JELENTÉS az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló …/…/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (átdolgozás)

19.12.2012 - (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Monica Luisa Macovei
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)


Eljárás : 2008/0242(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0432/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0432/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (átdolgozás)

(COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0254),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0148/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz intézett, 2012. szeptember 20-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0432/2013),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös menekültpolitika – ideértve a Közös Európai Menekültügyi Rendszert is – lényeges alkotóelemét képezi az Európai Unió azon célkitűzésének, hogy fokozatosan létrehozza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségét, amely nyitva áll azok előtt, akik kényszerítő körülmények miatt jogosan keresnek nemzetközi védelmet az Unión belül.

(2) A közös menekültpolitika – ideértve a Közös Európai Menekültügyi Rendszert is – lényeges alkotóelemét képezi az Európai Unió azon célkitűzésének, hogy fokozatosan létrehozza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségét, amely nyitva áll azok előtt, akik kényszerítő körülmények miatt keresnek nemzetközi védelmet az Unión belül.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az [egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/]EU tanácsi rendelet alkalmazása érdekében meg kell állapítani a nemzetközi védelmet kérelmező személyek és a Közösség külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságát. Az [egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] tanácsi rendelet és különösen annak 18. cikke (1) bekezdése b) és d) pontjának hatékony alkalmazása érdekében kívánatos továbbá, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé tegyük annak ellenőrzését, hogy az adott tagállam területén illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kért-e nemzetközi védelmet valamely másik tagállamban.

(4) Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/EU] európai parlamenti és tanácsi rendelet* alkalmazása érdekében meg kell állapítani a nemzetközi védelmet kérelmező személyek és az Unió külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságát. Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló, […/…/EU] európai parlamenti és tanácsi rendelet*, és különösen annak 18. cikke (1) bekezdése b) és d) pontjának hatékony alkalmazása érdekében kívánatos továbbá, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé tegyük annak ellenőrzését, hogy az adott tagállam területén illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kért-e nemzetközi védelmet valamely másik tagállamban.

 

_______________

 

*HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

 

(A szövegben mindenütt a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép.)

Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseihez igazítsa.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alapvető fontosságú, hogy a bűnüldöző hatóságok feladatainak ellátásához teljes körű és naprakész információkkal rendelkezzenek. Az EURODAC-ban tárolt információkra a terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából van szükség. Ezért az EURODAC-ban tárolt adatokat az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol által végzett összehasonlítás céljára.

törölve

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A bűnüldöző hatóságok részére az EURODAC-hoz való hozzáférésre irányulóan biztosított hatáskörök nem sérthetik a nemzetközi védelmet kérelmező személy azon jogát, hogy kérelmét az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően időben feldolgozzák. Ezen túlmenően az EURODAC-beli találat, valamint az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatnak1 megfelelő, a találatot követő eljárás szintén nem sértheti ezt a jogot, továbbá nem jelenthet alapot a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmének vizsgálatára irányuló eljárás lassítására.

 

______________

 

1 HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok ne alkalmazzanak olyan gyakorlatokat, amelyek az EURODAC-beli esetleges találatot a menedékjog iránti kérelem sikeres elbírálásával kapcsolják össze, mivel kizárólag a végleges ítéletnek szabadna erre hatást gyakorolnia.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Europolnak az EURODAC-adatokhoz való hozzáférését kizárólag egyedi esetekben, különleges körülmények fennállása esetén, és szigorú feltételek mellett szabad megengedni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Jóllehet az EURODAC létrehozásának eredeti célja nem tette szükségessé annak biztosítását, hogy a hatóságok ujjnyomok – bűncselekmények helyszínén talált daktiloszkópiai nyomok – alapján kérhessék adatok összehasonlítását az adatbázisban tárolt adatokkal, ez a lehetőség alapvető fontosságú a rendőrségi együttműködés területén. Az ujjnyomok és az EURODAC-ban tárolt ujjlenyomatadatok összehasonlításának lehetősége a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését és kivizsgálását elősegítő rendkívül értékes eszközt ad a kijelölt tagállami hatóságok kezébe például abban az esetben, ha egy bűncselekmény helyszínén az ujjnyomokon kívül nem található más bizonyíték.

(12) Jóllehet az EURODAC létrehozásának eredeti célja nem tette szükségessé annak biztosítását, hogy a hatóságok ujjnyomok – bűncselekmények helyszínén talált daktiloszkópiai nyomok – alapján kérhessék adatok összehasonlítását az adatbázisban tárolt adatokkal, ez a lehetőség alapvető fontosságú a rendőrségi együttműködés területén. Az olyan esetekben, amikor ésszerű okkal feltételezhető, hogy az elkövető vagy az áldozat az e rendelet hatálya alá tartozó valamelyik kategóriába tartozhat, az ujjnyomok és az EURODAC-ban tárolt ujjlenyomatadatok összehasonlításának lehetősége a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését és kivizsgálását elősegítő rendkívül értékes eszközt ad a kijelölt tagállami hatóságok kezébe például abban az esetben, ha egy bűncselekmény helyszínén az ujjnyomokon kívül nem található más bizonyíték.

Indokolás

Mivel az EURODAC-ot kizárólag olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor fennáll az ésszerű gyanúja annak, hogy valamely menedékkérő vagy az EURODAC-rendelet hatálya alá tartozó valamely más személy volt az elkövető vagy az áldozat, ezt az elvet hangsúlyozni kell azokban az esetekben, amikor a rendőrség egy bűncselekmény helyszínéről ujjlenyomat-bizonyítékot gyűjt.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az összehasonlítás eredményeit a származási hely szerinti tagállamban egy ujjlenyomat-szakértőnek kell haladéktalanul ellenőriznie. A végleges azonosítást a származási tagállamnak az érintett tagállammal együttműködésben kell elvégeznie, az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/]EU rendelet* 32. cikkének megfelelően.

 

____________

 

*HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) A megbízhatatlannak bizonyuló egyéb adatokra vonatkozóan a központi rendszerből kapott információkat az adatok megbízhatatlanságának megállapítását követően haladéktalanul törölni kell.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) E rendelet megállapítja továbbá azokat a feltételeket, amelyek mellett a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében az ujjlenyomatadatok EURODAC-adatokkal történő összehasonlítására irányuló kérések engedélyezhetők, valamint azokat a szükséges garanciákat, amelyek biztosítják azon személyek magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogát, akiknek a személyes adatait az EURODAC-ban feldolgozzák.

(13) E rendelet megállapítja továbbá azokat a feltételeket, amelyek mellett a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében az ujjlenyomatadatok EURODAC-adatokkal történő összehasonlítására irányuló kérések engedélyezhetők, valamint azokat a szükséges garanciákat, amelyek biztosítják azon személyek magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogát, akiknek a személyes adatait az EURODAC-ban feldolgozzák. E feltételeknek különösen azt kell figyelembe venniük, hogy az EURODAC-adatbázis olyan személyek ujjlenyomatait rögzíti, akiket illetően vélelmezni kell a büntetlen előéletet.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelmet élvező személy azonos bánásmódban részesüljön, valamint az EU hatályos menekültügyi vívmányaival – különösen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvvel1 –, valamint az [egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] tanácsi rendelettel való összhang megteremtése érdekében helyénvaló e rendelet hatályát kiterjeszteni a kiegészítő védelmet kérelmező vagy élvező személyekre is.

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmező vagy nemzetközi védelmet élvező személy azonos bánásmódban részesüljön, valamint az EU hatályos menekültügyi vívmányaival – különösen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 , valamint az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] rendelettel való összhang megteremtése érdekében helyénvaló e rendelet hatályát kiterjeszteni a kiegészítő védelmet kérelmező vagy élvező személyekre is.

________________

________________

1 HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

1 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A tagállamok biztosítják, hogy az ujjlenyomat-adatok továbbítása a számítógépes ujjlenyomatfelismerő-rendszer általi összehasonlítás céljára megfelelő minőségben történjen. Az EURODAC-hoz hozzáféréssel rendelkező hatóságoknak gondoskodniuk kell a megfelelő képzésről és a szükséges műszaki felszerelésekről. Az EURODAC-hoz hozzáféréssel rendelkező hatóságoknak a megoldás érdekében tájékoztatniuk kell az ügynökséget az adatok minőségével kapcsolatban tapasztalt egyedi nehézségekről.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) Az ujjlenyomat szolgáltatásának ideiglenes vagy tartós kivitelezhetetlensége (meghiúsult nyilvántartásba vétel) nem befolyásolhatja hátrányosan a nemzetközi védelmet kérelmező személy jogállását.

Indokolás

A javaslat 9., 14. és 17. cikke taglalja azt az átmeneti helyzetet, amelyben nem lehetséges ujjlenyomatot venni az érintett személytől ezzel az intézkedéssel. Egyértelművé kell tenni, hogy sem az ideiglenesen, sem pedig a tartósan meghiúsult nyilvántartásba vétel nem érintheti hátrányosan az adott személyt.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az EURODAC-ból származó találatokat egy ujjlenyomat-szakértőnek kell ellenőriznie az egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló […/…/]EU rendelet szerinti felelősség pontos meghatározásának biztosítása érdekében.

(17) Az EURODAC-ból származó találatokat egy képzett ujjlenyomat-szakértőnek kell ellenőriznie az egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló […/…/]EU rendelet* szerinti felelősség pontos meghatározásának biztosítása érdekében.

 

_______________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A kijelölt hatóságok operatív egységei az Eurodac központi adatbázisában tárolt adatokkal történő összehasonlításra irányuló kéréseket indoklás kíséretében az ellenőrző hatóságon keresztül juttatják el a nemzeti hozzáférési ponthoz. A kijelölt hatóságokon belül operatív egységeiről az EURODAC-adatokkal való összehasonlítást kérhetnek, nem járhatnak el ellenőrző hatóságként. Az ellenőrző hatóságok feladata, hogy biztosítsák az e rendeletben meghatározott hozzáférési feltételek pontos betartását. Miután az ellenőrző hatóságok ellenőrizték, hogy a hozzáférés minden feltételét betartották, az összehasonlítási kérelmet a nemzeti hozzáférési ponton keresztül az EURODAC központi rendszerébe továbbítják. Rendkívül sürgős esetekben, amikor a gyors hozzáférésre terrorcselekmény vagy súlyos bűncselekmény konkrét és tényleges veszélye miatt van szükség, az ellenőrző hatóság késedelem nélkül feldolgozza a kérelmet, és csak azt követően végzi el az ellenőrzést.

(25) A kijelölt hatóságok operatív egységei az EURODAC központi adatbázisában tárolt adatokkal történő összehasonlításra irányuló kéréseket indoklás kíséretében az ellenőrző hatóságon keresztül juttatják el a nemzeti hozzáférési ponthoz. A kijelölt hatóságokon belül operatív egységeiről az EURODAC-adatokkal való összehasonlítást kérhetnek, nem járhatnak el ellenőrző hatóságként. Az ellenőrző hatóságoknak függetleneknek kell lenniük a kijelölt hatóságoktól, és feladatuk, hogy biztosítsák az e rendeletben meghatározott hozzáférési feltételek pontos betartását. Miután az ellenőrző hatóságok ellenőrizték, hogy a hozzáférés minden feltételét betartották, az összehasonlítási kérelmet a nemzeti hozzáférési ponton keresztül az EURODAC központi rendszerébe továbbítják. Rendkívül sürgős esetekben, amikor a gyors hozzáférésre terrorcselekmény vagy súlyos bűncselekmény konkrét és tényleges veszélye miatt van szükség, az ellenőrző hatóság késedelem nélkül feldolgozza a kérelmet, és csak azt követően végzi el az ellenőrzést.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A kijelölt hatóságok és az ellenőrző hatóságok – amennyiben a nemzeti jog úgy rendelkezik – tartozhatnak ugyanazon szervezethez, azonban az ellenőrző hatóságnak az intézményi felépítésen belül függetlennek kell lennie.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A személyes adatok védelme érdekében és különösen a tiltott szisztematikus összehasonlítást megakadályozandó, az EURODAC-adatokat eseti alapon kell feldolgozni, és csak akkor, amikor ez a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében szükséges. A hozzáférés ezenfelül kizárólag akkor engedélyezhető, ha a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat alapján a nemzeti adatbázisokkal és más tagállamok automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszereivel elvégzett összehasonlítás nem vezet eredményre. E feltétel a tanácsi határozat előzetes végrehajtását követeli meg, mivel nem lehet bűnüldözési célú EURODAC-ellenőrzést végezni a fenti lépések megtétele előtt. Külön eset áll fenn főleg akkor, amikor az összehasonlításra irányuló kérés egyedi és konkrét helyzethez, terrorcselekménnyel vagy más súlyos bűncselekménnyel összefüggő egyedi és konkrét fenyegetéshez vagy olyan meghatározott személyekhez kötődik, akikkel kapcsolatban alapos okkal feltételezhető, hogy terrorcselekményeket vagy más súlyos bűncselekményeket fognak elkövetni, vagy ilyeneket követtek el. Ilyen eset áll fenn akkor is, amikor az összehasonlításra irányuló kérés olyan személyhez kötődik, aki terrorcselekmény vagy más súlyos bűncselekmény áldozata. A kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag akkor kérhetik az EURODAC-adatokkal történő összehasonlítást, ha komoly okkal feltételezik, hogy ez olyan információkkal szolgál majd, amelyek érdemben segítik őket terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzésében, felderítésében vagy kivizsgálásában.

(26) A személyes adatok védelme érdekében és különösen a tiltott szisztematikus összehasonlítást megakadályozandó, az EURODAC-adatokat eseti alapon kell feldolgozni, és csak akkor, amikor ez a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében szükséges. A hozzáférés ezenfelül kizárólag akkor engedélyezhető, ha a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat alapján a nemzeti adatbázisokkal és más tagállamok automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszereivel elvégzett összehasonlítás nem vezet eredményre. E feltétel a 2008/615/IB tanácsi határozat előzetes végrehajtását követeli meg, mivel nem lehet bűnüldözési célú EURODAC-ellenőrzést végezni a fenti lépések megtétele előtt. A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat alapján a kijelölt hatóságoknak az EURODAC-ba való betekintést megelőzően lehetőség szerint be kell tekinteniük a vízuminformációs rendszerbe. Külön eset áll fenn főleg akkor, amikor az összehasonlításra irányuló kérés egyedi és konkrét helyzethez, terrorcselekménnyel vagy más súlyos bűncselekménnyel összefüggő egyedi és konkrét fenyegetéshez vagy olyan meghatározott személyekhez kötődik, akikkel kapcsolatban alapos okkal feltételezhető, hogy terrorcselekményeket vagy más súlyos bűncselekményeket fognak elkövetni, vagy ilyeneket követtek el. Ilyen eset áll fenn akkor is, amikor az összehasonlításra irányuló kérés olyan személyhez kötődik, aki terrorcselekmény vagy más súlyos bűncselekmény áldozata. A kijelölt hatóságok és az Europol kizárólag akkor kérhetik az EURODAC-adatokkal történő összehasonlítást, ha komoly okkal feltételezik, hogy ez olyan információkkal szolgál majd, amelyek érdemben segítik őket terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzésében, felderítésében vagy kivizsgálásában.

 

___________________

 

1 HL L 218., 2008.8.13., 129. o.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) A személyes adatok hatékony összehasonlítása és cseréje érdekében a tagállamoknak maradéktalanul végre kell hajtaniuk és használniuk kell a hatályos nemzetközi megállapodásokat, valamint a személyes adatok cseréjére vonatkozó, már érvényben lévő uniós jogi aktusokat, és különösen a 2008/615/IB tanácsi határozatot.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően a javasolt intézkedések célját, nevezetesen azt, hogy a közösségi menekültügyi politikája végrehajtásának elősegítése érdekében ujjlenyomatadatok összehasonlítására szolgáló rendszer létrehozását , annak jellegénél fogva a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, ennélfogva a Közösség azt megfelelőbben tudja megvalósítani. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban e rendelet kizárólag az említett cél megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmaz.

(29) Mivel e rendelet célját nevezetesen az Unió menedékjogi politikája végrehajtásának elősegítése céljából az ujjlenyomatadatok összehasonlítására szolgáló rendszer létrehozását annak jellegénél fogva a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, ennélfogva az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Az e határozat értelmében szerzett adatokat tilos harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánszemélyek felé továbbítani a menedékjog biztosítása érdekében és a nemzetközi védelmet kérő személyek védelmében, megakadályozandó, hogy adataikhoz harmadik országok hozzájussanak. E tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy ilyen adatokat továbbítsanak az [egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/]EU rendelet hatálya alá tartozó harmadik országoknak annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok e rendelet alkalmazásában együttműködhessenek ilyen harmadik országokkal.

(33) Az e határozat értelmében szerzett adatokat tilos harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánszemélyek felé továbbítani a menedékjog biztosítása érdekében és a nemzetközi védelmet kérő személyek védelmében, megakadályozandó, hogy adataikhoz harmadik országok hozzájussanak. A harmadik országok részére történő továbbítás tilalmának mind az e rendelet alapján megszerzett EURODAC-adatokra, mind pedig az EURODAC-ban végzett keresést követően a nemzeti szinten tárolt vagy feldolgozott, és kétoldalúan kicserélt személyes adatokra vonatkoznia kell. E tilalom nem sértheti a tagállamok azon jogát, hogy ilyen adatokat továbbítsanak az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/]EU rendelet* hatálya alá tartozó harmadik országoknak annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok e rendelet alkalmazásában együttműködhessenek ilyen harmadik országokkal. Ez a jog nem vonatkozhat adatoknak a bűnüldözés keretében harmadik országok részére történő továbbításaira.

 

____________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Indokolás

Ez kiegészíti a 35. cikkhez fűzött módosítást. Fontos biztosítani, hogy a lehető legcsekélyebbé váljon annak kockázata, hogy a menedékkérő kérelme annak származási állama előtt ismertté váljon. Mivel kiszolgáltatott embercsoportról van szó, meg kell tiltani az adatoknak a bűnüldözés keretében harmadik országok részére történő átadását.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak az adatfeldolgozás titkosságáról és biztonságáról szóló 21. és 22. cikke alkalmazandó a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által, e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására. Ugyanakkor az adatfeldolgozással kapcsolatos felelősség és az adatvédelem ellenőrzése tekintetében egyes kérdéseket egyértelművé kell tenni.

(35) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak az adatfeldolgozás titkosságáról és biztonságáról szóló 21. és 22. cikke alkalmazandó a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által, e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására. Ugyanakkor az adatfeldolgozással kapcsolatos felelősség és az adatvédelem ellenőrzése tekintetében egyes kérdéseket egyértelművé kell tenni, szem előtt tartva, hogy az adatvédelem az EURODAC sikeres működésének kulcsfontosságú tényezője, és hogy az adatok biztonsága, magas színvonalú technikai minősége és az adatokba történő betekintés jogszerűsége alapvető jelentőségű az EURODAC zökkenőmentes és megfelelő működése, valamint az [egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EK] rendelet* hatékony alkalmazása szempontjából.

 

_______________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) Az érintettet tájékoztatni kell adatai EURODAC-ban történő feldolgozásának céljáról, ideértve az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/EU] rendelet* céljait is, valamint arról, hogy a bűnüldöző hatóságok mire használhatják adatait.

 

____________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Indokolás

Célszerű hangsúlyozni, hogy a 29. cikk (1) bekezdése magában foglalja a hatóságok azon kötelezettségét, hogy tájékoztatniuk kell az érintett arról, hogy adatait a bűnüldöző hatóságok mire használhatják.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) Rendszeresen figyelni és értékelni kell az EURODAC eredményeit.

(37) Rendszeresen figyelni és értékelni kell az EURODAC eredményeit, többek között azt, hogy a bűnüldöző hatóságok általi hozzáférés a nemzetközi védelmet kérelmező személyek megbélyegzését eredményezte-e, ahogyan ez a javaslat Alapjogi Chartának való megfelelésére vonatkozó bizottsági értékelésben felmerült. Az ügynökség éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer tevékenységeiről.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az [egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/]EU rendelet hatékony alkalmazásának elősegítése érdekében a tagállamokat tájékoztatni kell egyes menedékjogi eljárások helyzetéről.

(39) Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/EU] rendelet* hatékony alkalmazásának elősegítése érdekében a tagállamokat tájékoztatni kell egyes menedékjogi eljárások helyzetéről.

 

______________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és azoknak megfelelően kell alkalmazni, valamint szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. E rendelet különösen teljes mértékben tiszteletben tartja a személyes adatok, valamint a menedékjog védelmét.

(40) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és azoknak megfelelően kell alkalmazni, valamint szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. E rendelet biztosítani kívánja a személyes adatok védelmének, valamint a menedékjog kérelmezésének teljes körű tiszteletben tartását, valamint elő kívánja mozdítani a Charta 8. és 18. cikkének alkalmazását.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „nemzetközi védelemben részesített személy”: az a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, akit a 2004/83/EK tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerinti nemzetközi védelemre jogosultként ismertek el;

d) „nemzetközi védelemben részesített személy”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, akit a 2011/95/EK tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerinti nemzetközi védelemben részesítenek;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „találat”: a központi adatbázisban nyilvántartott ujjlenyomatadatok és a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított ujjlenyomatadatok közötti összehasonlítás útján a központi rendszer által megállapított megfelelést vagy megfelelése, azon követelmény sérelme nélkül, hogy a tagállamoknak a 18. cikk. (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul ellenőrizniük kell az összehasonlítás eredményeit.

e) „találat”: a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított és a számítógépes központi adatbázisban nyilvántartott ujjlenyomatadatok közötti összehasonlítás során a központi rendszer által megállapított megfelelést vagy megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a követelményt, hogy a tagállamoknak a 18. cikk (4) bekezdésének megfelelően haladéktalanul ellenőrizniük kell az összehasonlítás eredményeit;

Indokolás

A módosítás technikai jellegű, és célja, hogy a szöveget a 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában alkalmazott megfogalmazáshoz igazítsa.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) számítógépes központi ujjlenyomat-adatbázis (központi rendszer), amely az alábbi részekből áll:

a) számítógépes központi ujjlenyomat-adatbázis (központi rendszer), amely az alábbi részekből áll:

– központi egység,

– központi egység,

a rendszerműködés folyamatosságát biztosító rendszer;

a rendszerműködés folyamatosságára vonatkozó terv.

Indokolás

Az EURODAC-hoz hasonló kritikus rendszerre egy pusztán technikai rendszer helyett a rendszerműködés folyamatosságára vonatkozó megbízható és kipróbált tervnek kell vonatkoznia. A rendszerműködés folyamatosságára vonatkozó tervnek tartalmaznia kell az adatvédelemmel, a biztonsággal és a költségekkel kapcsolatos következményeket a nagyobb zavarok vagy katasztrófák esetén.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az ujjlenyomat vételi eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg és alkalmazzák.

(5) Az ujjlenyomat vételi eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg és alkalmazzák. E rendelet végrehajtása során a tagállamok a gyermek elsődleges érdekét szem előtt tartva kötelesek eljárni.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza e rendeletet a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló irányelvvel, amely rögzíti, hogy a rendelet alkalmazása során a tagállamok elsődleges szempontját a gyermekek érdekeinek kell jelentenie. Az európai adatvédelmi biztos a 2008-2009. évi tevékenységi jelentésében ugyancsak hangsúlyozta a személyek életkorához kapcsolódó jogok figyelembe vételének fontosságát.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügynökség felelős az EURODAC üzemeltetési igazgatásáért. Az ügynökség a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a központi rendszer tekintetében – a költség–haszon elemzésre is figyelemmel – a rendelkezésre álló mindenkori legjobb technológiát alkalmazzák.

(1) Az ügynökség felelős az EURODAC üzemeltetési igazgatásáért. Az ügynökség a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a központi rendszer tekintetében – a költség-haszon elemzésre is figyelemmel – a rendelkezésre álló mindenkori legjobb és legbiztonságosabb technológiákat és technikákat alkalmazzák.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A EURODAC üzemeltetésének irányítása magában foglalja az összes ahhoz szükséges feladatot, hogy az EURODAC e rendelettel összhangban a hét minden napján, napi 24 órán keresztül működhessen, és elvégezhesse különösen a rendszer megfelelő szintű működési minőségének – főképp a központi rendszer lekérdezéséhez szükséges idő tekintetében történő – biztosításához szükséges karbantartási munkákat és technikai fejlesztéseket.

(5) Az EURODAC üzemeltetésének irányítása magában foglalja az összes ahhoz szükséges feladatot, hogy az EURODAC e rendelettel összhangban a hét minden napján, napi 24 órán keresztül működhessen, és elvégezhesse különösen a rendszer megfelelő szintű működési minőségének – főképp a központi rendszer lekérdezéséhez szükséges idő tekintetében történő – biztosításához szükséges karbantartási munkákat és technikai fejlesztéseket. A rendszerműködés folyamatosságára vonatkozó tervet a rendszer karbantartási szükségleteinek és váratlan üzemképtelenségének – köztük az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos rendszerműködési folyamatosságra gyakorolt hatásnak a figyelembevételével kell kidolgozni.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek e rendelet értelmében hozzáférhetnek az EURODAC-adatokhoz. A kijelölt hatóságok a tagállamok terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős hatóságai.

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek e rendelet értelmében hozzáférhetnek az EURODAC-adatokhoz. A kijelölt hatóságok a tagállamok terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős hatóságai. A nemzetbiztonsággal kapcsolatos hírszerzésért kizárólag felelős ügynökségek vagy egységek nem tartozhatnak a kijelölt hatóságok közé.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Nemzeti szinten valamennyi tagállam listát készít a kijelölt hatóságokon belüli azon operatív egységekről, amelyek a központi hozzáférési ponton keresztül kérhetik az EURODAC-adatokkal történő összehasonlítást.

(3) Valamennyi tagállam listát készít a kijelölt hatóságokon belüli azon operatív egységekről, amelyek a központi hozzáférési ponton keresztül kérhetik az EURODAC-adatokkal történő összehasonlítást.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy nemzeti testületet, amely ellenőrző hatóságként működik. Az ellenőrző hatóság a tagállamok terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős egyik hatósága.

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy nemzeti testületet, amely ellenőrző hatóságként működik. Az ellenőrző hatóság a tagállamok terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős egyik hatósága, amely az 5. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt hatóságoktól függetlenül jár el, és az ellenőrzés kimenetelét illetően azoktól utasítást nem fogad el.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 19. cikkel összhangban az EURODAC-hoz kizárólag az ellenőrző hatóság megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya férhet hozzá.

Indokolás

Ez a rendelkezés szerepel a VIS-ről szóló 2008/633/IB határozatban, és ésszerű módon egészíti ki a szöveget.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztviselőkből álló speciális egységet jelöl ki ellenőrző hatóságaként, valamint az egyes tagállamokkal egyetértésben az adott tagállam nemzeti hozzáférési pontját jelöli ki azon hatóságként, amely az ujjlenyomatadatok összehasonlítására irányuló kéréseit a központi rendszerbe továbbítja.

(1) Az Europol megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztviselőkből álló speciális egységet jelöl ki ellenőrző hatóságaként, amely az 5. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt hatóságoktól függetlenül jár el, és az ellenőrzés kimenetelét illetően azoktól utasítást nem fogad el, valamint az egyes tagállamokkal egyetértésben az adott tagállam nemzeti hozzáférési pontját jelöli ki azon hatóságként, amely az ujjlenyomatadatok összehasonlítására irányuló kéréseit a központi rendszerbe továbbítja.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A központi ügynökség havonta statisztikát készít a központi rendszer munkájáról, különösen az alábbiak feltüntetésével:

(1) A központi ügynökség negyedévente statisztikát készít a központi rendszer munkájáról, különösen az alábbiak feltüntetésével:

Indokolás

A havi statisztika túl gyakori, és csak túlzott terhet róna az ügynökségre, valamint a statisztikákat feldolgozó intézményekre, ugyanakkor azt a kockázatot is magában hordozza, hogy a fellépésekről nem nyújt valós tájékoztatást.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a 18. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban továbbított, megjelölésre és a megjelölés eltávolítására irányuló kérelmek száma.

f) a 18. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban továbbított, zárolásra és feloldásra irányuló kérelmek száma.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden év végén statisztikai adatokat állapítanak meg havi statisztikából készített gyűjtemény formájában az adott évre vonatkozóan , többek között annak megjelölésével, hogy hány személyre vonatkoznak a b), c) és d) pont alapján nyilvántartott találatok. A statisztika az adatokat tagállamok szerinti bontásban tartalmazza.

(2) Minden év végén statisztikai adatokat állapítanak meg negyedéves statisztikából készített gyűjtemény formájában az adott évre vonatkozóan , többek között annak megjelölésével, hogy hány személyre vonatkoznak a b), c) és d) pont alapján nyilvántartott találatok. A statisztika az adatokat tagállamok szerinti bontásban tartalmazza. Az eredményt nyilvánosságra kell hozni.

Indokolás

A havi statisztika túl gyakori, és csak túlzott terhet róna az ügynökségre, valamint a statisztikákat feldolgozó intézményekre, ugyanakkor azt a kockázatot is magában hordozza, hogy a fellépésekről nem nyújt valós tájékoztatást.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ujjlenyomatok összegyűjtése, továbbítása és összehasonlítása

Az ujjlenyomatadatok összegyűjtése, továbbítása és összehasonlítása

Indokolás

Technikai jellegű módosítás (a megfogalmazás összhangba hozatala a 14. és 17. cikkek címeivel).

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a kérelmező egészségének biztosítása, vagy a közegészség védelme érdekében hozott intézkedések következtében nem lehet a kérelmezőtől ujjlenyomatot venni, a tagállamok ezen okok megszűnését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül leveszik és megküldik az ujjlenyomatokat.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a kérelmező egészségének biztosítása, a közegészség védelme érdekében vagy technikai okokból hozott intézkedések következtében nem lehet a kérelmezőtől ujjlenyomatot venni, a tagállamok ezen okok megszűnését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül leveszik és megküldik az ujjlenyomatokat.

Indokolás

Technikai zavarok bármikor felléphetnek, ezért van szükség a betoldásra.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az ujjlenyomat szolgáltatásának ideiglenes vagy tartós kivitelezhetetlensége nem befolyásolhatja hátrányosan az érintett személy jogállását. A kivitelezhetetlenség semmi esetre sem képezhet elegendő jogalapot a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásának megtagadására vagy a kérelem elutasítására.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A központi rendszer az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az (1) bekezdésben meghatározott okból törli az adatokat.

(2) A központi rendszer – a lehető leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül – az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az (1) bekezdésben meghatározott okból törli az adatokat.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az egyes tagállamok haladéktalanul ujjlenyomatot vesznek a 14. életévét betöltött valamennyi olyan harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személytől , akit az illetékes ellenőrző hatóságok az illető tagállam szárazföldi, légi vagy tengeri határainak jogellenes átlépése miatt elfogtak, és nem toloncoltak vissza, vagy aki a tagállamok területén marad, illetve az elfogás és a visszairányítási határozat alapján történő kiutasítás közötti teljes időszak alatt nem tartják idegenrendészeti őrizetben vagy nem kötelezik kijelölt helyen való tartózkodásra .

(1) Az egyes tagállamok – az Európai Unió Alapjogi chartájában, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékok teljes körű tiszteletben tartásával – haladéktalanul ujjlenyomatot vesznek a 14. életévét betöltött valamennyi olyan harmadik országbeli állampolgártól vagy hontalan személytől , akit az illetékes ellenőrző hatóságok az illető tagállam szárazföldi, légi vagy tengeri határainak jogellenes átlépése miatt elfogtak, és nem toloncoltak vissza, vagy aki a tagállamok területén marad, illetve az elfogás és a visszairányítási határozat alapján történő kiutasítás közötti teljes időszak alatt nem tartják idegenrendészeti őrizetben vagy nem kötelezik kijelölt helyen való tartózkodásra.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett 72 órás határidő be nem tartása nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy ujjlenyomatokat vegyenek és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetővé a 25. cikk szerinti megfelelő összehasonlítást biztosító minőségű ujjlenyomatvételt, a származás helye szerinti tagállam ismét ujjlenyomatot vesz e személyektől, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sikeres ujjlenyomatvételtől számított 48 órán belül újra megküldi azokat.

(4) Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetővé a 25. cikk szerinti megfelelő összehasonlítást biztosító minőségű ujjlenyomatvételt, a származás helye szerinti tagállam ismét ujjlenyomatot vesz e személyektől, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sikeres ujjlenyomatvételtől számított 48 órán belül újra megküldi azokat.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a személy egészségének biztosítása, vagy a közegészség védelme érdekében hozott intézkedések következtében nem lehet e személytől ujjlenyomatot venni, ezen indokok megszűnését követően az érintett tagállam a (2) bekezdésben meghatározott határidőnek megfelelően leveszi és megküldi az ujjlenyomatokat.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a személy egészségének biztosítása, a közegészség védelme érdekében vagy technikai okokból hozott intézkedések következtében nem lehet e személytől ujjlenyomatot venni, ezen indokok megszűnését követően az érintett tagállam a (2) bekezdésben meghatározott határidőnek megfelelően leveszi és megküldi az ujjlenyomatokat.

Indokolás

Technikai zavarok bármikor felléphetnek, ezért van szükség a betoldásra.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az ujjlenyomat szolgáltatásának ideiglenes vagy tartós kivitelezhetetlensége nem befolyásolhatja hátrányosan az érintett személy jogállását. A kivitelezhetetlenség semmi esetre sem képezhet elegendő jogalapot a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásának megtagadására vagy a kérelem elutasítására.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A központi rendszer az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból törli az adatokat.

(3) A központi rendszer – a lehető leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül –az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból törli az adatokat.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A központi rendszer az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okból törli az adatokat.

(4) A központi rendszer – a lehető leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül – az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okból törli az adatokat.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A központi rendszer az összehasonlítás eredményeinek a származási hely szerinti tagállam részére történő továbbítását követően haladéktalanul törli az ujjlenyomatadatokat és az (1) bekezdésnek megfelelően továbbított egyéb adatokat.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. cikk

18. cikk

Az adatok jelölése

Az adatok zárolása

(1) Az a származási hely szerinti tagállam, amely nemzetközi védelemben részesítette a nemzetközi védelmet kérelmező azon személyt, akinek adatait a 11. cikk alapján a központi rendszerben nyilvántartásba vették, az ügynökség által a központi rendszerrel történő elektronikus kommunikációra vonatkozóan megállapított követelményekkel összhangban megjelöli a vonatkozó adatokat. E megjelölést a 12. cikkel összhangban tárolják a központi rendszerben, a 9. cikk (5) bekezdésében említett továbbítás céljából.

(1) A nemzetközi védelmet kérelmező személyre vonatkozó olyan adatokat, amelyeket a 11. cikknek megfelelően nyilvántartásba vettek, a központi adatbázisban zárolják abban az esetben, ha a szóban forgó személy részére valamely tagállam nemzetközi védelmet biztosított. A zárolást a központi rendszer hajtja végre a származási hely szerinti tagállam utasításai alapján.

(2) A származási hely szerinti tagállam eltávolítja az (1) bekezdéssel összhangban korábban megjelölt, a harmadik ország állampolgárának, illetve hontalan személynek az adataira vonatkozó megjelölést, amennyiben az említett személy jogállását a 2004/83/EK tanácsi irányelv 14. vagy 19. cikke alapján visszavonták, megszüntették, illetve megújítását megtagadták.

(2) A valamely tagállamban nemzetközi védelemben részesített személyekkel kapcsolatos találatok nem továbbíthatók. A központi rendszer negatív eredményt juttat vissza a kérelmező tagállamhoz.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 5. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt hatóságok és az Europol indoklással ellátott elektronikus megkeresést nyújthatnak be az ellenőrző hatóságnak, amelyben összehasonlítás céljából kérik ujjlenyomatadatoknak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül az EURODAC központi rendszerébe történő továbbítását. A kérés beérkezését követően az ellenőrző hatóság ellenőrzi, hogy teljesültek-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, 20. vagy 21. cikkben említett feltételek.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt hatóságok és az Europol a 20. cikk (1) bekezdésében előírt, indoklással ellátott elektronikus megkeresést nyújthatnak be az ellenőrző hatóságnak, amelyben összehasonlítás céljából kérik ujjlenyomatadatoknak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül az EURODAC központi rendszerébe történő továbbítását. A kérés beérkezését követően az ellenőrző hatóság ellenőrzi, hogy teljesültek-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, 20. vagy 21. cikkben említett feltételek.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az indokolással ellátott megkeresésnek a 20. cikkben előírt valamennyi kritériumnak megfelelően kell igazolnia a kérést.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) ebben az esetben csak utólag ellenőrzi a 20. vagy 21. cikkben említett feltételek teljesülését, beleértve azt is, hogy valóban rendkívül sürgős esetről volt-e szó. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

(3) A terrorista bűncselekményekhez vagy más súlyos bűncselekményekhez kapcsolódó közvetlen veszély megelőzése szükségességének rendkívül sürgős eseteiben az ellenőrző hatóság a kijelölt hatóság által küldött összehasonlításra irányuló kérés beérkezését követően azonnal továbbíthatja az ujjlenyomatadatokat a nemzeti hozzáférési ponthoz; ebben az esetben csak utólag ellenőrzi a 20. vagy 21. cikkben említett feltételek teljesülését, beleértve azt is, hogy valóban rendkívül sürgős esetről volt-e szó. Az utólagos ellenőrzést a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

Indokolás

Szigorítani kell az előzetes ellenőrzés megkerülésének igazolására szolgáló küszöböt.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság közzéteszi az EURODAC-ra irányuló kérésre vonatkozó, az e cikk értelmében alkalmazandó formanyomtatvány indikatív, nem kötelező mintáját, amely megfelelően tükrözi a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumokat.

Indokolás

Ésszerű, hogy a tagállamok nemzeti szinten dönthessék el, hogy a kérelmező hatóság milyen formában lép kapcsolatba az ellenőrző hatósággal. Mivel azonban az ellenőrző hatóságot arra kérik, hogy a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumokat „indoklással ellátott elektronikus megkeresés” formájában értékeljék, célszerű lehet némi uniós szintű iránymutatással rendelkezni arról, hogy egy ilyen formanyomtatványnak milyennek kell lennie.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kijelölt hatóságok hatáskörükön belül csak abban az esetben kérhetik ujjlenyomatadatok összehasonlítását az EURODAC központi adatbázisában tárolt adatokkal, ha a nemzeti ujjlenyomat-adatbázisokkal elvégzett összehasonlítás és más tagállamok automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszereivel a 2008/615/IB határozat alapján elvégzett összehasonlítás nem vezet eredményre, valamint abban az esetben, ha:

(1) A kijelölt hatóságok hatáskörükön belül csak abban az esetben kérhetik ujjlenyomatadatok összehasonlítását az EURODAC központi adatbázisában tárolt adatokkal, ha a nemzeti ujjlenyomat-adatbázisokkal, a 2008/615/IB határozat alapján más tagállamok automatikus ujjlenyomat-azonosító rendszereivel és a vízuminformációs rendszerrel elvégzett összehasonlítás esetlegesen nem vezet eredményre, és valamennyi következő feltétel teljesül:

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megalapozottan feltételezhető, hogy az EURODAC-adatokkal való összehasonlítás hozzájárul a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához.

c) az adatbázisból való lekérdezést indokolttá tevő kényszerítő közbiztonsági érdek áll fenn, és megalapozottan feltételezhető, hogy az EURODAC-adatokkal való összehasonlítás érdemben hozzájárul a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy kivizsgálásához.

Indokolás

A (9) preambulumbekezdésben szereplő e megfogalmazást be kell építeni a szövegbe.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) fennáll az alapos gyanúja annak, hogy terrorista cselekmény vagy más súlyos bűncselekmény gyanúsítottja, elkövetője, vagy áldozata, illetve sértettje nemzetközi védelem iránt kérelmet nyújtott be.

Indokolás

Az EURODAC-adatokban végzett kereséseket csak korlátozott körülmények között, folyamatban lévő nyomozás során és olyan esetekben szabad megengedni, amikor fennáll annak alapos gyanúja, hogy az elkövető vagy a gyanúsított menedéket kért. Az EURODAC-adatokban végzett keresések nem válhatnak a bűnüldöző hatóságok által végzett „automatikus” keresésekké.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol megbízatásának keretein belül nyújthat be EURODAC-adatokkal történő összehasonlításra irányuló kéréseket azokban az esetekben, amikor az Europol-határozatban rögzített feladatainak ellátása ezt szükségessé teszi, illetve egyedi elemzés vagy általános jellegű stratégiai elemzés céljából.

(1) Az Europol megbízatásának keretein belül nyújthat be EURODAC-adatokkal történő összehasonlításra irányuló kéréseket azokban az esetekben, amikor a 2009/371/EB határozatban rögzített feladatainak ellátása ezt szükségessé teszi.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveget összhangba hozza a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett feltételekkel.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Europolnak az EURODAC-adatokhoz való hozzáférését kizárólag egyedi esetekben, különleges körülmények fennállása esetén, és szigorú feltételek mellett szabad megengedni.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az összehasonlítás eredményeit a származási hely szerinti tagállamban egy ujjlenyomat szakértő haladéktalanul ellenőrzi. A végleges azonosítást a dublini rendelet 32. cikkének megfelelően a származási hely szerinti tagállam végzi el az érintett tagállamokkal együttműködésben.

(4) Az összehasonlítás eredményeit a származási hely szerinti tagállamban egy képzett ujjlenyomat-szakértő haladéktalanul ellenőrzi. A végleges azonosítást az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/]EU rendelet* 32. cikkének megfelelően a származási hely szerinti tagállam végzi el az érintett tagállamokkal együttműködésben.

 

_____________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdéssel összhangban történő végleges azonosítás azt állapítja meg, hogy a központi rendszerből kapott összehasonlítás eredménye helytelen, a tagállamok értesítik erről a Bizottságot és az ügynökséget.

(5) Amennyiben a (4) bekezdéssel összhangban történő végleges azonosítás azt állapítja meg, hogy a központi rendszerből kapott összehasonlítás eredménye helytelen, a tagállamok – a lehető leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül – értesítik erről a Bizottságot és az ügynökséget. A központi rendszer maximum az öt legjobb találatot adó ujjlenyomatot adja át az 5. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt hatóságok és az Europol részére.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában, minden egyes tagállam kijelöli azon hatóságait, amelyek az (1) bekezdés alapján hozzáférhetnek a központi rendszerben nyilvántartott adatokhoz. E kijelölés pontosan meghatározza az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős egységet. E hatóságok listáját és annak valamennyi módosítását minden egyes tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal és az ügynökséggel. Az ügynökség az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. Amennyiben e jegyzék módosul, az ügynökség évente egyszer közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában, minden egyes tagállam kijelöli azon hatóságait, amelyek az (1) bekezdés alapján hozzáférhetnek a központi rendszerben nyilvántartott adatokhoz. E kijelölés során pontosan meghatározzák az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért felelős egységet. Ezen egységek listáját és annak valamennyi módosítását minden egyes tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal és az ügynökséggel. Az ügynökség az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. Amennyiben e jegyzék módosul, az ügynökség évente egyszer online közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam írásban és adott esetben szóban – olyan nyelven, amelyet a személy ésszerűen feltételezhetően megért – a következőkről tájékoztatja:

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam írásban és szükség esetén szóban – olyan nyelven, amelyet a személy megért, vagy ésszerűen feltételezhetően megért – tájékoztatja a következőkről:

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) adatai EURODAC-ban történő feldolgozásának célja, ideértve a dublini rendelet céljainak ismertetését is, a rendelet 4. cikkével összhangban;

b) adatai EURODAC-ban történő feldolgozásának célja, ideértve a dublini rendelet céljainak ismertetését is, a rendelet 4. cikkével összhangban, valamint annak teljes körű magyarázata, hogy a tagállamok és az Europol bűnüldözési célokból hozzáférhet az EURODAC-hoz;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az adott személyre vonatkozó adatokhoz való hozzáférés , a rá vonatkozó téves adatok helyesbítésére vagy a rá vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem joga, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatás joga, ideértve az adatkezelő és a 31. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét is.

e) az adott személyre vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogosultság, a rá vonatkozó téves adatok helyesbítésére vagy a rá vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem joga, valamint az említett jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatáshoz való jog, ideértve az adatkezelő és a 31. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét is.

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelműsítése, hogy a rendelet hatálya alá tartozó személyt a „hozzáférési jogosultságról”, nem pedig a „hozzáférésről” kell tájékoztatni. Ugyanilyen megfontolás alapján, valamint az európai adatvédelmi biztos véleményében kifejtettekkel összhangban helyénvalóbb az „eljárásokról szóló tájékoztatáshoz való jog” kifejezést használni.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A dublini rendelet 40. cikke (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban közös tájékoztató készül, mely tartalmazza legalább e cikk (1) bekezdésében és a dublini rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett információkat. A tájékoztatónak „egyértelműnek és egyszerűnek kell lennie, olyan nyelven, amelyet az adott személy megért vagy ésszerűen feltételezhetően megért”.

A […/…]* rendelet 40. cikke (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban közös tájékoztató készül, mely tartalmazza legalább e cikk (1) bekezdésében és az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/EU] rendelet* 4. cikke (1) bekezdésében említett információkat. A tájékoztatónak „egyértelműnek és egyszerűnek kell lennie, olyan nyelven, amelyet az adott személy megért vagy ésszerűen feltételezhetően megért”. A tájékoztató információkat tartalmaz továbbá az érintett személy jogairól és a nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott segítség lehetőségéről, valamint az ellenőr és a nemzeti felügyeleti hatóságok kapcsolattartási adatairól.

 

___________

 

* HL: Kérem, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és kihirdetési hivatkozását.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó személy kiskorú, a tagállamok a korának megfelelő módon tájékoztatják.

Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó személy kiskorú, a tagállamok a korának megfelelő módon tájékoztatják. A Bizottság mintákat biztosít a tagállamok számára a felnőttek és a kiskorúak részére készülő tájékoztatókról. E cikk végrehajtása során a tagállamok a gyermek elsődleges érdekét szem előtt tartva kötelesek eljárni.

Indokolás

A módosítás összhangba hozza e rendeletet a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló irányelvvel, amely rögzíti, hogy a rendelet alkalmazása során a tagállamok elsődleges szempontját a gyermekek érdekeinek kell jelentenie. Az európai adatvédelmi biztos a 2008-2009. évi tevékenységi jelentésében ugyancsak hangsúlyozta a személyek életkorához kapcsolódó jogok figyelembe vételének fontosságát.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Amikor egy személy az (2) bekezdéssel összhangban lekéri a vele kapcsolatos adatokat, az illetékes hatóság okirat formájában feljegyzést készít arról, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és ezt az okiratot kérés esetén késedelem nélkül a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja.

(9) Amikor egy személy az (2) bekezdéssel összhangban lekéri a vele kapcsolatos adatokat, az illetékes hatóság okirat formájában feljegyzést készít arról, hogy ilyen irányú kérelmet nyújtottak be, és ezt az okiratot kérés esetén késedelem nélkül a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a nemzeti felügyeleti hatóságokat, amennyiben valamely személy az adatainak kijavítását vagy törlését kéri. A kérelem benyújtásától számított legfeljebb három héten belül az illetékes hatóság megerősíti a nemzeti felügyeleti hatóságok felé, hogy intézkedett az adatok kijavításáról vagy törléséről, illetve – amennyiben az érintett tagállam nem ért egyet azzal, hogy a központi rendszerben nyilvántartott adatok pontatlanok, vagy hogy azokat jogszerűtlenül rögzítették – kifejti azt, hogy miért nem hajlandó kijavítani vagy törölni az adatokat.

Indokolás

Mivel azok a személyek, akiknek adatait az EURODAC-ban tárolják, vélhetően nem ismerik a tagállamokban az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat és eljárásokat, a nemzeti felügyeleti hatóságok szerepét meg kell erősíteni. A nemzeti felügyeleti hatóságok által nyújtott segítség még fontosabb akkor, ha a bűnüldöző hatóságok hozzáféréssel rendelkeznek az adatokhoz.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy az EURODAC-ot érintő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos, különösen az ügynökség általi tevékenységeket a 45/2001/EK rendelettel és e rendelettel összhangban végezzék.

(1) Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy az EURODAC-ot érintő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos, különösen az ügynökség és az Europol általi tevékenységeket a 45/2001/EK rendelettel és e rendelettel összhangban végezzék.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy legalább négyévente, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően ellenőrizzék az ügynökség által folytatott, a személyes adatok feldolgozását érintő tevékenységeket. Az ellenőrzésről szóló jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az ügynökségnek, a Bizottságnak és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. Az ilyen jelentés elfogadása előtt az ügynökség számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtegye észrevételeit.

(2) Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy legalább kétévente, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelően ellenőrizzék az ügynökség által folytatott, a személyes adatok feldolgozását érintő tevékenységeket. Az ellenőrzésről szóló jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az ügynökségnek, a Bizottságnak és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. Az ilyen jelentés elfogadása előtt az ügynökség számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtegye észrevételeit.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A nemzeti felügyeleti hatóság biztosítja, hogy minden évben elvégzik a személyesadat-feldolgozásnak az 1. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzését, beleértve az indokolással ellátott elektronikus megkeresések elemzését is.

 

Az ellenőrzést csatolják a tagállamnak a 40. cikk (8) bekezdésében említett éves jelentéséhez.

Indokolás

A nemzeti adatvédelmi hatóságnak évente kellene ellenőriznie az EURODAC – különösen mint bűnüldözési eszköz – alkalmazását. A tagállamoknak éves jelentéseket kell benyújtaniuk az Európai Parlament részére a 40. cikknek megfelelően, de az EURODAC nemzeti hatóságok általi, bűnüldözési célú hozzáférésre szolgáló alkalmazását a nemzeti adatvédelmi biztosoknak kell ellenőrizniük, ezen ellenőrzések eredményeit pedig közölniük kell a Parlamenttel is.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Mind a nemzeti, mind az európai felügyeleti hatóságok számára elegendő pénzügyi és személyzeti erőforrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy megfelelően tudják felügyelni az EURODAC-adatok felhasználását és az azokhoz való hozzáférést.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az e rendelet alapján az EURODAC-ból lekért személyes adatok kizárólag terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából dolgozhatók fel.

(3) Az e rendelet alapján az EURODAC-ból az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokból lekért személyes adatok kizárólag olyan konkrét bűncselekmény megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából dolgozhatók fel, amelyek tekintetében az adott tagállam vagy az Europol adatokat kért.

Indokolás

A 33. cikk (4) bekezdésével való összhang megteremtése céljából.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az e rendelet alapján tagállam vagy az Europol által az EURODAC-ból lekért adatokat egy hónap elteltével törölni kell a nemzeti és Europol-nyilvántartásokból, kivéve akkor, ha az adatokra konkrét bűncselekménnyel kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozás miatt a tagállamnak vagy az Europolnak szüksége van.

(4) A keresést az EURODAC központi rendszere, az ellenőrző hatóságok és az Europol rögzíti abból a célból, hogy lehetővé tegye a nemzeti adatvédelmi hatóságok és az európai adatvédelmi biztos számára az uniós adatvédelmi előírásoknak való megfelelés felügyeletét, valamint hogy lehetővé tegye a 40. cikk (8) bekezdésében meghatározott jelentések összeállítását. A fent említett célok kivételével a lekért adatokat és a keresés rögzítését egy hónap elteltével törölni kell minden nemzeti és Europol-nyilvántartásból, kivéve akkor, ha az adatokra konkrét bűncselekménnyel kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozás miatt az adatokat kérő tagállamnak vagy az Europolnak szüksége van.

Indokolás

A törlés követelményét szigorítani kell, és azt ki kell terjeszteni a keresés rögzítésére is.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) fizikai adatvédelmet valósítson meg, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló készenléti tervek elkészítése által;

a) fizikai adatvédelmet valósítson meg, többek között az érintett infrastruktúra védelmére irányuló készenléti tervek elkészítése által;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) biztosítja, hogy az EURODAC-hoz való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatokhoz való hozzáférésre, azok bevitelére, frissítésére, törlésére vagy a profilokban történő keresésre jogosult személyek feladat- és felelősségi körét, és ezeket a profilokat kérésre haladéktalanul a 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja (személyzeti profilok);

g) biztosítja, hogy az EURODAC-hoz való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatokhoz való hozzáférésre, azok bevitelére, frissítésére, törlésére vagy a profilokban történő keresésre jogosult személyek feladat- és felelősségi körét, és ezeket a profilokat és a hatóságok részére a felügyelet elvégzése céljából esetlegesen szükséges egyéb releváns információkat kérésre haladéktalanul a 95/46/EK irányelv 28. cikkében és a 2008/977/IB kerethatározat 25. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja (személyzeti profilok);

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) figyelemmel kíséri az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megteszi az e határozatnak való megfelelés biztosításához szükséges, belső ellenőrzéssel kapcsolatos szervezeti intézkedéseket (önellenőrzés).

k) figyelemmel kíséri az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megteszi az e határozatnak való megfelelés biztosításához szükséges, belső ellenőrzéssel kapcsolatos szervezeti intézkedéseket (önellenőrzés), valamint elvégzi a speciális eszközöket alkalmazó rendszer csaknem valósidejű megfigyelését. A tagállamok a rendszereikben észlelt biztonsági eseményekről tájékoztatják az ügynökséget. Az ügynökség a biztonsági események esetén tájékoztatja a tagállamokat, az Europolt és az európai adatvédelmi biztost. A biztonsági események során valamennyi fél együttműködik.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EURODAC központi adatbázisából valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Európai Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. E tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy ilyen adatokat továbbítsanak a dublini rendelet hatálya alá tartozó harmadik országoknak.

Az EURODAC központi adatbázisából valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján megszerzett adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Európai Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. A valamely tagállam vagy az Europol által megszerzett és a nemzeti adatbázisokban tovább feldolgozott személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Európai Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. E tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy ilyen adatokat továbbítsanak a dublini rendelet hatálya alá tartozó harmadik országoknak.

Indokolás

A harmadik országok részére történő adattovábbítás tilalmát ki kell terjeszteni azokra az adatokra is, amelyek további feldolgozás tárgyát képezték.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ügynökség kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak a központi rendszer technikai működéséről, ideértve annak biztonságosságát is.

(4) Az ügynökség évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak a központi rendszer technikai működéséről, ideértve annak biztonságosságát is.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) E rendelet 46. cikk (2) bekezdése szerinti alkalmazásának megkezdését követő három év elteltével, valamint minden azt követő négy évben a Bizottság átfogóan értékelést készít az EURODAC-ról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli, hogy továbbra is fennállnak-e az alapul szolgáló okok, levonja a jövőbeni tevékenységekkel kapcsolatos következtetéseket , valamint szükség esetén ajánlásokat tesz . A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5) E rendelet 46. cikk (2) bekezdése szerinti alkalmazásának megkezdését követő három év elteltével, valamint minden azt követő négy évben a Bizottság átfogóan értékelést készít az EURODAC-ról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli az alapvető jogokra gyakorolt hatást, többek között azt, hogy a bűnüldözési célú hozzáférés az e rendelet hatálya alá tartozó személyek közvetett megkülönböztetéséhez vezetett-e, valamint hogy továbbra is fennállnak-e az alapul szolgáló okok, annak érdekében, hogy levonja a jövőbeni tevékenységekkel kapcsolatos következtetéseket, valamint szükség esetén ajánlásokat tegyen. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok és az Europol éves jelentést készítenek arról, hogy bűnüldözési célok tekintetében mennyire volt eredményes az ujjlenyomatadatok EURODAC-adatokkal történő összehasonlítása; a jelentés információkat és statisztikai adatokat tartalmaz az összehasonlítás pontos céljáról – beleértve a terrorcselekmény vagy más súlyos bűncselekmény típusát –, az összehasonlításra irányuló kérések számáról, a sikeres azonosítást eredményező esetek számáról és típusáról, a kivételesen alkalmazandó sürgős eljárás szükségességéről és igénybevételéről, valamint azokról az esetekről, amikor az ellenőrző hatóság az utólagos ellenőrzés során nem találta indokoltnak a szóban forgó sürgős eljárást. A jelentéseket a tagállamok és az Europol eljuttatják a Bizottsághoz.

(8) A tagállamok és az Europol éves jelentést készítenek arról, hogy bűnüldözési célok tekintetében mennyire volt eredményes az ujjlenyomatadatok EURODAC-adatokkal történő összehasonlítása; a jelentés információkat és statisztikai adatokat tartalmaz az összehasonlítás pontos céljáról – beleértve a terrorcselekmény vagy más súlyos bűncselekmény típusát –, az ésszerű gyanúra alapul szolgáló okokról, az összehasonlításra irányuló kérések számáról, a sikeres azonosítást eredményező esetek számáról és típusáról, a kivételesen alkalmazandó sürgős eljárás szükségességéről és igénybevételéről, valamint azokról az esetekről, amikor az ellenőrző hatóság az utólagos ellenőrzés során nem találta indokoltnak a szóban forgó sürgős eljárást. A jelentéseket a tagállamok és az Europol eljuttatják a Bizottsághoz. Ezen éves jelentések alapján, valamint az (5) bekezdésben előírt átfogó értékelés mellett a Bizottság éves jelentést állít össze az EURODAC-hoz való bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozóan, az értékelést pedig továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak.

Indokolás

Az első változtatás a 20. cikk d) pontjához (új) fűzött módosítást tükrözi. A második arra szólítja fel a Bizottságot, hogy a nemzeti és európai jelentések alapján tegyen évente jelentést a bűnüldözési célú hozzáférésről.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden tagállam legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül] értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságairól, és haladéktalanul közli az ezek tekintetében bekövetkező esetleges változásokat is.

(1) Minden tagállam legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül] értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságairól és az 5. cikk (3) bekezdésében említett operatív egységekről, és haladéktalanul közli az ezek tekintetében bekövetkező esetleges változásokat is.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az egyes tagállamok folyamatosan naprakésszé teszik az általuk a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkat. A Bizottság – folyamatosan naprakésszé tett elektronikus közzététel formájában – ezeket az információkat a többi tagállam, az Europol és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Europol folyamatosan naprakésszé teszi az általa a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkat. A Bizottság – folyamatosan naprakésszé tett elektronikus közzététel formájában – ezeket az információkat a többi tagállam és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja.

  • [1]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

Az EURODAC-ot a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet hozta létre[1]. A Bizottság 2008 decemberében átdolgozási javaslatot fogadott el az EURODAC-rendelet módosítására[2] azzal a céllal, hogy biztosítsa a dublini rendelet alkalmazásának hatékonyabb támogatását és az adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelését, valamint hogy figyelembe vegye a rendelet 2000-es elfogadása óta bekövetkezett menedékjogi fejleményeket és technikai haladást. Továbbá összehangolta az informatikai irányítási keretet a SIS II és VIS rendeletekkel, előrebocsátva, hogy az EURODAC működési irányításával kapcsolatos feladatokat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek EK-Szerződés IV. címe szerinti operatív irányítását végző jövőbeni ügynökség veszi át[3].

2009. májusában az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalást fogadott el[4] a Bizottság javaslatának jóváhagyásáról – bizonyos módosítások függvényében.

A Bizottság 2009 szeptemberében elfogadott egy módosított javaslatot, egyrészt hogy figyelembe vegye az Európai Parlament állásfoglalását és a Tanáccsal folytatott tárgyalások eredményeit, másrészt hogy bevezesse az EURODAC központi adatbázishoz való hozzáférés lehetőségét a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol számára terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából.[5] A javaslat elsősorban a bűnüldözési célból történő hozzáférés lehetővé tétele érdekében áthidaló záradékot, szükséges kísérő rendelkezéseket vezetett be, valamint módosította a 2008. decemberi javaslatot. Ezzel egyidejűleg a Bizottság előterjesztette az Eurodac-adatokkal való összevetésre irányulóan a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által bűnüldözési célból benyújtott kérelmekről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot[6], amely pontosan meghatározta a hozzáférés módozatait is[7].

Az Európai Parlament nem adott ki jogalkotási állásfoglalást a 2009. szeptemberi javaslatokkal kapcsolatban.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a tanácsi határozatra irányuló javaslat okafogyottá vált. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló bizottsági közlemény[8] kimondta, hogy az ilyen javaslatokat hivatalosan vissza kell vonni, és helyette az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) által bevezetett új keretekre figyelemmel új javaslatot kell előterjeszteni.

A Bizottság 2010. október 11-én előterjesztett javaslata nem tartalmazza a 2009. szeptemberi javaslatban szereplő, a bűnüldözési célból történő hozzáféréssel kapcsolatos opciót, azonban két további elemet vesz fel:

- a 18. cikk (4) bekezdésében az automatikus találatok ujjlenyomat szakértő általi ellenőrzésének kötelezettsége világosabb megfogalmazásra kerül;

- a 24. cikk (1) bekezdésébe új rendelkezések kerülnek beillesztésre annak érdekében, hogy a dublini rendelet szerinti bizottság jogosítványt kapjon az EURODAC-kal kapcsolatos információk szerepeltetésre a 4. cikk (3) bekezdése alapján elkészítendő tájékoztatóban.

2011. február 3-án az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság orientációs szavazással döntött a bizottsági javaslatról.

Ez a javaslat visszavonja a 2010-es javaslatot, és ahelyett egy új javaslatot terjeszt elő egyrészt azért, hogy jobban figyelembe vegye az Európai Parlament állásfoglalását és a Tanácsban folytatott tárgyalások eredményeit, másrészt lehetőséget teremtsen arra, hogy a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol hozzáférjenek az EURODAC központi adatbázisához terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. A közös európai menekültügyi rendszerről szóló jogalkotási csomagról folytatott tárgyalásokon elérni kívánt kiegyensúlyozott megegyezés részeként a bűnüldözési célú EURODAC-hozzáférést is bele kellett foglalni a javaslatba, hogy a jogalkotási csomag 2012 végére teljessé válhasson.

A harmadik országokbeli szervezett bűnözési hálózatok arra próbálják felhasználni a menekültügyi rendszert, hogy bűncselekmények elkövetése céljából a hálózathoz tartozó bűnözőket juttassanak az uniós tagállamok területére. Amint ezek a bűnözök egy tagállam területére jutottak, a bűnszervezet tagjai hamis papírokkal menedékért folyamodnak, hogy jogszerűen és tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal tartózkodhassanak az Unió területén. Az Europol által nyújtott tájékoztatás szerint hamis származási ország megadásával az embercsempészek is megpróbálnak visszaélni a menekültügyi rendszerrel. Ezen aggályok tükrében az előadó üdvözli, hogy a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények elleni fellépés érdekében – „találat/nincs találat” alapon – kérhetik ujjlenyomatadatoknak az EURODAC adatbázisában tárolt ujjlenyomatadatokkal történő összehasonlítását. Az előadó úgy véli, hogy az EURODAC megnyitása a bűnüldöző hatóságok előtt jelentős előrelépés az előző javaslathoz képest, és hogy ennek nyomán – a szükséges biztosítékok érvényesülése mellett – megelőzhetőek lesznek a fent leírt helyzetek

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát. Az előadó számos módosítást javasol, amelyek két kategóriába csoportosíthatók: technikai módosítások (például a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel való összhang megteremtését célzó módosítások, hivatkozások az elismerési irányelv átdolgozására irányuló javaslatra, belső hivatkozások), illetve olyan módosítások, amelyek rendeltetése a szöveg világosabbá tétele (például a „technológia” kifejezés helyett a „technikák” kifejezés alkalmazása a 4. cikkben, betoldások a statisztikáról szóló szakaszban és egyértelműsítés az adatokhoz való hozzáférés vonatkozásában).. A többi módosítás az európai adatvédelmi biztos vonatkozó megjegyzéseinek beépítésére irányul.

  • [1]           HL L 062., 2002.3.5., 1. o.
  • [2]           Az [egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/] EK rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (COM (2008)0825).
  • [3]           A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek EK-Szerződés IV. címe szerinti operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot [COM(2009)0293] 2009. június 24-én fogadták el. 2010. március 19-én módosított javaslat került elfogadásra: Módosított javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról (COM(2010)0093).
  • [4]           Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac létrehozásáról” (átdolgozás),    P6_TA (2009)0378.
  • [5]           Egy ilyen javaslatra való felhívást tartalmaztak a 2007. június 12-13-i, a tagállamok rendőri és bűnüldöző hatóságainak, valamint az Europolnak az Eurodac-hoz való hozzáféréséről szóló tanácsi következtetések.
  • [6]           COM(2009)0344.
  • [7]           COM(2010)0555, 2-3. o.
  • [8]           COM(2009)0665/2

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

ASP 11G306

Brüsszel       

Tárgy:         Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (átdolgozás)

                  (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

Tisztelt Elnök úr!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A jogi szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen, miután 2012. szeptember 17-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság 17 támogató szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül[1] úgy határozott, hogy azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

  • [1]  Jelen lévő képviselők: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2012. július 18.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

Az [egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról] szóló […/…/EU] rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „EURODAC” létrehozásáról, és a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (átdolgozás)

COM(2012)0254 of 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2012. június 14-én és 20-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülés alkalmával a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet és a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 28-i 407/2002/EK tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) Az átdolgozásra irányuló javaslat következő részeit kellett volna az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kiemelni:

a jogi aktus címében a záró szövegrészt: „a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az EURODAC-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról”;

– a 8. cikk (1) bekezdésének bevezető részében, a 24. cikk (1), (5) és (6) bekezdésében és a 26. cikkben a „központi rendszer” szavak „ügynökség” szóval való felváltását;

– a 9. cikk (3) bekezdésében a „10. cikk b) pontjában foglaltakkal összhangban továbbított adatok kivételével” szavakat;

– 9. cikk (5) bekezdésében az „5. cikk (1) bekezdése” felváltását a „8. cikk a)–g) pontja” szavakkal;

– a 17. cikk (4) bekezdésében az „és 6” szavak törlését;

– a 24. cikk (2) bekezdésében a „14. cikk (2) bekezdése és a 17. cikk (2) bekezdése” szavakat;

– az 27. cikk (3) bekezdésében a „12. cikk (4) bekezdésének a) pontja” hivatkozás törlését.

3) A 2725/2000/EK rendelet (13), (14), (20) és (23) preambulumbekezdése jelenlegi szövegezésének az átdolgozásra irányuló javaslat szövegében is szerepelnie kellett volna. E szövegrészeket a meglévő szövegek javasolt törlése révén tett érdemi változások jelölésére általában alkalmazott kettős áthúzással és szürke háttérrel kellett volna kiemelni.

4) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában a „6. cikk” hivatkozás pontatlannak tűnik, ezért azt fel kell váltani a helyes hivatkozással.

5) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában a „11. cikk” hivatkozást a „14. cikk” hivatkozásra kell módosítani.

6) A 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában a „14. cikk” hivatkozást a „17. cikk” hivatkozásra kell módosítani.

7) A 2. cikk e) pontjában a „18. cikk (4) bekezdésének” hivatkozást a „25. cikk (4) bekezdésének” hivatkozásra kell módosítani.

8) A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában az „a menedékjogot kérelmező személyekkel, valamint a” szavakat – amelyek a 2725/2000/EK rendelet 3. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjának jelenlegi megfogalmazásában olvasható „8. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel” szövegrész előtt szerepelnek – a javaslatba is fel kellett volna venni, és azokat kettős áthúzással kellett volna jelölni.

9) A 9. cikk (3) bekezdésében a „központi egység” szavakat – amelyek a 2725/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének jelenlegi szövegezésében az „ujjlenyomatadatokat a” és az „összehasonlítja” szavak között jelennek meg – a javaslatba is fel kellett volna venni, és azokat kettős áthúzással kellett volna jelölni.

10) A 16. cikk (2) bekezdésében a „28. cikk (3) bekezdése” hivatkozást „27. cikk (3) bekezdése” hivatkozásra kell módosítani.

11) A 29. cikk (13) bekezdésében a „(13) bekezdés” hivatkozást a „(11) bekezdés” hivatkozásra kell módosítani.

12) A 2725/2000/EK rendelet 20. cikkének jelenlegi szövegének szerepelnie kellett volna a javaslatban, és kettős áthúzással kellett volna jelölni.

13) A 407/2002/EK rendelet 1. cikkének bevezető részét, valamint a) és b) pontjait fel kellett volna venni az átdolgozásra irányuló javaslatba, és kettős áthúzással kellett volna jelölni. Ugyanezen cikk c) pontját kettős áthúzással és szürke kiemeléssel szintén fel kellett volna venni a javaslatba.

14) A 407/2002/EK rendelet 5. cikke jelenlegi szövegének szerepelnie kellett volna az átdolgozásra irányuló javaslatban, és azt kettős áthúzással kellett volna jelölni.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                                      jogtanácsos                           főigazgató

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY (17.12.2012)

az eljárási szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése alapján

Sophia in 't Veld

Az EURODAC a menedékkérők ujjlenyomatainak tárolására szolgáló adatbázis, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy azonosítani lehessen a menedékkérőket, és azt, hogy mely országban folyamodtak először menedékjogért. Az EURODAC-hoz való hozzáférés lehetővé tétele a rendőrségi és igazságszolgáltatási szervek számára az adatbázis hozzáférési korlátozásának indokolatlan kiterjesztése. Semmi nem támasztja alá, hogy a rendőrségi és igazságszolgáltatási szerveknek ténylegesen szükségük lenne a hozzáférésre. Az EURODAC-hoz való hozzáférés kiterjesztése továbbá fokozni fogja a menedékkérők potenciális bűnelkövetőkként való megbélyegzését, ami azért aggályos, mert a menedékkérők egy nemzetközi védelemért folyamodó kiszolgáltatott csoportot alkotnak. Amennyiben a hozzáférést lehetővé tesszük a rendőrségi és igazságszolgáltatási szervek számára, ez nemkívánatos precedenst teremt arra, hogy a rendőrségi és igazságszolgáltatási szervek a tényleges szükségesség bizonyítása nélkül hozzáférést nyerhessenek egyéb adatbázisokhoz.

ELJÁRÁS

Cím

Az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” rendszer létrehozása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

3.12.2008

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

19.10.2010

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.10.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Monica Luisa Macovei

15.10.2009

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2012

11.10.2012

26.11.2012

 

Az elfogadás dátuma

17.12.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

11

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andres Perello Rodriguez, Hubert Pirker, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Ashley Fox, Constance Le Grip, Iosif Matula, Phil Prendergast, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Derek Vaughan

Benyújtás dátuma

19.12.2012