BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020

11.12.2012 - (COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Hannu Takkula


Procedure : 2011/0436(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0424/2012
Indgivne tekster :
A7-0424/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020

(COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0884),

–   der henviser til artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0000/2011),

–   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget af 28. marts 2012 om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2012[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 18. juli 2012[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0424/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

3.  minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om "Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa[3], gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine eksisterende politiske prioriteringer og de nye opgaver, der følger af Lissabon-traktaten, samt at reagere på uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af dets politiske prioriteter eller projekter det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres bevislige europæiske merværdi; påpeger, at man selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og forpligtelser, samt Unionens solidaritetsprincip;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167 og 352,

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet ”Europa for Borgerne” for perioden 2014-2020

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Henvisning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet,

udgår

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Henvisning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

efter den almindelige lovgivningsprocedure og i overensstemmelse med kravet om enstemmighed i Rådet i henhold til artikel 352, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union bør EU's institutioner give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder samt føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

(1) I overensstemmelse med artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union har enhver borger ret til at deltage i Unionen demokratiske liv, og EU's institutioner bør give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder samt føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Domstolen har statueret, at anvendelse af et dobbelt retsgrundlag er muligt i undtagelsestilfælde i forbindelse med retsakter,," hvis det er fastlagt, at den samtidig forfølger flere formål, eller har flere led, der er uadskilleligt forbundne, uden at det ene er sekundært og indirekte i forhold til det andet1,” hvilket klart er tilfældet i forbindelse med det program, som er oprettet ved denne forordning, hvor de to hovedformål, nemlig at øge historiebevidstheden og fremme kapaciteten til aktivt medborgerskab, skal sidestilles.

 

__________________

 

1 Jf. sag 411/06 Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet [2009] Sml. I 7585, punkt 10, sag C-166/07 Europa-Parlamentet mod Rådet [2009] Sml. I- 7135, punkt 42, og retspraksis anført deri.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Fremme af borgernes deltagelse i Den Europæiske Unions demokratiske liv kræver en række fælles aktioner fra Unionens side med henblik på at fremme de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettigheder og demokrati, den kulturelle mangfoldighed, tolerance og solidaritet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Objektivt set ligger der en tydelig merværdi i at være unionsborger med fastlagte rettigheder, men Unionen sætter ikke altid effektivt nok fokus på sammenhængen mellem løsningen af en lang række økonomiske og sociale problemer og EU's politikker. De imponerende resultater med hensyn til fred og stabilitet i Europa, langsigtet bæredygtig vækst, stabile priser, en effektiv beskyttelse af forbrugere og miljøet og fremme af grundlæggende rettigheder har således ikke altid ført til, at borgerne har fornemmelsen af et stærkt tilhørsforhold til Unionen.

(3) Objektivt set ligger der en tydelig merværdi i at være unionsborger med fastlagte rettigheder, men Unionen sætter ikke altid effektivt nok fokus på sammenhængen mellem løsningen af en lang række økonomiske og sociale problemer og EU's politikker. Hvis Unionen i fuld udstrækning inddrager sine borgere i udformningen af sin politik, styrker den samhørighedsfølelsen, hvilket navnlig er nødvendigt i en tid med økonomisk og social krise, hvor der er tendens til at glemme EU's resultater med hensyn til fred og stabilitet, beskyttelse af forbrugere og miljøet og fremme af respekten for grundlæggende rettigheder og friheder.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union er der behov for en række forskellige aktioner og samordnede bestræbelser gennem aktiviteter på tværnationalt plan og EU-plan. Det europæiske borgerinitiativ er en enestående mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af EU-lovgivningen.

(4) For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union og samtidig fremme følelsen af fælles borgerskab takket være bedre gensidig viden, er der behov for en række forskellige aktioner og samordnede bestræbelser. Der bør gøres en indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan for at inddrage befolkningen i aktiviteter på tværnationalt plan og EU-plan. Det europæiske borgerinitiativ er en mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af EU-lovgivningen og for at fremme en bredere dialog om EU-anliggender blandt befolkningen

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) For at øge EU-borgernes deltagelse i EU-anliggender bør programmet også tage hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2012 om offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog1, hvor Europa-Parlamentet i stk. 2 heri opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle EU-borgeres ret til at henvende sig til EU’s institutioner på et hvilket som helst sprog, der er officielt i EU, fuldt ud respekteres og gennemføres, idet det sikres, at offentlige høringer er disponible på alle officielle EU-sprog, at alle høringer behandles ens, og at der i forbindelse med høringer ikke forekommer forskelsbehandling på grundlag af sprog.

 

__________________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0256.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt europæisk medborgerskab (2007-2013) indeholdt et handlingsprogram, som har bekræftet behovet for at fremme en løbende dialog med civilsamfundets organisationer og kommunerne og for at støtte borgernes aktive deltagelse.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt europæisk medborgerskab (2007-2013) indeholdt et handlingsprogram, som har bekræftet behovet for at fremme en løbende dialog med civilsamfundets organisationer og offentlige myndigheder på alle territoriale niveauer og for at støtte borgernes og især de unges aktive deltagelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig onlinehøring og efterfølgende møder med høring af interessenterne bekræftede, at både civilsamfundsorganisationer og de deltagende personer finder et nyt program relevant, og at det bør etableres for at have en indvirkning på organisatorisk plan i relation til kapacitetsopbygning og på personligt plan af hensyn til den øgede interesse for EU-anliggender.

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig onlinehøring og efterfølgende møder med høring af interessenterne bekræftede, at både civilsamfundsorganisationer og de deltagende personer finder et nyt program relevant, og at det bør etableres for at have en indvirkning på organisatorisk plan med hensyn til at øge borgernes opmærksomhed med hensyn til interesse for og aktive deltagelse i EU-anliggender.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Med hensyn til projektets temaer, deres indarbejdelse i en lokal og regional sammenhæng og sammensætningen af interessenter bør der være vigtige synergier med andre EU-programmer, nemlig inden for beskæftigelse, sociale anliggender, uddannelse, ungdom og kultur, retfærdighed, ligestilling mellem kvinder og mænd samt ikke-forskelsbehandling og regionalpolitik.

(7) Med hensyn til projektets temaer og deres indarbejdelse i en lokal og regional sammenhæng samt sammensætningen af interessenter bør der være vigtige synergier med andre EU-programmer, nemlig inden for beskæftigelse, sociale anliggender, uddannelse, ungdom, den frivillige sektor, og kultur, sport, retlige anliggender, ligestilling mellem kvinder og mænd og ikke-forskelsbehandling samt solidaritet mellem generationerne og regionalpolitik.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Sådanne synergier kan også opnås ved at anvende de relevante administrative budgetter i Kommissionens forskellige generaldirektorater for offentlig deltagelse, dialog og partnerskaber til gennemførelsen af artikel 10 og 11 i EUT.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det nye program bør dække et bredt spektrum af forskellige aktioner og bl.a. omfatte borgermøder, kontakter og debatter om medborgerskabsspørgsmål, begivenheder på EU-plan, refleksionsinitiativer, der skal definere vigtige øjeblikke i Europas historie, opmærksomhedsskabende initiativer i relation til EU's institutioner og deres funktionsmåde og debatter om europæiske politiske problemstillinger med henblik på at styrke alle aspekter af samfundslivet.

(8) Det nye program bør dække et bredt spektrum af forskellige aktioner, herunder bl.a. borgermøder, kontakter og debatter om medborgerskabsspørgsmål, begivenheder på EU-plan, initiativer, som skal øge bevidstheden om og bidrage til overvejelser omkring vigtige øjeblikke i Europas historie - f.eks. besøg i EU-institutionerne eller Huset for Europæisk Historie - for at gøre befolkningen og navnlig de unge bevidste om EU's historie og om, hvordan E-institutionerne fungerer og debatter om europæiske politiske problemstillinger som f.eks. debatten om Europas fremtid eller spørgsmål, som borgerne har rejst som værende af stor interesse for dem, med henblik på at puste nyt liv i alle aspekter af samfundslivet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om europæisk samvittighed og totalitarisme1 og Rådets konklusioner af 9. og10. juni 2011 om erindringen om forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa understreger værdien af at holde den fælles erindring om fortiden i live som et middel til at lægge fortiden bag sig og opbygge en fremtid, og fremhæver betydningen af Den Europæiske Unions rolle med hensyn til at lette, dele og fremme den fælles erindring om disse forbrydelser. Der bør derfor også tages hensyn til de historiske, kulturelle og interkulturelle aspekters betydning såvel som de eksisterende forbindelser mellem historiebevidsthed og europæisk identitet.

 

__________________

 

1 EUT C 137 E af 27.5.2010, s. 25.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Det er både ønskeligt og hensigtsmæssigt med en afbalanceret fordeling af bevillingerne mellem programmets to indsatsområder vel vidende, at arbejdet med alle europæeres fælles arv og en fælles kollektiv erindring om lidelser og succes i lige så stor udstrækning kan bidrage til udviklingen af en europæisk borgerkultur som til aktioner, der tager direkte sigte på at fremme aktivt medborgerskab.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) En horisontal dimension i programmet bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og overføres, således at der skabes en bedre påvirkning og langsigtet bæredygtighed. Til dette formål bør aktiviteterne være tydeligt koblet op på den europæiske politiske dagsorden og kommunikeres på passende vis.

(9) En horisontal dimension i programmet bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og overføres, således at der skabes en bedre påvirkning og langsigtet bæredygtighed, bl.a. via netværkssamarbejde, platforme for udveksling af information, viden eller bedste praksis, herunder specifikke metoder såsom udbredelse af brugen af informationsteknologier, databaser og sociale medier.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's flersprogede karakter.

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration og deltagelse af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's kulturelle, sproglige og geografiske mangfoldighed og nødvendigheden af at inddrage grupper, som er vanskelige at nå. For at sikre borgerne i EU mere fleksibilitet i forbindelse med og nemmere adgang til programmet bør adgangen især gives til små og mellemstore projekter og ikke begrænses til store projekter alene. Især bør man være omhyggelig med at sikre, at de administrative og finansielle procedurer bliver forenklet.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre adgangen til og fleksibilitet i forbindelse med programmet for borgere og borgergrupper i EU og at mindske den administrative byrde.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Deltagelse af fysiske personer i medlemsstaternes oversøiske lande eller territorier, som er unionsborgere, eller af offentlige og/eller private organisationer og institutioner i disse lande eller territorier bør anerkendes og fremmes med henblik på at styrke forbindelsen med EU og sprede EU’s værdier på effektiv vis i disse fremskudte EU-positioner i verden.

Begrundelse

Eftersom indbyggerne i de oversøiske territorier er unionsborgere, bør de kunne deltage i programmet. Disse lande kan deltage i alle EU-programmer i henhold til den seneste afgørelse om at give de oversøiske territorier associeringsstatus.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Målsætningen om at etablere et dybt forankret og bæredygtigt demokrati og udvikle et blomstrende civilsamfund er fælles for programmet i denne forordning og det europæiske naboskabsinstrument. EU tilbyder de lande, der er omfattet af det europæiske naboskabsinstrument, et privilegeret forhold, der bygger på et gensidigt engagement i fælles værdier og principper.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Denne forordning fastlægger for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde samt om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

(12) Denne forordning fastlægger for programmets samlede varighed en vejledede finansieringsramme, der udgør det finansielle referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde samt om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Ressourcer tildelt til kommunikationsaktioner i henhold til denne forordning skal også omfatte videreformidlingen udadtil af Den Europæiske Unions politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til denne forordnings generelle mål.

udgår

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Støtte til projekter med stor påvirkning prioriteres, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker, med det formål at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger.

(16) Der vil især blive lagt vægt på støtte til projekter, som uanset deres størrelse vil have en stor indvirkning eller anden vis forventes at have et stort potentiale, herunder navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU’s politikker eller til spørgsmål, som borgerne har rejst som værende af stor interesse for dem, og som får dem til at medvirke ved udformningen af EU’s politiske dagsorden, og projekter i medlemsstater, hvor civilsamfundets aktiviteter eller medborgerskab og deltagelse i det politiske liv ligger på et lavt niveau. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles på en måde, der gør det muligt også at medtage mindre projekter samt inddrage grupper, som er vanskelige at nå, bl.a. gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger, således at der bedre kan tages hensyn til projekternes reelle omkostninger, især de specifikke projektomkostninger, der hidrører fra deres geografiske beliggenhed.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Programmet bidrager under det globale mål om at medvirke til forståelsen af Unionen og fremme aktivt medborgerskab til følgende generelle mål:

2. Med den overordnede målsætning om at bringe Europa tættere på sine borgere er programmets generelle mål:

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- bidrag til borgernes forståelse af EU og fremme af deres følelse af et tilhørsforhold til et Europa forenet i mangfoldighed gennem udviklingen af en følelse af en fælles historie;

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

styrkelse af historiebevidsthed og fremme af kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan.

fremme af europæisk medborgerskab og forbedring af vilkårene for borgerne aktive og demokratiske deltagelse og for interkulturel dialog på EU-plan gennem en bedre forståelse af EU's institutioner og politikker.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet har følgende specifikke mål, som gennemføres via aktioner på tværnationalt plan eller med en tydelig europæisk dimension:

Programmet har følgende specifikke mål, som gennemføres via aktioner på tværnationalt plan eller med en europæisk dimension:

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, fælles historie og identitet, EU’s mål med fremme af fred, tolerance, gensidig forståelse, dets værdier, dets kulturelle og sproglige mangfoldighed og borgernes velfærd ved at tilskynde til debat, aktiviteter, refleksion og udvikling af netværk og sammenføring af mennesker fra lokalsamfund og sammenslutninger i hele Europa, således at de kan dele og udveksle erfaringer og drage lære af historien.

(Formuleringen af dette stykke gælder også for Bilaget - del 3 - 1. afsnit - indledning)

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udviklingen vil blive målt i forhold til antallet af modtagere, som nås direkte og indirekte, kvaliteten af projekterne samt andelen af førstegangsansøgere

udgår

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fremme af demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

2. Fremme af samspillet mellem borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle partnerlande såvel som demokratisk engagement, aktivt medborgerskab og interkulturel dialog på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af og deltagelse i Unionens politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan

(Formuleringen af dette stykke gælder også for Bilaget - del 3 - 2. afsnit - indledning)

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udviklingen vil blive målt i forhold til antallet af modtagere, som nås direkte og indirekte, opfattelsen af Unionen og dets institutioner blandt modtagerne, kvaliteten af projekterne samt andelen af førstegangsansøgere.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Opmærksomhed skal særlig rettes mod romaerne og andre mindretal i EU, så de integreres i EU som fuldgyldige EU-borgere.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab

(a) Fremme af bevidsthed om europæisk historie og udvikling af en følelse af en europæisk identitet og et tilhørsforhold til Unionen.

(Formuleringen af dette stykke gælder også for Bilaget - del 1 - 1. afsnit - overskrift)

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

(b) Fremme af europæisk borgerskab gennem demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

(Formuleringen af dette stykke gælder også for Bilaget - del 1 - 2. afsnit - overskrift)

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne ("nyttiggørelsesaktioner").

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne ("formidlings- og udbredelsesaktioner").

Begrundelse

Nogle projekter kan formidles, mens andre kan udbredes (hyppig, gentagen brug).

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at nå disse mål skal programmet bl.a. finansiere følgende typer aktioner, som gennemføres på tværnationalt plan eller med en klar europæisk dimension:

2. For at nå disse mål skal programmet bl.a. - men ikke udelukkende - finansiere følgende typer aktioner, som gennemføres på tværnationalt plan eller med en europæisk dimension:

 

(a) Gensidig læring og samarbejdsaktiviteter såsom:

borgermøder, venskabsbysamarbejde

borgermøder og -paneler, venskabsbysamarbejde, netværk af venskabsbyer og fællesprojekter for lokale myndigheder, civilsamfund og andre lokale aktører;

oprettelse og drift af tværnationale partnerskaber og netværk

projekter, der gennemføres af tværnationale partnerskaber, herunder forskellige typer af interessenter, som er anført i artikel 6, samarbejde mellem forskellige typer af organisationer som f.eks. samarbejdsplatforme for civilsamfundet og dialog mellem civilsamfund og EU-institutioner;

 

projekter vedrørende historiebevidsthed med en klar europæisk dimension;

 

udveksling bl.a. baseret på brugen af informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og/eller sociale medier;

støtte til organisationer af generel europæisk interesse

(b) Strukturel støtte til organisationer såsom:

samfundsopbygning og debatter om medborgerskab baseret på brug af ikt og/eller sociale medier

organisationer af general europæisk interesse som defineret i artikel … gennemførelsesbestemmelserne til forordning nr. XX/2012 [finansforordningen]som f.eks. europæiske netværk og europæiske uddannelsescentre, der forfølger mål af europæisk interesse;

arrangementer på EU-plan

"Europa for Borgerne"-kontaktpunkter;

debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie, navnlig med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under nazismen og stalinismen

programoplysninger/rådgivningsstrukturer i medlemsstaterne på nationalt, regionalt eller lokalt plan

refleksion/drøftelser om fælles værdier

(c) Analytiske aktiviteter på EU-plan såsom:

initiativer til fremme af opmærksomheden om EU's institutioner og deres funktionsmåde

udvalgte studier, som befatter sig med spørgsmål vedrørende programmets målsætninger;

aktioner, som udnytter og yderligere nyttiggør resultaterne af de støttede initiativer

(d) foranstaltninger til at øge opmærksomheden om dette program samt bevidstgørelses- og formidlingsaktiviteter, der tager sigte på at udnytte og yderligere nyttiggøre resultaterne af de støttede initiativer, og som belyser god praksis i forskellige organisationer og organer såsom:

undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med europæisk medborgerskab og aktivt medborgerskab

arrangementer på EU-plan, herunder konferencer, mindehøjtideligheder eller prisuddelinger

støtte af programoplysninger/rådgivnings-strukturer i medlemsstaterne

peer reviews, ekspertmøder og seminarer.

 

debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie og europæisk integration, bl.a. med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under alle diktaturer i Europas historie som f.eks. nazismen, fascismen og de totalitære kommunistiske regimer herunder stalinismen, og for at fremme tolerance og gensidig forståelse i Europa;

 

initiativer til inddragelse af de ældre for at fastholde erindringen om vigtige begivenheder, der har præget europæisk historie;

 

højtideligholdelse af vigtige historiske begivenheder og udbredelse af kendskabet hertil;

 

initiativer til fremme af opmærksomheden om EU's institutioner og deres funktionsmåde og aktioner for i større grad at skabe opmærksomhed om det europæiske medborgerskabs rettigheder og pligter og om menneskerettighederne generelt;

 

refleksion/drøftelser om fælles værdier

 

initiativer til at skabe opmærksomhed om bekæmpelse af forskelsbehandling og fremmedhad

Begrundelse

Aktionerne er blevet omorganiseret alt efter aktivitetens art.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De to indsatsområder nævnt i stk. 1 beskrives i bilaget til denne forordning.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tilskud fra Unionen kan ydes i form af f.eks. driftstilskud eller aktionstilskud.

1. Tilskud fra Unionen kan ydes i form af driftstilskud eller aktionstilskud.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Offentlige kontrakter dækker indkøb af tjenester, som f.eks. til tilrettelæggelse af arrangementer, undersøgelser og forskning, oplysnings- og formidlingsværktøjer, overvågning og evaluering.

2. Offentlige kontrakter dækker indkøb af tjenester, som vil muliggøre gennemførelsen og/eller iværksættelsen af arrangementer, undersøgelser og forskning, oplysnings- og formidlingsværktøjer samt overvågning og evaluering.

Begrundelse

Eftersom ordet "program", når det anvendes i denne afgørelse, henviser til programmet "Europa for Borgere", kan det skabe forvirring at anvende det her. Det er også vigtigt at understrege, at offentlige indkøb bør anvendes her, da hændelser på programniveau er under overvejelse (direkte ord).

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande, i det følgende benævnt "deltagerlandene":

Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande:

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) medlemsstaterne

(a) medlemsstaterne og deres oversøiske lande og territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Begrundelse

Eftersom indbyggerne i de oversøiske territorier er unionsborgere, bør de kunne deltage i programmet. Disse lande kan deltage i alle EU-programmer i henhold til den seneste afgørelse om at give de oversøiske territorier associeringsstatus.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og generelle vilkår og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, der er oprettet i medfør af de respektive rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser eller lignende

(b) tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og generelle vilkår og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, der er oprettet i medfør af de respektive rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser eller lignende aftaler. Projekter eller programmer, som modtager støtte, skal respektere og overholde EU’s principper og værdier, som f.eks. gode naboskabsforbindelser, samarbejde, forsoning og gensidig respekt mellem nationer;

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper, Ngo'er og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk historiebevidsthed, medborgerskab og integration, interkulturel dialog og gensidig forståelse blandt borgerne, navnlig lokale og regionale myndigheder og organisationer, venskabskomitéer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), kulturinstitutioner samt historiske institutter, borgergrupper, Ngo'er og andre af civilsamfundets organisationer (herunder sammenslutninger af frivillige og efterladte) samt kultur-, ungdoms-, uddannelses- og forsknings- og idrætsorganisationer Kommissionen sikrer, at de administrative og bureaukratiske procedurer forenkles for at lette adgangen til programmet.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet kan omfatte fælles aktiviteter inden for programmets områder med relevante internationale organisationer, f.eks. Europarådet og UNESCO, på grundlag af fælles bidrag og i overensstemmelse med finansforordningen.

Programmet kan støtte fælles aktiviteter inden for programmets områder med relevante internationale organisationer, f.eks. Europarådet og UNESCO, på grundlag af fælles bidrag og i overensstemmelse med finansforordningen.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen iværksætter programmet i overensstemmelse med finansforordningen og med bestemmelserne i bilaget til denne forordning.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fører en løbende dialog med programmets tilskudsmodtagere samt relevante interessenter og eksperter.

Kommissionen fører en løbende dialog med programmets tilskudsmodtagere samt relevante partnere og eksperter.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem dette program og instrumenter inden for andre områder af EU's aktioner, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, social integration, ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af forskelsbehandling, forskning og innovation, udvidelsespolitikken og EU's optræden udadtil.

Kommissionen sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem de foranstaltninger, der gennemføres i programmet, som oprettes gennem denne forordning, og instrumenter inden for andre EU-aktioner, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, sport, kultur, den audiovisuelle sektor, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, social integration, ligestilling mellem kønnene, solidaritet mellem generationerne, frivilligt arbejde bekæmpelse af forskelsbehandling, forskning og innovation, informationssamfundet, naboskabs- og udvidelsespolitikken - især på det grænseoverskridende plan - og EU’s optræden udadtil.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er 229 mio. EUR.

1. I henhold til punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af .../… mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning er det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af programmet mindst 229 mio. EUR De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden.

Begrundelse

Formålet er at fremhæve budgetmyndighedens rolle.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ressourcer tildelt til kommunikationsaktioner i henhold til denne forordning skal også omfatte videreformidlingen udadtil af Unionens politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til denne forordnings generelle mål.

udgår

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Budgetmyndigheden godkender de disponible bevillinger for hvert regnskabsår, dog uden at dette tilsidesætter bestemmelserne i Rådets forordning om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 og i den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning..

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

kan efter procedurerne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører EU’s finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter procedurerne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen af dette program, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Den Europæiske Unions finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering af dette program.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som følge af gennemførelsen af denne forordning skal udtrykkeligt give Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne kontrol og inspektion på stedet; denne bestemmelse berører ikke første og andet afsnit.

Samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som følge af gennemførelsen af denne forordning skal udtrykkeligt give Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne kontrol og inspektion på stedet af projekter, der henhører under dette program; denne bestemmelse berører ikke første og andet afsnit

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvad angår de specifikke målsætninger, som er omhandlet i artikel 2, måles udviklingen i forhold til de indikatorer, der er fastlagt i bilaget.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Tilskud, der ydes i 2014

 

For tilskud, der ydes i 2014, kan den periode, hvor udgifterne er støtteberettiget, løbe fra den 1. januar 2014, såfremt udgifterne ikke ligger forud for den dato, hvor anmodningen om støtte blev indgivet, eller den dato, hvor støttemodtagerens regnskabsår begynder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at programmet kan starte den 1. januar 2014, selv om processen forsinkes.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – generel indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Supplerende oplysninger om adgang til programmet

Supplerende oplysninger om støttede aktioner

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – 1. afsnit - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

AKTIONSOMRÅDE 1: Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab

AKTIONSOMRÅDE 1: Fremme af bevidsthed om europæisk historie og udvikling af en følelse af en europæisk identitet og et tilhørsforhold til Unionen.

(Ordlyden fra ændringsforslaget til Artikel 3, stk. 1, 1. afsnit, litra a)

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette aktionsområde defineres af de mulige projekter og initiativer, som kan lanceres under denne overskrift, ikke af typen af civilsamfundsorganisationer eller aktører, som kan ansøge.

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under dette område støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til diversitet. Der kan stilles midler til rådighed for refleksionsinitiativer vedrørende årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende nazisme og stalinisme) og til at mindes ofrene herfor. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre referencepunkter i nyere europæisk historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, som tilskynder til tolerance og forsoning, og som skal nå ud til den yngre generation.

På aktionsområdet støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende europæisk historie og kulturel og sproglig mangfoldighed og fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene. Der kan stilles midler til rådighed til initiativer, der maner til eftertanke og debat vedrørende årsagerne til, at der opstod totalitære og autoritær regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende, nazismen, der førte til Holocaust, og de totalitære kommunistiske regimer, herunder stalinismen), og til at mindes ofrene for deres forbrydelser. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre afgørende øjeblikke i nyere europæisk historie såvel som vigtige milepæle i den europæiske integration. Navnlig foretrækkes aktioner, som tilskynder til tolerance, gensidig forståelse via interkulturel dialog, forsoning og historiebevidsthed og en følelse af et tilhørsforhold til Unionen som et middel til at lægge fortiden bag sig og opbygge fremtiden, navnlig med henblik på at nå ud til den yngre generation og samtidig bekæmpe racisme og intolerance.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som vejledning anvendes ca. 25 % af programmets samlede budget til dette aktionsområde.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

AKTIONSOMRÅDE 2: Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

AKTIONSOMRÅDE 2: Fremme af europæisk medborgerskab gennem demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

(Ordlyden fra ændringsforslaget til Artikel 3, stk. 1, 1. afsnit, litra b)

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette aktionsområde defineres af de mulige projekter og initiativer, som kan lanceres under denne overskrift, ikke af typen af civilsamfundsorganisationer eller aktører, som kan ansøge. Aktionsområdet omfatter aktiviteter, som dækker aktivt medborgerskab i ordets bredeste forstand med særlig fokus på at strukturere metoder til langsigtet bæredygtighed. Initiativer og projekter med en klar sammenhæng med den europæiske politiske dagsorden foretrækkes.

Aktionsområdet omfatter aktiviteter, som dækker aktivt medborgerskab i ordets bredeste forstand med særlig fokus på at strukturere metoder til at sikre en varig virkning af de støttede aktiviteter. Initiativer og projekter - især små projekter - med en sammenhæng med den europæiske politiske dagsorden foretrækkes samt initiativer og projekter, der omfatter samarbejde, herunder netværkssamarbejde, dialog mellem civilsamfund og unionsinstitutioner samt borgerfokuserede metoder såvel som spørgsmål, borgerne har rejst som værende af stor interesse for dem. Der vil endvidere blive fokuseret på at inddrage grupper, som er vanskelige at nå.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktionsområdet omfatter også projekter og initiativer, som udvikler muligheder for solidaritet, samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

Aktionsområdet omfatter også projekter og initiativer, som udvikler muligheder for gensidig forståelse og solidaritet, og fremmer deltagelsesdemokrati, samfundsengagement, netværkssamarbejde og frivilligt arbejde på EU-plan

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der udestår fortsat en del arbejde med at tiltrække flere kvinder til den politiske og økonomiske beslutningsproces. De politiske beslutningstagere, hvis beslutninger påvirker menneskers liv, bør i højere grad lytte til kvinder og handle derefter.

Der udestår fortsat en del arbejde med at få flere unge, kvinder og kulturelle mindretal til at deltage i det demokratiske liv og i den politiske og økonomiske beslutningsproces. De politiske beslutningstagere, hvis beslutninger påvirker menneskers liv, bør i højere grad lytte til dem og handle derefter.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Da fuld integration af mindretal er et af EU's permanente mål, skal der findes en mere konstruktiv tilgang, der tilskynder dem til at involvere sig politisk og civilsamfundsmæssigt.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 2 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som vejledning anvendes ca. 60 % af programmets samlede budget til dette aktionsområde.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HORISONTAL FORANSTALTNING: Nyttiggørelse

HORISONTAL FORANSTALTNING: Formidling og udbredelse af resultater

Begrundelse

Da vi her har med horisontale og i visse tilfælde temmelig abstrakte aktioner at gøre, bør navngivningen, forklare, hvad det drejer sig om. Desuden er det ikke blot resultaterne, der skal formidles. Konsekvenserne af dem, og den merværdi, som de indebærer, bør udnyttes igen og igen og i visse tilfælde i andre sektorer. Medtagning af begrebet "udbredelse" afspejler denne tankegang. Hvis udviklingen af en ny metodologi f.eks. er et resultat af et projekt, kan dette udnyttes igen og igen i forbindelse med andre projekter.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 3 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne aktion defineres for programmet generelt og gælder for både aktionsområde 1 og 2.

Denne aktion defineres for programmet generelt og gælder for både aktionsområde 1 og 2. Den finder kun anvendelse, hvor den synes nyttig, nødvendig og proportional

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 3 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den støtter initiativer, som gør det lettere at overføre resultater, giver et bedre afkast og øger læring baseret på erfaring. Selve formålet med denne aktion er en yderligere "nyttiggørelse" og udnyttelse af resultaterne af de lancerede initiativer med henblik på at fremme bæredygtighed på lang sigt.

Den støtter programmet ”Europa for Borgerne” og initiativer, som gennemføres i programlandene, og som gør det lettere at overføre resultater og giver et bedre afkast og øger læring. Selve formålet med denne foranstaltning er en yderligere "nyttiggørelse" og udnyttelse af resultaterne af de iværksatte initiativer med henblik på at sikre deres varige effekt.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 3 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, de berørte parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-peer-udveksling, uddannelse af undervisere samt f.eks. udvikling af en database for organisationer/projekter, som finansieres af programmet.

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer og den viden, de berørte parter på bl.a. lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem de sociale medier eller uddannelse. Sidstnævnte kan omfatte peer-to-peer-udvekslinger, uddannelse af undervisere samt f.eks. udvikling af ikt-værktøjer, der formidler oplysninger om de organisationer/projekter, som finansieres af programmet.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Bilag – del 1 – afsnit 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som vejledning vil ca. 5 % af det samlede budget, der tildeles programmet, blive afsat til dette aktionsområde.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelt prioriteres støtte til projekter med stor effekt, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker med hensyn til at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden.

Generelt prioriteres støtte til projekter uagtet deres størrelse, som har stor effekt eller som på anden vis viser sig at have et stort potentiale, og navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU’s politikker eller til anliggender, som borgerne har rejst som værende af stor interesse for dem, og som før dem til at medvirke ved udformningen af EU’s politiske dagsorden.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet og størstedelen af aktionerne kan forvaltes centralt af et forvaltningsorgan.

Programmet og størstedelen af aktionerne forvaltes centralt af et forvaltningsorgan. Ved valget af projekter bør forvaltningsorganet i videst muligt omfang forsøge at opnå en geografisk balance ved fordelingen af midler og det fører tilsyn med, at godtgørelsen af udgifter til projekter sker på grundlag af de faktiske udgifter. Forvaltningsorganer tilbyder ligeledes oplysninger, råd og uddannelse på ansøgerens eget sprog.

Begrundelse

Det fastsættes i forordningen, hvilke former for institutioner der samordner programmerne.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle aktioner gennemføres på et tværnationalt grundlag eller bør have en klar europæisk dimension. De vil fremme borgernes mobilitet og udveksling af idéer i Den Europæiske Union.

Alle aktioner gennemføres på et tværnationalt grundlag eller bør have en europæisk dimension. De fremmer medborgerskab og udveksling af idéer i Unionen.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aspekterne netværkssamarbejde og fokusering på multiplikatoreffekter, herunder brug af de nyeste informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og sociale medier, spiller en vigtig rolle og vil komme til udtryk både i aktiviteternes art og i viften af deltagende organisationer. Der gøres en stor indsats for at fremme udviklingen af samspils- og synergieffekter blandt de forskellige parter, der deltager i programmet.

Aspekterne netværkssamarbejde og fokusering på multiplikatoreffekter, herunder brug af de nyeste informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og sociale medier, navnlig med henblik på at nå ud til den yngre generation, spiller en vigtig rolle og vil komme til udtryk både i aktiviteternes art og i viften af deltagende organisationer. Der gøres en stor indsats for at fremme udviklingen af samspils- og synergieffekter blandt de forskellige parter, der deltager i programmet, samt deltagelsen af grupper, som er vanskelige at nå.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan om nødvendigt gennemføre oplysnings-, publikations- og formidlingsaktiviteter og dermed sikre bred formidling og stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der støttes gennem programmet.

Kommissionen gennemfører om nødvendigt oplysnings-, publikations- og formidlingsaktiviteter og dermed sikre bred formidling og stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der støttes gennem programmet. Dette vil understøtte de informationer og de kampagner, der udsendes og gennemføres på medlemsstatsniveau på alle EU's officielle sprog.

Begrundelse

Selv om engelsk, fransk og tysk dominerer som arbejdssprog i forbindelse med gennemførelse af projekter, vedrører programmet europæisk borgerskab, og derfor skal der tilskyndes til kommunikation på de 23 (24 fra og med 2013) officielle sprog. Dette er et af EU's grundlæggende principper.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det tildelte budget skal også omfatte videreformidlingen udadtil af EU's politiske prioriteter.

udgår

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Bilag – del 2 – afsnit 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ca. 10 % af det samlede budget afsættes til programforvaltning.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Bilag – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De specifikke mål i artikel 2 beskriver de resultater, som søges opnået gennem programmet. Fremskridtet måles ved hjælp af resultatrelaterede indikatorer som følger:

De specifikke mål i artikel 2 beskriver de resultater, som søges opnået gennem programmet. Fremskridtene måles ved hjælp af resultatrelaterede indikatorer såsom:

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 1: Øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde

Specifikt mål nr. 1: Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, fælles historie, kulturarv og identitet, EU’s mål med fremme af fred, tolerance, gensidig forståelse, dets værdier, dets kulturelle og sproglige mangfoldighed og borgernes velfærd ved at tilskynde til debat, aktiviteter, refleksion og udvikling af netværk og sammenføring af mennesker fra lokalsamfund og sammenslutninger i hele Europa, således at de kan dele og udveksle erfaringer og drage lære af historien.

(Ordlyden fra ændringsforslaget til Artikel 2, stk. 1, 1. afsnit)

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne tabel udgår.

(Jf. ændringsforslag 82-88)

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indikatorer:

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Antal direkte involverede deltagere

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Antal personer, som indirekte nås af programmet

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Antal medlemsstater og andre lande involveret i projekter

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Antal projekter

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Projektansøgningernes kvalitet og det omfang, inden for hvilket resultaterne af de udvalgte projekter kan udnyttes/overføres yderligere

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Procentdel af førstegangsansøgere.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 2: Fremme borgernes demokratiske deltagelse og aktive medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

Specifikt mål nr. 2: Fremme af samspillet mellem borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle partnerlande såvel som demokratisk engagement, aktivt medborgerskab og interkulturel dialog på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af og deltagelse i Unionens politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan

(Ordlyden fra ændringsforslaget til Artikel 2, stk. 2, 1. afsnit)

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – tabel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne tabel udgår.

(Jf. ændringsforslag 91-106

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indikatorer:

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal direkte involverede deltagere

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal personer, som indirekte nås af programmet

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal deltagende organisationer

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal medlemsstater og andre lande involveret i projekter

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Opfattelsen af EU og dets institutioner blandt modtagerne

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Projektansøgningernes kvalitet

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Procentdel af førstegangsansøgere.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal tværnationale partnerskaber, herunder forskellige typer af interessenter

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal netværk af venskabsbyer

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Antal og kvalitet af politiske initiativer som opfølgning på aktiviteter, som støttes af programmet på lokalt eller europæisk plan

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 j (nyt) – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Aktiviteternes geografiske dækning:

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 j (nyt) – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

• Sammenligning mellem procentdelen af ​​projekter, der forelægges af en medlemsstat som ledende partner, og procentdelen af ​​den pågældende medlemsstats befolkning ud af EU’s samlede befolkning;

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 j (nyt) – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

• Sammenligning mellem procentdelen af ​​projekter, der udvælges pr. medlemsstat som ledende partner, og procentdelen af ​​den pågældende medlemsstats befolkning ud af EU’s samlede befolkning

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 j (nyt) – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

• Sammenligning mellem procentdelen af ​​projekter, der forelægges af en medlemsstat som ledende partner eller samarbejdspartner, og procentdelen af ​​den pågældende medlemsstats befolkning ud af EU’s samlede befolkning

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Bilag – del 3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt) – led 1 j (nyt) – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

• Sammenligning mellem procentdelen af ​​projekter, der udvælges pr. medlemsstat som ledende partner eller medpartner, og procentdelen af ​​dens befolkning ud af EU’s samlede befolkning

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag “Europa for Borgerne” for perioden 2014-2020, som efterfølger det nuværende program for perioden 2007-2013, er på trods af et forholdsvist beskedent budget (som er anslået til 229 mio. EUR) et af de mest synlige programmer, som behandles af Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg. Formålet med programmet er at styrke historiebevidsthed og fremme kapacitet til aktivt borgerskab på EU-plan, og det er fortsat det eneste program, som udelukkende beskæftiger sig med fremme af disse mål på EU-plan. Forslaget til det nye program ligner det nuværende program “Europa for Borgerne” for perioden 2007-2013, som ordføreren også var ansvarlig for. Denne betænkning indeholder ordførerens synspunkter vedrørende det foreslåede program.

Kommissionens forslag er baseret på midtvejsvurderingen af det nuværende program, og det hævdes deri, at der er taget højde for høringer af de vigtigste interessenter. Kommissionen har imidlertid på trods af omfattende ligheder mellem det nuværende og det kommende program på overraskende vis og uden at afgive yderligere forklaringer eller forelægge begrundelser foretaget en mindre, men dog væsentlig, ændring i sit nye forslag: Det har erklæret artikel 352 i TEUF for at være det eneste retsgrundlag. Den pågældende artikel indeholder bestemmelse om en særlig lovgivningsprocedure, nemlig godkendelsesproceduren, som kun giver Europa-Parlamentet mulighed for at godkende eller forkaste men ikke ændre teksten. I henhold til denne procedure er det Rådet for De Europæiske Fællesskaber, som har fået den førende rolle. Førhen, men dog under den tidligere EU-traktat, TEU, havde programmet fået et dobbelt retsgrundlag, som skulle afdække dets forskellige målsætninger, bl.a. aktivt medborgerskab, kulturel mangfoldighed og historiebevidsthed, og det vedtoges under (det der nu kaldes) den almindelige lovgivningsprocedure.

Ordføreren såvel som Kultur- og Uddannelsesudvalget har været tilbageholdende med at godkende det foreslåede retsgrundlag, og der blev truffet afgørelse om at indhente en udtalelse fra Parlamentets Juridiske Tjeneste. Udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste i denne sag, som efterfølgende blev godkendt af Parlamentets Retsudvalg, konkluderede, at det var hensigtsmæssigt med et dobbelt retsgrundlag for programmet, da programmets to målsætninger blev betragtet som ligeværdige, men dog klart omfattet af forskellige artikler i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), nemlig artikel 167 og artikel 352. Ordføreren har gjort adskillige forsøg på at nå frem til et forlig i denne sag, men hverken Kommissionen eller Rådet har udvist ønske om at ændre deres synspunkter i denne sag.

Denne betænkning er derfor blevet udarbejdet i en periode med et proceduremæssigt dødvande. Ordføreren og udvalget har vedtaget at forkaste forslaget i dets nuværende form. Men udarbejdelsen af denne betænkning, hvilket er vigtigt i betragtning af det nuværende programs succes, dets betydning for de europæiske borgere såvel som dets klare europæiske "merværdi", er blevet foretaget med henblik på at tydeliggøre Europa-Parlamentets holdning til dette forslag. Ordføreren håber, at hans henstillinger og ændringer såvel som de efterfølgende henstillinger og ændringer fra hans kollegers side hurtigt vil blive taget i betragtning af Kommissionen og Rådet, således at det nye program ikke forsinkes eller, hvad der er endnu værre, tages af bordet. Ordføreren ønsker at understrege, at forslaget med undtagelse af det foreslåede retsgrundlag, er temmelig godt i den foreliggende udgave, og at Rådet yderligere har forbedret teksten.

I betragtning af den stramme tidsplan og for at sikre, at det nye program ikke forsinkes på grund af Europa-Parlamentets foranstaltninger, har ordføreren taget hensyn til Rådets tekst, som blev offentliggjort den 4. maj 2012. Man kan håbe på, at der kan opnås enighed om den endelige tekst (også med Kommissionen og Rådet), og at den kan vedtages i begyndelsen af 2013, hvilket giver mulighed for en gnidningsløs overgang fra det nuværende program ”Europa for Borgerne” til det nye program.

Ordførerens vigtigste henstillinger og ændringer til forslaget er blevet foretaget på følgende områder og/eller måder:

a) ændre retsgrundlaget, så det afspejler Europa-Parlamentets synspunkter, dvs. dobbelt retsgrundlag: artikel 352 og 167 i TEUF

b) styrke den del af programmet, som vedrører historiebevidsthed ved allerede at understrege dette i de generelle målsætninger

c) understrege betydningen af små græsrodsinitiativer og bottom-up-initiativer og spørgsmål, som borgerne har rejst som værende af stor interesse for dem; tage hensyn til projekters fremtidige potentiale i lige udstrækning og ikke kun til deres kortsigtede omfattende følger

d) minimere budgetmidler til Kommissionens egen kommunikationsvirksomhed, således at midler anvendes der, hvor de bevirker mest

e) sikre, at forslaget belyser sportsorganisationers rolle

f)  i videst mulig omfang sikre en geografisk balance ved fordelingen af midler.

Derudover ønsker ordføreren at gøre opmærksom på den omstændighed, at Rådet endnu skal drøfte det i Kommissionens forslag planlagte budget. Budgettet vil blive drøftet, når den flerårige finansielle ramme er blevet endeligt fastlagt. Når dette har fundet sted, håber ordføreren, at Kultur- og Uddannelsesudvalget såvel som Europa-Parlamentet som helhed vil bestræbe sig på en forøgelse af finansieringsrammen. På indeværende tidspunkt svarer de budgetterede tal ikke engang til den finansielle ramme for det nuværende program "Europa for Borgerne", hvis inflationen tages i betragtning.

MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 3.

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky og Inês Cristina Zuber

for GUE/NGL-Gruppen

For øjeblikket finansieres arbejdet i en række ngo'er og samarbejdet mellem venskabsbyer gennem programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013).

Rådet har imidlertid med støtte fra et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer foretaget gennemgribende ændringer i Kommissionens oprindelige forslag.

Ifølge afstemningen i udvalget vil 25 % af programmet (mod 4 % tidligere) kunne anvendes "europæisk historiebevidsthed", som er et uklart begreb, og som går videre end den nødvendige ihukommelse af ofrene for totalitære regimer.

Vi accepterer ikke, at de kommende generationer fyldes med historiske løgne, som sætter lighedstegn mellem kommunisme og nazisme, eller som forsøger at få de tidligere fascistiske regimer i Sydeuropa eller kolonialismen til at gå i glemmebogen.

Det ville være en fornærmelse mod alle de kommunister og andre demokrater, som kæmpede mod disse regimer og betalte med deres liv.

Der er tale om en skæv historieopfattelse.

Vi har stemt imod denne betænkning, fordi vi forsvarer: - mangfoldighed og respekt for de forskellige kulturer og befolkninger, som udgør Europa;

- adskillelsen mellem det politiske arbejde og historikernes og forskernes arbejde;

- de demokratiske principper, som indebærer debat og muligheden for en kritisk holdning til EU og dens opbygning og dens historie.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Doris Pack

Formand

Kultur- og Uddannelsesudvalget

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" (COM(201)884 - 2011/0436(APP))

Med skrivelse af 5. marts 2012 bad De i henhold til forretningsordenens artikel 37 Retsudvalget om en udtalelse om det af Kommissionens valgte retsgrundlag for forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" (2014-2020). Kommissionen fremsatte forsalget den 134. december 2011 på grundlag af artikel 352 i TEUF. I Deres skrivelse stiller De spørgsmålstegn ved dette under henvisning til, at det nuværende program "Europa for Borgerne" (2007-2013) har et dobbelt retsgrundlag, nemlig de tidligere artikler 1521 og 308 i EF-traktaten (nu artikel 167 og 32 i TEUF), og blev vedtaget efter proceduren med fælles beslutningstagning.

Baggrund

I. Forslaget

Kommissionen har foreslået t program "Europa for Borgerne" for perioden 014-2020, som bygger på det eksisterende program. Med hensyn til det overordnede mål med forslaget fastsættes det i artikel 1, stk. 2: "Programmet bidrager under det globale mål om at medvirke til forståelsen af Unionen og fremme aktivt medborgerskab til følgende generelle mål: styrkelse af historiebevidsthed og fremme af kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan". Artikel 2 er mere konkret: Programmet tilsigter "øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde" (artikel 2, stk. 1) og "fremme af demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces (artikel 2, stk. 2). Som det fremgår af begrundelsen for forslaget er formålet at "mobilisere borgerne på lokalt plan til at debattere konkrete spørgsmål af EU-interesse"[1]. "Dermed bliver de opmærksomme på, hvilken virkning EU's politikker har på deres dagligdag."

I artikel 3, 4 og 5 ff. fastlægger og definerer forslaget, hvordan disse mål skal nås: Foranstaltninger, programmets struktur, deltagelse, samarbejde med internationale organisationer, gennemførelse af programmet osv.

II. Retsgrundlaget

1. Retsgrundlaget for forslaget

Forslaget bygger på artikel 352 i TEUF, der har følgende ordlyd:

"Artikel 352

Såfremt en handling fra Unionens side forekommer påkrævet inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne, for at nå et af målene i heri, og disse ikke indeholder fornøden hjemmel hertil, vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og med Europa-Parlamentets godkendelse passende bestemmelser hertil. Hvis de pågældende bestemmelser vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og med Europa-Parlamentets godkendelse."

2. Forslag om ændring af retsgrundlaget

I Deres anmodning om en udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget, henviser De til muligheden for at tilføje artikel 167 i TEUF, der har følgende ordlyd:

"Artikel 167

1. Unionen bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv.

2. Unionen skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder:

- forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie

- bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning

- ikke-kommercielle udvekslinger

- kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor,

3. [...]

4. [...]

5.

For at bidrage til virkeliggørelse af målene i denne artikel:

— vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Regionsudvalget tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser [...]."

III. Analyse

1. Domstolens principper

Som Domstolen har påpeget, er valget af retsgrundlag af "forfatningsretlig betydning"[2] som følge af princippet om "tillæggelse af beføjelser", som danner grundlaget for Unionen. Domstolen har ligeledes statueret, at foranstaltninger skal bygge på ét retsgrundlag. En foranstaltning, som har to formål, to målsætninger og to dele bør bygge på et enkelt retsgrundlag, som skal bestemmes af den vigtigste del af foranstaltningen[3]. Dobbelt retsgrundlag kan anvendes, hvis det "godtgøres, at der med den pågældende retsakt samtidig forfølges flere formål, eller at den har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet"[4].

Domstolen har ligeledes fastsat de forskellige kriterier for valget af retsgrundlag i en given sag. Disse kriterier er blevet gentaget i Domstolens retspraksis og kan sammendrages som følger:

- valget er ikke subjektivt; det skal bygge på objektive faktorer, som kan underkastes domstolskontrol[5],

- blandt disse faktorer medtages formål med og indhold af den pågældende foranstaltning[6].

Med hensyn til anvendelsen af artikel 352 i TF som retsgrundlag har Domstolen statueret, at foranstaltninger i henhold til artikel 352 kun er berettiget i tilfælde, hvor ingen anden traktatbestemmelse giver Unionen den fornødne kompetence[7]. Det specifikke retsgrundlag i denne forbindelse er derfor artikel 167 i TEUF.

2. Formålet med forslaget

Forslaget tilstræber to forskellige formål: "historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" og" demokratisk engagement og aktivt medborgerskab" (artikel 3, stk. 1). Begge disse målsætninger er lige vigtige, og ingen af dem er subsidiær til den anden.

(a) "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab"

I artikel 167, stk. 2, i TEUF tales der om "forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie". Målsætningen om "bevidsthed" henviser til Unionens historie og er dermed omfattet af artikel 167 i TEUF. Der skal henvises til, at den kendsgerning, at ordet "kultur" ikke udtrykkeligt er nævnt i forsalget eller blandt målsætningerne, ikke giver et andet resultatet. Det er ikke nødvendigt med en udtrykkelig henvisning til "kultur" for at anvende artikel 167 i TEF, da en henvisning til "bevidsthed" er tilstrækkelig.

(b) "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab".

Forslagets anden målsætning vedrører "aktivt medborgerskab" vedrører det europæiske statsborgerskab. Traktaten indeholder intet specifikt retsgrundlag for dette spørgsmål. Der vil derfor være nødvendigt at anvende artikel 352 i TEUF. For at artikel 352 i TEUF kan anvendes som retsgrundlag, skal den pågældende foranstaltning være nødvendigt for at opnå en af de målsætninger, der er indeholdt i traktaten (se formuleringen af artikel 352, stk. 1). Artikel 9 i EUT etablerer et Unionsborgerskab som supplement til nationalt statsborgerskab[8]. I artikel 1, stk. 1, i EUT kræves det, at "Institutionerne [..] på passende måder (giver) borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt" for dermed at fremme et aktivt unionsborgerskab. Sidstnævnte målsætning forfølges af de foranstaltninger i forslaget, der vedrører "europæisk medborgerskab". Artikel 352 forekommer derfor at være et hensigtsmæssigt retsgrundlag for disse foranstaltninger.

3. "Europa for Borgerne" 2007 - 2013

En sammenligning med det nuværende program, som De også henviser til i Deres anmodning om en udtalelse om retsgrundlaget, bekræfter denne konklusion: Det nuværende program tilsigter på den ene side at inddrage de europæiske borgere i den europæiske integrationsproces og på den anden side at udvikle en europæisk identitet blandt de europæiske borgere på grundlag af anerkendte fælles værdier og en anerkendt fælles historie og kultur. De kulturelle aspekter er dækket af artikel 167 i TEUF, mens medborgerskab, som traktaterne ikke giver noget konkret retsgrundlag for, var omfattet af artikel 352 i TEUF. Begge disse artikler danner tilsammen retsgrundlaget for programmet "Europa for Borgerne" i udgaven fra 2006.

4. Proceduremæssige aspekter

Det skal navnes, at anvendelsen af artikel 352 i TEUF sammen med andre traktatbestemmelser indebærer, at de forskellige procedurer kombineres. Selv om Domstolen generelt har været af den opfattelse, at det ikke er muligt med to forskellige retsgrundlag, såfremt proceduren for behandlingen af dem er uforenelige[9], har den ikke rejst spøgsmålet om uoverensstemmelse i forbindelse med artikel 352 i TEUF (da anvendelsen af artikel 352 i TEU nødvendigvis betyder, at der ikke forefindes noget andet retsgrundlag). Tværtimod giver Domstolen mulighed for at kombinere enstemmighedskravet i artikel 352 i TEUF med andre procedurer som f.eks. den almindelige lovgivningsprocedure[10]. Det forekommer derfor, at den almindelige lovgivningsprocedure sammen med enstemmighed finder anvendelse.

5. Den Juridiske Tjenestes indstilling

Den Juridiske Tjeneste har fremført både i et notat til Deres udvalg af 21.2.2012 og i et notat af 15.3.2012 som følge af anmodningen til Retsudvalget om en udtalelse om retsgrundlaget, at artikel 167 og 352 i TEUF bør anvendes som retsgrundlag for forslaget.

IV. Konklusioner og henstillinger

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på sit møde den 27. marts 2012. På mødet vedtog det enstemmigt[11] at indstille, at det korrekte retsgrundlag for forslag til forordning om oprettelse af programmet "Europa for Boaerne" var artikel 167 og 352 i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2911)0884, begrundelse, s. 2.
 • [2]  Udtalelse 2/00 af 6. december 2001 om Cartagena-protokollen [2001] ECR I-9713
 • [3]  Sag C-42/97 Parlamentet mod Rådet [1999] ECR I-869, punkt 39 og 40.
 • [4]  Sag C-441/06 Kommissionen mod Parlamentet og Rådet [2007] ECR I8887, punkt 47.
 • [5]  Sag 45/86 Kommissionen mod Rådet (1987) ECR 1439, punkt 5.
 • [6]  Se sag C-300/89 Kommissionen mod Rådet [1991]ECR I-287, punkt 10, sag C-411/06 Kommissionen mod Parlamentet og Rådet [2009] ECR I8887, punkt 45, sag C-166/06 Parlamentet mod Rådet [2009] ECR I-7135, punkt 4.
 • [7]  Sag 45/86 Kommissionen mod Rådet [1987] ECR 1493, punkt 13; sag C-436/06 Parlamentet mod Rådet [2006] ECR I-3733, punkt 36-46; sag C-166/06 Parlamentet mod Rådet [2009] ECR I-7135, punkt 40-41.
 • [8]  "Unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed mellem dens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og -agenturernes side. Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette."
 • [9]  Se sag C-300/89 Kommissionen mod Rådet (titandioxid) [1991]ECR I-2867, punkt 17-25.
 • [10]  Sag C-166/07 Europa-Parlamentet mod Rådet, punkt 69. Se bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1232/200 af 15. december 2010 om finansielle bidrag fra den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)(EUT 346, 30.12.2010, s.1), hvori der i sjette henvisning står, "i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure og kravet om enstemmighed i Rådet i henhold til artikel 352, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde".
 • [11]  Til stede under den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), Françoise Castex (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (16.11.2012)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020
(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Ordfører for udtalelse: Barbara Matera

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

I sit forslag til den kommende flerårige finansielle ramme (FFR) understreger Kommissionen behovet for at fortsætte programmet "Europa for Borgerne" fra perioden 2007-2013. I den første generation af programmet har det bevist, at der er behov for at øge borgernes forståelse for EU's historie og oprindelse og deres bevidsthed om EU-projektet. Med traktaten om Den Europæiske Union tages et stort skridt mod at bringe Unionen tættere på dens borgere og skabe mere grænseoverskridende debat om EU-politiske emner (det nye borgerinitiativ udgør kun en del af denne proces). Kommissionen foreslår at opbygge kapacitet til aktivt medborgerskab. Programmet tager afsæt i analysen af det nuværende programs styrker og svagheder. Med programmet sigtes mod at opfylde behovet for flere ægte debatter om EU-anliggender på lokalt, regionalt og nationalt niveau og mod gennem et bredt spektrum af organisationer at nå ud til en stor gruppe af borgere, som ikke normalt søger indflydelse på eller involvering i EU's anliggender.

Budget

Ifølge Kommissionens forslag til FFR 2014-2020 er der afsat 229 mio. EUR i løbende priser til et "Europa for Borgerne"-program, sammenholdt med 215 mio. EUR under den nuværende flerårige finansielle ramme. Det er ordførerens opfattelse, at dette er et minimalt og nødvendigt beløb (svarende til den årlige inflation) til at fremme så vigtige mål som unionsborgerskab og historiebevidsthed, og at budgettet ideelt set bør forøges med 5-10 %. Efter ordførerens mening bør opdelingen af midlerne på de tre delprogrammer medtages i lovforslagets tekst. For at sikre mere fleksibilitet i forbindelse med og bedre adgang til programmet for mindre grupper af borgere bør der indsættes passende referencer og garantier i teksten.

Mål

Programmet har i almindelighed til formål at styrke historiebevidsthed og fremme kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan. I særdeleshed har programmet nogle specifikke mål, som gennemføres via aktioner på tværnationalt plan eller med en tydelig europæisk dimension:

· At øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde

· At fremme demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

1a. påpeger, at bevillingsrammen i lovforslaget kun er vejledende for lovgivningsmyndigheden og først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed om forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020;

Begrundelse

Tallene i de tematiske retsgrundlag kan ikke anses for at være endelige, når der stadig pågår forhandlinger om den flerårige finansielle ramme, ud fra princippet om, at intet er afgjort, før alt er afgjort.

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om "Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1; gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine eksisterende politiske prioriteter og løse de nye opgaver, der er fastsat i Lissabontraktaten, samt at reagere på uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af sine politiske prioriteringer eller projekter det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres bevislige europæiske merværdi; påpeger, at man selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på mindst 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og forpligtelser og af Unionens solidaritetsprincip;

 

__________________________________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Begrundelse

Hvis Rådet reducerer beløbene i den flerårige finansielle ramme, opfordrer Parlamentet det indtrængende til at opstille "negative prioriteringer" på trods af de således prioriterede projekters bevislige merværdi og til at udpege de nye opgaver, som Unionen skal løse efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's flersprogede karakter.

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's flersprogede karakter. Adgangen til programmet bør især gives til små og mellemstore projekter og ikke begrænses til store projekter alene med henblik på at sikre borgerne i EU mere fleksibilitet i forbindelse med og nemmere adgang til programmet. Især bør man være omhyggelig med at sikre, at de administrative og finansielle procedurer bliver forenklet.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre adgangen til og fleksibilitet i forbindelse med programmet for borgere og borgergrupper i EU og at mindske den administrative byrde.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Denne forordning fastlægger for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde samt om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

(12) Denne forordning fastlægger for programmets samlede varighed en vejledende finansieringsramme, der udgør det finansielle referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/YY/201Y mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde samt om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Begrundelse

Bringer betragtningen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Støtte til projekter med stor påvirkning prioriteres, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker, med det formål at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger.

(16) Støtte til projekter med stor påvirkning prioriteres, uanset projektets eller budgettets størrelse, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker, med det formål at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger.

Begrundelse

Hverken et projekts størrelse eller støttemodtageren må være en afgørende faktor i forbindelse med tildeling af støtte, det bør derimod effekten af projektet for fremme af unionsborgerskabet være.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Programmet omfatter følgende to indsatsområder: a) "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" b) "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab".

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne ("nyttiggørelsesaktioner").

1. Programmet omfatter følgende to indsatsområder: a) "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" b) "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab".

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne.

Begrundelse

Termen for nyttiggørelsesaktioner i den engelske version er uforståelig på standardengelsk.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, uden hensyntagen til deres størrelse, men med særlig hensyntagen til den yngre generation, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Begrundelse

Programmet bør ikke begrænses til store projekter eller store foreninger alene. Der bør især rettes opmærksomhed mod unge mennesker.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er 229 mio. EUR.

1. I henhold til punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af .../… mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning er det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af programmet 229 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden.

Begrundelse

Formålet er at fremhæve budgetmyndighedens rolle.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Budgetmyndigheden godkender de disponible bevillinger for hvert regnskabsår, dog uden at dette tilsidesætter bestemmelserne i Rådets forordning om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 og i den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (12.10.2012)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Ordfører for udtalelse: Csaba Sógor

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det europæiske projekt og Europas udvikling spiller en vigtig rolle med hensyn til at overvinde krisen og lede Europa ind på en bæredygtig vej mod vækst, samtidig med at der bygges videre på erfaringerne fra mere end 50 års fælles bestræbelser, samarbejdsvilje, samarbejde, der rækker ud over folkeslag og nationer, byrdedeling og hjælp ydet af de stater, der er længere fremme, til de mere vanskeligt stillede. Sammenholdt med flere fakta og følelser udgør disse faktorer den europæiske ånd, som er hævet over økonomisk og socialt samarbejde og er den grundlæggende drivkraft for Europa, der er et fællesskab på europæisk borgerplan, og som har behov for at blive styrket.

Begrundelse

Inddragelsen af udtrykket "europæisk ånd" i programmet "Europa for Borgerne" vil kunne fremme projekters planlægning og gennemførelse. Når vi tænker over det, legemliggør venskabsbyordninger og folk, som er involveret i internationale partnerskabsprojekter, denne ånd gennem deres handlinger: Hvis der ikke var nogen fysiske grænser, og vi delte den europæiske plads med hinanden, ville den nationale og kulturelle mangfoldighed gøre os mere åbne og accepterende, og vi ville kunne bygge videre på mere end 50 års europæisk historie og succes.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union er der behov for en række forskellige aktioner og samordnede bestræbelser gennem aktiviteter på tværnationalt plan og EU-plan. Det europæiske borgerinitiativ er en enestående mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af EU-lovgivningen.

(4) For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union, samtidig med at man fremmer fornemmelsen af fælles borgerskab takket være bedre forståelse og bedre gensidig viden, er der behov for en række forskellige aktioner og samordnede bestræbelser gennem aktiviteter på tværnationalt plan og EU-plan. Det europæiske borgerinitiativ er en enestående mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af politik og af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Med hensyn til projektets temaer, deres indarbejdelse i en lokal og regional sammenhæng og sammensætningen af interessenter bør der være vigtige synergier med andre EU-programmer, nemlig inden for beskæftigelse, sociale anliggender, uddannelse, ungdom og kultur, retfærdighed, ligestilling mellem kvinder og mænd samt ikke-forskelsbehandling og regionalpolitik.

(7) Med hensyn til projektets temaer, deres indarbejdelse i en lokal og regional sammenhæng og sammensætningen af interessenter bør der være vigtige synergier med andre EU-programmer, nemlig inden for beskæftigelse, sociale anliggender, uddannelse, ungdom og kultur, retfærdighed, ligestilling mellem kvinder og mænd samt ikke-forskelsbehandling såvel som solidaritet mellem generationerne og regionalpolitik.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det nye program bør dække et bredt spektrum af forskellige aktioner og bl.a. omfatte borgermøder, kontakter og debatter om medborgerskabsspørgsmål, begivenheder på EU-plan, refleksionsinitiativer, der skal definere vigtige øjeblikke i Europas historie, opmærksomhedsskabende initiativer i relation til EU's institutioner og deres funktionsmåde og debatter om europæiske politiske problemstillinger med henblik på at styrke alle aspekter af samfundslivet.

(8) Det nye program bør dække et bredt spektrum af forskellige aktioner og bl.a. omfatte borgermøder, kontakter og debatter om medborgerskabsspørgsmål, begivenheder på EU-plan, initiativer, hvor der reflekteres over vigtige øjeblikke i Europas historie og over Europas fremtid, samt analysere og mindes dem, opmærksomhedsskabende initiativer i relation til EU's institutioner og deres funktionsmåde og debatter om europæiske politiske problemstillinger med henblik på at styrke alle aspekter af samfundslivet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's flersprogede karakter.

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's multikulturelle og flersprogede karakter.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Støtte til projekter med stor påvirkning prioriteres, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker, med det formål at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger.

(16) Støtte til projekter med stor påvirkning prioriteres, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker, med det formål at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden. Endvidere bør gennemførelsen af programmet ifølge princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning yderligere forenkles gennem anvendelse af faste beløb, enhedstakster eller enhedsomkostninger. Derudover bør der hvert år fastsættes flere frister for modtagelse af bud, og den andel af projektomkostningerne, der finansieres med tilskud fra EU, og præfinansieringen af projekter bør øges, og der bør fastlægges mere fleksible frister for projektgennemførelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- styrkelse af historiebevidsthed og fremme af kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan.

- styrkelse af historiebevidsthed og den europæiske ånd samt fremme af kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan.

Begrundelse

Anvendelse af ordet "ånd" indikerer en form for bro mellem fortiden og nutiden. Historiebevidsthed er et element af denne ånd, eftersom negative hændelser i fortiden spillede en stor rolle i forbindelse med oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab. Programmet bør indikere, at Det Europæiske Fællesskab guides af en fælles ånd, og at det er vigtigt for Fællesskabet, at så mange borgere som muligt kan mærke og bekender sig til denne ånd, da det bør føre til tættere samhørighed.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

1. Øge opmærksomhed omkring historiebevidsthed, fælles historie, identitet og værdier og EU's mål om at fremme fred, sine værdier, sin kulturelle og sproglige mangfoldighed og sine befolkningers velbefindende ved at tilskynde til debat, refleksion, opbygge netværk og bringe mennesker sammen om at dele og udveksle erfaringer, lære af historien og drøfte Europas fremtid.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod romaerne og andre mindretal i EU, så de integreres i EU med fulde EU-borgerrettigheder.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet, ånd og målsætninger ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

Begrundelse

Anvendelse af ordet "ånd" indikerer en form for bro mellem fortiden og nutiden. Historiebevidsthed er et element af denne ånd, eftersom negative hændelser i fortiden spillede en stor rolle i forbindelse med oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab. Programmet bør indikere, at Det Europæiske Fællesskab guides af en fælles ånd, og at det er vigtigt for Fællesskabet, at så mange borgere som muligt kan mærke og bekender sig til denne ånd, da det bør føre til tættere samhørighed.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab"

a) "Fremme bevidstheden om europæisk historie og udvikling af en fornemmelse af europæisk identitet og ånd"

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne ("nyttiggørelsesaktioner").

De to områder suppleres af horisontale aktioner med henblik på at analysere, formidle og udnytte projektresultaterne ("formidlings- og udbredelsesaktioner").

Begrundelse

Nogle projekter kan formidles, mens andre kan udbredes (hyppig, gentagen brug).

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at nå disse mål skal programmet bl.a. finansiere følgende typer aktioner, som gennemføres på tværnationalt plan eller med en klar europæisk dimension:

For at nå disse mål skal programmet bl.a. (men ikke udelukkende) finansiere følgende typer aktioner, som gennemføres på tværnationalt plan eller med en klar europæisk dimension:

Begrundelse

Medtagelsen af "ikke udelukkende" betyder, at listen ikke er endelig.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- oprettelse og drift af tværnationale partnerskaber og netværk

- oprettelse og drift af grænseoverskridende, internationale samarbejdsforbindelser og netværk

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- støtte til organisationer af generel europæisk interesse

- støtte til organisationer af europæisk interesse

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- samfundsopbygning og debatter om medborgerskab baseret på brug af ikt og/eller sociale medier

- debatter om medborgerskabsemner såsom samfundsopbygning baseret på brug af ikt og/eller sociale medier

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie, navnlig med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under nazismen og stalinismen

- debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie, navnlig med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under totalitære regimer

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- refleksion/drøftelser om fælles værdier

- refleksion/drøftelser om fælles europæiske værdier, identitet og fremtid og den europæiske ånd

Begrundelse

På linje med andre artikler, der indfører ordet "ånd", som er en af de grundlæggende byggesten i den europæiske opbygning.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- initiativer til fremme af opmærksomheden om EU's institutioner og deres funktionsmåde

- initiativer til fremme af viden om EU's institutioner og deres funktionsmåde

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- aktioner, som udnytter og yderligere nyttiggør resultaterne af de støttede initiativer

- aktioner, der har til formål at formidle, udnytte og fremme udbredelsen af resultaterne af de støttede initiativer

Begrundelse

Ud over formidlingen af resultaterne bør der udvises stor omhu ved planlægningen og gennemførelsen af projekter for at kunne afgøre, hvordan resultaterne kan genbruges i fremtiden og derved bidrage til en mere dynamisk udvikling. Eksempelvis kan resultatet af en projekt være en undersøgelse, men under udarbejdelsen af den kan der være blevet udviklet en ny metode, som vil kunne anvendes på mange andre projekter. Metoden vil derfor kunne være lige så vigtig som resultatet, da den vil kunne anvendes mange gange.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- støtte af programoplysninger/rådgivningsstrukturer i medlemsstaterne

- pr og rådgivning om programmet på medlemsstatsplan og tilvejebringelse af den nødvendige institutionelle struktur, der muliggør dette

Begrundelse

Vægten bør ikke ligge på de institutionelle strukturer, men på pr og rådgivning, som den institutionelle struktur er påkrævet til.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Offentlige kontrakter dækker indkøb af tjenester, som f.eks. til tilrettelæggelse af arrangementer, undersøgelser og forskning, oplysnings- og formidlingsværktøjer, overvågning og evaluering.

(2) Offentlige kontrakter dækker indkøb af tjenester, som vil muliggøre gennemførelsen og/eller iværksættelsen af arrangementer, undersøgelser og forskning, oplysnings- og formidlingsværktøjer samt overvågning og evaluering.

Begrundelse

Eftersom ordet "program", når det anvendes i denne afgørelse, henviser til programmet "Europa for Borgere", kan det skabe forvirring at anvende det her. Det er også vigtigt at understrege, at offentlige indkøb bør anvendes her, da hændelser på programniveau er under overvejelse (direkte ord).

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer integration, den fælles erindring og europæiske værdier og identitet, uanset antallet af medlemmer, de har, eller størrelsen af deres budgetter, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen fører en løbende dialog med programmets tilskudsmodtagere samt relevante interessenter og eksperter.

1. Kommissionen fører en løbende dialog, der er lokal og online, med programmets tilskudsmodtagere samt relevante interessenter og eksperter.

Begrundelse

Muligheden for at føre dialogen online bør fremgå tydeligt og have en klarere profil. Selv om den allerede eksisterer, bør dette formuleres klarere i forordningen.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Forslag, der er modtaget under høringer, skal tages i betragtning af Kommissionen, når den udarbejder sine årlige arbejdsprogrammer.

Begrundelse

Forordningen vil tvinge Kommissionen til fortsat at forbedre de årlige arbejdsprogrammer, selv når programmerne er i gang.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem dette program og instrumenter inden for andre områder af EU's aktioner, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, social integration, ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af forskelsbehandling, forskning og innovation, udvidelsespolitikken og EU's optræden udadtil.

Kommissionen sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem de foranstaltninger, der anvendes i dette program, og instrumenter inden for andre områder af EU's aktioner, navnlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur, sport, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, social integration, ligestilling mellem kønnene, solidaritet mellem generationerne, frivilligt arbejde, bekæmpelse af forskelsbehandling, forskning og innovation, naboskabs- og udvidelsespolitikken og EU's optræden udadtil.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab

1. Historiebevidsthed, europæisk medborgerskab og ånd

Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Bilag 1 – aktionsområde 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under dette område støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til diversitet. Der kan stilles midler til rådighed for refleksionsinitiativer vedrørende årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende nazisme og stalinisme) og til at mindes ofrene herfor. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre referencepunkter i nyere europæisk historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, som tilskynder til tolerance og forsoning, og som skal nå ud til den yngre generation.

Under dette område støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende europæisk historie, kulturel og sproglig mangfoldighed og fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til diversitet. Der kan stilles midler til rådighed for refleksionsinitiativer vedrørende årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende nazisme og stalinisme) og til at mindes ofrene herfor. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre referencepunkter i nyere europæisk historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, som tilskynder til tolerance, gensidig forståelse gennem tværkulturel dialog som et middel til at lægge fortiden bag sig og opbygge fremtiden samt forsoning, navnlig med henblik på at nå ud til den yngre generation.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag 1 – aktionsområde 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der udestår fortsat en del arbejde med at tiltrække flere kvinder til den politiske og økonomiske beslutningsproces. De politiske beslutningstagere, hvis beslutninger påvirker menneskers liv, bør i højere grad lytte til kvinder og handle derefter.

Der udestår fortsat en del arbejde med i højere grad at åbne den politiske og økonomiske beslutningsproces for kvinder og mennesker i sårbare situationer. De politiske beslutningstagere, hvis beslutninger påvirker menneskers liv, bør i højere grad lytte til dem og handle derefter.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag 1 – aktionsområde 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Da fuld integration af mindretal er et af EU's permanente mål, skal der findes en mere konstruktiv tilgang, der tilskynder dem til at involvere sig politisk og civilsamfundsmæssigt.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – horisontal foranstaltning – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

HORISONTAL FORANSTALTNING: Nyttiggørelse

HORISONTAL FORANSTALTNING: Formidling og udbredelse af resultater

Begrundelse

Da vi her har med aktioner at gøre, som er horisontale og i nogle tilfælde synes temmelig abstrakte, bør de navne, de er givet, forklare, hvad det drejer sig om. Desuden er det ikke blot resultaterne, der skal formidles. Konsekvenserne af dem, og den merværdi, som de indebærer, bør udnyttes igen og igen og i visse tilfælde i andre sektorer. Medtagning af begrebet "udbredelse" afspejler denne tankegang. Hvis udviklingen af en ny metodologi f.eks. er et resultat af et projekt, kan dette udnyttes igen og igen i forbindelse med andre projekter.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag – horisontal foranstaltning – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, de berørte parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-peer-udveksling, uddannelse af undervisere samt f.eks. udvikling af en database for organisationer/projekter, som finansieres af programmet.

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, de berørte parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem de sociale medier og uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-peer-udveksling, uddannelse af undervisere samt f.eks. udvikling af en database for organisationer/projekter, som finansieres af programmet.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag 1 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelt prioriteres støtte til projekter med stor effekt, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker med hensyn til at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden.

Generelt prioriteres støtte til projekter med stor effekt, navnlig projekter, som er knyttet til EU's politikker eller emner, som borgerne har påpeget som værende af stor interesse, med hensyn til at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet og størstedelen af aktionerne kan forvaltes centralt af et forvaltningsorgan.

Programmet og størstedelen af aktionerne forvaltes centralt af et forvaltningsorgan.

Begrundelse

Forordningen bør foreskrive, hvilken type institution der skal koordinere programmet.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmets samlede administrationsudgifter bør stå i forhold til de opgaver, som er omfattet af det relevante program.

Programmets samlede administrationsudgifter bør stå i forhold til de opgaver, som er omfattet af det relevante program, og må højst udgøre 12 % af programmets budget.

Begrundelse

En fastsættelse af loftet i forordningen vil virke som et budskab og modvirke kommentarer om alt for meget europæisk bureaukrati.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan om nødvendigt gennemføre oplysnings-, publikations- og formidlingsaktiviteter og dermed sikre bred formidling og stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der støttes gennem programmet.

Kommissionen gennemfører om nødvendigt oplysnings-, publikations- og formidlingsaktiviteter og sikrer dermed bred formidling og stor gennemslagskraft af de aktiviteter, der støttes gennem programmet. Dette vil understøtte de informationer og den pr, der udsendes på medlemsstatsniveau på alle EU's officielle sprog.

Begrundelse

Selv om engelsk, fransk og tysk dominerer som arbejdssprog i forbindelse med gennemførelse af projekter, vedrører programmet europæisk borgerskab, og derfor skal der tilskyndes til kommunikation på de 23 (24 fra og med 2013) officielle sprog. Dette er et af EU's grundlæggende principper.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – specifikt mål nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde

Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, fælles historie, identitet og værdier og EU's mål om at fremme fred, sine værdier, sin kulturelle og sproglige mangfoldighed og sine befolkningers velbefindende ved at tilskynde til debat, refleksion og opbygning af netværk og ved at bringe mennesker sammen om at dele og udveksle erfaringer, lære af historien og drøfte Europas fremtid.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag – punkt 3 – specifikt mål nr. 2 – skema – række 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

Ændringsforslag

Andel af chefer for konsortier fra stater, som tiltrådte EU i 2004, 2007 og 2013

ikke relevant

Mindst 35 % generelt.

Begrundelse

Det skal understreges, at projektkoordinering på EU's programniveau ikke kun skal varetages af de 15 gamle medlemsstater, men også skal spredes ud på dette område. Med andre ord bør der udvikles en kultur og erfaringer med at styre projekter vedrørende internationale partnerskaber i de 13 nye medlemsstater, hvilket vil kunne fremme en realistisk europæisk integration.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag – punkt 3 – horisontal foranstaltning (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

Ændringsforslag

HORISONTAL FORANSTALTNING: Formidling og udbredelse af resultater

Resultatindikatorer

Seneste kendte resultat

Mål på mellemlang sigt (resultat)

Begrundelse

Kommissionen bør også opstille resultatindikatorer for de horisontale foranstaltninger, den foreslår.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (15.10.2012)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Ordfører for udtalelse: Gerald Häfner

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår et program, "Europa for Borgerne", for perioden 2014-2020. Forslaget tager afsæt i erfaringerne fra og evalueringen af det nuværende "Europa for Borgerne"-program 2007-2013 samt i høringerne af interessenter. Der er blevet foretaget en fuldstændig konsekvensanalyse.

Det generelle mål med det program, Kommissionen har foreslået, er at "styrke historiebevidstheden og fremme kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan". De specifikke mål er at "tilskynde til debat, refleksion og samarbejde om historiebevidsthed, EU-integration og historie" og "udvikle borgernes forståelse af og evne til at deltage i EU's politiske beslutningsproces og udvikle muligheder for solidaritet, samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan". Kommissionen har også fastsat et sæt operationelle mål, som efter dens opfattelse vil øge dens kapacitet til at fastlægge fastere indikatorer for bedre at kunne vurdere fremskridt og indvirkning. Disse operationelle mål går ud på at "støtte organisationer for at fremme debat om og aktiviteter vedrørende historiebevidsthed, europæiske værdier og historie", "støtte organisationer af generel europæisk interesse, tværnationale partnerskaber og netværk, der fremmer samspillet mellem borgerne om EU-forhold" og har endvidere en horisontal dimension, nemlig "analyse, formidling og nyttiggørelse af projektresultater gennem interne og eksterne aktiviteter". Kommissionen foreslår på denne baggrund at give programmet tre spor: "Historiebevidsthed og europæisk medborgerskab" og "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab" og "Nyttiggørelse".

Programmet skal bl.a. ses i sammenhæng med de demokratiske principper i artikel 10 og 11 i TEU[1], som det skal bidrag til at opfylde uden at erstatte Kommissionens specifikke dialog med borgere, interessenter og interessegrupper. Kommissionen ønsker endvidere at knytte programmets aktiviteter tættere sammen med den konkrete politiske beslutningstagning. Programmet skal gennemføres gennem driftstilskud og aktionstilskud baseret på offentlige indkaldelser af forslag og i relevant omfang gennem servicekontrakter baseret på udbud. Man vil fortsat anvende et forvaltningsorgan til varetagelsen af visse forvaltningsmæssige opgaver under programmet. Det foreslåede finansielle rammebeløb er på 229 mio. EUR i løbende priser[2].

Vurdering og ændringsforslag

Kultur- og Uddannelsesudvalget anmodede i sin tid Retsudvalget om en udtalelse om hensigtsmæssigheden af det retsgrundlag, som Kommissionen havde valgt (artikel 352 i TEUF). Retsudvalget vedtog på sit møde den 27. marts 2012 at henstille, at retsgrundlaget ændredes til artikel 167 og 352 i TEUF. Ændringsforslagene i denne udtalelse stilles følgelig i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslagene sigter primært på at supplere Kommissionens forslag med elementer, som kan have behov for at blive fremhævet, såsom betydningen af ​​fællesprojekter for en række forskellige interessenter, projekter i mindre skala, netværkssamarbejde, princippet om geografiske mangfoldighed og behovet for at inddrage grupper, der er vanskelige at nå.

Andre ændringsforslag omhandler de finansielle og administrative aspekter i forbindelse med gennemførelsen af ​​programmet, præciserer, at programmet ikke erstatter de specifikke horisontale dialoger, som kan finansieres over Kommissionens administrative budgetter, og fjernelse af videreformidling af Unionens politiske prioriterede områder fra programmets anvendelsesområde ud fra den betragtning, at de begrænsede midler så vidt muligt bør anvendes til bottom-up-initiativer.

Ud fra samme tankegang og for at imødekommes den kritik, der er rejst af 'EU-begivenheder på højt plan" i forbindelse med evalueringen af det nuværende program, foreslås de tekstdele, der omtaler "begivenheder på EU-plan", erstattet med "aktiviteter, der gennemføres på tværnationalt plan eller som har en klar europæisk dimension". Tanken med denne formulering er, at den holder alle muligheder åbne, herunder for nationale og lokale foranstaltninger samt for visse arrangementer på EU-plan, når det er relevant.

Andre ændringsforslag udvider omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere, eller, i forbindelse med aktionsområdet vedrørende om historiebevidsthed, præciserer formålet med aktionerne. Med hensyn til sammenhængen med den europæiske politiske dagsorden foreslås det at give sådanne aktioner særlig opmærksomhed, men ikke at prioritere dem, som Kommissionen foreslår.

Fremskridtsindikatorerne er blevet fjernet fra de artikler, der definerer programmets mål. Det forekommer mere hensigtsmæssigt at behandle sådanne indikatorer i bilaget til forslaget. Desuden er det vanskeligt at definere dem specifikt dem på et tidspunkt, hvor det ikke er klart, hvor mange midler der vil være til rådighed. Udvalget kan også overveje at føje vejledende procentdele af det samlede budget til programmets forskellige aktionsområder i bilaget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

– under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167 og 352,

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Med Europa 2020-strategien har Unionen og medlemsstaterne som mål at sikre vækst, beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed i det næste årti.

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union er der behov for en række forskellige aktioner og samordnede bestræbelser gennem aktiviteter på tværnationalt plan og EU-plan. Det europæiske borgerinitiativ er en enestående mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af EU-lovgivningen.

(4) I medfør af artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union har enhver borger ret til at deltage i Unionens demokratiske liv. For at bringe Europa tættere på dets borgere og give dem mulighed for at blive involveret fuldt ud i opbygningen af en stadig snævrere Union er der behov for en række forskellige deltagelsesbaserede aktioner og samordnede bestræbelser i form af aktiviteter, der gennemføres på tværnationalt plan eller som har en klar europæisk dimension. Det europæiske borgerinitiativ er en enestående ny mulighed for at lade borgerne deltage direkte i udformningen af EU-lovgivningen og for at fremme en bredere dialog om EU-anliggender og skabe større interesse herfor i offentligheden.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig onlinehøring og efterfølgende møder med høring af interessenterne bekræftede, at både civilsamfundsorganisationer og de deltagende personer finder et nyt program relevant, og at det bør etableres for at have en indvirkning på organisatorisk plan i relation til kapacitetsopbygning og på personligt plan af hensyn til den øgede interesse for EU-anliggender.

(6) Midtvejsrapporten, en offentlig onlinehøring og efterfølgende møder med høring af interessenterne bekræftede, at både civilsamfundsorganisationer og de deltagende personer finder et nyt program relevant, og at det bør etableres for at have en indvirkning på organisatorisk plan i relation til kapacitetsopbygning og på personligt plan i form af øget interesse for og aktiv deltagelse i EU-anliggender.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Sådanne synergier kan også opnås ved at anvende de relevante administrative budgetter i Kommissionens forskellige generaldirektorater for offentlig deltagelse, dialog og partnerskaber til gennemførelsen af artikel 10 og 11 i traktaten om den Europæiske Union.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) det er desuden ønskeligt, at der fokuseres på at øge den offentlige omtale af de europæiske politiske partiers aktiviteter for at øge borgernes interesse for deltagelse i dem.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) En horisontal dimension i programmet bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og overføres, således at der skabes en bedre påvirkning og langsigtet bæredygtighed. Til dette formål bør aktiviteterne være tydeligt koblet op på den europæiske politiske dagsorden og kommunikeres på passende vis.

(9) En horisontal dimension i programmet bør sikre, at resultaterne nyttiggøres og overføres, således at der skabes en bedre påvirkning og langsigtet bæredygtighed, bl.a. via netværkssamarbejde, platforme for udveksling af information, viden eller bedste praksis, herunder specifikke metoder såsom udbredelse af brugen af informationsteknologier, databaser og sociale medier.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Programmets gennemslagskraft kan øges gennem støtte til aktiviteter, der er tydeligt koblet op på den europæiske politiske dagsorden, styrker borgernes deltagelse i Unionens beslutningstagning og fremmer en aktiv medborgerskabskultur.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i tværnationale projekter og aktiviteter under hensyntagen til EU's flersprogede karakter.

(10) Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en afbalanceret integration og deltagelse af borgere og civilsamfundsorganisationer fra alle medlemsstater i projekter og aktiviteter under hensyntagen til Unionens sproglige og geografiske mangfoldighed og nødvendigheden af at inddrage grupper, som er vanskelige at nå.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Øget opmærksomhed omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

1. Forøgelse af opmærksomheden omkring historiebevidsthed samt omkring EU's historie og nyere europæisk historie med henblik på at fremme tolerance, gensidig forståelse, fælles identitet, værdier og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

Udviklingen vil blive målt i forhold til antallet af modtagere, som nås direkte og indirekte, kvaliteten af projekterne samt andelen af førstegangsansøgere

 

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fremme af demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

2. Fremme og styrkelse af borgernes deltagelse i Unionens beslutningstagning og fremme af en aktiv medborgerskabskultur, herunder udvikling af nye demokratiske procedurer og instrumenter.

Udviklingen vil blive målt i forhold til antallet af modtagere, som nås direkte og indirekte, opfattelsen af Unionen og dets institutioner blandt modtagerne, kvaliteten af projekterne samt andelen af førstegangsansøgere.

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– borgermøder, venskabsbysamarbejde

– borgermøder og -paneler, venskabsbysamarbejde og fællesprojekter for lokale myndigheder, civilsamfund og andre lokale aktører

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– oprettelse og drift af tværnationale partnerskaber og netværk

– oprettelse og drift af tværnationale partnerskaber og netværk, samarbejde mellem forskellige typer af organisationer og dialog mellem civilsamfund og EU-institutioner

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– samfundsopbygning og debatter om medborgerskab baseret på brug af ikt og/eller sociale medier

– samfundsopbygning og debatter om medborgerskab baseret på bl.a. brug af ikt og/eller sociale medier

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

arrangementer på EU-plan

udgår

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie, navnlig med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under nazismen og stalinismen

– debatter om/undersøgelser af samt foranstaltninger i forbindelse med afgørende øjeblikke i europæisk historie og europæisk integration, bl.a. med henblik på at fastholde erindringen om de forbrydelser, som blev begået under nazismen og stalinismen, og for at fremme tolerance og gensidig forståelse

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– debatter/studier om Unionens fremtid

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– debatter, studier og meningsmålinger om spørgsmål, som har direkte indvirkning på borgernes tilværelse

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– initiativer til fremme af opmærksomheden om EU's institutioner og deres funktionsmåde

– initiativer til fremme af opmærksomheden om og udviklingen af borgernes forståelse af Unionens institutioner og deres funktionsmåde og fremme af mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på unionsplan

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aktioner, som udnytter og yderligere nyttiggør resultaterne af de støttede initiativer

bevidstgørelses- og formidlingsaktiviteter med henblik på at udnytte og yderligere nyttiggøre resultaterne af de støttede initiativer, bl.a. via netværkssamarbejde og platforme for udveksling af information, viden og bedste praksis

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – led 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med europæisk medborgerskab og aktivt medborgerskab

 debat om og undersøgelse af spørgsmål i forbindelse med europæisk medborgerskab og aktivt medborgerskab og offentlig information omkring de europæiske politiske partiers aktiviteter og muligheden for direkte inddragelse heri

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, navnlig lokale myndigheder og organisationer, forskningsinstitutter for offentlig europæisk politik (tænketanke), borgergrupper og andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Programmet er åbent for alle interessenter, som fremmer europæisk integration, navnlig lokale myndigheder, ikke-statslige aktører og organisationer, forskningsorganisationer (tænketanke) og -institutter for offentlig europæisk politik, borgergrupper, andre af civilsamfundets organisationer (som f.eks. sammenslutninger af efterladte) samt uddannelsesenheder og -institutioner.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ressourcer tildelt til kommunikationsaktioner i henhold til denne forordning skal også omfatte videreformidlingen udadtil af Unionens politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til denne forordnings generelle mål.

udgår

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under dette område støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til diversitet. Der kan stilles midler til rådighed for refleksionsinitiativer vedrørende årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende nazisme og stalinisme) og til at mindes ofrene herfor. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre referencepunkter i nyere europæisk historie. Navnlig skal fremhæves aktioner, som tilskynder til tolerance og forsoning, og som skal nå ud til den yngre generation.

Under dette område støttes aktiviteter, som tilskynder til refleksion vedrørende fælles værdier i ordets bredeste forstand under hensyntagen til diversitet. Der kan stilles midler til rådighed for refleksionsinitiativer vedrørende årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie (navnlig, men ikke udelukkende nazisme og stalinisme) og til at mindes ofrene herfor. Aktionsområdet bør også omfatte aktiviteter vedrørende andre referencepunkter og afgørende øjeblikke i nyere europæisk historie såvel som vigtige milepæle i den europæiske integration. Navnlig skal fremhæves aktioner, som tilskynder til tolerance, gensidig forståelse og forsoning.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette indsatsområdes vejledende andel af programmets samlede budget fastsættes til 20 %.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette aktionsområde defineres af de mulige projekter og initiativer, som kan lanceres under denne overskrift, ikke af typen af civilsamfundsorganisationer eller aktører, som kan ansøge. Aktionsområdet omfatter aktiviteter, som dækker aktivt medborgerskab i ordets bredeste forstand med særlig fokus på at strukturere metoder til langsigtet bæredygtighed. Initiativer og projekter med en klar sammenhæng med den europæiske politiske dagsorden foretrækkes.

Dette aktionsområde defineres af de mulige projekter og initiativer, som kan lanceres under denne overskrift, ikke af typen af civilsamfundsorganisationer eller aktører, som kan ansøge. Aktionsområdet omfatter aktiviteter, som dækker aktivt medborgerskab i ordets bredeste forstand med særlig fokus på at strukturere metoder til langsigtet bæredygtighed. Der vil blive taget passende hensyn til initiativer og projekter med en klar sammenhæng med den europæiske politiske dagsorden samt til initiativer og projekter, der omfatter samarbejde, herunder netværkssamarbejde, mellem forskellige organisationstyper, dialog mellem civilsamfund og unionsinstitutioner samt borgerfokuserede metoder. Der vil endvidere blive fokuseret på at inddrage grupper, som er vanskelige at nå.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktionsområdet omfatter også projekter og initiativer, som udvikler muligheder for solidaritet, samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

Aktionsområdet omfatter også projekter og initiativer, som udvikler muligheder for solidaritet og fremmer deltagelsesdemokrati, samfundsengagement, netværkssamarbejde og frivilligt arbejde.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – aktionsområde 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette indsatsområdes vejledende andel af programmets samlede budget fastsættes til 70 %.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – overskrift 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, de berørte parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-peer-udveksling, uddannelse af undervisere samt f.eks. udvikling af en database for organisationer/projekter, som finansieres af programmet.

Den omfatter "kapacitetsopbygning" – udvikling af støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer og den viden, de berørte parter på bl.a. lokalt og regionalt plan, herunder offentlige myndigheder, ligger inde med, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. Sidstnævnte kan f.eks. omfatte peer-to-peer-udveksling og uddannelse af undervisere.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag – punkt 1 – overskrift 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette indsatsområdes vejledende andel af programmets samlede budget fastsættes til 10 %.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelt prioriteres støtte til projekter med stor effekt, navnlig projekter, som er knyttet direkte til EU's politikker med hensyn til at deltage i udformningen af EU's politiske dagsorden.

Generelt prioriteres støtte til projekter med stor effekt, herunder også projekter i mindre skala og navnlig projekter, som har relation til Unionens aktuelle politikker og som tilskynder til deltagelse i udformningen af Unionens aktuelle og fremtidige politiske dagsorden.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle aktioner gennemføres på et tværnationalt grundlag eller bør have en klar europæisk dimension. De vil fremme borgernes mobilitet og udveksling af idéer i Den Europæiske Union.

Alle aktioner gennemføres på et tværnationalt grundlag eller bør have en klar europæisk dimension. De fremmer borgernes deltagelse og udvekslingen af idéer i Unionen.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aspekterne netværkssamarbejde og fokusering på multiplikatoreffekter, herunder brug af de nyeste informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og sociale medier, spiller en vigtig rolle og vil komme til udtryk både i aktiviteternes art og i viften af deltagende organisationer. Der gøres en stor indsats for at fremme udviklingen af samspils- og synergieffekter blandt de forskellige parter, der deltager i programmet.

Aspekterne netværkssamarbejde og fokusering på multiplikatoreffekter, herunder brug af de nyeste informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og sociale medier, spiller en vigtig rolle og vil komme til udtryk både i aktiviteternes art og i viften af deltagende organisationer. Der gøres en stor indsats for at fremme udviklingen af samspils- og synergieffekter blandt de forskellige parter, der deltager i programmet, samt deltagelsen af grupper, som er vanskelige at nå.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 1: Øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, EU's historie, identitet og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde

Specifikt mål nr. 1: Øge opmærksomheden omkring historiebevidsthed, Unionens historie og nyere europæisk historie med henblik på at fremme tolerance, gensidig forståelse, fælles identitet, værdier og mål ved at tilskynde til debat, refleksion og netværkssamarbejde.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 2: Fremme borgernes demokratiske deltagelse og aktive medborgerskab på EU-plan ved at udvikle borgernes forståelse af EU's politiske beslutningsproces og fremme mulighederne for samfundsengagement og frivilligt arbejde på EU-plan.

Specifikt mål nr. 2: Fremme og styrke borgernes deltagelse i Unionens beslutningstagning og fremme en aktiv medborgerskabskultur, herunder udvikling af nye demokratiske procedurer og instrumenter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  Navnlig enhver borgers ret til at deltage i Unionens demokratiske liv og institutionernes pligt til at træffe deres beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt, give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.
 • [2]  Afgørelse nr. 1904/2006/EF om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2007-2013 indeholder et finansielt rammebeløb på 215 mio. EUR (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 38).

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Dieter-Lebrecht Koch