VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)

26.2.2013 - (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur (voor advies): Constance Le Grip
(Herschikking – artikel 87 van het Reglement)
PR_COD_1amCom


Procedure : 2012/0027(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0006/2013
Ingediende teksten :
A7-0006/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)

(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure - herschikking)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0064),

–   gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0045/2012),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2012[1],

–   gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[2],

–   gezien de brief d.d. 12 juli 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–   gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie internationale handel (A7-0006/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdende met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, van een werkprogramma voor de ontwikkeling en de implementatie van de elektronische systemen; besluiten waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving door middel van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uit te proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt verzocht een beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken; gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden; het beheer van de tariefcontingenten en tariefplafonds en het beheer van het toezicht op het in het vrije verkeer brengen of het uitvoeren van goederen; de vaststelling van de tariefindeling van goederen; de tijdelijke afwijking van de regels betreffende de preferentiële oorsprong van goederen die in aanmerking komen voor preferentiële maatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld; de bepaling van de oorsprong van goederen; de tijdelijke verboden op het gebruik van doorlopende zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen de douaneautoriteiten wanneer een douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake terugbetaling of kwijtschelding van een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de officiële openingsuren van douanekantoren; de vaststelling van de tariefonderverdeling van de goederen die aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer zijn onderwerpen, wanneer een zending bestaat uit goederen waarvan de tariefonderverdelingen verschillend zijn; Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, van een werkprogramma voor de ontwikkeling en de implementatie van de elektronische systemen; besluiten waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving door middel van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uit te proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt verzocht een beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken; gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden; het beheer van de tariefcontingenten en tariefplafonds en het beheer van het toezicht op het in het vrije verkeer brengen of het uitvoeren van goederen; de vaststelling van de tariefindeling van goederen en de invoering van uniforme systemen voor de inning van douanerechten in alle lidstaten; de tijdelijke afwijking van de regels betreffende de preferentiële oorsprong van goederen die in aanmerking komen voor preferentiële maatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld; de bepaling van de oorsprong en de traceerbaarheid van goederen die uit derde landen afkomstig zijn; de tijdelijke verboden op het gebruik van doorlopende zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen de douaneautoriteiten wanneer een douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake terugbetaling of kwijtschelding van een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de officiële openingsuren van douanekantoren; de vaststelling van de tariefonderverdeling van de goederen die aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer zijn onderwerpen, wanneer een zending bestaat uit goederen waarvan de tariefonderverdelingen verschillend zijn; Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de traceerbaarheid van de oorsprong van goederen uit derde landen die Europa binnenkomen, uit voorzorg en ter bestrijding van namaak.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Bij de verdere modernisering van de douanewetgeving van de Unie dient voldoende rekening te worden gehouden met de standpunten van de marktdeelnemers om effectieve administratieve vereenvoudiging te waarborgen.

Motivering

Raadpleging van de marktdeelnemers bij elke toekomstige wijziging van het douanewetboek is een van de belangrijkste factoren die kunnen bijdragen aan een effectieve vereenvoudiging van de douaneprocedures.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Met het oog op de facilitering van de handel dient eenieder het recht te behouden zich bij de douaneautoriteiten te laten vertegenwoordigen. Dit recht van vertegenwoordiging mag op grond van een wet van een van de lidstaten niet langer voorbehouden worden. Voorts wordt een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer, bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van vestiging te verstrekken.

(18) Met het oog op de facilitering van het handelsverkeer dient eenieder het recht te behouden zich bij de douaneautoriteiten te laten vertegenwoordigen. Dit recht van vertegenwoordiging mag op grond van een wet van een van de lidstaten niet langer voorbehouden worden. Geharmoniseerde Unievoorschriften dienen dan ook te worden vastgelegd voor douanevertegenwoordigers in de interne markt. Voorts wordt een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer, bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van vestiging te verstrekken, mits hij voldoet aan geharmoniseerde Unie-wijde criteria en daarmee gebruik kan maken van de uniforme systemen voor de inning van douanerechten.

Motivering

Indien bevoegde marktdeelnemers en douanevertegenwoordigers bevoegd zijn hun diensten in alle lidstaten te verstrekken, moeten uniforme systemen voor de inning van rechten bij de verschillende douanes worden ingevoerd, om de douanediensten van de Unie eenvoudiger en sneller te maken.

Om de eenvormigheid van de voorschriften voor douanevertegenwoordigers in de EU27 te waarborgen en mogelijke verstoring op lange termijn van de interne markt te voorkomen, moeten deze voorschriften op EU-niveau worden vastgelegd.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Betrouwbare marktdeelnemers die de voorschriften in acht nemen, dienen als "geautoriseerde marktdeelnemer" maximaal profijt te kunnen trekken uit de brede toepassing van vereenvoudigingen en, rekening houdend met veiligheidsaspecten, aan minder intensieve douanecontroles te worden onderworpen. Zij genieten in dat geval de status van geautoriseerde marktdeelnemer inzake douanevereenvoudigingen  of de status van geautoriseerde marktdeelnemer inzake veiligheid . Hun kan de ene of de andere status, of beide samen worden verleend.

(19) Betrouwbare marktdeelnemers die de voorschriften in acht nemen en de keten van afhandeling van de douaneformaliteiten en de financiële belangen van de Unie helpen beschermen, dienen als “geautoriseerde marktdeelnemer” maximaal profijt te kunnen trekken van de brede toepassing van vereenvoudigingen en, rekening houdend met veiligheidsaspecten, te kunnen profiteren van praktische voordelen, waaronder de toepassing van minder intensieve douanecontroles. Zij genieten in dat geval de status van geautoriseerde marktdeelnemer inzake douanevereenvoudigingen  of de status van geautoriseerde marktdeelnemer inzake veiligheid . Hun kan de ene of de andere status, of beide samen worden verleend.

Motivering

Uit de tekst van het douanewetboek van de Unie moet duidelijker blijken dat geautoriseerde marktdeelnemers gunstiger zullen worden behandeld.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) Betrouwbare marktdeelnemers die de voorschriften in acht nemen dienen profijt te kunnen trekken van internationale overeenkomsten die voorzien in de wederzijdse erkenning van de status van "geautoriseerde marktdeelnemer".

Motivering

Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten over de wederzijdse erkenning van geautoriseerde marktdeelnemers moet tot een van de prioriteiten worden gemaakt van de lopende handelsonderhandelingen, in het bijzonder over diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11. "aangifte tot tijdelijke opslag": de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt dat hij goederen onder die regeling plaatst of het voornemen daartoe heeft;

11. "aangifte tot tijdelijke opslag": de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt dat goederen in tijdelijke opslag zijn of dat beoogd wordt dat goederen zich in tijdelijke opslag zullen bevinden;

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 bis. "tijdelijke opslag": een situatie waarin niet-Uniegoederen tijdelijk onder douanetoezicht worden opgeslagen tussen het tijdstip waarop zij bij de douane zijn aangebracht en het tijdstip waarop ze onder een douaneregeling worden geplaatst;

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – punt 31 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de persoon die de goederen aanbrengt die worden geacht onder de regeling tijdelijke opslag te zijn geplaatst totdat de aangifte tot tijdelijke opslag wordt gedaan, of de persoon voor wiens rekening de goederen worden aangebracht,

Schrappen

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – punt 31 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de persoon die de aangifte tot tijdelijke opslag doet, of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan,

Schrappen

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan besluiten vaststellen waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om, in afwijking van lid 1, voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken.

3. De Commissie kan in uitzonderlijke gevallen besluiten vaststellen waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om, in afwijking van lid 1, gedurende een beperkte periode voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken. Dergelijke vrijstellingen mogen niet van invloed zijn op de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van de elektronische systemen voor de in lid 1 bedoelde gegevensuitwisseling.

Motivering

Het is essentieel dat het douanewetboek van de Unie (UDW) in alle 27 lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast om vast te houden aan het fundamentele idee van een pan-Europees e-douanesysteem, zoals oorspronkelijk uiteengezet in het gemoderniseerde douanewetboek. Bij wijze van uitzondering kunnen aan een of meer lidstaten vrijstellingen voor een beperkte periode worden toegekend. De criteria voor het toekennen van een vrijstelling moeten in gedelegeerde handelingen nader worden uitgewerkt (amendement 2 van de rapporteur voor een nieuw artikel 7 bis).

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Bevoegdheidsdelegatie

 

De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin de criteria voor het toekennen van een vrijstelling, als bedoeld in artikel 6, lid 3, nader worden omschreven.

Motivering

Het is essentieel dat het douanewetboek van de Unie (UDW) in alle 27 lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast om vast te houden aan het fundamentele idee van een pan-Europees e-douanesysteem, zoals oorspronkelijk uiteengezet in het gemoderniseerde douanewetboek. Bij wijze van uitzondering kunnen aan een of meer lidstaten vrijstellingen voor een beperkte periode worden toegekend. De criteria voor het toekennen van een vrijstelling, als bedoeld in artikel 6, lid 3, moeten via gedelegeerde handelingen nader worden omschreven.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie kan de lidstaten op hun verzoek toestaan gedurende een beperkte tijd vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uit te proberen.

2. De Commissie kan een of meer lidstaten op hun verzoek toestaan gedurende een beperkte tijd verdere vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving uit te proberen. Dergelijke tests moeten voor alle lidstaten beschikbaar zijn. Die vereenvoudigingen betreffen niet-essentiële onderdelen van deze verordening met betrekking tot het gebruik van elektronische gegevensverwerkingstechnieken op de volgende gebieden:

 

a) aanvragen en vergunningen voor een douaneregeling of de status van geautoriseerde marktdeelnemer;

 

b) aanvragen en bijzondere beschikkingen, verleend overeenkomstig artikel 32;

 

c) gemeenschappelijk risicobeheer, zoals bedoeld in artikel 39;

 

d) het standaardformaat en de inhoud van de te registreren gegevens;

 

e) het bijhouden van die gegevens door de douaneautoriteiten van de lidstaten;

 

f) de regels voor de toegang tot die gegevens door:

 

i) marktdeelnemers;

 

ii) andere bevoegde autoriteiten.

 

Na het verstrijken van de testtermijn voert de Commissie een evaluatie uit om de voordelen te bepalen.

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat tests (proefprojecten) met vereenvoudigingen beschikbaar moeten zijn voor alle lidstaten die willen deelnemen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om de regels vast te leggen voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van de in artikel 15, lid 1, bedoelde elektronische systemen voor de uitwisseling van gegevens.

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om het volgende vast te leggen:

 

a) de regels voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van de in artikel 15, lid 1, bedoelde elektronische systemen voor de uitwisseling van gegevens;

 

b) een werkprogramma inzake de ontwikkeling en het gebruik van de in artikel 15, lid 1, bedoelde elektronische systemen, dat uiterlijk op …* wordt vastgesteld.

 

____________

 

* PB: datum invoegen: zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Aangezien bij de uitvoering van het werkprogramma punten van secundaire beleidsbepaling aan bod komen (bijv. prioriteiten, aanpassing van de indeling van de begroting, indicatoren voor prestatiemeting), moet dit via gedelegeerde handelingen worden geregeld (overeenkomstig artikel 290 VWEU) en niet via uitvoeringshandelingen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde handelingen tot wijziging van de in artikel 15, lid 2, bedoelde niet-essentiële onderdelen vast te stellen, wanneer uit de evaluatie is gebleken dat de door een of meer lidstaten geteste vereenvoudigingen succesvol zijn en de overige lidstaten ten goede komen.

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 3 van de rapporteur op artikel 15, lid 2, tweede alinea. De in artikel 15, lid 2, bedoelde niet-essentiële onderdelen dienen te worden gewijzigd als de door een of meer lidstaten geteste vereenvoudigingen zijn geëvalueerd en succesvol zijn gebleken, zodat ook de overige lidstaten daarvan kunnen profiteren.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening stelt de Commissie bij uitvoeringshandeling een werkprogramma voor de ontwikkeling en de implementatie van de in artikel 15, lid 1, bedoelde elektronische systemen vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 244, lid 4, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Motivering

Aangezien bij de uitvoering van het werkprogramma punten van secundaire beleidsbepaling aan bod komen (bijv. prioriteiten, aanpassing van de indeling van de begroting, indicatoren voor prestatiemeting), moet dit via gedelegeerde handelingen worden geregeld (overeenkomstig artikel 290 VWEU) en niet via uitvoeringshandelingen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een douanevertegenwoordiger is gevestigd in het douanegebied van de Unie.

2. Een douanevertegenwoordiger is gevestigd in het douanegebied van de Unie.

In bepaalde gevallen kan ontheffing van deze verplichting worden verleend.

 

Motivering

De rapporteur is voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van ontheffing van de verplichting dat de douanevertegenwoordiger is gevestigd in het douanegebied van de Unie.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen, in overeenstemming met het Unierecht, de voorwaarden bepalen waaronder een douanevertegenwoordiger diensten mag verstrekken in zijn lidstaat van vestiging. Onverminderd de toepassing van minder strikte criteria door de betrokken lidstaat is een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de in artikel 22, onder a) tot en met d), genoemde criteria, evenwel bevoegd om deze diensten te verstrekken in een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd.

3. De lidstaten kunnen, in overeenstemming met het Unierecht, de voorwaarden bepalen waaronder een douanevertegenwoordiger diensten mag verstrekken in zijn lidstaat van vestiging. Een douanevertegenwoordiger moet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd. Om douanediensten te kunnen verstrekken in een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd, moet een douanevertegenwoordiger een vergunning hebben die door de bevoegde nationale douaneautoriteit wordt verleend op grond van gemeenschappelijke, overal in de Unie toepasselijke en in alle lidstaten geldende criteria.

Motivering

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), thatCalls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen de lidstaten op een douanevertegenwoordiger die niet in het douanegebied van de Unie is gevestigd, de voorwaarden toepassen die zij overeenkomstig de eerste zin van lid 3 hebben bepaald.

Motivering

Er zijn bepaalde gevallen waarin de douanevertegenwoordiger niet in de EU behoeft te zijn gevestigd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de gevallen waarin ontheffing van de in artikel 18, lid 2, eerste alinea, bedoelde verplichting wordt verleend;

Schrappen

Motivering

Overeenkomstig amendement 7 van de rapporteur.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een marktdeelnemer die in het douanegebied van de Unie is gevestigd en aan de in artikel 22 gestelde criteria voldoet, kan de status van geautoriseerde marktdeelnemer aanvragen .

1. Een marktdeelnemer die in het douanegebied van de Unie is gevestigd en aan de in artikel 22 gestelde criteria voldoet, kan de status van geautoriseerde marktdeelnemer aanvragen.

In bepaalde gevallen kan ontheffing worden verleend van de verplichting dat de marktdeelnemer in het douanegebied van de Unie moet zijn gevestigd.

 

Motivering

De rapporteur is voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van ontheffing van de verplichting dat de marktdeelnemer is gevestigd in het douanegebied van de Unie. Dit amendement houdt verband met amendement 14 van de rapporteur op artikel 23.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) die van geautoriseerde marktdeelnemer voor veiligheid, op grond waarvan  de houder faciliteiten krijgt  op het gebied van veiligheid.

(b) die van geautoriseerde marktdeelnemer voor veiligheid, op grond waarvan de houder faciliteiten krijgt op het gebied van veiligheid, waaronder minder controles op de plaats van invoer of uitvoer, en die ook in aanmerking kan worden genomen bij controles na de afhandeling van de douaneformaliteiten.

Motivering

Het verband tussen de geautoriseerde marktdeelnemer en minder douanecontroles komt in het Commissievoorstel onvoldoende uit de verf. Het is essentieel dat dit in het basisbesluit duidelijk wordt vermeld. In de nieuwe EU-richtsnoeren inzake de geautoriseerde marktdeelnemer staat dat deze o.a. profiteert van "minder controles op de plaats van invoer of uitvoer en dat met deze status ook rekening kan worden gehouden bij controles na de afhandeling van de douaneformaliteiten". N.B.: dit tekstgedeelte moet als amendabel worden aangemerkt omdat het betrekking heeft op tekst in een grijs vlak (artikel 23, onder e)).

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. Een marktdeelnemer met de status van geautoriseerde marktdeelnemer, zoals bedoeld in lid 2, wordt naar gelang het soort certificaat waarover hij beschikt, gunstiger behandeld, zoals beschreven in lid 2, onder a) en b).

Motivering

Uit de tekst van het douanewetboek van de Unie moet duidelijker blijken dat geautoriseerde marktdeelnemers gunstiger zullen worden behandeld.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter. Aanvragen van geautoriseerde marktdeelnemers worden met voorrang behandeld.

Motivering

Het feit dat geautoriseerde marktdeelnemers met voorrang worden behandeld, moet duidelijk in het douanewetboek van de Unie worden vermeld.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn de volgende:

1. De criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn de volgende:

(a) een goede staat van dienst op het gebied van de naleving van douane- en fiscale verplichtingen;

(a) een goede staat van dienst op het gebied van de naleving van douane- en fiscale verplichtingen;

(b) een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie voeren die passende douanecontroles mogelijk maakt;

(b) een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie voeren die passende douanecontroles mogelijk maakt;

(c) aangetoonde solvabiliteit;

(c) aangetoonde solvabiliteit;

(d) met betrekking tot de in artikel 21, lid 2, onder a), bedoelde vergunning, de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties die rechtstreeks samenhangen met de verrichte activiteit;

(d) met betrekking tot de in artikel 21, lid 2, onder a), bedoelde vergunning, de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties die rechtstreeks samenhangen met de verrichte activiteit;

(e) met betrekking tot de in artikel 21, lid 2, onder b, bedoelde vergunning, passende veiligheidsnormen.

(e) met betrekking tot de in artikel 21, lid 2, onder b, bedoelde vergunning, passende veiligheidsnormen.

 

1 bis. De in lid 1, onder a), bedoelde staat van dienst wordt geacht goed te zijn als in de drie voorgaande jaren geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften inzake het binnenbrengen, het uitgaan, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van goederen zijn begaan door de aanvrager of de persoon die leiding geeft aan de aanvragende onderneming of controle uitoefent over het management van die onderneming, of de persoon die in de aanvragende onderneming verantwoordelijk is voor douaneaangelegenheden.

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur in artikel 22 voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De in lid 1, onder b), bedoelde administratie wordt geacht deugdelijk te zijn als de aanvrager een verregaande controle over zijn operaties en de goederenstroom kan aantonen.

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. De in lid 1, onder c), bedoelde solvabiliteit wordt geacht aangetoond te zijn als de aanvrager een goede financiële positie heeft die toereikend is om aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij naar behoren wordt gelet op de kenmerken van het type zakelijke activiteiten in kwestie.

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies. De in lid 1, onder e), bedoelde veiligheidsnormen worden geacht passend te zijn als de aanvrager kan aantonen dat hij passende maatregelen handhaaft om de veiligheid van de internationale toeleveringsketen te waarborgen, o.a. op het gebied van de fysieke integriteit en de beveiliging van personeel en zakenpartners.

Motivering

De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer zijn essentiële aspecten. Daarom is het volgens de rapporteur cruciaal dat deze in het basisbesluit uitdrukkelijker worden vermeld. Aanvullende details kunnen evenwel geregeld worden via gedelegeerde handelingen (artikel 23 van de UDW-herschikking) om de wetgevingstekst enigszins flexibel en eenvoudig te houden. De nieuwe leden die de rapporteur voorstelt (zie de amendementen 10, 11, 12 en 13) staan momenteel alleen in de geconsolideerde voorlopige uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

1. De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van de bepalingen in deze verordening betreffende:

(a) de regels voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer als bedoeld in artikel 21;

 

(b) de gevallen waarin ontheffing wordt verleend van het vereiste dat de aangever in het douanegebied van de Unie moet zijn gevestigd overeenkomstig de tweede alinea van artikel 21, lid 1;

 

(c) de in artikel 21, lid 2, onder b), bedoelde faciliteiten.

(c) het verlenen van vergunningen voor het gebruik van vereenvoudigingen door geautoriseerde marktdeelnemers;

 

(d) de vaststelling van de douaneautoriteit die bevoegd is voor de toekenning van deze status en vergunningen;

 

(e) het soort en de omvang van de faciliteiten die aan geautoriseerde marktdeelnemers kunnen worden toegekend op het gebied van douanecontroles die verband houden met beveiliging en veiligheid;

 

(f) het overleg met en de informatieverstrekking aan andere douaneautoriteiten;

 

(g) de voorwaarden waaronder de status van geautoriseerde marktdeelnemer kan worden geschorst of ingetrokken.

 

2. In de aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 wordt rekening gehouden met het volgende:

 

(a) de in artikel 21, lid 2, onder b), bedoelde faciliteiten;

 

(b) de voorschriften als bedoeld in artikel 39, lid 3;

 

(c) de beroepsmatige betrokkenheid bij onder de douanewetgeving vallende activiteiten;

 

(d) de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties die rechtstreeks verband houden met de verrichte activiteit;

 

(e) de eis dat de marktdeelnemer in het bezit is van een internationaal erkend certificaat, afgegeven op basis van internationale overeenkomsten ter zake.

Motivering

In het basisbesluit moeten doel, inhoud en toepassingsgebied van een gedelegeerde handeling uitdrukkelijk worden omschreven. Hier stelt de rapporteur opnieuw (met enkele noodzakelijke aanpassingen) de specificatie in artikel 15 van het gemoderniseerde douanewetboek voor. N.B.: dit amendement houdt verband met amendement 9 van de rapporteur op artikel 21, lid 2, onder b), en amendement 17 op artikel 39, lid 3.

De rapporteur is tevens voorstander van schrapping van alle passages waarin sprake is van ontheffing van de verplichting dat de marktdeelnemer is gevestigd in het douanegebied van de Unie. Dit amendement houdt verband met amendement 8 van de rapporteur op artikel 21, lid 1.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien een aanvraag wordt ingediend door een marktdeelnemer met de status van geautoriseerde marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen, dan worden de gemeenschappelijke criteria niet opnieuw door de douaneautoriteiten onderzocht. Voor al dergelijke aanvragen worden alleen de specifieke criteria met betrekking tot het door de marktdeelnemer ingediende verzoek om goedkeuring onderzocht.

Motivering

Met dit amendement wordt ernaar gestreefd de status van geautoriseerd marktdeelnemer te verhogen door een vereenvoudiging van de aanvragen tot goedkeuring en de procedurele audits voor geautoriseerde marktdeelnemers alsmede een verkorting van de behandelingstermijnen. Deze status moet als referentiepunt dienen voor alle douanevergunningen.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

Indien de douaneautoriteiten deze termijn evenwel niet kunnen naleven, stellen zij de aanvrager daarvan in kennis vóór het verstrijken van de termijn, met opgave van de redenen en van de nieuwe termijn die zij nodig achten om een beschikking af te geven.

De in de douanewetgeving vastgelegde termijn voor de vaststelling van een beschikking begint op de datum van aanvaarding van de aanvraag.

 

Indien de douaneautoriteiten de in de douanewetgeving vastgelegde termijn voor de vaststelling van een beschikking niet kunnen naleven, stellen zij de aanvrager daarvan in kennis vóór het verstrijken van de termijn, met opgave van de redenen en van de nieuwe termijn die zij nodig achten om een beschikking af te geven. Deze nieuwe termijn mag niet meer dan 30 dagen bedragen.

 

Onverminderd het bepaalde in de derde alinea kan de douaneautoriteit die de beschikking vaststelt de termijn voor het vaststellen van een beschikking, zoals vastgelegd in de douanewetgeving, verlengen indien de aanvrager om een dergelijke verlenging verzoekt voor het uitvoeren van aanpassingen teneinde aan de voorwaarden en criteria te voldoen. Deze aanpassingen en de aanvullende termijn die noodzakelijk is om ze uit te voeren, worden ter kennis gebracht van de met de vaststelling van de beschikking belaste douaneautoriteit, die een besluit neemt over de verlenging.

Motivering

De bepalingen over de tijdslimiet voor het vaststellen van een beschikking zijn alle in dit artikel opgenomen, zodat de desbetreffende bepalingen in het UDW zelf staan en er voor juridische coherentie van de douanewetgeving wordt gezorgd door deze wetgeving niet op te splitsen en in verschillende besluiten onder te brengen. Artikel 24, lid 2, van het UDW en artikel 124-2-08 van de MCCIP (uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek) zijn om deze redenen gecombineerd.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In bepaalde gevallen is de eerste alinea niet van toepassing.

De eerste alinea is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 

(a) wanneer de aanvraag voor een beschikking, inclusief de toekenning van een EORI-nummer (registratie- en identificatienummer voor marktdeelnemers), niet kan worden ingewilligd;

 

(b) in geval van een beschikking als bedoeld in artikel 32, lid 1;

 

(c) wanneer toekenning van het voordeel van een tariefquotum wordt geweigerd indien de gespecificeerde tariefquotumomvang is bereikt, zoals bedoeld in artikel 49, lid 4, eerste alinea;

 

(d) wanneer de aard of de omvang van het gevaar voor de veiligheid van de Unie en haar ingezetenen, de gezondheid van mens, dier of plant, het milieu of de consument daartoe noopt;

 

(e) wanneer de beschikking ten doel heeft de uitvoering van een andere beschikking waarop dit lid van toepassing is te waarborgen, onverminderd de wetgeving van de betrokken lidstaat;

 

(f) wanneer de risicoanalyse is uitgevoerd op basis van de summiere aangifte bij binnenbrengen of de douaneaangifte die deze vervangt;

 

(g) wanneer daarmee vooruit zou worden gelopen op een onderzoek dat is ingesteld ter bestrijding van fraude;

 

(h) bij beschikkingen van de Commissie over de vraag of terugbetaling of kwijtschelding gerechtvaardigd is.

Motivering

De uitzonderingen op het recht te worden gehoord uit artikel 124-1-03 van de MCCIP worden opgenomen in het UDW. Verwijzingen naar artikelen van het UDW en de MCCIP zijn waar mogelijk geactualiseerd. Lid 4, onder h,) verwijst naar artikel 333-26(2) MCCIP.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De houder van de beschikking moet de daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen.

Motivering

Omdat artikel 124-2-11 MCCIP essentiële elementen bevat, met name verplichtingen van de houder van de beschikking, is het passend deze bepalingen in het UDW op te nemen.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De houder van de beschikking stelt de ter zake bevoegde douaneautoriteit onverwijld in kennis van alle voorvallen die zich na de vaststelling van de beschikking voordoen en die op de handhaving of de inhoud ervan van invloed kunnen zijn.

Motivering

Omdat artikel 124-2-11 MCCIP essentiële elementen bevat, met name verplichtingen van de houder van de beschikking, is het passend deze bepalingen in het UDW op te nemen.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. In bepaalde gevallen gaan de douaneautoriteiten over tot:

8. De douaneautoriteiten zien toe op de nakoming van de uit de beschikking voortvloeiende verplichtingen en herzien of schorsen een beschikking in de gevallen waarin de douanewetgeving voorziet.

(a) toezicht op de naleving van een beschikking;

 

(b) herziening van een beschikking;

 

(c) schorsing van een beschikking die niet nietig verklaard, ingetrokken of gewijzigd moet worden.

 

Motivering

"In bepaalde gevallen" is geschrapt.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie kan andere dan de in artikel 32, lid 8, bedoelde besluiten nemen waarbij aan lidstaten het verzoek wordt gericht om een in artikel 24 bedoelde beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken, teneinde de uniforme toepassing van de douanewetgeving te garanderen.

9. De Commissie kan andere dan de in artikel 32, lid 8, bedoelde besluiten nemen waarbij aan een of meer lidstaten het verzoek wordt gericht om een in artikel 24 bedoelde beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken, teneinde de uniforme toepassing van de douanewetgeving te garanderen.

Motivering

Een gedelegeerde handeling is algemeen toepasselijk en in de UDW-herschikking wordt in de artikelen 24, lid 9, en 32, lid 8, alleen verwezen naar "lidstaten" en niet naar "een of meer lidstaten". Als dus wordt besloten de procedure van de uitvoeringshandeling in de artikelen 26 en 34 te handhaven, is bovenstaand amendement duidelijker. Dit amendement houdt verband met de in artikel 26 bedoelde procedure.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bevoegdheidsdelegatie

Schrappen

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

 

(a) de procedurele regels voor het afgeven van de in artikel 24 bedoelde beschikkingen;

 

(b) de gevallen waarin de aanvrager niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt kenbaar te maken in overeenstemming met artikel 24, lid 4, tweede alinea;

 

(c) de regels betreffende het toezicht op, de herziening van en de schorsing van beschikkingen in overeenstemming met artikel 24, lid 8.

 

Motivering

Het gaat hier om wezenlijke aspecten van het douanewetboek van de Unie die in het basisbesluit moeten worden vastgelegd en niet het voorwerp van gedelegeerde handelingen moeten zijn.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – leden 1 - 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De douaneautoriteiten geven op aanvraag  beschikkingen inzake bindende tariefinlichtingen (BTI-beschikkingen) of beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen (BOI-beschikkingen) af.

(1) De douaneautoriteiten geven op aanvraag beschikkingen inzake bindende tariefinlichtingen (BTI-beschikkingen), beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen (BOI-beschikkingen) en beschikkingen over bindende inlichtingen over de douanewaarde (BID-beschikkingen) af.

Een dergelijke aanvraag wordt in de volgende omstandigheden niet aanvaard:

Een dergelijke aanvraag wordt in de volgende omstandigheden niet aanvaard:

(a) indien de aanvraag reeds bij hetzelfde of een ander douanekantoor wordt of is ingediend door of namens de houder van een beschikking in verband met dezelfde goederen en, als het BOI-beschikkingen betreft, in de omstandigheden die ook voor het verkrijgen van de oorsprong bepalend zijn;

(a) indien de aanvraag reeds bij hetzelfde of een ander douanekantoor wordt of is ingediend door of namens de houder van een beschikking in verband met dezelfde goederen en, als het BOI-beschikkingen betreft, in de omstandigheden die ook voor het verkrijgen van de oorsprong bepalend zijn;

(b) indien de aanvraag geen verband houdt met een voorgenomen gebruik van de BTI- of BOI-beschikking of een voorgenomen gebruik van een douaneregeling.

(b) indien de aanvraag geen verband houdt met een voorgenomen gebruik van de BTI-, BOI- of BID-beschikking of een voorgenomen gebruik van een douaneregeling.

(2) BTI- of BOI-beschikkingen zijn slechts verbindend met betrekking tot de tariefindeling of de vaststelling van de oorsprong van de goederen.

(2) BTI-, BID- en BOI-beschikkingen zijn slechts verbindend met betrekking tot de tariefindeling, de vaststelling van de oorsprong of de douanewaarde van de goederen.

Deze beschikkingen binden de douaneautoriteiten jegens de houder van de beschikking slechts ten aanzien van goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld na de datum waarop de beschikking van kracht wordt.

Deze beschikkingen binden de douaneautoriteiten jegens de houder van de beschikking slechts ten aanzien van goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld na de datum waarop de beschikking van kracht wordt.

De beschikkingen binden de houder van de beschikking jegens de douaneautoriteiten slechts met ingang van de datum waarop hem mededeling van de beschikking wordt gedaan of wordt geacht te zijn gedaan.

De beschikkingen binden de houder van de beschikking jegens de douaneautoriteiten slechts met ingang van de datum waarop hem mededeling van de beschikking wordt gedaan of wordt geacht te zijn gedaan.

(3) BTI- of BOI-beschikkingen gelden voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop de beschikking van kracht wordt.

(3) BTI-, BOI- en BID-beschikkingen gelden voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop de beschikking van kracht wordt.

In bepaalde gevallen verliest een BTI- of BOI-beschikking haar geldigheid voor het einde van die periode.

In bepaalde gevallen verliest een BTI-, BOI- of BID-beschikking haar geldigheid voor het einde van die periode.

In dergelijke gevallen mag de BTI- of BOI-beschikking nog worden gebruikt in het kader van vaste en definitieve en op de beschikking gebaseerde contracten die werden gesloten voordat deze haar geldigheid verloor.

In dergelijke gevallen mag de BTI-, BOI- of BID-beschikking nog worden gebruikt in het kader van vaste en definitieve en op de beschikking gebaseerde contracten die werden gesloten voordat deze haar geldigheid verloor.

(4) Voor de toepassing van een BTI- of BOI-beschikking in het kader van een specifieke douaneregeling dient de houder van de beschikking te kunnen aantonen dat:

(4) Voor de toepassing van een BTI-, BOI- of BID-beschikking in het kader van een specifieke douaneregeling dient de houder van de beschikking te kunnen aantonen dat:

(a) in het geval van een BTI-beschikking, de aangegeven goederen in elk opzicht overeenstemmen met de in de beschikking omschreven goederen;

a) in het geval van een BTI-beschikking, de aangegeven goederen in elk opzicht overeenstemmen met de in de beschikking omschreven goederen;

(b) in het geval van een BOI-beschikking, de betrokken goederen en de omstandigheden die voor het verkrijgen van de oorsprong bepalend zijn, in elk opzicht overeenstemmen met de in de beschikking omschreven goederen en omstandigheden.

b) in het geval van een BOI-beschikking, de betrokken goederen en de omstandigheden die voor het verkrijgen van de oorsprong bepalend zijn, in elk opzicht overeenstemmen met de in de beschikking omschreven goederen en omstandigheden;

 

c) in het geval van een BID-beschikking, de betrokken goederen en de voor de mededeling van de douanewaarde bepalende omstandigheden, in elk opzicht overeenstemmen met de in de beschikking omschreven goederen en omstandigheden.

(5) In afwijking van artikel 24, lid 6, en artikel 28 worden BTI- en BOI-beschikkingen nietig verklaard indien zij op grond van onjuiste of onvolledige gegevens van de aanvrager zijn afgegeven  .

(5) In afwijking van artikel 24, lid 6, en artikel 28, worden BTI-, BOI- en BID-beschikkingen nietig verklaard indien zij op grond van onjuiste of onvolledige gegevens van de aanvrager zijn afgegeven.

(6) BTI- en  BOI-beschikkingen worden ingetrokken overeenkomstig artikel 24, lid 6, en artikel 29.

(6) BTI-, BOI- en BID-beschikkingen worden ingetrokken overeenkomstig artikel 24, lid 6, en artikel 29.

Zij kunnen niet worden gewijzigd.

Zij kunnen niet worden gewijzigd.

(7) De Commissie kan de lidstaten ervan in kennis stellen dat:

(7) De Commissie kan de lidstaten ervan in kennis stellen dat:

(a) er een schorsing geldt ten aanzien van het afgeven van BTI- en BOI-beschikkingen voor goederen waarvan de uniformiteit van de tariefindeling of de vaststelling van de oorsprong niet gegarandeerd is;

(a) er een schorsing geldt ten aanzien van het afgeven van BTI-, BOI- en BID-beschikkingen voor goederen waarvan de uniformiteit van de tariefindeling, de vaststelling van de oorsprong of de voorwaarden voor de meegedeelde douanewaarde niet gegarandeerd zijn;

(b) de onder a) bedoelde schorsing is ingetrokken.

(b) de onder a) bedoelde schorsing is ingetrokken.

(8) De Commissie kan besluiten vaststellen waarbij aan lidstaten het verzoek wordt gericht om BTI- of BOI-beschikkingen in te trekken, teneinde de uniformiteit van de tariefindeling of de vaststelling van de oorsprong van goederen te garanderen.

(8) De Commissie kan besluiten vaststellen waarbij aan een of meer lidstaten het verzoek wordt gericht om BTI-, BOI- of BID-beschikkingen in te trekken, teneinde de uniformiteit van de tariefindeling, de vaststelling van de oorsprong van goederen of de toepassing van de douanewaarde te garanderen.

Motivering

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de gevallen waarin een BTI- of BOI-beschikking haar geldigheid verliest overeenkomstig artikel 32, lid 3, tweede alinea;

(a) de gevallen waarin een BTI-, BOI- of BID-beschikking haar geldigheid verliest overeenkomstig artikel 32, lid 3, tweede alinea;

Motivering

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de regels voor het gebruik van een BTI- of BOI-beschikking nadat deze haar geldigheid heeft verloren overeenkomstig artikel 32, lid 3, tweede alinea;

(b) de regels voor het gebruik van een BTI-, BOI- of BID-beschikking nadat deze haar geldigheid heeft verloren overeenkomstig artikel 32, lid 3, tweede alinea;

Motivering

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Douanecontroles worden uitgevoerd binnen een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer, gebaseerd op de uitwisseling van informatie betreffende risico’s en risicoanalyse tussen de douanediensten, waarbij gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden worden vastgesteld.

3. Douanecontroles worden uitgevoerd binnen een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer, gebaseerd op de uitwisseling van informatie betreffende risico’s en risicoanalyse tussen de douanediensten, waarbij gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden worden vastgesteld.

 

Om te waarborgen dat de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer leidt tot minder fysieke en op documenten gebaseerde veiligheidscontroles, als bedoeld in artikel 21, lid 2, onder a), wordt in de regel een lagere risicoscore in de risicobeheersystemen opgenomen.

Motivering

In de nieuwe EU-richtsnoeren inzake de geautoriseerde marktdeelnemer staat dat deze o.a. profiteert van "minder controles op de plaats van invoer of uitvoer en dat met deze status ook rekening kan worden gehouden bij controles na de afhandeling van de douaneformaliteiten". De rapporteur is van mening dat dit grondbeginsel duidelijk in het basisbesluit (artikelen 21 en 39 van de UDW-herschikking) moet staan en niet via richtsnoeren moet worden geregeld. Dit amendement houdt verband met amendement 9 van de rapporteur op artikel 21, lid 2, onder b), en amendement 14 op artikel 23.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 43

Schrappen

Bevoegdheidsdelegatie

 

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan de plaats waar de formaliteiten moeten worden vervuld en de controles worden verricht ten aanzien van handbagage en ruimbagage overeenkomstig artikel 42.

 

Motivering

Een bepaling over de locatie van de controle van handbagage vormt geen aanvulling op de basisverordening, maar heeft meer te maken met de wijze van uitvoering. Er moeten uniforme voorwaarden voor de locatie van de controle zijn. Artikel 43 moet worden geschrapt en artikel 44 moet zodanig worden gewijzigd dat er ook uitvoeringsbevoegdheden in worden beschreven voor het vaststellen van de plaats van handbagagecontrole.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling maatregelen vast om een uniforme toepassing van de douanecontroles te garanderen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie betreffende risico's en risicoanalyse, gemeenschappelijke risicocriteria en –normen, de controlemaatregelen en de prioritaire controlegebieden.

1. De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling maatregelen vast om een uniforme toepassing van de douanecontroles te garanderen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie betreffende risico's en risicoanalyse, gemeenschappelijke risicocriteria en –normen, de controlemaatregelen en de prioritaire controlegebieden. Die maatregelen laten de algemene regel als bedoeld in artikel 39, lid 3, onverlet.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen van de rapporteur op artikel 21, lid 2, onder a), en artikel 39, lid 3. Als algemeen beginsel geldt dat, om het voordeel van de status van geautoriseerde marktdeelnemer in de vorm van minder fysieke en op documenten gebaseerde veiligheidscontroles, als bedoeld in artikel 21, lid 2, onder a), volledig door te geven, een lagere risicoscore in de risicobeheersystemen wordt opgenomen.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast om nadere invulling te geven aan de plaats waar de formaliteiten moeten worden vervuld en de controles worden verricht ten aanzien van handbagage en ruimbagage overeenkomstig artikel 42.

Motivering

Een bepaling over de locatie van de controle van handbagage vormt geen aanvulling op de basisverordening, maar heeft meer te maken met de wijze van uitvoering. Er moeten uniforme voorwaarden voor de locatie van de controle zijn. Artikel 43 moet worden geschrapt en artikel 44 moet zodanig worden gewijzigd dat er ook uitvoeringsbevoegdheden in worden beschreven voor het vaststellen van de plaats van handbagagecontrole.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Goederen bij de vervaardiging waarvan meer dan één land of gebied betrokken is geweest, worden geacht van oorsprong te zijn uit het land of gebied waar de laatste ingrijpende be- of verwerking heeft plaatsgevonden.

2. Goederen bij de vervaardiging waarvan meer dan één land betrokken is, worden geacht van oorsprong te zijn uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende, economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

Motivering

Al decennialang is voor het bepalen van de oorsprong van een product doorslaggevend in welk land het product de "laatste ingrijpende bewerking en verwerking" heeft ondergaan. Criteria voor deze beslissing zijn ofwel een verandering van de tariefpositie ofwel de gerealiseerde waardetoeneming. Deze benadering heeft steeds tot goede resultaten in douanekwesties geleid en is tevens eenvoudig in de praktijk toe te passen. Derhalve moet hieraan worden vastgehouden.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien het bewijs van oorsprong van de goederen wordt geleverd overeenkomstig de douanewetgeving of andere Uniewetgeving met betrekking tot specifieke gebieden, kunnen de douaneautoriteiten, in geval van gegronde twijfel, elk aanvullend bewijs eisen dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de vermelding van de oorsprong voldoet aan de regels die bij de desbetreffende Unievoorschriften zijn vastgesteld.

2. Indien het bewijs van oorsprong van de goederen wordt geleverd overeenkomstig de douanewetgeving of andere Uniewetgeving met betrekking tot specifieke gebieden, kunnen de douaneautoriteiten, in geval van gegronde twijfel, elk aanvullend bewijs eisen dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de vermelding van de oorsprong voldoet aan de regels die bij de desbetreffende Unievoorschriften zijn vastgesteld.

 

Indien het bewijs van oorsprong van goederen in de Unie wordt geleverd door overlegging van een in een derde land afgegeven oorsprongscertificaat, moet dit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

(a) het is afgegeven door een betrouwbare autoriteit of instantie die daartoe door het land van afgifte gemachtigd is;

 

(b) het bevat alle gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de goederen waarop het betrekking heeft;

 

(c) het vermeldt op eenduidige wijze het land van oorsprong van de goederen waarop het betrekking heeft.

Motivering

Met het amendement wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Naar de mening van de rapporteur is het criterium dat geldt voor de toepassing van de oorsprongsregels een essentieel onderdeel dat uitdrukkelijk in het basisbesluit moet worden vermeld. Het voorstel is ontleend aan de uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek. Dit amendement houdt verband met amendement 21 van de rapporteur op artikel 55.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 55 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om:

De Commissie wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van de in artikel 54 bedoelde vereisten met betrekking tot het bewijs van oorsprong.

Motivering

De voorschriften over niet-preferentiële oorsprong zijn van groot belang voor douanezaken, evenals voor handelspolitieke en economische aspecten. Daarom moeten in het UDW duidelijke richtsnoeren worden gegeven in de vorm van voorschriften over de vraag hoe de oorsprong moet worden omschreven, zodat goede resultaten en een goede handhaving mogelijk zijn. Een machtiging dient uitsluitend te worden gegeven voor het bewijzen van de oorsprong.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voor goederen die in aanmerking komen voor de preferentiële tariefmaatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld ten gunste van bepaalde landen of gebieden dan wel groepen van landen of gebieden buiten het douanegebied van de Unie, behalve die welke in lid 5 worden genoemd, neemt de Commissie maatregelen tot vaststelling van de regels betreffende de preferentiële oorsprong.

3. Voor goederen die in aanmerking komen voor de preferentiële tariefmaatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld ten gunste van bepaalde landen of gebieden dan wel groepen van landen of gebieden buiten het douanegebied van de Unie, behalve die welke in lid 5 worden genoemd, neemt de Commissie maatregelen tot vaststelling van de regels betreffende de preferentiële oorsprong. De regels tot vaststelling van de preferentiële oorsprong van goederen worden gebaseerd op het criterium "gehele verkrijging" of toereikende verwerking.

Motivering

Met het amendement wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Naar de mening van de rapporteur is het criterium dat geldt voor de toepassing van de preferentiële oorsprong van goederen een essentieel onderdeel dat uitdrukkelijk in het basisbesluit moet worden vermeld. De voorgestelde tekst is ontleend aan de artikelen 72 en 98, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93. Dit amendement houdt verband met amendement 23 van de rapporteur op artikel 57.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 ter aanvulling van:

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 22 van de rapporteur op artikel 56.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan maatregelen vaststellen om de oorsprong van goederen te bepalen.

De Commissie kan maatregelen vaststellen om de oorsprong en de traceerbaarheid van goederen te bepalen.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de traceerbaarheid van de oorsprong van goederen uit derde landen die de EU-douane passeren, uit voorzorg en ter bestrijding van namaak.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De primaire basis voor de douanewaarde van goederen is de transactiewaarde, te weten: de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs bij uitvoer naar het douanegebied van de Unie, waar nodig aangepast.

1. De primaire basis voor de douanewaarde van goederen is de transactiewaarde, te weten: de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs bij uitvoer naar het douanegebied van de Unie, waar nodig aangepast overeenkomstig lid 4.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) geen enkel deel van de opbrengst van elke latere wederverkoop of overdracht of later gebruik van de goederen door de koper zal de verkoper direct of indirect ten goede komen, tenzij een aanpassing kan worden aangebracht;

(c) geen enkel deel van de opbrengst van elke latere wederverkoop of overdracht of later gebruik van de goederen door de koper zal de verkoper direct of indirect ten goede komen, tenzij een aanpassing kan worden aangebracht overeenkomstig lid 4;

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Er gelden bijzondere regels voor de vaststelling van de douanewaarde van goederen op basis van de transactiewaarde.

4. Voor het vaststellen van de transactiewaarde overeenkomstig de leden 1 en 2 wordt de voor de ingevoerde goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs verhoogd met:

 

(a) de volgende elementen, voor zover deze ten laste komen van de koper en zij niet in de werkelijk voor de goederen betaalde of te betalen prijs begrepen zijn:

 

i) commissies en courtage, met uitzondering van inkoopcommissies,

 

ii) kosten van verpakkingsmiddelen die voor douanedoeleinden worden geacht met de goederen één geheel te vormen,

 

iii) kosten van het verpakken, waaronder zowel het arbeidsloon als het materiaal is begrepen,

 

iv) engineering, ontwikkeling, werkzaamheden op artistiek gebied, ontwerpwerkzaamheden en plannen en schetsen die elders dan in de Unie werden verricht of vervaardigd en die noodzakelijk zijn voor de productie van de ingevoerde goederen;

 

(b) royalties en licentierechten in verband met de goederen waarvan de waarde wordt bepaald, die de koper als voorwaarde voor de verkoop van deze goederen direct of indirect moet betalen, voor zover deze royalties en licentierechten niet in de werkelijk betaalde of te betalen prijs zijn begrepen;

 

(c) de waarde van elk deel van de opbrengst van elke latere wederverkoop, overdracht of gebruik van de ingevoerde goederen dat de verkoper direct of indirect ten goede komt;

 

(d) de kosten van vervoer en verzekering van de ingevoerde goederen en

 

(e) laad- en behandelingskosten in verband met het vervoer van de ingevoerde goederen tot de plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Unie.

 

4 bis. Wanneer in het geval van opeenvolgende verkopen voordat de waarde wordt bepaald, de prijs wordt aangegeven die betrekking heeft op een verkoop die voorafging aan de laatste verkoop als gevolg waarvan de goederen het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht, dient ten genoegen van de douaneautoriteiten te worden aangetoond dat deze verkoop met het oog op de uitvoer naar genoemd douanegebied is afgesloten.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Wanneer overeenkomstig dit artikel elementen aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs worden toegevoegd, geschiedt zulks enkel op basis van objectieve en kwantificeerbare gegevens.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter. Ter bepaling van de douanewaarde worden aan de werkelijke betaalde of te betalen prijs geen andere elementen toegevoegd dan die waarin dit artikel voorziet.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quater. De douanewaarde kan ook worden vastgesteld volgens de transactiewaarde-methode op basis van een verkoop die plaatsvindt terwijl de goederen vallen onder een van de in artikel 180, onder a), b) of c), beschreven bijzondere procedures.

Motivering

Deze bepaling, die afkomstig is uit artikel 230-02(1) MCCIP, vervangt lid 4 van het UDW-voorstel.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quinquies. In dit hoofdstuk wordt onder "inkoopcommissies" verstaan, de door een importeur aan zijn agent betaalde vergoedingen voor de dienst die erin bestaat hem te vertegenwoordigen bij de aankoop van de goederen waarvan de waarde dient te worden bepaald.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 62 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 sexies. Niettegenstaande het bepaalde in lid 4 quinquies:

 

a) worden de kosten ter verkrijging van het recht tot verveelvoudiging van de in de Unie ingevoerde goederen bij de vaststelling van de douanewaarde niet aan de werkelijk voor de ingevoerde goederen betaalde of te betalen prijs toegevoegd, en

 

b) worden de door de koper verrichte betalingen ter verkrijging van het recht tot distributie of wederverkoop van de ingevoerde goederen niet aan de werkelijk voor de ingevoerde goederen betaalde of te betalen prijs toegevoegd indien deze betalingen geen voorwaarde zijn voor de verkoop van de ingevoerde goederen voor uitvoer naar de Unie.

Motivering

Opneming van artikel 32 van het douanewetboek (Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad), dat momenteel van toepassing is en dat onder meer waarborgt dat royalties en licentievergoedingen die door de koper van geïmporteerde goederen aan licentiegevers als derden worden betaald, alleen in de douanewaarde kunnen worden inbegrepen als zij een verkoopvoorwaarde vormen, overeenkomstig de WTO Customs Valuation Agreement (artikel 8) en de internationale praktijk.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) zij voldoen aan de in artikel 22, onder a), genoemde criteria;

(b) zij voldoen aan de in artikel 22, onder a), genoemde criteria, voor zover deze relevant zijn voor de vergunning;

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) zij maken geregeld gebruik van de betrokken douaneregelingen of zij voldoen aan de in artikel 22, onder d), genoemde criteria.

(c) zij maken geregeld gebruik van de betrokken douaneregelingen of zij voldoen aan de in artikel 22, onder d), genoemde criteria die relevant zijn voor de vergunning.

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien een doorlopende zekerheid moet worden gesteld voor mogelijke douaneschulden en andere heffingen, kan een marktdeelnemer worden toegestaan een doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag te stellen dan wel kan hij van zekerheidstelling worden ontheven, mits hij aan de in artikel 22, onder b) en c), genoemde  criteria voldoet.

2. Een marktdeelnemer kan toestemming krijgen om een doorlopende zekerheid voor een verminderd bedrag te stellen of kan van zekerheidstelling worden ontheven, mits hij aan de in artikel 22, onder b) en c), genoemde criteria voldoet.

Motivering

Bedrijven met de status van geautoriseerde marktdeelnemer moeten een enkele doorlopende zekerheid kunnen verstrekken die aanleiding kan geven tot een 100% verplichtingsontheffing voor alle douaneprocedures.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij werd verricht strafrechtelijk vervolgbaar was, wordt de in lid 1 vastgestelde termijn van drie jaar verlengd tot tien jaar.

2. Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij werd verricht strafrechtelijk vervolgbaar was, wordt de in lid 1 vastgestelde termijn van drie jaar verlengd tot vijf jaar.

Motivering

Het voorschrijven van een termijn van 10 jaar, zoals gebeurt in artikel 91, lid 2, is in tegenspraak met artikel 45 van het voorstel, dat inhoudt dat marktdeelnemers documenten in verband met douaneverrichtingen veel korter dan 10 jaar dienen te bewaren ("ten minste drie kalenderjaren"). Een verjaringstermijn van vijf jaar is ook opgenomen in het Verdrag tot bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen dat in 1995 werd vastgesteld.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien beroep wordt ingesteld krachtens artikel 37, worden de bij de leden 1 en 2 vastgestelde termijnen geschorst voor de duur van de beroepsprocedure vanaf de datum waarop het beroep is ingesteld.

3. De in de leden 1 en 2 vastgestelde termijnen worden geschorst voor de duur van de in artikel 24, lid 4, bedoelde termijn. Indien beroep wordt ingesteld krachtens artikel 37, worden de bij de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde termijnen geschorst voor de duur van de beroepsprocedure vanaf de datum waarop het beroep is ingesteld.

Motivering

Bij toepassing van de procedure inzake het recht te worden gehoord, moet een termijn gelden die gelijk is aan de benodigde tijd voor deze procedure. Deze aanpassing is nodig ter bescherming van de financiële belangen bij zowel de traditionele eigen middelen als de nationale middelen, wanneer de invordering daarvan op het spel staat. Dit kan voorkomen wanneer de procedure inzake het recht te worden gehoord, moet worden gevolgd zeer kort voor het verstrijken van de termijnen waarbinnen kennis kan worden gegeven van de douaneschuld, overeenkomstig de leden 1 en 2 van artikel 91 UDW.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 103 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In bepaalde gevallen waarin de bevoegde autoriteit van mening is dat terugbetaling of kwijtschelding moet worden verleend, legt deze autoriteit het geval ter afhandeling aan de Commissie voor.

2. Indien de douaneautoriteiten van mening zijn dat terugbetaling of kwijtschelding moet worden verleend, leggen zij het geval in de volgende gevallen aan de Commissie voor:

 

(a) indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat een bijzondere situatie het resultaat is van het feit dat hetzij uitsluitend de Commissie niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, hetzij zowel de douaneautoriteiten als de Commissie in gebreke zijn gebleven;

 

(b) indien de douaneautoriteiten van oordeel zijn dat de Commissie een vergissing heeft begaan in de zin van lid 1, onder c); en

 

(c) indien de omstandigheden in het betrokken geval verband houden met de resultaten van een onderzoek van de Unie op grond van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften1, dan wel op grond van andere wetgeving van de Unie of een door de Unie met bepaalde landen of groepen van landen gesloten overeenkomst die in de mogelijkheid van dergelijke onderzoeken van de Unie voorziet;

 

(d) indien het bedrag waarvoor de betrokkene in verband met een of meer in- of uitvoerverrichtingen als gevolg van een vergissing of bijzondere omstandigheden aansprakelijk kan zijn, gelijk is aan of hoger dan 500.000 euro.

 

________

 

1 PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1.

Motivering

Welke gevallen aan de Commissie moeten worden voorgelegd, is een essentieel element van de douanewetgeving. Om die reden stellen wij voor artikel 332-23 MCCIP naar deze twee leden over te brengen.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 103 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De in lid 1 bedoelde gevallen worden niet voorgelegd in een van de volgende situaties:

 

(a) indien de Commissie volgens de in deze afdeling beschreven procedure reeds een besluit heeft genomen in een zaak waarin zich feitelijk en juridisch vergelijkbare omstandigheden hebben voorgedaan;

 

(b) indien de Commissie een zaak die feitelijk en juridisch vergelijkbaar is, reeds in behandeling heeft;

Motivering

Welke gevallen aan de Commissie moeten worden voorgelegd, is een essentieel element van de douanewetgeving. Om die reden stellen wij voor artikel 332-23 MCCIP naar deze twee leden over te brengen.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 103 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Indien een bevoegde autoriteit ten onrechte terugbetaling of kwijtschelding heeft toegestaan, wordt de oorspronkelijke douaneschuld opnieuw verschuldigd, mits de geldigheid ervan niet overeenkomstig artikel 91 is verjaard.

6. Indien de douaneautoriteiten ten onrechte terugbetaling of kwijtschelding hebben toegestaan, wordt de oorspronkelijke douaneschuld vastgesteld overeenkomstig artikel 91.

Motivering

"Bevoegde autoriteit" is veranderd in "douaneautoriteiten". Zie lid 1, onder c).

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 114 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) in het geval van goederen die door een geautoriseerde marktdeelnemer worden ingevoerd;

Motivering

Tot dusver is niet voorzien in voorschriften inzake vrijstelling van de summiere aangifte bij binnenbrengen, die een vereenvoudiging voor geautoriseerde marktdeelnemers zou betekenen. Dit moet rechtstreeks in het voorstel worden geregeld.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 114 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De summiere aangifte bij binnenbrengen wordt binnen een specifieke termijn bij het bevoegde douanekantoor ingediend door de daarvoor verantwoordelijke persoon voordat de goederen het douanegebied van de Unie binnenkomen.

3. De summiere aangifte bij binnenbrengen wordt ingediend door de persoon die de goederen het douanegebied van de Unie binnenbrengt of die voor het vervoer van de betrokken goederen in dit douanegebied aansprakelijk is.

Motivering

Bij de persoon die de verplichting heeft de summiere aangifte bij binnenbrengen te doen gaat het om een essentieel element van de douanewetgeving. Dit moet in het UDW worden opgenomen op dezelfde wijze als het geval was in het GDW. Daarom stellen wij voor artikel 88, leden 2 en 3, van het GDW hier op te nemen.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 114 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Niettegenstaande de verplichtingen van de in lid 3 bedoelde persoon kan de summiere aangifte bij binnenbrengen in zijn plaats worden ingediend door een van de volgende personen:

 

a) de importeur of ontvanger van de goederen of een andere persoon in wiens naam of voor wiens rekening de in lid 3 bedoelde persoon handelt;

 

b) eenieder die in staat is de goederen bij de bevoegde douaneautoriteiten aan te brengen of te doen aanbrengen.

Motivering

Bij de persoon die de verplichting heeft de summiere aangifte bij binnenbrengen te doen gaat het om een essentieel element van de douanewetgeving. Dit moet in het UDW worden opgenomen op dezelfde wijze als het geval was in het GDW. Daarom stellen wij voor artikel 88, leden 2 en 3, van het GDW hier op te nemen.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 115 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 115 bis

 

Indiening en de verantwoordelijke persoon

 

De summiere aangifte bij binnenbrengen wordt ingediend met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken en wordt verwerkt via het meervoudige archiveringssysteem, zoals aanbevolen in de veilige normen van de Werelddouaneorganisatie. Voor dat systeem geldt het beginsel dat informatie moet worden verkregen van de persoon die daarover beschikt en passend gemachtigd is tot het verstrekken van die informatie.

Motivering

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte bij binnenbrengen wordt ingediend. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling. Een meervoudig archiveringssysteem, zoals aanbevolen in de veilige normen van de Werelddouaneorganisatie, is de meest gebruikte manier geworden om kwalitatief goede informatie te verkrijgen voor risicobeoordelingen en is in vele delen van de wereld met succes in gebruik. Voor dit systeem geldt het beginsel dat informatie moet worden verkregen van de persoon die daarover beschikt en passend gemachtigd is tot het verstrekken van die informatie.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 116 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Een dergelijke wijziging is echter niet meer mogelijk wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan:

 

a) de douaneautoriteiten hebben de persoon die de summiere aangifte bij binnenbrengen heeft ingediend, in kennis gesteld van hun voornemen de goederen te controleren;

 

b) de douaneautoriteiten hebben geconstateerd dat de betrokken gegevens onjuist zijn; of

 

c) de douaneautoriteiten hebben toestemming gegeven om de goederen weg te voeren van de plaats waar ze werden aangeboden.

Motivering

Wij stellen voor artikel 89, lid 1, van het GDW ongewijzigd te laten en de gevallen waarin geen verandering van de summiere aangifte bij binnenbrengen mogelijk is, in het UDW op te nemen.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 117 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het bevoegde douanekantoor kan ontheffing verlenen voor het indienen van een summiere aangifte bij binnenbrengen met betrekking tot goederen waarvoor, vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van die aangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag is ingediend. Deze aangifte tot tijdelijke opslag dient ten minste de voor de summiere aangifte bij binnenbrengen benodigde gegevens te bevatten. Totdat de aangegeven goederen overeenkomstig artikel 124 bij de douane zijn aangebracht, heeft de aangifte tot tijdelijke opslag de status van summiere aangifte bij binnenbrengen.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 118 – lid 1 – inleidend gedeelte en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

In geval van wijziging van het normenkader van de Werelddouaneorganisatie wordt de Commissie gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 tot wijziging van de procedurele regels voor de indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen, als bedoeld in artikel 115 bis.

(a) de procedurele regels voor de indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen;

 

Motivering

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte bij binnenbrengen wordt ingediend. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw) – inleidend gedeelte (nieuw) en letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

 

(a) de gevallen, met uitzondering van de in artikel 114, lid 2, bedoelde, waarin en de voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend van de verplichting tot indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen of die verplichting kan worden aangepast;

Motivering

Er mag niet van worden uitgegaan dat de zinsnede "procedurele regels voor de indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen" onder a) enigerlei machtiging inhoudt voor het toekennen van bijkomende vrijstellingen of het aanpassen van de verplichting tot indiening van een dergelijke ENS-aangifte.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 124 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De persoon die de goederen aanbrengt, verwijst naar de voor deze goederen ingediende summiere aangifte bij binnenbrengen of douaneaangifte, tenzij een dergelijke aangifte niet moet worden ingediend.

3. De persoon die de goederen aanbrengt, verwijst naar de voor deze goederen ingediende summiere aangifte bij binnenbrengen of douaneaangifte, dan wel aangifte tot tijdelijke opslag, tenzij een summiere aangifte bij binnenbrengen niet moet worden ingediend.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 124 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Indien niet-Uniegoederen die bij de douane worden aangebracht, niet zijn gedekt door een summiere aangifte bij binnenbrengen, dient de houder van de goederen onmiddellijk een dergelijke aangifte of, in plaats daarvan, een douaneaangifte in, tenzij een summiere aangifte bij binnenbrengen niet vereist is.

4. Indien niet-Uniegoederen die bij de douane worden aangebracht, niet zijn gedekt door een summiere aangifte bij binnenbrengen, dient een van de in artikel 114 bedoelde personen onmiddellijk een summiere aangifte bij binnenbrengen in of een douaneaangifte dan wel een aangifte tot tijdelijke opslag die de summiere aangifte bij binnenbrengen vervangt, tenzij een summiere aangifte bij binnenbrengen niet vereist is.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 125 bis

 

Tijdelijke opslag van goederen

 

In de volgende gevallen worden niet-Uniegoederen, behalve wanneer zij onder een douaneregeling worden geplaatst, onder de regeling tijdelijke opslag geplaatst vanaf het tijdstip waarop zij bij de douane zijn aangebracht:

 

(a) wanneer goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, onmiddellijk bij aankomst bij de douane worden aangebracht overeenkomstig artikel 124;

 

(b) wanneer goederen bij het douanekantoor van bestemming in het douanegebied van de Unie worden aangebracht overeenkomstig de voorschriften inzake de regeling douanevervoer;

 

(c) wanneer goederen vanuit een vrije zone een ander deel van het douanegebied van de Unie binnenkomen.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 125 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 125 ter

 

Aangifte tot tijdelijke opslag

 

1. Niet-Uniegoederen die bij de douane worden aangebracht worden gedekt door een aangifte tot tijdelijke opslag die alle bijzonderheden bevat die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de bepalingen ten aanzien van tijdelijke opslag.

 

2. De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door een van de in artikel 124, lid 1 of lid 2, genoemde personen ingediend, ten laatste op het moment dat de goederen bij de douane worden aangebracht.

 

3. De aangifte tot tijdelijke opslag bevat een verwijzing naar een willekeurige summiere aangifte bij binnenbrengen die voor de bij de douane aangebrachte goederen is ingediend, behalve indien deze goederen reeds in tijdelijke opslag zijn geplaatst of onder een douaneregeling zijn geplaatst en het douanegebied van de Unie niet hebben verlaten.

 

4. De aangifte tot tijdelijke opslag kan ook in één van de onderstaande vormen geschieden:

 

(a) een verwijzing naar een willekeurige summiere aangifte bij binnenbrengen die is ingediend voor de betrokken goederen, aangevuld met de gegevens van een aangifte tot tijdelijke opslag;

 

(b) een manifest of ander vervoerdocument, mits dit de gegevens van een aangifte tot tijdelijke opslag bevat, waaronder een verwijzing naar een willekeurige summiere aangifte bij binnenbrengen voor de betrokken goederen;

 

(c) de aangifte voor douanevervoer, wanneer niet-Uniegoederen die volgens een douanevervoersprocedure worden vervoerd, bij de douane worden aangebracht op een bestemmingskantoor binnen het douanegebied van de Unie.

 

5. Douaneautoriteiten kunnen ermee instemmen dat systemen voor handels-, haven- of vervoersinformatie worden gebruikt voor de indiening van een aangifte tot tijdelijke opslag, mits deze de benodigde gegevens voor een dergelijke aangifte bevatten en dat deze gegevens beschikbaar zijn overeenkomstig lid 2.

 

6. De artikelen op 158 tot en met 163 zijn van toepassing op de verificatie van de aangifte tot tijdelijke opslag.

 

7. De aangifte tot tijdelijke opslag kan ook worden gebruikt voor:

 

(a) het bericht van aankomst, als bedoeld in artikel 119;

 

(b) het aanbrengen van de goederen bij de douane, zoals bedoeld in artikel 124, voor zover dit voldoet aan de voorwaarden die in die bepalingen zijn vastgelegd.

 

8. Een aangifte tot tijdelijke opslag is niet vereist indien, ten laatste op het moment van het aanbrengen bij de douane, de douanestatus van Uniegoederen is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 130 tot en met 133.

 

9. De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door de douaneautoriteiten bewaard, teneinde te kunnen verifiëren dat de goederen waarop deze aangifte betrekking heeft, vervolgens onder een douaneprocedure worden geplaatst overeenkomstig artikel 126.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 125 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 125 quater

 

Wijziging en ongeldigmaking van een aangifte tot tijdelijke opslag

 

1. Aan de aangever kan, op diens aanvraag, toestemming worden gegeven een of meer gegevens in de aangifte tot tijdelijke opslag te wijzigen nadat deze is ingediend.

 

Wijziging is niet meer mogelijk na een van de volgende feiten:

 

(a) de douaneautoriteiten hebben de persoon die de aangifte heeft ingediend, in kennis gesteld van hun voornemen de goederen te controleren;

 

(b) de douaneautoriteiten hebben geconstateerd dat de gegevens van de aangifte onjuist zijn;

 

(c) de goederen zijn bij de douane aangebracht.

 

2. Indien de goederen waarvoor een aangifte tot tijdelijke opslag is ingediend, niet bij de douane zijn aangebracht, maken de douaneautoriteiten die aangifte ongeldig:

 

(a) op aanvraag van de aangever; en

 

(b) binnen een specifieke termijn nadat de aangifte is ingediend.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 125 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 125 quinquies

 

Voorwaarden en verantwoordelijkheden voor de tijdelijke opslag van goederen

 

1. Goederen in tijdelijke opslag worden alleen in opslagruimten voor tijdelijke opslag bewaard overeenkomstig artikel 125 sexies, of, indien gerechtvaardigd, op andere door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen.

 

2. Onverminderd artikel 120, lid 2, mogen goederen in tijdelijke opslag geen andere behandelingen ondergaan dan die welke tot doel hebben deze goederen in ongewijzigde staat te behouden, zonder dat de presentatie of de technische kenmerken ervan worden gewijzigd.

 

3. De persoon die de goederen aanbrengt overeenkomstig artikel 124, leden 1 en 2, is verantwoordelijk voor:

 

(a) het verzekeren dat de goederen in tijdelijke opslag niet aan het douanetoezicht worden onttrokken;

 

(b) het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de bewaring van goederen in tijdelijke opslag.

 

De houder van de vergunning als bedoeld in artikel 125 sexies is overeenkomstig lid 1 verantwoordelijk voor de goederen die in zijn opslagruimten voor tijdelijke opslag zijn geplaatst.

 

4. Indien goederen om enigerlei reden niet langer in tijdelijke opslag kunnen worden gehouden, nemen de douaneautoriteiten onverwijld alle nodige maatregelen om de situatie van deze goederen te regulariseren overeenkomstig de artikelen 167, 168 en 169.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 125 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 125 sexies

 

Vergunning voor het beheer van een opslagruimte voor tijdelijke opslag

 

1. Voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag is een vergunning van de douaneautoriteiten vereist. Een dergelijke vergunning is niet vereist indien de beheerder van de tijdelijke opslagruimte de douaneautoriteit zelf is.

 

De voorwaarden waaronder het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag is toegestaan, worden in de vergunning vastgesteld.

 

2. Tenzij anders is bepaald , wordt de in lid 1 bedoelde vergunning slechts verleend aan personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

(a) zij zijn in het douanegebied van de Unie gevestigd;

 

(b) zij bieden de nodige waarborgen voor het goede gebruik van de regeling;

 

(c) zij stellen zekerheid overeenkomstig artikel 77.

 

Een geautoriseerde marktdeelnemer die gebruik mag maken van douanevereenvoudigingen, wordt geacht aan de in de eerste alinea, onder b), vastgestelde voorwaarde te voldoen, voor zover bij de verlening van de vergunning rekening is gehouden met het beheer van opslagruimten voor tijdelijk opslag.

 

3. De in lid 1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien de douaneautoriteiten douanetoezicht kunnen uitoefenen zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in verhouding staan tot de economische behoeften.

 

4. De houder van de vergunning voert een passende administratie in een door de douaneautoriteiten goedgekeurde vorm.

 

Aan de hand van de informatie en de gegevens in die administratie moeten de douaneautoriteiten in staat zijn toezicht uit te oefenen op het beheer van de ruimten voor tijdelijke opslag, met name wat de identificatie, de douanestatus en het verkeer van de opgeslagen goederen betreft.

 

Een geautoriseerde marktdeelnemer die gebruik mag maken van douanevereenvoudigingen, wordt geacht aan de in de tweede alinea vastgestelde verplichting te voldoen, voor zover zijn administratie adequaat is met het oog op de tijdelijke opslag.

 

5. De douaneautoriteiten kunnen de houder van de vergunning toestaan goederen in tijdelijke opslag te verplaatsen tussen verschillende opslagruimten voor tijdelijke opslag, op voorwaarde dat deze verplaatsingen het frauderisico niet doen toenemen.

 

Indien goederen in tijdelijke opslag naar een opslagruimte voor tijdelijke opslag worden verplaatst die onder een andere vergunning valt, dient de houder van deze vergunning overeenkomstig artikel 125 ter een nieuwe aangifte tot tijdelijke opslag in en wordt overeenkomstig artikel 125 quinquies, lid 3, tweede alinea, verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag van de betrokken goederen.

 

Bij een economische behoefte en op voorwaarde dat het douanetoezicht niet wordt gehinderd, kunnen de douaneautoriteiten toestemming geven voor de opslag van Uniegoederen in een tijdelijke opslagruimte. Deze goederen worden niet als goederen in tijdelijke opslag beschouwd.

 

6. De houder van de vergunning komt zijn verplichtingen na en de douaneautoriteiten houden hierop toezicht.

 

7. De houder van de vergunning stelt de douaneautoriteiten in kennis van elk feit dat zich na afgifte van de vergunning voordoet en dat gevolgen kan hebben voor de handhaving of de inhoud van de vergunning.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Titel 4 – hoofdstuk 2 – afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Formaliteiten na het aanbrengen

Tijdelijke opslag van goederen

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 126 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verplichting tot plaatsing van niet-Uniegoederen onder een douaneregeling

Verplichting tot plaatsing van goederen in tijdelijke opslag onder een douaneregeling

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Artikel 126 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd de artikelen 167, 168 en 169 worden bij de douane aangebrachte niet-Uniegoederen onder een douaneregeling geplaatst.

1. Niet-Uniegoederen in tijdelijke opslag worden onder een douaneregeling geplaatst of binnen een bepaalde termijn heruitgevoerd.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Artikel 126 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Tenzij anders is bepaald, staat het de aangever vrij de douaneregeling te kiezen waaronder hij de goederen, op de voorwaarden van die regeling, ongeacht aard of hoeveelheid dan wel land van oorsprong, verzending of bestemming, wenst te plaatsen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Artikel 126 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 126 bis

 

Goederen die worden geacht in tijdelijke opslag te zijn geplaatst

 

1. Tenzij goederen onmiddellijk onder een douaneregeling worden geplaatst waarvoor een douaneaangifte is aanvaard, dan wel in een vrije zone zijn geplaatst, worden bij de douane aangebrachte niet-Uniegoederen geacht overeenkomstig artikel 203 onder tijdelijke opslag te zijn geplaatst.

 

2. Onverminderd de in artikel 114, lid 3, vastgestelde verplichting en de uitzonderingen en de ontheffing waarin de bij artikel 114, lid 2, vastgestelde maatregelen voorzien, wordt, indien wordt geconstateerd dat bij de douane aangebrachte niet-Uniegoederen niet zijn gedekt door een summiere aangifte bij binnenbrengen, door de houder van de goederen onmiddellijk een dergelijke aangifte ingediend.

Motivering

Voorgesteld wordt het oude artikel 98 van Verordening (EG) nr. 450/2008 (gemoderniseerd douanewetboek) weer op te nemen. Dit artikel is in de UDW-herschikking geschrapt, hoewel er nog steeds door middel van aanbrenging goederen onder tijdelijke opslag worden geplaatst.

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Artikel 129 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) de bepaalde termijn voor heruitvoer zoals bedoeld in artikel 126, lid 1.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Artikel 134 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor alle goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, met uitzondering van de regeling vrije zone en de regeling tijdelijke opslag, moet een douaneaangifte tot plaatsing onder de desbetreffende regeling worden gedaan.

1. Voor alle goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, met uitzondering van de procedure vrije zone, moet een douaneaangifte tot plaatsing onder de desbetreffende regeling worden gedaan.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Artikel 137

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 137

Schrappen

Toekenning van uitvoeringsbevoegdheden

 

De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling maatregelen vast betreffende de in artikel 135, lid 2, bedoelde officiële openingstijden. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 244, lid 4, bedoelde onderzoeksprocedure.

 

Motivering

Hier wordt schrapping voorgesteld met het oog op het bepaalde in artikel 135, lid 2, inzake de internationale verplichtingen van de Unie met betrekking tot de werking van douanekantoren (officiële openingstijden, rekening houden met de aard van de verkeers- en handelsstromen) en het proportionaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat beschikkingen/bepalingen op het meest geëigende niveau moeten worden vastgesteld (de 27 lidstaten zijn beter geïnformeerd over lokale geografische, vervoers- en handelsomstandigheden).

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Artikel 138 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De douaneautoriteiten kunnen een persoon vergunning geven om bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar hij is gevestigd, een douaneaangifte in te dienen voor goederen die bij een ander douanekantoor bij de douane worden aangebracht. In dergelijke gevallen wordt de douaneschuld geacht te zijn ontstaan bij het douanekantoor waar de douaneaangifte wordt ingediend .

1. De douaneautoriteiten kunnen een geautoriseerde marktdeelnemer aan wie overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder a) en b), een vergunning is verleend, vergunning geven om bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar hij is gevestigd, een douaneaangifte in te dienen voor goederen die bij een ander douanekantoor bij de douane worden aangebracht. In dergelijke gevallen wordt de douaneschuld geacht te zijn ontstaan bij het douanekantoor waar de douaneaangifte wordt ingediend of beschikbaar wordt gesteld.

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Artikel 138 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het douanekantoor waar de douaneaangifte wordt gedaan , vervult de formaliteiten voor de verificatie van de aangifte en de invordering van het met een douaneschuld overeenkomende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten .

2. Het douanekantoor waar de douaneaangifte wordt gedaan of beschikbaar wordt gesteld, vervult de formaliteiten voor de verificatie van de aangifte, de invordering van het met een douaneschuld overeenkomend bedrag aan invoer- of uitvoerrechten en de vrijgave van de goederen, rekening houdend met de van dat kantoor ontvangen informatie.

Motivering

In aansluiting op het voorstel van de rapporteur om terug te grijpen op het oorspronkelijke artikel 106 van het GDW, dat bepaalt dat het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen toestaat of weigert en het douanekantoor van aanbrengen alleen een veiligheids- en zekerheidscontrole verricht, aangezien er vanuit wordt gegaan dat een gecentraliseerde vrijmaking een bijdrage levert aan de vereenvoudiging van de procedures, moet duidelijk worden gesteld dat het mogelijk is om zowel fysiek de vereiste documenten te presenteren, of hiertoe, bijvoorbeeld elektronisch, toegang te bieden.

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Artikel 138 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het douanekantoor waar de goederen worden aangebracht, verricht, onverminderd zijn eigen controles, ieder onderzoek waarom op terechte gronden wordt verzocht door het douanekantoor waar de douaneaangifte is gedaan.

3. Het douanekantoor waar de goederen worden aangebracht, verricht, onverminderd zijn eigen controles voor beveiligings- en veiligheidsdoeleinden, ieder onderzoek waarom op terechte gronden wordt verzocht door het douanekantoor waar de douaneaangifte is gedaan, en staat de vrijgave van de goederen toe, rekening houdend met de van dat kantoor ontvangen informatie.

Motivering

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het gemoderniseerde douanewetboek, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3, van de UDW-herschikking. Dit amendement houdt daarom verband met amendement 28 van de rapporteur op artikel 138, lid 2.

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Artikel 138 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze douanekantoren wisselen de voor de vrijgave van de goederen benodigde informatie uit. Het douanekantoor waar de goederen worden aangebracht, staat de vrijgave van de goederen toe.

Schrappen

Motivering

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het gemoderniseerde douanewetboek, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3. Dit amendement houdt daarom verband met amendement 28 van de rapporteur op artikel 138, lid 2, en amendement 29 op artikel 138, lid 3, van de UDW-herschikking.

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Artikel 144 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In bepaalde gevallen wordt ontheffing van de verplichting tot indiening van een aanvullende aangifte verleend.

2. Een aanvullende aangifte is niet vereist:

 

(a) wanneer goederen onder een regeling douane-entrepot worden geplaatst;

 

(b) wanneer goederen onder een bijzondere procedure worden geplaatst, mits:

 

i) twee of meer vergunningen voor een bijzondere procedure aan dezelfde persoon zijn verleend;

 

ii) de bijzondere procedure als bedoeld in punt i) is gezuiverd door plaatsing van de goederen onder de daaropvolgende douaneregeling in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever;

 

(c) wanneer de vereenvoudigde aangifte goederen betreft waarvan de waarde en hoeveelheid onder de statistische drempel liggen;

 

(d) wanneer de vereenvoudigde aangifte reeds alle gegevens voor de betrokken douaneprocedure bevat;

 

(e) wanneer de vereenvoudigde aangifte niet door inschrijving in de administratie van de aangever geschiedt.

Motivering

Bij de vermelding van uitzonderingen op de verplichting een aanvullende verklaring in te dienen, verdient het de voorkeur de gevallen expliciet in het basisbesluit op te nemen.

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Artikel 145 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de gevallen waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting tot indiening van een aanvullende aangifte overeenkomstig artikel 144, lid 2.

Schrappen

Motivering

Aangezien de uitzonderingen op de verplichting een aanvullende verklaring in te dienen expliciet in het basisbesluit zijn opgenomen, kan de bepaling van deze letter betreffende de delegatie van bevoegdheden wegvallen.

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Artikel 146 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) personen die een douaneaangifte indienen in een land met een grondgebied dat naast het douanegebied van de Unie ligt, in een douanekantoor in de onmiddellijke nabijheid van dit douanegebied, op voorwaarde dat dit land deze gunst ook verleent aan personen die in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

Motivering

Bij de vermelding van uitzonderingen op de verplichting dat de aangever op het douanegebied gevestigd moet zijn, verdient het de voorkeur de gevallen expliciet in het basisbesluit op te nemen.

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Artikel 146 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Er kan in andere dan de in lid 3 bepaalde gevallen ontheffing worden verleend van het vereiste dat de aangever in het douanegebied van de Unie moet zijn gevestigd.

Schrappen

Motivering

Aangezien de uitzonderingen op de verplichting dat aangevers in het douanegebied zijn gevestigd, expliciet in het basisbesluit zijn opgenomen, kan deze bepaling betreffende de delegatie van bevoegdheden wegvallen.

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Artikel 148 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Douaneaangiften die aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoen, worden onmiddellijk door de douaneautoriteiten aanvaard, voor zover de desbetreffende goederen bij de douane zijn aangebracht.

1. Douaneaangiften die aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoen, worden onmiddellijk door de douaneautoriteiten aanvaard, voor zover de desbetreffende goederen bij de douane zijn aangebracht of ten genoegen van de douaneautoriteiten in een voorafgaande kennisgeving worden gemeld en vervolgens voor douanecontrole beschikbaar worden gesteld.

 

Indien de aangifte geschiedt door middel van inschrijving in de administratie van de aangever en toegang van de douaneautoriteiten tot deze gegevens, wordt de aangifte geacht te zijn aanvaard op het tijdstip van inschrijving van de goederen in de administratie. De douaneautoriteiten kunnen de aangever, onverminderd diens wettelijke verplichtingen of de toepassing van beveiligings- en veiligheidscontroles, ontheffen van de verplichting de goederen aan te brengen of beschikbaar te stellen voor douanecontrole.

Motivering

Het Commissievoorstel schrijft voor dat goederen alleen vrijgegeven kunnen worden of op een andere wijze voor een controle kunnen worden geselecteerd nadat ze op het douanegebied van de Unie zijn aangekomen. Dit zou voor aanzienlijke vertragingen zorgen op het punt waar de goederen de EU binnenkomen. Handelaren met de status van geautoriseerde marktdeelnemer moeten een kennisgeving van vrijgave of controle van goederen kunnen krijgen voordat zij in de EU aankomen.

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Artikel 154 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De douaneautoriteiten kunnen een persoon, op diens aanvraag, vergunning geven om een douaneaangifte in te dienen in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever, op voorwaarde dat de douaneautoriteiten toegang hebben tot deze gegevens in het elektronische systeem van de aangever.

1. De douaneautoriteiten kunnen een persoon, op diens aanvraag, vergunning geven om een douaneaangifte in te dienen in de vorm van een inschrijving in de administratie van de aangever, op voorwaarde dat de douaneautoriteiten toegang hebben tot deze gegevens in het elektronische systeem van de aangever in het kader van de controles achteraf overeenkomstig artikel 41.

Motivering

In de verordening moeten specifieke voorschriften worden opgenomen voor het toestaan van de vrijgave van goederen door middel van een inschrijving in de bedrijfsadministratie en voor de uitvoering. Daartoe behoort ook de toegang van de douaneautoriteiten tot de elektronische gegevensverwerkingssystemen van bedrijven. In het kader van de bijzondere procedures worden de douaneautoriteiten door de houder van de vergunning op de hoogte gehouden van de invoerprocedures (algemene informatie). De gegevens worden geverifieerd door middel van controles achteraf (audits). De douaneautoriteiten hoeven geen toegang te hebben tot het bedrijfssysteem van ondernemingen.

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Artikel 154 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De douaneautoriteiten kunnen, op aanvraag, ontheffing verlenen van de verplichting om de goederen aan te brengen.

2. De douaneautoriteiten kunnen, op aanvraag, ontheffing verlenen van de verplichting om de goederen overeenkomstig artikel 124, lid 1, aan te brengen. Deze ontheffing wordt overeenkomstig artikel 154, lid 1, in de administratie van de aangever ingeschreven.

Motivering

In de verordening moeten specifieke voorschriften worden opgenomen voor het toestaan van de vrijgave van goederen door middel van een inschrijving in de bedrijfsadministratie en voor de uitvoering. Daartoe behoort ook de toegang van de douaneautoriteiten tot de elektronische gegevensverwerkingssystemen van bedrijven. In het kader van de bijzondere procedures worden de douaneautoriteiten door de houder van de vergunning op de hoogte gehouden van de invoerprocedures (algemene informatie). De gegevens worden geverifieerd door middel van controles achteraf (audits). De douaneautoriteiten hoeven geen toegang te hebben tot het bedrijfssysteem van ondernemingen.

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Artikel 154 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De douaneaangifte wordt geacht te zijn aanvaard op het tijdstip van inschrijving van de goederen in de administratie.

3. De douaneaangifte wordt geacht te zijn aanvaard en de goederen worden geacht te zijn vrijgegeven op het tijdstip van inschrijving van de goederen in de administratie.

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Artikel 154 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De in lid 1 bedoelde houder van de vergunning voldoet aan de criteria zoals vermeld in artikel 22, onder a) tot en met d).

Motivering

Met dit amendement wordt ernaar gestreefd dat als minimumvereiste rekening wordt gehouden met de criteria voor geautoriseerde marktdeelnemers, teneinde het systeem betrouwbaarder te maken.

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Artikel 180 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) opslag, inhoudende tijdelijke opslag, douane-entrepot en vrije zones;

(b) opslag, inhoudende douane-entrepot en vrije zones;

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  103

Voorstel voor een verordening

Artikel 181 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) het beheer van een opslagruimte voor tijdelijke opslag of opslag in een douane-entrepot, tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douaneautoriteit zelf.

(b) het beheer van een opslagruimte voor opslag in een douane-entrepot, tenzij de opslagruimte wordt beheerd door de douaneautoriteit zelf.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening

Artikel 181 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een geautoriseerd marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen wordt geacht aan de onder b) vastgestelde voorwaarden te voldoen voor zover bij de verlening van de vergunning rekening is gehouden met de activiteit in het kader van de betrokken bijzondere regeling.

Behoudens de bijkomende voorwaarden die voor de betrokken procedure gelden, en mits er geen latere wijziging is opgetreden in de gegevens die al zijn verstrekt in het kader van de toekenning van de status van geautoriseerd marktdeelnemer, worden geautoriseerde marktdeelnemers geacht aan de onder b) vastgestelde voorwaarden te voldoen en zijn geen verdere controles vereist.

Motivering

Wie de status van geautoriseerd marktdeelnemer heeft en zich aan de voorschriften houdt, moet maximaal van vereenvoudigingen kunnen profiteren: als eenmaal aan de voorwaarden is voldaan, mag geen hertoetsing plaatsvinden van de criteria voor het gebruikmaken van vereenvoudigingen bij officiële handelingen. In de UDW-herschikking wordt een verband gelegd tussen de criteria waaraan moet worden voldaan om een speciale procedure te mogen volgen, en de status van geautoriseerd marktdeelnemer. Daardoor wordt deze status gedevalueerd en gaan de kosten omhoog, met name voor kmo's.

Amendement  105

Voorstel voor een verordening

Artikel 196 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de plaatsing van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer en betreffende de beëindiging van die regeling.

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de plaatsing van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer en betreffende de beëindiging van die regeling, zoals het gebruik van een via een systeem voor de uitwisseling van gegevens doorgestuurd manifest als aangifte voor douanevervoer door luchtvaart- of scheepvaartmaatschappijen die een aanzienlijk aantal vluchten of reizen tussen de lidstaten maken.

Motivering

Het gebruik van elektronische manifesten voldoet volledig aan de vereisten zowel voor elektronische aangifte als voor de aanbrenging van goederen. Het komt overeen met het concept van aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, dat centraal stond bij de modernisering van de douanewetgeving in Europa.

Amendement  106

Voorstel voor een verordening

Artikel 198 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de regels voor het verlenen van de vergunning als bedoeld in artikel 196, lid 4;

(b) de regels voor het verlenen van de vergunning om op te treden als geautoriseerd verzender of geautoriseerd ontvanger alsmede het gebruik van speciale zegels, en de regels voor vereenvoudigde douanevervoersprocedures voor verplaatsingen door de lucht en over de zee als bedoeld in artikel 196, lid 4;

Motivering

-          Onder b): de vereenvoudigde douanevervoersprocedures voor verplaatsingen door de lucht en over de zee dienen ons inziens in het UDW te worden gehandhaafd;

-          Onder c): artikel 196, lid 5, kan vervallen, omdat de verplichtingen van de houder van de vergunning evenals de verplichting van de douane om naleving te waarborgen worden geregeld in of althans kunnen worden ontleend aan titel 1, hoofdstuk 1, bv. artikel 5, lid 3, en artikel 5, lid 24. Het punt c) is daarom overbodig en kan worden geschrapt.

Amendement  107

Voorstel voor een verordening

Artikel 199 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij een economische behoefte en op voorwaarde dat het douanetoezicht niet wordt gehinderd, kunnen de douaneautoriteiten vergunning geven voor de opslag van Uniegoederen in een opslagruimte voor tijdelijke opslag of in een douane-entrepot. Die goederen worden geacht zich niet onder de regeling tijdelijke opslag of douane-entrepot te bevinden.

3. Bij een economische behoefte en op voorwaarde dat het douanetoezicht niet wordt gehinderd, kunnen de douaneautoriteiten vergunning geven voor de opslag van Uniegoederen in een douane-entrepot. Die goederen worden geacht zich niet onder de regeling douane-entrepot te bevinden.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  108

Voorstel voor een verordening

Artikel 200 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) goederen onder de regeling tijdelijke opslag of douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken;

(a) goederen onder de regeling douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken;

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  109

Voorstel voor een verordening

Artikel 200 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag of douane-entrepot;

(b) de verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit de opslag van de goederen onder de regeling douane-entrepot;

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  110

Voorstel voor een verordening

Artikel 200 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden die in de vergunning voor het beheer van een douane-entrepot of voor het beheer van opslagruimten voor tijdelijke opslag zijn vastgesteld.

(c) wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden die in de vergunning voor het beheer van een douane-entrepot zijn vastgesteld.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  111

Voorstel voor een verordening

Artikel 200 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De houder van de regeling is gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van de goederen onder de regeling tijdelijke opslag of douane-entrepot.

3. De houder van de regeling is gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van de goederen onder de regeling douane-entrepot.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  112

Voorstel voor een verordening

Artikel 203 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In de volgende gevallen worden niet-Uniegoederen geacht onder de regeling tijdelijke opslag te zijn geplaatst op het tijdstip waarop zij bij de douane zijn aangebracht, tenzij zij onder een andere douaneregeling zijn geplaatst:

1. De volgende niet-Uniegoederen worden geacht door de houder van de goederen voor de regeling tijdelijke opslag te zijn aangegeven op het tijdstip waarop zij bij de douane zijn aangebracht, tenzij zij voor een andere douaneregeling zijn aangegeven:

(a) wanneer goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, onmiddellijk bij aankomst bij de douane worden aangebracht overeenkomstig artikel 124;

(a) goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, met uitzondering van die welke rechtstreeks een vrije zone worden binnengebracht;

(b) wanneer goederen bij het douanekantoor van bestemming in het douanegebied van de Unie worden aangebracht overeenkomstig de voorschriften inzake de regeling douanevervoer;

(b) goederen die vanuit een vrije zone een ander deel van het douanegebied van de Unie worden binnengebracht;

(c) wanneer goederen vanuit een vrije zone een ander deel van het douanegebied van de Unie  binnenkomen.

(c) goederen ten aanzien waarvan de regeling extern douanevervoer is beëindigd.

 

De douaneaangifte wordt geacht te zijn ingediend en door de douaneautoriteiten te zijn aanvaard op het tijdstip waarop de goederen bij de douane zijn aangebracht.

Motivering

Voormalig artikel 151, lid 1, van het gemoderniseerde douanewetboek;in dit amendement worden de aangifte en de aanvaarding daarvan gedefinieerd. Het door middel van aanbrenging onder de procedure plaatsen van goederen moet worden geregeld in titel IV, hoofdstuk 2, afdeling 3 (artikel 126 bis).

Amendement  113

Voorstel voor een verordening

Artikel 203 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De houder van de goederen dient een aangifte tot tijdelijke opslag in ten laatste op het tijdstip waarop zij bij de douane worden aangebracht overeenkomstig lid 1.

2. De summiere aangifte bij binnenbrengen, of een document voor douanevervoer ter vervanging daarvan, vormt de aangifte voor de regeling tijdelijke opslag.

Die aangifte kan door de douaneautoriteiten worden gewijzigd, ongeldig gemaakt en geverifieerd.

Artikel 149 is op dergelijke aangiften van toepassing nadat de goederen zijn aangebracht.

Motivering

De eis van een bijkomende aangifte voor de regeling tijdelijke opslag is niet gerechtvaardigd. De summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS), of een document voor douanevervoer ter vervanging daarvan, voldoet aan de eisen die gelden voor de aangifte voor de opslagregeling. Aanvullende gegevens die redelijkerwijze vereist zijn voor opslag onder douanetoezicht, kunnen en moeten deel uitmaken van de kennisgeving bij het aanbrengen van de goederen. Wijziging van de aangifte valt onder de regels voor douaneaangiften, aangezien de ENS niet langer als een dergelijke aangifte kan dienen.

Amendement  114

Voorstel voor een verordening

Artikel 218 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Resten en afvallen van de vernietiging van onder de regeling bijzondere bestemming geplaatste goederen worden geacht onder de regeling tijdelijke opslag te zijn geplaatst.

5. Resten en afvallen van de vernietiging van onder de regeling bijzondere bestemming geplaatste goederen worden geacht zich in tijdelijke opslag te bevinden.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  115

Voorstel voor een verordening

Artikel 228 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) in andere gevallen die naar behoren zijn gerechtvaardigd door het soort vervoer of die voortvloeien uit verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten.

(c) in andere gevallen die naar behoren zijn gerechtvaardigd door het soort vervoer of het soort goederen of die voortvloeien uit verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten.

Motivering

Een vrijstelling geldt niet alleen voor het soort vervoer, maar ook voor verschillende soorten goederen, bijvoorbeeld elektriciteit.

Amendement  116

Voorstel voor een verordening

Artikel 228 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) in het geval van goederen die door een geautoriseerde marktdeelnemer worden uitgevoerd.

Motivering

In de toekomst zal de status van geautoriseerd marktdeelnemer een cruciale rol spelen en het is daarom zeer belangrijk om hier tot werkelijke vereenvoudigingen te komen. Betrouwbare marktdeelnemers die de voorschriften in acht te nemen moeten maximaal profijt kunnen trekken van de vereenvoudigingen die voor een geautoriseerd marktdeelnemer gelden. Om deze reden zijn de uitzonderingen voor geautoriseerde marktdeelnemers op het punt van aangiften vóór vertrek van fundamenteel belang; zij moeten als essentiële elementen worden gekwalificeerd en duidelijk in het basisbesluit worden opgenomen.

Amendement  117

Voorstel voor een verordening

Artikel 230 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij de vaststelling van de in de eerste alinea bedoelde gedelegeerde handelingen houdt de Commissie rekening met de lasten die als gevolg daarvan aan de marktdeelnemers worden opgelegd.

Motivering

In de resolutie van 1 december 2011 werd voorgesteld voor kleine zendingen vrijstellingsbedragen in te voeren die in de gehele EU op uniforme wijze zijn geregeld, de zogenaamde" mondelinge douaneaangifte". Deze aanvulling wordt voorgesteld om de Commissie in het kader van de gedelegeerde handelingen de mogelijkheid te bieden voor een dergelijke regeling.

Amendement  118

Voorstel voor een verordening

Artikel 233 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De bevoegde autoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de regeling uitvoer en in verband met het doel van die regeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de economische belangen van de marktdeelnemer.

Motivering

In de resolutie van 1 december 2011 werd voorgesteld voor kleine zendingen vrijstellingsbedragen in te voeren die in de gehele EU op uniforme wijze zijn geregeld, de zogenaamde" mondelinge douaneaangifte". Deze aanvulling wordt voorgesteld om de Commissie in het kader van de gedelegeerde handelingen de mogelijkheid te bieden voor een dergelijke regeling.

Amendement  119

Voorstel voor een verordening

Artikel 234

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan de gevallen waarin de uitvoerformaliteiten gelden overeenkomstig artikel 233, lid 3.

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

 

(a) de voorschriften die gelden voor de regeling uitvoer;

 

(b) de gevallen waarin de uitvoerformaliteiten gelden overeenkomstig artikel 233, lid 3;

 

(c) de voorschriften voor het verlenen van de vergunning als bedoeld in artikel 233, lid 4.

Motivering

Handhaving van uniforme uitvoerregels in de hele EU is essentieel voor een soepel verlopend handelsverkeer in de EU. Er kan niet van uit worden gegaan dat de voorschriften inzake de regeling uitvoer en de vereenvoudiging daarvan vallen onder de bevoegdheidsdelegatie, als bedoeld in de artikelen 232 en 234 van het Commissievoorstel.

Amendement  120

Voorstel voor een verordening

Artikel 235 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) goederen onder de regeling tijdelijke opslag die rechtstreeks worden wederuitgevoerd uit een ruimte voor tijdelijke opslag.

(c) goederen in tijdelijke opslag die rechtstreeks worden wederuitgevoerd uit een ruimte voor tijdelijke opslag.

Motivering

Het amendement is erop gericht de tijdelijke opslag van een "bijzondere douaneprocedure" te veranderen in een "status". Hiermee wordt de situatie van voor het GDW hersteld.

Amendement  121

Voorstel voor een verordening

Artikel 236 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De summiere aangifte bij uitgaan wordt door een van de volgende personen ingediend:

 

(a) de persoon die de goederen buiten het douanegebied van de Unie brengt of die zich met het vervoer van de goederen uit het douanegebied van de Unie belast;

 

(b) de exporteur of verzender of een andere persoon in wiens naam of ten behoeve van wie de onder a) bedoelde persoon handelt;

 

(c) eenieder die in staat is de goederen bij de bevoegde douaneautoriteiten aan te brengen of te doen aanbrengen.

Motivering

Het bepalen van de persoon die een summiere aangifte bij uitgaan moet indienen. is een essentieel onderdeel van het UDW dat in het UDW zelf, overeenkomstig artikel 290 VWEU, moet worden opgenomen.

Amendement  122

Voorstel voor een verordening

Artikel 236 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. De douaneautoriteiten kunnen in de gevallen zoals bedoeld in artikel 228, lid 2, onder c), vrijstelling verlenen van de verplichting tot indiening van een summiere aangifte bij uitgaan.

Motivering

Er is geen juridische kapstok voor de vrijstelling van de verplichting tot indiening van de summiere aangifte bij uitgaan. Daarom wordt een verwijzing naar artikel 228, lid 2, onder c), opgenomen.

Amendement  123

Voorstel voor een verordening

Artikel 236 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater. Een summiere aangifte bij uitgaan wordt ingediend bij het douanekantoor van uitgang. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de summiere aangifte bij uitgaan wordt ingediend bij een ander douanekantoor, mits dit kantoor de benodigde gegevens onmiddellijk elektronisch doorgeeft aan of ter beschikking stelt aan het douanekantoor van uitgang.

Motivering

Deze bepaling maakt duidelijk bij welk douanekantoor de summiere aangifte bij uitgaan moet worden ingediend.

Amendement  124

Voorstel voor een verordening

Artikel 237 – lid 1 – alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wijziging is echter niet meer mogelijk wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan:

 

(a) de douaneautoriteiten hebben de persoon die de summiere aangifte heeft ingediend, in kennis gesteld van hun voornemen de goederen te controleren;

 

(b) de douaneautoriteiten hebben geconstateerd dat de betrokken gegevens onjuist zijn;

 

(c) de douaneautoriteiten hebben al toestemming gegeven om de goederen weg te voeren.

Motivering

Voorgesteld wordt artikel 181, lid 1, het GDW ongewijzigd te laten en de gevallen waarin geen verandering van de summiere aangifte bij binnenbrengen mogelijk is, in het UDW op te nemen.

Amendement  125

Voorstel voor een verordening

Artikel 239 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Het bericht van wederuitvoer wordt door een van de volgende personen ingediend:

 

(a) de persoon die de goederen buiten het douanegebied van de Unie brengt of die zich met het vervoer van de goederen uit het douanegebied van de Unie belast;

 

(b) de exporteur of verzender of een andere persoon in wiens naam of ten behoeve van wie de onder a) bedoelde persoon handelt;

 

(c) eenieder die in staat is de goederen bij de bevoegde douaneautoriteiten aan te brengen of te doen aanbrengen.

Motivering

Omdat de persoon die het bericht van wederuitvoer indient een essentieel element in de douanewetgeving vertegenwoordigt, worden regels omtrent deze persoon hier opgenomen.

Amendement  126

Voorstel voor een verordening

Artikel 243 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden, met inachtneming van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 290.

Motivering

Verwijzing naar artikel 290 VWEU.

Amendement  127

Voorstel voor een verordening

Artikel 243 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld in de artikelen 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, als bedoeld in de artikelen 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van …*. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

_____________

 

* PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen.

Motivering

Met de invoering van een termijn voor eventuele herziening kunnen formele verslagen worden opgesteld over het gebruik dat de Commissie maakt van de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement  128

Voorstel voor een verordening

Artikel 243 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad. Omdat sommige of alle bepalingen van een ontwerp van gedelegeerde handeling een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen in de wijze waarop de basisregelingen die in deze verordening zijn opgenomen vóór haar inwerkingtreding werden toegepast, zorgt de Commissie ervoor dat tijdig vóór de vaststelling behoorlijk overleg met de Raad, het Europees Parlement en het bedrijfsleven plaatsvindt en dat met hun standpunten rekening wordt gehouden alvorens een gedelegeerde handeling wordt vastgesteld, teneinde eventuele negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van de Unie te voorkomen.

Motivering

Om de voorwaarden te scheppen voor een goede uitwisseling van standpunten en te zorgen voor een passende overgangsperiode voor gedelegeerde handelingen met eventuele negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van de EU is het van belang dat de lidstaten en de betrokken belanghebbenden correct worden geraadpleegd en dat terdege rekening wordt gehouden met hun standpunten.

Amendement  129

Voorstel voor een verordening

Artikel 244 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011, met inachtneming van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 291.

Motivering

Verwijzing naar artikel 291 VWEU.

Amendement  130

Voorstel voor een verordening

Artikel 244 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure moet worden verkregen en naar dit lid wordt verwezen, wordt die procedure slechts zonder gevolg beëindigd indien daartoe door de voorzitter van het comité wordt besloten binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies.

6. De schriftelijke procedure wordt zonder gevolg beëindigd indien daartoe door de voorzitter wordt besloten of indien een lid van het comité daarom verzoekt. De voorzitter roept dan binnen een redelijke termijn het comité bijeen.

Motivering

Waarom kan alleen de voorzitter besluiten over de beëindiging van de schriftelijke procedure? Wat heeft dit voor gevolgen? Een en ander is niet in overeenstemming met artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) nr. 192/2011.

Deze bepaling luidt als volgt:

"Behoudens andersluidende bepaling in de basishandeling wordt de schriftelijke procedure zonder gevolg afgesloten, indien daar binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn door de voorzitter toe wordt beslist of door een lid van het comité om wordt verzocht. De voorzitter roept dan binnen een redelijke termijn het comité bijeen".

Het verdient aanbeveling deze bepaling in het UDW op te nemen of ernaar te verwijzen.

Amendement  131

Voorstel voor een verordening

Artikel 247 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De artikelen 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 en 245 zijn van toepassing vanaf [datum van inwerkingtreding van de herschikkingsverordening overeenkomstig artikel 246].

1. De artikelen 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, 243, 244 en 245 zijn van toepassing vanaf [datum van inwerkingtreding van de herschikkingsverordening overeenkomstig artikel 246].

  • [1]     PB C 229 van 31.7.2012, blz. 68.
  • [2]     PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

TOELICHTING

In de herschikking van het douanewetboek van de Unie (UDW) stelt de Commissie voor een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 450/2008 aan de ontwikkeling van de douane- en andere relevante wetgeving aan te passen, die verordening in overeenstemming te brengen met procedurele vereisten die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, en de toepassing ervan uit te stellen.

Als gevolg daarvan komen de meeste bepalingen van Verordening (EG) nr. 450/2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek - GDW) voor wijziging in aanmerking, ofwel doordat de tekst in overeenstemming wordt gebracht met het Verdrag van Lissabon, ofwel door de noodzakelijke aanpassing aan de verdere ontwikkeling van relevante EU-wetgeving.

Het douanewetboek is essentieel voor de werking van de interne markt en de interne markt kan alleen goed functioneren bij consequente toepassing van gemeenschappelijke, moderne douanevoorschriften en -systemen.

Om dynamische randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de groei te stimuleren en tegelijkertijd een behoorlijke uniforme goederencontrole te waarborgen, heeft de rapporteur amendementen ingediend waarmee moderne, eenvoudige douanevoorschriften op basis van geavanceerde systemen worden bevorderd en de controles zodanig worden geharmoniseerd dat een marktdeelnemer informatie slechts eenmaal hoeft te verstrekken.

De rapporteur heeft zich gehouden aan het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over herschikkingstechnieken voor besluiten door alleen amendementen in te dienen op tekst tegen een "grijze" achtergrond. Bij de indiening van amendementen op haar ontwerpverslag behoudt mevrouw Le Grip zich evenwel het recht voor nieuwe amendementen in te dienen op bepalingen die in het Commissievoorstel ongewijzigd zijn gebleven (witte achtergrond), als hierover binnen de fracties overeenstemming bestaat. In dat geval zullen Commissie en Raad onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het voornemen om die amendementen in te dienen, zoals in bovengenoemd IIA bepaald is.

Gebruik van elektronische systemen door alle lidstaten

In de UDW-herschikking stelt de Commissie voor dat aan een of meer lidstaten vrijstelling kan worden verleend van het onvoorwaardelijke, verplichte gebruik van elektronische middelen voor de gegevensuitwisseling tussen douane-instanties en marktdeelnemers. Deze verplichting is met het GDW ingevoerd. Een dergelijke maatregel zou leiden tot twee snelheden in de douaneprocessen binnen de EU, met het gevaar dat de kloof breder wordt tussen de lidstaten die willen investeren en de lidstaten die dat niet doen. Voor de marktdeelnemers zou dit betekenen dat zij bestaande processen dubbel moeten uitvoeren (op papier en elektronisch), wat voor het Europese bedrijfsleven aanzienlijke extra kosten met zich mee zou brengen. Daarom acht de rapporteur het essentieel dat het UDW in alle 27 lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast en daarmee wordt vastgehouden aan het fundamentele idee van een pan-Europees e-douanesysteem, zoals uiteengezet in het GDW. Bij wijze van uitzondering kunnen voor beperkte tijd vrijstellingen worden verleend; de criteria voor het toekennen van zo'n vrijstelling moeten in gedelegeerde handelingen nader worden omschreven.

Opwaardering van GMD-status in de UDW-herschikking

De rapporteur is van mening dat wie de status van geautoriseerd marktdeelnemer (GMD) heeft, betrouwbaar is en zich aan de voorschriften houdt, maximaal moet kunnen profiteren van vereenvoudigingen waarvan op grote schaal gebruik wordt gemaakt. Als eenmaal aan de GMD-voorwaarden is voldaan, mag geen hertoetsing plaatsvinden van de criteria voor het gebruikmaken van vereenvoudigingen bij officiële handelingen.

De koppeling tussen GMD-status en lichtere douanecontroles moet in de UDW-herschikking beter uit de verf komen. Momenteel wordt dit alleen geregeld in de GMD-richtsnoeren van de EU. De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de GMD-status zijn te essentieel om alleen via gedelegeerde handelingen te regelen.

Testen van verdere vereenvoudigingen met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken

Het testen van verdere vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken kan de ontwikkeling van een dynamisch klimaat voor concurrentievermogen en groei alleen maar ten goede komen. Omvang en termijn van deze tests moeten echter in de verordening zelf worden bepaald. Na het verstrijken van de testperiode moet een vereenvoudiging worden geëvalueerd, en als deze succesvol is gebleken en nuttig voor de lidstaten, kan deze vereenvoudiging via een gedelegeerde handeling in de wetstekst worden opgenomen.

Regels inzake oorsprong en preferentiële oorsprong van goederen

Met de desbetreffende amendementen wordt beoogd in het basisbesluit de belangrijkste beginselen op te nemen die de Commissie als leidraad moeten dienen bij haar gedelegeerde handelingen. Met name zijn naar de mening van de rapporteur de criteria die gelden voor de toepassing van de oorsprongsregels en de regels inzake de preferentiële oorsprong van goederen essentiële onderdelen die uitdrukkelijk in het basisbesluit moeten worden vermeld. De voorstellen zijn ontleend aan de WTO-overeenkomst over oorsprongsregels en aan de artikelen 72 en 98, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2454/93.

Gecentraliseerde vrijmaking, zoals bepaald in het GDW

Ten aanzien van de gecentraliseerde vrijmaking stelt de rapporteur een amendement voor waarin wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke artikel 106 van het GDW, waarbij het toezichthoudende douanekantoor de vrijgave van de goederen goedkeurt of weigert, terwijl het douanekantoor van aanbrenging alleen een veiligheidsonderzoek uitvoert. Dit is van invloed op artikel 138, leden 2 en 3, van de UDW-herschikking.

Geen behoefte aan aparte aangifte voor tijdelijke opslag

De rapporteur vindt dat de eis van een bijkomende aangifte voor de regeling tijdelijke opslag niet gerechtvaardigd is. De summiere aangifte bij binnenbrengen, of een document voor douanevervoer ter vervanging daarvan, voldoet al aan de eisen die gelden voor de aangifte voor de opslagregeling. Aanvullende gegevens die redelijkerwijze vereist zijn voor opslag onder douanetoezicht, kunnen deel uitmaken van de kennisgeving bij het aanbrengen van de goederen. In de UDW-herschikking wordt voorgesteld een aanvullende, aparte aangifte voor de regeling tijdelijke opslag verplicht te stellen. Dit zal aanzienlijke gevolgen voor de handelsstromen hebben, omdat de marktdeelnemers meestal niet alleen vervoerder en houder van de goederen zijn, maar steevast binnen enkele uren na de aanbrenging, en zeker binnen een werkdag, een douaneaangifte indienen om de goederen vrij te geven voor een andere procedure. De huidige voorstellen houden in dat marktdeelnemers in wezen dezelfde informatie tweemaal moeten verstrekken.

Regels inzake indiening en verantwoordelijke

Voor de invoer van goederen in de EU geldt als voorwaarde dat een summiere aangifte tot binnenbrenging wordt gedaan. Dit is dus een essentieel aspect dat in het basisbesluit moet worden geregeld en niet alleen via een gedelegeerde handeling. Een meervoudig archiveringssysteem, zoals aanbevolen in de veilige normen van de Werelddouaneorganisatie, is de meest gebruikte manier geworden om kwalitatief goede informatie te verkrijgen voor risicobeoordelingen en is in vele delen van de wereld met succes in gebruik. Voor dit systeem geldt het beginsel dat informatie moet worden verkregen van de persoon die daarover beschikt en passend gemachtigd is tot het verstrekken van die informatie.

Kennisgeving vóór aankomst

Dit amendement van de rapporteur biedt de mogelijkheid om al vóór de aankomst kennis te geven van douanebesluiten over de vrijgave c.q. controle van de aangifte, mits de goederen "ten genoegen van de douaneautoriteiten" "voor douanecontrole beschikbaar worden gesteld". Dit was ook de bedoeling van artikel 112, lid 1, van het GDW, terwijl in het voorstel voor de UDW-herschikking aanvaarding volledig afhankelijk wordt gesteld van de aanbrenging van de goederen, d.w.z. aankomst en beschikbaarheid voor controle. Daarmee wordt een mogelijkheid om de handel op eenvoudige, voordelige wijze te vergemakkelijken, verdaan.

BIJLAGE: BRIEF VAN DE Commissie juridische zaken

Ref.: D(2012)36293

De heer Malcolm Harbour,

voorzitter van de Commissie interne markt

en consumentenbescherming

ASP 13E130

Brussel

Betreft:      Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)

                  (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Mijnheer de Voorzitter,

De Commissie juridische zaken, die ik de eer heb voor te zitten, heeft bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 87 (herschikking) van het Reglement van het Parlement behandeld.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 54 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

In navolging van het advies van de Juridische Dienst, die vertegenwoordigd was in de vergaderingen waarop de adviesgroep het herschikkingsvoorstel heeft behandeld, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van mening dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven, en dat voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige teksten en die inhoudelijke wijzigingen, het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Tot slot beveelt de Commissie juridische zaken, die het voorstel op haar vergadering van 10 juli 2012 heeft besproken, uw commissie als ter zake bevoegde commissie met 23 stemmen voor en geen onthoudingen aan[1] dit voorstel overeenkomstig artikel 87 te behandelen.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijl.: advies van de adviesgroep

  • [1]  Aanwezige leden: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

BIJLAGE: aDVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 22 augustus 2012

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)

COM(2012)0064 van 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 29 maart, 3 april en 24 mei 2012 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomsten[1] werd het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een herschikking van Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie behandeld, waarbij de Adviesgroep in onderlinge overeenstemming tot de hierna uiteengezette conclusies is gekomen.

1) Wat de toelichting betreft: wil deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord zijn geredigeerd, dan moet hierin worden aangegeven welke bepalingen van de eerdere handeling ongewijzigd zijn gebleven, overeenkomstig punt 6 (a) (iii) van dat akkoord.

2) In artikel 6, lid 2, b), hadden de eerste woorden "de mogelijkheid" als een "materiële schrapping" moeten zijn gemarkeerd met een dubbele doorstreping tegen een grijze achtergrond.

3) De volgende, reeds met een dubbele doorhaling gemarkeerde tekstgedeelten van het herschikkingsvoorstel hadden tevens moeten worden aangegeven tegen een grijze achtergrond om te attenderen op materiële wijzigingen:

- in het eerste visum in de preambule, het artikelnummer "26";

- in artikel 11, lid 2, de slotwoorden "die een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert";

- onmiddellijk na de tekst van artikel 15, de gehele bestaande formulering van artikel 10, lid 1, 1, b), c) en d) en van artikel 10, lid 2, van Verordening (EC) nr. 450/2008;

- in artikel 23, b), de woorden "zal worden geëvalueerd";

- in artikel 128, de artikelnummers "96" en "98";

- in artikel 174, lid 4, het artikelnummer "131";

- in artikel 222, lid 3, de woorden "stellen (…) de termijn vast waarbinnen de niet-communautaire (…)".

4) in artikel 168, lid 1, b), de letter a) moet worden veranderd in i), i) moet worden veranderd in (ii), (ii) moet worden veranderd in (iii) en (iii) moet worden veranderd in (iv).

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                               Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep bestudeerde de Engelse, Franse en Duitse versie van het voorstel en is daarbij uitgegaan van de Engelse versie, de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.

ADVIES van de Commissie internationale handel (11.10.2012)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)
(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Rapporteur voor advies: Cristiana Muscardini

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur

acht het voor het integratieproces van de EU, de concurrentie tussen marktdeelnemers en buitenlandse importeurs en de bestrijding van de illegale doorvoer van vervalste artikelen en de bescherming van de Europese consument, van fundamenteel belang dat het douanewetboek wordt herzien, met het oog op geharmoniseerde, vereenvoudigde en uniforme douaneprocedures in alle lidstaten, ter waarborging van het vrije verkeer van goederen.

heeft enige punten van bezwaar die deze commissie reeds in haar advies van oktober 2011 over de modernisering van de douane kenbaar had gemaakt, maar die in het door de Commissie voorgelegde douanewetboek van de Unie (UDW) niet zijn weggenomen.

meent daarom dat het voorstel van de Commissie niet in de goede richting gaat: het voorstel houdt immers geen waarborg in voor een latere rationalisatie en harmonisatie van de douaneregels, en schijnt integendeel sommige vereenvoudigingen die in het gemoderniseerde douanewetboek al waren ingevoerd, weer af te willen schaffen, door een reeks uitzonderingen voor te stellen op de regels en de praktijk – zoals de uitwisseling van gegevens – die indruisen tegen de bedoeling van een uniform kader voor de douane.

betreurt de beslissing om de inwerkingtreding van het nieuwe douanewetboek uit te stellen tot 31 december 2020, waardoor het nog langer zal duren voordat de nieuwe IT-systemen werkelijk worden geïnstalleerd bij de douanekantoren in de lidstaten.

stelt voor om met het oog op de inrichting van één enkele Europese douane, bij wijze van experiment een Europese task force op te richten, die het werk van de douane aan de buitengrenzen moet ondersteunen, alsmede een openbare databank waarop de door de douane onderschepte gevaarlijke stoffen worden getoond; vraagt de Raad daarom de totstandbrenging van nieuwe systemen voor de oorsprongsbepaling en tracering van producten te ondersteunen;

vraagt de Commissie artikel 53 van het douanewetboek te handhaven, zodat de oorsprong van een product nog steeds zal worden bepaald naar de plaats waar het voor het laatst om economische motieven een be- of verwerking van betekenis heeft ondergaan; dringt er tevens op aan dat uitvoercertificaten inzake niet-preferentiële oorsprong, afgegeven door bevoegde instanties van derde landen, ook in de toekomst door de EU worden erkend; wijst erop dat wijzigingen van de status quo ondernemingen zouden opzadelen met administratieve procedures en de huidige harmonisatiepogingen op WTO-niveau zouden ondergraven;

onderstreept de noodzaak van moderniseringsmaatregelen, zoals de vereenvoudiging van de douanewetgeving en de interoperabele informatisering bij alle douanes van de EU, en meer coördinatie van preventie- en vervolgingswerkzaamheden door fiscale inspecties op Europees niveau; hoopt bovendien dat in het douanewetboek het belang wordt ingezien van afschaffing van de douaneaangifte, wat het handelsverkeer zal versoepelen.

stelt vast dat het in een goed functionerende Unie met 27 lidstaten onontbeerlijk is dat er een gezamenlijke reeks verplichte fysieke controles van goederen wordt bepaald die van toepassing is op alle verschillende plaatsen van binnenkomst (havens, luchthavens, wegen) in de interne markt;

dringt aan op volledige harmonisatie van de btw-heffing bij invoer, van de openingstijden van de douanekantoren, van de retributies en sancties wegens niet-naleving van het douanewetboek, gezien de verschillen die tussen de lidstaten op deze punten bestaan en de distorsie van de handelsstromen als gevolg daarvan.

onderstreept de behoefte aan coherentie in het beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie; herhaalt zijn oproep tot de Commissie en de lidstaten om de harmonisatie van de douanecontroleregelingen aan de ene kant, en de sancties aan de andere kant verder door te voeren; dringt aan op gemeenschappelijke operationele platforms voor de lidstaten en de Commissie en wijst op de noodzaak om te voorzien in een toereikende opleiding voor de douaniers en de marktdeelnemers zodat een uniforme toepassing van de regels van de Unie kan worden gewaarborgd.

acht het van groot belang dat waarborgen worden geboden voor een gelijke behandeling van alle geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) op alle plaatsen van het communautaire douanegrondgebied wat de eenvormigheid van de controles en de onderlinge erkenning ervan betreft; maakt tevens bezwaar tegen het gebruik van gedelegeerde handelingen om de taken van de AEO’s te regelen.

verzoekt de Commissie in het nieuwe douanewetboek striktere eisen op te nemen voor de diensten van de douanevertegenwoordiger van de Europese Unie, waardoor wordt bijgedragen tot opvoering van de vakbekwaamheid en verantwoordelijkheidszin van deze tussenpersonen en waardoor duidelijke voorschiften worden bepaald voor de betrekkingen tussen douanepersoneel en vervoersondernemingen, zodat de rol van de functionarissen overgaat in die van tussenpersonen voor kleine en middelgrote importeurs die niet beschikken over het vermogen met het Europese AEO vergelijkbare programma’s voor de naleving van douanevoorschriften ten uitvoer te leggen;

verwelkomt de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende de onderlinge erkenning van de AEO's; spoort de Commissie aan om met volledige inachtneming van de rol van het Parlement, ook met andere belangrijke partners dergelijke overeenkomsten te sluiten, en dit punt ook mee te nemen in de onderhandelingen voor bilaterale handelsakkoorden; onderstreept dat het nuttig zou zijn de douanesamenwerking met Rusland en de en de landen van het oostelijk en het mediterraan partnerschap te versterken;

moedigt de Commissie aan in het kader van de Werelddouaneorganisatie (WCO) multilaterale samenwerkings- en coördinatieprogramma's , en gezamenlijke normen en voorschriften vast te stellen voor de douaneprocedures op te stellen;

is van mening dat een overeenkomst over vergemakkelijking van uitwisselingen tussen douanediensten in het kader van de Doha-ronde ten goede zou komen aan de landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met name doordat de rechtszekerheid zou worden opgevoerd en de commerciële kosten zouden dalen; moedigt de Commissie dan ook aan met het oog op de ministersconferentie van december van dit jaar te ijveren voor een dergelijke overeenkomst;

wijst erop dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat gewettigde douanecontroles die door derde landen worden uitgevoerd in bepaalde omstandigheden niet worden misbruikt om nieuwe, in feite niet-tarifaire belemmeringen op te werpen voor uit de EU afkomstige goederen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, van een werkprogramma voor de ontwikkeling en de implementatie van de elektronische systemen; besluiten waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving door middel van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uit te proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt verzocht een beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken; gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden; het beheer van de tariefcontingenten en tariefplafonds en het beheer van het toezicht op het in het vrije verkeer brengen of het uitvoeren van goederen; de vaststelling van de tariefindeling van goederen; de tijdelijke afwijking van de regels betreffende de preferentiële oorsprong van goederen die in aanmerking komen voor preferentiële maatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld; de bepaling van de oorsprong van goederen; de tijdelijke verboden op het gebruik van doorlopende zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen de douaneautoriteiten wanneer een douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake terugbetaling of kwijtschelding van een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de officiële openingsuren van douanekantoren; de vaststelling van de tariefonderverdeling van de goederen die aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer zijn onderwerpen, wanneer een zending bestaat uit goederen waarvan de tariefonderverdelingen verschillend zijn; Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

(4) Teneinde uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend in verband met: de vaststelling, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, van een werkprogramma voor de ontwikkeling en de implementatie van de elektronische systemen; besluiten waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken; besluiten waarbij aan lidstaten wordt toegestaan vereenvoudigingen bij de toepassing van de douanewetgeving door middel van elektronische gegevensverwerkingstechnieken uit te proberen; besluiten waarbij lidstaten wordt verzocht een beschikking af te geven, te schorsen, nietig te verklaren, te wijzigen of in te trekken; gemeenschappelijke risicocriteria en -normen, controlemaatregelen en prioritaire controlegebieden; het beheer van de tariefcontingenten en tariefplafonds en het beheer van het toezicht op het in het vrije verkeer brengen of het uitvoeren van goederen; de vaststelling van de tariefindeling van goederen en de invoering van geünificeerde systemen voor de inning van douanerechten in alle lidstaten; de tijdelijke afwijking van de regels betreffende de preferentiële oorsprong van goederen die in aanmerking komen voor preferentiële maatregelen die unilateraal door de Unie zijn vastgesteld; de bepaling van de oorsprong en de traceerbaarheid van goederen die uit derde landen afkomstig zijn; de tijdelijke verboden op het gebruik van doorlopende zekerheden; de wederzijdse bijstand tussen de douaneautoriteiten wanneer een douaneschuld is ontstaan; besluiten inzake terugbetaling of kwijtschelding van een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten; de officiële openingsuren van douanekantoren; de vaststelling van de tariefonderverdeling van de goederen die aan het hoogste recht bij invoer of uitvoer zijn onderwerpen, wanneer een zending bestaat uit goederen waarvan de tariefonderverdelingen verschillend zijn; Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de traceerbaarheid en de oorsprong van goederen uit derde landen die Europa binnenkomen, uit voorzorg en ter bestrijding van namaak.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Bij de verdere modernisering van de douanewetgeving van de Unie moet gedegen rekening worden gehouden met de mening van de marktdeelnemers zodat voor daadwerkelijke administratieve vereenvoudiging kan worden gezorgd.

Motivering

Raadpleging van de marktdeelnemers bij elke toekomstige wijziging van het douanewetboek is een van de belangrijkste factoren die kunnen bijdragen aan een effectieve vereenvoudiging van de douaneprocedures.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Met het oog op de facilitering van de handel dient eenieder het recht te behouden zich bij de douaneautoriteiten te laten vertegenwoordigen. Dit recht van vertegenwoordiging mag op grond van een wet van een van de lidstaten niet langer voorbehouden worden. Voorts wordt een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer, bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van vestiging te verstrekken.

(18) Met het oog op de facilitering van het handelsverkeer dient eenieder het recht te behouden zich bij de douaneautoriteiten te laten vertegenwoordigen. Dit recht van vertegenwoordiging mag op grond van een wet van een van de lidstaten niet langer voorbehouden worden. Geharmoniseerde Unievoorschriften dienen dan ook te worden vastgelegd voor douanevertegenwoordigers in de interne markt. Voorts wordt een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de criteria voor de toekenning van de status van geautoriseerde marktdeelnemer, bevoegd zijn diensten in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van vestiging te verstrekken indien hij voldoet aan geharmoniseerde Unie-wijde criteria en daarmee gebruik kan maken van de geunificeerde systemen voor de inning van douanerechten.

Motivering

Indien bevoegde marktdeelnemers en douanevertegenwoordigers bevoegd zijn hun diensten in alle lidstaten te verstrekken moeten gezamenlijke systemen voor de inning van rechten bij de verschillende douanes worden ingevoerd, om de douanediensten van de Unie eenvoudiger en sneller te maken.

Om eenduidigheid van de voorschriften voor douanevertegenwoordigers in de EU27 te waarborgen en mogelijke verstoring op lange termijn van de interne markt te voorkomen, moeten deze voorschriften op EU-niveau worden vastgelegd.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) Betrouwbare marktdeelnemers die de voorschriften in acht nemen dienen profijt te kunnen trekken van internationale overeenkomsten die voorzien in de wederzijdse erkenning van de status van "geautoriseerde marktdeelnemer".

Motivering

Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten over de wederzijdse erkenning van geautoriseerde marktdeelnemers moet tot een van de prioriteiten worden gemaakt van de lopende handelsonderhandelingen, in het bijzonder over diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Teneinde te garanderen dat personen in het kader van douaneformaliteiten en –controles op consequente en gelijke wijze worden behandeld, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling van de voorwaarden inzake vertegenwoordiging bij de douane en inzake beschikkingen van de douane, daaronder begrepen die betreffende geautoriseerde marktdeelnemers en bindende inlichtingen, alsook inzake de ten aanzien van hand- en ruimbagage te verrichten controles en formaliteiten.

(25) Teneinde te garanderen dat personen in het kader van douaneformaliteiten en –controles op consequente en gelijke wijze worden behandeld, moeten besluiten met betrekking tot de vaststelling van de voorwaarden inzake vertegenwoordiging bij de douane en inzake beschikkingen van de douane, daaronder begrepen die betreffende geautoriseerde marktdeelnemers en bindende inlichtingen, alsook inzake de ten aanzien van hand- en ruimbagage te verrichten controles en formaliteiten, bij gedelegeerde handeling worden vastgesteld overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag.

Motivering

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Commissie kan, in naar behoren gemotiveerde buitengewone gevallen, besluiten vaststellen waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om, in tijdelijke afwijking van lid 1, voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken.

Motivering

Eenvormigheid van de voorschriften die aan de basis van het douanewetboek van de Unie liggen moet de algemene regel zijn. Elke afwijking hiervan moet buitengewoon, naar behoren gemotiveerd en van tijdelijke aard zijn om permanente verstoringen van de interne markt te voorkomen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan besluiten vaststellen waarbij aan een of meer lidstaten wordt toegestaan om, in afwijking van lid 1, voor de uitwisseling en de opslag van gegevens andere middelen dan elektronische gegevensverwerkingstechnieken te gebruiken.

Schrappen

Motivering

Het is essentieel voor het bedrijfsleven en het harmonisatieproces dat het douanewetboek van de Unie (UDW) zonder uitzondering in alle 27 lidstaten op dezelfde wijze wordt toegepast .

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen, in overeenstemming met het Unierecht, de voorwaarden bepalen waaronder een douanevertegenwoordiger diensten mag verstrekken in zijn lidstaat van vestiging. Onverminderd de toepassing van minder strikte criteria door de betrokken lidstaat is een douanevertegenwoordiger die voldoet aan de in artikel 22, onder a) tot en met d), genoemde criteria, evenwel bevoegd om deze diensten te verstrekken in een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd.

3. De lidstaten kunnen, in overeenstemming met het Unierecht, de voorwaarden bepalen waaronder een douanevertegenwoordiger diensten mag verstrekken in zijn lidstaat van vestiging. Een douanevertegenwoordiger moet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd. Om douanediensten te kunnen verstrekken in een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd, moet een douanevertegenwoordiger een vergunning hebben die door de bevoegde nationale douane-autoriteit wordt verleend op grond van gemeenschappelijke, overal in de Europese Unie toepasselijke en in alle lidstaten geldende criteria.

Motivering

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

De Commissie wordt gemachtigd om uitvoeringshandelingen vast te stellen overeenkomstig de in artikel 244, lid 4, bedoelde onderzoeksprocedure om nadere invulling te geven aan:

(a) de gevallen waarin ontheffing van de in artikel 18, lid 2, eerste alinea, bedoelde verplichting wordt verleend;

(a) de gevallen waarin ontheffing van de in artikel 18, lid 2, eerste alinea, bedoelde verplichting wordt verleend;

(b) de regels voor het verlenen en bewijzen van de in artikel 18, lid 3, bedoelde bevoegdheid;

(b) de in artikel 18, lid 3, bedoelde criteria;

(c) de gevallen waarin het in artikel 19, lid 2, eerste alinea, bedoelde bewijs niet door de douaneautoriteiten wordt geëist.

(c) de gevallen waarin het in artikel 19, lid 2, eerste alinea, bedoelde bewijs niet door de douaneautoriteiten wordt geëist.

Motivering

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bevoegdheidsdelegatie

Schrappen

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

 

(a) de procedurele regels voor het afgeven van de in artikel 24 bedoelde beschikkingen;

 

(b) de gevallen waarin de aanvrager niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt kenbaar te maken in overeenstemming met artikel 24, lid 4, tweede alinea;

 

(c) de regels betreffende het toezicht op, de herziening van en de schorsing van beschikkingen in overeenstemming met artikel 24, lid 8.

 

Motivering

Het gaat hier om wezenlijke aspecten van het douanewetboek van de Unie die in het basisbesluit moeten worden vastgelegd en niet het voorwerp van gedelegeerde handelingen moeten zijn.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een document tot bewijs van de oorsprong kan in de Unie worden afgegeven indien dit voor de behoeften van het handelsverkeer nodig is.

3. Een document tot bewijs van de oorsprong kan in de Unie worden afgegeven op voorwaarde dat bewijsstukken betreffende de oorsprong worden verstrekt.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan maatregelen vaststellen om de oorsprong van goederen te bepalen.

De Commissie kan maatregelen vaststellen om de oorsprong en de traceerbaarheid van goederen te bepalen.

Motivering

Het is van wezenlijk belang voor de bescherming van de consument en de industrie van de Unie dat de Commissie in staat wordt gesteld maatregelen te nemen betreffende de traceerbaarheid en de oorsprong van goederen uit derde landen die Europa binnenkomen, uit voorzorg en ter bestrijding van namaak.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de zekerheidstelling niet is vrijgegeven, kan ze ook worden gebruikt, binnen de grenzen van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, voor de invordering van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten en andere heffingen die verschuldigd worden bij een controle achteraf.

Indien een enkele zekerheidstelling niet is vrijgegeven, kan ze ook worden gebruikt, binnen de grenzen van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, voor de invordering van bedragen aan in- of uitvoerrechten en andere heffingen die verschuldigd worden bij een controle achteraf.

Motivering

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness. Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing operators to use exclusively single guarantees.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 181 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een geautoriseerd marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen wordt geacht aan de onder b) vastgestelde voorwaarden te voldoen voor zover bij de verlening van de vergunning rekening is gehouden met de activiteit in het kader van de betrokken bijzondere regeling.

Behoudens de extra bijzondere voorwaarden die voor de betrokken procedure gelden, wordt een geautoriseerd marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen geacht aan de onder b) van dit lid vastgestelde voorwaarden te voldoen.

Motivering

Een geautoriseerde marktdeelnemer moet altijd worden geacht aan de nalevingscriteria te voldoen.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 196 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de plaatsing van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer en betreffende de beëindiging van die regeling.

4. De bevoegde autoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de plaatsing van goederen onder de regeling Uniedouanevervoer en betreffende de beëindiging van die regeling, zoals het gebruik van een via een systeem voor de uitwisseling van gegevens doorgestuurd manifest als aangifte voor douanevervoer door luchtvaart- of scheepvaartmaatschappijen die een aanzienlijk aantal vluchten of reizen tussen de lidstaten maken.

Motivering

Het gebruik van elektronische manifesten voldoet volledig aan de vereisten zowel voor elektronische aangifte als voor de aanbrenging van goederen. In feite komt het volledig overeen met het concept van aangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, een van hoekstenen van het GDW. Het laten verlopen van dit verkeer via NCTS, of het nu wel of niet gaat om beperkte gegevenssets, levert geen handels- of douanevoordelen op en jaagt EU-ondernemingen op kosten.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 233 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De douaneautoriteiten kunnen een persoon op aanvraag vergunning geven om gebruik te maken van vereenvoudigingen betreffende de plaatsing van goederen onder de regeling uitvoer en betreffende de beëindiging van die regeling.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 234

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan de gevallen waarin de uitvoerformaliteiten gelden overeenkomstig artikel 233, lid 3.

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 243 om nadere invulling te geven aan:

 

(a) de voorschriften die gelden voor de regeling uitvoer;

 

(b) de gevallen waarin de uitvoerformaliteiten gelden overeenkomstig artikel 233, lid 3;

 

(c) de regels voor het verlenen van de in artikel 233, lid 4 bedoelde vergunning.

Motivering

Handhaving van uniforme uitvoerregels in de hele EU is essentieel voor zowel expeditiebedrijven als het bedrijfsleven in de EU in het algemeen. Er kan niet van uit worden gegaan dat de voorschriften inzake de regeling uitvoer en de vereenvoudiging daarvan vallen onder de bevoegdheidsdelegatie, als bedoeld in de artikelen 232 en 234 van het Commissievoorstel.

PROCEDURE

Titel

Het douanewetboek van de Unie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

13.3.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Cristiana Muscardini

26.3.2012

Behandeling in de commissie

21.6.2012

18.9.2012

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Evžen Tošenovský

PROCEDURE

Titel

Het douanewetboek van de Unie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Datum indiening bij EP

17.2.2012

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

13.3.2012

JURI

13.3.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Constance Le Grip

14.9.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.4.2012

31.5.2012

17.9.2012

28.11.2012

 

17.12.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

18.12.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Oldřich Vlasák

Datum indiening

8.1.2013