ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020
(COM(2011)0884 - C7-0000/2011 - 2011/0436(APP))
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Hannu Takkula

12.12.2012


Διαδικασία : 2011/0436(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0424/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0424/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: