispôsobenej MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť existujúce podporné služby na týchto trhoch. Prostredníctvom programu môžu MSP získať podporu, pokiaľ ide o normy a práva duševného vlastníctva v prioritných tretích krajinách.

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť existujúce podporné služby na týchto trhoch. Prostredníctvom programu môžu MSP získať podporu, poradenstvo a informácie, pokiaľ ide okrem iného o prekážky vstupu na trh, podnikateľské príležitosti, normy a práva duševného vlastníctva v prioritných tretích krajinách. Týmito opatreniami sa dopĺňajú, ale neduplikujú hlavné činnosti členských štátov na podporu obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom vykonávať program prijíma Komisia ročný pracovný program v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2. V ročných pracovných programoch sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, metóda vykonávania a ich celková suma. Obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, s uvedením sumy pridelenej na každú akciu a orientačný harmonogram vykonávania, ako aj vhodné ukazovatele na monitorovanie účinnosti pri dosahovaní výsledkov a plnení cieľov. V prípade grantov zahŕňajú priority, základné hodnotiace kritériá a maximálnu mieru spolufinancovania.

1. S cieľom vykonávať program prijíma Komisia ročný pracovný program v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2. V ročných pracovných programoch sa na základe predchádzajúcich konzultácií stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, metóda vykonávania a ich celková suma. Obsahujú aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, s uvedením sumy pridelenej na každú akciu a orientačný harmonogram vykonávania, ako aj vhodné ukazovatele na monitorovanie účinnosti pri dosahovaní výsledkov a plnení cieľov. V prípade grantov zahŕňajú priority, základné hodnotiace kritériá a maximálnu mieru spolufinancovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) posúdenia vplyvu opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov, s cieľom určiť oblasti existujúcich právnych predpisov, ktoré treba zjednodušiť, alebo oblasti, v ktorých je potrebné navrhnúť nové legislatívne opatrenia;

c) „kontroly primeranosti“ platných právnych predpisov a posúdenia vplyvu opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam z hľadiska konkurencieschopnosti a rastu podnikov, najmä MSP, s cieľom určiť oblasti existujúcich právnych predpisov, ktoré treba zjednodušiť alebo zrušiť, a dbať na to, aby sa minimalizovalo zaťaženie MSP v oblastiach, v ktorých sa navrhujú nové legislatívne opatrenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) hodnotenie právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, špecifickú priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace s konkurencieschopnosťou.

(d) hodnotenie právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, predovšetkým MSP, špecifickú priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace s konkurencieschopnosťou.

Odôvodnenie

V opise programu treba následne zdôrazniť význam MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia vypracúva ročnú správu o monitorovaní, v ktorej sa skúma efektívnosť a účinnosť podporovaných akcií z hľadiska finančného plnenia, výsledkov a ak je to možné, vplyvu. V správe sú zahrnuté informácie o výške výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy do takej miery, aby zber týchto informácií nespôsobil MSP neodôvodnenú administratívnu záťaž.

2. Komisia vypracúva ročnú správu o monitorovaní, v ktorej sa skúma efektívnosť a účinnosť podporovaných akcií z hľadiska finančného plnenia, výsledkov a ich vplyvu, v rámci toho najmä čo sa týka tvorby pracovných miest a rastu. V správe sú zahrnuté informácie o výške výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy do takej miery, aby zber týchto informácií nespôsobil MSP neodôvodnenú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Najneskôr v roku 2018 Komisia vypracúva hodnotiacu správu o dosahovaní cieľov všetkých akcií podporovaných v rámci programu na úrovni výsledkov a vplyvov, o efektívnosti využívania zdrojov a ich európskej pridanej hodnote, s cieľom prijať rozhodnutie o obnovení, zmene alebo pozastavení opatrení. Hodnotiaca správa sa zaoberá aj rozsahom zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou previazanosťou, otázkou, či sú všetky ciele naďalej relevantné, ako aj príspevkom opatrení k prioritám Únie týkajúcim sa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Zohľadňuje aj výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúcich opatrení.

3. Najneskôr v roku 2018 Komisia vypracúva hodnotiacu správu, ktorá sa zverejňuje každé tri roky, o dosahovaní cieľov všetkých akcií podporovaných v rámci programu na úrovni výsledkov a vplyvov, najmä z hľadiska tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu, o efektívnosti využívania zdrojov a ich európskej pridanej hodnote, s cieľom prijať rozhodnutie o obnovení, zmene alebo pozastavení opatrení. Hodnotiaca správa sa zaoberá aj rozsahom zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou previazanosťou, otázkou, či sú všetky ciele naďalej relevantné, ako aj príspevkom opatrení k prioritám Únie týkajúcim sa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Zohľadňuje aj výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúcich opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. S cieľom sprístupniť finančné prostriedky MSP by sa mal zaviesť systém monitorovania, ktorý by zaručil, že banky použijú finančné prostriedky a záruky na zvýšenie úverovania malých a stredných podnikov. Toto môže zahŕňať systémy podávania správ a kódex správania bánk požičiavajúcich prostriedky MSP. Systém monitorovania taktiež zaistí, že úvery z fondov Únie získajú nielen stredne veľké, ale aj malé podniky a mikropodniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné nástroje v rámci programu sa používajú s cieľom uľahčiť prístup k financiám v prípade MSP orientovaných na rast. Finančné nástroje zahŕňajú nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky.

1. Finančné nástroje v rámci programu sa používajú s cieľom uľahčiť prístup k financiám MSP pri zakladaní a vo fázach rastu a transferu. Finančné nástroje zahŕňajú nástroj vlastného imania a nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky.

Odôvodnenie

MSP sú citlivé na rýchle zmeny podmienok na trhu, preto je pri vyčleňovaní financií potrebné zachovať určitú mieru flexibility.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančné nástroje pre MSP orientované na rast sa môžu prípadne skombinovať s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. XXX/201X (nové nariadenie o štrukturálnych fondoch] a grantmi financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto nariadenia.

2. Finančné nástroje pre MSP sa môžu prípadne skombinovať s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. XXX/201X (nové nariadenie o štrukturálnych fondoch] a grantmi financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Príloha I – Všeobecný cieľ 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu

1. Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Príloha I – Všeobecný cieľ 1 – Ukazovateľ vplyvu 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmena administratívneho zaťaženia MSP (počet dní do založenia nového podniku)

Zníženie administratívneho a regulačného zaťaženia MSP (počet dní potrebných na založenie nového podniku)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ 1 – Rozvoj politiky pre MSP – Ukazovateľ výsledku 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počet členských štátov využívajúcich test MSP

Počet členských štátov využívajúcich test MSP a test potvrdzujúci konkurencieschopnosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ 2 – Podpora podnikania – Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

Najmenej 7 opatrení na zjednodušenie prijatých ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Nástroj EFG sa zameriava na fondy, ktoré poskytujú podnikom vo fáze expanzie a rastu, najmä s cezhraničným pôsobením, rizikový kapitál a mezanínové financie, akými sú napríklad podriadené pôžičky a pôžičky s účasťou, pričom existuje možnosť investovať do podnikov v počiatočnej fáze v spojení s nástrojom vlastného imania pre RDI v rámci programu Horizont 2020. V poslednom uvedenom prípade investície z EFG nepresahujú 20 % celkových investícií EÚ, okrem prípadov viacfázových fondov, keď sa bude financovanie z EFG a nástroja vlastného imania pre RDI poskytovať pomerným dielom, na základe investičnej politiky fondov. Pri EFG sa zabraňuje odkúpeniu (buy-out) alebo nahradeniu kapitálu s úmyslom rozložiť nadobudnutý podnik. Komisia môže vzhľadom na meniace sa podmienky na trhu rozhodnúť o zmene prahovej hodnoty predstavujúcej 20 %.

1. Nástroj EFG sa zameriava na fondy, ktoré poskytujú podnikom vo fáze expanzie a rastu (vrátane inovatívnych podnikov vo fáze expanzie a rastu), najmä s cezhraničným pôsobením, rizikový kapitál a mezanínové financie, akými sú napríklad podriadené pôžičky a pôžičky s účasťou, pričom existuje možnosť investovať do podnikov v počiatočnej fáze v spojení s nástrojom vlastného imania pre RDI v rámci programu Horizont 2020. V poslednom uvedenom prípade investície z EFG nepresahujú 20 % celkových investícií EÚ, okrem prípadov viacfázových fondov, keď sa bude financovanie z EFG a nástroja vlastného imania pre RDI poskytovať pomerným dielom, na základe investičnej politiky fondov. Pri EFG sa zabraňuje odkúpeniu (buy-out) alebo nahradeniu kapitálu s úmyslom rozložiť nadobudnutý podnik. Komisia môže vzhľadom na meniace sa podmienky na trhu rozhodnúť o zmene prahovej hodnoty predstavujúcej 20 %.

POSTUP

Názov

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

Referenčné čísla

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.12.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Emma McClarkin

29.2.2012

Prerokovanie vo výbore

25.4.2012

30.5.2012

9.7.2012

 

Dátum prijatia

10.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (25.9.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

(COM(2011)0834) – C7‑0463/2011 – 2011/0394(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marina Yannakoudakis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vzhľadom na hospodársku krízu v celej EÚ je nevyhnutné, aby sme naše zdroje využívali dobre a aby sme z nich ťažili maximum. Najväčším prínosom všetkých spoločností sú ich zamestnanci, podobne ako podnikatelia, ktorí zakladajú inovatívne a neinovatívne malé a stredné podniky (MSP). Títo zamestnanci a malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú, sú veľmi dôležitou súčasťou európskeho hospodárstva.

V malých a stredných podnikoch sa zatiaľ naplno nevyužíva potenciál prínosu žien(1), preto musíme pracovať na zabezpečení toho, aby sa účasť žien v tejto oblasti zvýšila, a súčasne podporovať praktické odporúčania, ktoré zohľadňujú realitu podnikateľského a hospodárskeho života v konkurenčnom trhovom prostredí.

Zatiaľ čo všetky sektory by mali mať rovnaký prístup k budúcemu programu konkurencieschopnosti podnikov a malých a stredných podnikov (2014 – 2020) (COSME), mali by sme tiež zabezpečiť, aby sa v týchto podnikoch venovala väčšia pozornosť potrebe rovnosti žien a mužov, a to uznaním rovnosti žien a mužov v návrhu.

Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sme dodržali morálny záväzok pomôcť znížiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v rámci celej EÚ, keďže 16 percent obyvateľov 27 členských štátov bolo v roku 2010 ohrozených chudobou, pretože ich disponibilný príjem bol pod hranicou rizika.(2) Táto štatistika vecne objasňuje hodnotu a význam zvyšovania počtu žien – podnikateliek, ktoré sú nerovnorodou skupinou a líšia sa vekom, skúsenosťami a vzdelaním.

Keďže európska hospodárska kríza pretrváva, je nanajvýš dôležité, aby sme efektívne využívali prostriedky zo všetkých iniciatív EÚ, pretože sú dôležitým nástrojom pri podpore hospodárskeho a sociálneho rastu na pracoviskách. Vychádzajúc z tohto predpokladu si spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko kladie za cieľ zvýšiť informovanosť o využívaní súčasných možností financovania, ako je mikrofinancovanie, osobitné granty a rizikový kapitál, s dôrazom na otázku pohlavia.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že ťažkopádne právne predpisy EÚ nie sú najpraktickejším spôsobom napredovania, najmä keď si uvedomíme, že zamestnanosť patrí do právomocí členských štátov. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že najúčinnejší spôsob, ako podporiť udržateľnú hospodársku súťaž a podnikanie, je výmena odporúčaní založených na najlepších postupoch. Má to dvojakú výhodu, pretože sa tým podporujú podnikateľky a zároveň je to relatívne málo finančne nákladné.

Odporúčania založené na najlepších postupoch

Na skutočné pochopenie problému je nevyhnutné zhromaždiť stručné, presné a aktuálne údaje v súlade s pravidlami o ochrane údajov. Tieto údaje by mali byť roztriedené podľa informácií o pohlaví, etnickom pôvode, veku, oblasti, rozsahu a dĺžke podnikania. Tým sa zaistí, aby boli finančné prostriedky smerované do správnych a najefektívnejších oblastí s cieľom zabezpečiť ženám v malých a stredných podnikoch rast a podporu.

Okrem toho sa v stanovisku uznáva, že rovnosť žien a mužov sa najlepšie dosiahne prostredníctvom kvalitného vzdelávania, ktoré podporuje spravodlivosť a nabáda ženy k tomu, aby dosiahli svoj plný potenciál vo všetkých oblastiach zamestnania. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta vzdelávacie programy na podporu poradenstva, ako je európska sieť „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek (ENFEA), ale tvrdí, že na posilnenie tejto iniciatívy je potrebné, aby členské štáty využívali na zabezpečenie a fungovanie takéhoto programu existujúce zariadenia EÚ.

Rozvoj informačných technológií a komunikácie (IKT) môže tiež prispieť k hladkému fungovaniu malých a stredných podnikov tým, že poskytuje možnosti flexibility pri práci. Členské štáty treba nabádať, aby využívali informačné a komunikačné technológie s cieľom zvýšiť informovanosť a prepojenie žien pomocou internetových portálov a blogov, ktoré môžu obsahovať odkazy na príslušné kontakty na ženy podnikateľky a podujatia. Internet a on-line podpora môžu byť tiež príležitosťou pre ženy, ktoré pracujú z domu alebo v odľahlých oblastiach. Pomoc musí byť z hľadiska rozsahu národná a regionálna a musí byť prístupná prostredníctvom rôznych komunikačných médií.

Zhrnutie

Zvyšovanie rovnosti žien a mužov v podnikaní vyžaduje mnohostranný prístup, ktorý presadzuje odporúčania založené na najlepších postupoch, ktoré ponúkajú možnosť výberu, flexibilitu a príležitosť pre ženy. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné stručné, presné a aktuálne údaje, prístup k mikrofinancovaniu, kvalitné vzdelávanie, podporné programy, vzory a informačné a komunikačné technológie (IKT), pričom všetky tieto zložky musia byť nákladovo efektívne. Ak sa bude klásť dôraz na to, že tieto opatrenia sú potrebné, dodržíme morálny záväzok pomôcť znížiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v celej EÚ.

Program COSME je životaschopný plán na nasledujúcich päť rokov a spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si želá, aby konečné znenie zohľadňovalo jedinečný prínos, ktorý môžu ženy v podnikaní dosiahnuť v oblasti presadzovania a podpory rastu a ktorý môže byť veľmi dôležitý ako pomoc pri zmierňovaní vážnej hospodárskej krízy, v ktorej sa Európa v súčasnosti nachádza, ako aj v širšom význame pre globálnu ekonomiku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti.

(1) Komisia v marci 2010 prijala oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie v júni 2010 schválila Európska rada. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Európu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je zvýšiť dynamickosť a konkurencieschopnosť Európy. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti, a to rovnocenne medzi ženami i mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V júni 2008 Komisia prijala oznámenie s názvom „Najskôr myslieť v malom“ – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu, ktoré Európska rada schválila v decembri 2008. Iniciatíva Small Business Act (SBA) poskytuje komplexný rámec politiky pre malé a stredné podniky (MSP), podporuje podnikanie a zakotvuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ do práva a politiky s cieľom posilniť konkurencieschopnosť MSP. V iniciatíve SBA sa ustanovuje 10 zásad a uvádzajú politické a legislatívne akcie na podporu potenciálu MSP v oblasti rastu a vytvárania pracovných miest. Vykonávaním iniciatívy SBA sa prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. V hlavných iniciatívach už boli stanovené viaceré akcie pre MSP.

(3) V júni 2008 Komisia prijala oznámenie s názvom „Najskôr myslieť v malom“ – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu, ktoré Európska rada schválila v decembri 2008. Iniciatíva Small Business Act (SBA) poskytuje komplexný rámec politiky pre malé a stredné podniky (MSP), podporuje podnikanie, kladie si za cieľ lepšie využívať potenciál podnikania medzi mladými ľuďmi a ženami a zakotvuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ do práva a politiky s cieľom posilniť konkurencieschopnosť MSP. V iniciatíve SBA sa ustanovuje 10 zásad a uvádzajú sa politické a legislatívne akcie na podporu potenciálu MSP v oblasti rastu a vytvárania pracovných miest. Vykonávaním iniciatívy SBA sa prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. V hlavných iniciatívach už boli stanovené viaceré akcie pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, prijatom 29. júna 2011 Komisia stanovuje balík legislatívnych návrhov a dokumentov pre rozpočet Únie na roky 2014 – 2020. Vo uvedenom viacročnom finančnom rámci sa uvádza, ako dosiahnuť ciele politík zamerané na zvyšovanie rastu, vytváranie väčšieho počtu pracovných miest v Európe a zavádzanie nízkouhlíkového hospodárstva ohľaduplnejšieho k životnému prostrediu, ako aj medzinárodne renomovanú Európu.

(5) V návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, prijatom 29. júna 2011 Komisia stanovuje balík legislatívnych návrhov a dokumentov pre rozpočet Únie na roky 2014 – 2020. V uvedenom viacročnom finančnom rámci sa uvádza, ako dosiahnuť ciele politík zamerané na zvyšovanie rastu, vytváranie väčšieho počtu pracovných miest rovnocenne pre mužov i ženy v Európe a zavádzanie nízkouhlíkového hospodárstva ohľaduplnejšieho k životnému prostrediu, ako aj medzinárodne renomovanú Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Podnikanie žien a malé a stredné podniky riadené ženami sú kľúčovým zdrojom zvyšovania úrovne zamestnanosti žien, a tým aj väčšej premeny vzdelanostnej úrovne žien na kapitál. Podnikanie žien zabezpečuje tiež podnikovú dynamiku a inováciu, teda potenciál, ktorý v Únii ešte nie je plne využitý, pričom zvýšený počet podnikateliek sa pozitívne prejaví na celom hospodárstve a bude okamžitým prínosom. Ženy sú zvlášť motivované k samostatnej zárobkovej činnosti, pretože riadenie vlastného podniku im umožňuje lepšie si určovať vlastný pracovný čas, a tým lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život. V nestabilnej hospodárskej klíme sa ľahko zanedbávajú opatrenia na podporu podnikateliek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Program by mal vzhľadom na nízky podiel podnikajúcich žien (v Európe len 30 %) podporovať a uľahčovať podnikanie žien, pretože podnikateľky majú významný vplyv na hospodárstvo, a to vďaka schopnosti vytvoriť si pracovné miesto nielen pre seba, ale aj pre iných. Súčasné globálne hospodárske podmienky stavajú do popredia významný rozmer podnikania žien ako rýchlo sa rozvíjajúcej hospodárskej sily a potrebu podporovať ich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11c) Program by mal klásť dôraz na dôležitosť podpory vlastníctva podnikov, vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a podpory bez rodovej segregácie, a to sprístupňovaním príslušných informácií prostredníctvom systému prístupného všetkým zúčastneným stranám, ako aj prostredníctvom kampaní a sietí sociálnych médií. Prostredníctvom univerzít, inštitúcií EÚ, ministerstiev školstva a politických činiteľov v členských štátoch by mal už od najnižších stupňov vzdelávania na rovnocennom základe podporovať podnikanie žien ako oblasť záujmu oboch pohlaví, ako aj vytváranie obrazu podnikateliek ako vzoru hodného nasledovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) keďže finanční sprostredkovatelia poskytujú mikropôžičky (t. j. pôžičky do 25 000 EUR) v rámci režimu záruk; v rámci programu sa v prípade mikrofinancovania nepredpokladá žiaden osobitný okruh, pretože by tým došlo k prekrývaniu s programom v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, ktorý Komisia navrhla 6. októbra 2011 a ktorý sa konkrétne zameriava na mikropôžičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, ako napríklad európske ceny a konferencie, ako aj opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu.

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii, ktorý by sa mal inšpirovať inovačnými a rôznorodými prístupmi zameranými na konkrétne cieľové skupiny, najmä na mladých ľudí a ženy. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, ako napríklad európske ceny a konferencie, projekty, semináre a poradenské programy v oblasti podnikania, ako aj opatrenia na zvyšovanie previazanosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena najlepších postupov, poskytujú vysokú európsku pridanú hodnotu. Prekonávanie súvisiacich prekážok, tradičných názorov a stereotypov o ženách a zvyšovanie dôveryhodnosti žien ako podnikateliek má zásadný význam, pokiaľ ide o povzbudzovanie žien do podnikania, ich zotrvanie na podnikateľskej dráhe a podporu prezentovania týchto žien ako vzorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Pokiaľ je to z praktického hľadiska možné, mali by sa zhromažďovať údaje slúžiace ako ukazovatele miery dosahovania cieľov a rozčleniť podľa pohlavia, etnickej príslušnosti, veku, oblasti, veľkosti a trvania podniku, a to v súlade s ustanoveniami členských štátov o ochrane osobných údajov a s pomocou Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Tieto údaje by sa mali podľa možnosti zhromažďovať tak, aby to pre MSP nevytváralo ďalšie zaťaženie, a vďaka týmto údajom by sa malo prispieť k tomu, aby subjekty s rozhodovacími právomocami boli lepšie informované o osobitných problémoch, ktorým čelia podnikajúce ženy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom a ostatnými programami Únie a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie.

(20) Program by mal dopĺňať iné programy Únie a zároveň by sa malo uznávať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania z Únie by sa medzi programom a ostatnými programami Únie a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke synergie. Nevyhnutné je prijať osobitné opatrenia, ktoré ženám uľahčia získavanie finančných prostriedkov potrebných na uskutočnenie podnikateľských zámerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Program by mal podnikateľkám uľahčiť prístup k dostupným finančným prostriedkom, ktorých cieľom je podporovať podnikanie a rozšíriť podnikanie u žien, a to poskytovaním osobitných grantov a rizikového kapitálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20b) Program by mal poskytovať pomoc tým podnikajúcim ženám, ktoré majú v dôsledku spoločenských faktorov menej informácií o dostupných možnostiach financovania a menej skúseností s finančným riadením a ktoré potrebujú podporu nielen v čase zakladania, ale aj počas celého hospodárskeho cyklu a prípadne aj pri jeho zániku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vo všetkých relevantných iniciatívach a akciách, na ktoré sa vzťahuje tento program, by sa mala zohľadniť zásada transparentnosti a zásada rovnosti príležitostí pre ženy a mužov. V uvedených iniciatívach a činnostiach by sa malo zohľadniť aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov.

(21) Vo všetkých relevantných iniciatívach a akciách, na ktoré sa vzťahuje tento program, by sa mala zohľadniť zásada transparentnosti a rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj ďalšie faktory a prekážky, v dôsledku ktorých je podnikanie z pohľadu žien ešte menej atraktívnou alebo schodnou možnosťou, napr. pokiaľ ide rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, nedostatok vzorov a poradcov, sociálne stereotypy a podnikateľské zručnosti získané v rámci vzdelávania. V uvedených iniciatívach a činnostiach by sa malo zohľadniť aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Program by sa mal zamerať na uľahčenie prístupu k technickej, vedeckej, obchodnej a podpornej sieti a mal by pri rozbiehaní MSP poskytovať príslušné usmernenia pre odbornú prípravu, podporné a poradenské programy všetkým záujemcom – najmä mladým ľuďom a ženám – s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti, vedomosti, podnikateľského ducha a dôveru – ako je to v prípade európskej siete „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek (ENFEA), ktorá zdôrazňuje úlohu, akú môžu ženy zohrávať pri tvorbe pracovných miest a podpore konkurencieschopnosti – a to tým, že prostredníctvom činností na školách, univerzitách, v spoločenstvách a v médiách budú inšpirovať ženy a dievčatá, aby si založili vlastný podnik.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21b) Podnikateľkám i podnikateľom by sa mali ponúkať možnosti osobného rozvoja a odborná príprava v oblasti informačných technológií a jazykov s cieľom rozvíjať ich kompetencie aj vo vzťahu k na medzinárodnému trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21c) Ženy môžu vo vidieckych oblastiach čeliť prekážkam, pokiaľ ide o podporu prístupu k informáciám a finančným a technickým nástrojom a službám, čo môže závažným spôsobom obmedzovať ich schopnosť založiť alebo rozšíriť vlastný podnik. Tento návrh by mal byť preto z geografického hľadiska inkluzívny v tom zmysle, že na túto problematiku bude upozorňovať prostredníctvom proaktívnych marketingových kampaní, ktoré môžu byť pre európskych daňových poplatníkov nákladovo efektívnejšie a môžu oživiť upadajúce vidiecke spoločenstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa) prínos k dosiahnutiu hlavnej priority rodovej rovnosti a podpory a posilnenia postavenia žien a prijímanie opatrení na boj proti prekážkam, pred ktorými stoja podnikateľky, vrátane nedostatočného prístupu k financovaniu, odbornej príprave a informačným technológiám, ťažkostí pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a negatívne kultúrne podmieneného vnímania a stereotypov v súvislosti s podnikajúcimi ženami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

(b) podnietenie podnikateľskej kultúry bez rodových predsudkov a podpora vytvárania a rastu MSP, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín, ako sú mladí ľudia, ženy a marginalizované skupiny spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) rast MSP, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a počet zamestnancov,

(d) rast MSP, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a počet zamestnancov, s rozčlenením podľa pohlavia, etnickej príslušnosti, veku, oblasti, rozsahu a dĺžky podnikania a v súlade s ustanoveniami členských štátov o ochrane osobných údajov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(da) jednoznačné zvýšenie počtu zamestnaných žien, najmä v riadení a strategickom riadení MSP,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Program podporuje vykonávanie stratégie Európa 2020 a prispieva k dosahovaniu cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program prispieva najmä k hlavnému cieľu týkajúcemu sa zamestnanosti.

3. Program podporuje vykonávanie stratégie Európa 2020 a prispieva k dosahovaniu cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program prispieva najmä k hlavnému cieľu týkajúcemu sa zamestnanosti, pričom sa sústreďuje na dosiahnutie 75 % zamestnanosti mužov i žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín;

(b) podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín, ako sú mladí ľudia, ženy a marginalizované skupiny spoločnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám;

(c) zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám a poskytovanie informácií prípadným príjemcom, a to aj osobitným skupinám, ako sú mladí ľudia, ženy a marginalizované skupiny spoločnosti, a zvyšovanie ich informovanosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane odolnosti proti katastrofám, a na zabezpečenie vývoja príslušných infraštruktúr, klastrov na svetovej úrovni a podnikových sietí, rámcových podmienok a vývoja udržateľných produktov, služieb a procesov;

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov vrátane odolnosti proti katastrofám, a na zabezpečenie vývoja príslušných infraštruktúr v mestských aj vidieckych oblastiach, klastrov na svetovej úrovni a podnikových sietí, rámcových podmienok a vývoja udržateľných produktov, služieb a procesov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Osobitná pozornosť sa venuje mladým podnikateľom, novým a potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám, ako aj špecifickým cieľovým skupinám.

2. Osobitná pozornosť sa venuje mladým podnikateľom, podnikateľom z marginalizovaných skupín spoločnosti, ako aj novým a potenciálnym podnikateľom, mužom i ženám, a špecifickým cieľovým skupinám, ako sú mladí ľudia a ženy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností a prístupov, najmä v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

3. Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov na budovanie podnikateľského vzdelávania, zručností a prístupov, najmä v prípade potenciálnych a nových podnikateliek a podnikateľov. Osobitnú podporu treba venovať ženám vo vidieckych oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Zloženie výboru je rodovo vyvážené zavedením rodových kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Príloha I – Špecifický cieľ: Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín – stĺpec 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami, na 50 %

Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými osobami, na 50 % (rovnako mužov i žien).

(1)

V EÚ podniká jedna žena z 10, na rozdiel od mužov, v prípade ktorých podniká každý štvrtý muž. Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011, ktoré predložila poslankyňa Marina Yannakoudakis o podnikaní žien v rámci malých a stredných podnikov (MSP).

(2)

Eurostat, 8. februára 2012.


POSTUP

Názov

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

Referenčné čísla

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

13.12.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Marina Yannakoudakis

20.12.2011

Prerokovanie vo výbore

10.7.2012

 

 

 

Dátum prijatia

19.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Kent Johansson, Christa Klaß, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Doris Pack, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann


POSTUP

Názov

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)

Referenčné čísla

COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.12.2011

ECON

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

TRAN

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ECON

17.1.2012

EMPL

15.12.2011

TRAN

19.12.2011

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Jürgen Creutzmann

17.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.6.2012

18.9.2012

 

 

Dátum prijatia

29.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

49

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Keith Taylor

Dátum predloženia

11.12.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia