ZPRÁVA o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění)

19. 12. 2012 - (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Monica Luisa Macovei
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)


Postup : 2008/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0432/2012
Předložené texty :
A7-0432/2012
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění)

(COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0254),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0148/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[1],

–   s ohledem na dopis, který dne 20. září 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0432/2013),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Společná azylová politika včetně společného evropského azylového systému je nedílnou součástí cíle Evropské unie spočívajícího v postupném vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného těm, kteří donuceni okolnostmi oprávněně hledají mezinárodní ochranu v Unii.

(2) Společná azylová politika včetně společného evropského azylového systému je nedílnou součástí cíle Evropské unie spočívajícího v postupném vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného těm, kteří donuceni okolnostmi hledají mezinárodní ochranu v Unii.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Pro účely použití nařízení Rady (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] , je nezbytné zjistit totožnost žadatelů o poskytnutí mezinárodní ochrany a osob zadržených ve spojitosti s neoprávněným překročením vnějších hranic Společenství. Pro účinné použití nařízení Rady (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] , zejména čl. 18 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení, je rovněž žádoucí umožnit každému členskému státu ověřit, zda státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti zdržující se nedovoleně na jeho území již požádali o mezinárodní ochranu v jiném členském státě.

(4) Pro účely použití nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…] ze dne ... [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], je nezbytné zjistit totožnost žadatelů o poskytnutí mezinárodní ochrany a osob zadržených ve spojitosti s neoprávněným překročením vnějších hranic Unie. Pro účinné použití nařízení (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]* , zejména čl. 18 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného nařízení, je rovněž žádoucí umožnit každému členskému státu ověřit, zda státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti zdržující se nedovoleně na jeho území již požádali o mezinárodní ochranu v jiném členském státě.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

 

(Výraz „Společenství“ se nahrazuje výrazem „Unie“ v celém textu.)

Odůvodnění

Jde o technickou změnu, jejímž cílem je uvést znění do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V boji proti teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům je nezbytné, aby donucovací orgány měly úplné a aktuální informace, jestliže mají vykonávat své úkoly. Informace obsažené v systému EURODAC jsou nezbytné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Proto by měly být na základě podmínek stanovených v tomto nařízení údaje v systému EURODAC dostupné určeným orgánům členských států a Europolu pro porovnání.

vypouští se

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Pravomocemi k přístupu do systému EURODAC udělenými donucovacím orgánům by nemělo být dotčeno právo žadatelů o mezinárodní ochranu na řádné vyřízení jejich žádosti v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto právo by rovněž nemělo být dotčeno „shodou“ zjištěnou systémem EURODAC a následným postupem podle rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie1, a tato situace by také neměla být důvodem ke zpomalení procesu posuzování žádosti žadatele o mezinárodní ochranu.

 

______________

 

1 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89.

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy nezaváděly takové postupy, které by kladné posouzení žádosti o azyl spojily s případným výsledkem zjištěným v systému EURODAC, neboť pro žádost o azyl je relevantní pouze její konečné posouzení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Europolu by měl být přístup k údajům systému EURODAC poskytnut pouze v určitých případech, za určitých okolností a za přísných podmínek.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Ačkoliv původní účel zřízení systému EURODAC nevyžadoval nástroj pro žádosti o porovnávání údajů s databází na základě latentního otisku, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, takový nástroj je základním nástrojem v oblasti policejní spolupráce. Možnost porovnat latentní otisk s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému EURODAC, poskytne určeným orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky jediným důkazem dostupným na místě trestného činu.

(12) Ačkoliv původní účel zřízení systému EURODAC nevyžadoval nástroj pro žádosti o porovnávání údajů s databází na základě latentního otisku, který je daktyloskopickou stopou, jež může být nalezena na místě trestného činu, takový nástroj je základním nástrojem v oblasti policejní spolupráce. Možnost porovnat v případech, kdy existuje důvodné podezření, že pachatel nebo oběť mohou patřit do jedné z kategorií osob, kterých se týká toto nařízení, latentní otisk s údaji o otiscích prstů, které jsou uloženy v systému EURODAC, poskytne určeným orgánům členských států velmi cenný nástroj při prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, například když jsou latentní otisky jediným důkazem dostupným na místě trestného činu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že systém EURODAC by měl být využíván pouze v případech, kdy existuje důvodné podezření, že žadatel o azyl nebo jiná osoba, které se týká nařízení EURODAC, byla pachatelem nebo obětí trestného činu, je třeba tuto zásadu zdůraznit v případech, kdy policie shromažďuje otisky nalezené na místě činu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Výsledky porovnávání by měly být neprodleně kontrolovány v členském státě původu odborníkem na daktyloskopii. Konečné určení totožnosti by měl provést členský stát původu ve spolupráci s dotčenými členskými státy na základě článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [.../...] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Informace obdržené od ústředního systému, které se vztahují k jiným údajům jevícím se jako nespolehlivé, by měly být vymazány, jakmile se nespolehlivost těchto údajů potvrdí.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Toto nařízení stanoví rovněž podmínky, za kterých by měly být povoleny žádosti o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji systému EURODAC pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, a nezbytné záruky pro zajištění ochrany práva na soukromí fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovány v systému EURODAC.

(13) Toto nařízení stanoví rovněž podmínky, za kterých by měly být povoleny žádosti o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji systému EURODAC pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, a nezbytné záruky pro zajištění ochrany práva na soukromí fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovány v systému EURODAC. Tyto podmínky by měly zohlednit především skutečnost, že databáze systému EURODAC obsahuje otisky prstů osob, na něž se z právního hlediska vztahuje presumpce, že v jejich rejstříku trestů nefiguruje žádný záznam.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je vhodné rozšířit působnost tohoto nařízení tak, aby se vztahovalo i na žadatele o doplňkovou ochranu a na osoby, které této ochrany požívají, s cílem zajistit stejné zacházení pro všechny žadatele o mezinárodní ochranu a osoby, jimž byla tato ochrana poskytnuta, jakož i s cílem zajistit soulad se stávajícím acquis EU v oblasti azylu, zejména se směrnicí Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany1 a s nařízením (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

(14) Je vhodné rozšířit působnost tohoto nařízení tak, aby se vztahovalo i na žadatele o doplňkovou ochranu a na osoby, které této ochrany požívají, s cílem zajistit stejné zacházení pro všechny žadatele o mezinárodní ochranu a osoby, jimž byla tato ochrana poskytnuta, jakož i s cílem zajistit soulad se stávajícím acquis EU v oblasti azylu, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany1 a s nařízením (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

________________

________________

1 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.

1 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Členské státy by měly zajistit předávání údajů o otiscích prstů v kvalitě dostatečné pro účely porovnávání prostřednictvím počítačového systému rozpoznávání otisků prstů. Všechny orgány s právem přístupu do systému EURODAC by měly investovat do odpovídající odborné přípravy a nezbytného technického vybavení. Orgány s právem přístupu do systému EURODAC by měly informovat agenturu o specifických potížích, s nimiž se v souvislosti s kvalitou údajů setkají, v zájmu jejich vyřešení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Nemůže-li žadatel o mezinárodní ochranu dočasně nebo trvale poskytnout otisky prstů („nezařazení do systému“), nemělo by to mít nepříznivý vliv na právní postavení tohoto žadatele.

Odůvodnění

V článcích 9, 14 a 17 návrhu se předpokládá přechodná situace, v níž nelze jednotlivci dotčenému tímto opatřením sejmout otisky prstů. Je třeba jednoznačně uvést, že dočasné či trvalé nezařazení do systému by nemělo mít na daného jednotlivce nepříznivý vliv.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Shody nalezené v systému EURODAC by měl ověřovat odborník na daktyloskopii s cílem zajistit přesné stanovení odpovědnosti podle nařízení (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

(17) Shody nalezené v systému EURODAC by měl ověřovat vyškolený odborník na daktyloskopii s cílem zajistit přesné stanovení odpovědnosti podle nařízení (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Žádosti o porovnání s údaji uloženými v ústřední databázi EURODAC vydávají provozní jednotky v rámci určených orgánů národnímu přístupovému bodu prostřednictvím orgánu provádějícího ověření a tyto žádosti musí být odůvodněné. Provozní jednotky v rámci určených orgánů, které jsou oprávněny požadovat porovnání s údaji systému EURODAC, nejednají jako orgány provádějící ověření. Orgány provádějící ověření by měly odpovídat za zajištění naprostého dodržování podmínek přístupu stanovených v tomto nařízení. Orgány provádějící ověření by pak měly prostřednictvím národního přístupového bodu zaslat žádost o porovnání do ústředního systému EURODAC po ověření, zda jsou splněny všechny podmínky pro přístup. Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je nezbytný včasný přístup v zájmu reakce na konkrétní a aktuální hrozbu související s teroristickými trestnými činy a závažnou trestnou činností, by měly orgány provádějící ověření zpracovat žádost okamžitě a až následně provést ověření.

(25) Žádosti o porovnání s údaji uloženými v ústřední databázi EURODAC by měly vydávat provozní jednotky v rámci určených orgánů národnímu přístupovému bodu prostřednictvím orgánu provádějícího ověření a tyto žádosti by měly být odůvodněné. Provozní jednotky v rámci určených orgánů, které jsou oprávněny požadovat porovnání s údaji systému EURODAC, by neměly jednat jako orgány provádějící ověření. Orgány provádějící ověření by měly být nezávislé na určených orgánech a měly by odpovídat za zajištění naprostého dodržování podmínek přístupu stanovených v tomto nařízení. Orgány provádějící ověření by pak měly prostřednictvím národního přístupového bodu zaslat žádost o porovnání do ústředního systému EURODAC po ověření, zda jsou splněny všechny podmínky pro přístup. Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je nezbytný včasný přístup v zájmu reakce na konkrétní a aktuální hrozbu související s teroristickými trestnými činy a závažnou trestnou činností, by měly orgány provádějící ověření zpracovat žádost okamžitě a až následně provést ověření.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, mohou být určený orgán a orgán provádějící ověření součástí stejné organizace, orgán provádějící ověření by však měl být v rámci příslušné institucionální struktury nezávislý.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Pro účely ochrany osobních údajů a s cílem vyloučit systematická porovnávání, která by měla být zakázána, by měly být údaje systému EURODAC zpracovávány pouze případ od případu a je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Přístup by měl být navíc povolen pouze tehdy, vyjde-li negativní výsledek porovnávání s vnitrostátními databázemi členského státu a s automatizovanými databázemi otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Tato podmínka si vyžádá, aby bylo nejprve uplatňováno rozhodnutí Rady, jelikož porovnávání v systému EURODAC pro účely vymáhání práva bude povoleno až po provedení výše uvedených kroků. Ke specifickému případu dochází zejména, když je žádost o porovnání spojena se specifickou a konkrétní situací nebo se specifickým a konkrétním nebezpečím souvisejícím s teroristickým nebo jiným závažným trestným činem nebo s určitými osobami, u nichž se lze ze závažných důvodů domnívat, že spáchají nebo spáchaly teroristické trestné činy nebo jiné závažné trestné činy. Ke specifickému případu také dochází, když je žádost o porovnání spojena s osobou, která je obětí teroristického nebo jiného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by tak měly žádat o porovnání s údaji systému EURODAC pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takové porovnání poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického nebo jiného závažného trestného činu.

(26) Pro účely ochrany osobních údajů a s cílem vyloučit systematická porovnávání, která by měla být zakázána, by měly být údaje systému EURODAC zpracovávány pouze případ od případu a je-li to nezbytné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Přístup by měl být navíc povolen pouze tehdy, vyjde-li negativní výsledek porovnávání s vnitrostátními databázemi členského státu a s automatizovanými databázemi otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Tato podmínka si vyžádá, aby bylo nejprve uplatňováno rozhodnutí Rady 2008/615/SVV, jelikož porovnávání v systému EURODAC pro účely vymáhání práva bude povoleno až po provedení výše uvedených kroků. Dříve, než budou vyhledávat v systému EURODAC, by určené orgány rovněž měly v případě potřeby konzultovat Vízový informační systém v souladu s rozhodnutím Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů1. Ke specifickému případu dochází zejména, když je žádost o porovnání spojena se specifickou a konkrétní situací nebo se specifickým a konkrétním nebezpečím souvisejícím s teroristickým nebo jiným závažným trestným činem nebo s určitými osobami, u nichž se lze ze závažných důvodů domnívat, že spáchají nebo spáchaly teroristické trestné činy nebo jiné závažné trestné činy. Ke specifickému případu také dochází, když je žádost o porovnání spojena s osobou, která je obětí teroristického nebo jiného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by tak měly žádat o porovnání s údaji systému EURODAC pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takové porovnání poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického nebo jiného závažného trestného činu.

 

___________________

 

1 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Aby mohly být osobní údaje účinně srovnávány a sdíleny, měly by členské státy plně provést a uplatňovat platné mezinárodní dohody a právní předpisy Unie v oblasti výměny osobních údajů, obzvláště pak rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) V souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy, nemůže být cílů zamýšlených opatření, jmenovitě vytvoření systému pro porovnávání údajů o otiscích prstů na pomoc při provádění přistěhovalecké politiky Unie , z podstaty uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie . V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v uvedeném článku, nepřesahuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, jmenovitě vytvoření systému pro porovnávání údajů o otiscích prstů na pomoc při provádění přistěhovalecké politiky Unie, nemůže být z podstaty uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie v souladu s zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v témže článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Přenosy údajů získaných podle tohoto nařízení třetím zemím, mezinárodním organizacím nebo soukromým subjektům by měly být zakázány, aby se zajistilo právo na azyl a aby se zaručilo, že údaje žadatelů o mezinárodní ochranu nebudou poskytnuty žádné třetí zemi. Tímto zákazem není dotčeno právo členských států na předávání těchto údajů do třetích zemí, na které se vztahuje nařízení (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], aby se zajistilo, že členské státy mají možnost spolupracovat s těmito třetími zeměmi pro účely tohoto nařízení.

(33) Přenosy údajů získaných podle tohoto nařízení třetím zemím, mezinárodním organizacím nebo soukromým subjektům by měly být zakázány, aby se zajistilo právo na azyl a aby se zaručilo, že údaje žadatelů o mezinárodní ochranu nebudou poskytnuty žádné třetí zemi. Zákaz přenosu údajů třetím zemím by se měl vztahovat jak na údaje systému EURODAC získané podle tohoto nařízení, tak i na osobní údaje, u nichž v návaznosti na jejich vyhledání v systému EURODAC proběhla dvoustranná výměna a jsou uchovávány nebo zpracovávány na vnitrostátní úrovni. Tímto zákazem by nemělo být dotčeno právo členských států na předávání těchto údajů do třetích zemí, na které se vztahuje nařízení (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]* , aby se zajistilo, že členské státy mají možnost spolupracovat s těmito třetími zeměmi pro účely tohoto nařízení. Toto právo by se nemělo vztahovat na přenosy údajů třetím zemím související s vymáháním práva.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Odůvodnění

Tento návrh doplňuje pozměňovací návrh k článku 35. Je důležité zajistit, aby riziko, že stát původu žadatele o azyl získá povědomí o jeho žádosti, bylo omezeno na minimum. Vzhledem k tomu, že se jedná o zranitelnou skupinu osob, měl by být přenos údajů třetím zemím související s vymáháním práva zakázán.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Na zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie se při uplatňování tohoto nařízení použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, zejména články 21 a 22 tohoto nařízení týkající se důvěrné povahy a bezpečnosti zpracování. Je však třeba objasnit určité body, které se týkají odpovědnosti při zpracování údajů a dohledu nad ochranou údajů.

(35) Na zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie se při uplatňování tohoto nařízení použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, zejména články 21 a 22 tohoto nařízení týkající se důvěrné povahy a bezpečnosti zpracování. Je však třeba objasnit určité body, které se týkají odpovědnosti při zpracování údajů a dohledu nad ochranou údajů, přičemž je třeba mít na paměti, že ochrana údajů je klíčovým faktorem pro úspěšné fungování systému EURODAC a že bezpečnost údajů, vysoká technická kvalita a zákonnost konzultací mají zásadní význam nejen pro zajištění hladkého a řádného fungování systému EURODAC, ale i pro usnadnění uplatňování nařízení (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a) Subjekt údajů by měl být informován o tom, pro jaké účely budou jeho údaje v rámci systému EURODAC zpracovávány, včetně popisu cílů nařízení (EU) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]* a způsobu, jímž mohou donucovací orgány jeho údaje využít.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Odůvodnění

Je užitečné zdůraznit, že čl. 29 odst. 1 stanoví také povinnost orgánů informovat subjekt údajů o tom, jakými způsoby mohou donucovací orgány jeho údaje využívat.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné pravidelně sledovat a hodnotit provoz EURODACu.

(37) Je vhodné pravidelně sledovat a hodnotit provoz systému EURODAC a mimo jiné také to, zda přístup k údajům pro účely vymáhání práva nevedl ke stigmatizaci žadatelů o mezinárodní ochranu, na což Komise upozornila ve svém posouzení souladu návrhu s Listinou základních práv. Agentura by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávu o činnostech ústředního systému.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Je nezbytné, aby členské státy byly informovány o stavu konkrétních azylových řízení s cílem umožnit řádné uplatňování nařízení (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

(39) Je nezbytné, aby členské státy byly informovány o stavu konkrétních azylových řízení s cílem umožnit řádné uplatňování nařízení (EU) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Toto nařízení dodržuje základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie a musí být uplatňováno v souladu s nimi. Toto nařízení především plně dodržuje právo jednotlivce na ochranu osobních údajů a právo na azyl.

(40) Toto nařízení dodržuje základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie a musí být uplatňováno v souladu s nimi. Cílem tohoto nařízení je především zajistit plné dodržování ochrany osobních údajů a práva žádat o azyl a prosazovat uplatňování článků 8 a 18 Listiny.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „osobou, jíž byla poskytnuta mezinárodní ochrana, státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti , kteří jsou uznáni za osoby, jež mají nárok na mezinárodní ochranu podle čl. 2 písm. a) směrnice Rady 2004/83/ES ;

d) „osobou požívající mezinárodní ochrany“ státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, jíž byla poskytnuta mezinárodní ochrana ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2011/95/EU;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „shodou“ existence shody nebo shod zjištěných ústředním systémem při porovnávání údajů o otiscích prstů zaznamenaných v ústřední databázi s údaji předanými členským státem, aniž je dotčen požadavek toho, aby členské státy ihned kontrolovaly výsledky porovnávání na základě čl. 18 odst. 4;

e) „shodou“ existence shody nebo shod zjištěných ústředním systémem při porovnávání údajů o otiscích prstů zaznamenaných v ústřední počítačové databázi s údaji předanými členským státem, aniž je dotčen požadavek toho, aby členské státy ihned kontrolovaly výsledky porovnávání na základě čl. 18 odst. 4;

Odůvodnění

Jde o technickou změnu, jejímž cílem je uvést znění do souladu se zněním čl. 3 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) počítačové ústřední databáze údajů o otiscích prstů (ústředního systému) složené z

a) počítačové ústřední databáze údajů o otiscích prstů (ústředního systému) složené z

– ústřední jednotky,

– ústřední jednotky,

záložního systému.

plánu k zajištění kontinuity provozu.

Odůvodnění

Systém tak zásadního významu, jako je EURODAC, by měl být zajištěn spolehlivým a prověřeným plánem k zajištění kontinuity provozu, nikoli pouze technickým systémem. Plán k zajištění kontinuity provozu by měl počítat i s dopady na ochranu údajů, bezpečnost a náklady pro případ, že dojde k závažnému narušení nebo katastrofám.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Postup snímání otisků prstů se určí a uplatňuje v souladu s vnitrostátními zvyklostmi daného členského státu a v souladu se zárukami stanovenými Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte.

5. Postup snímání otisků prstů se určí a uplatňuje v souladu s vnitrostátními zvyklostmi daného členského státu a v souladu se zárukami stanovenými Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte. Při uplatňování tohoto nařízení se členské státy řídí především nejlepšími zájmy dítěte.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení do souladu se směrnicí o minimálních normách pro řízení o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany v členských státech, která specifikuje, že při uplatňování nařízení by měly být na prvním místě nejlepší zájmy dítěte. Rovněž evropský inspektor ochrany údajů ve své zprávě o činnosti za období 2008–2009 zdůraznil práva osob, jejichž věk se odhaduje.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za provozní řízení systému EURODAC odpovídá agentura. Agentura ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby se pro ústřední systém vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

1. Za provozní řízení systému EURODAC odpovídá agentura. Agentura ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby se pro ústřední systém vždy využívaly nejlepší dostupné a nejbezpečnější technologie i techniky určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Provozní řízení systému EURODAC sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování jeho nepřetržité funkčnosti v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického vývoje nezbytných k tomu, aby systém fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality, zejména co se týče doby potřebné pro vyhledávání v ústředním systému.

5. Provozní řízení systému EURODAC sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování jeho nepřetržité funkčnosti v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického vývoje nezbytných k tomu, aby systém fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality, zejména co se týče doby potřebné pro vyhledávání v ústředním systému. Při vypracovávání plánu k zajištění kontinuity provozu se zohlední potřeby údržby i neočekávaný výpadek systému, včetně dopadu opatření k zajištění kontinuity provozu na zabezpečení a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí orgány, které jsou oprávněny využívat přístup k údajům systému EURODAC podle tohoto nařízení. Určenými orgány jsou orgány členských států, které jsou odpovědné za prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

1. Pro účely uvedené v čl. 1 odst. 2 určí členské státy orgány, které jsou oprávněny využívat přístup k údajům systému EURODAC podle tohoto nařízení. Určenými orgány jsou orgány členských států, které jsou odpovědné za prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Mezi určené orgány nepatří úřady či útvary, které odpovědné výhradně za zpravodajskou činnost související s vnitrostátní bezpečností.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát vede na vnitrostátní úrovni seznam provozních jednotek v rámci určených orgánů, které jsou oprávněny žádat o porovnání s údaji systému EURODAC prostřednictvím národního přístupového bodu.

3. Každý členský stát vede seznam provozních jednotek v rámci určených orgánů, které jsou oprávněny žádat o porovnání s údaji systému EURODAC prostřednictvím národního přístupového bodu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jeden vnitrostátní subjekt, který jedná jako jeho orgán provádějící ověření. Orgánem provádějícím ověření je orgán členského státu, který je odpovědný za prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

1. Každý členský stát určí jeden vnitrostátní subjekt, který jedná jako jeho orgán provádějící ověření. Orgánem provádějícím ověření je orgán členského státu, který je odpovědný za prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, a tento orgán jedná nezávisle na určených orgánech uvedených v článku 5 a nepřijímá od nich pokyny týkající se výsledku ověřování.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Právo přístupu do systému EURODAC mají v souladu s článkem 19 pouze řádně zmocnění pracovníci orgánu provádějícího ověření.

Odůvodnění

Toto ustanovení je převzato z rozhodnutí 2008/633/SVV o Vízovém informačním systému a je vhodné je doplnit do textu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Europol určí specializovanou jednotku s řádně zmocněnými zástupci Europolu, která jedná jako jeho orgán provádějící ověření, a určí se souhlasem každého členského státu národní přístupový bod tohoto členského státu, jenž jeho žádosti o porovnání údajů o otiscích prstů postupuje ústřednímu systému.

1. Europol určí specializovanou jednotku s řádně zmocněnými zástupci Europolu, která jedná jako jeho orgán provádějící ověření, přičemž jedná nezávisle na určených orgánech uvedených v článku 5 a nepřijímá od nich pokyny týkající se výsledku ověřování, a určí se souhlasem každého členského státu národní přístupový bod tohoto členského státu, jenž jeho žádosti o porovnání údajů o otiscích prstů postupuje ústřednímu systému.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Agentura každý měsíc vypracuje statistický přehled činnosti ústředního systému uvádějící především:

1. Vždy jednou za čtvrt roku vypracuje agentura statistický přehled činnosti ústředního systému, uvádějící především:

Odůvodnění

Vypracovávání statistického přehledu každý měsíc je příliš časté a nadměrně by zatížilo agenturu i orgány, které přehledy přijímají, přičemž by vzniklo riziko, že o hlášených činnostech neposkytnou relevantní představu.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) počet žádostí o označení a o zrušení označení, které byly předány v souladu s čl. 18 odst. 1 a 2;

f) počet žádostí o blokování a o odblokování, které byly předány v souladu s čl. 18 odst. 1 a 2;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na konci každého roku se sestaví statistický přehled složený z měsíčních statistických přehledů za daný rok , včetně údajů o počtu osob, u kterých byly zaznamenány shody podle písmen b), c) a d). Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát.

2. Na konci každého roku se sestaví statistický přehled složený z čtvrtletních statistických přehledů za daný rok, včetně údajů o počtu osob, u kterých byly zaznamenány shody podle písmen b), c) a d). Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát. Výsledek je zveřejněn.

Odůvodnění

Vypracovávání statistického přehledu každý měsíc je příliš časté a nadměrně by zatížilo agenturu i orgány, které přehledy přijímají, přičemž by vzniklo riziko, že o hlášených činnostech neposkytnou relevantní představu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Shromažďování, předávání a porovnávání otisků prstů

Shromažďování, předávání a porovnávání údajů o otiscích prstů

Odůvodnění

Technická změna (uvedení znění do souladu s nadpisy článků 14 a 17).

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1, není-li možné sejmout otisky prstů žadatele z důvodu opatření přijatých k zajištění zdraví žadatele nebo k ochraně veřejného zdraví, sejme členský stát otisky prstů žadatele a odešle je co nejrychleji, nejpozději však do 48 hodin po pominutí takových důvodů.

2. Odchylně od odstavce 1, není-li možné sejmout otisky prstů žadatele z důvodu opatření přijatých k zajištění zdraví žadatele, k ochraně veřejného zdraví nebo z technických důvodů, sejmou členské státy otisky prstů žadatele a odešlou je co nejrychleji, nejpozději však do 48 hodin po pominutí takových důvodů.

Odůvodnění

K technickým poruchám může dojít kdykoli, a je tedy třeba doplnění.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 9. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Nelze-li dočasně nebo trvale poskytnout použitelné otisky prstů, není tím nepříznivě dotčeno právní postavení jednotlivce. V žádném případě nemůže být tato skutečnost dostačujícím důvodem k tomu, aby příslušné orgány odmítly posoudit žádost o mezinárodní ochranu nebo ji zamítly.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodu uvedeného v odstavci 1 jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 9 odst. 1 nebo v čl. 14 odst. 1.

2. Ústřední systém co nejrychleji, nejpozději však do 72 hodin, oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodu uvedeného v odstavci 1 jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 9 odst. 1 nebo v čl. 14 odst. 1.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát neprodleně sejme otisky všech prstů každého státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti starších 14 let, zadržených příslušnými kontrolními orgány v souvislosti s neoprávněným překročením hranice daného členského státu po zemi, po moři nebo vzduchem, ze třetí země, kteří nebyli vráceni zpět nebo kteří fyzicky zůstali na území členských států a nebyli vzati do vazby, zajištěni ani zadrženi po celou dobu mezi zadržením a vyhoštěním provedeným na základě rozhodnutí o jejich vrácení zpět.

1. Každý členský stát neprodleně sejme otisky všech prstů každého státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti  starších 14 let, zadrženého příslušnými kontrolními orgány v souvislosti s neoprávněným překročením hranice daného členského státu po zemi, po moři nebo vzduchem, ze třetí země, kteří nebyli vráceni zpět nebo kteří fyzicky zůstali na území členských států a nebyli vzati do vazby, zajištěni ani zadrženi po celou dobu mezi zadržením a vyhoštěním provedeným na základě rozhodnutí o jejich vrácení zpět, přičemž současně plně respektuje záruky stanovené v Listině základních práv Evropské unie, Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Nedodržení lhůty 72 hodin nezbavuje členské státy povinnosti sejmout otisky prstů a předat je ústřednímu systému. Pokud stav konečků prstů neumožňuje sejmout otisky prstů v takové kvalitě, která by umožnila řádné porovnání podle článku 25, členský stát původu opětovně sejme otisky prstů žadateli a znovu je odešle co nejrychleji, nejpozději však do 48 hodin poté, co byly úspěšně sejmuty.

4. Pokud stav konečků prstů neumožňuje sejmout otisky prstů v takové kvalitě, která by umožnila řádné porovnání podle článku 25, členský stát původu opětovně sejme otisky prstů žadateli a znovu je odešle co nejrychleji, nejpozději však do 48 hodin poté, co byly úspěšně sejmuty.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 1, není-li možné sejmout otisky prstů takové osobě z důvodu opatření přijatých k zajištění jejího zdraví nebo k ochraně veřejného zdraví, sejme příslušný členský stát otisky prstů této osobě a odešle je ve lhůtě stanovené v odstavci 2, jakmile tyto důvody pominou.

5. Odchylně od odstavce 1, není-li možné sejmout otisky prstů takové osobě z důvodu opatření přijatých k zajištění jejího zdraví, k ochraně veřejného zdraví nebo z technických důvodů, sejme příslušný členský stát otisky prstů této osobě a odešle je ve lhůtě stanovené v odstavci 2, jakmile tyto důvody pominou.

Odůvodnění

K technickým poruchám může dojít kdykoli, a je tedy třeba doplnění.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 14. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Nelze-li dočasně nebo trvale poskytnout použitelné otisky prstů, není tím nepříznivě dotčeno právní postavení jednotlivce. V žádném případě nemůže být tato skutečnost dostačujícím důvodem k tomu, aby příslušné orgány odmítly posoudit žádost o mezinárodní ochranu nebo ji rovnou zamítly.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) nebo b) jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 14 odst. 1.

3. Ústřední systém co nejrychleji, nejpozději však do 72 hodin, oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) nebo b) jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 14 odst. 1.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c) jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 9 odst. 1 nebo v čl. 14 odst. 1.

4. Ústřední systém co nejrychleji, nejpozději však do 72 hodin, oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c) jiným členským státem původu, jenž nalezl shodu s údaji, které tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 9 odst. 1 nebo v čl. 14 odst. 1.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 17. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Jakmile jsou výsledky porovnávání údajů předány členskému státu původu, ústřední systém neprodleně vymaže údaje o otiscích prstů a další údaje předané v souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Označování údajů

Blokování údajů

1. Členský stát původu, který poskytl mezinárodní ochranu žadateli o mezinárodní ochranu, jehož údaje byly již zaznamenány na základě článku 11 v ústředním systému, označí příslušné údaje v souladu s požadavky na elektronickou komunikaci s ústředním systémem stanovenými agenturou. Toto označení se uloží v ústředním systému v souladu s článkem 12 za účelem předání podle čl. 9 odst. 5.

1. Údaje o žadateli o mezinárodní ochranu zaznamenané na základě článku 11 jsou blokovány v ústřední databázi, pokud je této osobě poskytnuta mezinárodní ochrana v některém členském státě. Toto blokování provede ústřední systém podle pokynů členského státu původu.

2. Členský stát původu zruší označení údajů týkajících se státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, jejichž údaje byly již dříve označeny podle odstavce 1, pokud je těmto osobám odňato postavení uprchlíka, je ukončena jeho platnost nebo je zamítnuto prodloužení jeho platnosti, a to podle článků 14 nebo 19 směrnice Rady 2004/83/ES.

2. Shody u osob, jimž byla v členském státě poskytnuta mezinárodní ochrana, se nepředávají. Ústřední systém vrátí žádajícímu členskému státu negativní výsledek.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Určené orgány uvedené v čl. 5 odst. 1 a Europol mohou podat orgánu provádějícímu ověření odůvodněnou elektronickou žádost o předání údajů o otiscích prstů pro porovnání s ústředním systémem EURODAC prostřednictvím národního přístupového bodu. Orgán provádějící ověření po obdržení takové žádosti ověří, zda jsou splněny podmínky žádosti o porovnání uvedené v článku 20, případně článku 21.

1. Určené orgány uvedené v čl. 5 odst. 1 a Europol mohou podat orgánu provádějícímu ověření odůvodněnou elektronickou žádost stanovenou v čl. 20 odst. 1 o předání údajů o otiscích prstů pro porovnání s ústředním systémem EURODAC prostřednictvím národního přístupového bodu. Orgán provádějící ověření po obdržení takové žádosti ověří, zda jsou splněny podmínky žádosti o porovnání uvedené v článku 20, případně článku 21.

Odůvodnění

Je třeba konkrétně uvést, že v odůvodněné žádosti by měl být uveden důvod k jejímu podání v souladu se všemi kritérii stanovenými v článku 20.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ve výjimečně naléhavých případech může úřad provádějící ověření postoupit údaje o otiscích prstů národnímu přístupovému bodu pro porovnání okamžitě po obdržení žádosti od určeného orgánu a až následně ověřit, zda jsou splněny všechny podmínky článku 20 nebo článku 21, včetně toho, zda skutečně nastal výjimečně naléhavý případ. Následné ověření se provádí bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti.

3. Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je nutné zabránit bezprostředně hrozícímu nebezpečí souvisejícímu s teroristickým nebo jiným závažným trestným činem, může úřad provádějící ověření postoupit údaje o otiscích prstů národnímu přístupovému bodu pro porovnání okamžitě po obdržení žádosti od určeného orgánu a až následně ověřit, zda jsou splněny všechny podmínky článku 20 nebo článku 21, včetně toho, zda skutečně nastal výjimečně naléhavý případ. Následné ověření se provádí bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti.

Odůvodnění

Je třeba zpřísnit limit, kdy lze odůvodněně upustit od předběžné kontroly.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 19. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise zveřejní orientační, nezávazný vzor formuláře žádosti o porovnání s údaji systému EURODAC, jenž bude používán v souladu s tímto článkem a jenž náležitě zohledňuje kritéria stanovená v čl. 20 odst. 1.

Odůvodnění

Je rozumné, aby členské státy měly možnost samy rozhodnout, jakým způsobem bude orgán podávající žádost spolupracovat s orgánem provádějícím ověření. Vzhledem k tomu, že orgán provádějící ověření bude muset posoudit, zda byla splněna kritéria stanovená v čl. 20 odst. 1 v podobě „odůvodněné elektronické žádosti“, mohlo by být užitečné, aby byly k dispozici nějaké pokyny na úrovni EU týkající se položek formuláře.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Určené orgány mohou žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému EURODAC v rámci svých pravomocí pouze tehdy, vede-li porovnání vnitrostátních databází otisků prstů a automatizovaných databází otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV k negativním výsledkům a pokud:

1. Určené orgány mohou podat odůvodněnou elektronickou žádost o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému EURODAC v rámci svých pravomocí pouze tehdy, vede-li porovnání vnitrostátních databází otisků prstů, automatizovaných databází otisků prstů jiných členských států podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a případně Vízového informačního systému k negativním výsledkům a pokud jsou splněny všechny kumulativní podmínky uvedené níže:

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 20 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) existují oprávněné důvody předpokládat, že toto porovnání s údaji systému EURODAC přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování jakýchkoli z daných trestných činů.

c) existuje převažující zájem zachovat veřejnou bezpečnost, jenž přiměřeným způsobem odůvodňuje zaslání dotazu do databáze, a existují oprávněné důvody předpokládat, že toto porovnání s údaji systému EURODAC podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování jakýchkoli z daných trestných činů.

Odůvodnění

Je nutné začlenit znění bodu odůvodnění 9 do textu.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického nebo jiného závažného trestného činu požádal o mezinárodní ochranu.

Odůvodnění

Vyhledávání údajů v systému EURODAC by mělo být povoleno pouze za stanovených podmínek, a to v rámci probíhajícího vyšetřování trestné činnosti a v případech, kdy existuje důvodné podezření, že pachatel nebo podezřelá osoba požádal o azyl. Donucovací orgány by v systému Eurodac neměly vyhledávat „automaticky“.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. K žádostem Europolu o porovnání s údaji systému EURODAC dochází v rámci mezí jeho zmocnění a v případě nutnosti pro výkon jeho úkolů podle rozhodnutí o Europolu a pro účely specifické analýzy nebo analýzy obecné povahy a strategického typu.

1. K žádostem Europolu o porovnání s údaji systému EURODAC dochází v rámci mezí jeho zmocnění a v případě nutnosti pro výkon jeho úkolů podle rozhodnutí 2009/371/SVV.

Odůvodnění

Tato změna je navržena proto, aby bylo znění uvedeno do souladu s podmínkami stanovenými v čl. 20 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 21. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Europolu je však přístup k údajům systému EURODAC poskytnut pouze v určitých případech, za určitých okolností a za přísných podmínek uvedených v čl. 20 odst. 1.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Výsledky porovnávání jsou ihned kontrolovány v členském státě původu odborníkem na daktyloskopii. Konečné určení totožnosti provádí členský stát původu ve spolupráci s dotčenými členskými státy na základě článku 32 dublinského nařízení.

4. Výsledky porovnávání jsou ihned kontrolovány v členském státě původu odborníkem na daktyloskopii. Konečné určení totožnosti provádí členský stát původu ve spolupráci s dotčenými členskými státy na základě článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…] ze dne ... [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*.

 

_____________

 

Vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud z konečného určení totožnosti podle odstavce 4 vyplyne, že výsledek porovnávání obdržený od centrálního systému není přesný, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi a agentuře.

5. Pokud z konečného určení totožnosti podle odstavce 4 vyplyne, že výsledek porovnávání obdržený od centrálního systému není přesný, sdělí členské státy co nejrychleji, nejpozději však do 72 hodin, tuto skutečnost Komisi a agentuře. Centrální systém předá nejvýše pět nejvíce shodných otisků prstů určeným orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 1 a Europolu.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orgány členských států, které mají na základě odstavce 1 přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému , jsou určeny jednotlivými členskými státy pro účely čl. 1 odst. 1. Každý členský stát určí konkrétní jednotku odpovědnou za provádění úkolů souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení. Každý členský stát neprodleně sdělí Komisi a agentuře seznam těchto orgánů a všechny změny v tomto seznamu. Agentura zveřejní souhrnný seznam v Úředním věstníku Evropské unie. V případě změn v tomto seznamu zveřejňuje agentura aktualizovaný souhrnný seznam jednou ročně.

2. Orgány členských států, které mají na základě odstavce 1 přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému , jsou určeny jednotlivými členskými státy pro účely čl. 1 odst. 1. Každý členský stát určí konkrétní jednotku odpovědnou za provádění úkolů souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení. Každý členský stát neprodleně sdělí Komisi a agentuře seznam těchto jednotek a všechny změny v tomto seznamu. Agentura zveřejní souhrnný seznam v Úředním věstníku Evropské unie. V případě změn v tomto seznamu zveřejňuje agentura aktualizovaný souhrnný seznam jednou ročně seznam na internetu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každou osobu, které se týká toto nařízení, informuje členský stát původu písemně a v případě potřeby i ústně, v jazyce, jemuž rozumí, nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, o

1. Každou osobu, které se týká toto nařízení, informuje členský stát původu písemně a v případě nutnosti ústně, v jazyce, jemuž rozumí, nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, o

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) účelu, pro který budou údaje o této osobě zpracovány systémem EURODAC, včetně popisu cílů dublinského nařízení, v souladu s článkem 4 tohoto nařízení;

b) účelu, pro který budou údaje o této osobě zpracovány systémem EURODAC, včetně popisu cílů dublinského nařízení, v souladu s článkem 4 tohoto nařízení, a srozumitelně jí vysvětlí, že členským státům a Europolu lze pro účely vymáhání práva poskytnout přístup k systému EURODAC;

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) existenci práva na přístup k údajům , které se této osoby týkají, a jejího práva žádat opravu nepřesných údajů, které se jí týkají, nebo vymazání údajů, které se jí týkají a které byly zpracovány v rozporu se zákonem, jakož i o právu obdržet informace o postupech pro uplatňování těchto práv, včetně kontaktních údajů osoby zodpovědné za zpracování údajů a vnitrostátních dozorčích orgánů podle čl. 31 odst. 1.

e) právu na přístup k údajům, které se jí týkají, a právu žádat opravu nepřesných údajů, které se jí týkají, nebo vymazání údajů, které se jí týkají a které byly zpracovány v rozporu se zákonem, jakož i o postupech pro uplatňování těchto práv, včetně kontaktních údajů osoby zodpovědné za zpracování údajů a vnitrostátních dozorčích orgánů podle čl. 31 odst. 1.

Odůvodnění

Cílem je objasnit, že osoba, na kterou se vztahují ustanovení tohoto nařízení, je informována o „právu na přístup k údajům, které se jí týkají“, nikoli o „existenci práva“. Podle téže logiky se jeví jako jasnější uvést, že osoba bude informována o „postupech pro uplatňování těchto práv“, jak ve svém stanovisku navrhuje rovněž evropský inspektor ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupem podle čl. 40 odst. 2 dublinského nařízení se vypracuje společný leták obsahující alespoň informace podle předcházejícího odstavce 1 a informace podle čl. 4 odst. 1 dublinského nařízení. Leták by měl být jasný, jednoduchý a sepsaný v jazyce, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí.

Postupem podle čl. 40 odst. 2 nařízení […/…]* se vypracuje společný leták obsahující alespoň informace podle předcházejícího odstavce 1 a informace podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…] ze dne ... [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států]*. Leták musí být jasný, jednoduchý a sepsaný v jazyce, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí. Obsahuje rovněž informace o právech subjektu údajů, možnosti pomoci ze strany vnitrostátních dozorčích orgánů a kontaktní údaje osoby zodpovědné za zpracování údajů a vnitrostátních dozorčích orgánů.

 

___________

 

Vložte prosím číslo, den a odkaz na vyhlášení dublinského nařízení v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li osoba, které se týká toto nařízení, nezletilá, poskytne jí členský stát informace způsobem přiměřeným jejímu věku.

Je-li osoba, které se týká toto nařízení, nezletilá, poskytne jí členský stát informace způsobem přiměřeným jejímu věku. Komise poskytne členským státům vzory letáků určených dospělým a nezletilým. Při uplatňování tohoto článku se členské státy řídí především nejlepšími zájmy dítěte.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí nařízení do souladu se směrnicí o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany, která specifikuje, že při uplatňování nařízení by měly být na prvním místě nejlepší zájmy dítěte. Rovněž evropský inspektor ochrany údajů ve své zprávě o činnosti za období 2008–2009 zdůraznil práva osob, jejichž věk se odhaduje.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů, které se ho týkají, v souladu s odstavcem 2, příslušný orgán uchová písemný záznam o této žádosti a na žádost jej neprodleně zpřístupní vnitrostátním dozorčím orgánům.

9. Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů, které se ho týkají, v souladu s odstavcem 2, příslušný orgán uchová písemný záznam o této žádosti a na žádost jej neprodleně zpřístupní vnitrostátním dozorčím orgánům. Rovněž bezodkladně informuje vnitrostátní dozorčí orgány o žádosti subjektu údajů o opravu či vymazání jeho údajů. Nejpozději tři týdny od podání žádosti příslušný orgán ujistí vnitrostátní dozorčí orgány, že přijal opatření k opravě či vymazání příslušných údajů, nebo v případě, že dotčený členský stát nesouhlasí s tím, že údaje zaznamenané v ústředním systému jsou nepřesné nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, předloží tomuto orgánu vysvětlení, z jakého důvodu neprovede opravu či vymazání příslušných údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že osoby, jejichž údaje jsou uchovávány v systému Eurodac, nejsou patrně obeznámeny s právy a postupy týkajícími se ochrany údajů v členských státech, je třeba upevnit úlohu vnitrostátních dozorčích orgánů. Pomoc z strany dozorčích orgánů je ještě důležitější tehdy, získají-li donucovací orgány přístup k příslušným údajům.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby veškeré zpracovávání osobních údajů v systému EURODAC, zejména činnosti prováděné agenturou, probíhalo v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a tímto nařízením.

1. Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby veškeré zpracovávání osobních údajů v systému EURODAC, zejména činnosti prováděné agenturou a Europolem, probíhalo v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním dozorčím orgánům. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

2. Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byl alespoň každým druhým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, agentuře, Komisi a vnitrostátním dozorčím orgánům. Agentura má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 32. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Vnitrostátní dozorčí orgán zajistí, aby byl každý rok proveden audit zpracovávání osobních údajů v souladu s čl. 1 odst. 2, včetně analýzy všech odůvodněných elektronických žádostí.

 

Zpráva o auditu se připojí k výroční zprávě členského státu uvedené v čl. 40 odst. 8.

Odůvodnění

Vnitrostátní orgán odpovědný za ochranu údajů by měl každý rok provést audit využívání systému Eurodac zvláště jakožto nástroje k vymáhání práva. V souladu s článkem 40 musí členské státy předložit Evropskému parlamentu výroční zprávy, vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu údajů by však měly provádět audit využívání systému Eurodac z hlediska přístupu vnitrostátních orgánů k jeho údajům pro účely vymáhání práva a Parlament by měl být informován i o výsledcích těchto auditů.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 32. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Vnitrostátní i evropské dozorčí orgány musí mít k dispozici dostatečné finanční i lidské zdroje k náležitému výkonu dohledu nad přístupem k údajům systému Eurodac a jejich využíváním.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Osobní údaje získané podle tohoto nařízení ze systému EURODAC se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.

3. Osobní údaje získané podle tohoto nařízení ze systému EURODAC pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování a ve zvláštních případech vyšetřování trestné činnosti, jež byly důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 33 odst. 4.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Osobní údaje získané ze systému EURODAC členským státem nebo Europolem podle tohoto nařízení se vymažou z vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže údaje nejsou potřebné pro specifické probíhající vyšetřování trestné činnosti vedené tímto členským státem nebo Europolem.

4. Ústřední systém EURODAC, orgány provádějící ověření a Europol uchovávají záznam o vyhledávání údajů s cílem umožnit vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů a evropskému inspektorovi ochrany údajů kontrolovat, zda jsou údaje zpracovávány v souladu s předpisy Unie týkajícími se ochrany údajů, a to i pro účely vedení záznamů v souvislosti s vypracováváním zpráv stanovených v čl. 40 odst. 8. Osobní údaje získané za jiným než výše uvedeným účelem a rovněž záznam o jejich vyhledávání se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže údaje nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje

Odůvodnění

Je nutné zpřísnit požadavek na vymazání údajů a rozšířit jej o záznam o jejich vyhledávání.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) údaje fyzicky chránil, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace na ochranu kritické infrastruktury;

a) údaje fyzicky chránil, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace na ochranu příslušné infrastruktury;

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zajistil, aby všechny orgány s právem přístupu do systému EURODAC vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje vkládat, aktualizovat, vymazávat nebo vyhledávat, a aby tyto profily na žádost neprodleně zpřístupnily vnitrostátním dozorčím orgánům uvedeným v článku 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV (profily pracovníků);

g) zajistil, aby všechny orgány s právem přístupu do systému EURODAC vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje vkládat, aktualizovat, vymazávat nebo vyhledávat, a aby tyto profily a veškeré další související informace, jež mohou orgány požadovat pro účely výkonu dohledu, na žádost neprodleně zpřístupnily vnitrostátním dozorčím orgánům uvedeným v článku 28 směrnice 95/46/ES a článku 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV (profily pracovníků);

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) sledoval účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijal nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení (interní kontrola).

k) sledoval účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijal nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení (interní kontrola) i sledování daného systému v téměř reálném čase pomocí specializovaných nástrojů. Členské státy informují agenturu o bezpečnostních incidentech, které ve svém systému odhalily. Agentura informuje členské státy, Europol a evropského inspektora ochrany údajů o bezpečnostních incidentech. V průběhu bezpečnostního incidentu všechny strany spolupracují.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem podle tohoto nařízení z ústřední databáze systému EURODAC nebudou přenášeny nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu zřízenému v Evropské unii nebo mimo ni. Tímto zákazem není dotčeno právo členských států přenášet tyto údaje třetím zemím, na které se vztahuje dublinské nařízení.

Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem podle tohoto nařízení z ústřední databáze systému EURODAC nebudou přenášeny nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu zřízenému v Evropské unii nebo mimo ni. Osobní údaje získané členským státem nebo Europolem a dále zpracované ve vnitrostátních databázích nebudou přenášeny nebo zpřístupňovány žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu zřízenému v Unii nebo mimo ni. Tímto zákazem není dotčeno právo členských států přenášet tyto údaje třetím zemím, na které se vztahuje dublinské nařízení.

Odůvodnění

Zákaz přenosu údajů třetím zemím by se měl rozšířit o údaje, které byly dále zpracovávány.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jednou za dva roky podává agentura Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů zprávu o technickém fungování ústředního systému, včetně jeho zabezpečení.

4. Každý rok podává agentura Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů zprávu o technickém fungování ústředního systému, včetně jeho zabezpečení.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Tři roky od začátku uplatňování tohoto nařízení podle čl. 46 odst. 2 a poté každé čtyři roky předloží Komise celkové hodnocení systému EURODAC posuzující dosažené výsledky vzhledem k cílům a hodnotící trvalou platnost základních zásad a důsledky pro budoucí provoz a vypracuje nezbytná doporučení . Komise předá tato hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

5. Tři roky od začátku uplatňování tohoto nařízení podle čl. 46 odst. 2 a poté každé čtyři roky předloží Komise celkové hodnocení systému EURODAC posuzující dosažené výsledky vzhledem k cílům a dopady na základní práva, mimo jiné zda přístup k údajům pro účely vymáhání práva nevedl k nepřímé diskriminaci osob, kterých se toto nařízení týká, a hodnotící trvalou platnost základních zásad, mimo jiné zda přístup k údajům pro účely vymáhání práva nevedl ke stigmatizaci žadatelů o mezinárodní ochranu, a důsledky pro budoucí provoz a vypracuje nezbytná doporučení. Komise předá tato hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Každý členský stát a Europol vypracují výroční zprávu o účinnosti porovnávání údajů o otiscích prstů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva, která obsahuje informace a statistické údaje o přesném účelu porovnání, včetně typu teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu, počtu žádostí o porovnání, počtu a typu případů, které byly završeny úspěšným určením totožnosti, a o potřebě a využití postupu pro výjimečně naléhavé případy i o těch případech, u kterých na základě následného ověření orgán provádějící ověření zjistil, že tento postup nebyl oprávněn. Tyto zprávy se předají Komisi.

8. Každý členský stát a Europol vypracují výroční zprávu o účinnosti porovnávání údajů o otiscích prstů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva, která obsahuje informace a statistické údaje o přesném účelu porovnání, včetně typu teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu, odůvodnění důvodného podezření, počtu žádostí o porovnání, počtu a typu případů, které byly završeny úspěšným určením totožnosti, a o potřebě a využití postupu pro výjimečně naléhavé případy i o těch případech, u kterých na základě následného ověření orgán provádějící ověření zjistil, že tento postup nebyl oprávněn. Tyto zprávy se předají Komisi. Na základě těchto výročních zpráv a celkového hodnocení uvedeného v odstavci 5 Komise zpracuje výroční zprávu o přístupu k systému EURODAC pro účely vymáhání práva a předá hodnocení Evropskému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Odůvodnění

První změna zohledňuje pozměňovací návrh k čl. 20 písm. d) (nové). Druhá změna vyzývá, aby Komise na základě zpráv členských států a Europolu každý rok předkládala zprávu o přístupu k údajům pro účely vymáhání práva.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] každý členský stát oznámí Komisi své určené orgány a bezodkladně oznámí jakoukoli jejich změnu.

1. Nejpozději do [tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] každý členský stát oznámí Komisi své určené orgány a provozní jednotky uvedené v čl. 5 odst. 3 a bezodkladně oznámí jakoukoli jejich změnu.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 43. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Každý členský stát soustavně aktualizuje informace, které poskytl Komisi. Komise tyto informace zpřístupní ostatním členským státům, Europolu a veřejnosti v soustavně aktualizované elektronické publikaci.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 43. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Europol soustavně aktualizuje informace, které poskytl Komisi. Komise tyto informace zpřístupní ostatním členským státům a veřejnosti v soustavně aktualizované elektronické publikaci.

  • [1]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

EURODAC byl zřízen nařízením (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy[1]. Komise přijala v prosinci roku 2008[2] přepracovaný návrh změny nařízení EURODAC s cílem zajistit účinnější podporu při uplatňování Dublinské úmluvy, náležitém řešení obav týkajících se ochrany údajů a zohledňování vývoje acquis v oblasti azylové politiky a technického pokroku zaznamenaného od přijetí nařízení v roce 2000. Návrh rovněž uvádí rámec pro řízení informačních technologií do souladu s rámcem pro nařízení o SIS II a VIS, neboť stanoví, že provozní řízení systému EURODAC v budoucnosti převezme agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.[3]

V květnu roku 2009 přijal Evropský parlament legislativní usnesení[4], kterým schválil návrh Komise s výhradou řady změn.

Komise přijala v září 2009 pozměněný návrh s cílem na jedné straně zohlednit usnesení Evropského parlamentu a výsledky jednání v Radě a na druhé straně umožnit donucovacím orgánům členských států a Europolu přístup k ústřední databázi systému EURODAC pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.[5] Návrh zavedl překlenovací ustanovení umožňující přístup k údajům pro účely vymáhání práva, jakož i nezbytná doprovodná ustanovení. Mění se jím návrh z prosince 2008. Komise současně předložila návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva[6], v němž jsou přesně popsány způsoby tohoto přístupu.[7]

Evropský parlament nepřijal k návrhům ze září roku 2009 legislativní usnesení.

Návrh rozhodnutí Rady již není v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost aktuální. Podle sdělení o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy[8] by měl být návrh formálně vzat zpět a nahrazen novým návrhem, který zohlední nový rámec Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Návrh Komise předložený dne 11. října 2010 neobsahuje možnost přístupu k údajům pro účely vymáhání práva, který je obsažen v návrhu ze září 2009, a zavádí dva další prvky:

– v čl. 18 odst. 4 je objasněno, že je zapotřebí, aby byly shody automaticky zjištěné systémem ověřovány odborníkem na daktyloskopii;

– do čl. 24 odst. 1 jsou vložena příslušná ustanovení umožňující výboru zřízenému podle dublinského nařízení zahrnout informace o systému EURODAC do letáku, který má být připraven podle čl. 4 odst. 3.

Dne 3. února 2011 provedl Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci orientační hlasování o návrhu Komise.

Tímto návrhem se stahuje návrh z roku 2010 a nahrazuje se novým návrhem s cílem zaprvé více zohlednit usnesení Evropského parlamentu a výsledky jednání v Radě, zadruhé umožnit donucovacím orgánům členských států a Europolu přístup k ústřední databázi systému EURODAC pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Nahlížení do systému EURODAC pro účely vymáhání práva bylo nutné stanovit v rámci vyrovnané dohody plynoucí z jednání o balíčku předpisů týkajících se společného evropského azylového systému, aby mohl být tento balíček dokončen do konce roku 2012.

Sítě organizovaného zločinu z třetích zemí se pokouší azylový systém zneužívat a dostávat s jeho pomocí do členských států EU své členy coby kontakty pro svou trestnou činnost. Jakmile se členové této sítě organizovaného zločinu dostanou na území členského státu EU, požádají o azyl pod falešnou identitou, aby mohli v EU legitimně pobývat a neměli záznam v rejstříku trestů. Kromě toho z informací Europolu vyplývá, že se o zneužívání azylového systému pokoušejí i obchodníci s lidmi, kteří žádají o azyl s nepravdivými údaji o zemi původu. Vzhledem k těmto skutečnostem zpravodajka vítá, že určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (Europol) mají možnost požádat o porovnání údajů o otiscích prstů na základě systému „záznam/žádný záznam“ s údaji uloženými v ústřední databázi systému EURODAC za účelem boje proti teroristické trestné činnosti a jiné závažné trestné činnosti. Zpravodajka je přesvědčena, že přístup do systému EURODAC pro účely vymáhání práva představuje oproti poslednímu návrhu významný pokrok, neboť umožňuje předcházet výše popsaným situacím a zároveň poskytuje potřebné záruky.

Zpravodajka návrh Komise podporuje. Předložila řadu pozměňovacích návrhů, které lze shrnout do dvou kategorií: technické úpravy (např. uvedení do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy, odkazy na přepracovaný návrh „kvalifikační směrnice“, vnitřní odkazy) a pozměňovací návrhy, jejichž cílem je text vyjasnit (např. nahrazení výrazu „technologie“ výrazem „techniky“ v článku 4, doplnění statistické části a objasnění týkající se práva na přístup k údajům). Další pozměňovací návrhy zahrnují příslušné připomínky evropského inspektora ochrany údajů.

  • [1]               Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1.
  • [2]              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (ES) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], COM(2008) 825.
  • [3]              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva [COM(2009) 293], byl přijat dne 24. června 2009. Pozměněný návrh byl přijat dne 19. března 2010: pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/..., kterým se zřizuje Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, COM(2010) 93.
  • [4]               Zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů (přepracované znění), P6_TA(2009)0378.
  • [5]              Tento návrh byl požadován v závěrech Rady ohledně přístupu policejních a donucovacích orgánů členských států a Europolu do systému EURODAC ze dnů 12. a 13. června 2007.
  • [6]              COM(2009) 344.
  • [7]              COM(2010) 555, s. 2–3.
  • [8]              COM(2009) 665/2.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar

předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

ASP 11G306

Brusel          

Předmět:   Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění)

                  (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Po projednání na schůzi dne 17. září 2012 (17 hlasů pro, 2 hlasy proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování)[1] Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S pozdravem

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny.

  • [1]  Přítomní členové: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 18. července 2012

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění)

COM(2012)0254 ze dne 30. 5. 2012 – 2008/0242(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 14. a 20. června 2012 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích proběhl přezkum návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy a nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy. Poradní skupina se v této věci shodla na níže uvedených závěrech.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) Dále uvedené části textu by měly být v přepracovaném znění návrhu zvýrazněny šedým podkladem písma, kterým se obvykle označují věcné změny:

– tato závěrečná slova v názvu aktu „a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva“;

– v čl. 8 odst. 1 návětí, v čl. 24 odst. 1, 5 a 6 a v článku 26 nahrazení slov „ústřední jednotka“ slovem „agentura“;

– v čl. 9 odst. 3 slova „s výjimkou údajů předaných podle čl. 10 písm. b)“;

– v čl. 9 odst. 5 nahrazení stávajícího odkazu na „čl. 5 odst. 1“ odkazem na „čl. 8 písm. a) až g)“;

– v čl. 17 odst. 4 vypuštění slov „a 6“;

– v čl. 24 odst. 2 slova „čl. 14 odst. 2 a čl. 17 odst. 2“,

– v čl. 27 odst. 3 vypuštění čísla článku „čl. 12 odst. 4 písm. a)“;

3) V textu přepracovaného návrhu se mělo objevit stávající znění 13., 14., 20. a 23. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 2725/2000, jež mělo být označeno dvojitým přeškrtnutím a zvýrazněno šedým podkladem písma, které se obecně používají k označování věcných změn, jež spočívají v návrhu na vypuštění stávajícího textu.

4) Odkaz na „článek 6“ uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c) podbodu i) je zjevně nesprávný a měl by být nahrazen správným odkazem.

5) V čl. 2 odst. 1 písm. c) podbodu ii) by měl být odkaz na „článek 11“ změněn na odkaz na „článek 14“.

6) V čl. 2 odst. 1 písm. c) podbodu iii) by měl být odkaz na „článek 14“ změněn na odkaz na „článek 17“.

7) V čl. 2 písm. e) by odkaz na „čl. 18 odst. 4“ měl být změněn na odkaz na „čl. 25 odst. 4“.

8) V čl. 8 odst. 1 písm. a) by před slovem „osobách“ měla být uvedena slova „žadatelích o azyl a“, která se před ním nacházejí ve stávajícím znění čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení (ES) č. 2725/2000, a měla by být dvojitě přeškrtnuta.

9) V čl. 9 odst. 3 by měla být uvedena a dvojitě přeškrtnuta slova „ústřední jednotkou“, která se ve stávajícím znění čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2725/2000 nacházejí mezi slovy „jsou porovnány“ a „s údaji o otiscích prstů“.

10) V čl. 16 odst. 2 by odkaz na „čl. 28 odst. 3“ měl být změněn na odkaz na „čl. 27 odst. 3“.

11) V čl. 29 odst. 13 by odkaz na „odst. 13“ měl být změněn na odkaz na „odst. 11“.

12) Mělo by být uvedeno a dvojitě přeškrtnuto stávající znění článku 20 nařízení (ES) č. 2725/2000.

13) V přepracovaném textu by mělo být uvedeno a dvojitě přeškrtnuto návětí a čl. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 407/2002. Uvedeno by mělo být rovněž písm. c) tohoto článku, které by mělo být označeno dvojitým přeškrtnutím a zvýrazněno šedým podkladem písma.

14) V přepracovaném textu by mělo být uvedeno a dvojitě přeškrtnuto stávající znění článku 5 nařízení (ES) č. 407/2002.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby                         vedoucí právní služby              generální ředitel

MENŠINOVÉ STANOVISKO (17. 12. 2012)

podle čl. 52 odst. 3 jednacího řádu

Sophia in 't Veld

Eurodac je databáze, ve které jsou uloženy otisky prstů žadatelů o azyl. Byla vytvořená s cílem identifikovat žadatele o azyl a členský stát, ve kterém poprvé požádali o azyl. Přístup policejních a soudních orgánů do databáze Eurodac nepřiměřeným způsobem překračuje účely, pro které byla databáze vytvořena. Nebylo prokázáno, že policejní a soudní orgány skutečně potřebují mít přístup do této databáze. Navíc umožnění přístupu do databáze Eurodac přispěje ke stigmatizaci žadatelů o azyl jako možných pachatelů trestných činů, což je znepokojivé, jelikož žadatelé o azyl jsou zranitelnou skupinou, která vyžaduje mezinárodní ochranu. Poskytnutí přístupu do databáze Eurodac policejním a soudním orgánům vytvoří nežádoucí precedent, na základě kterého by tyto orgány měly přístup do databází vytvořených za jinými účely, aniž by se skutečně prokázalo, že tento přístup je nezbytný.

POSTUP

Název

Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Datum předložení EP

3.12.2008

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

19.10.2010

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

19.10.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Monica Luisa Macovei

15.10.2009

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2012

11.10.2012

26.11.2012

 

Datum přijetí

17.12.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

11

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andres Perello Rodriguez, Hubert Pirker, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ashley Fox, Constance Le Grip, Iosif Matula, Phil Prendergast, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Derek Vaughan

Datum předložení

19.12.2012