Pranešimas - A7-0424/2012Pranešimas
A7-0424/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

11.12.2012 - (COM(2011) 0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjas: Hannu Takkula


Procedūra : 2011/0436(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0424/2012

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

(COM(2011) 0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2011) 0884),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0000/2011),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1]

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 18 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7‑0424/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatomas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

3.  primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[3]; primena, kad siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir Lisabonos sutartyje numatytas naujas užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus įvykius reikia kitoje DFP skirti pakankamai papildomų išteklių; ragina Tarybą, jei ji nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų arba projektų galėtų būti visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės Europai; atkreipia dėmesį į tai, kad, net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 167 ir 352  straipsnius,

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

Ketvirta nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

Išbraukta.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

Penkta nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

laikydamasi įprastos teisėkūros procedūros ir Tarybos vieningumo reikalavimo, numatyto Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje,

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos institucijos turėtų suteikti piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis, taip pat institucijos turėtų palaikyti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene;

(1) Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsniuose nustatyta, kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, o Sąjungos institucijos turėtų suteikti piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis, taip pat institucijos turėtų palaikyti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad remtis dviem teisiniais pagrindais galima išimtiniais atvejais, jei nustatoma, kad nagrinėjamu aktu tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba kad jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra mažiau svarbi ir netiesioginė, palyginti su kita1, o šiuo reglamentu nustatomos programos atveju akivaizdu, kad du pagrindiniai tikslai –skatinti išsaugoti atminimą ir skatinti pilietinį dalyvavimą – yra lygiaverčiai.

 

__________________

 

1Žr. bylą C-411/06: Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą [2009 m.], Rink. p. I–7585, 45 punktas, bylą C–166/07: Parlamentas prieš Tarybą [2009 m.], Rink. p. I–7135, 42 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) siekiant, kad piliečiai dalyvautų demokratiniame Sąjungos gyvenime, reikia, kad Sąjunga imtųsi bendrų veiksmų skatindama pagrindines laisves, žmogaus teises ir demokratiją, kultūrų įvairovę, toleranciją ir solidarumą, remdamasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija (EŽTK).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) nors akivaizdu, kad būti Sąjungos piliečiu ir turėti įtvirtintas teises naudinga, Sąjunga ne visada veiksmingai išryškina įvairių ekonominių ir socialinių problemų sprendimo sąsają su Sąjungos politika. Taigi, įspūdingi pasiekimai – taika ir stabilumas Europoje, ilgalaikis tvarus augimas, stabilios kainos, veiksminga vartotojų ir aplinkos apsauga, pagrindinių teisių propagavimas – ne visada leido pajausti, kaip svarbu būti Sąjungos piliečiu;

(3) nors akivaizdu, kad būti Sąjungos piliečiu ir turėti įtvirtintas teises naudinga, Sąjunga ne visada veiksmingai išryškina įvairių ekonominių ir socialinių problemų sprendimo sąsają su Sąjungos politika. Visapusiškai įtraukdama savo piliečius į savo politikos kūrimą, Sąjunga ugdo didesnį priklausymo jausmą, kuris ypač reikalingas ekonomikos ir socialinės krizės laikotarpiu, kai Sąjungos pasiekimai – taika ir stabilumas bei vartotojų ir aplinkos apsauga, taip pat pagrindinių teisių ir laisvių propagavimas – yra pamirštami.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir suderintų pastangų. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES teisės aktų plėtojimą;

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, stiprinant bendrapilietiškumo jausmą per didesnį tarpusavio pažinimą, reikia įvairių veiksmų ir suderintų pastangų. Turi būti imtasi veiksmų nacionaliniu, regiono ir vietos lygmenimis siekiant , kad žmonės dalyvautų tarptautinėje ir Sąjungos lygmens veikloje. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES teisės aktų plėtojimą ir skatinti intensyvesnį visuomenės dialogą ES klausimais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) programoje taip pat turi būti atsižvelgiama į tikslą didinti Sąjungos piliečių dalyvavimą sprendžiant Sąjungos klausimus ir į 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl viešųjų konsultacijų ir jų prieinamumo visomis ES kalbomis1, kurios 2 dalyje Komisija raginama užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiama ir įgyvendinama kiekvieno Sąjungos piliečio teisė kreiptis į Sąjungos institucijas bet kuria oficialia Sąjungos kalba, taip pat užtikrinti, kad viešosios konsultacijos vyktų visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis ir kad visos konsultacijos vyktų vienodomis sąlygomis nediskriminuojant kalbiniu požiūriu;

 

__________________

 

1 Priimti tekstai, P7_TA-(2012)0256.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB, įkuriančiu 2007-2013 m. programą "Europa piliečiams" aktyviam Europos pilietiškumui skatinti, nustatyta veiksmų programa, kurią įgyvendinant pasitvirtino būtinybė skatinti ilgalaikį dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir savivaldybėmis bei remti aktyvų piliečių dalyvavimą;

(5) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB, įkuriančiu 2007–2013 m. programąEuropa piliečiams aktyviam Europos pilietiškumui skatinti, nustatyta veiksmų programa, kurią įgyvendinant pasitvirtino būtinybė skatinti ilgalaikį dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir valdžios institucijoms visais teritoriniais lygmenimis bei remti aktyvų piliečių, ypač jaunimo, dalyvavimą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos konsultacijos internete ir du vienas po kito surengti konsultaciniai susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad naują programą aktualia laiko tiek pilietinės visuomenės organizacijos, tiek dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos reikia siekiant poveikio organizacijų (gebėjimų didinimas) ir pavienių asmenų (didesnis susidomėjimas Sąjungos reikalais) lygmeniu;

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos konsultacijos internete ir du vienas po kito surengti konsultaciniai susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad naują programą aktualia laiko tiek pilietinės visuomenės organizacijos, tiek dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos reikia siekiant poveikio organizacijų lygmeniu, kad piliečiai geriau susipažintų su Sąjungos reikalais, labiau jais domėtųsi ir aktyviau juose dalyvautų;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kalbant apie projektų temas, jų įterpimą į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi sinergija su kitomis Sąjungos programomis, ypač tokiose srityse kaip užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, jaunimas ir kultūra, teisingumas, moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas, regioninė politika;

(7) kalbant apie projektų temas ir jų įterpimą į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi sinergija su kitomis Sąjungos programomis, ypač tokiose srityse kaip užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, jaunimas, savanorių sektorius ir kultūra, sportas, teisingumas, moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas, taip pat ir kartų solidarumas bei regioninė politika;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) tokias sąveikas taip pat galima pasiekti naudojant atitinkamus administracinius skirtingų už visuomenės dalyvavimą, dialogą ir partnerystes atsakingų Komisijos generalinių direktoratų biudžetus, siekiant įgyvendinti ES sutarties 10 ir 11 straipsnius.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) nauja programa turėtų apimti platų įvairių veiksmų spektrą; siekiant įtraukti visus viešojo gyvenimo aspektus, tai turėtų būti piliečių susitikimai, kontaktai ir debatai pilietiškumo temomis, Sąjungos lygmens renginiai, iniciatyvos, atspindinčios svarbius Europos istorijos įvykius, informavimo apie Sąjungos institucijas ir jų veikimą iniciatyvos ir debatai Europos politikos klausimais ir pan.;

(8) nauja programa turėtų apimti platų įvairių veiksmų spektrą siekiant įtraukti visus viešojo gyvenimo aspektus, inter alia, įskaitant piliečių susitikimus, kontaktus ir debatus pilietiškumo temomis, Sąjungos lygmens renginius, iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti informuotumą ir atspindėti svarbius Europos istorijos įvykius, iniciatyvas, tokias kaip vizitai į Europos institucijas arba į Europos istorijos namus, kad Europos piliečiai, ypač jaunimas, suvoktų Europos Sąjungos istoriją ir Sąjungos institucijų funkcionavimą, ir diskusijas Europos politikos klausimais, pvz., diskusijas dėl Europos ateities arba piliečių pasirinktus jiems itin rūpimus klausimus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) 2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo1 ir 2011 m. birželio 9–10 d. Tarybos išvadose dėl totalitarinių režimų nusikaltimų Europoje atminimo akcentuojama, kad svarbu išlaikyti praeities įvykių atminimą kaip priemonę peržengti praeitį ir kurti ateitį, ir pabrėžiama Sąjungos vaidmens svarba sudarant palankesnes sąlygas šių nusikaltimų kolektyviniam atminimui, dalijantis juo ir puoselėjant šį atminimą. Todėl taip pat reikėtų atsižvelgti į istorinių, kultūrinių bei tarpkultūrinių aspektų svarbą ir esamas atminimo ir europinės tapatybės sąsajas;

 

__________________

 

1 OL C 137 E, 2010 5 27, p. 25.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) pageidautina ir tikslinga abiems programos kryptims tolygiai paskirstyti finansinius išteklius, nes darbas su bendru Europos visuomenės palikimu ir dalijimasis kolektyviniu atminimu apie kančias ir sėkmę prie Europos pilietiškumo kultūros genezės gali prisidėti ne mažiau nei veiksmai, tiesiogiai skirti skatinti pilietinį dalyvavimą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų padėti užtikrinti galimybę panaudoti rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti poveikį bei ilgalaikį tvarumą. To siekiant, turi būti aiškus veiklos, kurios imamasi, ir Europos politinės darbotvarkės ryšys, ir apie tai turi būti tinkamai informuojama;

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų padėti užtikrinti galimybę panaudoti rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti poveikį bei ilgalaikį tvarumą, taip pat kuriant tinklus, platformas, skirtus keistis informacija arba dalytis žiniomis ir geriausia patirtimi, įskaitant konkrečius būdus, pvz., išplečiant informacinių technologijų, duomenų bazių ir socialinės žiniasklaidos naudojimą;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę;

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į projektus ir veiklą ir dalyvavimui juose, atsižvelgiant į Sąjungos, kultūrinę, kalbinę ir geografinę įvairovę ir poreikį įtraukti sunkiai pasiekiamas grupes; Siekiant, kad būtų užtikrintas didesnis programos lankstumas ir geresnis prieinamumas Sąjungos piliečiams, galimybė naudotis programa ypač turėtų būti suteikta mažiems ir vidutiniams projektams ir neapsiribojama tik dideliais projektais. Ypač reikėtų pasirūpinti užtikrinti, kad administracinės ir finansinės procedūros būtų supaprastintos;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti programos lankstumą ir prieinamumą piliečiams, taip pat supaprastinti administracinę naštą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) fiziniai asmenys iš užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), turintys ES pilietybę, taip pat viešosios ir (arba) privačiosios organizacijos ir institucijos minėtose šalyse ir teritorijose turėtų būti labiau vertinami ir skatinami dalyvauti veikloje siekiant stiprinti ryšius su Sąjunga ir kuo veiksmingiau skleisti Sąjungos vertybes šiose tolimosiose Sąjungos vietovėse visame pasaulyje.

Pagrindimas

ES piliečiai iš UŠT turėtų turėti galimybę dalyvauti šioje programoje. Naujame Užjūrio asociacijos sprendime numatyta, kad UŠT gali dalyvauti visose ES programose.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) tikslai sukurti tvirtą bei tvarią demokratiją ir klestinčią pilietinę visuomenę nustatyti ir pagal šį reglamentą nustatytoje programoje, ir Europos kaimynystės priemonėje (EKP). Sąjunga siūlo šalims, kurioms taikoma EKP, privilegijuotus santykius, grindžiamus abipusiu įsipareigojimu laikytis bendrų vertybių ir principų;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu visam programos įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, ir šis paketas yra pagrindinis biudžeto valdymo institucijos orientyras metinės biudžetinės procedūros metu, kaip apibrėžta XX/YY/201Y Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo [17] punkte;

(12) šiuo reglamentu visam programos įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas orientacinis finansinis paketas, ir šis paketas yra finansinis biudžeto valdymo institucijos orientyras metinės biudžetinės procedūros metu, kaip apibrėžta XX/YY/201Y Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo [17] punkte;

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 12 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat naudojami koordinuotai komunikacijos apie Europos Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jei ta veikla susijusi su bendraisiais šio reglamento tikslais;

Išbraukta.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant ES politinę darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir taikyti vieneto įkainius;

(16) ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas dotacijoms, kurios skiriamos didelį poveikį turintiems arba didelį potencialą kitaip rodantiems projektams, neatsižvelgiant į jų apimtį, visų pirma tiesiogiai susijusiems su Sąjungos politika arba su piliečių nurodytais ir jiems itin rūpimais klausimais ir turintiems dalyvavimo skatinimo poveikį formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę ir projektams, pasiūlytiems valstybių narių, kuriose vykdoma nedaug su pilietine visuomene susijusios veiklos ir piliečiai aktyviai nedalyvauja pilietiniame bei politiniame gyvenime Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą taip, kad būtų galima įtraukti mažos apimties projektus ir sunkiai pasiekiamas grupes, inter alia, skiriant vienkartines sumas, nustatant fiksuoto dydžio finansavimą ir taikant vieneto įkainius, taip siekiant geriau atsižvelgti į realiąsias projektų išlaidas, visų pirma konkrečių projektų išlaidas, atsiradusias dėl šių projektų geografinės padėties.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į visuotinį tikslą padėti geriau suprasti su Europos Sąjunga susijusius klausimus ir paskatinti visuomenę dalyvauti, programa siekiama šio bendrojo tikslo:

2. Siekiant bendro tikslo – priartinti Europą prie piliečių – bendrieji programos tikslai yra šie:

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies –pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– padėti piliečiams suprasti Sąjungą ir išsaugant atminimą puoselėti jų priklausomybės Europai, suvienijusiai įvairovę, jausmą, kad būtų ugdomas bendros istorijos jausmas;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ir kultūrų dialogo Sąjungos lygmeniu sąlygas gerinant supratimą apie Sąjungos institucijas, politikos sritis ir politiką.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nustatomi šie konkretieji programos tikslai, kurių bus siekiama įgyvendinant tarpvalstybinio lygmens ar aiškų europinį aspektą turinčius veiksmus:

Nustatomi šie konkretūs programos tikslai, kurių bus siekiama tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinamais ar europinį aspektą turinčiais veiksmais:

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1. atminimo, bendros istorijos, kultūros paveldo, tapatybės ir Sąjungos tikslo skatinti taiką, toleranciją, tarpusavio supratimą, Sąjungos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat jos žmonių gerovę suvokimo gerinimą rengiant debatus, įgyvendinant priemones, skatinant mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat suburiant vietos bendruomenių ir susivienijimams priklausančius žmones visoje Europoje, kad jie dalintųsi ir keistųsi patirtimi ir mokytųsi iš istorijos.

(Šios pastraipos tekstas bus pritaikytas priedo 3 dalies 1 skirsnio įvadiniame tekste)

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų skaičių, projektų kokybę ir pirmą kartą teikiančių paraiškas procentą;

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

2. visų dalyvaujančių šalių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų sąveikos, taip pat demokratiško ir pilietinio visuomenės dalyvavimo ir kultūrų dialogo Sąjungos lygmeniu skatinimą, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir dalyvavimą šiame procese ir skatinant visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes;

(Šios pastraipos tekstas bus pritaikytas priedo 3 dalies 2 skirsnio įvadiniame tekste)

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų skaičių, taip pat pagal tai, kaip naudos gavėjai suvoks ES ir jos institucijas, projektų kokybę ir pirmą kartą teikiančių paraiškas procentinę dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. ypatingas dėmesys skiriamas romams ir kitoms ES mažumoms siekiant palengvinti jų, kaip visaverčių Sąjungos piliečių, integraciją;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Atminimas ir Europos pilietiškumas

a) Europos istorijos atminimo puoselėjimas ir Europos tapatybės jausmo ir dvasios ugdymas

(Šio punkto formuluotė taikoma ir priedo 1 dalies 1 skirsnio antraštinei daliai)

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

b) Europos pilietiškumo skatinimas pasitelkiant demokratinį įsipareigojimą ir piliečių dalyvavimą.

(Šio punkto formuluotė taikoma ir priedo 1 dalies 2 skirsnio antraštinei daliai)

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios abi paprogramės bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – rezultatų panaudojimo veiksmai).

Šios abi paprogramės bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – sklaidos ir dauginimo veiksmai).

Pagrindimas

Kai kurie projektų rezultatai gali būti skleidžiami, kiti labiau tinka būti dauginami (dažnai ir dar kartą naudoti).

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, pagal programą bus finansuojami, inter alia, tokie tarpvalstybiniu lygmeniu įgyvendinami ar aiškų europinį aspektą turintys veiksmai:

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, pagal programą bus finansuojami, inter alia, (tačiau jais neapsiribojant) tokie tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinami ar europinį aspektą turintys veiksmai:

 

a) tarpusavio mokymosi ir bendradarbiavimo veikla, pavyzdžiui:

– piliečių susitikimai, miestų giminiavimasis;

piliečių susitikimai ir forumai, miestų giminiavimasis ir bendri vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės bei kitų vietos subjektų projektai;

– tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų kūrimas ir palaikymas;

tarpvalstybinės partnerystės apimtyje vykdomi projektai, įskaitant įvairias suinteresuotųjų šalių rūšis, paminėtas 6 straipsnyje, skirtingų rūšių organizacijų bendradarbiavimas, pvz. pilietinės visuomenės bendradarbiavimo platformos ir dialogas tarp pilietinės visuomenės ir Sąjungos institucijų;

 

atminties išsaugojimo projektai, kuriems būdingas europinis aspektas;

 

mainai, grindžiami informacijos ir ryšių technologijų (IRT) ir (arba) socialinių informavimo priemonių naudojimu.

– parama visuotinės europinės svarbos organizacijoms;

b) struktūrinė parama organizacijoms, pavyzdžiui:

– bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais, naudojant IRT ir (arba) socialines informavimo priemones;

–bendrojo Europos intereso organizacijoms, apibrėžtoms reglamento ES Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] įgyvendinimo taisyklių ... straipsnyje, tokioms kaip Europos tinklai ir Europos švietimo centrai, siekiančioms Europos interesų;

– Sąjungos lygmens renginiai;

–programos „Europa piliečiams“ informaciniams punktams;

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais, visų pirma siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai;

–parama programos informacinėms ar konsultacinėms struktūroms valstybėse narėse nacionaliniu, regionų ar vietos lygmenimis.

– svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų vertybių temomis;

c) Sąjungos lygiu vykdomai analitinei veiklai, pavyzdžiui:

– informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos;

atrinktoms studijoms, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas su programos tikslais susijusiems klausimams;

veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus;

d) -priemonės, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie programą bei informuotumo didinimo ir informacijos sklaidos veikla, kurie siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus bei pabrėžti gerąją įvairių organizacijų ir įstaigų praktiką, tokios kaip:

– tyrimai su pilietiškumu ir piliečių dalyvavimu susijusiais klausimais;

–Sąjungos lygio renginiai, įskaitant konferencijas, minėjimus ar apdovanojimo ceremonijas;

– parama programos informacinėms ar konsultacinėms struktūroms valstybėse narėse.

–tarpusavio vertinimai, ekspertų susitikimai ir seminarai.

 

–diskusijos, tyrimai ir susiję su lemiamais Europos istorijos ir integracijos momentais, siekiant, inter alia, išlaikyti atsiminimą apie visus diktatoriškų režimų, tokių kaip nacizmas, fašizmas ir totalitariniai komunizmo režimai, įskaitant stalinizmą, šiuolaikinėje Europoje padarytus nusikaltimus, siekiant išlaikyti taiką Europoje;

 

–iniciatyvos, skirtos į pagrindinių Europos istorijos įvykių atminimo išlaikymą įtraukti vyresnio amžiaus žmones;

 

–svarbių istorijos įvykių paminėjimas ir veiksmai, kuriais skatinamos žinios apie juos;

 

–informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos ir iniciatyvos, kuriomis siekiama teikti daugiau informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su Europos pilietiškumu, ir žmogaus teises apskritai;

 

–svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų vertybių temomis;

 

–kovai su diskriminacija ir ksenofobija skirtos informuotumo didinimo iniciatyvos;

Pagrindimas

Veiksmai pertvarkyti pagal veiklos rūšį.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. 1 dalyje minėtos dvi kryptys aprašytos šio reglamento priede.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungos dotacijos gali būti konkrečių formų, pavyzdžiui, dotacijos veiklai arba dotacijos veiksmams.

1. Sąjungos dotacijos gali būti teikiamos kaip dotacijos veiklai arba dotacijos veiksmams.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos dėl paslaugų, pavyzdžiui, renginių organizavimo, studijų ir tiriamosios veiklos, informavimo ir sklaidos priemonių, stebėsenos ir vertinimo, pirkimo.

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos dėl paslaugų, kurios sudarys sąlygas tiesiogiai įgyvendinti ir (arba) organizuoti renginius, studijas ir tiriamąją veiklą, informavimo ir sklaidos priemones ir stebėseną bei vertinimą, pirkimo.

Pagrindimas

Kadangi šiame sprendime vartojamas žodis „programa“ nurodo programą „Europa piliečiams“, šio žodžio vartojimas šioje dalyje gali sukelti painiavą. (Netaikoma tekstui lietuvių kalba). Taip pat svarbu pabrėžti, kad viešaisiais pirkimais turėtų būti naudojamasi, kai svarstoma dėl renginių programos lygmeniu (žodis „tiesiogiai“).

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programoje gali dalyvauti šios šalys (toliau – dalyvaujančios šalys):

Programoje gali dalyvauti šios šalys:

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybės narės;

a) valstybės narės ir jų užjūrio šalys ir teritorijos (UŽT), išvardytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II priede;

Pagrindimas

ES piliečiai iš UŠT turėtų turėti galimybę dalyvauti šioje programoje. Naujame Užjūrio asociacijos sprendime numatyta, kad UŠT gali dalyvauti visose ES programose.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, pagal šių šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose;

b) stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, pagal šių šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose. Finansuojami projektai ar programos turi atitikti tokius ES principus ir vertybes kaip geri kaimyniniai santykiai, bendradarbiavimas, susitaikymas ir tautų tarpusavio pagarba;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Programa yra atvira visoms Europos atminimą, pilietiškumą ir integraciją, tarpkultūrinį dialogą ir abipusį piliečių supratimą skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos ir regionų valdžios institucijoms ir organizacijoms, miestų partnerystės komitetams, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), kultūros ir istorijos institutams, piliečių grupėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms (įskaitant savanoriškas ir aukų asociacijas), kultūros, jaunimo, švietimo įstaigoms, mokslinių tyrimų ir sporto organizacijoms. Europos Komisija užtikrina administracinių procedūrų supaprastinimą, kad būtų galima lengviau pasinaudoti programa.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal programą gali būti remiama bendra veikla, programos įgyvendinimo srityje vykdoma drauge su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba ir UNESCO; tokia veikla grindžiama bendrais įnašais ir vykdoma laikantis Finansinio reglamento nuostatų.

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio –pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija įgyvendina programą pagal Reglamentą (ES) Nr. xxx/2012 [Finansinį reglamentą] ir pagal šio reglamento priedo nuostatas.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija palaiko nuolatinį dialogą su programos dalyviais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertais.

Komisija palaiko nuolatinį dialogą su programos dalyviais ir partneriais bei ekspertais.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija užtikrina šios programos ir kitos Sąjungos veiklos, ypač švietimo, profesinio mokymo, kultūros, sporto, pagrindinių teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių lygybės, kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų ir inovacijų, plėtros politikos ir Sąjungos išorės veiklos, sąryšį ir papildomumą.

Komisija užtikrina šiuo reglamentu nustatytos programos ir priemonių kitose Sąjungos veiklos srityse, ypač švietimo, profesinio mokymo ir jaunimo, sporto, kultūros ir audiovizualinio sektoriaus, pagrindinių teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių lygybės, kartų solidarumo, savanoriško darbo, kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų ir inovacijų, informacinės visuomenės, plėtros politikos, kaimynystės politikos – ypač tarpvalstybinės priemonės ir Sąjungos išorės veiksmų, darnumą ir papildomumą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programai įgyvendinti skirtas finansinis paketas yra 229 mln. EUR.

1. Kaip apibrėžta XXX/YYY Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, programai įgyvendinti skirta 229 mln. EUR orientacinė finansavimo suma. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto valdymo institucija.

Pagrindimas

Pabrėžiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat naudojami koordinuotai komunikacijos apie Europos Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jei ta veikla susijusi su bendraisiais šio reglamento tikslais.

Išbraukta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, nepažeisdama Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų procedūrų, atlikti ūkio subjektų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su tokiu finansavimu, patikrinimus ir kontrolę vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, turinčių neigiamos įtakos Europos Sąjungos finansiniams interesams, susijusiems su dotacijos susitarimu ar sprendimu ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų procedūrų, atlikti ūkio subjektų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su tokiu minėtos programos finansavimu, patikrinimus ir kontrolę vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, turinčių neigiamos įtakos Europos Sąjungos finansiniams interesams, susijusiems su dotacijos susitarimu ar sprendimu ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo pagal minėtą programą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų nuostatų, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis ir dotacijų susitarimuose bei sprendimuose ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą, patikrinimus ir kontrolę vietoje.

Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų nuostatų, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis ir dotacijų susitarimuose bei sprendimuose ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą, patikrinimus ir kontrolę vietoje, kai tai susiję su programai priklausančiais projektais.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų bus vertinama remiantis priede nustatytais rodikliais.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

2014 m. skirtos dotacijos

 

2014 m. skirtoms dotacijoms išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį bus galima pradėti 2014 m. sausio 1 d., jeigu išlaidos nebuvo patirtos iki dotacijos paraiškos pateikimo dienos arba anksčiau, nei prasideda dotacijos gavėjo biudžetiniai metai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad programą būtų galima pradėti vykdyti 2014 m. sausio 1 d., net jeigu procesas vilkinamas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto bendra paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildoma informacija apie galimybę dalyvauti programoje

Papildoma informacija apie remiamus veiksmus

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 1 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 KRYPTIS. Atminimas ir Europos pilietiškumas

1 KRYPTIS. Europos istorijos atminimo puoselėjimas ir Europos tapatybės jausmo ir priklausymo Sąjungai dvasios ugdymas

(Šio punkto formuluotei taikoma 3 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio a punkto formuluotė)

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 1 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas.

Išbraukta.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 1 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis raginama mąstyti apie totalitarinių režimų (ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis turėtų taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais svarbiais naujausios Europos istorijos momentais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija ir susitaikymas ir stengiamasi pasiekti jaunesnę kartą.

Pagal šią kryptį bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie Europos istoriją ir kultūrų įvairovę, taip pat apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme, atsižvelgiant į lyčių lygybę. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, skirtoms skatinti svarstyti ir aptarti totalitarinių ir autoritarinių režimų (visų pirma, bet ne tik nacizmo, dėl kurio įvykdytas holokaustas, stalinizmo ir totalitarinių komunistinių režimų) atsiradimo priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Ši paprogramė turėtų taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais lemiamos reikšmės naujausios Europos istorijos įvykiais ir svarbiais Europos integracijos etapais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais, vykdant kultūrų dialogą, skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas ir susitaikymas bei istorinis atminimas, kaip priemonė stiprinti priklausymo Sąjungai jausmą ir pamiršti praeities nesutarimus bei kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą ir tuo pačiu kovoti su rasizmu bei netolerancija.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 1 skirsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiai paprogramei įgyvendinti bus skirta apie 25 % viso programos biudžeto.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 KRYPTIS. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

2 KRYPTIS. Europos pilietiškumo skatinimas pasitelkiant demokratinį įsipareigojimą ir piliečių dalyvavimą

(Šio punkto formuluotei taikoma 3 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio b punkto formuluotė)

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas. Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ypač dėmesį skiriant struktūriniams metodams, kuriais siekiama ilgalaikio tvarumo. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, aiškiai susijusiems su Europos politine darbotvarke.

Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ypač dėmesį skiriant struktūriniams metodams, kuriais siekiama užtikrinti ilgalaikį finansuojamos veiklos poveikio. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, o ypač nedidelės apimties pilietinės visuomenės ir MVĮ organizacijų projektams, susijusiems su Europos politine darbotvarke ir projektams, susijusiems su pilietinės visuomenės ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimu bei dialogu ir su piliečiams skirtais metodais, o taip pat su klausimais, kurie piliečių manymu yra ypač svarbūs. Taip pat bus siekiama įtraukti sunkiai pasiekiamas grupes.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriomis sudaroma daugiau galimybių siekti solidarumo, visuomenės įsipareigojimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu.

Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriomis sudaroma daugiau galimybių siekti abipusio supratimo, solidarumo ir skatinti dalyvaujamąją demokratiją, visuomenės įsipareigojimą, tinklų kūrimą ir savanorystę.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dar daug reikia nuveikti, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus dalyvautų daugiau moterų. Už politinių sprendimų, turinčių poveikį žmonių gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys turėtų labiau išgirsti moterų balsus ir įsiklausyti į juos.

Dar daug reikia nuveikti, kad vykdant demokratinę veiklą ir priimant politinius ir ekonominius sprendimus dalyvautų daugiau jaunimo, moterų ir kultūrinių mažumų atstovų. Už politinių sprendimų, turinčių poveikį žmonių gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys turėtų labiau išgirsti šių asmenų balsus ir įsiklausyti į juos.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kadangi visiška mažumų integracija yra nuolatinis Sąjungos tikslas, siekiant skatinti jų politinį ir pilietinį dalyvavimą turi būti laikomasi konstruktyvesnio požiūrio.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 2 skirsnio trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiai krypčiai įgyvendinti bus skirta apie 60 proc. viso programos biudžeto.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 3 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų panaudojimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų sklaida ir dauginimas

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie horizontaliuosius veiksmus, kurie kartais yra abstraktūs, jų pobūdis turėtų būti aiškus iš pavadinimo. Be to, kalbama ne tik apie rezultatus, kuriuos reikėtų skleisti. Turėtų būti galima pakartotinai panaudoti ir jų poveikį ir pridėtinę vertę, taip pat, kai kuriais atvejais, ir kituose sektoriuose. Pridėjus žodį „dauginimas“ parodoma, kad atsižvelgiama ir į šią idėją. Jei, pavyzdžiui, naujų metodų sukūrimas taip pat yra projekto rezultatai, šiuos metodus galima daug kartų panaudoti vėlesniuose projektuose.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 3 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie veiksmai nustatomi visos programos mastu ir taikomi abiem kryptims.

Šie veiksmai nustatomi visos programos mastu ir taikomi 1 krypčiai ir 2 krypčiai. Jie taikomi tik tuomet, kai tai naudinga, būtina ir proporcinga.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 3 skirsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bus remiamos iniciatyvos, kuriomis didinamas rezultatų perduodamumas, užtikrinama geresnė investicijų grąža ir labiau remiamasi patirtimi. Šie veiksmai patvirtinti dėl to, kad siekiama toliau panaudoti ir taikyti iniciatyvų, kurių imamasi siekiant padidinti ilgalaikį tvarumą, rezultatus.

Bus remiami šią programą įgyvendinančiose šalyse esantys programos „Europa piliečiams“ informacijos centrai ir įgyvendinamos iniciatyvos, kuriais didinamas rezultatų perduodamumas, užtikrinama geresnė investicijų grąža ir labiau remiamasi patirtimi. Šie veiksmai patvirtinti dėl to, kad siekiama toliau panaudoti ir taikyti iniciatyvų, kurių imamasi siekiant užtikrinti jų ilgalaikį poveikį, rezultatus.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 3 skirsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama vietos bei regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai, mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, pagal programą finansuojamų organizacijų ir (arba) projektų duomenų bazės kūrimas.

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama taip pat ir vietos ir regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis ir žinios, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant socialinę žiniasklaidą ar mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai ir mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, IRT priemonių, kuriomis teikiama informacija apie pagal programą finansuojamas organizacijas ir (arba) projektus, kūrimas.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkto 3 skirsnio trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiai krypčiai įgyvendinti bus skirta apie 5 proc. viso programos biudžeto.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę.

Apskritai, pirmenybė bus teikiama dotacijoms, kurios skiriamos didelį poveikį turintiems arba didelį potencialą kitaip rodantiems projektams, neatsižvelgiant į jų apimtį, visų pirma susijusiems su Sąjungos politika ar su piliečių nurodytais ir jiems itin rūpimais klausimais, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programą ir didžiąją veiksmų dalį gali centralizuotai valdyti vykdomoji įstaiga.

Programą ir didžiąją veiksmų dalį centralizuotai valdys vykdomoji įstaiga. Ši vykdomoji įstaiga, atrinkdama projektus, turėtų bandyti kuo labiau užtikrinti geografinę pusiausvyrą skirstant lėšas ir stebėti, kad projektų finansavimas būtų kompensuojamas remiantis realiomis išlaidomis. Be to, vykdomoji įstaiga turėtų teikti informaciją, konsultacijas ir rengti mokymus paraiškas teikiančių dalyvių kalba.

Pagrindimas

Reglamente bus nustatyta, kokia institucija koordinuos programą.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi veiksmai bus įgyvendinami tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti aiškų europinį aspektą. Jie skatins piliečių judumą ir keitimąsi idėjomis Europos Sąjungoje.

Visi veiksmai bus įgyvendinami tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti europinį aspektą. Jie skatins piliečių dalyvavimą ir keitimąsi idėjomis Sąjungoje.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio siekimas, įskaitant naujausių informacijos ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą bei socialines informavimo priemones, bus svarbūs aspektai ir tai atsispindės tiek veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas įvairių programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos plėtojimas.

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio siekimas, įskaitant naujausių IRT ir socialinių informavimo priemonių naudojimą, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą, bus svarbūs aspektai ir tai atspindės tiek veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas įvairių programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos plėtojimas ir sunkiai pasiekiamų grupių dalyvavimas.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus Komisija gali vykdyti informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios apie pagal programą remiamą veiklą ir būtų užtikrintas didelį tos veiklos poveikis.

Prireikus Komisija vykdys informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios apie pagal programą remiamą veiklą ir būtų užtikrintas didelis tos veiklos poveikis. Šiais veiksmais bus atkreipiamas dėmesys į informaciją ir viešinimą valstybės narės lygmeniu visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Pagrindimas

Nors anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos dominuoja kaip darbo kalbos projekto įgyvendinimo lygmeniu, programa yra susijusi su Europos pilietiškumu, todėl turi būti skatinama komunikacija 23 (o nuo 2013 m. – 24) oficialiosiomis kalbomis. Tai vienas iš pagrindinių ES principų.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirtas biudžetas taip pat apima koordinuotą informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus.

Išbraukta.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto devinta a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Programos valdymui bus skirta apie 10 proc. viso biudžeto.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnyje nustatyti konkretieji tikslai rodo, kokių rezultatų bus siekiama programa. Pažanga bus vertinama pagal su veiklos rezultatais susijusius rodiklius:

2 straipsnyje nustatyti konkretieji tikslai rodo, kokių rezultatų bus siekiama programa. Pažanga bus vertinama pagal su veiklos rezultatais susijusius rodiklius, pavyzdžiui:

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 konkretusis tikslas. Skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1 konkretusis tikslas. Atminimo, bendros istorijos, kultūros paveldo, tapatybės ir Sąjungos tikslo skatinti taiką, toleranciją, tarpusavio supratimą, Sąjungos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat jos žmonių gerovę, suvokimo gerinimas rengiant debatus, įgyvendinant priemones, skatinant mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat suburiant vietos bendruomenių ir susivienijimams priklausančius žmones visoje Europoje, kad jie dalintųsi ir keistųsi patirtimi ir mokytųsi iš istorijos.

(Įžanginėje šio skirsnio dalyje panaudotas 2 straipsnio 1 punkto 1 pastraipos tekstas.)

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Lentelė išbraukta.

(Žr. 82–88 pakeitimus.)

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Rodikliai:

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– tiesiogiai dalyvaujančių dalyvių skaičius;

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– netiesiogiai programoje dalyvaujančių asmenų skaičius;

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– projektuose dalyvaujančių valstybių narių ir kitų šalių skaičius;

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) ketvirta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– projektų skaičius;

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– projektui teikiamų paraiškų kokybė ir tai, kokiu mastu atrinktų projektų rezultatai gali būti toliau naudojami ir (arba) perduodami;

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 1 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) šešta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– pirmą kartą paraiškas teikiančių dalyvių procentinė dalis.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 konkretusis tikslas. Skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės įsipareigojimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

2 konkretusis tikslas. Visų dalyvaujančių šalių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų sąveikos, taip pat demokratiško ir pilietinio visuomenės dalyvavimo ir kultūrų dialogo Sąjungos lygmeniu skatinimas, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

(Įžanginėje šio skirsnio dalyje panaudotas 2 straipsnio 2 punkto 1 pastraipos tekstas.)

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Lentelė išbraukta.

(Žr. 91–106 pakeitimus.)

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Rodikliai:

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– tiesiogiai dalyvaujančių dalyvių skaičius;

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– netiesiogiai programoje dalyvaujančių asmenų skaičius;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– dalyvaujančių organizacijų skaičius;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) ketvirta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– projektuose dalyvaujančių valstybių narių ir kitų šalių skaičius;

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– naudos gavėjų suvokimas apie Sąjungą ir jos institucijas;

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) šešta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– projektui teikiamų paraiškų kokybė;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) septinta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– pirmą kartą paraiškas teikiančių dalyvių procentinė dalis;

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) aštunta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– tarpvalstybinių partnerysčių, kuriose dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai, skaičius;

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) devinta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– miestų partnerių tinklų skaičius;

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) dešimta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– politikos iniciatyvų, kurių imamasi įvykdžius pagal programą remiamą veiklą vietos ir Europos lygmeniu, skaičius ir kokybė;

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) vienuoliktos įtraukos (naujos) įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– geografinė veiklos aprėptis:

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) vienuoliktos įtraukos (naujos) pirmas taškinis punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

• vienos valstybės narės kaip vadovaujančios partnerės pateiktų projektų skaičiaus procentinės dalies ir šios valstybės narės gyventojų skaičiaus procentinės dalies nuo visų Sąjungos gyventojų skaičiaus palyginimas;

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) vienuoliktos įtraukos (naujos) antras taškinis punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

• atrinktų vienos valstybės narės kaip vadovaujančios partnerės projektų skaičiaus procentinės dalies ir atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičiaus procentinės dalies nuo visų Sąjungos gyventojų skaičiaus palyginimas;

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) vienuoliktos įtraukos (naujos) trečias taškinis punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

• vienos valstybės narės kaip vadovaujančios partnerės arba vienos iš partnerių pateiktų projektų skaičiaus procentinės dalies ir šios valstybės narės gyventojų skaičiaus procentinės dalies nuo visų Sąjungos gyventojų skaičiaus palyginimas;

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punkto 2 skirsnio 1 poskirsnio (naujo) vienuoliktos įtraukos (naujos) trečias taškinis punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

• atrinktų vienos valstybės narės kaip vadovaujančios partnerės arba vienos iš partnerių projektų skaičiaus procentinės dalies ir atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičiaus procentinės dalies nuo visų Sąjungos gyventojų skaičiaus palyginimas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas dėl programos „Europa piliečiams“ (2014–2020 m.), kuri bus vykdoma po dabartinės programos (2007–2013 m.), nepaisant palyginti kuklaus biudžeto (numatyta 229 mln. EUR), Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto nuomone yra viena regimiausių programų. Programos tikslas yra labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių gebėjimus dalyvauti Sąjungos lygmeniu, o ši programa yra vienintelė skirta tik šiems tikslams Europos lygmeniu remti. Nauja siūloma programa panaši į šiuo metu vykdomą programą „Europa piliečiams“ (2007–2013 m.), už kurią pranešėjas taip pat buvo atsakingas. Šiame pranešime pateikiama pranešėjo nuomonė apie siūlomą programą.

Komisijos pasiūlymas grindžiamas dabartinės programos laikotarpio vidurio vertinimu, o ji teigia atsižvelgusi į konsultacijas su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Tačiau nepaisant didelių dabartinės ir būsimos programos panašumų, Komisija šiek tiek netikėtai ir papildomai nepaaiškinusi ir nepagrindusi savo pasiūlyme padarė vieną nedidelį, bet labai svarbų pakeitimą: ji pareiškė, kad SESV 352 straipsnis yra vienintelis programos teisinis pagrindas. Minėtame straipsnyje numatyta speciali teisėkūros procedūra, t. y. pritarimo procedūra, pagal kurią Europos Parlamentas gali tik pritarti tekstui arba jį atmesti, tačiau negali jo keisti. Pagal šią procedūrą pagrindinis vaidmuo suteikiamas Europos Sąjungos Tarybai. Anksčiau, nors tai buvo pagal ankstesnę ES sutartį, EB sutartį, programa buvo grindžiama dviem teisiniais pagrindais, kuriuos atitiko jos skirtingi tikslai, tarp kurių – piliečių dalyvavimas, kultūros įvairovė ir atminimas, ir ji buvo priimta pagal įprastą teisėkūros procedūrą (taip ji šiuo metu vadinama).

Pranešėjas ir CULT komitetas buvo nelinkę sutikti su siūlomu teisiniu pagrindu, todėl nuspręsta prašyti Parlamento Teisės tarnybos pateikti nuomonę. Teisės tarnybos nuomone šiuo klausimu, kuriai vėliau pritarė ir Parlamento JURI komitetas, ši programa turi būti grindžiama dviem teisiniais pagrindais, nes abu programos tikslai yra vienodos svarbos, nors jiems taikomi skirtingi –167 ir 352 – SESV straipsniai. Pranešėjas keletą kartų bandė pasiekti susitarimą šiuo klausimu, tačiau nei Komisija, nei Taryba nepanoro pakeisti savo nuomonės.

Todėl šis pranešimas parengtas procedūrai esant aklavietėje. Pranešėjas ir komitetas nusprendė dabartinį pasiūlymą atmesti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad, atsižvelgiant į dabartinę programos sėkmę, jos svarbą Europos piliečiams, taip pat jos aiškią Europos pridėtinę vertę, šis pranešimas parengtas siekiant aiškiai pateikti Europos Parlamento nuomonę apie pasiūlymą. Pranešėjas tikisi, kad Komisija ir Taryba nedelsdamos atsižvelgs į jo rekomendacijas ir pakeitimus, ir vėliau jo kolegų pateiktas rekomendacijas ir pakeitimus, siekiant, kad programa nevėluotų arba, dar blogiau, nebūtų panaikinta. Pranešėjas nori pabrėžti, kad pasiūlymas, išskyrus siūlomą teisinį pagrindą, yra tinkamai parengtas, o Taryba dar patobulino jo tekstą.

Atsižvelgiant į įtemptą darbotvarkę ir siekiant užtikrinti, kad nauja programa dėl Europos Parlamento veiksmų nevėluotų, pranešėjas atsižvelgė į 2012 m. gegužės 4 d. paskelbtą Tarybos tekstą. Belieka tikėtis, kad galutiniam tekstui pritars tiek Komisija, tiek Taryba, ir kad jis bus priimtas 2013 m. pradžioje ir bus sklandžiai pereita nuo dabartinės prie naujos programos „Europos piliečiams“.

Pagrindinės pranešėjo rekomendacijos ir pasiūlymo pakeitimai:

a) pakeisti teisinį pagrindą, kad jis atspindėtų Europos Parlamento nuomonę, t. y., kad būtų du teisiniai pagrindai – SESV 352 ir 167 straipsniai;

b) sustiprinti atminimo išsaugojimo programos dalį, t. y. atminimą pabrėžti iškart bendruose tiksluose;

c) pabrėžti mažų vietos grupių ir iniciatyvų, įgyvendinamų pagal principą „iš viršaus į apačią“, taip pat piliečių pasirinktų jiems itin rūpimų klausimų svarbą; atsižvelgti ir į būsimą projektų potencialą, ne tik į jų trumpalaikį poveikį;

d) sumažinti Komisijos koordinuotai komunikacijos veiklai skirtą biudžetą siekiant, kad lėšos būtų leidžiamos ten, kur jų labiausiai reikia;

e) užtikrinti, kad pasiūlyme būtų pabrėžtas sporto organizacijų vaidmuo;

f) paskirstant lėšas kiek įmanoma užtikrinti geografinę pusiausvyrą.

Be to, pranešėjas nori atkreipti dėmesį į tai, kad Taryba dar turi apsvarstyti Komisijos pasiūlyme numatytą biudžetą. Dėl biudžeto bus diskutuojama, kai bus baigta rengti daugiametė finansinė programa. Kai tai bus padaryta, pranešėjas norėtų, kad CULT komitetas ir visas Europos Parlamentas darytų spaudimą, jog būtų padidintas finansinis paketas. Šiuo metu biudžete numatytos sumos net neatitinka dabartinės programos „Europa piliečiams“ finansinio paketo su pagal infliaciją padarytais pakeitimais.

MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 3 dalį

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky, Inês Cristina Zuber

GUE/NGL frakcijos vardu

Šiuo metu per programą „Europa piliečiams“ (2007–2013 m.) finansuojama daug nevyriausybinių organizacijų projektų ir partnerysčių programų.

Tačiau Taryba, pritariant Kultūros ir švietimo komiteto narių daugumai, labai pakeitė pirminį Komisijos pasiūlymą.

Po balsavimo komitete prieita prie išvados, kad 25 proc. programos lėšų (anksčiau buvo 4 proc.) galėtų būti skirta Europos istorijai atminti – šį sąvoka yra neaiški, ji apima daugiau, nei pareigą atminti totalitarinių režimų aukas.

Nesutinkame, kad ateities kartoms būtų skleidžiamas istorinis melas, pagal kurį komunistai prilyginami nacionalsocialistams, taip pat nesutinkame su mėginimais pamiršti Pietų Europos fašistines diktatūras arba kolonijinę praeitį.

Tokie veiksmai reiškia įžeidimą komunistams ir kitiems demokratams, kurie kovojo prieš minėtus režimus ir paaukojo savo gyvybes. Tokie veiksmai reiškia iškreiptos istorijos požiūrio pasirinkimą.

Balsavome prieš šį pranešimą, nes giname: – įvairovę ir pagarbą įvairioms Europos kultūroms ir tautoms;

– politikos atskyrimo nuo istorikų ir mokslininkų darbo principą;

– demokratinius principus, kurie apima diskusijas ir galimybę turėti kritišką nuomonę apie ES, jos integraciją ir istoriją.

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Doris Pack

Kultūros ir švietimo komiteto

Pirmininkei

BRIUSELIS

Tema:              Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, (COM(2011)0884) – 2011/0436(APP)) teisinio pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2012 m. kovo 5 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį prašydama apsvarstyti Komisijos pasirinkto pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, teisinio pagrindo tinkamumą. Komisija pateikė pasiūlymą 2011 m. gruodžio 14 d., remdamasi SESV 352 straipsniu. Savo laiške Jūs abejojate teisinio pagrindo tinkamumu visų pirma nurodydama, kad dabartinė (2007–2013 m.) programa „Europa piliečiams“ yra grindžiama dvejopu teisiniu pagrindu, t. y. ankstesniais EB sutarties 151 ir 308 straipsniais (dabar SESV 167 ir 352 straipsniais), ir buvo priimta taikant bendro sprendimo procedūrą.

Pagrindinės aplinkybės

I. Pasiūlymas

Komisija siūlo 2014–2020 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“, parengtą pagal dabar įgyvendinamą programą. Dėl bendro pasiūlymo tikslo 1 straipsnio 2 dalyje nustatoma: „Atsižvelgiant į visuotinį tikslą padėti geriau suprasti su Europos Sąjunga susijusius klausimus ir paskatinti visuomenę dalyvauti, programa siekiama šio bendro tikslo: labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus.“ 2 straipsnis šiek tiek konkretesnis: programa bus siekiama „skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus“ (pasiūlymo 2 straipsnio 1 dalis) ir „skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą“ (pasiūlymo 2 straipsnio 2 dalis). Kaip teigiama pasiūlymo aiškinamajame memorandume, programos tikslas – „vietos lygmeniu sutelkti piliečius debatams konkrečiais Europos svarbos klausimais“[1]. „Dalyvaudami debatuose, – tęsiama aiškinamajame memorandume, – piliečiai sužino apie Sąjungos politikos poveikį jų kasdieniam gyvenimui.“

Pasiūlymo 3, 4, 5 ir kituose straipsniuose nustatoma ir apibrėžiama, kaip ketinama siekti šių tikslų: nustatomos ir apibrėžiamos priemonės, programos struktūra, dalyvavimas, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, programos įgyvendinimas ir kt.

II. Susiję teisiniai pagrindai

1. Teisinis pasiūlymo pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 352 straipsniu, kurio nuostatos išdėstytos toliau.

„352 straipsnis

Jei paaiškėtų, kad Sąjungai reikia imtis veiksmų vienam iš Sutartyse nurodytų tikslų pasiekti Sutartyse apibrėžtose srityse, o jomis nesuteikiami tam būtini įgaliojimai, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, vieningai priima reikiamas nuostatas. Jei atitinkamas nuostatas priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji taip pat sprendžia vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą.“

2. Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas

Prašydama Teisės reikalų komitetą pateikti nuomonę dėl teisinio pagrindo, užsimenate apie galimybę jį papildyti SESV 167 straipsniu, kuriame teigiama:

„167 straipsnis

1. Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą.

2. Sąjunga veikia siekdama skatinti valstybes nares bendradarbiauti, o prireikus – paremti ir papildyti jų veiklą šiose srityse:

– Europos tautų kultūros ir istorijos geresnio pažinimo ir populiarinimo;

– europinės reikšmės kultūros paveldo išsaugojimo ir apsaugos;

– nekomercinių kultūrinių mainų;

– meninės ir literatūrinės kūrybos, įskaitant audiovizualinę sritį.

3. <...>

4. <...>

5. Kad padėtų siekti šiame straipsnyje minėtų tikslų:

– Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Regionų komitetu, priima skatinamąsias priemones, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą;“

III. Tyrimas

1. Teismo nustatyti principai

Kaip nurodė Teisingumo Teismas, dėl Sąjungoje taikomo kompetencijų pasiskirstymo principo teisinio pagrindo parinkimas yra konstitucinės reikšmės[2]. Teisingumo Teismas teigia, kad paprastai priemonės turi būti grindžiamos tik vienu teisiniu pagrindu. Priemonė, turinti dvi paskirtis, du tikslus ar sudedamąsias dalis, turėtų būti grindžiama vienu teisiniu pagrindu, kuris apibrėžiamas svarbesnėje priemonės dalyje[3]. Naudoti dvejopą teisinį pagrindą galima „jeigu nustatoma, kad aktu tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatsiejamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ar netiesioginė, palyginti su likusiomis“[4].

Teismas taip pat nustatė skirtingus kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti apibrėžiamas bet kuriuo atveju taikomo teisinio pagrindo parinkimas. Šie kriterijai kartojami Teisingumo Teismo praktikoje ir galėtų būti apibendrinti taip:

– parinkimas nėra subjektyvus; jis „turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė“[5];

– be šių kriterijų, turėtų būti taikomas nagrinėjamo teisės akto tikslas ir turinys[6].

Kalbant apie SESV 352 straipsnį kaip apie teisinį pagrindą, Teismas nusprendė, kad 352 straipsnyje numatomi veiksmai pagrįsti tik tada, kai pagal jokią kitą Sutarties nuostatą Sąjungai nesuteikiama būtina kompetencija[7]. Konkretus teisinis pagrindas, kuris galėtų būti tinkamas šiuo atveju, yra SESV 167 straipsnis.

2. Pasiūlymo tikslai

Pasiūlyme numatomos dvi paprogramės: „atminimas ir Europos pilietiškumas“ ir „demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ (3 straipsnio 1 dalis). Abi šios paprogramės yra vienodai svarbios ir viena nuo kitos nepriklausomos.

a) „Atminimas ir Europos pilietiškumas“

SESV 167 straipsnio 2 dalyje kalbama apie Europos tautų kultūros ir istorijos geresnį pažinimą ir populiarinimą. Šio pasiūlymo tikslas siekti atminimo yra susijęs su Sąjungos istorija, todėl grindžiamas SESV 167 straipsniu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai, jog pasiūlyme ar jo tiksluose žodis „kultūra“ nėra aiškiai minimas, neturi lemiamos reikšmės: norint taikyti SESV 167 straipsnį nereikia aiškios nuorodos į „kultūrą“, pakanka nuorodos į „istoriją“.

b) „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“

Kitas aptariamo pasiūlymo tikslas „piliečių dalyvavimas“ yra susijęs su Europos pilietiškumu. Sutartyje nenumatomas konkretus teisinis pagrindas, taikytinas su šiuo klausimu susijusioms priemonėms. Todėl reikėtų naudotis SESV 352 straipsniu. Kad SESV 352 straipsnis būtų tinkamas teisinis pagrindas, būtina imtis aptariamų veiksmų vienam iš Sutartyse nurodytų tikslų pasiekti (žr. pirmiau pateiktą 352 straipsnio 1 dalies tekstą). ES sutarties 9 straipsnyje nustatoma Europos Sąjungos pilietybė, kuria papildoma nacionalinė pilietybė[8]. ES sutarties 11 straipsnio 1 dalyje reikalaujama institucijų suteikti „piliečiams ir atstovaujamosioms asociacijoms galimybę skelbti nuomones apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai jomis keistis“, taip skatinant aktyvų pilietiškumą. Antrojo tikslo būtų siekiama taikant pasiūlyme numatytas priemones, susijusias su ES pilietybe. Todėl 352 straipsnis yra tinkamas šios paprogramės teisinis pagrindas.

3. 2007–2013 m. programa „Europa piliečiams“

Lyginant su dabartine programa, kurią taip pat nurodote prašydama nuomonės dėl teisinio pagrindo, patvirtinamas šis rezultatas: dabartine programa siekiama ir užtikrinti Europos piliečių dalyvavimą Europos integracijos procese, ir ugdyti Europos piliečių europinę tapatybę, grindžiamą bendromis vertybėmis, istorija ir kultūra. Kultūrinis aspektas numatomas SESV 167 straipsniu, o piliečių dalyvavimo atžvilgiu, kuriam Sutartyse nenumatomas konkretus teisinis pagrindas, reikėjo pasinaudoti SESV 352 straipsniu. Todėl 2006 m. versijoje abu straipsniai sudaro programos „Europa piliečiams“ teisinį pagrindą.

4. Procedūriniai aspektai

Reikia paminėti, kad naudojantis SESV 352 straipsniu kartu su kitomis Sutarties nuostatomis, reikia derinti atitinkamus procedūrinius reikalavimus. Nors Teismas nusprendė, kad tais atvejais, kai abiem teisiniams pagrindams įgyvendinti nustatytos procedūros yra nesuderinamos, neįmanoma taikyti dvejopo teisinio pagrindo[9], SESV 352 straipsnio atveju jis nekelia suderinamumo klausimo (atsižvelgiant į tai, kad SESV 352 straipsnio panaudojimas neišvengiamai reiškia, jog nebūtų galima naudoti jokio kito teisinio pagrindo). Priešingai, Teismas leidžia derinti SESV 352 straipsnio vieningumo reikalavimą su kitomis procedūromis, pvz., įprasta teisėkūros procedūra[10]. Atrodo, kad šiuo atveju reikėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą ir vieningumo principą.

5. Teisės tarnybos nuomonė

Ir 2012 m vasario 21 d., ir 2012 kovo 15 d. jūsų komitetui pateiktuose pranešimuose dėl prašymo pateikti Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo Teisės tarnyba teigia, kad pasiūlymo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 167 ir 352 straipsniai.

IV. Išvada ir rekomendacija

Teisės reikalų komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2012 m. kovo 27 d. posėdyje. Šiame posėdyje komitetas nusprendė vienbalsiai[11] Jums rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, teisinis pagrindas turėtų būti SESV 167 ir 352 straipsniai.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011) 0884, aiškinamasis memorandumas, p. 2.
 • [2]  2001 m. gruodžio 6 d. nuomonė Nr. 2/00 dėl Kartagenos protokolo, 2001 m., Rink. p. I–9713.
 • [3]  Bylos C-42/97, Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m., Rink. p. I–869, 39 ir 40 punktai.
 • [4]  Bylos C‑441/06, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2007 m., Rink. p. I–8887, 47 punktas.
 • [5]  Bylos 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m., Rink. p. 1439, 5 punktas.
 • [6]  ˇr. bylos C‑300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m., Rink. p. I–287, 10 punktą; taip pat ˛r. bylos C‑441/06, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–8887, 45 punktą; ir bylos Nr. C-166/07 Parlamentas prieš Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–7135, 4 punktą.
 • [7]  Bylos 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m., Rink. p. 1493, 13 punktas; bylos C‑436/03, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 2006 m., Rink. p. I–3733, 36–46 punktai; bylos C‑166/07, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 2009 m., Rink. p. I–7135, 40–41 punktai.
 • [8]  „Savo veikloje Sąjunga visada laikosi piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir organai skiria vienodą dėmesį, lygybės principo. Kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sąjungos pilietybė ne pakeičia valstybės pilietybę, o ją papildo.“
 • [9]  Bylos C‑300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m., Rink. p. I–2867, 17–25 punktai.
 • [10]  Bylos C‑166/07 Parlamentas prieš Tarybą 69 punktas. ˇr., pvz., 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1232/2010 dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) (OL 346, 2010 12 30, p. 1), kurio šeštoje nurodomojoje dalyje kalbama apie įprastą teisėkūros procedūrą ir Tarybos vieningumo reikalavimą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje.
 • [11]  Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (16.11.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“
(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Nuomonės referentė: Barbara Matera

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

Savo pasiūlyme dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos Komisija pabrėžia, kad reikia tęsti 2007–2013 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“. Per pirmąjį šios programos vykdymo laikotarpį tapo aišku, kad reikia didinti piliečių supratimą apie ES istoriją ir atsiradimą bei piliečių informuotumą apie ES projektą. Europos Sąjungos sutartimi Sąjunga gerokai priartinama prie piliečių ir skatinami platesni tarpvalstybiniai debatai ES politikos klausimais (naujai pradėta piliečių iniciatyva yra tik šio proceso dalis). Komisija siūlo ugdyti piliečių gebėjimus dalyvauti. Naujoji programa remsis dabartinės programos pranašumų ir trūkumų analize. Šia programa bus siekiama patenkinti poreikį iš tiesų diskutuoti su Sąjunga susijusiais klausimais vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir, pasitelkus įvairias organizacijas, užmegzti ryšius su didele piliečių, paprastai nesiekiančių daryti įtaką ar dalyvauti sprendžiant Sąjungos klausimus, grupe.

Biudžetas

Komisijos pasiūlyme dėl 2014–2020 m. DFP numatyta, kad programai „Europa piliečiams“ bus skirta 229 mln. EUR dabar galiojančiomis kainomis, palyginti su 215 mln. EUR pagal dabartinę DFP. Pranešėja mano, kad tai – minimali suma, kuri būtina (atsižvelgiant į metinę infliaciją) siekiant puoselėti šiuos svarbius tikslus, pavyzdžiui, pilietybę ir atminimą, ir geriausia būtų biudžetą padidinti 5–10 proc. Pranešėja taip pat mano, kad į teisėkūros pasiūlymą turėtų būti įtrauktas lėšų paskirstymas minėtoms trims paprogramėms. Siekiant, kad būtų užtikrintas didesnis programos lankstumas ir prieinamumas mažesnėms piliečių grupėms, reikėtų įtraukti tinkamas nuorodas ir apsaugos priemones.

Tikslai

Programa siekiama dar labiau saugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus. Konkrečiau kalbant, programoje bus nustatyti tam tikri konkretūs tikslai, kurių bus siekiama tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinamais ar aiškų europinį aspektą turinčiais veiksmais:

· skatinti saugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

· skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

1a. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatomas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

Pagrindimas

Negalima teminiuose teisiniuose pagrinduose numatytus skaičius traktuoti kaip galutinius, kol dar vyksta derybos dėl DFP, remiantis principu „kol nenuspręsta dėl visko – nieko nenuspręsta".

Pakeitimas  2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1; primena, kad siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir Lisabonos sutartyje numatytas naujas užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus įvykius reikia kitoje DFP skirti pakankamai papildomų išteklių; ragina Tarybą, jei ji nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų arba projektų galėtų būti visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės Europai; atkreipia dėmesį į tai, kad, net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą;

 

__________________________________

 

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pagrindimas

Tuo atveju, jeigu Taryba sumažintų DFP sumas, EP ragina nurodyti prioritetus, kurių būtų galima atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės ir naujų užduočių, kurias Sąjunga turi vykdyti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę;

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę. Siekiant, kad būtų užtikrintas didesnis programos lankstumas ir geresnis prieinamumas Sąjungos piliečiams, galimybė naudotis programa visų pirma turėtų būti suteikta mažiems ir vidutiniams projektams ir neapsiribojama tik dideliais projektais. Ypač reikėtų pasirūpinti užtikrinti, kad administracinės ir finansinės procedūros būtų supaprastintos;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti programos lankstumą ir prieinamumą piliečiams, taip pat supaprastinti administracinę naštą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu visam programos įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, ir šis paketas yra pagrindinis biudžeto valdymo institucijos orientyras metinės biudžetinės procedūros metu, kaip apibrėžta XX/YY/201Y Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo [17] punkte;

(12) šiuo reglamentu visam programos įgyvendinimo laikotarpiui nustatomas orientacinis finansinis paketas, ir šis paketas yra finansinis biudžeto valdymo institucijos orientyras metinės biudžetinės procedūros metu, kaip apibrėžta XX/YY/201Y Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo [17] punkte;

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 12 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant ES politinę darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir taikyti vieneto įkainius;

(16) iš anksto nenustatant projekto ar biudžeto dydžio apribojimų, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant ES politinę darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir taikyti vieneto įkainius;

Pagrindimas

Projekto ar paramos gavėjo dydis neturėtų būti lemiamas veiksnys teikiant dotacijas, lemiamas veiksnys turėtų būti poveikis Europos pilietybės skatinimui.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programą sudaro šios dvi paprogramės: a) „atminimas ir Europos pilietiškumas“ b) „demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ Šios abi paprogramės bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – rezultatų panaudojimo veiksmai).

1. Programą sudaro šios dvi paprogramės: a) „atminimas ir Europos pilietiškumas“ b) „demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ Šios abi paprogramės papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus.

Pagrindimas

Standartinėje anglų kalboje nėra termino „valorisation“ (lietuviškai buvo išversta „rezultatų panaudojimas“).

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, nepaisant jų dydžio, tačiau ypatingą dėmesį skiriant jaunesniajai kartai, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Pagrindimas

Programa neturėtų apsiriboti tik dideliais projektais arba didelėmis asociacijomis. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti jaunimui.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programai įgyvendinti skirtas finansinis paketas yra 229 mln. EUR.

1. Kaip apibrėžta XXX/YYY Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, programai įgyvendinti skirta 229 mln. EUR orientacinė finansavimo suma. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto valdymo institucija.

Pagrindimas

Pabrėžiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, nepažeisdama Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (12.10.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“.
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Nuomonės referentas: Csaba Sógor

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Europos projektui ir Europos plėtrai tenka svarbus vaidmuo siekiant nugalėti krizę ir užtikrinant, kad Europa žengtų tvariu augimo keliu, remiantis patirtimi, įgyta per daugiau nei 50 metų, nužymėta bendromis pastangomis, pasiryžimu bendradarbiauti, bendradarbiavimu, nepaisančiu tautų ir šalių ribų, dalijimusi našta ir pažangesnių narių pagalba tiems, kurių padėtis mažiau palanki. Atsižvelgus į papildomus faktus ir jausmus, visi šie veiksniai sudaro Europos dvasią, kuri, neskaitant bendradarbiavimo ekonominėje ir socialinėje srityje, yra pagrindinė Europos kaip bendrijos varomoji jėga ES piliečio lygmeniu ir kurią reikia stiprinti;

Pagrindimas

Įtraukus žodžius „Europos dvasia“ į programą „Europa piliečiams“ galėtų suteikti paskatą planuoti ir įgyvendinti projektus. Juk miestų giminiavimosi projektai ir žmonės, dalyvaujantys tarptautiniuose partnerystės projektuose, parodo šią dvasią savo veiksmais. Jeigu nebūtų fizinių ribų ir tarpusavyje dalytumėmės Europos erdve, tautų ir kultūros įvairovė padarytų mus atviresniais ir palankesniais vienas kitam ir mes galėtume kurti remdamiesi daugiau negu 50 metų ES istorija ir sėkme.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir suderintų pastangų. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES teisės aktų plėtojimą3 ;

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, stiprinant bendrapilietiškumo jausmą per didesnį tarpusavio supratimą ir pažinimą, vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir suderintų pastangų. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką ir teisės aktų plėtojimą3 ;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kalbant apie projektų temas, jų įterpimą į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi sinergija su kitomis Sąjungos programomis, ypač tokiose srityse kaip užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, jaunimas ir kultūra, teisingumas, moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas, regioninė politika;

(7) kalbant apie projektų temas, jų įterpimą į vietos ir regionų kontekstą, taip pat apie suinteresuotųjų šalių sudėtį, labai svarbi sinergija su kitomis Sąjungos programomis, ypač tokiose srityse kaip užimtumas, socialiniai reikalai, švietimas, jaunimas ir kultūra, teisingumas, moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas, kartų solidarumas, regioninė politika;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) nauja programa turėtų apimti platų įvairių veiksmų spektrą; siekiant įtraukti visus viešojo gyvenimo aspektus, tai turėtų būti piliečių susitikimai, kontaktai ir debatai pilietiškumo temomis, Sąjungos lygmens renginiai, iniciatyvos, atspindinčios svarbius Europos istorijos įvykius, informavimo apie Sąjungos institucijas ir jų veikimą iniciatyvos ir debatai Europos politikos klausimais ir pan.;

(8) nauja programa turėtų apimti platų įvairių veiksmų spektrą; siekiant įtraukti visus viešojo gyvenimo aspektus, tai turėtų būti piliečių susitikimai, kontaktai ir debatai pilietiškumo temomis, Sąjungos lygmens renginiai, iniciatyvos, atspindinčios svarbius Europos istorijos įvykius ir Europos ateitį, analizuojančios bei pagerbiančios šiuos įvykius, informavimo apie Sąjungos institucijas ir jų veikimą iniciatyvos ir debatai Europos politikos klausimais ir pan.;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę;

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kultūrų ir kalbų įvairovę;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant ES politinę darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą ir taikyti vieneto įkainius;

(16) pirmenybė bus teikiama ne tik didelį poveikį turintiems projektams, bet ir visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant ES politinę darbotvarkę. Be to, laikantis patikimo finansų valdymo principo, reikėtų dar labiau supaprastinti programos įgyvendinimą – skirti vienkartines sumas, nustatyti fiksuoto dydžio finansavimą, taikyti vieneto įkainius, taip pat numatyti kelis paraiškų priėmimo terminus kasmet, padidinti ES lėšomis finansuojamą projektų išlaidų dalį bei išankstinį projektų finansavimą, nustatyti lankstesnius ir ilgesnius projektų įgyvendinimo terminus;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– labiau išsaugoti atminimą ir Europos dvasią ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

– labiau išsaugoti atminimą ir Europos dvasią ir didinti piliečių dalyvavimo Sąjungos lygmeniu gebėjimus.

Pagrindimas

Įtraukus žodį „dvasia“ atspindimas tam tikras praeities ir dabarties ryšys. Atminimas yra vienas iš dvasios elementų, nes neigiami įvykiai praeityje atliko didelį vaidmenį kuriant Europos bendriją. Programoje turėtų būti atspindėta, kad Europos bendrija vadovaujasi bendra dvasia ir kad Bendrijai svarbu, jog kuo daugiau piliečių pajustų ir pripažintų šią dvasią, nes ji sudarytų sąlygas glaudesnei sanglaudai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1. atminimo, bendros Sąjungos istorijos, tapatybės ir vertybių ir tikslo remti taiką, jos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę įvairovę ir jos tautų gerovę suvokimo gerinimas rengiant debatus, skatinant mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat suburiant žmones, kad jie dalytųsi ir keistųsi patirtimi, mokytųsi iš istorijos ir diskutuotų apie Europos ateitį;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) ypatingas dėmesys skiriamas romams ir kitoms ES mažumoms siekiant palengvinti jų, kaip visaverčių Sąjungos piliečių, integraciją;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės, dvasios ir tikslų suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

Pagrindimas

Įtraukus žodį „dvasia“ atspindimas tam tikras praeities ir dabarties ryšys. Atmintis yra vienas iš dvasios elementų, nes neigiami įvykiai praeityje atliko didelį vaidmenį kuriant Europos bendriją. Programoje turėtų būti atspindėta, kad Europos bendrija vadovaujasi bendra dvasia ir kad Bendrijai svarbu, jog kuo daugiau piliečių pajustų ir pripažintų šią dvasią, nes ji sudarytų sąlygas glaudesnei sanglaudai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Atminimas ir Europos pilietiškumas

a) Europos istorijos atminimo puoselėjimas ir Europos tapatybės jausmo ir dvasios ugdymas

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios abi paprogramės bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – rezultatų panaudojimo veiksmai).

Šios abi paprogramės bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama analizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – sklaidos ir dauginimo veiksmai).

Pagrindimas

Kai kurie projektų rezultatai gali būti skleidžiami, kiti labiau tinka būti dauginami (dažnai ir dar kartą naudoti).

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, pagal programą bus finansuojami, inter alia, tokie tarpvalstybiniu lygmeniu įgyvendinami ar aiškų europinį aspektą turintys veiksmai:

2. Kad būtų pasiekti programos tikslai, pagal programą bus finansuojami, inter alia (tačiau ne vien tik), tokie tarpvalstybiniu lygmeniu įgyvendinami ar aiškų europinį aspektą turintys veiksmai:

Pagrindimas

Įtraukus žodžius „ne vien tik“ nurodoma, kad sąrašas nėra galutinis.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų kūrimas ir palaikymas;

tarpvalstybinio, tarptautinio bendradarbiavimo ryšių tinklų kūrimas ir naudojimas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– parama visuotinės europinės svarbos organizacijoms;

– parama europinės svarbos organizacijoms;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais, naudojant IRT ir (arba) socialines informavimo priemones;

debatai tokiais pilietiškumo klausimais, kaip bendruomenės stiprinimas, naudojant IRT ir (arba) socialines informavimo priemones;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais, visų pirma siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai;

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais, visų pirma siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį totalitarinių režimų nusikaltimai;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų vertybių temomis;

svarstymai ir (arba) debatai bendrųjų Europos vertybių, tapatybės, ateities ir Europos dvasios temomis;

Pagrindimas

Suderinama su kitais straipsniais, susijusiais su termino „dvasia“, kuri yra viena iš pagrindinių Europos kūrimo elementų, vartojimu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos;

žmonių žinių apie ES institucijas ir jų veikimą didinimo iniciatyvos;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus;

veiksmai, kuriais siekiama skleisti, taikyti ir skatinti dauginti remiamų iniciatyvų rezultatus;

Pagrindimas

Reikia ne tik skleisti rezultatus, bet ir pasirūpinti, kad planuojant ir įgyvendinant projektus būtų nuspręsta, kaip rezultatais galėtų būti dar kartą pasinaudojama ateityje ir taip prisidedama prie dinamiškesnio vystymosi. Pavyzdžiui, projekto rezultatas galėtų būti tyrimas, tačiau rengiant tyrimą galėjo būti sukurta nauja metodika, kuri gali būti taikoma įgyvendinant kitus projektus. Taigi metodika būtų tokia pat svarbi kaip rezultatas, nes ja galėtų būti naudojamasi daug kartų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies vienuolikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

parama programos informacinėms ar konsultacinėms struktūroms valstybėse narėse.

– programos viešinimas ir konsultacijos jos klausimu valstybių narių lygmeniu, taip pat institucinės struktūros, būtinos šiam tikslui įgyvendinti, užtikrinimas.

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžiamos ne institucinės struktūros, bet viešinimas ir konsultacijos, kuriems užtikrinti reikalinga institucinė struktūra.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos dėl paslaugų, pavyzdžiui, renginių organizavimo, studijų ir tiriamosios veiklos, informavimo ir sklaidos priemonių, stebėsenos ir vertinimo, pirkimo.

2. Viešųjų pirkimų sutartys bus sudaromos dėl paslaugų, kurios sudarys sąlygas tiesiogiai įgyvendinti ir (arba) organizuoti renginius, studijas ir tiriamąją veiklą, informavimo ir sklaidos priemones ir stebėseną bei vertinimą, pirkimo.

Pagrindimas

Kadangi šiame sprendime vartojamas žodis „programa“ nurodo programą „Europa piliečiams“, šio žodžio vartojimas šioje dalyje gali sukelti painiavą. (Netaikoma tekstui lietuvių kalba). Taip pat svarbu pabrėžti, kad viešaisiais pirkimais turėtų būti naudojamasi, kai svarstoma dėl renginių programos lygmeniu (žodis „tiesiogiai“).

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Programa yra atvira visoms Europos integraciją, bendrą atmintį, vertybes ir tapatybę skatinančioms suinteresuotosioms šalims, nepaisant jų narių skaičiaus ar biudžeto dydžio, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija palaiko nuolatinį dialogą su programos dalyviais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertais.

Komisija palaiko nuolatinį vietos lygmens dialogą internetu su programos dalyviais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertais.

Pagrindimas

Reikia sustiprinti taip pat konsultacijų internetu priemonę ir užtikrinti jos didesnę svarbą. Nors ji jau taikoma, tai turėtų būti aiškiau nurodyta reglamente.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, rengdama savo metines darbo programas, atsižvelgia į per konsultacijas pateiktus pasiūlymus.

Pagrindimas

Reglamentu bus užtikrinama, kad Komisija nuolat tobulintų savo metines darbo programas net ir tuo atveju, jeigu programos vis dar įgyvendinamos.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija užtikrina šios programos ir kitos Sąjungos veiklos, ypač švietimo, profesinio mokymo, kultūros, sporto, pagrindinių teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių lygybės, kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų ir inovacijų, plėtros politikos ir Sąjungos išorės veiklos, sąryšį ir papildomumą.

Komisija užtikrina šios programos ir kitos Sąjungos veiklos, ypač švietimo, profesinio mokymo, kultūros, sporto, pagrindinių teisių ir laisvių, socialinės įtraukties, lyčių lygybės, kartų solidarumo, savanorystės, kovos su diskriminacija, mokslinių tyrimų ir inovacijų, kaimynystės bei plėtros politikos ir Sąjungos išorės veiklos, sąryšį ir papildomumą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies 1 krypties antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atminimas ir Europos pilietiškumas

1. Atminimas, Europos pilietiškumas ir dvasia

Pagrindimas

Suderinama su 3 straipsnio pirma dalimi.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 krypties antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis raginama mąstyti apie totalitarinių režimų (ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis turėtų taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais svarbiais naujausios Europos istorijos momentais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija ir susitaikymas ir stengiamasi pasiekti jaunesnę kartą.

Bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie Europos istoriją, kultūrų bei kalbų įvairovę ir apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis raginama mąstyti apie totalitarinių režimų (ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis turėtų taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais svarbiais naujausios Europos istorijos momentais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas vykdant kultūrų dialogą ir susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 2 krypties trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dar daug reikia nuveikti, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus dalyvautų daugiau moterų. Už politinių sprendimų, turinčių poveikį žmonių gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys turėtų labiau išgirsti moterų balsus ir įsiklausyti į juos.

Dar daug reikia nuveikti, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus galėtų dalyvauti daugiau moterų ir pažeidžiamų asmenų. Už politinių sprendimų, turinčių poveikį žmonių gyvenimui, priėmimą atsakingi asmenys turėtų labiau išgirsti jų balsą ir imtis veiksmų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 2 krypties trečia a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kadangi visiškas mažumų integravimas yra nuolatinis ES tikslas, siekiant skatinti jų politinį ir pilietinį dalyvavimą turi būti laikomasi konstruktyvesnio požiūrio.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punkte nurodytų horizontaliųjų veiksmų atraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų panaudojimas

Horizontalieji veiksmai. Rezultatų sklaida ir dauginimas

Pagrindimas

Since we are dealing here with actions which are horizontal and in some cases appear rather abstract, the names they are given should explain what they are. In addition, it is not just the results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in later projects.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

Priede nurodytų horizontaliųjų veiksmų antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama vietos bei regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai, mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, pagal programą finansuojamų organizacijų ir (arba) projektų duomenų bazės kūrimas.

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama vietos bei regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant socialinę žiniasklaidą ar mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai, mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, pagal programą finansuojamų organizacijų ir (arba) projektų duomenų bazės kūrimas.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę.

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma susijusiems su ES politika arba piliečių nurodytiems kaip ypač svarbiems, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programą ir didžiąją veiksmų dalį gali centralizuotai valdyti vykdomoji įstaiga.

Programą ir didžiąją veiksmų dalį centralizuotai valdys vykdomoji įstaiga.

Pagrindimas

Reglamente bus nustatyta, kokia institucija koordinuos programą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendros administracinės programos išlaidos turėtų būti proporcingos programoje nustatytoms užduotims.

Bendros administracinės programos išlaidos turėtų būti proporcingos programoje nustatytoms užduotims ir neturėtų sudaryti daugiau negu 12 proc. programos biudžeto.

Pagrindimas

Reglamente nustačius aukščiausią ribą bus pasiųstas signalas ir nebus skatinami komentarai apie pernelyg didelę Europos biurokratiją.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus Komisija gali vykdyti informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios apie pagal programą remiamą veiklą ir būtų užtikrintas didelį tos veiklos poveikis.

Prireikus Komisija vykdys informavimo, leidybos ir sklaidos veiklą, tokiu būdu užtikrindama, kad plačiai pasklistų žinios apie pagal programą remiamą veiklą ir būtų užtikrintas didelis tos veiklos poveikis. Šiais veiksmais bus pabrėžiama informacija ir viešinimas valstybės narės lygmeniu visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Pagrindimas

Nors anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos dominuoja kaip darbo kalbos projekto įgyvendinimo lygmeniu, programa yra susijusi su Europos pilietiškumu, todėl turi būti skatinama komunikacija 23 (o nuo 2013 m. – 24) oficialiosiomis kalbomis. Tai vienas iš pagrindinių ES principų.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 3 dalies 1 konkrečiojo tikslo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

Atminimo, bendros Sąjungos istorijos, tapatybės ir vertybių ir tikslo remti taiką, jos vertybes, jos kultūrinę ir kalbinę įvairovę ir jos tautų gerovę suvokimo gerinimas rengiant debatus, skatinant mąstyti ir plėtojant tinklus, taip pat suburiant žmones, kad jie dalytųsi ir keistųsi patirtimi, mokytųsi iš istorijos ir diskutuotų apie Europos ateitį;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 dalies 2 konkrečiojo tikslo lentelės 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

Valstybių, kurios 2004, 2007 ir 2013 m. įstojo į ES, konsorciumų vadovų dalis

Nėra duomenų

Iš viso bent 35 proc.

Pagrindimas

Bendrijos programos lygmeniu reikia pabrėžti, kad projekto koordinavimą turėtų vykdyti ne tik 15 senųjų valstybių narių, bet juo turėtų būti dalijamasi, kitaip tariant, turėtų būti vystoma 13 naujųjų valstybių narių tarptautinių partnerysčių projektų valdymo kultūra ir patirtis ir taip skatinama realistiška Europos integracija.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 dalyje nurodyti horizontalieji veiksmai (nauji)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

HORIZONTALIEJI VEIKSMAI. Rezultatų sklaida ir dauginimas

Rezultatų rodikliai

Naujausias žinomas rezultatas

Vidutinės trukmės laikotarpio tikslas (rezultatas)

Pagrindimas

Komisija turėtų taip pat nustatyti jos siūlomų horizontaliųjų veiksmų rezultatų rodiklius.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (15.10.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“
(COM(2011)0884 – C7‑0000/2012 – 2011/0436(APP))

Nuomonės referentas: Gerald Häfner

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Komisija pasiūlė 2014–2020 m. laikotarpio programą „Europa piliečiams“. Pasiūlymu atsižvelgiama į dabartinės 2007–2013 m. programos „Europa piliečiams“ patirtį ir vertinimus, taip pat į konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Buvo atliktas išsamus poveikio vertinimas.

Komisijos siūlomas bendrasis programos tikslas bus „labiau išsaugoti atminimą ir didinti piliečių gebėjimus dalyvauti Sąjungos lygmeniu“. Konkretieji tikslai bus skatinti diskusijas ir apmąstymus atminimo, Sąjungos integracijos ir istorijos temomis, taip pat bendradarbiavimą šiose srityse ir plėsti piliečių suvokimą ir stiprinti jų gebėjimus dalyvauti Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procese, suteikti galimybių solidarumui, pilietiniam visuomenės dalyvavimui ir savanoriškai veiklai Sąjungos lygmeniu. Komisija taip pat nustatė veiklos tikslus, kurių siekiant, jos nuomone, padidės gebėjimai nustatyti tvirtesnius rodiklius, kuriuos taikant bus galima geriau įvertinti pažangą ir poveikį. Šie veiklos tikslai – „remti organizacijas, skatinančias diskusijas atminimo, Europos vertybių ir istorijos temomis ir veiklą šiose srityse“, „remti visuotinės europinės svarbos organizacijas, tarpvalstybinio lygmens partnerystės organizacijas ir tinklus, skatinančius piliečių reagavimą į tai, kas vyksta Sąjungoje“ ir „horizontalioji plotmė: projektų rezultatų analizė, sklaida ir panaudojimas vidaus ir išorės veikloje“. Remdamasi šiais tikslais Komisija siūlo tris programos kryptis: „Atminimas ir Europos pilietiškumas“, „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ ir „Rezultatų panaudojimas“.

Pasiūlymas turi būti vertinamas visų pirma atsižvelgiant į demokratinius Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnių principus[1], neatsisakant konkretaus dialogo su piliečiais, suinteresuotomis šalimis ir interesų grupėmis. Komisija taip pat norėtų glaudžiau susieti šios programos veiklą su konkrečios politikos formavimu. Pagal programą numatomos veiklos ir veiksmų dotacijos, remiantis atvirais kvietimais teikti pasiūlymus, taip pat, kai įmanoma, konkurso būdu sudarant paslaugų sutartis. Numatoma ir toliau skirti vykdomajai agentūrai įgyvendinti tam tikras programos valdymo užduotis. Dabartinėmis kainomis siūlomas finansinis paketas siekia 229 mln. EUR[2].

Vertinimas ir siūlomi pakeitimai

Kultūros ir švietimo komitetas paprašė Teisės reikalų komiteto pateikti nuomonę dėl Komisijos programai pasirinkto teisinio pagrindo tinkamumo (SESV 352 straipsnis). 2012 m. kovo 27 d. savo posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė ir rekomendavo, kad teisinį pagrindą turėtų sudaryti SESV 167 ir 352 straipsniai. Todėl šiame nuomonės projekte pakeitimai siūlomi pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Siūlomais pakeitimais daugiausia siekiama papildyti Komisijos pasiūlymą aspektais, į kuriuos gali tekti atkreipti šiek tiek daugiau dėmesio, pvz., bendrais daugelio suinteresuotųjų šalių projektais, mažos apimties projektais, tinklų kūrimu, geografinės įvairovės principu ir poreikiu pasiekti sunkiai pasiekiamas grupes.

Tolesniais pakeitimais dėmesys atkreipiamas į finansinius ir administracinius aspektus, susijusius su programos įgyvendinimu, patikslinama, kad įgyvendinant programą neatsisakoma konkrečių horizontalių dialogų, kuriems gali būti naudojamas Komisijos administracinis biudžetas, taip pat iš šios programos taikymo srities išbraukiama bendra komunikacijos veikla, susijusi su Europos Sąjungos politikos prioritetais, nes ribotas lėšas, kiek tik įmanoma, reikėtų paskirti iniciatyvoms, įgyvendinamoms pagal principą „iš viršaus į apačią“.

Taip pat, atsižvelgiant į dabartinės programos vertinimuose išreikštą kritiką dėl „aukšto lygmens Sąjungos renginių“, tekstas, susijęs su Sąjungos lygmens veikla, buvo pakeistas tekstu, kuriame nurodoma, kad šie veiksmai įgyvendinami tarpvalstybiniu lygmeniu arba turi aiškų europinį aspektą. Šio projekto idėja – išlaikyti atviras pasirinkimo galimybes, įskaitant nacionalinius ir vietos veiksmus, o prireikus ir tam tikrus renginius Sąjungos lygmeniu.

Kitais pakeitimais plečiama reikalavimus atitinkančių veiksmų taikymo sritis ir naudos gavėjų ratas arba atminimo krypties atveju – veiksmams suteikiama konkretesnė paskirtis. Dėl sąsajos su Europos politine darbotvarke tokiems veiksmams siūloma skirti ypatingą dėmesį, tačiau ne lengvatinį režimą, kaip siūlo Komisija.

Iš visų straipsnių, kuriuose apibrėžiami programos tikslai, buvo išbraukti pažangos rodikliai. Daug tinkamiau atrodo tokius rodiklius pateikti pasiūlymo priede. Be to, sunku juos tiksliai apibrėžti, kai dar neaišku, kiek bus skirta lėšų. Komitetas taip pat gali pageidauti svarstyti galimybę priede pridėti preliminarias viso biudžeto procentines dalis, skirtas skirtingoms programos kryptims.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 167 ir 352  straipsnius,

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) strategija „Europa 2020“ Sąjunga ir valstybės narės siekia ateinantį dešimtmetį skatinti ekonomikos augimą, užimtumą, našumą ir socialinę sanglaudą;

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, vykdant veiklą tarpvalstybiniu ir Sąjungos lygmeniu reikia įvairių veiksmų ir suderintų pastangų. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES teisės aktų plėtojimą;

(4) pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 3 dalį kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime; siekiant Europą priartinti prie piliečių ir įgalinti piliečius visapusiškai dalyvauti kuriant dar arčiau jų esančią Sąjungą, vykdant veiklą, kuri įgyvendinama tarpvalstybiniu lygmeniu arba turi aiškų europinį aspektą, reikia įvairių dalyvavimo skatinimo veiksmų ir suderintų pastangų. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams naują nepaprastą galimybę tiesiogiai dalyvauti formuojant ES teisės aktų plėtojimą ir skatinti intensyvų dialogą ES klausimais bei plačiosios visuomenės susidomėjimą jais.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos konsultacijos internete ir du vienas po kito surengti konsultaciniai susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad naują programą aktualia laiko tiek pilietinės visuomenės organizacijos, tiek dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos reikia siekiant poveikio organizacijų (gebėjimų didinimas) ir pavienių asmenų (didesnis susidomėjimas Sąjungos reikalais) lygmeniu;

(6) tarpinė vertinimo ataskaita, viešos konsultacijos internete ir du vienas po kito surengti konsultaciniai susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis patvirtino, kad naują programą aktualia laiko tiek pilietinės visuomenės organizacijos, tiek dalyvaujantys pavieniai asmenys, ir kad jos reikia siekiant poveikio organizacijų (gebėjimų didinimas) ir pavienių asmenų (didesnis susidomėjimas Sąjungos reikalais ir aktyvus dalyvavimas juose) lygmeniu;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) tokias sąveikas taip pat galima pasiekti naudojant atitinkamus administracinius skirtingų už visuomenės dalyvavimą, dialogą ir partnerystes atsakingų Komisijos generalinių direktoratų biudžetus, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnius;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Taip pat pageidautina atkreipti dėmesį į Europos politinių partijų veiklos skelbimą, siekiant skatinti visuomenę dalyvauti šioje veikloje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų padėti užtikrinti galimybę panaudoti rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti poveikį bei ilgalaikį tvarumą. To siekiant, turi būti aiškus veiklos, kurios imamasi, ir Europos politinės darbotvarkės ryšys, ir apie tai turi būti tinkamai informuojama;

(9) programos horizontalioji plotmė turėtų padėti užtikrinti galimybę panaudoti rezultatus ir jais dalytis, taigi ir padidinti poveikį bei ilgalaikį tvarumą, taip pat kuriant tinklus, platformas, skirtus keistis informacija arba dalytis žiniomis ir geriausia patirtimi, įskaitant konkrečius būdus, pvz., išplečiant informacinių technologijų, duomenų bazių ir socialinės žiniasklaidos naudojimą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) programos poveikį galima sustiprinti remiant veiksmus, aiškiai susijusius su Europos politine darbotvarke, stiprinant piliečių dalyvavimą priimant Sąjungos sprendimus ir skatinant piliečių dalyvavimo kultūrą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į tarpvalstybinius projektus ir veiklą, atsižvelgiant į ES kalbų įvairovę;

(10) ypatingą dėmesį reikėtų skirti darniai visų valstybių narių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų integracijai į projektus ir veiklą ir dalyvavimui juose, atsižvelgiant į Sąjungos kalbinę ir geografinę įvairovę ir poreikį įtraukti sunkiai pasiekiamas grupes;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1. skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos ir naujausios Europos istorijos suvokimą, siekiant skatinti toleranciją, savitarpio supratimą, bendrą tapatybę, vertybes ir tikslus, rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus;

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų skaičių, projektų kokybę ir pirmą kartą teikiančių paraiškas procentą;

 

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

2. skatinti ir didinti piliečių dalyvavimą priimant Sąjungos sprendimus ir skatinant piliečių dalyvavimo kultūrą, įskaitant naujų demokratinių procedūrų ir priemonių kūrimą.

Pažanga bus vertinama pagal tiesiogiai ir netiesiogiai pasiektų naudos gavėjų skaičių, taip pat pagal tai, kaip naudos gavėjai suvoks ES ir jos institucijas, projektų kokybę ir pirmą kartą teikiančių paraiškas procentinę dalį.

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– piliečių susitikimai, miestų giminiavimasis;

– piliečių susitikimai ir forumai, miestų giminiavimasis ir bendri vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės bei kitų vietos subjektų projektai;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų kūrimas ir palaikymas;

– tarpvalstybinės partnerystės ir tinklų kūrimas ir palaikymas, skirtingų rūšių organizacijų bendradarbiavimas ir civilinės visuomenės bei Sąjungos institucijų dialogas;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais, naudojant IRT ir (arba) socialines informavimo priemones;

– bendruomenės stiprinimas ir debatai pilietiškumo klausimais, inter alia, naudojant IRT ir (arba) socialines informavimo priemones;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Sąjungos lygmens renginiai;

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, susiję su svarbiais Europos istorijos įvykiais, visų pirma siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai;

– debatai ir (arba) tyrimai ir intervencijos, susiję su svarbiais Europos istorijos ir Europos integracijos įvykiais, inter alia, siekiant, kad nenugrimztų į užmarštį nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, ir siekiant skatinti toleranciją bei savitarpio supratimą;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies septinta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– debatai ir (arba) tyrimai, susiję su Sąjungos ateitimi;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies septinta b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– debatai, tyrimai ir nuomonių apklausos, susijusios su problemomis, turinčiomis tiesioginio poveikio piliečių gyvenimui;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– informavimo apie ES institucijas ir jų veikimą iniciatyvos;

– informavimo ir piliečių suvokimo apie Sąjungos institucijas ir jų veikimą tobulinimo iniciatyvos, taip pat tos, kuriomis skatinamos visuomenės dalyvavimo bei savanoriškos veiklos galimybės Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies devinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

veiksmai, kuriais siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus;

informavimo ir sklaidos veikla, kuria siekiama taikyti ir panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus, inter alia, kuriant tinklus ir platformas, skirtas keistis informacija arba dalytis žiniomis ir geriausia patirtimi;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies dešimta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– tyrimai su pilietiškumu ir piliečių dalyvavimu susijusiais klausimais;

debatai ir tyrimai su pilietiškumu ir piliečių dalyvavimu susijusiais klausimais ir viešoji informacija apie Europos politinių partijų darbus ir tiesioginio dalyvavimo galimybes;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos valdžios institucijoms ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms), piliečių grupėms ir kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms), švietimo įstaigoms ir mokslinių tyrimų institucijoms.

Programa yra atvira visoms Europos integraciją skatinančioms suinteresuotosioms šalims, visų pirma vietos valdžios institucijoms, nevalstybiniams subjektams ir organizacijoms, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (analitikų grupėms) ir institucijoms, piliečių grupėms, kitoms pilietinės visuomenės organizacijoms (pavyzdžiui, aukų asociacijoms) ir švietimo įstaigoms ir (arba) institucijoms.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat naudojami koordinuotai komunikacijos apie Europos Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jei ta veikla susijusi su bendraisiais šio reglamento tikslais.

Išbraukta.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies pirmos antraštės antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis raginama mąstyti apie totalitarinių režimų (ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis turėtų taip pat apimti veiklą, susijusią su kitais svarbiais naujausios Europos istorijos momentais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija ir susitaikymas ir stengiamasi pasiekti jaunesnę kartą.

Bus remiama veikla, kuria raginama mąstyti apie bendrąsias vertybes plačiausia prasme, nepamirštant įvairovės. Lėšos gali būti skiriamos iniciatyvoms, kuriomis raginama mąstyti apie totalitarinių režimų (ypač nacizmo ir stalinizmo, bet ne vien jų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti aukų atminimą. Ši kryptis taip pat turėtų apimti veiklą, susijusią su kitais svarbiais ir reikšmingais naujausios Europos istorijos momentais, taip pat svarbiais Europos integracijos etapais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, savitarpio supratimas ir susitaikymas.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies pirmos antraštės antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti bus skirta apie 20 proc. viso programos biudžeto.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies antros antraštės pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas. Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ypač dėmesį skiriant struktūriniams metodams, kuriais siekiama ilgalaikio tvarumo. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, aiškiai susijusiems su Europos politine darbotvarke.

Kryptis nustatoma pagal galimus projektus ir iniciatyvas, kurias galima vykdyti šia tema, bet ne pagal pilietinės organizacijos tipą ar veikėjus, kurie gali teikti paraiškas. Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ypač dėmesį skiriant struktūriniams metodams, kuriais siekiama ilgalaikio tvarumo. Atitinkamas dėmesys bus skiriamas iniciatyvoms ir projektams, aiškiai susijusiems su Europos politine darbotvarke, taip pat susisijusiems su skirtingų rūšių organizacijų bendradarbiavimu ir tinklų kūrimu, civilinės visuomenės ir Sąjungos institucijų dialogu ir į piliečius orientuotais metodais. Taip pat bus siekiama įtraukti sunkiai pasiekiamas grupes.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies antros antraštės antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriomis sudaroma daugiau galimybių siekti solidarumo, visuomenės įsipareigojimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu.

Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriomis sudaroma daugiau galimybių siekti solidarumo ir skatinti dalyvaujamąją demokratiją, visuomenės įsipareigojimą, tinklų kūrimą ir savanorystę.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies antros antraštės trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti bus skirta apie 70 proc. viso programos biudžeto.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies trečios antraštės trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama vietos bei regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai, mokytojų rengimas, taip pat, pavyzdžiui, pagal programą finansuojamų organizacijų ir (arba) projektų duomenų bazės kūrimas.

Šie veiksmai bus susiję su gebėjimų didinimu, t. y. bus plėtojamos paramos priemonės, sudarančios sąlygas keistis geriausios patirties pavyzdžiais, sujungiama taip pat ir vietos bei regionų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valdžios institucijų, patirtis ir žinios, plėtojami nauji įgūdžiai, pvz., pasitelkiant mokymą. Tai galėtų būti analogiškų institucijų mainai ir mokytojų rengimas.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 dalies trečios antraštės trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į tai šiai krypčiai įgyvendinti bus skirta apie 10 proc. viso programos biudžeto.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, visų pirma tiesiogiai susijusiems su ES politika, skiriamoms dotacijoms, kad būtų sudarytos galimybės dalyvauti formuojant Sąjungos politinę darbotvarkę.

Apskritai, pirmenybė bus teikiama didelį poveikį turintiems projektams, įskaitant mažos apimties projektus, skiriamoms dotacijoms, visų pirma tiems projektams, kurie yra susiję su dabartine Europos Sąjungos politika, ir tiems, kuriais skatinama dalyvauti formuojant dabartinę ir būsimą Sąjungos politinę darbotvarkę.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi veiksmai bus įgyvendinami tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti aiškų europinį aspektą. Jie skatins piliečių judumą ir keitimąsi idėjomis Europos Sąjungoje.

Visi veiksmai bus įgyvendinami tarpvalstybiniu mastu arba turėtų turėti aiškų europinį aspektą. Jie skatins piliečių dalyvavimą ir keitimąsi idėjomis Sąjungoje.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio siekimas, įskaitant naujausių informacijos ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą bei socialines informavimo priemones, bus svarbūs aspektai ir tai atsispindės tiek veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas įvairių programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos plėtojimas.

Tinklų kūrimas ir didinamojo poveikio siekimas, įskaitant naujausių informacijos ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą bei socialines informavimo priemones, bus svarbūs aspektai ir tai atsispindės tiek veiklos rūšys, tiek dalyvaujančių organizacijų įvairovė. Bus labai skatinamas įvairių programoje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių sąveikos ir sinergijos plėtojimas ir sunkiai pasiekiamų grupių dalyvavimas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 konkretusis tikslas. Skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslo suvokimą rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

1 konkretusis tikslas. Skatinti išsaugoti atminimą, gerinti Sąjungos ir naujausios Europos istorijos suvokimą, siekiant skatinti toleranciją, savitarpio supratimą, bendrą tapatybę, vertybes ir tikslus, rengiant debatus, skatinant mąstyti ir kurti tinklus.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 konkretusis tikslas. Skatinti demokratišką ir pilietinį visuomenės dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, gerinant visuomenės supratimą apie Sąjungos politinių sprendimų priėmimo procesą ir visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygmeniu galimybes.

2 konkretusis tikslas. Skatinti ir didinti visuomenės dalyvavimą priimant Sąjungos sprendimus ir skatinant piliečių dalyvavimo kultūrą, įskaitant naujų demokratinių procedūrų ir priemonių kūrimą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

9.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  Visų pirma į kiekvieno piliečio teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir į institucijų pareigas priimti sprendimus kuo atviriau ir kuo arčiau piliečių, taip siekiant suteikti piliečiams ir atstovaujančioms asociacijoms galimybę pasireikšti ir viešai keistis nuomonėmis visose Sąjungos veiklos srityse, taip pat išlaikyti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujančiomis asociacijomis ir pilietine visuomene.
 • [2]  Sprendimu Nr. 1904/2006/EB, įkuriančiu 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“, numatomas 215 mln. EUR finansinis paketas (OL L 378 2006 12 27, p. 36).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

Nuorodos

COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)

Pateikimo Europos Parlamentui data

0.0.0000

Atsakingas komitetas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

0.0.0000

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

0.0.0000

LIBE0.0.0000

 

AFCO0.0.0000

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

  Nutarimo data

PETI27.1.2012

 

 

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

  Paskyrimo data

Hannu Takkula

23.1.2012

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

  JURI nuomonės pateikimo data

CULT5.3.2012

 

/

JURI

28.3.2012

Numatytų lėšų keitimas

  BUDG nuomonės pateikimo data

CULT0.0.0000

 

/

BUDG0.0.0000

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

0.0.0000

Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

0.0.0000

Svarstymas komitete

29.2.2012

29.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Priėmimo data

27.11.2012

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Dieter-Lebrecht Koch

Pateikimo data

0.0.0000

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

...