Betänkande - A7-0424/2012Betänkande
A7-0424/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020

11.12.2012 - (COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Hannu Takkula


Förfarande : 2011/0436(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0424/2012

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020

(COM(2011)0884 – C7‑0000/2011 – 2011/0436(APP))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0884),

–   med beaktande av artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilket kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0000/2011),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor av den 28 mars 2012 över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 18 juli 2012[2],

–   med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0424/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget bara utgör en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om lagstiftningsförslaget om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

3.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Det förtjänar att upprepas att det behövs tillräckligt med ytterligare medel i den nya fleråriga budgetramen så att unionen kan uppfylla sina befintliga politiska prioriteringar och de nya uppgifter som följer av Lissabonfördraget samt reagera på oförutsedda händelser. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt visa vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet trots deras dokumenterade europeiska mervärde. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram med minst fem procent jämfört med 2013 års nivå kan bara ett begränsat bidrag lämnas till uppnåendet av unionens avtalade mål och åtaganden och principen om solidaritet inom unionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 167 och 352,

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

utgår

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Beaktandeled 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kravet på enhällighet i rådet som fastställs i artikel 352.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen ska institutionerna på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden, samt föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.

(1) Enligt artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen har varje medborgare rätt att delta i unionens demokratiska liv och institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden, samt föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) EU-domstolen har fastställt att två rättsliga grunder kan tillämpas ”i undantagsfall” om ”det finns flera avsikter med den aktuella rättsakten” eller om ”den har flera beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra”1, vilket uppenbarligen är fallet när det gäller det program som inrättas genom den här förordningen där de två huvudsakliga målen, dvs. att öka stärka hågkomsten och främja medborgarengagemang, är jämställda.

 

__________________

 

1Se mål C-411/06 Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (REG 2009, s. I-07585), punkt 45; mål C-166/07 Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (REG 2009, s. I‑07135), punkt 42 och den rättspraxis som citeras däri.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) För att underlätta medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv krävs en rad gemensamma unionsåtgärder för att främja de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna liksom demokrati, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Trots att det rent objektivt finns ett uppenbart mervärde med att vara unionsmedborgare med fastställda rättigheter lyckas unionen inte alltid lyfta fram sambanden mellan lösningen av en rad ekonomiska och sociala problem och unionens politik. De imponerande framsteg som har uppnåtts i form av fred och stabilitet i Europa, långsiktig hållbar tillväxt, stabila priser, ett effektivt skydd för konsumenter och miljö och främjandet av grundläggande rättigheter har därför inte alltid resulterat i en stark känsla hos medborgarna av samhörighet med unionen.

(3) Trots att det rent objektivt finns ett uppenbart mervärde med att vara unionsmedborgare med fastställda rättigheter lyckas unionen inte alltid lyfta fram sambanden mellan lösningen av en rad ekonomiska och sociala problem och unionens politik. Genom att fullt ut involvera medborgarna i det politiska beslutsfattandet kommer unionen att skapa en starkare känsla av samhörighet, vilket är särskilt viktigt under perioder av ekonomiska och sociala kriser när de imponerande framsteg som unionen har uppnått i form av fred och stabilitet, konsument- och miljöskydd, liksom i främjandet av grundläggande rättigheter och friheter, tenderar att glömmas bort.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning krävs en rad insatser och samordnade ansträngningar via aktiviteter över gränserna och på unionsnivå. Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt tillfälle för medborgarna att direkt delta i unionslagstiftningens utveckling.

(4) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning samtidigt som man främjar en känsla av gemensamt medborgarskap tack vare bättre ömsesidig kunskap, krävs det en rad insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder bör vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att involvera människor i aktiviteter över gränserna och på unionsnivå. Det europeiska medborgarinitiativet är ett tillfälle för medborgarna att delta direkt i utarbetandet av unionslagstiftningen och erbjuder en möjlighet till bredare dialog om EU‑frågor bland allmänheten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) För att öka unionsmedborgarnas deltagande i EU-frågor bör programmet också ta hänsyn till Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om de offentliga samråden och deras tillgänglighet på samtliga EU-språk1, där Europaparlamentet i punkt 2 med kraft uppmanar kommissionen att se till att alla unionsmedborgares rätt att vända sig till EU-institutionerna på vilket som helst av EU:s officiella språk respekteras och tillämpas till fullo, genom att garantera att offentliga samråd görs tillgängliga på EU:s alla officiella språk, att alla samråd behandlas på ett likvärdigt sätt och att det inte förekommer någon språklig diskriminering mellan samråd.

 

__________________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2012)0256.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap fastställdes ett åtgärdsprogram som har bekräftat vikten av att främja en kontinuerlig dialog med det civila samhällets organisationer och med kommuner, samt att stödja medborgarnas aktiva engagemang.

(5) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1904/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap fastställdes ett åtgärdsprogram som har bekräftat vikten av att främja en kontinuerlig dialog med det civila samhällets organisationer och med offentliga myndigheter på alla territoriella nivåer, samt att stödja medborgarnas, särskilt unga människors, aktiva engagemang.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt samråd på internet och två på varandra följande samrådsmöten med intressenter har bekräftat att både det civila samhällets organisationer och enskilda deltagare anser att det vore relevant med ett nytt program för att påverka organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och enskilda individer genom att öka intresset för unionsfrågor.

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt samråd på internet och två på varandra följande samrådsmöten med intressenter har bekräftat att både det civila samhällets organisationer och enskilda deltagare anser att det vore relevant med ett nytt program för att påverka organisationer genom att öka medborgarnas kunskaper om och intresse för samt aktiva engagemang i unionsfrågor.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När det gäller teman för projekten, deras koppling till ett lokalt eller regionalt sammanhang och sammansättningen av intressenter, bör det finnas betydande synergieffekter med andra unionsprogram som rör sysselsättning, sociala frågor, utbildning, ungdomsfrågor och kultur, rättsliga frågor, jämställdhet mellan kvinnor och män, icke‑diskriminering och regionalpolitik.

(7) När det gäller teman för projekten och deras koppling till ett lokalt eller regionalt sammanhang och sammansättningen av intressenter, bör det finnas betydande synergieffekter med andra unionsprogram som rör sysselsättning, sociala frågor, utbildning, ungdomsfrågor, frivilligarbete, och kultur, idrott, rättsliga frågor, jämställdhet mellan kvinnor och män, icke‑diskriminering, solidaritet mellan generationerna och regionalpolitik.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Sådana synergieffekter kan också åstadkommas genom att man använder lämpliga administrativa budgetar inom kommissionens olika generaldirektorat för allmänhetens deltagande, dialog och partnerskap för att genomföra artiklarna 10 och 11 i EU-fördraget.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det nya programmet bör omfatta en mängd olika insatser, bl.a. möten, kontakter och debatter med medborgarna om medborgarskapsfrågor, evenemang på unionsnivå, initiativ som går ut på att reflektera över avgörande ögonblick i Europas historia, initiativ för att öka kunskaperna om unionens institutioner och deras funktion, samt debatter om europeiska politiska frågor i syfte att stimulera alla delar av samhällslivet.

(8) Det nya programmet bör omfatta en mängd olika insatser, bl.a. möten, kontakter och debatter med medborgarna om medborgarskapsfrågor, evenemang på unionsnivå, initiativ som går ut på att öka kunskaperna om och reflektera över avgörande ögonblick i Europas historia – såsom besök hos EU:s institutioner eller till den europeiska historiens hus – för att öka EU-medborgarnas, särskilt ungdomars, kunskaper om unionens historia och om hur dess institutioner fungerar samt debatter om europeiska politiska frågor, såsom debatten om Europas framtid eller frågor som medborgarna anser är av stort intresse för dem i syfte att stimulera alla delar av samhällslivet.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om det europeiska samvetet och diktatur1 och i rådets slutsatser av den 9–10 juni 2011 om åminnelsen av brott som begåtts av totalitära regimer i Europa understryks vikten av att hålla minnena av det förflutna vid liv för att vi ska kunna ta oss över det som varit och bygga upp en framtid, och där framhålls också vilken viktig roll Europeiska unionen spelar för att främja, sprida och verka för det kollektiva minnet av dessa brott. Relevansen för historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör därför beaktas, liksom de kopplingar som finns mellan hågkomst och europeisk identitet.

 

__________________

 

1 EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 25.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) En balanserad fördelning av resurser mellan de två programområdena är både önskvärt och lämpligt eftersom arbetet med de europeiska medborgarnas gemensamma arv, och de kollektiva minnen om lidande och framgångar som de delar, kan bidra lika mycket till skapandet av en europeisk medborgarkultur som åtgärder som är direkt inriktade på att uppmuntra till medborgarengagemang.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) En övergripande dimension av programmet bör vara att se till att resultaten tillvaratas och kan överföras, så att dess effekter och långsiktiga hållbarhet förstärks. De aktiviteter som lanseras bör därför ha en tydlig koppling till EU:s politiska agenda och kommuniceras på lämpligt sätt.

(9) En övergripande dimension av programmet bör vara att se till att resultaten tillvaratas och kan överföras, så att dess effekter och långsiktiga hållbarhet förstärks, bland annat genom nätverk, plattformar för informationsutbyte eller spridning av kunskaper och bästa praxis, däribland särskilda metoder såsom en utökad användning av informationsteknik, databaser och sociala medier.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s flerspråkiga karaktär.

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater och deras deltagande i projekt och insatser, varvid hänsyn bör tas till unionens kulturella, språkliga och geografiska mångfald och behovet av att få med grupper som är svåra att nå. Särskilt små och medelstora projekt bör ges tillgång till programmet, det ska inte begränsas till endast stora projekt, så att unionsmedborgarna ges ökad flexibilitet och större tillgång till programmet. Man bör särskilt försöka se till att administrativa och finansiella förfaranden förenklas.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra programmet mer flexibelt och förbättra de europeiska medborgarnas och medborgargruppernas tillgång till det, samt att förenkla de administrativa förfarandena.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Deltagande av fysiska personer från utomeuropeiska länder och territorier som är europeiska medborgare samt behöriga offentliga och/eller privata organisationer och myndigheter från dessa utomeuropeiska länder och territorier bör lyftas fram och uppmuntras för att stärka banden med unionen och på bästa sätt sprida dess värden i territorier som utgör en länk mellan unionen och resten av världen.

Motivering

Medborgare från utomeuropeiska länder och territorier bör i sin egenskap av europeiska medborgare kunna delta i programmet. I det nya beslutet om utomeuropeisk associering föreskrivs att de utomeuropeiska territorierna och länderna kan delta i samtliga EU-program.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Målen om att införa en djupgående och hållbar demokrati och att utveckla ett blomstrande civilsamhälle är gemensamma både för det program som inrättas genom denna förordning och det europeiska grannskapsinstrumentet. Unionen erbjuder de länder som omfattas av det europeiska grannskapsinstrumentet privilegierade förbindelser, som bygger på ett ömsesidigt åtagande för delade värderingar och principer.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den tid programmet pågår, vilken utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/YY/201Y mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

(12) I denna förordning fastställs en vägledande finansieringsram för hela den tid programmet pågår, vilken utgör den finansiella referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/YY/201Y mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

Motivering

Anpassning av skälet till artikel 12.1.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De resurser som anslås till kommunikationsinsatser inom ramen för denna förordning ska även bidra till gemensam kommunikation av Europeiska unionens politiska prioriteringar i den mån de har anknytning till den här förordningens allmänna mål.

utgår

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda ska ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader.

(16) Projekt som oavsett storlek har stor inverkan, eller som i övrigt uppvisar en hög potential, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till unionens politik eller till frågor som medborgarna anser är av stort intresse och som är deltagarinriktade i fråga om utformningen av unionens politiska agenda, och sådana som föreslagits i medlemsstater där det civila samhällets verksamhet eller medborgarengagemanget och det politiska deltagandet är svagt, bör ägnas särskild uppmärksamhet. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare, på ett sätt som gör att också småskaliga projekt och grupper som är svåra att nå kan ingå, bland annat genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader, så att projektens faktiska kostnader beaktas i högre grad än tidigare, i synnerhet projektkostnader som beror på det geografiska läget.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Programmet ska med det övergripande syftet att öka kunskaperna om Europeiska unionen och främja medborgarengagemang bidra till följande allmänna mål:

2. Programmet ska med det övergripande syftet att föra Europa närmare medborgarna ha följande allmänna mål:

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Bidra till att öka medborgarnas kunskaper om unionen och stärka deras känsla av samhörighet med ett Europa förenat i mångfalden, genom hågkomst, i syfte att skapa en känsla av en gemensam historia.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå.

Främja ett europeiskt medborgarskap och förbättra förutsättningarna för medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang och för interkulturell dialog på unionsnivå, genom att öka deras kunskaper om unionens institutioner, strategier och politik.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska ha följande särskilda mål, vilka ska genomföras genom insatser som är gränsöverskridande eller har en tydlig europeisk dimension:

Programmet ska ha följande särskilda mål, vilka ska genomföras genom insatser som är gränsöverskridande eller har en europeisk dimension:

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om den gemensamma historien, kulturarvet, identiteten och unionens mål att främja fred, tolerans, ömsesidig förståelse, sina värden, sin kulturella och språkliga mångfald och folkens välfärd genom att stimulera debatt, åtgärder, reflexion och utveckling av kontaktnät och genom att föra samman människor från lokalsamhällen och lokalföreningar runtom i Europa så att de kan dela med sig av och utbyta erfarenheter och lära av historien.

(Formuleringen i detta stycke kommer även att vara tillämplig på bilagan, del 3, programområde 1, inledningen.)

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Framstegen ska mätas mot antalet stödmottagare som nås direkt och indirekt, projektens kvalitet och andelen förstagångssökande.

utgår

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar för samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

2. Uppmuntra samverkan mellan medborgarna och det civila samhällets organisationer i alla deltagande länder samt medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang och interkulturella dialog på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om och deltagande i unionens politiska process och skapa förutsättningar för samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

(Formuleringen i detta stycke kommer även att vara tillämplig på bilagan, del 3, programområde 2, inledningen.)

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Framstegen ska bl.a. mätas mot antalet stödmottagare som nås direkt och indirekt, stödmottagarnas uppfattning om EU och EU-institutionerna, projektens kvalitet och andelen förstagångssökande.

utgår

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Särskild vikt ska läggas vid romer och andra minoriteter i unionen för att underlätta deras integration som unionsmedborgare med fullständiga rättigheter.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet

a) ”Stärka hågkomsten av Europas historia och utveckla en känsla av europeisk identitet och samhörighet med unionen”.

(Formuleringen i denna punkt kommer även att vara tillämplig på bilagan, del 1, programområde 1, rubriken.)

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”.

b) Stärka det europeiska medborgarskapet genom demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”.

(Formuleringen i denna punkt kommer även att vara tillämplig på bilagan, del 1, programområde 2, rubriken.)

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten (åtgärder för ”tillvaratagande”).

De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten (åtgärder för ”spridning och utökning”).

Motivering

Vissa projektresultat kan spridas, medan andra erbjuder en möjlighet till utökning (genom regelbunden och upprepad användning).

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att uppnå målen ska programmet bl.a. ge stöd till följande typer av insatser, vilka ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension:

2. För att uppnå målen ska programmet bl.a. ge stöd till (dock inte uteslutande) följande typer av insatser, vilka ska vara gränsöverskridande eller ha en europeisk dimension:

 

a) Ömsesidigt lärande och samarbete, såsom

– Medborgarmöten, vänortssamarbeten.

– medborgarmöten, medborgarpaneler, vänortssamarbeten, nätverk av vänorter och gemensamma projekt mellan lokala myndigheter, det civila samhället och andra lokala aktörer,

Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät.

projekt som genomförs genom gränsöverskridande partnerskap, och som omfattar de olika intressenter som anges i artikel 6, samarbete mellan olika typer av organisationer såsom samarbetsplattformar i det civila samhället och dialog mellan det civila samhället och unionens institutioner,

 

– hågkomstprojekt med en europeisk dimension,

 

– utbyten som bland annat bygger på användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och/eller sociala medier.

Stöd till organisationer som är av allmänt europeiskt intresse.

b) Strukturellt stöd till organisationer, såsom

– Gemenskapsbyggande insatser och debatter om medborgarskapsfrågor med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och/eller sociala medier.

– organisationer som är av allmänt europeiskt intresse i enlighet med artikel … i genomförandebestämmelserna om förordning (EU) nr XX/2012 [budgetförordningen], såsom europeiska nätverk och europeiska utbildningscentrum som har en europeisk målsättning,

– Evenemang på unionsnivå.

– kontaktpunkter för ”Ett Europa för medborgarna”,

– Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv.

– strukturer i medlemsstaterna för information och rådgivning om programmet på nationell, regional och lokal nivå.

– Reflexion/debatter om gemensamma värderingar.

c) Analytisk verksamhet på unionsnivå, såsom

– Initiativ för att öka kunskaperna om EU:s institutioner och deras funktion.

– utvalda studier inriktade på frågor med koppling till programmets mål.

Insatser för att utnyttja och ytterligare tillvarata resultaten av de initiativ som får stöd.

d) Åtgärder för att öka kännedomen om programmet, samt medvetandehöjande åtgärder och informationsspridning i syfte att utnyttja och ytterligare tillvarata resultaten av de initiativ som får stöd och framhålla god praxis hos olika organisationer och organ, såsom

– Undersökningar om frågor som rör medborgarskap och medborgarengagemang.

– evenemang på unionsnivå, bland annat konferenser, minneshögtider eller prisutdelningsceremonier,

– Stöd till strukturer i medlemsstaterna för information och rådgivning om programmet.

– peer review, expertmöten och seminarier,

 

– debatter/undersökningar och inlägg om avgörande ögonblick i Europas historia och den europeiska integrationen, bland annat för att hålla vid liv minnet av de brott som begicks under totalitära regimer i Europas moderna historia, såsom nazismen, fascismen och totalitära kommunistregimer inklusive stalinismen, med det yttersta syftet att bevara en fredlig samexistens i Europa,

 

– initiativ för att äldre personer engageras för att bevara minnet av viktiga historiska händelser som påverkat Europas historia,

 

– minneshögtider för viktiga historiska händelser och främjande av kunskap om dessa,

 

– initiativ för att öka kunskaperna om unionens institutioner och om hur de fungerar, och ge mer information om de rättigheter och skyldigheter som följer av det europeiska medborgarskapet och mänskliga rättigheter i allmänhet,

 

– reflexion/debatter om gemensamma värderingar,

 

– initiativ för att öka kunskapen om kampen mot diskriminering och främlingsfientlighet.

Motivering

Åtgärderna har omorganiserats efter typ av verksamhet.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De två programområden som tas upp i punkt 1 beskrivs i bilagan till den här förordningen.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Unionens bidrag kan tillhandahållas i specifika former, exempelvis driftsbidrag eller bidrag till insatser.

1. Unionens bidrag kan tillhandahållas genom driftsbidrag eller bidrag till insatser.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avtal efter offentlig upphandling ska avse köp av tjänster, t.ex. anordnande av evenemang, studier och undersökningar, verktyg för information och informationsspridning, övervakning och utvärdering.

2. Avtal efter offentlig upphandling ska avse köp av tjänster som kommer att göra det möjligt att genomföra och/eller anordna evenemang, studier och undersökningar, verktyg för information och informationsspridning samt övervakning och utvärdering.

Motivering

Eftersom ordet ”program” i detta beslut hänvisar till programmet ”Ett Europa för medborgarna” skulle det kunna leda till förvirring om man använde det här. Det är också viktigt att betona att offentlig upphandling bör användas här när evenemang på programnivå övervägs (ordagrant).

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för deltagare från följande länder, nedan kallade de deltagande länderna:

Programmet ska vara öppet för deltagande av följande länder:

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna.

a) Medlemsstaterna och de utomeuropeiska länder och territorier associerade med unionen som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Medborgare från utomeuropeiska länder och territorier bör i sin egenskap av europeiska medborgare kunna delta i programmet. I det nya beslutet om utomeuropeisk associering föreskrivs att de utomeuropeiska territorierna och länderna kan delta i samtliga EU-program.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Anslutningsländer, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet med principer och allmänna villkor för de ländernas deltagande i unionsprogram enligt respektive ramavtal, beslut i associeringsråd eller liknande överenskommelser.

b) Anslutningsländer, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet med principer och allmänna villkor för dessa länders deltagande i unionsprogram enligt respektive ramavtal, beslut i associeringsråd eller liknande överenskommelser. De projekt eller planer som ska finansieras måste följa och vara i enlighet med unionens principer och värden, såsom goda grannförbindelser, samarbete, försoning och ömsesidig respekt mellan länder.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk hågkomst, europeiskt medborgarskap och europeisk integration, interkulturell dialog och ömsesidig förståelse mellan medborgare, särskilt lokala och regionala myndigheter och organisationer, vänortskommittéer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), kulturinstitut och institut för historia, medborgargrupper och det civila samhällets organisationer (bland annat frivillig- och överlevandeföreningar) samt organisationer för kultur, ungdom, utbildning, forskning och idrott. För att underlätta tillgången till programmet ska kommissionen garantera förenklade administrativa rutiner.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet får omfatta gemensamma aktiviteter på det område som omfattas av detta program med relevanta internationella organisationer, till exempel Europarådet och Unesco, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med budgetförordningen.

Programmet får stödja gemensamma aktiviteter på det område som omfattas av detta program med relevanta internationella organisationer, till exempel Europarådet och Unesco, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med budgetförordningen.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska genomföra programmet i enlighet med budgetförordningen och bestämmelserna i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare och med relevanta intressenter och experter.

Kommissionen ska föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare och med relevanta partner och experter.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att detta program stämmer överens med och kompletterar instrument på andra områden som omfattas av unionens insatser, särskilt allmän och yrkesinriktad utbildning, kultur, idrott, grundläggande fri- och rättigheter, social integration, jämställdhet, bekämpning av diskriminering, forskning och innovation samt utvidgningspolitiken och unionens yttre åtgärder.

Kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom det program som fastställs genom denna förordning stämmer överens med och kompletterar instrument på andra områden som omfattas av unionens insatser, särskilt allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom, idrott, kultur samt den audiovisuella sektorn, grundläggande fri- och rättigheter, social integration, jämställdhet, solidaritet mellan generationerna, frivilligarbete, insatser mot diskriminering samt forskning och innovation, informationssamhället, utvidgningspolitiken och grannskapspolitiken, särskilt inom dess gränsöverskridande samarbete, och unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande av programmet ska vara 229 miljoner euro.

1. Enligt punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den .../… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, ska det finansiella referensbeloppet för genomförande av programmet vara minst 229 miljoner euro. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten.

Motivering

Detta understryker budgetmyndighetens roll.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De resurser som anslås till kommunikationsinsatser inom ramen för denna förordning ska även bidra till gemensam kommunikation av Europeiska unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till den här förordningens allmänna mål.

utgår

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Budgetmyndigheten ska godkänna de årliga anslag som står till förfogande utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordningen om inrättande av en flerårig budgetram för åren 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av den …/… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som berörs av sådan finansiering.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering av detta program, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som berörs av sådan finansiering av detta program.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra styckena ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och andra avtal som ingås med tillämpning av den här förordningen.

Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra styckena ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner av projekt som omfattas av detta program uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och andra avtal som ingås med tillämpning av den här förordningen.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Vad gäller de särskilda mål som avses i artikel 2 kommer framstegen att mätas mot de indikatorer som fastställs i bilagan.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Bidrag som beviljats under 2014

 

För bidrag som beviljats under 2014 kommer det att bli möjligt att inleda perioden för stödberättigande utgifter den 1 januari 2014, på villkor att utgifterna inte hänför sig till tiden innan bidragsansökan lämnades in eller bidragsmottagarens räkenskapsår inleddes.

Motivering

I och med detta ändringsförslag kan programmet inledas den 1 januari 2014, även om förfarandet försenas.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – underrubrik

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompletterande information om tillträde till programmet

Kompletterande information om de åtgärder som stöds

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PROGRAMOMRÅDE 1: Hågkomst och det europeiska medborgarskapet

PROGRAMOMRÅDE 1: Stärka hågkomsten av Europas historia och utveckla en känsla av europeisk identitet och samhörighet med unionen

(Formuleringen i denna rubrik är densamma som den i ändringsförslaget till artikel 3.1 a.)

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programområdet definieras av de projekt och initiativ som kan lanseras under denna rubrik, inte av typen av medborgarorganisationer eller aktörer som kan ansöka.

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till reflexion över gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse och under det att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges till initiativ som innebär att orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte bara, nazismen och stalinismen) och hedrar minnet av deras offer. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar tolerans och försoning och försöker nå ut till de yngre generationerna.

Programområdet ska stödja aktiviteter som manar till reflexion över Europas historia och kulturella och språkliga mångfald och över gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse och under det att hänsyn tas till jämställdhet. Stöd kan ges till initiativ som uppmuntrar till reflexion och diskussion om orsakerna bakom de totalitära och auktoritära regimerna i Europas nutidshistoria (särskilt, men inte bara, nazismen, som ledde till förintelsen, och totalitära kommunistiska regimer, inklusive stalinismen) och hedrar minnet av offren för deras brott. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra avgörande ögonblick i Europas nutidshistoria samt viktiga milstolpar i den europeiska integrationsprocessen. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar till tolerans, ömsesidig förståelse genom interkulturell dialog, försoning och minnet av historien, samt en känsla av samhörighet med unionen som ett sätt att ta oss över det som varit och bygga upp en framtid, särskilt för att nå ut till de yngre generationerna och samtidigt bekämpa rasism och intolerans.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 25 % av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PROGRAMOMRÅDE 2: Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang

PROGRAMOMRÅDE 2: Stärka det europeiska medborgarskapet genom demokratisk delaktighet och medborgarengagemang

(Formuleringen i denna rubrik är densamma som den i ändringsförslaget till artikel 3.1 b.)

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programområdet definieras av de projekt och initiativ som kan lanseras under denna rubrik, inte av typen av medborgarorganisationer eller aktörer som kan ansöka. Programområdet ska stödja verksamhet som rör medborgarengagemang i bredast möjliga bemärkelse, med särskild tonvikt på att skapa metoder för ett långsiktigt engagemang. Företräde ska ges initiativ och projekt som har en tydlig koppling till EU:s politiska agenda.

Programområdet ska stödja verksamhet som rör medborgarengagemang i bredast möjliga bemärkelse, med särskild tonvikt på att skapa metoder för att säkerställa att den finansierade verksamheten har varaktiga effekter. Företräde ska ges initiativ och projekt, särskilt små projekt som kommer från civilsamhället eller små och medelstora organisationer, och som har en koppling till EU:s politiska agenda och till projekt som omfattar samarbete och nätverksarbete, dialog mellan det civila samhället och unionens institutioner och metoder som inriktas på medborgarna samt frågor som medborgarna anser vara av stort intresse. Programområdet kommer också att ha som mål att få med grupper som är svåra att nå.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programområdet kan även omfatta projekt och initiativ som skapar förutsättningar för solidaritet, samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

Programområdet kan även omfatta projekt och initiativ som skapar förutsättningar för ömsesidig förståelse och solidaritet och som främjar deltagardemokrati, samhällsengagemang samt nätverks- och frivilligarbete.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mycket återstår att göra för att locka fler kvinnor till det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. De som fattar beslut som påverkar människors liv bör lyssna mer på och ta hänsyn till kvinnors röster.

Mycket återstår att göra för att fler unga och kvinnor samt kulturella minoriteter att delta i det demokratiska arbetet och i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. De som fattar beslut som påverkar människors liv bör lyssna mer uppmärksamt på och ta hänsyn till ungas och kvinnors röster.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eftersom fullständig integrering av minoriteter är ett ständigt mål för unionen kommer en mer konstruktiv metod för att uppmuntra deras politiska deltagande och deras samhällsengagemang att tillämpas.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 2 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 60 % av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 3 - rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRD: Tillvaratagande av resultat

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRD: Spridning och utökning av resultat

Motivering

Eftersom det här rör sig om åtgärder som är övergripande och i vissa fall verkar ganska abstrakta, bör deras benämningar förklara vad de handlar om. Vidare är det inte bara själva resultaten som bör spridas. Deras verkan och mervärde bör utnyttjas upprepade gånger och, i vissa fall, inom andra områden. Införandet av ordet ”utökning” återspeglar detta tänkesätt. Om exempelvis utarbetandet av nya metoder är ett av resultaten av ett projekt kan dessa utnyttjas vid ett obegränsat antal tillfällen i senare projekt.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna åtgärd ska definieras för programmet som helhet och gälla både programområde 1 och programområde 2.

Denna åtgärd ska definieras för programmet som helhet och ska gälla både programområde 1 och programområde 2. Den ska gälla endast där det anses användbart, nödvändigt och proportionellt.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärden ska stödja initiativ som förbättrar resultatens överförbarhet, ger bättre avkastning på investeringar och gör att man kan dra större lärdomar av tidigare erfarenheter. Syftet med denna åtgärd är att ytterligare tillvarata och utnyttja resultaten av de initiativ som lanseras för att främja deras långsiktiga giltighet.

Åtgärden ska stödja kontaktpunkter för ”Ett Europa för medborgarna” och pågående initiativ i programländerna som förbättrar resultatens överförbarhet, ger bättre avkastning på investeringar och gör att man kan dra större lärdomar av tidigare erfarenheter. Syftet med denna åtgärd är att ytterligare tillvarata och utnyttja resultaten av de initiativ som lanseras för att säkerställa att de har en varaktig effekt.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in de lärdomar som görs av intressenter på lokal och regional nivå, inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter, fortbildning för lärare och till exempel utveckling av en databas över organisationer/projekt som får stöd från programmet.

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in lärdomar och kunskaper hos intressenter, även på lokal och regional nivå och inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom sociala medier eller utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter och fortbildning för lärare samt, till exempel, utveckling av IKT-verktyg som ger information om organisationer/projekt som får stöd från programmet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – programområde 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 5 % av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda, ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Projekt som oavsett storlek har en stor inverkan eller som i övrigt uppvisar en hög potential, i synnerhet projekt som har en koppling till unionens politik eller till frågor som medborgarna anser är av stort intresse och som syftar till delaktighet i utformningen av unionens politiska agenda ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet och de flesta av insatserna får förvaltas centralt av ett genomförandeorgan.

Programmet och de flesta av insatserna kommer att förvaltas centralt av ett genomförandeorgan. Genomförandeorganet bör vid urval av projekt så långt det är möjligt säkerställa en geografisk balans i fördelningen av medel samt utöva tillsyn över ersättningen för faktiska kostnader vid projektfinansieringen. Genomförandeorganet bör också erbjuda information, rådgivning och utbildning på sökandens modersmål.

Motivering

Förordningen kommer att fastställa vilken typ av institution som kommer att samordna programmet.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla insatser ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension. De ska främja medborgarnas rörlighet och utbytet av idéer inom Europeiska unionen.

Alla insatser ska vara gränsöverskridande eller ha en europeisk dimension. De ska främja medborgarnas deltagande och tankeutbytet inom unionen.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etablering av kontaktnät och inriktning på multiplikatoreffekter, inbegripet användning av den senaste informations- och kommunikationstekniken (IKT) och sociala medier, är viktiga inslag som ska återspeglas i både typen av verksamhet och de olika organisationer som deltar. Samverkan och synergi mellan olika typer av intressenter som deltar i programmet ska starkt uppmuntras.

Etablering av kontaktnät och inriktning på multiplikatoreffekter, inbegripet användning av den senaste informations- och kommunikationstekniken (IKT) och sociala medier, särskilt för att nå ut till de yngre generationerna, är viktiga inslag, som ska återspeglas i både typen av verksamhet och de olika organisationer som deltar. Samverkan och synergi mellan olika typer av intressenter som deltar i programmet och medverkan av grupper som är svåra att nå ska starkt uppmuntras.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen kan även bedriva sådan verksamhet som avser information, publikation och spridning och därigenom säkerställa en bred kunskap om och stor genomslagskraft för de verksamheter som stöds genom programmet.

Kommissionen kommer även att bedriva sådan verksamhet som avser information, publikation och spridning och därigenom säkerställa en bred kunskap om och stor genomslagskraft för de verksamheter som stöds genom programmet. Detta kommer att framhäva informationen och offentliggörandet på medlemsstatsnivå på EU:s alla officiella språk.

Motivering

Även om engelska, franska och tyska dominerar som arbetsspråk på nivån för projektens genomförande, rör programmet det europeiska medborgarskapet, och därför måste man uppmuntra till kommunikation på de 23 officiella språken (som kommer att bli 24 från 2013). Detta är en av EU:s grundprinciper.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den budget som anslås ska även täcka gemensam kommunikation av unionens politiska prioriteringar.

utgår

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Cirka 10 % av den totala budgeten kommer att anslås till programmets förvaltning.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De resultat som eftersträvas genom programmet beskrivs i de särskilda målen i artikel 2. Framstegen ska mätas med hjälp av resultatindikatorer på följande sätt:

De resultat som eftersträvas genom programmet beskrivs i de särskilda målen i artikel 2. Framstegen ska mätas med hjälp av bland annat följande resultatindikatorer:

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 1: Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Särskilt mål 1: Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om den gemensamma historien, kulturarvet, identiteten och unionens mål att främja fred, tolerans, ömsesidig förståelse, sina värden, sin kulturella och språkliga mångfald och folkens välfärd genom att stimulera debatt, åtgärder, reflexion och utveckling av kontaktnät och genom att föra samman människor från lokalsamhällen och lokalföreningar runtom i Europa så att de kan dela med sig av och utbyta erfarenheter och lära av historien.

(Den inledande formuleringen i detta avsnitt är densamma som den i ändringsförslaget till artikel 2.1, första stycket.)

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna tabell utgår.

(Se ändringarna 82 till 88.)

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – rubriken (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Indikatorer:

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal direkta deltagare.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal personer som indirekt nås av programmet.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal medlemsstater och andra länder som deltar i projekten.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal projekt.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Projektansökningarnas kvalitet och i vilken omfattning resultaten av de utvalda projekten ytterligare kan utnyttjas/överföras.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 1 – stycke 1 (nytt) – strecksats 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Andel förstagångssökande.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

Särskilt mål 2: Uppmuntra samverkan mellan medborgarna och det civila samhällets organisationer i alla deltagande länder samt medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang och interkulturella dialog på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om och deltagande i unionens politiska process och skapa förutsättningar för samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

(Den inledande formuleringen i detta avsnitt är densamma som den i ändringsförslaget till artikel 2.2, första stycket.)

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna tabell utgår.

(Se ändringarna 91 till 106.)

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – rubriken (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Indikatorer:

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal direkta deltagare.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal personer som indirekt nås av programmet.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal deltagande organisationer.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal medlemsstater och andra länder som deltar i projekten.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Stödmottagarnas uppfattning om EU och EU-institutionerna.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Projektansökningarnas kvalitet.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Andel förstagångssökande.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 8 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal gränsöverskridande partnerskap, däribland olika slags intressenter.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 8 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal nätverk av vänorter.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 10 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Antal initiativ för uppföljning av programstödd verksamhet på lokal eller europeisk nivå och kvaliteten på dessa.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 11 (ny) – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Aktiviteternas geografiska täckning:

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 11 (ny) – punktsats 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

● Jämförelse mellan andelen projekt som läggs fram av en medlemsstat i egenskap av huvudpart och den medlemsstatens befolkningsandel i förhållande till EU:s totala befolkning.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 11 (ny) – punktsats 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

● Jämförelse mellan andelen projekt som väljs ut per medlemsstat i egenskap av huvudpart eller den medlemsstatens befolkningsandel i förhållande till EU:s totala befolkning.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 11 (ny) – punktsats 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

● Jämförelse mellan andelen projekt som läggs fram av en medlemsstat i egenskap av huvudpart eller medpart och den medlemsstatens befolkningsandel i förhållande till EU:s totala befolkning.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – programområde 2 – stycke 1 (nytt) – strecksats 11 (ny) – punktsats 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

● Jämförelse mellan andelen projekt som väljs ut per medlemsstat i egenskap av huvudpart eller medpart och den medlemsstatens befolkningsandel i förhållande till EU:s totala befolkning.

 • [1]  EUT C 299, 4.10.2012, s. 122.
 • [2]  EUT C 277, 13.9.2012, s. 43.

MOTIVERING

Kommissionens förslag till programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2014–2020) följer på det nuvarande programmet (2007–2013) och är, trots en relativt blygsam budget (229 miljoner har föreslagits), ett av det mest synliga programmen som hanteras av Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Målet med programmet är att stärka hågkomsten och öka medborgarengagemanget på unionsnivå och programmet är fortfarande det enda som uteslutande är inriktat på att främja dessa målsättningar på europeisk nivå. Det nya förslaget till program liknar det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2014) som föredraganden ansvarade för. I detta betänkande ger föredraganden sin syn på förslaget till det nya programmet.

Kommissionens förslag bygger på halvtidsöversynen av det nuvarande programmet och ska ha beaktat samråd med viktiga intressenter. Trots stora likheter mellan det nuvarande och det framtida programmet har dock kommissionen, något förvånansvärt och utan närmare förklaring eller motivering, gjort en mindre men väsentlig ändring i sitt förslag. Den förklarar att artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är programmets enda rättsliga grund. Artikeln i fråga föreskriver ett särskilt lagstiftningsförfarande, nämligen godkännandeförfarandet, vilket innebär att Europaparlamentet endast kan godkänna eller förkasta förslaget, men inte göra ändringar i det. Enligt detta förfarande har Europeiska unionens råd den ledande rollen. Tidigare, visserligen enligt det förra EU‑fördraget, dvs. fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, hade programmet två rättsliga grunder för att uppfylla sina olika målsättningar, däribland medborgarengagemang, kulturell mångfald och hågkomst, och antogs enligt (det som nu kallas) det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Föredraganden, liksom kulturutskottet, var motvillig till att acceptera den rättsliga grund som föreslogs och man beslöt därför att be parlamentets rättstjänst om ett yttrande. I rättstjänstens yttrande, som därefter fick stöd av parlamentets utskott för rättsliga frågor, drogs slutsatsen att två rättsliga grunder var lämpligt eftersom programmets två målsättningar betraktades som lika viktiga även om de tydligt omfattades av två olika artiklar i EUF-fördraget, nämligen artiklarna 167 och 352. Föredraganden har gjort ett flertal försök att nå en uppgörelse, men varken kommissionen eller rådet har velat ändra åsikt i frågan.

Detta betänkande har därför utarbetats under ett låst förfarande. Föredraganden och utskottet har beslutat att förkasta förslaget i dess nuvarande form. Men, med tanke på succén med det nuvarande programmet, dess relevans för EU:s medborgare och dess tydliga europeiska mervärde, beslöt man att utarbeta detta betänkande för att uttryckligen visa Europarlamentets åsikter i frågan. Föredraganden hoppas att hans rekommendationer och ändringar, samt efterföljande rekommendationer och ändringar från hans kollegor, snabbt kommer att tas i beaktande av kommissionen och rådet så att det nya programmet inte försenas eller, ännu värre, tas bort. Föredraganden vill understryka att förslaget, med undantag för den rättsliga grund som föreslås, är relativt bra som det är och att rådet ytterligare har förbättrat texten.

Med tanke på det snäva arbetsschemat, och för att inte försena programmet på grund av Europaparlamentets agerande, har föredraganden tagit hänsyn till rådets text som offentliggjordes den 4 maj 2012. Nu återstår det bara att hoppas att man kan enas om den slutgiltiga texten (även med kommissionen och rådet) så att den kan antas i början av 2013 och så att det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” smidigt kan övergå i det nya programmet.

Föredragandens rekommendationer och ändringar gäller främst följande områden och/eller insatser:

a)      Ändra den rättsliga grunden för att ta hänsyn till Europaparlamentets åsikter, dvs. två rättsliga grunder: artiklarna 352 och 167 i EUF-fördraget.

b)     Stärka den del av programmet som gäller hågkomst, genom att understryka detta redan i de allmänna målen.

c)      Understryka betydelsen av små gräsrots- och bottom-up-initiativ och frågor som medborgarna anser är av stort intresse för dem. Överväga även den framtida potentialen hos projekten, och inte endast deras kortsiktiga höga inverkan.

d)     Minimera budgetanslagen till kommissionens egna gemensamma kommunikationsverksamhet så att medlen sätt in där de bäst behövs.

e)      Se till att idrottsorganisationernas roll framhålls i förslaget.

f)      Så långt det är möjligt säkerställa en geografisk balans i fördelningen av medel.

Därutöver vill föredraganden framhålla att rådet fortfarande måste diskutera den budget som föreslås i kommissionens föreslag. Budgeten kommer att diskuteras när den fleråriga budgetramen slutligen har fastställts. Så snart som detta har skett skulle föredraganden vilja att kulturutskottet och resten av Europaparlamentet drev på för en ökning av finansieringsramen. För närvarande motsvarar de belopp som man budgeterat för inte ens finansieringsramen för det pågående programmet ”Ett Europa för medborgarna”, med justeringar för inflationen.

RESERVATION

i enlighet med artikel 52.3 i arbetsordningen

Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky, Inês Cristina Zuber

för GUE/NGL-gruppen

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) finansierar i dag projekten för ett stort antal frivilligorganisationer och vänortssamarbeten.

Rådet har dock, med stöd av majoriteten av ledamöterna i utskottet för kultur och utbildning, gjort djupgående ändringar av kommissionens ursprungliga förslag.

Efter omröstningen i utskottet skulle 25 procent av programmet (jämfört med 4 procent av det föregående programmet) kunna anslås till ”hågkomsten av Europas historia”, ett oklart begrepp som går utöver åtagandet att ”hålla minnet” av offren för totalitära regimer ”vid liv”.

Vi accepterar varken att den historiska lögnen som går ut på att likställa kommunister med nazister förs vidare till nya generationer, eller att dessa ska uppmuntras att glömma såväl de fascistiska diktaturer som härskade i Sydeuropa som kolonialhistorien.

Att göra detta är att skända minnet av alla de kommunister och andra demokrater som bekämpade dessa regimer, och som offrade sina liv.

Att göra detta är att välja ensidig syn på historien.

Vi har röstat mot detta betänkande eftersom vi försvarar:

–       mångfalden hos och respekten för de olika kulturer och folkslag som finns i Europa,

–       åtskillnaden mellan politik och det arbete som utförs av historiker och forskare,

–       demokratiska principer, vilket omfattar debatt och möjligheten att betrakta EU och den europeiska integrationen och historien med kritiska ögon.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Doris Pack

Ordförande

Utskottet för kultur och utbildning

BRYSSEL

Ärende:           Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (COM(2011)08842011/0436(APP))

Med en skrivelse av den 5 mars 2012 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle avge ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grund som valts av kommissionen för förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020. Kommissionen lade fram förslaget den 14 december 2011 med artikel 352 i EUF-fördraget som rättslig grund. I din skrivelse ifrågasatte du detta, särskilt mot bakgrund av att det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) bygger på två rättsliga grunder, nämligen de tidigare artiklarna 151 och 308 i EG-fördraget (de nuvarande artiklarna 167 och 352 i EUF‑fördraget), och antogs enligt medbeslutandeförfarandet.

Bakgrund

I. Förslaget

Kommissionen har föreslagit programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, vilket ska bygga på det nuvarande programmet. I artikel 1.2 fastställs följande allmänna mål för förslaget: ”Programmet ska med det övergripande syftet att öka kunskaperna om Europeiska unionen och främja medborgarengagemang bidra till följande allmänna mål: Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå”. I artikel 2 beskrivs målen mer i detalj: Programmet ska ha som mål att ”[s]tärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät” (artikel 2.1 i förslaget) och att ”[u]ppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process” (artikel 2.2 i förslaget). Som framgår av motiveringen i förslaget är syftet att ”mobilisera medborgarna på lokal nivå för att få dem att debattera konkreta frågor av europeiskt intresse”[1]. På detta sätt ska medborgarna enligt förslaget ”bli medvetna om hur EU:s politik påverkar deras dagliga liv”.

I artiklarna 3, 4, 5 och följande artiklar i förslaget fastställs och definieras hur dessa mål ska uppnås: åtgärder, programmets struktur, deltagande, samarbete med internationella organisationer, genomförande av programmet osv.

II. De aktuella rättsliga grunderna

1. Den rättsliga grunden för förslaget

Förslaget grundas på artikel 352 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 352

Om en åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för den politik som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, och dessa inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, anta lämpliga bestämmelser. Om bestämmelserna i fråga antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande.”

2. Föreslagen ändring av den rättsliga grunden

I din begäran om ett yttrande från utskottet för rättsliga frågor över den rättsliga grunden tar du upp möjligheten att lägga till artikel 167 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 167

1. Unionen ska bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet.

2. Unionens insatser ska syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller

– att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia,

– att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,

– icke-kommersiellt kulturutbyte,

– konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.

3. [...]

4. [...]

5. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel uppnås ska

– Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Regionkommittén besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar, […].”

III. Analys

1. Principer som fastslagits av domstolen

Som domstolen har påpekat är valet av rättslig grund av ”konstitutionell betydelse”[2], eftersom unionen styrs av principen om tilldelade befogenheter. Domstolen har fastslagit att åtgärder i allmänhet måste grundas på en enda rättslig grund. En åtgärd som har två syften, två mål eller två beståndsdelar bör grundas på en enda rättslig grund. Vilken rättslig grund som är lämplig beror på åtgärdens avgörande beståndsdel[3]. Två rättsliga grunder kan användas ”i undantagsfall” om ”det finns flera avsikter med den aktuella rättsakten” eller om ”den har flera beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra”[4].

Domstolen har också fastställt vilka olika kriterier som ska ligga till grund för valet av rättslig grund för en viss åtgärd. Dessa kriterier har fastslagits upprepade gånger i domstolens rättspraxis och kan sammanfattas på följande sätt:

– Valet är inte subjektivt utan måste ”grundas på objektiva faktorer som kan bli föremål för domstolsprövning”[5].

– Rättsaktens syfte och innehåll bör räknas med bland dessa faktorer[6].

När det gäller artikel 352 i EUF-fördraget som rättslig grund har domstolen funnit att åtgärder i enlighet med artikel 352 endast är motiverade då unionen inte i någon annan bestämmelse i fördraget ges den behörighet som är nödvändig[7]. Den särskilda rättsliga grund som kan vara relevant i detta fall är artikel 167 i EUF-fördraget.

2. Förslagets mål

Förslaget omfattar mål inom två programområden: ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet” samt ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang” (artikel 3.1). Båda dessa programområden är lika viktiga och inget av dem är underordnat det andra.

a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet”

I artikel 167.2 i EUF-fördraget nämns ”att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia”. Förslagets ”hågkomstmål” hör samman med unionens historia och omfattas därför av artikel 167 i EUF-fördraget. Det bör påpekas att resultatet inte påverkas av att ordet ”kultur” inte nämns uttryckligen i förslaget eller bland dess mål: Ett uttryckligt omnämnande av ”kultur” är inte nödvändigt för att artikel 167 i EUF‑fördraget ska kunna tillämpas, eftersom ett omnämnande av ”historia” är tillräckligt.

b) ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”

Det andra målet i förslaget handlar om ”medborgarengagemang” och hör samman med europeiskt medborgarskap. Fördraget innehåller ingen särskild rättslig grund för åtgärder som har att göra med detta område. Följaktligen skulle artikel 352 i EUF-fördraget behöva användas. För att artikel 352 i EUF-fördraget ska vara lämplig som rättslig grund måste åtgärden i fråga vara nödvändig för att nå något av de mål som avses i fördragen (se texten från artikel 352.1 i EUF-fördraget ovan). Genom artikel 9 i EU-fördraget inrättas unionsmedborgarskapet som ett komplement till det nationella medborgarskapet[8]. Enligt artikel 11.1 i EU‑fördraget ska institutionerna ge ”medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden”. Denna artikel främjar därför ett aktivt medborgarskap. De åtgärder i förslaget som handlar om europeiskt medborgarskap skulle bidra till att uppnå det senare målet. Därför verkar artikel 352 vara den lämpliga rättsliga grunden för denna uppsättning åtgärder.

3. ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013)

Jämförelsen med det nuvarande programmet, som du också tar upp i din begäran om ett yttrande över den rättsliga grunden, bekräftar detta resultat: Det nuvarande programmet syftar å ena sidan till att se till att europeiska medborgare deltar i unionens integrationsprocess och å andra sidan till att utveckla en europeisk identitet bland europeiska medborgare, grundad på gemensamma värderingar och en gemensam historia och kultur. Den kulturella aspekten omfattas av artikel 167 i EUF-fördraget. För den del av programmet som handlar om medborgarengagemang innehåller fördragen däremot inte någon särskild rättslig grund, varför artikel 352 i EUF-fördraget kom att behöva användas. Därför utgör båda artiklarna tillsammans den rättsliga grunden för programmet ”Ett Europa för medborgarna” i versionen från 2006.

4. Förfarandeaspekter

Det bör nämnas att när artikel 352 i EUF-fördraget används i kombination med andra fördragsbestämmelser ska de relevanta förfarandekraven kombineras. Även om domstolen i allmänhet har funnit att det är omöjligt att använda två rättsliga grunder när de förfaranden som fastställts för respektive rättslig grund är oförenliga[9], tar den inte upp frågan om oförenlighet i samband med artikel 352 i EUF-fördraget (eftersom användning av artikel 352 i EUF‑fördraget oundvikligen förutsätter att det inte finns någon annan tänkbar rättslig grund). Tvärtom tillåter domstolen att kravet på enhällighet i artikel 352 i EUF-fördraget kombineras med andra förfaranden, såsom det ordinarie lagstiftningsförfarandet[10]. Det verkar som att det ordinarie lagstiftningsförfarandet i kombination med enhällighet skulle vara tillämpligt i det aktuella fallet.

5. Yttrande från rättstjänsten

Rättstjänsten har konstaterat, såväl i en skrivelse till ditt utskott av den 21 februari 2012 som i en skrivelse av den 15 mars 2012 mot bakgrund av begäran om ett yttrande över den rättsliga grunden från utskottet för rättsliga frågor, att artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget bör utgöra den rättsliga grunden för förslaget.

IV. Slutsats och rekommendation

Vid utskottssammanträdet den 27 mars 2012 behandlade utskottet för rättsliga frågor detta ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet enhälligt[11] att rekommendera att den lämpliga rättsliga grunden för förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 bör vara artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)0884, motiveringen, s. 2.
 • [2]  Yttrande nr 2/00 av den 6 december 2001 om Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713.
 • [3]  Mål C-42/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-869, punkterna 39 och 40.
 • [4]  Mål C-441/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2007, s. I-8887, punkt 47.
 • [5]  Mål 45/86, kommissionen mot rådet, REG 1987, s. 1439, punkt 5.
 • [6]  Se mål C-300/89, kommissionen mot rådet, REG 1991, s. I-287, punkt 10 samt även mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 45 och mål C-166/07, parlamentet mot rådet, REG 2009, s. I -7135, punkt 4.
 • [7]  Mål 45/86, kommissionen mot rådet, REG 1987, s. 1493, punkt 13, mål C-436/03, Europaparlamentet mot rådet, REG 2006, s. I-3733, punkterna 36–46, mål C-166/07, Europaparlamentet mot rådet, REG 2009, s. I-7135, punkterna 40‑41.
 • [8]  ”Unionen ska i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.”
 • [9]  Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.
 • [10]  Mål C-166/07, Europaparlamentet mot rådet, punkt 69. Se t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2010 av den 15 december 2010 om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (EUT 346, 30.12.2010, s. 1), vars sjätte beaktandeled innehåller en hänvisning till ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kravet på enhällighet i rådet som fastställs i artikel 352.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”.
 • [11]  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt och Eva Lichtenberger.

YTTRANDE från budgetutskottet (16.11.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP))

Föredragande: Barbara Matera

KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

I sitt förslag till kommande flerårig budgetram betonar kommissionen att programmet ”Ett Europa för medborgarna” 2007–2013 bör fortsätta. Under sin första period har programmet visat att det finns ett behov av att öka medborgarnas förståelse för EU:s historia och ursprung och deras medvetenhet om EU-projektet. Fördraget om Europeiska unionen tar ett stort steg mot att föra unionen närmare medborgarna och främja en mer omfattande gränsöverskridande debatt om EU-relaterade politiska frågor (det nyligen inrättade medborgarskapsinitiativet är bara en del av denna process). Kommissionen föreslår att det ska byggas upp kapacitet för medborgarengagemang. Programmet kommer att bygga vidare på en analys av det innevarande programmets styrkor och svagheter. Det har som syfte att ta upp behovet av mer genuina diskussioner om EU-relaterade frågor på lokal, regional och nationell nivå, och att genom ett brett urval av organisationer vända sig till den stora grupp medborgare som i allmänhet inte skulle försöka påverka eller delta i EU-frågor.

Budget

Enligt kommissionens förslag till flerårig budgetram 2014–2020 ska 229 miljoner EUR i löpande priser avsättas för programmet “Ett Europa för medborgarna”, vilket ska jämföras med 215 miljoner EUR i den innevarande budgetramen. Föredraganden anser att detta är det minsta belopp som krävs (i linje med den årliga inflationen) för att främja sådana viktiga mål som det europeiska medborgarskapet och hågkomst, och det bästa vore att budgeten höjdes med 5–10 procent. Föredraganden anser att uppdelningen av medel mellan de tre programområdena bör återspeglas i lagstiftningsförslaget. För att garantera större flexibilitet samt bättre tillgång till programmet för mindre medborgargrupper bör lämpliga referenser och skyddsåtgärder ingå.

Mål

Syftet med programmet är att stärka den historiska medvetenheten, särskilt avseende de båda världskrigen, och förbättra möjligheterna till medborgarengagemang på unionsnivå. Närmare bestämt ska programmet ha vissa särskilda mål, vilka ska genomföras genom insatser som är gränsöverskridande eller har en tydlig europeisk dimension:

· Stärka den historiska medvetenheten om världskrigen och öka medvetenheten om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

· Uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar för samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget bara är en indikation för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse har nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2014‑2020.

Motivering

Siffrorna i de tematiska rättsliga grunderna kan inte betraktas som slutgiltiga så länge som förhandlingarna om den fleråriga budgetramen fortfarande pågår, med hänvisning till principen ”inget är avgjort förrän allt är avgjort”.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”1. Det förtjänar att upprepas att det behövs tillräckligt med ytterligare medel i den nya fleråriga budgetramen så att unionen kan uppfylla sina befintliga politiska prioriteringar och de nya uppgifter som följer av Lissabonfördraget samt reagera på oförutsedda händelser. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt visa vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet trots deras dokumenterade europeiska mervärde. Parlamentet påpekar att även om resursnivån för nästa fleråriga budgetram ökas med minst 5 procent jämfört med 2013 års nivå så bidrar det bara i begränsad utsträckning till att nå unionens avtalade mål och åtaganden och principen om solidaritet inom unionen.

 

__________________________________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Motivering

Om rådet minskar beloppen i den fleråriga budgetramen uppmanar Europaparlamentet rådet att ange ”negativa prioriteringar”, trots deras dokumenterade mervärde och de nya uppgifter som unionen måste fullgöra efter Lissabonfördragets ikraftträdande

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s flerspråkiga karaktär.

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s flerspråkiga karaktär. Tillgång till programmet ska särskilt garanteras för små och medelstora projekt, inte bara för stora projekt, i syfte att säkerställa större flexibilitet och större tillgång till programmet för unionsmedborgarna. Man bör särskilt försöka se till att de administrativa och finansiella förfarandena förenklas.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra programmet mer flexibelt och förbättra de europeiska medborgarnas och medborgargruppernas tillgång till det samt att förenkla de administrativa förfarandena.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den tid programmet pågår, vilken utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/YY/201Y mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

(12) I denna förordning fastställs en vägledande finansieringsram för hela den tid programmet pågår, vilken utgör den finansiella referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/YY/201Y mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

Motivering

Anpassning av skälet till artikel 12.1.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda ska ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader.

(16) Projekt som kan få stor inverkan, oavsett deras storlek eller budgetens storlek, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda ska ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader.

Motivering

Projektets eller förmånstagarens storlek ska inte vara avgörande för huruvida bidrag kommer att beviljas, utan den avgörande faktorn ska vara hur främjandet av det europeiska medborgarskapet påverkas.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska bestå av följande två programområden: a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet”. b) ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”. De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten (åtgärder för ”tillvaratagande”).

Programmet ska bestå av följande två programområden: a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet”. b) ”Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang”. De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten.

Motivering

Det engelska ordet ”valorisation” är inte begripligt på standardengelska.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, oavsett deras storlek, men med särskild betoning på den yngre generationen, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Motivering

Programmet ska inte vara begränsat till enbart stora projekt eller stora organisationer. Särskilt vikt bör fästas vid unga människor.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 12 - punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande av programmet ska vara 229 miljoner euro.

1. Enligt punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den .../… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning, ska det finansiella referensbeloppet för genomförande av programmet vara 229 miljoner euro. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten.

Motivering

Betoning av budgetmyndighetens roll.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 12 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Budgetmyndigheten ska godkänna de årliga anslag som står till förfogande utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning om inrättande av en flerårig budgetram för åren 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av xxx/201y mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (12.10.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7‑0000/2012 – 2011/0436(APP))

Föredragande: Csaba Sógor

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det europeiska projektet och Europas utveckling har en viktig roll när det gäller att bemästra krisen och få tillbaka Europa på en hållbar väg mot tillväxt; de bygger på erfarenheterna från mer än 50 år av gemensamma ansträngningar, viljan att samarbeta, ett samarbete som överskrider folk och nationer, delade bördor och hjälp från de mer framskridna till dem som är mindre gynnade. Tillsammans med ytterligare fakta och känslor utgör alla dessa faktorer den europeiska andan, som utöver det ekonomiska och sociala samarbetet är den grundläggande drivkraften för Europa som en gemenskap på unionsmedborgarnas nivå, en gemenskap som behöver förstärkas.

Motivering

Införandet av uttrycket ”den europeiska andan” i programmet ”Ett Europa för medborgarna” skulle kunna främja planeringen och genomförandet av projekten. Om man tänker närmare på det förkroppsligar vänortssamarbeten och människor som deltar i internationella partnerskapsprojekt denna anda genom sin verksamhet: Om det inte fanns några fysiska gränser och vi delade det europeiska området med varandra, skulle den nationella och kulturella mångfalden göra oss mer öppna och mottagliga, och vi skulle kunna bygga på mer än 50 år av EU:s historia och framgångar.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning krävs en rad insatser och samordnade ansträngningar via aktiviteter över gränserna och på unionsnivå. Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt tillfälle för medborgarna att direkt delta i unionslagstiftningens utveckling.

(4) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning, samtidigt som man främjar en känsla av ett gemensamt medborgarskap tack vare bättre förståelse och bättre ömsesidig kunskap, krävs det en rad insatser och samordnade ansträngningar via aktiviteter över gränserna och på unionsnivå. Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt tillfälle för medborgarna att direkt delta i unionens politik och i unionslagstiftningens utveckling.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När det gäller teman för projekten, deras koppling till ett lokalt eller regionalt sammanhang och sammansättningen av intressenter, bör det finnas betydande synergieffekter med andra unionsprogram som rör sysselsättning, sociala frågor, utbildning, ungdomsfrågor och kultur, rättsliga frågor, jämställdhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering och regionalpolitik.

(7) När det gäller teman för projekten, deras koppling till ett lokalt eller regionalt sammanhang och sammansättningen av intressenter, bör det finnas betydande synergieffekter med andra unionsprogram som rör sysselsättning, sociala frågor, utbildning, ungdomsfrågor och kultur, rättsliga frågor, jämställdhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering, solidaritet mellan generationerna och regionalpolitik.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det nya programmet bör omfatta en mängd olika insatser, bl.a. möten, kontakter och debatter med medborgarna om medborgarskapsfrågor, evenemang på unionsnivå, initiativ som går ut på att reflektera över avgörande ögonblick i Europas historia, initiativ för att öka kunskaperna om unionens institutioner och deras funktion, samt debatter om europeiska politiska frågor i syfte att stimulera alla delar av samhällslivet.

(8) Det nya programmet bör omfatta en mängd olika insatser, bl.a. möten, kontakter och debatter med medborgarna om medborgarskapsfrågor, evenemang på unionsnivå, initiativ som går ut på att reflektera över avgörande ögonblick i Europas historia och över Europas framtid samt att analysera dessa och hedra dem, initiativ för att öka kunskaperna om unionens institutioner och deras funktion, samt debatter om europeiska politiska frågor i syfte att stimulera alla delar av samhällslivet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s flerspråkiga karaktär.

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s mångkulturella och flerspråkiga karaktär.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda ska ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader.

(16) Företräde när det gäller beviljandet av bidrag bör inte ges enbart till projekt som kan få stor inverkan, utan i synnerhet också till projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör genomförandet av programmet förenklas ytterligare genom tillämpning av engångsbelopp, finansiering baserad på schablonsatser och enhetskostnader. Vidare bör man fastställa flera frister varje år för mottagandet av anbud, utöka andelen av projektkostnader som finansieras genom EU-bidrag och antalet förhandsfinansierade projekt samt fastställa längre och mer flexibla tidsfrister för genomförandet av projekt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå.

– Stärka hågkomsten och den europeiska andan och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på unionsnivå.

Motivering

Införandet av ordet ”anda” skapar ett slags bro mellan det förgångna och nuet. Hågkomsten är en del av denna anda, eftersom negativa händelser i det förgångna spelade en viktig roll när man upprättade Europeiska gemenskapen. I programmet bör det framgå att Europeiska gemenskapen har en gemensam anda som ledstjärna och att det är viktigt för denna gemenskap att så många medborgare som möjligt känner och bekänner sig till denna anda, eftersom detta bör leda till ökad sammanhållning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om vår gemensamma historia och identitet samt våra gemensamma värden, liksom om unionens mål att främja freden, sina värden, sin kulturella och språkliga mångfald och de europeiska folkens välfärd, genom att stimulera debatt, reflexion och utveckling av kontaktnät och genom att föra samman människor så att de kan dela med sig av och utbyta erfarenheter, lära av historien och diskutera Europas framtid.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskild vikt ska läggas vid romer och andra minoriteter i EU för att underlätta deras integration som unionsmedborgare med fullständiga rättigheter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet, anda och mål genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Motivering

Införandet av ordet ”anda” skapar ett slags bro mellan det förgångna och nuet. Hågkomsten är en del av denna anda, eftersom negativa händelser i det förgångna spelade en viktig roll när man upprättade Europeiska gemenskapen. I programmet bör det framgå att Europeiska gemenskapen har en gemensam anda som ledstjärna och att det är viktigt för denna gemenskap att så många medborgare som möjligt känner och bekänner sig till denna anda, eftersom detta bör leda till ökad sammanhållning.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) ”Hågkomst och det europeiska medborgarskapet”.

a) ”Stärka hågkomsten av den europeiska historien och utveckla en känsla av europeisk identitet och anda”.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten (åtgärder för ”tillvaratagande”).

De två programområdena ska kompletteras med horisontella insatser för att analysera, sprida och utnyttja projektresultaten (åtgärder för ”spridning och utökning”).

Motivering

Vissa projektresultat kan spridas, medan andra erbjuder en möjlighet till utökning (genom frekvent och upprepad användning).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att uppnå målen ska programmet bl.a. ge stöd till följande typer av insatser, vilka ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension:

2. För att uppnå målen ska programmet bl.a., men inte uteslutande, ge stöd till följande typer av insatser, vilka ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension:

Motivering

Införandet av begreppet ”inte uteslutande” innebär att förteckningen inte är uttömmande.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät.

– Grundande och drift av gränsöverskridande internationella samarbetslänkar och kontaktnät.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Stöd till organisationer som är av allmänt europeiskt intresse.

– Stöd till organisationer som är av europeiskt intresse.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gemenskapsbyggande insatser och debatter om medborgarskapsfrågor med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och/eller sociala medier.

– Debatter om medborgarskapsfrågor som exempelvis gemenskapsbyggande insatser, med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och/eller sociala medier.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv.

– Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under totalitära regimer vid liv.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Reflexion/debatter om gemensamma värderingar.

– Reflexion/debatter om gemensamma europeiska värderingar, identitet och framtid samt den europeiska andan.

Motivering

I överensstämmelse med de övriga artiklar där ordet ”anda” införs. Denna anda är en av de grundläggande byggstenarna i byggandet av Europa.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Initiativ för att öka kunskaperna om EU:s institutioner och deras funktion.

– Initiativ för att öka människors kunskap om EU:s institutioner och deras funktion.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Insatser för att utnyttja och ytterligare tillvarata resultaten av de initiativ som får stöd.

– Insatser för att sprida, utnyttja och främja en utökning av resultaten av de initiativ som får stöd.

Motivering

I tillägg till en spridning av resultaten måste man vara noggrann med att, i samband med planering och genomförande av projekt, bestämma hur resultaten kan återanvändas i framtiden, varigenom man kan bidra till en mer dynamisk utveckling. Exempelvis kan resultatet av ett projekt vara en undersökning, men det som kan ha varit en ny metod som utvecklades när undersökningen togs fram kan vara tillämpligt på många andra projekt. Metoden skulle därför vara lika betydelsefull som resultatet, eftersom den skulle kunna användas upprepade gånger.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd till strukturer i medlemsstaterna för information och rådgivning om programmet.

Offentliggörande av och rådgivning om programmet på medlemsstatsnivå och tillhandahållande av den institutionella struktur som krävs för detta.

Motivering

Betoningen bör inte ligga på de institutionella strukturerna utan på offentliggörandet och rådgivningen, vilka kräver en institutionell struktur.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avtal efter offentlig upphandling ska avse köp av tjänster, t.ex. anordnande av evenemang, studier och undersökningar, verktyg för information och informationsspridning, övervakning och utvärdering.

2. Avtal efter offentlig upphandling ska avse köp av tjänster som kommer att göra det möjligt att direkt genomföra och/eller hålla evenemang, studier och undersökningar, verktyg för information och informationsspridning samt övervakning och utvärdering.

Motivering

Eftersom ordet ”program” i detta beslut hänvisar till programmet ”Ett Europa för medborgarna” skulle det kunna leda till förvirring om man använde det här. Det är också viktigt att betona att offentlig upphandling bör användas här när evenemang på programnivå övervägs (ordet ”direkt”).

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar integration, gemensam hågkomst samt europeiska värden och europeisk identitet, oavsett hur många medlemmar eller hur stora budgetar de har, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare och med relevanta intressenter och experter.

Kommissionen ska, på plats och via internet, föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare och med relevanta intressenter och experter.

Motivering

Systemet för samråd via internet bör konsolideras och få en högre profil. Även om det redan existerar bör det nämnas tydligare även i förordningen.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska beakta de förslag som görs under samråden när den utarbetar sina årliga arbetsprogram.

Motivering

Genom förordningen kommer kommissionen att tvingas att fortlöpande göra förbättringar i de årliga arbetsprogrammen, även medan programmen pågår.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att detta program stämmer överens med och kompletterar instrument på andra områden som omfattas av unionens insatser, särskilt allmän och yrkesinriktad utbildning, kultur, idrott, grundläggande fri- och rättigheter, social integration, jämställdhet, bekämpning av diskriminering, forskning och innovation samt utvidgningspolitiken och unionens yttre åtgärder.

Kommissionen ska se till att åtgärderna inom detta program stämmer överens med och kompletterar instrument på andra områden som omfattas av unionens insatser, särskilt allmän och yrkesinriktad utbildning, kultur, idrott, grundläggande fri- och rättigheter, social integration, jämställdhet, solidaritet mellan generationerna, frivilligarbete, bekämpning av diskriminering, forskning och innovation samt grannskaps- och utvidgningspolitiken och unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – programområde 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hågkomst och det europeiska medborgarskapet

Hågkomst, det europeiska medborgarskapet och den europeiska andan

Motivering

En anpassning till artikel 3.1.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – programområde 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till reflexion över gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse och under det att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges till initiativ som innebär att orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte bara, nazismen och stalinismen) och hedrar minnet av deras offer. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar tolerans och försoning och försöker nå ut till de yngre generationerna.

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till reflexion över Europas historia, kulturella och språkliga mångfald och gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse. Stöd kan ges till initiativ som innebär att orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte bara, nazismen och stalinismen) och hedrar minnet av deras offer. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar tolerans, ömsesidig förståelse genom dialog mellan kulturer och försoning som ett sätt att lämna det förflutna och bygga upp framtiden, särskilt för att nå ut till de yngre generationerna.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – programområde 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mycket återstår att göra för att locka fler kvinnor till det politiska och ekonomiska beslutsfattandet. De som fattar beslut som påverkar människors liv bör lyssna mer på och ta hänsyn till kvinnors röster.

Mycket återstår att göra för att i allt högre grad öppna det politiska och ekonomiska beslutsfattandet för kvinnor och människor i utsatta lägen. De som fattar beslut som påverkar människors liv bör lyssna mer på och ta hänsyn till deras röster.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – programområde 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eftersom fullständig integrering av minoriteter är ett ständigt mål för EU bör man tillämpa en mer konstruktiv metod för att uppmuntra deras delaktighet i politik och samhällsliv.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – övergripande åtgärd – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillvaratagande av resultat

Spridning och utökning av resultat

Motivering

Eftersom det här rör sig om åtgärder som är övergripande och i vissa fall verkar ganska abstrakta, bör deras benämningar förklara vad de handlar om. Vidare är det inte bara själva resultaten som bör spridas. Deras verkan och mervärde bör utnyttjas upprepade gånger och, i vissa fall, inom andra områden. Införandet av ordet ”utökning” återspeglar detta tänkesätt. Om exempelvis utarbetandet av nya metoder är ett av resultaten av ett projekt kan dessa utnyttjas vid ett obegränsat antal tillfällen i senare projekt.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 1 – övergripande åtgärd – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in de lärdomar som görs av intressenter på lokal och regional nivå, inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter, fortbildning för lärare och till exempel utveckling av en databas över organisationer/projekt som får stöd från programmet.

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in de lärdomar som görs av intressenter på lokal och regional nivå, inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom sociala medier eller utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter, fortbildning för lärare och till exempel utveckling av en databas över organisationer/projekt som får stöd från programmet.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda, ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en koppling till EU:s politik eller till frågor som medborgarna anser vara särskilt viktiga och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda, ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet och de flesta av insatserna får förvaltas centralt av ett genomförandeorgan.

Programmet och de flesta av insatserna kommer att förvaltas centralt av ett genomförandeorgan.

Motivering

Förordningen kommer att fastställa vilken typ av institution som kommer att samordna programmet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 2 – stycke 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets totala administrativa utgifter bör stå i proportion till de uppgifter som föreskrivs i det berörda programmet.

Programmets totala administrativa utgifter bör stå i proportion till de uppgifter som föreskrivs i det berörda programmet och bör inte omfatta mer än 12 procent av programmets budget.

Motivering

Om man fastställer ett tak i förordningen kommer detta att fungera som en signal och motverka kommentarer om överdriven EU-byråkrati.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen kan även bedriva sådan verksamhet som avser information, publikation och spridning och därigenom säkerställa en bred kunskap om och stor genomslagskraft för de verksamheter som stöds genom programmet.

Kommissionen kommer även att bedriva sådan verksamhet som avser information, publikation och spridning och därigenom säkerställa en bred kunskap om och stor genomslagskraft för de verksamheter som stöds genom programmet. Detta kommer att framhäva informationen och offentliggörandet på medlemsstatsnivå på EU:s alla officiella språk.

Motivering

Även om engelska, franska och tyska dominerar som arbetsspråk på nivån för projektens genomförande, rör programmet det europeiska medborgarskapet, och därför måste man uppmuntra till kommunikation på de 23 officiella språken (som kommer att bli 24 från 2013). Detta är en av EU:s grundprinciper.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 3 – särskilt mål 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om vår gemensamma historia och identitet samt våra gemensamma värden, liksom om unionens mål att främja freden, sina värden, sin kulturella och språkliga mångfald och de europeiska folkens välfärd, genom att stimulera debatt, reflexion och utveckling av kontaktnät och genom att föra samman människor så att de kan dela med sig av och utbyta erfarenheter, lära av historien och diskutera Europas framtid.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 3 – särskilt mål 2 – tabellrad 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

Andelen chefer från grupper av stater som anslöts till EU 2004, 2007 respektive 2013

ej tillämpligt

Minst 35 % över hela linjen

Motivering

På nivån för gemenskapsprogrammen måste det betonas att projektsamordningen bör genomföras inte endast av de 15 gamla medlemsstaterna, utan att den bör spridas även inom detta område – med andra ord bör kulturen för och erfarenheten av att leda projekt för internationella partnerskap utvecklas i de 13 nya medlemsstaterna, varigenom en realistisk europeisk integration främjas.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilagan – punkt 3 – övergripande åtgärd (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRD: Spridning och utökning av resultat

Resultatindikatorer

Senast kända resultat

Mål på medellång sikt (resultat)

Motivering

Kommissionen bör fastställa resultatindikatorer även för de övergripande åtgärder som den föreslår.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.10.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Stanimir Ilchev, Jan Mulder, Siiri Oviir, Marco Scurria

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Judith A. Merkies, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella

YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (15.10.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2012 – 2011/0436(APP))

Föredragande: Gerald Häfner

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionen har föreslagit programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014‑2020. I förslaget beaktas erfarenheter och utvärderingar av det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2007–2013 och av samråd med intressenterna. En fullständig konsekvensbedömning har genomförts.

Huvudmålet för programmet, såsom det föreslagits av kommissionen, är att ”stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå”. De särskilda målen är att ”stimulera debatt, reflexion och samarbete kring hågkomst, EU:s integration och historia” och att ”öka medborgarnas kunskaper om och möjligheter att delta i utformningen av EU:s politik, samt skapa förutsättningar för solidaritet, samhällsengagemang och frivilligarbete på EU-nivå”. Kommissionen har också fastställt en uppsättning operativa mål, som den menar kommer att öka förmågan att fastställa mer robusta indikatorer och därmed bättre mäta framsteg och effekter. Dessa operativa mål utgörs av att ”hjälpa organisationer att sätta igång debatter och aktiviteter med anknytning till hågkomst, europeiska värderingar och historia” och att ”hjälpa organisationer som är av allmänt europeiskt intresse, gränsöverskridande partnerskap och nätverk att öka medborgarnas delaktighet i EU-frågor” samt, som en övergripande dimension, att ”projektresultat ska analyseras, spridas och tillvaratas genom interna och externa aktiviteter”. På denna grundval föreslår kommissionen tre programområden inom programmet: ”hågkomst och det europeiska medborgarskapet”, ”demokratisk delaktighet och medborgarengagemang” och ”tillvaratagande av resultat”.

Förslaget ska ses framför allt i det sammanhang som ges genom de demokratiska principerna i artiklarna 10 och 11 i EU-fördraget[1], men utan att det ersätter de särskilda dialogerna med medborgare, intressenter och intressegrupper. Kommissionen önskar också att i högre grad koppla verksamheten inom detta program till den konkreta utformningen av politiken. Inom programmet föreskrivs driftsbidrag och bidrag till insatser som ges efter öppna förslagsinfordringar samt – där så är tillämpligt – genom tjänsteavtal som ingås efter anbudsinfordringar. Man planerar att fortsätta anlita ett befintligt genomförandeorgan för att utföra vissa ledningsuppgifter inom programmet. Den föreslagna finansieringsramen är 229 miljoner euro i dagens penningvärde[2].

Bedömning och ändringsförslag

Utskottet för kultur och utbildning begärde att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig över lämpligheten hos den rättsliga grund som kommissionen valt för programmet (artikel 352 i EUF-fördraget). Vid sitt sammanträde den 27 mars 2012 beslutade utskottet för rättsliga frågor att rekommendera artiklarna 167 och 352 i EUF-fördraget som rättslig grund. Detta förslag till yttrande innehåller följaktligen ändringsförslag i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslagen syftar huvudsakligen till att komplettera kommissionens förslag med punkter som kan behöva framhållas ytterligare, exempelvis betydelsen av projekt som är gemensamma för flera intressenter, småskaliga projekt, nätverksarbete, principen om geografisk mångfald och behovet av att nå grupper som är svåra att nå.

Andra ändringsförslag tar upp finansiella och administrativa aspekter i samband med programmets genomförande, tydliggör att programmet inte ersätter de särskilda övergripande dialoger för vilka administrativa budgetar inom kommissionen kan användas och stryker de gemensamma kommunikationsinsatserna om Europeiska unionens politiska prioriteringar från programmets tillämpningsområde, eftersom begränsade anslag i möjligaste mån bör styras mot initiativ som riktas nedifrån och upp.

I samma anda och i linje med den kritik mot ”högnivåevenemang på unionsnivå” som förekommit i utvärderingen av det nuvarande programmet, har uttryck som hänvisar till ”verksamhet på unionsnivå” ersatts med ”verksamhet som är gränsöverskridande eller har en tydlig europeisk dimension”. Tanken med denna ordalydelse är att den skulle hålla alla valmöjligheter öppna och innefatta nationella och lokala åtgärder samt, där så är lämpligt, vissa evenemang på unionsnivå.

Andra ändringsförslag utökar räckvidden när det gäller stödberättigade åtgärder och mottagare eller, med avseende på programområdet om hågkomst, ger åtgärderna ett mer specifikt syfte. När det gäller kopplingen till den europeiska politiska dagordningen föreslås att sådana åtgärder ska ges särskild uppmärksamhet, men inte den förtursbehandling som kommissionen föreslår.

Framstegsindikatorerna har strukits från räckvidden för de artiklar som definierar programmets mål. Det verkar lämpligare att behandla sådana indikatorer i bilagan till förslaget. Vidare är det svårt att specificera dem i ett skede när det är oklart hur stora anslag som kommer att stå till förfogande. Utskottet kan också vilja överväga att i bilagan lägga till vägledande uppgifter om procentandelar av den sammanlagda budgeten för de olika programområdena inom programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 167 och 352,

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Med Europa 2020-strategin vill unionen och medlemsstaterna åstadkomma tillväxt, sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning för det kommande decenniet.

utgår

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning krävs en rad insatser och samordnade ansträngningar via aktiviteter över gränserna och på unionsnivå. Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt tillfälle för medborgarna att direkt delta i unionslagstiftningens utveckling.

(4) I linje med artikel 10.3 i fördraget om Europeiska unionen ska varje medborgare ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. För att föra Europa närmare medborgarna och göra det möjligt för dem att fullt ut delta i uppbyggnaden av en allt fastare sammanslutning krävs en rad deltagarinsatser och samordnade ansträngningar via aktiviteter som genomförs över gränserna eller har en tydlig europeisk dimension. Det europeiska medborgarinitiativet är ett unikt och nytt tillfälle som kan göra det möjligt för medborgarna att direkt delta i unionslagstiftningens utveckling och som kan främja en bredare dialog om EU-frågor och intresset för dessa bland allmänheten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt samråd på internet och två på varandra följande samrådsmöten med intressenter har bekräftat att både det civila samhällets organisationer och enskilda deltagare anser att det vore relevant med ett nytt program för att påverka organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och enskilda individer genom att öka intresset för unionsfrågor.

(6) Halvtidsutvärderingen, ett offentligt samråd på internet och två på varandra följande samrådsmöten med intressenter har bekräftat att både det civila samhällets organisationer och enskilda deltagare anser att det vore relevant med ett nytt program för att påverka organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och enskilda individer genom att öka intresset för och den aktiva delaktigheten i unionsfrågor.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Sådana synergieffekter kan också åstadkommas genom att man använder lämpliga administrativa budgetar inom kommissionens olika generaldirektorat för allmänhetens deltagande, dialog och partnerskap för att genomföra artiklarna 10 och 11 i EU-fördraget.

Ändringsförslag  6

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Fokus bör även läggas på att synliggöra de europeiska politiska partiernas verksamhet för att öka människors intresse för att engagera sig i dessa.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) En övergripande dimension av programmet bör vara att se till att resultaten tillvaratas och kan överföras, så att dess effekter och långsiktiga hållbarhet förstärks. De aktiviteter som lanseras bör därför ha en tydlig koppling till EU:s politiska agenda och kommuniceras på lämpligt sätt.

(9) En övergripande dimension av programmet bör vara att se till att resultaten tillvaratas och kan överföras, så att dess effekter och långsiktiga hållbarhet förstärks, bland annat genom nätverk, plattformar för informationsutbyte eller delning av kunskaper och bästa praxis, däribland särskilda metoder som en utökad användning av informationsteknik, databaser och sociala medier.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Programmets verkan kan stärkas genom stöd till verksamhet som har en tydlig koppling till EU:s politiska program, ökar medborgarnas delaktighet i unionens beslutsprocess och främjar en kultur som präglas av medborgarengagemang.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i gränsöverskridande projekt och insatser, varvid hänsyn ska tas till EU:s flerspråkiga karaktär.

(10) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en balanserad integrering och delaktighet av medborgare och det civila samhällets organisationer från alla medlemsstater i projekt och insatser, varvid hänsyn bör tas till unionens språkliga och geografiska mångfald och behovet av att ta med grupper som är svåra att nå.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

1. Öka medvetenheten om hågkomsten och om unionens och Europas nutidshistoria i syfte att främja tolerans, ömsesidig förståelse, en gemensam identitet, värden och mål genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Framstegen ska mätas mot antalet stödmottagare som nås direkt och indirekt, projektens kvalitet och andelen förstagångssökande.

 

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar för samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

2. Uppmuntra och utöka medborgarnas delaktighet i unionens beslutsprocess och främja en kultur som präglas av medborgarengagemang, bland annat genom utveckling av nya demokratiska förfaranden och styrmedel.

Framstegen ska bl.a. mätas mot antalet stödmottagare som nås direkt och indirekt, stödmottagarnas uppfattning om EU och EU-institutionerna, projektens kvalitet och andelen förstagångssökande.

 

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Medborgarmöten, vänortssamarbeten.

 

– Medborgarmöten, medborgarpaneler, vänortssamarbeten och projekt som är gemensamma för lokala myndigheter, det civila samhället och andra lokala aktörer.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät.

– Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät, samarbete mellan olika typer av organisationer och dialog mellan det civila samhället och unionens institutioner.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Gemenskapsbyggande insatser och debatter om medborgarskapsfrågor med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och/eller sociala medier.

– Gemenskapsbyggande insatser och debatter om medborgarskapsfrågor, bland annat med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och/eller sociala medier.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Evenemang på unionsnivå.

utgår

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv.

– Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia och integrationsprocess, bland annat för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv och främja tolerans och ömsesidig förståelse.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Debatter/undersökningar om unionens framtid.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Debatter, undersökningar och opinionsundersökningar om frågor som direkt påverkar medborgarnas liv.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Initiativ för att öka kunskaperna om EU:s institutioner och deras funktion.

– Initiativ för att öka kunskaperna om och utveckla medborgarnas förståelse av unionens institutioner och deras funktion och främja möjligheter till samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Insatser för att utnyttja och ytterligare tillvarata resultaten av de initiativ som får stöd.

Medvetandehöjande verksamhet och spridningsverksamhet i syfte att utnyttja och ytterligare tillvarata resultaten av de initiativ som får stöd, bland annat genom nätverk, plattformar för informationsutbyte eller delning av kunskaper och bästa praxis.

Ändringsförslag  21

Artikel 3 – punkt 2 – strecksats 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Undersökningar om frågor som rör medborgarskap och medborgarengagemang.

Debatt och undersökningar om frågor som rör medborgarskap och medborgarengagemang samt information till allmänheten om de europeiska politiska partiernas verksamhet och om möjligheterna att engagera sig direkt i dessa.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, särskilt lokala myndigheter och organisationer, organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper och det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) samt utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Programmet ska vara öppet för alla intressenter som främjar europeisk integration, särskilt lokala myndigheter och icke-statliga aktörer och organisationer, organisationer och institutioner för forskning om europeisk politik (tankesmedjor), medborgargrupper, det civila samhällets övriga organisationer (t.ex. överlevandeföreningar) och enheter/institutioner inom utbildning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De resurser som anslås till kommunikationsinsatser inom ramen för denna förordning ska även bidra till gemensam kommunikation av Europeiska unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till den här förordningens allmänna mål.

utgår

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till reflexion över gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse och under det att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges till initiativ som innebär att orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte bara, nazismen och stalinismen) och hedrar minnet av deras offer. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar tolerans och försoning och försöker nå ut till de yngre generationerna.

Stöd ska ges till aktiviteter som manar till reflexion över gemensamma värderingar i bredast möjliga bemärkelse och under det att hänsyn tas till mångfald. Stöd kan ges till initiativ som innebär att orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria begrundas (särskilt, men inte bara, nazismen och stalinismen) och hedrar minnet av deras offer. Detta programområde bör även omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter och avgörande ögonblick i Europas nutidshistoria samt viktiga milstolpar i den europeiska integrationsprocessen. Särskilt företräde ska ges insatser som uppmuntrar tolerans, ömsesidig förståelse och försoning.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 20 procent av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programområdet definieras av de projekt och initiativ som kan lanseras under denna rubrik, inte av typen av medborgarorganisationer eller aktörer som kan ansöka. Programområdet ska stödja verksamhet som rör medborgarengagemang i bredast möjliga bemärkelse, med särskild tonvikt på att skapa metoder för ett långsiktigt engagemang. Företräde ska ges initiativ och projekt som har en tydlig koppling till EU:s politiska agenda.

Programområdet definieras av de projekt och initiativ som kan lanseras under denna rubrik, inte av typen av medborgarorganisationer eller aktörer som kan ansöka. Programområdet kommer att stödja verksamhet som rör medborgarengagemang i bredast möjliga bemärkelse, med särskild tonvikt på att skapa metoder för ett långsiktigt engagemang. Lämplig uppmärksamhet kommer att ägnas åt initiativ och projekt som har en tydlig koppling till EU:s politiska agenda och till dem som omfattar samarbete och nätverksarbete mellan olika typer av organisationer, dialog mellan det civila samhället och unionens institutioner och metoder som inriktas på medborgarna. Programområdet kommer också att ha som mål att ta med grupper som är svåra att nå.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programområdet kan även omfatta projekt och initiativ som skapar förutsättningar för solidaritet, samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

Programområdet kan även omfatta projekt och initiativ som skapar förutsättningar för solidaritet och främja deltagardemokrati, samhällsengagemang samt nätverks- och frivilligarbete.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 70 procent av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in de lärdomar som görs av intressenter på lokal och regional nivå, inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter, fortbildning för lärare och till exempel utveckling av en databas över organisationer/projekt som får stöd från programmet.

Den ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, dvs. utveckling av stödåtgärder för utbyte av goda exempel, för att samla in lärdomar och kunskaper hos intressenter, inbegripet på lokal och regional nivå och inbegripet offentliga myndigheter, samt att utveckla nya färdigheter, till exempel genom utbildning. Det sistnämnda kan omfatta utbyten mellan motparter och fortbildning för lärare.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Bilagan – del 1 – rubrik 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Som vägledning kan nämnas att cirka 10 procent av programmets sammanlagda budget kommer att anslås till detta programområde.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Projekt som kan få stor inverkan, i synnerhet projekt som har en direkt koppling till EU:s politik och syftar till att påverka utformningen av EU:s politiska agenda, ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Projekt som kan få stor inverkan, däribland småskaliga projekt, och i synnerhet projekt som har en koppling till Europeiska unionens aktuella politik och uppmuntrar till delaktighet i att påverka utformningen av Europeiska unionens nuvarande och framtida politiska agenda, ska i regel ha företräde när det gäller beviljandet av bidrag.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla insatser ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension. De ska främja medborgarnas rörlighet och utbytet av idéer inom Europeiska unionen.

Alla insatser ska vara gränsöverskridande eller ha en tydlig europeisk dimension. De ska främja medborgarnas deltagande och tankeutbytet inom unionen.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Bilagan – del 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etablering av kontaktnät och inriktning på multiplikatoreffekter, inbegripet användning av den senaste informations- och kommunikationstekniken (IKT) och sociala medier, är viktiga inslag som ska återspeglas i både typen av verksamhet och de olika organisationer som deltar. Samverkan och synergi mellan olika typer av intressenter som deltar i programmet ska starkt uppmuntras.

Etablering av kontaktnät och inriktning på multiplikatoreffekter, inbegripet användning av den senaste informations- och kommunikationstekniken (IKT) och sociala medier, är viktiga inslag som ska återspeglas i både typen av verksamhet och de olika organisationer som deltar. Samverkan och synergi mellan olika typer av intressenter som deltar i programmet och medverkan av grupper som är svåra att nå ska starkt uppmuntras.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 1: Stärka hågkomsten och öka kunskaperna om unionens historia, identitet och syfte genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Särskilt mål 1: Öka medvetenheten om hågkomsten och om unionens och Europas nutidshistoria i syfte att främja tolerans, ömsesidig förståelse, en gemensam identitet, värden och mål genom att stimulera debatt, reflexion och kontaktnät.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilagan – del 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Uppmuntra medborgarnas demokratiska delaktighet och engagemang på unionsnivå genom att öka deras kunskaper om unionens politiska process och skapa förutsättningar samhällsengagemang och frivilligarbete på unionsnivå.

Särskilt mål 2: Uppmuntra och utöka medborgarnas delaktighet i unionens beslutsprocess och främja en kultur som präglas av medborgarengagemang, bland annat genom utveckling av nya demokratiska förfaranden och styrmedel.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

9.10.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin

 • [1]  Särskilt varje medborgares rätt att delta i unionens demokratiska liv och institutionernas skyldighet att fatta beslut så öppet och så nära medborgarna som möjligt, att ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden samt att föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.
 • [2]  Beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för åren 2007–2013 innehåller en finansieringsram på 215 miljoner euro (EUT L 378, 27.12.2006, s. 36).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Dieter-Lebrecht Koch