SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

7.1.2013 - (COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Marian Harkin


Procedura : 2011/0269(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0005/2013
Teksty złożone :
A7-0005/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0608),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175, 42 i 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7–0319/2011),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, Pierwszą i Drugą Izbę Parlamentu Niderlandzkiego czeską Izbę Poselską i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w których to opiniach uznano, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 lutego 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2012 r.[2],

–   uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0005/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 akapit trzeci oraz jego art. 42 i 43,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego artykuł 175 akapit trzeci,

Uzasadnienie

Art. 42 i 43 dają podstawę prawną dla uwzględnienia rolników w aktach delegowanych. W niniejszym rozporządzeniu należy ująć rolników i wszystkie osoby prowadzące działalność na własny rachunek na takich samych warunkach. Nie ma zatem potrzeby tworzenia odrębnej podstawy prawnej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji w sprawie uruchomienia nowej strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech priorytetów strategii „Europa 2020” jest sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy wynikający z dobrej sytuacji obywateli, płynącej z wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowania w umiejętności, zwalczania ubóstwa oraz modernizowania rynków pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc obywatelom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz budować spójne społeczeństwo.

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji w sprawie uruchomienia nowej strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech priorytetów strategii „Europa 2020” jest sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy wynikający z dobrej sytuacji obywateli, płynącej z wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowania w umiejętności, zwalczania ubóstwa oraz modernizowania rynków pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc obywatelom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz budować spójne społeczeństwo integracyjne. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji należy również tworzyć miejsca pracy na terytorium całej Unii i prowadzić zdecydowaną politykę na rzecz wzrostu. Wspieranie dialogu społecznego, poprawa jakości produktów i informacji dla konsumentów, zwiększenie badań i innowacyjności, tworzenie nowych publicznych i prywatnych narzędzi finansowania gospodarki oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stanowią skuteczne narzędzia wzmacniania zdolności produkcyjnych Unii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 Parlament Europejski przypomniał, że bez wystarczających dodatkowych środków finansowych w WRF po 2013 r. Unia nie będzie w stanie realizować aktualnych priorytetów politycznych, tzn. priorytetów związanych ze strategią „Europa 2020”, oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony ani reagować na nieprzewidziane wydarzenia. Parlament zwrócił uwagę, że nawet zwiększenie zasobów w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności w Unii. Wezwał też Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich udowodnionej europejskiej wartości dodanej.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1 Parlament Europejski uznał, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) sprawdził się jako gwarancja solidarności i wsparcia dla pracowników zwolnionych z powodu niepożądanych skutków globalizacji oraz światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, i dlatego powinien być utrzymany w nowych WRF. Parlament Europejski wyraził jednak przekonanie, że procedury udzielania wsparcia w ramach EFG są zbyt czasochłonne i złożone. Wezwał też Komisję do przedstawienia propozycji sposobów na uproszczenie i skrócenie tych procedur w przyszłości.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na czas obowiązywania ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., aby umożliwić Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją i wsparcie ich szybkiej reintegracji zawodowej. Ten początkowy cel EFG pozostaje aktualny.

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na czas obowiązywania ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Fundusz umożliwia Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, a ponadto może reagować na mniejszych rynkach pracy, nawet jeśli zwolnienia nie osiągają wartości progowej ustalonej dla potrzeb uruchomienia funduszu. Należy w jak największym stopniu uprościć procedury EFG, aby umożliwić szybką interwencję i zapewnić synergię z innymi unijnymi funduszami przy wykorzystaniu fachowej wiedzy lokalnych i regionalnych organów. Początkowy cel EFG pozostaje aktualny, ponieważ umożliwia – choćby na niewielką skalę – świadczenie indywidualnie dostosowanych usług dla pracowników, którzy stracili pracę.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, EFG powinien pozostać poza WRF.

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, EFG powinien pozostać poza WRF, co da Unii możliwość dysponowania mechanizmem szybkiego reagowania w celu udzielania wsparcia w czasie kryzysów wyrażających się w formie bezrobocia.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 Parlament Europejski uznał za kwestię najwyższej wagi utrzymanie specjalnych instrumentów (instrumentu elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na pomoc nadzwyczajną), które mogą być uruchamiane na zasadzie ad hoc, przez dalsze upraszczanie zasad ich użycia i zapewnienie im dostatecznych środków, a także przez ewentualne tworzenie nowych instrumentów w przyszłości, oraz podkreślił, że uruchamianie takich dodatkowych źródeł finansowania musi być zgodne z metodą unijną.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady21, zakres rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 został rozszerzony w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na pracowników zwalnianych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. W celu umożliwienia EFG interweniowania w sytuacjach kryzysowych w przyszłości jego zakres zastosowania powinien obejmować zwolnienia wynikające z poważnych zakłóceń gospodarczych, o ile spowodowane zostały nieoczekiwanym kryzysem porównywalnym z kryzysem finansowym i gospodarczym, który dotknął gospodarkę w 2008 r.

(4) W 2009 r., rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady21, zakres rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 został rozszerzony w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na pracowników zwalnianych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Pomimo silnego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dalsze stosowanie „odstępstwa związanego z kryzysem” zostało zablokowane przez Radę Europejską. Ze względu na fakt, że 82% wszystkich wniosków, które wpłynęły do EFG w latach 2009–2010 r. opierało się na kryterium „odstępstwa związanego z kryzysem”, konieczne jest umożliwienie EFG interweniowania w sytuacjach kryzysowych w przyszłości. Jego zakres zastosowania powinien obejmować zwolnienia wynikające z poważnych zakłóceń gospodarczych, o ile spowodowane zostały nieoczekiwanym kryzysem.

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę na wsparcie w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej dla przedłużenia „odstępstwa związanego z kryzysem” oraz podkreślić potrzebę utrzymania mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych, wykorzystując dostępne statystyki do uzasadnienia takiej decyzji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Mimo istnienia EFG Unia Europejska i państwa członkowskie powinny uruchomić strategie polityczne wspierające wzrost i tworzenie miejsc pracy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Negatywny wpływ utraty zatrudnienia jest nasilony w przypadku niektórych grup, dla których ponowne wkroczenie na rynek pracy jest trudniejsze, zwłaszcza w przypadku słabo wykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych pracownic, samotnych matek i kobiet wypełniających obowiązki opiekuńcze. Kryzys finansowy i gospodarczy oraz jego wpływ na zmniejszone finansowanie sektora publicznego spowodował dalszą utratę miejsc pracy i zwiększył brak pewności dla milionów kobiet, szczególnie tych zatrudnionych na czas określony lub w niepełnym wymiarze godzin oraz przy pracach sezonowych. Dlatego równy dostęp do EFG powinien obowiązywać we wszystkich umowach o pracę.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC), mające siedzibę w unijnej agencji Eurofound w Dublinie, dostarcza Komisji Europejskiej oraz zainteresowanemu państwu członkowskiemu analizy jakościowe i ilościowe, pomagając w ocenianiu tendencji w globalizacji oraz wykorzystaniu EFG. Centrum ma też możliwość przeprowadzania ocen oddziaływania środków aktywnej polityki rynku pracy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej.

skreślony

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień. W odniesieniu do rolników Komisja powinna określić konieczne kryteria w stosunku do skutków każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby skrócić czas wymagany na dokonanie oceny wniosków przez Komisję, państwa członkowskie powinny składać wniosek w swoim języku oraz w jednym z języków roboczych instytucji europejskich.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zaprzestają działalności oraz rolnicy, którzy zmieniają lub dostosowują swoją działalność do nowej sytuacji rynkowej w następstwie umów handlowych, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Bez względu na status formalny zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które muszą zaprzestać obecnej działalności lub ją zmienić, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG powinien obejmować beneficjentów, na których znaczny wpływ wywarły umowy dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronne porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to rolników zmieniających lub dostosowujących wcześniejszą działalność rolną w okresie od parafowania tego rodzaju umów handlowych do końca trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia ich w życie.

skreślony

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, również w sektorze rolniczym. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką i trwałą reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, lub umożliwiać pracownikom przejęcie w formie spółdzielni zatrudniającego ich przedsiębiorstwa, które zaprzestaje działalności. Wkłady finansowe nie powinny zastępować, lecz stanowić uzupełnienie zobowiązań finansowych, za które odpowiedzialne są państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa i które wynikają z prawa krajowego lub unijnego lub też z układów zbiorowych. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone, a ponadto należy umożliwić przedsiębiorstwom współfinansowanie środków wspieranych przez EFG oraz zachęcać je do tego.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować środki prowadzące do ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników. Środki te powinny być zaprojektowane również przy pełnym uwzględnieniu celów strategii „Europa 2020” oraz przyszłych perspektyw na rynku pracy i wymaganych umiejętności. Państwa członkowskie powinny dążyć do trwałej i wysokiej jakości reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania wszystkich objętych pomocą pracowników w okresie 3 miesięcy po zakończeniu stosowania środków.

Uzasadnienie

Częścią wartości dodanej EFG jest to, że fundusz ten może uzupełniać i wzmacniać inne europejskie inicjatywy. O ile EFG powinien oferować pracownikom dostosowany do indywidualnych potrzeb pakiet, środki te powinny być również ukierunkowane na osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”. Należy znaleźć równowagę między tymi dwiema potrzebami.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym młodych i starszych pracowników oraz pracowników bardziej zagrożonych ubóstwem, przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy, zważywszy, że grupy te mają szczególne trudności z ponownym wejściem na rynek pracy z powodu kryzysu i globalizacji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) Przestrzeganie równości płci jest potwierdzone w wielu miejscach strategii „Europa 2020” jako jedna z podstawowych wartości Unii. Dlatego też zasada równego traktowania mężczyzn i kobiet, wraz z europejskim paktem na rzecz równości płci na lata 2011-2020, powinna gwarantować, że realizacja priorytetów finansowanych przez EFG będzie się przyczyniała do zapewnienia równości mężczyzn i kobiet.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych pracowników państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski. Dostarczanie dodatkowych informacji powinno mieć charakter wyjątkowy i być ograniczone w czasie.

(11) Zgodnie z ustaleniami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania EFG jest zbyt wolna procedura uruchamiania funduszu. W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych pracowników państwa członkowskie, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi szczeblami zarządzania, powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski w stosownym terminie, a instytucje europejskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej je rozpatrzyć. Można to ułatwić dzięki dwustronnemu proaktywnemu współdziałaniu i jasnej komunikacji między Komisją a krajowymi organami zarządzającymi. Komisja powinna podejmować decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosków bez zbędnej zwłoki, aby zapewnić skuteczność funduszu. Dostarczanie dodatkowych informacji powinno mieć charakter wyjątkowy i być ograniczone w czasie.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować i w miarę możliwości stanowić uzupełnienie środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Włączyć należy przepisy szczegółowe w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników. Ponadto, aby zapewnić większą skuteczność komunikacji z ogółem społeczeństwa oraz zwiększyć synergię pomiędzy działaniami w zakresie komunikacji podejmowanymi z inicjatywy Komisji, środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem powinny służyć także komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

(13) Biorąc pod uwagę niski poziom wiedzy na temat EFG w państwach członkowskich, należy włączyć przepisy szczegółowe w zakresie działań informacyjnych i poszerzających wiedzę na temat funkcjonowania Funduszu, propagowania przykładów najlepszych praktyk i wyników EFG. Ponadto, aby zapewnić pełniejsze informowanie obywateli, a zwłaszcza propagować wiedzę na temat Funduszu wśród pracodawców i właścicieli MŚP, środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie do wszystkich odnośnych podmiotów, a także służyć komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności z pracownikami na poziomie unijnym nie został utrudniony przez brak środków na współfinansowanie ze strony państw członkowskich, poziom współfinansowania będzie dostosowywany, przy standardowym poziomie wkładu w koszt pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, z możliwością podniesienia tego wkładu do poziomu 65 % w przypadku wniosków złożonych przez państwa członkowskie, na których terytorium co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych.

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności z pracownikami na poziomie unijnym nie został utrudniony przez brak środków na współfinansowanie ze strony państw członkowskich, poziom współfinansowania będzie dostosowywany, przy standardowym poziomie wkładu w koszt pakietu i jego realizacji w wysokości 60 %, maksimum 70 % w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie uprawnione do otrzymania wsparcia na mocy rozporządzenia XX/XXX w sprawie Funduszu Spójności oraz maksimum 80% w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie otrzymujące wsparcie finansowe, ponieważ wypełnia jeden z warunków określonych w art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1083/20061 lub z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej.

 

___________

 

1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

Uzasadnienie

Współfinansowanie jest podstawowym problemem dla wielu państw członkowskich i rzeczywiście niektóre państwa członkowskie nie ubiegają się o fundusze z EFG ze względu na niski poziom współfinansowania. Z tego względu przewidziano dodatkowy próg, dzięki któremu niektóre państwa członkowskie będą mogły korzystać z wyższego poziomu współfinansowania. Pomoże to zagwarantować lepszą absorpcję funduszy oraz pomóc pracownikom w państwach członkowskich wyjść z kłopotów finansowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług, a w przypadku rolników począwszy od daty określonej w dokumencie Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 3.

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku. Wkład finansowy przekazany w okresie pozostałym do końca roku należy przydzielić, uwzględniając ogólny limit na wsparcie dla rolników ustanowiony w wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Aby pokryć potrzeby powstałe przede wszystkim w pierwszych miesiącach każdego roku, kiedy to możliwości dokonania przesunięć środków z innych pozycji budżetowych są szczególnie utrudnione, w rocznej procedurze budżetowej należy udostępnić odpowiednią kwotę środków na płatności w pozycji budżetowej na EFG.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W interesie zwolnionych pracowników państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia.

(18) W interesie zwolnionych pracowników pomoc powinna być dynamiczna i udostępniana możliwie szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie podejmowanie decyzji w sprawie uruchamiania środków z EFG.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W celu umożliwienia stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny składać sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

(19) W celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu sprawowania kontroli politycznej a Komisji stałego monitorowania wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG, państwa członkowskie powinny składać w odpowiednim czasie sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na ich skalę i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(21) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na ich skalę i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, należy je zatem uwzględnić w odpowiedniej pozycji budżetowej.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności rolniczej.

Celem EFG jest przyczynienie się do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany działalności.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50 % pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe stabilne zatrudnienie w ciągu roku od daty wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by wszyscy pracownicy uczestniczący w tych działaniach zostali trwale zatrudnieni lub znaleźli nowe zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu stosowania środków. Cel ten należy ponownie ocenić w ramach śródokresowego przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Rok od daty wniosku to czas zbyt krótki na ocenę poziomu reintegracji pracowników, ponieważ niektóre państwa członkowskie nie uruchamiają części lub wszystkich środków przed uzyskaniem zgody. Po drugie pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach trwających rok lub dłużej nie zostaną włączeni. Koniec okresu wdrożenia, tj. dwa lata od daty złożenia wniosku pozwoli uzyskać dokładniejsze dane, w szczególności jeśli chodzi o trwałość zatrudnienia.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności znaczny wzrost przywozu do Unii Europejskiej, gwałtowny spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności poważna zmiana tendencji przywozowo-wywozowych w handlu towarami lub usługami w Unii, spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

Uzasadnienie

Należy tu uwzględnić wszystkie najważniejsze zmiany wywołane otwarciem handlu, nawet jeśli spadek jest powolny.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zakłóceń gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym spowodowanych nieoczekiwanym kryzysem, pod warunkiem że można ustalić bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami a kryzysem;

(b) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zakłóceń gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym spowodowanych nieoczekiwanym kryzysem, w tym kryzysem finansowym i gospodarczym, pod warunkiem że można ustalić bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami a kryzysem;

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie kryzysu gospodarczego i finansowego w niniejszym rozporządzeniu. Oczywiście słowo kryzys oznacza jakikolwiek rodzaj kryzysu, a biorąc pod uwagę blokującą mniejszość w Radzie uniemożliwiającą przedłużenie obecnego odstępstwa ze względu na kryzys finansowy, istotne jest zaznaczenie, że chodzi o kryzys gospodarczy i finansowy.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pracowników, którzy zmieniają lub dostosowują swoją wcześniejszą działalność rolniczą w okresie następującym po parafowaniu przez Unię umowy handlowej zawierającej środki liberalizacji handlu w danym sektorze rolnym, a przed końcem trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia w życie tych środków, i pod warunkiem że doprowadziły one do znacznego wzrostu przywozu do Unii produktu lub produktów rolnych przy znacznym spadku cen tych produktów na poziomie Unii lub, w odpowiednich przypadkach, na poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślona

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) „pracownik” oznacza pracowników, którzy zawarli umowy o pracę na czas nieokreślony, i których umowa o pracę lub stosunek pracy jest zgodny z art. 4; lub

(a) „pracownik” oznacza osobę posiadającą umowę lub stosunek pracy określone w prawie obowiązującym w danym państwie członkowskim i/lub regulowane prawem obowiązującym w danym państwie członkowskim lub posiadającą faktyczny stosunek pracy, niezależnie od sytuacji umownej. Definicja ta obejmuje pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „pracownik” oznacza pracowników zatrudnionych na czas określony, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 1999/70/WE, których umowa o pracę lub stosunek pracy jest zgodny z art. 4 ust. 1 lit. a) lub b) i kończy się, i nie zostaje przedłużony, w terminie określonym w tymże ustępie art. 4; lub

skreślona

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) „pracownik” oznacza pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 2008/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w przypadku gdy przedsiębiorstwo użytkownik jest przedsiębiorstwem spełniającym warunki zawarte w art. 4 ust. 1 lit. a) lub b), i których okres skierowania do tego przedsiębiorstwa zakończył się i nie został odnowiony w terminie określonym w tymże punkcie art. 4; lub

skreślona

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego w przypadku rolników, pod warunkiem że produkowali produkty objęte daną umową handlową, przed wejściem w życie środków dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz wszystkich zgłoszonych jako współpracujący członków gospodarstwa domowego.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków zbiorowych dotyczących MŚP, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po parafowaniu umowy handlowej i na podstawie informacji, danych i analiz, którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione dla znacznej liczby rolników, wówczas przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory lub produkty, określając w stosownych przypadkach dotknięte obszary geograficzne, określając maksymalne kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie Unii, okresy odniesienia i warunki kwalifikowalności dla rolników, a także terminy kwalifikowalności wydatków, jak również określając termin składania wniosków i, jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek zmieniają lub w przypadku rolników dostosowują swoją poprzednią działalność, sytuacje takie do celów niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek zmieniają lub dostosowują swoją poprzednią działalność, sytuacje takie do celu niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (włączając rolników), zwolnienia liczy się bądź od daty zaprzestania działalności, spowodowanego którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi, bądź od daty określonej przez Komisję w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek zwolnienia liczy się od daty zaprzestania lub zmiany działalności, spowodowanych którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 2 lub 3;

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2;

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący wcześniejszą działalność rolną w następstwie parafowania przez Unię Europejską umowy handlowej, o której mowa w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też w przypadku rolników zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej lub zmiany bądź dostosowania działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w zakresie współpracy, zindywidualizowanych szkoleń i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia;

(a) działania w zakresie zindywidualizowanych szkoleń i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia, uruchamiania i przejmowania działalności gospodarczej, pomoc przy zmianie wcześniejszej działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe) oraz działania w zakresie współpracy;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub starszych pracowników do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności młodych i starszych pracowników oraz pracowników bardziej zagrożonych ubóstwem, do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

Poprawka kompromisowa              50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 50 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 25 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, uruchamiających działalność gospodarczą i zmieniających lub dostosowujących działalność nie mogą przekraczać 35 000 EUR.

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, uruchamiających lub przejmujących działalność gospodarczą i zmieniających lub dostosowujących działalność nie mogą przekraczać 25 000 EUR.

Uzasadnienie

Proponuje się zmniejszenie proponowanej kwoty z 35 000 do 25 000 ze względu na kwestie związane z równością. Budżet EFG przeznaczony dla pracowników będzie wynosił około 400 mln EUR rocznie. Jeśli w 2011 r. między pracowników rozdzielono by budżet w wysokości 400 mln EUR, średnia kwota na pracownika wyniosłaby 23 710 EUR. W 2010 r. kwota ta wynosiłaby 14 888 na pracownika. Zatem kwota 35 000 EU oznacza, że nie wszyscy pracownicy są traktowani równo. Należy dostosować tę kwotę do kwoty we wniosku w sprawie mikrofinansów.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podczas opracowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy wziąć pod uwagę przyczyny zwolnień oraz przewidzieć przyszłe perspektywy na rynku pracy oraz wymagane umiejętności. Skoordynowany pakiet powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną ekologicznie gospodarkę.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) specjalne ograniczone w czasie środki wymienione w ust. 1 lit. b), które nie są uzależnione od aktywnego udziału pracowników objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub działaniach szkoleniowych;

(a) specjalne ograniczone w czasie środki wymienione w ust. 1 lit. b), które nie są uzależnione od aktywnego udziału pracowników objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub działaniach szkoleniowych, środki, które można uznać za substytut świadczeń dla bezrobotnych;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) specjalne środki ograniczone w czasie, wymienione w ust. 1 lit. b), które zastępują, nawet tymczasowo, środki wchodzące na mocy prawa krajowego w zakres odpowiedzialności państw członkowskich;

Uzasadnienie

EFG powinien zapewnić wartość dodaną na wielu poziomach, łącznie z finansową wartością dodaną. Jeśli państwa członkowskie mają zobowiązania w stosunku do zwolnionych pracowników w formie świadczeń pieniężnych, powinny one wypełnić te zobowiązania. Państwa członkowskie mogą oczywiście dodać do tych świadczeń pieniężnych dopłaty uzupełniające, co byłoby dodatkową zachętą dla pracowników. Poprawka ta ma również na celu zagwarantowanie, że środki finansowe z EFG nie są przeznaczone na finansowanie wszystkich zobowiązań państw członkowskich.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) działania, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa na mocy ustawodawstwa krajowego lub układów zbiorowych.

(b) działania, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa lub państwa członkowskie na mocy ustawodawstwa krajowego, unijnego lub układów zbiorowych, lub które zastępowałyby takie obowiązki.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinien zostać ułożony w porozumieniu z partnerami społecznymi, objętymi pomocą pracownikami lub ich przedstawicielami.

Uzasadnienie

W śródokresowym przeglądzie EFG podkreślano, że intensywne zindywidualizowane wsparcie dla zwolnionych pracowników było kluczowym czynnikiem gwarantującym najlepsze wyniki. W tym kontekście pracownicy i ich przedstawiciele muszą zostać włączeni do procesu konsultacji przy układaniu pakietu środków. Jeśli tak się nie dzieje, oczekiwania nie zostają spełnione a rezultaty nie są pozytywne.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego składającego wniosek, wkład finansowy może zostać przyznany na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji, działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości.

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego składającego wniosek, wkład finansowy, ograniczony do 5% wnioskowanego wsparcia z EFG dla skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, może zostać przyznany na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji, działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości oraz na współpracę ze wszystkimi podmiotami.

Uzasadnienie

Powodzenie EFG zależy w znacznej mierze od pakietu dla pracowników oraz od przestrzegania terminów wypłat z funduszu. Każdy wniosek jest inny. Jeśli państwa członkowskie rzadko składają wnioski, mogą one nie dysponować w razie potrzeby koniecznym doświadczeniem. To może zwiększyć koszty. Również w przypadku pierwszych wniosków należy dołożyć dodatkowych starań dla zagwarantowania pełnej współpracy ze wszystkimi partnerami. W miarę jak państwa członkowskie będą nabywać doświadczenie, wymagany będzie coraz mniejszy wkład finansowy.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, przed terminem określonym przez Komisję zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie sześciu miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie dwunastu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, sześciu miesięcy od daty pierwszego wniosku, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie trzech miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie dziesięciu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, sześciu miesięcy od daty pierwszego wniosku.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, jak ważne jest przestrzeganie terminów, państwa członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować, że ich wniosek będzie przedłożony możliwie jak najprędzej. W ramach wsparcia można oferować wyższy wkład finansowy dla państw członkowskich oraz zdecydowanie je zachęcać do czynnej współpracy, jaka powinna być normą między państwami członkowskimi a Komisją.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem lub nową sytuacją rynkową w sektorze rolnym w państwie członkowskim, wynikającymi z umowy handlowej parafowanej przez Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronnym porozumieniem zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c); Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem. Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) w przypadku kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności po dokonaniu zwolnień – szczegółowe objaśnienie zobowiązań prawnych, które na nim spoczywają, oraz kroków, jakie przedsięwzięło z myślą o zwolnionych pracownikach;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) ogólny profil obejmujący kompetencje i wstępną ocenę potrzeb pracowników w zakresie edukacji i szkolenia;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie pracowników, którzy mają być objęci pomocą;

(c) w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie pracowników, którzy mają być objęci pomocą; posegregowane według płci i grup wiekowych;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) szacowany budżet w odniesieniu do każdego elementu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług świadczonych na rzecz pracowników, którzy mają być objęci pomocą;

(e) szacowany budżet i opis w odniesieniu do elementów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług świadczonych na rzecz pracowników, którzy mają być objęci pomocą;

Uzasadnienie

Oprócz budżetu jako takiego, wniosek powinien zawierać również opis elementów pakietu zindywidualizowanych usług. Dostarczy to większej jasności zarówno instytucjom UE jak i samym pracownikom. Ułatwi to również sporządzenie lepszej oceny końcowej, ponieważ wyniki można będzie porównać z wnioskiem.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) Opis tego, jak środki zawarte w skoordynowanym pakiecie pomagają osiągnąć cele strategii Europa 2020 na poziomie krajowym i regionalnym;

Uzasadnienie

EFG powinien przyczynić się do wartości dodanej UE. Równowaga między zindywidualizowanymi pakietami środków dla pracowników a celami strategii UE 2000 pomoże przynieść wartość dodaną.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) w stosownych przypadkach procedury konsultacji z partnerami społecznymi lub innymi odpowiednimi organizacjami;

(g) procedury konsultacji z zainteresowanymi pracownikami lub ich przedstawicielami, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi lub regionalnymi, a w stosownych przypadkach z innymi odpowiednimi organizacjami;

Uzasadnienie

W śródokresowym przeglądzie EFG podkreślano, że intensywne zindywidualizowane wsparcie dla zwolnionych pracowników było kluczowym czynnikiem gwarantującym najlepsze wyniki. W tym kontekście pracownicy i ich przedstawiciele muszą zostać włączeni do procesu konsultacji przy układaniu pakietu środków. Jeśli tak się nie dzieje, oczekiwania nie zostają spełnione a rezultaty nie są pozytywne.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ga) nazwy agencji dostarczających pakiety środków w państwach członkowskich;

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(h) oświadczenie o zgodności pomocy z EFG z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie, że zindywidualizowane usługi nie zastępują środków, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, i które wynikają z prawa krajowego lub układów zbiorowych;

(h) oświadczenie o zgodności pomocy z EFG z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa, a także oświadczenie, wyjaśniające dlaczego zindywidualizowane usługi nie zastępują środków, za które odpowiedzialne są przedsiębiorstwa lub państwa członkowskie, i które wynikają z prawa krajowego lub unijnego lub układów zbiorowych;

Uzasadnienie

EFG powinien zapewnić wartość dodaną na wielu poziomach, łącznie z finansową wartością dodaną. Jeśli państwa członkowskie mają zobowiązania w stosunku do zwolnionych pracowników w formie świadczeń pieniężnych, powinny one wypełnić te zobowiązania. Państwa członkowskie mogą oczywiście dodać do tych świadczeń pieniężnych dopłaty uzupełniające, co byłoby dodatkową zachętą dla pracowników. Poprawka ta ma również na celu zagwarantowanie, że środki finansowe z EFG nie są przeznaczone na finansowanie wszystkich zobowiązań państw członkowskich.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) źródła współfinansowania krajowego;

(i) źródła finansowania w formie płatności zaliczkowej lub krajowego współfinansowania i w stosownych przypadkach innego współfinansowania;

Uzasadnienie

Jeśli firmy lub przedsiębiorstwa uczestniczą we współfinansowaniu jakiegokolwiek ze środków, należy to zaznaczyć.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) informację, czy w ciagu ostatnich pięciu lat przedsiębiorstwo, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw i MŚP, było beneficjentem pomocy państwowej lub środków z unijnego Funduszu Spójności czy funduszy strukturalnych;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(j) w stosownych przypadkach, wszelkie dalsze wymogi, jakie mogą zostać ustanowione w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Aby zwiększyć skuteczność EFG, partnerzy społeczni powinni być zaangażowani od momentu rozpoczęcia procedury składania wniosków o pomoc finansową z funduszu.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym działania finansowane z Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

EFG i EFS są uzupełniającymi się środkami polityki i synergia między tymi dwoma funduszami może zwiększyć wartość dodaną UE.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, i nie zastępują działań, za które odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.

3. Komisja i państwo członkowskie składające wniosek zapewniają koordynację pomocy z funduszy unijnych, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności. Komisja i państwo członkowskie składające wniosek informują zaangażowane podmioty w trakcie rozpatrywania wniosku na bieżąco o toczącej się ocenie wniosku.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwo członkowskie składające wniosek zapewnia, by konkretne działania, na które przeznaczony jest wkład finansowy, nie były wspierane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych Unii.

4. Państwo członkowskie składające wniosek zapewnia, by konkretne działania, na które przeznaczony jest wkład finansowy, nie były wspierane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych Unii, zapobiegając tym samym narażaniu na szwank długoterminowych programów, takich jak programy związane z funduszami strukturalnymi, a w szczególności z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS).

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja dba, aby uprawnienie do korzystania z EFG nie wpływało na kwalifikowanie się do korzystania z żadnego innego funduszu unijnego na inne cele.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach realizacji wkładu finansowego. Komisja i państwa członkowskie podejmują właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i rodzaj umowy o pracę lub stosunku pracy, w zakresie dostępu do wkładu finansowego i na różnych etapach jego realizacji.

Komisja i państwa członkowskie stosują zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz pełne uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach realizacji wkładu finansowego. Komisja i państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i rodzaj umowy o pracę lub stosunku pracy, w zakresie dostępu do wkładu finansowego i na różnych etapach jego realizacji.

Uzasadnienie

Równość między kobietami a mężczyznami powinna być integralną częścią tego funduszu. Nie wystarczy tylko uwzględniać problematyki płci. Należy ją w pełni uwzględniać. Ponadto nie powinno być mowy o dyskryminowaniu w dostępie do funduszu.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja może również dostarczać informacji na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja dostarcza również szczegółowych i terminowych informacji oraz jasnych wytycznych na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym oraz właściwym władzom lokalnym i regionalnym.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że partnerzy społeczni są częścią procesu konsultacji, konieczne jest zagwarantowanie, że dostarcza im się informacje na temat wykorzystania, monitorowania i oceny funduszu.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja tworzy stronę internetową dostępną we wszystkich językach Unii, zawierającą informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także podkreślającą rolę władzy budżetowej.

2. Komisja prowadzi i regularnie uaktualnia stronę internetową dostępną we wszystkich językach Unii, zawierającą informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także roli władzy budżetowej.

Uzasadnienie

EFG ma już swoją stronę internetową, lecz Komisja powinna ja prowadzić i regularnie aktualizować.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników w oparciu o obiektywne oceny w celu poprawy skuteczności EFG i przy zagwarantowaniu, że obywatele i pracownicy UE są świadomi istnienia EFG. Komisja sporządza sprawozdanie z rocznego wykorzystania funduszu z rozbiciem na kraje i sektory.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem służą także komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

4. Środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem służą także komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, w tym strategii UE 2020 i jej głównych celów, gdyż są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać:

 

(a) 60 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub

 

(b) 70% tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, które kwalifikuje się do pomocy zgodnie z rozporządzeniem XX/XXXX w sprawie Funduszu Spójności;

 

(c) 80% tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, które otrzymuje pomoc finansową na podstawie jednego z warunków określonych w art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1083/20061 lub z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej;

 

___________

 

1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

Uzasadnienie

Współfinansowanie jest podstawowym problemem dla wielu państw członkowskich i rzeczywiście niektóre państwa członkowskie nie ubiegają się o fundusze z EFG ze względu na niski poziom współfinansowania. Z tego względu należy przewidzieć dodatkowy próg, dzięki któremu niektóre państwa członkowskie będą mogły korzystać z wyższego poziomu współfinansowania. Pomoże to zagwarantować lepszą absorpcję funduszy oraz pomóc pracownikom w państwach członkowskich wyjść z kłopotów finansowych.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek.

3. Nie dotyczy wersji polskiej

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3. W przypadku rolników, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia podanego w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. f), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Uznając pilną potrzebę podejmowania decyzji w celu zadbania, aby pracownicy byli jak najszybciej obejmowani tymi programami, instytucje podejmą starania na rzecz maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do rozpatrywania wniosków.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że warunki uruchomienia EFG zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG podejmowana jest wspólnie przez oba organy władzy budżetowej. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski stanowi większością głosów jego członków i trzech piątych głosów oddanych.

Jeżeli Komisja uzna, że warunki uruchomienia EFG zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG podejmowana jest wspólnie przez oba organy władzy budżetowej w terminie najwyżej jednego miesiąca od przedstawienia im sprawy. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski stanowi większością głosów jego członków i trzech piątych głosów oddanych.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawia obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich pozycji budżetowych. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawia obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich pozycji budżetowych. Przesunięć tych dokonuje się zgodnie z priorytetami budżetowymi, zarówno rocznymi, jak i długoterminowymi. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w formie płatności zaliczkowej w wysokości co najmniej 50 % wkładu finansowego Unii dla państwa członkowskiego, a następnie ewentualne dalsze płatności pośrednie i końcowe. Płatność zaliczkową rozlicza się w momencie zamknięcia wkładu finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w jednej racie.

Uzasadnienie

Obecny mechanizm wypłaty wkładu finansowego jest skuteczny; niektóre państwa członkowskie muszą wprawdzie zwrócić środki, za to inne nie. Zatrzymanie 50% unijnego wkładu finansowego mogłoby sprawić, że państwa członkowskie znajdą się pod silną presją finansową, co z kolei mogłoby się przyczynić do opóźnienia realizacji pakietu zindywidualizowanych usług.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Szczegółowe zasady dotyczące finansowania, w szczególności wielkość płatności zaliczkowych i zasady dokonywania dalszych płatności pośrednich i końcowych, zostają określone przez Komisję w decyzji w sprawie wkładu finansowego, o której mowa w art. 15 ust. 4.

skreślony

Płatności pośrednich dokonuje się w celu zwrotu wydatków poniesionych przez państwo członkowskie przy prowadzeniu działań kwalifikujących się do wsparcia, pod warunkiem przedstawienia Komisji deklaracji wydatków podpisanej przez przedstawiciela organu publicznego akredytowanego zgodnie z art. 21.

 

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 państwo członkowskie jak najszybciej, i nie później niż 24 miesiące po dacie wniosku, przeprowadza kwalifikowalne działania określone w art. 6.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 państwo członkowskie jak najszybciej, i nie później niż 24 miesiące po dacie wniosku, przeprowadza kwalifikowalne działania określone w art. 7. Jeżeli jednak zwolniony pracownik bierze udział w kursie edukacyjnym lub doszkalającym, trwającym minimum dwa lata, opłaty/koszty nauki za dwa lata są pokrywane w przypadku, gdy zwolniony pracownik rozpoczyna kurs od kolejnego dostępnego semestru, który rozpoczyna się nie później niż rok po terminie złożenia wniosku.

Uzasadnienie

Niektórym pracownikom, którzy uzyskali dostęp do środków z EFG, zabrania się ich przeznaczenia na udział w kursach edukacyjnych lub doszkalających, jeżeli trwają dłużej niż dwa lata. Czasem ponieważ niektóre kursy zaczynają się dopiero we wrześniu i ponieważ państwa członkowskie nie zawsze finansują je od daty złożenia wniosku, co znaczy że finansowany może być jedynie rok takiego kursu. Jako że zwolnieni pracownicy nie mają zwykle dostępu do funduszy lub pożyczek, w rezultacie ograniczenie to uniemożliwia im udział w tego rodzaju kursach.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W wyjątkowych okolicznościach wymagających szybkiej interwencji finansowej w celu ochrony miejsc pracy, np. w przypadku zamiaru przejęcia przez pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo, które ogłosiło upadłość, państwo członkowskie lub organ upoważniony przez państwo członkowskie do interwencji finansowej może wypłacić zaliczkę, ponieważ terminy określane przez organy sądowe zajmujące się przejęciem przedsiębiorstwa są często krótsze niż procedura określona w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Wydatki poniesione zgodnie z art. 7 ust. 3 są kwalifikowalne do terminu złożenia sprawozdania.

6. Wydatki poniesione zgodnie z art. 7 ust. 3 są kwalifikowalne do terminu złożenia sprawozdania końcowego.

Uzasadnienie

Istotne jest wyjaśnienie, że chodzi tu o sprawozdanie końcowe, a nie o sprawozdanie okresowe.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie później niż 15 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w terminie określonym w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3 państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej lub związanej z nową działalnością osiągniętego 12 miesięcy po dacie wniosku.

1. Nie później niż 18 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej lub związanej z nową działalnością osiągniętego 15 miesięcy po dacie wniosku.

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy. Również proponowany okres jest zbyt krótki, by należycie ocenić poziom reintegracji. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy państwa członkowskie nie uruchamiają środków wykonawczych do czasu wydania zgody na skorzystanie z funduszu przez instytucje.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Nie później niż sześć miesięcy po upływie okresu określonego w art. 16 ust. 4 państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie końcowe dotyczące realizacji wkładu finansowego, obejmujące informacje o rodzaju działań oraz głównych wynikach, charakterystykę objętych pomocą pracowników i ich status zatrudnienia wraz z oświadczeniem uzasadniającym wydatki i wskazującym, w odpowiednich przypadkach, komplementarność działań z działaniami finansowanymi z EFS.

2. Nie później niż sześć miesięcy po upływie okresu określonego w art. 16 ust. 4 państwo członkowskie przedstawia Komisji szczegółowe sprawozdanie dotyczące realizacji wkładu finansowego, obejmujące informacje o rodzaju działań oraz głównych wynikach, charakterystykę objętych pomocą pracowników i ich status zatrudnienia wraz z oświadczeniem uzasadniającym wydatki i wskazującym, w odpowiednich przypadkach, komplementarność działań z działaniami finansowanymi z EFS.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Kiedy tylko jest to możliwe dane są opracowywane z rozbiciem na płcie.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie dwuletnie

Sprawozdanie roczne

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne jest stosowniejsze niż sprawozdanie dwuletnie, ponieważ umożliwia rzeczywistą bieżącą ocenę działania funduszu. Przyczynia się ono do wyciągania wniosków na wszystkich poziomach i stosowania najlepszych praktyk, co w przypadku EFG okazało się mieć fundamentalne znaczenie.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie do dnia 1 czerwca każdego roku, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym statystyk dotyczących poziomu reintegracji pracowników w rozbiciu na państwa członkowskie oraz ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność. Jeśli jest to możliwe wszystkie dane w sprawozdaniu powinny zostać opracowane z rozbiciem na płcie.

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne jest stosowniejsze niż sprawozdanie dwuletnie, ponieważ umożliwia rzeczywistą bieżącą ocenę działania funduszu. Przyczynia się ono do wyciągania wniosków na wszystkich poziomach i stosowania najlepszych praktyk, co w przypadku EFG okazało się mieć fundamentalne znaczenie. Ponadto sprawozdanie powinno zawierać informacje, jak podjęte działania wpłynęły na poziomy reintegracji.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

2. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) do dnia 30 czerwca 2018 r. ocenę śródokresową dotyczącą efektywności i trwałości uzyskanych wyników;

(a) do dnia 30 czerwca 2017 r. ocenę śródokresową dotyczącą efektywności i trwałości uzyskanych wyników;

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

(b) do dnia 31 grudnia 2021 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wyniki oceny przekazywane są do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i partnerom społecznym.

2. Wyniki oceny przekazywane są do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i partnerom społecznym. Podczas opracowywania nowych programów w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych należy wziąć pod uwagę zalecenia wynikające z tej oceny.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Oceny te obejmują dane pokazujące liczbę wniosków oraz wyniki realizacji programów w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory, tak by stwierdzić, czy EFG dociera do zamierzonych odbiorców.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki były oparte na wiarygodnych dokumentach pomocniczych, a także były prawidłowe i zgodne z przepisami;

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki były oparte na wiarygodnych dokumentach pomocniczych, a także były zgodne z prawem i przepisami;

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Korekty dokonane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu finansowego. Państwo członkowskie odzyskuje wszelkie kwoty utracone w wyniku wykrytej nieprawidłowości, zwraca je Komisji i, jeżeli w wyznaczonym czasie kwota nie jest zwrócona przez odnośne państwo członkowskie, należne są odsetki od zadłużenia przeterminowanego.

3. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Korekty dokonane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu finansowego. Państwo członkowskie odzyskuje wszelkie kwoty utracone w wyniku wykrytej nieprawidłowości zwraca je Komisji.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ponosząc odpowiedzialność za wykonanie ogólnego budżetu Unii Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zweryfikowania, czy finansowane działania przeprowadzane są zgodnie z zasadami należytego i efektywnego zarządzania finansowego. Obowiązkiem państwa członkowskiego składającego wniosek jest posiadanie sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli; Komisja upewnia się, że takie systemy funkcjonują.

4. Ponosząc odpowiedzialność za wykonanie ogólnego budżetu Unii Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zweryfikowania, czy finansowane działania przeprowadzane są zgodnie z zasadami należytego i efektywnego zarządzania finansowego. Obowiązkiem państwa członkowskiego składającego wniosek jest posiadanie sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli; Komisja upewnia się, że takie systemy funkcjonują. W razie wykrycia nieprawidłowości niewłaściwie wypłacone kwoty należy odzyskać głównie przez kompensację. W stosownych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może zgodnie z art. 325 traktatu obejmować zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach gdy kwota rzeczywistych kosztów działania jest niższa niż szacunkowa kwota podana zgodnie z art. 15, Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego, żądając od państwa członkowskiego zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanego wkładu finansowego.

1. W przypadkach gdy kwota rzeczywistych kosztów działania jest niższa niż szacunkowa kwota podana zgodnie z art. 15, a odzyskanie kwoty przez kompensację jest niewykonalne, Komisja przyjmuje akty wykonawcze, żądając od państwa członkowskiego zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanego wkładu finansowego.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 wsparcie udzielane rolnikom jest zarządzane i kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie finansowania i monitorowania wspólnej polityki rolnej oraz zarządzania nią.

skreślony

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

skreślony

Wykonanie przekazania uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, dokonane zostaje na czas nieokreślony, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, może zostać cofnięte przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie.

 

Decyzja o cofnięciu kończy przekazanie uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie w niej określonym. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Uzasadnienie

Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.

 • [1]  Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 42.
 • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

EFG został ustanowiony w celu zapewnienia UE instrumentu umożliwiającego wykazanie solidarności z pracownikami zwalnianymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją. Później fundusz został rozszerzony na pracowników zwalnianych na skutek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. W tym kontekście należy wyrazić głębokie ubolewanie, że „odstępstwo związane z kryzysem” nie zostało przedłużone z powodu blokującej mniejszości w Radzie, mimo że Komisja i Parlament Europejski opowiedziały się zdecydowanie za jego dalszym stosowaniem. W latach 2009-2010 kryterium „odstępstwa związanego z kryzysem” było podstawą 82% wniosków dotyczących uruchomienia EFG. W tym samym okresie 10% zwolnionych pracowników w UE uzyskało dostęp do środków z funduszu. W związku z powyższym z zadowoleniem należy przyjąć wniosek Komisji dotyczący włączenia nieoczekiwanego kryzysu do zakresu stosowania rozporządzenia, ponieważ umożliwia to funduszowi reagowanie na rzeczywiste potrzeby zwolnionych pracowników.

Niektóre z propozycji Komisji są reakcją na obawy i zalecenia zawarte w śródokresowej ocenie EFG i w związku z tym powinny mieć wartość dodaną dla jego funkcjonowania. Istnieje jednak kilka luk, a ponadto podjęto niewłaściwą próbę takiego dostosowania EFG, by reagował na umowy handlowe, które mogłyby mieć znaczący negatywny wpływ na produkcję rolną.

Dalsze propozycje

EFG powinien być atrakcyjniejszy i dostosowany do potrzeb beneficjentów w państwach członkowskich. W tym kontekście należy dołożyć wszelkich starań, aby poprawić komunikację i współpracę między:

(a) Komisją a krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za zarządzanie funduszem oraz

(b) na szczeblu krajowym pomiędzy właściwymi organami krajowymi, partnerami społecznymi, indywidualnymi pracownikami oraz poszczególnymi zaangażowanymi agencjami. Komisja powinna zadbać o to, by państwa członkowskie zyskały możliwość korzystania z najlepszych praktyk i otrzymywały w razie potrzeby konieczne porady i wskazówki.

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie dobrze zaplanowanego i skutecznego zarządzania funduszem, państwa członkowskie i Komisja potrzebują odpowiedniego budżetu. Wyższe niż oczekiwane koszty mogą się pojawić w przypadku wnioskowania o środki z funduszu jednorazowo lub okazjonalnie, zwłaszcza w przypadku pierwszych wniosków. W ocenie śródokresowej zawarto zalecenie, zgodnie z którym „sprawne funkcjonowanie procesu wymaga znaczącego zakresu dobrze zorganizowanej komunikacji, koordynacji i współpracy”. Może się okazać, że jest to kosztowna, ale zarazem opłacalna inwestycja, ponieważ dowiedziono, że umożliwia osiągnięcie lepszych wyników.

Elastyczność przy zmianie wykazu zindywidualizowanych usług poprawi skuteczność funduszu, który dzięki niej będzie lepiej reagował na potrzeby pracowników, aktualną sytuację gospodarczą i wszelkie niedobory kwalifikacji w gospodarce.

Kwestia współfinansowania ma fundamentalne znaczenie dla państw członkowskich i poziom 50% okazał się wpływać hamująco na szersze korzystanie z funduszu. Wyrażam poparcie dla obecnej propozycji dotyczącej zwiększenia stopy współfinansowania do 65% dla niektórych państw członkowskich, jednak proponowałbym jednocześnie automatyczną stopę współfinansowania w wysokości 75% dla państw członkowskich otrzymujących pomoc finansową na podstawie jednego z warunków określonych w art. 77 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 1311/2011 lub z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej.

Jednym z najczęściej krytykowanych aspektów EFG jest zbyt powolne reagowanie. Myślę, że pomimo struktury funduszu nadal możliwa jest poprawa szybkości jego reakcji przez dalsze skrócenie terminów. Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować jak najszybsze reagowanie na planowane lub ogłoszone zwolnienia i rozpoczynać wdrażanie środków niezwłocznie po złożeniu wniosku o uruchomienie funduszu. W przypadku problemów ze środkami właściwym trybem postępowania dla państw członkowskich może być podjęcie na początku mniej kosztownych środków.

Zachęcałbym państwa członkowskie do korzystania w większym stopniu z odstępstwa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i które umożliwia wszystkim państwom członkowskim, a szczególnie mniejszym państwom członkowskim i regionom, dostęp do EFG, jeżeli nie spełniono żadnego z kryteriów interwencji. Biorąc pod uwagę słabe jak dotychczas wyniki wypełniania tych kryteriów, proponuję, by Komisja przedstawiła dokumenty zawierające szczegółowe wytyczne i istotne informacje dotyczące kryteriów, które będą stosowane w takich okolicznościach. Niepewność zniechęca państwa członkowskie, ponieważ nie chcą one rozbudzać nadziei zwolnionych pracowników lub tracić czasu na wnioski, które i tak zostaną uznane za niedopuszczalne.

Jeżeli EFG ma zapewnić rzeczywistą wartość dodaną, powinien wykraczać zdecydowanie poza aktualne wymogi prawa krajowego, układów zbiorowych etc. Zapewni to wymierne korzyści dla pracowników oraz dodatkową rozpoznawalność i lepsze umocowanie prawne funduszu. Jeśli to możliwe, państwa członkowskie powinny traktować EFG jako szansę na rozwijanie nowych, innowacyjnych i dynamicznych podejść do pomagania pracownikom w ponownym wchodzeniu na rynek pracy.

W ocenie śródokresowej EFG podkreślono, że kluczowym czynnikiem sukcesu przy maksymalizowaniu wpływu i wartości dodanej funduszu było zapewnienie zindywidualizowanego i intensywniejszego pakietu środków. Wymaga to obowiązkowych i prowadzonych na bieżąco od samego początku konsultacji z pracownikami lub ich prawomocnymi przedstawicielami. Ponadto konieczna jest pewna elastyczność, jeżeli pracownicy chcą uczestniczyć w kursach trwających minimum dwa lata. EFG powinien gwarantować, że pokrywane będą koszty dwóch pełnych lat nauki, jeżeli pracownicy zaczynają kurs od kolejnego dostępnego semestru, który jednak nie może się zaczynać później niż rok po terminie złożenia pierwszego wniosku przez dane państwo członkowskie.

Maksymalna kwota proponowana na okres 7 lat (2014-2020) wynosi 3 mld EUR przy maksymalnym rocznym wykorzystaniu środków w wysokości 429 mln EUR. W uzasadnieniu zaproponowano pułap 2,5 mld EUR dla rolnictwa, ale jest to jedynie pułap, a nie ustalona kwota. Kwoty wypłacane wszystkim beneficjentom będą zależały w całości od liczby wniosków składanych w danym roku. Będzie się to również odbywało w ramach maksymalnego rocznego wykorzystania środków oraz podlegało wymogowi, zgodnie z którym co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty środków z EFG powinna pozostać dostępna do 1 września każdego roku w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku. Konieczne są też dodatkowe wyjaśnienia Komisji na temat tego, jak będą przydzielane środki w przypadku wniosków o kwoty z funduszu przekraczające maksymalne roczne wykorzystanie środków i jeżeli we wniosku o pomoc z funduszu przed 1 września w danym roku proponowane będzie wykorzystanie do tej daty wszystkich lub prawie wszystkich środków.

We wniosku uwzględniono pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej, właścicieli zarządzających mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego. Ważne jest, by wszyscy pracownicy byli traktowani w równy sposób i mieli dostęp do EFG na tych samych warunkach, w związku z czym propozycja wprowadzenia aktów delegowanych dotyczących uwzględnienia rolników nie jest właściwym sposobem postępowania.

Z punktu widzenia rolnictwa proponowane kwoty byłyby kompletnie nieodpowiednie, by zrekompensować jakąkolwiek znaczącą umowę handlową. Zgodnie ze szczegółową oceną skutków przeprowadzoną przez DG AGRI najambitniejsze wielostronne negocjacje na temat liberalizacji prowadzone ze wszystkimi członkami WTO oznaczałyby 7,75 mld EUR strat dla rolników. Nawet w przypadku zmniejszenia tej cyfry o 50% kwota środków dostępnych potencjalnie w ramach EFG byłaby nadal nieodpowiednia. Zakładając, że proponowany okres, w trakcie którego rolnicy mogliby korzystać z funduszu, zaczyna się od parafowania umowy handlowej i kończy trzy lata po jej pełnym wdrożeniu, ogranicza to kwotę dla każdej umowy handlowej. To oraz ustalenie rocznego wykorzystania środków na poziomie 429 mln EUR i brak pewności co do dostępnych kwot podkreśla dodatkowo fakt, że EFG nie jest przystosowany do rekompensowania rzeczywistych strat w sektorze rolnictwa. Uważam, że Komisja włączyła rolników do aktów delegowanych wyłącznie po to, aby zapewnić sobie osłonę i ułatwić zawarcie umowy handlowej niemożliwe do zaakceptowania dla rolnictwa. Jeżeli taka umowa zostałaby podpisana, UE musiałaby wprowadzić osobny, dostosowany do potrzeb instrument dysponujący odpowiednim budżetem. Wszelkie rozwiązanie poniżej tych oczekiwań wyrządziłyby znaczące szkody rolnictwu.

UE musi powrócić na ścieżkę wzrostu za pośrednictwem programu na rzecz dynamicznego tworzenia miejsc pracy, w przeciwnym razie może ją czekać ożywienie gospodarcze bez poprawy stanu zatrudnienia. EFG może pomóc zrealizować te cele przez wspieranie zwolnionych pracowników w poszukiwaniu nowych miejsc pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowywaniu się lub podejmowaniu działalności na własny rachunek zgodnie ze strategią „Europa 2020”. W ocenie funduszu odnotowano wskaźnik reintegracji zawodowej na poziomie 48,1% i w większości przypadków wzrósł on w perspektywie średniookresowej. Ponadto w ocenie zwrócono uwagę na fakt, że EFG uruchomiono, aby pomóc kilku grupom pracowników, którym najtrudniej udzielić wsparcia. Oprócz tego zauważono również, że wielu beneficjentom udało się znacząco zwiększyć wiarę w siebie, odświeżyć i poprawić umiejętności poszukiwania pracy, a także inne umiejętności i zdolności. I choć nie wszyscy beneficjenci zdołali znaleźć pracę, pomoc z funduszu zwiększyła ich szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. W ocenie odnotowano również, że wydaje się, iż dzięki środkom współfinansowanym z EFG udaje się uniknąć pogorszenia stanu bezrobocia.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Pani Pervenche Berès

Przewodnicząca

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

BRUKSELA

Przedmiot:       Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 Regulaminu, o wydanie opinii w sprawie możliwości skreślenia art. 42 i 43 TFUE z podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) ze względu na fakt, że odnośna poprawka zawarta jest w projekcie sprawozdania komisji EMPL.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) (COM(2011)0608) został przedstawiony przez Komisję na podstawie art. 175 TFUE oraz art. 42 i 43 i w związku z tym został przedłożony Parlamentowi w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

W komunikacie z dnia 13 września 2012 r. Wydział Prawny Parlamentu stwierdził, że w przypadku przyjęcia poprawek przedstawionych w projekcie sprawozdania wniosek powinien opierać się na art. 175 TFUE.

Komisja Prawna, rozpatrując Pani wniosek na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 r., postanowiła odłożyć dyskusję nad podstawą prawną i powrócić do tej kwestii po głosowaniu w komisji EMPL, aby móc lepiej ocenić, czy zmiana w podstawie prawnej odpowiada treści sprawozdania. Ponieważ na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2012 r. komisja EMPL zmieniła w głosowaniu podstawę prawną zgodnie z propozycją sprawozdawczyni, mogę obecnie przekazać Pani opinię Komisji Prawnej, przygotowaną na posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada 2012 r.

Kontekst

1. Wniosek

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono pierwotnie na lata 2007-2013[1] w celu zapewnienia Unii instrumentu umożliwiającego udzielenie specjalnego jednorazowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku zasadniczych zmian strukturalnych zachodzących w związku z postępem globalizacji produkcji i struktury handlu. W związku z kryzysem finansowym i gospodarczym w 2008 r. EFG poddano rewizji – w odniesieniu do okresu od 1 maja 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. – w celu udzielenia wsparcia pracownikom zwolnionym bezpośrednio w wyniku kryzysu[2]. Komisja zaproponowała[3] przedłużenie odstępstwa związanego z kryzysem do dnia 31 grudnia 2013 r. tj. do końca okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Obecnie omawiany wniosek Komisji ma na celu zadbanie o to, by EFG wciąż działał jako instrument interwencyjny w sytuacjach nadzwyczajnych w latach 2014-2020, zgodnie z podstawowymi zasadami ustanowionymi w WRF na lata 2014-2020. Głównymi elementami proponowanego obecnie rozporządzenia w sprawie EFG są: uwzględnienie dodatkowych kategorii pracowników; objęcie zakresem rozporządzenia skutków globalizacji i nieoczekiwanych kryzysów, a także negatywnych skutków nowych umów handlowych dla rolników; większy nacisk na aktywne działania dzięki wprowadzeniu ograniczeń wobec świadczeń uprawnionych do wsparcia; zmniejszenie obciążeń administracyjnych dzięki uproszczeniu i skróceniu procedur.

Jeżeli chodzi o rolników, proponowane rozporządzenie zawiera specjalne przepisy umożliwiające państwom członkowskim ubieganie się o środki finansowe dla rolników – aby pomóc im dostosować się do nowej sytuacji na rynku wynikającej z umowy handlowej zawartej przez UE – na okres rozpoczynający się w momencie parafowania danej umowy i kończący się w momencie upływu trzech lat od wdrożenia środków liberalizacyjnych, pod warunkiem, że środki te prowadzą do znacznego wzrostu przywozu do UE, któremu towarzyszy znaczny spadek cen na poziomie unijnym, krajowym lub regionalnym. W tym celu wniosek zawiera szereg przepisów dotyczących rolników (np. w odniesieniu do zakresu (art. 2 lit. c)), kryteriów interwencji (art. 4 ust. 3), kwalifikujących się pracowników (art. 6 lit. c)), działań kwalifikowalnych (art. 7 ust. 1), wniosków (art. 8 ust. 2 lit. a)) oraz kwalifikowalności wydatków (art. 14). Szczegóły dotyczące kryteriów interwencji mają zostać określone przez Komisję w drodze aktów delegowanych (art. 4 ust. 3, art. 24). Finansowe zarządzanie wsparciem dla rolników ma być zgodne z przyszłym rozporządzeniem w sprawie finansowania i monitorowania wspólnej polityki rolnej oraz zarządzania nią (art. 23).

2. Sprawozdanie przyjęte przez komisję EMPL dnia 6 listopada 2012 r.

W swoim projekcie sprawozdania sprawozdawczyni komisji EMPL Marian Harkin zaproponowała zmiany we wniosku Komisji polegające na skreśleniu specjalnych środków dotyczących rolników. Rolnicy nadal byliby objęci zakresem proponowanego rozporządzenia, podlegaliby jednak takim samym przepisom, jak inni pracownicy. Sprawozdawczyni zaproponowała również skreślenie art. 42 i 43 TFUE z podstawy prawnej.

Sprawozdanie przyjęte w komisji EMPL przychyla się do tego podejścia, skreślając art. 42 i 43 TFUE z podstawy prawnej. W sprawozdaniu usunięto wszelkie odniesienia do rolników w tekście, w tym specjalne przepisy ich dotyczące (por. poprawki 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106, 107). Uzasadnienie przewijające się przez cały tekst sprawozdania brzmi: „Rolnicy są uwzględnieni w przedmiotowym rozporządzeniu na tych samych warunkach jak wszyscy pozostali zwolnieni pracownicy.”

3. Omawiane podstawy prawne

a) Podstawa prawna wniosku

Wniosek opiera się na art. 175 TFUE oraz art. 42 i 43 TFUE.

Artykuł 175 TFUE brzmi następująco:

Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć także cele określone w artykule 174. Przy formułowaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań Unii oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnętrznego bierze się pod uwagę cele określone w artykule 174 i przyczynia się do ich realizacji. Unia wspiera także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.

[...]

Jeśli działania szczególne okażą się niezbędne poza funduszami i bez uszczerbku dla środków przyjętych w ramach innych polityk Unii, działania takie mogą być przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.”

Artykuł 174 TFUE, do którego odnosi się art. 175 TFUE, brzmi następująco:

„W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych.

Wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.”

Artykuły 42 i 43, które również stanowią część podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję, brzmią następująco:

„Artykuł 42 TFUE

Postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji stosują się do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę w ramach postanowień i zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 43 ustęp 2, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 39.

Rada, na wniosek Komisji, może zezwolić na przyznanie pomocy:

a) na ochronę gospodarstw znajdujących się w niekorzystnym położeniu ze względu na warunki strukturalne lub przyrodnicze;

b) w ramach programów rozwoju gospodarczego.

Artykuł 43 TFUE

1. Komisja przedstawia wnioski dotyczące wypracowywania i realizowania wspólnej polityki rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną z form wspólnej organizacji przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również wprowadzenia w życie środków wyszczególnionych w niniejszym tytule.

Propozycje te uwzględniają współzależność zagadnień rolnych wymienionych w niniejszym tytule.

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.

3. Rada na wniosek Komisji przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również w sprawie ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. [...]”

b) Proponowana zmiana podstawy prawnej

Komisja EMPL zwróciła się do Komisji Prawnej o opinię w sprawie możliwości skreślenia art. 42 i 43 TFUE z podstawy prawnej i pozostawienia jedynie art. 175 TFUE.

Analiza

1. Zasady ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości

Z orzecznictwa Trybunału wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury, wybór właściwej podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie[4]. Po drugie, zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy traktatu[5]. Po trzecie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej aktu wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu”[6]. Ponadto, w odniesieniu do złożonej podstawy prawnej, w przypadku gdy analiza unijnego środka prawnego wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma dwie części składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować jako główny lub nadrzędny, podczas gdy drugi ma jedynie charakter pomocniczy, wówczas dany akt prawny należy wydać na pojedynczej podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która wymagana jest z racji głównego lub nadrzędnego celu lub części składowej[7]. Z drugiej strony, jeżeli środek służy osiągnięciu kilku jednoczesnych celów lub zawiera kilka elementów, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane i żaden nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, środek musi mieć za podstawę różne właściwe postanowienia Traktatu[8].

2. Cele i treść rozporządzenia zgodnie z propozycją Komisji

Celem proponowanego rozporządzenia jest „:[ustanowienie Europejskiego Funduszu] Dostosowania do Globalizacji (EFG) w okresie wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” (art. 1 akapit pierwszy). Celem EFG jest „przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności rolniczej” (art. 1 akapit drugi).

Jeżeli chodzi o środki dotyczące rolników, motyw 5 wniosku wyjaśnia, że „zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej.” Motyw 8 zawiera dalsze uzasadnienie objęcia rolników tym instrumentem.

Zaproponowane środki służące osiągnięciu tych celów, a w szczególności specjalne środki dotyczące rolników, zostały dokładnie opisane powyżej („Kontekst” pkt 1).

3. Podstawa prawna wniosku Komisji

Komisja wyjaśnia swój wybór podwójnej podstawy prawnej (art. 175 i art. 42 i 43 TFUE) w następujący sposób: „Artykuł 175 akapit 3 pozwala Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na podjęcie działań zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (...), jeżeli niezbędne okaże się podjęcie specjalnych działań, niezależnych od funduszy strukturalnych i wspólnej polityki rolnej”. W dalszej części wniosku, w odniesieniu do zaproponowanych środków dotyczących rolników, Komisja stwierdza, że „pomoc EFG może być uznana za pomoc w działalności rolniczej i działanie podjęte w celu osiągnięcia wyraźnie wskazanego celu unijnej polityki rolnej”, a zatem art. 42 i 43 stanowiłyby odpowiednią podstawę prawną dla tych środków[9].

W istocie, zaproponowane środki wsparcia dla pracowników są w sposób oczywisty środkami mającymi na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a w szczególności rozwiązanie ewentualnych szczególnych problemów zagrażających tej spójności. Są to zatem środki, dla których odpowiednią podstawą prawną jest art. 175 TFUE.

Jednak w przypadku środków stosowanych w sektorze rolnictwa nie można dostrzec żadnego elementu zmniejszania nierówności między regionami lub zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (por. art. 174 ust. 2 TFUE). Wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o rolników, EFG zaprojektowano jako instrument solidarności i reagowania kryzysowego, mający na celu łagodzenie negatywnych skutków nowych umów handlowych dla konkretnej działalności rolniczej. Artykuł 39 ust. 1 TFUE, który definiuje cele wspólnej polityki rolnej, wspomina w lit. c) o „stabilizacji rynków”[10], natomiast art. 39 ust. 2 TFUE, odnosząc się do aspektów, jakie należy uwzględnić przy określaniu wspólnej polityki rolnej, wspomina „szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi”[11].

Artykuł 43 ust. 2 TFUE stanowi ogólną podstawę prawną dla wspólnej polityki rolnej. Artykuł 42 TFUE odnosi się do stosowania reguł konkurencji i zezwolenia na przyznanie pomocy państwa.

Wydaje się zatem, że wniosek dotyczący rozporządzenia w formie przedstawionej przez Komisję powinien rzeczywiście opierać się na art. 175 ust. 3 TFUE oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE.

4. Zmiany we wniosku Komisji Europejskiej zaproponowane w sprawozdaniu komisji EMPL

Sprawozdanie komisji EMPL, w formie przyjętej w dniu 6 listopada 2012 r., usuwa z wniosku wszystkie szczególne cele polityki rolnej. Kryteria i środki zaproponowane w rozporządzeniu dla pracowników innych niż rolnicy są, jak określono powyżej, jednoznacznie objęte polityką spójności. Jeżeli byłyby zatem zastosowane w sektorze rolnictwa, miałyby na celu również i w tym sektorze – podobnie jak w innych – łagodzenie konsekwencji zmian w kierunkach światowego handlu oraz nieoczekiwanych kryzysów. W tych okolicznościach rozporządzenie mogłoby opierać się tylko na art. 175 TFUE, dodanie art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE nie byłoby konieczne.

Zalecenie Komisji Prawnej

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r. Na posiedzeniu tym komisja podjęła decyzję, 16 głosami za, przy braku głosów przeciw i jednym głosie wstrzymującym[12], o zaleceniu, aby odpowiednią podstawą prawną dla wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) był art. 175 TFUE.

Z poważaniem

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).
 • [2]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).
 • [3]  Wniosek Komisji z 10.6.2011 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(COM(2011)0336).
 • [4]  Opinia w sprawie 2/00 Carthagena Protocol, Zb.Orz. [2001] s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/07 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2009] s. I-8917, pkt 46–49; opinia 1/08 General Agreement on Trade in Services, Zb.Orz. [2009] s. I-11129, pkt 110.
 • [5]  Sprawa C-403/2005, Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. [2007] s. I-9045 pkt 59 oraz przytoczone tam orzecznictwo.
 • [6]  Zobacz najnowszą sprawę C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009] s. I-7585.
 • [7]  Sprawa C-42/97 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1999] s. I-868, pkt 39–40; sprawa C-36/98 Hiszpania przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2001] s. I-779, pkt 59; sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2003] s. I-8913 pkt 39.
 • [8]  Sprawa C-165/87 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1988] s. 5545, pkt 11; Sprawa C-178/03 Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Zb.Orz. [2006] s. I-107, pkt 43-56;
 • [9]  COM(2011)0608, Uzasadnienie, s. 8.
 • [10] Artykuł 39 ust. 1 TFUE:
  „(1) Celami wspólnej polityki rolnej są:
  a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;
  b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;
  c) stabilizacja rynków;
  d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
  e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.”
 • [11]  Artykuł 39 ust. 2 TFUE:
  „(2) Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji uwzględnia się:
  a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi;
  b) potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych;
  c) fakt, że w Państwach Członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką.”
 • [12]  W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Raffaele Baldassarre (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (Chair), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (Vice-Chair), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (31.5.2012)

dla Komisji Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Społecznego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Iuliu Winkler

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Uwagi ogólne

Przedmiotowy wniosek ustawodawczy ma na celu przywrócenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) i wprowadzenie w nim szeregu zmian podnoszących jego efektywność.

Sprawozdawca popiera istnienie EFG i zachęca do jego rozwijania w okresie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 jako funduszu uzupełniającego w stosunku do krajowej i regionalnej polityki zatrudnienia oraz do innych funduszy UE.

Usprawnienie EFG jest tym ważniejsze, że UE stanowi bardzo otwarty obszar gospodarczy, a tym samym jest wrażliwa na wstrząsy zewnętrzne. UE uznaje również za pośrednictwem EFG, że liberalizacja inwestycji i handlu doprowadziła do globalizacji rynku pracy i że taka otwartość, choć ogólnie przynosi gospodarce UE korzyści, w niektórych regionach i sektorach może pociągać za sobą koszty społeczne.

Po pierwsze, EFG należy rozwijać ze względu na zasadę wydajności i równości. Pracownicy zwolnieni w związku z sytuacją w obrocie handlowym doświadczają ponadprzeciętnych trudności z ponownym zatrudnieniem oraz są narażeni na większą utratę zarobków po znalezieniu tego zatrudnienia. Jest również bardziej prawdopodobne, że pracownicy zwolnieni w związku z sytuacją w obrocie handlowym mają umiejętności zawodowe typowe dla zanikających zawodów i branż.

Po drugie, sektor towarów i usług podlegających wymianie handlowej dotknięty otwarciem handlu rozszerza się, w miarę jak dzięki innowacjom i technologiom łańcuch dostaw towarów i usług nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru. EFG należy zatem rozwijać bez wykluczania jakiejkolwiek działalności z zakresu jego kwalifikowalności.

Po trzecie, UE musi dysponować narzędziem dostosowawczym, aby móc podołać skutkom umów handlowych na unijnym rynku pracy w sposób odpowiadający jej wyłącznej kompetencji do zawierania umów w handlu międzynarodowym. Jest to kwestia nie tylko równości szans, ale również polityki gospodarczej. Od obywateli UE nie można oczekiwać poparcia dla otwartego handlu, jeśli UE nie może działać na rzecz pracowników, którzy zostali zwolnieni z powodu rosnącej otwartości wobec konkurentów z państw trzecich w zakresie towarów i usług.

Omawiany wniosek wykazuje wyraźne powiązanie między EFG a wpływem międzynarodowych umów handlowych, gdyż stwierdza się w nim, iż na rolników mogą oddziaływać zbliżające się dwustronne umowy handlowe UE lub wielostronna umowa zawarta w ramach Światowej Organizacji Handlu. Z zakresu odbiorców nie powinno się jednak wykluczać pracowników wykonujących działalność nierolniczą, którzy mogą twierdzić, że do innego rodzaju działalności zawodowej zostali przeniesieni wskutek zawarcia międzynarodowej umowy handlowej.

Sprawozdawca proponuje ponadto, aby Parlament Europejski wyraził zgodę na międzynarodowe umowy handlowe (takie jak ewentualna umowa UE–Mercosur lub umowy o wolnym handlu UE–Indie) po upewnieniu się, że EFG, zwłaszcza w zakresie asygnaty budżetowej, będzie w stanie sprostać oddziaływaniu tych umów na siłę roboczą w Europie.

Szczegółowa analiza wniosku

Sprawozdawca zgadza się ze zmianami, które mają na celu utrzymanie wywołanych przez kryzys poprawek wprowadzonych w 2009 r., szczególnie odnoszących się do obniżenia progu zwolnień warunkującego kwalifikowalność oraz do zwiększenia maksymalnego współczynnika współfinansowania przez EFG.

Konieczne jest również utrzymanie rozdziału EFG od Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ponieważ służą one bardzo różnym celom.

Rozszerzenie kwalifikowalności EFG na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), osoby prowadzące działalność na własny rachunek i rolników stanowi pożądany krok naprzód. Te przedsiębiorstwa i osoby były dotychczas de facto wyłączone z grona potencjalnych odbiorców funduszu. Objęcie kwalifikowalnością również pracowników zatrudnionych na niestandardowych umowach o pracę pokazuje, że EFG w swojej obecnej formie nakłada zbyt rygorystyczne warunki, aby mógł być skuteczny.

Jednak w omawianym wniosku nie do końca rozwiązano główny problem EFG: od złożenia wniosku do daty płatności upływa średnio 11 miesięcy. Komisja stawia sobie za cel skrócenie tego okresu do ośmiu miesięcy dzięki przyspieszeniu procesu administracyjnego obejmującego dokumenty, płatności i uzgodnienia międzyinstytucjonalne. Jednak przeszkodą utrudniającą przyspieszenie procesu pozostanie procedura budżetowa (wymagająca zatwierdzenia każdego złożonego do EFG wniosku przez oba budżetowe organy decyzyjne – Radę i Parlament).

Sprawozdawca opowiada się za współfinansowaniem ukierunkowanych programów przez EFG. W miarę możliwości programy te powinny gwarantować, że kształcenie pomoże w przechodzeniu do pracy w nowych sektorach, które faktycznie korzystają na otwartości UE.

Co więcej, z punktu widzenia budżetu wniosek Komisji określa obecny próg rocznych środków na zobowiązania na poziomie 429 milionów EUR, co wynosi 3 miliardy EUR w ciągu siedmiu lat. Określa on maksymalną kwotę wydatków na rzecz rolników w tym okresie w wysokości 2,5 miliarda EUR. Nawet jeśli aktualne roczne finansowanie jest w dużej mierze nie w pełni wykorzystywane, rozszerzenie podstawy kwalifikowalności EFG prawdopodobnie zwiększy pulę wniosków, a zatem konieczna może okazać się weryfikacja pułapu, zwłaszcza jeśli polityka handlowa UE poskutkuje szeregiem umów handlowych mających wpływ na zatrudnienie siły roboczej w UE.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji w sprawie uruchomienia nowej strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech priorytetów strategii „Europa 2020” jest sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy wynikający z dobrej sytuacji obywateli, płynącej z wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowania w umiejętności, zwalczania ubóstwa oraz modernizowania rynków pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc obywatelom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz budować spójne społeczeństwo.

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji w sprawie uruchomienia nowej strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech priorytetów strategii „Europa 2020” jest sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy wynikający z dobrej sytuacji obywateli, płynącej z wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowania w umiejętności, zwalczania ubóstwa oraz modernizowania rynków pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej, aby pomóc obywatelom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz budować spójne, nikogo niewykluczające społeczeństwo.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej.

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej. W niniejszym rozporządzeniu należy stwierdzić, że zasadę tę można rozszerzyć na wszystkich pracowników zwolnionych wskutek międzynarodowych umów handlowych, w tym na rolników.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG powinien obejmować beneficjentów, na których znaczny wpływ wywarły umowy dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronne porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to rolników zmieniających lub dostosowujących wcześniejszą działalność rolną w okresie od parafowania tego rodzaju umów handlowych do końca trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia ich w życie.

(8) W odniesieniu do pracowników dotkniętych międzynarodowymi umowami handlowymi EFG powinien obejmować beneficjentów, na których znaczny wpływ wywarły umowy dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronne porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to rolników oraz innych pracowników zwolnionych w związku z sytuacją w obrocie handlowym zmieniających lub dostosowujących wcześniejszą działalność rolną w okresie od parafowania tego rodzaju umów handlowych do końca trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia ich w życie.

Uzasadnienie

W celu dostosowania do wpływu umów handlowych w ogólności, EFG powinien stać się symetrycznym narzędziem zatrudnienia w UE. Umowy handlowe dotyczą w takim samym stopniu przemysłu i przedsiębiorstw usługowych, jak sektora rolnego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować środki prowadzące do ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych, w szczególności EFS lub WPR.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji należy również tworzyć trwałe miejsca pracy na terytorium Unii, opracowując prawdziwą strategię unijną na rzecz przywrócenia produkcji w powiązaniu z uczciwą konkurencją ze strony dużych krajów wschodzących oraz zdecydowaną polityką na rzecz wzrostu. Wspieranie dialogu społecznego, poprawa jakości produktów i informacji dla konsumentów, wzrost badań i innowacyjności, tworzenie nowych publicznych i prywatnych narzędzi finansowania gospodarki oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stanowią skuteczne narzędzia wzmacniania zdolności produkcyjnych Unii.

Poprawka       7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności rolniczej.

2. Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi silny wpływ na sektory gospodarki Unii, w szczególności na rolnictwo, lub kryzysem finansowym i gospodarczym oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności. Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi istotny wpływ na sektory gospodarcze w Unii, w szczególności na rolnictwo, lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, ich działalności.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. EFG ma na celu zapewnienie Unii – do której wyłącznej kompetencji należy wspólna polityka handlowa – także własnego odpowiedniego narzędzia dostosowawczego mogącego wyrównywać ewentualne straty spowodowane negocjowanymi przez nią międzynarodowymi umowami handlowymi.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50 % pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe stabilne zatrudnienie w ciągu roku od daty wniosku.

3. Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie integracji na rynku pracy – w ciągu roku od daty wniosku – co najmniej 50% pracowników uczestniczących w tych działaniach. Cel ten należy ponownie ocenić w ramach śródokresowego przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności znaczny wzrost przywozu do Unii Europejskiej, gwałtowny spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności poważna zmiana tendencji wywozowo-przywozowych w handlu towarami lub usługami w Unii, gwałtowny spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

Uzasadnienie

Należy tu uwzględnić wszystkie najważniejsze zmiany wywołane otwarciem handlu, nawet jeśli spadek jest powolny.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub dostosowują swoją wcześniejszą działalność rolniczą w okresie następującym po parafowaniu przez Unię umowy handlowej zawierającej środki liberalizacji handlu w danym sektorze rolnym, a przed końcem trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia w życie tych środków, i pod warunkiem że doprowadziły one do znacznego wzrostu przywozu do Unii produktu lub produktów rolnych przy znacznym spadku cen tych produktów na poziomie Unii lub, w odpowiednich przypadkach, na poziomie krajowym lub regionalnym.

(c) pracowników, w tym rolników, którzy zmieniają lub dostosowują swoją wcześniejszą działalność albo przechodzą do innego sektora rynku pracy w okresie następującym po parafowaniu przez Unię umowy handlowej zawierającej środki liberalizacji handlu w danym sektorze rolnym, a przed końcem trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia w życie tych środków, i pod warunkiem że doprowadziły one do znacznego wzrostu przywozu do Unii produktu lub produktów rolnych przy znacznym spadku cen tych produktów na poziomie Unii lub, w odpowiednich przypadkach, na poziomie krajowym lub regionalnym.

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien obejmować inne rodzaje działalności, na które wpływ wywierają międzynarodowe umowy handlowe. W artykule należy uwzględnić, że wskutek zwolnienia spowodowanego otwarciem handlu wielu zwolnionych pracowników musi radykalnie zmienić wykonywaną działalność zawodową.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego w przypadku rolników, pod warunkiem że produkowali produkty objęte daną umową handlową, przed wejściem w życie środków dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich zgłoszonych jako współpracujący członków gospodarstwa domowego, pod warunkiem że produkowali już produkty objęte daną umową handlową przed wejściem w życie środków dotyczących danego sektora.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków zbiorowych dotyczących MŚP, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

Uzasadnienie

Zmiany te są niezbędne do utrzymania spójności z art. 2 lit. (c).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po parafowaniu umowy handlowej i na podstawie informacji, danych i analiz, którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione dla znacznej liczby rolników, wówczas przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory lub produkty, określając w stosownych przypadkach dotknięte obszary geograficzne, określając maksymalne kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie Unii, okresy odniesienia i warunki kwalifikowalności dla rolników, a także terminy kwalifikowalności wydatków, jak również określając termin składania wniosków i, jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

3. W odniesieniu do pracowników zwolnionych w związku z sytuacją w obrocie handlowym, w tym w stosownych przypadkach rolników, gdy po parafowaniu umowy handlowej i na podstawie informacji, danych i analiz, którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione dla znacznej liczby pracowników zwolnionych w związku z sytuacją w obrocie handlowym, w tym w stosownych przypadkach rolników, wówczas przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory lub produkty, określając w stosownych przypadkach dotknięte obszary geograficzne, określając maksymalne kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie Unii, okresy odniesienia i warunki kwalifikowalności dla pracowników zwolnionych w związku z sytuacją w obrocie handlowym, w tym w stosownych przypadkach rolników, a także terminy kwalifikowalności wydatków, jak również określając termin składania wniosków i, jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

Uzasadnienie

Zmiany te są niezbędne do utrzymania spójności z art. 2 lit. (c).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący wcześniejszą działalność rolną w następstwie parafowania przez Unię Europejską umowy handlowej, o której mowa w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

(c) pracownicy zwolnieni w związku z sytuacją w obrocie handlowym, w tym w stosownych przypadkach rolnicy, zmieniający lub dostosowujący wcześniejszą działalność rolną w następstwie parafowania przez Unię Europejską umowy handlowej, o której mowa w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Uzasadnienie

Zmiany te są niezbędne do utrzymania spójności z art. 2 lit. (c).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też w przypadku rolników zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

1. Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też w przypadku pracowników zwolnionych w związku z sytuacją w obrocie handlowym, w tym w stosownych przypadkach rolników – zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności, najlepiej pomagając im w przejściu do wzrostowych rodzajów działalności, które korzystają na liberalizacji handlu. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Uzasadnienie

EFG powinien uwzględniać to, że najbardziej efektywne programy ukierunkowane to te, które pomagają pracownikom i szkolą ich w przechodzeniu z sektora zanikającego do rozwijającej się działalności gospodarczej.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej lub zmiany bądź dostosowania działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w zakresie współpracy, zindywidualizowanych szkoleń i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia;

(a) zindywidualizowane szkolenia i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, środki mające na celu tworzenie miejsc pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej lub zmiany bądź dostosowania działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w zakresie współpracy;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub starszych pracowników do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub starszych pracowników do powrotu na rynek pracy.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, przed terminem określonym przez Komisję zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie sześciu miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie dwunastu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, sześciu miesięcy od daty pierwszego wniosku, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, przed terminem określonym przez Komisję zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie sześciu miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie ośmiu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego wniosku, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja dba, aby środki z EFG były wypłacane na rzecz wszystkich sektorów, regionów i państw członkowskich, które są w największej potrzebie.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem lub nową sytuacją rynkową w sektorze rolnym w państwie członkowskim, wynikającymi z umowy handlowej parafowanej przez Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronnym porozumieniem zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem lub nową sytuacją rynkową w dowolnym sektorze w państwie członkowskim, wynikającymi z umowy handlowej parafowanej przez Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronnym porozumieniem zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja dba, aby uprawnienie do korzystania z EFG nie wpływało na kwalifikowanie się do korzystania z żadnego innego funduszu unijnego, takiego jak EFS lub WPR dla rolników.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne po to, aby wszystkie kraje, regiony i sektory zatrudnienia w Unii były świadome tych możliwości, i składa sprawozdanie z corocznego wykorzystania EFG w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie nie wykorzystują obecnie w wystarczającym stopniu środków z EFS. Poza tym z EFS będzie mogło odtąd korzystać potencjalnie więcej sektorów i odbiorców niż poprzednio.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Uznając pilną potrzebę podejmowania decyzji w celu zadbania, aby pracownicy byli jak najszybciej obejmowani tymi programami, instytucje podejmą dążyć do zminimalizowania okresu rozpatrywania wniosków.

Uzasadnienie

Spójność pomiędzy polityką handlową UE i jej EFG zakłada, że ta asygnata budżetowa na konto EFG powinna zostać poddawana przeglądowi każdorazowo przed zawieraniem umowy o wolnym handlu. Na zasadzie symetrii żadnej międzynarodowej umowy handlowej nie należy realizować bez dostosowania przepisów EFG z myślą o osiągnięciu zamierzonego celu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. W ramach zarządzania budżetem EFG przewidziane zostaną przyszłe umowy o wolnym handlu, które mogą spowodować zwolnienia lub przemieszczenia pracowników zgodnie z definicją w art. 1, a w razie potrzeby zaproponowany zostanie przegląd niniejszego rozporządzenia, tak aby budżet EFG nieprzerwanie spełniał założone potrzeby. Zgoda na zawarcie umowy międzynarodowej może być uzależniona od dostępności środków z EFG, które pozwolą sile roboczej w Unii na dostosowanie się do skutków tej umowy.

Uzasadnienie

Spójność pomiędzy polityką handlową UE i jej EFG zakłada, że ta asygnata budżetowa na konto EFG powinna zostać poddawana przeglądowi każdorazowo przed zawieraniem umowy o wolnym handlu. Na zasadzie symetrii żadnej międzynarodowej umowy handlowej nie należy realizować bez dostosowania przepisów EFG z myślą o osiągnięciu zamierzonego celu.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Oceny te obejmują dane pokazujące liczbę wniosków oraz wyniki realizacji programów w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory, tak by stwierdzić, czy EFG dociera do zamierzonych odbiorców.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.10.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Iuliu Winkler

8.12.2011

Rozpatrzenie w komisji

26.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

30.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

8

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Roithová

OPINIA Komisji Budżetowej (22.10.2012)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Alda Sousa

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (zwanego dalej „EFG”) (2014–2020) zawiera kilka pożądanych zmian w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006[1], w szczególności rozszerzenie zakresu rozporządzenia na zwolnionych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej, a także właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Jednocześnie we wniosku zaproponowano bardziej złożone zarządzanie EFG; nie zapewnia on również w stopniu wystarczającym skuteczności i stabilności działania EFG. W niniejszej opinii przyjęto zasadę najkorzystniejszej relacji jakości do ceny – podjęto w niej próbę usprawnienia zarządzania EFG z myślą o skuteczniejszym ukierunkowaniu ograniczonych zasobów budżetowych UE oraz uzyskaniu większej „europejskiej wartości dodanej”. Czynniki uzasadniające poprawki w niniejszej opinii ustawodawczej to – po pierwsze – uproszczenie EFG, po drugie – zwiększenie atrakcyjności EFG jako instrumentu wybieranego w państwach członkowskich, po trzecie – poprawa wyników reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników, a po czwarte – zapewnienie dostępności wystarczającej ilości zasobów przeznaczonych na szkolenie zwolnionych pracowników, przy uwzględnieniu konsekwencji trwającego kryzysu finansowego oraz presji wynikającej z globalizacji.

Zakres

W rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 skoncentrowano się na „pracownikach” jako na podstawowej kategorii zatrudnienia dotkniętej globalizacją, dużymi zmianami strukturalnymi oraz niespodziewanymi kryzysami. We wniosku Komisji rozszerzono zakres EFG, tak aby obejmował nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami (co jest w dużej mierze uzasadnione), lecz również rolników, na których wpływ mają międzynarodowe umowy handlowe. W odniesieniu do wpływu na budżet można się spodziewać, że wskutek uwzględnienia rolników EFG przekształci się z instrumentu dostosowania dla przemysłu w instrument dostosowania dla rolnictwa, jako że 5/6 wszystkich funduszy będzie przeznaczone na rolnictwo. Zgodnie z uzasadnieniem EFG wciąż będzie funkcjonował poza wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) i będzie dysponował maksymalną kwotą 3 mld EUR (wg cen z 2011 r.), przy czym kwota przeznaczona na wspieranie rolnictwa może wynosić do 2,5 mld EUR. Włączenie rolnictwa skomplikuje zarządzanie funduszem (na równi z DG EMPL zostanie zaangażowana DG AGRI, dla wszystkich nowych międzynarodowych umów handlowych konieczne będzie przyjęcie nowych aktów delegowanych itd.), przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa (co jest podstawowym celem WPR), zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności (konsekwencje międzynarodowych umów handlowych w rolnictwie są przewidywalne i jako takie nie są powiązane ze skutkami globalizacji).

Stopa współfinansowania przez Unię

Na mocy obecnej podstawy prawnej EFG podlega zarządzaniu dzielonemu i – zgodnie z zasadą dodatkowości – zarówno UE, jak i państwa członkowskie wnoszą wkład wynoszący 50% koniecznych środków. W 2009 r. w rozporządzeniu w sprawie EFG wprowadzono tymczasowe „odstępstwo związane z kryzysem”, na mocy którego zezwolono państwom członkowskim na zwiększenie udziału UE we współfinansowaniu do 65% dla wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2011 r. Z powodu niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie stałego zwiększenia do 65% stopy współfinansowania przez UE zaproponowano „dostosowanie”, zgodnie z którym standardowa stopa współfinansowania wynosi 50%, lecz przewidziano możliwość zwiększenia stopy współfinansowania do 65% w przypadku tych państw członkowskich, w których co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się jako region objęty celem konwergencji (PKB dla regionu wynosi poniżej 75% średniej UE). Państwa członkowskie – zwłaszcza państwa, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu zadłużenia – na różnych forach wielokrotnie opowiadały się za stałym zwiększeniem stopy współfinansowania przez UE. W rzeczywistości zwiększenie stopy współfinansowania w 2009 r. z 50% do 65% było najważniejszym czynnikiem znacznego wzrostu liczby wniosków, a środki EFG stały się bardziej atrakcyjne dla państw członkowskich w porównaniu z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i wieloma krajowymi aktywnymi środkami rynku pracy.

Państwa członkowskie o dużej niestabilności finansowej

Rozporządzenie 1311/2011, zmieniające rozporządzenie 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych, przewiduje możliwość zwiększenia kwoty współfinansowania przez Unię o dziesięć punktów procentowych w celu ułatwienia zarządzania środkami unijnymi, przyspieszenia inwestycji w państwach członkowskich oraz maksymalnego i optymalnego wykorzystania środków unijnych. Choć rozporządzenie dotyczy przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, sprawozdawczyni jest zdania, że jego zakres należy rozszerzyć, tak aby obejmowało również EFG.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie ponawianych wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2012 figurują środki w wysokości 50 000 000 EUR w pozycji budżetowej EFG 04 05 01. Przypomina, że EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym ma prawo do własnych środków, co pozwoli uniknąć przesunięć środków z innych linii budżetowych, jak to miało miejsce w przeszłości i co mogłoby być szkodliwe dla osiągnięcia celów politycznych EFG.

Sprawozdawczyni ubolewa również nad decyzją Rady dotyczącą zablokowania rozszerzenia „odstępstwa związanego z kryzysem”, pozwalającego na zwiększenie do 65% stopy współfinansowania przez Unię kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po terminie 31 grudnia 2011 r. oraz zwraca się do Rady o niezwłoczne ponowne wprowadzenie tego środka.

W niniejszej opinii skupiono się na następujących zagadnieniach:

· wyłączenie sektora rolnictwa z zakresu projektu rozporządzenia ze względu na niezgodność z celami rozporządzenia oraz ostateczne skreślenie zaproponowanej linii budżetowej dla DG AGRI;

· zwiększenie do 65% stopy współfinansowania przez Unię w przypadku wszystkich państw członkowskich bez dostosowania oraz o dodatkowe 10% w przypadku państw członkowskich borykających się z poważnymi trudnościami w zakresie stabilności finansowej, zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu 1311/2011;

· w następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego Unii – zwiększenie stosunku wkładu finansowego Unii dla państw członkowskich w formie płatności zaliczkowej z 50% do 65%;

· obniżenie progu wniosków z 500 do 200 zwolnień;

· przedłużenie do maksymalnie 2 lat (24 miesięcy) okresu monitorowania ex post w celu umożliwienia lepszej ogólnej oceny wspieranych projektów, a w szczególności lepszej oceny wskaźnika reintegracji zawodowej.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 Parlament Europejski przypomniał, że bez wystarczających dodatkowych środków finansowych w WRF po 2013 r. Unia nie będzie w stanie realizować aktualnych priorytetów politycznych, tzn. priorytetów związanych ze strategią „Europa 2020”, oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony ani reagować na nieprzewidziane wydarzenia. Parlament zwrócił uwagę, że nawet zwiększenie zasobów w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności w Unii. Wezwał też Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich udowodnionej europejskiej wartości dodanej.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 Parlament Europejski uznał, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) sprawdził się jako gwarancja solidarności i wsparcia dla pracowników zwolnionych z powodu niepożądanych skutków globalizacji oraz światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, i dlatego powinien być utrzymany w nowych WRF. Parlament Europejski wyraził jednak przekonanie, że procedury udzielania wsparcia w ramach EFG są zbyt czasochłonne i złożone. Wezwał też Komisję do przedstawienia propozycji sposobów na uproszczenie i skrócenie tych procedur w przyszłości.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, EFG powinien pozostać poza WRF.

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. W świetle doświadczenia zdobytego w latach 2007–2013 należy jednak częściowo zmienić zakres stosowania EFG, a także niektóre zasady jego uruchamiania. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, pula środków finansowych przyznana na EFG powinna pozostać poza pułapami środków na zobowiązania określonymi w WRF na lata 2014­–2020 i uzupełniać je.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 Parlament Europejski uznał za kwestię najwyższej wagi utrzymanie specjalnych instrumentów (instrumentu elastyczności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, rezerwy na pomoc nadzwyczajną), które mogą być uruchamiane na zasadzie ad hoc, przez dalsze upraszczanie zasad ich użycia i zapewnienie im dostatecznych środków, a także przez ewentualne tworzenie nowych instrumentów w przyszłości, oraz był zdania, że uruchamianie takich dodatkowych źródeł finansowania musi być zgodne z metodą unijną.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej.

skreślony

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień. W odniesieniu do rolników Komisja powinna określić konieczne kryteria w stosunku do skutków każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby skrócić czas wymagany na dokonanie oceny wniosków przez Komisję, państwa członkowskie powinny składać wniosek w swoim języku oraz w jednym z języków roboczych instytucji europejskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zaprzestają działalności oraz rolnicy, którzy zmieniają lub dostosowują swoją działalność do nowej sytuacji rynkowej w następstwie umów handlowych, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które są zmuszone do zaprzestania działalności, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy..

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG powinien obejmować beneficjentów, na których znaczny wpływ wywarły umowy dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronne porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to rolników zmieniających lub dostosowujących wcześniejszą działalność rolną w okresie od parafowania tego rodzaju umów handlowych do końca trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia ich w życie.

skreślony

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, również w sektorze rolniczym. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, również w sektorze rolniczym. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy ułatwiające długotrwałe zatrudnienie, które mają na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone i stanowić dodatek do innych środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub umowami zbiorowymi odpowiedzialne są państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia, w miarę możliwości, długotrwałego i stałego zatrudnienia lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50% objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych pracowników państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski. Dostarczanie dodatkowych informacji powinno mieć charakter wyjątkowy i być ograniczone w czasie.

(11) W celu skutecznego i szybkiego wspierania zwolnionych pracowników państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przedstawiać kompletne wnioski. Dostarczanie dodatkowych informacji powinno mieć charakter wyjątkowy i być ograniczone w czasie. Zachęca się państwa członkowskie i Komisję Europejską do ścisłej współpracy w celu przestrzegania terminów rozpatrywania wniosków o uruchomienie środków, o których mowa w art. 8.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować czy też powielać środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych. EFG powinien udzielać wyłącznie ograniczonego, jednorazowego wsparcia, podczas gdy w ramach innych obszarów polityki i programów Unii powinno być udzielane wsparcie długotrwałe.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności z pracownikami na poziomie unijnym nie został utrudniony przez brak środków na współfinansowanie ze strony państw członkowskich, poziom współfinansowania będzie dostosowywany, przy standardowym poziomie wkładu w koszt pakietu i jego realizacji w wysokości 50 %, z możliwością podniesienia tego wkładu do poziomu 65 % w przypadku wniosków złożonych przez państwa członkowskie, na których terytorium co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych.

(14) Aby zapewnić, by wyraz solidarności z pracownikami na poziomie unijnym nie został utrudniony przez brak środków na współfinansowanie ze strony państw członkowskich, poziom współfinansowania powinien wynosić do 65%.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie – zwłaszcza państwa, dla których skutki kryzysu zadłużenia były bardzo dotkliwe – wielokrotnie opowiadały się za stałym zwiększeniem stopy współfinansowania przez UE. W rzeczywistości zwiększenie stopy współfinansowania w 2009 r. z 50% do 65% było najważniejszym czynnikiem znacznego wzrostu liczby wniosków, a środki EFG stały się bardziej atrakcyjne dla państw członkowskich w porównaniu z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i wieloma krajowymi aktywnymi środkami rynku pracy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług, a w przypadku rolników począwszy od daty określonej w dokumencie Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 3.

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku. Wkład finansowy przekazany w okresie pozostałym do końca roku należy przydzielić, uwzględniając ogólny limit na wsparcie dla rolników ustanowiony w wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Aby pokryć potrzeby powstałe przede wszystkim w pierwszych miesiącach każdego roku, kiedy to możliwości dokonania przesunięć środków z innych pozycji budżetowych są szczególnie utrudnione, w rocznej procedurze budżetowej należy udostępnić odpowiednią kwotę środków na płatności w pozycji budżetowej na EFG.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W interesie zwolnionych pracowników państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia.

(18) W interesie zwolnionych pracowników pomoc powinna być dynamiczna i udostępniana możliwie szybko i skutecznie. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie podejmowanie decyzji w sprawie uruchamiania środków z EFG.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W celu umożliwienia stałego monitorowania przez Komisję wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG państwa członkowskie powinny składać sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

(19) W celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu sprawowania kontroli politycznej a Komisji stałego monitorowania wyników uzyskanych dzięki pomocy EFG, państwa członkowskie powinny składać w odpowiednim czasie sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z wdrażania EFG.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na ich skalę i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(21) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na ich skalę i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, należy je zatem uwzględnić w odpowiedniej pozycji budżetowej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności rolniczej.

Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu i rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i włączenia społecznego w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi – lub osobami uważanymi za takie w rozumieniu niniejszego rozporządzenia – w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu ich szybkiego powrotu na stabilne i trwałe miejsca pracy o wysokiej jakości lub zmiany bądź dostosowania prowadzonej przez nich działalności.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50 % pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe stabilne zatrudnienie w ciągu roku od daty wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50% pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe długotrwałe i stabilne zatrudnienie w ciągu roku od daty wniosku.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub dostosowują swoją wcześniejszą działalność rolniczą w okresie następującym po parafowaniu przez Unię umowy handlowej zawierającej środki liberalizacji handlu w danym sektorze rolnym, a przed końcem trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia w życie tych środków, i pod warunkiem że doprowadziły one do znacznego wzrostu przywozu do Unii produktu lub produktów rolnych przy znacznym spadku cen tych produktów na poziomie Unii lub, w odpowiednich przypadkach, na poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślona

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego w przypadku rolników, pod warunkiem że produkowali produkty objęte daną umową handlową, przed wejściem w życie środków dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego współpracujących w przedsiębiorstwie, pod warunkiem że byli zaangażowani w działalność bezpośrednio dotkniętą pogorszeniem się lokalnej, regionalnej lub krajowej sytuacji gospodarczej.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po parafowaniu umowy handlowej i na podstawie informacji, danych i analiz, którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione dla znacznej liczby rolników, wówczas przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory lub produkty, określając w stosownych przypadkach dotknięte obszary geograficzne, określając maksymalne kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie Unii, okresy odniesienia i warunki kwalifikowalności dla rolników, a także terminy kwalifikowalności wydatków, jak również określając termin składania wniosków i, jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

skreślony

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek zmieniają lub w przypadku rolników dostosowują swoją poprzednią działalność, sytuacje takie do celów niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek zmieniają lub dostosowują swoją poprzednią działalność, sytuacje takie do celów niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (włączając rolników), zwolnienia liczy się bądź od daty zaprzestania działalności, spowodowanego którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi, bądź od daty określonej przez Komisję w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek zwolnienia liczy się bądź od daty zaprzestania działalności, spowodowanego którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie składające wniosek może świadczyć współfinansowane przez EFG zindywidualizowane usługi na rzecz objętych zwolnieniami pracowników, do których mogą należeć:

Państwo członkowskie składające wniosek może świadczyć współfinansowane przez EFG zindywidualizowane usługi na rzecz objętych zwolnieniami pracowników, do których mogą należeć:

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 2 lub 3;

(a) wszyscy pracownicy zwolnieni zgodnie z art. 5 w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2;

(b) pracownicy zwolnieni przed lub po okresie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) lub ust. 2, w przypadkach gdy wniosek na mocy art. 4 ust. 2 stanowi odstępstwo od kryteriów zawartych w art. 4 ust. 1 lit. a);

(b) pracownicy zwolnieni przed lub po okresie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) lub ust. 2, w przypadkach gdy wniosek na mocy art. 4 ust. 2 stanowi odstępstwo od kryteriów zawartych w art. 4 ust. 1 lit. a).

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący wcześniejszą działalność rolną w następstwie parafowania przez Unię Europejską umowy handlowej, o której mowa w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

 

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też w przypadku rolników zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki na utrzymanie lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) środki ograniczone w czasie mające na celu zachęcenie zwłaszcza młodych pracowników do zdobycia wyższego wykształcenia.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, uruchamiających działalność gospodarczą i zmieniających lub dostosowujących działalność nie mogą przekraczać 35 000 EUR.

Koszty inwestycji w aktywa rzeczowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, uruchamiających działalność gospodarczą i zmieniających lub dostosowujących działalność na ogół nie mogą przekraczać 35 000 EUR.

Uzasadnienie

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 -– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek w terminie 12 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2 lub, w odpowiednich przypadkach, przed terminem określonym przez Komisję zgodnie z art. 4 ust. 3. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie sześciu miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie dwunastu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, sześciu miesięcy od daty pierwszego wniosku, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.

1. Państwo członkowskie przedstawia Komisji kompletny wniosek, sporządzony w swoim języku i jednym z języków roboczych instytucji europejskich, w terminie 10 tygodni od dnia, w którym spełnione zostały kryteria określone w art. 4 ust. 1 lub 2. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych okolicznościach państwo członkowskie może uzupełnić wniosek o informacje dodatkowe w terminie czterech miesięcy od daty jego złożenia, po czym Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o dostępne informacje. Komisja kończy ocenę wniosku w terminie dziewięciu tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub w przypadku gdy wniosek jest niekompletny, pięciu miesięcy od daty pierwszego wniosku, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy. Komisja Europejska i państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, by bezwzględnie przestrzegać tych terminów.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem lub nową sytuacją rynkową w sektorze rolnym w państwie członkowskim, wynikającymi z umowy handlowej parafowanej przez Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronnym porozumieniem zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem. Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(j) w stosownych przypadkach, wszelkie dalsze wymogi, jakie mogą zostać ustanowione w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwo członkowskie składające wniosek zapewnia, by konkretne działania, na które przeznaczony jest wkład finansowy, nie były wspierane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych Unii.

4. Państwo członkowskie składające wniosek zapewnia, by konkretne działania, na które przeznaczony jest wkład finansowy, nie były wspierane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych Unii, zapobiegając tym samym narażaniu na szwank długoterminowych programów, takich jak programy związane z funduszami strukturalnymi, a w szczególności z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS).

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 0,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG, fundusz może być wykorzystany do finansowania przygotowania, monitorowania, gromadzenia danych i tworzenia bazy wiedzy istotnej dla wdrażania EFG. Może być on także wykorzystywany do finansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także audytu, kontroli oraz działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania niniejszego rozporządzenia.

1. Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 0,5% maksymalnej rocznej kwoty EFG, fundusz może być wykorzystany do finansowania przygotowania, monitorowania, gromadzenia danych i tworzenia bazy wiedzy istotnej dla wdrażania EFG oraz do upowszechniania najlepszych praktyk w poszczególnych państwach członkowskich. Może być on także wykorzystywany do finansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także audytu, kontroli oraz działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja może również dostarczać informacji na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja musi również dostarczać informacji na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie składające wniosek dostarcza informacji o finansowanych działaniach i upowszechnia je. Informacje kierowane są do zainteresowanych pracowników, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i do szerokich kręgów społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z EFG.

1. Państwo członkowskie składające wniosek dostarcza informacji o finansowanych działaniach i upowszechnia je w odpowiednim czasie. Informacje kierowane są do zainteresowanych pracowników, władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych, mediów i do szerokich kręgów społeczeństwa. Podkreśla się w nich rolę Unii Europejskiej i zapewnia widoczność wkładu z EFG, pokazując tym samym wartość dodaną Unii i pomagając Komisji w gromadzeniu danych w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja tworzy stronę internetową dostępną we wszystkich językach Unii, zawierającą informacje na temat EFG, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także podkreślającą rolę władzy budżetowej.

2. Komisja aktualizuje w sposób przyjazny użytkownikom specjalną stronę internetową dostępną we wszystkich językach Unii, zawierającą aktualne informacje i dane dotyczące wdrożenia w odniesieniu do EFG od jego powstania, wskazówki dotyczące przedkładania wniosków oraz informacje dotyczące przyjętych i odrzuconych wniosków, a także podkreślającą rolę władzy budżetowej.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 65% całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e).

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3. W przypadku rolników, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia podanego w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że warunki uruchomienia EFG zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG podejmowana jest wspólnie przez oba organy władzy budżetowej. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski stanowi większością głosów jego członków i trzech piątych głosów oddanych.

Jeżeli Komisja uzna, że warunki uruchomienia EFG zostały spełnione, przedstawia wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o uruchomieniu środków z EFG podejmowana jest wspólnie przez oba organy władzy budżetowej w terminie najwyżej jednego miesiąca od przedstawienia im sprawy. Rada stanowi większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski stanowi większością głosów jego członków i trzech piątych głosów oddanych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawia obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich pozycji budżetowych. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przedstawia obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący przesunięcia środków do odpowiednich pozycji budżetowych. Przesunięć tych dokonuje się zgodnie z priorytetami budżetowymi, zarówno rocznymi, jak i długoterminowymi. W przypadku braku porozumienia wszczęta zostaje procedura rozmów trójstronnych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w formie płatności zaliczkowej w wysokości co najmniej 50 % wkładu finansowego Unii dla państwa członkowskiego, a następnie ewentualne dalsze płatności pośrednie i końcowe. Płatność zaliczkową rozlicza się w momencie zamknięcia wkładu finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w formie płatności zaliczkowej w wysokości co najmniej 60% wkładu finansowego Unii dla państwa członkowskiego, a następnie ewentualne dalsze płatności pośrednie i końcowe. Płatność zaliczkową rozlicza się w momencie zamknięcia wkładu finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie później niż 15 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w terminie określonym w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3 państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej lub związanej z nową działalnością osiągniętego 12 miesięcy po dacie wniosku.

1. Nie później niż 12 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej lub związanej z nową działalnością osiągniętego 12 miesięcy po dacie wniosku.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach oraz porównuje je z danymi z czasu utworzenia EFG. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) do dnia 30 czerwca 2018 r. ocenę śródokresową dotyczącą efektywności i trwałości uzyskanych wyników;

(a) do dnia 30 czerwca 2017 r. ocenę śródokresową dotyczącą efektywności i trwałości uzyskanych wyników;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

(b) do dnia 31 grudnia 2021 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

skreślony

Zarządzanie finansowe w zakresie wsparcia dla rolników

 

W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 wsparcie udzielane rolnikom jest zarządzane i kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie finansowania i monitorowania wspólnej polityki rolnej oraz zarządzania nią.

 

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na sektor rolnictwa skomplikuje zarządzanie EFG, przekieruje zasoby z dostosowania przemysłu na dostosowanie rolnictwa, a także zmieni pierwotne ukierunkowanie EFG z reagowania na nieprzewidziane konsekwencje globalizacji i kryzysu na reagowanie na wysoce przewidywalne okoliczności.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

skreślony

Wykonanie przekazania uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, dokonane zostaje na czas nieokreślony, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, może zostać cofnięte przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie.

 

4. Decyzja o cofnięciu kończy przekazanie uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie w niej określonym. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem, że ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady, lub przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Uzasadnienie

Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych przewidziano w art. 4 ust. 3, który skreślono.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

Dyrekcja Generalna EMPL

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

25.10.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Alda Sousa

6.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2012

 

 

 

Data przyjęcia

18.10.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jaroslav Paška

 • [1]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (1.6.2012)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na czas obowiązywania ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., aby umożliwić Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją i wsparcie ich szybkiej reintegracji zawodowej. Ten początkowy cel EFG pozostaje aktualny.

(2) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, na czas obowiązywania ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., aby umożliwić Unii Europejskiej wykazanie solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją i wsparcie ich szybkiej reintegracji zawodowej. Biorąc pod uwagę obecną niepewną sytuację, w jakiej wciąż znajduje się wiele państw członkowskich, ten początkowy cel EFG pozostaje aktualny, ponieważ umożliwia – choćby na niewielką skalę – świadczenie indywidualnie dostosowanych usług dla pracowników, którzy stracili pracę w wyniku zwolnień grupowych, mających poważne konsekwencje na szczeblu przedsiębiorstwa, sektora i regionu, a spowodowanych globalizacją gospodarczą.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, EFG powinien pozostać poza WRF.

(3) W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” uznaje się rolę EFG jako elastycznego funduszu udzielającego wsparcia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz pomocy w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy. W okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Unia powinna nadal zapewniać specjalne jednorazowe wsparcie w celu ułatwienia reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub rynkach pracy doświadczających gwałtownych problemów spowodowanych poważnymi zakłóceniami gospodarczymi. Biorąc pod uwagę cel, jakim jest zapewnianie wsparcia w nagłych i niespodziewanych okolicznościach, EFG powinien pozostać poza WRF, wyposażając Unię w mechanizm szybkiego reagowania w celu udzielania wsparcia w czasie kryzysów zatrudnienia.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego składającego wniosek, wkład finansowy może zostać przyznany na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji, działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości.

3. Z inicjatywy państwa członkowskiego składającego wniosek wkład finansowy – nieprzekraczający 5% kosztów całkowitych – może zostać przyznany na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji, działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65%.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w formie płatności zaliczkowej w wysokości co najmniej 50 % wkładu finansowego Unii dla państwa członkowskiego, a następnie ewentualne dalsze płatności pośrednie i końcowe. Płatność zaliczkową rozlicza się w momencie zamknięcia wkładu finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

1. W następstwie wejścia w życie decyzji w sprawie wkładu finansowego zgodnie z art. 15 ust. 4 Komisja wypłaca państwu członkowskiemu zasadniczo w terminie 15 dni wkład finansowy w formie płatności zaliczkowej w wysokości do 50% wkładu finansowego Unii dla państwa członkowskiego, a następnie dalsze płatności pośrednie i/lub końcowe. Płatność zaliczkową rozlicza się w momencie zamknięcia wkładu finansowego zgodnie z art. 18 ust. 3.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kompleksowe sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, liczby pracowników, którzy otrzymują wsparcie i którzy znaleźli stabilne zatrudnienie w ciągu roku od złożenia wniosku, a także dotyczące finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

2. Sprawozdanie jest przekazywane do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz partnerom społecznym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wyniki oceny przekazywane są do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i partnerom społecznym.

2. Wyniki oceny przekazywane są do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i partnerom społecznym. Podczas opracowywania nowych programów w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych należy wziąć pod uwagę zalecenia wynikające z tej oceny.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki były oparte na wiarygodnych dokumentach pomocniczych, a także były prawidłowe i zgodne z przepisami;

(c) zapewnienie, by finansowane wydatki były oparte na wiarygodnych dokumentach pomocniczych, a także były zgodne z prawem i przepisami;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ponosząc odpowiedzialność za wykonanie ogólnego budżetu Unii Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zweryfikowania, czy finansowane działania przeprowadzane są zgodnie z zasadami należytego i efektywnego zarządzania finansowego. Obowiązkiem państwa członkowskiego składającego wniosek jest posiadanie sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli; Komisja upewnia się, że takie systemy funkcjonują.

4. Ponosząc odpowiedzialność za wykonanie ogólnego budżetu Unii Europejskiej, Komisja podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zweryfikowania, czy finansowane działania przeprowadzane są zgodnie z zasadami należytego i efektywnego zarządzania finansowego. Obowiązkiem państwa członkowskiego składającego wniosek jest posiadanie sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli; Komisja upewnia się, że takie systemy funkcjonują. W razie wykrycia nieprawidłowości niewłaściwie wypłacone kwoty należy odzyskać głównie przez kompensację. W stosownych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może zgodnie z art. 325 traktatu obejmować zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadkach gdy kwota rzeczywistych kosztów działania jest niższa niż szacunkowa kwota podana zgodnie z art. 15, Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego, żądając od państwa członkowskiego zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanego wkładu finansowego.

1. W przypadkach gdy kwota rzeczywistych kosztów działania jest niższa niż szacunkowa kwota podana zgodnie z art. 15, a odzyskanie kwoty przez kompensację jest niewykonalne, Komisja przyjmuje akty wykonawcze, żądając od państwa członkowskiego zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanego wkładu finansowego.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przyznaje się na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na czas obowiązywania niniejszego rozporządzenia.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

25.10.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Jorgo Chatzimarkakis

24.11.2011

Data przyjęcia

30.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Joachim Zeller

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (10.7.2012)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono początkowo na okres programowania 2007–2013 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1], w celu zapewnienia Unii instrumentu umożliwiającego wykazanie solidarności z pracownikami zwalnianymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją i udzielenie im wsparcia w przypadkach, gdy zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na gospodarkę regionalną lub lokalną. Celem EFG jest ułatwienie reintegracji pracowników w obszarach, sektorach, na terytoriach lub w częściach rynku pracy dotkniętych nagłymi i poważnymi zakłóceniami gospodarczymi, poprzez współfinansowanie aktywnych środków polityki rynku pracy.

Wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jako instrumentu polityki społecznej wynika z zapewnienia przez niego widocznego, określonego i ukierunkowanego wsparcia finansowego na rzecz zindywidualizowanych programów na rzecz przekwalifikowania i reintegracji zawodowej pracowników objętych zwolnieniami grupowymi.

Sprawozdawca przychyla się do wniosku Komisji w zakresie kontynuacji środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji po roku 2013, jako że jest on wyrazem politycznej woli wypracowania europejskiego filaru społecznego, który stanowiłby uzupełnienie dla polityki poszczególnych państw członkowskich, oraz ożywia europejskie podejście do szkolenia zawodowego.

Sprawozdawca nie zgadza się jednak z wnioskiem Komisji odnośnie do rozszerzenia zakresu EFG na sektor rolnictwa, gdyż sądzi, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji nie powinien stanowić wyrównania dla ustaleń wynikających z umów o wolnym handlu między UE a państwami trzecimi. Sprawozdawca uważa, że środki w wysokości 2,5 miliarda przeznaczone na wspieranie rolników europejskich za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji nie są właściwe dla sektora rolnictwa ani pod względem celu, jaki im przyświeca, ani pod względem zaproponowanej kwoty. Wręcz przeciwnie – negocjując umowy o wolnym handlu, UE powinna zapewnić spójność polityki z ogółem zasad wspólnej polityki rolnej.

Choć sprawozdawca przychyla się do zaproponowanego uwzględnienia osób prowadzących działalność na własny rachunek, gdyż są one – tak samo jak osoby zatrudnione - ważnymi podmiotami na lokalnych rynkach pracy i w związku z tym narażone są na zmiany strukturalne w światowych kierunkach handlu spowodowane globalizacją, sprawozdawca sprzeciwia się koncepcji objęcia zakresem EFG właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ponieważ EFG powinien z założenia koncentrować się na sektorach społecznych, które najmocniej ucierpiały z powodu globalizacji.

W celu zwiększenia możliwości korzystania z Europejskiego Funduszu Globalizacji przez mniejsze grupy zwolnionych pracowników sprawozdawca proponuje zmniejszyć próg wniosków do 200 zwolnień zamiast proponowanych 500 zwolnień. Ta zmiana byłaby korzystna dla potencjalnego beneficjenta i mogłaby zwiększyć możliwości ponownego zatrudnienia we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Z wyżej wymienionych przyczyn sprawozdawca popiera dalsze istnienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, lecz podkreśla potrzebę zmiany zakresu funduszu.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z komunikatem „Budżet z perspektywy «Europy 2020»” zakres EFG powinien zostać poszerzony w celu ułatwienia rolnikom dostosowania do nowej sytuacji rynkowej, wynikającej z międzynarodowych umów handlowych w sektorze rolnym, która prowadzi do zmiany lub znacznego dostosowania działalności rolniczej rolników. W tym celu EFG zapewnia pomoc w uzyskaniu przez rolników strukturalnej zdolności konkurencyjnej lub ułatwia im przejście do działalności pozarolniczej.

skreślony

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień. W odniesieniu do rolników Komisja powinna określić konieczne kryteria w stosunku do skutków każdej umowy handlowej.

(6) Aby zachować europejski charakter EFG, wniosek o wsparcie powinien być składany gdy liczba zwolnień osiągnie minimalną wartość progową. W odniesieniu do niewielkich rynków pracy, takich jak małe państwa członkowskie lub regiony peryferyjne, a także w wyjątkowych okolicznościach wnioski mogą być składane w przypadku mniejszej liczby zwolnień.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zaprzestają działalności oraz rolnicy, którzy zmieniają lub dostosowują swoją działalność do nowej sytuacji rynkowej w następstwie umów handlowych, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

(7) Zwolnieni pracownicy powinni mieć równy dostęp do EFG niezależnie od rodzaju ich umowy o pracę lub stosunku pracy. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia objęci zwolnieniami pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej, a także właściciele zarządzający małymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie więcej niż pięciu pracowników oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub pracownicy, którzy chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w celu uzyskania nowego źródła dochodu, lub osoby, które zaprzestają działalności, powinni być traktowani jak zwolnieni pracownicy.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W odniesieniu do rolników, EFG powinien obejmować beneficjentów, na których znaczny wpływ wywarły umowy dwustronne zawarte przez Unię zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronne porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Dotyczy to rolników zmieniających lub dostosowujących wcześniejszą działalność rolną w okresie od parafowania tego rodzaju umów handlowych do końca trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia ich w życie.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim, również w sektorze rolniczym. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

(9) Wkłady finansowe z EFG powinny być nakierowane przede wszystkim na aktywne środki rynku pracy, mające na celu szybką reintegrację zawodową zwolnionych pracowników, tak w obrębie pierwotnego sektora działalności, jak i poza nim. W związku z tym włączanie świadczeń pieniężnych w skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług powinno być ograniczone.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50% objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty przyznania środków.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG nie powinny zastępować środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych.

(12) Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami wkłady finansowe z EFG powinny stanowić uzupełnienie środków wsparcia, które są dostępne dla zwolnionych pracowników w ramach unijnych funduszy strukturalnych lub innych polityk i programów unijnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Włączyć należy przepisy szczegółowe w zakresie działań informacyjnych i komunikacyjnych na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników. Ponadto, aby zapewnić większą skuteczność komunikacji z ogółem społeczeństwa oraz zwiększyć synergię pomiędzy działaniami w zakresie komunikacji podejmowanymi z inicjatywy Komisji, środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem powinny służyć także komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

(13) Biorąc pod uwagę niski poziom wiedzy na temat EFG w państwach członkowskich, należy włączyć przepisy szczegółowe w zakresie działań informacyjnych i promowania programu, przykładów dobrych praktyk i wyników EFG. Ponadto, aby zapewnić większą skuteczność komunikacji z ogółem społeczeństwa oraz zwiększyć synergię pomiędzy działaniami w zakresie komunikacji podejmowanymi z inicjatywy Komisji, środki przeznaczone na działania komunikacyjne związane z niniejszym rozporządzeniem powinny służyć także komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one powiązane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług, a w przypadku rolników począwszy od daty określonej w dokumencie Komisji, zgodnie z art. 4 ust. 3.

(15) W celu ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia wydatki powinny być kwalifikowalne od dnia, w którym państwo członkowskie ponosi wydatki administracyjne związane z wdrożeniem pomocy z EFG, lub od dnia, w którym państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku. Wkład finansowy przekazany w okresie pozostałym do końca roku należy przydzielić, uwzględniając ogólny limit na wsparcie dla rolników ustanowiony w wieloletnich ramach finansowych.

(16) Należy zapewnić, by w dniu 1 września każdego roku co najmniej jedna czwarta maksymalnej rocznej kwoty EFG pozostała dostępna w celu pokrycia potrzeb pojawiających się w ostatnich miesiącach roku.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Celem EFG jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, umowami handlowymi mającymi wpływ na rolnictwo lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej lub zmiany, bądź dostosowania, działalności rolniczej.

2. Celem EFG jest przyczynienie się do spójności społecznej i terytorialnej, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej poprzez umożliwienie Unii wykazania solidarności z pracownikami zwolnionymi w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją lub nieoczekiwanym kryzysem oraz zapewnienie wsparcia finansowego w celu szybkiej reintegracji zawodowej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności znaczny wzrost przywozu do Unii Europejskiej, gwałtowny spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

(a) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją, których przejawem jest w szczególności gwałtowny spadek udziału Unii w rynku danego sektora lub delokalizacja działalności do państw trzecich, o ile zwolnienia te mają znaczący niekorzystny wpływ na lokalną, regionalną i krajową gospodarkę;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zakłóceń gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym spowodowanych nieoczekiwanym kryzysem, pod warunkiem że można ustalić bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami a kryzysem;

(b) pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zakłóceń gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym spowodowanych kryzysem, pod warunkiem że można ustalić bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami a kryzysem;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) pracowników, którzy zmieniają lub dostosowują swoją wcześniejszą działalność rolniczą w okresie następującym po parafowaniu przez Unię umowy handlowej zawierającej środki liberalizacji handlu w danym sektorze rolnym, a przed końcem trzyletniego okresu liczonego od dnia pełnego wprowadzenia w życie tych środków, i pod warunkiem że doprowadziły one do znacznego wzrostu przywozu do Unii produktu lub produktów rolnych przy znacznym spadku cen tych produktów na poziomie Unii lub, w odpowiednich przypadkach, na poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślona

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym rolników) oraz wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego w przypadku rolników, pod warunkiem że produkowali produkty objęte daną umową handlową, przed wejściem w życie środków dotyczących danego sektora.

(d) „pracownik” oznacza właścicieli zarządzających małymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie więcej niż pięciu pracowników oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz pracowników, którzy chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w celu uzyskania nowego źródła dochodu, a także wszystkich współpracujących członków gospodarstwa domowego.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy co najmniej 500 pracowników w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

(a) zwolnienie w okresie czterech miesięcy co najmniej 200 pracowników w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu miesięcy co najmniej 500 pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według w klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS II, lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II, pod warunkiem że łącznie w dwóch regionach zwolnionych zostało ponad 500 pracowników.

(b) zwolnienie w okresie dziewięciu miesięcy co najmniej 200 pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według w klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach tego samego państwa członkowskiego lub w regionach transgranicznych na poziomie NUTS II, lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II, pod warunkiem, że łącznie w dwóch regionach zwolnionych zostało ponad 200 pracowników.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

2. Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do wniosków zbiorowych dotyczących MŚP, w przypadku odpowiednio uzasadnionym przez składające wniosek państwo członkowskie, wniosek o przyznanie wkładu finansowego na podstawie niniejszego artykułu może zostać uznany za dopuszczalny, mimo iż nie wszystkie kryteria określone w ust. 1 lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Państwo członkowskie określa, które z kryteriów interwencji określonych w ust. 1 lit. a) i b) nie jest całkowicie spełnione.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do rolników, gdy po parafowaniu umowy handlowej i na podstawie informacji, danych i analiz, którymi dysponuje Komisja, uzna ona, że warunki udzielenia wsparcia zgodnie z art. 2 lit. c) prawdopodobnie zostaną spełnione dla znacznej liczby rolników, wówczas przyjmuje ona akty delegowane zgodnie z art. 24, wskazując kwalifikujące się sektory lub produkty, określając w stosownych przypadkach dotknięte obszary geograficzne, określając maksymalne kwoty potencjalnego wsparcia na poziomie Unii, okresy odniesienia i warunki kwalifikowalności dla rolników, a także terminy kwalifikowalności wydatków, jak również określając termin składania wniosków i, jeżeli to konieczne, ich zawartość zgodnie z art. 8 ust. 2.

skreślony

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek zmieniają lub w przypadku rolników dostosowują swoją poprzednią działalność, sytuacje takie do celów niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

4. Jeżeli właściciele zarządzający małymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie więcej niż pięciu pracowników oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, oraz pracownicy, którzy chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w celu zmiany lub dostosowania swojej działalności, sytuacje takie do celów niniejszego rozporządzenia traktowane są jako zwolnienia.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek (włączając rolników), zwolnienia liczy się bądź od daty zaprzestania działalności, spowodowanego którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi, bądź od daty określonej przez Komisję w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

(c) W przypadku właścicieli zarządzających małymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie więcej niż pięciu pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek, oraz pracowników, którzy chcieliby założyć nowe przedsiębiorstwo lub przejąć istniejące przedsiębiorstwo w celu uzyskania nowego źródła dochodu, zwolnienia liczy się bądź od daty zaprzestania działalności, spowodowanego którymkolwiek z warunków określonych w art. 2, ustalonej zgodnie z przepisami krajowymi lub przepisami administracyjnymi, bądź od daty określonej przez Komisję w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) rolnicy zmieniający lub dostosowujący wcześniejszą działalność rolną w następstwie parafowania przez Unię Europejską umowy handlowej, o której mowa w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

skreślona

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek, bądź też w przypadku rolników zmianę lub dostosowanie ich poprzedniej działalności. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Wkład finansowy może być przekazany na aktywne środki rynku pracy, które stanowią część skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej zwolnionych pracowników objętych pomocą i podjęcie przez nich zatrudnienia lub działalności na własny rachunek. Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług może obejmować w szczególności:

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej lub zmiany bądź dostosowania działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), działań w zakresie współpracy, zindywidualizowanych szkoleń i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia;

(a) pomoc w poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo, mentoring, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, promowanie przedsiębiorczości, pomoc w zakresie samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej lub zmiany bądź dostosowania działalności (w tym inwestycje w aktywa rzeczowe), pomoc w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw, działań w zakresie współpracy, zindywidualizowanych szkoleń i przekwalifikowania, włącznie z umiejętnościami w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz poświadczaniem zdobytego doświadczenia;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem lub nową sytuacją rynkową w sektorze rolnym w państwie członkowskim, wynikającymi z umowy handlowej parafowanej przez Unię Europejską, zgodnie z art. XXIV GATT lub wielostronnym porozumieniem zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu zgodnie z art. 2 lit. c). Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

(a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach światowego handlu, lub poważnymi zakłóceniami gospodarki lokalnej, regionalnej lub krajowej, spowodowanymi nieoczekiwanym kryzysem. Analiza ta opiera się na informacjach statystycznych i innych informacjach, na poziomie najodpowiedniejszym dla wykazania, że spełnione zostały kryteria interwencji określone w art. 4;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) w przypadku kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności po dokonaniu zwolnień – szczegółowe objaśnienie zobowiązań prawnych, które na nim spoczywają, oraz kroków, jakie przedsięwzięło z myślą o zwolnionych pracownikach;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) w stosownych przypadkach procedury konsultacji z partnerami społecznymi lub innymi odpowiednimi organizacjami;

(g) procedury konsultacji z zainteresowanymi pracownikami lub ich przedstawicielami, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi lub regionalnymi, a w stosownych przypadkach z innymi odpowiednimi organizacjami;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ga) nazwy agencji dostarczających pakiety środków w państwach członkowskich;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera (i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) informację, czy przedsiębiorstwo było uprzednio beneficjentem środków z unijnego Funduszu Spójności czy funduszy strukturalnych lub też otrzymało pomoc pośrednią w ramach unijnych programów wsparcia w postaci środków na infrastrukturę i projekty związane z działalnością przedsiębiorstwa lub jego pracowników w ostatnich dziesięciu latach;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

1. Wsparcie dla zwolnionych pracowników uzupełnia działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, lecz nie zastępuje ich.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

2. Wkład finansowy jest ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i wsparcie dla indywidualnych zwolnionych pracowników. Działania wspierane przez EFG są zgodne z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, i nie zastępują działań, za które odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja dba, aby uprawnienie do korzystania z EFG nie wpływało na kwalifikowanie się do korzystania z żadnego innego funduszu unijnego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja może również dostarczać informacji na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym.

4. Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie państwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczących wykorzystania, monitorowania i oceny EFG. Komisja dostarczy również jednoznacznych wytycznych na temat korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom społecznym oraz władzom lokalnym i regionalnym.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne na temat przypadków wsparcia z EFG i jego wyników.

3. Komisja realizuje działania informacyjne i komunikacyjne w celu zadbania o to, aby wszystkie kraje, regiony i sektory zatrudnienia w Unii były świadome tych możliwości, i składa sprawozdanie z corocznego wykorzystania EFG w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 % całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65 % tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65 %.

1. Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3, uwzględniając w szczególności liczbę objętych pomocą pracowników, proponowane działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możliwie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finansowego, który może zostać przyznany w ramach dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50% całości szacowanych kosztów, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. e) lub 65% tych kosztów w przypadku wniosków złożonych przez państwo członkowskie, na terytorium którego co najmniej jeden region na poziomie NUTS II kwalifikuje się w ramach celu „Konwergencja” funduszy strukturalnych. Komisja oceni tego rodzaju przypadki i zdecyduje, czy uzasadnione jest współfinansowanie na poziomie 65%, uwzględniając wskaźniki sytuacji społecznej i sytuacji dotyczącej zatrudnienia, takie jak skorygowany dochód do dyspozycji po transferach socjalnych.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 3 Komisja uzna, że warunki przyznania wkładu finansowego nie zostały spełnione, niezwłocznie powiadamia o tym państwo członkowskie, które złożyło wniosek.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3. W przypadku rolników, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia podanego w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

1. Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Oceny te obejmują dane pokazujące liczbę wniosków oraz wyniki realizacji programów w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory, tak by stwierdzić, czy EFG dociera do zamierzonych odbiorców.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

skreślony

Zarządzanie finansowe w zakresie wsparcia dla rolników

 

W drodze odstępstwa od art. 21 i 22 wsparcie udzielane rolnikom jest zarządzane i kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr… w sprawie finansowania i monitorowania wspólnej polityki rolnej oraz zarządzania nią.

 

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.10.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Jens Geier

23.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

26.4.2012

 

 

 

Data przyjęcia

21.6.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien

 • [1]             Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (7.6.2012)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)
(COM(2011)0608 – C7‑0319/2011 – 2011/0269(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Vilija Blinkevičiūtė

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Przestrzeganie równości płci jest potwierdzone w wielu miejscach strategii Europa 2020 jako jedna z podstawowych wartości Unii; podkreślona jest konieczność promowania polityki na rzecz równości płci w celu zwiększenia aktywności ekonomicznej oraz przyczynienia się do wzrostu i spójności społecznej. W ramach jej sztandarowej inicjatywy „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” państwa członkowskie mają za zadanie promowanie nowych form równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz równości płci. Ponadto w 2010 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz propagowania równości kobiet i mężczyzn w Europie, która miała zwłaszcza na celu lepsze wykorzystanie potencjału kobiet, przyczyniając się tym samym do realizacji ogólnych celów gospodarczych i społecznych UE;

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Ujemny wpływ utraty zatrudnienia jest nasilony w przypadku niektórych grup, dla których ponowne wkroczenie na rynek pracy jest trudniejsze, zwłaszcza w przypadku słabo wykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych pracownic, samotnych matek i kobiet wypełniających obowiązki opiekuńcze. Kryzys finansowy i gospodarczy oraz jego wpływ na zmniejszone finansowanie sektora publicznego spowodował dalszą utratę miejsc pracy i zwiększył brak pewności dla milionów kobiet, szczególnie tych pracujących na umowach czasowych lub w niepełnym wymiarze godzin oraz zatrudnionych przy pracach sezonowych. Dlatego równy dostęp do EFG powinien obowiązywać we wszystkich umowach o pracę.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja i państwa członkowskie powinny dopilnować, by wdrażanie priorytetów finansowanych z EFG przyczyniało się do wspierania równości między kobietami i mężczyznami, biorąc również pod uwagę europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011-2020.

 

Skutecznie wprowadzanie w życie zasady równości między kobietami i mężczyznami powinno obejmować dane i wskaźniki z podziałem na płcie, cele i kryteria dotyczące równości płci, angażowanie organów ds. równości płci na wielu etapach procedury wprowadzania w życie, w szczególności w odniesieniu do planowania, monitorowania i oceny.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W celu zachowania aspektu płci w EFG należy poświęcić szczególną uwagę kobietom, które są zmuszone godzić się na pracę na niepewnych warunkach, pracę w niepełnym wymiarze godzin czy pracę na czas określony z powodu licznych przerw związanych z macierzyństwem czy opieką nad dziećmi lub starszymi członkami rodziny.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

(10) Podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu środków aktywnej polityki rynku pracy państwa członkowskie powinny preferować te środki, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny dążyć do reintegracji zawodowej lub zaangażowania w nowe działania co najmniej 50 % objętych pomocą pracowników w okresie 12 miesięcy od otrzymania pomocy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50 % pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe stabilne zatrudnienie w ciągu roku od daty wniosku.

Zgodnie z art. 2 lit. a) i b) celem działań korzystających z wkładu finansowego funduszu jest zapewnienie, by co najmniej 50 % pracowników uczestniczących w tych działaniach znalazło nowe stabilne zatrudnienie w ciągu roku od otrzymania pomocy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – litera –a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(- a) „zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn” oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć na różnych etapach realizacji wkładu finansowego, w szczególności przy wyborze grup docelowych, ustalaniu kryteriów oraz wskaźników i beneficjentów;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia dla opiekunów lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

(b) specjalne środki ograniczone w czasie, takie jak dodatki na poszukiwanie pracy, skierowane do pracodawców zachęty do zatrudniania, dodatki na koszty przeniesienia lub dodatki szkoleniowe (w tym świadczenia na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami zależnymi lub usługi w zakresie zastępstwa w gospodarstwie rolnym). Środki te ograniczone są do czasu trwania udokumentowanego aktywnego poszukiwania pracy, uczenia się przez całe życie lub odbywania szkoleń;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub starszych pracowników do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

(c) środki motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i o podwyższonym ryzyku popadnięcia w ubóstwo, takich jak kobiety, a zwłaszcza samotne matki, lub starszych pracowników do pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) środki o charakterze finansowym, takie jak mikrokredyt, mające na celu wspieranie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnych warunkach, takich jak osoby niepełnosprawne, samotne matki i osoby starsze.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty środków, o których mowa w lit. b), nie mogą przekraczać 50 % całości kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wymienionych w niniejszym ustępie.

skreślony

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie pracowników, którzy mają być objęci pomocą;

(c) w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, sektorów oraz kategorie pracowników, którzy mają być objęci pomocą, z wykorzystaniem danych z podziałem na płeć;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach realizacji wkładu finansowego. Komisja i państwa członkowskie podejmują właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i rodzaj umowy o pracę lub stosunku pracy, w zakresie dostępu do wkładu finansowego i na różnych etapach jego realizacji.

Komisja i państwa członkowskie stosują zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, co oznacza brak tolerowania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, oraz zapewniają promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach realizacji wkładu finansowego, w szczególności na etapie wyboru grup docelowych, ustalania kryteriów i wskaźników i beneficjentów.

 

Komisja i państwa członkowskie podejmują właściwe działania, aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i rodzaj umowy o pracę lub stosunku pracy, w zakresie dostępu do wkładu finansowego i na różnych etapach jego realizacji.

 

Starając się o środki z Europejskiego Funduszu Globalizacji i wykorzystując je, państwa członkowskie wspierają szczególnie grupy społeczne znajdujące się w trudniejszym położeniu, w tym kobiety, w których przypadku znaczne zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wpływa również na wysokość zasiłku z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy, a jednocześnie długoterminowe bezrobocie jeszcze bardziej obniża poziom emerytury.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. h), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3. W przypadku rolników, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia podanego w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Wydatki kwalifikują się do przyznania wkładu finansowego, począwszy od terminów określonych w art. 8 ust. 2 lit. f), od których państwo członkowskie rozpoczyna świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz pracowników objętych pomocą lub ponosi wydatki administracyjne na wdrażanie EFG zgodnie z art. 7 odpowiednio ust. 1 i 3. W przypadku rolników, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia podanego w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż 15 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w terminie określonym w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3 państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej lub związanej z nową działalnością osiągniętego 12 miesięcy po dacie wniosku.

Nie później niż 15 miesięcy po dacie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1, lub w terminie określonym w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z art. 4 ust. 3 państwo członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania wkładu finansowego, w tym dotyczące finansowania, czasu i rodzaju działań już przeprowadzonych oraz poziomu reintegracji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu płci lub związanej z nową działalnością osiągniętego 12 miesięcy po dacie wniosku.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) opis działań podjętych i planowanych przez organy krajowe, regionalne lub lokalne, fundusze unijne, partnerów społecznych i przedsiębiorstwa, w tym wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią się one do reintegracji zawodowej pracowników lub podjęcia nowej działalności.

(b) opis działań podjętych i planowanych przez organy krajowe, regionalne lub lokalne, fundusze unijne, partnerów społecznych i przedsiębiorstwa, w tym wstępny opis sposobu, w jaki przyczynią się one do reintegracji zawodowej pracowników lub podjęcia nowej działalności oraz do zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Kiedy tylko jest to możliwe dane są opracowywane z rozbiciem na płcie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji, finansowanych działań, w tym ich komplementarności z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz informacje dotyczące likwidacji przyznanego wkładu finansowego. Powinno ono dokumentować również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność.

1. Po raz pierwszy w 2015 r., a następnie co dwa lata, Komisja do dnia 1 sierpnia przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ilościowe i jakościowe z działalności w ramach niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 1927/2006 w poprzednich dwóch latach. Sprawozdanie koncentruje się głównie na wynikach osiągniętych przez EFG i zawiera w szczególności informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji i finansowanych działań oraz informacji i danych statystycznych dotyczących poziomu reintegracji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kategorii znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety i osoby starsze oraz informacji dotyczących likwidacji przyznanego wkładu finansowego. W tym względzie sprawozdanie zawiera również ocenę komplementarności takich działań z działaniami finansowanymi z innych unijnych funduszy, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dokumentuje ono również przypadki wniosków, które zostały odrzucone lub zredukowane ze względu na brak wystarczających środków lub niekwalifikowalność. Jeśli jest to możliwe wszystkie dane w sprawozdaniu powinny zostać opracowane z rozbiciem na płcie.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

(b) do dnia 31 grudnia 2022 r. ocenę ex post przeprowadzaną z pomocą ekspertów zewnętrznych, w tym ekspertów w dziedzinie równości płci, w celu określenia wpływu EFG i jego wartości dodanej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) weryfikowanie, czy zarządzanie i system kontroli zostały ustanowione i są realizowane w sposób zapewniający efektywne i prawidłowe wykorzystywanie funduszy Unii, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

(a) weryfikowanie, czy zarządzanie i system kontroli zostały ustanowione i są realizowane w sposób zapewniający efektywne i prawidłowe wykorzystywanie funduszy Unii, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przy kontroli zarządzania i kontroli finansowej państwa członkowskie dopilnowują, by w skład organów monitorujących wchodzili eksperci w dziedzinie równości płci.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

25.10.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Vilija Blinkevičiūtė

22.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Data przyjęcia

30.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

PROCEDURA ()

Tytuł

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Odsyłacze

COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Data przedstawienia w PE

6.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

 

REGI

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

Opinia niewydana

  Data wydania decyzji

ITRE

10.11.2011

 

 

 

Komisja(e) zaangażowana(e)

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

13.9.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Marian Harkin

27.10.2011

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

  Data wydania opinii JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2012

26.3.2012

20.6.2012

6.9.2012

 

8.10.2012

 

 

 

Data przyjęcia

6.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Riikka Manner, Csaba Sógor

Data złożenia

7.1.2013