SPRÁVA o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

19.12.2012 - (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2008/0242(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0432/2012
Predkladané texty :
A7-0432/2012
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

(COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0254),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 odsek 2 písm. e) a článok 88 odsek 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0148/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[1],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 20. septembra 2012 adresovaný Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0432/2012),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Spoločná politika v oblasti azylu, vrátane spoločného európskeho azylového systému, je základnou súčasťou cieľa Európskej únie, ktorým je postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvoreného pre tých, ktorí, donútení okolnosťami, oprávnene hľadajú medzinárodnú ochranu v Únii.

(2) Spoločná azylová politika, vrátane spoločného európskeho azylového systému, predstavuje základnú časť cieľa Európskej únie, ktorým je postupné vytváranie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvoreného pre tých, ktorí donútení okolnosťami hľadajú ochranu v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Na účely uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] , je potrebné stanoviť totožnosť žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb zadržaných v súvislosti s nezákonným prekračovaním vonkajších hraníc Únie. S cieľom účinného uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] , najmä článku 18 ods. 1 písm. b) a d), je taktiež žiaduce umožniť každému členskému štátu overiť, či štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti , o ktorých sa zistí, že sa na jeho území nachádzajú nezákonne, požiadali o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte.

(4) Na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], je potrebné stanoviť totožnosť žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb zadržaných v súvislosti s nezákonným prekračovaním vonkajších hraníc Únie. S cieľom účinného uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*, najmä článku 18 ods. 1 písm. b) a d), je taktiež žiaduce umožniť každému členskému štátu overiť, či štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, o ktorých sa zistí, že sa na jeho území nachádzajú nezákonne, požiadali o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte.

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia nariadenie Dublin II.

 

 

Odôvodnenie

Ide o technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN), ktorého cieľom je zladiť znenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V boji proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom je pre orgány presadzovania práva nevyhnutné, aby pri výkone svojich úloh mali úplné a čo najaktuálnejšie informácie. Informácie, ktoré obsahuje systém EURODAC, sú potrebné na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Preto by údaje systému EURODAC mali byť podľa podmienok stanovených v tomto rozhodnutí dostupné pre určené orgány členských štátov a Europol na účely porovnania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Právomocami udelenými orgánom presadzovania práva na prístup do systému EURODAC by nemalo byť dotknuté právo žiadateľa o medzinárodnú ochranu na riadne vybavenie jeho žiadosti v súlade s príslušným zákonom. Okrem toho by toto právo nemalo byť dotknuté zistením kladného výsledku v systéme EURODAC a následným postupom podľa rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní1, čo by nemalo byť dôvodom na spomalenie procesu posudzovania žiadosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu.

 

______________

 

1 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty nezavádzali postupy, ktoré by vyhovenie žiadosti o azyl spájali s prípadným výsledkom v systéme EURODAC, pretože v tejto veci by mal byť relevantný iba konečný rozsudok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Prístup Europolu k údajom systému EURODAC by mal byť povolený len v osobitných prípadoch, za konkrétnych okolností a za prísnych podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aj keď pôvodný účel zriadenia systému EURODAC nevyžadoval možnosť požiadať o porovnanie údajov s databázou na základe latentných odtlačkov, ktoré predstavujú daktyloskopickú stopu nájdenú na mieste činu, takáto možnosť je podstatná v oblasti policajnej spolupráce. Možnosť porovnať latentné odtlačky s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými v systéme EURODAC poskytne určeným orgánom členských štátov veľmi cenný nástroj pri prevencii, odhaľovaní a vyšetrovaní teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov, napríklad keď jediným dôkazom k dispozícii na mieste činu sú latentné odtlačky.

(12) Aj keď pôvodný účel zriadenia systému EURODAC nevyžadoval možnosť požiadať o porovnanie údajov s databázou na základe latentných odtlačkov, ktoré predstavujú daktyloskopickú stopu nájdenú na mieste činu, takáto možnosť je podstatná v oblasti policajnej spolupráce. Možnosť porovnať latentné odtlačky s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými v systéme EURODAC v prípadoch, keď existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môže spadať do jednej z kategórií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poskytne určeným orgánom členských štátov veľmi cenný nástroj pri prevencii, odhaľovaní a vyšetrovaní teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov, napríklad keď jediným dôkazom k dispozícii na mieste činu sú latentné odtlačky.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že systém EURODAC by sa mal využívať len vtedy, keď existuje dôvodné podozrenie, že žiadateľ o azyl alebo iná osoba, na ktorú sa vzťahuje nariadenie EURODAC, boli páchateľom alebo obeťou, by sa táto zásada mala zdôrazňovať v prípadoch, keď polícia zbiera na mieste trestného činu odtlačky prstov ako dôkazný materiál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Výsledky porovnávania by mal v členskom štáte pôvodu okamžite skontrolovať odborník na odtlačky prstov. Konečné určenie totožnosti by mal vykonať členský štát pôvodu v spolupráci s dotknutými členskými štátmi podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../...] [ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*.

 

____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Informácie získané z centrálneho systému týkajúce sa ostatných údajov, o ktorých sa zistí, že sú nespoľahlivé, by mali byť vymazané okamžite po zistení nespoľahlivosti týchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Týmto nariadením sa taktiež stanovujú podmienky, za ktorých by sa mali povoliť žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému EURODAC na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov, a záruky potrebné na zabezpečenie ochrany základného práva na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v systéme EURODAC.

(13) Týmto nariadením sa taktiež stanovujú podmienky, za ktorých by sa mali povoliť žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému EURODAC na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov, a záruky potrebné na zabezpečenie ochrany základného práva na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v systéme EURODAC. Tieto podmienky by mali zohľadňovať najmä skutočnosť, že v databáze Eurodac sú zaznamenané údaje o odtlačkoch prstov osôb, na ktoré sa vzťahuje právna domnienka, že nemajú záznam v registri trestov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o medzinárodnú ochranu a osobami pod medzinárodnou ochranou, ako aj s cieľom zabezpečiť súlad s existujúcim acquis Únie v oblasti azylu, a to najmä so smernicou Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany1a nariadením (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na žiadateľov o doplnkovú ochranu a osoby pod doplnkovou ochranou.

(14) S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o medzinárodnú ochranu a osobami pod medzinárodnou ochranou, ako aj s cieľom zabezpečiť súlad s existujúcim acquis EÚ v oblasti azylu, a to najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany1 a nariadením (EÚ) č. …/… [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na žiadateľov o doplnkovú ochranu a osoby pod doplnkovou ochranou.

________________

________________

1 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.

1 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Členské štáty by mali zabezpečiť prenos údajov o odtlačkoch prstov v primeranej kvalite na účel porovnania prostredníctvom počítačového systému na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Všetky orgány s právom na prístup do systému Eurodac by mali investovať do primeraného odborného vzdelávania svojich zamestnancov a poskytnúť im potrebné technologické vybavenie. Orgány s právom na prístup do systému Eurodac by mali informovať agentúru o konkrétnych ťažkostiach, ktoré zistia v súvislosti s kvalitou údajov, a to v záujme ich vyriešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16b) Ak žiadateľ o medzinárodnú ochranu nemôže dočasne alebo trvalo poskytnúť odtlačky prstov (nevytvorenie záznamu), nemalo by to mať negatívny vplyv na právne postavenie daného žiadateľa.

Odôvodnenie

Články 9, 14 a 17 návrhu predpokladajú dočasnú situáciu, v ktorej nie je možné urobiť odtlačky prstov jedinca, na ktorého sa vzťahuje toto opatrenie. Treba objasniť, že pokiaľ nie je dočasne alebo trvalo možné vytvoriť záznam odobratých údajov, nemalo by to mať nepriaznivý vplyv na jedinca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Kladné výsledky získané zo systému EURODAC by mal overiť odborník na odtlačky prstov s cieľom zaistiť presné určenie zodpovednosti podľa nariadenia (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov].

(17) Kladné výsledky získané zo systému EURODAC by mal overiť vyškolený odborník na odtlačky prstov s cieľom zaistiť presné určenie zodpovednosti podľa nariadenia (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov].

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Žiadosti o porovnanie s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému EURODAC predkladajú operačné jednotky v rámci určených orgánov národnému prístupovému bodu prostredníctvom overujúceho orgánu a tieto žiadosti musia byť odôvodnené. Operačné jednotky v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie údajmi systému EURODAC, nesmú plniť úlohy overujúceho orgánu. Overujúce orgány by mali byť zodpovedné za zabezpečenie prísneho dodržiavania podmienok prístupu ustanovených v tomto nariadení. Overujúce orgány by následne mali postúpiť žiadosť o porovnanie prostredníctvom národného prístupového bodu ústrednému systému EURODAC po overení splnenia všetkých podmienok prístupu. V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je včasný prístup nevyhnutný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou, by mal overujúci orgán žiadosť spracovať ihneď a overenie vykonať až následne.

(25) Žiadosti o porovnanie s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému EURODAC by mali predkladať operačné jednotky v rámci určených orgánov národnému prístupovému bodu prostredníctvom overujúceho orgánu a tieto žiadosti by mali byť odôvodnené. Operačné jednotky v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie údajmi systému EURODAC, by nemali plniť úlohy overujúceho orgánu. Overujúce orgány by mali byť nezávislé od určených orgánov a mali by byť zodpovedné za zabezpečenie prísneho dodržiavania podmienok prístupu ustanovených v tomto nariadení. Overujúce orgány by následne mali postúpiť žiadosť o porovnanie prostredníctvom národného prístupového bodu ústrednému systému EURODAC po overení splnenia všetkých podmienok prístupu. V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je včasný prístup nevyhnutný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou, by mal overujúci orgán žiadosť spracovať ihneď a overenie vykonať až následne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25a) Určený orgán a overujúci orgán môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak je to ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ale overujúci orgán by mal mať nezávislosť v rámci inštitucionálnej štruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické porovnávania, ktoré by mali byť zakázané, by malo k spracovaniu údajov systému EURODAC dochádzať iba v jednotlivých prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Prístup by sa mal navyše povoliť iba vtedy, keď porovnania s vnútroštátnymi databázami členského štátu a automatizovanými databázami odtlačkov prstov iných členských štátov podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti priniesli záporné výsledky. Táto podmienka si vyžaduje, aby uvedené rozhodnutie Rady už bolo vykonané, a prístup k údajom systému EURODAC na účely presadzovania práva by mal byť povolený, len ak sa uskutočnili všetky uvedené kroky. K osobitnému prípadu dochádza najmä vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobitnou konkrétnou situáciou alebo osobitným konkrétnym nebezpečenstvom spojeným s teroristickým alebo iným závažným trestným činom alebo s osobitnými osobami, v prípade ktorých sa na základe vážnych dôvodov možno domnievať, že spáchajú alebo spáchali teroristické trestné činy alebo iné závažné trestné činy. K osobitnému prípadu dochádza aj vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobou, ktorá je obeťou teroristického alebo iného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by preto mali o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC žiadať iba vtedy, keď majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takéto porovnanie poskytne informácie, ktoré im podstatne pomôžu pri prevencii, odhaľovaní alebo vyšetrovaní teroristického alebo iného závažného trestného činu.

(26) Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické porovnávania, ktoré by mali byť zakázané, by malo k spracovaniu údajov systému EURODAC dochádzať iba v jednotlivých prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Prístup by sa mal navyše povoliť iba vtedy, keď porovnania s vnútroštátnymi databázami členského štátu a automatizovanými databázami odtlačkov prstov iných členských štátov podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti priniesli záporné výsledky. Táto podmienka si vyžaduje, aby uvedené rozhodnutie Rady 2008/615/SVV už bolo vykonané, pretože overenie údajov v systéme EURODAC na účely presadzovania práva je povolené len vtedy, ak sa uskutočnili tieto uvedené kroky. Určené orgány by pred nahliadnutím do systému EURODAC mali tiež, ak je to možné, nahliadnuť do vízového informačného systému podľa rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania1. K osobitnému prípadu dochádza najmä vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobitnou konkrétnou situáciou alebo osobitným konkrétnym nebezpečenstvom spojeným s teroristickým alebo iným závažným trestným činom alebo s osobitnými osobami, v prípade ktorých sa na základe vážnych dôvodov možno domnievať, že spáchajú alebo spáchali teroristické trestné činy alebo iné závažné trestné činy. K osobitnému prípadu dochádza aj vtedy, keď žiadosť o porovnanie súvisí s osobou, ktorá je obeťou teroristického alebo iného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by preto mali o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC žiadať iba vtedy, keď majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takéto porovnanie poskytne informácie, ktoré im podstatne pomôžu pri prevencii, odhaľovaní alebo vyšetrovaní teroristického alebo iného závažného trestného činu.

 

___________________

 

1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Na účel efektívneho porovnania a výmeny osobných údajov by členské štáty mali plne vykonávať a využívať existujúce medzinárodné dohody, ako aj už platné právne predpisy Únie o výmene osobných údajov, najmä rozhodnutie Rady 2008/615/SVV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) V súlade so zásadou subsidiarity tak, ako je stanovená v článku 5 zmluvy, nemôžu cieľ navrhovaných opatrení, t. j. vytvorenie systému na porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov s cieľom podpory azylovej politiky Únie vzhľadom na jeho podstatu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, a môže ho teda lepšie dosiahnuť Únia. Toto nariadenie v súlade so zásadou proporcionality tak, ako je stanovená v uvedenom článku, neprekračuje opatrenia potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(29) Keďže cieľ tohto nariadenia, t. j. vytvorenie systému na porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov s cieľom podpory azylovej politiky Únie nemôžu vzhľadom na jeho podstatu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Prenos údajov získaných podľa tohto nariadenia do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám alebo súkromným subjektom by mal byť zakázaný, aby sa zabezpečilo rešpektovanie práva na azyl a aby žiadatelia o medzinárodnú ochranu boli chránení pred poskytnutím ich údajov akejkoľvek tretej krajine. Týmto zákazom nie je dotknuté právo členských štátov prenášať takéto údaje tretím krajinám, v prípade ktorých sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú môcť spolupracovať s takýmito tretími krajinami na účely tohto nariadenia.

(33) Prenos údajov získaných podľa tohto nariadenia do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám alebo súkromným subjektom by mal byť zakázaný, aby sa zabezpečilo rešpektovanie práva na azyl a aby žiadatelia o medzinárodnú ochranu boli chránení pred poskytnutím ich údajov akejkoľvek tretej krajine. Zákaz prenosu údajov tretím krajinám by sa mal vzťahovať tak na údaje systému EURODAC získané na základe tohto nariadenia, ako aj na osobné údaje vymieňané dvojstranne v nadväznosti na vyhľadávanie v systéme EURODAC, ktoré sú uchovávané alebo spracúvané na vnútroštátnej úrovni. Týmto zákazom by nemalo byť dotknuté právo členských štátov prenášať takéto údaje tretím krajinám, v prípade ktorých sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]* , aby sa zabezpečilo, aby členské štáty mohli spolupracovať s takýmito tretími krajinami na účely tohto nariadenia. Toto právo by sa nemalo vzťahovať na prenos údajov tretím krajinám v súvislosti s presadzovaním práva.

 

____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Odôvodnenie

Ide o doplnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 35. Je dôležité zabezpečiť, aby sa minimalizovalo riziko, že krajina pôvodu žiadateľa o azyl sa dozvie o jeho žiadosti. Vzhľadom na to, že ide o zraniteľnú skupinu ľudí, prenos údajov tretím krajinám v súvislosti s presadzovaním práva by mal byť zakázaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Na spracovávanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä jeho články 21 a 22 o dôvernom charaktere a bezpečnosti spracovania. Mali by sa však objasniť niektoré body týkajúce sa zodpovednosti za spracovanie údajov a dohľadu nad ochranou údajov.

(35) Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ktoré sa vykonáva v rámci uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä jeho články 21 a 22 o dôvernom charaktere a bezpečnosti spracovania. Mali by sa však objasniť niektoré body týkajúce sa zodpovednosti za spracovanie údajov a dohľadu nad ochranou údajov, pričom treba pamätať na skutočnosť, že ochrana údajov predstavuje kľúčový faktor pre úspešné fungovanie systému EURODAC a že bezpečnosť údajov, vysoká technická kvalita a zákonnosť konzultácií sú nevyhnutné na zabezpečenie hladkého a riadneho fungovania systému EURODAC, ako aj na uľahčenie uplatňovania nariadenia (EÚ) č.[…/…], [ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*.

 

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(35a) Dotknutá osoba by mala byť informovaná, na aký účel budú údaje o nej spracované v rámci systému EURODAC, vrátane opisu cieľov nariadenia (EÚ) č. [... / ...], [ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] a prípadného použitia týchto údajov orgánmi presadzovania práva.

 

____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Odôvodnenie

Je užitočné zdôrazniť, že článok 29 ods. 1 zahŕňa povinnosť orgánov informovať dotknutú osobu o prípadnom použití týchto údajov orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Je vhodné v pravidelných intervaloch monitorovať a vyhodnocovať plnenie úloh systému EURODAC.

(37) Je vhodné v pravidelných intervaloch monitorovať a vyhodnocovať plnenie úloh systému EURODAC vrátane toho, či prístup na účely presadzovania práva viedol k stigmatizácii žiadateľov o medzinárodnú ochranu, na čo upozornila Komisia vo svojom hodnotení súladu návrhu s Chartou základných práv Európskej únie. Agentúra predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o činnostiach centrálneho systému .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Je potrebné, aby boli členské štáty informované o stave konkrétnych konaní o azyle s cieľom uľahčiť riadne uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov].

(39) Je potrebné, aby boli členské štáty informované o stave konkrétnych konaní o azyle s cieľom uľahčiť riadne uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*.

 

______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Toto nariadenie rešpektuje základné práva, v súlade s ktorými sa musí aj uplatňovať, a zároveň dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Toto nariadenie predovšetkým plne rešpektuje právo jednotlivca na ochranu jeho osobných údajov a právo na azyl.

(40) Toto nariadenie rešpektuje základné práva, v súlade s ktorými sa musí aj uplatňovať, a zároveň dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ochrany osobných údajov a práva na azyl a presadiť uplatňovanie článkov 8 a 18 charty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „osoba pod medzinárodnou ochranou“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti , ktorí boli uznaní za osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu v zmysle článku 2 písm. a) smernice Rady 2004/83/ES ;

d) „ osoba pod medzinárodnou ochranou “ znamená štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorej bola priznaná medzinárodná ochrana v zmysle článku 2 písm. a) smernice Rady 2011/95/EÚ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „kladný výsledok“ je zhoda alebo zhody zistené centrálnym systémom porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov uložených v centrálnej databáze s údajmi odoslanými niektorým z členských štátov v súvislosti s akoukoľvek osobou; týmto nie je dotknutá požiadavka, že členské štáty musia bezodkladne skontrolovať výsledky porovnávania v zmysle článku 25 ods. 4;

e) „kladný výsledok“ je zhoda alebo zhody zistené centrálnym systémom porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov uložených v počítačovej centrálnej databáze odtlačkov prstov s údajmi odoslanými niektorým z členských štátov v súvislosti s akoukoľvek osobou; týmto nie je dotknutá požiadavka, že členské štáty musia bezodkladne skontrolovať výsledky porovnávania v zmysle článku 18 ods. 4.

Odôvodnenie

Ide o technický PDN, ktorého cieľom je zladiť znenie so znením článku 3 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) počítačovej centrálnej databázy odtlačkov prstov (centrálneho systému), ktorú tvorí

a) počítačovej centrálnej databázy odtlačkov prstov (centrálneho systému), ktorú tvorí

centrálna jednotka,

centrálna jednotka,

záložný systém;

plán na zabezpečenie kontinuity činností;

Odôvodnenie

Systém tak zásadného významu, ako je systém EURODAC, by mal byť zabezpečený skôr riadnym a odskúšaným plánom na zabezpečenie kontinuity činností, než len technickým systémom. Plán na zabezpečenie kontinuity činností by mal zahŕňať dôsledky na ochranu údajov, bezpečnosť a náklady pre prípad závažných porúch či katastrof.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Postup na odobratie odtlačkov sa určí a uplatní v súlade s vnútroštátnymi zvyklosťami príslušného členského štátu a v súlade so zárukami stanovenými v Charte základných práv Európskej únie, Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

5. Postup na odobratie odtlačkov sa určí a uplatní v súlade s vnútroštátnymi zvyklosťami príslušného členského štátu a v súlade so zárukami stanovenými v Charte základných práv Európskej únie, Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa. Pri vykonávaní tohto nariadenia majú členské štáty na zreteli v prvom rade záujem dieťaťa.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa toto nariadenie zosúlaďuje so smernicou o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, v ktorej sa stanovuje, že pri uplatňovaní nariadenia by členské štáty mali mať na zreteli predovšetkým záujem dieťaťa. Aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojej správe o činnosti za roky 2008 – 2009 zdôraznil práva osôb, ktoré sa vyhodnocujú z hľadiska veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za prevádzkové riadenie systému EURODAC zodpovedá agentúra. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa pre centrálny systém využívali najlepšie dostupné technológie určené na základe analýzy nákladov a prínosov.

1. Za prevádzkové riadenie systému EURODAC zodpovedá agentúra. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, aby sa pre centrálny systém využívali najlepšie dostupné technológie a techniky určené na základe analýzy nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkové riadenie systému EURODAC pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby systém EURODAC fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a to najmä v údržbe a technickom vývoji nevyhnutnom na zabezpečenie toho, aby systém fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas potrebný na zistenie informácií z centrálneho systému.

5. Prevádzkové riadenie systému EURODAC pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby systém EURODAC fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne a sedem dní v týždni, a to najmä z údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby systém fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas potrebný na zistenie informácií z centrálneho systému. Plán na zabezpečenie kontinuity činností sa vypracuje s ohľadom na potreby údržby a neplánovaný výpadok systému vrátane dosahu opatrení na zabezpečenie kontinuity činností na ochranu a zabezpečenie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia orgány oprávnené využívať prístup k údajom systému EURODAC podľa tohto nariadenia. Určené orgány sú orgány členských štátov zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov.

1. Na účely stanovené v článku 1 ods. 2 členské štáty určia orgány oprávnené využívať prístup k údajom systému EURODAC podľa tohto nariadenia. Určené orgány sú orgány členských štátov zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Určené orgány nezahŕňajú agentúry ani jednotky výlučne zodpovedné za spravodajské informácie týkajúce sa národnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát vedie na vnútroštátnej úrovni zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie s údajmi systému EURODAC prostredníctvom národného prístupového bodu.

3. Každý členský štát vedie zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o porovnanie s údajmi systému EURODAC prostredníctvom národného prístupového bodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí jeden vnútroštátny orgán, ktorý bude konať ako jeho overujúci orgán. Overujúci orgán je orgán členského štátu zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov.

1. Každý členský štát určí jeden vnútroštátny orgán, ktorý bude konať ako jeho overujúci orgán. Overujúci orgán je orgán členského štátu zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie alebo vyšetrovanie teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov, koná nezávisle od určených orgánov uvedených v článku 5 a neprijíma pokyny od nich, pokiaľ ide o výsledok overenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na prístup do systému EURODAC v súlade s článkom 19 sú oprávnení iba riadne splnomocnení zamestnanci overujúceho orgánu.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je uvedené v rozhodnutí 2008/633/SVV (rozhodnutie o VIS) a je vhodné ho doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Europol určí špecializovanú jednotku s riadne splnomocnenými príslušníkmi Europolu, ktorá bude konať ako jeho overujúci orgán, a po dohode s ktorýmkoľvek členským štátom určí národný prístupový bod tohto členského štátu, aby postupoval jeho žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov ústrednému systému.

1. Europol určí špecializovanú jednotku s riadne splnomocnenými príslušníkmi Europolu, koná nezávisle od určených orgánov uvedených v článku 5 a neprijíma pokyny od nich, pokiaľ ide o výsledok overenia, a po dohode s ktorýmkoľvek členským štátom určí národný prístupový bod tohto členského štátu, aby postupoval jeho žiadosti o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov ústrednému systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra každý mesiac vypracúva štatistiku o práci centrálneho systému , ktorá obsahuje najmä :

1. Agentúra každý štvrťrok vypracúva štatistiku o práci centrálneho systému , ktorá obsahuje najmä :

Odôvodnenie

Mesačné štatistiky sú príliš časté a len by zaťažovali prácou agentúru a inštitúcie, ktoré ich budú prijímať, pričom by existovalo riziko, že neposkytnú relevantný obraz o činnosti, ktorú vykazujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) počet žiadostí o označenie a o zrušenie označenia, ktoré boli odoslané v súlade s článkom 18 ods. 1 a 2;

f) počet žiadostí o zablokovanie a o odblokovanie, ktoré boli odoslané v súlade s článkom 18 ods. 1 a 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na konci každého roka sa vypracujú štatistické údaje v podobe súhrnu mesačných štatistík za daný rok , ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty osôb, v prípade ktorých boli zaznamenané kladné výsledky podľa písmen b), c) a d). Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov.

2. Na konci každého roka sa vypracujú štatistické údaje v podobe súhrnu štvrťročných štatistík za daný rok , ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty osôb, v prípade ktorých boli zaznamenané kladné výsledky podľa písmen b), c) a d). Štatistika obsahuje rozdelenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Výsledok sa zverejní.

Odôvodnenie

Mesačné štatistiky sú príliš časté a len by zaťažovali prácou agentúru a inštitúcie, ktoré ich budú prijímať, pričom by existovalo riziko, že neposkytnú relevantný obraz o činnosti, ktorú vykazujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zber, prenos a porovnávanie odtlačkov prstov

Zber, prenos a porovnávanie údajov o odtlačkoch prstov

Odôvodnenie

Ide o technický PDN (zladenie znenia v súlade s názvami článkov 14 a 17).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné žiadateľovi odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jeho zdravia alebo ochrany verejného zdravia, členské štáty odoberú žiadateľovi odtlačky prstov a odošlú ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto dôvodov.

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné žiadateľovi odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jeho zdravia, ochrany verejného zdravia alebo z technických príčin, členské štáty odoberú žiadateľovi odtlačky prstov a odošlú ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto dôvodov.

Odôvodnenie

Technické poruchy sa môžu stať kedykoľvek, preto sa vyžaduje doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak nie je dočasne alebo trvalo možné poskytnúť použiteľné odtlačky prstov, nemá to negatívny vplyv na právne postavenie jednotlivca. Takáto nemožnosť nemôže byť v žiadnom prípade dostatočným dôvodom na odmietnutie preskúmania žiadosti o medzinárodnú ochranu alebo jej zamietnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Centrálny systém informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 1 iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

2. Centrálny systém čo najskôr, najneskôr však do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 1 iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát bezodkladne odoberie odtlačky všetkých prstov každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti vo veku aspoň 14 rokov zadržaných príslušnými orgánmi v súvislosti s nezákonným prekročením pozemných, vzdušných alebo vodných hraníc príslušného členského štátu a pochádzajúcich z tretej krajiny, ktorí neboli vrátení späť alebo ktorí fyzicky zostali na území členských štátov a ktorí neboli umiestnení do väzby, zadržaní alebo zaistení počas celého obdobia medzi zadržaním a odsunom na základe rozhodnutia o ich vrátení .

1. Každý členský štát bezodkladne odoberie odtlačky všetkých prstov každého štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti  vo veku aspoň 14 rokov zadržaných príslušnými orgánmi v súvislosti s nezákonným prekročením pozemných, vzdušných alebo vodných hraníc príslušného členského štátu pochádzajúcich z tretej krajiny, ktorí neboli vrátení späť alebo ktorí fyzicky zostali na území členských štátov a ktorí neboli vzatí do väzby, zadržaní alebo zaistení počas celého obdobia medzi zadržaním a odsunom na základe rozhodnutia o ich vrátení, pričom plne rešpektuje záruky ustanovené v Charte základných práv Európskej únie, Európskom dohovore o ľudských právach a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Nedodržanie 72 hodinového časového limitu uvedeného v odseku 2 nezbavuje členské štáty povinnosti odobrať odtlačky prstov a odoslať ich do centrálneho systému. Ak stav končekov prstov neumožňuje odobrať odtlačky prstov v kvalite, ktorá by umožnila riadne porovnanie podľa článku 25 tohto nariadenia, členský štát pôvodu opätovne odoberie tejto osobe odtlačky prstov a odošle ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od ich úspešného odobratia.

4. Ak stav končekov prstov neumožňuje odobrať odtlačky prstov v kvalite, ktorá by umožnila riadne porovnanie podľa článku 25 tohto nariadenia, členský štát pôvodu opätovne odoberie tejto osobe odtlačky prstov a odošle ich čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od ich úspešného odobratia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné takejto osobe odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jej zdravia alebo ochrany verejného zdravia, príslušný členský štát tejto osobe odtlačky prstov odoberie a odošle ich v lehote stanovenej v odseku2, keď pominú tieto dôvody.

5. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné takejto osobe odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany jej zdravia, ochrany verejného zdravia alebo z technických príčin, príslušný členský štát tejto osobe odtlačky prstov odoberie a odošle ich v lehote stanovenej v odseku 2, keď pominú tieto dôvody.

Odôvodnenie

Technické poruchy sa môžu stať kedykoľvek, preto sa vyžaduje doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Ak nie je dočasne alebo trvalo možné poskytnúť použiteľné odtlačky prstov, nemá to negatívny vplyv na právne postavenie jednotlivca. Takáto nemožnosť nemôže byť v žiadnom prípade dostatočným dôvodom na odmietnutie preskúmania žiadosti o medzinárodnú ochranu alebo jej zamietnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Centrálny systém informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) alebo b) iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 14 ods. 1.

3. Centrálny systém čo najskôr, najneskôr však do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) alebo b) iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 14 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Centrálny systém informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. c) iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

4. Centrálny systém čo najskôr, najneskôr však do 72 hodín, informuje všetky členské štáty pôvodu o vymazaní údajov z dôvodov uvedených v odseku 2 iným členským štátom pôvodu, ktorý zaznamenal kladný výsledok s údajmi, ktoré tieto štáty odoslali v súvislosti s osobami uvedenými v článku 9 ods. 1 alebo článku 14 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Centrálny systém po prenesení výsledkov porovnávania členskému štátu pôvodu okamžite vymaže údaje o odtlačkoch prstov a ostatné údaje, ktoré mu boli prenesené podľa odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Označovanie údajov

Blokovanie údajov

1. Členský štát pôvodu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu žiadateľovi o medzinárodnú ochranu, ktorého údaje boli v minulosti uložené podľa článku 11 do centrálneho systému, označí príslušné údaje v súlade s požiadavkami na elektronickú komunikáciu s centrálnym systémom, ktoré stanoví agentúra. Toto označenie sa uloží do centrálneho systému v súlade s článkom 12 na účely prenosu podľa článku 9 ods. 5.

1. Údaje týkajúce sa žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany, ktoré boli zaznamenané na základe článku 11, sa v centrálnej databáze zablokujú, ak tejto osoba bola priznaná medzinárodná ochrana v členskom štáte. Takéto zablokovanie vykoná centrálny systém na základe pokynov členského štátu pôvodu.

2. Členský štát pôvodu zruší označenie údajov týkajúcich sa štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorých údaje boli predtým označené v súlade s odsekom 1, ak je postavenie tohto štátneho príslušníka tretej krajiny alebo tejto osoby bez štátnej príslušnosti zrušené, ukončené alebo je odmietnuté jeho obnovenie podľa článku 14 alebo článku 19 smernice Rady 2004/83/ES.

2. Kladné výsledky týkajúce sa osôb, ktorým bola priznaná medzinárodná ochrana v členskom štáte, sa neprenášajú. Centrálny systém zašle žiadajúcemu členskému štátu záporný výsledok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Určené orgány uvedené v článku 5 ods. 1 a Europol môžu overujúcemu orgánu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o prenos údajov o odtlačkoch prstov na porovnanie s údajmi v ústrednom systéme EURODAC prostredníctvom národného prístupového bodu. Overujúci orgán po prijatí takejto žiadosti overí, či sú primerane splnené podmienky žiadosti o porovnanie uvedené v článku 20 alebo článku 21.

1. Určené orgány uvedené v článku 5 ods. 1 a Europol môžu overujúcemu orgánu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť, ako je ustanovené v článku 20 ods. 1, o prenos údajov o odtlačkoch prstov na porovnanie s ústredným systémom EURODAC prostredníctvom národného prístupového bodu. Overujúci orgán po prijatí takejto žiadosti overí, či sú primerane splnené podmienky žiadosti o porovnanie uvedené v článku 20 alebo článku 21.

Odôvodnenie

Malo by byť stanovené, že v odôvodnenej žiadosti by mali byť uvedené dôvody jej podania v súlade so všetkými kritériami stanovenými v článku 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V mimoriadne naliehavých prípadoch môže overujúci orgán poslať údaje o odtlačkoch prstov národnému prístupovému bodu na porovnanie ihneď po prijatí žiadosti určeného orgánu a overiť až následne, či sú splnené všetky podmienky článku 20 alebo článku 21 a či mimoriadne naliehavý prípad skutočne vznikol. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne po spracovaní žiadosti.

3. V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je potrebné zamedziť bezprostrednému nebezpečenstvu súvisiacemu s teroristickým alebo iným závažným trestnými činom, môže overujúci orgán preniesť údaje o odtlačkoch prstov národnému prístupovému bodu na porovnanie ihneď po prijatí žiadosti určeného orgánu a overiť až následne, či sú splnené všetky podmienky článku 20 alebo článku 21 a či mimoriadne naliehavý prípad skutočne vznikol. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne po spracovaní žiadosti.

Odôvodnenie

Mal by sa sprísniť limit, keď je odôvodnene možné upustiť od predbežnej kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia zverejní orientačný, nezáväzný vzor žiadosti systému EURODAC na použitie podľa tohto článku, ktorý náležite zohľadňuje kritériá stanovené v článku 20 ods. 1.

Odôvodnenie

Je rozumné, aby členské štáty mohli interne rozhodovať o tom, akým spôsobom žiadajúci orgán spolupracuje s overujúcim orgánom. No vzhľadom na to, že overujúci orgán má za úlohu vyhodnotiť kritériá stanovené v článku 20 ods. 1 v podobe odôvodnenej elektronickej žiadosti, mohlo by byť užitočné mať nejaké pokyny na úrovni EÚ o tom, ako by takýto formulár mohol vyzerať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Určené orgány môžu požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému EURODAC v rámci svojich právomocí iba vtedy, ak porovnávanie s vnútroštátnymi databázami odtlačkov prstov a automatizovanými databázami odtlačkov prstov iných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV prinesie záporné výsledky a ak:

1. Určené orgány môžu predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému EURODAC v rámci svojich právomocí iba vtedy, ak porovnávanie s vnútroštátnymi databázami odtlačkov prstov, vízovým informačným systémom a automatizovanými databázami odtlačkov prstov najmenej tretiny iných členských štátov podľa rozhodnutia 2008/615/SVV a, ak je to možné, s vízovým informačným systémom prinesie záporné výsledky a ak sú splnené všetky tieto kumulatívne podmienky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takéto porovnanie s údajmi systému EURODAC prispeje k prevencii, odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu akýchkoľvek príslušných trestných činov.

c) existuje nadradený záujem verejnej bezpečnosti, vzhľadom na ktorý je vyhľadávanie v databáze primerané, a ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takéto porovnanie s údajmi systému EURODAC podstatne prispeje k prevencii, odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu akýchkoľvek príslušných trestných činov.

Odôvodnenie

Túto formuláciu v odôvodnení 9 treba začleniť do textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba podozrivá z teroristických alebo iných závažných trestných činov, ich páchateľ alebo obeť požiadali o medzinárodnú ochranu.

Odôvodnenie

Vyhľadávanie údajov v systéme EURODAC by malo byť povolené len za obmedzených okolností ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu v prípadoch, keď je dôvodné podozrenie, že páchateľ alebo podozrivý požiadal o azyl. Vyhľadávanie údajov v systéme EURODAC by sa nemalo stať automatickým vyhľadávaním vykonávaným orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadosti Europolu o porovnanie s údajmi systému EURODAC sa uskutočňujú v rámci obmedzení jeho mandátu a vtedy, ak sú nevyhnutné pre plnenie jeho úloh podľa rozhodnutia o Europole a na účely osobitnej analýzy alebo analýzy všeobecnej povahy a strategického druhu.

1. Žiadosti Europolu o porovnanie s údajmi systému EURODAC sa uskutočňujú v rámci obmedzení jeho mandátu a vtedy, ak sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh podľa rozhodnutia 2009/371/SVV.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zladiť znenie s podmienkami stanovenými v článku 20 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Prístup Europolu k údajom systému EURODAC je však povolený len v osobitných prípadoch, za konkrétnych okolností a za prísnych podmienok ustanovených v článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V členskom štáte pôvodu výsledky porovnávania okamžite skontroluje odborník na odtlačky prstov . Konečné stanovenie totožnosti vykoná členský štát pôvodu v spolupráci s dotknutými členskými štátmi podľa článku 32 dublinského nariadenia .

4. V členskom štáte pôvodu výsledky porovnávania okamžite skontroluje vyškolený odborník na odtlačky prstov. Konečné stanovenie totožnosti by mal vykonať členský štát pôvodu v spolupráci s dotknutými členskými štátmi podľa článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../...] z ..., [ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*.

 

_____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak z konečného stanovenia totožnosti v súlade s odsekom 4 vyplynie, že výsledok porovnania prijatý z centrálneho systému je nepresný, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii a agentúre.

5. Ak z konečného stanovenia totožnosti v súlade s odsekom 4 vyplynie, že výsledok porovnania prijatý z centrálneho systému je nepresný, členské štáty čo najskôr, najneskôr však do 72 hodín, oznámia túto skutočnosť Komisii a agentúre. Centrálny systém prenesie maximálne päť najlepšie zodpovedajúcich odtlačkov prstov určeným orgánom uvedeným v článku 5 ods. 1 a Europolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgány členských štátov , ktoré budú mať v súlade s odsekom 1 prístup k údajom uloženým v centrálnom systéme , sú orgány určené jednotlivými členskými štátmi na účely článku 1 ods. 1. V rámci tohto určenia sa stanoví konkrétna jednotka zodpovedná za vykonávanie úloh súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia. Každý členský štát bezodkladne oznámi zoznam týchto orgánov a akékoľvek zmeny tohto zoznamu Komisii a agentúre.. Agentúra uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade zmien a doplnení zoznamu agentúra raz ročne uverejní aktualizovaný konsolidovaný zoznam.

2. Orgány členských štátov , ktoré budú mať v súlade s odsekom 1 prístup k údajom uloženým v centrálnom systéme , sú orgány určené jednotlivými členskými štátmi na účely článku 1 ods. 1. V rámci tohto určenia sa stanoví konkrétna jednotka zodpovedná za vykonávanie úloh súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia. Každý členský štát bezodkladne oznámi zoznam týchto jednotiek a akékoľvek zmeny tohto zoznamu Komisii a agentúre. Agentúra uverejní konsolidovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade zmien a doplnení zoznamu agentúra raz ročne uverejní aktualizovaný konsolidovaný zoznam online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát pôvodu informuje každú osobu, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, písomne a v náležitých prípadoch ústne v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu táto osoba rozumie, o:

1. Členský štát pôvodu informuje každú osobu, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, písomne a v prípade potreby ústne v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu táto osoba rozumie, o:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) účele, na ktorý sa budú údaje o tejto osobe v systéme EURODAC spracovávať vrátane opisu cieľov dublinského nariadenia v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia ;

b) účele, na ktorý sa budú údaje o tejto osobe v systéme EURODAC spracúvať, vrátane opisu cieľov nariadenia Dublin II v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia a vyčerpávajúceho vysvetlenia skutočnosti, že členské štáty a Europol môžu mať prístup do systému EURODAC na účely presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) existencii práva na prístup k údajom , ktoré sa týkajú danej osoby, a práve žiadať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo žiadať vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli spracované v rozpore so zákonom, ako aj o práve na informácie o postupoch vykonávania týchto práv vrátane kontaktných údajov prevádzkovateľa a vnútroštátnych dozorných orgánov uvedených v článku 31 ods. 1 .

e) práve na prístup k údajom, ktoré sa týkajú danej osoby, a práve žiadať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo žiadať vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli spracované v rozpore so zákonom, ako aj o postupoch vykonávania týchto práv vrátane kontaktných údajov prevádzkovateľa a národných dozorných orgánov uvedených v článku 31 ods. 1.

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že osoba, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, musí byť informovaná o „práve na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú“, a nie o „existencii práva“. Podobne je zrozumiteľnejšie uviesť, že osoba bude informovaná o „postupoch vykonávania týchto práv“, ako vo svojom stanovisku navrhol aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločný informačný materiál, ktorého obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a informácie uvedené v článku 4 ods. 1 dublinského nariadenia, sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 dublinského nariadenia. Tento informačný materiál by mal byť jasný a jednoduchý a napísaný v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu táto osoba rozumie.

Spoločný informačný materiál, ktorého obsahom budú prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a informácie uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../...], [ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov]*, sa vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 2 nariadenia […/…]*. Tento informačný materiál je jasný a jednoduchý a napísaný v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom možno odôvodnene predpokladať, že mu táto osoba rozumie. Obsahuje tiež informácie o právach dotknutej osoby a o možnosti pomoci zo strany národných dozorných orgánov, ako aj kontaktné údaje prevádzkovateľa a národných dozorných orgánov.

 

___________

 

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo, dátum a odkaz na uverejnenie nariadenia Dublin II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je osobou, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, maloletá osoba, členské štáty jej poskytnú informácie spôsobom primeraným jej veku.

Ak je osobou, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, maloletá osoba, členské štáty jej poskytnú informácie spôsobom primeraným jej veku. Komisia poskytne členským štátom vzory letákov pre dospelých a mladistvých. Pri vykonávaní tohto článku majú členské štáty na zreteli v prvom rade záujem dieťaťa.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa toto nariadenie zosúlaďuje so smernicou o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, v ktorej sa stanovuje, že pri uplatňovaní nariadenia by členské štáty mali mať na zreteli predovšetkým záujem dieťaťa. Aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojej správe o činnosti za roky 2008 – 2009 zdôraznil práva osôb, ktoré sa vyhodnocujú z hľadiska veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Vždy, keď určitá osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, príslušný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti a bezodkladne ho dá k dispozícii vnútroštátnym dozorným orgánom, ak o to požiadajú.

9. Vždy, keď určitá osoba požiada v súlade s odsekom 2 o údaje, ktoré sa jej týkajú, príslušný orgán uchová písomný záznam o tejto žiadosti a bezodkladne ho dá k dispozícii národným dozorným orgánom, ak o to požiadajú. Bezodkladne informuje národné dozorné orgány, keď určitá osoba požiada o opravu či vymazanie svojich údajov. Najneskôr tri týždne od prijatia žiadosti príslušný orgán potvrdí národným dozorným orgánom, že prijal opatrenia na opravu alebo vymazanie údajov, alebo ak členský štát nesúhlasí s tým, že údaje uložené v centrálnom systéme sú nepresné alebo boli zaznamenané v rozpore so zákonom, vysvetlí, prečo nie je ochotný opraviť alebo vymazať údaje.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že osoby, ktorých údaje sú uchovávané v systéme EURODAC, pravdepodobne nie sú oboznámené s právami a postupmi týkajúcimi sa ochrany údajov v členských štátoch, je potrebné posilniť úlohu národných dozorných orgánov. Pomoc zo strany národných dozorných orgánov je ešte dôležitejšia vtedy, ak k údajom získajú prístup orgány presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaistí, aby sa všetky činnosti spracúvania osobných údajov týkajúce sa systému EURODAC, a to najmä zo strany agentúry, vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a týmto nariadením.

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaistí, aby sa všetky činnosti spracúvania osobných údajov týkajúce sa systému EURODAC, a to najmä zo strany agentúry a Europolu, vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi minimálne každé štyri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a vnútroštátnym dozorným orgánom. Agentúra môže k správe pred jej prijatím predložiť pripomienky.

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi minimálne každé dva roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre, Komisii a národným dozorným orgánom. Agentúra môže k správe pred jej prijatím predložiť pripomienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Národný dozorný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s článkom 1 ods. 2 každý rok vykonal audit spracúvania osobných údajov vrátane analýzy všetkých odôvodnených elektronických žiadostí.

 

Audit je pripojený k výročnej správe členského štátu uvedenej v článku 40 ods. 8.

Odôvodnenie

Vnútroštátny orgán na ochranu údajov by mal každoročne vykonať audit využívania systému Eurodac osobitne ako nástroja presadzovania práva. Členské štáty musia podľa článku 40 predkladať Európskemu parlamentu výročné správy, no audit využívania systému Eurodac z hľadiska prístupu vnútroštátnych orgánov na účely presadzovania práva by mali vykonávať vnútroštátne orgány na ochranu údajov a výsledky týchto auditov by mali byť oznámené aj Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Národné a európske dozorné orgány majú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby mohli náležite dohliadať na prístup k údajom systému EURODAC a ich využívanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia zo systému EURODAC sa môžu spracovať iba na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

3. Osobné údaje získané podľa tohto nariadenia zo systému EURODAC na účely stanovené v článku 1 ods. 2 sa spracúvajú iba na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestného činu, ktorý bol dôvodom žiadosti daného členského štátu alebo Europolu o údaje.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zachovanie súladu s článkom 33 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol podľa tohto nariadenia zo systému EURODAC, sa vymažú z vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí jedného mesiaca, ak tieto údaje nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, ktoré vedie členský štát alebo Europol.

4. Záznam o hľadaní uchovávajú centrálny systém Eurodac a overovacie orgány a Europol s cieľom umožniť vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracovania údajov s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov, a to aj na účely vedenia záznamov v záujme vypracúvania správ uvedených v článku 40 ods. 8. Osobné údaje, ako aj záznam o ich vyhľadávaní sa na iné ako uvedené účely vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí jedného mesiaca, ak tieto údaje nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, ktorý bol dôvodom žiadosti daného členského štátu alebo Europolu o údaje.

Odôvodnenie

Je potrebné sprísniť požiadavku na vymazanie údajov a rozšíriť ju o záznam uskutočneného vyhľadávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovania plánov pre výnimočné situácie na ochranu kritickej infraštruktúry;

a) fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vypracovávania plánov pre výnimočné situácie na ochranu príslušnej infraštruktúry;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do systému EURODAC vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a aby na základe žiadosti bezodkladne sprístupnili tieto profily vnútroštátnym dozorným orgánom uvedeným v článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV (profily pracovníkov);

g) zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do systému EURODAC vytvorili profily, ktoré opisujú funkcie a povinnosti osôb oprávnených na prístup, vkladanie, aktualizáciu, vymazávanie a vyhľadávanie údajov, a aby na základe žiadosti bezodkladne sprístupnili tieto profily a akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré môžu orgány požadovať na účely vykonávania dohľadu, národným dozorným orgánom uvedeným v článku 28 smernice 95/46/ES a v článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV (profily pracovníkov);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit).

k) monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením (vnútorný audit) a sledovanie daného systému v takmer reálnom čase pomocou špecializovaných nástrojov. Členské štáty informujú agentúru o bezpečnostných incidentoch zistených na svojom systéme. V prípade bezpečnostných incidentov agentúra informuje členské štáty, Europol a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Počas bezpečnostného incidentu všetky strany spolupracujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol podľa tohto nariadenia z centrálnej databázy systému EURODAC, sa nesmú zaslať ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Európskej únii alebo mimo nej. Týmto zákazom nie je dotknuté právo členských štátov odoslať takéto údaje tretím krajinám, na ktoré sa vzťahuje dublinské nariadenie.

Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol podľa tohto nariadenia z centrálnej databázy systému EURODAC, sa nesmú zaslať ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Európskej únii alebo mimo nej. Osobné údaje získané členským štátom alebo Europolom a ďalej spracúvané vo vnútroštátnych databázach sa nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Týmto zákazom nie je dotknuté právo členských štátov odoslať takéto údaje tretím krajinám, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Dublin II.

Odôvodnenie

Zákaz prenosu údajov tretím krajinám by sa mal rozšíriť o údaje, ktoré boli ďalej spracúvané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každé dva roky agentúra predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov správu o technickom fungovaní centrálneho systému vrátane jeho bezpečnosti.

4. Každý rok agentúra predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov správu o technickom fungovaní centrálneho systému vrátane jeho bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia tri roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia podľa článku 46 ods. 2 a potom každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie systému EURODAC, pričom preskúma dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi a vyhodnotí, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému, ako aj akékoľvek implikácie pre prevádzku v budúcnosti a vypracuje nevyhnutné odporúčania . Komisia predloží toto hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

5. Komisia tri roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia podľa článku 46 ods. 2 a potom každé štyri roky vypracuje celkové hodnotenie systému EURODAC, pričom preskúma dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi a vplyv na základné práva vrátane toho, či prístup k údajom na účely presadzovania práva neviedol k nepriamej diskriminácii osôb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a vyhodnotí, či naďalej pretrváva odôvodnenosť systému, ako aj akékoľvek dôsledky na prevádzku v budúcnosti a vypracuje nevyhnutné odporúčania . Komisia predloží toto hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Každý členský štát a Europol vypracujú výročnú správu o účinnosti porovnávania údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému EURODAC na účely presadzovania práva, ktorá bude obsahovať informácie a štatistické informácie o presnom účele porovnania vrátane druhu teroristického trestného činu alebo závažného trestného činu, o počte žiadostí o porovnanie, o počte a druhu prípadov, ktorých výsledkom bola úspešná identifikácia, a o potrebe a využití postupu pre mimoriadne naliehavé prípady ako aj o prípadoch, ktorých naliehavosť nebola následným overením, ktoré vykonal overujúci orgán, potvrdená. Tieto správy sa zasielajú Komisii.

8. Každý členský štát a Europol vypracujú výročnú správu o účinnosti porovnávania údajov o odtlačkoch prstov s údajmi systému EURODAC na účely presadzovania práva, ktorá bude obsahovať informácie a štatistické údaje o presnom účele porovnania vrátane druhu teroristického trestného činu alebo závažného trestného činu, odôvodnenia dôvodného podozrenia, o počte žiadostí o porovnanie, o počte a druhu prípadov, ktorých výsledkom bola úspešná identifikácia, a o potrebe a využití postupu pre mimoriadne naliehavé prípady ako aj o prípadoch, ktorých naliehavosť nebola následným overením, ktoré vykonal overujúci orgán, potvrdená. Tieto správy sa zasielajú Komisii. Komisia na základe týchto výročných správ vypracuje okrem celkového hodnotenia uvedeného v odseku 5 výročnú správu o prístupe k systému EURODAC na účely presadzovania práva a toto hodnotenie zašle Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Prvá zmena odráža pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 20 písm. d) (nové). Druhá zmena vyzýva Komisiu, aby na základe správ členských štátov a Europolu každoročne predkladala správu o prístupe orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do [troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] každý členský štát oznámi Komisii svoje určené orgány a bezodkladne oznámi akúkoľvek ich zmenu.

1. Najneskôr do [troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] každý členský štát oznámi Komisii svoje určené orgány a operačné jednotky uvedené v článku 5 ods. 3 a bezodkladne oznámi akúkoľvek ich zmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Každý členský štát neustále aktualizuje informácie, ktoré poskytol Komisii. Komisia tieto informácie sprístupní ostatným členským štátom, Europolu a verejnosti prostredníctvom neustále aktualizovanej elektronickej publikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Europol neustále aktualizuje informácie, ktoré poskytol Komisii. Komisia tieto informácie sprístupní ostatným členským štátom a verejnosti prostredníctvom neustále aktualizovanej elektronickej publikácie.

  • [1]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Systém EURODAC bol zriadený nariadením (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „EURODAC “ na porovnávanie odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru[1]. Komisia prijala v decembri 2008[2] prepracovaný návrh na zmenu a doplnenie nariadenia EURODAC s cieľom zabezpečiť účinnejšiu podporu na uplatňovanie Dublinského dohovoru, náležite riešiť otázky v oblasti ochrany údajov a zohľadniť vývoj acquis v oblasti azylu a technický pokrok, ktorý bol zaznamenaný od prijatia nariadenia v roku 2000. V návrhu je zároveň zosúladený rámec riadenia informačných technológií s rámcom stanoveným v nariadeniach týkajúcich sa systémov SIS II a VIS, pričom tento návrh stanovuje, že úlohy súvisiace s prevádzkovým riadením systému EURODAC prevezme budúca Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.[3]

Európsky parlament prijal v máji 2009 legislatívne uznesenie[4], v ktorom schválil návrh Komisie s výhradou niekoľkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Komisia prijala v septembri 2009 zmenený a doplnený návrh s cieľom na jednej strane zohľadniť uznesenie Európskeho parlamentu a výsledky rokovaní v Rade a na strane druhej umožniť orgánom presadzovania práva členských štátov a Europolu prístup do centrálnej databázy systému EURODAC na účely predchádzania teroristickým trestným činom a inej závažnej trestnej činnosti a na účely ich odhaľovania a vyšetrovania[5]. Uvedený návrh zaviedol najmä premosťovaciu doložku, ktorá umožňuje prístup k údajom na účely presadzovania práva, ako aj nevyhnutné sprievodné ustanovenia, a zároveň zmenil a doplnil návrh z decembra 2008. V rovnakom čase Komisia predložila návrh rozhodnutia Rady o možnosti orgánov presadzovania práva členských štátov a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva[6], v ktorom sú uvedené presné spôsoby takéhoto prístupu[7].

Európsky parlament nevydal k návrhom zo septembra 2009 legislatívne uznesenie.

Rozhodnutie Rady sa v dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti stalo bezpredmetné. V oznámení o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie postupy[8] sa uvádza, že takýto návrh by sa mal formálne stiahnuť a nahradiť novým návrhom s cieľom zohľadniť nový rámec Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Komisia v návrhu, ktorý predložila 11. októbra 2010, nezahrnula možnosť prístupu na účely presadzovania práva uvedenú v návrhu zo septembra 2009 a zavádza dva dodatočné prvky:

v článku 18 ods. 4 vyjasňuje potrebu, aby automatizované pozitívne výsledky porovnávania skontroloval odborník na odtlačky prstov

v článku 24 ods. 1 vkladá príslušné ustanovenia, aby sa výboru zriadenému podľa nariadenia Dublin II umožnilo zahrnúť informácie o systéme EURODAC do spoločného informačného materiálu, ktorý sa vypracuje podľa článku 4 ods. 3.

Dňa 3. februára 2011 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci predbežne schválil návrh Komisie.

Týmto návrhom sa preto sťahuje návrh nariadenia z roku 2010 a nahrádza sa novým znením, aby sa lepšie zohľadnilo uznesenie Európskeho parlamentu, ako aj výsledky rokovaní v Rade; aby sa pre orgány členských štátov na presadzovanie práva a Europol zaviedla možnosť prístupu do centrálnej databázy EURODAC na účely prevencie, odhaľovania a vyšetrovania teroristických činov a iných závažných trestných činov. Začlenenie prístupu orgánov presadzovania do systému EURODAC bolo nutné ako súčasť vyváženej dohody v rámci rokovaní o balíku upravujúcom spoločný európsky azylový systém s cieľom ukončiť jeho prípravu do konca roka 2012.

Siete organizovaného zločinu z tretích krajín sa snažia zneužívať azylový systém a snažia sa dostať páchateľov trestnej činnosti z niektorej siete do členského štátu EÚ ako kontaktné osoby pre kriminálnu činnosť. Keď sú takíto členovia siete organizovaného zločinu na území členského štátu EÚ, požiadajú o azyl s falošnou identitou, aby si zachovali možnosť legitímneho pobytu v EÚ bez záznamu v trestnom registri. Okrem toho z informácie poskytnutých Europolom vyplýva, že obchodníci s ľuďmi sa snažia zneužívať azylový systém aj žiadosťami o azyl s uvedením nepravej krajiny pôvodu. Vzhľadom na uvedené obavy spravodajkyňa víta možnosť, že príslušné orgány členských štátov a Európskeho policajného úradu (Europol) môžu požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov – aby sa určil pozitívny alebo negatívny výsledok – s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému EURODAC, a to na účel boja proti teroristickým trestným činom a inej závažnej trestnej činnosti. Spravodajkyňa sa domnieva, že zabezpečenie prístupu orgánov presadzovania práva do systému EURODAC je oproti poslednému návrhu významným krokom vpred, ktorý umožňuje zabrániť situáciám opísaným vyššie, pričom sú s ním spojené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie. Predkladá súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré možno zhrnúť do dvoch kategórií: technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (napr.: zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, odkazy na prepracovaný návrh smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu (Qualification Directive) a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je objasniť text (napr.: nahradenie termínu „technológie“ termínom „techniky“ v článku 4, doplnenie časti o štatistike a objasnenie, ktoré sa týka práva na prístup k údajom). Doplňujúce PDN uvádzajú príslušné poznámky, ktoré sa týkajú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

  • [1]           Ú. v. EÚ L 62, 5.3.2002, s. 1.
  • [2]           Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], COM(2008)0825 final.
  • [3]           Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [COM(2009)0293 final], bol prijatý 24. júna 2009. Zmenený a doplnený návrh bol prijatý 19. marca 2010: zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa zriaďuje Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, COM(2010)0093.
  • [4]           Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov (prepracované            znenie), P6_TA(2009)0378.
  • [5]           Výzva na predloženie tohto návrhu bola uvedená v záveroch Rady o prístupe polície a iných orgánov členských štátov na presadzovanie práva, ako aj Europolu, do Eurodacu z 12. a 13. júna 2007.
  • [6]           COM(2009)0344.
  • [7]           COM(2010)0555, s. 2 – 3.
  • [8]           COM(2009)0665 final/2.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2012)46723

Vážený pán Juan Fernando López Aguilar,

predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 11G306

v BRUSELI 

Vec:           Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

                  (COM(2012)0254 – C7‑0148/2012 – 2008/0242(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého som predsedom, preskúmal vyššie uvedený návrh podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na priamu kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré sú jeho predmetom.

Napokon Výbor pre právne veci po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 17. septembra 2012 schválil 17 hlasmi (pričom dvaja boli proti a nikto sa nezdržal hlasovania)[1] odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

  • [1]  Prítomní poslanci: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

18. júla 2012 v Bruseli

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADA

                                                              KOMISIA

Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

COM(2012)0254 z 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 14. a 20. júna 2010 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, a nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že:

1) Aby bola dôvodová správa v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) V prepracovanom návrhu sa mali sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien, vyznačiť tieto časti textu:

v názve aktu záverečné slová „o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“;

v článku 8 ods. 1 úvodné slová, v článku 24 ods. 1, 5 a 6 a v článku 26 nahradenie slov „centrálna jednotka“ slovom „agentúra“;

v článku 9 ods. 3 slová „s výnimkou údajov odoslaných v súlade s článkom 10 písm. b)“;

v článku 9 ods. 5 nahradenie čísla článku „5 ods. 1“ číslom „8 písm. a) až g)“;

v článku 17 ods. 4 vypustenie slov „a 6“;

v článku 24 ods. 2 slová „článok 14 ods. 2 a článok 17 ods. 2“;

v článku 27 ods. 3 vypustenie čísla článku „12 ods. 4 písm. a)“.

3) V texte prepracovaného návrhu mali byť uvedené aj odôvodnenia 13, 14, 20 a 23 nariadenia (ES) č. 2725/2000 v ich súčasnom znení. Tieto znenia mali byť vyznačené prečiarknutím dvojitou čiarou a použitím sivého pozadia zvyčajne používaného na označovanie podstatných zmien, ako je navrhované vypustenie súčasného textu.

4) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode i) sa odkaz na „článok 6“ zdá byť nepresný a mal by sa nahradiť správnym odkazom.

5) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode i) by sa mal odkaz na „článok 11“ upraviť tak, aby znel ako odkaz na „článok 14“.

6) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode iii) by sa mal odkaz na „článok 14“ upraviť tak, aby znel ako odkaz na „článok 17“.

7) V článku 2 písm. e) by sa mal odkaz na „článok 18 ods. 4“ upraviť tak, aby znel ako odkaz na „článok 25 ods. 4“.

8) V článku 8 ods. 1 písm. a) mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené slová „žiadateľoch o azyl a“, ktoré sú pred slovom „osobách“ v súčasnom znení článku 3 ods. 3 prvom pododseku písm. a) nariadenia (ES) č. 2725/2000.

9) V článku 9 ods. 3 mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené slová „centrálna jednotka“, ktoré sú medzi slovami „porovná“ a slovami „s údajmi o odtlačkoch prstov“ v súčasnom znení článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2725/2000.

10) V článku 16 ods. 2 by sa odkaz na „článok 28 ods. 3“ mal upraviť tak, aby znel ako odkaz na „článok 27 ods. 3“.

11) V článku 29 ods. 13 by sa odkaz na „odsek 13“ mal upraviť tak, aby znel ako odkaz na „odsek 11“.

12) V texte mal byť uvedený a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačený článok 20 nariadenia (ES) č. 2725/2000 v jeho súčasnom znení.

13) V prepracovanom texte mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené úvodné slová a písmená a) a b) článku 1 nariadenia (ES) č. 407/2002. Tiež sa malo uviesť písmeno c) uvedeného článku vyznačené prečiarknutím dvojitou čiarou a sivým pozadím.

14) V prepracovanom texte mal byť uvedený a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačený článok 5 nariadenia (ES) č. 407/2002 v jeho súčasnom znení.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby                                    vedúci právnej služby                         generálny riaditeľ

MENŠINOVÉ STANOVISKO (17.12.2012)

v súlade s článkom 52 ods. 3 rokovacieho poriadku

Sophia in 't Veld

Eurodac je databáza na uchovávanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl, ktorá bola zriadená v záujme identifikácie žiadateľov o azyl a členského štátu, v ktorom prvýkrát požiadali o azyl. Prístup policajných a justičných orgánov do systému Eurodac je neprimeraným rozšírením obmedzenia účelu databázy. Skutočná potreba prístupu policajných a justičných orgánov do systému Eurodac nebola preukázaná. Umožnenie prístupu do systému Eurodac okrem toho prispeje k stigmatizácii žiadateľov o azyl ako potenciálnych zločincov, čo je znepokojujúce, pretože žiadatelia o azyl sú ohrozenou skupinou, ktorá žiada o medzinárodnú ochranu. Súhlas s prístupom policajných a justičných orgánov do databázy Eurodac vytvára nežiaduci precedens prístup policajných a justičných orgánov do databáz vytvorených na iné účely, a to bez zásadného dôkazu nevyhnutnosti.

POSTUP

Názov

Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odlačkov prstov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Dátum predloženia v EP

3.12.2008

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

19.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.10.2010

 

 

 

Spravodajkyňa (*):

               dátum vymenovania

Monica Luisa Macovei

15.10.2009

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2012

11.10.2012

26.11.2012

 

Dátum prijatia

17.12.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

11

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andres Perello Rodriguez, Hubert Pirker, Janusz Wojciechowski

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox, Constance Le Grip, Iosif Matula, Phil Prendergast, Csaba Sándor Tabajdi, Marita Ulvskog, Derek Vaughan

Dátum predloženia

19.12.2012