MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

11.12.2012 - (COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Hannu Takkula


Menettely : 2011/0436(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0424/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0424/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

(COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0884),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan, jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0000/2011),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 28. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 18. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0424/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

3.  palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"[3]; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 ja 352 artiklan,

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

Poistetaan.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 viite

Komission teksti

Tarkistus

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä

noudattaa tavallista lainsäätämisjärjestystä sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä määrättyä vaatimusta neuvoston yksimielisyydestä,

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti unionin toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla ja käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan mukaisesti kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja unionin toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla ja käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan kahden oikeudellisen perustan valinta on mahdollista, jos poikkeustapauksessa toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen1, mikä pätee selvästi tällä asetuksella perustettavaan ohjelmaan, jonka kaksi päätavoitetta eli tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä ja kansalaisvaikuttamiseen kannustaminen ovat samanarvoisia.

 

__________________

 

1 Ks. asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto [2009], Kok., s. I‑7585, 45 kohta ja asia C-166/07, parlamentti v. neuvosto [2009], Kok. s. I‑7135, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Jotta kansalaiset voivat osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa, unionin olisi toteutettava yhteisiä toimintoja, joilla edistetään perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja demokratiaa, kulttuurien moninaisuutta, suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, että unionin kansalaisuus vakiintuneine oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen ja unionin politiikkojen välillä on yhteys. Tästä johtuu, että huomattavat saavutukset kuten rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu ja perusoikeuksien edistäminen eivät aina ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa tunnetta unioniin kuulumisesta.

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, että unionin kansalaisuus vakiintuneine oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen ja unionin politiikkojen välillä on yhteys. Ottamalla kansalaiset täysipainoisesti mukaan politiikkansa laadintaan unioni lisää unioniin kuulumisen tunnetta, mikä on erityisen tärkeää taloudellisen ja sosiaalisen kriisin aikana, jolloin unionin saavutukset kuten rauha ja vakaus, kuluttajien ja ympäristön suojelu sekä perusoikeuksien ja -vapauksien edistäminen tahtovat unohtua.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan EU:n lainsäädännön kehittämiseen.

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen edistäen samalla yhteisen kansalaisuuden kokemusta paremman yhteisen ymmärryksen perusteella, tarvitaan erilaisia toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla olisi ryhdyttävä toimiin kansalaisten osallistamiseksi rajat ylittäviin ja unionin tason toimiin. Eurooppalainen kansalaisaloite on tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan EU:n lainsäädännön kehittämiseen ja edistää laajempaa keskustelua unionin asioista kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Jotta unionin kansalaiset saadaan enemmän osallistumaan unionin asioihin, ohjelmassa olisi myös otettava huomioon julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä 14 päivänä kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman1 2 kohta, jossa kehotetaan komissiota varmistamaan, että jokaisen unionin kansalaisen oikeutta kääntyä unionin toimielinten puoleen millä tahansa unionin virallisella kielellä noudatetaan ja se pannaan täysimääräisesti täytäntöön varmistamalla, että julkiset kuulemiset ovat saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä ja että kaikki kuulemiset ovat samanarvoisia ja ettei kuulemisten välillä ole mitään kieleen perustuvaa syrjintää.

 

__________________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0256.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti tarpeen pitää yllä vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa sekä tukea kansalaisten aktiivista osallistumista.

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti tarpeen pitää yllä vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen ja eri alue- ja paikallisviranomaisten kanssa sekä tukea kansalaisten ja etenkin nuorten kansalaisten aktiivista osallistumista.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä sidosryhmien kuulemiskokousta vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että yksittäiset osallistujat pitävät uutta ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi perustettava, jotta organisaatioiden tasolla voidaan vaikuttaa valmiuksien kehittämiseen ja henkilökohtaisella tasolla kiinnostuksen kasvattamiseen unioniin liittyvistä asioista.

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä sidosryhmien kuulemiskokousta vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että yksittäiset osallistujat pitävät uutta ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi perustettava, jotta organisaatioiden tasolla voidaan vaikuttaa kansalaisten tietoisuuden ja kiinnostuksen kasvattamiseen unioniin liittyvistä asioista ja niihin aktiivisen osallistumisen lisäämiseen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla merkittäviä synergiaetuja muiden unionin ohjelmien kanssa muun muassa työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-arvon, syrjimättömyyden ja aluepolitiikan aloilla.

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla merkittäviä synergiaetuja muiden unionin ohjelmien kanssa muun muassa työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, nuorison, vapaaehtoissektorin ja kulttuurin, urheilun, oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-arvon, syrjimättömyyden, sukupolvien välisen solidaarisuuden ja aluepolitiikan aloilla.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Nämä synergiaedut voidaan saavuttaa myös käyttämällä komission eri pääosastojen hallintomäärärahoja kansalaisten osallistumiseen, vuoropuheluun ja kumppanuuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman olisi katettava useita erilaisia toimia ja käsitettävä muun muassa kansalaisten tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin tason tapahtumia, aloitteita Euroopan historiaa muovanneiden tapahtumien pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta sekä keskusteluja Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman olisi katettava useita erilaisia toimia ja käsitettävä muun muassa kansalaisten tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin tason tapahtumia, aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi Euroopan historiaa muovanneista tapahtumista ja niiden pohtimiseksi, unionin toimielimiin tai Euroopan historian taloon tehtävien vierailujen kaltaisia aloitteita, joilla Euroopan kansalaisille ja etenkin nuorille kansalaisille kerrotaan unionin historiasta ja unionin toimielinten toiminnasta sekä keskusteluja Euroopan poliittisista kysymyksistä kuten Euroopan tulevaisuudesta tai kansalaisten esille ottamista heille tärkeistä kysymyksistä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Euroopan parlamentin 2 päivänä huhtikuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa eurooppalaisesta omastatunnosta ja totalitarismista1 sekä 9 ja 10 päivänä kesäkuuta 2011 kokoontuneen neuvoston päätelmissä totalitaaristen järjestelmien Euroopassa tekemien rikosten muistamisesta tähdennetään sitä, että on tärkeää säilyttää elävinä menneisyyden muistot keinona mennä eteenpäin ja rakentaa tulevaisuutta, ja painotetaan sitä, että unionilla on arvokas tehtävä näiden rikosten kollektiivisen muiston helpottamisessa, jakamisessa ja edistämisessä. Tämän vuoksi olisi otettava huomioon myös historiallisten, kulttuurillisten ja kulttuurienvälisten seikkojen sekä muistamisen ja eurooppalaisen identiteetin välisten yhteyksien merkitys.

 

__________________

 

1 EUVL C 137 E, 27.5.2010, s. 25.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) On sekä toivottavaa että asianmukaista jakaa ohjelman kahden lohkon määrärahat tasapuolisesti, sillä eurooppalaisille yhteisen perinnön käsittely ja sekä menetyksiä että menestyksiä koskevien yhteisten muistojen jakaminen vaikuttavat Euroopan kansalaiskulttuurin syntyyn yhtä paljon kuin suorat toimet kansalaisvaikuttamiseen kannustamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden avulla olisi taattava tulosten hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman vaikutuksen ja pitkän aikavälin jatkuvuuden saavuttamiseksi. Käynnistetyillä toiminnoilla olisi tätä varten oltava selkeä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan, ja niistä olisi viestittävä tarkoituksenmukaisesti.

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden avulla olisi taattava tulosten hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman vaikutuksen ja pitkän aikavälin jatkuvuuden saavuttamiseksi muun muassa verkottumisen, tiedonvaihtofoorumien tai tiedon ja parhaiden toimintatapojen vaihtamisen avulla, mukaan luettuna tietyt menetelmät, kuten tietotekniikan, tietokantojen ja sosiaalisen median käytön laajentaminen.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EU:n monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa.

(10) Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ja osallisina hankkeissa ja toimissa, ja otettava huomioon unionin kulttuurinen, kielellinen ja maantieteellinen moninaisuus ja tarve sisällyttää ohjelmaan vaikeasti tavoitettavat ryhmät. Ohjelmasta ei tulisi tukea vain suuria hankkeita vaan erityisesti pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotta varmistetaan suurempi joustavuus ja jotta unionin kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet osallistua ohjelmaan. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä hallinnollisten ja rahoitusmenettelyjen yksinkertaistamiseen.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan parantaa EU:n kansalaisten ja kansalaisryhmien mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan ja siitä halutaan tehdä joustavampi. Lisäksi pyritään yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Jäsenvaltioiden merentakaisissa maissa ja alueilla asuvien unionin kansalaisten sekä niissä toimivien julkisten ja/tai yksityisten järjestöjen ja laitosten osallistuminen olisi tunnustettava ja siihen olisi kannustettava, jotta voidaan lujittaa niiden siteitä unioniin ja levittää unionin arvoja näillä alueilla, jotka toimivat unionin etuvartioasemina maailmalla.

Perustelu

Koska merentakaisten maiden ja alueiden asukkaat ovat unionin kansalaisia, heidän olisi voitava osallistua ohjelmaan. Vastikään tehty päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta merkitsee, että ne voivat osallistua kaikkiin EU:n ohjelmiin.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Tavoitteina olevat syvän ja kestävän demokratian luominen ja kukoistavan kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ovat yhteisiä niin tällä asetuksella perustettavalle ohjelmalle kuin Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineelle (ENI). Unioni tarjoaa Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen piiriin kuuluville maille erityissuhteen, jossa kumpikin osapuoli sitoutuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Y tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi ohjeelliset rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Y tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan kappale vastaamaan 12 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tämän asetuksen nojalla viestintätoimiin osoitetuilla resursseilla on lisäksi edistettävä Euroopan unionin poliittisten prioriteettien viestintää, sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisten kaikenkokoisten hankkeiden tukemiseen, joiden vaikutukset ovat suuret tai jotka vaikuttavat muuten hyvin lupaavilta, erityisesti hankkeiden, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin tai kansalaisten esille ottamiin heille tärkeisiin kysymyksiin ja jotka lisäävät osallistumista unionin poliittisen ohjelman laatimiseen, ja hankkeiden, joita ehdotetaan jäsenvaltioissa, joissa kansalaisyhteiskunta ei ole aktiivinen ja kansalaistoiminta ja poliittinen osallistuminen on vähäistä. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen siten, että mahdollistetaan pienimuotoisten hankkeiden ja vaikeasti tavoitettavien ryhmien sisällyttäminen ohjelmaan, muun muassa käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia, jotta hankkeiden tosiasialliset kustannukset otetaan paremmin huomioon, etenkin maantieteellisestä sijainnista johtuvien erilaisten hankekustannusten osalta.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Osana laajempaa päämäärää, joka on Euroopan unioniin liittyvien asioiden ymmärtämisen ja kansalaisosallistumisen edistäminen, ohjelmassa on tuettava seuraavaa yleistavoitetta:

2. Perimmäisen päämäärän ollessa Euroopan unionin tuominen lähemmäs kansalaisiaan tämän ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

kansalaisten unionia koskevan ymmärryksen parantaminen ja moninaisuudessaan yhtenäiseen unioniin kuulumisen tunteen vahvistaminen muistiperinnön avulla, jotta kehitetään tunne yhteisestä historiasta;

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla.

Euroopan kansalaisuuden edistäminen ja kansalaisten ja demokraattisten osallistumisedellytysten sekä kulttuurien välisen vuoropuhelun edellytysten kehittäminen unionin tasolla lisäämällä tietoisuutta unionin toimielimistä, toimintalinjoista ja politiikoista.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet, jotka toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus:

Ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet, jotka toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on eurooppalainen ulottuvuus:

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta, kulttuuriperinnöstä ja identiteetistä sekä unionin tavoitteesta edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärrystä, arvojaan, kulttuurista ja kielellistä moninaisuuttaan sekä kansalaistensa hyvinvointia tukemalla keskustelua, toimia ja pohdintaa sekä luomalla verkostoja ja saattamalla yhteen eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen jäsenet jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia sekä oppimaan menneestä;

(Tämän alakohdan sanamuotoa sovelletaan myös liitteessä olevan 3 osuuden 1 osan johdantovirkkeen sanamuotoon.)

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edistymistä mitataan joko suoraan tai välillisesti tavoitettujen edunsaajien määrällä, hankkeiden laadulla ja ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuudella.

Poistetaan.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

2. kaikkien osallistujamaiden kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välisen vuorovaikutuksen rohkaiseminen ja demokraattiseen toimintaan osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen sekä kulttuurien väliseen vuoropuheluun kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja osallistumista siihen ja lisäämällä mahdollisuuksia osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

(Tämän alakohdan sanamuotoa sovelletaan myös liitteessä olevan 3 osuuden 2 osan johdantovirkkeen sanamuotoon.)

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edistymistä mitataan joko suoraan tai välillisesti tavoitettujen edunsaajien määrällä, edunsaajien käsityksellä EU:sta ja sen toimielimistä, hankkeiden laadulla ja ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuudella.

Poistetaan.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. erityishuomion kiinnittäminen romaneihin ja unionin muihin vähemmistöihin, jotta helpotetaan heidän kotoutumistaan täysivaltaisiksi unionin kansalaisiksi.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus"

(a) "Euroopan historiaa koskevan muistiperinnön vaaliminen ja eurooppalaisen identiteetin ja unioniin kuulumisen tunteen kehittäminen"

(Tämän alakohdan sanamuotoa sovelletaan myös liitteessä olevan 1 osuuden 1 osan otsikkoon.)

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen"

(b) "Euroopan kansalaisuuden edistäminen demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen avulla".

(Tämän alakohdan sanamuotoa sovelletaan myös liitteessä olevan 1 osuuden 2 osan otsikkoon.)

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia (”Hyödyntämistoimet”).

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia ("Levittämistoimet ja uudelleenhyödyntämistä edistävät toimet").

Perustelu

Joitain hankkeiden tuloksia voidaan levittää, kun taas toisia voidaan hyödyntää uudelleen (toistuva käyttö).

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta rahoitetaan muun muassa seuraavan tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan ylikansallisesti tai joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus:

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta rahoitetaan muun muassa (mutta ei yksinomaan) seuraavan tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan ylikansallisesti tai joilla on eurooppalainen ulottuvuus:

 

(a) keskinäiseen oppimiseen ja yhteistyöhön liittyvät toimet, kuten:

kansalaisten tapaamiset, ystävyyskaupunkitoiminta

kansalaisten tapaamiset ja paneelit, ystävyyskaupunkitoiminta, ystävyyskaupunkien verkostot ja paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja muiden paikallisten toimijoiden yhteishankkeet;

ylikansallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen ja toiminta

ylikansallisten kumppanuuksien, myös 6 artiklassa lueteltujen erityyppisten sidosryhmien toteuttamat hankkeet, kansalaisyhteiskunnan yhteistyöfoorumien kaltaisten erityyppisten järjestöjen välinen yhteistyö ja kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten vuoropuhelu;

 

muistiperintöön liittyvät hankkeet, joilla on eurooppalainen ulottuvuus;

 

muun muassa tieto- ja viestintätekniikan ja/tai sosiaalisen median käyttöön perustuva vaihtotoiminta;

Euroopan yleisen edun mukaisten järjestöjen tukeminen

(b) rakenteellinen tuki sellaisille järjestöille kuin

yhteisöjen muodostaminen ja kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen median välityksellä

asetuksen (EU) N:o XX/2012 [varainhoitoasetus] soveltamissääntöjen ... artiklassa määritellyt Euroopan yleisen edun mukaiset järjestöt, kuten eurooppalaiset verkostot ja eurooppalaiset koulutuskeskukset, joilla on Euroopan edun mukainen päämäärä;

unionin tason tapahtumat

Kansalaisten Eurooppa -yhteyspisteet;

Euroopan historiaa muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi

jäsenvaltioiden tätä ohjelmaa koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla vastaavat rakenteet;

pohdinnat ja keskustelut yhteisistä arvoista

(c) unionin tason analyyttiset toimet, kuten:

aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n toimielimistä ja niiden toiminnasta

valikoidut tutkimukset, joissa keskitytään ohjelman tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin.

toimet, joilla tuettujen aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja tuodaan enemmän esille

(d) toimet, joilla lisätään tietoisuutta ohjelmasta, sekä tietoisuuden lisäämistä ja tiedonlevitystä koskevat toiminnot, joilla tuettujen aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja tuodaan enemmän esille ja tehdään tunnetuksi eri järjestöjen ja elinten hyviä käytäntöjä, kuten:

kansalaisuuteen ja kansalaisosallistumiseen liittyvät tutkimukset

unionin tason tapahtumat, myös konferenssit, muistojuhlat ja palkintoseremoniat;

jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja neuvontarakenteiden tukeminen.

vertaisarvioinnit, asiantuntijakokoukset ja seminaarit;

 

Euroopan historiaa ja integraatiota muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, muun muassa jotta kaikkien Euroopan nykyhistorian diktatuurien, kuten natsismin, fasismin ja totalitaaristen kommunistihallintojen, myös stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi, perimmäisenä tavoitteena rauhanomaisen rinnakkaiselon jatkuminen Euroopassa;

 

aloitteet vanhojen ikäpolvien saamiseksi mukaan vaalimaan Euroopan historian merkkitapahtumien muistoa;

 

tärkeiden historiallisten tapahtumien muistotilaisuudet ja niiden tuntemuksen parantaminen;

 

aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta ja tiedotuksen tehostamiseksi Euroopan kansalaisuuteen sisältyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yleensä ihmisoikeuksista;

 

pohdinnat ja keskustelut yhteisistä arvoista;

 

tietoisuutta lisäävät aloitteet syrjinnän ja muukalaisvihan torjumiseksi.

Perustelu

Toimia on järjestelty uudelleen toimintatyypin mukaan.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kaksi lohkoa on kuvattu tämän asetuksen liitteessä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Unionin avustusta voidaan myöntää esimerkiksi toiminta-avustuksina tai toimikohtaisina avustuksina.

1. Unionin avustusta voidaan myöntää toiminta-avustuksina tai toimikohtaisina avustuksina.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset kattavat palvelujen ostot, kuten tapahtumien järjestämisen, selvitys- ja tutkimustoiminnan, tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet, seurannan ja arvioinnin,

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset kattavat palvelujen ostot, mikä mahdollistaa tapahtumien toteuttamisen ja/tai järjestämisen, selvitys- ja tutkimustoiminnan, tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet, seurannan ja arvioinnin.

Perustelu

Koska tässä säädöksessä "ohjelmalla" viitataan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan, sanan käyttäminen unkarinkielisessä versiossa sanan "tapahtuma" sijaan saattaa aiheuttaa sekaannusta. On myös korostettava, että julkisia hankintoja olisi käytettävä tässä yhteydessä, kun ohjelman tasolla olevia tapahtumia harkitaan.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat, jäljempänä 'osallistujamaat':

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) jäsenvaltiot

(a) jäsenvaltiot ja niiden merentakaiset maat ja alueet, jotka on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II

Perustelu

Koska merentakaisten maiden ja alueiden asukkaat ovat unionin kansalaisia, heidän olisi voitava osallistua ohjelmaan. Vastikään tehty uusi päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta merkitsee, että ne voivat osallistua kaikkiin EU:n ohjelmiin.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu asianomaisissa puitesopimuksissa, assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa;

(b) liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja edellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu asianomaisissa puitesopimuksissa, assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa; rahoitusta saavien hankkeiden tai ohjelmien on noudatettava unionin periaatteita ja arvoja, joita ovat muun muassa hyvät naapuruussuhteet, yhteistyö, sovinnonteko ja kansakuntien keskinäinen kunnioitus;

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan muistiperintöä, kansalaisuutta ja yhdentymistä, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kansalaisten keskinäistä ymmärtämystä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja järjestöt, ystävyyskaupunkikomiteat, eurooppalaisen julkisen politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kulttuurin ja historian alan laitokset., kansalaisryhmät ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt (mukaan lukien vapaaehtoisjärjestöt ja vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekäkulttuuri-, nuoriso-,

koulutus-, tutkimus- ja urheilujärjestöt. Komissio huolehtii hallinnollisten menettelyjen keventämisestä, jotta ohjelmaan olisi helppo osallistua.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voi sisältyä myös tämän ohjelman alaan kuuluvia yhteisiä toimia, joita toteutetaan yhteisrahoituksen pohjalta ja varainhoitoasetuksen mukaisesti yhdessä kansainvälisten järjestöjen kuten Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Ohjelmasta voidaan tukea tämän ohjelman alaan kuuluvia yhteisiä toimia, joita toteutetaan yhteisrahoituksen pohjalta ja varainhoitoasetuksen mukaisesti yhdessä kansainvälisten järjestöjen kuten Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio panee ohjelman täytäntöön varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen liitteessä esitettyjen säännösten mukaisesti.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua ohjelman edunsaajien, asianosaisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua ohjelman edunsaajien, asianosaisten yhteistyökumppanien ja asiantuntijoiden kanssa.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa, että tämä ohjelma on johdonmukainen unionin muiden toiminta-alojen välineiden kanssa ja täydentää niitä; kyseessä ovat erityisesti yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, kulttuuri, urheilu, perusoikeudet ja -vapaudet, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja innovointi, laajentumispolitiikka ja unionin ulkoiset toimet.

Komissio varmistaa, että tällä asetuksella perustettavassa ohjelmassa toteutetut toimet ovat johdonmukaisia unionin muiden toiminta-alojen välineiden kanssa ja täydentää niitä; näitä aloja ovat erityisesti yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus sekä nuoriso, urheilu, kulttuuri ja audiovisuaalinen ala, perusoikeudet ja -vapaudet, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, sukupolvien välinen solidaarisuus, vapaaehtoistoiminta, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja innovointi, tietoyhteiskunta, laajentumispolitiikka, naapuruuspolitiikka, eritoten sen valtioiden välinen ohjelmalohko, ja unionin ulkoinen toiminta.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman täytäntöönpanoa varten ovat 229 miljoonaa euroa.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta ... päivänä ...kuuta ... tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ohjelman täytäntöönpanoa varten varattu ohjeellinen rahoitusmäärä on vähintään 229 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan budjettivallan käyttäjän asemaa.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen nojalla viestintätoimiin osoitetuilla resursseilla on lisäksi edistettävä Euroopan unionin poliittisten prioriteettien viestintää, sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat tämän rajoittamatta vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta ... päivänä ...kuuta ... tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä OLAF, voi asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä 'OLAF', voi asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta tästä ohjelmasta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai päätökseen taikka tästä ohjelmasta myönnettyä unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia, tästä ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edistymistä 2 artiklassa mainituissa erityistavoitteissa mitataan käyttämällä liitteessä määriteltyjä indikaattoreita.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Vuonna 2014 myönnetyt avustukset

 

Vuonna 2014 myönnettyjen avustusten osalta menojen tukikelpoisuuskausi voi alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 edellyttäen, että menot eivät ole syntyneet ennen päivää, jona avustushakemus on jätetty tai jona tuensaajan varainhoitovuosi alkaa.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ohjelma voidaan käynnistää 1. tammikuuta 2014, vaikka prosessi viivästyisi.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osa – yleinen alaotsikko

Komission teksti

Tarkistus

Lisätietoja ohjelman piiriin pääsystä

Lisätietoja tuetuista toimista

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 1 osa – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

LOHKO 1: Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus

LOHKO 1: Euroopan historiaa koskevan muistiperinnön vaaliminen ja eurooppalaisen identiteetin ja unioniin kuulumisen tunteen kehittäminen

(Tämän otsikon sanamuoto vastaa 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a luetelmakohtaa koskevan tarkistuksen sanamuotoa)

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 1 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkon määrittävät ne mahdolliset hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan käynnistää sen otsakkeen alla, eivät hakemaan oikeutettujen kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi.

Poistetaan.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä ottaen huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla pyritään saavuttamaan nuorempi sukupolvi.

Lohkosta tuetaan toimintoja, joilla kannustetaan pohtimaan Euroopan historiaa, kulttuurien ja kielten moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä ottaen huomioon sukupuolten tasa-arvon. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa kannustetaan pohtimaan ja keskustelemaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen ja itsevaltaisten järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään holokaustiin johtaneen natsismin ja totalitaaristen kommunististen hallintojen, myös stalinismin) syitä ja muistetaan niiden rikosten uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistoriaa muovanneita tapahtumia sekä Euroopan yhdentymisen virstanpylväitä koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joilla kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärtämykseen kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla, sovintoon ja historiatietoisuuteen sekä unioniin kuulumisen tunteen kehittämiseen keinona irtautua menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta ja saavuttaa etenkin nuorempi sukupolvi samalla rasismia ja suvaitsemattomuutta torjuen.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 1 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 25 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osa – 2 kohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

LOHKO 2: Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

LOHKO 2: Euroopan kansalaisuuden edistäminen demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen avulla

(Tämän otsikon sanamuoto vastaa 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b luetelmakohtaa koskevan tarkistuksen sanamuotoa)

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkon määrittävät ne mahdolliset hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan käynnistää sen otsakkeen alla, eivät hakemaan oikeutettujen kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi. Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka kattavat kansalaisosallistumisen sen laajimmassa mielessä ja joissa erityishuomio on menetelmien luomisessa pitkän aikavälin jatkuvuutta silmällä pitäen. Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja hankkeita, joilla on selkeä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan.

Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka kattavat kansalaisosallistumisen sen laajimmassa mielessä ja joissa erityishuomio on menetelmien luomisessa rahoitettujen toimien pysyvien vaikutusten varmistamiseksi. Ensisijaisesti tuetaan kansalaisyhteiskunnan ja pienten ja keskisuurten järjestöjen ehdottamia aloitteita ja hankkeita, erityisesti pieniä hankkeita, joilla on yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja joihin sisältyy yhteistyötä ja verkottumista, kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten välistä vuoropuhelua ja kansalaiskeskeisiä menetelmiä ja jotka liittyvät kansalaisten esille ottamiin heille tärkeisiin kysymyksiin. Siihen on tarkoitus sisällyttää myös vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 2 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia lisätä keskinäistä ymmärrystä ja toimia yhteisvastuullisesti ja edistetään osallistavaa demokratiaa, osallistumista kansalaisyhteiskuntaan, verkottumista ja osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Naisten houkuttelemisessa lukuisammin mukaan poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon on vielä paljon työtä. Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien pitäisi kuunnella paremmin naisten mielipiteitä ja toimia niiden perusteella.

Paljon on vielä työtä etenkin nuorten ja naisten sekä kulttuurivähemmistöjen saamisessa osallistumaan lukuisammin demokraattiseen toimintaan sekä poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien pitäisi kuunnella tarkemmin näiden ryhmien mielipiteitä ja toimia niiden perusteella.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 2 osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koska vähemmistöjen täysimittainen integrointi on unionin pysyvä tavoite, vähemmistöjen osallistumista poliittiseen elämään ja kansalaisyhteiskuntaan on kannustettava rakentavammalla tavalla.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 2 osa – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 60 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 3 osa – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

HORISONTAALINEN TOIMI: Tulosten hyödyntäminen

HORISONTAALINEN TOIMI: Tulosten levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen

Perustelu

Since we are dealing here with actions which are horizontal and in some cases appear rather abstract, the names they are given should explain what they are. In addition, it is not just the results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in later projects.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä toimi määritellään koko ohjelmalle, ja sitä sovelletaan sekä lohkoon 1 että lohkoon 2.

Tämä toimi määritellään koko ohjelmalle, ja sitä sovelletaan sekä lohkoon 1 että lohkoon 2. Sitä sovelletaan vain, jos se osoittautuu hyödylliseksi, tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimesta tuetaan aloitteita, joilla parannetaan tulosten siirrettävyyttä, sijoitusten tuottoa ja kokemuksista oppimista. Toimen tarkoituksena on hyödyntää ja tuoda enemmän esille sellaisista aloitteista saatavia tuloksia, jotka on käynnistetty pitkän aikavälin jatkuvuuden tukemiseksi.

Toimesta tuetaan ohjelmamaissa toimivia Kansalaisten Eurooppa -pisteitä ja aloitteita, joilla parannetaan tulosten siirrettävyyttä, sijoitusten tuottoa ja kokemuksista oppimista. Toimen tarkoituksena on hyödyntää ja tuoda enemmän esille sellaisista aloitteista saatavia tuloksia, jotka on käynnistetty pysyvien vaikutusten varmistamiseksi.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimeen sisältyyvalmiuksien luominen eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja aluetason sidosryhmien, myös viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen ja hankkeiden tietokannan luominen.

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, sidosryhmien kokemusten ja tiedon yhdistämiseen, myös paikallis- ja aluetasolla sekä viranomaisten välillä, ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi sosiaalisen median tai koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva vaihtotoiminta, kouluttajien kouluttaminen ja esimerkiksi sellaisten tietotekniikan välineiden luominen, jotka tarjoavat tietoa ohjelmasta rahoitusta saavista järjestöistä ja hankkeista.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 osuus – 3 osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 5 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin politiikkoihin ja joissa osallistutaan unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Etusijalla ovat yleisesti ottaen kaiken kokoiset hankkeet, joiden vaikutukset ovat suuret tai jotka vaikuttavat muuten lupaavilta, eritoten hankkeet, jotka liittyvät unionin politiikkoihin tai kansalaisten esille ottamiin heille tärkeisiin asioihin ja joilla osallistutaan unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista voi hallinnoida keskitetysti toimeenpanovirasto.

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista hallinnoi keskitetysti toimeenpanovirasto. Toimeenpanoviraston olisi hankkeita valitessaan varmistettava mahdollisuuksien mukaan maantieteellinen tasapaino varojen jaossa sekä valvottava, että hankerahoitus perustuu tosiasiallisiin kuluihin. Toimeenpanoviraston olisi lisäksi tarjottava tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta hakijan omalla kielellä.

Perustelu

Asetuksella määritellään, millainen taho ohjelmaa koordinoi.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Toimien avulla edistetään kansalaisten liikkuvuutta ja ajatustenvaihtoa Euroopan unionissa.

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla eurooppalainen ulottuvuus. Toimien avulla edistetään kansalaisten osallistumista ja ajatustenvaihtoa unionissa.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten korostaminen, myös uusimman tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median käyttö, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä toimien että mukana olevien järjestöjen luonteeseen. Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien erityyppisten toimijoiden välillä kannustetaan voimakkaasti.

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten korostaminen, myös uusimman tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median käyttö erityisesti nuoremman sukupolven saavuttamiseksi, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä toimien että mukana olevien järjestöjen luonteeseen. Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien erityyppisten toimijoiden välillä sekä vaikeasti tavoitettavien ryhmien osallistumista kannustetaan voimakkaasti.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi harjoittaa tarkoituksenmukaista tiedotus-, julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa varmistaen siten, että ohjelmasta tuetut toimet tulevat laajalti tunnetuiksi ja että ne ovat vaikutukseltaan tehokkaita.

Komissio harjoittaa tarkoituksenmukaista tiedotus-, julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa varmistaen siten, että ohjelmasta tuetut toimet tulevat laajalti tunnetuiksi ja että ne ovat vaikutukseltaan tehokkaita. Tällä korostetaan jäsenvaltioiden tasolla kaikilla unionin virallisilla kielillä annettavaa tiedotusta ja kaikilla unionin virallisilla kielillä jaettavia julkaisuja.

Perustelu

Vaikka englanti, ranska ja saksa ovatkin hankkeiden toteuttamisen tasolla hallitsevassa asemassa työkielinä, tämä ohjelma koskee Euroopan kansalaisuutta ja siksi on kannustettava tiedotukseen 23 virallisella kielellä (vuodesta 2013 alkaen kieliä on 24); tämä on yksi EU:n perusperiaatteista.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osuus – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmalle osoitetut määrärahat kattavat myös Euroopan unionin poliittisten prioriteettien viestinnän.

Poistetaan.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 osa – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ohjelman hallinnointiin osoitetaan noin 10 prosenttia kokonaisbudjetista.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 2 artiklan erityistavoitteissa kuvataan ne tulokset, joita ohjelmalla pyritään saavuttamaan. Edistymistä mitataan käyttämällä tulosindikaattoreita seuraavasti:

Edellä 2 artiklan erityistavoitteissa kuvataan ne tulokset, joita ohjelmalla pyritään saavuttamaan. Edistymistä mitataan käyttämällä muun muassa seuraavia tulosindikaattoreita:

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta, kulttuuriperinnöstä ja identiteetistä sekä unionin tavoitteesta edistää rauhaa, suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärrystä, arvojaan, kulttuurista ja kielellistä moninaisuuttaan sekä kansalaistensa hyvinvointia tukemalla keskustelua, toimia ja pohdintaa sekä luomalla verkostoja ja saattamalla yhteen eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen jäsenet jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia sekä oppimaan menneestä.

(Tämän johdantokappaleen sanamuoto vastaa 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen sanamuotoa)

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – taulukko

Komission teksti

Tarkistus

 

Taulukko poistetaan.

(Ks. tarkistukset 82–88.)

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – otsikko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Indikaattorit:

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

suoraan osallistuvien osallistujien lukumäärä

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ohjelman välillisesti tavoittamien henkilöiden määrä

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

hankkeisiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden maiden lukumäärä

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

hankkeiden lukumäärä

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

hankkeita koskevien hakemusten laatu ja se, missä määrin valittujen hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää tai siirtää

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 1 osa – 1 alakohta – 6 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuus.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 2: Demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Erityistavoite 2: Kaikkien osallistujamaiden kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välisen vuorovaikutuksen rohkaiseminen ja demokraattiseen toimintaan osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen sekä kulttuurien väliseen vuoropuheluun kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja osallistumista siihen ja lisäämällä mahdollisuuksia osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

(Tämän johdantokappaleen sanamuoto vastaa 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaa koskevan tarkistuksen sanamuotoa)

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – taulukko

Komission teksti

Tarkistus

 

Taulukko poistetaan.

(Ks. tarkistukset 91–106.)

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – otsikko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Indikaattorit:

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

suoraan osallistuvien osallistujien lukumäärä

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ohjelman välillisesti tavoittamien henkilöiden määrä

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

osallistuvien järjestöjen lukumäärä

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

hankkeisiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden maiden lukumäärä

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

edunsaajien käsitys unionista ja sen toimielimistä

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 6 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

hankkeita koskevien hakemusten laatu

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 7 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuus

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 8 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

osallistuvien ylikansallisten kumppanuuksien lukumäärä, erityyppiset sidosryhmät mukaan luettuina

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 9 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ystävyyskaupunkien verkostojen lukumäärä

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 10 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ohjelmasta paikallisella tai Euroopan tasolla tuettujen toimien seurauksena tehtyjen poliittisten aloitteiden lukumäärä ja laatu

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 11 luetelmakohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

toimintojen maantieteellinen peitto:

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 11 luetelmakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

verrataan yhden vetäjänä toimivan jäsenvaltion esittämien hankkeiden prosenttiosuutta ja kyseisen jäsenvaltion väestön prosenttiosuutta unionin koko väestöstä

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 11 luetelmakohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

verrataan vetäjänä toimivaa jäsenvaltiota kohti valittujen hankkeiden prosenttiosuutta ja kyseisen jäsenvaltion väestön prosenttiosuutta unionin koko väestöstä;

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 11 luetelmakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

verrataan yhden yksin tai toisen jäsenvaltion kanssa vetäjänä toimivan jäsenvaltion esittämien hankkeiden prosenttiosuutta ja kyseisen jäsenvaltion väestön prosenttiosuutta unionin koko väestöstä

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 osuus – 2 osa – 1 alakohta – 11 luetelmakohta – 4 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

verrataan yksin tai yhdessä toisen jäsenvaltion kanssa vetäjänä toimivaa jäsenvaltiota kohti valittujen hankkeiden prosenttiosuutta ja kyseisen jäsenvaltion väestön prosenttiosuutta unionin koko väestöstä.

PERUSTELUT

Parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä komission ehdottama Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2014–2010), joka jatkaa nykyistä ohjelmaa (2007–2013), on suhteellisen vaatimattomasta budjetistaan (arviolta 229 miljoonaa euroa) huolimatta yksi näkyvimpiä ohjelmia. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa muistiperintöä ja lisätä kansalaisten osallistumisvalmiuksia unionin tasolla. Tämä on ainut ohjelma, jossa keskitytään yksinomaan näiden tavoitteiden edistämiseen Euroopan tasolla. Uusi ohjelmaehdotus on samankaltainen kuin nykyinen Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007–2013), joka myös oli nykyisen esittelijän esittelemä. Tässä mietinnössä esitetään esittelijän näkemyksiä ehdotetusta ohjelmasta.

Komission ehdotus perustuu nykyisen ohjelman väliarviointiin, ja komission mukaan huomioon on otettu tärkeimpien sidosryhmien kuulemiset. Vaikka nykyisen ja tulevan ohjelman välillä on paljon yhtäläisyyksiä, komissio on hieman yllättäen ja ilman selityksiä tai perusteluja tehnyt pienen mutta kuitenkin merkittävän muutoksen ehdotukseensa: se esittää SEUT:n 352 artiklaa ohjelman ainoaksi oikeusperustaksi. Kyseisessä artiklassa säädetään erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattavasta menettelystä eli hyväksyntämenettelystä, jossa Euroopan parlamentti voi vain hyväksyä tai hylätä ehdotuksen mutta ei muuttaa sitä. Menettelyssä toimitaan Euroopan unionin neuvoston johdolla. Aiemmin, joskin aiemman perussopimuksen eli SEU-sopimuksen nojalla, ehdotuksessa käytettiin kahta oikeusperustaa kattamaan ohjelman eri tavoitteet, joita olivat muun muassa kansalaisvaikuttaminen, kulttuurinen moninaisuus ja muistiperintö, ja ohjelma hyväksyttiin (nykynimeltään) tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Esittelijä samoin kuin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta olivat haluttomia hyväksymään ehdotettua oikeusperustaa. Siksi päätettiin pyytää parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto. Oikeudellinen yksikkö katsoi lausunnossaan, johon yhtyi myös parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta, että ohjelmassa oli asianmukaista käyttää kahta oikeusperustaa, sillä ohjelman kaksi tavoitetta katsottiin samanarvoisiksi ja käytettiin SEUT:n kahta eri artiklaa eli 167 ja 352 artiklaa. Esittelijä on useaan otteeseen pyrkinyt sovittelemaan asiassa, mutta sekä komissio että neuvosto ovat haluttomia muuttamaan kantaansa.

Siksi tämä mietintö on laadittu umpikujatilanteessa. Esittelijä ja valiokunta ovat päättäneet hylätä nykymuotoisen ehdotuksen. Koska nykyinen ohjelma on ollut menestyksekäs ja kansalaisille tärkeä ja koska se tuonut selvää unionin lisäarvoa, mietintö on laadittu tuomaan selkeästi esille parlamentin näkemykset ehdotuksesta. Esittelijä toivoo, että komissio ja neuvosto tarkastelevat pikaisesti niin hänen kuin hänen kollegojensa esittämiä suosituksia ja ehdottamia tarkistuksia, jotta uusi ohjelma ei viivästy tai pahimmassa tapauksessa jää toteuttamatta. Esittelijä haluaa korostaa, että ehdotus on ehdotettua oikeusperustaa lukuun ottamatta nykyisellään aivan hyvä, ja neuvosto on tehnyt siihen parannuksia.

Koska aikataulu on tiukka ja jotta voidaan varmistaa, että uusi ohjelma ei viivästy parlamentin takia, esittelijä on ottanut huomioon 4. toukokuuta 2012 julkaistun neuvoston tekstin. Olisi toivottavaa, että lopullisesta tekstistä päästäisiin yhteisymmärrykseen (myös komission ja neuvoston kanssa) ja että se voitaisiin hyväksyä alkuvuodesta 2013, jolloin voitaisiin siirtyä sujuvasti nykyisestä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta uuteen ohjelmaan.

Esittelijän tärkeimmät suositukset ja tarkistukset koskevat seuraavia:

a) oikeusperustan muuttaminen parlamentin näkemysten huomioon ottamiseksi, so. kaksi oikeusperustaa eli SEUT:n 352 ja 167 artikla

b) ohjelman muistiperintöosan vahvistaminen korostamalla asiaa jo yleisissä tavoitteissa

c) pienten ruohonjuuritason ja alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden ja kansalaisten esille ottamien heille tärkeiden asioiden merkityksen korostaminen; myös hankkeiden tulevan potentiaalin eikä pelkästään niiden lyhyen aikavälin suuren vaikutuksen huomioon ottaminen

d) komission omiin viestintätoimiin tarkoitetun budjetin minimointi, jotta varat voidaan käyttää siellä missä niitä eniten tarvitaan

e) sen varmistaminen, että urheilujärjestöjen rooli korostuu ehdotuksessa

f) sen varmistaminen niin hyvin kuin mahdollista, että varat jakautuvat maantieteellisesti tasapuolisesti.

Lisäksi esittelijä haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei neuvosto ole vielä käsitellyt komission ehdottamaa budjettia. Budjetista neuvotellaan, kun on vahvistettu monivuotinen rahoituskehys. Rahoituskehyksen vahvistamisen jälkeen esittelijä haluaisi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä koko parlamentin vaativan suurempia rahoituspuitteita. Ehdotetut talousarviomäärät eivät vastaa inflaatiokorjattuinakaan edes nykyisen ohjelman rahoituspuitteita.

VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky, Inês Cristina Zuber

GUE/NGL-ryhmän puolesta

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (2007-2013) rahoitetaan tällä hetkellä lukuisia kansalaisjärjestöjen toteuttamia hankkeita ja ystävyyskaupunkitoiminnan piiriin kuuluvia hankkeita.

Neuvosto on kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenten enemmistön tukemana kuitenkin muuttanut merkittävästi komission alkuperäistä ehdotusta.

Valiokunnan äänestystuloksen mukaisesti 25 prosenttia ohjelman määrärahoista (alun perin kaavaillun neljän prosentin sijaan) olisi mahdollista osoittaa käsitteenä monitulkintaisen "Euroopan historian muistiperinnön" vaalimiseen, mikä ylittää tavoitteena velvollisuuden vaalia totalitaaristen hallintojen uhrien muistiperintöä.

Emme hyväksy sitä, että seuraaville sukupolville välitetään historiallista valhetta, jonka mukaan kommunistit voidaan rinnastaa natseihin, tai että Etelä-Euroopassa vallassa olleet fasistidiktatuurit ja Euroopan siirtomaamenneisyys pyritään unohtamaan.

Tämä loukkaisi kaikkien niiden kommunistien ja muiden demokraattien muistoa, jotka taistelivat kyseisiä hallintoja vastaan ja maksoivat siitä hengellään. Tämä suosisi vääristynyttä historiankäsitystä.

Äänestimme tätä mietintöä vastaan, koska puolustamme – kulttuurien moninaisuutta ja pyrkimystä kunnioittaa eri kulttuureja ja kansoja, joista Eurooppa koostuu;

– poliittisen toiminnan ja historioitsijoiden ja tutkijoiden työn erottamista;

– demokraattisia periaatteita, joihin sisältyy keskustelu ja mahdollisuus suhtautua kriittisesti EU:hun, sen yhdentymiseen ja sen historiaan.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Doris Pack

Puheenjohtaja

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta (COM(2011)08842011/0436(APP))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 5. maaliskuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon ehdotukselle neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta komission valitseman oikeusperustan asianmukaisuudesta. Komissio esitti ehdotuksen 14. joulukuuta 2011 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 352 artiklan perusteella. Kirjeessänne tämä kyseenalaistetaan erityisesti siksi, että nykyisellä Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmalla (2007–2013) on kaksi oikeusperustaa, entisen EY:n perustamissopimuksen 151 ja 308 artikla (nykyisen SEUT-sopimuksen 167 ja 352 artikla), ja se hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä.

Tausta

I.         Ehdotus

Komissio ehdottaa vuosiksi 2014–2020 Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmaa, joka rakentuu nykyiselle ohjelmalle. Ehdotuksen yleisen tavoitteen osalta 1 artiklan 2 kohdassa säädetään: "Osana laajempaa päämäärää, joka on Euroopan unioniin liittyvien asioiden ymmärtämisen ja kansalaisosallistumisen edistäminen, ohjelmassa on tuettava seuraavaa yleistavoitetta: Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla." Ehdotuksen 2 artiklassa tarkennetaan: ohjelmalla on tavoitteena "tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista" (2 artiklan 1 kohta) ja "demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista" (2 artiklan 2 kohta). Kuten ehdotuksen perustelussa todetaan, tarkoituksena on "saada kansalaiset liikkeelle paikallistasolla keskustelemaan Euroopan etua koskevista konkreettisista kysymyksistä"[1]. Perustelu jatkuu, että näin "kansalaiset tiedostaisivat, mikä vaikutus unionin politiikoilla on heidän jokapäiväiseen elämäänsä".

Ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määritetään ja tarkennetaan, miten nämä tavoitteet saavutetaan: toimenpiteet, ohjelman rakenne, osallistuminen, kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, ohjelman täytäntöönpano jne.

II.       Kyseiset oikeusperustat

1.        Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT 352 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti:

"352 artikla

Jos jokin unionin toimi osoittautuu perussopimuksissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarpeelliseksi perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla eikä niissä ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. Kun neuvosto antaa kyseiset säännökset erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan."

2.        Oikeusperustaan ehdotettu muutos

Oikeudellisten asioiden valiokunnalle osoitetussa oikeusperustaa koskevassa lausuntopyynnössänne viitataan mahdollisuuteen lisätä SEUT 167 artikla, joka kuuluu seuraavasti:

"167 artikla

1. Unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä.

2. Unioni pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemaan ja täydentämään niiden toimintaa seuraavilla aloilla:

– Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen parantaminen,

– Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen,

– muu kuin kaupallinen kulttuurivaihto,

– taiteellinen ja kirjallinen luova toiminta, audiovisuaalisen alan toiminta mukaan luettuna.

3.        [...]

4.        [...]

5.        Myötävaikuttaakseen tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen:

– Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja alueiden komiteaa kuultuaan sellaisia edistämistoimia, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista,[...]."

III.      Analyysi

1.        Unionin tuomioistuimen vahvistamat periaatteet

Kuten unionin tuomioistuin on todennut, "oikeudellisen perustan valinnalla on perustuslaillinen merkitys"[2], koska unionia hallitsee rajoitetun toimivallan periaate. Unionin tuomioistuin on todennut, että yleisesti toimenpiteillä on oltava vain yksi oikeusperusta. Toimenpiteellä, jolla on kaksi eri tarkoitusta tai kahdenlaisia tavoitteita tai komponentteja, on oltava vain yksi oikeusperusta, joka määritetään toimenpiteen määräävän komponentin perusteella[3]. Kahta oikeusperustaa voitaisiin käyttää "poikkeustapauksessa", jos "toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen"[4].

Tuomioistuin on lisäksi määritellyt ehdot, joiden mukaan oikeusperustan valinnan tulisi määräytyä. Nämä ehdot on esitetty toistuvasti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, ja ne voidaan tiivistää seuraavasti:

– valinta ei ole subjektiivinen, vaan sen "on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin"[5];

tällaisiin seikkoihin kuuluvat kyseessä olevan toimen tavoite ja sisältö[6].

Kun tarkastellaan SEUT 352 artiklaa oikeusperustana, tuomioistuin on todennut, että 352 artiklan käyttö toimen oikeusperustana on perusteltua ainoastaan, jos perustamissopimusten missään muussa määräyksessä ei anneta unionille tarvittavaa toimivaltaa[7]. Tässä tapauksessa asianmukainen oikeusperusta voisi olla SEUT 167 artikla.

2.   Ehdotuksen tavoitteet

Ehdotuksen tavoitteessa on kaksi lohkoa: "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus" ja "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen" (3 artiklan 1 kohta). Molemmat lohkot ovat yhtä tärkeitä, eikä kumpikaan ole toissijainen toiseen nähden.

a)         "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus"

SEUT-sopimuksen 167 artiklan 2 kohdassa viitataan "Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen" parantamiseen. Ehdotuksen muistiperintöä koskeva tavoite liittyy unionin historiaan ja sisältyy näin ollen SEUT 167 artiklaan. On syytä panna merkille, että vaikka ehdotuksessa tai sen tavoitteissa ei täsmällisesti mainita sanaa "kulttuuri", se ei vaikuta lopputulokseen: SEUT 167 artiklan soveltamiseen ei tarvita täsmällistä viittausta "kulttuuriin", koska viittaus "historiaan" on riittävä.

b)         "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen"

Ehdotuksen kansalaisvaikuttamista koskeva tavoite liittyy Euroopan kansalaisuuteen. Perussopimuksessa ei ole tähän liittyville toimille tiettyä oikeudellista perustaa. Sen vuoksi olisi turvauduttava SEUT 352 artiklaan. Jotta SEUT 352 artikla voisi olla asianmukainen oikeudellinen perusta, kyseessä olevan toimen on oltava tarpeellinen jonkun perussopimuksissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi (ks. SEUT 352 artiklan 1 kohdan teksti edellä). Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 9 artiklassa vahvistetaan, että Euroopan unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta[8]. SEU 11 artiklan 1 kohdassa vaaditaan, että toimielimet "antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla", mikä tukee aktiivista kansalaisuutta. Jälkimmäistä tavoitetta toteutetaan ehdotuksessa Euroopan kansalaisuuteen liittyvillä toimilla. Näin ollen 352 artikla näyttäisi olevan tämän lohkon toimille asianmukainen oikeusperusta.

3.        Kansalaisten Eurooppa 2007–2013

Vertailu nykyiseen ohjelmaan – mihin oikeusperustaa koskevassa lausuntopyynnössä myös viitataan – vahvistaa tämän päätelmän: nykyisellä ohjelmalla pyritään toisaalta varmistamaan Euroopan kansalaisten osallistuminen Euroopan yhdentymisprosessiin ja toisaalta kehittämään kansalaisten eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu tunnustettuihin yhteisiin arvoihin, historiaan ja kulttuuriin. Kulttuurinäkökulma sisältyy SEUT 167 artiklaan. Kansalaisosallistumiselle ei löydy perussopimuksista tiettyä oikeudellista perustaa, joten on turvauduttava SEUT 352 artiklaan. Näin ollen mainitut artiklat yhdessä muodostavat Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelman vuoden 2006 version oikeusperustan.

4.        Menettelyihin liittyvät näkökohdat

On syytä mainita, että kun turvaudutaan SEUT 352 artiklaan yhdistettynä muihin perussopimuksen säännöksiin, asianmukaiset menettelyihin liittyvät vaatimukset on yhdistettävä. Unionin tuomioistuin on yleisesti katsonut, että jos oikeusperustoissa määrätyt menettelyt eivät ole yhteensopivia, ei voi olla kahta oikeusperustaa[9]. SEUT 352 artiklan kohdalla ei kuitenkaan ole yhteensopivuusongelmaa (koska turvautuminen SEUT 352 artiklaan tarkoittaa väistämättä, että muuta oikeusperustaa ei ole käytettävissä). Päinvastoin tuomioistuin sallii sen, että SEUT 352 artiklan yksimielisyysvaatimus yhdistetään muihin menettelyihin, kuten tavallisen lainsäätämisjärjestykseen[10]. Vaikuttaa siltä, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa voidaan yhdistää tavallinen lainsäätämisjärjestys yksimielisyysvaatimukseen.

5.        Oikeudellisen yksikön lausunto

Oikeudellinen yksikkö on todennut sekä 21. helmikuuta 2012 päivätyssä valiokunnallenne osoitetussa ilmoituksessa että 15. maaliskuuta 2012 päivätyssä ilmoituksessa, joka koskee oikeudellisten asioiden valiokunnalle osoitettua oikeusperustaa koskevaa lausuntopyyntöä, että SEUT 167 ja 352 artiklan tulisi olla ehdotuksen oikeudellinen perusta.

IV.      Päätelmät ja suositukset

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 27. maaliskuuta 2012. Se päätti kokouksessaan yksimielisesti[11] suosittaa, että asianmukainen oikeudellinen perusta ehdotukselle neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta on SEUT 167 ja 352 artikla.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)0884, perustelut, s. 2.
 • [2]  Lausunto 2/00, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirjasta, Kok. 2001, s. I-9713.
 • [3]  Asia C-42/97, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-869, 39 ja 40 kohta.
 • [4]  Asia C-441/06, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2007, s. I-8887, 47 kohta.
 • [5]  Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
 • [6]  Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta, asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585, 45 kohta ja asia C-166/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-7135, 4 kohta.
 • [7]  Asia 45/86, komissio v. neuvosto, Kok. 1987, s. 1493, 13 kohta, asia C-436/03, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 2006, s. I-3733, 36–46 kohta, asia C-166/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-7135, 40–41 kohta.
 • [8]  "Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta."
 • [9]  Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.
 • [10]  Asia C-166/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, 69 kohta. Ks. esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1232/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, Irlannin kansainväliselle rahastolle annettavasta Euroopan unionin rahoitustuesta (2007–2010) (EUVL 346, 30.12.2010, s. 1.), jonka johdanto-osan 6 viitteessä viitataan tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen "sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä" määrättyyn vaatimukseen "neuvoston yksimielisyydestä".
 • [11]  Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.11.2012)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta
(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Valmistelija: Barbara Matera

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio korostaa ehdotuksessaan seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MRK), että Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa 2007–2013 on jatkettava. Ohjelmasta on sen ensimmäisen toteutusjakson aikana käynyt ilmi, että olisi autettava kansalaisia ymmärtämään paremmin EU:n historiaa ja alkuperää ja että heidän tietoisuuttaan EU:n hankkeista olisi lisättävä. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa on otettu iso askel kohti unionin ja sen kansalaisten lähentämistä toisiinsa sekä EU:n politiikasta käytävän rajat ylittävän keskustelun lisäämistä (äskettäin käyttöön otettu kansalaisaloite on vain osa tätä prosessia). Komissio ehdottaa kansalaisvaikuttamiseen tarvittavien valmiuksien kehittämistä. Ohjelma perustuu nykyisen ohjelman vahvuuksien ja heikkouksien analysointiin. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että unioniin liittyvistä kysymyksistä tarvitaan todellista keskustelua paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja että eri organisaatioiden avulla olisi saavutettava ne laajat kansalaispiirit, jotka eivät yleensä pyri vaikuttamaan tai osallistumaan unionia koskeviin kysymyksiin.

Talousarvio

Komission ehdotuksessa vuosien 2014–2020 monivuotiseksi rahoituskehykseksi esitetään, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle myönnetään 229 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä vastaavat määrärahat ovat 215 miljoonaa euroa. Valmistelija katsoo, että tarvitaan vähintään tämänsuuruiset määrärahat (vuotuinen inflaatio huomioon ottaen), jotta voidaan edistää Euroopan kansalaisuuden ja Euroopan muistiperinnön säilyttämisen kaltaisia tärkeitä tavoitteita, ja että ihannetapauksessa määrärahoja lisättäisiin 5–10 prosentilla. Valmistelija katsoo, että ohjelman kolmen lohkon välinen määrärahojen jako olisi sisällytettävä lainsäädäntöehdotuksen tekstiin. Jotta varmistetaan suurempi joustavuus ja jotta pienillä kansalaisryhmillä on paremmat mahdollisuudet osallistua ohjelmaan, ehdotukseen olisi sisällytettävä myös asianmukaisia viitteitä ja varotoimia.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla. Ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet, jotka toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus:

•   tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

•   demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Perustelu

Alakohtaisiin oikeusperustoihin sisältyviä lukuja ei periaatteen "mitään ei ole päätetty, ennen kuin kaikesta on päätetty" mukaan voida pitää lopullisina, koska monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut ovat vielä kesken.

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä poliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, kehottaa sitä yksilöimään selkeästi, mistä sen poliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin todistettua eurooppalaista lisäarvoa; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen tasoa korotettaisiin vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 tasosta;

 

__________________________________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.

Perustelu

Jos neuvosto pienentää MRK:n määriä, Euroopan parlamentti vaatii sitä yksilöimään "negatiiviset painopisteet" niiden todistetusta lisäarvosta huolimatta ja uudet tehtävät, jotka unionin on suoritettava Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EU:n monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa.

(10) EU:n monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa. Ohjelmasta ei tulisi tukea vain suuria hankkeita vaan erityisesti pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotta varmistetaan suurempi joustavuus ja jotta unionin kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet osallistua ohjelmaan. Erityisesti olisi pyrittävä varmistamaan, että hallinnollisia ja rahoitusta koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan parantaa EU:n kansalaisten ja kansalaisryhmien mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan ja siitä halutaan tehdä joustavampi. Lisäksi pyritään yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Y tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi ohjeelliset rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää budjettiyhteistyöstä, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YYkuuta 201Y tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

Perustelu

Mukautetaan johdanto-osan kappale vastaamaan 12 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeen tai määrärahojen suuruudesta riippumatta hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

Perustelu

Hankkeen tai edunsaajan koko ei saisi olla ratkaiseva tekijä tuen myöntämisessä, vaan tukea olisi myönnettävä sen perusteella, miten hanke vaikuttaa EU:n kansalaisuuden edistämiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelmassa on seuraavat kaksi lohkoa: (a) "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus" (b) "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen". Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia ("Hyödyntämistoimet").

1. Ohjelmassa on seuraavat kaksi lohkoa: (a) "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus" ja (b) "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen". Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia.

Perustelu

Englanninkielinen termi "Valorisation" actions ("Hyödyntämistoimet") ei ole yleisesti ymmärrettävissä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua koosta riippumatta kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, varsinkin nuorempi sukupolvi ja erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Perustelu

Ohjelmaa ei tulisi rajata koskemaan vain suuria hankkeita ja organisaatioita. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä nuoriin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman täytäntöönpanoa varten ovat 229 miljoonaa euroa.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta .../... tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ohjelman täytäntöönpanoa varten varattu ohjeellinen rahoitusmäärä on 229 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan budjettivallan käyttäjän asemaa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat tämän rajoittamatta vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen xxx/201z määräyksiä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.10.2012)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Valmistelija: Csaba Sógor

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan yhdentymishankkeella ja Euroopan kehityksellä on tärkeä rooli kriisistä selviytymisessä ja Euroopan saamisessa kestävälle kasvu-uralle, sillä niiden perustana on 50 vuotta yhteisiä pyrkimyksiä, yhteistyöhalua, kansojen ja valtioiden välistä yhteistyötä, taakkojen jakamista ja paremmin selviytyneiden apua heikommin selviytyneille. Yhdessä muiden tosiseikkojen ja tuntemusten kanssa kaikki nämä tekijät muodostavat eurooppalaisen hengen, joka talous- ja sosiaaliasioiden yhteistyön ohella on olennainen lähtökohta sille, että Eurooppa on yhteisö myös kansalaisten kannalta, ja tätä henkeä on tarpeen lujittaa.

Perustelu

Käsitteen "eurooppalainen henki" lisääminen Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan on omiaan lisäämään vauhtia hankkeiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Voidaanhan ajatella, että ystävyyskaupunkihankkeisiin ja kansainvälisiin kumppanuushankkeisiin osallistuvat ihmiset ilmentävät tätä henkeä toiminnallaan: jos fyysisiä rajoja ei olisi olemassa ja jakaisimme Euroopan alueen toistemme kanssa, kansallinen ja kulttuurinen monimuotoisuus tekisi meistä avoimempia ja suvaitsevaisempia ja voisimme käyttää EU:n 50 vuoden historiaa ja menestystä uuden työmme perustana.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU‑asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan EU:n lainsäädännön kehittämiseen.

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU‑asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen edistäen samalla yhteisen kansalaisuuden kokemusta paremman ymmärtämyksen ja keskinäisen tuntemuksen perusteella, tarvitaan erilaisia ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan politiikantekoon ja EU:n lainsäädännön kehittämiseen.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla merkittäviä synergiaetuja muiden unionin ohjelmien kanssa muun muassa työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-arvon, syrjimättömyyden ja aluepolitiikan aloilla.

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla merkittäviä synergiaetuja muiden unionin ohjelmien kanssa muun muassa työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-arvon, syrjimättömyyden, sukupolvien välisen solidaarisuuden ja aluepolitiikan aloilla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman olisi katettava useita erilaisia toimia ja käsitettävä muun muassa kansalaisten tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin tason tapahtumia, aloitteita Euroopan historiaa muovanneiden tapahtumien pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta sekä keskusteluja Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman olisi katettava useita erilaisia toimia ja käsitettävä muun muassa kansalaisten tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin tason tapahtumia, aloitteita Euroopan historiaa ja Euroopan tulevaisuutta muovanneiden tapahtumien pohtimiseksi, analysoimiseksi ja muistelemiseksi, aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta sekä keskusteluja Euroopan poliittisista kysymyksistä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EU:n monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa.

(10) EU:n monikulttuurisen ja monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret, mutta eritoten myös hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava edelleen käyttämällä kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia; lisäksi vuosittain olisi asetettava useita määräaikoja tarjousten vastaanottamiselle, olisi lisättävä EU:n avustuksilla rahoitettavaa osuutta hankkeiden kustannuksista ja hankkeiden ennakkorahoitusta ja hankkeiden täytäntöönpanolle olisi asetettava pidempiä ja joustavampia määräaikoja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla.

Muistiperinnön ja eurooppalaisen hengen vahvistaminen ja kansalaisvaikuttamisen valmiuksien lisääminen unionin tasolla.

Perustelu

Sanan "henki" lisääminen ilmentää eräänlaista siltaa menneen ja tulevan välillä. Muistaminen on yksi osa tätä henkeä, sillä menneisyyden kielteiset tapahtumat vaikuttivat suurelta osin Euroopan yhteisön perustamiseen. Ohjelmasta olisi käytävä ilmi, että Euroopan yhteisöä ohjaa yhteinen henki ja että yhteisön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monet kansalaiset tuntevat ja tunnustavat tämän hengen, koska se johtaa suurempaan yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta ja identiteetistä ja yhteisistä arvoista sekä unionin päämäärästä edistää rauhaa, unionin arvoja, sen kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä unionin kansojen hyvinvointia kannustamalla keskustelua, pohdintaa ja verkostojen kehittämistä ja saattamalla ihmisiä yhteen jakamaan keskenään kokemuksia, oppimaan menneestä ja keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta;

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityishuomiota on kiinnitettävä romaneihin ja muihin EU:n vähemmistöihin, jotta helpotetaan heidän integroitumistaan täysivaltaisiksi EU:n kansalaisiksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä, hengestä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

Perustelu

Sanan "henki" lisääminen ilmentää eräänlaista siltaa menneen ja tulevan välillä. Muistaminen on yksi osa tätä henkeä, sillä menneisyyden kielteiset tapahtumat vaikuttivat suurelta osin Euroopan yhteisön perustamiseen. Ohjelmasta olisi käytävä ilmi, että Euroopan yhteisöä ohjaa yhteinen henki ja että yhteisön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monet kansalaiset tuntevat ja tunnustavat tämän hengen, koska se johtaa suurempaan yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus"

(a) "Euroopan historiaa koskevan muistiperinnön vaaliminen ja eurooppalaisen identiteetin ja hengen kehittäminen"

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia ("Hyödyntämistoimet").

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, levitetään ja hyödynnetään hankkeen tuloksia ("Levittämistoimet ja uudelleenhyödyntämistä edistävät toimet").

Perustelu

Joitain hankkeiden tuloksia voidaan levittää, kun taas toisia voidaan hyödyntää uudelleen (toistuva käyttö).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta rahoitetaan muun muassa seuraavan tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan ylikansallisesti tai joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus:

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta rahoitetaan muun muassa, mutta ei yksinomaan seuraavan tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan ylikansallisesti tai joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus:

Perustelu

Ilmauksen "mutta ei yksinomaan" sisällyttämisellä muistutetaan, että kyse ei ole suljetusta luettelosta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

ylikansallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen ja toiminta

rajat ylittävien kansainvälisten yhteistyösuhteiden ja -verkostojen luominen ja toiminta

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten järjestöjen tukeminen

– Euroopan edun mukaisten järjestöjen tukeminen

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

yhteisöjen muodostaminen ja kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen median välityksellä

yhteisöllisyyden lujittamisesta ja muista kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen median välityksellä

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan historiaa muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi

Euroopan historiaa muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti totalitaaristen hallintojen aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– pohdinnat ja keskustelut yhteisistä arvoista

– pohdinnat ja keskustelut yhteisistä eurooppalaisista arvoista, yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä ja tulevaisuudesta sekä eurooppalaisesta hengestä

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen muiden ilmauksen "henki" käyttöönottoa koskevien artiklojen kanssa. Kyseessä on yksi Euroopan rakentamisen keskeisistä osista.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n toimielimistä ja niiden toiminnasta

aloitteet kansalaisten tietämyksen lisäämiseksi EU:n toimielimistä ja niiden toiminnasta

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

toimet, joilla tuettujen aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja tuodaan enemmän esille

toimet, joilla levitetään ja hyödynnetään tuettujen aloitteiden tuloksia ja edistetään niiden uudelleenhyödyntämistä

Perustelu

Tulosten levittämisen lisäksi hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on syytä päättää, miten tuloksia voidaan käyttää uudelleen tulevaisuudessa ja siten osaltaan edesauttaa dynaamisempaa kehitystä. Esimerkkinä mainittakoon, että hankkeen tuloksena voi olla tutkimus mutta tutkimus on saatettu tehdä aivan uudella menetelmällä, jota voidaan soveltaa moniin muihin hankkeisiin. Menetelmä olisi siksi aivan yhtä tärkeä kuin tuloskin, koska sitä voitaisiin käyttää useita kertoja.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja neuvontarakenteiden tukeminen.

ohjelman tunnetuksi tekeminen ja sitä koskeva neuvonta jäsenvaltion tasolla sekä sen mahdollistavien institutionaalisten rakenteiden tarjoaminen.

Perustelu

Painopisteen ei pitäisi olla institutionaalisissa rakenteissa vaan julkisuudessa ja neuvonnassa, joita varten institutionaalisia rakenteita tarvitaan.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset kattavat palvelujen ostot, kuten tapahtumien järjestämisen, selvitys- ja tutkimustoiminnan, tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet, seurannan ja arvioinnin,

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset kattavat sellaisten palvelujen ostot, jotka johtavat ohjelman yhteydessä suoraan tapahtumien toteuttamiseen, selvitys- ja tutkimustoimintaan, tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineisiin sekä seuranta- ja arviointitoimiin.

Perustelu

Koska tässä säädöksessä "ohjelmalla" viitataan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan, sanan käyttäminen unkarinkielisessä versiossa sanan "tapahtuma" sijaan saattaa aiheuttaa sekaannusta. On myös korostettava, että julkisia hankintoja olisi käytettävä silloin, kun on kyse ohjelman tasolla järjestettävistä tapahtumista (sana "suoraan").

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä, yhteistä muistia sekä eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista identiteettiä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset, riippumatta niiden jäsenmäärästä tai talousarvion suuruudesta.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua ohjelman edunsaajien, asianosaisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua paikalla ja verkossa ohjelman edunsaajien, asianosaisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Perustelu

Myös verkossa tapahtuva kuuleminen olisi vakiinnutettava ja sille olisi annettava korkeampi profiili. Vaikka kuulemisia jo toteutetaankin verkossa, asia olisi ilmaistava selvemmin asetuksen tekstissä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ottaa kuulemisten aikana tehdyt ehdotukset huomioon laatiessaan vuotuisia työohjelmiaan.

Perustelu

Asetus pakottaa komission tekemään jatkuvia parannuksia vuotuisiin työohjelmiin myös ohjelmia toteutettaessa.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa, että tämä ohjelma on johdonmukainen unionin muiden toiminta-alojen välineiden kanssa ja täydentää niitä; kyseessä ovat erityisesti yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, kulttuuri, urheilu, perusoikeudet ja -vapaudet, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja innovointi, laajentumispolitiikka ja unionin ulkoiset toimet.

Komissio varmistaa, että tässä ohjelmassa sovelletut toimet ovat johdonmukaisia unionin muiden toiminta-alojen välineiden kanssa ja täydentävät niitä; kyseessä ovat erityisesti yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, kulttuuri, urheilu, perusoikeudet ja -vapaudet, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, sukupolvien välinen yhteisvastuu, vapaaehtoistyö, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja innovointi, naapuruus- ja laajentumispolitiikka ja unionin ulkoiset toimet.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 kohta – LOHKO 1 – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

1. Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus

1. Muistiperintö, Euroopan kansalaisuus ja eurooppalainen henki

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 3 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 1 – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä ottaen huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla pyritään saavuttamaan nuorempi sukupolvi.

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa kannustetaan pohtimaan Euroopan historiaa, kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joilla kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärtämykseen kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla ja sovintoon keinona jättää taakse menneisyys ja rakentaa tulevaisuutta ja joilla pyritään saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 2 – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Naisten houkuttelemisessa lukuisammin mukaan poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon on vielä paljon työtä. Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien pitäisi kuunnella paremmin naisten mielipiteitä ja toimia niiden perusteella.

Poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon avaamisessa naisille ja heikossa asemassa oleville on vielä paljon työtä. Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien pitäisi kuunnella paremmin heidän mielipiteitään ja toimia niiden perusteella.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 2 – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koska vähemmistöjen täydellinen integrointi on EU:n pysyvä tavoite, vähemmistöjen poliittista osallistumista ja kansalaisvaikuttamista on kannustettava rakentavammalla tavalla.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

HORISONTAALINEN TOIMI: Tulosten hyödyntäminen

HORISONTAALINEN TOIMI: tulosten levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen

Perustelu

Since we are dealing here with actions which are horizontal and in some cases appear rather abstract, the names they are given should explain what they are. In addition, it is not just the results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in later projects.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 1 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja aluetason sidosryhmien, myös viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen ja hankkeiden tietokannan luominen.

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja aluetason sidosryhmien, myös viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi sosiaalisen median tai koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua vertaisperiaatteella tapahtuva vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja esimerkiksi ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen ja hankkeiden tietokannan luominen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

LIITE 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin politiikkoihin ja joissa osallistutaan unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Etusijalla ovat yleisesti ottaen avustukset hankkeille, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeille, jotka liittyvät unionin politiikkoihin tai kansalaisten tärkeinä pitämiin kysymyksiin ja joilla osallistutaan unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista voi hallinnoida keskitetysti toimeenpanovirasto.

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista hallinnoi keskitetysti toimeenpanovirasto.

Perustelu

Asetuksella määritellään, millainen taho ohjelmaa koordinoi.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleisten hallintomenojen olisi oltava oikeassa suhteessa ohjelman tehtäviin.

Ohjelman yleisten hallintomenojen olisi oltava oikeassa suhteessa asianomaisen ohjelman edellyttämiin tehtäviin, ja niiden osuuden ohjelman talousarviosta olisi oltava enintään 12 prosenttia.

Perustelu

Enimmäisrajan määrittäminen asetuksessa toimii viestinä ja vähentänee mainintoja unionin liiallisesta byrokratiasta.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi harjoittaa tarkoituksenmukaista tiedotus-, julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa varmistaen siten, että ohjelmasta tuetut toimet tulevat laajalti tunnetuiksi ja että ne ovat vaikutukseltaan tehokkaita.

Komissio harjoittaa tarvittaessa tiedotus-, julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa varmistaen siten, että ohjelmasta tuetut toimet tulevat laajalti tunnetuiksi ja että niillä on huomattava vaikutus. Se korostaa erityisesti jäsenvaltioiden tasolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä toteutettavaa tiedottamista ja tunnetuksi tekemistä.

Perustelu

Vaikka englanti, ranska ja saksa ovatkin hankkeiden toteuttamisen tasolla hallitsevassa asemassa työkielinä, tämä ohjelma koskee Euroopan kansalaisuutta ja siksi on kannustettava tiedotukseen 23 virallisella kielellä (vuodesta 2013 alkaen kieliä on 24); tämä on yksi EU:n perusperiaatteista.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

LIITE 1 – 3 kohta – Erityistavoite 1 – johdanto-kappale

Komission teksti

Tarkistus

Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta ja identiteetistä ja yhteisistä arvoista sekä unionin päämäärästä edistää rauhaa, unionin arvoja, sen kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta sekä unionin kansojen hyvinvointia kannustamalla keskustelua, pohdintaa ja verkostojen kehittämistä ja saattamalla ihmisiä yhteen jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, oppimaan menneestä ja keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 kohta – Erityistavoite 2 – taulukko - 6 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

Vuosina 2004, 2007 ja 2013 liittyneistä EU:n jäsenvaltioista kotoisin olevien konsortion johtajien osuus

ei saatavilla

Kautta linjan vähintään 35 %.

Perustelu

Yhteisöohjelmien tasolla on korostettava, että hankkeiden koordinointia ei olisi syytä jättää 15 vanhan jäsenvaltion vastuulle vaan sitä pitäisi levittää laajemmalle myös tällä alalla. Toisin sanoen kansallisten kumppanuuksien johtamiskulttuuria ja -kokemusta olisi kehitettävä 13 uudessa jäsenvaltiossa, mikä edistäisi Euroopan yhdentymistä realistisella tavalla.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

LIITE – 3 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

HORISONTAALINEN TOIMI: tulosten levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen

Tulosindikaattorit

Viimeisin tiedossa oleva tulos

Keskipitkän aikavälin tavoitteet (tulokset)

Perustelu

Komission olisi määriteltävä tulosindikaattorit myös ehdottamilleen horisontaalisille toimille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.10.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.10.2012)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Valmistelija: Gerald Häfner

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio on ehdottanut vuosiksi 2014–2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa. Ehdotuksessa otetaan huomioon vuosina 2007–2013 toteutettavasta nykyisestä Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta saadut kokemukset ja arviot sekä sidosryhmien kuulemiset. Täysimääräinen vaikutusten arviointi on suoritettu.

Ohjelman yleistavoite on komission ehdotuksen mukaisesti "muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla". Erityistavoitteena on "virittää muistiperintöä, unionin yhdentymistä ja historiaa koskevaa keskustelua, pohdintaa ja yhteistyötä" ja "parantaa kansalaisten ymmärrystä ja valmiuksia osallistua unionin politiikan laadintaprosessiin ja luoda lisää tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla". Komissio on myös vahvistanut joitakin toiminnallisia tavoitteita, joiden se uskoo lisäävän valmiuksia asettaa tarkasti määriteltyjä indikaattoreita, joilla voidaan arvioida paremmin ohjelman edistymistä ja vaikutuksia. Toiminnallisina tavoitteina on "auttaa järjestöjä edistämään muistiperintöä, eurooppalaisia arvoja ja historiaa koskevaa keskustelua ja toimintaa" ja "auttaa Euroopan yleisen edun mukaisia järjestöjä, ylikansallisia kumppanuuksia ja verkostoja edistämään kansalaisten vuorovaikutusta unioniin liittyvissä asioissa" sekä horisontaalinen ulottuvuus "hankkeen tulosten analyysi, levittäminen ja hyödyntäminen sisäisin ja ulkoisin toimin". Tämän perusteella komissio ehdottaa ohjelmaan kolmea lohkoa: "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus", "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen" ja "Tulosten hyödyntäminen".

Ehdotusta on arvioitava etenkin SEU-sopimuksen 10 ja 11 artiklan[1] demokraattisten periaatteiden perusteella luopumatta vuoropuhelusta kansalaisten, sidosryhmien ja intressitahojen kanssa. Komissio haluaa myös liittää tämän ohjelman mukaiset toimet tiiviimmin konkreettiseen politiikan laadintaan. Ohjelma pannaan täytäntöön avoimiin ehdotuspyyntöihin perustuvilla toiminta-avustuksilla ja toimikohtaisilla avustuksilla sekä soveltuvin osin tarjouspyyntöihin perustuvilla palvelusopimuksilla. Tiettyjen ohjelman hallinnointitehtävien täytäntöönpanemiseen on edelleen mahdollista käyttää toimeenpanovirastoa. Ehdotetut rahoituspuitteet ovat 229 miljoonaa euroa käypinä hintoina[2].

Arviointi ja ehdotetut tarkistukset

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyysi oikeudellisten asioiden valiokuntaa antamaan lausunnon komission ohjelmalle valitseman oikeusperustan (SEUT‑sopimuksen 352 artikla) asianmukaisuudesta. Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta 2012 suosittaa, että oikeusperustana olisi käytettävä SEUT‑sopimuksen 167 ja 352 artiklaa. Näin ollen tässä lausuntoluonnoksessa ehdotetaan tarkistuksia tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on pääasiassa täydentää komission ehdotusta osa-alueilla, jotka saattavat vaatia erityishuomiota. Näitä ovat esimerkiksi seuraavien tekijöiden merkitys: useiden sidosryhmien yhteishankkeet, pienimuotoiset hankkeet, verkottuminen, maantieteellisen moninaisuuden periaate ja tarve saavuttaa vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Tarkistuksissa käsitellään myös ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä taloudellisia ja hallinnollisia näkökohtia ja selvennetään, ettei ohjelmalla luovuta horisontaalisesta vuoropuhelusta, johon voidaan käyttää komission hallintomäärärahoja. Lisäksi ohjelman soveltamisalasta poistetaan Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja koskevat viestintätoimet, sillä niukat varat olisi suunnattava mahdollisuuksien mukaan alhaalta ylöspäin suuntautuviin aloitteisiin.

Samassa hengessä ja nykyisen ohjelman arvioinneissa "korkean tason unionin tapahtumista" esitetyn kritiikin mukaisesti kohdat, joissa viitataan "unionin tasoisiin" toimiin, on korvattu ilmaisulla "toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus". Tämän muotoilun tarkoituksena on jättää auki kaikki vaihtoehdot, myös kansalliset ja paikalliset toimet sekä soveltuvin osin tietyt unionin tason tapahtumat.

Muilla tarkistuksilla laajennetaan valintakelpoisten toimien ja edunsaajien soveltamisalaa tai muistiperintöä koskevan lohkon yhteydessä täsmennetään toimien tarkoitusta. Lisäksi ehdotetaan, että kiinnitetään asianmukaista huomiota toimiin, joilla on yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan, muttei kuitenkaan tueta niitä ensisijaisesti, kuten komissio ehdotti.

Niiden artiklojen soveltamisalasta, joissa määritellään ohjelman tavoitteet, on poistettu edistymistä ilmaisevat indikaattorit. Vaikuttaa asianmukaisemmalta, että näitä indikaattoreita käsitellään ehdotuksen liitteessä. Lisäksi indikaattorit on vaikea määritellä vaiheessa, jolloin ei ole selvää, kuinka paljon rahoitusta on saatavilla. Valiokunta voisi myös harkita, että liitteeseen lisättäisiin ohjeelliset prosenttimäärät, jotka koskevat ohjelman eri lohkojen osuutta kokonaistalousarviosta.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 167 ja 352 artiklan,

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Eurooppa 2020 -strategian avulla unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät tulevalla vuosikymmenellä edistämään kasvua, työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Poistetaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan EU:n lainsäädännön kehittämiseen.

(4) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia osallistavia toimia ja koordinoituja ponnisteluja, jotka toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Eurooppalainen kansalaisaloite on uusi ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille osallistua suoraan EU:n lainsäädännön kehittämiseen ja edistää laajempaa keskustelua EU-asioista ja kiinnostusta niitä kohtaan kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä sidosryhmien kuulemiskokousta vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että yksittäiset osallistujat pitävät uutta ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi perustettava, jotta organisaatioiden tasolla voidaan vaikuttaa valmiuksien kehittämiseen ja henkilökohtaisella tasolla kiinnostuksen kasvattamiseen unioniin liittyvistä asioista.

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä sidosryhmien kuulemiskokousta vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että yksittäiset osallistujat pitävät uutta ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi perustettava, jotta organisaatioiden tasolla voidaan vaikuttaa valmiuksien kehittämiseen ja henkilökohtaisella tasolla kiinnostuksen ja aktiivisen osallistumisen kasvattamiseen unioniin liittyvistä asioista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Nämä synergiaedut voidaan saavuttaa myös käyttämällä komission eri pääosastojen hallintomäärärahoja kansalaisten osallistumiseen, vuoropuheluun ja kumppanuuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) On myös suotavaa kiinnittää huomiota eurooppalaisten poliittisten puolueiden toiminnasta tiedottamiseen, jotta lisätään kansalaisten kiinnostusta osallistua tähän toimintaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden avulla olisi taattava tulosten hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman vaikutuksen ja pitkän aikavälin jatkuvuuden saavuttamiseksi. Käynnistetyillä toiminnoilla olisi tätä varten oltava selkeä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan, ja niistä olisi viestittävä tarkoituksenmukaisesti.

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden avulla olisi taattava tulosten hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman vaikutuksen ja pitkän aikavälin jatkuvuuden saavuttamiseksi muun muassa verkottumisen, tiedonvaihtofoorumien tai tiedon ja parhaiden toimintatapojen vaihtamisen avulla, mukaan luettuna tietyt menetelmät, kuten tietotekniikan, tietokantojen ja sosiaalisen median käytön laajentaminen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Ohjelman vaikutusta voidaan parantaa tukitoimilla, joilla on selvä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja jotka kannustavat kansalaisia osallistumaan unionin päätöksentekoon ja edistävät kansalaisvaikuttamisen kulttuuria.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EU:n monikielisen luonteen takia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ylikansallisissa hankkeissa ja toimissa.

(10) Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti mukana ja osallisina hankkeissa ja toimissa, ja otettava huomioon unionin kielellinen ja maantieteellinen moninaisuus ja tarve sisällyttää ohjelmaan vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta ja Euroopan lähihistoriasta, jotta voidaan edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärtämystä, yhteistä identiteettiä, arvoja ja tavoitteita virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

Edistymistä mitataan joko suoraan tai välillisesti tavoitettujen edunsaajien määrällä, hankkeiden laadulla ja ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuudella.

 

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

2. kansalaisten kannustaminen osallistumaan unionin päätöksentekoon ja tämän osallistumisen lisääminen sekä kansalaisvaikuttamisen kulttuurin edistäminen, uusien demokraattisten menettelyjen ja välineiden kehittäminen mukaan luettuna.

Edistymistä mitataan joko suoraan tai välillisesti tavoitettujen edunsaajien määrällä, edunsaajien käsityksellä EU:sta ja sen toimielimistä, hankkeiden laadulla ja ensimmäistä kertaa hakevien prosenttiosuudella.

 

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kansalaisten tapaamiset, ystävyyskaupunkitoiminta

– kansalaisten tapaamiset ja paneelit, ystävyyskaupunkitoiminta ja paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja muiden paikallisten toimijoiden yhteishankkeet

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– ylikansallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen ja toiminta

– ylikansallisten kumppanuuksien ja verkostojen luominen ja toiminta, erityyppisten järjestöjen välinen yhteistyö ja kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten vuoropuhelu

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– yhteisöjen muodostaminen ja kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen median välityksellä

– yhteisöjen muodostaminen ja kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen muun muassa tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen median välityksellä

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

unionin tason tapahtumat

Poistetaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– Euroopan historiaa muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi

– Euroopan historiaa ja Euroopan yhdentymistä muovanneita tapahtumia koskevat keskustelut, tutkimukset ja toimet, jotta muun muassa natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi ja jotta voidaan edistää suvaitsevaisuutta ja keskinäistä ymmärtämystä

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– keskustelut ja tutkimukset unionin tulevaisuudesta

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 7 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– keskustelut, tutkimukset ja mielipidemittaukset asioista, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n toimielimistä ja niiden toiminnasta

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta ja kansalaisten niitä koskevan ymmärryksen parantamiseksi sekä kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan osallistumista koskevien mahdollisuuksien lisääminen unionin tasolla

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

toimet, joilla tuettujen aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja tuodaan enemmän esille

tietoisuuden lisäämistä ja tiedonlevitystä koskevat toiminnot, joilla tuettujen aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja tuodaan enemmän esille muun muassa verkottumisen ja tiedonvaihtofoorumien tai tiedon ja parhaiden toimintatapojen vaihtamisen avulla

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kansalaisuuteen ja kansalaisosallistumiseen liittyvät tutkimukset

– kansalaisuuteen ja kansalaisosallistumiseen liittyvät tutkimukset ja keskustelut sekä kansalaisille tiedottaminen eurooppalaisten poliittisten puolueiden toiminnasta ja mahdollisuudesta osallistua suoraan tähän toimintaan

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset ja -järjestöt, eurooppalaisen julkiset politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan yhdentymistä edistävät sidosryhmät, erityisesti paikallisviranomaiset, valtiosta riippumattomat toimijat ja järjestöt, eurooppalaisen julkisen politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) ja elimet, kansalaisryhmät, muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutusyhteisöt ja -laitokset.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen nojalla viestintätoimiin osoitetuilla resursseilla on lisäksi edistettävä Euroopan unionin poliittisten prioriteettien viestintää, sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 1 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä ottaen huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla pyritään saavuttamaan nuorempi sukupolvi.

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja niiden laajimmassa mielessä ottaen huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan Euroopan nykyhistorian totalitaaristen järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan lähihistorian muita merkittäviä vaiheita ja sitä muovanneita tapahtumia sekä Euroopan yhdentymisen merkittäviä virstanpylväitä koskevia toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen ymmärtämykseen ja sovintoon.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 1 – 2 a kohta(uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 20 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 2 – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkon määrittävät ne mahdolliset hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan käynnistää sen otsakkeen alla, eivät hakemaan oikeutettujen kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi. Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka kattavat kansalaisosallistumisen sen laajimmassa mielessä ja joissa erityishuomio on menetelmien luomisessa pitkän aikavälin jatkuvuutta silmällä pitäen. Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja hankkeita, joilla on selkeä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan.

Lohkon määrittävät ne mahdolliset hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan käynnistää sen otsakkeen alla, eivät hakemaan oikeutettujen kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi. Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka kattavat kansalaisosallistumisen sen laajimmassa mielessä ja joissa erityishuomio on menetelmien luomisessa pitkän aikavälin jatkuvuutta silmällä pitäen. Siinä kiinnitetään asianmukaista huomiota aloitteisiin ja hankkeisiin, joilla on selkeä yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja joihin sisältyy erityyppisten järjestöjen välinen yhteistyö ja verkottuminen, kansalaisyhteiskunnan ja unionin toimielinten välinen vuoropuhelu ja kansalaiskeskeiset menetelmät. Siihen on tarkoitus sisällyttää myös vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 2 – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja edistetään osallistavaa demokratiaa, osallistumista kansalaisyhteiskuntaan, verkottumista ja osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 2 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 70 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 3 – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimeen sisältyy ”valmiuksien luominen” eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja aluetason sidosryhmien, myös viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen ja hankkeiden tietokannan luominen.

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" eli sellaisten tukitoimenpiteiden kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden toimintatapojen vaihtoon, eri sidosryhmien kokemusten ja tiedon yhdistämiseen, myös paikallis- ja aluetasolla sekä viranomaisten välillä, ja uusien taitojen hankkimiseen esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon vaihto ja kouluttajien kouluttaminen.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 osa – lohko 3 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti noin 10 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin politiikkoihin ja joissa osallistutaan unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, joiden vaikutukset ovat suuret, myös pienimuotoiset hankkeet, ja eritoten hankkeet, jotka liittyvät nykyisiin Euroopan unionin politiikkoihin ja joilla kannustetaan osallistumaan unionin nykyisen ja tulevan poliittisen ohjelman laatimiseen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 osa – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Toimien avulla edistetään kansalaisten liikkuvuutta ja ajatustenvaihtoa Euroopan unionissa.

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Toimien avulla edistetään kansalaisten osallistumista ja ajatustenvaihtoa unionissa.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 osa – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten korostaminen, myös uusimman tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median käyttö, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä toimien että mukana olevien järjestöjen luonteeseen. Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien erityyppisten toimijoiden välillä kannustetaan voimakkaasti.

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten korostaminen, myös uusimman tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median käyttö, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä toimien että mukana olevien järjestöjen luonteeseen. Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien erityyppisten toimijoiden välillä sekä vaikeasti tavoitettavien ryhmien osallistumista kannustetaan voimakkaasti.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta ja Euroopan lähihistoriasta, jotta voidaan edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärtämystä, yhteistä identiteettiä, arvoja ja tavoitteita virittämällä keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 2: Demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Erityistavoite 2: Kansalaisten kannustaminen osallistumaan unionin päätöksentekoon ja tämän osallistumisen lisääminen sekä kansalaisvaikuttamisen kulttuurin edistäminen, uusien demokraattisten menettelyjen ja välineiden kehittäminen mukaan luettuna.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

9.10.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  Erityisesti, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja toimielimillä on velvollisuus tehdä päätökset mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia, jotta annetaan kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuus esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta ja jotta toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
 • [2]  Päätös N:o 1904/2006/EY aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta sisältää 215 miljoonan euron rahoituspuitteet (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 36).

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Dieter-Lebrecht Koch