POROČILO o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020

11.12.2012 - (COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalec: Hannu Takkula


Postopek : 2011/0436(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0424/2012
Predložena besedila :
A7-0424/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020

(COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (COM(2011)0884),

–   ob upoštevanju člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0000/2011),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve z dne 28. marca 2012 o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012[1] ,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 18. julija 2012[2],

–   ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenj Odbora za proračun, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za ustavne zadeve (A7-0424/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le predlog za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

3.  opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo[3]; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo Unija lahko uresničila svoje obstoječe politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe ter se odzivala na nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih prednostnih političnih nalog ali projektov bi bilo mogoče kljub dokazani evropski dodani vrednosti povsem opustiti; poudarja, da četudi bi povečali raven sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013, se za doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in za načelo solidarnosti Unije lahko nameni le omejen finančni prispevek;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 167 in 352 Pogodbe,

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog Uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020.

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

črtano

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom in zahtevo po soglasju v Svetu iz prvega stavka člena 352(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 11 Pogodbe o Evropski uniji morajo institucije državljanom in predstavniškim združenjem dajati možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije ter vzdrževati odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.

(1) V skladu s členoma 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije, institucije pa bi morale državljanom in predstavniškim združenjem dajati možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije ter vzdrževati odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Sodišče Evropske unije je pojasnilo, da je poseganje po dvojni pravni podlagi možno „izjemoma, če ima akt hkrati več ciljev ali sestavnih delov, ki so neločljivo povezani in med njimi nobeden ni drugotnega in posrednega pomena glede na druge”¹, in jasno je, da gre v zvezi s programom, uvedenim s to uredbo, za tak primer, saj sta dva glavna cilja, in sicer povečanje zavesti o spominu in spodbujanje državljanske udeležbe, enakopravna.

 

__________________

 

¹ Glej zadevo C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009] ZOdl I 7585, odstavek 45, zadevo C 166/07, Parlament proti Svetu [2009] ZOdl I 7135, odstavek 42, in v njih navedeno sodno prakso.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Omogočiti sodelovanje državljanov v demokratičnem življenju Unije predpostavlja skupne dejavnosti Unije v korist temeljnih svoboščin, človekovih pravic in demokracije, kulturne raznolikosti, strpnosti in solidarnosti v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Biti evropski državljan z uveljavljenimi pravicami ima objektivno gledano jasno dodano vrednost, vendar Unija ni vedno učinkovita pri izpostavljanju povezave med reševanjem širokega razpona gospodarskih in družbenih težav ter politikami Unije. Zato prepričljivi dosežki v smislu miru in stabilnosti v Evropi, dolgoročne trajnostne rasti, stabilnih cen, učinkovite zaščite potrošnikov in okolja ter spodbujanja temeljnih pravic niso vedno vodili do močnega občutka pripadnosti državljanov Uniji.

(3) Biti evropski državljan z uveljavljenimi pravicami ima objektivno gledano jasno dodano vrednost, vendar Unija ni vedno učinkovita pri izpostavljanju povezave med reševanjem širokega razpona gospodarskih in družbenih težav ter politikami Unije. Unija želi s celovitim vključevanjem svojih državljanov v oblikovanje svojih politik okrepiti občutek pripadnosti, ki je zlasti potreben v času gospodarske in socialne krize, ko se rado pozabi na njene dosežke v smislu miru in stabilnosti v Evropi, zaščite potrošnikov in okolja ter spodbujanja temeljnih pravic in svoboščin.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, so potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena prizadevanja prek nadnacionalnih dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. Evropska državljanska pobuda zagotavlja edinstveno priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri razvoju zakonodaje EU.

(4) Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, obenem pa spodbujali zavest skupnega državljanstva po zaslugi boljšega vzajemnega poznavanja, so potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena prizadevanja. Potrebni so ukrepi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki bodo vključili ljudi v nadnacionalne dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. Evropska državljanska pobuda nudi priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri razvoju zakonodaje EU ter v javnosti spodbuja širši dialog o zadevah Unije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Program bi v prid izboljšanemu udejstvovanju evropskih državljanov v zadevah Unije moral upoštevati tudi resolucijo Evropskega Parlamenta z dne 14. junija 2012 o javnih posvetovanjih in njihovi razpoložljivosti v vseh jezikih Evropske unije1, v kateri Parlament Komisijo v drugem odstavku poziva, naj zagotovi, da se pravica vsakega državljana EU, da stopi v stik z institucijami Unije v katerem koli od uradnih jezikov Unije, spoštuje in se uveljavlja v celoti, tako da zagotovi dostopnost javnih posvetovanj v vseh uradnih jezikih Unije, da vsa posvetovanja obravnava enako in da med posvetovanji ni jezikovne diskriminacije.

 

__________________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0256.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 določa akcijski program, ki je potrdil potrebo po spodbujanju trajnostnega dialoga z organizacijami civilne družbe in občinami ter po podpori aktivnega udejstvovanja državljanov.

(5) Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 določa akcijski program, ki je potrdil potrebo po spodbujanju trajnostnega dialoga z organizacijami civilne družbe in javnimi organi na vseh teritorialnih ravneh ter po podpori aktivnega udejstvovanja državljanov, zlasti mladih.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno posvetovanje in zaporedni posvetovalni srečanji z zainteresiranimi stranmi so potrdili, da se novi program zdi pomemben organizacijam civilne družbe in sodelujočim posameznikom in da ga je treba uvesti, da bo učinkoval na organizacijsko raven v smislu krepitve zmogljivosti, na osebni ravni pa v smislu večjega zanimanja za zadeve Unije.

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno posvetovanje in zaporedni posvetovalni srečanji z zainteresiranimi stranmi so potrdili, da se novi program zdi pomemben organizacijam civilne družbe in sodelujočim posameznikom in da ga je treba uvesti, da bo učinkoval na organizacijsko raven v smislu aktivne udeležbe, boljšega seznanjanja in večjega zanimanja državljanov za zadeve Unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kar zadeva teme projektov, njihovo vpetost v lokalne in regionalne okvire ter sestavo zainteresiranih strani, morajo obstajati pomembne sinergije z drugimi programi Unije, in sicer na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja, mladih in kulture, pravosodja, enakosti žensk in moških, nediskriminacije in regionalne politike.

(7) Kar zadeva teme projektov, njihovo vpetost v lokalne in regionalne okvire ter sestavo zainteresiranih strani, morajo obstajati pomembne sinergije z drugimi programi Unije, in sicer na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja, mladih, sektorja prostovoljstva in kulture, športa, pravosodja, enakosti žensk in moških, nediskriminacije, pa tudi medgeneracijske solidarnosti in regionalne politike.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Te sinergije se lahko dosežejo tudi z uporabo ustreznih upravnih proračunov različnih generalnih direktoratov Komisije, namenjenih javnemu sodelovanju, dialogu in partnerstvu za izvajanje členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za krepitev vseh vidikov javnega življenja mora novi program zajeti širok razpon različnih ukrepov in med drugim vključevati srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik.

(8) Za krepitev vseh vidikov javnega življenja mora novi program zajeti širok razpon različnih ukrepov, med drugim srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, pobude za večjo ozaveščenost in za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine – kot sta obisk evropskih institucij ali obisk hiše evropske zgodovine – za večjo ozaveščenost državljanov EU, zlasti mladih, o zgodovini in delovanju Unije, in razprave o vprašanjih evropskih politik, kot je razprava o prihodnosti Evrope ali o vprašanjih, ki so za državljane bistvenega pomena.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu1 ter Sklepi Sveta z zasedanja 9. in 10. maja 2011 o spominu na zločine, ki so jih zagrešili totalitarni režimi v Evropi, poudarjajo pomen oživljanja spomina kot načina za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti ter poudarjajo pomembno vlogo Evropske unije pri lajšanju, delitvi in spodbujanju kolektivnega obujanja spomina na te zločine. Zato bi bilo treba upoštevati pomen zgodovinskih, kulturnih in medkulturnih vidikov, pa tudi obstoječe povezave med spominom in evropsko identiteto.

 

__________________

 

1 UL C 137E, 27.5.2010, str. 25.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Uravnotežena razdelitev finančnih virov med dvema sklopoma programa je pomembna in ustrezna, saj prizadevanja na področju dediščine, ki je skupna Evropejcem, in delitev kolektivnih spominov tako na trpljenje kot na uspehe, prispevajo k ustvarjanju evropske državljanske kulture tako kot ukrepi, ki so neposredno usmerjeni v spodbujanje državljanske udeležbe.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Horizontalna razsežnost programa mora zagotavljati vrednotenje in prenosljivost rezultatov za močnejši učinek in dolgoročno trajnost. V ta namen je treba začete dejavnosti jasno povezati z evropsko politično agendo, ustrezno pa mora biti tudi obveščanje o njih.

(9) Horizontalna razsežnost programa mora zagotavljati vrednotenje in prenosljivost rezultatov za močnejši učinek in dolgoročno trajnost, med drugim z mreženjem, platformami za izmenjavo informacij ali izmenjavo znanja in najboljše prakse, vključno s specifičnimi metodami, kot so širitev uporabe informacijskih tehnologij, podatkovnih zbirk in družbenih medijev.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večjezično naravo EU.

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju in udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v projektih in dejavnostih, pri čemer je treba upoštevati kulturno, jezikovno in geografsko raznolikost Unije in potrebo po vključevanju težko dosegljivih skupin. Sodelovanje v programu bi bilo treba omogočiti zlasti majhnim in srednje velikim projektom, namesto da se ga omeji na velike projekte, da bosta zagotovljeni večja prožnost in boljša dostopnost programa za državljane Unije. Posebej je treba paziti, da so upravni in finančni postopki poenostavljeni.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je povečati prožnost in dostopnost programa za evropske državljane in njihove skupine, pa tudi zmanjšati upravno breme.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Bolj bi bilo treba vrednotiti in spodbujati udeležbo fizičnih oseb čezmorskih držav ali ozemelj, ki imajo evropsko državljanstvo, ter pristojnih javnih in/ali zasebnih organizacij in institucij čezmorskih držav ali ozemelj, da bi se krepile vezi z Unijo in kar se da učinkovito obveščalo o njenih vrednotah na teh ozemljih, ki so „izpostave” Unije v svetu.

Obrazložitev

Prebivalci čezmorskih držav in ozemelj bi kot evropski državljani morali imeti možnost sodelovanja v tem programu. Nova odločitev čezmorskega združenja predvideva, da lahko čezmorske države in ozemlja sodelujejo v vseh evropskih programih.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Cilja vzpostavitve globoke in trajnostne demokracije ter razvoja uspešne civilne družbe sta skupna tako programu, ki ga uvaja ta uredba, kot tudi evropskemu sosedskemu instrumentu. Unija državam, ki sodelujejo pri evropskemu sosedskem instrumentu, ponuja privilegiran odnos, ki temelji na vzajemni zavezanosti skupnim vrednotam in načelom.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja programa določa finančni okvir, ki pomeni prednostni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem postopku v smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Y med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah, proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja programa določa predvideni finančni okvir, ki pomeni finančni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem postopku v smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Y med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah, proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 12(1).

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Viri, dodeljeni za dejavnosti obveščanja v skladu s to uredbo, prispevajo tudi k celostnemu obveščanju o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, kolikor so povezani s splošnimi cilji te uredbe.

črtano

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Prednost glede donacij bodo imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami EU s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende EU. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto.

(16) Posebno pozornost je treba posvetiti donacijam za projekte z močnim učinkom, ne glede na njihovo velikost, ali tistim, ki imajo drugače velik potencial, zlasti tistim, ki so neposredno povezani s politikami Unije ali vprašanji, ki jih državljani označijo za zelo pomembna in ki imajo participativni učinek na oblikovanje politične agende Unije ter tistim, ki so predlagani v državah članicah, kjer je nizka stopnja aktivnosti civilne družbe ali državljanske in politične udeležbe. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti, tako da bo mogoče vanj vključiti tudi manjše projekte in težko dosegljive skupine, med drugim z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto, kar omogoča boljše upoštevanje realnih stroškov projektov, zlasti specifičnih stroškov, ki nastanejo zaradi njihovega geografskega položaja.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu z globalnim ciljem prispevanja k razumevanju Evropske unije in spodbujanja državljanske udeležbe program prispeva k naslednjemu splošnemu cilju:

2. V skladu z glavnim ciljem približevanja Evrope državljanom sta splošna cilja programa:

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – alinea -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– s pomočjo spomina prispevati k boljšemu razumevanju Unije pri državljanih in h krepitvi njihovega občutka pripadnosti Uniji, ki je združena v svoji raznolikosti, da se razvije občutek skupne zgodovine;

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– krepitev spomina in spodbujanje zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije.

– krepitev evropskega državljanstva in izboljšanje pogojev za državljansko in demokratično udeležbo ter medkulturni dialog na ravni Unije, z boljšim razumevanjem institucij in politik Unije ter političnih razmerij v njej.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program ima naslednje specifične cilje, ki se izvajajo z ukrepi na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

Program ima naslednje specifične cilje, ki se izvajajo z ukrepi na nadnacionalni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

1. povečanje ozaveščenosti o spominu, skupni zgodovini, kulturni dediščini, identiteti in cilju Unije, da spodbuja mir, strpnost, medsebojno razumevanje, svoje vrednote, svojo kulturno in jezikovno raznolikost ter blaginjo svojega ljudstva s spodbujanjem razprav, dejanj, refleksije in razvoja omrežij ter z združevanjem ljudi iz lokalnih skupnosti in združenj po vsej Evropi, da bi si delili in izmenjali izkušnje ter da bi se od zgodovine kaj naučili;

(Besedilo tega pododstavka se prav tako uporabi za Prilogo – del 3 – oddelek 1 – uvodno besedilo)

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Napredek se bo meril po številu neposredno in posredno doseženih upravičencev, kakovosti projektov ter deležu prijaviteljev, ki se prijavijo prvič.

črtano

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja postopka oblikovanja politik Unije in spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

2. spodbujanje stikov med državljani in organizacijami civilne družbe iz vseh sodelujočih držav, pa tudi demokratične in državljanske udeležbe ter medkulturnega dialoga na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja in udeležbo v procesu oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

(Besedilo tega pododstavka se prav tako uporabi za Prilogo – del 3 – oddelek 2 – uvodno besedilo)

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Napredek se bo meril po številu neposredno in posredno doseženih upravičencev, pogledu upravičencev na EU in njene institucije, kakovosti projektov ter deležu prijaviteljev, ki se prijavijo prvič.

črtano

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. s posebnim poudarkom na Romih in drugih manjšinah v Uniji za olajšanje njihove integracije v smislu polnopravnih državljanov unije.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spomin in evropsko državljanstvo“;

(a) krepitev spomina na evropsko zgodovino in razvijanje občutka za evropsko identiteto in pripadnost Uniji“;

(besedilo tega pododstavka se prav tako uporabi za Prilogo – del 1 – oddelek 1 – naslov)

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) demokratično delovanje in državljanska udeležba“.

(b) krepitev evropskega državljanstva z demokratičnim delovanjem in državljansko udeležbo“

(Besedilo tega pododstavka se prav tako uporabi za Prilogo – del 1 – oddelek 2 – naslov)

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi vrednotenja“).

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi širjenja in množenja“).

Obrazložitev

Nekatere rezultate projektov je mogoče širiti, medtem ko so drugi primerni za množenje (pogosto, večkratno uporabo).

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za dosego ciljev programa bodo v njegovem okviru med drugim financirane naslednje vrste ukrepov, izvajanih na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

2. Za dosego ciljev programa se v njegovem okviru med drugim (vendar ne izključno) financirajo naslednje vrste ukrepov, izvajanih na nadnacionalni ravni, ali z evropsko razsežnostjo:

 

(a) dejavnosti vzajemnega učenja in sodelovanja, kot so:

srečanja državljanov, partnerstva med mesti,

– srečanja in okrogle mize državljanov, partnerstva med mesti, mreže partnerskih mest ter skupni projekti lokalnih organov, civilne družbe in drugih lokalnih akterjev;

vzpostavljanje in delovanje nadnacionalnih partnerstev in mrež,

projekti, izvedeni na podlagi nadnacionalnih partnerstev, vključno z različnimi zainteresiranimi stranmi iz člena 6, sodelovanje med raznovrstnimi organizacijami, kot so platforme za sodelovanje civilne družbe, in dialog med civilno družbo ter institucijami Unije;

 

– projekti zgodovinskega spomina z evropsko razsežnostjo;

 

– izmenjave, ki med drugim temeljijo na uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in/ali družbenih medijev;

podpora organizacijam, ki so v splošnem evropskem interesu,

(b) strukturna podpora organizacijam, kot so:

– grajenje skupnosti in razprave o državljanskih vprašanjih, ki temeljijo na uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

– organizacije, ki so v splošnem evropskem interesu, kakor so opredeljene v členu … izvedbenih pravil Uredbe (EU) XX/2012 [finančna uredba], kot so evropska omrežja in evropska izobraževalna središča, ki si prizadevajo za uresničitev ciljev v evropskem interesu;

– dogodki na ravni Unije,

– kontaktne točke programa „Evropa za državljane“;

– razprave/študije in posredovanje o ključnih trenutkih evropske zgodovine, zlasti za ohranjanje spomina na zločine nacizma in stalinizma,

– informacijske/svetovalne strukture programa v državah članicah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

– refleksija/razprave o skupnih vrednotah,

(c) analitične dejavnosti na ravni Unije, kot so:

– pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju,

– izbrane študije, ki se osredotočajo na vprašanja, vezana na cilje programa;

ukrepi, ki izkoriščajo in nadalje vrednotijo rezultate podprtih pobud,

(d) ukrepi za večjo ozaveščenost o programu ter dejavnosti ozaveščanja in širjenja informacij za izkoriščanje in nadaljnje vrednotenje rezultatov podprtih pobud in za poudarek primerov dobre prakse različnih organizacij in organov, kot so:

– študije o vprašanjih, povezanih z državljanstvom in državljansko udeležbo,

– dogodki na ravni Unije, vključno s konferencami, spominskimi slovesnostmi ali podelitvami nagrad;

– podpora informacijskim/svetovalnim strukturam programa v državah članicah.

– medsebojni strokovni pregledi, srečanja strokovnjakov in seminarji;

 

– razprave/študije in intervencije o ključnih trenutkih evropske zgodovine in evropskega povezovanja, med drugim za ohranjanje spomina na zločine diktatur v novejši evropski zgodovini, kot so nacizem, fašizem ter totalitarni komunistični režimi, vključno s stalinizmom, s ciljem ohraniti mirno sobivanje v Evropi;

 

– pobude za vključitev starejših pri ohranjanju spomina o glavnih dogodkih, ki so zaznamovali evropsko zgodovino;

 

– počastitev spomina o pomembnih zgodovinskih dogodkih in spodbujanje njihovega poznavanja;

 

– pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju ter za zagotovitev več informacij o pravicah in obveznostih evropskega državljanstva in na splošno o človekovih pravicah;

 

– refleksija/razprave o skupnih vrednotah;

 

– pobude za večjo ozaveščenost v boju proti diskriminaciji in ksenofobiji.

Obrazložitev

Opravljena je bila reorganizacija ukrepov glede na vrsto dejavnosti.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Sklopa iz odstavka 1 sta opisana v prilogi k tej uredbi.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Donacije Unije se lahko zagotovijo na podlagi posebnih sporazumov in v posebnih oblikah, kot so donacije za poslovanje ali donacije za ukrepe.

1. Donacije Unije se lahko zagotovijo v obliki donacij za poslovanje ali donacij za ukrepe.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Oddaja javnih naročil bo zajemala nakup storitev, kot so organizacija prireditev, študije in raziskave, orodja za informiranje in širjenje informacij, spremljanje in vrednotenje.

2. Oddaja javnih naročil bo zajemala nakup storitev, ki bodo dovolile izvedbo in/ali uprizoritev prireditev, študije in raziskave, orodja za informiranje in širjenje informacij ter spremljanje in vrednotenje.

Obrazložitev

Ker beseda „program“, kot se uporablja v tem sklepu, pomeni program „Evropa za državljane“, utegne njena uporaba povzročati zmedo. Pomembno je tudi poudariti, da bi bilo treba tukaj uporabljati javna naročila, če se obravnavajo prireditve na programski ravni (neposredno besedilo).

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V programu lahko sodelujejo naslednje države (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države):

V programu lahko sodelujejo naslednje države:

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) države članice;

(a) države članice ter njihove čezmorske države in ozemlja, naštete v Prilogi II k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

Obrazložitev

Prebivalci čezmorskih držav in ozemelj bi kot evropski državljani morali imeti možnost sodelovanja v tem programu. Novi sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj predvideva, da lahko čezmorske države in ozemlja sodelujejo v vseh evropskih programih.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pristopne države, države kandidatke in potencialne kandidatke v skladu s splošnimi načeli ter splošnimi pogoji za sodelovanje navedenih držav v programih Unije, ki so določeni v ustreznih okvirnih sporazumih, sklepih Pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih;

(b) pristopne države, države kandidatke in potencialne kandidatke v skladu s splošnimi načeli ter splošnimi pogoji za sodelovanje navedenih držav v programih Unije, ki so določeni v ustreznih okvirnih sporazumih, sklepih Pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih; projekti ali programi, ki prejemajo finančna sredstva, morajo biti skladni z načeli in vrednotami Unije, kot so dobri sosedski odnosi, sodelovanje, sprava in vzajemno spoštovanje med narodi;

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropski spomin, državljanstvo in povezovanje, medkulturni dialog in vzajemno razumevanje med državljani, zlasti za lokalne in regionalne organe in organizacije, odbore za partnerstva med mesti, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), zavodi za kulturo in zgodovino, skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (vključno z zvezami prostovoljcev in preživelih) ter kulturne, mladinske, izobraževalne, raziskovalne in športne organizacije. Evropska komisija zagotovi poenostavitev upravnih postopkov, da bi olajšala dostop do programa.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program lahko zajema skupne dejavnosti na področju, ki ga zajema ta program, z zadevnimi mednarodnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in UNESCO, na podlagi skupnih prispevkov in v skladu s finančno uredbo.

Program lahko podpira skupne dejavnosti na področju, ki ga zajema ta program, z zadevnimi mednarodnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in UNESCO, na podlagi skupnih prispevkov in v skladu s finančno uredbo.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija izpelje program v skladu s finančno uredbo in določbami iz priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija se redno posvetuje z upravičenci programa ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki.

Komisija se redno posvetuje z upravičenci programa ter partnerji in strokovnjaki.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi skladnost in dopolnjevanje med tem programom in instrumenti z drugih področij dejavnosti Unije, zlasti izobraževanja, poklicnega usposabljanja, kulture, športa, temeljnih pravic in svoboščin, socialnega vključevanja, enakosti spolov, boja proti diskriminaciji, raziskovanja in inovacij, politike širitve in zunanjega delovanja Unije.

Komisija zagotovi skladnost in dopolnjevanje med ukrepi, ki se uporabljajo v programu, uvedenim s to uredbo, in instrumenti z drugih področij dejavnosti Unije, zlasti izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine, športa, kulture in avdiovizualnega sektorja, temeljnih pravic in svoboščin, socialnega vključevanja, enakosti spolov, medgeneracijske solidarnosti, prostovoljnega dela, boja proti diskriminaciji, raziskovanja in inovacij, informacijske družbe, politike širitve in sosedske politike, zlasti njenega čezmejnega sklopa, in zunanjega delovanja Unije.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa znaša 229 milijonov EUR.

1. V smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XXX/YYY med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju finančna referenčna sredstva za izvajanje programa znašajo najmanj 229 milijonov EUR. Letna dodeljena sredstva odobri proračunski organ.

Obrazložitev

Poudarjanje vloge proračunskega organa.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Viri, dodeljeni za dejavnosti obveščanja v skladu s to uredbo, prispevajo tudi h kritju celostnega obveščanja o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, kolikor so povezani s splošnimi cilji te uredbe.

črtano

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Proračunski organ odobri razpoložljiva letna proračunska sredstva brez poseganja v določbe uredbe Sveta, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko na kraju samem izvaja kontrole in preglede gospodarskih subjektov, ki jih táko financiranje neposredno ali posredno zadeva, v skladu s postopkom iz Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96, da bi ugotovil, ali obstaja goljufija, korupcija ali katera koli drugo protipravno ravnanje, ki vpliva na finančne interese Evropske unije v zvezi s sporazumom ali sklepom o donacijah ali pogodbo v zvezi s financiranjem Unije.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko na kraju samem izvaja kontrole in preglede gospodarskih subjektov, ki jih táko financiranje programa neposredno ali posredno zadeva, v skladu s postopkom iz Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96, da bi ugotovil, ali obstaja goljufija, korupcija ali katera koli drugo protipravno ravnanje, ki vpliva na finančne interese Unije v zvezi s sporazumom ali sklepom o donacijah ali pogodbo v zvezi s financiranjem programa s strani Unije.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na prvi in drugi pododstavek se v sporazumih o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, v sporazumih o donacijah, v sklepih o donacijah in v pogodbah, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisija, Računsko sodišče in urad OLAF izrecno pooblastijo za izvajanje takih revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem.

Brez poseganja v prvi in drugi pododstavek sporazumi o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter sporazumi in sklepi o dodelitvi sredstev in pogodbe, ki so posledica izvajanja te uredbe, Komisijo, Računsko sodišče in urad OLAF izrecno pooblaščajo za izvedbo takih revizij ter inšpekcij in pregledov na kraju samem v zvezi z načrti, ki spadajo v okvir programa.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Napredek pri posebnih ciljih iz člena 2 se meri s kazalniki, določenimi v Prilogi.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Donacije, odobrene v letu 2014

 

Za donacije, odobrene v letu 2014, se lahko obdobje upravičenosti izdatkov začne 1. januarja 2014, pod pogojem, da do izdatkov ne pride pred datumom, ko je bila vložena prijava za donacijo, ali datumom, s katerim se začne proračunsko leto upravičenca.

Obrazložitev

S spremembo se zagotovi, da se lahko program začne 1. januarja 2014, tudi če bi se postopek zavlekel.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – splošni podnaslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dodatne informacije o dostopu do programa

Dodatne informacije o podprtih ukrepih

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SKLOP 1: Spomin in evropsko državljanstvo

SKLOP 1: Krepitev spomina na evropsko zgodovino in razvijanje občutka za evropsko identiteto in pripadnost Uniji

(V naslovu so uporabljeni izrazi iz predloga spremembe k členu 3(1)(1)(a))

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklop je opredeljen glede na možne projekte in pobude, ki se lahko začnejo v okviru njegovega razdelka, ne pa glede na vrsto organizacij civilne družbe ali akterjev, ki se lahko prijavijo.

črtano

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem smislu in pri tem upoštevala raznovrstnost. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki odražajo razloge totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma in stalinizma) ter spomin na njihove žrtve. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost in spravo, da bi vključili mlajšo generacijo.

Sklop bo podpiral dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski zgodovini in kulturni ter jezikovni raznolikosti ter o skupnih vrednotah v najširšem smislu in pri tem upošteval enakost med spoloma. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki spodbujajo razmišljanje in razpravo o vzrokih za vzpon totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki je vodil v holokavst, in totalitarnih komunističnih režimov, vključno s stalinizmom) ter spomin na žrtve njihovih zločinov. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge ključne trenutke v nedavni evropski zgodovini, ter pomembne mejnike v evropskem povezovanju. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje s pomočjo medkulturnega dialoga, spravo ter zgodovinski spomin in občutek pripadnosti k Uniji kot sredstva za preseganje preteklosti in izgradnjo prihodnosti, zlasti zato, da bi vključili mlajšo generacijo ter se hkrati borili proti rasizmu in nestrpnosti..

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 25 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SKLOP 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

SKLOP 2: Krepitev evropskega državljanstva z demokratičnim delovanjem in državljansko udeležbo

(V naslovu so uporabljeni izrazi iz predloga spremembe k členu 3(1)(1)(b))

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklop je opredeljen glede na možne projekte in pobude, ki se lahko začnejo v okviru njegovega razdelka, ne pa glede na vrsto organizacij civilne družbe ali akterjev, ki se lahko prijavijo. Sklop bo vseboval dejavnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo v najširšem smislu, s posebnim poudarkom na metodah strukturiranja za dolgoročno trajnost. V njem bodo prednostno obravnavane pobude in projekti, ki so jasno povezani z evropsko politično agendo.

Sklop bo vseboval dejavnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo v najširšem smislu, s posebnim poudarkom na metodah strukturiranja, da bi se zagotovilo, da bodo financirane dejavnosti imele trajni učinek. V njem bodo prednostno obravnavane pobude in projekti, zlasti mali projekti civilne družbe ter malih in srednje velikih organizacij, ki so jasno povezani z evropsko politično agendo, ter tisti, ki bodo vključevali sodelovanje in mreženje, dialog med civilno družbo in institucijami Unije ter metode, osredotočene na državljane, in tematike, za katere bodo državljani menili, da so zelo pomembne. Prizadeval si bo tudi za vključevanje težko dosegljivih skupin.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklop lahko zajema tudi projekte in pobude, ki razvijajo priložnosti za solidarnost, družbeno delovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Sklop lahko zajema tudi projekte in pobude, ki razvijajo priložnosti za vzajemno razumevanje ter solidarnost in spodbujajo participativno demokracijo, družbeno delovanje, mreženje in prostovoljstvo.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Še vedno je treba storiti veliko za pritegnitev večjega števila žensk k političnemu in gospodarskemu odločanju. Mnenje žensk mora biti bolj upoštevano in izvajano s strani odgovornih za odločitve politik, ki vplivajo na življenje ljudi.

Še vedno je treba storiti veliko za vključitev večjega števila mladih in žensk ter kulturnih manjšin v demokratično sodelovanje ter v politično in gospodarsko odločanje. Njihovo mnenje mora biti bolj upoštevano in izvajano s strani odgovornih za odločitve politik, ki vplivajo na življenje ljudi.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ker je popolna integracija manjšin stalni cilj Unije, se bo bolj konstruktivno pristopilo k spodbujanju njihovega političnega in državljanskega sodelovanja.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 60 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

HORIZONTALNI UKREP: Vrednotenje

HORIZONTALNI UKREP: Ukrepi za širjenje in množenje rezultatov

Obrazložitev

Ker imamo opraviti z ukrepi, ki so horizontalni in so v nekaterih primerih precej abstraktni, bi morala njihova poimenovanja nakazovati, kaj so. Poleg tega niso samo rezultati sami tisto, kar je treba razširjati; njihov vpliv in dodano vrednost, ki jo prenašajo, je treba izkoristiti večkrat in v nekaterih primerih v drugih sektorjih. Navedba besede množenje navaja na tako razmišljanje. Če je oblikovanje nove metodologije eden od rezultatov projekta, jo je mogoče še velikokrat uporabiti pri kasnejših projektih.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta ukrep je opredeljen za program v celoti in se uporablja za sklop 1 in sklop 2.

Ta ukrep je opredeljen za program v celoti in se uporablja za sklop 1 in sklop 2. Uporablja se le, če je to koristno, potrebno in sorazmerno.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpiral bo pobude, ki prispevajo k večji prenosljivosti rezultatov ter zagotavljajo večjo donosnost naložb in boljše učenje na podlagi izkušenj. Razlog za ta ukrep je nadaljnje „vrednotenje“ in izkoriščanje rezultatov pobud, začetih za povečanje dolgoročne trajnosti.

Podpiral bo kontaktne točke programa Evropa za državljane in pobude, ki delujejo v državah, v katerih se izvaja program, in ki prispevajo k večji prenosljivosti rezultatov ter zagotavljajo večjo donosnost naložb in boljše učenje na podlagi izkušenj. Razlog za ta ukrep je nadaljnje „vrednotenje“ in izkoriščanje rezultatov začetih pobud, da bi zagotovili njihov trajen učinek.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj med zainteresiranimi stranmi na lokalni in regionalni ravni, vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer z usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredno izmenjavo, usposabljanje za vodje usposabljanja, pa tudi npr. razvoj podatkovne zbirke organizacij/projektov, financiranih v okviru programa.

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj in znanja med zainteresiranimi stranmi, tudi na lokalni in regionalni ravni in vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer z družbenimi mediji ali usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredne izmenjave in usposabljanje za vodje usposabljanja, pa tudi npr. razvoj orodij IKT, ki bi dajala informacije o organizacijah/projektih, financiranih v okviru programa

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – oddelek 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 5 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami Unije s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende Unije.

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti ne glede na njihovo velikost, vendar z močnim učinkom, ali ki imajo drugače velik potencial, zlasti tisti, ki bodo povezani s politikami Unije ali z vprašanji, ki jih državljani navedejo kot zelo pomembna, s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende Unije.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljanje programa in večino ukrepov bo lahko centralno upravljala izvajalska agencija.

Upravljanje programa in večino ukrepov bo centralno upravljala izvajalska agencija. Izvajalska agencija bi morala pri izbiri projektov kolikor mogoče zagotoviti geografsko ravnotežje pri dodelitvi finančnih sredstev in nadzorovati, da poteka izplačevanje sredstev za projekt na podlagi dejanske porabe. Izvajalska agencija bi morala tudi nuditi informacije, svetovanje in usposabljanje v jeziku prijavitelja.

Obrazložitev

Z uredbo se določi, katera institucija usklajuje programe.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi ukrepi se bodo izvajali na nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali imeti jasno evropsko razsežnost. Spodbujali bodo mobilnost državljanov in izmenjavo zamisli v Evropski uniji.

Vsi ukrepi se bodo izvajali na nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali imeti evropsko razsežnost. Spodbujali bodo sodelovanje državljanov in izmenjavo zamisli v Uniji.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mreženje in osredotočenost na multiplikativne učinke, vključno z uporabo najsodobnejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in družbenih medijev, bosta pomembni prvini, ki se bosta odražali v vrstah dejavnosti in razponu sodelujočih organizacij. Močno se bodo spodbujali medsebojni stiki in sinergije med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki sodelujejo v programu.

Mreženje in osredotočenost na multiplikativne učinke, vključno z uporabo najsodobnejših IKT in družbenih medijev, zlasti da se tako doseže mlajša generacija, bosta pomembni prvini, ki se bosta odražali v vrstah dejavnosti in razponu sodelujočih organizacij. Močno se bodo spodbujali medsebojni stiki in sinergije med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki sodelujejo v programu, ter sodelovanje težko dosegljivih skupin.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko po potrebi opravlja dejavnosti obveščanja, izdajanja publikacij in širjenja informacij, s čimer zagotavlja splošno seznanjenost z dejavnostmi, podprtimi v okviru programa, ter velik vpliv teh dejavnosti.

Komisija bo po potrebi opravljala dejavnosti obveščanja, izdajanja publikacij in širjenja informacij, s čimer zagotavlja splošno seznanjenost z dejavnostmi, podprtimi v okviru programa, ter velik vpliv teh dejavnosti. S tem se poudarijo informacije in obveščanje na ravni držav članic v vseh uradnih jezikih Unije.

Obrazložitev

Program zadeva evropsko državljanstvo in zato je treba spodbujati občevanje v 23 uradnih jezikih (v 24 od leta 2013), četudi na ravni izvajanja projektov kot delovni jeziki prevladujejo angleščina, francoščina in nemščina. To je eno od temeljnih načel EU.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dodeljena proračunska sredstva zajemajo tudi celostno obveščanje o političnih prednostnih nalogah Unije. Spremljanje

črtano

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za upravljanje programa bo namenjenih približno 10 % celotnega proračuna.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V specifičnih ciljih iz člena 2 so opisani rezultati, za katere si je treba prizadevati v okviru programa. Napredek se bo meril z uporabo kazalnikov uspešnosti, kot sledi:

V specifičnih ciljih iz člena 2 so opisani rezultati, za katere si je treba prizadevati v okviru programa. Napredek se bo meril z uporabo kazalnikov uspešnosti, kot so:

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj št. 1: večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

Specifični cilj št. 1: povečanje ozaveščenosti o spominu, skupni zgodovini, kulturni dediščini, identiteti in cilju Unije, da spodbuja mir, strpnost, medsebojno razumevanje, svoje vrednote, kulturno in jezikovno raznolikost ter blaginjo svojih ljudi s spodbujanjem razprave, dejanj, refleksije in razvoja omrežij ter z združevanjem ljudi iz lokalnih skupnosti in združenj po vsej Evropi, da bi si delili in izmenjali izkušnje ter da bi se od zgodovine kaj naučili;

(V uvodnem besedilu tega oddelka so uporabljeni izrazi iz predloga spremembe k členu 2(1)(1))

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – razpredelnica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta tabela se črta.

(Glej od predloga spremembe 82 do predloga spremembe 88)

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kazalniki:

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število neposredno sodelujočih;

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število oseb, ki jih program posredno zadeva;

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število držav članic in drugih držav, vključenih v projekte;

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število projektov;

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 5 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– kakovost vlog za projekte in obseg, v katerem se lahko rezultati izbranih projektov dodatno uporabijo/prenesejo;

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo) – alinea 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– odstotek prijaviteljev, ki sodelujejo prvič.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj št. 2: Spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem razumevanja državljanov postopka oblikovanja politik Unije in spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Specifični cilj št. 2: spodbujanje stikov med državljani in organizacijami civilne družbe iz vseh sodelujočih držav, pa tudi demokratične in državljanske udeležbe ter medkulturnega dialoga na ravni Unije z razvijanjem njihovega razumevanja in udeležbe v procesu oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

(V uvodnem besedilu tega oddelka so uporabljeni izrazi iz predloga spremembe k členu 2(2)(1))

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – razpredelnica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta tabela se črta.

(Glej od predloga spremembe 91 do predloga spremembe 106)

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kazalniki:

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število neposredno sodelujočih;

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število oseb, ki jih program posredno zadeva;

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število sodelujočih organizacij;

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število držav članic in drugih držav, vključenih v projekte;

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 5 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– pogled upravičencev na Unijo in njene institucije;

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– kakovost vlog za projekte;

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– odstotek prijaviteljev, ki sodelujejo prvič;

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 8 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število nadnacionalnih partnerstev, vključno z različnimi zainteresiranimi stranmi;

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 9 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število mrež pobratenih mest;

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 10 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– število in kakovost pobud politik za spremljanje dejavnosti, ki jih program podpira na lokalni ali evropski ravni;

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 11 (novo) – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– geografska pokritost dejavnosti:

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 11 (novo) – alinea 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

• primerjava med odstotkom projektov, ki jih predloži ena država članica kot vodilna partnerica, in prebivalstvom te države članice kot odstotkom celotnega prebivalstva Unije;

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 11 (novo) – alinea 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

• primerjava med odstotkom projektov, izbranih na državo članico kot vodilno partnerico, in prebivalstvom te države članice kot odstotkom celotnega prebivalstva Unije;

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 11 (novo) – alinea 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

• primerjava med odstotkom projektov, ki jih predloži ena država članica kot vodilna partnerica ali sopartnerica, in prebivalstvom te države članice kot odstotkom celotnega prebivalstva Unije;

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – oddelek 2 – pododdelek 1 (novo) – alinea 11 (novo) – alinea 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

• primerjava med odstotkom projektov, izbranih na državo članico kot vodilno partnerico ali sopartnerico, in prebivalstvom te države članice kot odstotkom celotnega prebivalstva Unije;

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije Evropa za državljane (2012–2020), ki sledi sedaj veljavnemu programu (2007–2013), je, klub sorazmerno skromnemu proračunu (predvidena višina je 229 milijonov EUR), med najvidnejšimi programi, ki jih obravnava odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Cilj programa je krepitev spomina in spodbujanje zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije in je še vedno edini program, ki je izključno namenjen spodbujanju teh ciljev na evropski ravni.. Novi predlog programa je podoben obstoječemu programu Evropa za državljane (2007–2013), za katerega prav tako bil odgovoren poročevalec. To poročilo vsebuje stališče poročevalca o predlaganem programu.

Predlog Komisije je temeljil na vmesni oceni obstoječega programa in zatrjuje, da je upošteval posvetovanja s ključnimi zainteresiranimi stranmi. Komisija pa je, kljub znatnim podobnostim med obstoječim in prihodnjim programom, nekoliko presenetljivo in brez dodatne razlage opravila majhno, a bistveno spremembo v svojem predlogu: člen 352 PDEU je navedla kot edino pravno podlago programa. Ta člen določa posebni zakonodajni postopek, in sicer postopek odobritve, ki Evropskemu parlamentu omogoča le, da besedilo sprejme ali ga zavrne, ne pa, da ga spremeni. Po tem postopku ima Svet Evropske unije glavno vlogo. Predhodno, sicer v skladu s prej veljavno pogodbo EU (PES), je program imel dvojno pravno podlago za izpolnjevanje različnih ciljev, med drugimi državljanske udeležbe, kulturne raznolikosti in spomina, ter je bil sprejet v skladu s postopkom, ki se danes imenuje redni zakonodajni postopek.

Tako poročevalec kot tudi odbor CULT sta oklevala pri sprejetju predlagane pravne podlage in sprejeta je bila odločitev, da se pravna služba Parlamenta vpraša za mnenje. Pravna služba je v mnenju prišla do zaključka, ki ga je kasneje podprl tudi odbor Parlamenta JURI, da je za program ustrezna dvojna pravna podlaga, saj sta cilja programa enakovredna, hkrati pa zajeta v različnih členih PDEU, in sicer v členih 167 in 352. Poročevalec je večkrat poskušal rešiti zadevo, vendar ne Komisija ne Svet nista izkazala pripravljenosti, da bi spremenila svoje stališče o vprašanju.

To poročilo je bilo torej pripravljeno v času, ko je bil postopek na mrtvi točki. Poročevalec in odbor sta sklenila, da bosta poročilo v sedanji obliki zavrnila. Vendar je pomembno to, da je bilo to poročilo ob upoštevanju uspeha programa, njegovega pomena za evropske državljane, pa tudi jasne evropske „dodane vrednosti” sestavljeno tako, da je stališče Parlamenta o predlogu jasno. Poročevalec upa, da bosta Komisija in Svet njegova priporočila in spremembe, pa tudi kasnejša priporočila in spremembe njegovih kolegov, hitro upoštevala, tako da novi program ne bo zamujal, ali še huje, da ne bo odpovedan. Poročevalec želi poudariti, da je predlog, z izjemo predlagane pravne podlage, v sedanji obliki precej dober, in da je Svet besedilo še izboljšal.

Glede na tesen časovni razpored in da se zagotovi, da program ne bi zamujal zaradi delovanja Evropskega parlamenta, je poročevalec upošteval besedilo Sveta, objavljeno 4. maja 2012. Upati je, da se bo možno dogovoriti o končnem besedilu (tudi s Komisijo in s Svetom), ki bi bilo sprejeto na začetku leta 2013, kar bi omogočilo nemoten prehod s sedanjega programa Evropa za državljane na novi program.

Glavna priporočila in spremembe poročevalca glede na predlog so bili opravljeni na naslednjih področjih in/ali na naslednje načine:

a) sprememba pravne podlage, da bi se odražalo stališče Parlamenta, in sicer dvojna pravna podlaga: člena 352 in 167 PDEU;

b) okrepitev dela programa v zvezi s spominom, s poudarjanjem tega dela že med splošnimi cilji;

c) poudarjanje pomena malih lokalnih pobud in pobud „od spodaj navzgor“ ter vprašanj, ki jih državljani navedejo kot zanje zelo pomembna; upoštevanje tudi prihodnjega potenciala projektov, ne le njihovega kratkoročnega vpliva;

d) zmanjšanje na najnižjo možno mero proračunskih sredstev, namenjenih lastnim dejavnostim obveščanja Komisije, da bi se sredstva porabila, kjer so najbolj potrebna;

e) poudarjanje vloge športnih organizacij v predlogu;

f) zagotavljanje, v največji možni meri, geografskega ravnovesja pri razdelitvi sredstev.

Poleg tega želi poročevalec opozoriti na dejstvo, da mora Svet še razpravljati o proračunu, predvidenem v predlogu Komisije. O proračunu se bo razpravljalo, ko bo dokončan večletni finančni okvir. Zatem bi si poročevalec želel, da bi odbor CULT, pa tudi ves Evropski parlament, predlagala povečanje sredstev. Trenutno predvideni zneski niso niti enaki sredstvom obstoječega programa Evropa za državljane, če upoštevamo inflacijo.

MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 52(3) Poslovnika

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky, Inês Cristina Zuber

v imenu skupine GUE/NGL

Trenutno program „Evropa za državljane” (2007–2013) financira mnoge dejavnosti nevladnih organizacij in številna pobratenja.

Vendar je Svet, ob podpori večine poslancev odbora CULT, zelo spremenil prvotni predlog Komisije.

Po glasovanju v odboru bi bilo lahko 25 % programa (prvotno so bili 4 %) namenjenih „spominu na evropsko zgodovino”, dvoumni izraz, ki presega spomin, ji ga dolgujemo žrtvam totalitarnih režimov.

Ne strinjamo se z dejstvom, da se novim generacijam posredujejo zgodovinske neresnice, ki želijo enačiti komuniste in naciste, da se skušajo zriniti v pozabo fašistični režimi, ki so delovali na jugu Evrope, ter kolonialna preteklost.

Tako se žali spomin na vse komuniste in druge demokrate, ki so se borili proti tem režimom in so to plačali s svojim življenjem, ter se zavestno daje okrnjeno podobo zgodovine.

Glasovali smo proti temu poročilu, ker zagovarjamo:

– raznolikost in spoštovanje različnih kultur in narodov, ki sestavljajo Evropo,

– ločevanje med političnim delom ter delom zgodovinarjev in raziskovalcev,

– demokratična načela, ki vključujejo razpravo in možnost kritične vizije EU, njene izgradnje in zgodovine.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Doris Pack

predsednica

Odbor za kulturo in izobraževanje

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 (COM(2011)08842011/0436(APP))

Spoštovana gospa predsednica,

v pismu z dne 5. marca 2012 ste v skladu s členom 37 Poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje o ustreznosti pravne podlage, ki jo je Komisija izbrala za predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020. Komisija je predlog predložila 14. decembra 2011 na podlagi člena 352 PDEU. V svojem pismu ste podvomili v ustreznost tega, zlasti glede na dejstvo, da sedanji program „Evropa za državljane“ za obdobje 2007-2013 temelji na dvojni pravni podlagi, nekdanjima členoma 151 in 308 Pogodbe o ES (sedaj člena 167 in 352 PDEU), in je bil sprejet v postopku soodločanja.

Ozadje

I. Predlog

Komisija predlaga program „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020, ki izhaja iz obstoječega programa. Kot splošni cilj predloga njegov člen 1(2) določa: „V skladu z globalnim ciljem prispevanja k razumevanju Evropske unije in spodbujanja državljanske udeležbe program prispeva k naslednjemu splošnemu cilju: krepitev spomina in spodbujanje zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije.” Člen 2 predloga natančneje določa, da so cilji programa povečanje „ozaveščenosti o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja” (člen 2(1)) in „spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja postopka oblikovanja politik Unije” (člen 2(2)). Kot je navedeno v obrazložitvenem memorandumu predloga, je njegov namen „mobilizirati državljane na lokalni ravni za razpravo o konkretnih vprašanjih, ki so v evropskem interesu”[1]. Na ta način, kot pravi besedilo, se ti seznanijo z učinkom, ki ga imajo politike Unije na njihovo vsakdanje življenje.

Predlog v členih 3, 4, 5 in v nadaljevanju določa in opredeljuje, kako naj bi bili ti cilji doseženi (ukrepi, struktura programa, udeležba, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, izvajanje programa itd.).

II. Zadevne pravne podlage

1. Pravna podlaga predloga

Predlog temelji na členu 352 PDEU, ki se glasi:

„Člen 352

Če se v okviru politik, določenih v Pogodbah, izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev Pogodb potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata za to potrebnih pooblastil, Svet na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ukrepe. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.”

2. Predlagana sprememba pravne podlage

V vaši prošnji Odboru za pravne zadeve za mnenje o pravni podlagi omenjate možnost, da bi kot pravno podlago dodali člen 167 PDEU, ki se glasi:

„Člen 167

1. Unija prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

2. Dejavnost Unije je namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in, če je to potrebno, podpiranju in dopolnjevanju njihove dejavnosti na naslednjih področjih:

– izboljševanje poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov;

– ohranjanje in varstvo kulturne dediščine evropskega pomena;

– nekomercialna kulturna izmenjava;

– umetniško in književno ustvarjanje, tudi na avdio-vizualnem področju.

3. [...]

4. [...]

5. Kot prispevek k uresničevanju ciljev iz tega člena:

– Evropski parlament in Svet sprejmeta spodbujevalne ukrepe po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Odborom regij, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in predpisov držav članic; [...]”

III. Analiza

1. Načela, ki jih je uvedlo Sodišče

Kot poudarja Sodišče, je izbira pravne podlage ustavnega pomena[2] zaradi načela prenosa pristojnosti, ki vlada v Uniji. Sodišče pravi, da morajo ukrepi, kot splošno pravilo, temeljiti le na eni pravni podlagi. Ukrep, ki ima dva namena, dva cilja ali dva sestavna dela, mora temeljiti le na eni pravni podlagi, ki se določi glede na njegov prevladujoči sestavni del[3]. Dvojno pravno podlago je mogoče uporabiti le izjemoma, če ima akt hkrati več ciljev ali sestavnih delov, ki so neločljivo povezani in med njimi nobeden ni drugotnega in posrednega pomena glede na druge[4].

Sodišče je določilo tudi različna merila, po katerih se za vsak primer opredeli pravna podlaga. Ta merila so bila v sodni praksi Sodišča že večkrat našteta in jih je mogoče povzeti, kot sledi:

– izbira ni subjektivna, temveč mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti[5];

– med te dejavnike je treba vključiti cilj in vsebino zadevnega ukrepa[6].

Kar zadeva člen 352 PDEU kot pravno podlago, je Sodišče odločilo, da je ukrepanje v skladu s členom 352 upravičeno le, kadar v pogodbi ni drugih določb, ki bi Uniji podeljevale potrebne pristojnosti[7]. Posebna pravna podlaga, ki bi bila lahko v tem primeru ustrezna, je člen 167 PDEU.

2. Cilj predloga

Predlog sledi dvema ciljema: „spomin in evropsko državljanstvo“ in „demokratično delovanje in državljanska udeležba“ (člen 3(1)). Oba cilja sta enako pomembna, pri čemer eden ni podrejen drugemu.

a) „Spomin in evropsko državljanstvo“

V drugem odstavku člena 167 PDEU je omenjeno „izboljševanje poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov”. V predlogu se cilj „spomin“ nanaša na zgodovino Unije in je torej zajet v členu 167 PDEU. Omeniti velja, da čeprav„kultura” v predlogu ni izrecno omenjena in ni našteta med cilji, to ničesar ne spremeni: za uporabo člena 167 PDEU izrecna omemba „kulture” ni potrebna, saj zadostuje omemba „zgodovine”.

b) „Demokratično delovanje in državljanska udeležba“

Drugi cilj predloga, ki zadeva „državljansko udeležbo”, je povezan z evropskim državljanstvom. Pogodba ne vsebuje posebne pravne podlage za ukrepe, povezane s tem vprašanjem, zato bi se bilo treba zateči k členu 352 PDEU. Če želimo, da je člen 352 PDEU ustrezna pravna podlaga, je zadevno ukrepanje potrebno za dosego enega izmed ciljev pogodb (glej prej navedeno besedilo iz člena 352(1) PDEU). Člen 9 PEU uvaja državljanstvo Evropske unije, ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo[8]. Člen 11(1) PEU od institucij zahteva, da dajejo državljanom in predstavniškim združenjem „možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije“, s čimer se spodbuja aktivno državljanstvo. Slednjemu cilju je mogoče slediti z ukrepi predloga, ki se nanašajo na evropsko državljanstvo. Zato se zdi člen 352 za ta niz ukrepov ustrezna pravna podlaga.

3. „Evropa za državljane“ za obdobje 2007-2013

Primerjava s sedanjim programom – ki jo omenjate v vaši prošnji za mnenje o pravni podlagi – navedeno potrjuje: po eni strani poskuša sedanji program zagotoviti udeležbo evropskih državljanov v procesu evropske integracije, po drugi strani pa med evropskimi državljani razviti evropsko identiteto na osnovi priznanih skupnih vrednot, zgodovine in kulture. Kulturni vidik je zajet v členu 167 PDEU, medtem ko se je treba v zvezi z državljansko udeležbo, za katero pogodbe ne določajo posebne pravne podlage, zateči k členu 352 PDEU. Tako oba člena skupaj tvorita pravno podlago za različico programa „Evropa za državljane“ za leto 2006.

4. Postopkovni vidiki

Omeniti velja, da je treba v primeru, ko se člen 352 PDEU uporabi skupaj z drugimi določbami pogodbe, združiti zadevne postopkovne zahteve. Čeprav Sodišče na splošno vztraja, da je nemogoče uporabiti dvojno pravno podlago, kadar so postopki, ki veljajo za vsako izmed njiju, nezdružljivi[9], pa vprašanja združljivosti ni sprožilo v zvezi s členom 352 PDEU (saj z uporabo člena 352 PDEU avtomatsko ni možna nobena druga pravna podlaga). Po drugi strani pa Sodišče dopušča uporabo zahteve po soglasju iz člena 352 PDEU skupaj z drugimi postopki, kot je redni zakonodajni postopek[10]. Zdi se, da bi v danem primeru veljal redni zakonodajni postopek skupaj s soglasjem.

5. Mnenje pravne službe

Pravna služba je tako v sporočilu vašem odboru z dne 21. februarja 2012 kot v sporočilu z dne 15. marca 2012, ki je bilo izdano na prošnjo Odboru za pravne zadeve za mnenje o pravni podlagi, dejala, da bi morala biti pravna podlaga predloga člena 167 in 352 PDEU.

IV. Sklepne ugotovitve in priporočila

Odbor za pravne zadeve je zadevo obravnaval na seji 27. marca 2012. Soglasno je odločil[11], da kot ustrezno pravno podlago za predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 priporoči člena 167 in 352 PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)0884, obrazložitveni memorandum, str. 2.
 • [2]  Mnenje št. 2/00 z dne 6. decembra 2001 o kartagenskem protokolu [2001], Zbirka odločb I-9713.
 • [3]  Zadeva C-42/97, Parlament proti Svetu [1999], Zbirka odločb I-869, točki 39 in 40.
 • [4]  Zadeva C-441/06, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2007] ECR I-8887, točka 47.
 • [5]  Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987], Zbirka odločb 1439, točka 5.
 • [6]  Glej zadevo C-300/89, Komisija proti Svetu [1991], Zbirka odločb I-287, točka 10; zadevo C-411/06, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2009], ECR I-7585, točka 45, in zadevo C-166/07, Parlament proti Svetu [2009], ECR I-7135, točka 4.
 • [7]  Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987], Zbirka odločb 1493, točka 13; zadeva C-436/03, Parlament proti Svetu [2006], ECR I-3733, točke 36-46; zadeva C-166/07, Parlament proti Svetu [2009], ECR I-7135, točki 40-41.
 • [8]  „Unija pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in agencij. Vsi državljani držav članic so državljani Unije. Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča.”
 • [9]  Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991], Zbirka odločb ECR I-2867, točke 17-25.
 • [10]  Zadeva C-166/07, Evropski parlament proti Svetu, točka 69; glej na primer Uredbo (EU) št. 1232/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o finančnih prispevkih Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) (UL 346, 30.12.2010, str. 1.), ki v šestem sklicevanju navaja „v skladu z rednim zakonodajnim postopkom in zahtevo po soglasju v Svetu iz prvega stavka člena 352(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije”.
 • [11]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

MNENJE Odbora za proračun (16.11.2012)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira je Komisija poudarila, da bi bilo treba nadaljevati program “Evropa za državljane” 2007–2013. V svojem prvem obdobju obstoja je ta program pokazal, da je treba poglobiti znanje državljanov o zgodovini in koreninah EU ter njihovo ozaveščenost o projektu EU. Pogodba o Evropski uniji je bila pomemben korak k približevanju Unije državljanom in spodbujanju čezmejne razprave o političnih vprašanjih EU (nova državljanska pobuda je samo del tega procesa). Komisija predlaga, da bi povečali zmogljivosti za udeležbo državljanov. Novi program bo gradil na analizi prednosti in pomanjkljivosti obstoječega programa. Prispeval naj bi k bolj pristnim razpravam o vprašanjih, ki zadevajo Unijo, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in prek široke palete organizacij, da bo mogoče doseči množice državljanov, ki sicer ne iščejo priložnosti, da bi vplivali na zadeve Unije ali sodelovali v njih.

Proračun

Predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predvideva, da naj bi za program „Evropa za državljane“ porabili 229 milijonov EUR v tekočih cenah, v primerjavi z 215 milijoni EUR v trenutnem večletnem okviru. Poročevalka meni, da je to minimalni znesek (upoštevaje letno inflacijo), ki je potreben za uresničevanje tako pomembnih ciljev, kot sta evropsko državljanstvo in evropski spomin, v najboljšem primeru pa bi bilo treba ta proračun povečati za 5 do 10 %. Prepričana je, da bi morali že v zakonodajnem predlogu opredeliti, kako bo ta denar razdeljen med tri sklope programa. Prav tako bi bilo treba vključiti ustrezne sklice in varovalke, da bo zagotovljena večja prožnost in dostopnost programa za manjše skupine državljanov.

Cilji

Cilj programa je krepitev spomina in povečanje zmogljivosti za državljansko udeležbo na ravni Unije. Natančneje, program ima naslednje specifične cilje, ki se bodo izvajali z ukrepi na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

· večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

· spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvijanjem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, predvidena v zakonodajnem predlogu, le okvirni predlog za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

Obrazložitev

Zneskov v tematski pravni podlagi ni mogoče šteti za dokončne, dokler potekajo pogajanja o večletnem finančnem okviru, po načelu, da nič ni odločeno, dokler ni odločeno vse.

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo Unija lahko uresničila svoje obstoječe politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe ter se odzivala na nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih prednostnih političnih nalog ali projektov bi bilo mogoče kljub dokazani evropski dodani vrednosti povsem opustiti; poudarja, da bo mogoče za uresničevanje dogovorjenih ciljev, obveznosti in načela solidarnosti Unije kljub povečanju sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013 nameniti le omejen finančni prispevek;

 

__________________________________

 

¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Obrazložitev

Parlament želi Svet pozvati, naj v primeru, da bo zmanjšal zneske v večletnem finančnem okviru, opredeli „negativne prednostne naloge“, kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti in novim nalogam, ki jih mora Unija izvajati od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večjezično naravo EU.

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večjezično naravo EU. Sodelovanje v programu bi bilo treba omogočiti zlasti majhnim in srednje velikim projektom, namesto da se ga omeji na velike projekte, da bo zagotovljena večja prožnost in boljša dostopnost programa za državljane Unije. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti poenostavitvi upravnih in finančnih postopkov.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je povečati prožnost in dostopnost programa za evropske državljane in njihove skupine, pa tudi zmanjšati upravno breme.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja programa določa finančni okvir, ki pomeni prednostni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem postopku v smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Y med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah, proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

(12) Ta uredba za celotno obdobje trajanja programa določa okvirna finančna sredstva, ki pomenijo finančni referenčni okvir za proračunski organ v letnem proračunskem postopku v smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Y med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah, proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Uskladitev uvodne izjave s členom 12(1).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Prednost glede donacij bodo imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami EU s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende EU. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto.

(16) Prednost glede donacij bodo imeli projekti z močnim učinkom, ne glede na njihovo velikost ali velikost proračuna, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami EU s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende EU. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto.

Obrazložitev

Odločilni dejavnik pri dodeljevanju donacij ne bi smela biti velikost projekta ali upravičenca, temveč učinek v okviru promocije evropskega državljanstva.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Program bo sestavljen iz naslednjih sklopov: (a) „spomin in evropsko državljanstvo“;

(b) „demokratično delovanje in državljanska udeležba“.

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi „vrednotenja“).

1. Program bo sestavljen iz naslednjih sklopov: (a) „spomin in evropsko državljanstvo“;

(b) „demokratično delovanje in državljanska udeležba“.

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta.

Obrazložitev

Izraz „valorisation“ v standardni angleščini ne pomeni nič.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, ne glede na njihovo velikost in s posebnim poudarkom na mlajši generaciji, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Obrazložitev

Program ne bi smel biti omejen na velike projekte in združenja. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti mladim.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa znaša 229 milijonov EUR.

1. V smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XXX/YYY med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju finančna referenčna sredstva za izvajanje programa znašajo 229 milijonov EUR. Letna dodeljena sredstva odobri proračunski organ.

Obrazložitev

Poudarjanje vloge proračunskega organa.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Proračunski organ odobri razpoložljiva letna proračunska sredstva brez poseganja v določbe uredbe Sveta, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (12.10.2012)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Pripravljavec mnenja: Csaba Sógor

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Evropski projekt in razvoj Evrope morata odigrati pomembno vlogo pri premagovanju krize in trajnostni usmeritvi Evrope v rast, pri čemer se kot doslej lahko opirata na izkušnje, pridobljene v več kot 50 letih skupnih prizadevanj, pripravljenosti sodelovati, sodelovanja, ki presega narode in države, delitve bremen in pomoči, ki so jo bolj razviti namenjali bolj zapostavljenim. Vsi ti dejavniki, skupaj z dodatnimi dejstvi in občutji, sestavljajo evropski duh, ki presega gospodarsko in družbeno sodelovanje in je temeljno gonilo Evrope kot skupnosti na ravni evropskih državljanov in ki ga je treba okrepiti.

Obrazložitev

Vključitev izraza „evropski duh“ v program „Evropa za državljane“ bi lahko spodbudila načrtovanje in izvajanje projektov. Če pomislimo na to, projekti partnerstev med mesti in ljudje, ki sodelujejo v mednarodnih partnerskih projektih, skozi svoja dejanja utelešajo ta duh: če ne bi bilo fizičnih meja in če bi si medsebojno delili evropski prostor, bi bili spričo nacionalnih in kulturnih razlik bolj dovzetni in lahko bi se oprli na več kot 50 let zgodovine in uspehov EU.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, so potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena prizadevanja prek nadnacionalnih dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. Evropska državljanska pobuda zagotavlja edinstveno priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri razvoju zakonodaje EU3.

(4) Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, obenem pa spodbujali zavest o skupnem državljanstvu zaradi boljšega razumevanja in vzajemnega poznavanja, so potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena prizadevanja prek nadnacionalnih dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. Evropska državljanska pobuda zagotavlja edinstveno priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri oblikovanju politik in razvoju zakonodaje EU.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kar zadeva teme projektov, njihovo vpetost v lokalne in regionalne okvire ter sestavo zainteresiranih strani, morajo obstajati pomembne sinergije z drugimi programi Unije, in sicer na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja, mladih in kulture, pravosodja, enakosti žensk in moških, nediskriminacije in regionalne politike.

(7) Kar zadeva teme projektov, njihovo vpetost v lokalne in regionalne okvire ter sestavo zainteresiranih strani, morajo obstajati pomembne sinergije z drugimi programi Unije, in sicer na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja, mladih in kulture, pravosodja, enakosti žensk in moških, nediskriminacije, pa tudi medgeneracijske solidarnosti in regionalne politike.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za krepitev vseh vidikov javnega življenja mora novi program zajeti širok razpon različnih ukrepov in med drugim vključevati srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik.

(8) Za krepitev vseh vidikov javnega življenja mora novi program zajeti širok razpon različnih ukrepov in med drugim vključevati srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine in njene prihodnosti ter za razčlenitev in obeleženje teh trenutkov, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večjezično naravo EU.

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večkulturno in večjezično naravo EU.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Prednost glede donacij bodo imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami EU s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende EU. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto.

(16) Prednosti glede donacij ne bodo imeli samo projekti z močnim učinkom, pač pa zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami EU s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende EU. Poleg tega je treba program v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja še bolj poenostaviti z uporabo pavšalnih zneskov, financiranja s pavšalnimi stopnjami in financiranja po stroških na enoto; poleg tega je treba za sprejetje vlog vsako leto določiti več rokov, pri čemer je treba povečati delež projektnih stroškov, ki se financirajo iz donacij EU, in delež vnaprejšnjega financiranja projektov, prav tako pa postaviti daljše in bolj prilagodljive roke za izvajanje projektov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– krepitev spomina in spodbujanje zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije.

– krepitev spomina in evropskega duha ter spodbujanje zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije.

Obrazložitev

Vključitev izraza „duh“ napeljuje na neke vrste most med preteklostjo in sedanjostjo. Spomin je eden od sestavnih delov tega duha, saj so negativni dogodki v preteklosti odigrali pomembno vlogo pri ustanavljanju Evropske skupnosti. Program bi moral predočati, da Evropsko skupnost vodi skupni duh ter da je za Skupnost pomembno, da čim več državljanov čuti in priznava ta duh, saj bi to moralo vodiki v tesnejšo kohezijo.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

1. povečanje ozaveščenosti o spominu, skupni zgodovini, identiteti in vrednotah ter namenu Unije, da spodbuja mir, svoje vrednote, svojo kulturno in jezikovno raznolikost ter blaginjo svojega ljudstva s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja omrežij ter z združevanjem ljudi, da bi si delili in izmenjali izkušnje ter da bi se od zgodovine kaj naučili in razpravljali o prihodnosti Evrope;

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. posebna pozornost se posveti Romom in preostalim manjšinam v EU, da bi jim omogočili vključevanje kot državljanom EU z vsemi pravicami.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

(1) večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti, njenem duhu in njenih ciljih s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

Obrazložitev

Vključitev izraza „duh“ napeljuje na neke vrste most med preteklostjo in sedanjostjo. Spomin je eden od sestavnih delov tega duha, saj so negativni dogodki v preteklosti odigrali pomembno vlogo pri ustanavljanju Evropske skupnosti. Program bi moral predočati, da Evropsko skupnost vodi skupni duh ter da je za Skupnost pomembno, da čim več državljanov čuti in priznava ta duh, saj bi to moralo vodiki v tesnejšo kohezijo.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Spomin in evropsko državljanstvo

(a) „Krepitev spomina na evropsko zgodovino in razvijanje občutka za evropsko identiteto in duha

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi „vrednotenja“).

Sklopa bodo dopolnjevali horizontalni ukrepi za analizo, razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta (ukrepi „razširjanja in množenja“).

Obrazložitev

Nekatere rezultate projektov je mogoče razširjati, medtem ko so drugi primerni za množenje (pogosto, večkratno uporabo).

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Za dosego ciljev programa bodo v njegovem okviru med drugim financirane naslednje vrste ukrepov, izvajanih na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

(2) Za dosego ciljev programa bodo v njegovem okviru med drugim (vendar ne izključno) financirane naslednje vrste ukrepov, izvajanih na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo:

Obrazložitev

Vključitev besed „ne izključno“ pomeni, da seznam ni izčrpen.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

vzpostavljanje in delovanje nadnacionalnih partnerstev in mrež,

– vzpostavljanje in upravljanje čezmejnih povezav in mrež za mednarodno sodelovanje,

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– podpora organizacijam, ki so v splošnem evropskem interesu,

– podpora organizacijam, ki so v evropskem interesu,

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– grajenje skupnosti in razprave o državljanskih vprašanjih, ki temeljijo na uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

– razprave o državljanskih vprašanjih, kot je grajenje skupnosti, ki temeljijo na uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– razprave/študije in posredovanje o ključnih trenutkih evropske zgodovine, zlasti za ohranjanje spomina na zločine nacizma in stalinizma,

– razprave/študije in posredovanje o ključnih trenutkih evropske zgodovine, zlasti za ohranjanje spomina na zločine totalitarnih režimov,

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

refleksija/razprave o skupnih vrednotah,

– refleksija/razprave o skupnih evropskih vrednotah, identiteti in prihodnosti ter evropskem duhu,

Obrazložitev

Skladno z drugimi členi, kar zadeva vključitev izraza „duh“, ki je eden od temeljnih kamnov evropskega povezovanja.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju,

– pobude za izboljšanje poznavanja institucij EU in njihovega delovanja med ljudmi,

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ukrepi, ki izkoriščajo in nadalje vrednotijo rezultate podprtih pobud,

– ukrepi za razširjanje, izkoriščanje in spodbujanje množenja rezultatov podprtih pobud,

Obrazložitev

Poleg razširjanja rezultatov je treba pri načrtovanju in izvajanju programov nameniti pozornost tudi odločitvam glede tega, kako bo mogoče ponovno uporabiti rezultate v prihodnosti in s tem prispevati k bolj dinamičnemu razvoju. Rezultat nekega projekta je na primer resda študija, vseeno pa utegne biti metodologija, oblikovana pri izdelavi študije, uporabna za izvedbo številnih drugih projektov. Metodologija tako postane enako pomembna kot rezultat, saj bi jo bilo mogoče uporabiti večkrat.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

podpora informacijskim/svetovalnim strukturam programa v državah članicah.

obveščanje javnosti in svetovanje glede programa na ravni držav članic ter zagotavljanje potrebne institucionalne strukture za to.

Obrazložitev

Poudarek ne bi smel biti na institucionalnih strukturah, temveč na obveščanju javnosti in svetovanju, za katera je potrebna institucionalna struktura.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Oddaja javnih naročil bo zajemala nakup storitev, kot so organizacija prireditev, študije in raziskave, orodja za informiranje in širjenje informacij, spremljanje in vrednotenje.

(2) Oddaja javnih naročil bo zajemala nakup storitev, ki bodo omogočale neposredno izvedbo in/ali uprizoritev prireditev, študije in raziskave, orodja za informiranje in širjenje informacij ter spremljanje in vrednotenje.

Obrazložitev

Ker beseda „program“, kot se uporablja v tem sklepu, pomeni program „Evropa za državljane“, utegne njena uporaba povzročati zmedo. Pomembno je tudi poudariti, da bi bilo treba tukaj uporabljati javna naročila, če se obravnavajo prireditve na programski ravni (besedo „neposredno“).

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo povezovanje, skupen spomin ter evropske vrednote in identiteto, ne glede na njihovo število članov ali velikost proračuna, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija se redno posvetuje z upravičenci programa ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki.

Komisija se redno lokalno in prek spleta posvetuje z upravičenci programa ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki.

Obrazložitev

Instrument za posvetovanje prek spleta bi bilo treba okrepiti, da bi bil tudi bolj prepoznaven. Četudi že obstaja, bi bilo treba v uredbi to jasneje izraziti.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pri pripravi svojih letnih delovnih programov upošteva predloge, podane med posvetovanjem.

Obrazložitev

Uredba bo Komisijo zavezala k nenehnim izboljšavam letnih delovnih programov, tudi med izvajanjem programov.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi skladnost in dopolnjevanje med tem programom in instrumenti z drugih področij dejavnosti Unije, zlasti izobraževanja, poklicnega usposabljanja, kulture, športa, temeljnih pravic in svoboščin, socialnega vključevanja, enakosti spolov, boja proti diskriminaciji, raziskovanja in inovacij, politike širitve in zunanjega delovanja Unije.

Komisija zagotovi, da se ukrepi, ki se uporabljajo v tem programu, skladajo in dopolnjujejo z instrumenti z drugih področij dejavnosti Unije, zlasti izobraževanja, poklicnega usposabljanja, kulture, športa, temeljnih pravic in svoboščin, socialnega vključevanja, enakosti spolov, medgeneracijske solidarnosti, prostovoljnega dela, boja proti diskriminaciji, raziskovanja in inovacij, sosedske politike in politike širitve ter zunanjega delovanja Unije.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Priloga – točka 1 – sklop 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Spomin in evropsko državljanstvo

1. Spomin, evropsko državljanstvo in evropski duh

Obrazložitev

Uskladitev s prvim odstavkom člena 3.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Priloga 1 – sklop 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem smislu in pri tem upoštevala raznovrstnost. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki odražajo razloge totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma in stalinizma) ter spomin na njihove žrtve. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost in spravo, da bi vključili mlajšo generacijo.

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski zgodovini, kulturni in jezikovni raznolikosti ter skupnih vrednotah v najširšem smislu. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki odražajo razloge totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma in stalinizma) ter spomin na njihove žrtve. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje s pomočjo medkulturnega dialoga in spravo kot sredstvo za preseganje preteklosti in izgradnjo prihodnosti, zlasti zato, da bi vključili mlajšo generacijo.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Priloga 1 – sklop 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Še vedno je treba storiti veliko za pritegnitev večjega števila žensk k političnemu in gospodarskemu odločanju. Mnenje žensk mora biti bolj upoštevano in izvajano s strani odgovornih za odločitve politik, ki vplivajo na življenje ljudi.

Še vedno je treba storiti veliko, da se ženskam in osebam v ranljivem položaju omogoči boljši dostop do političnega in gospodarskega odločanja. Njihovo mnenje mora biti bolj upoštevano in izvajano s strani odgovornih za odločitve politik, ki vplivajo na življenje ljudi.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Priloga 1 – sklop 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ker je popolna vključitev manjšin stalni cilj EU, se bolj konstruktivno pristopi k spodbujanju njihovega političnega in državljanskega sodelovanja:

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Priloga – točka 1 – Horizontalni ukrep – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

HORIZONTALNI UKREP: Vrednotenje

HORIZONTALNI UKREP: razširjanje in množenje rezultatov

Obrazložitev

Ker imamo opraviti z ukrepi, ki so horizontalni in so v nekaterih primerih precej abstraktni, bi morala njihova poimenovanja nakazovati, kaj so. Poleg tega niso samo rezultati sami tisto, kar je treba razširjati; njihov vpliv in dodano vrednost, ki jo prenašajo, je treba izkoristiti večkrat in v nekaterih primerih v drugih sektorjih. Navedba besede množenje navaja na tako razmišljanje. Če je oblikovanje nove metodologije eden od rezultatov projekta, jo je mogoče še velikokrat uporabiti pri kasnejših projektih.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Priloga – Horizontalni ukrep – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj med zainteresiranimi stranmi na lokalni in regionalni ravni, vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer z usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredno izmenjavo, usposabljanje za vodje usposabljanja, pa tudi npr. razvoj podatkovne zbirke organizacij/projektov, financiranih v okviru programa.

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj med zainteresiranimi stranmi na lokalni in regionalni ravni, vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer prek družabnih medijev ali z usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredno izmenjavo, usposabljanje za vodje usposabljanja, pa tudi npr. razvoj podatkovne zbirke organizacij/projektov, financiranih v okviru programa.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Priloga 1 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami Unije s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende Unije.

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo povezani s politikami Unije ali zadevami, ki so jih državljani opredelili kot najbolj zanimive, s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende Unije.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Priloga – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravljanje programa in večino ukrepov bo lahko centralno upravljala izvajalska agencija.

Upravljanje programa in večino ukrepov bo centralno upravljala izvajalska agencija.

Obrazložitev

Z uredbo se določi, katera institucija usklajuje programe.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Priloga – točka 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni upravni odhodki programa morajo biti sorazmerni z nalogami, določenimi v zadevnem programu.

Skupni upravni odhodki programa morajo biti sorazmerni z nalogami, določenimi v zadevnem programu, in ne smejo obsegati več kot 12 % njegovega proračuna.

Obrazložitev

Določitev zgornje meje v uredbi bo služila kot sporočilo in odvrnila komentarje o pretirani evropski birokraciji.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Priloga – točka 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko po potrebi opravlja dejavnosti obveščanja, izdajanja publikacij in širjenja informacij, s čimer zagotavlja splošno seznanjenost z dejavnostmi, podprtimi v okviru programa, ter velik vpliv teh dejavnosti.

Komisija bo po potrebi opravljala dejavnosti obveščanja, izdajanja publikacij in širjenja informacij, s čimer zagotavlja splošno seznanjenost z dejavnostmi, podprtimi v okviru programa, ter velik vpliv teh dejavnosti. S tem se poudarijo informacije in obveščanje na ravni držav članic v vseh uradnih jezikih EU.

Obrazložitev

Program zadeva evropsko državljanstvo in zato je treba spodbujati občevanje v 23 uradnih jezikih (v 24-ih od leta 2013), četudi na ravni izvajanja projektov kot delovni jeziki prevladujejo angleščina, francoščina in nemščina. To je eno od temeljnih načel EU.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Priloga 1 – točka 3 – specifični cilj št. 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

povečanje ozaveščenosti o spominu, skupni zgodovini, identiteti in vrednotah ter o namenu Unije, da spodbuja mir, svoje vrednote, svojo kulturno in jezikovno raznolikost ter blaginjo svojega ljudstva s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja omrežij ter z združevanjem ljudi, da bi si delili in izmenjali izkušnje ter da bi se od zgodovine kaj naučili in razpravljali o prihodnosti Evrope;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Priloga – točka 3 – Specifični cilj št. 2 – razpredelnica – vrstica 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

Delež vodij konzorcijev iz držav, ki so pristopile k EU v letih 2004, 2007 in 2013

ni podatkov

Skupno najmanj 35 %.

Obrazložitev

Na ravni programov Unije je treba poudariti, da usklajevanje projektov ne bi smelo biti zgolj v domeni 15 starih držav članic, temveč bi ga bilo treba razširiti tudi na tem področju. Povedano drugače, tudi v 13 novih državah članicah bi bilo treba razvijati kulturo in izkušnje z upravljanjem projektov za mednarodna partnerstva in tako spodbujati stvarno evropsko povezovanje.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Priloga– točka 3 – Horizontlani ukrep (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

HORIZONTALNI UKREP: Ukrepi za razširjanje in množenje rezultatov

Kazalniki rezultatov

Zadnji znan rezultat

Srednjeročni cilj (rezultat)

Obrazložitev

Komisija bi morala določiti tudi kazalnike rezultatov za horizontalne ukrepe, ki jih predlaga.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.10.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

MNENJE Odbora za ustavne zadeve (15.10.2012)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 ‑ 2011/0436(APP))

Pripravljavec mnenja: Gerald Häfner

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija predlaga program „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020. Predlog upošteva izkušnje in ocene sedanjega programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013 ter posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Izvedena je bila celovita ocena učinka.

Splošni cilj programa, ki ga predlaga Komisija, je „krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije“. Predvideni specifični cilji pa so „spodbujanje razprave, razmišljanja in sodelovanja glede spomina, povezovanja Unije in njene zgodovine“ ter „razvoj razumevanja državljanov in njihove zmožnosti sodelovanja pri procesu oblikovanja politik Unije ter razvoj priložnosti za solidarnost, družbeno delovanje in prostovoljstvo na ravni Unije“. Komisija je opredelila tudi sklop operativnih ciljev, za katere je prepričana, da bodo prispevali h krepitvi zmogljivosti za določanje zanesljivejših kazalnikov, da bi se bolje ocenila napredek in učinek. Operativni cilji so „podpora organizacijam za spodbujanje razprave in dejavnosti glede spomina, evropskih vrednot in zgodovine“, „podpora organizacijam, ki so v splošnem evropskem interesu, nadnacionalnim partnerstvom in mrežam za spodbujanje interakcije državljanov glede zadev Unije“ in horizontalna razsežnost „analiza, razširjanje in vrednotenje rezultatov projektov prek notranjih in zunanjih dejavnosti“. Na podlagi navedenega predlaga Komisija tri sklope programa: „spomin in evropsko državljanstvo“, „demokratično delovanje in državljanska udeležba“ ter „vrednotenje“.

Predlog je treba zlasti obravnavati v okviru demokratičnih načel iz členov 10 in 11 PEU[1], ne da bi pri tem nadomestili posebne dialoge z državljani, zainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami. Komisija želi dejavnosti iz tega programa tudi veliko bolj povezati s konkretnim oblikovanjem politik. Program predvideva financiranje prek donacij za poslovanje in donacij za ukrepe, ki se bodo dodeljevale na podlagi odprtih razpisov za zbiranje predlogov, ter, če je primerno, prek pogodb o storitvah, ki se bodo dodeljevale na podlagi povabil k oddaji ponudb. Za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programa je predvidena uporaba obstoječe izvajalske agencije. Predlagani finančni okvir je 229 milijonov EUR v tekočih cenah[2].

Ocena in predlogi sprememb

Odbor za kulturo in izobraževanje je Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje o ustreznosti pravne podlage, ki jo je Komisija izbrala za program (člen 352 PDEU). Odbor za pravne zadeve je na seji dne 27. marca 2012 odločil, da za pravno podlago programa priporoči člena 167 in 352 PDEU. Posledično so v osnutku tega mnenja predlogi sprememb v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Namen predlogov sprememb je v glavnem dopolniti predlog Komisije z elementi, ki bi najbrž potrebovali poseben poudarek, na primer pomen skupnih projektov večjega števila zainteresiranih strani, manjši projekti, mreženja, načelo geografske raznolikosti in potreba, da se dosežejo težko dosegljive skupine.

Dodatni predlogi sprememb zadevajo finančne in upravne vidike izvajanja programa, izrecno navajajo, da program ne nadomešča posebnih horizontalnih dialogov, za katere se lahko uporabijo upravni proračuni Komisije, ter črtajo dejavnosti celostnega obveščanja o političnih prednostnih nalogah Evropske unije iz obsega tega programa, saj bi bilo treba omejena sredstva, kolikor je mogoče, usmeriti v pobude „od spodaj navzgor“.

V podobnem duhu in skladno s kritikami o „dogodkih Unije na visoki ravni“ v ocenah sedanjega programa, se besedilo, ki se nanaša na dejavnosti na „ravni Unije“, nadomesti z besedilom „dejavnosti, ki se izvajajo na nadnacionalni ravni ali imajo jasno evropsko razsežnost“. Takšna ubeseditev naj bi puščala odprte vse možnosti, tudi nacionalne in lokalne ukrepe, če je primerno, pa tudi nekatere dogodke na ravni Unije.

Drugi predlogi sprememb širijo obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ali, v primeru sklopa o spominu, natančneje določajo namen ukrepov. Kar se tiče povezave z evropsko politično agendo, se predlaga, da se takim ukrepom posveti posebna pozornost, vendar se jih ne obravnava prednostno, kot predlaga Komisija.

Kazalniki napredka so bili črtani iz obsega v členih, ki opredeljujejo cilje programa. Primerneje bi bilo, da se taki kazalniki obravnavajo v prilogi k predlogu. Poleg tega jih je težko opredeliti na stopnji, ko še ni jasno, koliko sredstev bo na voljo. Odbor bi moral preučiti tudi možnost, da se v prilogi za posamezne sklope programa navedejo okvirni deleži skupnega proračuna.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 167 in 352 Pogodbe,

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Cilj Unije in držav članic je, da s strategijo Evropa 2020 zagotovijo rast, zaposlovanje, produktivnost in socialno kohezijo za prihajajoče desetletje.

črtano

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, so potrebni najrazličnejši ukrepi in usklajena prizadevanja prek nadnacionalnih dejavnosti in dejavnosti na ravni Unije. Evropska državljanska pobuda zagotavlja edinstveno priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri razvoju zakonodaje EU.

(4) V skladu s členom 10(3) Pogodbe o Evropski uniji ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Evropske unije. Da bi Evropo približali državljanom in jim omogočili polno sodelovanje pri grajenju še bolj povezane Unije, so potrebni najrazličnejši participativni ukrepi in usklajena prizadevanja prek dejavnosti, ki se izvajajo na nadnacionalni ravni ali imajo jasno evropsko razsežnost. Evropska državljanska pobuda zagotavlja edinstveno novo priložnost, ki državljanom omogoča neposredno sodelovanje pri razvoju zakonodaje EU ter spodbuja širši dialog o zadevah EU in zanimanje javnosti za te zadeve.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno posvetovanje in zaporedni posvetovalni srečanji z zainteresiranimi stranmi so potrdili, da se novi program zdi pomemben organizacijam civilne družbe in sodelujočim posameznikom in da ga je treba uvesti, da bo učinkoval na organizacijsko raven v smislu krepitve zmogljivosti, na osebni ravni pa v smislu večjega zanimanja za zadeve Unije.

(6) Vmesno poročilo o oceni, javno spletno posvetovanje in zaporedni posvetovalni srečanji z zainteresiranimi stranmi so potrdili, da se novi program zdi pomemben organizacijam civilne družbe in sodelujočim posameznikom in da ga je treba uvesti, da bo učinkoval na organizacijsko raven v smislu krepitve zmogljivosti, na osebni ravni pa v smislu večjega zanimanja za zadeve Unije in dejavnega sodelovanja pri njih.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Te sinergije se lahko dosežejo tudi z uporabo ustreznih upravnih proračunov različnih generalnih direktoratov Komisije, namenjenih javnemu sodelovanju, dialogu in partnerstvu za izvajanje členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Zaželeno je tudi osredotočiti se na obveščanje o dejavnostih evropskih političnih strank, da bi povečali zanimanje javnosti za udeležbo.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Horizontalna razsežnost programa mora zagotavljati vrednotenje in prenosljivost rezultatov za močnejši učinek in dolgoročno trajnost. V ta namen je treba začete dejavnosti jasno povezati z evropsko politično agendo, ustrezno pa mora biti tudi obveščanje o njih.

(9) Horizontalna razsežnost programa mora zagotavljati vrednotenje in prenosljivost rezultatov za močnejši učinek in dolgoročno trajnost, med drugim prek mreženja, platform za izmenjavo informacij ali izmenjav znanja in najboljše prakse, vključno s specifičnimi metodami, kot so širitev uporabe informacijskih tehnologij, podatkovnih zbirk in družbenih medijev.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Učinek programa se lahko okrepi s podporo dejavnostim, ki so jasno povezane z evropsko politično agendo, ki krepijo udeležbo državljanov v procesu odločanja Unije in spodbujajo kulturo državljanske udeležbe.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v nadnacionalne projekte in dejavnosti, pri čemer je treba upoštevati večjezično naravo EU.

(10) Posebno pozornost je treba nameniti uravnoteženemu vključevanju in sodelovanju državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh držav članic v projektih in dejavnostih, pri čemer je treba upoštevati jezikovno in geografsko raznolikost Unije in potrebo po vključevanju težko dosegljivih skupin.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

1. ozaveščanje o spominu in zgodovini Unije ter novejši evropski zgodovini za spodbujanje strpnosti, medsebojnega razumevanja, skupne identitete, vrednot in ciljev s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja;

Napredek se bo meril po številu neposredno in posredno doseženih upravičencev, kakovosti projektov ter deležu prijaviteljev, ki se prijavijo prvič.

 

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja postopka oblikovanja politik Unije in spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

2. spodbujanje in krepitev udeležbe državljanov v procesu odločanja Unije ter pri spodbujanju kulture državljanske udeležbe, vključno z razvojem novih demokratičnih postopkov in instrumentov.

Napredek se bo meril po številu neposredno in posredno doseženih upravičencev, pogledu upravičencev na EU in njene institucije, kakovosti projektov ter deležu prijaviteljev, ki se prijavijo prvič.

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– srečanja državljanov, partnerstva med mesti,

– srečanja in okrogle mize državljanov, partnerstva med mesti ter skupni projekti lokalnih organov, civilne družbe in drugih lokalnih akterjev,

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– vzpostavljanje in delovanje nadnacionalnih partnerstev in mrež,

– vzpostavljanje in delovanje nadnacionalnih partnerstev in mrež, sodelovanje med raznovrstnimi organizacijami in dialog med civilno družbo ter institucijami Unije,

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– grajenje skupnosti in razprave o državljanskih vprašanjih, ki temeljijo na uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

– grajenje skupnosti in razprave o državljanskih vprašanjih, ki temeljijo med drugim na uporabi IKT in/ali družbenih medijev,

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

dogodki na ravni Unije,

črtano

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– razprave/študije in posredovanje o ključnih trenutkih evropske zgodovine, zlasti za ohranjanje spomina na zločine nacizma in stalinizma,

– razprave/študije in posredovanje o ključnih trenutkih evropske zgodovine in evropskega povezovanja, med drugim za ohranjanje spomina na zločine nacizma in stalinizma ter spodbujanje strpnosti in medsebojnega razumevanja,

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– razprave/študije o prihodnosti Unije,

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– razprave, študije in javnomnenjske raziskave o vprašanjih, ki neposredno vplivajo na življenja državljanov,

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju,

– pobude za večjo ozaveščenost in boljše razumevanje državljanov glede institucij EU in njihovega delovanja ter za spodbujanje priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije,

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ukrepi, ki izkoriščajo in nadalje vrednotijo rezultate podprtih pobud,

dejavnosti ozaveščanja in obveščanja za izkoriščanje in nadaljnje vrednotenje rezultatov podprtih pobud, med drugim prek mreženja in platform za izmenjavo informacij ali izmenjav znanja in najboljše prakse,

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – alinea 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

študije o vprašanjih, povezanih z državljanstvom in državljansko udeležbo,

 razprave in študije o vprašanjih, povezanih z državljanstvom in državljansko udeležbo ter javne informacije v zvezi z delom evropskih političnih strank in z možnostmi neposredne udeležbe,

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, zlasti lokalne organe iz organizacije, organizacije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Program je odprt za vse zainteresirane strani, ki spodbujajo evropsko povezovanje, zlasti lokalne organe, nedržavne akterje in organizacije, organizacije in institucije za raziskavo evropskih javnih politik (možganski trusti), skupine državljanov, druge organizacije civilne družbe (kot so zveze preživelih) ter izobraževalne in raziskovalne institucije.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Viri, dodeljeni za dejavnosti obveščanja v skladu s to uredbo, prispevajo tudi h kritju celostnega obveščanja o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, kolikor so povezani s splošnimi cilji te uredbe.

črtano

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem smislu in pri tem upoštevala raznovrstnost. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki odražajo razloge totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma in stalinizma) ter spomin na njihove žrtve. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost in spravo, da bi vključili mlajšo generacijo.

Podpiral bo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o skupnih vrednotah v najširšem smislu in pri tem upošteval raznovrstnost. Sredstva so lahko na voljo za pobude, ki odražajo razloge totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma in stalinizma) ter spomin na njihove žrtve. Sklop mora zajemati tudi dejavnosti, ki zadevajo druge referenčne točke in ključne trenutke v nedavni evropski zgodovini, pa tudi pomembne mejnike v evropskem povezovanju. Zlasti bodo v njem prednostno obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje in spravo.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 20 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklop je opredeljen glede na možne projekte in pobude, ki se lahko začnejo v okviru njegovega razdelka, ne pa glede na vrsto organizacij civilne družbe ali akterjev, ki se lahko prijavijo. Sklop bo vseboval dejavnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo v najširšem smislu, s posebnim poudarkom na metodah strukturiranja za dolgoročno trajnost. V njem bodo prednostno obravnavane pobude in projekti, ki so jasno povezani z evropsko politično agendo.

Sklop je opredeljen glede na možne projekte in pobude, ki se lahko začnejo v okviru njegovega razdelka, ne pa glede na vrsto organizacij civilne družbe ali akterjev, ki se lahko prijavijo. Sklop bo vseboval dejavnosti, ki zajemajo državljansko udeležbo v najširšem smislu, s posebnim poudarkom na metodah strukturiranja za dolgoročno trajnost. Potrebna pozornost bo namenjena pobudam in projektom, ki so jasno povezani z evropsko politično agendo, in tistim, ki vključujejo sodelovanje in mreženje med raznovrstnimi organizacijam, dialog med civilno družbo in institucijami Unije ter metode, ki se osredotočajo na državljane. Prizadeval si bo tudi za vključevanje težko dosegljivih skupin.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklop lahko zajema tudi projekte in pobude, ki razvijajo priložnosti za solidarnost, družbeno delovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Sklop lahko zajema tudi projekte in pobude, ki razvijajo priložnosti za solidarnost in spodbujajo participativno demokracijo, družbeno delovanje, mreženje in prostovoljstvo.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 70 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj med zainteresiranimi stranmi na lokalni in regionalni ravni, vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer z usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredno izmenjavo, usposabljanje za vodje usposabljanja, pa tudi npr. razvoj podatkovne zbirke organizacij/projektov, financiranih v okviru programa.

Vključeval bo „krepitev zmogljivosti“ – razvoj podpornih ukrepov za izmenjavo najboljših praks, združevanje izkušenj in znanja med zainteresiranimi stranmi, tudi na lokalni in regionalni ravni in vključno z javnimi organi, ter za razvoj novih spretnosti, na primer z usposabljanjem. Slednje bi lahko vključevalo neposredno izmenjavo in usposabljanje za vodje usposabljanja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Priloga – del 1 – naslov 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirno bo temu sklopu namenjenih približno 10 % vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za ta program.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti z močnim učinkom, zlasti tisti, ki bodo neposredno povezani s politikami Unije s ciljem sodelovanja pri oblikovanju politične agende Unije.

Prednost glede donacij bodo na splošno imeli projekti z močnim učinkom, vključno z manjšimi projekti, in zlasti tisti, ki bodo povezani s sedanjimi politikami Evropske unije in ki spodbujajo sodelovanje pri oblikovanju sedanje in prihodnje politične agende Unije.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi ukrepi se bodo izvajali na nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali imeti jasno evropsko razsežnost. Spodbujali bodo mobilnost državljanov in izmenjavo zamisli v Evropski uniji.

Vsi ukrepi se bodo izvajali na nadnacionalni podlagi ali pa bodo morali imeti jasno evropsko razsežnost. Spodbujali bodo sodelovanje državljanov in izmenjavo zamisli v Uniji.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Priloga – del 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mreženje in osredotočenost na multiplikativne učinke, vključno z uporabo najsodobnejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in družbenih medijev, bosta pomembni prvini, ki se bosta odražali v vrstah dejavnosti in razponu sodelujočih organizacij. Močno se bodo spodbujali medsebojni stiki in sinergije med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki sodelujejo v programu.

Mreženje in osredotočenost na multiplikativne učinke, vključno z uporabo najsodobnejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in družbenih medijev, bosta pomembni prvini, ki se bosta odražali v vrstah dejavnosti in razponu sodelujočih organizacij. Močno se bodo spodbujali medsebojni stiki in sinergije med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki sodelujejo v programu, ter sodelovanje težko dosegljivih skupin.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj št. 1: večja ozaveščenost o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja.

Specifični cilj št. 1: ozaveščanje o spominu in zgodovini Unije ter novejši evropski zgodovini za spodbujanje strpnosti, medsebojnega razumevanja, skupne identitete, vrednot in ciljev s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Priloga – del 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj št. 2: Spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem razumevanja državljanov postopka oblikovanja politik Unije in spodbujanjem priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Specifični cilj št. 2: spodbujanje in krepitev udeležbe državljanov v procesu odločanja Unije ter pri spodbujanju kulture državljanske udeležbe, vključno z razvojem novih demokratičnih postopkov in instrumentov.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

9.10.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  Zlasti da ima vsak državljan pravico, da sodeluje v demokratičnem življenju Unije, pa tudi da morajo institucije sprejemati odločitve karseda pregledno in blizu državljanov, da dajejo državljanom in predstavniškim združenjem možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije, ter vzdrževati odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.
 • [2]  Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013 ima finančni okvir 215 milijonov EUR (L 378/36 z dne 27.12.2006).

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti

COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)

Datum predložitve EP

0.0.0000

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

CULT

0.0.0000

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

0.0.0000

LIBE0.0.0000

 

AFCO0.0.0000

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

  Datum sklepa

PETI27.1.2012

 

 

 

 

 

Pridruženi odbori

  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Hannu Takkula

23.1.2012

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi

  Datum mnenja JURI

CULT5.3.2012

 

/

JURI

28.3.2012

Popravek finančne ocene sredstev

  Datum mnenja BUDG

CULT0.0.0000

 

/

BUDG0.0.0000

 

Posvetovanje EP z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom – datum sklepa na zasedanju

0.0.0000

Posvetovanje EP z Odborom regij – datum sklepa na zasedanju

0.0.0000

Obravnava v odboru

29.2.2012

29.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Datum sprejetja

27.11.2012

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dieter-Lebrecht Koch

Datum predložitve

0.0.0000

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

 

...