ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)

  20.12.2012 - (COM(2011)0809 – C7‑0466/2011 – 2011/0401(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell


  Διαδικασία : 2011/0401(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0427/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0427/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)

  (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0809),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 182 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0466/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012[1],

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2012[2],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0427/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με πρόταση κανονισμού που να ορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020·

  3.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»[3]· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, δεν θα είναι δυνατή παρά μια περιορισμένη μόνο συνεισφορά στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις επί των οποίων έχει συμφωνήσει η Ένωση και να εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· αν το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, ας προσδιορίσει σαφώς ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή τα σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους.

  4.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο ίδιο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί σημαντική αύξηση των σχετικών δαπανών από το 2013 και μετά, προκειμένου να βελτιωθεί, να τονωθεί και να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ένωση·

  5.  υπενθυμίζει επίσης τη θέση του σύμφωνα με την οποία το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που τονώνουν την ανάπτυξη της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και αριστείας·

  6.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερη, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες για την υλοποίηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να προωθεί την κατάρτιση και την κινητικότητα.

  (1) Η Ένωση έχει στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της, με την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας («ΕΧΕ») εντός του οποίου οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, και την ενθάρρυνση της Ένωσης να γίνει μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και μια πρωτοπόρα σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταγωνιστική και στιβαρή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων η Ένωση πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες για την υλοποίηση της έρευνας και καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, να προωθεί τη διεθνή συνεργασία, να διαδίδει και να βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα και να προωθεί την κατάρτιση και την κινητικότητα.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την αύξηση των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας παράλληλα έναν δείκτη έντασης καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια στοιχεία άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως των πρωτοβουλιών «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη».

  Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία, η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει κύριο ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής μιας «κλίμακας αριστείας».

  (3) Η Ένωση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο της οποίας έχουν τεθεί ως στόχοι η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας ως κύριων μοχλών της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και θέτοντας ως στόχο την αύξηση των δημοσίων δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη για την προσέλκυση, με τον τρόπο αυτό, ιδιωτικών επενδύσεων που να αναλογούν έως και στα δύο τρίτα των συνολικών επενδύσεων, οι οποίες έτσι να ανέλθουν συνολικά σε ποσοστό 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2020, εκπονώντας παράλληλα έναν δείκτη έντασης καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλά αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, με μια ριζική στροφή προς τη χρηματοδότηση μελλοντοστρεφών επενδύσεων, όπως σε Ε&Α και καινοτομία, γεγονός που θα πρέπει να εκφράζεται σαφώς με τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την Ε&Α&Κ σε σύγκριση με το επίπεδο χρηματοδότησης του 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» προβλέπει μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας το πλαίσιο και τους στόχους στους οποίους πρέπει να συμβάλλει η μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν επίσης κύρια στοιχεία άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών και στόχων πολιτικής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως των πρωτοβουλιών για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, για μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης, για στόχους πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, και για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ έως το 2014 και να επιτύχει μια πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

  (4) Στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στήριξε την ιδέα ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την Ένωση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και κάλεσε την Ένωση να αντιμετωπίσει τάχιστα τα εναπομείναντα εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και επενδύσεων για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ έως το 2014 και να επιτύχει μια πραγματική ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Για τούτο απαιτείται σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την επόμενη επταετία, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας της Ένωσης με παράλληλη προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για τις δραστηριότητές της Ένωσης.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για ριζική απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την Ένωση με το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στο ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2011.

  (5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για ριζική απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την Ένωση με το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, υπογράμμισε τη σημασία της «Ένωσης Καινοτομίας» προκειμένου η Ευρώπη να μετασχηματιστεί ενόψει ενός κόσμου μεταγενέστερου της κρίσης στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011, επέστησε την προσοχή στα σημαντικά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 και υποστήριξε την ιδέα ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, ζητώντας παράλληλα τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού από το 2014, στο ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2011.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το σκέλος για την καινοτομία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αύξηση των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η αποδοτικότητα των πόρων είναι αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους ειδικούς στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι τουλάχιστον το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» θα σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναμένεται επίσης οι δαπάνες που αφορούν το κλίμα να υπερβούν το 35% του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμβατών μεταξύ τους μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κλίμακα και τα αποτελέσματα της στήριξης των στόχων για την αλλαγή του κλίματος. Οι δαπάνες που αφορούν το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

  (10) Στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή πρότεινε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία οι τομείς που την περίοδο 2007-2013 καλύφθηκαν από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το σκέλος για την καινοτομία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αύξηση των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή δεσμεύθηκε επίσης να ενσωματώσει την αλλαγή του κλίματος στα προγράμματα δαπανών της Ένωσης και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους που σχετίζονται με το κλίμα. Η δράση για το κλίμα και η αποδοτικότητα των πόρων είναι αλληλοενισχυόμενοι στόχοι για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με αυτές πρέπει να συμπληρωθούν με τους άλλους ειδικούς στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10a) Στη Λευκή Βίβλο της με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»’1, η Επιτροπή εκτιμά ότι η πολιτική έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να παρέχει αυξανόμενη και συνεπή στήριξη στην ανάπτυξη των κύριων τεχνολογιών προκειμένου το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών να μετατραπεί σε ένα σύστημα σύγχρονο, αποτελεσματικό, βιώσιμο και προσιτό. Η Λευκή Βίβλος θέτει τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% μέχρι το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

   

  __________________

   

  1 COM(2011)0144

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας κλάσης αριστεία της Ένωσης στην επιστήμη, στην προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με τη στήριξη δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να στηρίζει όλες τις φάσεις της αλυσίδας καινοτομίας, ιδίως τις δραστηριότητες που βρίσκονται εγγύτερα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και την μη τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, και έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ερευνητικές ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων που παράγονται από τις στηριζόμενες δραστηριότητες έως την εμπορική τους εκμετάλλευση. Οι προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και κατάρτιση.

  (11) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες, ήτοι στην παραγωγή επιστήμης αριστείας προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμιας κλάσης αριστεία της Ένωσης στην επιστήμη, στην προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής για τη στήριξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της καινοτομίας, και στην ανταπόκριση στις κοινωνιακές προκλήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι προκλήσεις που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με τη στήριξη δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. Παρότι η προστιθέμενη αξία της Ένωσης έγκειται κατά κύριο λόγο στη χρηματοδότηση της προανταγωνιστικής, διακρατικής και συνεργατικής έρευνας, η οποία θα πρέπει στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» να φτάσει τουλάχιστον στα επίπεδα του έβδομου προγράμματος πλαισίου, είναι επίσης αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στροφή προς τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει επίσης ως στόχο την ικανοποίηση των ερευνητικών αναγκών ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης, με έμφαση στην όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση και διάδοση των γνώσεων που παράγονται από τις στηριζόμενες δραστηριότητες έως την εμπορική τους εκμετάλλευση Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις φάσεις της αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της προηγμένης και της εφαρμοσμένης έρευνας, της μεταφοράς γνώσης και της μεγαλύτερης προσαρμογής στις δραστηριότητες της αγοράς, των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς επίσης της μη τεχνολογικής και της κοινωνικής καινοτομίας. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να εφαρμόζει διαφοροποιημένη κλίμακα, σύμφωνα με την οποία όσο πλησιέστερη είναι η προέλευση της υποστηριζόμενης δραστηριότητας στην αγορά τόσο μικρότερο πρέπει να είναι το μέρος που χρηματοδοτείται από το «Ορίζοντας 2020», και τόσο μεγαλύτερο το μέρος που θα πρέπει να προσελκύσει χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση ή ο ιδιωτικός τομέας. Οι προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να στηρίζονται μέσω ενός προγράμματος δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ με αντικείμενο την πυρηνική έρευνα και κατάρτιση.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (12α) Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι ανοικτές σε νέους συμμετέχοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται εκτεταμένη συνεργασία με εταίρους σε όλη την ΕΕ και να εδραιωθεί ένας ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην αντιμετώπιση των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα σε ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και η επαρκής απορρόφηση των κονδυλίων, η οικονομική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να γίνει σε δύο κατανομές κονδυλίων, και η δεύτερη πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση.

  (13) Στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία, οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του ΕΙΤ πρέπει να συμβάλλουν σθεναρά στην αντιμετώπιση των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως με την ενσωμάτωση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Το ΕΙΤ είναι το κύριο μέσο στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση του τριγώνου της γνώσης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού παραδόξου» μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό στόχο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό του, στους κανόνες του, στη δημοσιονομική διαχείρισή του και στην υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, και να είναι ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, καθώς συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης μιας εξορθολογισμένης δέσμης μορφών στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Η απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το διοικητικό κόστος συμμετοχής και να συμβάλλει στη μείωση των δημοσιονομικών σφαλμάτων.

  (15) Η απλούστευση αποτελεί κεντρικό στόχο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως στο σχεδιασμό του, στους κανόνες του, στη δημοσιονομική διαχείρισή του και στην υλοποίησή του. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να θέσει ως στόχο να προσελκύσει μεγάλη συμμετοχή από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανία και ειδικά ΜΜΕ, - εκ των οποίων πάρα πολύ λίγα συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα παρά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί - και θα πρέπει να είναι ανοικτό σε νέους συμμετέχοντες, κυρίως από την κοινωνία των πολιτών. Το «Ορίζοντας 2020» συνενώνει ολόκληρο το φάσμα της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης μιας εξορθολογισμένης δέσμης μορφών στήριξης και χρησιμοποιεί κανόνες συμμετοχής με αρχές που ισχύουν για όλες τις δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Η απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης πρέπει να μειώσει το διοικητικό κόστος συμμετοχής και να συμβάλει στην πρόληψη και μείωση των δημοσιονομικών σφαλμάτων.

   

  Για τη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης περαιτέρω εξωτερικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία της Ένωσης (όπως οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι εκτελεστικοί οργανισμοί έρευνας), θα πρέπει να καθοριστούν η μέθοδος και η έκταση της εξωτερίκευσης, με βάση τα αποτελέσματα ανεξάρτητης αξιολόγησης αντικτύπου.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (15α) Για την κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ της βασισμένης στη συναίνεση και της ριζοσπαστικότερης Ε&Α&Τα, θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ανοιχτών προσκλήσεων -του τύπου από τη βάση προς την κορυφή- με συνοπτικές διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η γρήγορη υλοποίηση καινοτόμων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο των κοινωνιακών προκλήσεων και των βασικών και βιομηχανικών τεχνολογιών μεταξύ των μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, ανάλογα με την ειδική διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο δραστηριότητας, καθώς και το τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Σύμφωνα με το άρθρο 182 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζει το μέγιστο συνολικό ποσό και τους λεπτομερείς κανόνες της δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα αντίστοιχα μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.

  (16) Σύμφωνα με το άρθρο 182, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζει το μέγιστο συνολικό ποσό και τους λεπτομερείς κανόνες της δημοσιονομικής συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα πλαίσιο και τα αντίστοιχα μερίδια σε καθεμία από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 180 ΣΛΕΕ δραστηριότητες.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (17α) Προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να ασκήσει τη λειτουργία του ως προς τον πολιτικό έλεγχο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει δεόντως και τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις σχετικές πτυχές της εφαρμογής του «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και σύνταξης των προγραμμάτων εργασίας, της εκτέλεσης και της πιθανής ανάγκης για προσαρμογή της δημοσιονομικής ανάλυσης, και της ανάπτυξης των δεικτών ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής βοήθειας.

  (18) Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί η ορθή ολοκλήρωση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των προηγούμενων προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών διακανονισμών για τη διαχείρισή τους, όπως η χρηματοδότηση της αυστηρά αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής βοήθειας.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικά προγράμματα που θα προβλέπουν τη συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων ή άλλους διακανονισμούς κατά την έννοια των άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ.

  (19) Η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να οδηγήσει –υπό συγκεκριμένες συνθήκες και ανάλογα με την περίπτωση– σε συμπληρωματικά προγράμματα που θα προβλέπουν τη συμμετοχή ορισμένων μόνο κρατών μελών, τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη ή τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων ή άλλους διακανονισμούς κατά την έννοια των άρθρων 184, 185 και 187 της ΣΛΕΕ. Τα ανωτέρω συμπληρωματικά προγράμματα ή οι διακανονισμοί θα πρέπει να έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, να βασίζονται σε πραγματικές συμπράξεις, να συμπληρώνουν άλλες δραστηριότητες δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», να έχουν αποδείξει ότι κανένας άλλος τύπος μηχανισμού χρηματοδότησης δεν μπορεί να επιτύχει τους ίδιους στόχους, και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτά σε συμμετοχές.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης επιστήμης και κοινωνίας, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, προωθώντας την εκπαίδευση στις επιστήμες, καθιστώντας τις επιστημονικές γνώσεις πιο προσιτές, εκπονώντας υπεύθυνα θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, και διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  (20) Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης επιστήμης και κοινωνίας, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει:

   

  - να προωθήσει τη ενεργό συμμετοχή και την βάσει αντικειμενικής ενημέρωσης συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της έρευνας και καινοτομίας,

   

  - να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

   

  - να προωθήσει την άριστη εκπαίδευση στις επιστήμες,

   

  - να αυξήσει την προσβασιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσια κονδύλια, ιδιαίτερα των επιστημονικών δημοσιεύσεων και δεδομένων, ιδίως με τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας

   

  - να γεφυρώσει το χάσμα της ψηφιακής τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας·

   

  - να αναπτύξει υπεύθυνα θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας καθώς και πλαισίου διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της έρευνας στις δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συνοδεύεται από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού έτσι ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η υποστήριξη της κοινής γνώμης προς το πρόγραμμα.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α) Όλα τα έγγραφα που εκδίδει η Επιτροπή σε σχέση με το «Ορίζοντας 2020» διατίθενται με αίτηση σε προσβάσιμες μορφές, μεταξύ άλλων με μεγάλα στοιχεία, σε σύστημα μπράιγ, σε ευανάγνωστο κείμενο, σε εγγραφή ήχου, σε βίντεο, και σε ηλεκτρονική μορφή.

  Αιτιολόγηση

  Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», περιλαμβανομένης της επικοινωνίας όσον αφορά υποστηριζόμενα σχέδια και αποτελέσματα, ιδίως μάλιστα επειδή πρόκειται για δημόσια χρηματοδότηση.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20β) Το «Ορίζοντας 2020» χρησιμοποιείται για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στις ακαδημαϊκές και επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιπλέον της ερευνητικής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και για να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ανεξάρτητης έρευνας και της επικύρωσης δημοσιεύσεων από ομολόγους.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21) Η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των πολιτικών και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, τα θεματολόγια πρέπει να θεσπιστούν σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλους τους σχετικούς τομείς, και να υπάρχει επαρκής ευελιξία για νέες εξελίξεις. Η εξωτερική παροχή συμβουλών πρέπει να επιδιώκεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», χρησιμοποιώντας επίσης τις σχετικές δομές, όπως τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας.

  (21) Η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ευκαιρίες και ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των πολιτικών και της κοινωνίας. Η εξωτερική παροχή συμβουλών πρέπει συνεπώς να επιδιώκεται ισορροπημένα και σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του «Ορίζοντας 2020». Ειδικότερα, η διεπιστημονική φύση των κοινωνιακών προκλήσεων, καθώς και η ανάγκη για οριζόντιους συνδέσμους και διεπαφές δυνάμει του «Ορίζοντας 2020» απαιτεί τη δημιουργία ειδικών στρατηγικών επιστημονικών ομάδων. Οι απόψεις των σχετικών δομών, όπως οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ερευνητικών αναγκών.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια διαφανής και αποτελεσματική διαδικασία εφαρμογής, θα πρέπει οι πολυετείς ενδεικτικοί χάρτες πορείας να καθορίζονται κατά την έναρξη του προγραμματισμού για κάθε ειδικό στόχο και διατομεακό θέμα, και να επιδιώκεται να είναι σύντομη και διαφανής η διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των χαρτών πορείας και των προγραμμάτων εργασίας θα πρέπει να μεριμνά ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμμετέχουν και να ενημερώνονται εγκαίρως και με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να επιδιώκεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του «Ορίζοντας 2020» η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών συμβούλου, μεταξύ άλλων μέσα από τις σχετικές δομές, όπως τα τομεακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα νεοσυσταθέντα διοικητικά συμβούλια, οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, οι πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21β) Προκειμένου να είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγάλες κοινωνιακές προκλήσεις και να επιτυγχάνει τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 της Ένωσης, η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τους ανθρώπινους πόρους της. Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα και ισχυρό κίνητρο για την ολοκλήρωση του ΕΧΕ, παρέχοντας στήριξη σε διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες προσελκύουν, διατηρούν, καταρτίζουν και αναπτύσσουν ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και τη βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων και της ποσότητας και της ποιότητας των ερευνητών, οι δραστηριότητες ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταξύ των οποίων εκείνες που επικεντρώνονται κυρίως στους νέους και τις γυναίκες, πρέπει να αποτελούν σταθερό στοιχείο σε όλες τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

  Αιτιολόγηση

  Άλλες περιοχές του πλανήτη παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις απ’ ότι η Ευρώπη όσον αφορά την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική στο διεθνές προσκήνιο, οφείλει να βελτιώσει την ελκυστικότητά της. Για τον λόγο αυτόν, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως στους ανθρώπινους πόρους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και να επιφέρει βελτιώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21γ) Προκειμένου να υπάρχει επαρκής ευελιξία κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες ανάγκες και εξελίξεις και να γίνεται απολογισμός και ενδεχομένως προσαρμογή της αλληλεπίδρασης και του οριζόντιου χαρακτήρα μεταξύ και εντός των διαφορετικών προτεραιοτήτων, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την αναθεώρηση των ποσών των ειδικών στόχων και των προτεραιοτήτων και τη μεταφορά πιστώσεων ανάμεσά τους, με βάση την ενδιάμεση επισκόπηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνώμονα. Η Επιτροπή θα πρέπει κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια δημοσιονομική ευελιξία για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών και εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των επονομαζόμενων «οριζόντιων δράσεων». Η καλύτερη διαδικασία για να γίνει αυτό είναι μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία και η γρήγορη λήψη αποφάσεων.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να συμβάλλει στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του ερευνητή στην Ένωση. Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, με σεβασμό στον προαιρετικό τους χαρακτήρα.

  (22) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να συμβάλλει στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του ερευνητή στην Ένωση, προωθώντας κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές. Πρέπει να δοθεί απόλυτη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών, καθώς και σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί το συνεχιζόμενο φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού και να μετατραπεί σε προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α) Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του ΕΧΕ, να βοηθήσει τους ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη, να προσελκύσει ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο και να καταστήσει την Ευρώπη ελκυστικότερη για τους καλύτερους ερευνητές. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιχορηγήσεων ως μέσου χρηματοδότησης για τους διακινούμενους ερευνητές, προς όφελος της κινητικότητας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα φορολογικά ζητήματα και να προωθηθεί η κατάλληλη κοινωνική προστασία των ευρωπαίων επιστημόνων.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22β) Η «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στην επιστήμη και την έρευνα παραμένει, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά σε ορισμένους κλάδους, όπως είναι η μηχανική και η τεχνολογία, και δεν υπάρχει τάση για μείωση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει για αυτόν τον λόγο να διορθώσει τις ανισορροπίες όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών επιστημόνων σε όλα τα στάδια της ερευνητικής σταδιοδρομίας και σε διάφορους ερευνητικούς τομείς.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (23) Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, αντιμετωπίζοντας ιδίως τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας των δύο φύλων, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό των ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς και ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο των έργων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ.

  (23) Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» πρέπει προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τα κύρια αίτια της ανισότητας των δύο φύλων, προκειμένου να αξιοποιηθούν το πλήρες δυναμικό και τα προσόντα των ερευνητών και των ερευνητριών. Επιπλέον, το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να τονωθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες πρέπει επίσης να στοχεύουν στην υλοποίηση των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθώς επίσης στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και τους επιστημονικούς κλάδους, όχι μόνο στις συμβουλευτικές ομάδες και στους αξιολογητές, αλλά και σε όλες τις δομές που σχετίζονται με το «Ορίζοντας 2020» (ΕΙΚΤ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), ΚΚΕρ, διευθύνουσες ομάδες, ομάδες υψηλού επιπέδου, ομάδες εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.), καθώς επίσης στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23β) Η έρευνα και η καινοτομία βασίζονται στην ικανότητα των επιστημόνων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των πολιτών να αποκτούν πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες, να τις ανταλλάσσουν και να τις χρησιμοποιούν. Για να αυξηθούν η κυκλοφορία και η αξιοποίηση της γνώσης, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανοιχτή η πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που αποφασίζεται να γίνουν με δημόσια χρηματοδότηση από το «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, το «Ορίζων 2020» θα πρέπει να προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», με την επιφύλαξη περιορισμών σε σχέση με την ιδιωτικότητα, την εθνική ασφάλεια ή τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23γ) Το «Ορίζοντας 2020» θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει δραστηριότητες αξιοποίησης του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών για την αειφόρο ανάπτυξη, κατά την ευρεία έννοια, και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια οριζόντια προσέγγιση, πλήρως ενσωματωμένη σε όλες τις προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα βοηθήσει την Ένωση να ευημερήσει σε έναν κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμένους πόρους, οικοδομώντας παράλληλα μια αποδοτική ως προς τους πόρους, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 23 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23δ) Κάθε συμμετέχων που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση θα πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που κατέχει, από τον ίδιο ή από άλλο νομικό πρόσωπο, σε περαιτέρω έρευνα ή εμπορικώς, ιδίως μέσω μεταβίβασης των αποτελεσμάτων ή αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [Κανόνες συμμετοχής]

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της δεοντολογίας. Θα ληφθούν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες. Κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και να μειωθεί η χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

  (24) Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της δεοντολογίας και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ληφθούν υπόψη οι θεμελιωμένες και ενημερωμένες γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία (ΕΟΔ) στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και η γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Στη χρηματοδότηση του «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να τηρούνται οι νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 ΣΛΕΕ και να τηρούν την υποχρέωση αντικατάστασης ή μείωσης της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς ή βελτίωσης των συνθηκών υπό τις οποίες γίνεται αυτή η χρήση. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται.

  (25) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενθαρρύνει ρητώς τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η χρήση ανθρώπινων ενηλίκων ή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, εάν χρειαστεί, εξαρτάται από την κρίση των επιστημόνων με γνώμονα τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο δεοντολογίας. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις σύμφωνα με το δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται εάν απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή απαγορεύεται εκεί.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και με τα ταμεία για την πολιτική συνοχής και την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ειδικά στην ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

  (26) Για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να αναπτύξει στενές συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το διάστημα, το περιβάλλον, η ενέργεια, η γεωργία και η αλιεία, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ, η εσωτερική ασφάλεια, ο πολιτισμός ή τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (26α) Τόσο το «Ορίζοντας 2020» όσο και η πολιτική συνοχής επιδιώκουν πληρέστερη εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων κοινών στρατηγικών πλαισίων τους (ΚΠΣ). Ο νέος αυτός στρατηγικός προσανατολισμός απαιτεί την ενισχυμένη και συστηματοποιημένη συνεργασία αμφότερων των κοινών στρατηγικών πλαισίων (ΚΣΠ), ούτως ώστε να κινητοποιηθεί πλήρως το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, η κατάλληλη σύνδεση του «Ορίζοντας 2020» με την πολιτική συνοχής θα βοηθήσει να μειωθεί το χάσμα έρευνας και καινοτομίας στην Ένωση, με την προώθηση της «κλίμακας αριστείας» λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρα 274, 349 και 355 ΣΛΕΕ. Επιπλέον, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία για να υποστηριχτεί η ικανότητα και η υποδομή Ε&Α στις περιφέρειες, ενέργειες στήριξης όπως το ΕΣΕ και οι δράσεις Marie Curie, ή συνεργατικές δράσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν προβλέπεται χρηματοδότηση γι' αυτές στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (26β) Οι Ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του ΕΧΕ και τη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ του «Ορίζοντας 2020» και των Διαρθρωτικών Ταμείων, στο πλαίσιο των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας βάσει της έξυπνης εξειδίκευσης. Οι περιφέρειες καλούνται επίσης να διαδραματίσουν έναν ρόλο στη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και στην παροχή συμπληρωματικών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συμβάσεων.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (26γ) Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αποσκοπεί στη διάδοση και την προώθηση της αριστείας στην έρευνα σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ως προϋπόθεση για μια γεωγραφικά ισόρροπη στρατηγική ανάπτυξης και καινοτομίας της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών ως μέσο πρόληψης κάθε είδους διαρροής επιστημονικού δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους στόχους του «Νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις» (Small Business Act).

  (27) Οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικής σημασίας πηγή καινοτομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ισχυρή συμμετοχή των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, είναι αναγκαία στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Η εν λόγω συμμετοχή θα στηρίξει τους στόχους του «Νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις» (Small Business Act). Οι ΜΜΕ αναλογούν μεν σε περισσότερο από 95% των επιχειρήσεων στην Ένωση, διαφέρουν όμως σημαντικά μεταξύ τους και απαιτείται να προσεγγίζονται με ευελιξία. Συνεπώς, το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να προβλέπει ένα σύνολο μέσων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας και της ικανότητας των ΜΜΕ στα διάφορα στάδια του κύκλου της καινοτομίας.

   

  Το «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 20% των πιστώσεων των προτεραιοτήτων 2.1 και 3 για τις ΜΜΕ. Ειδικότερα θα διατεθεί τουλάχιστον το 4,0% του προϋπολογισμού του «Ορίζοντας 2020» με ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, που θα το διαχειρίζεται και θα το εκτελεί ενιαία ειδική διοικητική δομή.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27α) Η οικονομική σημασία των δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση, την οποία η Επιτροπή εκτιμά, στο έγγραφο εργασίας της «Public procurement indicators 2009», σε 19,4% του ΑΕγχΠ, καθιστά την αγορά δημόσιων συμβάσεων στρατηγικό μέσο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην οποία ανήκει. Επιπλέον, άμεσος στόχος των δημόσιων προμηθειών είναι να προσφερθούν στις δημόσιες διοικήσεις οι λύσεις που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι η καινοτομία αποτελεί μέσο για τη βελτίωση και διεύρυνση της παροχής συμβατικών προϊόντων, έργων και υπηρεσιών και προσδίδει αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες διαχείρισης. Εντούτοις, πολύ μικρό μέρος του συνόλου των δημοσίων προμηθειών της Ένωσης προορίζεται για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική χαμένη ευκαιρία.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27β) Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις ως απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη μείζονος επιστημονικής προόδου. Τα ρηξικέλευθα αποτελέσματα στην επιστήμη συχνά επιτυγχάνονται στα όρια ή στα σημεία τομής των επιστημονικών τομέων. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη απαιτεί λύσεις που μπορούν να δοθούν μόνο με τη συνεργασία διαφόρων τομέων.

  Αιτιολόγηση

  Οι πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Η αντιμετώπιση του σύνθετου χαρακτήρα των υφιστάμενων προβλημάτων δεν είναι συνήθως δυνατή στο πλαίσιο ενός μόνο επιστημονικού κλάδου. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε τακτική βάση κοινοί στόχοι ή κοινές γνωστικές δομές μεταξύ των κλάδων για την ανεύρεση και την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων. Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει μόνο να προβλέψει, αλλά και να προωθήσει πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27γ) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως ο θεμελιώδης ρόλος που διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια για την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης ως βασικοί θεσμοί αριστείας, τόσο στην κατάρτιση όσο και στην έρευνα, που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη σύνδεση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης με τον ΕΧΕ. Οι οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας συγκεντρώνουν διάφορους παράγοντες από το σύνολο της αλυσίδας καινοτομίας, από τη θεμελιώδη έως την τεχνολογική έρευνα, από την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών έως την υλοποίηση σε πλήρη κλίμακα στον δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Με στόχο να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της χρηματοδότησης της Ένωσης, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να αναπτύξει στενότερες συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων.

  (28) Με στόχο να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος της χρηματοδότησης της Ένωσης, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να αναπτύξει στενότερες συνέργειες με διεθνή, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» πρέπει να εγγυώνται τη βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων και την αποφυγή περιττών επικαλύψεων δαπανών, άσχετα από το ποιες πηγές χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (28α) Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο να καταρτίσουν περιφερειακές στρατηγικές οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις επιμέρους ανάγκες των περιφερειών ώστε να διευκολύνουν τον συνδυασμό υπαρχουσών μορφών χρηματοδότησης, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, σε επίπεδο Ένωσης. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» πρέπει να προσαρμόζονται στις στρατηγικές αυτές, καθώς η εντατικότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των ταμείων και των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας έχει ζωτική σημασία, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η ίδια αναπτυξιακή στρατηγική σε όλες τις περιφέρειες.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος πρέπει επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, οι οποίες δρομολογήθηκαν με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) μπορούν να συνεχιστούν χρησιμοποιώντας καταλληλότερες δομές.

  (29) Μεγαλύτερος αντίκτυπος μπορεί επίσης να επιτευχθεί συνδυάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» με ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κύριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλλουν, εξασφαλίζοντας ιδιωτικά κεφάλαια, στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Οι συμπράξεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματική εταιρική σχέση, μεταξύ άλλων με δεσμεύσεις και συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα, να αποτιμώνται με βάση συγκεκριμένους στόχους, και να ευθυγραμμίζονται με το υπόλοιπο «Ορίζοντας 2020» όσον αφορά τους κανόνες συμμετοχής του και το στρατηγικό θεματολόγιο Ε&Α&Κ της Ένωσης. Ο τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισής τους θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανοικτή, διαφανή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους και να παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών σε συγκεκριμένα πεδία. Οι υπάρχουσες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών μπορούν να συνεχιστούν χρησιμοποιώντας καταλληλότερες δομές και στο πλαίσιο της τήρησης των ανωτέρω αρχών.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες με βάση το κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Η διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

  (30) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες με βάση το κοινό συμφέρον, το αμοιβαίο όφελος και την αμοιβαιότητα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με συνοχή προς την εξωτερική και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Η διεθνής συνεργασία στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία πρέπει να έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων και να στηρίζει τα εξωτερικά και αναπτυξιακά συνεργατικά δίκτυα και πολιτικές της Ένωσης για τη διεθνή έρευνα, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών με εξωτερικά προγράμματα και συμβάλλοντας στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, όπως η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και των στόχων ΡΙΟ+20. Στη διεθνή συνεργασία πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ικανότητες και ο δυνητικός ρόλος των απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την Ένωση, στις αντίστοιχες περιοχές τους στον κόσμο.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (30α) Θα πρέπει να εξεταστεί η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ερευνητικών ομάδων σε διαφορετικά έργα προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) και να ενισχυθεί η δυνατότητα για διεθνή συνεργασία.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 31

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η διατήρηση αναποτελεσματικών επιχειρήσεων.

  (31) Προκειμένου να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, η χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία1 και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αναθεώρησή του, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και η αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά, όπως ο παραγκωνισμός της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η δημιουργία αναποτελεσματικών δομών αγοράς ή η διατήρηση αναποτελεσματικών επιχειρήσεων.

   

  __________________

   

  1 ΕΕ C 323, 30.12.2006, σ. 1.

  Αιτιολόγηση

  Η υπερβολική μετάθεση της ισορροπίας προς τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης, προσανατολισμένης στην αγορά καινοτομίας ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να αποβεί εις βάρος της πιο μακροπρόθεσμης βασικής έρευνας, η οποία αποτελεί συχνά την πηγή της ριζοσπαστικής, επαναστατικής καινοτομίας. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα των κανόνων κρατικής ενίσχυσης για την Ε&Α.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (31α) Πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός κατά τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών για την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και η προβολή, αλλά και να επιτυγχάνονται καλύτερες συνέργειες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις, εφόσον υπάρχουν, της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των προϋπολογισμών των κρατών μελών για την επίτευξη του στόχου Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της ίδιας στρατηγικής.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 32

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης του ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου στη χρηματοδότηση της έρευνας από την Ένωση αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το οποίο απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και μεταξύ ανάληψης κινδύνου και αποφυγής κινδύνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο την απλούστευση της υλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική στροφή προς τη διοικητική και οικονομική απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να είναι ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα στην απλούστευση και ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ κινδύνου και εμπιστοσύνης.

  (32) Η ανάγκη νέας προσέγγισης για την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου βάσει στοιχείων ως τμήμα της στρατηγικής της Ένωσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Τότε το Συμβούλιο ζήτησε την επίτευξη νέας ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων και αποφυγής κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010, με αντικείμενο την απλούστευση της υλοποίησης των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, απηύθυνε έκκληση για μια πραγματιστική στροφή προς τη διοικητική και οικονομική απλούστευση και δήλωσε ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να είναι ανεκτικότερη στους κινδύνους έναντι των ερευνητών. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (2007-2013) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί ποιοτικό άλμα προς απλοποιημένες διαδικασίες που να καθιστούν σαφή την εμπιστοσύνη της Ένωσης στους ερευνητές και να ενθαρρύνουν τους τελευταίους να αναλαμβάνουν τους κινδύνους που χρειάζονται για την ταχύτερη επίτευξη προόδου στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (32α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να εξασφαλίζει μέγιστη διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων και μηχανισμών που απορρέουν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τη συνεισφορά τους, τόσο την αναμενόμενη όσο και την πραγματοποιηθείσα, για την επίτευξη στόχων της Ένωσης.

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (35) Η αποτελεσματική διαχείριση των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών επιδόσεων που μπορούν να μετρηθούν διαχρονικά, είναι ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, και είναι σχετικοί με τη κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί μεταξύ της υλοποίησης και παρακολούθησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της παρακολούθησης της προόδου, των επιτευγμάτων και της λειτουργίας του ΕΧΕ.

  (35) Η αποτελεσματική διαχείριση των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της παρακολούθησης, απαιτεί την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών ειδικών δεικτών επιδόσεων που μπορούν να μετρηθούν διαχρονικά, είναι ρεαλιστικοί και αντικατοπτρίζουν τη λογική παρέμβασης, και είναι σχετικοί με τη κατάλληλη ιεράρχηση στόχων και δραστηριοτήτων. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί μεταξύ της υλοποίησης και παρακολούθησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και της παρακολούθησης της προόδου, των επιτευγμάτων και της λειτουργίας του ΕΧΕ.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (35α) Έως το 2017, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση και επισκόπηση των διαφόρων τύπων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της (συμπεριλαμβανομένων ΚΓΚ, ΚΠΤ, και ΣΔΙΤ), για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του τοπίου στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο, και τον προσδιορισμό της πλέον αποτελεσματικής, ανοιχτής και διαφανούς διακυβέρνησης που θα επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων και παράλληλα θα εξασφαλίζει την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Αντικείμενο

  Αντικείμενο

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) («Ορίζοντας 2020»), καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, και προωθεί την καλύτερη εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) («πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»), καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη στήριξη της Ένωσης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή επιστημονική και τεχνολογική βάση, και προωθεί την καλύτερη εκμετάλλευση του κοινωνιακού,, οικονομικού και βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ορισμοί

  Ορισμοί

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) ως «δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, της διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και της προώθησης της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών στην Ένωση·

  α) ως «δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας» νοείται όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, της διάδοσης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και της προώθησης υψηλής ποιότητας και στοχευμένης κατάρτισης και κινητικότητας των ερευνητών στην Ένωση·

  β) ως «άμεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που ανέλαβε η Επιτροπή μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών της·

  β) ως «άμεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που ανέλαβε η Επιτροπή μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών της·

  γ) ως «έμμεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στις οποίες η Ένωση παρέχει οικονομική στήριξη και οι οποίες αναλαμβάνονται από συμμετέχοντες·

  γ) ως «έμμεσες δράσεις» νοούνται οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στις οποίες η Ένωση παρέχει οικονομική στήριξη και οι οποίες αναλαμβάνονται από συμμετέχοντες·

  δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» νοείται η σύμπραξη όπου εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα, η Ένωση και, ενδεχομένως, άλλοι εταίροι, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας·

  δ) ως «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» νοείται η σύμπραξη ανάμεσα σε εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα και εταίρους από τον δημόσιο τομέα όπως είναι τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί και άλλοι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, που υποστηρίζονται από κοινού από την Ένωση και τους εταίρους της προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας·

  ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς του δημοσίου ή φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο αναλαμβάνουν τη δέσμευση με την Ένωση να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

  ε) ως «σύμπραξη μεταξύ δημόσιων φορέων» νοείται η σύμπραξη όπου φορείς του δημοσίου ή φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο αναλαμβάνουν τη δέσμευση με την Ένωση να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος ή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

   

  εα) ως «ερευνητικές υποδομές» (ΕΥ) νοούνται εγκαταστάσεις, πόροι, οργανωτικά συστήματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διενέργεια έρευνας και καινοτομίας στο εκάστοτε πεδίο τους. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πέρα από την έρευνα, π.χ. για την παροχή εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. Οι ΕΥ περιλαμβάνουν: βασικό επιστημονικό εξοπλισμό (ή σύνολα εργαλείων)· πόρους βασισμένους στη γνώση, όπως συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές υποδομές, όπως δεδομένα, συστήματα υπολογιστικής και λογισμικού, δίκτυα επικοινωνίας και συστήματα για την προαγωγή της διαφάνειας και της ψηφιακής εμπιστοσύνης· οποιαδήποτε άλλη υποδομή μοναδικού χαρακτήρα που χρειάζεται για την επίτευξη αριστείας στην έρευνα και καινοτομία.

   

  εβ) ως «έξυπνη εξειδίκευση» νοείται η έννοια της υποστήριξης για την ανάπτυξη της πολιτικής Ε&Α&Κ της Ένωσης, που αποσκοπεί στην προώθηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημόσιων επενδύσεων μέσω συνεργειών μεταξύ κρατών και περιφερειών και με την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας τους.

   

  εγ) ως «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» νοείται μια στρατηγική που συνίσταται σε ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα λειτουργικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Προστιθέμενη αξία της Ένωσης

  Προστιθέμενη αξία της Ένωσης

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της έρευνας αριστείας και της καινοτομίας στην Ένωση, λειτουργώντας έτσι ως μοχλός για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η στήριξη από το «Ορίζοντας 2020» θα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση στο επίπεδο της Ένωσης προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την παρέμβαση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

  Τροπολογία  55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Γενικός στόχος, προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι

  Γενικός στόχος, προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων παρατίθενται στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι.

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του στόχου της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας με το 3% της ΑΕγχΠ σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020. Ως εκ τούτου, θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), μέσω ειδικών και υποδειγματικών δράσεων που προωθούν τις διαρθρωτικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά συστήματα έρευνας και καινοτομίας.

  2. Ο εν λόγω γενικός στόχος θα επιδιωχθεί μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής:

  2. Ο εν λόγω γενικός στόχος θα επιδιωχθεί μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων που αφορούν στα εξής:

  α) επιστήμη αριστείας·

  α) επιστήμη αριστείας·

  β) βιομηχανική υπεροχή·

  β) βιομηχανική υπεροχή·

  γ) κοινωνιακές προκλήσεις.

  γ) κοινωνιακές προκλήσεις.

  Οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις εν λόγω τρεις προτεραιότητες παρατίθενται στα μέρη I έως III του παραρτήματος I, μαζί με τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων.

  Οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις εν λόγω τρεις προτεραιότητες παρατίθενται στα μέρη I έως III του παραρτήματος I, μαζί με τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων.

  3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας επιστημονική και τεχνική στήριξη στις πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο μέρος IV του παραρτήματος Ι.

  3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και προτεραιοτήτων που παρατίθενται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχοντας επιστημονική και τεχνική στήριξη στις πολιτικές της Ένωσης. Οι γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων παρατίθενται στο μέρος IV του παραρτήματος Ι. Επιπλέον, το Κοινό Κέντρο Έρευνας θα προσφέρει στήριξη στις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσής τους.

  4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, με ειδικό στόχο την ένταξη του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση. Οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας παρατίθενται στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι, και οι γενικές γραμμές του εν λόγω ειδικού στόχου και οι δραστηριότητες παρατίθενται στο μέρος V του παραρτήματος I.

  4. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, με ειδικό στόχο την ένταξη του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση. Οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων για το ΕΙΤ παρατίθενται στην εισαγωγή του παραρτήματος Ι, και οι γενικές γραμμές του εν λόγω ειδικού στόχου και οι δραστηριότητες παρατίθενται στο μέρος V του παραρτήματος I.

  5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των γενικών γραμμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για παράδειγμα, η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές, σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης, και η πιλοτική εφαρμογή δράσεων των οποίων η στήριξη προβλέπεται στο πλαίσιο μελλοντικών προγραμμάτων.

  5. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των γενικών γραμμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για παράδειγμα, η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές και σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Προϋπολογισμός

  Προϋπολογισμός

  1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε 87.740 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 86.198 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

  1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ανέρχεται σε ΧΧΧ εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 98,2% κατ’ ανώτατο όριο διατίθεται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

  2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ως εξής:

  2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου ΧΙΧ της ΣΛΕΕ κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ως εξής:

  α) επιστήμη αριστείας, 27.818 εκατομμύρια ευρώ·

  α) επιστήμη αριστείας, 32,6% του συνολικού προϋπολογισμού·

  β) βιομηχανική υπεροχή, 20.280 εκατομμύρια ευρώ·

  β) βιομηχανική υπεροχή, 24,3% του συνολικού προϋπολογισμού·

  γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 35.888 εκατομμύρια ευρώ.

  γ) κοινωνιακές προκλήσεις, 37,5% του συνολικού προϋπολογισμού.

  Το μέγιστο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στις μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών ανέρχεται σε 2.212 εκατομμύρια ευρώ.

  Το μέγιστο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» στη μη πυρηνική άμεση έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών ανέρχεται στο 2,4% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  Η ενδεικτική κατανομή για τους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και το μέγιστο συνολικό ποσό της συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών παρατίθενται στο παράρτημα II.

  Η κατανομή για τους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και το μέγιστο συνολικό ποσό της συμμετοχής σε μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών παρατίθενται στο παράρτημα II.]

   

  Η Επιτροπή διαθέτει κατάλληλο χρηματικό ποσό προκειμένου να το κατανείμει σε προσκλήσεις που λαμβάνουν περισσότερες από το αναμενόμενο προτάσεις που κρίνονται ως υψηλού επιπέδου αριστείας έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται περισσότερα από ένα έργο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

  3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» ύψους 3.194 εκατομμυρίων ευρώ, όπως παρατίθεται στο παράρτημα II. Ένα πρώτο κονδύλιο ύψους 1.542 εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο κονδύλιο ύψους έως και 1.652 εκατομμυρίων ευρώ παρέχεται με την επιφύλαξη της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1. Το εν λόγω πρόσθετο ποσό πρέπει να παρέχεται κατ’ αναλογία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, από το ποσό για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες», στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Βιομηχανική υπεροχή» που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και από το ποσό για την προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

  3. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας χρηματοδοτείται μέσω μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», που ανέρχεται στο 3,3% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως παρατίθεται στο παράρτημα II.

  Η εν λόγω χρηματοδότηση με δύο πολυετή κονδύλια θα καλύπτει:

   

  α) το πρώτο κονδύλιο, τις τρέχουσες εξελίξεις των υφιστάμενων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (εφεξής ΚΓΚ) και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη δρομολόγηση του δεύτερου κύματος τριών νέων ΚΓΚ

   

  β) το δεύτερο κονδύλιο, τις τρέχουσες εξελίξεις των ΚΓΚ που έχουν ήδη δρομολογηθεί και τα προλειτουργικά κεφάλαια για τη δρομολόγηση του τρίτου κύματος τριών νέων ΚΓΚ

   

  Το δεύτερο κονδύλιο θα διατεθεί μετά την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

   

  α) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα δημιουργίας του τρίτου κύματος ΚΓΚ

   

  β) τις προγραμματισμένες οικονομικές ανάγκες των υφιστάμενων ΚΓΚ σύμφωνα με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους

   

  γ) τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των οικείων ΚΓΚ στους στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

   

  4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως μελέτες και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία πληροφοριών και την ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  4. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και την επίτευξη των στόχων του, κυρίως μελέτες και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία πληροφοριών και την ανταλλαγή, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό μετά το 2020 για την κάλυψη των δαπανών τεχνικής και διοικητικής συνδρομής, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει την χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής για την εκτέλεση του «Ορίζοντας 2020», ούτε την κατασκευή ούτε τη λειτουργία μεγάλων ευρωπαϊκών έργων υποδομής, όπως Galileo, GMES ή ITER.

  5. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις και ανάγκες, και να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, να αναθεωρήσει τα ποσά που καθορίζονται για τις προτεραιότητες στην παράγραφο 2 και στην ενδεικτική κατανομή ανά ειδικούς στόχους στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και να μεταφέρει πιστώσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων έως και 10% της συνολικής αρχικής χρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας και έως και 10% της αρχικής ενδεικτικής κατανομής για κάθε ειδικό στόχο. Αυτό δεν αφορά το ποσό που καθορίζεται για τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην παράγραφο 2, ούτε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας που καθορίζεται στην παράγραφο 3.

  5. Αποκρινόμενη στον εξελισσόμενο χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και για να προσαρμόζει το «Ορίζοντας 2020», ανάλογα με την περίπτωση, στις νέες εξελίξεις και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και μετά από την ενδιάμεση αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α), να τροποποιεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στοιχείο α) την ενδεικτική κατανομή που παρουσιάζεται στο παράρτημα II έως και κατά 15% σε σχέση με τη συνολική αρχική χρηματοδότηση για κάθε προτεραιότητα και ειδικό στόχο και, κατά περίπτωση, για τους ειδικούς στόχους και τις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

   

  Τροποποιώντας τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, η Επιτροπή λαμβάνει ιδίως υπόψη:

   

  α) τη συμβολή των διαφόρων μερών του «Ορίζοντας 2020» στους στόχους της·

   

  β) την ανάπτυξη των κύριων δεικτών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των διαφόρων μερών του «Ορίζοντας 2020» όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του ειδικού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·

   

  γ) τις προβλεπόμενες μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες των διαφόρων μερών και μέσων του «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Σύνδεση τρίτων χωρών

  Σύνδεση τρίτων χωρών

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι ανοικτό στη σύνδεση:

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι ανοικτό στη σύνδεση:

  α) χωρών υπό ένταξη, υποψηφίων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες πλαίσια και στις αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες·

  α) χωρών υπό ένταξη, υποψηφίων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες πλαίσια και στις αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες·

  β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

  β) επιλεγμένες τρίτες χώρες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  i) έχουν επαρκείς ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·

  i) έχουν επαρκείς ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·

  ii) έχουν καλό ιστορικό συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης·

  ii) έχουν καλό ιστορικό συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης·

  iii) έχουν στενούς οικονομικούς και γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση·

  iii) έχουν στενούς οικονομικούς και γεωγραφικούς δεσμούς με την Ένωση ή διατηρούν προνομιακές πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις με κράτη μέλη·

  iv) είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή χώρες ή εδάφη που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας.

  iv) είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή χώρες ή εδάφη που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧX/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των χωρών της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του ΕΟΧ συνάδουν με τις διατάξεις της συμφωνίας.

   

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα επιτρέπει τη συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2001, περί σύνδεσης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Απόφαση περί υπερπόντιας σύνδεσης»)1 με την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία.

  Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της συνδεδεμένης χώρας, καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών.

  Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της συνδεδεμένης χώρας, καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών.

   

  ______________

   

  1 ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τριών κύριων πυλώνων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

  Αιτιολόγηση

  Ο συντονισμός μεταξύ των τριών πυλώνων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα πλαίσιο.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω μίας ή περισσοτέρων μορφών χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός], και ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα.

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει έμμεσες δράσεις μέσω μίας ή περισσοτέρων μορφών χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 996/2012, και ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτικά μέσα. Τα τελευταία συνιστούν την κυρίαρχη μορφή χρηματοδότησης για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αγορά που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 11α

   

  Στρατηγική συμβουλευτική και συντονισμός

   

  Θα υιοθετηθεί στρατηγική συμβουλευτικής και συντονισμού της έρευνας και της καινοτομίας που αποσκοπεί στην επίτευξη κοινών στόχων και προϋποθέτει συνέργειες σε ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εξωτερικές συμβουλές και συμμετοχή της κοινωνίας

  Εξωτερικές συμβουλές και συμμετοχή της κοινωνίας

  1. Για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι εισηγήσεις που παρέχονται από: συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή· δομές διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες διαβουλεύσεις· και διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία.

  1. Για την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές και οι εισηγήσεις που παρέχονται από: συμβουλευτικές ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή, από ευρύ φάσμα τομέων, κλάδων και ειδικεύσεων, όπου θα ακούγονται και οι απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· δομές διαλόγου που έχουν συσταθεί βάσει διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών συμφωνιών· μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες· στοχευμένες δημόσιες διαβουλεύσεις· και διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη στήριξη στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία μέσω μιας δέσμης εξορθολογισμένων μέτρων στο πλαίσιο των οποίων αποφεύγεται η επανάληψη και επικάλυψη δομών χρηματοδότησης.

   

  1α. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου [Ειδικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»], η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα συμβουλών και απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους της Επιτροπής για να της παρουσιάζουν τα σχέδια προγραμμάτων εργασιών.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας.

  2. Επίσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι σχετικές πτυχές των θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας που καταρτίστηκαν από το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ, τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, τις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού και τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας με την προϋπόθεση τα θεματολόγια αυτά να έχουν καταρτιστεί μετά από διαβούλευση με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εγκάρσιες δράσεις

  Εγκάρσιες δράσεις

  1. Διασυνδέσεις και διεπαφές πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών τεχνολογιών, στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και εφαρμογής στην αγορά, στη διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, στις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στην προώθηση της επίτευξης και της λειτουργίας του ΕΧΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των δύο φύλων, και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του ερευνητή και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών.

  1. Διασυνδέσεις και διεπαφές πραγματοποιούνται εντός και μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εν προκειμένω στην ανάπτυξη και εφαρμογή των κύριων γενικής εφαρμογής και βιομηχανικών τεχνολογιών, στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και εφαρμογής στην αγορά, στην πολυεπιστημονική και τη διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία, στις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προώθηση της επίτευξης και της λειτουργίας του ΕΧΕ, στη διεύρυνση της συμμετοχής σε ολόκληρη την Ένωση και στη γεφύρωση του χάσματος έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, στη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, στη συμμετοχή των ΜΜΕ, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της παραμέτρου του φύλου στα έργα, στην πιο συμμετοχική διακυβέρνηση της έρευνας, και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του ερευνητή, και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών.

  Τροπολογία  64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εξελισσόμενη φύση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών και της κοινωνίας

  Εξελισσόμενη φύση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών και της κοινωνίας

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των αγορών και της κοινωνίας, ενώ η καινοτομία περιλαμβάνει επιχειρηματικές, οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι σχετικές με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, των οικονομιών και της κοινωνίας σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο, ενώ η καινοτομία περιλαμβάνει επιχειρηματικές, οργανωτικές, τεχνολογικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και τη μεταφορά επιστημονικών αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Τροπολογία  65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ισότητα των φύλων

  Ισότητα των φύλων

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διασφαλίσει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και τη διάσταση των δύο φύλων στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα διασφαλίσει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και τη διάσταση των δύο φύλων στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε φορείς όπως είναι οι εξεταστικές επιτροπές, οι ομάδες συμβούλων, οι επιτροπές και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων, την κατάρτιση προσκλήσεων και προτάσεων, μέχρι την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων και των έργων, καθώς και στις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων, υλοποιούνται ειδικά μέτρα για να βοηθηθούν όσοι επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

  Τροπολογία  68

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 15α

   

  Αποφυγή διακρίσεων

   

  Το «Ορίζοντας 2020» εξασφαλίζει την ουσιαστική προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων, και την κατάλληλη ενσωμάτωση της πτυχής αυτής στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

  Τροπολογία  69

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 15β

   

  Σταδιοδρομία των ερευνητών

   

  Η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/2013 [Κανόνες συμμετοχής], ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση μιας ενιαίας αγοράς για τους ερευνητές και στην ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας του ερευνητή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΧΕ, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τον διακρατικό χαρακτήρα των δράσεων που υποστηρίζονται σε αυτό.

  Τροπολογία  70

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 15γ

   

  Ανοικτή πρόσβαση

   

  1. Όταν λαμβάνεται απόφαση για δημοσίευση, η πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις στο πλαίσιο έρευνας χρηματοδοτούμενης με δημόσιο χρήμα από το «Ορίζοντας 2020» είναι υποχρεωτικά ανοιχή.

   

  2. Προωθείται η ανοιχτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», με την επιφύλαξη περιορισμών σε σχέση με την ιδιωτικότητα, την εθνική ασφάλεια ή τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

   

  3. Η Επιτροπή αξιολογεί, πριν από τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης του «Ορίζοντας 2020», τον αντίκτυπο που έχει η πρακτική της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την επιτάχυνση της καινοτομίας. Αυτό γίνεται προκειμένου να οριστεί η περαιτέρω πολιτική ανοιχτής πρόσβασης και η εφαρμογή της στο προσεχές ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της Ένωσης.

  Τροπολογία  71

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.

  1. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της. Λαμβάνονται υπόψη οι γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες.

  Τροπολογία  72

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφοι 3 και 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

  3. Δεν χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

  α) ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

  α) ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς·

  β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, η οποία μπορεί να καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις κληρονομικές·

  β) ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, η οποία μπορεί να καταστήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις κληρονομικές·

  γ) ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

  γ) δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων·

  4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να χρηματοδοτείται αναλόγως του περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης και του νομικού πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει απαγορευθεί.

  4. Η έρευνα σε ανθρώπινα ενήλικα και εμβρυικά βλαστοκύτταρα μπορεί να χρηματοδοτείται αναλόγως του περιεχομένου της επιστημονικής πρότασης και του νομικού πλαισίου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Καμία χρηματοδότηση δεν χορηγείται για ερευνητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. Καμία δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται σε ένα κράτος μέλος εάν αυτή έχει απαγορευθεί.

  Τροπολογία  73

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της Ένωσης

  Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της Ένωσης

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης.

  Τροπολογία  74

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 17α

   

  Συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία

   

  Το «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας στο εσωτερικό της Ένωσης, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη συνεργειών με τα διαρθρωτικά ταμεία για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων με συντονισμένο τρόπο. Όπου είναι δυνατόν, προωθείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ του «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων και ενθαρρύνεται η συγκεντρωτική ή συνδυαστική χρηματοδότηση.

  Τροπολογία  75

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές, εντός του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης.

  1. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση αυξημένης συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και του αντίκτυπου της έρευνας και καινοτομίας σε αυτές, σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του «Ορίζοντας 2020». Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης.

  Τροπολογία  76

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 έως 6 του μέρους III του παραρτήματος I. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα λάβουν τη μορφή ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ που απευθύνεται σε όλους τους τύπους των ΜΜΕ με δυναμικό καινοτομίας, θα υλοποιηθούν με συνέπεια και θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, όπως ορίζονται στον ειδικό στόχο «Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του παραρτήματος I.

  2. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για τις ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των ΜΜΕ στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας και η πρόσβασή τους σε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το «Ορίζοντας 2020». Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που καθορίζονται στο σημείο 3.3 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι.

   

  Θα δημιουργηθεί ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, απευθυνόμενο σε όλους τους τύπους ΜΜΕ με δυναμικό καινοτομίας, υπό ενιαίο φορέα διαχείρισης, το οποίο θα υλοποιηθεί κυρίως από τη βάση προς την κορυφή, όπως ορίζεται στον ειδικό στόχο «Καινοτομία στις ΜΜΕ» στο σημείο 3.3. στοιχείο α) του μέρους ΙΙ του παραρτήματος I. Το μέσο αυτό σχετίζεται θεματικά με τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» που τίθεται στο σημείο 1 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι και καθενός εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις» που τίθενται στα σημεία 1 έως 7 του μέρους III του παραρτήματος I.

  Τροπολογία  77

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 αναμένεται να οδηγήσει περίπου το 15% του συνολικού συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

  3. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 και η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων θα επιτύχουν τουλάχιστον ποσοστό 20% του συνολικού συνδυασμένου προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

   

  3α. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, η Επιτροπή διεξάγει αξιολογήσεις και καταγράφει το ποσοστό συμμετοχής ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα. Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 20%, η Επιτροπή εξετάζει τους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή και προτείνει, χωρίς χρονοτριβή, νέα μέτρα προς επίτευξη του στόχου.

   

  3β. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στην επαρκή συμμετοχή και εκπροσώπηση των ΜΜΕ στις διοικητικές δομές του ΕΧΕ και ιδίως στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  Τροπολογία  78

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 18 α

   

  Επιτάχυνση της καινοτομίας

   

  1. Για να επιταχυνθεί η εμπορία και διάδοση της καινοτομίας, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και καθενός εκ των ειδικών στόχων της προτεραιότητας «Κοινωνιακές προκλήσεις» του μέρους ΙΙΙ δεσμεύεται για την «Επιτάχυνση της καινοτομίας».

   

  2. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» αποτελεί μέσο που ακολουθεί τη λογική «από τη βάση προς την κορυφή», το οποίο θα μειώσει σημαντικά το χρόνο από την ιδέα μέχρι την αγορά και αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», όπως επίσης τη συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων δημόσιας ή μη κερδοσκοπικής έρευνας που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Α&Κ, θα προωθήσει την έρευνα και καινοτομία με επίκεντρο τη δημιουργία αξίας και θα επιταχύνει την ωρίμανση νέων τεχνολογιών σε καινοτόμα προϊόντα που έχουν ζήτηση, πράγμα που θα υποστηρίξει τις μελλοντικές επιχειρήσεις, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

   

  3. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας, αλλά με εστίαση στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία, την πειραματική και προεμπορική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξης από την επίδειξη τεχνολογιών έως την πρόσληψη από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών εφαρμογών, της επίδειξης, των κλινών δοκιμών, της προ-τυποποιητικής έρευνας και του καθορισμού προτύπων, καθώς και της διείσδυσης των καινοτομιών στην αγορά.

   

  4. Η «Επιτάχυνση της καινοτομίας» υλοποιείται ως απτό μέσο χρηματοδότησης για απλή και ταχεία είσοδο στην εφαρμοσμένη συνεργατική έρευνα, με τη χρήση ειδικής διαδικασίας επιλογής όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης].

   

  5. Μολονότι θα ληφθούν υπόψη οι συνέργειες μεταξύ του «Επιτάχυνση της καινοτομίας» και των ειδικών μέσων για τις ΜΜΕ, τα δύο μέσα θα υλοποιηθούν παράλληλα ως ξεχωριστές διαδικασίες, και ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι αντίστοιχες ομάδες συμμετεχόντων στις οποίες απευθύνονται, χωρίς αυτό να επηρεάζει τον προϋπολογισμό που έχει δεσμευτεί για το μέσο των ΜΜΕ.

  Αιτιολόγηση

  Λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης για στροφή του προγράμματος προς την καινοτομία, το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέσο που να επιτρέπει συστηματικά την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των καινοτόμων ιδεών ανά πάσα στιγμή, μέσω μιας γρήγορης, τυποποιημένης και αξιόπιστης διαδικασίας. Ένα μέσο «ανοικτής πρόσκλησης» ή «από τη βάση προς την κορυφή» που να εγγυάται τη διάθεση της επιχορήγησης εντός έξι μηνών θα εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να έχουν χάσει οι καινοτόμες ιδέες την επικαιρότητά τους όταν τελικά ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη συμμετοχή της βιομηχανίας.

  Τροπολογία  79

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να στηρίξουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που είναι στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές προκλήσεις.

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα υλοποιηθεί μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι δεσμεύονται να στηρίξουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση προανταγωνιστικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που είναι στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και τη βιομηχανική υπεροχή, ή να αντιμετωπίσουν ειδικές κοινωνιακές προκλήσεις. Η αριστεία πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων.

  2. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

  2. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

  α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών πράξεων τους· σε νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή vii)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Αυτή η μορφή συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων και το εύρος των απαιτούμενων πόρων·

  α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ δυνάμει του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, με την επιφύλαξη τροποποίησης των βασικών πράξεών τους, με πλήρη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-οφέλους που εκπονείται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αξιολόγησης αντικτύπου του συγκεκριμένου μέσου· σε νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ· και σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση v) ή vii)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Αυτή η μορφή συμπράξεων μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εφόσον δικαιολογείται από το πεδίο εφαρμογής των επιδιωκόμενων στόχων, τη συνέπεια προς τους υπάρχοντες στόχους της πολιτικής της Ένωσης και το εύρος των απαιτούμενων πόρων, και εφόσον άλλες μορφές συμπράξεων δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους ή να δημιουργήσουν την αναγκαία μόχλευση·

  β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εταίρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους δείκτες απόδοσης, και τα αποτελέσματα που πρέπει να παραδοθούν, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

  β) σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εταίρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η οποία καθορίζει τους στόχους της σύμπραξης, τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των εταίρων, τους κύριους δείκτες απόδοσης, και τα αποτελέσματα που πρέπει να παραδοθούν, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούν στήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

  3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσδιορίζονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο με βάση όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  3. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσδιορίζονται και να υλοποιούνται με κριτήρια τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και την ικανοποίηση του κριτηρίου που αναφέρεται στο άρθρο Χ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [κανόνες συμμετοχής].

  α) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο Ένωσης·

   

  β) το εύρος του αντικτύπου στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα·

   

  γ) τη μακροχρόνια δέσμευση από όλους τους εταίρους με βάση ένα κοινό όραμα και σαφώς καθορισμένους στόχους·

   

  δ) το εύρος των διατιθέμενων πόρων και την ικανότητα προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία·

   

  ε) τον σαφή καθορισμό των ρόλων για καθένα από τους εταίρους και τους συμφωνημένους κύριους δείκτες επιδόσεων για την επιλεγείσα περίοδο.

   

   

  3α. Οι προτεραιότητες της έρευνας που καλύπτονται με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα χρηματοδοτούνται επίσης μέσω των προγραμμάτων εργασιών, με τακτικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων.

  Τροπολογία  80

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων

  Συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού εντός της ΕΕ.

  1. Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, όπου οι δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο υλοποιούνται από κοινού εντός της ΕΕ.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού μεταξύ κρατών μελών.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού μεταξύ κρατών μελών, και, εφόσον ενδείκνυται, στις εν λόγω πρωτοβουλίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται περιφέρειες και πόλεις. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης είναι περιορισμένη και χορηγείται πάντα υπό τον όρο της επίδειξης διαφάνειας, της ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών, της ύπαρξης ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας των πόρων. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση θα περιορίζεται σε πρωτοβουλίες που είναι διαρκώς ανοιχτές στη συμμετοχή όλων των κρατών μελών.

  2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη είτε εντός, είτε διαμέσου των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως μέσω:

  2. Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων μπορούν να λαμβάνουν στήριξη είτε εντός, είτε διαμέσου των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ιδίως μέσω:

  α) του μέσου ERA-NET (Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) χρησιμοποιώντας επιχορηγήσεις για τη στήριξη συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων κατά την προετοιμασία τους, τη δημιουργία δομών δικτύωσης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων, καθώς και με συμπληρωματική χρηματοδότηση μεμονωμένων κοινών προσκλήσεων και δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

  α) του μέσου ERA-NET (Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας) χρησιμοποιώντας επιχορηγήσεις για τη στήριξη συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων κατά την προετοιμασία τους, τη δημιουργία δομών δικτύωσης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων, καθώς και με συμπληρωματική χρηματοδότηση μεμονωμένων κοινών προσκλήσεων και δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

  β) της συμμετοχής της Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

  β) της συμμετοχής της Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης, με τη συμμετοχή περιφερειακών, όπου είναι σκόπιμο.

  Για τους σκοπούς του στοιχείου α), η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων φορέων στις κοινές προσκλήσεις και δράσεις. Το μέσο ERA-NET μπορεί να περιλαμβάνει τον στόχο εναρμόνισης των κανόνων και των όρων υλοποίησης των κοινών προσκλήσεων και δράσεων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ.

   

  Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να προτείνονται μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για μια ειδική δομή υλοποίησης και όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσμευσης των συμμετεχουσών χωρών για ενοποίηση σε επιστημονικό, διαχειριστικό και χρηματοδοτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι προτάσεις για τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο στοιχείο β) εξετάζονται με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

   

  α) τον σαφή καθορισμό του επιδιωκόμενου στόχου και της συνάφειάς του με τους στόχους του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και τους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης·

   

  β) τις σαφείς οικονομικές δεσμεύσεις των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων δεσμεύσεων για συγκέντρωση εθνικών ή/και περιφερειακών επενδύσεων με σκοπό τη διακρατική έρευνα και καινοτομία·

   

  γ) την προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο Ένωσης·

   

  δ) την κρίσιμη μάζα, από άποψη μεγέθους και αριθμού εμπλεκόμενων προγραμμάτων, την ομοιότητα των δραστηριοτήτων και το μερίδιο της σχετικής έρευνας που καλύπτουν·

   

  ε) την καταλληλότητα του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ ως του πλέον ενδεδειγμένου μέσου για την επίτευξη των στόχων.

   

  Τροπολογία  81

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς προωθείται διαμέσου και στο εσωτερικό του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως των ακόλουθων στόχων:

  1. Οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) XX/XX [κανόνες συμμετοχής]. Η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς προωθείται και ενσωματώνεται στο «Ορίζοντας 2020» για την επίτευξη ιδίως των ακόλουθων στόχων:

  Τροπολογία  82

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και συμπλήρωση των προγραμμάτων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής.

  γ) στήριξη των στόχων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και συμπλήρωση των προγραμμάτων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και συμβολή στην εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων όπως είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

  Τροπολογία  83

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) στήριξη της δημιουργίας κέντρων αριστείας ανταγωνιστικών σε παγκόσμιο επίπεδο, που να καθιστούν την Ένωση παγκόσμιο κόμβο για κορυφαία στον κόσμο και πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία.

  Τροπολογία  84

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την προώθηση της συνεργασίας με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες τρίτων χωρών θα υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητές τους και τις ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.

  2. Οι στοχευμένες δράσεις με στόχο την προώθηση της συνεργασίας με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή ομάδες τρίτων χωρών, και ιδιαίτερα με τους στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης, θα υλοποιηθούν με βάση το κοινό συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες, και έργα συνεργασίας εστιασμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών της Ένωσης καθώς και των υπερπόντιων χωρών και υπερπόντιων εδαφών που συνδέονται με την Ένωση.

  Τροπολογία  85

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, θα προωθηθούν ο συντονισμός και οι συνέργειες με πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών.

  Πρέπει να ενθαρρυνθεί και να παρακολουθείται περιοδικά η αμοιβαία πρόσβαση σε προγράμματα τρίτων χωρών. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, θα προωθηθούν ο συντονισμός και οι συνέργειες με πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών.

  Αιτιολόγηση

  Η περιοδική παρακολούθηση προγραμμάτων τρίτων χωρών είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση που εγγυάται η Ένωση στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» είναι αμοιβαία. Κατά την εν λόγω παρακολούθηση εντοπίζονται αλλαγές στις πρακτικές που ασκούνται σε τρίτες χώρες και ενδέχεται να υπονομεύουν την ανωτέρω επιδιωκόμενη αμοιβαία πρόσβαση.

  Τροπολογία  86

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στις προτεραιότητες συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της πολιτικής της Ένωσης και οι ευκαιρίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και οι ενδεχόμενες αδυναμίες των συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων χωρών.

  Στις προτεραιότητες συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της πολιτικής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής.

  Αιτιολόγηση

  Η μόνη πιθανή βάση για δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας είναι η αρχή του κοινού συμφέροντος και του αμοιβαίου οφέλους. Η συμπερίληψη ορισμένων κριτηρίων που εισάγουν περιορισμούς στο επίπεδο καθολικότητας του προγράμματος πλαισίου δεν μπορεί παρά να αποβεί αντιπαραγωγική. Ο προτεινόμενος ορισμός των στοχευμένων δράσεων είναι κατά συνέπεια ο ίδιος με αυτόν του Παραρτήματος Ι στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Είναι συνεπής με την επιλογή των τομέων στους οποίους η ΕΕ έχει αποφασίσει να κατευθύνει αναπτυξιακή βοήθεια.

  Τροπολογία  87

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος συντονισμός με την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο και με την αναπτυξιακή πολιτική, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια επιστημονικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες.

  Τροπολογία  88

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες δραστηριότητες για την προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» δυνάμει του ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» όπως αναφέρεται στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III του παραρτήματος I.

  3. Επιπλέον, οι οριζόντιες και οι εγκάρσιες δραστηριότητες για την προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» δυνάμει του ειδικού στόχου «Η αντίληψη για την Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» όπως αναφέρεται στο σημείο 6.3.2 στοιχείο δ) του μέρους III του παραρτήματος I.

  Τροπολογία  89

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις εθνικές λογιστικές πρακτικές των δικαιούχων.

  Τροπολογία  90

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3β. Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τους λογιστικούς ελέγχους τους στη διάρκεια τριών συναπτών ετών υπόκεινται σε ελαφρύτερη διαδικασία λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια βελτιωμένη προσέγγιση με βάση την εμπιστοσύνη.

  Τροπολογία  91

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στην επικοινωνία βάσει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό που σχετίζονται με το γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

  Η Επιτροπή θα υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επικοινωνίας σχετικά με τα στηριζόμενα έργα και αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στην επικοινωνία βάσει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να συμβάλλει στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο βαθμό που σχετίζονται με το γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα διαθέτει επίκαιρα και λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία στα κράτη μέλη.

  Τροπολογία  92

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων που στηρίζονται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

  Οι δραστηριότητες διάδοσης πληροφοριών και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων επικοινωνίας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο όλων των δράσεων που στηρίζονται από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Όλες οι δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επικοινωνίας σε σχέση με τα υποστηριζόμενα έργα, είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες και δημοσιοποιούνται σε ψηφιακή μορφή.

  Τροπολογία  93

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Για να απλοποιηθεί η πρόσβαση στην ενημέρωση και να αναπτυχθεί ένα μέσο με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την ερευνητική κοινότητα, και δεδομένης της ανάγκης για διαφάνεια, η υπηρεσία Cordis, ως ψηφιακό μέσο, επανεξετάζεται και μεταρρυθμίζεται για να καταστεί σαφέστερη και πιο εύκαμπτη. Η νέα Cordis θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2013.

  Αιτιολόγηση

  Σήμερα το Cordis αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα και δυσκολότερα προγράμματα ως προς την χρήση. Εάν ο στόχος μας είναι η ευκολότερη πρόσβαση της κοινωνίας, των ερευνητών και των επιχειρήσεων στις πληροφορίες, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αναθεωρηθεί, το εύρος των πληροφοριών να επεκταθεί, και η πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις και τις επιχορηγήσεις να διευκολυνθεί.

  Τροπολογία  94

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις περιφέρειες ή τύπους συμμετεχόντων που υποεκπροσωπούνται·

  α) πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη καλύτερη ενημέρωση και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», ιδίως για εκείνες τις περιφέρειες, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που συνδέονται με την Ένωση, ή τύπους συμμετεχόντων που υποεκπροσωπούνται, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και συμμετεχόντων με αναπηρίες·

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να δοθεί έμφαση στα άτομα με αναπηρίες και τις ανάγκες τους σε σχέση με την προσβασιμότητα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη διάδοση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν ικανότητες, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν υποεκπροσωπούνται στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στον διάλογο και τη διαβούλευση με το κοινό.

  Τροπολογία  95

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και κοινοπραξίες προκειμένου να τους παρασχεθεί πρόσβαση στις αναγκαίες δεξιότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κοινοποίησης και της διάδοσης αποτελεσμάτων·

  β) στοχοθετημένη συνδρομή σε έργα και κοινοπραξίες προκειμένου να τους παρασχεθεί κατάλληλη πρόσβαση στις αναγκαίες δεξιότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κοινοποίησης και της διάδοσης αποτελεσμάτων·

  Τροπολογία  96

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα μιας σειράς έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές προς το χρήστη βάσεις δεδομένων και εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα·

  γ) δράσεις οι οποίες συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα αποτελέσματα μιας σειράς έργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, προκειμένου να διατεθούν φιλικές προς το χρήστη και προσιτές ψηφιακές βάσεις δεδομένων και να εκπονηθούν εκθέσεις που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα, καθώς και, όπου είναι σκόπιμο, η κοινοποίηση και διάδοσή τους στην επιστημονική κοινότητα, στη βιομηχανία και στο ευρύ κοινό·

  Τροπολογία  97

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαλόγου και της διαβούλευσης επί επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό, και για την εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών.

  ε) πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαλόγου και της διαβούλευσης επί επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και θεμάτων καινοτομίας με το ευρύ κοινό με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, και για την εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, ιδίως για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα οφέλη της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.

  Τροπολογία  98

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εα) πρωτοβουλίες για την ένταξη και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων και των φορέων της, σε θέματα σχετικά με τη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας και την προώθηση ανοιχτών, επιστημονικά τεκμηριωμένων συζητήσεων για μείζονα κοινωνιακά ζητήματα.

  Τροπολογία  99

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των προγραμμάτων, καθώς και τη φύση των σχετικών πληρωμών.

  1. Το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη επαρκούς μείωσης και κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των προγραμμάτων, καθώς και τη φύση των σχετικών πληρωμών.

  Τροπολογία  100

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και να καταστεί δυνατόν να προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις.

  2. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο δικαιούχων, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και να καταστεί δυνατόν να προσελκυστούν σε αυτό οι άριστοι ερευνητές και οι πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικές δαπάνες που ενδέχεται να επωμίζονται οι δικαιούχοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ελέγχου.

  Τροπολογία  101

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Ορίζεται ειδικός διαμεσολαβητής του οποίου η αρμοδιότητα είναι να εγγυάται την ενιαία ερμηνεία των κανόνων. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία των κανόνων ή των διαδικασιών, η οποία αφορά, για παράδειγμα, ανεξάρτητο επανέλεγχο που μπορεί να διεξαγάγει οιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, η Επιτροπή μπορεί να επιλύσει τη διαφορά μέσω συμβιβαστικής πρότασης βασιζόμενης στη γνώμη του ειδικού διαμεσολαβητή.

  Αιτιολόγηση

  Κατά την εκτέλεση του 6ου και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις διαφορών μεταξύ αποδεκτών και αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες αφορούσαν την ερμηνεία των διατάξεων, και κατέστη σαφές από τη διεργασία και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε η Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί μία διαδικασία διαμεσολάβησης και επίλυσης των διαφορών με σκοπό την αποφυγή ενδίκων προσφυγών. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή συναλλακτικής διαδικασίας με σκοπό την ταχεία επίλυση των διαφορών.

  Τροπολογία  102

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή μπορούν να πραγματοποιούνται έως και τέσσερα έτη μετά την τελική πληρωμή.

  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι λογιστικοί έλεγχοι από την Επιτροπή μπορούν να πραγματοποιούνται έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.

  Τροπολογία  103

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 25 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για εγκάρσια θέματα, όπως η βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος καθώς και πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα.

  1. Η Επιτροπή παρακολουθεί ετησίως την υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και τη σύσταση και χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή δημόσιων φορέων. Συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες και δείκτες για εγκάρσια θέματα, όπως η ισότητα των φύλων, η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, η βιωσιμότητα και η αλλαγή του κλίματος καθώς και πληροφορίες για το ποσό των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, και ο πραγματικός αντίκτυπος των μέτρων για τη διεύρυνση της συμμετοχής.

  Τροπολογία  104

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Προκειμένου το μελλοντικό ενωσιακό περιβάλλον να προσφέρει πραγματική αύξηση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» να παρακολουθείται τακτικά και αποτελεσματικά η ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Για τούτο, η Επιτροπή δημιουργεί εκ των προτέρων έναν σαφή και διαφανή μηχανισμό παρακολούθησης.

  Τροπολογία  105

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 25 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης.

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και διαδίδει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α χρησιμοποιώντας, όπου είναι σκόπιμο, μια σειρά κοινών κύριων δεικτών, συγκρίσιμων μεταξύ των διάφορων μέσων. Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

  Τροπολογία  106

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Αξιολόγηση

  Ενδιάμεση αναθεώρηση

  Τροπολογία  107

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  1. Η επανεξέταση και οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Τροπολογία  108

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, με τη συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δεύτερη κατανομή κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, θα πραγματοποιηθεί μετά την εν λόγω επανεξέταση. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας με βάση όλα τα ακόλουθα:

  διαγράφεται

  i) το επίπεδο ανάλωσης των πρώτων κονδυλίων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, με διαφοροποίηση μεταξύ του χρηματικού ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του πρώτου κύματος των ΚΓΚ και των αποτελεσμάτων του χρηματικού ποσού προλειτουργικού προορισμού για το δεύτερο στάδιο, και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας να προσελκύσει ποσά από τους εταίρους των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στον κανονισμό XX/2012 [αναθεωρημένος κανονισμός ΕΙΚΤ]·

   

  ii) το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του τρίτου κύματος Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας και τις προγραμματισμένες οικονομικές ανάγκες των υφιστάμενων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας σύμφωνα με την ιδιαίτερη ανάπτυξή τους· και

   

  iii) τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας στην προτεραιότητα «Κοινωνιακές προκλήσεις» και στον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

   

  Αιτιολόγηση

  Η επόμενη γενιά των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) θα δρομολογηθεί το 2014 και ο προϋπολογισμός θα καταρτίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με τις ετήσιες επιδόσεις τους. Δεδομένου ότι το τομεακό τοπίο είναι διαφορετικό σε κάθε τομέα, η πιο συνετή προσέγγιση φαίνεται να είναι η λήψη της απόφασης για τον προϋπολογισμό με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε ΚΓΚ ξεχωριστά και όχι στη λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ με βάση τις επιδόσεις άλλων ΚΓΚ.

  Τροπολογία  109

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2015 και την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, σχετικά με την επίτευξη (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην επίτευξη αντικτύπου) των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και την συνεχιζόμενη σημασία του συνόλου των μέτρων, την αποδοτικότητα και τη χρήση των πόρων, τις δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης, και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη πτυχές σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για τις ΜΜΕ και για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων.

  β) Το αργότερο έως τα τέλη του 2017, η Επιτροπή θα έχει διενεργήσει, αφού λάβει υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2015, με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση επισκόπηση του «Ορίζοντας 2020», του ειδικού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ.

   

  Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επισκόπησης, τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΠ, υποβάλλονται σε λεπτομερή αξιολόγηση, προκειμένου να αναλυθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, η δε Επιτροπή υποβάλλει αν χρειαστεί για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λειτουργίας τους, για να εξασφαλίζονται ο ουσιαστικότερος και αποτελεσματικότερος αντίκτυπός τους, ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαφάνεια στη λειτουργία τους και η αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Η Επιτροπή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

   

  Αν από τη λεπτομερή αξιολόγηση προκύψει ότι το κριτήριο της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας δεν εκπληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή της χρηματοδότησης αυτών των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

   

  Η ενδιάμεση επισκόπηση λαμβάνει υπόψη πτυχές σχετικές με τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κατά την ενδιάμεση επισκόπηση αξιολογείται η πρόοδος των διαφόρων σκελών του «Ορίζοντας 2020» με βάση όλα τα ακόλουθα:

   

  i) την επίτευξη (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και προόδου στην επίτευξη αντικτύπου, με βάση τους δείκτες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του ειδικού προγράμματος) των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και την συνεχιζόμενη σημασία του συνόλου των μέτρων·

   

  ii) την αποδοτικότητα και τη χρήση των πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκάρσιες δράσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1· και

   

  iii) την ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

   

  Η ενδιάμεση επισκόπηση λαμβάνει επίσης υπόψη τις δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης και πτυχές σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες σε όλες τις περιφέρειες, για τις ΜΜΕ και για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Λαμβάνει επιπλέον υπόψη τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και τα αποτελέσματά στους στον μακροχρόνιο αντίκτυπο των προηγούμενων μέτρων. Διεξάγεται από κοινού με τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας που υλοποιούνται στα κράτη μέλη από τις τοπικές αρχές.

  Τροπολογία  110

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επισκόπησης που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, η Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις, εφόσον υπάρχουν, της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των κρατών μελών για την επίτευξη του στόχου Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και του συνοπτικού δείκτη καινοτομίας της ίδιας στρατηγικής.

  Τροπολογία  111

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β. Το αργότερο μέχρι το 2016, και στη συνέχεια ανά δύο έτη, η Επιτροπή διενεργεί επισκόπηση σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση των οργανώσεων της Ένωσης και τρίτων χωρών στα ερευνητικά προγράμματα. Η επισκόπηση διενεργείται ανά χώρα και περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ της χρηματοδότησης που λαμβάνουν οργανώσεις των τρίτων χωρών από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και της χρηματοδότησης που λαμβάνουν οργανώσεις της ΕΕ από ερευνητικά προγράμματα των τρίτων χωρών.

  Αιτιολόγηση

  Η πρόσβαση στο πρόγραμμα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και πρέπει να παρακολουθείται η κατανομή της χρηματοδότησης του «Ορίζοντας 2020» σε οργανώσεις τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική αμοιβαιότητα για την πρόσβαση οργανώσεων τρίτων χωρών στο «Ορίζοντας 2020».

  Τροπολογία  112

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 26 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 26 a

   

  Άσκηση της εξουσιοδότησης

   

  1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

   

  2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από [ΧΧ]. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

   

  3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

   

  4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

   

  5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή, πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

  Τροπολογία  113

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - παράγραφοι 1 έως 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας και μιας κοινωνίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

  Οι δείκτες επιδόσεων για την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά αυτόν το γενικό στόχο είναι:

  Οι δείκτες επιδόσεων για την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά αυτόν το γενικό στόχο είναι:

  - ο στόχος Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (3% του ΑΕΠ)·

  - ο στόχος Ε&Α της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (3% του ΑΕΠ)·

  - ο συνοπτικός δείκτης για την καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  - ο συνοπτικός δείκτης για την καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

   

  - οι ακόλουθοι δείκτες ανθρώπινων πόρων: μεταβολή του ποσοστού των ερευνητών (ΙΠΑ) επί του ενεργού πληθυσμού· μεταβολή στο ποσοστό των γυναικών επί του συνολικού αριθμού των ερευνητών· μεταβολές στο ποσοστό προσέλκυσης ερευνητών από το εξωτερικό και στο ποσοστό διαρροής επιστημονικού δυναμικού ερευνητών·

   

   

  Όλοι οι δείκτες επιδόσεων χρησιμοποιούνται με σκοπό να επισημαίνονται μεταβολές, να καθίσταται ορατή η πρόοδος σε σχέση με τις ανισορροπίες όσον αφορά τη συμμετοχή στην έρευνα στην Ένωση, και να είναι δυνατή η σύγκριση σε διεθνές επίπεδο.

  Ο γενικός αυτός στόχος θα επιδιωχθεί μέσω τριών διακριτών, αλλά αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων, που η καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο ειδικών στόχων. Θα υλοποιηθούν αδιάλειπτα ώστε να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων ειδικών στόχων, να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να ενισχυθεί ο συνδυασμένος αντίκτυπός τους.

  Ο γενικός αυτός στόχος θα επιδιωχθεί μέσω τριών διακριτών, αλλά αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων, που η καθεμία περιλαμβάνει ένα σύνολο ειδικών στόχων. Θα υλοποιηθούν αδιάλειπτα ώστε να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων ειδικών στόχων, να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να ενισχυθεί ο συνδυασμένος αντίκτυπός τους.

   

  Και οι τρεις προτεραιότητες περιλαμβάνουν μια διεθνή διάσταση. Η διεθνής επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία αποτελεί ζήτημα καθοριστικό για την Ένωση και είναι άκρως αναγκαία στην προηγμένη και τη βασική έρευνα, προκειμένου να αξιοποιούνται τα οφέλη από τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Κατά συνέπεια, το ποσοστό δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας που περιγράφονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3 διατηρείται τουλάχιστον στο επίπεδο του προηγούμενου προγράμματος πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, το «Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίξει τρεις κύριες διαστάσεις της διεθνούς συνεργασίας:

   

  - προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής (Ε&Τ) συνεργασίας με τα πλέον προηγμένα κέντρα γνώσης παγκοσμίως, με στόχο την επίτευξη και την ανταλλαγή των πλέον προηγμένων προτύπων αριστείας, καθώς και την επιδίωξη άμιλλας στα υψηλότερα επίπεδα·

   

  - προώθηση της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας για τη δημιουργία ικανοτήτων, την παροχή συνδρομής σε ιδρύματα της Ένωσης, ευθύς εξαρχής, ούτως ώστε να συνεισφέρουν και να μοιράζονται τα οφέλη της ταχείας επέκτασης των δυνατοτήτων Ε&Α και των ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμια κλίμακα·

   

  - προώθηση της Ε&Τ συνεργασίας για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, αναγνωρίζοντας το θεμελιώδη ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ανθρώπινες και κοινωνιακές αξίες της επιστήμης και της έρευνας στην ισχυροποίηση ευάλωτων κοινωνιών και στην εκτόνωση διεθνών συγκρούσεων.

  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό στόχο της παροχής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης.

  Το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου και των προτεραιοτήτων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με τον ειδικό στόχο της παροχής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, με βάση τις ανάγκες των πελατών, στις πολιτικές της Ένωσης. Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του Κοινού Κέντρου Ερευνών αξιολογείται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες:

   

  - αριθμός απτών συγκεκριμένων επιπτώσεων στις πολιτικές της Ένωσης που προκύπτουν από την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη πολιτικής που παρέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών·

   

  - αριθμός δημοσιεύσεων με αξιολόγηση από ομότιμους.

  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με ειδικό στόχο την ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση. Οι δείκτες για την εκτίμηση των επιδόσεων του ΕΙΚΤ είναι:

  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) θα συμβάλλει στο γενικό στόχο και τις προτεραιότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», έχοντας ως συγκεκριμένο στόχο την ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η έρευνα, η καινοτομία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δείκτες για την εκτίμηση των επιδόσεων του ΕΙΚΤ είναι:

  - οι οργανώσεις πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και έρευνας που είναι ενσωματωμένες στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας·

  - οι οργανώσεις πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και έρευνας που είναι ενσωματωμένες στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας·

  - η συνεργασία στο εσωτερικό του τριγώνου της γνώσης που οδηγεί στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών.

  - η συνεργασία στο εσωτερικό του τριγώνου της γνώσης που οδηγεί στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

  Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις γενικές γραμμές των εν λόγω ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4.

  Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις γενικές γραμμές των εν λόγω ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 3 και 4.

   

  Για την κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ της βασισμένης στη συναίνεση και της ριζοσπαστικότερης Ε&Α&Κ, θα εξεταστεί η χρήση ανοιχτών προσκλήσεων -του τύπου από τη βάση προς την κορυφή- με συνοπτικές διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η γρήγορη υλοποίηση καινοτόμων έργων. Επιπλέον, θα επιτευχθεί ορθή ισορροπία στο πλαίσιο των κοινωνιακών προκλήσεων και των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και των βιομηχανικών τεχνολογιών μεταξύ των μικρότερων και των μεγαλύτερων έργων, ανάλογα με την ειδική διάρθρωση ανά τομέα, τον τύπο δραστηριότητας, καθώς και το τεχνολογικό και ερευνητικό τοπίο.

   

  Για να διευκολυνθεί η γεφύρωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας μεταξύ περιοχών, περιφερειών και κρατών μελών ανά την Ευρώπη, θα αναπτυχθούν οι στενές συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τα διαρθρωτικά ταμεία, τόσο στα αρχικά στάδια (δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη για την καλύτερη προετοιμασία της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020») όσο και στα τελικά στάδια (αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας που προκύπτουν από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»). Όπου είναι εφικτό, θα προωθείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο μέσων . Ενθαρρύνεται η σωρευτική ή η συνδυασμένη χρηματοδότηση. Οι συνέργειες θα επιδιωχθούν ειδικότερα στις δραστηριότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο του στόχου «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής», στα περιφερειακά εταιρικά μέσα ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και στις δραστηριότητες που ασκούνται μέσω του ΕΙΚΤ και των οικείων ΚΓΚ.

  Τροπολογία  114

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος Ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Συνίσταται σε τέσσερεις ειδικούς στόχους:

  Το παρόν μέρος αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Συνίσταται σε πέντε ειδικούς στόχους:

  α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.

  α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές και στις ομάδες τους να συμμετέχουν σε πολλά υποσχόμενα πεδία στα όρια της επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.

  β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν παραδειγματικές μεταβολές. Θα προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

  β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν παραδειγματικές μεταβολές. Θα προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ριζικά νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

  γ) Οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα προσφέρουν άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα καθώς και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις.

  γ) Οι δράσεις Μαρία Σκουοντόφσκα Κιουρί θα προσφέρουν άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα καθώς και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών από πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, προκειμένου να τους προετοιμάσουν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνιακές προκλήσεις.

  δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για το 2020 και πέραν αυτού, και θα προωθήσουν το καινοτόμο δυναμικό τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, συμπληρώνοντάς τα με τη σχετική πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.

  δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν και θα στηρίξουν άριστες υφιστάμενες και νέες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και θα τις βοηθήσουν να λειτουργήσουν για τον ΕΧΕ προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό τους, προσελκύοντας διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και συμπληρώνοντας όλα αυτά με την πολιτική της Ένωσης για τη διεθνή συνεργασία.

   · 

  δα) Η εξάπλωση της αριστείας και η διεύρυνση της συμμετοχής θα απελευθερώσει το δυναμικό της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης, παρέχοντας στήριξη στην πολιτική για τη μάθηση, καθώς και σε ευκαιρίες δικτύωσης και κατάρτισης·

  Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι οποίες, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα τους επιτρέπει να λειτουργούν με μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

  Κάθε στόχος έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Όλοι μαζί διαμορφώνουν μια ισχυρή και ισόρροπη δέσμη δραστηριοτήτων οι οποίες, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καλύπτουν το εύρος των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά την προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία. Η συνένωσή τους σε ένα ενιαίο πρόγραμμα τους επιτρέπει να λειτουργούν με μεγαλύτερη συνοχή, με ορθολογικό, απλουστευμένο και πιο επικεντρωμένο τρόπο, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνέχεια που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

  Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται στην επόμενη γενιά επιστήμης, τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, και παρέχουν στήριξη σε νεοεμφανιζόμενα ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους κατά κανόνα «από τη βάση προς την κορυφή» χρηματοδοτικούς διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στον καθορισμό των προσανατολισμών της έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του προγράμματος.

  Οι δραστηριότητες είναι εγγενώς μελλοντοστρεφείς, δημιουργούν δεξιότητες σε μακροπρόθεσμη βάση, εστιάζονται στην επόμενη γενιά επιστήμης, τεχνολογίας, ερευνητών και καινοτομιών, και παρέχουν στήριξη σε νεοεμφανιζόμενα ταλέντα από ολόκληρη την Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες, καθώς και από όλη την υφήλιο. Χάρη στον επιστημονικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και στους κατά κανόνα «από τη βάση προς την κορυφή» χρηματοδοτικούς διακανονισμούς κατόπιν πρωτοβουλίας των ερευνητών, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα θα διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στον καθορισμό των προσανατολισμών της έρευνας που θα υιοθετηθούν δυνάμει του προγράμματος.

  Τροπολογία  115

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος ΙΙ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες. Συνίσταται σε τρεις ειδικούς στόχους:

  Το παρόν μέρος αποσκοπεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες, καθώς και να συγκεντρώσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για νεωτεριστικές ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προώθηση της «κατανάλωσης καινοτομίας», δηλαδή της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας τόσο από τα δημόσια ερευνητικά κέντρα προς τις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων. Το μέρος αυτό συνίσταται σε τρεις ειδικούς στόχους:

  α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη των ΤΠΕ, της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης κατασκευή και μεταποίησης, και του διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών τεχνολογιών.

  α) Ο ειδικός στόχος «υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την ανάπτυξη και επίδειξη κύριων βασικών τεχνολογιών, όπως οι ΤΠΕ, της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης κατασκευή και μεταποίησης, του διαστήματος. Θα δοθεί έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση διαμέσου και στο εσωτερικό διαφορετικών τεχνολογιών, καθώς και στη συνάφειά τους με τις κοινωνιακές προκλήσεις. Η δέουσα εξέταση των αναγκών των τελικών χρηστών θα ληφθεί υπόψη σε όλα τα ανωτέρω πεδία.

  β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο κεφαλαιακής συμμετοχής του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την ανάπτυξη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

  β) Ο ειδικός στόχος «πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρείες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο κεφαλαιακής συμμετοχής του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ» θα στηρίξει την ανάπτυξη χρηματοδότησης πρώιμου σταδίου και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

  γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις ΜΜΕ» θα τονώσει όλες τις μορφές καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής.

  γ) Ο ειδικός στόχος «καινοτομία στις ΜΜΕ» θα προσφέρει στήριξη κατάλληλη για τις ΜΜΕ σε όλες τις μορφές καινοτομίας στις ΜΜΕ, μέσω ενός συνόλου εργαλείων από ειδικευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα και μέσα τα οποία θα περιλαμβάνουν: πρόσβαση σε κεφάλαια εκκίνησης, επιχορηγήσεις, πρόσβαση σε χρηματοδότηση τόσο με μετοχικά κεφάλαια όσο και με δάνεια, υπηρεσίες εποπτείας και καθοδήγησης, πρόσβαση σε δίκτυα και συσπειρώσεις Ε&Α.

  Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα θεματολόγιο υπαγορευόμενο από τις επιχειρήσεις. Οι προϋπολογισμοί για τους ειδικούς στόχους «Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» και «Καινοτομία στις ΜΜΕ» θα ακολουθήσουν μια λογική με γνώμονα τη ζήτηση, από τη βάση προς την κορυφή, χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι εν λόγω προϋπολογισμοί θα συμπληρωθούν με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων και ενός ειδικά αφιερωμένου στις ΜΜΕ μέσου ακολουθώντας μια λογική υπαγορευόμενη από τις πολιτικές εντός του μέρους για τις «Κοινωνιακές προκλήσεις» και του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες».

  Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα θεματολόγιο υπαγορευόμενο από τις επιχειρήσεις. Η εκτέλεση των προϋπολογισμών για την «Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» και την «Καινοτομία στις ΜΜΕ» θα ακολουθήσουν κυρίως μια λογική με γνώμονα τη ζήτηση, από τη βάση προς την κορυφή. Το μέσο για τις ΜΜΕ εκτελείται κυρίως στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας των στόχων «Κοινωνιακές προκλήσεις» και «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες». Μπορεί να συμπληρώνονται με την εκ των άνω προς τα κάτω χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ σε δραστηριότητες προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων ή καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων, όπου μπορεί να αποδειχθεί η συγκέντρωση, σε επίπεδο Ένωσης, των αναγκών προμηθευτών δημοσίου στα κράτη μέλη.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περίπου το 15% του συνόλου των συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

  Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συμμετοχή των ΜΜΕ, ανάλογα με τις ανάγκες του για μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Η στήριξη θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον το 20% του συνόλου των συνδυασμένων προϋπολογισμών για όλους τους ειδικούς στόχους για τις κοινωνιακές προκλήσεις και τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» να διατεθεί στις ΜΜΕ.

  Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές των εν λόγω τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις».

  Ο ειδικός στόχος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα ακολουθήσει μια προσέγγιση με γνώμονα την τεχνολογία προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, βιομηχανίες και υπηρεσίες. Οι εφαρμογές των εν λόγω τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων θα στηριχθούν παράλληλα με το μέρος «κοινωνιακές προκλήσεις».

  Τροπολογία  116

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Γενικές γραμμές των ειδικών στόχων και δραστηριοτήτων - Μέρος ΙΙΙ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνιακές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης. Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  Το παρόν μέρος ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνιακές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης. Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία·

  α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία·

  β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και βιοοικονομία·

  β) Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας, και κλάδοι της βιοοικονομίας·

  γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια·

  γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια·

  δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές·

  δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές και κινητικότητα·

  ε) Δράση για το κλίμα, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες·

  ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα των πόρων και βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών·

  στ) Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

  στ) Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς·

   

  στa) Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

   

  Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση για μια διατομεακή πρόκληση: επιστήμη με την κοινωνία για την κοινωνία.

  Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, με επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει να αναπτυχθούν. Θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από την έρευνα έως την αγορά, με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη των καινοτομιών από την αγορά.

  Όλες οι δραστηριότητες θα εφαρμόσουν μια προσέγγιση βασισμένη στην πρόκληση, στο πλαίσιο της οποίας η βασική επιστήμη, η εφαρμοσμένη έρευνα, η μεταφορά γνώσης και η καινοτομία θα αποτελούν εξίσου σημαντικές και αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες, με επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που πρέπει να αναπτυχθούν. Επιπλέον των τεχνολογικών λύσεων, θα δοθεί επίσης έμφαση στις μη τεχνολογικές, οργανωτικές και συστημικές καινοτομίες καθώς και στην καινοτομία του δημοσίου. Θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους και υποδομές έρευνας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από τη βασική έρευνα έως την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η κοινωνική καινοτομία και η πρόσληψη της μεταφοράς γνώσης και των καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης σε όλα τα στάδια, από την αγορά. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα χρειαστεί η συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στα συνεργατικά έργα, από ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις έως χρήστες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

   

  Για να υιοθετηθεί η προσέγγιση που βασίζεται στις προκλήσεις, απαιτείται ένας συντονισμένος στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Ο συντονισμός μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κατακερματισμού και να βελτιώσει τη χρήση τεχνολογικών πόρων και υποδομών από ολόκληρη την ερευνητική κοινότητα σε σχέση με κάθε πρόκληση.

   

  Οι στρατηγικές δράσεις και η επιστημονική καθοδήγηση μπορούν να εξασφαλίσουν εξαρχής τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής, να προαγάγουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα μέσω της κατανόησης του σύνθετου χαρακτήρα του κύκλου καινοτομίας, και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ερευνητών σε διασυνοριακό επίπεδο.

   

  Με βάση τις ανάγκες και τη ζήτηση, ο στρατηγικός συντονισμός της έρευνας και της καινοτομίας για κάθε πρόκληση διασφαλίζεται από στρατηγικά επιστημονικά συμβούλια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τους τελικούς χρήστες και την κοινωνία των πολιτών, επιλεγμένων με ανοικτή και διάφανη διαδικασία, πράγμα που θα συμβάλει στον καθορισμό προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με βάση την υπεροχή και θα παράσχει την κινητήρια δύναμη και τα μέσα που απαιτούνται για την προώθηση της αλληλεπίδρασης και των συνεργειών σε ευρύτερη κλίμακα. Ρόλος αυτών των συμβουλίων θα είναι η συνεχής παροχή στρατηγικών συμβουλών για δράσεις που αναλαμβάνονται και προγραμματίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και αφορούν ενωσιακούς τομείς πολιτικής.

  Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης. Επιπλέον, θα παρασχεθεί εγκάρσια στήριξη για διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς».

  Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες θα αποτελούν οριζόντια διάσταση και αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων. Θα εκπροσωπούνται στις επιτροπές προγραμμάτων και στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων σε όλους τους τομείς και κατά την ανάπτυξη προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Επιπλέον, η υποστηριζόμενη ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών κλάδων θα στηριχθεί στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Κατανόηση της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.». Η στήριξη θα επικεντρωθεί επίσης στην παροχή ισχυρής βάσης στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα πολλών προκλήσεων, η στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε πρόκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη παγκόσμιων προσπαθειών που απαιτούν μια κρίση μάζα για τη συμμετοχή της Ευρώπης και όπου η Ευρώπη θα μπορούσε να ηγηθεί.

  Ο ειδικός στόχος «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» περιλαμβάνει επίσης μια δραστηριότητα για «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας» με ειδικά μέτρα για την προώθηση της αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης.

   

  Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» με σκοπό να παράσχουν ισχυρή και τεκμηριωμένη στήριξη στις πολιτικές της Ένωσης. Θα έχουν γνώμονα τις ανάγκες των πελατών και θα συμπληρώνονται από μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες.

  Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» με σκοπό να παράσχουν ισχυρή και τεκμηριωμένη στήριξη στις πολιτικές της Ένωσης. Θα έχουν γνώμονα τις ανάγκες των πελατών και θα συμπληρώνονται από μελλοντοστρεφείς δραστηριότητες.

  Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, την εκπαίδευση και την καινοτομία, ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την ανταλλαγή εμπειριών πέραν των ΚΓΚ μέσω μέτρων στοχευόμενης διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας έτσι την ταχύτερη πρόσληψη των μοντέλων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.

  Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συνενώνοντας την έρευνα αριστείας, την εκπαίδευση και την καινοτομία, ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο το τρίγωνο της γνώσης. Το ΕΙΚΤ θα πράξει τα ανωτέρω πρωτίστως μέσω των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Επιπλέον, θα διασφαλίσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ και πέραν των ΚΓΚ μέσω μέτρων στοχευμένης διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων, προωθώντας έτσι την ταχύτερη πρόσληψη των μοντέλων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση.

  Τροπολογία  117

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Μέρος Ι - ενότητα 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

  1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

  1.1 Ειδικός στόχος

   

  1.1 Ειδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση της αριστείας, του δυναμισμού και της δημιουργικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας.

  Ο ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση της αριστείας, του δυναμισμού και της δημιουργικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας.

  Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από πρόσθετες βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών. Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη ικανότητα καινοτομίας βασιζόμενης στην επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία τεχνολογικών παραδειγματικών μεταβολών που θα αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, πλούτου και κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές συνήθως προέκυπταν από την επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

  Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία να προχωρήσει σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό το είδος μετασχηματισμού θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από πρόσθετες βελτιώσεις των σημερινών τεχνολογιών και των γνώσεων. Θα απαιτήσει μια πολύ μεγαλύτερη ικανότητα βασικής επιστήμης και καινοτομίας βασιζόμενης στην επιστήμη, η οποία θα τροφοδοτείται από ριζοσπαστικές νέες γνώσεις, επιτρέποντας στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία επιστημονικών και τεχνολογικών παραδειγματικών μεταβολών που θα αποτελέσουν τους κύριους μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, πλούτου και κοινωνικής προόδου στο μέλλον. Ιστορικά οι εν λόγω παραδειγματικές μεταβολές συνήθως προέκυπταν από τον δημόσιο τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

  Η πρωτοπορία της καινοτομίας παγκοσμίως συνδέεται στενά με μια επιστήμη αριστείας. Ενώ κάποτε η Ευρώπη κατείχε αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση, τώρα υστερεί στον αγώνα δρόμου για την παραγωγή της βέλτιστης επιστήμης αιχμής και διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα μείζονα μεταπολεμικά τεχνολογικά επιτεύγματα. Παρά το γεγονός ότι η Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παράγουν διπλάσιες δημοσιεύσεις μεγάλης επιρροής (συγκαταλέγονται στο ανώτατο 1% βάσει συχνότητας παραπομπών). Ομοίως, η διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων καταδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. Επιπλέον, το 70% των βραβευθέντων με Νόμπελ παγκοσμίως είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ.

  Η πρωτοπορία της καινοτομίας παγκοσμίως συνδέεται στενά με μια επιστήμη αριστείας. Ενώ κάποτε η Ευρώπη κατείχε αδιαμφισβήτητα ηγετική θέση, τώρα υστερεί στον αγώνα δρόμου για την παραγωγή της βέλτιστης επιστήμης αιχμής και διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα μείζονα μεταπολεμικά τεχνολογικά επιτεύγματα. Παρά το γεγονός ότι η Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παράγουν διπλάσιες δημοσιεύσεις μεγάλης επιρροής (συγκαταλέγονται στο ανώτατο 1% βάσει συχνότητας παραπομπών). Ομοίως, η διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων καταδεικνύει ότι τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις. Επιπλέον, το 70% των βραβευθέντων με Νόμπελ παγκοσμίως είναι εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ.

  Μια πτυχή της πρόκλησης συνίσταται στο ότι ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επενδύουν ίδια ποσά στην επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα τους, η Ένωση έχει σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ερευνητών στο δημόσιο τομέα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις ανά ερευνητή. Επιπλέον, η χρηματοδότηση των ΗΠΑ είναι πιο επιλεκτική όσον αφορά την κατανομή πόρων στους κορυφαίους ερευνητές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ερευνητές του δημόσιου τομέα της Ένωσης είναι κατά μέσο όρο λιγότερο παραγωγικοί και συνολικά έχουν μικρότερο συνδυασμένο επιστημονικό αντίκτυπο από ό,τι οι κατά πολύ λιγότεροι ομόλογοί τους των ΗΠΑ.

  Μια πτυχή της πρόκλησης συνίσταται στο ότι ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επενδύουν ίδια ποσά στην επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα τους, η Ένωση έχει σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ερευνητών στο δημόσιο τομέα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις ανά ερευνητή. Επιπλέον, η χρηματοδότηση των ΗΠΑ είναι πιο επιλεκτική όσον αφορά την κατανομή πόρων στους κορυφαίους ερευνητές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ερευνητές του δημόσιου τομέα της Ένωσης είναι κατά μέσο όρο λιγότερο παραγωγικοί και συνολικά έχουν μικρότερο συνδυασμένο επιστημονικό αντίκτυπο από ό,τι οι κατά πολύ λιγότεροι ομόλογοί τους των ΗΠΑ.

  Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους ερευνητές. Θα παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, καθυστερώντας την εμφάνιση της επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και ωθώντας τους άριστους ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού τη σταδιοδρομία τους.

  Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθούν να μην προσφέρουν αρκετά ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους ερευνητές. Θα παρέλθουν πολλά έτη πριν ταλαντούχοι νέοι ερευνητές καταφέρουν να γίνουν αυτοδύναμοι ανεξάρτητοι επιστήμονες. Αυτό οδηγεί σε δραματική απώλεια του ερευνητικού δυναμικού της Ευρώπης, καθυστερώντας την εμφάνιση της επόμενης γενιάς ερευνητών, οι οποίοι μεταφέρουν νέες ιδέες και ενέργεια, και ωθώντας τους άριστους ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους να επιδιώξουν να προωθήσουν αλλού τη σταδιοδρομία τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες επιστήμονες που αντιπροσωπεύουν 18% μόνο των ερευνητών βαθμού Α, έναντι 27% στις ΗΠΑ, ενώ το 60% των αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι γυναίκες.

  Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες επιτείνουν τη σχετική έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους πόρους ανά ερευνητή και καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση.

  Επιπροσθέτως, οι εν λόγω παράγοντες επιτείνουν τη σχετική έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών ταλέντων. Η ικανότητα του συστήματος των ΗΠΑ να προσφέρει περισσότερους πόρους ανά ερευνητή, καλύτερη διατομεακή κινητικότητα, διασυνδέσεις με τον ιδιωτικό τομέα και καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει τους καλύτερους ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων από την Ένωση.

  1.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους και εμπειροτεχνίας χαράσσει τη γενική επιστημονική στρατηγική και έχει την πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων σχετικά με το είδος της έρευνας που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του επιστημονικού του προγράμματος, την ποιότητα των εργασιών του και τη διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, καθώς και την αξιοπιστία του στην επιστημονική κοινότητα.

  Το ΕΣΕ δημιουργήθηκε για να παράσχει στους καλύτερους ερευνητές της Ευρώπης, αμφοτέρων των φύλων, τους πόρους που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, χρηματοδοτώντας μεμονωμένες ομάδες με βάση τον πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Λειτουργεί αυτόνομα: ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και πανεπιστημιακούς υψηλοτάτου κύρους και εμπειρογνωσίας, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες διαφόρων ηλικιακών ομάδων, χαράσσει τη γενική επιστημονική στρατηγική και έχει την πλήρη αρμοδιότητα των αποφάσεων σχετικά με το είδος της έρευνας που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Τα εν λόγω ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΕ εγγυώνται την αποτελεσματικότητα του επιστημονικού του προγράμματος, την ποιότητα των εργασιών του και τη διαδικασία αξιολόγησης από ομολόγους, καθώς και την αξιοπιστία του στην επιστημονική κοινότητα.

  Λειτουργώντας σε όλη την Ευρώπη σε ανταγωνιστική βάση, το ΕΣΕ είναι σε θέση να προσφύγει σε μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε το εκάστοτε εθνικό καθεστώς. Οι καλύτεροι ερευνητές και οι καλύτερες ιδέες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν επιδόσεις υψηλοτάτου επιπέδου, με ανταμοιβή την ευέλικτη χρηματοδότηση στο πλαίσιο συναγωνισμού επί ίσιος όρους, ανεξαρτήτως τοπικών εμπλοκών ή διαθεσιμότητας εθνικής χρηματοδότησης.

  Λειτουργώντας σε όλη την Ευρώπη σε ανταγωνιστική βάση, το ΕΣΕ είναι σε θέση να προσφύγει σε μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε το εκάστοτε εθνικό καθεστώς. Οι καλύτεροι ερευνητές και οι καλύτερες ιδέες συναγωνίζονται μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν επιδόσεις υψηλοτάτου επιπέδου, με ανταμοιβή την ευέλικτη χρηματοδότηση στο πλαίσιο συναγωνισμού επί ίσοις όροις, ανεξαρτήτως τοπικών εμπλοκών ή διαθεσιμότητας εθνικής χρηματοδότησης.

  Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την καινοτομία και την εφευρετικότητα των επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις κοινωνιακές προκλήσεις. Αυτός ο συνδυασμός άριστων μεμονωμένων επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας.

  Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ αναμένεται επομένως να έχει σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή επιτευγμάτων στα όρια της γνώσης, ανοίγοντας το δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας, τα οποία, εν τέλει, μπορούν να παράγουν ριζικά νέες ιδέες που θα προωθήσουν την καινοτομία και την εφευρετικότητα των επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσουν τις κοινωνιακές προκλήσεις. Η κύρια έμφαση κατά τη χορήγηση υποτροφιών του ΕΣΕ δίνεται στις ριζοσπαστικές ιδέες. Αυτός ο συνδυασμός άριστων μεμονωμένων επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες στηρίζει κάθε κρίκο της αλυσίδας καινοτομίας.

  Πέραν τούτου, το ΕΣΕ έχει σημαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο δίνοντας ισχυρό ερέθισμα στην άνοδο της ποιότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος στο σύνολό του, πέραν και πάνω από τους ερευνητές και τα έργα που λαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση από το ΕΣΕ. Τα έργα και οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της και την καθιστούν ελκυστικότερη για τους καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ και η συνοδευτική «σφραγίδα αριστείας» εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης και άλλων ερευνητικών οργανισμών προκειμένου να παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους ερευνητές. Επίσης, η ικανότητα των εθνικών συστημάτων και των μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων να προσελκύουν και να φιλοξενούν υποτρόφους του ΕΣΕ αποτελεί το μέτρο σύγκρισης που τους επιτρέπει να αξιολογούν τα δικά τους σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να μεταρρυθμίζουν τις οικείες πολιτικές και πρακτικές αναλόγως. Επομένως, η χρηματοδότηση από το ΕΣΕ είναι επιπρόσθετη στις προσπάθειες που καταβάλλονται επί του παρόντος σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για μεταρρύθμιση, δημιουργία ικανοτήτων και απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού και της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος.

  Πέραν τούτου, το ΕΣΕ έχει σημαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο δίνοντας ισχυρό ερέθισμα στην άνοδο της ποιότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος στο σύνολό του, πέραν και πάνω από τους ερευνητές και τα έργα που λαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση από το ΕΣΕ. Τα έργα και οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της και την καθιστούν ελκυστικότερη για τους καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ και η συνοδευτική «σφραγίδα αριστείας» εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης και άλλων ερευνητικών οργανισμών προκειμένου να παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους ερευνητές. Επίσης, η ικανότητα των εθνικών συστημάτων και των μεμονωμένων ερευνητικών ιδρυμάτων να προσελκύουν και να φιλοξενούν υποτρόφους του ΕΣΕ αποτελεί το μέτρο σύγκρισης που τους επιτρέπει να αξιολογούν τα δικά τους σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να μεταρρυθμίζουν τις οικείες πολιτικές και πρακτικές αναλόγως. Επομένως, η χρηματοδότηση από το ΕΣΕ είναι επιπρόσθετη στις προσπάθειες που καταβάλλονται επί του παρόντος σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για μεταρρύθμιση, δημιουργία ικανοτήτων και απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού και της ελκυστικότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος.

  1.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.3 Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα είναι να προσφέρει ελκυστική μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη στήριξη των άριστων ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου.

  Ουσιαστική δραστηριότητα του ΕΣΕ θα είναι να προσφέρει ελκυστική μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη στήριξη των άριστων ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου.

  Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες. Οι υποτροφίες του ΕΣΕ είναι ανοικτές σε μεμονωμένες ομάδες ερευνητών κάθε ηλικίας και κάθε χώρας του κόσμου που εργάζονται στην Ευρώπη. Το ΕΣΕ αποσκοπεί να προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα επιδιώκει την κατάλληλη αντιμετώπιση των υποσυνείδητων προκαταλήψεων ως προς το φύλο στις διαδικασίες αξιολόγησης.

  Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας σε άριστους ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης δική τους ερευνητικής ομάδας ή προγράμματος.

  Το ΕΣΕ δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας σε άριστους ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν το βήμα μετάβασης στην ανεξαρτησία τους, παρέχοντας κατάλληλη στήριξη στην κρίσιμη φάση συγκρότησης ή εδραίωσης δική τους ερευνητικής ομάδας ή προγράμματος. Επίσης, είναι δυνατή η παροχή στήριξης για την επιστροφή και επανένταξη των ερευνητών μετά τη λήξη μιας περιόδου χρηματοδότησης από το ΕΣΕ, ιδίως σε συνδυασμό με το σύστημα της «έδρας ΕΣΕ».

  Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε αναδυόμενους νέους τρόπους εργασίας στο χώρο της επιστήμης με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων και διευκολύνει την εξερεύνηση του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας την οποία χρηματοδοτεί.

  Το ΕΣΕ παρέχει επίσης στήριξη, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε νέους τρόπους εργασίας στο χώρο της επιστήμης με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων και διευκολύνει την εξερεύνηση του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας την οποία χρηματοδοτεί.

  Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως στόχο να καταδείξει: ότι στους διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης ποιότητας και στην εμπορευματοποίηση και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε σημαντική αύξηση του αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί, και σε συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών.

  Επομένως, έως το 2020 το ΕΣΕ έχει ως στόχο να καταδείξει: ότι στους διαγωνισμούς που διοργανώνει το ΕΣΕ συμμετέχουν οι καλύτεροι ερευνητές, ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΕ οδηγεί άμεσα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά αποτελέσματα υψηλού κοινωνιακού και οικονομικού αντίκτυπου καθώς και στην εμπορία και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και ιδεών, και ότι το ΕΣΕ έχει συμβάλει σημαντικά να καταστεί η Ευρώπη ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου. Ειδικότερα, το ΕΣΕ στοχεύει σε μια μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτατο ποσοστό 1% των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες παραπομπές. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί σε αύξηση του αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης άριστων ερευνητριών, και σε συγκεκριμένη βελτίωση των θεσμικών πρακτικών και των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη των κορυφαίων ερευνητών. Το ΕΣΕ θα ανταλλάσσει πείρα και βέλτιστες πρακτικές με εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας προκειμένου να προωθήσει την υποστήριξη των άριστων ερευνητών. Επίσης, το ΕΣΕ θα προωθήσει περαιτέρω την προβολή των προγραμμάτων του για να προσελκύσει άριστους ερευνητές.

  Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες του ΕΣΕ και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που δίνουν έμφαση στη σαφήνεια, τη σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει και να επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους του ΕΣΕ, το οποίο βασίζεται στη διαφανή, δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική αριστεία και το ταλέντο, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή ηλικίας του ερευνητή. Τέλος, το ΕΣΕ εξακολουθεί να διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες για την προετοιμασία και τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές επαφές με την επιστημονική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να επιδιώκει να καταστήσει τις δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα επίπεδα.

  Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΣΕ παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες του ΕΣΕ και τις διαδικασίες αξιολόγησης και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει βέλτιστα τους στόχους του μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που δίνουν έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη σαφήνεια, τη σταθερότητα και την απλότητα, τόσο για τους αιτούντες, όσο και όσον αφορά στην υλοποίηση και διαχείρισή τους και, εάν είναι αναγκαίο, για να ανταποκριθεί σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει και να επεξεργαστεί περαιτέρω το παγκόσμιας κλάσης σύστημα ελέγχου από ομολόγους του ΕΣΕ, το οποίο εξασφαλίζει διαφανή, δίκαιη και αμερόληπτη επεξεργασία προτάσεων, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίσει τη ρηξικέλευθη επιστημονική αριστεία, τις ριζοσπαστικές ιδέες και το ταλέντο, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ιδρύματος προέλευσης ή ηλικίας του ερευνητή. Το ΕΣΕ εξακολουθεί να διεξάγει τις δικές του στρατηγικές μελέτες για την προετοιμασία και τη στήριξη των δραστηριοτήτων του, να διατηρεί στενές επαφές με την επιστημονική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να επιδιώκει να καταστήσει τις δραστηριότητές του συμπληρωματικές ως προς την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα επίπεδα αποφεύγοντας επικαλύψεις με άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.

   

  Το ΕΣΕ εξασφαλίζει διαφάνεια στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό και τηρεί ενημερωμένα δεδομένα από χρηματοδοτημένα έργα.

  Τροπολογία  118

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – τίτλος - σημείο 2.1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες (ΜΝΤ)

  2. Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες επιστήμες και τεχνολογίες (ΜΝΕΤ)

  Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθούν ριζικά νέες τεχνολογίες διερευνώντας νεωτεριστικές ιδέες υψηλού κινδύνου, με στήριγμα την επιστημονική βάση. Με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

  Ο ειδικός στόχος είναι να προωθηθεί η έρευνα αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των ριζικά νέων τεχνολογιών και υψηλού κινδύνου ιδεών που έχουν τις δυνατότητες να ανοίξουν νέους τομείς για την ευρωπαϊκή επιστήμη και τεχνολογία. Με την παροχή ευέλικτης στήριξης στη διεπιστημονική συνεργατική έρευνα με προσανατολισμό τους στόχους σε ποικίλη κλίμακα και υιοθετώντας καινοτόμες ερευνητικές πρακτικές, σκοπός είναι να προσδιοριστούν και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες για μακροχρόνια οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία. Οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη δημιουργία και τη δικτύωση, την ανταλλαγή πληροφοριών, την αδελφοποίηση και τη στήριξη της έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας.

   

  Οι ΜΝΕΤ θα προαγάγουν την αριστεία μέσω συνεργατικών έργων με επίκεντρο την έρευνα αιχμής στο πλαίσιο των μελλοντικών και νεοεμφανιζόμενων επιστημονικών και τεχνολογικών ευκαιριών. Με την πλήρη ανάπτυξη του πεδίου της συνεργατικής έρευνας αιχμής από τις βασικές επιστήμες αιχμής έως τα τεχνολογικά επιτεύγματα αιχμής, καθώς και με την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας από τα πρώιμα στάδια της έρευνας και μεταγενέστερα, οι ΜΝΕΤ θα προσδώσουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία στα όρια της σύγχρονης έρευνας και θα συμβάλουν στη δημιουργία συνεργατικής κρίσιμης μάζας στην έρευνα αριστείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν την έρευνα πέραν όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες δεκαετίες. Οι ΜΝΤ θα προωθήσουν τις προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και των μειζόνων επιστημονικών και τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και εκτείνεται στη διερεύνηση προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική ερευνητική συνεργασία που πρέπει να αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη και της έρευνας που έχει ως μοχλό τις κοινωνιακές προκλήσεις ή την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

  Οι ΜΝΕΤ θα προωθήσουν την έρευνα πέραν όσων είναι ήδη γνωστά, αποδεκτά ή ευρέως χρησιμοποιούμενα, και θα ενθαρρύνουν τη νεωτεριστική και οραματική σκέψη ώστε να διανοιχθούν πολλά υποσχόμενοι δρόμοι προς ισχυρές νέες τεχνολογίες, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πρωτοπόρα τεχνολογικά και διανοητικά πρότυπα παραδείγματα για τις επόμενες δεκαετίες. Οι ΜΝΕΤ θα προωθήσουν τις προσπάθειες επιδίωξης ερευνητικών ευκαιριών μικρής κλίμακας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και των μειζόνων επιστημονικών και τεχνολογικών (Ε&Τ) προκλήσεων οι οποίες απαιτούν συνένωση και συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εν λόγω προσέγγιση έχει γνώμονα την αριστεία και εκτείνεται στη διερεύνηση προανταγωνιστικών ιδεών με σκοπό τη διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος, δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να επωφεληθεί από την πολυεπιστημονική ερευνητική συνεργασία που πρέπει να αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση μεταξύ της έρευνας που έχει ως μοχλό την επιστήμη και της έρευνας που έχει ως μοχλό κοινωνιακούς στόχους ή προκλήσεις ή την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

  Τροπολογία  119

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – σημείο 2.2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην εντατική συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, χημεία, επιστήμες του γήινου συστήματος, επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της έρευνας.

  Οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις με μετασχηματιστικό αντίκτυπο βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην εντατική συνεργασία μεταξύ κλάδων της επιστήμης και της τεχνολογίας (για παράδειγμα, πληροφορίες και επικοινωνίες, βιολογία, βιομηχανική και ρομποτική, χημεία, φυσική, μαθηματικά, μοντελοποίηση φαρμάκων, επιστήμες του γήινου συστήματος, επιστήμες των υλικών, νευροεπιστήμες και γνωστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες ή οικονομικά), καθώς και με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό απαιτεί όχι μόνο αριστεία στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά και νέα νοοτροπία και νεωτεριστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός ευρέος φάσματος παραγόντων της έρευνας.

  Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις που να απαιτούν ευρεία συνένωση προσπαθειών για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και οφέλη για την κοινωνία. Για να είναι αποτελεσματικές, οι εν λόγω μορφές δραστηριοτήτων πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, συνενώνοντας προγράμματα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη στήριξη συνεργειών και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.

  Ενώ ορισμένες ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρή κλίμακα, άλλες ενδέχεται να ενέχουν τόσες προκλήσεις που να απαιτούν ευρεία συνένωση προσπαθειών για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει αναγνωριστεί από τις μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, και υπάρχει αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον εντοπισμό και την επιδίωξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών ευκαιριών στα όρια της επιστήμης οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία και οφέλη για την κοινωνία. Για να είναι αποτελεσματικές, οι εν λόγω μορφές δραστηριοτήτων πρέπει να υλοποιηθούν με εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμοστούν γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, συνενώνοντας προγράμματα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο γύρω από κοινούς στόχους με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, τη στήριξη συνεργειών και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων μόχλευσης.

  Το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή έως τη σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και ευρείες και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων θεματικών πεδίων που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και ερευνητές δημόσιου τομέα) που συσπειρώνονται γύρω από ερευνητικά θεματολόγια καθώς αυτά σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και διαφοροποιούνται.

  Το πρόγραμμα για τις ΜΝΕΤ καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της καινοτομίας με μοχλό την επιστήμη: από την πρώιμη και μικρής κλίμακας διερεύνηση εύθραυστων ιδεών εμβρυϊκού σταδίου με προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή έως τη σύσταση νέων κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας γύρω από μετασχηματιστικούς νεοεμφανιζόμενους τομείς έρευνας· και ευρείες και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες διαρθρωμένες γύρω από ένα ερευνητικό θεματολόγιο που αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων και οραματικών στόχων. Καθένα από τα εν λόγω τρία επίπεδα δέσμευσης έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία, ενώ είναι συμπληρωματικά και συνεργιστικά. Για παράδειγμα, οι εξερευνήσεις μικρής κλίμακας μπορούν να αναδείξουν ανάγκες για ανάπτυξη νέων θεματικών πεδίων που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας δράση με βάση χάρτες πορείας. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων ερευνητών και των ΜΜΕ έντασης έρευνας, και κοινότητες ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνία των πολιτών, υπευθύνους χάραξης πολιτικής, βιομηχανία και ερευνητές δημόσιου τομέα) που συσπειρώνονται γύρω από εξελισσόμενα ερευνητικά θεματολόγια καθώς αυτά σχηματοποιούνται, ωριμάζουν και διαφοροποιούνται.

  Τροπολογία  120

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 2 – σημείο 2.3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ενώ το πρόγραμμα για τις ΜΝΤ επιδιώκει να είναι οραματικό, μετασχηματιστικό και μη συμβατικό, οι δραστηριότητές τους ακολουθούν διαφορετικές λογικές, από εντελώς ανοικτές έως τη διάρθρωση θεμάτων, κοινοτήτων και χρηματοδότησης σε διαφορετικό βαθμό.

  Ενώ το πρόγραμμα για τις ΜΝΕΤ επιδιώκει να είναι οραματικό, μετασχηματιστικό και μη συμβατικό, οι δραστηριότητές τους ακολουθούν διαφορετικές λογικές, από εντελώς ανοικτές έως τη διάρθρωση θεμάτων, κοινοτήτων και χρηματοδότησης σε διαφορετικό βαθμό.

  Οι δραστηριότητες θα δώσουν σταθερότερη μορφή σε διαφορετικές λογικές δράσης, σε κατάλληλη κλίμακα, εντοπίζοντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες μακροπρόθεσμου οφέλους για τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία:

   

  α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών (ανοικτές ΜΝΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα υφιστάμενα παραδείγματα και διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια διαδικασία επιλογής από τη βάση στην κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα με την προσέλκυση νέων και υψηλού δυναμικού φορέων έρευνας και καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

  α) Με την προώθηση νεωτεριστικών ιδεών (ανοικτές ΜΝΕΤ), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα εμβρυϊκού σταδίου που εξερευνά νέα θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες, αμφισβητώντας τα υφιστάμενα παραδείγματα και διερευνώντας άγνωστους τομείς. Μια διαδικασία επιλογής από τη βάση στην κορυφή, απολύτως ανοικτή σε κάθε ερευνητική ιδέα, θα συγκροτήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στοχευόμενων έργων. Ο έγκαιρος εντοπισμός πολλά υποσχόμενων νέων τομέων, εξελίξεων και τάσεων, παράλληλα με την προσέλκυση νέων και υψηλού δυναμικού φορέων έρευνας και καινοτομίας είναι καίριας σημασίας.

  β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και κοινοτήτων («πρόδρομες ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα αντιμετωπίσουν μια σειρά πολλά υποσχόμενων θεματικών πεδίων αναγνωριστικής έρευνας που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή γνώσεων.

  β) Με την προώθηση νεοεμφανιζόμενων θεματικών πεδίων και κοινοτήτων («πρόδρομες ΜΝΕΤ») σε στενή σχέση με τις κοινωνιακές προκλήσεις και τα βιομηχανικά τεχνολογικά θέματα, οι ΜΝΕΤ θα αντιμετωπίσουν, σε στενή διασύνδεση με θέματα κοινωνικών προκλήσεων και βιομηχανικής υπεροχής, μια σειρά πολλά υποσχόμενων θεματικών πεδίων αναγνωριστικής έρευνας που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα αλληλοσχετιζόμενων έργων τα οποία, από κοινού, συνιστούν μια ευρεία και πολυσχιδή εξερεύνηση θεματικών πεδίων και δημιουργούν μια ευρωπαϊκή δεξαμενή γνώσεων.

  γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ («εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η οποία επιδιώκει την επίτευξη επιστημονικών ανακαλύψεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα επωφεληθούν από την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και εθνικών θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία βάση για μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για την κοινωνία.

  γ) Με την αντιμετώπιση μειζόνων διεπιστημονικών προκλήσεων Ε&Τ («εμβληματικές ΜΝΤ»), οι ΜΝΤ θα στηρίξουν μια φιλόδοξη, μεγάλης κλίμακας έρευνα με μοχλό την επιστήμη, η οποία επιδιώκει την επίτευξη επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα επωφεληθούν από την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών θεματολογίων. Η επιστημονική πρόοδος πρέπει να παρέχει μια ισχυρή και ευρεία βάση για μελλοντική τεχνολογική καινοτομία και οικονομική εφαρμογή σε ποικίλους τομείς, καθώς και νέα οφέλη για την κοινωνία.

  Για κάθε δραστηριότητα θα καθοριστεί η σωστή μείξη ανοίγματος και ποικίλου βαθμού διάθρωσης θεμάτων, κοινοτήτων και χρηματοδότησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν βέλτιστα οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

   

   

  Περισσότεροι από τους μισούς πόρους ΜΝΕΤ θα διατίθενται σε συνεργατική έρευνα αιχμής από τη βάση προς την κορυφή σε όλους τους τομείς.

   

  Η αξιολόγηση των σχεδίων ΜΝΕΤ θα τηρεί αποκλειστικά αυστηρά κριτήρια επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας.

  Τροπολογία  121

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – τίτλος - σημείο 3.1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Δράσεις «Μαρία Κιουρί»

  3. Δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί»

  3.1. Εδικός στόχος

  3.1. Εδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, προκειμένου να παραχθούν νέες δεξιότητες και καινοτομία και, επομένως, να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε όλους τους τομείς και περιφέρειες.

  Ο ειδικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη και η δυναμική χρήση των ανθρώπινων πόρων της Ευρώπης στην έρευνα και καινοτομία προκειμένου να αναπτύσσονται και να μεταφέρονται νέες δεξιότητες και να παράγεται νέα γνώση και καινοτομία και, επομένως, να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της σε όλους τους τομείς και περιφέρειες.

  Οι καλά εκπαιδευμένοι, δυναμικοί και δημιουργικοί ερευνητές αποτελούν τη ζωτική πρώτη ύλη για την βέλτιστη επιστήμη και την πλέον παραγωγική καινοτομία με βάση την έρευνα.

  Οι καλά εκπαιδευμένοι, δυναμικοί και δημιουργικοί ερευνητές αποτελούν τη ζωτική πρώτη ύλη για την βέλτιστη επιστήμη και την πλέον παραγωγική καινοτομία με βάση την έρευνα.

  Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία, αυτή χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση και προσαρμογή στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της δεξαμενής απασχολείται στον επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ μικρότερο από ό,τι στους κύριους οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα επόμενα χρόνια.

  Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει μια μεγάλη και διαφοροποιημένη δεξαμενή εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία, αυτή χρειάζεται συνεχή ανεφοδιασμό, βελτίωση και προσαρμογή στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σήμερα μόνο το 46% αυτής της δεξαμενής απασχολείται στον επιχειρηματικό τομέα, ποσοστό πολύ μικρότερο από ό,τι στους κύριους οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, π.χ. 69% στην Κίνα, 73% στην Ιαπωνία και 80% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, βάσει δημογραφικών παραγόντων, ένας δυσανάλογος αριθμός ερευνητών θα είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης τα προσεχή έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη πολλών ερευνητικών θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας καθώς η ένταση έρευνας της ευρωπαϊκής οικονομίας αυξάνει θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τα επόμενα χρόνια.

  Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις της έρευνας και της καινοτομίας. Θα χρειαστεί η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες καινοτομίας που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Επίσης, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 20% έως το 2030.

  Η αναγκαία μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών, κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους ή αντίστοιχης μεταπτυχιακής κατάρτισης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα εποπτείας που τονώνουν τη μεταφορά γνώσης, την απόκτηση πείρας και τα δίκτυα. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει υπερσύγχρονα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία να συνάδουν με τις άκρως ανταγωνιστικές και ολοένα και περισσότερο διεπιστημονικές απαιτήσεις της έρευνας και της καινοτομίας. Θα χρειαστεί μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών φορέων, προκειμένου οι ερευνητές να αποκτήσουν τις εγκάρσιες δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και να ενθαρρυνθούν να σταδιοδρομήσουν στη βιομηχανία ή στις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κινητικότητα των εν λόγω ερευνητών δεδομένου ότι επί του παρόντος παραμένει σε πολύ μέτριο επίπεδο: το 2008, μόνο το 7% των Ευρωπαίων υποψηφίων διδακτόρων καταρτίστηκε σε άλλο κράτος μέλος, ενώ ο στόχος είναι 20% έως το 2030.

   

  Η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων των ιδρυμάτων που προσελκύουν ερευνητές από άλλα κράτη μέλη θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κέντρων αριστείας στην Ένωση.

  Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο παράγοντα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και δημιουργική Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την υπέρβαση του κατακερματισμού των εθνικών πολιτικών. Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις.

  Η εν λόγω μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας των ερευνητών. Η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών σε όλα τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας στο μέσο της σταδιοδρομίας, όχι μόνο μεταξύ χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για μάθηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Αποτελεί επίσης κύριο παράγοντα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας μεταξύ χωρών. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της βιώσιμης συνεργασίες που είναι η βασική κινητήρια δύναμη για μια καινοτόμο και δημιουργική Ευρώπη, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κοινωνίας, και αποτελεί τη λύση για την υπέρβαση του κατακερματισμού των εθνικών πολιτικών. Η πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα και η συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, μέσω ατομικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας και μέσω ανταλλαγών προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στην έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες προκειμένου η Ευρώπη να μειώσει τις εσωτερικές διαφορές στις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας ,να επανέλθει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις.

   

  Από την άποψη αυτή, το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαίων ερευνητών με την καθιέρωση ενός συστήματος δελτίων έρευνας που θα εξασφαλίζουν ερευνητικά κονδύλια για ερευνητές που μετακινούνται σε πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στη δημιουργία κέντρων αριστείας, στην ανεξαρτησία των πανεπιστημίων και στην αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των ερευνητών·

   

  Τα προγράμματα κινητικότητας θα εξασφαλίσουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση των φραγμών στην κινητικότητα των ερευνητριών.

  Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες και γυναίκες για να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Εάν η Ευρώπη θέλει να σταθεί πλάι στους ανταγωνιστές της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να προσελκύσει περισσότερους νέους άνδρες και γυναίκες για να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία, και να παράσχει ιδιαίτερα ελκυστικές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για έρευνα και καινοτομία. Τα πλέον ταλαντούχα άτομα από την Ευρώπη και εκτός αυτής πρέπει να θεωρούν την Ευρώπη ως εξαιρετικό τόπο εργασίας. Η ισότητα των δύο φύλων, οι υψηλής ποιότητας και σταθερές συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, καθώς και η αναγνώριση αποτελούν κρίσιμες πτυχές που πρέπει να διασφαλίζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Τροπολογία  122

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  3.2 Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των οικείων συστημάτων κατάρτισης, η πρόοδος εξακολουθεί να είναι ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων και τις προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. Επί του παρόντος, περίπου το 20% των υποψήφιων διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προέρχονται από το εξωτερικό. Για την επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία κινήτρων και την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

  Ούτε η χρηματοδότηση της Ένωσης από μόνη της, ούτε τα κράτη μέλη μεμονωμένα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των οικείων συστημάτων κατάρτισης, η πρόοδος εξακολουθεί να είναι ανομοιογενής στην Ευρώπη, με μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών. Συνολικά, η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γενικά παραμένει μέτρια στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει για την ισότητα των φύλων και τις προσπάθειες προσέλκυσης φοιτητών και ερευνητών εκτός του ΕΧΕ. Επί του παρόντος, περίπου το 20% των υποψήφιων διδακτόρων στην Ένωση είναι πολίτες τρίτων χωρών, ενώ περίπου το 35% στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προέρχονται από το εξωτερικό. Για την επιτάχυνση της εν λόγω αλλαγής απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση η οποία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα σε επίπεδο Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Ένωσης είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία κινήτρων και την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

  Οι ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία Κιουρί» σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην προώθηση της κινητικότητας, τόσο της διακρατικής όσο και της διατομεακής, και το άνοιγμα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με άριστες συνθήκες απασχόλησης και εργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει ισοδύναμο στα κράτη μέλη όσον αφορά την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής τους, τη χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, την παραγωγή και μεταφορά γνώσης. Έχουν ενισχύσει τους πόρους των ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις δράσεις «Μαρία Κιουρί» έχει επιτρέψει επίσης στη μεγάλη πλειονότητα των εν λόγω ιδρυμάτων να καταρτίσουν μια νέα γενιά ερευνητών και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές της, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας.

  Οι ευρωπαϊκές δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο όσον αφορά στην προώθηση της κινητικότητας, τόσο της διακρατικής όσο και της διατομεακής, και το άνοιγμα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με άριστες συνθήκες απασχόλησης και εργασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δεν υπάρχει ισοδύναμο στα κράτη μέλη όσον αφορά την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής τους, τη χρηματοδότηση, τον διεθνή χαρακτήρα, την παραγωγή και μεταφορά γνώσης. Έχουν ενισχύσει τους πόρους των ιδρυμάτων εκείνων που είναι σε θέση να προσελκύσουν ερευνητές σε διεθνές επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχουν ενθαρρύνει την εξάπλωση των κέντρων αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση. Έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά με αισθητή διαρθρωτική επίδραση μέσω της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών τους σε εθνικό επίπεδο. Η προσέγγισή από τη βάση προς την κορυφή που υιοθετήθηκε από τις δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» έχει επιτρέψει επίσης στη μεγάλη πλειονότητα των εν λόγω ιδρυμάτων να καταρτίσουν μια νέα γενιά ερευνητών και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές της, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας.

  Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων «Μαρία Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα βιομηχανικά διδακτορικά, στα οποία συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη αριστείας. Με την παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση στα καλύτερα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων διδακτορικών σπουδών.

  Η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Με την πανευρωπαϊκή ανταγωνιστική δομή χρηματοδότησής τους, οι δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα ενθαρρύνουν νέες, δημιουργικές και καινοτόμες μορφές κατάρτισης, όπως τα κοινά ή πολλαπλά διδακτορικά διπλώματα, τα βιομηχανικά διδακτορικά διπλώματα, στα οποία συμμετέχουν φορείς από την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για να αποκτήσουν φήμη αριστείας. Με την παροχή χρηματοδότησης από την Ένωση στα καλύτερα προγράμματα έρευνας και κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές για καινοτόμες διδακτορικές σπουδές στην Ευρώπη, θα προωθήσουν επίσης την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προς την κατεύθυνση καλύτερα διαρθρωμένων διδακτορικών σπουδών.

  Οι υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» θα επεκταθούν επίσης στην προσωρινή κινητικότητα πεπειραμένων ερευνητών και μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα εντοπίσουν τα εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην Ευρώπη.

  Οι υποτροφίες «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα επεκταθούν επίσης στην προσωρινή κινητικότητα πρωτόπειρων και πεπειραμένων ερευνητών, καθώς και μηχανικών από δημόσια ιδρύματα προς τον ιδιωτικό τομέα ή αντιστρόφως, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με τη συνδρομή του καθιερωμένου, διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησής τους, οι δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα Κιουρί» θα εντοπίσουν τα εξαιρετικά ταλέντα στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο διεθνούς συναγωνισμού, ο οποίος διασφαλίζει κύρος και, ως εκ τούτου, παρέχει κίνητρα στους ερευνητές να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην Ευρώπη.

  Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης. Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία Κιουρί» θα διαδραματίσουν εν προκειμένω καίριας σημασίας ρόλο στηρίζοντας τις ανταλλαγές προσωπικού, οι οποίες θα προωθήσουν τη συνεργατική σκέψη μέσω της διεθνούς και διατομεακής ανταλλαγής γνώσεων που είναι καίριας σημασίας για μια ανοικτή καινοτομία.

  Οι κοινωνιακές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και προσωπικό καινοτομίας δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα της Ευρώπης. Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις κολοσσιαίας πολυπλοκότητας και μεγέθους. Οι καλύτεροι ερευνητές στην Ευρώπη και στον κόσμο πρέπει να συνεργαστούν διακρατικά, διατομεακά και διεπιστημονικά. Οι δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα διαδραματίσουν εν προκειμένω καίριας σημασίας ρόλο στηρίζοντας τις ανταλλαγές προσωπικού, οι οποίες θα προωθήσουν τη συνεργατική σκέψη μέσω της διεθνούς και διατομεακής ανταλλαγής γνώσεων που είναι καίριας σημασίας για μια ανοικτή καινοτομία.

  Η επέκταση του μηχανισμού συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα αυξηθούν με την προσέλκυση περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και το άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

  Η επέκταση του μηχανισμού συγχρηματοδότησης των δράσεων «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» είναι καίριας σημασίας για την επέκταση της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης. Οι αριθμητικές και διαρθρωτικές επιπτώσεις της δράσης της Ένωσης θα αυξηθούν με την προσέλκυση περιφερειακής, εθνικής, διεθνούς και δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων με παρόμοιους και συμπληρωματικούς στόχους, και το άνοιγμα των υφιστάμενων στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των προσπαθειών έρευνας και εκπαίδευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

  Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τα μέτρα χρηματοδότησης «Μαρία Κιουρί» θα ενισχύσουν τη συγκέντρωση πόρων στην Ευρώπη και, συνεπώς, θα οδηγήσουν σε βελτίωση του συντονισμού και της διακυβέρνησης όσον αφορά την κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών. Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους που περιγράφονται στην «Ένωση Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

  Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου σκέψης στην Ευρώπη, ο οποίος είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τα μέτρα χρηματοδότησης «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» θα ενισχύσουν τη συγκέντρωση πόρων στην Ευρώπη και, συνεπώς, θα οδηγήσουν σε βελτίωση του συντονισμού και της διακυβέρνησης όσον αφορά την κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών. Θα συμβάλλουν στους πολιτικούς στόχους που περιγράφονται στην «Ένωση Καινοτομίας,» στη «Νεολαία σε κίνηση» και στο «Θεματολόγιο για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», και θα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

  Τροπολογία  123

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος Ι – ενότητα 3 – σημείο 3.3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της άριστης αρχικής κατάρτισης των ερευνητών

  α) Προώθηση νέων δεξιοτήτων μέσω της άριστης αρχικής κατάρτισης των ερευνητών

  Σκοπός είναι να καταρτιστεί μια νέα γενιά δημιουργικών και καινοτόμων ερευνητών, ικανών να μετατρέψουν τις γνώσεις και τις ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στην Ένωση.

  Σκοπός είναι να καταρτιστεί μια νέα γενιά δημιουργικών και καινοτόμων ερευνητών, ικανών να μετατρέψουν τις γνώσεις και τις ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας στην Ένωση.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην παροχή άριστης και καινοτόμου κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω διεπιστημονικών έργων ή διδακτορικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην παροχή άριστης και καινοτόμου κατάρτισης στους πρωτόπειρους ερευνητές μεταπτυχιακού επιπέδου, μέσω διεπιστημονικών έργων, συστημάτων εποπτείας για τη μεταφορά γνώσης και πείρας μεταξύ ερευνητών ή διδακτορικών προγραμμάτων, τα οποία θα επιτρέπουν στους ερευνητές να διαμορφώνουν το ερευνητικό τους πρόγραμμα και στα οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες από διαφορετικές χώρες. Αυτό θα αναπτύξει και θα βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων μεταπτυχιακών ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

  β) Προαγωγή της αριστείας μέσω διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας

  β) Προαγωγή της αριστείας μέσω διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας

  Σκοπός είναι η ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των πεπειραμένων ερευνητών σε όλα τα επίπεδα της σταδιοδρομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για διασυνοριακή και διατομεακή κινητικότητα.

  Σκοπός είναι η ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των πεπειραμένων ερευνητών σε όλα τα επίπεδα της σταδιοδρομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για διασυνοριακή και διατομεακή κινητικότητα.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν τις ικανότητές τους μέσω της κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής σταδιοδρομίας μετά από διακοπή.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην ενθάρρυνση των πεπειραμένων ερευνητών να διευρύνουν ή να εμβαθύνουν τις ικανότητές τους μέσω της κινητικότητας, δημιουργώντας ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΜΕ και άλλες κοινωνικοοικονομικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, παρέχοντας στους ερευνητές τη δυνατότητα κατάρτισης και απόκτησης νέων γνώσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς τρίτων χωρών υψηλού επιπέδου και καλωσορίζοντάς τους πίσω στην Ευρώπη εάν αποφασίσουν να επιστρέψουν. Θα υποστηριχθούν επίσης οι ευκαιρίες επανέναρξης της ερευνητικής σταδιοδρομίας μετά από διακοπή. Για να ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα, θα δοθεί έμφαση στη διατομεακή κινητικότητα.

  γ) Τόνωση της καινοτομίας μέσω γόνιμης αλληλεπίδρασης των γνώσεων

  γ) Τόνωση της καινοτομίας μέσω γόνιμης αλληλεπίδρασης των γνώσεων

  Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία μέσω ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

  Σκοπός είναι η ενίσχυση της διεθνούς διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία μέσω ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στη στήριξη των βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και καινοτομίας μέσω συμπράξεων πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στη στήριξη των ανταλλαγών προσωπικού έρευνας και καινοτομίας μέσω συμπράξεων πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως. Συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

  δ) Αύξηση του διαρθρωτικού αντικτύπου με συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων

  δ) Αύξηση του διαρθρωτικού αντικτύπου με συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων

  Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και να προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών.

  Σκοπός είναι να αυξηθεί, με την προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, ο αριθμητικός και διαρθρωτικός αντίκτυπος των δράσεων «Μαρία Σκουοντόφσκα Κιουρί» και να προωθηθεί η αριστεία σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την κατάρτιση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα προγράμματα και να ανοίξουν τα υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην Ευρώπη σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

  Οι κύριες δραστηριότητες θα συνίστανται στην ενθάρρυνση, με τη συνδρομή ενός μηχανισμού συγχρηματοδότησης, των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων για να δημιουργήσουν νέα προγράμματα και να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα στη διεθνή και διατομεακή κατάρτιση, κινητικότητα και εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Αυτό θα αυξήσει την ποιότητα της ερευνητικής κατάρτισης στην Ευρώπη σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του διδακτορικού επιπέδου, θα ενισχύσει την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών και επιστημονικών γνώσεων στην Ευρώπη, θα προωθήσει ελκυστικές ερευνητικές σταδιοδρομίες παρέχοντας ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης και ελκυστικές συνθήκες εργασίας, και θα στηρίξει τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, και τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην αριστεία και την ισότητα.

  ε) Ειδική στήριξη και πολιτική δράση

  ε) Ειδική στήριξη και πολιτική δράση

  Οι σκοποί συνίστανται στην παρακολούθηση της προόδου, στον εντοπισμό των κενών που υπάρχουν τις δράσεις «Μαρία Κιουρί» και στην αύξηση του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης της πολιτικής που αφορούν τους ερευνητές, τους εργοδότες και τους χρηματοδότες τους και οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Καινοτόμες και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς». Η δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και την ελκυστικότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία Κιουρί».

  Οι σκοποί συνίστανται στην παρακολούθηση της προόδου, στον εντοπισμό των κενών και των φραγμών που υπάρχουν τις δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» και στην αύξηση του αντικτύπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπονηθούν δείκτες και θα αναλυθούν δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, τις δεξιότητες, τη σταδιοδρομία και την ισότητα των φύλων των ερευνητών, επιζητώντας συνέργειες και στενό συντονισμό με τις δράσεις στήριξης της πολιτικής που αφορούν τους ερευνητές, τους εργοδότες και τους χρηματοδότες τους και οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της εγκάρσιας πρόκλησης «Επιστήμη με την κοινωνία για την κοινωνία.». Η δραστηριότητα έχει απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και την ελκυστικότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας που προκύπτουν από εργασίες στηριζόμενες από τις δράσεις «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί». Περιλαμβάνει επίσης ειδικά μέτρα με στόχο την άρση των φραγμών στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ακόμα και για εκείνους που έχουν κάνει διάλειμμα στη σταδιοδρομία τους.

  Τροπολογία  124

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι - Μέρος Ι - ενότητα 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Ερευνητικές Υποδομές

  4. Ερευνητικές Υποδομές

  4.1 Ειδικός στόχος

  4.1 Ειδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος είναι να αποκτήσει η Ευρώπη ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης οι οποίες είναι προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο και καινοτομία.

  Ο ειδικός στόχος είναι να αποκτήσει η Ευρώπη ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης οι οποίες είναι προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο και καινοτομία.

  Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε υπερυπολογιστές, πηγές ακτινοβολίας για νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους για τις νανοτεχνολογίες, βάσεις δεδομένων για τη γονιδιωματική και τις κοινωνικές επιστήμες, παρατηρητήρια για τις γεωεπιστήμες, ευρυζωνικά δίκτυα για μεταφορά δεδομένων, κ.λπ. Οι ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της έρευνας που απαιτείται για την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία και ευεξία για όλους. Προωθούν τη συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν την επιστημονική εκπαίδευση. Προωθούν την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν γένει.

  Οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν κύριους καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε όλο το εύρος των επιστημονικών πεδίων και είναι ουσιώδεις για μια καινοτομία βασιζόμενη στην επιστήμη. Σε πολλά πεδία η έρευνα είναι αδύνατη χωρίς πρόσβαση σε υπερυπολογιστές, εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πηγές ακτινοβολίας για νέα υλικά, καθαρούς θαλάμους και προηγμένο εξοπλισμό μετρήσεων για τις νανοτεχνολογίες, ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια για βιολογική και ιατρική έρευνα, βάσεις δεδομένων για τη γονιδιωματική και τις κοινωνικές επιστήμες, παρατηρητήρια και αισθητήρες για τις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον, ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας για μεταφορά δεδομένων, κ.λπ.. Οι ερευνητικές υποδομές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της έρευνας που απαιτείται για την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνιακών προκλήσεων — ενέργεια, αλλαγή του κλίματος, βιοοικονομία και δια βίου υγεία και ευεξία για όλους, μεταξύ άλλων. Προωθούν τη συνεργασία δια των συνόρων και μεταξύ επιστημονικών κλάδων και δημιουργούν έναν απρόσκοπτο και ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο για την επιγραμμική έρευνα. Προάγουν την κινητικότητα ατόμων και ιδεών, φέρνουν σε επαφή τους καλύτερους επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, και ενισχύουν την επιστημονική εκπαίδευση. Η κατασκευή αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές και τις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τεχνολογίες αιχμής. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουν την καινοτόμο βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας της Ευρώπης. Προωθούν την αριστεία στις ευρωπαϊκές κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, και μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές περιπτώσεις προβολής της επιστήμης στην κοινωνία εν γένει.

  Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια κατάλληλη, σταθερή βάση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών προκειμένου η έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτών, για την οποία θα επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την πολιτική συνοχής προκειμένου να διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια συνεκτική προσέγγιση.

  Η Ευρώπη πρέπει να καθιερώσει μια κατάλληλη, σταθερή βάση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών, και να επιλέξει και να τις κατατάξει κατά σειρά προτεραιότητας βάσει κριτηρίων ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, ποιότητας και συνάφειας της ΕΕ προκειμένου η έρευνά της να παραμείνει παγκόσμιας κλάσης. Αυτό απαιτεί ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτών, για την οποία θα επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με την πολιτική συνοχής προκειμένου να διασφαλισθούν οι συνέργειες και μια συνεκτική προσέγγιση.

  Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια κύρια δέσμευση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν ερευνητικές υποδομές. Επίσης, η εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών της Ευρώπης και στη σημασία της ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για τη δημιουργία πλεονεκτήματος της Ευρώπης στην καινοτομία.

  Αυτός ο ειδικός στόχος αντιμετωπίζει μια κύρια δέσμευση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας», η οποία υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να καταστήσουν δυνατή τη ρηξικέλευθη έρευνα και καινοτομία. Η πρωτοβουλία τονίζει την ανάγκη συνένωσης των πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη και, σε ορισμένες περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν αυτές οι ερευνητικές υποδομές. Επίσης, η εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υποδομών της Ευρώπης και στη σημασία της ανάπτυξης συσπειρώσεων καινοτομίας για τη δημιουργία πλεονεκτήματος της Ευρώπης στην καινοτομία.

  4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές καθίστανται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει όλες τις ερευνητικές υποδομές που χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών ερευνητικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά ερευνητών και μηχανικών, και προωθώντας τη διεπιστημονική συνεργασία.

  Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές καθίστανται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες και δαπανηρές, απαιτώντας συχνά την ενσωμάτωση διαφορετικού εξοπλισμού, διαφορετικών υπηρεσιών και πηγών δεδομένων και εκτενή διακρατική συνεργασία. Καμία χώρα από μόνη της δεν διαθέτει αρκετούς πόρους για να στηρίξει όλες τις ερευνητικές υποδομές που χρειάζεται. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση των ερευνητικών υποδομών έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο τα τελευταία έτη με την υλοποίηση του χάρτη πορείας για τις υποδομές του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), την ενοποίηση και το άνοιγμα των εθνικών ερευνητικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που υποστηρίζουν έναν ανοιχτό, ψηφιακά συνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τα δίκτυα ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύουν την οικεία βάση ανθρώπινου κεφαλαίου, παρέχοντας κατάρτιση παγκόσμιας κλάσης σε μια νέα γενιά ερευνητών και μηχανικών, και προωθώντας τη διεπιστημονική συνεργασία.

  Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη χρήση των ερευνητικών υποδομών σε επίπεδο Ένωσης θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη στήριξη των υποδομών σε επίπεδο Ένωσης, στην προώθηση της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα ευρείας πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και αποτελεσματικές. Δεν είναι μόνο ανάγκη να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να συντονιστεί και να εξορθολογιστεί η χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά και να συνενωθούν οι πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε λειτουργία ερευνητικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Η περαιτέρω ανάπτυξη και η ευρύτερη χρήση των καλύτερων ερευνητικών υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ενώ ο ρόλος των κρατών μελών παραμένει κεντρικός στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών, η Ένωση έχει σημαντικό μερίδιο στη στήριξη των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στην ενθάρρυνση του συντονισμού των κατά τόπους ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, στην προώθηση της δημιουργίας νέων και ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων, στο άνοιγμα και την στήριξη της ευρείας πρόσβασης στις εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, και στη διασφάλιση ότι οι περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές είναι συνεπείς και αποτελεσματικές. Επιβάλλεται να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και η διασπορά των προσπαθειών, να ενισχυθεί η συντονισμένη και αποτελεσματική χρήση των εγκαταστάσεων και, όπου είναι σκόπιμο, να συγκεντρωθούν πόροι έτσι ώστε η Ένωση να μπορέσει επίσης να αποκτήσει και να θέσει σε λειτουργία ερευνητικές υποδομές ανά τον κόσμο.

   

  Οι ΤΠΕ αλλάζουν το πρόσωπο της επιστήμης, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως συνεργασία, την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, τη διεξαγωγή πειραμάτων in silico και την πρόσβαση σε απομακρυσμένες πηγές. Η έρευνα λοιπόν καθίσταται ολοένα και πιο διακρατική και διεπιστημονική, προϋποθέτοντας τη χρήση υποδομών ΤΠΕ εξίσου υπερεθνικών όσο και η ίδια η επιστήμη. Επομένως, θα πρέπει ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο στόχο να διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία στις ηλεκτρονικές υποδομές.

  Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την κατασκευή, χρήση και διαχείριση ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης.

  Η αποδοτικότητα ως προς την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής που επιτυγχάνει η ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την κατασκευή, χρήση και διαχείριση ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών, θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης και θα καταστήσει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

  4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για τις ερευνητικές υποδομές.

  Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού, προωθώντας το δυναμικό καινοτομίας και τους ανθρώπινους πόρους τους, και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή πολιτική για τις ερευνητικές υποδομές.

  α) Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού

  α) Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για το 2020 και πέραν αυτού

  Σκοπός είναι η εξασφάλιση της υλοποίησης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων· η ενοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδομών και η πρόσβαση σε αυτές· και η ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

  Σκοπός είναι η εξασφάλιση της υλοποίησης, λειτουργίας και διακρατικής πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) και άλλων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειακών εταιρικών εγκαταστάσεων αριστείας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και της διακρατικής πρόσβασης σε παγκόσμιας κλάσης ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές· η ενοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδομών και η διακρατική πρόσβαση σ' αυτές, και η ανάπτυξη, εξάπλωση και λειτουργία ηλεκτρονικών υποδομών προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια πρωτοπορία ως προς τις ικανότητες δικτύωσης, υπολογιστικής και επιστημονικών δεδομένων.

  β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας των ερευνητικών υποδομών και του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους

  β) Προώθηση του δυναμικού καινοτομίας των ερευνητικών υποδομών και του ανθρωπίνου κεφαλαίου τους

  Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν ως πρώιμοι αποδέκτες τεχνολογίας, να προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη βιομηχανία, να διευκολυνθεί η βιομηχανική χρήση των ερευνητικών υποδομών και να υποστηριχθεί η δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει επίσης την κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές προσωπικού διαχείρισης και λειτουργίας ερευνητικών υποδομών.

  Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι ερευνητικές υποδομές να λειτουργήσουν ως πρώιμοι αποδέκτες ή φορείς εξέλιξης τεχνολογίας αιχμής, να προωθηθούν οι συμπράξεις Ε&Α με τη βιομηχανία, να διευκολυνθεί η βιομηχανική χρήση των ερευνητικών υποδομών και να υποστηριχθεί η δημιουργία συσπειρώσεων καινοτομίας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα υποστηρίξει επίσης την εκπαίδευση και κατάρτιση ή/και τις ανταλλαγές προσωπικού χειρισμού, διαχείρισης και λειτουργίας ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος απόσπασης ανώτερων στελεχών και διαχειριστών έργου.

  γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της διεθνούς συνεργασίας

  γ) Ενίσχυση της πολιτικής για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και της διεθνούς συνεργασίας

  Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής και των φορέων χρηματοδότησης, τα εργαλεία χαρτογράφησης και παρακολούθησης για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

  Σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι συμπράξεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής και των φορέων χρηματοδότησης, τα εργαλεία χαρτογράφησης και παρακολούθησης για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των διεθνών σχέσεων και καλούνται σε διαβούλευση κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην έρευνα.

  Οι δραστηριότητες του δευτέρου και τρίτου εδαφίου θα επιδιωχθούν μέσω δικής τους ειδικής δράσης και, ενδεχομένως, ως μέρος των δραστηριοτήτων του πρώτου εδαφίου.

  Οι δραστηριότητες του δευτέρου και τρίτου εδαφίου θα επιδιωχθούν μέσω δικής τους ειδικής δράσης και, ενδεχομένως, ως μέρος των δραστηριοτήτων του πρώτου εδαφίου.

  Τροπολογία  125

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος Ι – ενότητα 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   

  4α.1. Εδικός στόχος

   

  Ο ειδικός στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης και η διασφάλιση τόσο της μεγιστοποίησης όσο και της δίκαιης κατανομής των οφελών μιας οικονομίας που βασίζεται στην καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση της αρχή της αριστείας.

   

  Αναφερόμενη στους στόχους της πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη η ΣΛΕΕ ορίζει ρητώς στο άρθρο 179 παράγραφος 2 ότι «η Ένωση ενθαρρύνει στο σύνολό της τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας».

   

  Και πράγματι, η διασφάλιση της ευρείας διάδοσης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία συνιστά εδώ αι καιρό σημαντικό στόχο πολιτικής της Ένωσης. Εντούτοις, παρά μια πρόσφατη τάση σύγκλισης μεταξύ των επιδόσεων των επιμέρους χωρών στον τομέα της καινοτομίας, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, όπως φαίνεται στον Πίνακα αποτελεσμάτων για την Ένωση Καινοτομίας 2011. Επιπλέον, θέτοντας περιορισμούς στους εθνικούς προϋπολογισμούς, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση απειλεί με διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των «πρωτοπόρων της καινοτομίας» και των «μέτριων καινοτόμων».

   

  4α.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

   

  Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη κοινωνία, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο την ευφυΐα που υπάρχει στην Ένωση και να αποδεσμεύσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό Ε&Κ. Πρόκειται για μια πραγματική ευρωπαϊκή πρόκληση, καθοριστική για τη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας, και δεν μπορεί να επιλυθεί μεμονωμένα από τα κράτη μέλη.

   

  Με τη συντήρηση και τη διασύνδεση «δεξαμενών αριστείας», οι προτεινόμενες ενέργειες θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.

   

  4α.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

   

  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας, το «Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι ανοιχτό σε ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων νεοεισερχομένων, και να εξασφαλίζει την κυριαρχία της αριστείας, όπου υπάρχει, προκειμένου να μπορούν οι ερευνητές και οι φορείς καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να επωφεληθούν από τα μέσα, τα δίκτυα και τη χρηματοδότηση του «Ορίζοντας 2020», συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

   

  Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την οικονομική και κοινωνική επίδραση της έρευνας και της καινοτομίας. Τα μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο αλλά και συμπληρωματικό όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις του Ταμείου Συνοχής.

   

  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

   

  Μέτρα αδελφοποίησης και δικτύωσης

   

  α) η σύνδεση αναδυόμενων κέντρων αριστείας σε κράτη μέλη και περιφέρειες με χαμηλότερες επιδόσεις στην καινοτομία με πρωτοπόρους διεθνείς εταίρους αλλού στην Ευρώπη·

   

  β) προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύσταση διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών κέντρων σε περιφέρειες με χαμηλότερες επιδόσεις στην καινοτομία, με βάση τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στις περιφερειακές στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση: οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ομάδες αποτελούμενες από μια περιφέρεια καινοτόμα μεν, αλλά με χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, και από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας αλλού στην Ευρώπη·

   

  γ) θέσπιση «εδρών ΕΧΕ» για την προσέκλυση εξαίρετων πανεπιστημιακών στα ιδρύματα με προοπτικές για αριστεία στον τομέα της έρευνας, ώστε να διευκολυνθούν τα ιδρύματα αυτά στην απελευθέρωση των προοπτικών τους και με αυτό τον τρόπο να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην έρευνα και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

   

  δ) η διάθεση «επιχορηγήσεων επιστροφής» σε άριστους ερευνητές που αυτή τη στιγμή εργάζονται εκτός Ευρώπης και θα ήθελαν να εργαστούν στην Ευρώπη, ή σε ερευνητές που ήδη εργάζονται στην Ευρώπη και θα ήθελαν να μεταφερθούν σε μια περιφέρεια με χαμηλότερες επιδόσεις·

   

  ε) υποστήριξη συμπληρωματικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ οργανισμών οι οποίοι είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων έρευνας και συνεργασίας και φορέων και οργανισμών που εδρεύουν κυρίως σε χώρες άλλες από αυτές που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα, με τον συγκεκριμένο στόχο να διευκολυνθούν οι ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης (ήτοι διδακτορικές και μεταδιδακτορικές θέσεις).

   

  στ) η ενίσχυση των επιτυχημένων δικτύων με στόχο τη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου θεσμικής δικτύωσης στην έρευνα και την καινοτομία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο COST προκειμένου να προωθηθούν δραστηριότητες για τον εντοπισμό και τη σύνδεση των «θυλάκων αριστείας» (επιστημονικές κοινότητες υψηλής ποιότητας και νέοι ερευνητές) παντού στην Ευρώπη·

   

  ζ) η ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών κατάρτισης για τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», αξιοποιώντας πλήρως τα υφιστάμενα δίκτυα, όπως τα εθνικά σημεία επαφής·

   

  η) η σύσταση διαδικτυακής αγοράς όπου θα μπορεί να αναγγέλλεται η πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να έρχονται σε επαφή οι κάτοχοι και οι χρήστες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

   

  Ανάπτυξη συνεργειών με τα διαρθρωτικά ταμεία

   

  α) χορήγηση «σφραγίδας αριστείας» σε θετικά αξιολογημένες ΕΣΕ, σε προτάσεις έργων «Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί» ή προγραμμάτων συνεργασίας που δεν κατάφεραν να πάρουν χρηματοδότηση λόγω στενότητας του προϋπολογισμού, καθώς και σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να διευκολύνεται η χρηματοδότηση της συνέχειάς τους από εθνικές, περιφερειακές ή ιδιωτικές πηγές·

   

  β) υποστήριξη της ανάπτυξης και παρακολούθησης έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης. Θα αναπτυχθεί ένα μέσο στήριξης της πολιτικής, και η εκμάθηση της πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο θα διευκολυνθεί μέσω της διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμους και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

  Τροπολογία  126

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – παράγραφοι 1 έως 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Yπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες

  1. Yπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες

  Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και στη διαστημική έρευνα και καινοτομία, οι οποίες υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα φάσμα υφιστάμενων και νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και τομέων.

  Ο ειδικός στόχος είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί η παγκόσμια πρωτοπορία στις ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και στο διάστημα, με έρευνα και καινοτομία οι οποίες υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε ένα φάσμα υφιστάμενων και νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και τομέων.

  Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την καινοτομία, μετασχηματίζοντας την παραγόμενη γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές.

  Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία και οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θέτουν προκλήσεις και ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την καινοτομία, μετασχηματίζοντας την παραγόμενη γνώση, με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση της ποιότητας και της βιωσιμότητας υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών και αγορών, και τη δημιουργία νέων. Η καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθεί υπό την ευρύτερη έννοια, να υπερβεί την τεχνολογία ώστε να συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τις οργανωτικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές της ασφάλειας.

  Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή τεχνολογική βάση και βιομηχανικές ικανότητες, απαιτείται αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές εφαρμογές στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και στο διάστημα.

  Για να διατηρηθεί το προβάδισμα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με ισχυρή τεχνολογική βάση και βιομηχανικές ικανότητες, απαιτείται αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη, την επικύρωση και τις πιλοτικές εφαρμογές στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις νανοτεχνολογίες, στα προηγμένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση και στο διάστημα.

  H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την περαιτέρω πρόοδο μέσω συμπληρωματικών εφευρέσεων και εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα.

  H επιτυχής γνώση και εξάπλωση των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής από την ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί κύριο παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης και διασφάλισης ότι η Ευρώπη διαθέτει μια προηγμένη, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, παγκόσμια πρωτοπορία σε τομείς εφαρμογής υψηλής τεχνολογίας και ικανότητα εξεύρεσης αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για τις κοινωνιακές προκλήσεις. Ο διεισδυτικός χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί να προωθήσει την περαιτέρω πρόοδο μέσω συμπληρωματικών εφευρέσεων και εφαρμογών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων στις εν λόγω τεχνολογίες από ό, τι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η ανάπτυξη τεχνοβλαστών από ερευνητικά έργα θα στηριχθεί με ευέλικτα εργαλεία όπως ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

  Οι εν λόγω δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και στην επίτευξη των στόχων της διαστημικής πολιτικής της Ένωσης.

  Οι εν λόγω δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Στρατηγική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καθώς και στην επίτευξη των στόχων της διαστημικής πολιτικής της Ένωσης.

  Συμπληρωματικότητα με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

  Συμπληρωματικότητα με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020»

  Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο λόγο στα θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, μαζί με την ερευνητική κοινότητα, και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

  Οι δραστηριότητες του σκέλους «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα βασίζονται κατά κύριο λόγο στα θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, μαζί με την ερευνητική κοινότητα. Οι δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση κοινών αναγκών και ανησυχιών αλλά και την υποστήριξη της εφαρμογής στόχων πολιτικής συγκεκριμένα στους εν λόγω τομείς. Οι δραστηριότητες θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και στην καινοτομία.

  Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες».

  Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής σε λύσεις για τις κοινωνιακές προκλήσεις θα στηριχθεί από κοινού με τις σχετικές προκλήσεις. Οι εφαρμογές των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής που δεν εμπίπτουν στις κοινωνιακές προκλήσεις, αλλά είναι σημαντικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, θα υποστηριχθούν στο σκέλος «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες».

  Κοινή προσέγγιση

  Κοινή προσέγγιση

  Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α, στις μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και στις δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, στην κατασκευή πρωτοτύπων και την επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές γραμμές. Οι δραστηριότητες θα σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, παροτρύνοντας τη βιομηχανία, και ιδίως τις ΜΜΕ, να πραγματοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

  Η προσέγγιση θα περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες βάσει θεματολογίου, όσο και πιο ανοικτούς τομείς για την προώθηση καινοτόμων έργων και ρηξικέλευθων λύσεων. Θα δοθεί έμφαση στην Ε&Α και σε δραστηριότητες καινοτομίας στο προεμπορικό και το προανταγωνιστικό στάδιο, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες επίδειξης, στις κλίνες δοκιμών και στα ζωντανά εργαστήρια, στην κατασκευή πρωτοτύπων και την επικύρωση προϊόντων σε πιλοτικές γραμμές Οι δραστηριότητες θα σχεδιαστούν ώστε να προωθούν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, παροτρύνοντας τη βιομηχανία να εντείνει τις επενδύσεις της στην έρευνα και την καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα στηρίξουν ιδίως τις ΜΜΕ προσφέροντάς τους περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Θα δοθεί έμφαση στα σχέδια μικρής και μεσαίας κλίμακας. Άμεσες δραστηριότητες επόμενου σταδίου για έργα όπως πιλοτικές εφαρμογές, επίδειξη και ανάληψη θα τυγχάνουν στήριξης μέσω ευέλικτων εργαλείων όπως ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

  Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο- και νανοηλεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και συστήματα προηγμένης μεταποίησης. Οι εν λόγω πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα και να προετοιμάσει το έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες εφαρμογές (π.χ. στο διάστημα, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

  Μια σημαντική συνιστώσα της «Υπεροχής στις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις βιομηχανικές τεχνολογίες» είναι οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), συμπεριλαμβανομένων των εξής: μικρο- και νανοηλεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και συστήματα προηγμένης μεταποίησης. Οι εν λόγω πολυεπιστημονικές τεχνολογίες έντασης γνώσης και κεφαλαίου διαπερνούν πολλούς διαφορετικούς τομείς, παρέχοντας τη βάση για σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μια ενοποιημένη προσέγγιση, η οποία θα προωθεί τον συνδυασμό, τη σύγκλιση και τη γόνιμη αλληλεπίδραση των ΚΤΕΕ σε διαφορετικούς κύκλους καινοτομίας και διαφορετικές αξιακές αλυσίδες μπορεί να επιφέρει ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα και να προετοιμάσει το έδαφος για νέες βιομηχανικές τεχνολογίες, προϊόντα, υπηρεσίες, καθώς επίσης καινοτόμες εφαρμογές και βιώσιμες προσεγγίσεις (π.χ. στο διάστημα, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη γεωργία κ.λπ.). Επομένως, οι πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις των ΚΤΕΕ και των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα αξιοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο, ως σημαντική πηγή καινοτομίας. Αυτό θα συμπληρώσει τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις ΚΤΕΕ την οποία μπορούν να παράσχουν οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές βάσει των ταμείων για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης.

  Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων και προτεραιοτήτων. Απαιτεί από τους ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και στην εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων.

  Για όλες τις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΕ, μείζων στόχος θα είναι να ενισχυθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνολογιών, καθώς και με τις εφαρμογές στο πλαίσιο των κοινωνιακών προκλήσεων. Αυτό θα ληφθεί πλήρως υπόψη στην ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων και προτεραιοτήτων. Απαιτεί από όλους τους ενδιαφερόμενους που εκπροσωπούν διαφορετικές προοπτικές να συμμετάσχουν πλήρως στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην υλοποίησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαιτηθούν επίσης δράσεις που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο των ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικών τεχνολογιών, καθώς και των σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Εδώ περιλαμβάνεται η κοινή χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και καινοτομίας και στην εφαρμογή τους για την αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων.

  Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι περικλείουν ορισμένες από τις ΚΤΕΕ και παρέχουν κύριες βασικές υποδομές, τεχνολογίες και συστήματα για ζωτικής σημασίας οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να παραμείνει στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ, όπου πολλές τεχνολογίες εισέρχονται σε νέα επαναστατική φάση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

  Οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι περικλείουν ορισμένες από τις ΚΤΕΕ και παρέχουν κύριες βασικές υποδομές, τεχνολογίες και συστήματα για ζωτικής σημασίας οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες και νέα προϊόντα και υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να παραμείνει στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ, όπου πολλές τεχνολογίες εισέρχονται σε νέα επαναστατική φάση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

  Το διάστημα είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά ερωτήματα, και συμβάλλει στο να διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο διάστημα, αλλά επί του παρόντος είναι κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται από ένα υποσύνολο κρατών μελών της Ένωσης. Απαιτούνται συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της Ένωσης, όπως το Galileo, και να υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της Ένωσης στο διάστημα. Επιπλέον, καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες από το διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

  Το διάστημα είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις ανάγκες της, απαντά σε παγκόσμια επιστημονικά ερωτήματα, και συμβάλλει στο να διασφαλίσει τη θέση της Ένωσης ως σημαντικού παίκτη στη διεθνή σκηνή. Η διαστημική έρευνα υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο διάστημα. Απαιτούνται συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης και επενδύσεις στην έρευνα του διαστήματος (βλ. άρθρο 189 της ΣΛΕΕ) προκειμένου να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διασφαλιστεί η διαστημική υποδομή της Ένωσης, όπως το Galileo, και να υποστηριχθεί ο μελλοντικός ρόλος της Ένωσης στο διάστημα. Τούτο επιτυγχάνεται με στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανισμών διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επιπλέον, καινοτόμες κατάντη υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν πληροφορίες προερχόμενες από το διάστημα αποτελούν σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και η ανάπτυξή τους αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ένωση.

  Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων και δικτύων, και τυποποίησης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων και τομέων με παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

  Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει κρίσιμη μάζα μέσω συμπράξεων, συσπειρώσεων και δικτύων, και τυποποίησης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων και τομέων με παρόμοιες ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα πρωτόγνωρες ανακαλύψεις, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

  H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η δημιουργία αποτελεσματικών βιομηχανικών και πανεπιστημιακών δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές για την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας.

  H ανάπτυξη και υλοποίηση θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας με Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η δημιουργία αποτελεσματικών βιομηχανικών και πανεπιστημιακών δεσμών, η προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων, η πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, η τυποποίηση και η στήριξη προεμπορικών δημόσιων συμβάσεων και η προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών είναι όλες ουσιαστικές πτυχές για την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας.

  Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται επίσης ισχυροί δεσμοί με το ΕΙΚΤ προκειμένου να προωθηθούν κορυφαία επιχειρηματικά ταλέντα και να επισπευσθεί η καινοτομία, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, επιστημονικούς κλάδους και οργανισμούς.

  Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζονται επίσης ισχυροί δεσμοί με το ΕΙΚΤ προκειμένου να προωθηθούν κορυφαία επιχειρηματικά ταλέντα και να επισπευσθεί η καινοτομία, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, επιστημονικούς κλάδους και οργανισμούς.

  Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης μπορεί επίσης να στηρίξει τις εμπορικές ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων για νεοεμφανιζόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Θα προωθηθούν δραστηριότητες για τη στήριξη της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και των προκανονιστικών δραστηριοτήτων.

  Η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης θα στηρίξει επίσης τις εμπορικές ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων για νεοεμφανιζόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες. Η ανάπτυξη τέτοιων προτύπων μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους από τον επιστημονικό κόσμο και τη βιομηχανία θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση. Θα προωθηθούν δραστηριότητες για τη στήριξη της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και των προκανονιστικών δραστηριοτήτων.

  Τροπολογία  127

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.1. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  1.1. Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  1.1.1. Ειδικός στόχος για τις ΤΠΕ

  1.1.1. Ειδικός στόχος για τις ΤΠΕ

  Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών της και της επιστημονικής της κοινότητας.

  Σύμφωνα με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις ΤΠΕ είναι να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η πρόοδος στις ΤΠΕ προς όφελος των πολιτών της, των επιχειρήσεών της και της επιστημονικής της κοινότητας. Οι «ΤΠΕ» περιλαμβάνουν όλους τους τομείς ΤΠΕ, μεταξύ άλλων σταθερά και ασύρματα δίκτυα, δίκτυα οπτικών ινών και δορυφορικά δίκτυα, ηλεκτρονικά μέσα δικτύου, ευφυή συστήματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένθετο λογισμικό καθώς και τους ευρείς τομείς της φωτονικής, των μοριακών ηλεκτρονικών, της μαγνητοηλεκτρονικής, της ρομποτικής, της νανοηλεκτρονικής και της βιοηλεκτρονικής.

  Η Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, αυτή τη στιγμή με περισσότερα από 2.600 δισεκατ. ευρώ, δικαιούται να τρέφει εύλογες φιλοδοξίες για τις επιχειρήσεις της, τις κυβερνήσεις της, τα οικεία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα πανεπιστήμιά της ώστε να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία στις ΤΠΕ.

  Η Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, αυτή τη στιγμή με περισσότερα από 2.600 δισεκατ. ευρώ, δικαιούται να τρέφει εύλογες φιλοδοξίες για τις επιχειρήσεις της, τις κυβερνήσεις της, τα οικεία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα πανεπιστήμιά της ώστε να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις στις ΤΠΕ, να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία στις ΤΠΕ.

  Έως το 2020, ο τομέας των ΤΠΕ στην Ευρώπη πρέπει να παράγει τουλάχιστον το ισοδύναμο του μεριδίου του στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αναπτύξει καινοτόμες επιχειρήσεις στις ΤΠΕ, ούτως ώστε το ένα τρίτο όλων των επιχειρηματικών δαπανών Ε&Α στις ΤΠΕ, αυτή τη στιγμή περισσότερο από 35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, να επενδυθεί από εταιρείες που συστάθηκαν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αυτό απαιτεί αύξηση των δημόσιων επενδύσεων Ε&Α στις ΤΠΕ κατά τρόπο που να προσελκύονται ιδιωτικές δαπάνες, με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων την επόμενη δεκαετία, και τη δημιουργία σημαντικά περισσότερων ευρωπαϊκών πόλων και συσπειρώσεων αριστείας παγκόσμιας κλάσης στις ΤΠΕ.

  Έως το 2020, ο τομέας των ΤΠΕ στην Ευρώπη πρέπει να παράγει τουλάχιστον το ισοδύναμο του μεριδίου του στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να αναπτύξει καινοτόμες επιχειρήσεις στις ΤΠΕ, ούτως ώστε το ένα τρίτο όλων των επιχειρηματικών δαπανών Ε&Α στις ΤΠΕ, αυτή τη στιγμή περισσότερο από 35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, να επενδυθεί από εταιρείες που συστάθηκαν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αυτό απαιτεί αύξηση των δημόσιων επενδύσεων Ε&Α στις ΤΠΕ κατά τρόπο που να προσελκύονται ιδιωτικές δαπάνες, με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων την επόμενη δεκαετία, και τη δημιουργία σημαντικά περισσότερων ευρωπαϊκών πόλων και συσπειρώσεων αριστείας παγκόσμιας κλάσης στις ΤΠΕ.

  Για να κυριαρχήσει κανείς στις ολοένα και πολυπλοκότερες και πολυεπιστημονικές αλυσίδες τεχνολογίας και επιχειρήσεων στις ΤΠΕ, χρειάζονται συμπράξεις, καταμερισμός των κινδύνων και κινητοποίηση κρίσιμης μάζας σε ολόκληρη την Ένωση. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης βοηθά τη βιομηχανία να χαράξει μια προοπτική ενιαίας αγοράς και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και εύρους. Η συνεργασία με αντικείμενο κοινές, ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες με δευτερογενείς επιπτώσεις και μόχλευση επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών να επωφεληθούν από τις νέες εξελίξεις και να πραγματοποιήσουν περισσότερες καινοτομίες. Οι συνενώσεις και οι συμπράξεις σε επίπεδο Ένωσης επιτρέπουν επίσης την επίτευξη συναίνεσης, συγκροτούν ένα ορατό σημείο εστίασης για διεθνείς εταίρους, και οδηγούν στην ανάπτυξη ενωσιακών και παγκόσμιων προτύπων και διαλειτουργικών λύσεων.

  Για να κυριαρχήσει κανείς στις ολοένα και πολυπλοκότερες και πολυεπιστημονικές αλυσίδες τεχνολογίας και επιχειρήσεων στις ΤΠΕ, χρειάζονται συμπράξεις, καταμερισμός των κινδύνων και κινητοποίηση κρίσιμης μάζας σε ολόκληρη την Ένωση. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης βοηθά τη βιομηχανία να χαράξει μια προοπτική ενιαίας αγοράς και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και εύρους. Η συνεργασία με αντικείμενο κοινές, ανοικτές τεχνολογικές πλατφόρμες με δευτερογενείς επιπτώσεις και μόχλευση επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών να επωφεληθούν από τις νέες εξελίξεις και να πραγματοποιήσουν περισσότερες καινοτομίες. Οι συνενώσεις και οι συμπράξεις σε επίπεδο Ένωσης επιτρέπουν επίσης την επίτευξη συναίνεσης, συγκροτούν ένα ορατό σημείο εστίασης για διεθνείς εταίρους, και οδηγούν στην ανάπτυξη ενωσιακών και παγκόσμιων προτύπων και διαλειτουργικών λύσεων.

  1.1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.1.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων των ΤΠΕ, των υποδομών και των υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς της ζωής. Απεριόριστοι πόροι υπολογιστικής, επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων θα διατίθενται σε κάθε πολίτη της υφηλίου. Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων θα παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών και βιώσιμων χώρων παραγωγής και παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης σημασίας εμπορικές και δημόσιες υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα θα παρέχονται μέσω ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για παραγωγικές και επιχειρηματικές διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά και η δημόσια διακυβέρνηση, για παράδειγμα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Οι ΤΠΕ στηρίζουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων αγορών και τομέων, και επιτρέπουν την επιστημονική πρόοδο σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Την επόμενη δεκαετία η μετασχηματιστική δράση των ψηφιακών τεχνολογιών, των συστατικών στοιχείων των ΤΠΕ, των υποδομών και των υπηρεσιών θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο ορατή σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι πόροι υπολογιστικής, επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων θα εξακολουθήσουν να εξαπλώνονται τα προσεχή χρόνια. Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο θα παράγονται από αισθητήρες, μηχανές και προϊόντα εμπλουτισμένα με πληροφορίες, καθιστώντας την εξ αποστάσεως δράση κοινό τόπο, επιτρέποντας την παγκόσμια ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδικασιών και βιώσιμων χώρων παραγωγής και παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εφαρμογών. Πολλές κρίσιμης σημασίας εμπορικές και δημόσιες υπηρεσίες και όλες οι κύριες διαδικασίες παραγωγής γνώσης στην επιστήμη, τη μάθηση, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα θα παρέχονται, μέσω ΤΠΕ, καθιστάμενες έτσι περισσότερο προσβάσιμες. Οι ΤΠΕ θα παρέχουν την κρίσιμη υποδομή για παραγωγικές και επιχειρηματικές διαδικασίες, επικοινωνία και συναλλαγές. Οι ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητες διότι συμβάλλουν σε μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας, καθώς και σε διεργασίες της κοινωνίας, όπως η διαμόρφωση κοινοτήτων, η καταναλωτική συμπεριφορά, η συμμετοχή στην πολιτική και η δημόσια διακυβέρνηση, για παράδειγμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και με πλατφόρμες και εργαλεία συλλογικής ευαισθητοποίησης. Για να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές λύσεις έχει κρίσιμη σημασία να δοθεί στήριξη και να ολοκληρωθεί η επικεντρωμένη στον χρήστη έρευνα σε πρότυπα, τεχνολογίες και συστήματα.

   

  Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο για την προετοιμασία των τεχνολογιών και εφαρμογών επόμενης γενιάς, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των συνολικών δαπανών για μια συνεργατική, μέσου έως υψηλού κινδύνου Ε&Κ στην Ευρώπη. Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ σε επίπεδο Ένωσης ήταν και παραμένουν ουσιαστικές για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας που οδηγεί σε ρηξικέλευθες ανακαλύψεις και σε ευρύτερη αξιοποίηση και καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ανοικτών πλατφορμών και τεχνολογιών εφαρμόσιμων σε ολόκληρη την Ένωση, κατά τη δοκιμαστική και πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών σε πραγματικά πανευρωπαϊκά περιβάλλοντα και στη βελτιστοποίηση των πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της κοινωνίας. Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ επιτρέπει, επίσης, στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν το μέγεθος των αγορών της Ένωσης. Ενδυναμώνει τη συνεργασία και την αριστεία μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών της Ένωσης, ενισχύοντας τις συνέργειες με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και μεταξύ αυτών, και λειτουργεί ως πόλος συνεργασίας με εταίρους εκτός Ευρώπης.

  Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο για την προετοιμασία των τεχνολογιών και εφαρμογών επόμενης γενιάς, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των συνολικών δαπανών για μια συνεργατική, μέσου έως υψηλού κινδύνου Ε&Κ στην Ευρώπη. Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ σε επίπεδο Ένωσης ήταν και παραμένουν ουσιαστικές για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας που οδηγεί σε ρηξικέλευθες ανακαλύψεις και σε ευρύτερη αξιοποίηση και καλύτερη χρήση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ανοικτών πλατφορμών και τεχνολογιών εφαρμόσιμων σε ολόκληρη την Ένωση, κατά τη δοκιμαστική και πιλοτική εφαρμογή των καινοτομιών σε πραγματικά πανευρωπαϊκά περιβάλλοντα και στη βελτιστοποίηση των πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της κοινωνίας. Η στήριξη της Ένωσης στην έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ επιτρέπει, επίσης, στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν το μέγεθος των αγορών της Ένωσης. Ενδυναμώνει τη συνεργασία και την αριστεία μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών της Ένωσης, ενισχύοντας τις συνέργειες με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και μεταξύ αυτών, και λειτουργεί ως πόλος συνεργασίας με εταίρους εκτός Ευρώπης.

  Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια συστήματα ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή η δημογραφική αλλαγή. Οι επενδύσεις της Ένωσης σε ερευνητικές υποδομές των ΤΠΕ έχουν παράσχει στους Ευρωπαίους ερευνητές την καλύτερη ερευνητική δικτύωση και τις καλύτερες μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον κόσμο.

  Οι διαδοχικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων ΤΠΕ του προγράμματος πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία έχουν καταδείξει ότι οι εστιασμένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι κινητές επικοινωνίες, τα κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια συστήματα ΤΠΕ, και για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ενεργειακή απόδοση ή η δημογραφική αλλαγή και η καλύτερη απόδοση των συστημάτων υγείας. Οι επενδύσεις της Ένωσης σε ερευνητικές υποδομές των ΤΠΕ έχουν παράσχει στους Ευρωπαίους ερευνητές την καλύτερη ερευνητική δικτύωση και τις καλύτερες μηχανογραφικές εγκαταστάσεις στον κόσμο.

  1.1.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.1.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  Ορισμένες γραμμές δραστηριοτήτων έχουν ως στόχο προκλήσεις που αφορούν τη βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή στις ΤΠΕ και καλύπτουν γενικής φύσεως θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται κυρίως:

  Ορισμένες γραμμές δραστηριοτήτων έχουν ως στόχο προκλήσεις που αφορούν τη βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή στις ΤΠΕ και καλύπτουν γενικής φύσεως θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται κυρίως:

  α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων και συστημάτων: μηχανική προηγμένων και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών στοιχείων και συστημάτων·

  α) Μια νέα γενιά συστατικών στοιχείων και συστημάτων: μηχανική προηγμένων, ασφαλών και έξυπνων ενσωματωμένων συστατικών στοιχείων και στοιχείων συστημάτων·

  β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες·

  β) Υπολογιστική νέας γενιάς: προηγμένα και ασφαλή υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες·

  γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: Υποδομές, τεχνολογίες και υπηρεσίες

  γ) Το Διαδίκτυο του μέλλοντος: λογισμικό, υλικό, υποδομές, τεχνολογίες και υπηρεσίες.

  δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για ψηφιακό περιεχόμενο και δημιουργικότητα·

  δ) Τεχνολογίες περιεχομένου και διαχείριση πληροφοριών: ΤΠΕ για ψηφιακό περιεχόμενο, πολιτιστικοί κλάδοι και δημιουργικότητα·

  ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: ρομποτική και έξυπνοι χώροι·

  ε) Προηγμένες διεπαφές και ρομπότ: ρομποτική και έξυπνοι χώροι·

  στ) Μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, και φωτονική: κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής σχετικές με τη μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, και τη φωτονική.

  στ) Μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, και φωτονική:

   

  στ α) Κβαντικές τεχνολογίες: νέα γενιά συσκευών ΤΠΕ με συνδυασμό κβαντικής φυσικής και πληροφορικής·

  Οι εν λόγω έξι μείζονες γραμμές δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν παράλληλα με το σκέλος των σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων.

  Οι εν λόγω επτά μείζονες γραμμές δραστηριοτήτων αναμένεται να καλύψουν όλο το φάσμα των αναγκών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπεροχή σε γενικής φύσεως λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις ΤΠΕ που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων της κοινωνίας, καθώς και θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας στις ΤΠΕ με γνώμονα τις εφαρμογές, τα οποία θα στηριχθούν παράλληλα με το σκέλος των σχετικών κοινωνιακών προκλήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στο να εξασφαλισθεί ότι λύσεις ανωτάτου τεχνολογικού επιπέδου στον τομέα των ΤΠΕ επιλέγονται για έργα που χρηματοδοτούνται βάσει της προτεραιότητας των κοινωνιακών προκλήσεων. Ειδικότερα, θα παρασχεθεί στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη ανοικτών συστημάτων και κατανεμητικών συστημάτων. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των ΤΠΕ, η ποικιλότητα των τομέων και των κύκλων έρευνας που χαρακτηρίζουν τις ΤΠΕ εξασφαλίζεται με κανόνες συμμετοχής που επιτρέπουν την εκκίνηση δαπανηρών, μακροπρόθεσμων και μεγάλης κλίμακας έργων καθώς και δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ταχέως τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην αγορά.

  Οι εν λόγω έξι γραμμές δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια για πειράματα μεγάλης κλίμακας και υποδομές για υποκείμενες κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων.

  Οι εν λόγω επτά γραμμές δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν επίσης ειδικές ερευνητικές υποδομές ΤΠΕ, όπως ζωντανά εργαστήρια για πειράματα μεγάλης κλίμακας και υποδομές για υποκείμενες κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και ενσωμάτωσή τους σε προηγμένα προϊόντα και καινοτόμα έξυπνα συστήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός, τα εργαλεία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι καθαροί θάλαμοι και η πρόσβαση σε χυτήρια για τη δημιουργία πρωτοτύπων. Η χρηματοδότηση της Ένωσης θα ωφελήσει κοινές εγκαταστάσεις και υποδομές, ανοικτές σε περισσότερους φορείς περιλαμβανομένων ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

   

  Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως δε το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, αποτελεί βασικό στοιχείο στην Ένωση. Ο «Ορίζοντας 2020» στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να δώσουν στους πολίτες της Ευρώπης πλήρη έλεγχο των επικοινωνιών τους.

  Τροπολογία  128

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.2. Nανοτεχνολογίες

  1.2. Nανοτεχνολογίες

  1.2.1. Ειδικός στόχος για τις νανοτεχνολογίες

  1.2.1. Ειδικός στόχος για τις νανοτεχνολογίες

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας στις νανοτεχνολογίες είναι η διασφάλιση της υπεροχής της Ένωσης στην εν λόγω παγκόσμια αγορά υψηλής ανάπτυξης, με τόνωση των επενδύσεων στις νανοτεχνολογίες και αξιοποίησή τους σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

  Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν απρόσκοπτα με τις περισσότερες τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των πόρων.

  Έως το 2020 οι νανοτεχνολογίες θα ενσωματωθούν, δηλαδή θα ενοποιηθούν απρόσκοπτα με τις περισσότερες τεχνολογίες και εφαρμογές, με γνώμονα τα οφέλη για τους καταναλωτές, την ποιότητα ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ισχυρό βιομηχανικό δυναμικό για την εξεύρεση μη διαθέσιμων προηγουμένως λύσεων για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των πόρων. Έως το 2015, η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλη τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να κατοχυρώσει την ασφάλεια όσον αφορά όλες τις εφαρμογές των νανοϋλικών σε προϊόντα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον ή την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

  Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση που εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία.

  Η Ευρώπη πρέπει επίσης να θέσει ένα παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης για ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και διακυβέρνηση που εξασφαλίζει μεγάλα οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για τη βιομηχανία.

  Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια αγορά την οποία η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αξία των προϊόντων που ενσωματώνουν τη νανοτεχνολογία ως κύριο συστατικό στοιχείο θα ανέλθει σε 700 δισεκατ. ευρώ έως το 2015 και σε 2 τρισεκατ. ευρώ έως το 2020, με 2 και 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αντιστοίχως. Οι εταιρείες νανοτεχνολογίας της Ευρώπης πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς και να είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα μερίδιο αγοράς τουλάχιστον ίσο προς το μερίδιο της Ευρώπης στην χρηματοδότηση της έρευνας παγκοσμίως (ήτοι ένα τέταρτο) έως το 2020.

  Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογίες αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια αγορά την οποία η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αξία των προϊόντων που ενσωματώνουν τη νανοτεχνολογία ως κύριο συστατικό στοιχείο θα ανέλθει σε 700 δισεκατ. ευρώ έως το 2015 και σε 2 τρισεκατ. ευρώ έως το 2020, με 2 και 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αντιστοίχως. Οι εταιρείες νανοτεχνολογίας της Ευρώπης πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς και να είναι σε θέση να αποκτήσουν ένα μερίδιο αγοράς τουλάχιστον ίσο προς το μερίδιο της Ευρώπης στην χρηματοδότηση της έρευνας παγκοσμίως (ήτοι ένα τέταρτο) έως το 2020.

   

  1.2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα εξελισσόμενων τεχνολογιών με αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τις βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

  Οι νανοτεχνολογίες είναι ένα φάσμα εξελισσόμενων τεχνολογιών με αποδεδειγμένες δυνατότητες, έχουν επαναστατικό αντίκτυπο, παραδείγματος χάριν στα υλικά, τις ΤΠΕ, τη μεταποίηση, τις βιοεπιστήμες, την υγειονομική περίθαλψη και τα καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή που η έρευνα οδηγήσει σε πρωτοποριακά, βιώσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής.

  Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις στις μελλοντικές προκλήσεις.

  Οι νανοτεχνολογίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η επιτυχής ανάπτυξη των εν λόγω κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης, παρέχοντας νεωτεριστικά και βελτιωμένα προϊόντα ή αποδοτικότερες διαδικασίες και εξευρίσκοντας απαντήσεις στις μελλοντικές προκλήσεις.

  Η παγκόσμια χρηματοδότηση της έρευνας στις νανοτεχνολογίες έχει διπλασιαστεί από περίπου 6,5 δισεκατ. ευρώ το 2004 σε περίπου 12,5 δισεκατ. ευρώ το 2008, με την Ένωση να καταβάλλει περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου. Η Ένωση έχει αναγνωρισμένη υπεροχή στην έρευνα στις νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 2015 θα υπάρχουν στην Ένωση 4.000 εταιρείες.

  Η παγκόσμια χρηματοδότηση της έρευνας στις νανοτεχνολογίες έχει διπλασιαστεί από περίπου 6,5 δισεκατ. ευρώ το 2004 σε περίπου 12,5 δισεκατ. ευρώ το 2008, με την Ένωση να καταβάλλει περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου. Η Ένωση έχει αναγνωρισμένη υπεροχή στην έρευνα στις νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις έως το 2015 θα υπάρχουν στην Ένωση 4.000 εταιρείες.

  Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη διακυβέρνηση λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες των μελλοντικών επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την οικονομία.

  Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, προωθώντας μια ευρείας κλίμακας συνεργασία διαμέσου πολλών διαφορετικών αξιακών αλυσίδων και στο εσωτερικό τους, καθώς και μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών τομέων για να μετεξελιχθούν οι εν λόγω τεχνολογίες σε ασφαλή, διατηρήσιμα και βιώσιμα εμπορικά προϊόντα. Τα θέματα της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης, καθώς και η υπεύθυνη διακυβέρνηση λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες των μελλοντικών επιπτώσεων των νανοτεχνολογιών στην κοινωνία και την οικονομία.

  Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η ευρεία και υπεύθυνη εφαρμογή των νανοτεχνολογιών στην οικονομία ώστε να παραχθούν οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της τυποποίησης και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

  Συνεπώς, επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα είναι η υπεύθυνη και βιώσιμη εφαρμογή των νανοτεχνολογιών στην οικονομία ώστε να παραχθούν οφέλη με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και τη βιομηχανία. Για να διασφαλιστούν οι δυνητικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η έρευνα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία εργαλεία που θα επιτρέπουν τη σωστή υλοποίηση της τυποποίησης και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

  1.2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς νανοϋλικών, νανοσυσκευών και νανοσυστημάτων

  α) Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς νανοϋλικών, νανοσυσκευών και νανοσυστημάτων

  Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

  Επιδίωξη δημιουργίας θεμελιωδώς νέων προϊόντων που θα επιτρέπουν βιώσιμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης.

  β) Μέριμνα για ασφαλή ανάπτυξη και εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

  β) Μέριμνα για ασφαλή και προστατευμένη ανάπτυξη και εφαρμογή των νανοτεχνολογιών

  Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων για τις δυνητικές επιπτώσεις των νανοτεχνολογιών και των νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο περιβάλλον, και παροχή εργαλείων για την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ όλο τον κύκλο ζωής.

  Προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων για τις δυνητικές επιπτώσεις των νανοτεχνολογιών και των νανοσυστημάτων στην υγεία ή στο περιβάλλον, και εργαλείων για την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου καθ’ όλο τον κύκλο ζωής.

   

  βα) Ανάπτυξη νέων εργαλείων για τον σχεδιασμό, την προσομοίωση, τον χαρακτηρισμό και τον χειρισμό νανοϋλικών, συστατικών στοιχείων και συστημάτων.

   

  Στόχος είναι η μελέτη, η απεικόνιση και ο έλεγχος των νέων νανοϋλικών και συστημάτων σε νανοκλίμακα.

   

  γ) Ανάπτυξη της κοινωνιακής διάστασης της νανοτεχνολογίας

  γ) Ανάπτυξη της κοινωνιακής διάστασης της νανοτεχνολογίας

  Εστίαση στη διακυβέρνηση της νανοτεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.

  Εστίαση στη διακυβέρνηση της νανοτεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας και αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής και της σημασίας των ειδικών εφαρμογών.

  δ) Αποτελεσματική σύνθεση και κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών στοιχείων και συστημάτων

  δ) Αποτελεσματική σύνθεση και κατασκευή νανοϋλικών, συστατικών στοιχείων και συστημάτων

  Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη ενοποίηση νέων και υφιστάμενων διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής προϊόντων και τις εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη βιομηχανική καινοτομία.

  Εστίαση σε νέες εργασίες, έξυπνη ενοποίηση νέων και υφιστάμενων διεργασιών, καθώς και κλιμάκωση με σκοπό την επίτευξη μαζικής παραγωγής προϊόντων και τις ευέλικτες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική μεταφορά γνώσεων στη βιομηχανική καινοτομία.

  ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης ικανοτήτων, μεθόδων μέτρησης και εξοπλισμού

  ε) Ανάπτυξη τεχνικών ενίσχυσης ικανοτήτων, μεθόδων μέτρησης και εξοπλισμού

  Εστίαση στις υποκείμενες τεχνολογίες που στηρίζουν την ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά πολύπλοκων νανοϋλικών και νανοσυστημάτων.

  Εστίαση στις υποκείμενες τεχνολογίες που στηρίζουν την ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά πολύπλοκων νανοϋλικών και νανοσυστημάτων.

  Τροπολογία  129

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.3. Προηγμένα υλικά

  1.3. Προηγμένα υλικά

  1.3.1. Ειδικός στόχος για προηγμένα υλικά

  1.3.1. Ειδικός στόχος για προηγμένα υλικά

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για ανταγωνιστικότερα προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων.

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας για προηγμένα υλικά είναι η ανάπτυξη υλικών με νέες λειτουργικότητες και βελτιωμένες εν χρήσει επιδόσεις, για ανταγωνιστικότερα προϊόντα που είναι πιο προσιτά στους καταναλωτές, ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων και βελτιώνουν την ασφάλεια και την προστασία.

  Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της βιομηχανικής καινοτομίας και είναι βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

  Τα υλικά βρίσκονται στον πυρήνα της βιομηχανικής καινοτομίας και είναι βασικοί κινητήριοι μοχλοί. Τα προηγμένα υλικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα γνώσεων, νέες λειτουργικότητες και βελτιωμένες επιδόσεις είναι απαραίτητα για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων.

  1.3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν μέρος της λύσης για τις βιομηχανικές και κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, παρέχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη χρήση τους, έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως προς τους πόρους και την ενέργεια, και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων έως το τέλος του κύκλου ζωής τους.

  Χρειάζονται νέα προηγμένα υλικά για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και διαδικασιών καλύτερων επιδόσεων, καθώς και για την υποκατάσταση σπάνιων πόρων. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν μέρος της λύσης για τις βιομηχανικές και κοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, παρέχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη χρήση τους, έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως προς τους πόρους και την ενέργεια, και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων έως το τέλος του κύκλου ζωής τους.

  Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να επιτυγχάνουν εν χρήσει τις προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, ηλεκτρονική και φωτονική), και σχεδόν σε όλους τους τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα υλικά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην αύξηση της αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος στην αγορά της τάξεως των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015.

  Η ανάπτυξη με γνώμονα την εφαρμογή συχνά περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εντελώς νέων υλικών, με δυνατότητα να επιτυγχάνουν εν χρήσει τις προγραμματισμένες επιδόσεις. Τα εν λόγω υλικά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού κατά την κατασκευή υψηλής αξίας. Αποτελούν επίσης τη βάση της προόδου σε εγκάρσιους τεχνολογικούς τομείς (επί παραδείγματι, βιοεπιστήμες, ηλεκτρονική και φωτονική), και σχεδόν σε όλους τους τομείς της αγοράς. Τα ίδια τα υλικά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην αύξηση της αξίας των προϊόντων και των επιδόσεών τους. Η εκτιμώμενη αξία και ο αντίκτυπος των προηγμένων υλικών είναι σημαντικά, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6% και αναμενόμενο μέγεθος στην αγορά της τάξεως των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015.

  Τα υλικά επινοούνται βάσει της προσέγγισης του πλήρους κύκλου ζωής, από την προμήθεια διαθέσιμων υλικών έως το τέλος της ζωής τους («από λίκνο σε λίκνο»), με καινοτόμες προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση των πόρων που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό τους. Επίσης, καλύπτονται η συνεχής χρήση, η ανακύκλωση ή η δευτερογενής χρήση των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς και η σχετική κοινωνιακή καινοτομία.

  Τα υλικά επινοούνται βάσει της προσέγγισης του πλήρους κύκλου ζωής, από την προμήθεια διαθέσιμων υλικών έως το τέλος της ζωής τους («από λίκνο σε λίκνο»), με καινοτόμες προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση των πόρων που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό τους. Επίσης, καλύπτονται η συνεχής χρήση, η ανακύκλωση ή η δευτερογενής χρήση των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς και η σχετική κοινωνιακή καινοτομία.

  Για την επιτάχυνση της προόδου, θα προωθηθεί μια διεπιστημονική και συγκλίνουσα προσέγγιση, η οποία συμπεριλαμβάνει τη χημεία, τη φυσική, τις μηχανολογικές και τεχνολογικές επιστήμες, τη θεωρητική και υπολογιστική μοντελοποίηση, τις βιολογικές επιστήμες και ολοένα και περισσότερο το δημιουργικό βιομηχανικό σχέδιο.

  Για την επιτάχυνση της προόδου, θα προωθηθεί μια διεπιστημονική και συγκλίνουσα προσέγγιση που θα επωφεληθεί από την ηγετική θέση που κατέχει η ευρωπαϊκή υποδομή έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία συμπεριλαμβάνει τη χημεία, τη φυσική, τις μηχανολογικές και τεχνολογικές επιστήμες, τη θεωρητική και υπολογιστική μοντελοποίηση, τις βιολογικές επιστήμες και ολοένα και περισσότερο το δημιουργικό βιομηχανικό σχέδιο.

  Θα προωθηθούν νεωτεριστικές οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της ως βάση για νέες παραγωγές, όπως π.χ. το CO2 ως βάση άνθρακα για ευγενή χημικά προϊόντα και εναλλακτικά καύσιμα.

  Θα προωθηθούν νεωτεριστικές οικολογικές συμμαχίες καινοτομίας και βιομηχανική συμβίωση, επιτρέποντας στη βιομηχανία να διαφοροποιηθεί, να επεκτείνει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, να επαναχρησιμοποιήσει τα απόβλητά της ως βάση για νέες παραγωγές.

  1.3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Εγκάρσιες και ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες υλικών

  α) Εγκάρσιες και ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες υλικών

  Έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά υλικά, τα πολυλειτουργικά υλικά και τα δομικά υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

  Έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά υλικά, τα πολυλειτουργικά υλικά και τα δομικά υλικά, με σκοπό την καινοτομία σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

  β) Ανάπτυξη και μετασχηματισμός υλικών

  β) Ανάπτυξη και μετασχηματισμός υλικών

  Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιομηχανική κατασκευή μελλοντικών προϊόντων.

  Έρευνα και ανάπτυξη για να εξασφαλιστεί η αποδοτική και βιώσιμη κλιμάκωση προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιομηχανική κατασκευή έξυπνων μελλοντικών προϊόντων.

  γ) Διαχείριση συστατικών στοιχείων των υλικών

  γ) Διαχείριση συστατικών στοιχείων των υλικών

  Έρευνα και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τεχνικών και συστημάτων.

  Έρευνα και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τεχνικών παραγωγής για υλικά, συστατικά στοιχεία και συστήματα.

  δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  δ) Υλικά για βιώσιμη βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών, καθώς και καταναλωτικής συμπεριφοράς που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

  Ανάπτυξη νέων υλικών, συστατικών στοιχείων, επιχειρηματικών μοντέλων και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς, προϊόντων και εφαρμογών που μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας και διευκολύνουν την παραγωγή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

   

  δα) Νέες πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία και χρήση άνθρακα

   

  Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν στην ανάπτυξη εναλλακτικής βάσης για την τροφοδοσία της χημικής βιομηχανίας με πρώτες ύλες, με στόχο την αβλαβή για το περιβάλλον υποκατάσταση του πετρελαίου ως πηγής άνθρακα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και συστημάτων και τεχνολογιών CCU για τη μετατροπή του CO2 σε προϊόντα.

  ε) Υλικά για δημιουργικές βιομηχανίες

  ε) Υλικά για δημιουργικές βιομηχανίες

  Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη συγκλινουσών τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των υλικών με ιστορική ή πολιτιστική αξία.

  Εφαρμογή του σχεδιασμού και ανάπτυξη συγκλινουσών τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και αποκατάστασης των υλικών με ιστορική ή πολιτιστική αξία, καθώς και νεωτεριστικών υλικών.

  στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας

  στ) Μετρολογία, χαρακτηρισμός, τυποποίηση, πιστοποίηση και έλεγχος ποιότητας

  Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική αξιολόγηση και η προγνωστική μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο στην επιστήμη των υλικών και τη μηχανική.

  Προώθηση τεχνολογιών, όπως ο χαρακτηρισμός, η μη καταστρεπτική αξιολόγηση, η συνεχής αξιολόγηση και παρακολούθηση και η προγνωστική μοντελοποίηση των επιδόσεων για πρόοδο στην επιστήμη των υλικών και τη μηχανική.

  ζ) Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών

  ζ) Βελτιστοποίηση της χρήσης υλικών

  Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων.

  Έρευνα και ανάπτυξη για τη διερεύνηση υποκατάστατων και εναλλακτικών για τη χρήση υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων επιχειρηματικών μοντέλων και εντοπισμός των κρίσιμων πόρων.

  Τροπολογία  130

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.4. Βιοτεχνολογία

  1.4. Βιοτεχνολογία

  1.4.1. Ειδικός στόχος για τη βιοτεχνολογία

  1.4.1. Ειδικός στόχος για τη βιοτεχνολογία

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες και να συμβάλλει ως κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η γεωργία, τα τρόφιμα, ο χημικός τομέας και η υγεία.

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και καινοτομίας στη βιοτεχνολογία είναι να αναπτύξει ανταγωνιστικά, βιώσιμα, ασφαλή και αβλαβή, και καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα και διαδικασίες και να συμβάλλει ως κινητήριος μοχλός καινοτομίας σε πολλούς ευρωπαϊκούς τομείς, όπως η υγεία, ο χημικός τομέας, η ενέργεια, η γεωργία και τα τρόφιμα.

  Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική βάση και βάση καινοτομίας στη βιοτεχνολογία θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες διασφαλίζοντας την υπεροχή τους σε αυτή την κύρια ευρείας εφαρμογής τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση της εκτίμησης της ασφάλειας και των πτυχών διαχείρισης των συνολικών κινδύνων στην ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

  Μια ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική βάση και βάση καινοτομίας στη βιοτεχνολογία θα στηρίξει αυτή την τεχνολογία. Η θέση αυτή θα ενισχυθεί με την ενσωμάτωση της εκτίμησης της υγείας και της ασφάλειας, του οικονομικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου της χρήσης της τεχνολογίας και των πτυχών διαχείρισης των συνολικών και των ειδικών κινδύνων στην ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας.

  1.4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.4.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Ενδυναμωμένη από την επέκταση των γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της Ένωσης και την ικανότητά της για καινοτομία. Ένα παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών προϊόντων έως το 2015. Λόγω της επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους δώδεκα κανόνες της «οικολογικής χημείας». Η πιθανή οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του δυναμικού των διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των προϊόντων βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030. Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες προοπτικές για την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού των θαλάσσιων πόρων με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, την υγεία και το περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

  Ενδυναμωμένη από την επέκταση των γνώσεων των ζωντανών συστημάτων, η βιοτεχνολογία αναμένεται να παράσχει μια σειρά νέων εφαρμογών και να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της Ένωσης και την ικανότητά της για καινοτομία. Ένα παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας της βιοτεχνολογίας είναι οι βιομηχανικές και γεωργικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των βιοφαρμακευτικών προϊόντων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και των βιοχημικών προϊόντων, των οποίων το μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 12% έως 20% της παραγωγής χημικών προϊόντων έως το 2015. Λόγω της επιλεκτικότητας και της αποδοτικότητας των βιοσυστημάτων, η βιοτεχνολογία τηρεί επίσης πολλούς από τους αποκαλούμενους δώδεκα κανόνες της «οικολογικής χημείας». Η πιθανή οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων της Ένωσης μπορεί να μειωθεί με την αξιοποίηση του δυναμικού των διεργασιών της βιοτεχνολογίας και των προϊόντων βιολογικής προέλευσης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 1 έως 2,5 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2030. Στον βιοφαρμακευτικό τομέα της Ευρώπης, ήδη περίπου το 20% των σημερινών φαρμάκων είναι προϊόν της βιοτεχνολογίας, και έως το 50% των νέων φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία ανοίγει επίσης νέες προοπτικές για την αξιοποίηση του δυναμικού των θαλάσσιων πόρων με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών για τη βιομηχανία, την υγεία, την ενέργεια, τη χημεία, και το περιβάλλον. Ο νεοεμφανιζόμενος τομέας της θαλάσσιας (γαλάζιας) βιοτεχνολογίας προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ετησίως.

  Άλλες κύριες πηγές καινοτομίας βρίσκονται στη διεπαφή μεταξύ βιοτεχνολογίας και άλλων ευρείας εφαρμογής και συγκλινουσών τεχνολογιών, ιδίως των νανοτεχνολογιών και των ΤΠΕ, με εφαρμογές όπως η ανίχνευση και η διάγνωση.

  Άλλες κύριες πηγές καινοτομίας βρίσκονται στη διεπαφή μεταξύ βιοτεχνολογίας και άλλων ευρείας εφαρμογής και συγκλινουσών τεχνολογιών, ιδίως των νανοτεχνολογιών και των ΤΠΕ, με εφαρμογές όπως η ανίχνευση και η διάγνωση.

  1.4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.4.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Προώθηση πρωτοποριακών βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού καινοτομίας

  α) Προώθηση βιώσιμων πρωτοποριακών βιοτεχνολογιών ως μελλοντικού μοχλού καινοτομίας

  Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών τομέων, όπως η συνθετική βιολογία, η βιοπληροφορική και η βιολογία συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά για εντελώς νεωτεριστικές εφαρμογές.

  Ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων τεχνολογικών τομέων, όπως τα συστήματα βιολογίας, η βιοπληροφορική και η συνθετική βιολογία, και η βιολογία συστημάτων, οι οποίες υπόσχονται πολλά για εντελώς νεωτεριστικά προϊόντα, εφαρμογές και τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης.

  β) Βιομηχανικές διεργασίες με βάση τη βιοτεχνολογία

  β) Βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες με βάση τη βιοτεχνολογία

  Ανάπτυξη της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά βιομηχανικά προϊόντα και διεργασίες (π.χ. στο χημικό τομέα, στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και προώθηση της περιβαλλοντική τους διάστασης.

  Ανάπτυξη της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας για ανταγωνιστικά βιομηχανικά υλικά, προϊόντα και βιώσιμες διεργασίες (π.χ. στα χημικά προϊόντα, στην υγεία, στον εξορυκτικό τομέα, στην ενέργεια, στην παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, στην κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή αμύλου, στη μεταποίηση τροφίμων) και προώθηση της περιβαλλοντικής και υγειονομικής τους διάστασης.

  γ) Καινοτόμες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες πλατφόρμας

  γ) Καινοτόμες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες πλατφόρμας

  Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, μοριακά εργαλεία) για την ενίσχυση της υπεροχής και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό οικονομικών τομέων.

  Ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας (π.χ. βιολογία συστημάτων, γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, φαινομική, μοριακά εργαλεία και κυτταρικές πλατφόρμες) για την ενίσχυση της υπεροχής και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μεγάλο αριθμό τομέων με οικονομικό αντίκτυπο. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να προωθήσει περαιτέρω το δυναμικό των καινοτόμων ΜΜΕ.

   

  γα) Περιβαλλοντικές, κοινωνιακές και ηθικές ανησυχίες

   

  Ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης της ευρείας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές ανησυχίες όσον αφορά ορισμένους τύπους τεχνολογιών.

  Τροπολογία  131

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – Μέρος ΙΙ – ενότητα 1 – σημείο 1.5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.5. Προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση

  1.5. Προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση

  1.5.1. Εδικός στόχος

  1.5.1. Εδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση είναι η μετατροπή των σημερινών βιομηχανικών μορφών παραγωγής σε τεχνολογίες κατασκευής και μεταποίησης με μεγαλύτερη ένταση γνώσης, βιώσιμες και διατομεακές, με αποτέλεσμα πιο καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

  Ο ειδικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας στην προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση είναι η μετατροπή των σημερινών μεταποιητικών επιχειρήσεων, συστημάτων και διεργασιών με μόχλευση κύριων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής με σκοπό να επιτευχθούν τεχνολογίες κατασκευής και μεταποίησης με ένταση γνώσης, βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων και της ενέργειας και διατομεακές, που θα οδηγούν σε πιο καινοτόμα αβλαβή και ασφαλή προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.

  1.5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.5.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη μείωση των οικονομικών φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές και τον υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό κόστος. Επομένως, η ευρωπαϊκή προσέγγιση της κατασκευής, λόγω των υψηλών μισθών, πρέπει να αλλάξει ριζικά προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδράμει στη συνένωση όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

  Ο μεταποιητικός τομέας έχει μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλει περίπου στο 17% του ΑΕΠ και πρόσφερε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση το 2007. Με τη μείωση των οικονομικών φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές και τον υποβοηθητικό ρόλο της τεχνολογίας των επικοινωνιών, η κατασκευή υπόκειται σε έντονο ανταγωνισμό και έχει στραφεί σε χώρες με το πλέον χαμηλό συνολικό κόστος. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της κατασκευής πρέπει να αλλάξει ριζικά προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, και το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» μπορεί να συνδράμει στη συνένωση όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

  Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των κατασκευαστικών τεχνολογιών και να πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, δημιουργώντας τις συνθήκες και το ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. Οι βιομηχανίες κατασκευής και επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς.

  Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να διατηρήσει την ευρωπαϊκή υπεροχή και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των κατασκευαστικών τεχνολογιών και να πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε προϊόντα υψηλής αξίας και έντασης γνώσης, δημιουργώντας τις συνθήκες και το ενεργητικό για βιώσιμη παραγωγή και παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός κατασκευασθέντος προϊόντος. Οι βιομηχανίες κατασκευής και επεξεργασίας έντασης πόρων πρέπει να συνεχίσουν να κινητοποιούν πόρους και γνώσεις σε επίπεδο Ένωσης και να συνεχίσουν να επενδύουν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, προκειμένου να υποβοηθήσουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία χαρακτηρίζεται από την αποδοτική χρήση πόρων, και να συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα μείωση σε επίπεδο Ένωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 στους βιομηχανικούς τομείς.

  Με ισχυρές πολιτικές της Ένωσης, η Ευρώπη θα αναπτύξει τις υφιστάμενες βιομηχανίες της και θα προάγει τις αναδυόμενες βιομηχανίες του μέλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία και αντίκτυπος του τομέα των προηγμένων κατασκευαστικών συστημάτων είναι σημαντική, με αναμενόμενο μέγεθος αγοράς περίπου 150 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015 και μεικτό ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5%.

  Με ισχυρές πολιτικές της Ένωσης, η Ευρώπη θα αναπτύξει τις υφιστάμενες βιομηχανίες της και θα προάγει τις αναδυόμενες βιομηχανίες του μέλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία και αντίκτυπος του τομέα των προηγμένων κατασκευαστικών συστημάτων είναι σημαντική, με αναμενόμενο μέγεθος αγοράς περίπου 150 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015 και μεικτό ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5%.

  Η διατήρηση της γνώσης και εξειδικευμένων ικανοτήτων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί το δυναμικό κατασκευής και μεταποίησης στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα δώσουν έμφαση στη βιώσιμη κατασκευή και μεταποίηση, εισάγοντας την αναγκαία τεχνική καινοτομίας και προσανατολισμού με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής περιεκτικότητας γνώσεων και χαμηλής κατανάλωσης υλών και ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να μεταφέρει τις εν λόγω ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και γνώσεις σε άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή αερίων του θερμοκηπίου (GHG), διότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και προκαλούν το 36% των εκπομπών CO2. Ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος παράγει το 10% του ΑΕΠ και παρέχει περίπου 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 95% είναι ΜΜΕ, πρέπει να χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά και καινοτόμες κατασκευαστικές προσεγγίσεις με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

  Η διατήρηση της γνώσης και εξειδικευμένων ικανοτήτων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί το δυναμικό κατασκευής και μεταποίησης στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα δώσουν έμφαση στη βιώσιμη κατασκευή και μεταποίηση, εισάγοντας την αναγκαία τεχνική καινοτομίας και προσανατολισμού με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής περιεκτικότητας γνώσεων και χαμηλής κατανάλωσης υλών και ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να μεταφέρει τις εν λόγω ευρείας εφαρμογής τεχνολογίες και γνώσεις σε άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή αερίων του θερμοκηπίου (GHG), διότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και προκαλούν το 36% των εκπομπών CO2. Ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος παράγει το 10% του ΑΕΠ και παρέχει περίπου 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 95% είναι ΜΜΕ, πρέπει να χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά και καινοτόμες κατασκευαστικές προσεγγίσεις με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

  1.5.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.5.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Τεχνολογίες για τα εργοστάσια του μέλλοντος

  α) Τεχνολογίες για τα εργοστάσια του μέλλοντος

  Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης με διευκόλυνση της στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από την κατασκευή βάσει κόστους σε μια προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης με διευκόλυνση της στρατηγικής στροφής στην Ευρώπη από την κατασκευή βάσει κόστους σε μια προσέγγιση που βασίζεται στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αποδοτική χρήση των πόρων.

  β) Τεχνολογίες που συντελούν σε ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια

  β) Τεχνολογίες που συντελούν σε ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

  Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 με την ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών τεχνολογιών.

  Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 με την έρευνα, ανάπτυξη και εξάπλωση βιώσιμων κατασκευαστικών τεχνολογιών, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, τεχνολογιών αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και μείωση του συνολικού αντικτύπου των κτιρίων στο περιβάλλον.

  γ) Βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης ενέργειας

  γ) Βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε μεταποιητικές βιομηχανίες έντασης ενέργειας και πόρων.

  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας, και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών βιομηχανιών, με δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας, και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, προωθώντας τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, περιλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έξυπνων, προηγμένων τεχνολογιών συστημάτων ελέγχου και της υιοθέτησης εναλλακτικών, βιωσιμότερων βιομηχανικών διεργασιών.

  δ) Νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα

  δ) Νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα

  Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» επιχειρηματικά μοντέλα σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

  Σύλληψη ιδεών και μεθοδολογιών για προσαρμόσιμα, «βασιζόμενα στη γνώση» επιχειρηματικά μοντέλα σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Στήριξη για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων οικολογικής καινοτομίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων παραγωγής πόρων.

  Τροπολογία  132

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος II – σημείο 1.6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.6. Διάστημα

  1.6. Διάστημα

  1.6.1. Ειδικός στόχος για το διάστημα

  1.6.1. Ειδικός στόχος για το διάστημα

  Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής κοινότητας με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών της κοινωνίας.

  Ο ειδικός στόχος της διαστημικής έρευνας και καινοτομίας είναι η προώθηση μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου διαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικής κοινότητας με σκοπό την αξιοποίηση της διαστημικής υποδομής, των εφαρμογών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της μελλοντικής πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών της κοινωνίας.

  Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα με την προώθηση της διαστημικής έρευνας και καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ καθιερωμένων και νεομεφανιζόμενων εθνών που δραστηριοποιούνται στο διάστημα.

  Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, με την προώθηση της διαστημικής έρευνας και καινοτομίας, της γεωσκόπησης, της πλοήγησης, της επιστήμης και της εξερεύνησης, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και διασφάλιση της ικανότητας της Ευρώπης να έχει πρόσβαση και να δραστηριοποιείται στο διάστημα με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της Ένωσης, των διεθνών στρατηγικών συμφερόντων και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων εθνών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και εκτελούνται συμπληρωματικά μεταξύ της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), και των κρατών μελών.

  1.6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  1.6.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, όπως η πλοήγηση, οι επικοινωνίες, η πρόγνωση του καιρού και οι γεωγραφικές πληροφορίες. Η διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες προερχόμενες από το διάστημα. Ο παγκόσμιος τομέας του διαστήματος αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. Κίνα, Νότια Αμερική). Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης κατηγορίας για εμπορικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική αγορά. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών στις γεωεπιστήμες και την αστρονομία. Με αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

  Το διάστημα είναι ένας σημαντικός, αλλά συχνά αόρατος μοχλός διαφόρων υπηρεσιών και προϊόντων ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία, όπως πλοήγηση και επικοινωνίες, καθώς και πρόγνωση του καιρού και γεωγραφικές πληροφορίες προερχόμενες από την παρακολούθηση της γης μέσω δορυφόρων. Η διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από πληροφορίες προερχόμενες από το διάστημα. Ο παγκόσμιος τομέας του διαστήματος αναπτύσσεται ραγδαία και επεκτείνεται συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές (π.χ. Κίνα, Νότια Αμερική και Αφρική). Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι προς το παρόν σημαντικός εξαγωγέας δορυφόρων πρώτης κατηγορίας για εμπορικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού απειλεί τη θέση της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της εξακολουθεί να είναι εύρωστη σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική αγορά. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα από τους ευρωπαϊκούς επιστημονικούς δορυφόρους έχουν οδηγήσει σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών στις γεωεπιστήμες, τη θεμελιώδη φυσική και την αστρονομία. Με αυτή τη μοναδική ικανότητα, ο ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας οφείλει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

  Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου το 25% του προϋπολογισμού τους για το διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η διαστημική έρευνα στην Ένωση είναι κατακερματισμένη σε εθνικά προγράμματα σε ελάχιστα κράτη μέλη. Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις αποστολές στο απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, το Galileo και το GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας).

  Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία υποστηρίζουν ικανότητες στο διάστημα που είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δαπανούν περίπου το 25% του προϋπολογισμού τους για το διάστημα στην Ε&Α, η Ένωση δαπανά λιγότερο από το 10%. Επιπλέον, η διαστημική έρευνα στην Ένωση διεξάγεται μέσα από εθνικά προγράμματα κρατών μελών και μέσα από τα προγράμματα του ΕΟΔ. Για να διατηρηθεί το τεχνολογικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται δράση σε επίπεδο Ένωσης για τον συντονισμό της διαστημικής έρευνας, την προώθηση της συμμετοχής ερευνητών από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη μείωση των φραγμών για συνεργατικά διαστημικά ερευνητικά έργα πέραν των εθνικών συνόρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο οποίος διαχειρίστηκε επιτυχώς τη βιομηχανική ανάπτυξη δορυφόρων και τις αποστολές στο απώτατο διάστημα σε διακυβερνητική βάση, με κάποια από τα κράτη μέλη από το 1975. Επιπλέον, οι πληροφορίες που διαβιβάζουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι παρέχουν ένα αυξανόμενο δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων επακόλουθων δορυφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν τυπικό τομέα δραστηριότητας για τις ΜΜΕ και πρέπει να στηριχθεί με μέτρα για την έρευνα και την καινοτομία ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή την ευκαιρία και ειδικά από τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, το Galileo και το GMES αλλά και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της Ένωσης .

  Το διάστημα φυσικά υπερβαίνει τα γήινα όρια, προσφέροντας μοναδική πλεονεκτική θέση παγκόσμιας διάστασης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας έργα (π.χ. Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο Διάστημα), τα οποία διεξάγονται με διεθνή συνεργασία. Προκειμένου να διασφαλισθεί σημαντικός ρόλος στις εν λόγω διεθνείς διαστημικές προσπάθειες τις επόμενες δεκαετίες, είναι απαραίτητη μια κοινή ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, καθώς και ευρωπαϊκού επιπέδου δραστηριότητες διαστημικής έρευνας και καινοτομίας.

  Το διάστημα φυσικά υπερβαίνει τα γήινα όρια, προσφέροντας μοναδική πλεονεκτική θέση παγκόσμιας διάστασης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας έργα (π.χ. Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο Διάστημα), τα οποία διεξάγονται με διεθνή συνεργασία. Προκειμένου να διασφαλισθεί σημαντικός ρόλος στις εν λόγω διεθνείς διαστημικές προσπάθειες τις επόμενες δεκαετίες, είναι απαραίτητη μια κοινή ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, καθώς και ευρωπαϊκού επιπέδου δραστηριότητες διαστημικής έρευνας και καινοτομίας.

  Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για το διάστημα όπως εξακολουθούν να ορίζονται από το Συμβούλιο για το Διάστημα της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η διαστημική έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για το διάστημα και με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως εξακολουθούν να ορίζονται από τα Συμβούλια της Ένωσης για το Διάστημα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  1.6.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  1.6.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της ανεξαρτησίας και της καινοτομίας του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

  β) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της ανεξαρτησίας και της καινοτομίας του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

  Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια διαστημική ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή υπεροχή και η ανεξαρτησία στη διαστημική τεχνολογία, να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν με χρήση της τηλεανίχνευσης και των δεδομένων πλοήγησης.

  Αυτό συνεπάγεται τη διαφύλαξη και περαιτέρω ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης και επιχειρηματικής διαστημικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με μια διαστημική ερευνητική κοινότητα παγκόσμιας κλάσης προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή υπεροχή με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων τεχνολογιών - με την ενδεικνυόμενη ωριμότητα, το απαιτούμενο επίπεδο μη εξάρτησης και υπό ανταγωνιστικές συνθήκες - και να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία σε στρατηγικούς υποτομείς όπως η πρόσβαση στο διάστημα ή οι τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας, όπως οι καθαρές λύσεις, να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα του διαστήματος, και να υποβοηθηθεί η επίγεια καινοτομία με βάση το διάστημα, παραδείγματος χάριν με χρήση της τηλεανίχνευσης και των δεδομένων πλοήγησης.

  β) Υποβοήθηση των επιτευγμάτων στις διαστημικές τεχνολογίες

  β) Υποβοήθηση των επιτευγμάτων στις διαστημικές τεχνολογίες

  Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών και λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως την επίδειξη στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης και τηλεανίχνευσης, καθώς και η προστασία των διαστημικών πόρων από απειλές, όπως τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης.

  Σκοπός είναι η ανάπτυξη προηγμένων και διαστημικών τεχνολογιών γενικής χρήσης και λειτουργικών εννοιών, από την ιδέα έως την επίδειξη στο διάστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνολογίες για την προστασία των διαστημικών πόρων από απειλές, τις τα συντρίμμια και οι ηλιακές εκλάμψεις, καθώς και για τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή την τηλεπικοινωνία, και τις αποστολές τηλεανίχνευσης. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και ισχυροί δεσμοί μεταξύ αυτών και των χρηστών διαστημικών εφαρμογών.

  γ) Υποβοήθηση της εκμετάλλευσης διαστημικών δεδομένων

  γ) Υποβοήθηση της εκμετάλλευσης διαστημικών δεδομένων

  Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες για τον συντονισμό και την οργάνωση της επεξεργασίας, επικύρωσης και τυποποίησης διαστημικών δεδομένων. Οι καινοτομίες στο χειρισμό και τη διάδοση δεδομένων μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης, του ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης μέσω δορυφόρου Galileo ή της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για ζητήματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

  Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της εκμετάλλευσης δεδομένων από ευρωπαϊκούς δορυφόρους εάν καταβληθούν συνδυασμένες προσπάθειες για τον συντονισμό και την οργάνωση της επεξεργασίας, επικύρωσης και τυποποίησης και διατηρήσιμης διαθεσιμότητας διαστημικών δεδομένων, καθώς και για τη στήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφόρησης που προέρχονται από τα δεδομένα αυτά. Οι καινοτομίες στο χειρισμό, τη διάδοση και τη διαλειτουργικότητα δεδομένων, και ιδίως η προώθηση της ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα και μεταδεδομένα των γεωεπιστημών και της ανταλλαγής τους, μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων σε διαστημική υποδομή και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων, ιδίως εάν συντονιστούν στο πλαίσιο παγκόσμιας προσπάθειας, όπως μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS), ειδικότερα με την πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος GMES ως της κύριας ευρωπαϊκής συμμετοχής, του ευρωπαϊκού προγράμματος πλοήγησης μέσω δορυφόρου Galileo ή της IPCC για ζητήματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την παρακολούθηση των ωκεανών. Θα υποστηριχθεί η ταχεία ένταξη αυτών των καινοτομιών στη σχετική εφαρμογή. Περιλαμβάνεται εν προκειμένω και η αξιοποίηση δεδομένων για περαιτέρω επιστημονική έρευνα.

  δ) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής έρευνας με σκοπό τη στήριξη διεθνών συμπράξεων για το διάστημα

  δ) Υποβοήθηση της ευρωπαϊκής έρευνας με σκοπό τη στήριξη διεθνών συμπράξεων για το διάστημα

  Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διάστημα έχουν ουσιαστικά παγκόσμιο χαρακτήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές για δραστηριότητες όπως η Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο Διάστημα (SSA), και πολλά διαστημικά επιστημονικά και εξερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη πρωτοποριακής διαστημικής τεχνολογίας πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών συμπράξεων. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τους Ευρωπαίους ερευνητές και τη βιομηχανία.

  Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διάστημα έχουν ουσιαστικά παγκόσμιο χαρακτήρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές για δραστηριότητες όπως η Επαγρύπνηση για την Κατάσταση στο Διάστημα (SSA), και πολλά διαστημικά επιστημονικά και εξερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη πρωτοποριακής διαστημικής τεχνολογίας πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών συμπράξεων. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τους Ευρωπαίους ερευνητές και τη βιομηχανία.

   

  δα) Διασφάλιση της απόδοσης επενδύσεων για το Galileo και το EGNOS και ευρωπαϊκή υπεροχή στις εφαρμογές επόμενων σταδίων

   

  Τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, EGNOS και Galileo, είναι στρατηγική επένδυση της Ευρώπης και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών επόμενων σταδίων είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένονται από αυτά τα προγράμματα. Χρειάζονται επαγγελματικές εφαρμογές όπως γεωργία ακριβείας, γεωδαισία, χρονοπροσδιορισμός και συγχρονισμός, για να πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσματα του EGNOS και του Galileo, σε συνέργεια με τις υπηρεσίες γεωσκόπησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεροχή της ευρωπαϊκή βιομηχανίας.

  Τροπολογία  133

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος II – ενότητα 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου

  2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου

  2.1. Εδικός στόχος

  2.1. Εδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς όσον αφορά στην πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου για την έρευνα και την καινοτομία.

  Ο ειδικός στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς όσον αφορά στην πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου για την έρευνα και την καινοτομία.

  Η κατάσταση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) είναι δυσχερής, ιδιαίτερα για τις καινοτόμες ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά σημαντικά κενά στην αγορά όσον αφορά την παροχή κεφαλαίων, καθώς οι καινοτομίες που απαιτούνται για την επίτευξη των πολιτικών στόχων αποδεικνύονται εξαιρετικά ριψοκίνδυνες, κατά κανόνα, για να τις αντέξει η αγορά.

  Η κατάσταση των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) είναι δυσχερής, ιδιαίτερα για τις καινοτόμες ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλά σημαντικά κενά στην αγορά όσον αφορά την παροχή κεφαλαίων, καθώς οι καινοτομίες που απαιτούνται για την επίτευξη των πολιτικών στόχων αποδεικνύονται εξαιρετικά ριψοκίνδυνες, κατά κανόνα, για να τις αντέξει η αγορά.

  Μια διευκόλυνση για πίστωση («πιστωτική διευκόλυνση») και μια διευκόλυνση για κεφαλαιακή συμμετοχή («διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής) θα βοηθήσουν να υπερκερασθούν τα εν λόγω προβλήματα, βελτιώνοντας τις πτυχές χρηματοδότησης και τις πτυχές κινδύνου των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ. Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των λοιπών δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις και άλλες μορφές κεφαλαίων κινδύνου, θα προωθήσει τις επενδύσεις πρώιμης φάσης και την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, θα βελτιώσει τη μεταφορά γνώσεων και την αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας, θα προσελκύσει κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και, γενικά, θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από τη σύλληψη, την ανάπτυξη και την επίδειξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην εμπορευματοποίησή τους.

  Μια διευκόλυνση για πίστωση («πιστωτική διευκόλυνση») και μια διευκόλυνση για κεφαλαιακή συμμετοχή («διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής) θα βοηθήσουν να υπερκερασθούν τα εν λόγω προβλήματα, βελτιώνοντας τις πτυχές χρηματοδότησης και τις πτυχές κινδύνου των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ. Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των λοιπών δικαιούχων σε δάνεια, εγγυήσεις και άλλες μορφές κεφαλαίων κινδύνου, θα προωθήσει τις επενδύσεις πρώιμης φάσης και την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, θα βελτιώσει τη μεταφορά γνώσεων και την αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας, θα προσελκύσει κεφάλαια στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και, γενικά, θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από τη σύλληψη, την ανάπτυξη και την επίδειξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην εμπορευματοποίησή τους.

  Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί η προθυμία του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει στην Ε&Κ και, ως εκ τούτου, να συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: να επενδυθεί το 3% του ΑΕΠ της Ένωσης στην Ε&Α έως το τέλος της δεκαετίας. Η χρήση χρηματοδοτικών μέσων θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ε&Κ όλων των κλάδων και τομέων πολιτικής που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων (όπως η αλλαγή του κλίματος, η αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού), για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών.

  Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί η προθυμία του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει στην Ε&Κ και, ως εκ τούτου, να συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: να επενδυθεί το 3% του ΑΕΠ της Ένωσης στην Ε&Α έως το τέλος της δεκαετίας. Η χρήση χρηματοδοτικών μέσων θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ε&Κ όλων των κλάδων και τομέων πολιτικής που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων (όπως η αλλαγή του κλίματος, η αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού), για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών.

  2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  2.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Χρειάζεται μια πιστωτική διευκόλυνση για την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα σύναψης δανείων και εγγυήσεων, και η επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ε&Κ. Το σημερινό χάσμα στην αγορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δανείων και εγγυήσεων για ριψοκίνδυνες επενδύσεις στην Ε&Κ, που αντιμετωπίζεται από την υφιστάμενη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ), είναι πιθανό να διατηρηθεί, με τις εμπορικές τράπεζες να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απούσες από τα δάνεια υψηλού κινδύνου. Η ζήτηση για χρηματοδότηση δανείων από την ΧΔΚΚ ήταν υψηλή μετά τη σύσταση της διευκόλυνσης στα μέσα του 2007: στην πρώτη φάση της (2007-2010), η προσφυγή σε αυτή υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες περισσότερο από 50% όσον αφορά τις ενεργές εγκρίσεις δανείων (7,6 δισεκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 5 δισεκατ. ευρώ).

  Χρειάζεται μια πιστωτική διευκόλυνση για την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα σύναψης δανείων και εγγυήσεων, και η επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ε&Κ. Το σημερινό χάσμα στην αγορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δανείων και εγγυήσεων για ριψοκίνδυνες επενδύσεις στην Ε&Κ, που αντιμετωπίζεται από την υφιστάμενη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ), είναι πιθανό να διατηρηθεί, με τις εμπορικές τράπεζες να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απούσες από τα δάνεια υψηλού κινδύνου. Η ζήτηση για χρηματοδότηση δανείων από την ΧΔΚΚ ήταν υψηλή μετά τη σύσταση της διευκόλυνσης στα μέσα του 2007: στην πρώτη φάση της (2007-2010), η προσφυγή σε αυτή υπερέβη τις αρχικές προσδοκίες περισσότερο από 50% όσον αφορά τις ενεργές εγκρίσεις δανείων (7,6 δισεκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης 5 δισεκατ. ευρώ).

  Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ υψηλότερου κινδύνου.

  Επιπροσθέτως, τυπικά οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το κεφάλαιο της γνώσης, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, συχνά είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε εταιρείες βασιζόμενες στη γνώση. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές καθιερωμένες καινοτόμες επιχειρήσεις – μεγάλες αλλά και μικρές – να μην μπορούν να πάρουν δάνεια για δραστηριότητες Ε&Κ υψηλότερου κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που διαχειρίζεται την πιστωτική διευκόλυνση εκ μέρους της Επιτροπής, θα έχει την εντολή να χορηγεί δάνεια σε έργα με υψηλό τεχνολογικό κίνδυνο και όχι απλώς να προσφέρει δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε έργα με χαμηλό τεχνολογικό κίνδυνο. Ωστόσο, η εντολή αυτή θα υπόκειται σε κριτήρια διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινδύνων προγράμματος και στα κατάλληλα κριτήρια και εποπτεία με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους.

   

  Θα διατίθεται χρηματοδότηση με τη μορφή δανείων χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.

  Αυτά τα κενά της αγοράς πηγάζουν στην ουσία από αβεβαιότητες, ασυμμετρία ως προς την πληροφόρηση και υψηλό κόστος της προσπάθειας αντιμετώπισης των εν λόγω θεμάτων: οι προσφάτως συσταθείσες επιχειρήσεις έχουν πολύ βραχύ ιστορικό για να ικανοποιήσουν τους δυνητικούς δανειστές, ακόμη και οι καθιερωμένες επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να παράσχουν αρκετές πληροφορίες και, στην έναρξη μιας επένδυσης στην Ε&Κ δεν είναι καθόλου βέβαιο κατά πόσον οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα οδηγήσουν όντως σε επιτυχή καινοτομία.

  Αυτά τα κενά της αγοράς πηγάζουν στην ουσία από αβεβαιότητες, ασυμμετρία ως προς την πληροφόρηση και υψηλό κόστος της προσπάθειας αντιμετώπισης των εν λόγω θεμάτων: οι προσφάτως συσταθείσες επιχειρήσεις έχουν πολύ βραχύ ιστορικό για να ικανοποιήσουν τους δυνητικούς δανειστές, ακόμη και οι καθιερωμένες επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να παράσχουν αρκετές πληροφορίες και, στην έναρξη μιας επένδυσης στην Ε&Κ δεν είναι καθόλου βέβαιο κατά πόσον οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα οδηγήσουν όντως σε επιτυχή καινοτομία.

   

  Επίσης, αυτή η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα τις διαδικασίες μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας μεταξύ του χώρου της δημόσιας έρευνας, η οποία πραγματοποιείται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, και των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται επικύρωση, με την αντίστοιχη εξακρίβωση του εφικτού, προκειμένου να επιδειχτεί το δυναμικό καινοτομίας που θα προσφέρουν στην αγορά οι μεταφερόμενες γνώσεις και τεχνολογία.

  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στη φάση ανάπτυξης της ιδέας ή αυτές που ασχολούνται με νεομεφανιζόμενους τομείς τυπικά δεν διαθέτουν εγγυήσεις. Ένα άλλο αντικίνητρο είναι ότι ακόμα και εάν οι δραστηριότητες Ε&Κ καταλήξουν σε ένα εμπορικό προϊόν ή διαδικασία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η εταιρεία που έχει καταβάλει τις προσπάθειες είναι σε θέση να δρέψει κατ’ αποκλειστικότητα τα οφέλη που απορρέουν.

  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στη φάση ανάπτυξης της ιδέας ή αυτές που ασχολούνται με νεομεφανιζόμενους τομείς τυπικά δεν διαθέτουν εγγυήσεις. Ένα άλλο αντικίνητρο είναι ότι ακόμα και εάν οι δραστηριότητες Ε&Κ καταλήξουν σε ένα εμπορικό προϊόν ή διαδικασία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η εταιρεία που έχει καταβάλει τις προσπάθειες είναι σε θέση να δρέψει κατ’ αποκλειστικότητα τα οφέλη που απορρέουν.

  Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, η πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Ε&Κ στο βέλτιστο επίπεδο. Η εφαρμογή της θα επιτρέψει τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και, με βάση τον καταμερισμό των κινδύνων, από το(τα) χρηματοπιστωτικό(-ά) ίδρυμα(-α) που είναι επιφορτισμένο(-α) με την εφαρμογή της. Θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερα από τα χρήματά τους στην Ε&Κ από ό, τι θα έκαναν σε άλλη περίπτωση. Επιπλέον, η πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει τους οργανισμούς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, να μειώσουν τους κινδύνους ανάληψης προεμπορικών συμβάσεων ή συμβάσεων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

  Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, η πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στην Ε&Κ στο βέλτιστο επίπεδο. Η εφαρμογή της θα επιτρέψει τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και, με βάση τον καταμερισμό των κινδύνων, από το(τα) χρηματοπιστωτικό(-ά) ίδρυμα(-α) που είναι επιφορτισμένο(-α) με την εφαρμογή της. Θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερα από τα χρήματά τους στην Ε&Κ από ό, τι θα έκαναν σε άλλη περίπτωση. Επιπλέον, η πιστωτική διευκόλυνση θα βοηθήσει τους οργανισμούς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, να μειώσουν τους κινδύνους ανάληψης προεμπορικών συμβάσεων ή συμβάσεων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

  Μια διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης είναι απαραίτητη για να συμβάλλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για επενδύσεις κατά την πρώιμη φάση και τη φάση ανάπτυξης και να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου της Ένωσης. Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας και τη φάση εκκίνησης, οι νέες εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με την «κοιλάδα του θανάτου», όπου οι δημόσιες επιδοτήσεις στην έρευνα διακόπτονται και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι αδύνατη. Η στήριξη από τον δημόσιο τομέα που αποσκοπεί στη μόχλευση ιδιωτικών προλειτουργικών κεφαλαίων και κεφαλαίων εκκίνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κενού σήμερα είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και ασυνεχής ή οι υπεύθυνοι διαχείρισής της δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωσία. Επιπλέον, τα περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην Ευρώπη είναι πολύ μικρά για να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη των καινοτόμων εταιρειών και δεν έχουν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για εξειδίκευση και διακρατική λειτουργία.

  Μια διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για την Ε&Κ σε επίπεδο Ένωσης είναι απαραίτητη για να συμβάλλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για επενδύσεις κατά την πρώιμη φάση και τη φάση ανάπτυξης και να προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου της Ένωσης. Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας και τη φάση εκκίνησης, οι νέες εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με την «κοιλάδα του θανάτου», όπου οι δημόσιες επιδοτήσεις στην έρευνα διακόπτονται και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι αδύνατη. Η στήριξη από τον δημόσιο τομέα που αποσκοπεί στη μόχλευση ιδιωτικών προλειτουργικών κεφαλαίων και κεφαλαίων εκκίνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κενού σήμερα είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και ασυνεχής ή οι υπεύθυνοι διαχείρισής της δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωσία. Επιπλέον, τα περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην Ευρώπη είναι πολύ μικρά για να στηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη των καινοτόμων εταιρειών και δεν έχουν την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για εξειδίκευση και διακρατική λειτουργία.

  Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Πριν από την οικονομική κρίση, το ποσό που επενδύθηκε στις ΜΜΕ από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ήταν περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τα στοιχεία για το 2009 και το 2010 ήταν της τάξεως των 3-4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση της χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου έχει επηρεάσει τον αριθμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων που αποτελούν στόχο των επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου: το 2007 περί τις 3.000 ΜΜΕ χρηματοδοτήθηκαν με επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου, σε σύγκριση με περί τις 2.500 μόνο το 2010.

  Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Πριν από την οικονομική κρίση, το ποσό που επενδύθηκε στις ΜΜΕ από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ήταν περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τα στοιχεία για το 2009 και το 2010 ήταν της τάξεως των 3-4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση της χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου έχει επηρεάσει τον αριθμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων που αποτελούν στόχο των επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου: το 2007 περί τις 3.000 ΜΜΕ χρηματοδοτήθηκαν με επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου, σε σύγκριση με περί τις 2.500 μόνο το 2010.

  Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για την Ε&Κ θα συμπληρώσει τα εθνικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν διασυνοριακές επενδύσεις στην Ε&Κ. Οι συμφωνίες πρώιμου σταδίου θα έχουν επίσης χαρακτήρα επίδειξης που μπορεί να ωφελήσει τους δημοσίους και ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τη φάση της ανάπτυξης, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναγκαία κλίμακα και η ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας αυτοσυντηρούμενης αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου.

  Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για την Ε&Κ θα συμπληρώσει τα εθνικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν διασυνοριακές επενδύσεις στην Ε&Κ. Οι συμφωνίες πρώιμου σταδίου θα έχουν επίσης χαρακτήρα επίδειξης που μπορεί να ωφελήσει τους δημοσίους και ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τη φάση της ανάπτυξης, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναγκαία κλίμακα και η ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας αυτοσυντηρούμενης αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου.

  Η πιστωτική διευκόλυνση και η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, υποστηριζόμενες από μια δέσμη συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την επίτευξη των πολιτικών στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται για την εδραίωση και βελτίωση της ποιότητας της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, με έμφαση σε δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η πρόσληψη από την αγορά.

  Η πιστωτική διευκόλυνση και η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, υποστηριζόμενες από μια δέσμη συνοδευτικών μέτρων, θα στηρίξουν την επίτευξη των πολιτικών στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Για το σκοπό αυτό, προορίζονται για την εδραίωση και βελτίωση της ποιότητας της επιστημονικής βάσης της Ευρώπης, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας με ένα θεματολόγιο με γνώμονα τις επιχειρήσεις, και την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, με έμφαση σε δραστηριότητες όπως τα πιλοτικά έργα, η επίδειξη, οι κλίνες δοκιμών και η πρόσληψη από την αγορά. Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές ενέργειες στήριξης όπως δραστηριότητες ενημέρωσης και καθοδήγησης για τις ΜΜΕ. Περιφερειακές αρχές, ενώσεις ΜΜΕ, εμπορικά επιμελητήρια και χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

  Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα με εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για την πολιτική συνοχής, όπου προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για τα χρηματοδοτικά μέσα.

  Επιπλέον, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των στόχων Ε&Κ άλλων προγραμμάτων και τομέων πολιτικής, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η δράση για το κλίμα (μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος), και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Θα αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα με εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για την πολιτική συνοχής, όπου προβλέπεται ένας ενισχυμένος ρόλος για τα χρηματοδοτικά μέσα.

  Ο σχεδιασμός τους λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών αδυναμιών της αγοράς, των χαρακτηριστικών (όπως ο βαθμός δυναμισμού και ο ρυθμός σύστασης εταιρειών) και των απαιτήσεων χρηματοδότησης αυτών και άλλων τομέων. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού μεταξύ των μέσων μπορούν να προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

  Ο σχεδιασμός τους λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών αδυναμιών της αγοράς, των χαρακτηριστικών (όπως ο βαθμός δυναμισμού και ο ρυθμός σύστασης εταιρειών) και των απαιτήσεων χρηματοδότησης αυτών και άλλων τομέων. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού μεταξύ των μέσων μπορούν να προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και το σκέλος για τις ΜΜΕ της πιστωτικής διευκόλυνσης θα υλοποιηθούν ως μέρος των δύο χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που παρέχουν ίδια κεφάλαια και πίστωση για τη στήριξη της Ε&Κ και της ανάπτυξης των ΜΜΕ, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής και την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ.

  2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  2.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Η πιστωτική διευκόλυνση επιτρέπει την παροχή δανειακών κεφαλαίων για Ε&Κ: «Υπηρεσία παροχής δανείων και εγγυήσεων της Ένωσης για έρευνα και καινοτομία»

  α) Η πιστωτική διευκόλυνση επιτρέπει την παροχή δανειακών κεφαλαίων για Ε&Κ: «Υπηρεσία παροχής δανείων και εγγυήσεων της Ένωσης για έρευνα και καινοτομία»

  Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου — για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας οι οποίες απαιτούν ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας με υψηλό δυναμικό αριστείας.

  Σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια — δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άλλες μορφές δανειοδότησης και κεφαλαίων κινδύνου — για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας οι οποίες απαιτούν ριψοκίνδυνες επενδύσεις προκειμένου να αποδώσουν καρπούς. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλό δυναμικό αριστείας. Η έμφαση θα δοθεί περισσότερο στον κίνδυνο που έχει σχέση με το έργο παρά στον κίνδυνο που έχει σχέση με την εταιρεία ειδικά για τις ΜΜΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία κρίσιμης μάζας και να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με γνώμονα ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας, θα στοχεύουν σε δραστηριότητες που προκύπτουν από άλλες ενέργειες χρηματοδοτούμενες βάσει του «Ορίζοντας 2020», περιλαμβανομένης της στήριξης της Φάσης 3 του νέου ειδικού μέσου για τις ΜΜΕ.

   

  Δεδομένου ότι ένας εκ των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» είναι να συμβάλει στη γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ της Ε&Α και της καινοτομίας, βοηθώντας να μπουν στην αγορά νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο του σταδίου εξακρίβωσης του εφικτού στη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων, καθιερώνονται μηχανισμοί που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των φάσεων εξακρίβωσης του εφικτού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικύρωση της σημασίας, της συνάφειας και της μελλοντικής καινοτόμου επίδρασης των μεταφερόμενων αποτελεσμάτων έρευνας ή εφευρέσεων.

  Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι δυνητικά νομικές οντότητες κάθε μεγέθους οι οποίες μπορούν να δανειστούν και να επιστρέψουν τα χρήματα και, ιδίως, οι ΜΜΕ που έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν καινοτομία και να αναπτυχθούν γρήγορα, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι μεγάλες εταιρείες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, οι ερευνητικές υποδομές και οι υποδομές καινοτομίας, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και φορείς ή έργα ειδικού σκοπού.

  Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι δυνητικά νομικές οντότητες κάθε μεγέθους οι οποίες μπορούν να δανειστούν και να επιστρέψουν τα χρήματα και, ιδίως, οι ΜΜΕ που έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν καινοτομία και να αναπτυχθούν γρήγορα, οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι μεγάλες εταιρείες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, οι ερευνητικές υποδομές και οι υποδομές καινοτομίας, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και φορείς ή έργα ειδικού σκοπού.

  Η χρηματοδότηση της πιστωτικής διευκόλυνσης θα έχει δύο κύριες συνιστώσες:

  Η χρηματοδότηση της πιστωτικής διευκόλυνσης θα έχει δύο κύριες συνιστώσες:

  (1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία.

  (1) Με βάση τη ζήτηση παρέχονται δάνεια και εγγυήσεις σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, με ειδική στήριξη δικαιούχων όπως οι ΜΜΕ και οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στη σταθερή και συνεχή ανάπτυξη που παρατηρείται στον όγκο των δανείων της ΧΔΚΚ, τα οποία εξαρτώνται από τη ζήτηση. Δυνάμει του σκέλους για τις ΜΜΕ, θα στηριχθούν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και άλλων οντοτήτων που επικεντρώνονται στην Ε&Α ή/και στην καινοτομία, όπως χρηματοδότηση που στηρίζεται σε πνευματική ιδιοκτησία ή χρήση άυλων περιουσιακών στοιχείων ως εγγύησης.

  (2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές έρευνας και καινοτομίας των τομεακών πολιτικών στόχων.

  (2) Με βάση τους στόχους δίνεται έμφαση σε πολιτικές και κύριους τομείς καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της βιώσιμης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και την παροχή περιβαλλοντικών και άλλων δημόσιων αγαθών. Η συνιστώσα αυτή θα βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις πτυχές έρευνας και καινοτομίας των τομεακών πολιτικών στόχων.

  β) Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής επιτρέπει την εισφορά ιδίων κεφαλαίων για Ε&Κ: «Μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής της Ένωσης για έρευνα και καινοτομία»

  β) Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής επιτρέπει την εισφορά ιδίων κεφαλαίων για Ε&Κ: «Μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής της Ένωσης για έρευνα και καινοτομία»

  Σκοπός είναι να συμβάλλει στην εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου και να παράσχει ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης και χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων από το προλειτουργικό στάδιο έως την ανάπτυξη και επέκταση. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2010» και των σχετικών πολιτικών.

  Σκοπός είναι να συμβάλλει στην εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου και να παράσχει ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης και χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων από το προλειτουργικό στάδιο έως την ανάπτυξη και επέκταση. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2010» και των σχετικών πολιτικών.

  Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι δυνητικά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που εκτελούν ή αρχίζουν να επιδίδονται σε δραστηριότητες καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες ΜΜΕ και στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες.

  Οι στοχευόμενοι τελικοί δικαιούχοι είναι δυνητικά επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που εκτελούν ή αρχίζουν να επιδίδονται σε δραστηριότητες καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες ΜΜΕ και στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου πρώιμου σταδίου που παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οιονεί ίδια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης) σε μεμονωμένες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προβεί σε επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής θα επικεντρωθεί σε επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου που παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οιονεί ίδια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης) σε πρώιμου σταδίου, μεμονωμένες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Η διευκόλυνση θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προβεί σε επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής στήριξη κατά τη φάση εκκίνησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στη ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, όπου τα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου και άλλοι ανάλογοι ενδιάμεσοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύσουν.

  Η διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής, η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στη ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου, όπου τα επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου και άλλοι ανάλογοι ενδιάμεσοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις στις οποίες θα επενδύσουν.

  Η ειδική στόχευση μπορεί να εφαρμοστεί για να βοηθήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, με βάση τη θετική εμπειρία του προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, με ειδική στόχευση στην οικολογική καινοτομία.

  Η ειδική στόχευση εφαρμόζεται για να βοηθήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, με βάση τη θετική εμπειρία του προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, με ειδική στόχευση στην οικολογική καινοτομία, ιδιαίτερα για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τις προσδιορισθείσες κοινωνιακές προκλήσεις.

   

  Το στάδιο της εξακρίβωσης του εφικτού στηρίζει τις διαδικασίες μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας στα στάδια πριν από τη βιομηχανική εφαρμογή, με στόχο την επαλήθευση και, ενδεχομένως, την αύξηση της καινοτόμου επίδρασης που έχει η μεταφορά αυτή στην αγορά, μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και τους εγγενείς κινδύνους που έχει για τον παραγωγικό τομέα η μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας και των εφευρέσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της δημόσιας έρευνας.

  Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά προλειτουργικά κεφάλαια, φορείς συνεπένδυσης τους επονομαζόμενους «επιχειρηματικούς αγγέλους», περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, πλατφόρμες ανταλλαγής και εμπορίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου σταδίου.

  Το σκέλος «εκκίνηση», στηρίζοντας το προλειτουργικό στάδιο και το πρώιμο στάδιο, επιτρέπει τις επενδύσεις με εισφορά ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, σε οργανισμούς μεταφοράς γνώσης, προλειτουργικά κεφάλαια, διασυνοριακά προλειτουργικά κεφάλαια και κεφάλαια πρώιμου σταδίου, φορείς συνεπένδυσης τους επονομαζόμενους «επιχειρηματικούς αγγέλους», περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, πλατφόρμες ανταλλαγής και εμπορίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικά κεφάλαια πρώιμου σταδίου και τα κεφάλαια που επενδύονται ως κεφάλαια εκκίνησης για τις διασυνοριακές δραστηριότητες, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη (EFG) στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ.

  Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου, και στην πλειονότητά τους επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο που στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Το σκέλος «ανάπτυξη» επιτρέπει τις επενδύσεις στο στάδιο της επέκτασης και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την EFG, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα τα οποία δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου, και στην πλειονότητά τους επικεντρώνονται σε ένα θεματικό πεδίο που στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Τροπολογία  134

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος 2 – ενότητα 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Έχοντας υπόψη την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η συγκρότηση ενός ταμείου κεφαλαίων κινδύνου σε δοκιμαστική βάση έως την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.

  Αιτιολόγηση

  Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου αποτελούν ζωτική πηγή χρηματοδότησης για χιλιάδες καινοτόμες νεοεμφανιζόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ΜΜΕ με δυναμικό για ταχεία ανάπτυξη, που συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, διότι το επιχειρηματικό τους πρότυπο είναι μεν πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Η εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου για ένα ταμείο αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης του κοινοτικού προϋπολογισμού, θα συνέβαλλε στην καταπολέμηση της κρίσης.

  Τροπολογία  135

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος 2 – ενότητα 2 – σημείο 2.3 – στοιχείο β – παράγραφος 7β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων, έχει τεθεί σε λειτουργία, μαζί με τη διευκόλυνση EFG, ως ενιαίο και ολοκληρωμένο μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων με επιχειρηματικό κεφάλαιο, από τη φάση εκκίνησης έως τη φάση ανάπτυξης.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι 2 μηχανισμοί υποστήριξης του επιχειρηματικού κεφαλαίου των προγραμμάτων H2020 και COSME, θα πρέπει να αποτελούν στην πράξη ένα ενιαίο μέσο ολοκληρωμένης χρηματοδότησης ώστε να είναι αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς,

  Τροπολογία  136

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – Μέρος II – ενότητα 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

  3. καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

  3.1 Ειδικός στόχος

  3.1 Ειδικός στόχος

  Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της ανάπτυξης μέσω της αύξησης των επιπέδων καινοτομίας στις ΜΜΕ καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον κύκλο καινοτομίας, για όλους τους τύπους καινοτομίας, δημιουργώντας έτσι γρηγορότερα αναπτυσσόμενες, διεθνώς δραστήριες ΜΜΕ.

  Ο ειδικός στόχος είναι η τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αύξησης των επιπέδων καινοτομίας στις ΜΜΕ καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες τους σε καινοτομία καθ’ όλο τον κύκλο καινοτομίας, για όλους τους τύπους καινοτομίας, δημιουργώντας έτσι γρηγορότερα αναπτυσσόμενες, διεθνώς δραστήριες ΜΜΕ.

  Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, η έρευνα και η καινοτομία στις ΜΜΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως της εμβληματικής πρωτοβουλίας της «Ένωση Καινοτομίας».

  Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, η έρευνα και η καινοτομία στις ΜΜΕ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως της εμβληματικής πρωτοβουλίας της «Ένωση Καινοτομίας».

  Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία και στην απασχόληση, και το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας τους - προβλήματα που σχετίζονται με το μέγεθός τους για να γίνουν περισσότερο καινοτόμες και ανταγωνιστικότερες. Παρά το γεγονός ότι την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον με ολοένα και πιο αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους για καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, να αφομοιώσουν και να εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους.

  Ωστόσο, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν - παρά το σημαντικό μερίδιό τους στην οικονομία και στην απασχόληση, και το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας τους ποικίλα προβλήματα για να γίνουν περισσότερο καινοτόμες και ανταγωνιστικότερες, όπως μεταξύ άλλων έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση της καινοτομίας, αδυναμίες στη δικτύωση και τη συνεργασία με εξωτερικά μέρη και ανεπαρκή χρήση δημοσίων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Παρά το γεγονός ότι την Ευρώπη καταγράφεται ο ίδιος αριθμός νεοσύστατων εταιρειών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ συναντούν περισσότερες δυσκολίες στο να μετατραπούν σε μεγάλες εταιρείες από ό,τι οι ομόλογές τους εταιρείες στις ΗΠΑ. Το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον με ολοένα και πιο αλληλένδετες αξιακές αλυσίδες ασκεί επάνω τους επιπρόσθετη πίεση. Οι ΜΜΕ πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να δημιουργήσουν, να αφομοιώσουν και να εμπορευματοποιήσουν νέες γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες ταχύτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό να ανταγωνιστούν επιτυχώς στις ταχέως εξελισσόμενες παγκόσμιες αγορές. Η πρόκληση είναι να τονωθεί περισσότερο η καινοτομία στις ΜΜΕ, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους.

  Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να συμπληρώσουν τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων φορέων σχετικών με την καινοτομία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική καινοτομία περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από πλευράς ζήτησης, και να υποστηριχθεί ο συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των αγορών και των επιχειρηματικών μοντέλων.

  Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν να συμπληρώσουν τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα επιχειρηματικής καινοτομίας, να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και άλλων φορέων σχετικών με την καινοτομία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας/ανάπτυξης και επιτυχούς πρόσληψης από την αγορά, να παρασχεθεί ένα φιλικότερο για την επιχειρηματική καινοτομία περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων από πλευράς ζήτησης, καθώς και μέτρων που έχουν ως στόχο να δοθεί ώθηση στη μεταφορά γνώσης από τον δημόσιο χώρο, και να υποστηριχθεί ο συνυπολογισμός της μεταβαλλόμενης φύσης των διαδικασιών καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των αγορών και των επιχειρηματικών μοντέλων.

  Θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με τις ειδικές πολιτικές της Ένωσης για τη βιομηχανία, ιδίως με το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ και τα ταμεία για την πολιτική συνοχής, με σκοπό τη διασφάλιση συνεργειών και συνεκτικής προσέγγισης.

  Θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με τις ειδικές πολιτικές της Ένωσης για τη βιομηχανία, ιδίως με το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ και τα ταμεία για την πολιτική συνοχής, με σκοπό τη διασφάλιση συνεργειών και συνεκτικής προσέγγισης.

  3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  3.2. Σκεπτικό και προστιθέμενη αξία της ΕΕ

  Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

  Οι ΜΜΕ αποτελούν κύριο μοχλό καινοτομίας, χάρη στην ικανότητά τους να μετασχηματίζουν γρήγορα και αποδοτικά νέες ιδέες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις. Χρησιμεύουν ως σημαντικοί δίαυλοι διάδοσης γνώσεων, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά. Την τελευταία εικοσαετία έχει αποδειχθεί ότι ολόκληροι τομείς έχουν ανανεωθεί και νέες βιομηχανίες έχουν δημιουργηθεί υπό την αιγίδα καινοτόμων ΜΜΕ. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των νεοεμφανιζόμενων βιομηχανιών και την επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

  Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να καινοτομήσουν. Πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται προκειμένου να επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία. Πράττοντάς το θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

  Οι ΜΜΕ μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αποτελούν σημαντικότερο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας από ό, τι άλλων περιοχών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι οι τύποι ΜΜΕ μπορούν να καινοτομήσουν. Πρέπει να υποστηρίζονται προκειμένου να επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία αλλά και να ενισχύουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται διεργασίες καινοτομίας. Πράττοντάς το θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό καινοτομίας της εσωτερικής αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), ώστε να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις.

  Η συμμετοχή στην έρευνα και την καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την ικανότητά τους να παράγουν, να απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες γνώσεις, ενισχύει την οικονομική εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις επιδόσεις έναντι των υπολοίπων.

  Η συμμετοχή στην έρευνα και την καινοτομία της Ένωσης ενισχύει την ικανότητα Ε&Α και την τεχνολογική ικανότητα των ΜΜΕ, αυξάνει την ικανότητά τους να παράγουν, να απορροφούν και να χρησιμοποιούν νέες γνώσεις, ενισχύει την οικονομική εκμετάλλευση νέων λύσεων, προωθεί την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, προάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερες αγορές και διεθνοποιεί τα δίκτυα γνώσης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που έχουν καθιερώσει μια σωστή διαχείριση της καινοτομίας, με αποτέλεσμα συχνά να βασίζονται σε εξωτερική εμπειρογνωσία και δεξιότητες, υπερτερούν ως προς τις επιδόσεις έναντι των υπολοίπων. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν, επίσης, καθοριστικό ρόλο ως αποδέκτες των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων, συμβάλλοντας στο να μεταφέρονται στην αγορά οι καινοτομίες που προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγεται στα πανεπιστήμια, στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και στις ΜΜΕ που επιτελούν ερευνητικό έργο.

   

  Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση ορισμένων προβλημάτων τους που σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η πρόσβαση στις τεχνολογικές και επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

  Οι διασυνοριακές συνεργασίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής καινοτομίας των ΜΜΕ στην υπερκέραση ορισμένων προβλημάτων τους που σχετίζονται με το μέγεθος, όπως η πρόσβαση στις τεχνολογικές και επιστημονικές δεξιότητες και σε νέες αγορές. Συμβάλλουν στο να μετατραπούν οι ιδέες σε κέρδη και εταιρική ανάπτυξη, και ως αντάλλαγμα στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνολογίας προς τις ΜΜΕ μπορεί να είναι βασικές συνιστώσες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του δυναμικού καινοτομίας τους.

  Τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία συχνά στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα ταμεία για την πολιτική συνοχής οφείλουν να διαδραματίσουν κύριο ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής μιας «κλίμακας αριστείας» για τις ΜΜΕ προκειμένου να εκπονήσουν άριστα έργα τα οποία θα μπορούν να ανταγωνιστούν για χρηματοδότηση δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, πολύ λίγα μόνο εθνικά και περιφερειακά προγράμματα παρέχουν χρηματοδότηση σε διακρατικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται από ΜΜΕ, στη διάδοση σε ολόκληρη την Ένωση και στη χρήση καινοτόμων λύσεων ή σε διασυνοριακές υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας. Η πρόκληση συνίσταται στο να παρασχεθεί στις ΜΜΕ μια ανοικτή στήριξη σε θεματικό επίπεδο για την υλοποίηση διεθνών έργων σύμφωνα με τις στρατηγικές καινοτομίας των εταιρειών. Συνεπώς, οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του αντικτύπου τους και το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας.

  Τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία συχνά στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των ΜΜΕ. Ειδικότερα, τα ταμεία για την πολιτική συνοχής οφείλουν να διαδραματίσουν κύριο ρόλο μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής μιας «κλίμακας αριστείας» για τις ΜΜΕ προκειμένου να εκπονήσουν άριστα έργα τα οποία θα μπορούν να ανταγωνιστούν για χρηματοδότηση δυνάμει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, πολύ λίγα μόνο εθνικά και περιφερειακά προγράμματα παρέχουν χρηματοδότηση σε διακρατικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται από ΜΜΕ, στη διάδοση σε ολόκληρη την Ένωση και στη χρήση καινοτόμων λύσεων ή σε διασυνοριακές υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας. Η πρόκληση συνίσταται στο να παρασχεθεί στις ΜΜΕ μια ανοικτή στήριξη σε θεματικό επίπεδο για την υλοποίηση διεθνών έργων σύμφωνα με τις στρατηγικές καινοτομίας των εταιρειών. Συνεπώς, οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του αντικτύπου τους και το άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας.

  3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  3.3. Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων

  α) Εξορθολογισμός της στήριξης στις ΜΜΕ

  α) Στήριξη των ΜΜΕ με ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ

  Οι ΜΜΕ θα στηριχθούν από ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Για το σκοπό αυτό, ένα ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να μεγεθυνθούν και να διεθνοποιηθούν. Θα προβλέπεται για όλους τους τύπους καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών στις υπηρεσίες, των μη τεχνολογικών καινοτομιών και των κοινωνικών καινοτομιών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες καινοτομίες και αυξάνοντας την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα.

  Επιπλέον, ένα ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ θα παρέχει σταδιακή και απρόσκοπτη στήριξη που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας. Το μέσο για τις ΜΜΕ θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους καινοτομίας στις ΜΜΕ που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες να αναπτυχθούν, να μεγεθυνθούν, να διεθνοποιηθούν και να καινοτομήσουν, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εφευρέσεις, και στις ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ θα είναι οι κύριοι αιτούντες, αλλά θα ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα και άλλες επιχειρήσεις. Θα προβλέπεται για όλους τις τύπους καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών τις υπηρεσίες, των μη τεχνολογικών καινοτομιών και των κοινωνικών καινοτομιών, δεδομένου ότι κάθε δραστηριότητα έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ γεφυρώνοντας το χάσμα χρηματοδότησης κατά την πρώιμη φάση της έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου, τονώνοντας τις ρηξικέλευθες καινοτομίες και αυξάνοντας την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στον ιδιωτικό τομέα. Το μέσο θα παρέχει σήμα ποιότητας για τις επιτυχημένες ΜΜΕ προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.

   

  Το μέσο θα λειτουργεί υπό ενιαία διαχειριστική δομή, με ελαφρύ διοικητικό καθεστώς και ενιαίο σημείο υποβολής αιτήσεων. Θα υλοποιηθεί με λογική «από τη βάση προς την κορυφή», με ανοιχτές προσκλήσεις.

   

  Θα προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω μέσο, με αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών όπως το Δίκτυο της Ευρώπης των Επιχειρήσεων και άλλοι πάροχοι καινοτόμων υπηρεσιών και συστήματα εποπτείας/καθοδήγησης.

  Για όλους τους ειδικούς στόχους που αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, από το οποίο θα διατεθούν ποσά υπέρ αυτών.

  Για όλους τους ειδικούς στόχους που αφορούν τις κοινωνιακές προκλήσεις και την υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες θα εφαρμοστεί το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ. Το μέσο αυτό δημιουργεί την απαραίτητη ευελιξία για να καταστεί δυνατή η ένταξη των ΜΜΕ σε ερευνητικά έργα στο στάδιο της εκτέλεσης και για χρονική διάρκεια μικρότερη από τη συνολική διάρκεια των έργων.

   

  Το μέσο για τις ΜΜΕ μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει ως μέσο προεμπορικών συμβάσεων ή συμβάσεων για καινοτόμες λύσεις.

  β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας

  β) Στήριξη σε ΜΜΕ έντασης έρευνας

  Σκοπός είναι η προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α. Μια ειδική δράση θα στοχεύει τις ΜΜΕ έντασης έρευνας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες επιδεικνύουν ικανότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

  Σκοπός είναι η προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες της αγοράς των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε&Α. Μια ειδική δράση θα στοχεύει τις ΜΜΕ έντασης έρευνας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες επιδεικνύουν ικανότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

  γ) Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ

  γ) Ένταξη της στήριξης των ΜΜΕ σε όλες τις πολιτικές και ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

  Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών μέτρων για τις ΜΜΕ και συμπληρώνουν τα εν λόγω ειδικά μέτρα σε ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», κυρίως με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ.

  Οι ΜΜΕ στηρίζονται από ολόκληρο το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Για τον σκοπό αυτό, θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στην υλο