RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

11.12.2012 - (COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Comisia pentru cultură și educație
Raportor: Hannu Takkula


Procedură : 2011/0436(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0424/2012

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 –-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

(COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2011)0884),

–   având în vedere articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0000/2011),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice din 28 martie 2012 privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2012[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 18 iulie 2012[2],

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete, cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0424/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter orientativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi definitivat până când nu se obține un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3.  reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii[3]; reamintește că este necesar ca în următorul CFM să se prevadă resurse suplimentare suficiente pentru a-i permite Uniunii să își realizeze actualele priorități în materie de politici și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să specifice clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în pofida valorii lor adăugate europene dovedite; evidențiază faptul că, chiar dacă nivelul resurselor pentru următorul CFM este cu cel puțin 5% mai mare decât nivelul din 2013, nu este posibilă decât o contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii Europene și la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 167 și 352,

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de Regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Referirea 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului European,

eliminat

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Referirea 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și cu cerința privind unanimitatea în cadrul Consiliului, prevăzută la articolul 352 alineatul (1) prima teză din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, instituțiile Uniunii ar trebui să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(1) În conformitate cu articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, iar instituțiile Uniunii ar trebui să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că temeiul juridic dublu este posibil „dacă, în mod excepțional, se stabilește că actul în cauză urmărește simultan mai multe obiective sau că are mai multe componente ce sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă”1, acesta fiind în mod clar și cazul programului instituit de prezentul regulament, obiectivele sale principale - sensibilizarea în ceea ce privește memoria istorică și încurajarea participării civice - trebuind plasate pe aceeași poziție.

 

__________________

 

1 A se vedea cauza C-411/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec. 2009, p. I-7585, punctul 47 și cauza C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, Rep., 2009, p. I-7135, punctul 42, precum și jurisprudența citată în acestea.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru a facilita participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii este necesar un set de acțiuni comune ale Uniunii pentru a promova libertățile fundamentale, drepturile omului și democrația, diversitatea culturală, toleranța și solidaritatea, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi consacrate, constituie în mod obiectiv o valoare adăugată clară, Uniunea nu subliniază întotdeauna în mod eficient legătura dintre soluția pentru o gamă largă de probleme economice și sociale și politicile Uniunii. Prin urmare, realizările impresionante în ceea ce privește pacea și stabilitatea în Europa, creșterea durabilă pe termen lung, prețurile stabile, protecția eficientă a consumatorilor și mediul, precum și promovarea drepturilor fundamentale nu au dat naștere întotdeauna unui sentiment puternic de apartenență în rândul cetățenilor Uniunii.

(3) Deși cetățenia Uniunii, cu drepturi consacrate, constituie în mod obiectiv o valoare adăugată clară, Uniunea nu subliniază întotdeauna în mod eficace legătura dintre soluția pentru o gamă largă de probleme economice și sociale și politicile Uniunii. Asigurând integrarea deplină a cetățenilor săi în procesul de elaborare a politicilor sale, Uniunea va întări sentimentul de apartenență care este deosebit de necesar în perioadele de criză economică și socială, în care tind să fie trecute cu vederea realizările Uniunii în ceea ce privește pacea și stabilitatea, protecția consumatorilor și mediul, precum și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, este necesar un ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate întreprinse prin intermediul unor activități la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană oferă o șansă unică cetățenilor să participe direct la elaborarea legislației UE.

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, consolidând sentimentul cetățeniei comune grație unei mai bune cunoașteri reciproce, este necesar un ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate. Ar trebui să se ia măsuri la nivel național, regional și local pentru implicarea populației în activități la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană oferă posibilitatea de a le permite cetățenilor să participe direct la elaborarea legislației UE și de a promova un dialog mai amplu privind afacerile Uniunii în rândul publicului.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a crește gradul de implicare al cetățenilor Uniunii în afacerile acesteia, programul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 cu privire la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE1, în care, la punctul 2, Parlamentul solicită Comisiei să asigure respectarea deplină și aplicarea dreptului oricărui cetățean al Uniunii de a se adresa instituțiilor Uniunii în oricare dintre limbile oficiale ale acesteia, făcând astfel încât consultările publice să fie disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii, toate consultările să aibă același statut și să nu existe discriminări bazate pe limbă între consultări.

 

__________________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0256.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active a stabilit un program de acțiune care confirmă necesitatea de promovare a unui dialog susținut cu organizațiile societății civile și cu municipalitățile și de sprijinire a implicării active a cetățenilor.

(5) Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active a stabilit un program de acțiune care confirmă necesitatea de promovare a unui dialog susținut cu organizațiile societății civile și cu autoritățile publice de la toate nivelurile teritoriale și de sprijinire a implicării active a cetățenilor, în special a tinerilor.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Raportul intermediar de evaluare, o consultare publică online și două reuniuni consecutive de consultare a părților interesate au confirmat că noul program este considerat adecvat atât de organizațiile societății civile, cât și de persoanele fizice implicate și ar trebui instituit pentru a avea un impact din punct de vedere organizațional în vederea dezvoltării capacităților și din punct de vedere personal în vederea sporirii interesului pentru aspectele care țin de Uniune.

(6) Raportul intermediar de evaluare, o consultare publică online și două reuniuni consecutive de consultare a părților interesate au confirmat că noul program este considerat adecvat atât de organizațiile societății civile, cât și de persoanele fizice implicate și ar trebui instituit pentru a avea un impact din punct de vedere organizațional în ceea ce privește creșterea gradului de sensibilizare, interes și participare activă a cetățenilor cu privire la aspectele care țin de Uniune.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, modul în care se încadrează în contextul local și regional și structura părților interesate, ar trebui să existe sinergii importante cu alte programe ale Uniunii, de exemplu în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale, al educației, al tineretului și culturii, al justiției, al egalității între femei și bărbați, al nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, modul în care se încadrează în contextul local și regional și structura părților interesate, ar trebui să existe sinergii importante cu alte programe ale Uniunii, de exemplu în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale, al educației, al tineretului, al voluntariatului și culturii, al sportului, al justiției, al egalității între femei și bărbați, al nediscriminării, precum și al solidarității dintre generații și al politicii regionale.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Aceste sinergii pot fi realizate, de asemenea, prin folosirea bugetelor administrative adecvate ale diverselor direcții generale ale Comisiei pentru participare publică, dialog și parteneriate, pentru punerea în aplicare a articolelor 10 și 11 din TFUE.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții publice, noul program ar trebui să acopere un spectru larg de diferite acțiuni și să includă, printre altele, reuniuni ale cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme legate de cetățenie, evenimente la nivelul Uniunii, inițiative de reflecție asupra momentelor decisive din istoria europeană, inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile Uniunii și funcționarea acestora, precum și dezbateri privind aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții publice, noul program ar trebui să acopere un spectru larg de diferite acțiuni, incluzând, printre altele, reuniuni ale cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme legate de cetățenie, evenimente la nivelul Uniunii, inițiative de sensibilizare și de reflecție asupra momentelor decisive din istoria europeană, inițiative de sensibilizare a cetățenilor europeni, în special a tinerilor, cu privire la istoria Uniunii și funcționarea instituțiilor sale, cum ar fi vizite la instituțiile Uniunii și la Casa istoriei europene, precum și dezbateri privind aspecte care țin de politicile europene, ca, de exemplu, dezbateri privind viitorul Europei sau aspectele identificate de cetățeni ca prezentând un interes major pentru ei.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința europeană și totalitarismul1 și Concluziile Consiliului din 9-10 iunie 2011 privind memoria crimelor comise de regimurile totalitare în Europa subliniază cât de important este să se mențină vie memoria trecutului, ca mijloc de depășire a trecutului și de construire a viitorului și subliniază valoarea rolului Uniunii în facilitarea, împărtășirea și promovarea memoriei colective a respectivelor crime. Prin urmare ar trebui să se țină seama și de relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și de legăturile existente între memoria istorică și identitatea europeană.

 

__________________

 

1 JO C 137 E, 27.5.2010, p. 25.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Este atât de dorit, cât și necesară o distribuție echilibrată a resurselor financiare între cele două componente ale programului, ținând cont de faptul că activitățile dedicate moștenirilor comune pentru europeni și împărtășirii amintirilor colective, atât triste, cât și de succes, pot contribui la geneza unei culturi civice europene la fel de mult ca acțiunile ce urmăresc în mod direct încurajarea participării civice.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) O dimensiune orizontală a programului ar trebui să asigure valorificarea și transferabilitatea rezultatelor pentru un impact mai puternic și durabilitate pe termen lung. În acest scop, activitățile lansate ar trebui să aibă o legătură clară cu agenda politică europeană și să beneficieze de promovare în mod corespunzător.

(9) O dimensiune orizontală a programului ar trebui să asigure valorificarea și transferabilitatea rezultatelor pentru un impact mai puternic și durabilitate pe termen lung, printre altele prin colaborarea în rețea, platforme pentru schimbul de informații și cele mai bune practici, inclusiv metode specifice cum ar fi extinderea utilizării tehnologiilor informațiilor, a bazelor de date și a platformelor sociale.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării și participării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre la proiecte și activități, ținând seama de diversitatea culturală, lingvistică și geografică a Uniunii și de nevoia de a include grupuri greu accesibile. Accesul la program ar trebui acordat, în special, proiectelor de dimensiuni mici și medii și nu ar trebui limitat numai la proiectele mari, pentru a asigura o mai mare flexibilitate și un mai bun acces la program pentru cetățenii Uniunii. Ar trebui să existe o preocupare deosebită pentru a garanta simplificarea procedurilor administrative și financiare.

Justificare

Amendamentul urmărește îmbunătățirea accesibilității și a flexibilității programului pentru cetățenii europeni și grupurile de cetățeni, precum și simplificarea sarcinii administrative.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Participarea persoanelor fizice dintr-o țară sau teritoriu de peste mări al unui stat membru care au cetățenie europeană și a organizațiilor și instituțiilor publice și/sau private dintr-o astfel de țară sau teritoriu ar trebui să fie recunoscută și încurajată pentru a consolida legătura cu Uniunea și a disemina valorile Uniunii în cel mai eficace mod în aceste avanposturi ale Uniunii în lume.

Justificare

Având în vedere faptul că dețin cetățenia UE, persoanele din TTPM ar trebui să poată participa la program. Conform noii decizii care prevede acordarea statutului de asociat pentru TTPM, aceste țări pot participa la toate programele europene.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Edificarea unei democrații profunde și sustenabile și dezvoltarea unei societăți civile înfloritoare reprezintă obiective comune celor două programe instituite prin prezentul regulament și prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP). Uniunea le oferă țărilor vizate de IEVP o relație privilegiată, construită pe un angajament reciproc față de valori și principii comune.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezentul regulament prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care să constituie principala referință pentru autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XX/YY/201Y dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

(12) Prezentul regulament prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar orientativ care să constituie referința financiară pentru autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XX/YY/201Y dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

Justificare

Pentru a asigura coerența dintre considerent și articolul 12 alineatul (1).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii Europene, în măsura în care sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile UE destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a UE. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită granturilor pentru proiecte care, indiferent de dimensiune, au un impact puternic sau prezintă un mare potențial din alte puncte de vedere, în special pentru cele care sunt legate direct de politicile Uniunii sau de aspecte pe care cetățenii le consideră de interes major, și care au un efect participativ asupra formării agendei politice a Uniunii, precum și pentru proiectele propuse în statele membre în care se înregistrează un nivel redus de activitate a societății civile sau de participare civică sau politică. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată într-un mod care să permită, de asemenea, includerea proiectelor la scară redusă și a grupurilor greu accesibile, printre altele prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare, astfel încât să se țină seama mai bine de costurile reale ale proiectelor, în special de costurile specifice care decurg din amplasarea geografică a proiectelor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul scopului general de a contribui la înțelegerea Uniunii Europene și de a promova participarea civică, programul contribuie la următorul obiectiv general:

(2) Cu scopul general de a apropia Europa de cetățenii săi, obiectivele generale ale programului sunt:

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să contribuie la înțelegerea Uniunii de către cetățeni și să promoveze sentimentul acestora de apartenență la o Europă unită în diversitate, prin intermediul memoriei istorice, cu scopul de a dezvolta un sentiment de istorie comună;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii.

să promoveze cetățenia europeană și să îmbunătățească condițiile de participare civică și democratică și de dialog intercultural la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere a instituțiilor, politicilor și politicii Uniunii;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul are următoarele obiective specifice, care sunt puse în aplicare prin acțiuni la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană clară:

Programul are următoarele obiective specifice, care sunt implementate prin acțiuni la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană:

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) sensibilizeze publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea.

(1) sensibilizeze publicul cu privire la memoria istorică, la istoria, patrimoniul cultural și identitatea comune, la obiectivul Uniunii de a promova pacea, toleranța și înțelegerea reciprocă, valorile și diversitatea sa culturală și lingvistică și binele popoarelor sale, prin stimularea dezbaterilor, acțiunilor și reflecțiilor, prin dezvoltarea de rețele, precum și prin crearea de legături între persoane din comunitățile și asociațiile locale din toată Europa, pentru a face schimb de experiențe și a le împărtăși și pentru a trage învățăminte din istorie.

(Textul acestui punct va fi reluat în anexă – partea 3 – secțiunea 1 – teza introductivă )

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Progresul va fi măsurat în funcție de numărul beneficiarilor direcți și indirecți, de calitatea proiectelor și de procentajul de persoane care depun cereri pentru prima dată.

eliminat

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) încurajeze participarea democratică și civică a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

(2) încurajeze interacțiunile dintre cetățeni și organizațiile societății civile din toate țările participante, precum și participarea democratică și civică și dialogul intercultural la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni și o mai intensă participare a acestora la procesul de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

(Textul acestui punct va fi reluat în anexă – partea 3 – secțiunea 2 – teza introductivă )

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Progresul va fi măsurat în funcție de numărul beneficiarilor direcți și indirecți, de modul în care UE și instituțiile sale sunt percepute de beneficiari, de calitatea proiectelor și de procentajul de persoane care depun cereri pentru prima dată.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. să acorde o atenție specială romilor și altor minorități din Uniune, pentru a facilita integrarea lor ca cetățeni ai Uniunii care beneficiază de drepturi depline.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „Memorie istorică și cetățenie europeană”

(a) „Consolidarea memoriei istorice a istoriei europene și dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană și de apartenență la Uniune”;

(Textul acestui punct va fi reluat în anexă – partea 1 – secțiunea 1 – titlu)

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „Implicare democratică și participare civică”.

(b) „Promovarea cetățeniei europene prin implicare democratică și participare civică”

(Textul acestui punct va fi reluat în anexă – partea 1 – secțiunea 2 – titlu)

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor (acțiuni de „valorificare”).

Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analizarea, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor (acțiuni de „diseminare și multiplicare”).

Justificare

Unele rezultate ale proiectelor pot fi valorificate, în timp ce alte rezultate pot fi multiplicate (utilizate frecvent, de mai multe ori).

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul va finanța, printre altele, următoarele tipuri de acțiuni, puse în aplicare la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană clară:

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul finanțează, printre altele, dar nu numai, următoarele tipuri de acțiuni, puse în aplicare la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană:

 

(a) acțiuni de învățare și de cooperare reciprocă precum:

reuniuni ale cetățenilor, înfrățirea orașelor

reuniuni și comitete ale cetățenilor, înfrățirea orașelor, rețele de orașe înfrățite și proiecte comune realizate de autorități locale, societatea civilă și alți actori locali;

înființarea și punerea în practică de parteneriate și rețele transnaționale

proiecte realizate de parteneriate transnaționale, care să includă diversele categorii de părți interesate enumerate la articolul 6, cooperarea dintre diversele tipuri de organizații, cum ar fi platformele de cooperare a societății civile, și dialogul dintre societatea civilă și instituțiile Uniunii;

 

– proiecte dedicate memoriei istorice care au o dimensiune europeană;

 

– schimburi bazate printre altele pe utilizarea tehnologiilor informației și comunicării (TIC) și/sau a rețelelor de socializare;

– sprijinul organizațiilor de interes european general

(b) sprijin structural pentru organizații, precum:

 

crearea comunităților și organizarea de dezbateri privind aspecte legate de cetățenie prin intermediul mijloacelor TIC și/sau a platformelor sociale

organizații de interes european general, în sensul definiției de la articolul ... din normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. XX/2012 [Regulamentul financiar], cum ar fi rețelele europene și centrele europene de educație care urmăresc un obiectiv de interes european;

 

evenimente la nivelul Uniunii

punctele de contact ale programului „Europa pentru cetățeni”;

dezbateri/studii și intervenții pe marginea momentelor decisive din istoria europeană, în special pentru comemorarea crimelor comise sub regimurile nazist și stalinist

structurile din statele membre care sunt responsabile de informare/consiliere în legătură cu programul la nivel local, regional sau național;

– reflecții/dezbateri pe tema valorilor comune

(c) activități de analiză la nivelul Uniunii, precum:

inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile UE și funcționarea acestora

studii selectate care tratează chestiuni legate de obiectivele programului;

– acțiuni care exploatează și valorifică rezultatele inițiativelor sprijinite

(d) măsuri de sensibilizare cu privire la program, precum și activități de sensibilizare și de diseminare menite să exploateze și să valorifice și mai mult rezultatele inițiativelor sprijinite și să evidențieze bunele practici aplicate de diversele organizații și organisme, precum:

studii pe teme legate de cetățenie și participare civică

evenimente la nivelul Uniunii, inclusiv conferințe, comemorări sau ceremonii de decernare de premii;

sprijin acordat structurilor din statele membre, care sunt responsabile de informare/consiliere în legătură cu programul

evaluări inter pares, reuniuni ale experților și seminarii;

 

– dezbateri, studii și intervenții privind momentele definitorii ale istoriei și integrării europene, printre altele pentru a păstra vie memoria crimelor comise sub toate regimurile dictatoriale din istoria modernă a Europei, precum regimul nazist, regimul fascist și regimurile totalitare comuniste, inclusiv stalinismul, cu scopul de a asigura o coabitare pașnică în Europa;

 

– inițiative de implicare a persoanelor în vârstă pentru a menține vie amintirea evenimentelor majore care au marcat istoria europeană;

 

– comemorarea evenimentelor istorice importante și promovarea cunoștințelor despre ele;

 

– inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile Uniunii și funcționarea acestora și care oferă mai multe informații privind drepturile și obligațiile legate de cetățenia europeană și privind drepturile omului, în general;

 

– reflecții/dezbateri pe tema valorilor comune;

 

– inițiative de sensibilizare vizând combaterea discriminării și a xenofobiei.

Justificare

Acțiunile au fost reorganizate pe categorii de activități.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Cele două componente menționate la alineatul (1) sunt descrise în anexa la prezentul regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Granturile Uniunii pot fi acordate sub forme specifice, cum ar fi granturi operaționale sau granturi pentru acțiuni.

1. Granturile Uniunii pot fi acordate prin granturi operaționale sau granturi pentru acțiuni.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Contractele de achiziții publice au ca obiect achiziționarea de servicii, cum ar fi cele pentru organizarea de evenimente, studii și cercetări, instrumente de informare și de difuzare, monitorizare și evaluare.

2. Contractele de achiziții publice au ca obiect achiziționarea de servicii care permit realizarea și/sau pregătirea de evenimente, studii și cercetări, instrumente de informare și de diseminare, monitorizare și evaluare.

Justificare

Întrucât în prezenta decizie cuvântul „program” se referă la programul „Europa pentru cetățeni”, folosirea sa ar putea crea confuzii. În plus, trebuie subliniat faptul că ar trebui să se recurgă la achiziții publice atunci când se organizează evenimente în cadrul programului („direct”).

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pot participa la program următoarele țări, denumite în continuare „țări participante”:

Programul este deschis participării următoarelor țări:

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) statele membre;

(a) statele membre și țările și teritoriile lor de peste mări (TTPM) enumerate în anexa II la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

Justificare

Având în vedere faptul că au cetățenia UE, persoanele din TTPM ar trebui să poată participa la program. În conformitate cu noua Decizie de asociere a TTPM-urilor, acestea au dreptul de a lua parte la toate programele UE.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) țările în curs de aderare, țările candidate și țări potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;

(b) țările în curs de aderare, țările candidate și țări potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective; proiectele sau programele care beneficiază de finanțare trebuie să respecte și să fie în conformitate cu principiile și valorile UE, cum ar fi relațiile de bună vecinătate, cooperarea, reconcilierea și respectul reciproc între națiuni;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează memoria istorică, cetățenia și integrarea europeană, dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă între cetățeni, în special autoritățile și organizațiile locale și regionale, comitetele de înfrățire, organizațiile de cercetare în domeniul politicilor publice europene (think-tank), institutele culturale și istorice, grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (inclusiv asociațiile de voluntari și de supraviețuitori), precum și organizațiile culturale, de tineret, educaționale, de cercetare și sportive. Comisia se asigură că procedurile administrative sunt raționalizate, oferind astfel acces facil la program.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul poate cuprinde, în domeniul său de competență, activități comune cu organizațiile internaționale competente, de exemplu Consiliul Europei și UNESCO, pe baza contribuțiilor comune și în conformitate cu Regulamentul financiar.

Programul poate sprijini, în domeniul său de competență, activități comune cu organizațiile internaționale competente, de exemplu Consiliul Europei și UNESCO, pe baza contribuțiilor comune și în conformitate cu Regulamentul financiar.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia pune în aplicare programul în conformitate cu Regulamentul financiar și cu dispozițiile din anexa la prezentul regulament.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia menține un dialog constant cu beneficiarii programului, cu părțile interesate și cu experții relevanți.

Comisia menține un dialog constant cu beneficiarii programului, cu partenerii și cu experții relevanți .

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură coerența și complementaritatea între prezentul program și instrumentele din alte domenii de acțiune ale Uniunii, în special din educație, formare profesională, cultură, sport, drepturi și libertăți fundamentale, incluziune socială, egalitate de gen, lupta împotriva discriminării, cercetare și inovare, politica de extindere și acțiunea externă a Uniunii.

Comisia asigură coerența și complementaritatea între măsurile aplicate în programul instituit prin prezentul regulament și instrumentele din alte domenii de acțiune ale Uniunii, în special din educație, formare profesională și tineret, sport, cultură și sectorul audiovizual, drepturi și libertăți fundamentale, incluziune socială, egalitate de gen, solidaritatea dintre generații, voluntariatul, lupta împotriva discriminării, cercetare și inovare, societatea informațională, politica de extindere, politica de vecinătate - în special latura sa transfrontalieră - și acțiunea externă a Uniunii.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru implementarea programului este de 229 milioane EUR.

(1) În sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XXX/YYY dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, cuantumul financiar de referință pentru implementarea programului este de minimum 229 de milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară.

Justificare

Subliniază rolul autorității bugetare.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii Europene, în măsura în care sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea bugetară autorizează creditele anuale disponibile, fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și Acordului Interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura controale și inspecții la fața locului în cazul operatorilor economici vizați direct sau indirect de astfel de finanțări, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord sau cu o decizie de acordare a unei subvenții, sau cu un contract privind o finanțare din partea Uniunii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura controale și inspecții la fața locului în cazul operatorilor economici vizați direct sau indirect de astfel de finanțări pentru program, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord sau cu o decizie de acordare a unei subvenții, sau cu un contract privind o finanțare din partea Uniunii pentru program.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere primelor două paragrafe, acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, acordurile și deciziile de acordare a granturilor și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să împuternicească în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

Fără a aduce atingere primelor două paragrafe, acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, acordurile și deciziile de acordare a granturilor și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să împuternicească în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului în cazul proiectelor care intră în domeniul de aplicare al programului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În ceea ce privește obiectivele specifice menționate la articolul 2, progresele se măsoară cu ajutorul indicatorilor prevăzuți în anexă.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a (nou)

 

Granturi acordate în 2014

 

Pentru granturile acordate în 2014, va fi posibil ca perioada de eligibilitate a cheltuielilor să înceapă la 1 ianuarie 2014, cu condiția ca cheltuielile să nu se fi efectuat anterior datei la care a fost depusă cererea de grant sau datei la care începe exercițiul bugetar al beneficiarului.

Justificare

Acest amendament asigură faptul că programul poate începe de la 1 ianuarie 2014, chiar dacă procesul are întârzieri.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – subtitlu general

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații suplimentare privind accesul la program

Informații suplimentare privind acțiunile sprijinite

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMPONENTA 1: Memorie istorică și cetățenie europeană

COMPONENTA 1: Consolidarea memoriei istorice a istoriei europene și dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană și de apartenență la Uniune

(Formularea titlului urmează formularea din amendamentul la articolul 3 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera a)

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această componentă se caracterizează prin eventualele proiecte și inițiative care pot fi lansate în cadrul său, și nu prin tipul organizațiilor civice sau prin actorii care pot depune o cerere.

eliminat

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de diversitate. Ar putea fi finanțate inițiativele care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul și stalinismul) și cele de comemorare a victimelor acestor regimuri. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte puncte de referință în istoria europeană recentă. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța și reconcilierea, vizând generațiile mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra istoriei și diversității lingvistice și culturale europene, precum și asupra valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de egalitatea de gen. Ar putea fi finanțate inițiativele care incită la reflecție și la dezbatere cu privire la cauzele regimurilor totalitare și autoritare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul care a condus la Holocaust și regimurile comuniste totalitare, inclusiv stalinismul) și cele care comemorează victimele crimelor comise de acestea. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte momente definitorii din istoria europeană recentă, precum și la momente de referință din integrarea europeană. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă prin intermediul dialogului intercultural, reconcilierea și memoria istorică, precum și sensul de apartenență la Uniune, ca mijloace de depășire a trecutului și de construire a viitorului, în special vizând generațiile mai tinere, combătând, în același timp, rasismul și intoleranța.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 25% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMPONENTA 2: Implicare democratică și participare civică

COMPONENTA 2: Promovarea cetățeniei europene prin implicare democratică și participare civică

(Formularea titlului urmează formularea din amendamentul la articolul 3 - alineatul 1 - paragraful 1 - litera b)

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această componen se caracterizează prin eventualele proiecte și inițiative care pot fi lansate în cadrul său, și nu prin tipul organizațiilor civice sau prin actorii care pot depune o cerere. Această componentă va cuprinde activități care vizează participarea civică în sensul cel mai larg al termenului, acordând o atenție deosebită metodelor de structurare care să asigure durabilitatea pe termen lung. Se va acorda preferință inițiativelor și proiectelor cu o legătură clară cu agenda politică europeană.

Această componentă va cuprinde activități care vizează participarea civică în sensul cel mai larg al termenului, acordând o atenție deosebită metodelor de structurare, pentru a se asigura că activitățile finanțate au un efect pe termen lung. Se va acorda preferință inițiativelor și proiectelor - în special proiectelor mici - ale societății civile și ale organizațiilor mici și de mărime medie care au o legătură clară cu agenda politică europeană și celor care implică cooperare și muncă în rețea, un dialog între societatea civilă și instituțiile Uniunii și metode focalizate pe cetățeni, precum și aspecte pe care cetățenii le consideră de interes major. Se va viza, de asemenea, includerea grupurilor greu accesibile.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această componentă poate să acopere, de asemenea, proiecte și inițiative care asigură mai multe posibilități de manifestare a solidarității, de implicare în societate și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Această componentă poate să acopere, de asemenea, proiecte și inițiative care asigură mai multe posibilități de dezvoltare a înțelegerii reciproce și a solidarității și care promovează democrația participativă, implicarea în societate, colaborarea în rețea și voluntariatul.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage mai multe femei în procesul de luare a deciziilor politice și economice. Opiniile femeilor ar trebui să se facă mai bine auzite și luate în considerare de persoanele responsabile de luarea deciziilor politice care au un impact asupra vieților oamenilor.

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage mai mulți tineri și femei, precum și mai multe minorități culturale să participe la procesul democratic și la procesul de luare a deciziilor politice și economice. Opiniile lor ar trebui să fie mai bine ascultate și luate în considerare de persoanele responsabile de luarea deciziilor politice care au un impact asupra vieților oamenilor.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Întrucât integrarea deplină a minorităților este un obiectiv permanent al UE, se va adopta o abordare mai constructivă pentru a încuraja participarea politică și civică a acestora.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 2 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 60% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Valorificare

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Diseminarea și multiplicarea rezultatelor

Justificare

Deoarece este vorba de acțiuni orizontale care, în anumite cazuri, par destul de abstracte, numele lor ar trebui să explice ceea ce reprezintă. În plus, nu numai rezultatele în sine ar trebui diseminate; impactul lor și valoarea adăugată pe care o aduc ar trebui exploatate în mod repetat și, în anumite cazuri, în alte sectoare. Introducerea termenului de „multiplicare” sugerează acest fel de gândire. De exemplu, dacă unul din rezultatele unui proiect include crearea unei noi metodologii, aceasta poate fi exploatată în repetate rânduri în cadrul altor proiecte.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această acțiune este definită pentru ansamblul programului și se aplică atât pentru componenta 1, cât și pentru componenta 2.

Această acțiune este definită pentru ansamblul programului și se aplică atât pentru componenta 1, cât și pentru componenta 2. Ea se aplică numai în cazurile în care este considerată utilă, necesară și proporționată.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunea va sprijini inițiativele care stimulează transferabilitatea rezultatelor, oferă un randament al investițiilor mai bun și exploatează mai bine învățămintele desprinse din experiență. Scopul acestei acțiuni este o mai bună „valorificare” și exploatare a rezultatelor inițiativelor lansate în scopul stimulării durabilității pe termen lung.

Acțiunea va sprijini punctele de informarea „Europa pentru cetățeni” și inițiativele din țările participante la program care stimulează transferabilitatea rezultatelor, oferă un randament al investițiilor mai bun și exploatează mai bine învățămintele desprinse din experiență. Scopul acestei acțiuni este o mai bună „valorificare” și exploatare a rezultatelor inițiativelor lansate, astfel încât să se asigure că au un efect de durată.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor între părțile interesate la nivel local și regional, care include autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi, formarea formatorilor, precum și, de exemplu, crearea unei baze de date cu organizațiile/proiectele finanțate de program.

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor și a cunoștințelor între părțile interesate, inclusiv la nivel local și regional și cu participarea autorităților publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin rețelele de socializare sau prin formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi, formarea formatorilor, precum și, de exemplu, dezvoltarea de instrumente TIC care să ofere informații cu privire la organizațiile/proiectele finanțate de program.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Anexă – partea 1 – secțiunea 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 5% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile Uniunii destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a Uniunii.

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele care, indiferent de mărimea lor, au impact puternic sau demonstrează un mare potențial din alte puncte de vedere, , în special pentru cele care sunt legate de politicile Uniunii sau de aspecte pe care cetățenii le consideră de interes major, destinate să contribuie la elaborarea agendei politice a Uniunii.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Gestionarea programului și a majorității acțiunilor va putea fi asigurată la nivel central de o agenție executivă.

Gestionarea programului și a majorității acțiunilor va fi asigurată la nivel central de o agenție executivă. La selectarea proiectelor, agenția executivă ar trebui să încerce să asigure, în măsura posibilului, un echilibru geografic la alocarea fondurilor și ar trebui să monitorizeze dacă compensarea finanțării proiectului se face pe baza unor cheltuieli reale. Agenția executivă ar trebui, de asemenea, să ofere informații, consiliere și formare în limba solicitantului.

Justificare

Regulamentul stabilește ce tip de instituție coordonează programul.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate acțiunile vor fi puse în practică la nivel transnațional sau ar trebui să aibă o dimensiune europeană clară. Acestea vor încuraja mobilitatea cetățenilor și schimbul de idei în Uniunea Europeană.

Toate acțiunile vor fi puse în practică la nivel transnațional sau ar trebui să aibă o dimensiune europeană. Acestea vor încuraja participarea cetățenilor și schimbul de idei în Uniune.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Integrarea în rețea și accentul pus pe efectele multiplicatoare, inclusiv utilizarea celor mai avansate tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și a platformelor sociale, vor fi elemente importante care se vor reflecta atât în tipurile de activități, cât și în gama de organizații implicate. Va fi puternic încurajată dezvoltarea interacțiunii și a sinergiei între diferitele tipuri de părți interesate implicate în program.

Integrarea în rețea și accentul pus pe efectele multiplicatoare, inclusiv utilizarea celor mai avansate tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și a platformelor sociale, îndeosebi în vederea suscitării interesului tinerei generații, vor fi elemente importante care se vor reflecta atât în tipurile de activități, cât și în gama de organizații implicate. Va fi puternic încurajată dezvoltarea interacțiunii și a sinergiei între diferitele tipuri de părți interesate implicate în program și participarea grupurilor greu accesibile.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate întreprinde activități de informare, publicare și difuzare în funcție de necesități, asigurând astfel o cunoaștere largă și un impact semnificativ al activităților susținute prin program.

Comisia va întreprinde activități de informare, publicare și diseminare în funcție de necesități, asigurând astfel o cunoaștere largă și un impact semnificativ al activităților susținute prin program. În acest context, se va insista ca informarea și publicitatea în statele membre să se facă în toate limbile oficiale ale UE.

Justificare

Cu toate că, la nivelul implementării proiectelor, predomină limbile de lucru engleză, franceză și germană, dat fiind că programul se referă la cetățenia europeană, acesta ar trebui să încurajeze comunicarea în cele 23 de limbi oficiale (24 începând din 2013); acesta este unul dintre principiile fundamentale ale UE.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bugetul alocat acoperă, de asemenea, comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii.

eliminat

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Anexă – partea 2 – paragraful 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aproximativ 10% din bugetul total va fi alocat gestionării programului.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivele specifice de la articolul 2 descriu rezultatele pe care trebuie să le îndeplinească programul. Progresul va fi măsurat cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți în acest scop, după cum urmează:

Obiectivele specifice de la articolul 2 descriu rezultatele pe care trebuie să le îndeplinească programul. Progresele vor fi măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți în acest scop, precum:

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific 1: Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției și a colaborării în rețea.

Obiectivul specific 1: Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria, patrimoniul cultural și identitatea comune, la obiectivul Uniunii de a promova pacea, toleranța, înțelegerea reciprocă, valorile și diversitatea sa culturală și lingvistică și binele popoarelor sale, prin stimularea dezbaterilor, acțiunilor și reflecțiilor și prin dezvoltarea de rețele, precum și prin crearea de legături între persoane din comunitățile și asociațiile locale din toată Europa, pentru a face schimb de experiențe și a le împărtăși și pentru a trage învățăminte din istorie.

(Formularea introductivă a prezentei secțiuni urmează formularea din amendamentul la articolul 2 - punctul 1 - paragraful 1)

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Tabelul se elimină.

(A se vedea amendamentele 82 - 88)

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Indicatori:

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de participanți implicați direct;

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de beneficiari indirecți ai programului;

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de state membre și de alte țări implicate în proiecte;

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de proiecte;

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 5 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- calitatea propunerilor de proiecte și măsura în care rezultatele proiectelor selectate pot fi exploatate/transferate ulterior;

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 6 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- procentajul de solicitanți noi;

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific 2: Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

Obiectivul specific 2: Încurajarea interacțiunilor dintre cetățeni și organizațiile societății civile din toate țările participante, precum și a participării democratice și civice și a dialogului intercultural la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni și o mai intensă participare a acestora la procesul de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

(Formularea introductivă a prezentei secțiuni urmează formularea din amendamentul la articolul 2 - punctul 2 - paragraful 1)

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Tabelul se elimină.

(A se vedea amendamentele 91 - 106)

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – titlu (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Indicatori:

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de participanți implicați direct;

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de beneficiari indirecți ai programului;

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de organizații participante;

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de state membre și de alte țări implicate în proiecte;

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 5 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- modul în care beneficiarii percep Uniunea și instituțiile acesteia;

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 6 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- calitatea propunerilor de proiecte;

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 7 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- procentajul de solicitanți noi;

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 8 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de parteneriate transnaționale care includ diferite tipuri de părți interesate;

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 9 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul de rețele de orașe înfrățite;

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 10 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- numărul și calitatea inițiativelor în materie de politici care decurg din activitățile sprijinite de program la nivel local sau european;

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 11 (nouă) – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- acoperirea geografică a activităților:

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 11 (nouă) – punctul semialdin 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

• comparația dintre procentajul de proiecte depuse per stat membru în calitate de partener principal și procentajul pe care îl reprezintă populația statului membru respectiv în cadrul populației totale a Uniunii;

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 11 (nouă) – punctul semialdin 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

• comparația dintre procentajul de proiecte selectate per stat membru în calitate de partener principal și procentajul pe care îl reprezintă populația statului membru respectiv în cadrul populației totale a Uniunii;

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 11 (nouă) – punctul semialdin 3 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

• comparația dintre procentajul de proiecte depuse per stat membru în calitate de partener principal sau copartener și procentajul pe care îl reprezintă populația statului membru respectiv în cadrul populației totale a Uniunii;

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Anexă – partea 3 – secțiunea 2 – subsecțiunea 1 (nouă) – liniuța 11 (nouă) – punctul semialdin 4 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

• comparația dintre procentajul de proiecte selectate per stat membru în calitate de partener principal sau copartener și procentajul pe care îl reprezintă populația acestuia în cadrul populației totale a Uniunii.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei intitulată „Europa pentru cetățeni (2014-2020)”, care vine în continuarea programului curent (2007-2013), este, în pofida unui buget relativ modest (prevăzut la 229 de milioane EUR), unul dintre programele cele mai vizibile analizate de către Comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European. Obiectivul programului este de a consolida memoria istorică și capacitatea de participare civică la nivelul Uniunii, acesta fiind singurul program care este dedicat exclusiv promovării acestor obiective la nivel european. Noua propunere de program este similară cu programul Europa pentru cetățeni (2007-2013), pentru care raportorul a fost deja responsabil. Acest raport prezintă opiniile raportorului privind programul propus.

Propunerea Comisiei a plecat de la evaluarea intermediară a programului actual și susține că a luat în considerare consultările cu principalele părți interesate. Cu toate acestea, în pofida unor similitudini majore între programul actual și cel viitor, într-un mod oarecum surprinzător și fără a oferi explicații sau justificări suplimentare, Comisia a făcut o mică, dar semnificativă schimbare la propunerea sa: a declarat articolul 352 din TFUE ca temei juridic unic al programului. Articolul în cauză prevede o procedură legislativă specială, și anume procedura de aprobare, care conferă Parlamentului European numai posibilitatea de a accepta sau de a respinge textul, dar nu și de a-l modifica. În cadrul acestei proceduri, rolul principal a fost atribuit Consiliului Uniunii Europene. Anterior, deși în temeiul fostului tratat al UE, TCE, programului i-a fost deja conferită o bază juridică dublă, care să corespundă diferitelor sale obiective, printre care participarea civică, diversitatea culturală și memoria istorică, programul fiind adoptat în temeiul procedurii legislative ordinare (așa cum este numită în prezent).

Raportorul, la fel ca și Comisia CULT, a fost reticent în a accepta temeiul juridic propus și s/a decis solicitarea unui aviz din partea Serviciului juridic al Parlamentului. Avizul Serviciului juridic în această chestiune, care a fost ulterior aprobat de către Comisia JURI a Parlamentului, a concluzionat că pentru programul respectiv este adecvat un temei juridic dublu, deoarece cele două obiective ale programului sunt considerate egale ca importanță, dar sunt reglementate distinct de articole diferite din TFUE, și anume articolele 167 și 352. Raportorul a făcut mai multe încercări să rezolve problema, dar nici Comisia, nici Consiliul nu și-au manifestat disponibilitatea de a-și schimba punctul de vedere în această privință.

Prin urmare, acest raport a fost elaborat într-o perioadă de impas procedural. Raportorul și comisia au decis să respingă propunerea, în forma sa actuală. Dar, este important că, având în vedere succesul programului curent, relevanța sa pentru cetățenii europeni, precum și evidenta sa „valoare adăugată” europeană, acest raport a fost conceput cu scopul de a explicita opiniile Parlamentului European cu privire la propunere. Raportorul speră că recomandările sale și modificările propuse, precum și recomandările și modificările ulterioare ale colegilor săi vor fi luate în considerare rapid de Comisie și Consiliu, astfel încât noul program să nu fie întârziat sau, chiar mai rău, anulat. Raportorul dorește să sublinieze faptul că propunerea, cu excepția temeiului juridic propus, este destul de bună în forma sa actuală, iar Consiliul a îmbunătățit și mai mult textul.

Având în vedere programul de lucru strâns și pentru a se asigura că noul program nu este întârziat din cauza demersurilor Parlamentului European, raportorul a luat în considerare textul Consiliului, publicat la data de 4 mai 2012. Se speră că se va putea conveni asupra textului final (împreună cu Comisia și Consiliul) și că regulamentul va putea fi adoptat la începutul anului 2013, pentru a permite o tranziție fără probleme de la actualul program Europa pentru cetățeni la noul program.

Principalele recomandări și modificări ale raportorului referitoare la propunere au fost făcute în următoarele domenii/moduri:

a) se modifică temeiul juridic pentru a reflecta opiniile Parlamentului European, și anume temei juridic dublu: articolele 352 și 167 din TFUE;

b) se consolidează partea din program destinată memoriei istorice, prin evidențierea acesteia chiar în obiectivele generale;

c) se subliniază importanța inițiativelor populare și a celor inițiate „de jos în sus”, precum și a temelor pe care cetățenii le consideră de interes major; se ia în considerare și potențialul proiectelor, nu doar impactul acestora pe termen scurt;

d) se reduce alocarea bugetară pentru propriile activitățile de comunicare instituțională ale Comisiei, astfel încât fondurile să fie cheltuite acolo unde este cea mai mare nevoie de ele;

e) se asigură că în propunere este evidențiat rolul organizațiilor sportive;

f) se asigură, pe cât posibil, un echilibru geografic în distribuirea fondurilor.

În plus, raportorul dorește să atragă atenția asupra faptului că Consiliul încă nu a discutat bugetul prevăzut în propunerea Comisiei. Bugetul va fi discutat când va fi finalizat cadrul financiar multianual. Ulterior, raportorul ar dori ca atât Comisia CULT, cât și întreg Parlamentul European să facă presiuni pentru o creștere a pachetului financiar. În prezent, cifrele prevăzute în buget nici măcar nu corespund pachetului financiar destinat programului curent Europa pentru cetățeni, dacă sunt ajustate la inflație.

OPINIE MINORITARĂ

depusă în conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky, Inês Cristina Zuber

în numele Grupului GUE/NGL

În momentul de față, programul „Europa pentru cetățeni” (2007-2013) finanțează multe proiecte ale ONG-urilor și multe proiecte de înfrățire.

Totuși, Consiliul, sprijinit de majoritatea membrilor Comisiei pentru cultură și educație, a adus modificări majore propunerii inițiale a Comisiei.

După votul din comisie, 25% din fondurile programului (comparativ cu 4% inițial) pot fi rezervate pentru „amintirea istoriei europene”, un termen ambiguu care depășește cu mult „obligația de a-și reaminti istoria” în privința victimelor regimurilor totalitare.

Nu acceptăm ca viitoarelor generații să li se spună minciuna istorică care prezintă comunismul ca fiind la fel de periculos ca și nazismul, nici să fie încurajate să uite dictaturile fasciste, odinioară atât de puternice în Europa de Sud, ori trecutul colonial.

Acest lucru ar aduce atingere memoriei tuturor comuniștilor și altor persoane democrate care au luptat împotriva acestor regimuri și au plătit pentru aceasta cu viețile lor.

Acest lucru înseamnă a alege să se privească istoria dintr-o perspectivă tendențioasă.

Am votat împotriva acestui raport pentru că noi sprijinim:

- diversitatea și respectul pentru diversele culturi și popoare care constituie Europa;

- separarea dintre politică și munca istoricilor și a cercetătorilor;

- principiile democratice care includ dezbaterea și posibilitatea de a avea o perspectivă critică chiar în privința UE, a integrării și a istoriei sale.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

Doamnei Doris Pack

Președintă

Comisia pentru cultură și educație

BRUXELLES

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni” (COM(2011)08842011/0436(APP))

Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 5 martie 2012 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic ales de Comisie pentru propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”. Comisia a prezentat propunerea la 14 decembrie 2011, în baza articolului 352 din TFUE. În scrisoarea dumneavoastră ați contestat această alegere, referindu-vă în special la faptul că programul actual „Europa pentru cetățeni” (2007-2013) se bazează pe un temei juridic dublu, și anume fostele articole 151 și 308 din Tratatul CE (în prezent, articolele 167 și 352 din TFUE) și că a fost adoptat prin procedura de codecizie.

Context

I. Propunerea

Comisia propune un program intitulat „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020, care se bazează pe programul existent. În ceea ce privește obiectivul general al propunerii, la articolul 1 alineatul (2) se prevede: „În cadrul scopului general de a contribui la înțelegerea Uniunii Europene și de a promova participarea civică, programul contribuie la următorul obiectiv general: consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii.” Articolul 2 este mai specific: programul va avea următoarele obiective: „să sensibilizeze publicul cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea” [articolul 2 alineatul (1) din propunere] și „să încurajeze participarea democratică și civică a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii” [articolul 2 alineatul (2)] din propunere]. După cum se indică și în expunerea de motive din propunere, obiectivul este „de a-i mobiliza pe cetățeni la nivel local să dezbată pe teme concrete de interes european”[1]. Astfel, „crește nivelul de cunoaștere a impactului politicilor Uniunii în viețile lor de zi cu zi.”

La articolele 3, 4, 5 și următoarele, propunerea stabilește și definește modul în care aceste obiective urmează să fie atinse: măsuri, structura programului, participare, cooperarea cu organizațiile internaționale, punerea în aplicare a programului etc.

II. Temeiurile juridice în cauză

1. Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 352 din TFUE, care are următorul conținut:

„Articolul 352

(1) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. La data la care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.”

2. Schimbarea propusă a temeiului juridic

În solicitarea dumneavoastră privind avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la temeiul juridic, faceți referire la posibilitatea adăugării articolului 167 din TFUE, care are următorul conținut:

„Articolul 167

(1) Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală comună.

(2) Acțiunea Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora în următoarele domenii:

– îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării culturii și istoriei popoarelor europene;

– conservarea și protejarea patrimoniului cultural de importanță europeană;

– schimburile culturale necomerciale;

– creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizualului.

(3) [...]

(4) [...]

(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol:

– Parlamentul European și Consiliul adoptă acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Regiunilor; [...]”.

III. Analiză

1. Principiile stabilite de Curte

După cum a subliniat Curtea, alegerea temeiului juridic prezintă „o importanță de natură constituțională”[2] datorită principiului „delegării competențelor” care guvernează Uniunea. Curtea de Justiție a declarat că, în general, măsurile trebuie să se bazeze pe un singur temei juridic. O măsură cu două scopuri, două obiective sau componente ar trebui să se bazeze pe un singur temei juridic, care va fi stabilit de componenta predominantă a măsurii[3]. Un temei juridic dublu ar putea fi utilizat „în mod excepțional, dacă o măsură urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă”[4].

De asemenea, Curtea a stabilit diferite criterii care ar trebui să determine alegerea temeiului juridic pentru orice caz dat. Aceste criterii au fost declarate în repetate rânduri în jurisprudența Curții de Justiție și ar putea fi rezumate după cum urmează:

– alegerea nu este subiectivă; aceasta trebuie „să se bazeze pe elemente obiective care pot fi supuse controlului judiciar”;[5]

printre aceste elemente, trebuie incluse scopul și conținutul măsurii în cauză[6].

Cât privește articolul 352 din TFUE ca temei juridic, Curtea a susținut că acțiunea în temeiul articolului 352 este justificată numai dacă nicio altă dispoziție din tratat nu acordă Uniunii competența necesară[7]. Temeiul juridic specific, care ar putea fi relevant în acest caz, este articolul 167 din TFUE.

2. Obiectivele propunerii

Propunerea urmărește două obiective: „Memorie istorică și cetățenie europeană” și „Implicare democratică și participare civică” [articolul 3 alineatul (1)]. Ambele obiective sunt la fel de importante, nu există nicio subordonare între ele.

(a) „Memorie istorică și cetățenie europeană”

Articolul 167 din TFUE face referire, la alineatul (2), la „îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării culturii și istoriei popoarelor europene”. Obiectivul „memoriei” în cadrul propunerii se leagă de istoria Uniunii și, astfel, intră în domeniul de aplicare a articolului 167 din TFUE. Trebuie reținut faptul că, deși propunerea sau obiectivele acesteia nu menționează în mod explicit termenul „cultură”, acest lucru nu conduce la un rezultat diferit: o referință explicită la „cultură” nu este necesară pentru a determina aplicarea articolului 167 din TFUE, întrucât referința la „istorie” este suficientă.

(b) „Implicare democratică și participare civică”

Celălalt obiectiv al propunerii privind „participarea civică” se leagă de cetățenia europeană. Tratatul nu conține un temei juridic specific pentru măsurile legate de această chestiune. Prin urmare, trebuie să se recurgă la articolul 352 din TFUE. Pentru ca articolul 352 din TFUE să reprezinte temeiul juridic adecvat, acțiunea în cauză trebuie să fie necesară pentru atingerea unuia dintre obiectivele prevăzute în tratate [a se vedea textul articolului 352 alineatul (1) din TFUE, citat mai sus]. La articolul 9 din TUE se stabilește cetățenia Uniunii Europene, care completează cetățenia națională[8]. Articolul 11 alineatul (1) din TUE prevede că „instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii”, promovând, astfel, cetățenia activă. Cel de al doilea obiectiv ar fi urmărit prin măsurile prezentate de propunere, care se leagă de cetățenia europeană. Astfel, articolul 352 pare să fie temeiul juridic adecvat pentru această categorie de măsuri.

3. „Europa pentru cetățeni” 2007-2013

Comparația cu programul actual – la care, de asemenea, faceți referire în solicitarea dumneavoastră de aviz referitor la temeiul juridic – confirmă acest rezultat: programul actual vizează, pe de o parte, asigurarea implicării cetățenilor europeni în procesul de integrare europeană și, pe de altă parte, dezvoltarea unei identități europene în rândul cetățenilor europeni, pe baza valorilor comune recunoscute, a istoriei și a culturii. Aspectul cultural este reglementat de articolul 167 din TFUE și, în ceea ce privește participarea civică, pentru care tratatele nu prevăd niciun temei juridic specific, a trebuit să se recurgă la articolul 352 din TFUE. Astfel, ambele articole formează împreună temeiul juridic pentru programul „Europa pentru cetățeni” în versiunea din 2006.

4. Aspecte procedurale

Trebuie menționat faptul că, atunci când se recurge la articolul 352 din TFUE în combinație cu alte dispoziții ale tratatului, cerințele procedurale relevante trebuie să fie combinate. Deși, în ceea ce privește temeiurile juridice duble, Curtea a susținut în general că este imposibil ca acestea să coexiste atunci când procedurile prevăzute pentru fiecare dintre ele sunt incompatibile[9], Curtea nu ridică chestiunea compatibilității în contextul articolului 352 din TFUE (dat fiind că recursul la articolul 352 din TFUE implică în mod necesar faptul că niciun alt temei juridic nu este disponibil). În schimb, Curtea permite combinarea cerinței privind unanimitatea prevăzută la articolul 352 din TFUE cu alte proceduri, cum ar fi procedura legislativă ordinară[10]. În cazul actual, se pare că s-ar aplica procedura legislativă ordinară combinată cu unanimitatea.

5. Avizul Serviciului Juridic

Serviciul juridic a indicat, atât într-o notă adresată comisiei din care faceți parte, la 21 februarie 2012, cât și într-o notă din 15 martie 2012, transmise în legătură cu solicitarea Comisiei pentru afaceri juridice de a emite un aviz referitor la temeiul juridic, că articolele 167 și 352 din TFUE ar trebui să fie temeiul juridic al propunerii.

IV. Concluzii și recomandări

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 27 martie 2012. Prin urmare, în cursul acestei reuniuni, comisia a hotărât în unanimitate[11] să recomande că temeiul juridic adecvat pentru propunerea de regulament de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni” ar trebui să fie reprezentat de articolele 167 și 352 din TFUE.

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)0884, Expunerea de motive, p. 2.
 • [2]  Avizul nr. 2/00 din 6 decembrie 2001 privind Protocolul de la Cartagina, Rec., 200, p. I-9713.
 • [3]  Cauza C-42/97 Parlamentul European/Consiliul, Rec.,1999, p. I -869, punctele 39 și 40.
 • [4]  Cauza C-441/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2007, p. I-8887, punctul 47.
 • [5]  Cauza 45/86 Comisia/ Consiliul, Rec., 1987, p. 1439, punctul 5.
 • [6]  A se vedea cauza C-300/89 Comisia/Consiliul Rec. 1991, p. I-287, punctul. 10, cauza C-411/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec. 2009, p. I-7585, punctul 45 și cauza C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, Rec., 2009, p. I -7135, punctul 4.
 • [7]  Cauza 45/86 Comisia/Consiliul, Rec., 1987, p. 1493, punctul 13, cauza C-436/03 Parlamentul European/Consiliul, Rec., 2006, p. I-3733, punctele 36-46, cauza C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, Rec., 2009, p. I-7135, punctele 40-41.
 • [8]  “În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia.”
 • [9]  Cauza C-300/89 Comisia/Consiliul (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25.
 • [10]  C-166/07 Parlamentul European/Consiliul, punctul 69. A se vedea, de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1232/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010), JO 346, 30.12.2010, p. 1, care face trimitere, la referirea a șasea, la „procedura legislativă ordinară și [...] cerința privind unanimitatea în cadrul Consiliului, prevăzută la articolul 352 alineatul (1) prima teză din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.
 • [11]  La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Françoise Castex (vicepreședintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (16.11.2012)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Cadrul general

În propunerea sa pentru următorul cadru financiar multianual (CFM), Comisia subliniază că trebuie să se continue programul „Europa pentru cetățeni” în perioada 2007-2013. În prima generație, programul a demonstrat că este necesar ca istoria și originile UE să fie cunoscute mai bine de către cetățeni, la fel ca și proiectul UE. Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă un progres important în apropierea Uniunii de cetățenii săi, încurajând dezbateri transfrontaliere mai intense dedicate politicilor Uniunii (noua „Inițiativă a cetățenilor” reprezintă doar o parte a acestui proces). Comisia propune consolidarea capacităților de participare civică. Programul se va baza pe analiza punctelor forte și a punctelor slabe din programul actual. Acesta își propune să răspundă necesității unor dezbateri veritabile pe teme legate de Uniune la nivel local, regional și național. De asemenea, își propune ca, prin intermediul unor organizații diverse, să ajungă la un grup lărgit de cetățeni care, în mod normal, nu doresc să influențeze sau să participe la activitățile Uniunii.

Buget

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 prevede alocarea a 229 milioane EUR în prețuri curente pentru programul „Europa pentru cetățeni”, în comparație cu 215 milioane EUR, cât prevede CFM actual. Raportoarea consideră că aceasta este o sumă minimă (corespunzătoare inflației anuale) necesară pentru promovarea unor astfel de obiective importante, cum ar fi cetățenia europeană și memoria istorică, și, de asemenea, că ar fi ideal ca bugetul să se majoreze cu 5-10%. Raportoarea susține că împărțirea fondurilor între cele trei componente ar trebui să fie inclusă în textul propunerii legislative. Ar trebui să fie incluse referințele și garanțiile adecvate, pentru a se putea asigura o mai mare flexibilitate și accesibilitate a Programului pentru grupuri mai mici de cetățeni.

Obiective

Programul urmărește să consolideze memoria istorică și capacitățile de participare civică la nivelul Uniunii. Mai exact, programul va avea o serie de obiective specifice, care vor trebui implementate prin acțiuni la nivel transnațional sau acțiuni cu o dimensiune europeană clară:

· sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și stimularea dezbaterii, reflecției și colaborării în rețea;

· încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Justificare

Cifrele din temeiurile juridice tematice nu pot fi considerate finale, cât timp negocierile privind CFM sunt încă în curs, conform principiului „nimic nu este decis, până când se decide totul”.

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”1; reamintește că este necesar ca în următorul CFM să se prevadă resurse suplimentare suficiente pentru a permite Uniunii să își realizeze actualele priorități în materie de politici și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să specifice clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în pofida valorii lor adăugate europene dovedite; atrage atenția asupra faptului că, chiar și în condițiile unei creșteri cu cel puțin 5% a nivelului resurselor pentru următorul CFM, comparativ cu nivelul din 2013, nu se poate aduce decât o contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor asumate de Uniune și la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii;

 

__________________________________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Justificare

În cazul în care Consiliul reduce sumele prevăzute în CFM, PE îi solicită să identifice „prioritățile negative”, în pofida valorii lor adăugate dovedite și în contextul noilor sarcini pe care Uniunea trebuie să le îndeplinească după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al UE. Accesul la program ar trebui acordat, în special, proiectelor de dimensiuni mici și medii, și nu ar trebui limitat numai la proiectele mari, pentru a asigura o mai mare flexibilitate și un mai bun acces la program pentru cetățenii Uniunii. Trebuie acordată o atenție deosebită simplificării procedurilor administrative și financiare.

Justificare

Amendamentul urmărește îmbunătățirea accesibilității și a flexibilității programului pentru cetățenii europeni și grupurile de cetățeni, precum și simplificarea sarcinii administrative.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezentul regulament prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care să constituie principala referință pentru autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XX/YY/201Y dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

(12) Prezentul regulament prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar orientativ care să constituie referința financiară pentru autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XX/YY/201Y dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară.

Justificare

Se asigură consecvența considerentului cu articolul 12 alineatul (1).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile UE destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a UE. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, indiferent de mărimea proiectului sau a bugetului acestuia, în special celor care sunt legate direct de politicile UE destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a UE. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

Justificare

Dimensiunile proiectului și ale bugetului nu ar trebui să constituie factori decisivi în acordarea granturilor, ci impactul asupra promovării cetățeniei europene.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Programul constă în următoarele două componente: (a) „Memorie istorică și cetățenie europeană”; (b) „Implicare democratică și participare civică”. Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor (acțiuni de „valorificare”).

(1) Programul constă în următoarele două componente: (a) „Memorie istorică și cetățenie europeană”; (b) „Implicare democratică și participare civică”. Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor.

Justificare

Termenul „valorisation” nu există în limba engleză standard.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, indiferent de dimensiunile lor, dar acordându-se o atenție specială generațiilor tinere, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Justificare

Programul nu ar trebui să fie limitat doar la proiecte mari sau asociații mari. Ar trebui să acorde o atenție specială tinerilor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru implementarea programului este de 229 milioane EUR.

(1) În sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din XXX/YYY dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, valoarea financiară de referință pentru implementarea programului este de 229 milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară.

Justificare

Subliniază rolul autorității bugetare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea bugetară autorizează creditele anuale disponibile, fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 al Consiliului și Acordului Interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

AVIZ al Comisiei pentru libertĂŢi civile, justie Şi afaceri interne (12.10.2012)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Raportor pentru aviz: Csaba Sógor

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Proiectul european și dezvoltarea Europei joacă un rol important în depășirea crizei și încadrarea Europei pe o traiectorie a dezvoltării durabile, fiind echivalente cu experiența bazată pe experiența de mai bine de 50 de ani și pe eforturi comune, cu disponibilitatea de cooperare, cu cooperarea care trece dincolo de națiuni și țări, cu repartizarea sarcinilor, cu ajutarea de către cei mai dezvoltați a celor mai defavorizați. Toate aceste elemente, alături de multe alte fapte și sentimente, dau naștere spiritului european care, dincolo de cooperarea economică și socială, reprezintă factorul motrice fundamental al comunității europene, chiar și la nivelul cetățeanului european, iar acest spirit trebuie consolidat.

Justificare

Includerea conceptului de „spirit european” în programul „Europa pentru cetățeni” ar putea fi un stimulent suplimentar pentru planificarea și implementarea proiectelor. Dacă stăm să ne gândim mai bine, înfrățirea orașelor și persoanele implicate în proiectele realizate în cadrul parteneriatelor internaționale reflectă tocmai acest spirit prin activitățile desfășurate: dacă nu ar fi frontiere fizice și am împărți cu toții spațiul european, prin intermediul diversității noastre naționale și culturale, am deveni mai deschiși, mai toleranți și am clădi în continuare pe bazele puse de succesele și istoria de peste 50 de ani a Uniunii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, este necesar un ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate întreprinse prin intermediul unor activități la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană oferă o șansă unică cetățenilor să participe direct la elaborarea legislației UE.

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, consolidând sentimentul cetățeniei comune ca urmare a unei mai bune înțelegeri și cunoașteri reciproce, este necesar un ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate întreprinse prin intermediul unor activități la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană oferă o șansă unică cetățenilor să participe direct în procesele de adoptare a deciziilor și la elaborarea legislației UE.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, modul în care se încadrează în contextul local și regional și structura părților interesate, ar trebui să existe sinergii importante cu alte programe ale Uniunii, de exemplu în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale, al educației, al tineretului și culturii, al justiției, al egalității între femei și bărbați, al nediscriminării și al politicii regionale.

(7) În ceea ce privește temele proiectelor, modul în care se încadrează în contextul local și regional și structura părților interesate, ar trebui să existe sinergii importante cu alte programe ale Uniunii, de exemplu în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale, al educației, al tineretului și culturii, al justiției, al egalității între femei și bărbați, al nediscriminării, precum și al solidarității între generații și al politicii regionale.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții publice, noul program ar trebui să acopere un spectru larg de diferite acțiuni și să includă, printre altele, reuniuni ale cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme legate de cetățenie, evenimente la nivelul Uniunii, inițiative de reflecție asupra momentelor decisive din istoria europeană, inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile Uniunii și funcționarea acestora, precum și dezbateri privind aspecte care țin de politicile europene.

(8) Pentru a revigora toate aspectele vieții publice, noul program ar trebui să acopere un spectru larg de diferite acțiuni și să includă, printre altele, reuniuni ale cetățenilor, contacte și dezbateri pe teme legate de cetățenie, evenimente la nivelul Uniunii, inițiative de reflecție asupra momentelor decisive din istoria europeană și cu privire la viitorul Europei și de analizare și comemorare a acestora, inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile Uniunii și funcționarea acestora, precum și dezbateri privind aspecte care țin de politicile europene.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multicultural și multilingv al UE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile UE destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a UE. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare.

(16) Se va acorda preferință nu doar granturilor pentru proiectele cu impact puternic, ci și, în special celor care sunt legate direct de politicile UE destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a UE. De asemenea, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, implementarea programului ar trebui simplificată prin utilizarea sumelor forfetare, a finanțărilor la rate forfetare și prin aplicarea de bareme de costuri unitare; în plus, în fiecare an trebuie stabilite câteva termene-limită pentru primirea ofertelor, procentul costurilor proiectului finanțate prin granturi UE și creșterea prefinanțării proiectelor și ar trebui stabilite termene limită pe o durată mai lungă și mai flexibilă pentru punerea în aplicare a unor proiecte.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii.

- consolidarea memoriei istorice și a spiritului european, precum și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii.

Justificare

Adăugarea noțiunii de „spirit” ar putea însemna totodată și că s-ar crea un fel de punte între trecut și prezent. Memoria face parte din spirit, întrucât evenimentele negative din trecut au jucat un rol important în procesul de creare a comunității europene. Este important ca, prin intermediul programului, să se sugereze că Comunitatea Europeană este ghidată și de un spirit comun, iar pentru CE este important ca un număr cât mai mare de cetățeni să simtă și să propage acest spirit, deoarece astfel se poate ajunge la o coeziune mai intensă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Să sensibilizeze publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea.

(1) Să sensibilizeze publicul cu privire la memorie, istoria, identitatea și valorile comune ale Uniunii care vizează promovarea păcii, a valorilor acesteia, a diversității culturale și lingvistice și a bunăstării cetățenilor săi, prin stimularea dezbaterii, reflecției, precum și a dezvoltării rețelelor și apropierii oamenilor pentru a împărtăși și a face schimb de experiențe, a trage învățăminte din istorie și a discuta despre viitorul Europei;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Ar trebui acordată o atenție specială minorității rome și altor minorități din UE cu scopul de a facilita integrarea acestora ca cetățeni UE cu drepturi depline.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Să sensibilizeze publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea.

(1) Să sensibilizeze publicul cu privire la memoria istorică, istoria, identitatea, spiritul și obiectivele Uniunii prin stimularea dezbaterii, reflecției și colaborării în rețea.

Justificare

Adăugarea noțiunii de „spirit” ar putea însemna totodată și că s-ar crea un fel de punte între trecut și prezent. Memoria face parte din spirit, întrucât evenimentele negative din trecut au jucat un rol important în procesul de creare a comunității europene. Este important ca, prin intermediul programului, să se sugereze că Comunitatea Europeană este ghidată și de un spirit comun, iar pentru CE este important ca un număr cât mai mare de cetățeni să simtă și să propage acest spirit, deoarece astfel se poate ajunge la o coeziune mai intensă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Memorie istorică și cetățenie europeană

(a) Consolidarea memoriei istorice a istoriei europene și dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană și de spirit european

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor (acțiuni de „valorificare”).

Cele două componente sunt completate de acțiuni orizontale pentru analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor (acțiuni care „asigură valorificarea și multiplicarea”).

Justificare

Unele rezultate ale proiectelor pot fi valorificate, în timp ce alte rezultate, prin caracterul lor, pot fi multiplicate (utilizate în mod repetat, de mai multe ori).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul va finanța, printre altele, următoarele tipuri de acțiuni, puse în aplicare la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană clară:

(2) Pentru a realiza obiectivele, programul va finanța, printre altele (dar nu exclusiv), următoarele tipuri de acțiuni, puse în aplicare la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană clară:

Justificare

Includerea expresiei „nu exclusiv” înseamnă că lista nu este închisă.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– înființarea și punerea în practică de parteneriate și rețele transnaționale

- înființarea și punerea în practică de relații și rețele de cooperare transfrontaliere, internaționale

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– sprijinul organizațiilor de interes european general

- sprijinul organizațiilor de interes european

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

crearea comunităților și organizarea de dezbateri privind aspecte legate de cetățenie prin intermediul mijloacelor TIC și/sau a platformelor sociale

- organizarea de dezbateri privind aspecte legate de cetățenie, cum ar fi crearea comunităților, prin intermediul mijloacelor TIC și/sau a platformelor sociale

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea momentelor decisive din istoria europeană, în special pentru comemorarea crimelor comise sub regimurile nazist și stalinist

- dezbateri/studii și intervenții pe marginea momentelor decisive din istoria europeană, în special pentru comemorarea crimelor comise sub regimurile totalitare

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– reflecții/dezbateri pe tema valorilor comune

- reflecții/dezbateri pe tema valorilor europene comune, a identității, viitorului Europei și spiritului european

Justificare

În linie cu celelalte articole referitoare la introducerea termenului de „spirit”, care este una din pietrele de temelie ale construcției europene.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile UE și funcționarea acestora

 

- inițiative de îmbunătățire a cunoștințelor publicului cu privire la instituțiile UE și funcționarea acestora

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– acțiuni care exploatează și valorifică rezultatele inițiativelor sprijinite

- acțiuni care diseminează și exploatează rezultatele inițiativelor sprijinite și promovează multiplicarea lor

Justificare

Pe lângă valorificarea rezultatelor, la planificarea și implementarea proiectelor trebuie să se țină seama, de asemenea, în ce mod pot fi multiplicate în viitor rezultatele obținute, astfel aducându-se o contribuție la o dezvoltare mai dinamică. De exemplu, rezultatul unui proiect poate fi un studiu, dar ceea ce ar fi putut fi o nouă metodologie proiectată la elaborarea studiului poate fi aplicabil multor alte proiecte. De aceea, metodologia ar fi la fel de importantă ca și rezultatul, deoarece ar putea fi folosită de multe ori.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

sprijin acordat structurilor din statele membre, care sunt responsabile de informare/consiliere în legătură cu programul

- promovare și consiliere în legătură cu programul la nivelul statelor membre și asigurarea structurii instituționale necesare în acest scop

Justificare

Accentul nu trebuie să se pună pe înseși structurile instituționale, ci pe promovare și consiliere, pentru care este necesară structura instituțională.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Contractele de achiziții publice au ca obiect achiziționarea de servicii, cum ar fi cele pentru organizarea de evenimente, studii și cercetări, instrumente de informare și de difuzare, monitorizare și evaluare.

(2) Contractele de achiziții publice au ca obiect achiziționarea de servicii care au ca rezultat implementarea directă în cadrul programului a evenimentelor, studiilor și cercetărilor, a instrumentelor de informare și de difuzare, precum și a activităților de monitorizare și evaluare.

Justificare

Întrucât, în prezenta decizie, cuvântul „program” se referă la programul „Europa pentru cetățeni”, folosirea sa ar putea crea confuzii. În plus, trebuie subliniat faptul că trebuie să se recurgă la achiziții publice atunci când se organizează evenimente în cadrul programului (cuvântul „directă”).

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea, memoria comună, valorile și identitatea europene, indiferent de numărul membrilor pe care îl au sau de valoarea bugetelor, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia menține un dialog constant cu beneficiarii programului, cu părțile interesate și cu experții.

Comisia menține un dialog constant, la fața locului și online, cu beneficiarii programului, cu părțile interesate și cu experții.

Justificare

Posibilitatea de a consulta online ar trebui consolidată și ar trebui să aibă mai multă vizibilitate. Cu toate că aceasta există, ar trebui să se precizeze mai clar în textul regulamentului.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La elaborarea programelor de lucru anuale, Comisia ține seama de propunerile formulate în timpul consultării.

Justificare

Regulamentul obligă Comisia să îmbunătățească an de an programele de lucru anuale, încă în timpul derulării programului.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia asigură coerența și complementaritatea între prezentul program și instrumentele din alte domenii de acțiune ale Uniunii, în special din educație, formare profesională, cultură, sport, drepturi și libertăți fundamentale, incluziune socială, egalitate de gen, lupta împotriva discriminării, cercetare și inovare, politica de extindere și acțiunea externă a Uniunii.

Comisia se asigură că există coerență și complementaritate între măsurile aplicate în prezentul program și instrumentele din alte domenii de acțiune ale Uniunii, în special din educație, formare profesională, cultură, sport, drepturi și libertăți fundamentale, incluziune socială, egalitate de gen, solidaritatea intergenerațională, munca voluntară, lupta împotriva discriminării, cercetare și inovare, politica de extindere și vecinătate și acțiunea externă a Uniunii.

 

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – componenta 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Memorie istorică și cetățenie europeană

1. Memorie istorică, cetățenie europeană și spirit european

Justificare

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1)

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Anexa 1 – componenta 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de diversitate. Ar putea fi finanțate inițiativele care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul și stalinismul) și cele de comemorare a victimelor acestor regimuri. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte puncte de referință în istoria europeană recentă. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța și reconcilierea, vizând generațiile mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra istoriei europene, diversității culturale și lingvistice și valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului. Ar putea fi finanțate inițiativele care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul și stalinismul) și cele de comemorare a victimelor acestor regimuri. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte puncte de referință în istoria europeană recentă. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă prin intermediul dialogului intercultural și reconcilierea ca mijloace de depășire a trecutului și de construire a viitorului, în special vizând generațiile mai tinere.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Anexa 1 – componenta 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mai sunt multe de făcut pentru a atrage mai multe femei în procesul de luare a deciziilor politice și economice. Opiniile femeilor ar trebui să se facă mai bine auzite și luate în considerare de persoanele responsabile de luarea deciziilor politice care au un impact asupra vieților oamenilor.

Mai sunt multe de făcut pentru a deschide mai mult procesul de luare a deciziilor politice și economice femeilor și persoanelor vulnerabile. Opiniile acestora ar trebui să se facă mai bine auzite și luate în considerare de persoanele responsabile de luarea deciziilor de politică care au un impact asupra vieților oamenilor.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Anexa 1 – componenta 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Întrucât integrarea minorităților este un obiectiv permanent al UE, trebuie adoptată o abordare mai constructivă pentru a încuraja participarea politică și civică a acestora.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – Acțiune orizontală – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Valorificare

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Valorificarea și multiplicarea rezultatelor

Justificare

Deoarece este vorba de acțiuni orizontale care, în anumite cazuri, par mai degrabă abstracte, numele lor ar trebui să explice ceea ce reprezintă. În plus, nu numai rezultatele în sine ar trebui diseminate; impactul lor și valoarea adăugată pe care o aduc ar trebui exploatate în mod repetat și, în anumite cazuri, în alte sectoare. Introducerea termenului de „multiplicare” sugerează acest fel de gândire. De exemplu, proiectarea unei noi tehnologii este unul din rezultatele unui proiect, aceasta poate fi exploatată în nenumărate rânduri în cadrul altor proiecte.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexa – acțiune orizontală – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor între părțile interesate la nivel local și regional, care include autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi, formarea formatorilor, precum și, de exemplu, crearea unei baze de date cu organizațiile/proiectele finanțate de program.

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor între părțile interesate la nivel local și regional, care include autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin rețelele sociale sau formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi, formarea formatorilor, precum și, de exemplu, crearea unei baze de date cu organizațiile/proiectele finanțate de program.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Anexa 1 – rândul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile Uniunii destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a Uniunii.

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate de politicile Uniunii sau de problemele identificate de cetățeni ca fiind de interes major, destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a Uniunii.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Anexa – rândul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Gestionarea programului și a majorității acțiunilor va putea fi asigurată la nivel central de o agenție executivă.

Gestionarea programului și a majorității acțiunilor va fi asigurată la nivel central de o agenție executivă.

Justificare

Regulamentul stabilește ce tip de instituție coordonează programul.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Anexa – rândul 2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cheltuielile administrative generale ale programului ar trebui să fie proporționale cu sarcinile prevăzute în programul în cauză.

Cheltuielile administrative generale ale programului ar trebui să fie proporționale cu sarcinile prevăzute în programul în cauză și nu ar trebui să depășească 12% din bugetul programului.

Justificare

Stabilirea plafonului în regulament are și funcția de mesaj, dar în același timp contribuie la reducerea comentariilor legate de birocrația europeană excesivă.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Anexa – rândul 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate întreprinde activități de informare, publicare și difuzare în funcție de necesități, asigurând astfel o cunoaștere largă și un impact semnificativ al activităților susținute prin program.

Comisia întreprinde activități de informare, publicare și difuzare în funcție de necesități, asigurând astfel o cunoaștere largă și un impact semnificativ al activităților susținute prin program. În acest context, se va insista asupra faptului ca informarea și diseminarea să se facă la nivelul statelor membre, respectiv în toate limbile oficiale ale UE.

Justificare

Cu toate că, în ceea ce privește implementarea proiectelor, predomină limbile de lucru engleză, franceză și germană, întrucât programul se referă tocmai la cetățenia europeană, acesta ar trebui să încurajeze comunicarea în cele 23 (24 începând din 2013) limbi oficiale, acesta fiind unul dintre principiile fundamentale ale UE.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Anexa 1 – punctul 3 – obiectivul specific 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției și a colaborării în rețea.

Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria comună, identitatea, valorile comune și scopul Uniunii de a promova pacea, valorile acesteia, diversitatea culturală și lingvistică și bunăstarea cetățenilor săi, prin stimularea dezbaterii, a reflecției și dezvoltarea rețelelor, precum și prin apropierea oamenilor pentru a împărtăși și a face schimb de experiențe, a trage învățăminte din istorie și a discuta despre viitorul Europei.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Anexa – punctul 3 – obiectivul specific 2 – tabel – rândul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

Proporția conducătorilor de consorții proveniți din statele membre care au aderat în 2004, 2007, respectiv 2013

n/a

Minimum 35% global.

Justificare

În cadrul programelor comunitare trebuie să se pună accent pe faptul că coordonarea proiectelor nu trebuie să se facă doar la nivelul celor 15 state membre vechi, ci că, și în acest domeniu, trebuie să aibă loc o veritabilă extindere, cu alte cuvinte și în cele 13 state membre noi trebuie să se dezvolte cultura și experiența gestionării proiectelor realizate în cadrul unor parteneriate internaționale, prin aceasta stimulându-se o adevărată integrare europeană.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – acțiune orizontală (nouă)

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

ACȚIUNE ORIZONTALĂ: Diseminarea și multiplicarea rezultatelor

Indicatori de rezultat

Ultimul rezultat cunoscut

Obiectiv pe termen mediu (rezultat)

Justificare

Comisia ar trebui să stabilească indicatori și pentru acțiunile orizontale pe care le propune.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (15.10.2012)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 ‑ 2011/0436(APP))

Raportor pentru aviz: Gerald Häfner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Comisia a propus un program intitulat „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020. Propunerea ia în considerare experiențele și evaluările actualului program „Europa pentru cetățeni” 2007-2013, precum și consultările cu părțile interesate. A fost efectuat un studiu complet de impact.

Obiectivul general al programului, conform propunerii Comisiei, va fi „de a consolida memoria istorică și de a întări capacitatea de participare civică la nivelul Uniunii”. Obiectivele specifice vor fi „să stimuleze dezbaterile, reflecția și cooperarea pe tema memoriei istorice, a integrării și a istoriei Uniunii” și „să favorizeze înțelegerea cetățenilor și să dezvolte capacitatea acestora de a participa la procesul de luare a deciziilor al Uniunii, precum și să asigure mai multe posibilități de manifestare a solidarității, de implicare în societate și de voluntariat la nivelul Uniunii.” Comisia a definit, de asemenea, un set de obiective operaționale, despre care Comisia consideră că vor avea capacitatea de a stabili indicatori mai fiabili și de a analiza mai bine progresele și impactul. Aceste obiective operaționale sunt „să sprijine organizațiile în promovarea dezbaterilor și a activităților comemorative, a celor dedicate valorilor și istoriei europene”, „să sprijine organizațiile de interes general european, parteneriatele și rețelele transnaționale în promovarea interacțiunilor dintre cetățeni pe teme europene” și o dimensiune orizontală: „analiza, diseminarea și valorificarea rezultatelor proiectelor prin activități interne și externe”. Pe această bază, Comisia propune trei componente ale programului: „Memorie istorică și cetățenie europeană”, „Angajament democratic și participare civică” și „Valorificare”.

Propunerea trebuie văzută în special în contextul principiilor democratice ale articolelor 10 și 11 din TUE[1], fără a înlocui dialogurile specifice cu cetățenii, părțile interesate și grupurile de interese. Comisia dorește, de asemenea, să conecteze mai bine activitățile din cadrul acestui program cu procesul efectiv de elaborare a politicilor. Programul prevede acordarea de granturi de funcționare și granturi de acțiune pe baza unor cereri deschise de oferte, precum și, atunci când este cazul, contracte de servicii pe baza licitațiilor. Se prevede continuarea utilizării unei agenții executive pentru implementarea anumitor sarcini de management în cadrul programului. Pachetul financiar propus este de 229 milioane de euro în prețurile actuale[2].

Evaluare și amendamentele propuse

Comisia pentru cultură și educație a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice avizul cu privire la caracterul adecvat al temeiului juridic ales de Comisie pentru program (articolul 352 din TFUE). La reuniunea sa din 27 martie 2012, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât să recomande ca temeiul juridic să fie reprezentat de articolele 167 și 352 din TFUE. Prin urmare, prezentul proiect de aviz propune amendamente conform procedurii legislative ordinare.

Amendamentele propuse au în principal scopul de a completa propunerea Comisiei cu elemente care pot avea nevoie de a fi subliniate în mod mai special, cum ar fi importanța proiectelor comune între părți interesate multiple, a proiectelor la scară redusă, a colaborării în rețea, a principiului diversității geografice, precum și necesitatea de a ajunge la grupurile greu accesibile.

Alte amendamente abordează aspecte financiare și administrative în legătură cu punerea în aplicare a programului, relevă faptul că programul nu înlocuiește dialogurile orizontale specifice pentru care pot fi folosite bugetele administrative ale Comisiei și elimină acțiunile de comunicare corporativă privind prioritățile politice ale Uniunii Europene din domeniul de aplicare a acestui program, deoarece fondurile limitate ar trebui dirijate, în măsura posibilului, spre inițiative ascendente.

În același spirit, în concordanță cu opiniile critice exprimate în cadrul evaluărilor actualului program cu privire la „evenimentele la nivel înalt al Uniunii”, textele referitoare la activitățile „la nivelul Uniunii” au fost înlocuite cu „activități la nivel transnațional sau care au o dimensiune europeană clară”. Ideea unui astfel de proiect este de a păstra deschise toate opțiunile, inclusiv acțiuni la nivel național și local, precum și anumite evenimente la nivelul Uniunii, atunci când este cazul.

Alte amendamente extind domeniul de aplicare al acțiunilor și beneficiarilor eligibili sau, în cazul acțiunilor legate de memoria istorică, conferă un scop mai specific acțiunilor. În ceea ce privește legătura cu agenda politică europeană, se propune să se acorde o atenție deosebită acestor acțiuni, dar nu și tratamentul preferențial propus de Comisie.

Indicatorii de progres au fost eliminați din domeniul de aplicare al articolelor care definesc obiectivele programului. Este mai potrivit ca respectivii indicatori să fie menționați în anexa la propunere. În plus, este dificil ca acești indicatori să fie specificați într-o etapă în care nu este clară valoarea finanțării care va fi disponibilă. Comisia pentru afaceri constituționale dorește, de asemenea, să aibă în vedere adăugarea unor procente indicative din bugetul total pentru fiecare dintre domeniile diferite ale programului în anexă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 167 și 352,

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin strategia Europa 2020, Uniunea și statele membre urmăresc să stimuleze creșterea, ocuparea forței de muncă, productivitatea și coeziunea socială în deceniul care urmează.

eliminat

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, este necesar un ansamblu de acțiuni și eforturi coordonate întreprinse prin intermediul unor activități la nivel transnațional și la nivelul Uniunii. Inițiativa cetățenească europeană oferă o șansă unică cetățenilor să participe direct la elaborarea legislației UE.

(4) În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, fiecare cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni și a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția unei Uniuni și mai apropiate, este necesar un ansamblu de acțiuni participative și eforturi coordonate întreprinse prin intermediul unor activități realizate la nivel transnațional sau cu o dimensiune europeană clară. Inițiativa cetățenească europeană oferă o nouă șansă unică cetățenilor să participe direct la elaborarea legislației UE și să promoveze un dialog mai amplu privind afacerile UE și interesul pentru acestea în rândul publicului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Raportul intermediar de evaluare, o consultare publică online și două reuniuni consecutive de consultare a părților interesate au confirmat că noul program este considerat adecvat atât de organizațiile societății civile, cât și de persoanele fizice implicate și ar trebui instituit pentru a avea un impact din punct de vedere organizațional în vederea dezvoltării capacităților și din punct de vedere personal în vederea sporirii interesului pentru aspectele care țin de Uniune.

(6) Raportul intermediar de evaluare, o consultare publică online și două reuniuni consecutive de consultare a părților interesate au confirmat că noul program este considerat adecvat atât de organizațiile societății civile, cât și de persoanele fizice implicate și ar trebui instituit pentru a avea un impact din punct de vedere organizațional în vederea dezvoltării capacităților și din punct de vedere personal în vederea sporirii interesului și implicării active în aspectele care țin de Uniune.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Aceste sinergii pot, de asemenea, fi realizate prin folosirea bugetelor administrative adecvate ale diverselor direcții generale ale Comisiei pentru participare publică, dialog și parteneriate, pentru punerea în aplicare a articolelor 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Se dorește, de asemenea, concentrarea pe difuzarea de informații privind acțiunile partidelor politice europene, pentru ca cetățenii să devină mai interesați să se implice.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) O dimensiune orizontală a programului ar trebui să asigure valorificarea și transferabilitatea rezultatelor pentru un impact mai puternic și durabilitate pe termen lung. În acest scop, activitățile lansate ar trebui să aibă o legătură clară cu agenda politică europeană și să beneficieze de promovare în mod corespunzător.

(9) O dimensiune orizontală a programului ar trebui să asigure valorificarea și transferabilitatea rezultatelor pentru un impact mai puternic și durabilitate pe termen lung, printre altele prin colaborarea în rețea, platforme pentru schimbul de informații și de cele mai bune practici, inclusiv metode specifice cum ar fi extinderea utilizării tehnologiilor informațiilor, a bazelor de date și a platformelor sociale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Impactul programului poate fi sporit prin sprijinirea unor activități care au o legătură clară cu agenda politică europeană, care cresc participarea cetățenilor la procesul decizional al Uniunii și care promovează o cultură a participării civice.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre în proiectele și activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al UE.

(10) Ar trebui să se acorde o atenție deosebită integrării și participării echilibrate a cetățenilor și a organizațiilor societății civile din toate statele membre la proiecte și activități, ținând seama de diversitatea lingvistică și geografică a Uniunii și de nevoia de a include grupuri greu accesibile.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Să sensibilizeze publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea.

1. Să sensibilizeze publicul cu privire la memoria istorică, istoria Uniunii și istoria recentă a Europei, pentru a promova toleranța, înțelegerea reciprocă, identitatea comună, valorile și urmărește să stimuleze dezbaterea, reflecția și colaborarea în rețea.

Progresul va fi măsurat în funcție de numărul beneficiarilor direcți și indirecți, de calitatea proiectelor și de procentajul de persoane care depun cereri pentru prima dată.

 

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Să încurajeze participarea democratică și civică a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

2. Să încurajeze și să sporească participarea cetățenilor la procesul decizional al Uniunii și promovarea unei culturi a participării civice, inclusiv dezvoltarea de noi proceduri și instrumente democratice.

Progresul va fi măsurat în funcție de numărul beneficiarilor direcți și indirecți, de modul în care UE și instituțiile sale sunt percepute de beneficiari, de calitatea proiectelor și de procentajul de persoane care depun cereri pentru prima dată.

 

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– reuniuni ale cetățenilor, înfrățirea orașelor

– reuniuni și comitete ale cetățenilor, înfrățirea orașelor și proiecte comune realizate de autorități locale, societatea civilă și alți actori locali

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– înființarea și punerea în practică de parteneriate și rețele transnaționale

– înființarea și punerea în practică de parteneriate și rețele transnaționale, cooperarea dintre diferitele tipuri de organizații și dialogul dintre societatea civilă și instituțiile Uniunii

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– crearea comunităților și organizarea de dezbateri privind aspecte legate de cetățenie prin intermediul mijloacelor TIC și/sau a platformelor sociale

– crearea comunităților și organizarea de dezbateri privind aspecte legate de cetățenie, printre altele prin intermediul mijloacelor TIC și/sau a platformelor sociale

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

evenimente la nivelul Uniunii

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea momentelor decisive din istoria europeană, în special pentru comemorarea crimelor comise sub regimurile nazist și stalinist

– dezbateri/studii și intervenții pe marginea momentelor decisive din istoria europeană și din istoria integrării europene, printre altele pentru păstrarea vie a amintirii crimelor comise sub regimurile nazist și stalinist și pentru promovarea toleranței și a înțelegerii reciproce

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– dezbateri / studii privind viitorul Uniunii

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 7 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– dezbateri, studii și sondaje de opinie cu privire la aspecte care au impact direct asupra vieții cetățenilor

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– inițiative de sensibilizare a publicului cu privire la instituțiile UE și funcționarea acestora

– inițiative de sensibilizare a publicului și de dezvoltare a înțelegerii cetățenilor cu privire la instituțiile Uniunii și funcționarea acestora și de promovare a oportunităților de angajament social și voluntariat la nivelul Uniunii

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

acțiuni care exploatează și valorifică rezultatele inițiativelor sprijinite

activități de sensibilizare și diseminare care exploatează și valorifică rezultatele inițiativelor sprijinite, printre altele prin colaborări în rețea și platforme pentru schimb de informații sau împărtășirea cunoștințelor și a celor mai bune practici

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – liniuța 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– studii pe teme legate de cetățenie și participare civică

 dezbateri și studii pe teme legate de cetățenie și participare civică și informare publică cu privire la activitățile partidelor politice europene și posibilitățile de implicare directă

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, în special autoritățile și organizațiile locale, organizațiile de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni și alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile de învățământ și cercetare.

Pot participa la program toate părțile interesate care promovează integrarea europeană, în special autoritățile locale, actori și organizații nestatale, organizații și instituții de cercetare și reflecție în domeniul politicilor publice europene (think-tank), grupurile de cetățeni, alte organizații ale societății civile (de exemplu, asociațiile de victime), precum și instituțiile/entitățile de învățământ și cercetare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii Europene, în măsura în care sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de diversitate. Ar putea fi finanțate inițiativele care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul și stalinismul) și cele de comemorare a victimelor acestor regimuri. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte puncte de referință în istoria europeană recentă. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța și reconcilierea, vizând generațiile mai tinere.

Activitățile sprijinite în cadrul acestei componente invită la o reflecție asupra valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de diversitate. Ar putea fi finanțate inițiativele care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu numai, nazismul și stalinismul) și cele de comemorare a victimelor acestor regimuri. Această componentă ar trebui să includă, de asemenea, activități referitoare la alte puncte de referință și momente definitorii din istoria europeană recentă, precum și la momente de referință din integrarea europeană. În special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă și reconcilierea

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 20% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această componentă se caracterizează prin eventualele proiecte și inițiative care pot fi lansate în cadrul său, și nu prin tipul organizațiilor civice sau prin actorii care pot depune o cerere. Această componentă va cuprinde activități care vizează participarea civică în sensul cel mai larg al termenului, acordând o atenție deosebită metodelor de structurare care să asigure durabilitatea pe termen lung. Se va acorda preferință inițiativelor și proiectelor cu o legătură clară cu agenda politică europeană.

Această componentă se caracterizează prin eventualele proiecte și inițiative care pot fi lansate în cadrul său, și nu prin tipul organizațiilor civice sau prin actorii care pot depune o cerere. Această componentă va cuprinde activități care vizează participarea civică în sensul cel mai larg al termenului, acordând o atenție deosebită metodelor de structurare care să asigure durabilitatea pe termen lung. Se va acorda atenția necesară inițiativelor și proiectelor cu o legătură clară cu agenda politică europeană și celor care implică cooperarea și colaborarea în rețea între diferite tipuri de organizații, dialogul între societatea civilă și instituțiile Uniunii și metodele orientate spre cetățeni. Se va viza, de asemenea, includerea grupurilor greu accesibile.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această componentă poate să acopere, de asemenea, proiecte și inițiative care asigură mai multe posibilități de manifestare a solidarității, de implicare în societate și de voluntariat la nivelul Uniunii.

Această componentă poate să acopere, de asemenea, proiecte și inițiative care asigură mai multe posibilități de manifestare a solidarității și de promovare a democrației participative, de implicare în societate, de colaborare în rețea și de voluntariat.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 70% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor între părțile interesate la nivel local și regional, care include autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi, formarea formatorilor, precum și, de exemplu, crearea unei baze de date cu organizațiile/proiectele finanțate de program.

Ea va include „dezvoltarea capacităților” – elaborarea de măsuri de sprijin pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru punerea în comun a experiențelor și a cunoștințelor între părțile interesate inclusiv la nivel local și regional, incluzând autoritățile publice, și pentru dezvoltarea de noi competențe, de exemplu prin formare. Aceasta din urmă ar putea include schimburile între colegi și formarea formatorilor.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Anexa – partea 1 – titlul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orientativ, aproximativ 10% din bugetul total alocat programului va fi destinat acestei componente.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Anexa – partea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, în special celor care sunt legate direct de politicile Uniunii destinate să stimuleze participarea la elaborarea agendei politice a Uniunii.

În general, se va acorda preferință granturilor pentru proiectele cu impact puternic, inclusiv pentru proiecte la scară redusă, și în special celor care sunt legate de actualele politici ale Uniunii Europene și celor care încurajează participarea la elaborarea agendei politice actuale și viitoare a Uniunii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexa – partea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate acțiunile vor fi puse în practică la nivel transnațional sau ar trebui să aibă o dimensiune europeană clară. Acestea vor încuraja mobilitatea cetățenilor și schimbul de idei în Uniunea Europeană.

Toate acțiunile vor fi puse în practică la nivel transnațional sau ar trebui să aibă o dimensiune europeană clară. Acestea vor încuraja participarea cetățenilor și schimbul de idei în Uniune.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Anexa – partea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Integrarea în rețea și accentul pus pe efectele multiplicatoare, inclusiv utilizarea celor mai avansate tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și a platformelor sociale, vor fi elemente importante care se vor reflecta atât în tipurile de activități, cât și în gama de organizații implicate. Va fi puternic încurajată dezvoltarea interacțiunii și a sinergiei între diferitele tipuri de părți interesate implicate în program.

Integrarea în rețea și accentul pus pe efectele multiplicatoare, inclusiv utilizarea celor mai avansate tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și a platformelor sociale, vor fi elemente importante care se vor reflecta atât în tipurile de activități, cât și în gama de organizații implicate. Va fi puternic încurajată dezvoltarea interacțiunii și a sinergiei între diferitele tipuri de părți interesate implicate în program și participarea grupurilor greu accesibile.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Anexa – partea 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific 1: Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria și identitatea Uniunii și stimularea dezbaterii, a reflecției și a colaborării în rețea.

Obiectivul specific 1: Sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, istoria Uniunii și istoria recentă a Europei, pentru a promova toleranța, înțelegerea reciprocă, identitatea comună, valorile și stimularea dezbaterii, a reflecției și a colaborării în rețea.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Anexa – partea 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific 2: Încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii și prin promovarea oportunităților de implicare în societate și voluntariat la nivelul Uniunii.

Obiectivul specific 2: Încurajarea și creșterea participării cetățenilor la procesul decizional al Uniunii și la promovarea participării civice, inclusiv dezvoltarea de noi proceduri și instrumente democratice.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului

+:

–:

0:

19

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  În special dreptul fiecărui cetățean de a participa la viața democratică a Uniunii și faptul că datoria instituțiilor este să ia deciziile în modul cel mai deschis și mai apropiat de cetățeni, să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.
 • [2]  Decizia nr. 1904/2006/CE de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” cuprinde un pachet financiar de 215 milioane de euro (L 378/36 din 27.12 2006).

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”

Referințe

COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)

Data prezentării la PE

0.0.0000

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

CULT

0.0.0000

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

0.0.0000

LIBE0.0.0000

 

AFCO0.0.0000

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

PETI27.1.2012

 

 

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

  Data anunțului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Hannu Takkula

23.1.2012

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

 

Contestarea temeiului juridic

  Data avizului JURI

CULT5.3.2012

 

/

JURI

28.3.2012

Modificarea resurselor financiare

  Data avizului BUDG

CULT0.0.0000

 

/

BUDG0.0.0000

 

Consultarea Comitetului Economic și Social European de către PE - data deciziei în plen

0.0.0000

Consultarea Comitetului Regiunilor de către PE - data deciziei în plen

0.0.0000

Examinare în comisie

29.2.2012

29.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Data adoptării

27.11.2012

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dieter-Lebrecht Koch

Data depunerii

0.0.0000

Observații (date disponibile într-o singură limbă)

...