SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie)

26.2.2013 - (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Constance Le Grip
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2012/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0006/2013

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie)

(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0064),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0045/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2012[1]

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[2],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 12. júla 2012 adresovaný Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0006/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: prijatie pracovného programu týkajúceho sa vývoja a nasadenia elektronických systémov, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia; rozhodnutia umožňujúce jednému alebo viacerým členským štátom používať iný spôsob výmeny a uchovávania údajov než techniky elektronického spracovania údajov; rozhodnutia povoľujúce členským štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov; rozhodnutia, ktorými sa od členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá a normy rizika, kontrolné opatrenia a prioritné oblasti kontroly; riadenie colných kvót a colných stropov a riadenie dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo nad jeho vývozom; určenie nomenklatúrneho zatriedenia tovaru; dočasnú výnimku z pravidiel o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia prijala jednostranne; určenia nomenklatúrneho zatriedenia tovaru; dočasných zákazov týkajúcich sa používania celkových záruk; vzájomnú pomoc medzi colnými orgánmi v prípade vzniku colného dlhu; rozhodnutia o vrátení a odpustení sumy dovozného alebo vývozného cla; úradné hodiny colných úradov; určenie nomenklatúrnej podpoložky tovaru, na ktorý sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla, ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek; Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie.

(4) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: prijatie pracovného programu týkajúceho sa vývoja a zavedenia elektronických systémov, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia; rozhodnutia umožňujúce jednému alebo viacerým členským štátom používať iný spôsob výmeny a uchovávania údajov než techniky elektronického spracovania údajov; rozhodnutia povoľujúce členským štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov; rozhodnutia, ktorými sa od členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá a normy rizika, kontrolné opatrenia a prioritné oblasti kontroly; riadenie colných kvót a colných stropov a riadenie dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo nad jeho vývozom; určenie nomenklatúrneho zatriedenia tovaru a vytvorenie jednotných systémov pre výber cla vo všetkých členských štátoch; dočasnú výnimku z pravidiel o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia prijala jednostranne; určenie nomenklatúrneho zatriedenia tovaru pochádzajúceho z tretích krajín a jeho vysledovateľnosť; dočasných zákazov týkajúcich sa používania celkových záruk; vzájomnú pomoc medzi colnými orgánmi v prípade vzniku colného dlhu; rozhodnutia o vrátení a odpustení sumy dovozného alebo vývozného cla; úradné hodiny colných úradov; určenie nomenklatúrnej podpoložky tovaru, na ktorý sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla, ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek; Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) S cieľom zabezpečiť účinné administratívne zjednodušenie by sa pri ďalšej modernizácii colných predpisov Únie mali zohľadniť názory hospodárskych subjektov.

Odôvodnenie

Konzultácia s hospodárskymi subjektmi v rámci akejkoľvek budúcej reformy Colného kódexu Únie je jedným zo základných prvkov vedúcich k účinnému zjednodušeniu colných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V záujme uľahčovania podnikateľskej činnosti by mali mať všetky osoby aj naďalej právo vymenovať zástupcu pri svojom konaní s colnými orgánmi. Už by však nemala existovať možnosť, aby sa takéto právo na zástupcu obmedzovalo zákonom niektorého z členských štátov. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený.

(18) V záujme uľahčovania colného odbavenia obchodných transakcií by mali mať všetky osoby aj naďalej právo vymenovať zástupcu pri svojom konaní s colnými orgánmi. Už by však nemala existovať možnosť, aby sa takéto právo na zástupcu obmedzovalo zákonom niektorého z členských štátov. Mali by sa preto stanoviť harmonizované pravidlá Únie pre colných zástupcov pôsobiacich v rámci jednotného trhu. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený, ak spĺňa harmonizované kritériá platné v celej Únii, a teda môže používať jednotné systémy výberu cla.

Odôvodnenie

Ak majú byť schválené hospodárske subjekty a zástupcovia colných orgánov oprávnení poskytovať svoje služby vo všetkých členských štátoch, mali by sa zaručiť aj jednotné systémy výberu cla, aby bolo poskytovanie týchto služieb v EÚ jednoduchšie a rýchlejšie.

S cieľom zabezpečiť jednotnosť pravidiel pre colných zástupcov v EÚ27 a zamedziť prípadnému dlhodobému narušeniu jednotného trhu by tieto pravidlá mali byť stanovené na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty by mali mať ako „schválené hospodárske subjekty“ možnosť maximálne využívať rozšírené používanie zjednodušených postupov a s ohľadom na aspekty bezpečnosti a ochrany využívať zníženú úroveň colných kontrol. Mohli by tak využívať status schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy alebo status schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť a ochranu  . Statusy sa im môžu udeliť jednotlivo alebo spoločne.

(19) Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty, ktoré pomáhajú zabezpečiť reťazec colného konania a ochranu finančných záujmov Európskej Únie, by mali mať ako „schválené hospodárske subjekty“ možnosť maximálne využívať rozšírené používanie zjednodušených postupov a s ohľadom na aspekty bezpečnosti a ochrany požívať praktické výhody vrátane zníženej úrovne colných kontrol. Mohli by tak využívať status schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy alebo status schváleného hospodárskeho subjektu pre bezpečnosť a ochranu . Statusy sa im môžu udeliť jednotlivo alebo spoločne.

Odôvodnenie

V Colnom kódexe Únie je potrebné jasnejšie uviesť, že schváleným hospodárskym subjektom sa poskytne výhodnejšie zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty by mali mať prospech z medzinárodných dohôd ustanovujúcich vzájomné uznávanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.

Odôvodnenie

Uzavretie dohôd o spolupráci týkajúcich sa vzájomného uznávania schválených hospodárskych subjektov by malo byť jednou z priorít pri prebiehajúcich obchodných rokovaniach, najmä pri rokovaniach o prehĺbených a komplexných obchodných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 5 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. „vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia“ je úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom informuje, že tovar je prepustený alebo určený na prepustenie do uvedeného colného režimu;

11. „vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie“ je úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom informuje, že tovar je dočasne uskladnený alebo určený na dočasné uskladnenie;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 5 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. „dočasné uskladnenie“ je situácia, v ktorej sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie, medzi predložením colnému úradu a zaradením do colného režimu dočasne uskladní pod colným dohľadom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 5 – bod 31 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) osoba, ktorá predkladá tovar, ktorý sa považuje za prepustený do colného režimu dočasné uskladnenie dovtedy, kým sa podá vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia, alebo osoba, na ktorej účet sa tovar predkladá;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 5 – bod 31 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) osoba, ktorá podáva vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia, alebo na ktorej účet sa uvedené vyhlásenie podáva;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému alebo viacerým členským štátom povoľuje používať odchylne od odseku 1 prostriedky výmeny a uchovávania údajov iné než techniky elektronického spracovania údajov.

3. Komisia môže v mimoriadnych prípadoch a na obmedzený čas prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému alebo viacerým členským štátom povoľuje používať odchylne od odseku 1 prostriedky výmeny a uchovávania údajov iné než techniky elektronického spracovania údajov. Tieto výnimky nesmú mať vplyv na vývoj, správu a používanie elektronických systémov na výmenu údajov uvedených v odseku 1.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa Colný kódex Únie vykonával a uplatňoval rovnakým spôsobom vo všetkých 27 členských štátoch s cieľom zachovať v modernizovanom Colnom kódexe základnú myšlienku celoeurópskeho elektronického colníctva. Výnimky sú povolené výnimočne na obmedzený čas pre jeden alebo viacero členských štátov. Podrobnosti o kritériách na udelenie výnimiek by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov [pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne č. 2, článok 7a (nový)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Delegovanie právomoci

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty týkajúce sa kritérií na udelenie výnimky podľa článku 6 ods. 3.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa Colný kódex Únie vykonával a uplatňoval rovnakým spôsobom vo všetkých 27 členských štátoch s cieľom zachovať v modernizovanom Colnom kódexe základnú myšlienku celoeurópskeho elektronického colníctva. Výnimky sú povolené výnimočne na obmedzený čas pre jeden alebo viacero členských štátov. Podrobnosti o kritériách na udelenie výnimiek k článku 6 ods. 3 by mali stanoviť na úrovni delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže členským štátom na ich žiadosť povoliť v ohraničenom období testovať zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov za použitia techník elektronického spracovania údajov.

2. Komisia môže jednému alebo viacerým členským štátom na ich žiadosť povoliť v ohraničenom období testovať ďalšie zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov. Takéto testy budú k dispozícii všetkým členským štátom. Tieto zjednodušenia sa vzťahujú na nepodstatné prvky tohto nariadenia a používajú techniky elektronického spracovania údajov týkajúce sa:

 

a) žiadostí a povolení, ktoré sa týkajú colného režimu alebo statusu schváleného hospodárskeho subjektu;

 

b) žiadostí a osobitných rozhodnutí vydaných podľa článku 32;

 

c) spoločného rámca riadenia rizík uvedeného v článku 39;

 

d) normalizovaných foriem a obsahu údajov, ktoré sa majú zaregistrovať;

 

e) uchovávania týchto údajov colnými orgánmi členských štátov;

 

f) ustanovení týkajúcich sa prístupu k týmto údajom zo strany:

 

i) hospodárskych subjektov,

 

ii) iných príslušných orgánov.

 

Po uplynutí lehoty testovania Komisia pristúpi k vyhodnoteniu s cieľom zistiť jeho výhody.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že (pilotné) testy zjednodušených postupov by mali mať k dispozícii všetky členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, ktorými sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa vytvárania, udržiavania a zavádzania elektronických systémov na výmenu údajov podľa článku 15 ods. 1.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty týkajúce sa:

 

a) pravidiel vytvárania, udržiavania a používania elektronických systémov na výmenu údajov podľa článku 15 ods. 1;

 

b) pracovného programu týkajúceho sa vývoja a zavedenia elektronických systémov uvedených v článku 15 ods. 1, ktorý sa stanoví prostredníctvom ...*.

 

____________

 

* Ú. v. EÚ: vložiť dátum: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Keďže vykonávanie pracovného programu zahŕňa prvky sekundárnej politickej orientácie (napr. priority, úpravy rozdelenia rozpočtových prostriedkov, ukazovatele výkonnosti), mal by byť tento aspekt predmetom delegovaných aktov (v súlade s článkom 290 ZFEÚ), a nie vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia nepodstatných prvkov uvedených v článku 15 ods. 2, ak sa zjednodušenia testované jedným alebo viacerými členskými štátmi vyhodnotili ako úspešné a prínosné pre ostatné členské štáty.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 3, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 15 ods. 2 druhému pododseku. Nepodstatné prvky uvedené v článku 15 ods. 2 by sa mali zmeniť a doplniť, ak sa zjednodušenia testované jedným alebo viacerými členskými štátmi vyhodnotili ako úspešné a prínosné pre ostatné členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov pracovný program týkajúci sa vytvorenia a nasadenia elektronických systémov uvedených v článku 15 ods. 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 244 ods. 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže vykonávanie pracovného programu zahŕňa prvky sekundárnej politickej orientácie (napr. priority, úpravy rozdelenia rozpočtových prostriedkov, ukazovatele výkonnosti), mal by byť tento aspekt predmetom delegovaných aktov (v súlade s článkom 290 ZFEÚ), a nie vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colný zástupca musí byť usadený na colnom území Únie  .

2. Colný zástupca musí byť usadený na colnom území Únie  .

Od uvedenej povinnosti možno v určitých prípadoch upustiť.

 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa odporúča, aby sa vypustili všetky ustanovenia, ktoré zbavujú colného zástupcu povinnosti byť usadený na colnom území Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. 3.Členský štát môže v súlade s právom Únie  stanoviť  podmienky, za ktorých môže colný zástupca poskytovať služby v členskom štáte, v ktorom je usadený. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie miernejších kritérií zo strany dotknutého členského štátu, je však colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá ustanovené v článku 22 písm. a) až d), oprávnený poskytovať takéto služby aj v členskom štáte, v ktorom nie je usadený.

3. Členský štát môže v súlade s právom Únie stanoviť podmienky, za ktorých môže colný zástupca poskytovať služby v členskom štáte, v ktorom je usadený. Colný zástupca musí byť usadený na území Únie. Na to, aby mohol colný zástupca poskytovať colné služby v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený, musí mať povolenie, ktoré mu udelil príslušný vnútroštátny colný orgán na základe spoločných kritérií uplatniteľných na celom území Únie a platných vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Odsek 2 členským štátom nebráni, aby uplatňovali podmienky, ktoré vymedzili v súlade s prvou vetou odseku 3, v prípade colného zástupcu, ktorý nie je usadený na colnom území Únie.

 

Odôvodnenie

Existujú určité prípady, keď colný zástupca nemusí byť usadený v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 20 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prípady, keď sa upúšťa od povinnosti uvedenej v článku 18 ods. 2 prvom pododseku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 7 spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hospodársky subjekt usadený na colnom území Únie  , a ktorý spĺňa kritériá  stanovené v článku 22, môže podať žiadosť  o status schváleného hospodárskeho subjektu.

1. Hospodársky subjekt, ktorý je usadený na colnom území Únie a ktorý spĺňa kritériá stanovené v článku 22, môže podať žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu.

Od povinnosti byť usadený na colnom území Únie možno v určitých prípadoch upustiť.

 

Odôvodnenie

Spravodajkyňa odporúča, aby sa vypustili všetky ustanovenia, ktoré zbavujú hospodársky subjekt povinnosti byť usadený na colnom území EÚ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 14, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) povolenie schválený hospodársky subjekt pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ktoré svojho držiteľa oprávňuje  využívať zjednodušené postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany.

b) povolenie schválený hospodársky subjekt pre oblasť bezpečnosti a ochrany, ktoré svojho držiteľa oprávňuje využívať zjednodušené postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany, čo znamená aj zmiernenie kontrol pri dovoze alebo vývoze a môže sa tiež zohľadniť pri následných kontrolách po uskutočnení colného konania.

Odôvodnenie

Súvislosť medzi schváleným hospodárskym subjektom a obmedzenými colnými kontrolami nie je v návrhu Komisie primerane uvedená. Je nevyhnutné, aby to bolo v základnom akte jasne stanovené. V nových usmerneniach EÚ týkajúcich sa schváleného hospodárskeho subjektu sa uvádza, že medzi prínosy schváleného hospodárskeho subjektu patrí zmiernenie kontrol na mieste dovozu alebo vývozu a možnosť zohľadnenia aj pri kontrolách po colnom konaní. Pozn.: táto časť textu by sa mala považovať za pozmeniteľnú a doplniteľnú, keďže sa týka obsahu sivo vyznačeného textu [článok 23 písm. e)].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Držitelia statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa odseku 2 požívajú výhodnejšie zaobchádzanie v súlade s typom získaného certifikátu podľa odseku 2 písm. a) a b).

Odôvodnenie

V Colnom kódexe Únie je potrebné jasnejšie uviesť, že schváleným hospodárskym subjektom sa poskytne výhodnejšie zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Žiadosti schválených hospodárskych subjektov sa vybavujú prednostne.

Odôvodnenie

V Colnom kódexe Únie je potrebné jasne uviesť, že schváleným hospodárskym subjektom sa poskytne prednostné zaobchádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú:

1. Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú:

a) dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z colných a daňových predpisov;

a) dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z colných a daňových predpisov;

b) uspokojivý systém vedenia obchodných a v prípade potreby prepravných záznamov, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;

b) uspokojivý systém vedenia obchodných a v prípade potreby prepravných záznamov, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;

c) preukázaná spôsobilosť plniť svoje záväzky;

c) preukázaná spôsobilosť plniť svoje záväzky;

d) vzhľadom na  povolenie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a)  odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou;

d) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a) odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou;

e) vzhľadom na  povolenie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b)   vhodné normy bezpečnosti a ochrany.

e) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b) vhodné normy bezpečnosti a ochrany.

 

1a. Dodržiavanie požiadaviek podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za primerané, ak sa žiadateľ alebo osoba, ktorá je poverená vedením spoločnosti žiadateľa, alebo osoba, ktorá vykonáva kontrolu nad jej riadením, či osoba, ktorá v spoločnosti žiadateľa zodpovedá za colné otázky, v priebehu troch predchádzajúcich rokov nedopustili alebo opakovane nedopúšťali žiadneho závažného porušenia colných a daňových predpisov, ktorými sa riadi vstup, výstup, pohyb, skladovanie a konečné použitie tovaru.

Odôvodnenie

Kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu majú zásadný význam. Spravodajkyňa preto považuje za veľmi dôležité, aby boli spresnené v základnom akte. Ďalšie podrobnosti bude ale možné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného znenia), aby sa zachovala istá miera flexibility a aby sa legislatívny akt zjednodušil. Nové odseky, ktoré spravodajkyňa navrhuje [pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10, 11, 12 a 13 k článku 22 ods. 1 písm. b), c) a d) (nový)], sú zatiaľ obsiahnuté iba v návrhu konsolidovaného modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Systém vedenia záznamov uvedený v odseku 1 písm. b) sa považuje za uspokojivý, ak žiadateľ preukáže vysokú úroveň kontroly svojich operácií a toku tovaru.

Odôvodnenie

Kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu majú zásadný význam. Spravodajkyňa preto považuje za veľmi dôležité, aby boli spresnené v základnom akte. Ďalšie podrobnosti bude ale možné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného znenia), aby sa zachovala istá miera flexibility a aby sa legislatívny akt zjednodušil. Nové odseky, ktoré spravodajkyňa navrhuje (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10, 11, 12 a 13), sú zatiaľ obsiahnuté iba v návrhu konsolidovaného modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. Spôsobilosť plniť svoje záväzky podľa odseku 1 písm. c) sa považuje sa preukázanú, ak je žiadateľ vzhľadom na druh svojej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá postačuje na to, aby mohol plniť svoje záväzky.

Odôvodnenie

Kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu majú zásadný význam. Spravodajkyňa preto považuje za veľmi dôležité, aby boli spresnené v základnom akte. Ďalšie podrobnosti bude ale možné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného znenia), aby sa zachovala istá miera flexibility a aby sa legislatívny akt zjednodušil. Nové odseky, ktoré spravodajkyňa navrhuje (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10, 11, 12 a 13), sú zatiaľ obsiahnuté iba v návrhu konsolidovaného modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. Normy bezpečnosti a ochrany uvedené v ods. 1 písm. e) sa považujú za primerané, ak žiadateľ preukáže, že sa nimi podporujú vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca, a to aj pokiaľ ide o fyzickú integritu a bezpečnosť zamestnancov a obchodných partnerov.

Odôvodnenie

Kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu majú zásadný význam. Spravodajkyňa preto považuje za veľmi dôležité, aby boli spresnené v základnom akte. Ďalšie podrobnosti bude ale možné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov (článok 23 prepracovaného znenia), aby sa zachovala istá miera flexibility a aby sa legislatívny akt zjednodušil. Nové odseky, ktoré spravodajkyňa navrhuje (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10, 11, 12 a 13), sú zatiaľ obsiahnuté iba v návrhu konsolidovaného modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty týkajúce sa doplnenia ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o:

a) predpisy týkajúce sa  udelenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu uvedeného v článku 21 ;

 

b) prípady, keď sa upúšťa od požiadavky, aby bol deklarant usadený na colnom území Únie v súlade s článkom 21 ods. 1;

 

c) zjednodušenia  uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b).

c) udelenie povolení na využívanie zjednodušených postupov schválenými hospodárskymi subjektmi;

 

d) určenie colného orgánu, ktorý je zodpovedný za udelenie takéhoto statusu a povolení;

 

e) typ a rozsah prostriedkov uľahčenia, ktoré možno udeliť schváleným hospodárskym subjektom v súvislosti s colnými kontrolami z hľadiska bezpečnosti a ochrany;

 

f) konzultácie s inými colnými orgánmi a poskytovanie informácií týmto orgánom;

 

g) podmienky, za ktorých možno status schváleného hospodárskeho subjektu pozastaviť alebo odňať;

 

2. Doplňujúce ustanovenia uvedené v odseku 1 zohľadňujú tieto aspekty obsiahnuté v tomto nariadení:

 

a) zjednodušenia uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b).

 

b) pravidlá podľa článku 39 ods. 3,

 

c) profesijnú účasť na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy;

 

d) praktické normy odbornosti alebo odbornej kvalifikácie, ktoré priamo súvisia s vykonávanou činnosťou;

 

e) požiadavku, aby bol hospodársky subjekt držiteľom akéhokoľvek medzinárodne uznávaného osvedčenia vydaného na základe príslušných medzinárodných dohovorov.

Odôvodnenie

V základnom akte by mal byť explicitne vymedzený cieľ, obsah a rozsah delegovaného aktu. Spravodajkyňa v tejto súvislosti opakovane navrhuje (s niekoľkými nevyhnutnými úpravami), aby sa použilo spresnenie zahrnuté v článku 15 modernizovaného Colného kódexu. Pozn.: tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 9, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 21 ods. 2 písm. b), a s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 17 k článku 39 ods. 3.

Spravodajkyňa takisto odporúča, aby sa vypustili všetky ustanovenia, ktoré zbavujú hospodársky subjekt povinnosti byť usadený na colnom území EÚ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 8, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 21 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak žiadosť predloží hospodársky subjekt využívajúci status schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené colné postupy, colné orgány nebudú opätovne skúmať spoločné kritéria. Pokiaľ ide o všetky podobné žiadosti, preskúmajú sa iba osobitné kritéria týkajúce sa žiadostí o povolenie predložených hospodárskymi subjektmi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa usiluje o posilnenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu zjednodušením žiadostí o povolenie a auditu postupov pre schválené hospodárske subjekty a urýchlením spracovateľských operácií. Tento status by mal slúžiť ako referenčný bod pre všetky colné povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

Ak colné orgány nemôžu dodržať tieto lehoty, informujú o tom žiadateľa pred uplynutím lehoty s uvedením dôvodov a lehoty, ktorú považujú za potrebnú na prijatie  rozhodnutia .

Lehota na prijatie rozhodnutia, ako sa stanovuje v colných predpisoch, začne plynúť dňom prijatia žiadosti.

 

Ak colné orgány nemôžu dodržať túto lehotu na prijatie rozhodnutia, ako sa stanovuje v colných predpisoch, informujú o tom žiadateľa pred uplynutím lehoty s uvedením dôvodov a lehoty, ktorú považujú za potrebnú na prijatie rozhodnutia. Toto ďalšie obdobie nepresiahne 30 dní.

 

Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, môže colný orgán, ktorý prijíma rozhodnutia, predĺžiť lehotu na prijatie rozhodnutia, ako sa stanovuje v colných predpisoch, pokiaľ žiadateľ žiada o takéto predĺženie na vykonanie úprav s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok a kritérií. Takéto úpravy a ďalšie časové obdobie nevyhnutné na ich vykonanie sa oznámia colnému orgánu, ktorý prijíma rozhodnutia a ktorý rozhodne o predĺžení.

Odôvodnenie

S cieľom začleniť dôležitý článok o lehotách na prijatie rozhodnutia do samotného Colného kódexu Únie a zabezpečiť právnu súdržnosť colných predpisov tým, že sa tieto predpisy nerozdelia na ustanovenia v rôznych aktoch, sa ustanovenia o lehotách na prijatie rozhodnutia uvádzajú v tomto článku. Článok 24 ods. 2 Colného kódexu Únie a článok 124-2-08 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu sú z tohto dôvodu spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V určitých prípadoch sa prvý pododsek neuplatňuje.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

 

a) ak nie je možné schváliť žiadosť o rozhodnutie vrátane pridelenia čísla registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI);

 

b) v prípade rozhodnutia uvedeného v článku 32 ods. 1;

 

c) v prípade odopretia výhody vyplývajúcej z colnej kvóty, pokiaľ sa dosiahne stanovený objem tarifných kvót, ako sa uvádza v článku 49 ods. 4 prvom pododseku;

 

d) ak si to vyžaduje povaha alebo miera ohrozenia bezpečnosti a ochrany Únie a jej obyvateľov, zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, životného prostredia alebo spotrebiteľov;

 

e) аk je cieľom rozhodnutia zabezpečiť vykonávanie iného rozhodnutia, v prípade ktorého sa uplatňuje tento odsek, bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy príslušných členských štátov;

 

f) ak sa analýza rizík vykonáva na základe predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo colného vyhlásenia, ktoré ho nahrádza;

 

g) ak by to ovplyvnilo vyšetrovanie začaté na účely boja proti podvodom;

 

h) v prípade rozhodnutí Komisie týkajúcich sa skutočnosti, či je vrátenie alebo odpustenie cla opodstatnené.

Odôvodnenie

Výnimky z práva na vypočutie v článku 124-1-03 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu sa presúvajú do Colného kódexu Únie. Odkazy na články v Colnom kódexe Únie a vykonávacích ustanoveniach modernizovaného Colného kódexu sa aktualizovali, pokiaľ to bolo možné. Odsek 4 písm. h) odkazuje na článok 333-26 ods. 2 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Držiteľ rozhodnutia plní povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Keďže článok 124-2-11 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu obsahuje zásadné prvky, najmä povinnosti držiteľa rozhodnutia, je vhodné, aby sa tieto ustanovenia zahrnuli do Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Držiteľ rozhodnutia bezodkladne informuje colné orgány, ktoré prijímajú rozhodnutia, o akejkoľvek skutočnosti, ktorá nastane po prijatí rozhodnutia a ktorá môže mať vplyv na jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

Odôvodnenie

Keďže článok 124-2-11 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu obsahuje zásadné prvky, najmä povinnosti držiteľa rozhodnutia, je vhodné, aby sa tieto ustanovenia zahrnuli do Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. V určitých prípadoch colné orgány:

8. Colné orgány kontrolujú dodržiavanie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia a opätovne posudzujú alebo pozastavia rozhodnutie v prípadoch vymedzených colnými predpismi.

a) kontrolujú dodržiavanie rozhodnutia;

 

b) opätovne posudzujú rozhodnutie;

 

c) pozastavia rozhodnutie, ktoré sa nemá vyhlásiť za neplatné, zrušiť ani zmeniť.

 

Odôvodnenie

Vypúšťa sa formulácia „v určitých prípadoch“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia môže prijímať iné rozhodnutia, než sú rozhodnutia uvedené v článku 32 ods. 8, ktorými od členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili alebo zrušili rozhodnutie uvedené v článku 24, s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie colných predpisov.

9. Komisia môže prijímať iné rozhodnutia, než sú rozhodnutia uvedené v článku 32 ods. 8, ktorými od jedného alebo viacerých členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili alebo zrušili rozhodnutie uvedené v článku 24, s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie colných predpisov.

Odôvodnenie

Delegované akty majú všeobecnú platnosť. Článok 24 ods. 9 a článok 32 ods. 8 prepracovaného znenia však odkazujú len na členské štáty, a nie na jeden alebo viacero členských štátov. Preto – ak bude rozhodnuté zachovať postup vykonávacích aktov v článkoch 26 a 34 – musí sa prostredníctvom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu znenie spresniť. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s postupom uvedeným v článku 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegovanie právomoci

vypúšťa sa

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

 

a) pravidlá týkajúce sa postupu prijímania rozhodnutí uvedených v článku 24;

 

b) prípady, keď sa žiadateľovi nedá žiadna príležitosť na to, aby predložil svoje stanovisko v súlade s článkom 24 ods. 4 prvým pododsekom;

 

c) pravidlá kontroly, opätovného posúdenia a pozastavenia rozhodnutí v súlade s článkom 24 ods. 8.

 

Odôvodnenie

Toto sú základné aspekty Colného kódexu Únie a mali by byť vymedzené v základnom akte a nepodliehať delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 32 – odseky 1 až 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Colné orgány prijímajú  na základe žiadosti rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (rozhodnutia ZINZ) alebo rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o pôvode tovaru (rozhodnutia ZIPT).

(1) Colné orgány prijímajú na základe žiadosti rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (rozhodnutia ZINZ), rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o pôvode tovaru (rozhodnutia ZIPT), a rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o colnej hodnote tovaru (rozhodnutia ZICHT).

Takáto žiadosť sa neakceptuje  za týchto okolností:

Takáto žiadosť sa neakceptuje za týchto okolností:

(a) ak držiteľ rozhodnutia týkajúceho sa rovnakého tovaru a v prípade rozhodnutí ZIPT za rovnakých okolností rozhodujúcich pre získanie pôvodu podáva alebo už podal na tom istom alebo inom colnom úrade žiadosť alebo sa žiadosť podáva alebo bola podaná na jeho účet;

a) ak držiteľ rozhodnutia týkajúceho sa rovnakého tovaru a v prípade rozhodnutí ZIPT za rovnakých okolností rozhodujúcich pre získanie pôvodu podáva alebo už podal na tom istom alebo inom colnom úrade žiadosť alebo sa žiadosť podáva alebo bola podaná v jeho mene;

b) ak sa žiadosť netýka zamýšľaného použitia rozhodnutia ZINZ alebo rozhodnutia ZIPT ani akéhokoľvek zamýšľaného použitia colného režimu.

b) ak sa žiadosť netýka zamýšľaného použitia rozhodnutia ZINZ, rozhodnutia ZIPT alebo rozhodnutia ZICHT ani žiadneho zamýšľaného využitia colného režimu.

(2) Rozhodnutia ZINZ a ZIPT sú záväzné iba na účely nomenklatúrneho zatriedenia tovaru alebo určenia pôvodu tovaru.

(2) Rozhodnutia ZINZ, ZICHT alebo ZIPT sú záväzné iba na účely nomenklatúrneho zatriedenia tovaru, určenia pôvodu alebo colnej hodnoty tovaru.

Pre colné orgány sú tieto rozhodnutia záväzné vo vzťahu k držiteľovi rozhodnutia, iba ak ide o tovar, pri ktorom sa colné formality ukončili po dátume nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

Pre colné orgány sú tieto rozhodnutia záväzné vo vzťahu k držiteľovi rozhodnutia, iba ak ide o tovar, pri ktorom sa colné formality ukončili po dátume nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

Pre držiteľa rozhodnutia sú rozhodnutia záväzné vo vzťahu k colným orgánom iba s účinnosťou odo dňa, keď sa mu doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za doručené.

Pre držiteľa rozhodnutia sú rozhodnutia záväzné vo vzťahu k colným orgánom iba s účinnosťou odo dňa, keď sa mu doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za doručené.

(3) Rozhodnutia ZINZ a ZIPT sú platné počas troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

(3) Rozhodnutia ZINZ, ZIPT alebo ZICHT sú platné počas troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT v určitých prípadoch prestáva byť platné pred koncom uvedeného obdobia.

Rozhodnutie ZINZ, ZIPT alebo ZICHT v určitých prípadoch prestáva byť platné pred koncom uvedeného obdobia.

V takých prípadoch možno rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT ešte stále používať v súvislosti so záväznými zmluvami založenými na danom rozhodnutí a uzavretými predtým, ako rozhodnutie prestalo platiť.

V takých prípadoch možno rozhodnutie ZINZ, ZIPT alebo ZICHT ešte stále používať v súvislosti so záväznými zmluvami založenými na danom rozhodnutí a uzavretými predtým, ako rozhodnutie prestalo platiť.

(4) S cieľom uplatniť rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT v kontexte konkrétneho colného režimu, je  držiteľ rozhodnutia schopný preukázať, že:

(4) S cieľom uplatniť rozhodnutie ZINZ, ZIPT alebo ZICHT v kontexte konkrétneho colného režimu, je  držiteľ rozhodnutia schopný preukázať, že:

a) v prípade rozhodnutia ZINZ zodpovedá tovar uvedený v colnom vyhlásení v každom ohľade tovaru opísanému v rozhodnutí;

a) v prípade rozhodnutia ZINZ zodpovedá tovar uvedený v colnom vyhlásení v každom ohľade tovaru opísanému v rozhodnutí;

b) v prípade rozhodnutia ZIPT zodpovedá daný tovar a okolnosti rozhodujúce na získanie pôvodu tovaru v každom ohľade tovaru a okolnostiam opísaným v rozhodnutí.

b) v prípade rozhodnutia ZIPT zodpovedá daný tovar a okolnosti rozhodujúce pre získanie pôvodu tovaru v každom ohľade tovaru a okolnostiam opísaným v rozhodnutí.

 

c) v prípade rozhodnutia ZICHT zodpovedá daný tovar a okolnosti rozhodujúce pre oznámenie colnej hodnoty v každom ohľade tovaru a okolnostiam opísaným v rozhodnutí.

(5) Odchylne od článku 24 ods. 6 a článku 28 sa rozhodnutia ZINZ ZIPT vyhlasujú za neplatné, ak boli vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých žiadateľom.

(5) Odchylne od článku 24 ods. 6 a článku 28 sa rozhodnutia ZINZ, ZIPT a ZICHT vyhlasujú za neplatné, ak boli vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých žiadateľom.

(6) Rozhodnutia ZINZ a  ZIPT sa zrušia v súlade s článkom 26 ods. 6 a článkom 29.

(6) Rozhodnutia ZINZ, ZIPT a ZICHT sa zrušia v súlade s článkom 26 ods. 6 a článkom 29.

Tieto rozhodnutia sa nemôžu meniť.

Tieto rozhodnutia sa nemôžu meniť.

(7) Komisia môže členským štátom oznámiť, že:

(7) Komisia môže členským štátom oznámiť, že:

a) prijatie rozhodnutí ZINZ a ZIPT v prípade tovaru, pri ktorom nie je zaistené jednotné nomenklatúrne zatriedenie alebo určenie pôvodu, sa pozastavuje;

a) prijatie rozhodnutí ZINZ, ZIPT a ZICHT v prípade tovaru, pri ktorom nie je zaistené jednotné nomenklatúrne zatriedenie, určenie pôvodu alebo podmienky na oznámenie colnej hodnoty, sa pozastavuje;

b) sa pozastavenie uvedené v písmene a) odvoláva.

b) sa pozastavenie uvedené v písmene a) odvoláva.

(8) Komisia môže prijať rozhodnutia, v ktorých členské štáty žiada o zrušenie rozhodnutí ZINZ alebo ZIPT, aby sa zaistilo jednotné nomenklatúrne zatriedenie tovaru alebo určenie jeho pôvodu.

(8) Komisia môže prijať rozhodnutia, v ktorých jeden alebo viaceré členské štáty žiadajú o zrušenie rozhodnutí ZINZZIPT alebo ZICHT, aby sa zaistilo jednotné nomenklatúrne zatriedenie tovaru, určenie jeho pôvodu alebo uplatnenie colnej hodnoty.

Odôvodnenie

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 33 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prípady, v ktorých rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT prestáva byť platné v súlade s článkom 32 ods. 3 druhým pododsekom;

a) prípady, v ktorých rozhodnutie ZINZZIPT alebo ZICHT prestáva byť platné v súlade s článkom 32 ods. 3 druhým pododsekom;

Odôvodnenie

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 33 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) pravidlá používania rozhodnutia ZINZ alebo ZIPT potom, ako prestane byť platné v súlade s článkom 32 ods. 3 druhým pododsekom;

(b) pravidlá používania rozhodnutia ZINZ, ZIPT alebo ZICHT potom, ako prestane byť platné v súlade s článkom 32 ods. 3 druhým pododsekom;

Odôvodnenie

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné kontroly sa vykonávajú v rámci  spoločného rámca riadenia rizík založeného na výmene informácií o rizikách a analýze rizík medzi colnými správami, ktorým sa ustanovujú spoločné kritériá a normy   rizika, kontrolné opatrenia a prednostné oblasti kontroly.

3. Colné kontroly sa vykonávajú v rámci spoločného rámca riadenia rizík založeného na výmene informácií o rizikách a analýze rizík medzi colnými správami, ktorým sa ustanovujú spoločné kritériá a normy rizika, kontrolné opatrenia a prednostné oblasti kontroly.

 

Všeobecne platí, že na to, aby udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu viedlo k menšiemu počtu fyzických kontrol a kontrol dokumentov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany podľa článku 21 ods. 2 písm. a), je potrebné začleniť do systémov riadenia colných rizík nižšiu úroveň rizík.

Odôvodnenie

V nových usmerneniach EÚ o schválených hospodárskych subjektoch sa spresňuje, že výhodou tohto statusu je zmiernenie kontrol pri dovoze alebo vývoze a môže sa tiež zohľadniť pri následných kontrolách po uskutočnení colného konania. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto základná zásada musí byť jasne uvedená v základnom akte, a nie iba v usmerneniach, a že je teda nutné, aby bola začlenená do článkov 21 a 39 prepracovaného znenia. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 9, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 21 ods. 2 písm. b), a s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 14 k článku 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 43

vypúšťa sa

Delegovanie právomoci

 

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí miesto, kde sa majú v súlade s článkom 42 formality a kontroly príručnej a podanej batožiny vykonať.

 

Odôvodnenie

Miesto kontroly batožiny nedopĺňa základné nariadenie, ale je skôr otázkou jeho vykonávania. Je potrebné, aby existovali jednotné podmienky pre miesto kontroly. Článok 43 by sa mal vypustiť a článok 44 by sa mal rozšíriť na vykonávacie právomoci, aj pokiaľ ide o miesto kontroly batožiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie colných kontrol vrátane výmeny informácií o riziku a jeho analýz, spoločných kritérií a noriem rizika, kontrolných opatrení a prioritných oblastí kontroly.

1. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie colných kontrol vrátane výmeny informácií o riziku a jeho analýz, spoločných kritérií a noriem rizika, kontrolných opatrení a prioritných oblastí kontroly. Týmito opatreniami nie sú dotknuté všeobecné ustanovenia uvedené v článku 39 ods. 3.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré spravodajkyňa predložila k článku 21 ods. 2 písm. a) a k článku 39 ods. 3. V zásade platí, že na to, aby mohli schválené hospodárske subjekty v plnej miere využívať zjednodušené fyzické kontroly a kontroly dokumentov týkajúce sa bezpečnosti a ochrany podľa článku 21 ods. 2 písm. a), je potrebné začleniť do systémov riadenia colných rizík nižšiu úroveň rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia, v ktorých vymedzí miesto, kde sa majú v súlade s článkom 42 vykonať formality a kontroly týkajúce sa príručnej a podanej batožiny.

Odôvodnenie

Miesto kontroly batožiny nedopĺňa základné nariadenie, ale je skôr otázkou jeho vykonávania. Je potrebné, aby existovali jednotné podmienky pre miesto kontroly. Článok 43 by sa mal vypustiť a článok 44 by sa mal rozšíriť na vykonávacie právomoci, aj pokiaľ ide o miesto kontroly batožiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo územie, sa považuje za tovar s pôvodom v krajine alebo na území, kde sa vykonala jeho posledná podstatná zmena.

2. Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina, sa považuje za tovar s pôvodom v krajine, kde sa vykonalo jeho posledné podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.

Odôvodnenie

Počas desaťročí bolo základom pre rozhodovanie o osobitnom pôvode tovaru „posledné podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie“ výrobku v danej krajine. Kritéria pre toto rozhodnutie nie sú zmenou položky colného sadzobníka alebo pridanej hodnoty. Tento prístup bol vždy úspešný, pokiaľ ide o colné záležitosti, a je jednoduché uplatňovať ho v praxi. Preto ho treba zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak bol dôkaz o pôvode tovaru poskytnutý podľa colných predpisov alebo iných právnych predpisov Únie  upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti požadovať dodatočný dôkaz potrebný na zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod tovaru je v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými právnymi predpismi Únie  .

2. Ak bol dôkaz o pôvode tovaru poskytnutý podľa colných predpisov alebo iných právnych predpisov Únie upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti požadovať dodatočný dôkaz potrebný na zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod tovaru je v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými právnymi predpismi Únie.

 

V prípade, že dôkaz o pôvode tovaru je v Únii predkladaný v podobe osvedčenia o pôvode vydanom v tretej krajine, toto osvedčenie musí spĺňať tieto podmienky:

 

a) osvedčenie musí byť vydané hodnoverným orgánom alebo subjektom, ktorý je na tento účel v krajine vydania poverený;

 

b) musí obsahovať všetky informácie potrebné na identifikáciu tovaru, na ktorý sa vzťahuje;

 

c) musí jasne potvrdzovať, že tovar, na ktorý sa vzťahuje, pochádza z uvedenej krajiny.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii určiť zameranie svojich delegovaných aktov. Spravodajkyňa sa domnieva, že kritérium uplatňovania pravidla pôvodu je zásadným prvkom, ktorý má byť uvedený v základnom akte. Návrh preberá znenie vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 21, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 55 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, ktorými sa:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty dopĺňajúce požiadavky na dôkaz o pôvode uvedený v článku 54.

Odôvodnenie

Pravidlá o nepreferenčnom pôvode sú veľmi významné z hľadiska colných záležitostí, ako aj vzhľadom na obchodno-politické a hospodárske aspekty. Colný kódex Únie by mal preto prostredníctvom pravidiel poskytnúť jasné usmernenia o tom, ako určiť pôvod, čo by umožnilo správne výsledky a jednoduché zaobchádzanie. Splnomocnenie by sa malo poskytnúť iba v súvislosti s dôkazom o pôvode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné preferenčné opatrenia prijaté jednostranne Úniou  vzhľadom na určité krajiny alebo územia mimo colného územia Únie  alebo skupiny takýchto krajín alebo území, ako sú uvedené v odseku 5, prijíma Komisia opatrenia ustanovujúce pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru.

3. V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné preferenčné opatrenia prijaté jednostranne Úniou vzhľadom na určité krajiny alebo územia mimo colného územia Únie alebo skupiny takýchto krajín alebo území, ako sú uvedené v odseku 5, prijíma Komisia opatrenia ustanovujúce pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru. Pravidlá vymedzujúce preferenčný pôvod tovaru vychádzajú z kritéria celej výroby alebo dostatočného spracovania.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii určiť zameranie svojich delegovaných aktov. Spravodajkyňa sa domnieva, že kritérium, ktorým sa riadi uplatňovanie pravidla preferenčného pôvodu, je dôležitým prvkom, ktorý má byť uvedený v základnom akte. Návrh preberá znenie článku 72 a článku 98 ods. 1 nariadenia ES 2454/93. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 23, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 57.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijímať delegované akty doplňujúce:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 22, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 56.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať opatrenia na určenie pôvodu tovaru.

Komisia môže prijať opatrenia na určenie pôvodu a vysledovateľnosti tovaru.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Základom colnej hodnoty tovaru je prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie  , podľa potreby upravená .

1. Základom colnej hodnoty tovaru je prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, za tovar predaný na vývoz na colné územie Únie, podľa potreby upravená v súlade s odsekom 4.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) žiadna časť výťažku akéhokoľvek následného predaja, nakladania s tovarom alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo ani nepriamo predávajúcemu, ak nie je možné vykonať primeranú úpravu ;

c) žiadna časť výnosu akéhokoľvek následného predaja, nakladania s tovarom alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo ani nepriamo predávajúcemu, ak nie je možné vykonať primeranú úpravu v súlade s odsekom 4;

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na určenie colnej hodnoty tovaru na základe prevodnej hodnoty sa uplatňujú osobitné pravidlá.

4. Pri určovaní prevodnej hodnoty podľa odsekov 1 a 2 sa k cene, ktorá bola za dovezený tovar skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, pripočítajú:

 

a) tieto položky, ak ich uhrádza kupujúci a ak nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť:

 

i) provízie a odmeny za sprostredkovanie okrem nákupných provízií,

 

ii) cena kontajnerov, ktoré sa na colné účely považujú s príslušným tovarom za jeden celok,

 

iii) cena obalu, ktorá zahŕňa tak prácu, ako i materiál,

 

iv) technika, vývoj, umelecká práca, dizajn, plány a nákresy vyhotovené mimo Únie a potrebné na výrobu dovezeného tovaru,

 

b) poplatky za používanie patentov a licenčné poplatky týkajúce sa ohodnocovaného tovaru, ktoré musí platiť kupujúci, či už priamo alebo nepriamo, ako podmienku predaja ohodnocovaného tovaru, ak tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť;

 

c) hodnota akejkoľvek časti výnosu z ďalšieho predaja, nakladanie alebo použitie dovezeného tovaru, ktoré pripadne priamo alebo nepriamo predávajúcemu;

 

d) náklady na dopravu a poistenie dovážaného tovaru a

 

e) náklady za nakládku, vykládku a manipuláciu s tovarom spojené s dopravou dovezeného tovaru na miesto, kde tovar vstúpil na colné územie Únie.

 

4a. V prípade následných predajov pred určením hodnoty, keď sa uvádza cena, ktorá sa týka predaja uskutočneného pred posledným predajom, na základe ktorého tovar vstúpil na colné územie Únie, sa musí colným orgánom preukázať, že tento predaj tovaru sa uskutočnil na účel vývozu tovaru na dané colné územie.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Každá položka, ktorá sa na základe tohto článku pripočíta k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, sa bude zakladať len na údajoch, ktoré sú objektívne a vyčísliteľné.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. K cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, budú pri určovaní colnej hodnoty pripočítané len položky, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Colná hodnota sa môže určiť aj podľa metódy založenej na prevodnej hodnote na základe predaja, ktorý sa uskutočňuje, keď tovar podlieha niektorému z osobitných postupov uvedených v článku 180 písm. a), b) alebo c).

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia, ktoré sú prevzaté z článku 230-02 ods. 2 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu, nahrádzajú odsek 4 návrhu Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. „Nákupné provízie“ na účely tejto kapitoly znamenajú platby, ktoré vypláca dovozca sprostredkovateľovi za jeho zastupovanie pri kúpe tovaru, ktorého hodnota sa určuje.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4e. Bez ohľadu na odsek 4d:

 

a) do ceny, ktorá bola za dovážaný tovar skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, sa pri určovaní colnej hodnoty nezapočítavajú platby za právo reprodukovať tovar dovážaný do Únie; a

 

b) do ceny, ktorá bola za dovážaný tovar skutočne zaplatená alebo ktorá sa má zaplatiť, sa nezapočítavajú platby uskutočnené kupujúcim za právo distribuovať alebo ďalej predávať dovážaný tovar, ak tieto platby nie sú podmienkou predaja tohto tovaru na účely vývozu do Únie.

Odôvodnenie

Zahrnutie článku 32 Colného kódexu Spoločenstva (NARIADENIE RADY (EHS) č. 2913/92), ktorý je v súčasnosti platný a ktorý zabezpečuje, okrem iného, že poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky, ktoré zaplatil kupujúci dovezeného tovaru tretej strane (poskytovateľom licencie), sa môžu zahrnúť do colnej hodnoty len vtedy, ak sú podmienkou predaja v súlade s Dohodou WTO o colnom hodnotení (článok 8) a medzinárodnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) spĺňajú kritériá ustanovené v článku 22 písm. a);

b) spĺňajú kritériá ustanovené v článku 22 písm. a), ak je to relevantné z hľadiska povolenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) sú pravidelnými používateľmi príslušných colných režimov alebo spĺňajú kritériá ustanovené v článku 22 písm. d) .

c) sú pravidelnými používateľmi príslušných colných režimov alebo spĺňajú kritériá ustanovené v článku 22 písm. d), ktoré sú relevantné z hľadiska povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa má poskytnúť celková záruka na colné dlhy a iné platby, ktoré môžu vzniknúť, môže sa hospodárskemu subjektu povoliť použitie celkovej záruky v zníženej výške alebo môže byť od poskytnutia záruky upustené pod podmienkou, že hospodársky subjekt spĺňa kritériá ustanovené v článku 22 písm. b) a c)  .

2. Hospodárskemu subjektu sa môže povoliť použitie celkovej záruky v zníženej výške alebo môže byť od poskytnutia záruky upustené pod podmienkou, že hospodársky subjekt spĺňa kritériá ustanovené v článku 22 písm. b) a c).

Odôvodnenie

Spoločnosti so statusom schváleného hospodárskeho subjektu by mali mať možnosť uplatniť jedinú celkovú záruku, na ktorú by sa vzťahovalo úplné upustenie od záruky v prípade všetkých colných režimov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak colný dlh vznikol v dôsledku činu, ktorý v čase, keď bol spáchaný, mohol viesť k trestnému súdnemu konaniu, trojročná lehota stanovená v odseku 1 sa predlžuje na desať rokov.

2. Ak colný dlh vznikol dôsledkom konania, ktoré v čase, keď sa uskutočnilo, mohlo viesť k trestnému súdnemu konaniu, trojročná lehota stanovená v odseku 1 sa predlžuje na päť rokov.

Odôvodnenie

Desaťročná premlčacia lehota ustanovená v článku 91 ods. 2 je v rozpore s článkom 45 návrhu, podľa ktorého je obdobie, počas ktorého sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby uchovávali doklady týkajúce sa colných operácií, omnoho kratšie ako 10 rokov („najmenej počas troch kalendárnych rokov“). Päť rokov je premlčacia lehota stanovená v Dohovore o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev, ktorý bol prijatý v roku 1995.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak bolo podané odvolanie podľa článku 37, plynutie lehôt ustanovených v odsekoch 1 a 2 sa pozastavuje počas trvania odvolacieho konania odo dňa, keď bolo odvolanie podané.

3. Lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa pozastavujú na obdobie uvedené v článku 24 ods. 4. Ak bolo podané odvolanie podľa článku 37, plynutie lehôt ustanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa pozastavuje počas trvania odvolacieho konania odo dňa, keď bolo odvolanie podané.

Odôvodnenie

Navrhujeme uplatňovanie konania vo veci práva na vypočutie v rovnakom čase, ako je čas potrebný na konania podľa práva na vypočutie. Túto úpravu je potrebné zaviesť vzhľadom na ochranu finančných záujmov tak tradičných vlastných zdrojov, ako aj vnútroštátnych zdrojov, pokiaľ je ich získanie ohrozené. Táto situácia by mohla nastať v prípadoch, keď sa konanie vo veci práva na vypočutie musí vykonať veľmi skoro (z časového hľadiska) po uplynutí lehôt, počas ktorých sa môže oznámiť colný dlh podľa odsekov 1 a 2 článku 91 Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V určitých prípadoch, keď príslušné orgány usudzujú, že by sa clo malo vrátiť alebo odpustiť, uvedený orgán postúpi daný prípad Komisii na rozhodnutie.

2. Ak colné orgány usudzujú, že by sa clo malo vrátiť alebo odpustiť, uvedené orgány postúpia daný prípad Komisii v týchto prípadoch:

 

a) keď sa colné orgány domnievajú, že osobitná situácia je buď výlučne dôsledkom neplnenia povinností zo strany Komisie, alebo osobitná situácia vyplýva z neplnenia tak zo strany colných orgánov, ako aj Komisie;

 

b) keď sa colné orgány domnievajú, že Komisia sa dopustila pochybenia v zmysle odseku 1 písm. c); a

 

c) keď okolnosti prípadu súvisia s výsledkami vyšetrovania Únie vykonaného podľa nariadenia Rady (ES) č 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach1 alebo podľa akýchkoľvek iných právnych predpisov Únie alebo dohôd, ktoré Únia uzatvorila s krajinami alebo skupinami krajín, ktoré ustanovujú vykonanie takýchto vyšetrovaní zo strany Únie;

 

d) keď suma, za ktorú dotknutá osoba môže byť zodpovedná v dôsledku pochybenia alebo osobitných okolností, pokiaľ ide o jednu alebo viacero dovozných alebo vývozných operácií, predstavuje 500 000 EUR alebo viac.

 

________

 

1 Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

Odôvodnenie

Zásadným prvkom colných právnych predpisov je určiť, ktoré prípady by sa mali predkladať Komisii. Z tohto dôvodu navrhujeme presunúť článok 332-23 vykonávacích ustanovení modernizovaného Colného kódexu do týchto dvoch odsekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Prípady uvedené v odseku 1 sa nepostupujú v žiadnej z týchto situácií:

 

a) keď už Komisia prijala rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v tomto oddiele v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom;

 

b) keď už Komisia posudzuje prípad s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

Odôvodnenie

Zásadným prvkom colných právnych predpisov je určiť, ktoré prípady by sa mali predkladať Komisii. Z tohto dôvodu navrhujeme presunúť článok 332-23 vykonávacích ustanovení modernizovaného colného kódexu do týchto dvoch odsekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak colný orgán vráti alebo odpustí clo omylom, pôvodný colný dlh sa obnovuje, pokiaľ nezanikol uplynutím času podľa článku 91.

6. Ak colné orgány vrátia alebo odpustia clo omylom, pôvodný colný dlh sa určí v súlade s článkom 91.

Odôvodnenie

„Colný orgán“ sa mení na „colné orgány“. Pozri odsek 1 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) v prípade tovaru dovezeného schváleným hospodárskym subjektom;

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne plány týkajúce sa pravidiel o oslobodení od predbežného colného vyhlásenia o vstupe, ktoré by predstavovali zjednodušenie pre schválené hospodárske subjekty. V tomto návrhu by sa mali stanoviť pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva zodpovedná osoba  príslušnému colnému úradu v konkrétnej lehote  pred vstupom tohto tovaru na colné územie Únie .

3. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Únie, alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu na toto územie.

Odôvodnenie

Osoba, ktorá je povinná podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, má zásadný význam z hľadiska colných právnych predpisov. Mala by sa zahrnúť do Colného kódexu Únie rovnakým spôsobom, akým sa zahrnula do modernizovaného Colného kódexu. Preto navrhujeme, aby sa sem zahrnuli články 88 ods. 2 a 3 modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 114 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 3 môže predbežné colné vyhlásenie o vstupe namiesto nej podať:

 

a) dovozca alebo príjemca alebo iná osoba, v mene ktorej alebo z poverenia ktorej osoba uvedená v odseku 3 koná;

 

b) akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu.

Odôvodnenie

Osoba, ktorá je povinná podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe, má zásadný význam z hľadiska colných právnych predpisov. Mala by sa zahrnúť do Colného kódexu Únie rovnakým spôsobom, akým sa zahrnula do modernizovaného Colného kódexu. Preto navrhujeme, aby sa sem zahrnuli články 88 ods. 2 a 3 modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 115a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 115a

 

Podávanie vyhlásenia a zodpovedná osoba

 

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podáva za použitia techník elektronického spracovania údajov a riadi sa prostredníctvom systému spoločných registrov v súlade s odporúčaniami rámca noriem SAFE Svetovej colnej organizácie. Tento systém vychádza zo zásady, že informáciu treba získať od osoby, ktorá ju má k dispozícii a má právo ju poskytnúť.

Odôvodnenie

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je predpokladom pre dovoz tovaru do EÚ. V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte, a nie iba prostredníctvom delegovaných aktov. Systém spoločných registrov podľa odporúčaní rámca noriem SAFE Svetovej colnej organizácie sa osvedčil ako najvhodnejší spôsob získavania kvalitných informácií na posúdenie rizika, ktorý bol úspešne zavedený v mnohých častiach sveta. Tento systém vychádza zo zásady, že informáciu treba získať od osoby, ktorá ju má k dispozícii a má právo ju poskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 116 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Takúto úpravu však nie je možné vykonať, ak došlo ku ktorejkoľvek z týchto udalostí:

 

a) ak colné orgány oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru;

 

b) ak colné orgány zistili, že dané údaje sú nesprávne; alebo

 

c) ak colné orgány povolili premiestnenie tovaru z miesta, na ktorom bol predložený.

Odôvodnenie

Navrhujeme zachovať článok 89 ods. 1 modernizovaného Colného kódexu nezmenený a zahrnúť prípady, keď nie sú možné žiadne zmeny a doplnenia predbežného colného vyhlásenia o vstupe do Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 117 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príslušný colný úrad môže upustiť od požiadavky podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre tovar, v prípade ktorého sa pred uplynutím lehoty na podanie uvedeného vyhlásenia podalo colné vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie. Takéto vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie obsahuje aspoň údaje potrebné na predbežné colné vyhlásenie o vstupe. Kým sa nahlásený tovar nepredloží colným orgánom v súlade s článkom 124, colné vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie má status predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 118 – odsek 1 – úvodná časť a písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

V prípade úpravy rámca noriem SAFE Svetovej colnej organizácie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 243 prijímať delegované akty pozmeňujúce a doplňujúce pravidlá týkajúce sa postupu podávania predbežného colného vyhlásenia o vstupe, ako sa uvádza v článku 115a;

a) pravidlá týkajúce sa postupu podávania predbežného colného vyhlásenia o vstupe;

 

Odôvodnenie

Podávanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je predpokladom pre dovoz tovaru do EÚ. V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte, a nie iba prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 118 – odsek 1a (nový) – úvodná časť (nová) a písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijímať delegované akty vymedzujúce:

 

a) iné prípady než prípady uvedené v článku 114 ods. 2, v ktorých môže byť povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe zrušená alebo upravená, a podmienky takéhoto zrušenia alebo úpravy;

Odôvodnenie

Nemôžeme očakávať, že formulácia "pravidlá týkajúce sa postupu podávania predbežného colného vyhlásenia o vstupe" v písmene a) tohto článku zahŕňa právomoc stanoviť zrušenie alebo úpravu požiadavky na podanie takéhoto vyhlásenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 124 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osoba, ktorá predkladá tovar, sa odvolá na predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo colné vyhlásenie, ktoré sa podalo v súvislosti s tovarom , s výnimkou prípadov, keď sa podanie takého vyhlásenia nevyžaduje  .

3. Osoba, ktorá predkladá tovar, sa odvolá na predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo colné vyhlásenie alebo vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie, ktoré sa podalo v súvislosti s tovarom, s výnimkou prípadov, keď sa podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe nevyžaduje.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 124 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sa na tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa predkladá colnému úradu, nevzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe a s výnimkou prípadov, keď sa predloženie takého vyhlásenia nevyžaduje, držiteľ tovaru podá takéto vyhlásenie alebo colné vyhlásenie, ktorými sa okamžite nahrádza.

4. Ak sa na tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa predkladá colnému orgánu, nevzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe a s výnimkou prípadov, keď sa predloženie takého vyhlásenia nevyžaduje, niektorá z osôb uvedených v článku 114 okamžite podá predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie, ktorým sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe nahrádza.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 125a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 125a

 

Dočasné uskladnenie tovaru

 

S výnimkou prípadov, keď je tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepustený do colného režimu, sa tento tovar od okamihu jeho predloženia colným orgánom dočasne uskladňuje v týchto prípadoch:

 

a) ak je tovar vstupujúci na colné územie Únie predložený colnému úradu ihneď po príchode v súlade s článkom 124;

 

b) ak je tovar predložený colnému úradu určenia na colnom území Únie v súlade s pravidlami upravujúcimi colný režim tranzit;

 

c) ak sa tovar prepraví zo slobodného pásma do inej časti colného územia Únie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 125b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 125b

 

Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie

 

1. Tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý je predložený colným orgánom, sa uvedie vo vyhlásení pre colný režim dočasné uskladnenie, ktoré obsahuje všetky údaje nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich dočasné uskladnenie.

 

2. Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie podáva niektorá z osôb uvedených v článku 124 ods. 1 alebo 2 najneskôr v čase predloženia tovaru colnému úradu.

 

3. Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie zahŕňa odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané v súvislosti s tovarom, ktorý sa predložil colným orgánom, s výnimkou prípadov, keď už je tovar dočasne uskladnený alebo prepustený do colného režimu a neopustil colné územie Únie.

 

4. Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie môže mať jednu z týchto foriem:

 

a) odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané v súvislosti s daným tovarom, doplnené údajmi z vyhlásenia pre colný režim dočasné uskladnenie;

 

b) zoznam tovaru alebo iný prepravný doklad pod podmienkou, že obsahuje údaje o vyhlásení pre colný režim dočasné uskladnenie vrátane odkazu na predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar;

 

c) tranzitné vyhlásenie, ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý sa prepravuje v colnom režime tranzit, predkladá colnému orgánu určenia na colnom území Únie.

 

5. Colné orgány môžu súhlasiť s tým, aby sa obchodné, prístavné alebo prepravné informačné systémy používali na podávanie vyhlásenia pre colný režim dočasné uskladnenie pod podmienkou, že obsahujú potrebné údaje na takéto vyhlásenie a že tieto údaje sú k dispozícii v súlade s odsekom 2.

 

6. Články 158 až 163 sa uplatňujú na overovanie vyhlásenia pre colný režim dočasné uskladnenie.

 

7. Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie sa môže používať aj na účely:

 

a) oznámenia o príchode podľa článku 119;

 

b) predloženia tovaru colným orgánom uvedeným v článku 124, ak spĺňa podmienky stanovené v týchto ustanoveniach.

 

8. Vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie sa nevyžaduje, ak je najneskôr v čase predloženia tovaru colným orgánom určený jeho colný status, t. j. status tovaru Únie, v súlade s článkami 130 až 133.

 

9. Colné orgány uchovávajú vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie s cieľom overiť, či sa tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, následne prepustil do colného režimu v súlade s článkom 126.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 125c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 125c

 

Opravy a zrušenie platnosti vyhlásenia pre colný režim dočasné uskladnenie

 

1. Deklarantovi sa na základe jeho žiadosti môže povoliť oprava, aby po podaní vyhlásenia pre colný režim dočasné uskladnenie opravil jeden alebo viacero údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

 

Opravu nie je možné vykonať po ktorejkoľvek z týchto udalostí:

 

a) ak colné orgány oznámia osobe, ktorá podala vyhlásenie, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru;

 

b) ak colné orgány zistili, že údaje vo vyhlásení sú nesprávne; ;

 

c) ak sa tovar predložil colným orgánom.

 

2. Ak sa tovar, v súvislosti s ktorým sa podalo vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie, nepredložil colným orgánom, colné orgány zrušia platnosť tohto vyhlásenia:

 

a) na žiadosť deklaranta a

 

b) v konkrétnej lehote po podaní vyhlásenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 125d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 125d

 

Podmienky a zodpovednosť v súvislosti s dočasným uskladnením tovaru

 

1. Dočasne uskladnený tovar sa skladuje len v priestoroch na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 125e alebo, ak je to opodstatnené, na iných miestach, ktoré boli určené alebo schválené colnými orgánmi.

 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 120 ods. 2, môže byť dočasne uskladnený tovar podrobený iba takým úkonom, ktoré sú potrebné na jeho zachovanie v nezmenenom stave bez toho, aby sa zmenil jeho vonkajší vzhľad alebo technické vlastnosti.

 

3. Osoba, ktorá predkladá tovar v súlade s článkom 124 ods. 1 a 2, zodpovedá za:

 

a) zabezpečenie toho, aby dočasne uskladnený tovar nebol odňatý spod colného dohľadu;

 

b) plnenie povinností vyplývajúcich zo skladovania tovaru v colnom režime dočasné uskladnenie.

 

Držiteľ povolenia uvedeného v článku 125e zodpovedá za tovar uskladnený v priestoroch na dočasné uskladnenie v súlade s odsekom 1.

 

4. Ak z nejakého dôvodu nemožno tovar ponechať v colnom režime dočasné uskladnenie, colné orgány v súlade s článkami 167, 168 a 169 bezodkladne prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby upravili situáciu tovaru.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 125e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 125e

 

Povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie

 

1. Na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie sa vyžaduje povolenie od colných orgánov. Takéto povolenie sa nevyžaduje, ak je prevádzkovateľom priestorov na dočasné uskladnenie samotný colný orgán.

 

Podmienky, na základe ktorých je povolená prevádzka priestorov na dočasné uskladnenie, sa stanovia v uvedenom povolení.

 

2. Ak nie je ustanovené inak, povolenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje výlučne osobám, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 

a) sú usadené na colnom území Únie;

 

b) poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií;

 

c) poskytujú záruku v súlade s článkom 77.

 

Schválený hospodársky subjekt oprávnený na používanie zjednodušených colných postupov sa považuje subjekt, ktorý spĺňa podmienku stanovenú v prvom pododseku písm. b), pokiaľ bola prevádzka priestorov na dočasné uskladnenie zohľadnená pri udeľovaní uvedeného schválenia.

 

3. Povolenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje iba v prípade, keď colné orgány môžu vykonávať colný dohľad bez toho, aby museli zaviesť administratívne opatrenia, ktoré sú z hľadiska príslušných ekonomických potrieb neprimerané.

 

4. Držiteľ povolenia vedie príslušnú evidenciu vo forme schválenej colnými orgánmi.

 

Evidencia obsahuje informácie a údaje, ktoré colným orgánom umožňujú vykonávať dohľad nad prevádzkou priestorov na dočasné uskladnenie, a to najmä s ohľadom na identifikáciu uskladneného tovaru, jeho colný status a prepravu.

 

Schválený hospodársky subjekt oprávnený na používanie zjednodušených colných postupov sa považuje za subjekt, ktorý spĺňa povinnosť stanovenú v druhom pododseku, pokiaľ je jeho evidencia vhodná na účely dočasného uskladnenia.

 

5. Colné orgány môžu povoliť držiteľovi povolenia, aby prepravoval dočasne uskladnený tovar medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie pod podmienkou, že takáto preprava nezvýši riziko podvodu.

 

Ak sa dočasne uskladnený tovar prepraví do priestorov na dočasné uskladnenie, na ktoré sa vzťahuje iné povolenie, držiteľ tohto povolenia predloží nové colné vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie v súlade s článkom 125b a stáva sa zodpovedným za dočasné uskladnenie daného tovaru v súlade s článkom 125d ods. 3 druhým odsekom.

 

Ak je to z hospodárskeho hľadiska odôvodnené a nebude tým nepriaznivo ovplyvnený colný dohľad, môžu colné orgány povoliť uskladnenie tovaru Únie v priestoroch na dočasné uskladnenie. Takýto tovar sa nepovažuje za dočasne uskladnený tovar.

 

6. Držiteľ povolenia si plní svoje povinnosti a colné orgány toto plnenie monitorujú.

 

7. Držiteľ povolenia oznámi colným orgánom všetky skutočnosti, ktoré nastali po udelení povolenia a ktoré by mohli ovplyvniť jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Hlava 4 – kapitola 2 – časť 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Formality po predložení tovaru

Dočasné uskladnenie tovaru

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 126 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosť prepustiť do colného režimu tovar, ktorý nie je tovarom Únie

Povinnosť prepustiť dočasne uskladnený tovar do colného režimu

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 167, 168 a 169, sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie  , a bol predložený colným orgánom, musí prepustiť do colného režimu.

1. Dočasne uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa musí prepustiť do colného režimu alebo v určenej lehote spätne vyviezť.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak nie je ustanovené inak, deklarant si môže vybrať colný režim, do ktorého chce prepustiť tovar, za podmienok pre tento colný režim a bez ohľadu na povahu alebo množstvo tohto tovaru, alebo krajinu jeho pôvodu, odoslania alebo určenia.

2. Pokiaľ nie je ustanovené inak, deklarant si môže vybrať colný režim, do ktorého chce prepustiť tovar, za podmienok pre tento colný režim a bez ohľadu na povahu alebo množstvo tohto tovaru, alebo krajinu jeho pôvodu, odoslania alebo určenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 126a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 126a

 

Tovar, ktorý sa považuje za prepustený do dočasného uskladnenia

 

1. Okrem prípadov, keď je tovar okamžite prepustený do colného režimu, v súvislosti s ktorým bolo prijaté colné vyhlásenie, alebo bol prepustený do slobodného pásma, tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý bol predložený colným orgánom, sa považuje za prepustený do colného režimu dočasné uskladnenie v súlade s článkom 203.

 

2. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť ustanovená v článku 114 ods. 3 a výnimky alebo upustenia ustanovené na základe opatrení prijatých podľa článku 114 ods. 2, ak sa zistí, že colným orgánom bol predložený tovar, ktorý nie je tovarom Únie a v súvislosti s ktorým nebolo podané predbežné colné vyhlásenie o vstupe, držiteľ tovaru bezodkladne podá takéto colné vyhlásenie.

Odôvodnenie

Navrhuje sa opätovne začleniť pôvodný článok 98 nariadenia 450/2008 (modernizovaný Colný kódex). Tento článok bol v prepracovanom znení vypustený napriek tomu, že tovar sa naďalej prepúšťa do dočasného uskladnenia po predložení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 129 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) lehotu určenú na spätný vývoz uvedenú v článku 126 ods. 1.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 134 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetok tovar, ktorý je určený na prepustenie do colného režimu okrem režimu slobodné pásmo a režimu dočasné uskladnenie  , sa uvádza v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim.

1. Všetok tovar, ktorý je určený na prepustenie do colného režimu okrem režimu slobodné pásmo, sa uvádza v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 137

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 137

vypúšťa sa

Prenos vykonávacích právomocí

 

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia týkajúce sa úradných hodín uvedených v článku 135 ods. 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 244 ods. 4.

 

Odôvodnenie

Navrhujeme, aby sa toto ustanovenie vypustilo so zreteľom na ustanovenia článku 135 ods. 2 o medzinárodných záväzkoch Únie, pokiaľ ide o prevádzkovanie colných úradov (úradné hodiny zohľadňujúce povahu dopravy a obchodných tokov) a zásadu proporcionality, podľa ktorej sa musia rozhodnutia/ustanovenia prijímať na čo najvhodnejšej úrovni (27 členských štátov má lepšie informácie o miestnych geografických, dopravných a obchodných podmienkach).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 138 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Colné úrady môžu povoliť osobe, aby na colnom úrade zodpovednom za miesto, v ktorom je usadená, podala colné vyhlásenie na tovar, ktorý bol predložený colným orgánom na inom colnom úrade. V takýchto prípadoch sa za miesto vzniku colného dlhu považuje colný úrad, na ktorom bolo podané colné vyhlásenie.

1. Colné úrady môžu povoliť schválenému hospodárskemu subjektu podľa článku 21 ods. 2 písm. a) a b), aby na colnom úrade zodpovednom za miesto, v ktorom je usadený, podal colné vyhlásenie v súvislosti s tovarom, ktorý bol predložený colným orgánom na inom colnom úrade. V takýchto prípadoch sa za miesto vzniku colného dlhu považuje colný úrad, na ktorom bolo podané alebo sprístupnené colné vyhlásenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 138 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colný úrad, na ktorom bolo podané colné vyhlásenie, vykoná všetky formality potrebné na overenie vyhlásenia a  vybratie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu.

2. Colný úrad, na ktorom bolo podané alebo sprístupnené colné vyhlásenie, vykoná všetky formality potrebné na overenie vyhlásenia a vymáhanie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a na prepustenie tovaru, pričom zohľadní informácie od tohto úradu.

Odôvodnenie

Nadväzujeme na návrh spravodajkyne vrátiť sa k pôvodnému článku 106 modernizovaného Colného kódexu, podľa ktorého colný úrad schvaľuje alebo zamieta prepustenie tovaru, zatiaľ čo úrad, ktorému sa tovar predkladá, zabezpečuje iba kontroly na bezpečnostné a ochranné účely. Keďže centralizované colné konanie by malo prispieť k zjednodušeniu postupov, musí sa ujasniť, že je možné buď fyzicky predložiť požadované dokumenty, alebo zabezpečiť prístup k týmto dokumentom (napr. v elektronickej forme).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 138 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colný úrad, na ktorom bol tovar predložený, bez toho, aby boli dotknuté jeho vlastné kontroly , vykoná kontrolu, ktorú odôvodnene požaduje colný úrad, na ktorom bolo colné vyhlásenie podané .

3. Colný úrad, na ktorom bol tovar predložený, bez toho, aby boli dotknuté jeho vlastné kontroly na bezpečnostné a ochranné účely, vykoná kontrolu, ktorú odôvodnene požaduje colný úrad, na ktorom bolo colné vyhlásenie podané, a umožní prepustenie tovaru, pričom zohľadní informácie od tohto úradu.

Odôvodnenie

Čo sa týka centralizovaného colného konania, spravodajkyňa predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh vypracovaný na základe článku 106 modernizovaného Colného kódexu, podľa ktorého colný úrad povoľuje alebo zamieta prepustenie tovaru, zatiaľ čo úrad, ktorému sa tovar predkladá, zabezpečuje iba kontroly na bezpečnostné a ochranné účely. To má vplyv na článok 138 ods. 2 a 3. PDN je spojený s PDN 28 spravodajkyne, ktorý sa týka článku 138 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 138 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené colné úrady si vymieňajú informácie potrebné na prepustenie tovaru. Colný úrad, ktorému je tovar predložený, povoľuje prepustenie tovaru.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Čo sa týka centralizovaného colného konania, spravodajkyňa predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh vypracovaný na základe článku 106 modernizovaného Colného kódexu, podľa ktorého colný úrad povoľuje alebo zamieta prepustenie tovaru, zatiaľ čo úrad, ktorému sa tovar predkladá, zabezpečuje iba kontroly na bezpečnostné a ochranné účely. To má vplyv na článok 138 ods. 2 a 3. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je teda spojený s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 29, ktorý spravodajkyňa predložila k článku 138 ods. 3, a s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 28  k článku 138 ods. 2 prepracovaného znenia Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 144 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V určitých prípadoch sa od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie upúšťa.

2. Dodatočné colné vyhlásenie sa nevyžaduje v týchto prípadoch:

 

a) keď je tovar prepustený do režimu colné uskladňovanie;

 

b) keď je tovar prepustený do osobitného colného režimu za predpokladu, že:

 

i) tej istej osobe sa udelili dve alebo viaceré povolenia na osobitné colné režimy;

 

ii) osobitný colný režim uvedený v bode i) je ukončený tým, že tovar sa umiestni do nasledujúceho colného režimu, pričom sa použije záznam v evidencii deklaranta.

 

c) keď sa zjednodušené colné vyhlásenie týka tovaru, ktorého hodnota a množstvo nedosahuje štatistickú prahovú hodnotu;

 

d) keď zjednodušené colné vyhlásenie už obsahuje všetky informácie potrebné v prípade príslušného colného režimu;

 

e) keď sa zjednodušené colné vyhlásenie nevykonáva prostredníctvom záznamu v evidencii deklaranta.

Odôvodnenie

So zreteľom na výnimky z povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie je vhodnejšie jasne vymedziť prípady v základnom akte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 145 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) prípady, keď sa v súlade s článkom 144 ods. 2 upúšťa od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže prípady výnimiek z povinnosti podať dodatočné vyhlásenie sú jasne vymedzené v základnom akte, tento pododsek týkajúci sa daného delegovania právomocí by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 146 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) osoby, ktoré podávajú colné vyhlásenie v krajine, ktorej územie hraničí s colným územím Únie, na hraničnom colnom úrade susediacom s týmto územím, a to za predpokladu, že táto krajina umožňuje recipročné výhody osobám usadeným na colnom území Únie;

Odôvodnenie

So zreteľom na oslobodenie deklarantov od požiadavky, aby boli usadení na colnom území, je vhodnejšie jasne vymedziť takéto prípady v základnom akte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 146 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Od požiadavky byť usadený na colnom území Únie možno upustiť v iných prípadoch, než sú prípady ustanovené v odseku 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže oslobodenie deklarantov od požiadavky, aby boli usadení na colnom území, je jasne vymedzené v základnom akte, tento odsek týkajúci sa daného delegovania právomocí by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 148 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Colné vyhlásenia  , ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tejto kapitole, prijmú colné orgány bezodkladne za predpokladu, že tovar, na ktorý sa vzťahujú, sa predložil colným orgánom .

1. Colné vyhlásenia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tejto kapitole, prijmú colné orgány bezodkladne za predpokladu, že tovar, na ktorý sa vzťahujú, sa predložil colným orgánom alebo im bol vopred ohlásený a bude náležitým spôsobom sprístupnený na colnú kontrolu.

 

Ak má vyhlásenie formu záznamu v evidencii deklaranta a colné orgány majú k takým údajom prístup, vyhlásenie sa považuje za prijaté okamihom zápisu tovaru do evidencie. Bez toho, aby boli dotknuté právne povinnosti deklaranta alebo uplatňovanie kontroly týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany, môžu colné orgány upustiť od povinnosti, aby im bol tovar predložený alebo sprístupnený na colnú kontrolu.

Odôvodnenie

Návrh Komisie ustanovuje, že tovar môže byť uvoľnený alebo inak vybratý na kontrolu len po jeho príchode na územie Únie. To by spôsobilo značné oneskorenie na mieste vstupu do EÚ. Obchodníci, ktorí sú držiteľmi statusu schválených hospodárskych subjektov, by mali mať možnosť získať oznámenie o prepustení alebo kontrole tovaru pre príchodom tovaru do EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 154 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Colné orgány môže na základe žiadosti určitej osobe povoliť, aby podala colné vyhlásenie formou záznamu v evidencii deklaranta pod podmienkou, že colné orgány majú prístup k uvedeným údajom deklarantovom elektronickom systéme.

1. Colné orgány môžu na základe žiadosti určitej osobe povoliť, aby podala colné vyhlásenie formou záznamu v evidencii deklaranta pod podmienkou, že colné orgány majú prístup k uvedeným údajom v deklarantovom elektronickom systéme v súvislosti s následnou kontrolou podľa článku 41.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo ustanoviť osobitné pravidlá pre povoľovanie prepustenia tovaru prostredníctvom zápisu do dokumentov spoločnosti a vykonávanie. To zahŕňa aj prístup colných orgánov k systémom spracovania elektronických údajov spoločností. V rámci osobitných colných režimov držiteľ povolenia informuje colné orgány o postupoch pri dovoze (všeobecné informácie). Overovanie údajov bude prebiehať prostredníctvom následných kontrol (audity). Colné orgány nemusia mať prístup do operačných systémov spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 154 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu na základe žiadosti upustiť od povinnosti predložiť tovar.

2. Colné orgány môžu v súlade s článkom 124 ods. 1 na základe žiadosti upustiť od povinnosti predložiť tovar. Toto upustenie od povinnosti sa zaznamená v evidencii deklaranta v súlade s článkom 154 ods. 1.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo ustanoviť osobitné pravidlá pre povoľovanie prepustenia tovaru prostredníctvom zápisu do dokumentov spoločnosti a vykonávanie. To zahŕňa aj prístup colných orgánov k systémom spracovania elektronických údajov spoločností. V rámci osobitných colných režimov držiteľ povolenia informuje colné orgány o postupoch pri dovoze (všeobecné informácie). Overovanie údajov bude prebiehať prostredníctvom následných kontrol (audity). Colné orgány nemusia mať prístup do operačných systémov spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 154 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné vyhlásenie sa považuje za prijaté v momente, keď je tovar zaznamenaný v evidencii.

3. Colné vyhlásenie sa považuje za prijaté a tovar za prepustený v momente, keď je tovar zapísaný do evidencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 154 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Držiteľ povolenia uvedený v odseku 1 spĺňa kritériá  stanovené v článku 22 písm. a) až d).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa usiluje zabezpečiť, aby sa v záujme zvýšenia spoľahlivosti systému zohľadnili kritériá pre schválené hospodárske subjekty ako minimálne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 180 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) skladovanie, ktoré zahŕňa dočasné uskladnenie, colné uskladňovanie a slobodné pásma;

b) skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a slobodné pásma;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 181 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prevádzku skladovacích priestorov na dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie tovaru, okrem prípadu, kedy je ich prevádzkovateľom samotný colný orgán.

b) prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru, okrem prípadu, kedy je ich prevádzkovateľom samotný colný orgán.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh            104

Návrh nariadenia

Článok 181 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy sa považuje za spĺňajúci podmienku ustanovenú v písmene b), pokiaľ bola činnosť týkajúca sa dotknutého osobitného colného režimu zohľadnená pri udeľovaní uvedeného schválenia.

Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky, ktorými sa riadia tieto postupy, a za predpokladu, že nedošlo k žiadnej následnej úprave údajov, ktoré sa už predložili v rámci postupu udelenia statusu schváleného hospodárskeho subjektu, sa podmienka stanovená v písmene b) považuje za splnenú zo strany schválených hospodárskych subjektov a nevyžadujú sa žiadne ďalšie kontroly.

Odôvodnenie

Status schváleného hospodárskeho subjektu by mal hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú podmienky, umožniť získať maximálne výhody zo zjednodušenia: ak sú kritériá splnené, nemali by sa opätovne skúmať kritériá v oblasti uplatnenia zjednodušenia, ktoré sa týkajú vykonávania operácií. V prepracovanom znení sa stanovuje prepojenie medzi kritériami povolenia uplatňovať osobitný postup a statusom schváleného hospodárskeho subjektu. Tento status tým stráca na hodnote a spôsobuje zvýšené náklady, najmä pre MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 196 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti povoliť, aby osoba používala zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie a týkajúce sa konca uvedeného colného režimu.

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti povoliť, aby osoba používala zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie a týkajúce sa ukončenia uvedeného colného režimu, a to vrátane použitia zoznamu tovaru odovzdaného prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov formou tranzitného vyhlásenia akejkoľvek leteckej spoločnosti alebo lodného dopravcu, ktorí prevádzkujú značný počet letov alebo plavieb medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Využívanie elektronických zoznamov tovaru plnohodnotne spĺňa požiadavky týkajúce sa elektronického colného vyhlásenia a predloženia, čo je plne v súlade s koncepciou vyhlásenia prostredníctvom záznamu v evidencii, ktorý je kľúčovým prvkom modernizácie colného práva v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 198 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pravidlá na udelenie povolenia podľa článku 196 ods. 4;

b) pravidlá na udelenie povolenia konať ako schválený odosielateľ alebo schválený príjemca, ako aj používať osobitné colné uzávery a pravidlá pre zjednodušený tranzitný režim pre presuny vodnou alebo vzdušnou dopravou podľa článku 196 ods. 4;

Odôvodnenie

-          Písmeno b): domnievame sa, že zjednodušené tranzitné režimy pre presuny vodnou alebo vzdušnou dopravou by sa mali v Colnom kódexe Únie zachovať.

-          Písmeno c): článok 196 ods. 5 sa môže vypustiť, pretože povinnosti držiteľa povolenia, ako aj povinnosť colných orgánov zabezpečovať dodržiavanie súladu sú upravené v hlave 1 kapitole 1, napr. v článku 5 ods. 3 a článku 5 ods. 24, alebo z nich môžu byť aspoň odvodené. Písmeno c) je teda nadbytočné a môže sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 199 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je to hospodársky odôvodnené a colný dohľad tým nebude nepriaznivo ovplyvnený, môžu colné orgány povoliť skladovanie tovaru Únie v skladovacom priestore na dočasné skladovanie alebo colné uskladňovanie. Uvedený tovar sa nepovažuje za tovar v colnom režime dočasné skladovanie alebo colné uskladnenie.

3. Ak je to hospodársky odôvodnené a colný dohľad tým nebude nepriaznivo ovplyvnený, môžu colné orgány povoliť skladovanie tovaru Únie v skladovacom priestore alebo colné uskladňovanie. Uvedený tovar sa nepovažuje za tovar v colnom režime colné uskladňovanie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 200 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečenie toho, že tovar nebude počas colného režimu dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie odňatý spod colného dohľadu;

a) zabezpečenie toho, že tovar nebude počas colného režimu colné uskladňovanie odňatý spod colného dohľadu;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 200 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) splnenie povinností vyplývajúcich zo skladovania tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie;

b) splnenie povinností vyplývajúcich zo skladovania tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim colné uskladňovanie;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 200 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dodržanie jednotlivých podmienok stanovených v povolení na prevádzku colného skladu alebo dočasných skladovacích priestorov.

c) dodržanie jednotlivých podmienok stanovených v povolení na prevádzku priestorov colného skladu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 200 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Držiteľ colného režimu zodpovedá za splnenie povinností vyplývajúcich z prepustenia tovaru do colného režimu dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie.

3. Držiteľ colného režimu zodpovedá za splnenie povinností vyplývajúcich z prepustenia tovaru do colného režimu colné uskladňovanie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 203 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S výnimkou prípadov, keď  tovar, ktorý nie je tovarom Únie  , je prepustený do iného colného režimu,  v okamihu jeho predloženia colným orgánom sa považuje za prepustený  do colného režimu dočasné uskladnenie, v týchto prípadoch :

1. Ak nie je v súvislosti s colným konaním nahlásené inak, považuje sa tento tovar, ktorý nie je tovarom Únie, za tovar, ktorý držiteľ tovaru v okamihu jeho predloženia colným orgánom nahlásil ako tovar v colnom režime dočasné uskladnenie :

a)ak je  tovar vstupujúci  na colné územie Únie  predložený colnému úradu ihneď po príchode v súlade s článkom 124  ;

a) tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie inak, než priamo do slobodného pásma;

b) ak je tovar predložený colnému úradu určenia na colnom území Únie v súlade s pravidlami upravujúcimi colný režim tranzit;

b) tovar, ktorý sa prepraví zo slobodného pásma do inej časti colného územia Únie;

c) ak sa  tovar prepraví zo slobodného pásma na inú časť colného územia Únie  ;

c) tovar, v prípade ktorého sa ukončil colný režim vonkajší tranzit.

 

Colné vyhlásenie sa považuje za podané a prijaté colnými orgánmi v okamihu predloženia tovaru colným orgánom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol pôvodne článkom 151 ods. 1 modernizovaného Colného kódexu, vymedzuje akt podania vyhlásenia a jeho prijatie. Tovar sa dostáva do colného režimu na základe aktu vyhlásenia, ktorý je uvedený v hlave IV kapitole II oddiele 3 (čl. 126a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 203 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia podá držiteľ tovaru najneskôr v čase predloženia tovaru colnému úradu v súlade s odsekom 1.

2. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo tranzitný doklad, ktorý ho nahrádza, predstavuje vyhlásenie pre režim dočasné uskladnenie.

Uvedené vyhlásenie môžu colné orgány opraviť alebo môžu ukončiť jeho platnosť a môžu ho overiť.

Článok 149 sa uplatňuje na tieto vyhlásenia po predložení tovaru.

Odôvodnenie

Požiadavka podať ďalšie vyhlásenie pre režim dočasné uskladnenie nie je odôvodnená. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo tranzitný dokument, ktorý ho nahrádza, spĺňa požiadavku pre režim dočasné uskladnenie. Ďalšie primerane požadované údaje pre režim uskladnenia pod colným dohľadom môžu a musia podliehať oznámeniu v súlade s predložením tovaru. Zmena vyhlásenia sa riadi ustanoveniami týkajúcimi sa colného vyhlásenia, keďže predbežné colné vyhlásenie už neplatí ako vyhlásenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 218 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odpad a zvyšky, ktoré vzniknú zo zničenia tovaru prepusteného do colného režimu konečné použitie sa považujú za prepustené do colného režimu dočasné uskladnenie.

5. Odpad a zvyšky, ktoré vzniknú zo zničenia tovaru prepusteného do colného režimu konečné použitie, sa považujú za dočasne uskladnené.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v ostatných prípadoch, ak to riadne odôvodňuje druh prepravy alebo si to vyžadujú medzinárodné dohody.

c) v ostatných prípadoch, ak to riadne odôvodňuje druh prepravy, druh tovaru alebo si to vyžadujú medzinárodné dohody.

Odôvodnenie

Upustenie od povinnosti sa neuplatňuje iba na druh prepravy, ale aj na rôzne druhy tovaru, napr. elektrickú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 228 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) v prípade tovaru vyvezeného schváleným hospodárskym subjektom.

Odôvodnenie

V budúcnosti bude zohrávať status schváleného hospodárskeho subjektu kľúčovú úlohu, a preto je veľmi dôležité, aby existovali skutočné zjednodušenia. Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty by mali mať ako schválené hospodárske subjekty možnosť získať maximálne výhody zo zjednodušení. Z tohto dôvodu majú oslobodenia pre SHS v prípade colných vyhlásení pred výstupom rozhodujúci význam. Mali by sa posudzovať ako základné prvky a jasne uviesť v základnom akte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 230 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v prvom pododseku Komisia zohľadňuje všetky zaťaženia, ktoré tým vzniknú hospodárskym subjektom.

Odôvodnenie

V rozhodnutí z 1. decembra 2011 sa navrhlo, aby sa zaviedli príspevky na malé zásielky, ktoré by sa jednotne upravili v celej EÚ – „ústne colné vyhlásenia“. Tento dodatočný text sa navrhuje s cieľom poskytnúť Komisii možnosť takejto úpravy v rámci delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 233 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na požiadanie môžu colné orgány povoliť určitej osobe uplatnenie zjednodušených postupov, pokiaľ ide o zaradenie tovaru do vývozného postupu a na účely tohto postupu. Zohľadnia sa tak hospodárske záujmy hospodárskeho subjektu.

Odôvodnenie

V rozhodnutí z 1. decembra 2011 sa navrhlo, aby sa zaviedli príspevky na malé zásielky, ktoré by sa jednotne upravili v celej EÚ – „ústne colné vyhlásenia“. Tento dodatočný text sa navrhuje s cieľom poskytnúť Komisii možnosť takejto úpravy v rámci delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 234

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí prápady, keď sa v súlade s článkom 233 ods. 3 uplatňujú vývozné formality.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 243 prijať delegované akty vymedzujúce:

 

a) ustanovenia pre vývozné postupy;

 

b) prípady, keď sa v súlade s článkom 233 ods. 3 uplatňujú vývozné formality;

 

c) pravidlá na udelenie povolenia podľa článku 233 ods. 4.

Odôvodnenie

Použitie jednotných vývozných ustanovení na celom území EÚ je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania obchodu v EÚ. Na ustanovenia, ktoré upravujú vývozný postup alebo jeho zjednodušenie, nemožno uplatniť právomoci stanovené v článkoch 232 a 234 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 235 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) tovar v colnom režime dočasné uskladnenie, ktorý je priamo spätne vyvezený z priestorov na dočasné uskladnenie.

c) dočasne uskladnený tovar, ktorý je priamo spätne vyvezený z priestorov na dočasné uskladnenie.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmeniť dočasné uskladnenie z „osobitného colného režimu“ na „status“. Tým sa obnoví stav pred zavedením modernizovaného Colného kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 236 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Predbežné colné vyhlásenie o výstupe predkladá niektorá z týchto osôb:

 

a) osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia Únie alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru z colného územia Únie;

 

b) vývozca alebo odosielateľ alebo iná osoba, v mene ktorej alebo z poverenia ktorej konajú osoby uvedené v písmene a);

 

c) akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu.

Odôvodnenie

Určenie osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe, je zásadným prvkom Colného kódexu Únie, ktorý by mal byť ustanovený v samotnom Colnom kódexe Únie v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 236 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Colné úrady môžu upustiť od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe v prípadoch uvedených v článku 228 ods. 2 písm. c).

Odôvodnenie

Neexistuje žiadny právny problém spojený s možnosťou upustiť od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe. Preto zahŕňame aj odkaz na článok 228 ods. 2 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 236 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa podáva na colnom úrade výstupu. Colné orgány môžu umožniť podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe na inom colnom úrade za podmienky, že tento úrad bezodkladne oznámi potrebné náležitosti colnému úradu výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

Odôvodnenie

V tomto ustanovení sa objasňuje príslušný colný úrad, na ktorom sa podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 237 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Žiadnu zmenu však nie je možné vykonať po ktorejkoľvek z týchto udalostí:

 

a) ak colné orgány oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie, že zamýšľajú vykonať kontrolu tovaru;

 

b) ak colné orgány zistili, že dané údaje sú nesprávne;

 

c) ak už colné orgány povolili premiestnenie tovaru.

Odôvodnenie

Navrhujeme zachovať článok 181 ods. 1 modernizovaného Colného kódexu nezmenený a zahrnúť prípady, keď nie sú možné žiadne zmeny a doplnenia predbežného colného vyhlásenia o výstupe do Colného kódexu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 239 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Avízo o spätnom vývoze predkladá niektorá z týchto osôb:

 

a) osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia Únie alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru z colného územia Únie;

 

b) vývozca alebo odosielateľ alebo iná osoba, v mene ktorej alebo z poverenia ktorej konajú osoby uvedené v písmene a);

 

c) akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu.

Odôvodnenie

Keďže osoba, ktorá podáva avízo o spätnom vývoze, má zásadný význam z hľadiska colných predpisov, zahŕňame sem pravidlá týkajúce sa tejto osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 243 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

(1) Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 290.

Odôvodnenie

Odkaz na článok 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 243 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

_____________

 

* Ú. v.: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zavedenie obdobia preskúmania by umožnilo vypracovanie oficiálnych správ o používaní delegovania právomocí zo strany Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 243 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí. Keďže niektoré alebo všetky ustanovenia návrhu delegovaného aktu by mohli zásadne zmeniť spôsob, akým boli základné pravidlá ustanovené v tomto nariadení uplatňované pred nadobudnutím jeho účinnosti, Komisia zabezpečuje, že sa v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím uskutočnia riadne prípravné konzultácie s Radou, Európskym parlamentom a podnikateľskou obcou a že sa zohľadnia ich stanoviská predtým, než sa prijme delegovaný akt s cieľom zamedziť možným nežiaducim vplyvom na konkurencieschopnosť Únie.

Odôvodnenie

S cieľom umožniť plnohodnotnú výmenu názorov a vhodné prechodné obdobie pre prijatie delegovaných aktov s možným vplyvom na konkurencieschopnosť EÚ je dôležité uskutočniť vhodné konzultácie s členskými štátmi a zúčastnenými stranami a v plnej miere zohľadniť ich názory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 244 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisii pomáha Výbor pre colný kódex . Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(1) Komisii pomáha Výbor pre colný kódex. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 291.

Odôvodnenie

Odkaz na článok 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 244 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak sa má stanovisko výboru získať prostredníctvom písomného konania a odkazuje sa na tento odsek, uvedené konanie sa ukončí bez výsledku len vtedy, keď tak v lehote na vydanie stanoviska rozhodne predseda.

6. Písomné konanie sa ukončí bez výsledku, keď tak rozhodne predseda alebo ak o to požiada člen výboru. V takom prípade predseda v primeranom čase zvolá zasadnutie výboru.

Odôvodnenie

Prečo môže o ukončení písomného konania rozhodovať iba predseda? Aké sú dôsledky tohto postupu? Uvedené ustanovenie nie je v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia 192/2011.

Toto ustanovenie znie takto:

„Pokiaľ v základnom akte nie je uvedené inak, písomný postup sa končí bez výsledku v prípade, ak tak rozhodne predseda v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak o to požiada člen výboru. V takom prípade predseda v primeranom čase zvolá zasadnutie výboru.“

Je vhodné zahrnúť toto ustanovenie do Colného kódexu Únie alebo odkázať naň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh nariadenia

Článok 247 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Články 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 a 245 sa uplatňujú od [dátum nadobudnutia účinnosti prepracovaného nariadenia vyplývajúci z článku 246].

1. Články 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, 243, 244 a 245 sa uplatňujú od [dátum nadobudnutia účinnosti prepracovaného nariadenia vyplývajúci z článku 246].

  • [1]  Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 68.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje v rámci prepracovania colného kódexu Únie prispôsobiť niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 450/2008 vývoju colných a ostatných príslušných právnych predpisov, uviesť ich do súladu s procesnými požiadavkami vyplývajúcimi z Lisabonskej zmluvy a odložiť dátum začatia jeho uplatňovania.

Väčšina ustanovení nariadenia č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (alebo modernizovaný colný kódex), sa zmenila buď v dôsledku zosúladenia s Lisabonskou zmluvou alebo z dôvodu nutných úprav následkom ďalšieho vývoja príslušných právnych predpisov Únie.

Colná únia má zásadný význam pre riadny chod jednotného trhu, ktorý môže správne fungovať len vtedy, ak budú nariadenia a spoločné a moderné colné systémy vykonávané spoločne a jednotne.

S cieľom vytvoriť základ pre dynamický rámec podporujúci konkurencieschopnosť a rast a zároveň zaručiť rovnakú primeranú a jednotnú úroveň kontroly tovaru predložila spravodajkyňa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podporujú moderné a jednoduché colné predpisy založené na inovačných systémoch a umožňujúce zjednotiť spôsoby kontrol, aby hospodársky subjekt nemusel predkladať informácie viac ako jedenkrát.

Spravodajkyňa zohľadnila medziinštitucionálnu dohodu týkajúcu sa techniky prepracovania právnych aktov, a preto predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy iba k textu vyznačenému sivou farbou. Okrem toho si pani Le Grip vo chvíli, keď budú predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k jej návrhu správy, vyhradzuje právo predložiť nové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k ustanoveniam, ktoré ostávajú v návrhu Komisie nezmenené (text bielou farbou), ak sa dosiahne dohoda medzi politickými skupinami. V tom prípade spravodajkyňa bezodkladne informuje Komisiu a Radu o svojom zámere predložiť tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako sa to vyžaduje v uvedenej medziinštitucionálnej dohode.

Využívanie elektronických systémov vo všetkých členských štátoch

V rámci prepracovávania colného kódexu Komisia navrhla zaviesť výnimku pre jeden alebo viacero členských štátov s cieľom oslobodiť ich od bezpodmienečnej a povinnej elektronickej výmeny informácií medzi colnými správami a hospodárskymi subjektmi, ktorá je stanovená v modernizovanom colnom kódexe. Takáto politika by viedla k uplatňovaniu dvojitého prístupu k colným predpisom v rámci Únie a mohla by prehĺbiť rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré sa rozhodli uskutočňovať investície, a členskými štátmi, ktoré odmietajú investovať. Pokiaľ ide o hospodárske subjekty, vyžadovala by táto situácia opakovanie platných postupov buď v tlačenej, alebo v elektronickej podobe, čo by mohlo podnikom v Európe spôsobiť značné dodatočné náklady. Spravodajkyňa sa domnieva, že je nevyhnutné, aby sa colný kódex Únie jednotne vykonával a uplatňoval vo všetkých 27 členských štátoch a aby v modernizovanom colnom kódexe zostala zachovaná základná myšlienka celoeurópskeho elektronického colníctva. Výnimky sa môžu za mimoriadnych okolností udeliť na obmedzenú dobu a kritériá ich udeľovania by sa mali stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Zhodnotenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu v prepracovanom modernizovanom Colnom kódexe Únie

Spravodajkyňa sa domnieva, že schválené hospodárske subjekty, ktoré dodržiavajú pravidlá a sú dôveryhodné, by mali mať možnosť maximálne využívať rozšírené používanie zjednodušených postupov. Ak sa dodržia kritériá vzťahujúce sa na schválené hospodárske subjekty, nie je potrebné znova preskúmať kritériá týkajúce sa využívania zjednodušených postupov pri vykonávaní operácií.

Väzba medzi statusom hospodárskeho subjektu a zmiernením colných kontrol by mala byť v prepracovanom colnom kódexe Únie lepšie sformulovaná. V súčasnosti sa táto otázka rieši na úrovni usmernení Únie týkajúcich sa schválených hospodárskych subjektov. Hlavné kritériá na udelenie statusu predstavujú tiež základné aspekty, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov.

Pokusy o ďalšie zjednodušenie prostredníctvom metód elektronického spracovania údajov

Testovanie ďalších zjednodušení pri uplatňovaní colných predpisov za pomoci metód elektronického spracovania údajov môže len prispieť k rozvoju dynamického prostredia konkurencieschopnosti a rastu. V nariadení by sa však mal presne stanoviť rozsah a trvanie tohto testovania. Po uplynutí tohto skúšobného obdobia bude možné tieto zjednodušenia vyhodnotiť a ak sa ukáže, že sú pre členské štáty odôvodnené a výhodné, začleniť ich do legislatívneho textu prostredníctvom delegovaných aktov.

Pravidlá pre určenie pôvodu a preferenčného pôvodu tovaru

Cieľom navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je začleniť do základného aktu najdôležitejšie zásady, ktoré umožnia Komisii určiť zameranie svojich delegovaných aktov. Spravodajkyňa sa najmä domnieva, že kritérium, ktorým sa riadi vykonávanie predpisov o pôvode, a kritérium, ktorým sa riadi uplatňovanie preferenčného pôvodu tovaru, tvoria základné prvky, ktoré by mali byť v základnom akte výslovne uvedené. Návrhy sú prevzaté z dohody WTO o pravidlách pôvodu a z článku 72 a článku 98 ods. 1 nariadenia (EHS) č 2454/93.

Centralizované colné konanie stanovené v modernizovanom Colnom kódexe

Pokiaľ ide o centralizované colné konanie, spravodajkyňa predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh vypracovaný na základe článku 106 modernizovaného kódexu, podľa ktorého colný úrad vykonávajúci dohľad zabezpečuje povolenie na prepustenie tovaru, zatiaľ čo úrad, ktorému sa tovar predkladá, zabezpečuje iba kontroly bezpečnosti. Táto skutočnosť má dosah na článok 138 odsek 2 a 3 prepracovaného Colného kódexu Únie.

Samostatné colné vyhlásenie, ktoré nie je potrebné pre dočasné uskladnenie

Spravodajkyňa zastáva názor, že požiadavka na predloženie dodatočného vyhlásenia v prípade dočasného skladovania nie je opodstatnená. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo tranzitný doklad, ktorý toto vyhlásenie nahrádza, samé o sebe spĺňajú požiadavky týkajúce sa vyhlásenia potrebného pre dočasné uskladnenie. Dodatočné informácie požadované z rozumných dôvodov v prípade uskladnenia, ktoré podlieha colnému dohľadu, môžu byť požadované v oznámení, ktoré sa vzťahuje na predloženie tovaru. Návrh prepracovaného Colného kódexu Únie je zameraný na požiadavku dodatočného a samostatného vyhlásenia pre dočasné uskladnenie. Takáto požiadavka by mala značný dosah na obchodné toky, pretože hospodárske subjekty sú spravidla zároveň dopravcami aj držiteľmi tovaru, ale v každom prípade predkladajú žiadosť o prepustenie tovaru, aby sa začal nový postup niekoľko hodín po predložení tovaru, určite však v lehote jedného pracovného dňa. Na základe existujúcich ustanovení by sa od hospodárskych subjektov vyžadovalo, aby dvakrát poskytovali identické základné informácie.

Pravidlá týkajúce sa uskladnenia a zodpovedná osoba

Predloženie predbežného colného vyhlásenia o vstupe je predpokladom pre dovoz tovaru do Únie. V dôsledku toho ide o zásadný aspekt, ktorý treba regulovať v základnom akte, a nie iba prostredníctvom delegovaných aktov. Systém spoločných registrov, ktorý odporúčajú štandardy Svetovej colnej organizácie, je najlepším riešením na získanie kvalitných informácií umožňujúcich posúdiť riziká. Úspešne sa používa v mnohých regiónoch vo svete. Tento systém vychádza zo zásady, že informáciu treba získať od osoby, ktorá ju má k dispozícii a má právo ju poskytnúť.

Oznámenie pred príchodom

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu spravodajkyne sa stanovuje možnosť oznámenia colných rozhodnutí týkajúcich sa colného odbavenia/overenia vyhlásenia pred príchodom za predpokladu, že tovar bol sprístupnený na colnú kontrolu náležitým spôsobom. Je potrebné uviesť, že táto možnosť bola cieľom článku 112 ods. 1 modernizovaného Colného kódexu, zatiaľ čo návrh prepracovaného Colného kódexu Únie úplne podmieňuje schválenie predložením tovaru, t. j. jeho príchodom a sprístupnením na účel kontroly. Tým sa vylučuje možnosť jednoduchého a výhodného uľahčenia.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2012)36293

pán Malcolm Harbour

predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

ASP 13E130

Brusel

Vec:           Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie)

                  (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého predsedom mám česť byť, preskúmal vyššie uvedený návrh podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.“

Na základe stanoviska právneho útvaru, ktorého zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré sú jeho predmetom.

Výbor pre právne veci napokon po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 10. júla 2012 schválil 23 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)[1] odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

  • [1]  Prezenčná listina: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Françoise Castex (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López‑Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt a Eva Lichtenberger.

PrÍloha: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 22. augusta 2012

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie).

COM(20012)0064 z 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená z príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúmala na schôdzach, ktoré sa konali 29. marca, 3. apríla a 24. mája 2012, okrem iného vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Preskúmanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 450/2008 z 23. apríla 2008 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), na týchto schôdzach[1] vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny o týchto veciach:

1) Aby bola dôvodová správa v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) V článku 6 ods. 2 písm. b) by slovo „možnosť“ nachádzajúce sa na začiatku malo byť vyznačené použitím znaku pre „podstatné zmeny vypustením“, t. j. dvojitým prečiarknutím a sivým pozadím.

3) Nasledujúce časti prepracovaného znenia, ktoré už boli vyznačené dvojitým prečiarknutím, mali byť tiež označené sivým pozadím, ktoré sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

v prvom odôvodnení preambuly číslo článku „26“;

v článku 11 ods. 2 slová „ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov“ nachádzajúce sa na konci;

bezprostredne po znení článku 15, celé existujúce znenie článku 10 ods. 1 písm. b), c) a d) a článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2008;

v článku 23 písm. b) slovo „preverenie

v článku 128 čísla článkov „96“ a „98“;

v článku 174 ods. 4 číslo článku „131“;

v článku 222 ods. 3 slová „určia lehotu, v ktorej sa“.

4) v článku 168 ods. 1 písm. b) by malo byť pozmenené číslovanie takto: písmeno a) by malo byť nahradené bodom i), bod i) by mal byť nahradený bodom ii), bod ii) by mal byť nahradený bodom iii) a bod iii) by mal byť nahradený bodom iv).

V dôsledku toho poradná pracovná skupina po preskúmaní návrhu dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sa už ako také vyznačili. Pracovná skupina taktiež v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení skoršieho právneho aktu obsahujúceho vecné zmeny a doplnenia konštatovala, že návrh je len priamou kodifikáciou existujúceho aktu bez obsahových zmien.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby                         vedúci právnej služby              generálny riaditeľ

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (11.10.2012)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012– 2012/0027(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného stanovisko: Cristiana Muscardini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa sa domnieva, že na uľahčenie procesu integrácie EÚ, zaručenie konkurencie medzi poskytovateľmi colných služieb a zahraničnými dovozcami, boj proti nezákonnému obehu falšovaného tovaru a ochranu európskych spotrebiteľov je mimoriadne dôležité prehodnotiť Colný kódex Únie tak, aby sa v záujme zaručenia voľného obehu tovaru vo všetkých členských štátoch harmonizovali, zjednodušili a zjednotili colné postupy.

Vyjadruje isté námietky, o ktorých sa už zmienila vo svojom stanovisku k modernizácii colných systémov schválenom v októbri 2011 a ktoré v Colnom kódexe Únie, ktorý predložila Komisia, neboli vyvrátené.

Nazdáva sa preto, že návrh Komisie sa neuberá správnym smerom: nezaručuje racionalizáciu a harmonizáciu colných predpisov, ale naopak odstraňuje niektoré zjednodušenia, ktoré už boli zavedené v modernizácii colnej únie, keďže navrhuje viacero možných výnimiek zo zásad a postupov, ako napríklad v systéme výmeny údajov, ktoré sú v rozpore s cieľom jednotného colného prostredia.

Vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím posunúť začiatok uplatňovania nového Colného kódexu Únie na 31. decembra 2020, čím sa naďalej budú predlžovať lehoty predchádzajúce skutočnému zavedeniu nových informačných systémov v colných režimoch členských štátov.

V súvislosti s budovaním jednotného európskeho colného systému navrhuje pokusne vytvoriť európsku jednotku rýchleho nasadenia, ktorá by podporovala prácu colných orgánov na vonkajších hraniciach a slúžila by tiež ako verejná banka údajov o nebezpečnom tovare zachytenom colnými orgánmi. Žiada preto Radu, aby podporila vytváranie nových systémov schopných stanoviť pôvod a zaručiť vysledovateľnosť výrobkov.

Vyzýva Komisiu, aby dodržala článok 53 Colného kódexu Spoločenstva a aby sa tak pôvod tovaru naďalej určoval podľa miesta, v ktorom bolo vykonané jeho posledné významné, hospodársky odôvodnené spracovanie. Zároveň zdôrazňuje, že aj v budúcnosti musí EÚ uznávať vývozné osvedčenia o nepreferenčnom pôvode vydávané príslušnými orgánmi tretích krajín; zdôrazňuje, že zmeny súčasného stavu by zaťažili podniky administratívnymi postupmi a narušili prebiehajúce úsilie o harmonizáciu na úrovni WTO.

Považuje za potrebné čo najskôr zaviesť modernizačné opatrenia, ako je zjednodušovanie colných predpisov a interoperabilný počítačový systém vo všetkých colných správach Spoločenstva, ako aj posilnenie koordinácie činností v oblasti prevencie a stíhania zo strany daňovej polície na európskej úrovni. Okrem toho vyjadruje želanie, aby sa v novom Colnom kódexe Únie poukázalo na význam zrušenia colných prehlásení v záujme uľahčenia obchodnej výmeny.

Konštatuje, že v Únii fungujúcej medzi 27 členskými štátmi + 1 je potrebné vymedziť spoločný balík povinných fyzických kontrol tovaru, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých miestach vstupu do Únie (prístavy, letiská, cestné hraničné priechody).

Požaduje úplnú harmonizáciu vyberania DPH pri dovoze, dodržiavanie otváracích hodín na colniciach, pri odmeňovaní a tiež pokutovaní za nedodržiavanie Colného kódexu Únie vzhľadom na existujúce rozdiely medzi členskými štátmi a narušenia uskutočnených obchodných tokov.

Poukazuje na nutnosť koherentného riadenia vonkajších hraníc Európskej únie. Opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby sa zasadzovali o väčšiu harmonizáciu systémov colnej kontroly na jednej strane a sankcií na druhej strane. Žiada, aby boli vytvorené spoločné operatívne platformy pre členské štáty a Komisiu, a trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť colným úradníkom a hospodárskym subjektom náležité vyškolenie s cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov Únie.

Pripomína, aké je dôležité zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre schválené hospodárske subjekty na každom mieste colného územia Spoločenstva, pokiaľ ide o jednotný charakter kontrol a vzájomné uznávanie. Navyše je znepokojená tým, že sa využívajú delegované akty na reguláciu funkcií schválených hospodárskych subjektov.

Žiada Komisiu, aby boli v novom colnom kódexe ustanovené prísnejšie podmienky týkajúce sa poskytovania služieb colného zastúpenia Európskej únie, ktoré by prispeli k zvýšeniu stupňa odbornosti a zodpovednosti týchto sprostredkovateľov a určili jasné normy upravujúce vzťah medzi colnými špeditérmi a špeditérskymi spoločnosťami, využívanými pri zmene úlohy špeditérov na multiplikátorov pre malých a stredných dovozcov, ktorí nie sú schopní realizovať programy na zabezpečenie colného súladu analogické s európskym schváleným hospodárskym subjektom.

Víta realizáciu dohody o spolupráci pri vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych subjektov medzi Európskou úniou a Japonskom. Nabáda Komisiu, aby rokovala o podobných dohodách s ostatnými dôležitými partnermi a zahrnula tento prvok do rokovaní o dvojstranných obchodných dohodách, pričom bude v plnej miere rešpektovať úlohu Parlamentu. Poukazuje na užitočnosť posilnenia spolupráce s Ruskom a krajinami východného a stredozemského partnerstva.

Nabáda Komisiu, aby rozvíjala plány mnohostrannej spolupráce a koordinácie v rámci Svetovej colnej organizácie, ktoré by prispeli k stanoveniu spoločných noriem a pravidiel colných postupov.

Domnieva sa, že dohoda o uľahčení obchodu v rámci kola rokovaní z Dauhy by priniesla výhody pre členské štáty WTO, významne posilnila právnu istotu a znížila obchodné náklady. Povzbudzuje preto Komisiu, aby vzhľadom na konferenciu ministrov, ktorá sa uskutoční v decembri tohto roku, nástojila na uzavretí takejto dohody.

Zdôrazňuje, že je dôležité dbať na to, aby oprávnené colné kontroly vykonávané tretími štátmi neboli za určitých okolností účelovo využívané na vytváranie nových necolných prekážok pre tovar pochádzajúci z EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: prijatie pracovného programu týkajúceho sa vývoja a nasadenia elektronických systémov, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia; rozhodnutia umožňujúce jednému alebo viacerým členským štátom používať iný spôsob výmeny a uchovávania údajov než techniky elektronického spracovania údajov; rozhodnutia povoľujúce členským štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov; rozhodnutia, ktorými sa od členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá a normy rizika, kontrolné opatrenia a prioritné oblasti kontroly; riadenie colných kvót a colných stropov a riadenie dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo nad jeho vývozom; určenie nomenklatúrneho zatriedenia tovaru; dočasnú výnimku z pravidiel o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia prijala jednostranne; určenia pôvodu tovaru; dočasných zákazov týkajúcich sa používania celkových záruk; vzájomnú pomoc medzi colnými orgánmi v prípade vzniku colného dlhu; rozhodnutia o vrátení a odpustení sumy dovozného alebo vývozného cla; úradné hodiny colných úradov; určenie nomenklatúrnej podpoložky tovaru, na ktorý sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla, ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek; Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie.

(4) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: prijatie pracovného programu týkajúceho sa vývoja a nasadenia elektronických systémov, a to do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia; rozhodnutia umožňujúce jednému alebo viacerým členským štátom používať iný spôsob výmeny a uchovávania údajov než techniky elektronického spracovania údajov; rozhodnutia povoľujúce členským štátom skúšať zjednodušenia v uplatňovaní colných predpisov prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov; rozhodnutia, ktorými sa od členských štátov žiada, aby prijali, pozastavili, vyhlásili za neplatné, zmenili a doplnili alebo zrušili rozhodnutie; spoločné kritériá a normy rizika, kontrolné opatrenia a prioritné oblasti kontroly; riadenie colných kvót a colných stropov a riadenie dohľadu nad prepustením tovaru do voľného obehu alebo nad jeho vývozom; určenie nomenklatúrneho zatriedenia tovaru a vytvorenie jednotných systémov pre výber cla vo všetkých členských štátoch; dočasnú výnimku z pravidiel o preferenčnom pôvode tovaru, na ktorý sa vzťahujú preferenčné opatrenia, ktoré Únia prijala jednostranne; určenie pôvodu tovaru a vysledovateľnosť tovaru pochádzajúceho z tretích krajín; dočasné zákazy týkajúce sa používania celkových záruk; vzájomnú pomoc medzi colnými orgánmi v prípade vzniku colného dlhu; rozhodnutia o vrátení a odpustení sumy dovozného alebo vývozného cla; úradné hodiny colných úradov; určenie nomenklatúrnej podpoložky tovaru, na ktorý sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla, ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek; Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Pri ďalšej modernizácii colných predpisov Únie by sa mali zohľadniť názory hospodárskych subjektov s cieľom zabezpečiť účinné administratívne zjednodušenie.

Odôvodnenie

Konzultácia s hospodárskymi subjektmi v rámci akejkoľvek budúcej reformy Colného kódexu Únie je jedným zo základných prvkov vedúcich k účinnému zjednodušeniu colných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V záujme uľahčovania podnikateľskej činnosti by mali mať všetky osoby aj naďalej právo vymenovať zástupcu pri svojom konaní s colnými orgánmi. Už by však nemala existovať možnosť, aby sa takéto právo na zástupcu obmedzovalo zákonom niektorého z členských štátov. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený.

(18) V záujme uľahčovania colného odbavenia obchodných transakcií by mali mať všetky osoby aj naďalej právo vymenovať zástupcu pri svojom konaní s colnými orgánmi. Už by však nemala existovať možnosť, aby sa takéto právo na zástupcu obmedzovalo zákonom niektorého z členských štátov. Mali by sa preto stanoviť harmonizované pravidlá Únia pre colných zástupcov pôsobiacich v rámci jednotného trhu. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený, ak spĺňa harmonizované kritériá platné v celej Únii, a tak môže používať jednotné systémy výberu cla v rámci rôznych colných orgánov Únie.

Odôvodnenie

Ak majú byť schválené hospodárske subjekty a zástupcovia colných úradov oprávnení poskytovať svoje služby vo všetkých členských štátoch, mali by sa v rámci rôznych colných orgánov EÚ zaručiť jednotné systémy výbery clá, aby bolo poskytovanie týchto služieb jednoduchšie a rýchlejšie.

S cieľom zabezpečiť jednotnosť pravidiel pre colných zástupcov v EÚ27 a zamedziť prípadnému dlhodobému narušeniu jednotného trhu by tieto pravidlá mali byť stanovené na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty by mali mať prospech z medzinárodných dohôd ustanovujúcich vzájomné uznávanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.

Odôvodnenie

Uzavretie dohôd o spolupráci týkajúcich sa vzájomného uznávania schválených hospodárskych subjektov by malo byť jednou z priorít pri prebiehajúcich obchodných rokovaniach, najmä pri rokovaniach o hĺbkových a komplexných obchodných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) S cieľom zaistiť jednotné a rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorých sa týkajú colné formality a kontroly, by sa právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o určovanie podmienok týkajúcich sa colného zastúpenia a rozhodnutí, ktoré colné orgány prijali, vrátane tých, ktoré sa týkajú schváleného hospodárskeho subjektu a záväzných informácií, a určovanie podmienok týkajúcich sa kontrol a formalít, ktoré treba uskutočniť v súvislosti s príručnou a podanou batožinou.

(25) S cieľom zaistiť jednotné a rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorých sa týkajú colné formality a kontroly, by sa rozhodnutia týkajúce sa určovania podmienok súvisiacich s colným zastupovaním a rozhodnutiami, ktoré prijímajú colné orgány, vrátane tých, ktoré sa týkajú schváleného hospodárskeho subjektu a záväzných informácií, a súvisiacich s kontrolami a formalitami, ktoré treba uskutočniť v súvislosti s príručnou a podanou batožinou, mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s článkom 291 zmluvy.

Odôvodnenie

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia môže vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému alebo viacerým členským štátom povoľuje používať na základe dočasnej výnimky z odseku 1 prostriedky výmeny a uchovávania údajov iné než techniky elektronického spracovania údajov.

Odôvodnenie

Všeobecným pravidlom by mala byť jednotnosť pravidiel podporujúcich Colný kódex Únie. Akákoľvek výnimka z tohto pravidla by mala byť výnimočná a náležite odôvodnená a mať dočasný charakter, aby sa zabránilo trvalej deformácii jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijímať rozhodnutia, ktorými sa jednému alebo viacerým členským štátom povoľuje používať odchylne od odseku 1 prostriedky výmeny a uchovávania údajov iné než techniky elektronického spracovania údajov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pre podniky a proces harmonizácie je dôležité, aby sa Colný kódex Únie vykonával a uplatňoval rovnakým spôsobom vo všetkých 27 členských štátoch bez výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát môže v súlade s právom Únie  stanoviť  podmienky, za ktorých môže colný zástupca poskytovať služby v členskom štáte, v ktorom je usadený. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie miernejších kritérií zo strany dotknutého členského štátu, je však colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá ustanovené v článku 22 písm. a) až d), oprávnený poskytovať takéto služby aj v členskom štáte, v ktorom nie je usadený.

3. Členský štát môže v súlade s právom Únie stanoviť podmienky, za ktorých môže colný zástupca poskytovať služby v členskom štáte, v ktorom je usadený. Colný zástupca musí byť usadený na území Európskej únie. Na to, aby mohol colný zástupca poskytovať colné služby v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom má sídlo, musí mať povolenie, ktoré mu udelil príslušný vnútroštátny colný orgán na základe spoločných kritérií uplatniteľných na celom území Európskej únie a platných vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

Komisia je splnomocnená v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 244 ods. 4 prijať vykonávacie akty, v ktorých vymedzí:

(a) prípady, keď sa upúšťa od povinnosti uvedenej v článku 18 ods. 2 prvom pododseku;

a) prípady, keď sa upúšťa od povinnosti uvedenej v článku 18 ods. 2 prvom pododseku;

(b) pravidlá týkajúce sa prenosu a dokazovania oprávnenia uvedeného v článku 18 ods. 3;

b) kritériá uvedené v článku 18 ods. 3;

(c) prípady, keď colné orgány nevyžadujú dôkaz uvedený v článku 19 ods. 2 prvom pododseku.

c) prípady, keď colné orgány nevyžadujú dôkaz uvedený v článku 19 ods. 2 prvom pododseku.

Odôvodnenie

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegovanie právomoci

vypúšťa sa

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

 

(a) pravidlá týkajúce sa postupu prijímania rozhodnutí uvedených v článku 24;

 

(b) prípady, keď sa žiadateľovi nedá žiadna príležitosť na to, aby predložil svoje stanovisko v súlade s článkom 24 ods. 4 prvým pododsekom;

 

(c) pravidlá kontroly, opätovného posúdenia a pozastavenia rozhodnutí v súlade s článkom 24 ods. 8.

 

Odôvodnenie

Toto sú základné aspekty Colného kódexu Únie a mali by byť vymedzené v základnom akte a nepodliehať delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak si to vyžadujú potreby obchodu, môže sa v Únii  vydať doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru.

3. V Únii sa môže vydať doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru, za predpokladu, že budú poskytnuté doklady o jeho pôvode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať opatrenia na určenie pôvodu tovaru.

Komisia môže prijať opatrenia na určenie pôvodu a vysledovateľnosti tovaru.

Odôvodnenie

Z hľadiska ochrany spotrebiteľov a výroby v Únii je nevyhnutné poskytnúť Komisii možnosť prijať v rámci boja proti falšovaniu opatrenia zamerané na vysledovateľnosť a pôvod výrobkov, ktoré sa do európskeho colného systému dostávajú z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa záruka neuvoľnila, v rozsahu zabezpečenej sumy sa môže použiť aj na zaplatenie súm dovozného a vývozného cla a iných platieb, ktoré sa majú zaplatiť po následnej kontrole.

Ak sa jednotlivá záruka neuvoľnila, v rozsahu zabezpečenej sumy sa môže použiť na vymáhanie súm dovozného a vývozného cla a iných platieb, ktoré sa majú zaplatiť po kontrole po prepustení.

Odôvodnenie

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness. Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing operators to use exclusively single guarantees.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 181 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy sa považuje za spĺňajúci podmienku ustanovenú v písmene b), pokiaľ bola činnosť týkajúca sa dotknutého osobitného colného režimu zohľadnená pri udeľovaní uvedeného schválenia.

Bez toho, aby boli dotknuté dodatočné osobitné podmienky, ktorými sa riadi tento postup, schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy sa považuje za spĺňajúci podmienku ustanovenú v písmene b) tohto odseku.

Odôvodnenie

Schválený hospodársky subjekt by sa mal už na základe definície považovať za subjekt, ktorý vždy spĺňa kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 196 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti povoliť, aby osoba používala zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie a týkajúce sa konca uvedeného colného režimu.

4. Colné orgány môžu na základe žiadosti povoliť, aby osoba používala zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu tranzit Únie a týkajúce sa konca uvedeného colného režimu, vrátane použitia manifestu odovzdaného prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov formou tranzitného vyhlásenia akejkoľvek leteckej spoločnosti alebo lodného dopravcu, ktorí prevádzkujú značný počet letov alebo plavieb medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Využívanie elektronických manifestov plne spĺňa požiadavky týkajúce sa elektronického colného vyhlásenia a predloženia, čo je plne v súlade s konceptom vyhlásenia prostredníctvom zápisu v evidencii, ktorý je jedným z pilierov modernizovaného colného kódexu. Nútené začlenenie týchto pohybov do nového automatizovaného tranzitného systému, či už ide o obmedzené súbory údajov alebo nie, nebude prínosom pre žiadnu zo strán, ani pre colnú správu, len zvýši náklady podnikateľských subjektov v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 233 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na požiadanie môžu colné orgány osobe povoliť použitie zjednodušení, pokiaľ ide o zaradenie tovaru do vývozného postupu a o ukončenie tohto postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 234

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí prápady, keď sa v súlade s článkom 233 ods. 3 uplatňujú vývozné formality.

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 243, v ktorých vymedzí:

 

a) ustanovenia pre vývozné postupy;

 

b) prípady, keď sa v súlade s článkom 233 ods. 3 uplatňujú vývozné formality;

 

c) pravidlá na udelenie povolenia podľa článku 233 ods. 4.

Odôvodnenie

Zachovanie jednotného režimu vývozu v celej Únii je veľmi dôležité nielen pre odvetvie expresnej prepravy, ale aj celkové podnikanie v EÚ. Pravidlá režimu vývozu alebo jeho zjednodušenia sa nemôžu považovať za zahrnuté do pôsobnosti článkov 232 a 234 návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Colný kódex Únie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2012

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Cristiana Muscardini

26.3.2012

Prerokovanie vo výbore

21.6.2012

18.9.2012

 

 

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Evžen Tošenovský

POSTUP

Názov

Colný kódex Únie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Dátum predloženia v EP

17.2.2012

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.3.2012

JURI

13.3.2012

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Constance Le Grip

14.9.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.4.2012

31.5.2012

17.9.2012

28.11.2012

 

17.12.2012

24.1.2013

21.2.2013

 

Dátum prijatia

18.12.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Oldřich Vlasák

Dátum predloženia

26.2.2013