Procedure : 2011/0438(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0007/2013

Ingediende teksten :

A7-0007/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0025

VERSLAG     ***I
PDF 2837kWORD 3345k
11.1.2013
PE 483.468v03-00 A7-0007/2013

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Marc Tarabella

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE,ONDERZOEK EN ENERGIE
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0896),

–   gezien artikel 294, lid 2, artikel 53, lid 1, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, uit hoofde waarvan de Commissie het voorstel heeft ingediend bij het Parlement (C7‑0006/2012),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien de met redenen omklede adviezen die door het House of Commons van het Verenigd Koninkrijk en door het Zweedse parlement werden ingediend in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid waarin zij aangeven dat de ontwerpwettekst niet voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 april 2012(1),

–   gezien het advies van het Comité van de Regio's van 9 oktober 2012(2),

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie juridische zaken (A7-0007/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Wanneer door of namens overheden van de lidstaten overheidsopdrachten worden gegund, moeten de beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geëerbiedigd, met name het vrije verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. Voor overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaald drempelbedrag moeten echter bepalingen worden opgesteld die nationale procedures voor aanbestedingen coördineren om te waarborgen dat deze beginselen in de praktijk worden geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging.

(1) Wanneer door of namens overheden van de lidstaten overheidsopdrachten worden gegund, moeten de beginselen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) worden geëerbiedigd, met name het vrije verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse erkenning, publiciteit, evenredigheid en transparantie en efficiënt beheer van openbare middelen, alsook de verdeling van bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 14 VWEU en in Protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang. De Europese richtlijn overheidsopdrachten moet de ruime beslissingsbevoegdheid waar overheidsdiensten bij het uitvoeren van hun openbaredienstverleningstaken over beschikken, eerbiedigen. Voor overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaald drempelbedrag moeten echter bepalingen worden opgesteld die nationale procedures voor aanbestedingen coördineren om te waarborgen dat deze beginselen in de praktijk worden geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten worden opengesteld voor mededinging.

Motivering

Aanpassing aan de nieuwe bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Aanbestedende diensten dienen altijd de economische gevolgen die een bepaalde vereiste heeft voor ondernemers zorgvuldig af te wegen alvorens te besluiten een dergelijke vereiste in de aankondiging van de opdracht op te nemen. Te hoge eisen veroorzaken een stijging van de transactiekosten en kunnen daarnaast een obstakel vormen voor de deelneming van in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen, in het bijzonder door de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen. Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen, voor de beste prijs-kwaliteitverhouding te zorgen en in het bijzonder gelijke kansen voor en eerlijke deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtslieden aan overheidsopdrachten te bevorderen, zowel op lokaal niveau als EU-breed, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van duurzame productie en consumptie. Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Tevens zij eraan herinnerd dat deze richtlijn niet van invloed mag zijn op de socialezekerheidswetgeving van de lidstaten en geen betrekking mag hebben op de liberalisering van diensten van algemeen economisch belang, die zijn voorbehouden aan overheids- of particuliere entiteiten, noch op de privatisering van openbare dienstverrichtende entiteiten. Ook zij erop gewezen dat het de lidstaten vrijstaat de verstrekking van verplichte sociale diensten of andere diensten zoals postdiensten naar eigen inzicht te organiseren, hetzij als diensten van algemeen economisch belang of als niet-economische diensten van algemeen belang dan wel als een combinatie daarvan. Daarnaast zij erop geattendeerd dat niet-economische diensten van algemeen belang niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn horen te vallen.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het is eveneens noodzakelijk te verduidelijken wat moet worden verstaan onder één enkele aanbesteding, die tot gevolg heeft dat, met betrekking tot de drempels van deze richtlijn, moet worden gerekend met het samengetelde bedrag van alle overeenkomsten die worden gesloten voor het doel van deze opdracht, en dat de opdracht als geheel moet worden bekendgemaakt, mogelijk opgedeeld in percelen. Het concept één enkele aanbesteding omvat alle werken, leveringen en diensten die nodig zijn om een bepaald project uit te voeren, bijvoorbeeld een project van werken of een geheel van werken, leveringen en/of diensten. Aanwijzingen voor het bestaan van één enkel project vormen bijvoorbeeld de algemene voorafgaande planning en conceptie door de aanbestedende dienst, het feit dat de verschillende aangekochte onderdelen één enkele economische en technische functie vervullen of dat zij anderszins logisch met elkaar verbonden zijn en binnen een kort tijdsbestek worden uitgevoerd.

(4) Het is eveneens noodzakelijk te verduidelijken wat moet worden verstaan onder één enkele aanbesteding, die tot gevolg heeft dat, met betrekking tot de drempels van deze richtlijn, moet worden gerekend met het samengetelde bedrag van alle overeenkomsten die worden gesloten voor het doel van deze opdracht, en dat de opdracht als geheel moet worden bekendgemaakt, mogelijk opgedeeld in percelen. Het concept één enkele aanbesteding omvat alle werken, leveringen en diensten die nodig zijn om een bepaald project uit te voeren, bijvoorbeeld een project van werken of een geheel van werken, leveringen en/of diensten.

Motivering

Deze formulering is te vaag en schept geen rechtszekerheid en is strijdig met het idee van de opdeling van contracten in percelen.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten eisen inzake milieubescherming worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen, met de verzekering dat zij voor hun opdrachten tegelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

(5) In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen, met de verzekering dat zij voor hun opdrachten tegelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

Motivering

De tekst van de Commissie kan vereenvoudigd worden.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Zelfs indien zij niet noodzakelijk leiden tot corrupt gedrag, houden reële, potentiële of vermeende belangenconflicten een groot risico in dat aanbestedingsbeslissingen op ongepaste wijze worden beïnvloed, hetgeen tot gevolg heeft dat de concurrentie wordt verstoord of dat de gelijke behandeling van gegadigden in het gedrang komt. Daarom moeten effectieve mechanismen worden opgezet om belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te verhelpen.

(6) Zelfs indien zij niet noodzakelijk leiden tot corrupt gedrag, houden reële, potentiële of vermeende belangenconflicten een groot risico in dat aanbestedingsbeslissingen op ongepaste wijze worden beïnvloed, hetgeen tot gevolg heeft dat de concurrentie wordt verstoord of dat de gelijke behandeling van gegadigden in het gedrang komt. Daarom moeten effectieve mechanismen worden opgezet om belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te verhelpen. Daarnaast moeten de lidstaten er ter wille van de effectieve bescherming van "klokkenluiders" op toezien dat elk personeelslid dat te goeder trouw geheime belangenconflicten meldt, wordt beschermd tegen vergelding, intimidatie of benadeling. Onder vergelding wordt verstaan elke rechtstreekse of indirecte vorm van benadeling die jegens iemand wordt bepleit, waarmee wordt gedreigd of die wordt uitgevoerd vanwege een dergelijke melding.

Motivering

De lidstaten moeten een goed werkend klokkenluidersysteem invoeren om ervoor te zorgen dat deze bepalingen hun effect niet missen.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Uit de evaluatie van het effect en de doeltreffendheid van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten is gebleken dat de uitsluiting van een aantal diensten van de volle toepassing van deze richtlijn moet worden herzien. Bijgevolg wordt de volle toepassing van de richtlijn uitgebreid tot een aantal diensten (zoals hotel- en juridische diensten, die beide een hoog percentage van grensoverschrijdende handel te zien hebben gegeven).

Schrappen

Motivering

Deze uitspraak is te eenzijdig en houdt zelfs geen rekening met de verklaring van het Parlement over het Groenboek.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Andere categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaat dan met name om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Daarom moet een specifieke regeling worden ingevoerd voor opdrachten voor deze diensten, met een hogere drempel van 500 000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context en het gevoelige karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid krijgen om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.

(11) Uit de resultaten van het werkdocument van de diensten van de Commissie van 27 juni 2011 met als titel "Evaluatieverslag over het effect en de doeltreffendheid van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten" is gebleken dat de uitsluiting van een aantal diensten van de volwaardige toepassing van deze richtlijn moet worden herzien. Sommige categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaat dan bijvoorbeeld om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Daarom moet een specifieke regeling worden ingevoerd voor opdrachten voor deze diensten, met een hogere drempel van 750 000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context en het gevoelige karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid krijgen om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet. Deze richtlijn is niet van toepassing op beproefde procedures van de lidstaten die gebaseerd zijn op de vrije keuze van de gebruikers voor de dienstverlener van diensten van algemeen belang (zoals vouchersystemen, vrijekeuzemodellen en driehoeksverhoudingen), mits daarbij de algemene Verdragsbeginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht worden genomen.

Motivering

Overeenkomstig het algemene streven om de richtlijnen te vereenvoudigen, is het op dit moment niet gepast om andere categorieën van diensten volledig onder het toepassingsgebied van de richtlijnen te laten vallen. Deze diensten dienen echter onder de specifieke regels voor sociale en andere speciale diensten te vallen, en de resultaten van de toepassing van die regels moeten binnen drie jaar na de startdatum van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn door de lidstaten worden geëvalueerd (door de Commissie).

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten en is derhalve niet van toepassing op opdrachten die door internationale organisaties in eigen naam en voor eigen rekening worden aanbesteed. Het is echter noodzakelijk te verduidelijken in welke mate deze richtlijn moet worden toegepast op aanbestedingen die onder specifieke internationale regels vallen.

(13) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten en is derhalve niet van toepassing op opdrachten die door internationale organisaties in eigen naam en voor eigen rekening worden aanbesteed. Het is echter noodzakelijk te verduidelijken in welke mate deze richtlijn moet worden toegepast op aanbestedingen die onder specifieke internationale regels vallen. De EU-instellingen moeten in het bijzonder rekening houden met de wijzigingen die het gevolg zijn van deze richtlijn en hun eigen aanbestedingsregels dienovereenkomstig aanpassen, zodat deze wijzigingen daarin hun weerslag krijgen.

Motivering

Veel ondernemingen in de EU, en met name kmo's, hebben hun bedrijf opgebouwd rondom aanbestedingen van EU-instellingen. In het Financieel Reglement dienen de wijzigingen te worden meegenomen die het gevolg zijn van deze moderniseringsoperatie, om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Bij de gunning van overheidsopdrachten voor bepaalde door media-aanbieders langs audiovisuele weg en over de radio verzorgde mediadiensten moeten ook cultureel en maatschappelijk relevante aspecten in aanmerking kunnen worden genomen waardoor de toepassing van aanbestedingsvoorschriften niet meer opportuun is. Om die redenen is het wenselijk te voorzien in een uitzondering voor door aanbieders van mediadiensten zelf te gunnen overheidsopdrachten voor diensten die betrekking hebben op de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van gebruiksklaar programmamateriaal en van andere voorbereidende diensten, zoals die betreffende scenario's of de artistieke prestaties die nodig zijn voor de totstandbrenging van het programma. Ook moet duidelijk worden aangegeven dat deze uitzondering eveneens dient te gelden voor omroepdiensten en diensten op aanvraag (zgn. "niet-lineaire diensten"). Deze uitzondering mag echter niet van toepassing zijn op de levering van technisch materiaal dat nodig is voor de productie, coproductie en uitzending van dergelijke programma's.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter) Deze richtlijn mag de lidstaten niet beletten regelingen te treffen om erop toe te zien dat de organisaties die vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn dergelijke diensten aan de gebruikers leverden, dat ook daarna blijven doen en dat de kwaliteit van hun dienstverleningspersoneel gewaarborgd blijft.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Er is een groot gebrek aan rechtszekerheid over de vraag in hoeverre de aanbestedingsregels moeten worden toegepast op de samenwerking tussen overheidsdiensten. De desbetreffende rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt door de lidstaten en zelfs door de aanbestedende diensten op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Het is daarom noodzakelijk te verduidelijken in welke gevallen de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op overeenkomsten tussen aanbestedende diensten. Bij deze verduidelijking moeten de beginselen die zijn neergelegd in de toepasselijke jurisprudentie van het Hof van Justitie, als leidraad fungeren. Het enkele feit dat beide partijen in een overeenkomst zelf aanbestedende diensten zijn, sluit op zich de toepassing van aanbestedingsregels niet uit. De toepassing van aanbestedingsregels mag echter niet ten koste gaan van de vrijheid van overheidsdiensten om te beslissen hoe zij de vervulling van hun taken van algemeen belang willen organiseren. Opdrachten die worden gegund aan gecontroleerde entiteiten, of samenwerking voor de gezamenlijke uitvoering van de taken van algemeen belang van de deelnemende aanbestedende diensten moeten daarom worden vrijgesteld van de toepassing van de aanbestedingsregels indien is voldaan aan de in deze richtlijn neergelegde voorwaarden. Deze richtlijn wil ervoor zorgen dat vrijgestelde samenwerking tussen overheidsdiensten niet leidt tot verstoring van de mededinging ten opzichte van particuliere ondernemers. De deelname van een aanbestedende dienst als inschrijver in een procedure voor de gunning van een overheidsopdracht mag evenmin leiden tot verstoring van de mededinging.

(14) Er is een groot gebrek aan rechtszekerheid over de vraag in hoeverre de aanbestedingsregels moeten worden toegepast op de samenwerking tussen overheidsdiensten. De desbetreffende rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt door de lidstaten en zelfs door de aanbestedende diensten op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Het is daarom noodzakelijk te verduidelijken in welke gevallen de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op overeenkomsten tussen aanbestedende diensten. Bij deze verduidelijking moeten de beginselen die zijn neergelegd in de toepasselijke jurisprudentie van het Hof van Justitie, als leidraad fungeren. Het enkele feit dat beide partijen in een overeenkomst zelf aanbestedende diensten zijn, sluit op zich de toepassing van aanbestedingsregels niet uit. De toepassing van aanbestedingsregels mag echter niet ten koste gaan van het recht van overheidsdiensten om naar eigen inzicht te beslissen hoe zij de vervulling van hun taken van algemeen belang willen organiseren. Opdrachten die worden gegund aan gecontroleerde entiteiten, of samenwerking voor de gezamenlijke uitvoering van de taken van algemeen belang van de deelnemende aanbestedende diensten moeten daarom worden vrijgesteld van de toepassing van de aanbestedingsregels indien is voldaan aan de in deze richtlijn neergelegde voorwaarden. Deze richtlijn wil ervoor zorgen dat vrijgestelde samenwerking tussen overheidsdiensten niet leidt tot verstoring van de mededinging ten opzichte van particuliere ondernemers. De deelname van een aanbestedende dienst als inschrijver in een procedure voor de gunning van een overheidsopdracht mag evenmin leiden tot verstoring van de mededinging. Indien tijdens de looptijd van een contract dat of een samenwerking die is uitgesloten van de aanbestedingsregels, niet meer wordt voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden voor een vrijstelling van het toepassingsgebied van de richtlijn, dient dat lopende contract of die lopende samenwerking opengesteld te worden voor concurrentie door middel van de reguliere aanbestedingsprocedures.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Om de procedures sneller en efficiënter te maken, dienen de termijnen voor deelneming aan aanbestedingsprocedures zo kort mogelijk te worden gehouden, zonder onnodige belemmeringen voor toegang te creëren voor ondernemers uit de interne markt, in het bijzonder kmo's. Bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en aanvragen tot deelneming moeten aanbestedende diensten in het bijzonder rekening houden met de complexiteit van de opdracht en met de voor de voorbereiding van de inschrijvingen benodigde tijd, ook als dit langere termijnen zou impliceren dan de minimumtermijnen die in het kader van deze richtlijn worden vastgesteld. Anderzijds leidt gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen, en in het bijzonder het elektronisch volledig beschikbaar stellen van de aanbestedingsdocumenten en de elektronische verzending van communicatie, tot meer transparantie en tijdsbesparing. Bijgevolg dienen de minimumtermijnen te worden verkort, in overeenstemming met de regels die zijn vastgesteld in het kader van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten en op voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met de specifieke verzendingsmethoden die in de Unie worden toegepast. Daarnaast dienen aanbestedende diensten de mogelijkheid te hebben om de termijnen voor ontvangst van aanvragen tot deelneming en indiening van inschrijvingen verder te verkorten in gevallen waarin het vanwege een spoedsituatie niet haalbaar is de normale termijnen in acht te nemen, terwijl het volgen van een procedure met een aankondiging nog steeds mogelijk is. Uitsluitend situaties waarin sprake is van dringende spoed, voortvloeiende uit onvoorzienbare omstandigheden – die niet aan de aanbestedende diensten te wijten zijn – mogen worden beschouwd als uitzonderlijk, en uitsluitend in deze situaties kan het eventueel onmogelijk zijn een reguliere procedure, zelfs met verkorte termijnen, te volgen. In dergelijke gevallen dienen aanbestedende diensten altijd, indien mogelijk, opdrachten te gunnen door de procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht te hanteren, bijvoorbeeld wanneer natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen onmiddellijk ingrijpen vereisen.

Motivering

Het betreft hier noodzakelijke verduidelijkingen van de uitzonderingen op de normale termijnen die bij aanbestedingsprocedures gehanteerd worden, met het oog op grotere snelheid en efficiëntie bij het uitzetten van een overheidsopdracht.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Er bestaat een algemene behoefte aan meer flexibiliteit en in het bijzonder een ruimere toegang tot aanbestedingsprocedures met onderhandelingen, zoals nadrukkelijk is bepaald in de overeenkomst, waarin onderhandeling in alle procedures is toegestaan. Tenzij anders is bepaald in de wetgeving van de lidstaat in kwestie, moeten aanbestedende diensten een mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen als vastgelegd in deze richtlijn kunnen toepassen, in diverse situaties waarin openbare of niet-openbare procedures waarschijnlijk niet zullen leiden tot bevredigende aanbestedingsresultaten. Deze procedure moet voorzien zijn van toereikende waarborgen om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie te eerbiedigen. Dit zal aanbestedende diensten grotere vrijheid geven om werken, leveringen en diensten in te kopen die volledig zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Tegelijkertijd zal daardoor ook de grensoverschrijdende handel toenemen, daar uit de evaluatie is gebleken dat opdrachten die worden gegund via een procedure van gunning door onderhandelingen, een bijzonder hoog percentage grensoverschrijdende inschrijvers hebben.

(15) Aanbestedende diensten hebben behoefte aan meer flexibiliteit bij de keuze van aanbestedingsprocedures. De regels van de Unie op het gebied van overheidsopdrachten dienen te worden afgestemd op de overeenkomst inzake overheidsopdrachten, waarin bepaald wordt dat onderhandeling in alle procedures is toegestaan. Aanbestedende diensten moeten een mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen als vastgelegd in deze richtlijn kunnen toepassen, in diverse situaties waarin de gangbare openbare of niet-openbare procedures waarschijnlijk geen bevredigende aanbestedingsresultaten zullen opleveren. Deze procedure moet voorzien zijn van toereikende waarborgen om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie te eerbiedigen. Dit zal aanbestedende diensten grotere vrijheid geven om werken, leveringen en diensten in te kopen die volledig zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Tegelijkertijd zal daardoor ook de grensoverschrijdende handel toenemen, daar uit de evaluatie is gebleken dat opdrachten die worden gegund via een procedure van gunning door onderhandelingen, een bijzonder hoog percentage grensoverschrijdende inschrijvers opleveren.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Bij opdrachten voor werken vallen onder dergelijke situaties onder andere werken die geen standaardbouwwerken zijn, of werken waarbij het ontwerpen van een innovatieve oplossing gevergd wordt. Bij diensten of leveringen die een aanpassing of een ontwerp vergen, levert een mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen of een concurrentiegerichte dialoog waarschijnlijk een meerwaarde op. Dergelijke vereisten op het gebied van aanpassing of ontwerp zijn in het bijzonder nuttig in het geval van complexe aankopen, zoals van geavanceerde producten, intellectuele diensten of grote ICT-projecten. In dergelijke gevallen kunnen onderhandelingen nodig zijn om te waarborgen dat de betreffende levering of dienst is afgestemd op de behoeften van de aanbestedende dienst. De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog dienen niet gebruikt te worden bij "kant-en-klaar"-diensten en –leveringen die door veel verschillende ondernemers geleverd kunnen worden.

Motivering

Door deze wijziging wordt meer flexibiliteit aangebracht in de regels, zodat onderhandelen in alle procedures mogelijk wordt.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen dient ook gevolgd te worden wanneer een openbare of niet-openbare procedure uitsluitend ongeldige of onacceptabele inschrijvingen heeft opgeleverd. Met name inschrijvingen die niet voldoen aan de vereisten in de aanbestedingsdocumenten, die te laat zijn binnengekomen, waarbij aantoonbaar sprake is van kartelvorming of corruptie, of die als abnormaal laag zijn beoordeeld door de aanbestedende dienst, dienen als ongeldig te worden beschouwd. Ook inschrijvingen die zijn ingediend door inschrijvers die niet over de vereiste kwalificaties beschikken en inschrijvingen waarbij de prijs het door de aanbestedende dienst begrote bedrag als aangegeven vóór de aanvang van de aanbestedingsprocedure overschrijdt, dienen als onacceptabel te worden beschouwd.

Motivering

Door deze wijziging wordt meer flexibiliteit aangebracht in de regels, zodat onderhandelen in alle procedures mogelijk wordt.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 quater) De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen moet voorzien zijn van toereikende waarborgen dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht genomen worden. Met name dienen aanbestedende diensten vooraf aan te geven welke minimumvereisten voor de aard van de aanbesteding gelden, die in de loop van de onderhandelingen niet gewijzigd mogen worden. De gunningscriteria en de weging daarvan dienen gedurende de gehele loop van de procedure gelijk te blijven en mogen niet het onderwerp vormen van onderhandeling, ten einde gelijke behandeling van alle ondernemers te garanderen. Onderhandelingen dienen gericht te zijn op het verbeteren van de offertes, zodat aanbestedende diensten werken, leveringen en diensten kunnen inkopen die volledig zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Onderhandelingen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de ingekochte werken, leveringen of diensten, waaronder bijvoorbeeld ook kwaliteit, kwantiteit, commerciële clausules en sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, voor zover deze geen deel uitmaken van de minimumeisen. De minimumeisen waar hier op gedoeld wordt, zijn de voorwaarden en kenmerken (met name fysiek, functioneel en juridisch) waaraan overeenkomstig deze richtlijn elke inschrijving moet voldoen teneinde de aanbestedende dienst in staat te stellen de opdracht te gunnen in overeenstemming met de vastgestelde gunningscriteria. Om de transparantie van het proces te waarborgen, dienen alle onderhandelingsstadia conform deze richtlijn te worden gedocumenteerd, zodat de aanbestedende diensten, op verzoek van een kandidaat of inschrijver, schriftelijk kunnen aantonen dat ze de gelijke behandeling van alle betrokken ondernemers hebben gewaarborgd. Daarnaast dienen, om de transparantie te waarborgen, alle inschrijvingen tijdens de procedures schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend.

Motivering

Er zijn bepaalde waarborgen nodig om te zorgen dat de ruimere flexibiliteit bij de toepassing van de procedures niet tot misbruik leidt.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Onderzoek en innovatie, waaronder eco-innovatie en sociale innovatie, behoren tot de voornaamste drijvende krachten van de toekomstige groei en staan centraal in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Aanbestedende diensten moeten overheidsopdrachten zo strategisch mogelijk aanwenden om innovatie te bevorderen. De aankoop van innovatieve goederen en diensten speelt een centrale rol in het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten en vormt een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen. Hiermee kan worden gestreefd naar de beste prijs-kwaliteitverhouding en naar ruimere economische, milieu- en maatschappelijke voordelen om nieuwe ideeën te doen rijpen, deze om te zetten in innovatieve producten en diensten en derhalve een duurzame economische groei te bevorderen. Deze richtlijn moet helpen innovatieve activiteiten in overheidsaanbestedingen te bevorderen en moet de lidstaten ondersteunen om de streefdoelen van de Innovatie-Unie te bereiken. Daarom moet worden voorzien in een specifieke aanbestedingsprocedure waarmee aanbestedende diensten een innovatiepartnerschap op lange termijn kunnen aangaan voor de ontwikkeling en daaropvolgende aankoop van nieuwe innovatieve producten, diensten of werken, onder de voorwaarde dat deze geleverd kunnen worden tegen een overeengekomen kwaliteits- en kostenniveau. Het partnerschap dient zodanig te worden gestructureerd dat het de nodige "market-pull" kan opleveren om de ontwikkeling van een innovatieve oplossing te bevorderen zonder de markt af te schermen.

(17) Onderzoek en innovatie, waaronder eco-innovatie en sociale innovatie, behoren tot de voornaamste drijvende krachten van de toekomstige groei en staan centraal in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Aanbestedende diensten moeten overheidsopdrachten zo strategisch mogelijk aanwenden om innovatie te stimuleren. De aankoop van innovatieve goederen en diensten speelt een centrale rol in het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten en vormt een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen. Hiermee kan worden gestreefd naar de beste prijs-/kwaliteitverhouding en naar ruimere economische, milieu- en maatschappelijke voordelen om nieuwe ideeën te doen rijpen, deze om te zetten in innovatieve producten en diensten en een duurzame economische groei te bevorderen. Een innovatief aanbestedingsmodel staat in detail omschreven in de mededeling van de Commissie van 14 december 2007 getiteld "Aansturen van innovatie voor hoogwaardige overheidsdiensten in Europa". Door dit model wordt gestimuleerd dat diensten voor onderzoek en ontwikkeling die niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen worden opgenomen in de aanbesteding. Dit model, dat is opgenomen in deze richtlijn, is erkend en kan door alle aanbestedende diensten worden overgenomen. Deze richtlijn moet echter helpen meer in het algemeen innovatieve activiteiten in de aanbestedingen te bevorderen en moet de lidstaten ondersteunen om de streefdoelen van de Innovatie-Unie te bereiken. Indien niet in een behoefte aan de ontwikkeling en daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende innovatieve producten, diensten of werken kan worden voldaan door oplossingen die al op de markt zijn, dienen aanbestedende diensten gebruik te kunnen maken van een specifieke aanbestedingsprocedure voor opdrachten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Met deze nieuwe procedure moeten aanbestedende diensten een innovatiepartnerschap kunnen aangaan voor de ontwikkeling en daaropvolgende aankoop van nieuwe innovatieve producten, diensten of werken, onder de voorwaarde dat deze geleverd kunnen worden tegen een overeengekomen kwaliteits- en kostenniveau. De procedure dient gebaseerd te zijn op de regels die van toepassing zijn op de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen, en contracten dienen uitsluitend op basis van de economisch meest gunstige inschrijving te worden gegund, aangezien dit de meest geschikte maatstaf is voor het vergelijken van inschrijvingen voor innovatieve oplossingen. Zowel voor zeer grote projecten als voor kleinere projecten dient het innovatiepartnerschap zodanig te worden gestructureerd dat het de nodige "market-pull" kan opleveren om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te bevorderen zonder de markt af te schermen. Aanbestedende diensten mogen derhalve geen misbruik maken van innovatiepartnerschappen om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen. Daarnaast moet het aanbestedende diensten bij het stellen van de voorwaarden en condities van de aanbesteding zijn toegestaan innovatieve kenmerken, inclusief de best beschikbare technieken, als criterium ter beoordeling van het voorwerp van de betrokken opdracht te hanteren.

Motivering

In dit amendement wordt nader aangegeven hoe de nieuwe procedure voor innovatiepartnerschappen moet worden toegepast, als aanvulling op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, en wel in het bijzonder door dit nieuwe instrument te koppelen aan de beginselen die van toepassing zijn op de mededingingsprocedure, daar waar dit het meest relevant is. Tevens verschaft dit amendement nadere informatie omtrent de bewuste precommerciële aanbestedingsprocedure, zoals gedefinieerd in een mededeling van de Commissie uit 2007 en die nog steeds van toepassing is, ongeacht het feit dat het hier een nieuwe procedure voor innovatiepartnerschappen betreft, en is zij afzonderlijk opgenomen in een nieuwe uitzonderingsregeling.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Elektronische informatie- en communicatiemiddelen kunnen de bekendmaking van opdrachten in aanzienlijke mate vereenvoudigen en de efficiëntie en transparantie van aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit zou de standaardvorm moeten worden voor mededeling en uitwisseling van informatie in aanbestedingsprocedures. Door het gebruik van elektronische middelen wordt ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij gebruik van elektronische middelen de minimumtermijnen te worden verkort, op voorwaarde echter dat deze verenigbaar zijn met de specifieke verzendingsmethoden die in de Unie worden toegepast. Bovendien kunnen elektronische informatie- en communicatiemiddelen met passende functionaliteiten de aanbestedende diensten helpen fouten die zich tijdens de aanbestedingsprocedure voordoen, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

(19) Elektronische informatie- en communicatiemiddelen kunnen de bekendmaking van opdrachten in aanzienlijke mate vereenvoudigen en de efficiëntie en transparantie van aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit zou de standaardvorm moeten worden voor mededeling en uitwisseling van informatie in aanbestedingsprocedures. Door het gebruik van elektronische middelen wordt ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij gebruik van elektronische middelen de minimumtermijnen te worden verkort, op voorwaarde echter dat deze verenigbaar zijn met de specifieke verzendingsmethoden die in de Unie worden toegepast. Bovendien kunnen elektronische informatie- en communicatiemiddelen met passende functionaliteiten de aanbestedende diensten helpen fouten die zich tijdens de aanbestedingsprocedure voordoen, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. Daarnaast moet de indiening van met elektronische hulpmiddelen geconstrueerde bouwwerkinformatiemodellen voor werkopdrachten worden gestimuleerd om het aanbestedingsproces te moderniseren en te zorgen voor meer efficiëntie bij openbare aanbestedingen van werken die onder deze richtlijn vallen, waarbij met name ook rekening moet worden gehouden met levenscycluskosten en duurzaamheidscriteria.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

 

(19 bis) Om tijdens de procedure de vertrouwelijkheid te garanderen, mogen de aanbestedende diensten geen informatie vrijgeven die hen door ondernemers onder beding van vertrouwelijkheid zijn toegezonden. Bij niet-naleving van deze verplichting wordt de aanbestedende dienst normaliter aansprakelijk gesteld voor eventuele schade wanneer die duidelijk door de ondernemer kan worden aangetoond.

Motivering

Aanscherping van de bepalingen inzake vertrouwelijkheid van informatie die gegadigden of inschrijvers tijdens aanbestedingsprocedures aan de aanbestedende dienst verstrekken. De aanbestedende dienst is aansprakelijk indien hij gevoelige informatie zoals fabrieks- en bedrijfsgeheimen bekendmaakt.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Op de aanbestedingsmarkten van de Unie ontstaat een sterke trend waarbij aanbestedende diensten hun vraag bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen met lagere prijzen en transactiekosten, en om het beheer van aanbestedingen te verbeteren en te professionaliseren. Dit kan worden bereikt door het bundelen van aankopen met betrekking tot het aantal deelnemende aanbestedende diensten of het volume en de waarde ervan in de tijd. Het samenvoegen en centraliseren van aankopen moet echter nauwlettend worden gevolgd om buitensporige concentratie van kopersmacht en collusie te voorkomen en om de transparantie en concurrentie alsmede de kansen voor markttoegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te vrijwaren.

(20) Op de aanbestedingsmarkten van de Unie ontstaat een sterke trend waarbij aanbestedende diensten hun vraag bundelen om schaalvoordelen te verkrijgen met lagere prijzen en transactiekosten, en om het beheer van aanbestedingen te verbeteren en te professionaliseren. Dit kan worden bereikt door het bundelen van aankopen met betrekking tot het aantal deelnemende aanbestedende diensten of het volume en de waarde ervan in de tijd. Het samenvoegen en centraliseren van aankopen moet echter nauwlettend worden gevolgd om buitensporige concentratie van kopersmacht en collusie te voorkomen en om de transparantie en concurrentie alsmede de kansen voor markttoegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te vrijwaren. De Commissie dient de lidstaten en aanbestedende diensten te begeleiden bij het inrichten van het vereiste toezicht op bundeling en centralisering van aankopen, om buitensporige concentratie van kopersmacht en kartelvorming te voorkomen.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Raamovereenkomsten worden in Europa algemeen gebruikt en worden beschouwd als een efficiënte aanbestedingstechniek. Daarom zouden zij grotendeels in hun bestaande vorm gehandhaafd moeten blijven. Een aantal concepten moeten echter worden verduidelijkt, in het bijzonder de voorwaarden voor het gebruik van een raamovereenkomst door aanbestedende diensten die zelf geen partij zijn bij de overeenkomst.

(21) Raamovereenkomsten worden in Europa algemeen gebruikt en worden beschouwd als een efficiënte aanbestedingstechniek. Daarom zouden zij grotendeels in hun bestaande vorm gehandhaafd moeten blijven. Een aantal concepten moeten echter worden verduidelijkt, in het bijzonder de voorwaarden voor het gebruik van een raamovereenkomst door aanbestedende diensten die zelf geen partij zijn bij de overeenkomst. Een uitbreiding van het scala aan partijen dat in het kader van een raamovereenkomst tot deelname kan worden opgeroepen moet volgens de voorwaarden van deze richtlijn mogelijk zijn.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) De objectieve voorwaarden om te bepalen welke van de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst een bepaalde taak dienen uit te voeren, zoals leveringen of diensten die bedoeld zijn voor gebruik door natuurlijke personen, kunnen onder andere bestaan uit de behoeften of de keuzes van de betrokken natuurlijke personen.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Gecentraliseerde aankooptechnieken worden in de meeste lidstaten steeds vaker gebruikt. Aankoopcentrales zijn belast met het verrichten van aankopen of het gunnen van overheidsopdrachten/het sluiten van raamovereenkomsten voor andere aanbestedende diensten of entiteiten. Door de omvang van de aankopen maken deze technieken het mogelijk de concurrentie te verbreden en overheidsbestellingen professioneler te laten verlopen. Daarom moet de Unie voorzien in een definitie van aankoopcentrales die in dienst staan van aanbestedende diensten, zonder dat dit de voortzetting van minder geïnstitutionaliseerde en systematische vormen van gecentraliseerde aankopen in de weg staat of afdoet aan de gevestigde praktijk waarbij dienstenaanbieders worden gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van aanbestedingsprocedures in naam en voor rekening van een aanbestedende dienst. Er dienen eveneens regels te worden vastgesteld voor de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, ook in het geval van beroepsprocedures, tussen de aankoopcentrale en de aanbestedende diensten die bestellingen plaatsen bij of via de aankoopcentrale. Wanneer de laatstgenoemde dienst uitsluitend verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de aanbestedingsprocedures, moet hij ook uitsluitend en rechtstreeks instaan voor de wettigheid van de procedures. Wanneer een aanbestedende dienst bepaalde delen van de procedure op zich neemt, bijvoorbeeld het heropenen van de concurrentie volgens een raamovereenkomst of de gunning van individuele opdrachten op basis van een dynamisch aankoopsysteem, moet hij ook verantwoordelijk blijven voor de stadia waarin hij optreedt.

(24) Gecentraliseerde aankooptechnieken worden in de meeste lidstaten steeds vaker gebruikt. Aankoopcentrales zijn belast met het verrichten van aankopen of het gunnen van overheidsopdrachten/het sluiten van raamovereenkomsten voor andere aanbestedende diensten of entiteiten. Door de omvang van de aankopen maken deze technieken het mogelijk de concurrentie te verbreden en overheidsbestellingen professioneler te laten verlopen. Er moet speciaal aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van dergelijke procedures voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom moet de Unie voorzien in een definitie van aankoopcentrales die in dienst staan van aanbestedende diensten, zonder dat dit de voortzetting van minder geïnstitutionaliseerde en systematische vormen van gecentraliseerde aankopen in de weg staat of afdoet aan de gevestigde praktijk waarbij dienstenaanbieders worden gebruikt voor de voorbereiding en het beheer van aanbestedingsprocedures in naam en voor rekening van een aanbestedende dienst. Er dienen eveneens regels te worden vastgesteld voor de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, ook in het geval van beroepsprocedures, tussen de aankoopcentrale en de aanbestedende diensten die bestellingen plaatsen bij of via de aankoopcentrale. Wanneer de laatstgenoemde dienst uitsluitend verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de aanbestedingsprocedures, moet hij ook uitsluitend en rechtstreeks instaan voor de wettigheid van de procedures. Wanneer een aanbestedende dienst bepaalde delen van de procedure op zich neemt, bijvoorbeeld het heropenen van de concurrentie volgens een raamovereenkomst of de gunning van individuele opdrachten op basis van een dynamisch aankoopsysteem, moet hij ook verantwoordelijk blijven voor de stadia waarin hij optreedt.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Elektronische communicatiemiddelen zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde aankooppraktijken en -instrumenten te ondersteunen omdat zij de mogelijkheid bieden gegevens te hergebruiken en automatisch te verwerken en zo de informatie- en transactiekosten zoveel mogelijk te beperken. In eerste instantie moet daarom het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen door aankoopcentrales verplicht worden gesteld terwijl ook de onderlinge toenadering van praktijken in de Unie moet worden bevorderd. Dit moet na een overgangsperiode van twee jaar worden gevolgd door een algemene verplichting tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen in alle aanbestedingsprocedures.

(25) Elektronische communicatiemiddelen zijn bijzonder geschikt om gecentraliseerde aankooppraktijken en -instrumenten te ondersteunen omdat zij de mogelijkheid bieden gegevens te hergebruiken en automatisch te verwerken en zo de informatie- en transactiekosten zoveel mogelijk te beperken. In eerste instantie moet daarom het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen door aankoopcentrales verplicht worden gesteld terwijl ook de onderlinge toenadering van praktijken in de Unie moet worden bevorderd. Dit moet na een overgangsperiode van twee jaar worden gevolgd door een algemene verplichting tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen in alle aanbestedingsprocedures. Ter wille van de rechtszekerheid mogen deze bepalingen geen afbreuk doen aan de bestaande nationale regelingen voor de bekendmaking van informatie inzake overheidsopdrachten voor bedragen die onder de in deze richtlijn vastgestelde drempels liggen.

Motivering

De algemene verplichting om gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen bij alle procedures voor de gunning van opdrachten mag geen afbreuk doen aan de op nationaal niveau bestaande regels inzake de bekendmaking van opdrachten voor bedragen die onder de in deze richtlijn vastgestelde drempels liggen.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) De technische specificaties die door de aanbestedende diensten worden opgesteld, moeten ervoor zorgen dat overheidsopdrachten voor mededinging worden opengesteld. Daarom moet het mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van technische oplossingen tot uiting komt, zodat er een voldoende hoog niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg moeten de technische specificaties op zodanige wijze worden opgesteld dat een kunstmatige beperking van de concurrentie wordt vermeden door het invoeren van voorschriften die een specifieke ondernemer bevoordelen, wanneer deze voorschriften geënt zijn op de basiskenmerken van leveringen, diensten of werken zoals deze gewoonlijk door de betrokken ondernemer worden aangeboden. Door de technische specificaties op te stellen in termen van functionele prestaties en eisen kan in het algemeen aan deze doelstelling worden voldaan en wordt innovatie in de hand gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese norm, of bij gebreke daarvan naar een nationale norm, moeten inschrijvingen op basis van andere gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de voorschriften van de aanbestedende diensten, door de aanbestedende diensten in overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht worden bewijsmiddelen aan te voeren die door derden gecontroleerd zijn; andere passende bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant, kunnen echter ook worden aanvaard wanneer de betrokken ondernemer geen toegang heeft tot deze certificaten of testverslagen, of deze niet binnen de geldende termijnen kan verkrijgen.

(27) De door de aanbestedende diensten opgestelde technische specificaties moeten de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging en de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk maken. Daarom moet het mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van technische oplossingen, normen en technische specificaties op de markt tot uiting komt, met inbegrip van die welke zijn opgesteld aan de hand van prestatiecriteria die zijn gerelateerd aan de levenscyclus en de duurzaamheid van het productieproces van de bewuste werken, leveringen en diensten. Bijgevolg moeten de technische specificaties op zodanige wijze worden opgesteld dat een kunstmatige beperking van de concurrentie wordt vermeden door het invoeren van voorschriften die een specifieke ondernemer bevoordelen, wanneer deze voorschriften geënt zijn op de basiskenmerken van leveringen, diensten of werken zoals deze gewoonlijk door de betrokken ondernemer worden aangeboden. Door de technische specificaties op te stellen in termen van functionele prestaties en eisen kan in het algemeen aan deze doelstelling worden voldaan en wordt innovatie in de hand gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese norm, of bij gebreke daarvan naar een nationale norm, moeten inschrijvingen op basis van andere gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de voorschriften van de aanbestedende diensten, door de aanbestedende diensten in overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht worden bewijsmiddelen aan te voeren die door derden gecontroleerd zijn; andere passende bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant, kunnen echter ook worden aanvaard wanneer de betrokken ondernemer geen toegang heeft tot deze certificaten of testverslagen, of deze niet binnen de geldende termijnen kan verkrijgen. Ten einde inschrijvers die tijd en geld investeren in certificaten en testrapporten niet te discrimineren, dienen de kosten voor het aantonen van gelijkwaardigheid voor rekening te komen van de inschrijver die gelijkwaardigheid claimt.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken wensen aan te kopen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keuren, zoals het Europese milieukeur, (pluri-)nationale milieukeuren of andere keuren, op voorwaarde dat de voorschriften voor de keur verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de beschrijving van het product en wijze van aanbieding, waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, met gebruik van een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs en milieuorganisaties kunnen deelnemen, en dat de keur toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

(28) Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken wensen aan te kopen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keuren of certificaten zoals het Europese milieukeur, (pluri-)nationale milieukeuren of andere keuren of certificaten, op voorwaarde dat de voorschriften voor de keur verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de beschrijving van het product en wijze van aanbieding, waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, met gebruik van een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs, maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties en sociale partners kunnen deelnemen, en dat de keur toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis) Bij elke aanbesteding dienen de aanbestedende diensten er zorg voor te dragen dat de producten, diensten en werken waarop het contract van toepassing is, in overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Om de bescherming van de rechten en vrijheden inzake de verwerking van persoonsgegevens van de personen op wie de gegevens betrekking hebben te waarborgen en te kunnen aantonen, dienen inschrijvers bij het uitwerken van het ontwerp van de gegevensverwerking intern beleid te ontwikkelen en relevante technische en organisatorische maatregelen door te voeren ("data protection by design").

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Om de betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) bij de aanbestedingenmarkt te bevorderen, moeten aanbestedende diensten ertoe worden aangezet opdrachten in percelen te verdelen en krijgen zij de verplichting nader toe te lichten om welke redenen zij dat niet doen. Wanneer een opdracht in percelen wordt verdeeld, kunnen aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om de concurrentie te vrijwaren of om de continuïteit van de voorziening te waarborgen, het aantal percelen waarvoor een ondernemer kan inschrijven, beperken; zij kunnen ook het aantal percelen beperken dat aan één inschrijver kan worden gegund.

(30) Overheidsopdrachten moeten worden aangepast aan de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De aanbestedende diensten moeten gebruik maken van de code van beste praktijken die is gedefinieerd in het werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 juni 2008 met als titel "Europese Code voor beste praktijken bij het faciliteren van toegang tot overheidsaanbestedingen voor het mkb"1, om aan te geven hoe de wet- en regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten kan worden toegepast op een zodanige wijze dat het mkb makkelijker aan openbare aanbestedingen kan deelnemen. Om de betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen bij de aanbestedingenmarkt te bevorderen en om de concurrentie te vergroten, moeten aanbestedende diensten ertoe worden aangezet vooral het verdelen van opdrachten in percelen in overweging te nemen, met name bij producten die kwalitatief verantwoord moeten zijn ten behoeve van de welzijnszorg, zoals voedingsmiddelen voor passieve consumenten in ziekenhuizen, voor scholen, en voor de verzorging van kinderen en andere personen. Wanneer een opdracht in percelen wordt verdeeld, kunnen aanbestedende diensten, bijvoorbeeld om de concurrentie te vrijwaren of om de continuïteit van de voorziening te waarborgen, het aantal percelen waarvoor een ondernemer kan inschrijven, beperken; zij kunnen ook het aantal percelen beperken dat aan één inschrijver kan worden gegund.

 

________________

 

1 (SEC (2008)COM 2193)

Motivering

Hoewel het duidelijk is dat overheidsopdrachten toegankelijker moeten worden voor kmo's, is een vrijwel absolute verplichting voor aanbestedende diensten om opdrachten in percelen te verdelen een verkeerde aanpak. Aanbestedende diensten de bevoegdheid geven om het aantal te gunnen percelen per individuele leverancier te beperken, werkt bovendien waarschijnlijk averechts voor innovatieve of anderszins sterk concurrerende kmo's, en het risico op misbruik daarvan in het nadeel van "outsiders" is groot. Zachte maatregelen verdienen de voorkeur.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Veel ondernemingen, niet in de laatste plaats kmo's, zijn van mening dat een grote belemmering voor hun deelname aan aanbestedingen is gelegen in de administratieve lasten die voortvloeien uit de verplichting om een aanzienlijk aantal certificaten of andere documenten over te leggen die verband houden met uitsluitings- en selectiecriteria. Het beperken van deze verplichtingen, bijvoorbeeld door middel van eigen verklaringen, kan leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging waarvan zowel aanbestedende diensten als ondernemers profiteren. Er moet echter worden geëist dat de inschrijver aan wie besloten is de opdracht te gunnen, het relevante bewijs verschaft, en aanbestedende diensten mogen geen overeenkomsten sluiten met inschrijvers die daartoe niet in staat zijn. Verdere vereenvoudiging kan worden bereikt door gestandaardiseerde documenten zoals het Europees aanbestedingspaspoort, dat door alle aanbestedende diensten moet worden erkend en ruim moet worden bevorderd onder ondernemers, in het bijzonder onder kmo's, die door deze documenten aanzienlijk minder administratieve druk kunnen ondervinden.

(32) Veel ondernemingen, niet in de laatste plaats kmo's, zijn van mening dat een grote belemmering voor hun deelname aan aanbestedingen is gelegen in de administratieve lasten die voortvloeien uit de verplichting om een aanzienlijk aantal certificaten of andere documenten over te leggen die verband houden met uitsluitings- en selectiecriteria. Het beperken van deze verplichtingen, bijvoorbeeld door middel van eigen verklaringen, kan leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging waarvan zowel aanbestedende diensten als ondernemers profiteren. Er moet echter worden geëist dat de inschrijver aan wie besloten is de opdracht te gunnen, het relevante bewijs verschaft, en aanbestedende diensten mogen geen overeenkomsten sluiten met inschrijvers die daartoe niet in staat zijn. Verdere vereenvoudiging kan worden bereikt door gestandaardiseerde documenten zoals het Europees aanbestedingspaspoort, dat door alle aanbestedende diensten moet worden erkend en ruim moet worden bevorderd onder ondernemers, in het bijzonder onder kmo's, die door deze documenten aanzienlijk minder administratieve druk kunnen ondervinden. Daarnaast moet het voor groepen of consortia van ondernemers, met name in de mkb-sfeer, mogelijk worden gemaakt gezamenlijk inschrijvingen in te dienen of zich als kandidaat te presenteren.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis) Het mkb speelt een bijzonder belangrijke rol bij het creëren van banen. Kmo's zijn erin geslaagd zelfs in tijden van economische crisis nieuwe, duurzame werkgelegenheid te creëren. Aangezien overheidsdiensten ongeveer 18% van het bbp aan overheidsopdrachten besteden, heeft deze wettelijke regeling grote invloed op het vermogen van kmo's om nieuwe banen te blijven creëren. Daarom moeten kmo's een zo goed mogelijke toegang tot overheidsopdrachten krijgen, zowel boven als onder de in deze richtlijn vastgestelde drempels. De lidstaten en de aanbestedende diensten moeten krachtig gestimuleerd worden om, in aanvulling op de instrumenten die specifiek bedoeld zijn om kmo's meer bij de markt voor overheidsopdrachten te betrekken, kmo-vriendelijke strategieën inzake overheidsopdrachten te creëren. De "Europese Code voor beste praktijken bij het faciliteren van toegang tot overheidsaanbestedingen voor het mkb" heeft ten doel de lidstaten te helpen nationale strategieën, programma's en actieplannen te creëren om kleine en middelgrote ondernemingen in staat te stellen beter aan deze markten deel te nemen. Doeltreffend beleid inzake overheidsopdrachten moet coherent zijn. De nationale, regionale en lokale overheden moeten de in de richtlijn vastgelegde regels strikt naleven, maar daarnaast blijft het uiterst belangrijk dat er algemene beleidsvoorzieningen worden getroffen om de toegankelijkheid van de markten voor overheidsopdrachten voor kmo's te verbeteren, vooral vanuit het perspectief van nieuwe werkgelegenheid.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens schending van milieu- of sociale verplichtingen, inclusief regels over toegankelijkheid voor gehandicapte personen of andere vormen van ernstige beroepsfouten zoals schendingen van mededingingsregels of intellectuele-eigendomsrechten.

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie, die betrokken zijn geweest bij mensenhandel of kinderarbeid of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens schending van milieu-, sociale of arbeidsrechtelijke voorschriften als bedoeld in de algemene beginselen van deze richtlijn.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten als gunningscriteria de "economisch meest voordelige inschrijving" of de "laagste prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun in het laatste geval vrij staat passende kwaliteitsnormen vast te stellen door gebruik te maken van technische specificaties of voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten als gunningscriterium de "economisch meest voordelige inschrijving" toepassen, waarbij moet worden verwezen naar kwaliteits- en duurzaamheidsnormen door gebruik te maken van technische specificaties of voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

Motivering

Verwezen wordt naar de artikelen 40 en 66.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Wanneer aanbestedende diensten besluiten de opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen, moeten zij bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

(38) Aanbestedende diensten die een opdracht gunnen op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving moeten bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de vaststelling van deze criteria, die onder andere economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheidsmaatstaven kunnen omvatten, wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke en eerlijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis) In het bijzonder bij overheidscontracten voor voedingswaren voor ziekenhuizen, scholen, kinderopvang en ouderenzorg, moet gewaarborgd worden dat kwalitatief goede en voedzame producten met de beste prijs-kwaliteitverhouding volledig toegankelijk zijn voor passieve consumenten.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 ter) In dit verband mogen aanbestedende diensten strengere voorwaarden inzake milieu en productiemethoden hanteren, ook bij de formulering van de gunningscriteria, onder inachtneming van het recht van de Unie.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) Met het oog op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor duurzame groei is het uiterst belangrijk het potentieel van aanbestedingen volledig te benutten. Gelet op de grote verschillen tussen individuele sectoren en markten zou het echter niet raadzaam zijn voor overheidsopdrachten algemene verplichtingen voor milieubewuste, sociaal verantwoorde en innovatieve aankopen vast te stellen. De wetgever van de Unie heeft reeds dwingende aanbestedingsvoorschriften opgesteld voor het nastreven van bepaalde doelen in de sector van de wegvoertuigen (Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen) en kantoorapparatuur (Verordening (EG) nr. 106/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur). Bovendien is in het definiëren van gemeenschappelijke methodologieën voor de berekening van levenscycluskosten aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het is derhalve aangewezen op deze weg voort te gaan en het vaststellen van dwingende doelstellingen en streefdoelen aan sectorspecifieke wetgeving over te laten volgens de in de desbetreffende sector heersende beleidskeuzen en omstandigheden, en de ontwikkeling en het gebruik van Europese methoden van levenscycluskostenberekening te bevorderen als een verdere aanzet voor de aanwending van aanbestedingen met het oog op een duurzame groei.

(39) Met het oog op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor duurzame groei dient ernaar te worden gestreefd het potentieel van aanbestedingen volledig te benutten, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de aanbestedende diensten. Aanbestedingen vormen met name een cruciale motor achter innovatie, hetgeen van groot belang is voor de toekomstige groei in Europa. Gelet op de grote verschillen tussen individuele sectoren en markten zou het echter niet raadzaam zijn voor overheidsopdrachten algemene verplichtingen voor milieubewuste, sociaal verantwoorde en innovatieve aankopen vast te stellen. De wetgever van de Unie heeft reeds dwingende aanbestedingsvoorschriften opgesteld voor het nastreven van bepaalde doelen in de sector van de wegvoertuigen (Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen) en kantoorapparatuur (Verordening (EG) nr. 106/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur). Bovendien is in het definiëren van gemeenschappelijke methodologieën voor de berekening van levenscycluskosten aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het is derhalve aangewezen op deze weg voort te gaan en het vaststellen van dwingende doelstellingen en streefdoelen aan sectorspecifieke wetgeving over te laten volgens de in de desbetreffende sector heersende beleidskeuzen en omstandigheden, en de ontwikkeling en het gebruik van Europese methoden van levenscycluskostenberekening te bevorderen als een verdere aanzet voor de aanwending van aanbestedingen met het oog op een duurzame groei.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen moeten worden aangevuld door een aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen waardoor aanbestedende diensten bevoegdheid wordt verleend om in hun aankoopstrategieën de doelstellingen van de Europa 2020-strategie na te streven. Derhalve dient te worden verduidelijkt dat aanbestedende diensten de economisch meest voordelige inschrijving en de laagste prijs kunnen bepalen door uit te gaan van een berekening van de levenscycluskosten, mits de te gebruiken methodologie op objectieve en niet-discriminerende wijze wordt opgesteld en toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Het begrip levenscycluskosten omvat alle kosten binnen de levenscyclus van een werk, levering of dienst, zowel de interne kosten (zoals kosten voor ontwikkeling, productie, gebruik, onderhoud en verwijdering) als de externe kosten, op voorwaarde dat deze in geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen worden. In de Unie moeten gemeenschappelijke methodologieën worden ontwikkeld voor de berekening van levenscycluskosten voor specifieke categorieën van leveringen of diensten; wanneer een dergelijke methodologie ontwikkeld is, moet zij verplicht worden gesteld.

(40) Deze sectorspecifieke maatregelen moeten worden aangevuld door een aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen waardoor aanbestedende diensten bevoegdheid wordt verleend om in hun aankoopstrategieën de doelstellingen van de Europa 2020-strategie na te streven. Derhalve dient te worden verduidelijkt dat aanbestedende diensten de economisch meest voordelige inschrijving kunnen bepalen door uit te gaan van een berekening van de levenscycluskosten, mits de te gebruiken methodologie op objectieve en niet-discriminerende wijze wordt opgesteld en toegankelijk is voor alle belanghebbenden. Het begrip levenscycluskosten omvat alle kosten binnen de levenscyclus van een werk, levering of dienst, zowel de interne kosten (zoals kosten voor onderzoek, ontwikkeling, productie, transport, gebruik, onderhoud en verwijdering) als de externe kosten, op voorwaarde dat deze in geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen worden.

(Zie de amendementen op artikel 66)

Motivering

Levenscycluskosten moeten een van de opties zijn om te bepalen welke de economisch meest voordelige inschrijving is, in plaats van daarvoor als alternatief te fungeren.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen in technische specificaties en gunningscriteria te verwijzen naar een specifiek productieproces, een specifieke wijze van dienstverrichting, of een specifiek proces voor elke andere fase in de levenscyclus van een product of dienst, op voorwaarde dat deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders eveneens de mogelijkheid aangrijpen om in het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving te letten op kenmerken die verband houden met de arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks aan de betrokken productieprocessen of leveringen deelnemende personen. Deze kenmerken kunnen alleen slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. Zij dienen te worden toegepast in overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wel op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als gunningscriterium kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving.

(41) Voorts moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen in technische specificaties, gunningscriteria en clausules betreffende de uitvoering van de opdracht te verwijzen naar een specifiek productieproces, inclusief bijvoorbeeld de maatschappelijke of milieuaspecten daarvan, een specifieke wijze van dienstverrichting, of een specifiek proces voor elke andere fase in de levenscyclus van een product of dienst, op voorwaarde dat deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders in de gunningscriteria en de clausules betreffende de uitvoering van de opdracht ook de kenmerken opnemen in verband met de toepasselijke functionele, arbeids- en milieucondities en verlangen dat er door onafhankelijke instanties opgestelde certificaten en keuren worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondernemer zich houdt aan de regels en normen op de desbetreffende terreinen, welke van toepassing zijn op de plaats waar de werken worden uitgevoerd, de diensten worden verstrekt en de goederen worden geproduceerd of geleverd, zoals gestipuleerd in de internationale verdragen en in de EU- en nationale wetgevingen, alsmede in de collectieve overeenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken met inachtneming van het recht van de Unie. Deze kenmerken kunnen onder andere slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. Zij dienen te worden toegepast in overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wel op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als gunningscriterium kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Motivering

Sociale overwegingen komen in het voorstel van de Commissie onvoldoende aan bod. Het toepassen daarvan dient te worden toegestaan voor alle fasen van het aanbestedingsproces, mits zij duidelijk verband houden met het voorwerp van het contract.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(41 bis) In het licht van de recente jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen aanbestedende diensten een gunningscriterium kiezen waarmee wordt aangetoond dat het bewuste product uit eerlijke handel afkomstig is, in die zin dat de producent bijvoorbeeld een minimumprijs ontvangt en dat er voor hem een prijsvoordeel aan is verbonden.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag worden bevonden in verhouding tot de werken, leveringen of diensten, kunnen gebaseerd zijn op technisch, economisch of wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken. Om mogelijke nadelen tijdens de uitvoering van de opdracht te voorkomen moeten aanbestedende diensten verplicht worden nadere uitleg over de aangerekende prijs te vragen wanneer een inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de prijzen van andere inschrijvers. Indien de inschrijver niet voldoende uitleg kan verschaffen, moet de aanbestedende dienst het recht hebben de inschrijving af te wijzen. De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving af te wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming van dwingende sociaal-, arbeids- of milieurechtelijke voorschriften van de Unie of van internationale arbeidsrechtelijke voorschriften.

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag worden bevonden in verhouding tot de werken, leveringen of diensten, kunnen gebaseerd zijn op technisch, economisch of wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken. Om mogelijke nadelen tijdens de uitvoering van de opdracht te voorkomen moeten aanbestedende diensten verplicht worden nadere uitleg over de aangerekende prijs te vragen wanneer een inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de prijzen van andere inschrijvers. Indien de inschrijver niet voldoende uitleg kan verschaffen, moet de aanbestedende dienst het recht hebben de inschrijving af te wijzen. De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving af te wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming van de sociaal-, arbeids- of milieurechtelijke bepalingen waarnaar wordt verwezen in de algemene beginselen van deze richtlijn.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar indien zij niet direct of indirect discriminerend zijn, indien zij verband houden met het voorwerp van de opdracht en indien zij worden vermeld in de aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, of in de documenten van de aanbesteding. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu of het welzijn van dieren te beschermen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verplichting om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werkzoekenden aan te werven of in opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om de voorschriften van de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in acht te nemen zelfs indien deze verdragen niet in het nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voorgeschreven aantal achtergestelde personen aan te werven.

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar indien zij niet direct of indirect discriminerend zijn, indien zij direct verband houden met het voorwerp van de opdracht en met het in de aanbesteding neergelegde beginsel dat moet worden voldaan de milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke voorschriften en indien zij worden vermeld in de aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, of in de documenten van de aanbesteding. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroeps- of vakopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu of het welzijn van dieren te beschermen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verplichting om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werkzoekenden aan te werven of in opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om de voorschriften van de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in acht te nemen zelfs indien deze verdragen niet in het nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voorgeschreven aantal achtergestelde personen aan te werven.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(43 bis) De Commissie moet de lidstaten ondersteuning bieden bij het aan kmo's aanbieden van opleiding en begeleiding op het gebied van concurrentiegerichte dialoog, door voorbeelden te geven van de toepassingsmogelijkheden en het nut ervan, zodat de acceptatie daarvan wordt bevorderd.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44) Tijdens de uitvoering van een opdracht zijn zowel de nationale wetten, regelingen en collectieve overeenkomsten als die van de Unie inzake arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het werk van kracht, op voorwaarde dat deze regels en de toepassing ervan in overeenstemming zijn met het recht van de Unie. Voor grensoverschrijdende situaties, waarbij werknemers van een lidstaat ter verwezenlijking van een opdracht in een andere lidstaat diensten verlenen, is bij Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verlenen van diensten bepaald aan welke minimumvoorwaarden het land van ontvangst moet voldoen ten aanzien van deze ter beschikking gestelde werknemers. Indien het nationale recht daartoe strekkende bepalingen bevat, kan niet-naleving van die verplichtingen beschouwd worden als een ernstige fout van de betrokken ondernemer, hetgeen ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten van de procedure voor de aanbesteding van een overheidsopdracht.

(44) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de ondernemers voldoen aan de milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de plaats waar de werken worden uitgevoerd, de diensten worden verleend of de goederen worden geproduceerd of geleverd, zoals bepaald in de in bijlage XI vermelde internationale verdragen en in de EU- en nationale wetgevingen, alsmede in de collectieve overeenkomsten die overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken zijn gesloten onder inachtneming van het recht van de Unie. Voor grensoverschrijdende situaties, waarbij werknemers van een lidstaat ter verwezenlijking van een opdracht in een andere lidstaat diensten verlenen, is bij Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verlenen van diensten bepaald aan welke minimumvoorwaarden het land van ontvangst moet voldoen ten aanzien van deze ter beschikking gestelde werknemers. Indien het nationale recht daartoe strekkende bepalingen bevat, dient niet-naleving van die verplichtingen te worden beschouwd worden als een ernstige fout van de betrokken ondernemer, hetgeen ertoe kan leiden dat hij wordt uitgesloten van de procedure voor de aanbesteding van een overheidsopdracht.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(48 bis) De aanbestedende diensten moeten de in Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties1 vastgestelde betalingstermijn in acht nemen.

 

1 PB L 148 van 23.2.2011, blz. 1.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49) Uit de evaluatie is gebleken dat niet alle lidstaten consequent en systematisch toezicht houden op de uitvoering en de werking van de aanbestedingsregels. Dit heeft een negatieve invloed op de correcte tenuitvoerlegging van de voorschriften van deze richtlijnen, hetgeen veel kosten en onzekerheid met zich brengt. Een aantal lidstaten hebben een nationale centrale instantie aangesteld die aanbestedingskwesties behandelt, maar de functies waarmee deze instanties belast zijn, verschillen sterk tussen lidstaten. Duidelijkere, meer consistente en gezagsvolle mechanismen voor toezicht en controle verhogen de kennis van de werking van de aanbestedingsregels, verschaffen ondernemers en aanbestedende diensten meer rechtszekerheid en dragen bij tot het scheppen van gelijke kansen voor marktdeelnemers. Deze mechanismen kunnen dienen als instrumenten voor het opsporen en tijdig verhelpen van problemen, in het bijzonder voor projecten die medegefinancierd worden door de Unie, en kunnen structurele gebreken aan het licht brengen. Er bestaat met name een grote behoefte om deze mechanismen te coördineren met het oog op een consistente toepassing, controle en begeleiding van het aanbestedingenbeleid, alsook om de resultaten van het aanbestedingenbeleid in heel de Unie te evalueren.

(49) Uit de evaluatie is gebleken dat de toepassing van de aanbestedingsregels van de Unie nog aanzienlijk verbeterd kan worden. Met het oog op een efficiëntere en consequentere toepassing van de regels is het enerzijds nodig een goed overzicht te krijgen van de eventuele structurele problemen en algemene patronen in het nationale beleid op het gebied van aanbestedingen, zodat mogelijke problemen gerichter kunnen worden aangepakt. Dit overzicht dient tot stand te komen door een adequate vorm van toezicht en de resultaten hiervan dienen regelmatig gepubliceerd te worden, zodat er een goed geïnformeerde discussie kan plaatsvinden over mogelijke verbeteringen in de regelgeving en de praktijk op het gebied van aanbestedingen. Anderzijds kunnen ook betere begeleiding en ondersteuning van aanbestedende diensten en ondernemers sterk bijdragen aan het vergroten van de efficiëntie van overheidsopdrachten, door betere kennis, grotere rechtszekerheid en professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Deze vorm van begeleiding dient overal waar dat nodig lijkt beschikbaar te zijn voor aanbestedende diensten en ondernemers, met het oog op de juiste toepassing van de regels. Daartoe moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er bevoegde autoriteiten of structuren worden belast met het toezicht en de uitvoering van en de controle op overheidsopdrachten.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen.

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) De lidstaten moeten één nationale instantie belasten met het toezicht, de uitvoering en de controle van aanbestedingen. Deze centrale instantie moet beschikken over eerstehandse en tijdige informatie met name over de verschillende problemen die zich in verband met de tenuitvoerlegging van de aanbestedingsregels voordoen. Zij moet onmiddellijk verslag kunnen uitbrengen over de werking van het beleid en mogelijke zwakten in de nationale wetgeving en praktijk en bijdragen tot een snelle formulering van oplossingen. Om corruptie en fraude efficiënt te bestrijden moet deze centrale instantie en het ruime publiek ook de mogelijkheid hebben de tekst van de gegunde opdrachten nader te bekijken. Opdrachten met een hoge waarde moeten dan ook aan de toezichtsinstantie worden doorgezonden en belanghebbende personen moeten toegang krijgen tot deze documenten, voor zover daardoor geen gewettigde openbare of particuliere belangen worden aangetast.

Schrappen

Motivering

Deze artikelen leiden tot onnodige administratieve lasten. Het is aan de lidstaten om hun binnenlands bestuur te organiseren. Lidstaten kunnen zonder Europese regelgeving besluiten om een toezichtsinstantie (artikel 84) in het leven te roepen. Artikel 84 is strijdig met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52) Op nationaal vlak bestaan er reeds structuren of mechanismen voor toezicht, controle en ondersteuning en deze kunnen natuurlijk worden gebruikt om toezicht te houden op aanbestedingen en om de uitvoering daarvan te controleren alsmede om aanbestedende diensten en ondernemers de nodige ondersteuning te verlenen.

(52) Traceerbaarheid en transparantie van de besluitvorming in aanbestedingsprocedures is van essentieel belang om goede procedures te waarborgen, waaronder de effectieve bestrijding van corruptie en fraude. De aanbestedende diensten dienen kopieën te bewaren van afgesloten contracten als het gaat om contracten waarmee grote bedragen gemoeid zijn, zodat de betrokken partijen toegang kunnen krijgen tot deze documenten, in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van toegang tot documentatie. Verder dienen de belangrijkste aspecten en besluiten van afzonderlijke aanbestedingsprocedures te worden vastgelegd in een aanbestedingsrapportage. Om de administratieve lasten te beperken, dient in de aanbestedingsrapportage verwezen te worden naar informatie die al is opgenomen in de aankondiging van de betreffende opdracht. De elektronische systemen voor de publicatie van deze aankondigingen, die door de Commissie beheerd worden, dienen tevens verbeterd te worden om het invoeren van gegevens, het uitdraaien van rapporten en de uitwisseling van gegevens tussen de systemen te vereenvoudigen.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(53) Daadwerkelijke samenwerking is vereist om in elke lidstaat en in de Unie consistente adviesverlening en praktische hulp te verzekeren. Instanties die belast zijn met toezicht, uitvoering, controle en technische bijstand, moeten de mogelijkheid hebben informatie te delen en daartoe samenwerking aan te gaan; in dit verband moet de door elke lidstaat daartoe aangestelde instantie optreden als aanspreekpunt voor de diensten van de Commissie ten behoeve van gegevensverzameling, uitwisseling van informatie en toezicht op de tenuitvoerlegging van de aanbestedingsregels van de Unie.

Schrappen

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen.

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(53 bis) De wijze waarop deze richtlijn wordt omgezet is van het grootste belang voor de vereenvoudiging van de wetgeving, evenals voor een eenvormige uitleg en toepassing van de EU-voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten, en draagt daarmee bij tot de noodzakelijke rechtszekerheid die door aanbestedende diensten, met name op lager niveau, en door kmo's wordt verlangd. De Commissie en de lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat bij de omzetting van deze richtlijn ook rekening wordt gehouden met de grote invloed van nationale aanbestedingswetgeving op de toegang tot EU-middelen. Om die reden is het van het grootste belang voor de lidstaten om inconsistenties in de uitleg en toepassing te voorkomen en bij te dragen tot vereenvoudiging op nationaal niveau.

Motivering

Het is belangrijk dat de omzetting de vereenvoudigings- en harmonisatie-inspanningen niet belemmert, zodat er geen versnippering van de regels in de Unie plaatsvindt, wat met name voor kmo's en kleinere aanbestedende diensten op regionaal en lokaal niveau nadelige effecten met zich mee zou brengen.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56) Om eenvormige voorwaarden te verzekeren voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, voor het vaststellen van de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen, de standaardvorm van het Europees aanbestedingspaspoort en van het door de toezichtsinstanties te gebruiken gemeenschappelijk model voor het opstellen van het implementatie- en statistisch verslag, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De raadplegingsprocedure moet worden gebruikt voor het vaststellen van deze uitvoeringshandelingen, die uit financieel oogpunt geen gevolgen hebben of geen invloed hebben op de aard en reikwijdte van verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn. Deze handelingen worden integendeel gekenmerkt door een zuiver administratieve doelstelling en dienen om de toepassing van regels uit hoofde van deze richtlijn te vergemakkelijken.

(56) Om eenvormige voorwaarden te verzekeren voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, voor het vaststellen van de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen en de standaardvorm van het Europees aanbestedingspaspoort, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De raadplegingsprocedure moet worden gebruikt voor het vaststellen van deze uitvoeringshandelingen, die uit financieel oogpunt geen gevolgen hebben of geen invloed hebben op de aard en reikwijdte van verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn. Deze handelingen worden integendeel gekenmerkt door een zuiver administratieve doelstelling en dienen om de toepassing van regels uit hoofde van deze richtlijn te vergemakkelijken.

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbesteding in de zin van deze richtlijn is de aankoop of de verkrijging in een andere vorm van werken, leveringen of diensten door een of meer aanbestedende diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers, ongeacht of de werken, leveringen of diensten een openbare bestemming hebben of niet.

2. Aanbesteding in de zin van deze richtlijn is de verkrijging van werken, leveringen of diensten door een of meer aanbestedende diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers.

Een geheel van werken, leveringen en/of diensten, zelfs indien aangekocht in verschillende opdrachten, vormt één enkele aanbesteding in de zin van deze richtlijn indien de opdrachten deel uitmaken van één enkel project.

 

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van overheidsinstanties op alle niveaus om te beslissen of, hoe en in welke mate zij taken van openbaar belang zelf wensen uit te voeren, overeenkomstig Protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang en artikel 14 VWEU.

 

2 ter. Deze richtlijn is niet van invloed op de wijze waarop de lidstaten hun socialezekerheidswetgeving organiseren.

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) zij zijn opgericht voor, of hebben het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard; in deze zin heeft een instelling die in normale marktomstandigheden werkzaam is, winst nastreeft en de met de uitoefening van haar activiteit verbonden verliezen draagt, niet het doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard;

(a) zij zijn opgericht voor, of hebben het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard;

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – punt 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) het verwezenlijken met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort en het ontwerp van het werk;

(c) het verwezenlijken van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort en het ontwerp van het werk;

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) "aanbestedingsdocumenten" zijn alle documenten die door de aanbestedende dienst worden opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding, met inbegrip van de aankondiging van opdracht, de vooraankondiging wanneer deze wordt gebruikt als oproep tot mededinging, de technische specificaties, het beschrijvende document, de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van documenten door gegadigden en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle aanvullende documenten;

(15) onder "aanbestedingsdocumenten" wordt verstaan elk document dat door de aanbestedende dienst wordt opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding, met inbegrip van de aankondiging van opdracht, de vooraankondiging wanneer deze wordt gebruikt als oproep tot mededinging, de technische specificaties, het beschrijvende document, de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van documenten door gegadigden en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle aanvullende documenten;

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) onder "levenscyclus" wordt verstaan alle opeenvolgende en/of onderling verbonden stadia, waaronder productie, vervoer, gebruik en onderhoud, in het bestaan van een product, werk of aanbieding van een dienst, gaande van de verkrijging van de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en de afhandeling;

(22) onder "levenscyclus" wordt verstaan alle opeenvolgende of onderling verbonden stadia, waaronder onderzoek, ontwikkeling, productie, vervoer, gebruik en onderhoud, in het bestaan van een product, werk of aanbieding van een dienst, gaande van de verkrijging van de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en de afhandeling;

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis) onder "innovatie" wordt verstaan de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd goed, dienst of proces, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen die maatschappelijke problemen helpt op te lossen dan wel de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei ondersteunt.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) 500 000 euro voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVI.

(d) 750 000 euro voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVI.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 controleert de Commissie of de in artikel 4, onder a), b) en c), vastgestelde drempels overeenstemmen met de in de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA-overeenkomst) vastgestelde drempels en herziet zij indien nodig deze drempels.

Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 controleert de Commissie of de in artikel 4, onder a), b) en c), vastgestelde drempels overeenstemmen met de in de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA-overeenkomst) vastgestelde drempels en herziet zij indien nodig deze drempels na raadpleging van de lidstaten over de toepassing van de drempels op bepaalde sectoren en typen opdrachten. De Commissie verhoogt de drempels waar mogelijk en ingeval de drempels zijn vastgelegd in de GPA-overeenkomst, geeft zij bij de volgende onderhandelingsronde prioriteit aan de verhoging daarvan.

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 bis

 

Uitsluiting van opdrachten waarvoor een vaste prijsregeling geldt

 

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten die wettelijk zijn onderworpen aan een vaste prijs, voor zover de te verwerven producten of diensten qua samenstelling of eigenschappen niet wezenlijk van elkaar verschillen.

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 7 ter

 

Uitsluiting van op basis van een exclusief recht gegunde opdrachten voor diensten

 

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op basis van een exclusief recht dat deze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen genieten, voor zover deze bepalingen met de Verdragen verenigbaar zijn.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal bestemd voor audiovisuele mediadiensten, die worden gegund door radio-omroeporganisaties, of overeenkomsten betreffende zendtijd die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten;

(b) betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal bestemd voor mediadiensten of overeenkomsten betreffende zendtijd of distributie en uitzending; voor de toepassing van deze richtlijn worden onder "mediadiensten" verstaan alle vormen van uitzending en distributie via een elektronisch netwerk;

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling;

(c) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling en de volgende juridische diensten:

 

(i) wettelijke vertegenwoordiging van een cliënt in juridische procedures voor een rechtbank, tribunaal of overheid door een advocaat in de zin van artikel 1 van Richtlijn 77/249/EEG;

 

(ii) juridische diensten geleverd door gemachtigden, aangestelde curatoren of andere juridische diensten, waarvoor de aanbieders worden aangewezen door een rechtbank of tribunaal in de betrokken lidstaat;

 

(iii) juridische diensten die in de betrokken lidstaat gekoppeld zijn aan de uitoefening van het openbaar gezag;

 

(iv) certificatie en authenticatie van documenten door notarissen;

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, door de centrale banken verleende diensten en activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit;

(d) inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, in de zin van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, dan wel verrichtingen van aanbestedende diensten ter verwerving van geld of kapitaal, door de centrale banken verleende diensten en activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit;

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) inzake civiele verdediging, diensten voor civiele bescherming en risicopreventie;

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) levering van internationale bijstand, met inbegrip van ontwikkelingshulp;

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Audiovisuele mediadiensten als bedoeld onder b) omvatten alle vormen van transmissie en distributie met behulp van een elektronisch netwerk.

Schrappen

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Betrekkingen tussen overheidsinstanties

Samenwerking tussen overheidinstanties

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de aanbestedende dienst oefent op de betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten;

(a) de aanbestedende dienst oefent op de betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten, wat wil zeggen dat hij een beslissende invloed uitoefent op zowel de strategische doelstellingen als de belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de gemiddelde totale omzet van deze rechtspersoon wordt gerealiseerd voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van niet-controlerende of bij wet vastgelegde vormen van privédeelneming in de zin van de Verdragen, en die geen enkele invloed uitoefenen op de beslissingen van de controlerende aanbestedende dienst.

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een aanbestedende dienst wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op zijn eigen diensten uit te oefenen in de zin van de eerste alinea, onder a), wanneer hij zowel op strategische doelstellingen als belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.

Schrappen

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde entiteit die een aanbestedende dienst is, een opdracht gunt aan haar controlerende entiteit of aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen privédeelneming is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde entiteit of entiteiten die (een) aanbestedende dienst(en) is/zijn, een opdracht gunt/gunnen aan haar controlerende entiteit of entiteiten dan wel aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen privédeelneming is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund, met uitzondering van niet-controlerende of bij wet vastgelegde vormen van privédeelneming in de zin van de Verdragen, en die geen enkele invloed uitoefenen op de beslissingen van de controlerende aanbestedende dienst.

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde entiteit die een aanbestedende dienst is, een opdracht gunt aan haar controlerende entiteit of aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen privédeelneming is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund.

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een aanbestedende dienst die geen toezicht over een rechtspersoon uitoefent in de zin van lid 1, kan niettemin zonder de bepalingen van deze richtlijn toe te passen een opdracht gunnen aan een rechtspersoon die hij gezamenlijk met andere aanbestedende diensten controleert, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

3. Een aanbestedende dienst die geen toezicht over een rechtspersoon uitoefent in de zin van lid 1, alinea 1, letter (a) van dit artikel kan niettemin buiten de werkingssfeer van deze richtlijn om een opdracht gunnen aan een rechtspersoon die hij gezamenlijk met andere aanbestedende diensten controleert, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) ten minste 90% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de gemiddelde totale omzet van deze rechtspersoon wordt gerealiseerd voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) er is geen privédeelneming in de gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privédeelneming in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van niet-controlerende of bij wet vastgelegde vormen van privédeelneming in de zin van de Verdragen, en die geen enkele invloed uitoefenen op de beslissingen van de controlerende aanbestedende diensten.

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten;

(a) de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende aanbestedende diensten, waarbij een vertegenwoordiger een of meer deelnemende aanbestedende diensten kan vertegenwoordigen;

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft geen andere belangen na dan die van de met hem verbonden overheden;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft geen belangen na die in strijd zijn met die van de met hem verbonden overheden;

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt uit de overheidsopdrachten met de aanbestedende diensten geen andere winst dan een vergoeding van de reële kosten.

Schrappen

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Een overeenkomst tussen twee of meer aanbestedende diensten wordt niet geacht een overheidsopdracht te zijn in de zin van artikel 2, lid 6, van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

4. Een overeenkomst tussen twee of meer aanbestedende diensten valt buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

(a) de overeenkomst voorziet in een echte samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met de bedoeling hun taken van openbaar belang gezamenlijk uit te oefenen, met wederzijdse rechten en verplichtingen voor de partijen;

(a) de overeenkomst voorziet in een echte samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met de bedoeling hun taken van openbaar belang gezamenlijk uit te oefenen, met wederzijdse rechten en verplichtingen voor de partijen met het oog op de verlening van een gemeenschappelijke openbare dienst of het bijeenbrengen van middelen om hen in staat te stellen hun eigen taken uit te voeren;

(b) de overeenkomst berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbare belang;

(b) de overeenkomst berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbare belang;

(c) de deelnemende aanbestedende diensten behalen op de open markt niet meer dan 10% van de omzet uit de activiteiten die relevant zijn in het kader van de overeenkomst;

 

(d) de overeenkomst houdt geen andere financiële overdrachten tussen de deelnemende aanbestedende diensten in dat die welke betrekking hebben op een vergoeding voor de reële kosten van de werken, leveringen of diensten;

 

(e) in geen van de betrokken aanbestedende diensten is sprake van deelneming van particulieren.

(c) in geen van de betrokken aanbestedende diensten is sprake van deelneming van particulieren, met uitzondering van niet-controlerende of bij wet vastgelegde vormen van privédeelneming in de zin van de Verdragen, en die geen enkele invloed uitoefenen op de beslissingen van de controlerende aanbestedende diensten.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de overeenkomst voorziet in een echte samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met de bedoeling hun taken van openbaar belang gezamenlijk uit te oefenen, met wederzijdse rechten en verplichtingen voor de partijen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing op akkoorden, besluiten of andere rechtsinstrumenten die tussen meerdere aanbestedende diensten of groepen van aanbestedende diensten zijn overeengekomen en waarbij in het kader van de interne institutionele en administratieve organisatie van een lidstaat en overeenkomstig de toepasselijke nationale wet- of regelgeving wordt voorzien in de overdracht van bevoegdheden dan wel in de overdracht van openbare dienstverleningstaken tussen partijen.

 

Bij geen van de betrokken aanbestedende diensten of entiteiten is sprake van privédeelneming.

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en met 4 voorzien, zijn niet langer van toepassing wanneer een privédeelneming plaatsvindt, hetgeen als gevolg heeft dat de lopende opdrachten voor mededinging moeten worden opengesteld door middel van gewone aanbestedingsprocedures.

Schrappen

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overeenkomstig artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is deze richtlijn van toepassing op het gunnen van overheidsopdrachten en op prijsvragen op defensie- en veiligheidsgebied, met uitzondering van:

1. Overeenkomstig artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is deze richtlijn van toepassing op het gunnen van overheidsopdrachten en op prijsvragen op defensie- en veiligheidsgebied, met uitzondering van:

(a) opdrachten die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/81/EG vallen;

(a) opdrachten waarbij de toepassing van de regels van deze richtlijn een lidstaat ertoe zou verplichten informatie te verstrekken waarvan de openbaarmaking naar zijn opvatting strijdig is met zijn wezenlijke veiligheidsbelangen, ofwel opdrachten waarbij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht gepaard gaat met bijzondere veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de in een lidstaat vigerende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en waarbij de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de wezenlijke belangen in kwestie niet kunnen worden gewaarborgd met minder ingrijpende maatregelen zoals die welke zijn bedoeld in lid 2;

(b) opdrachten waarop Richtlijn 2009/81/EG op grond van de artikelen 8, 12 en 13 van deze richtlijn niet van toepassing is.

(b) opdrachten die worden gegund in het kader van een samenwerkingsprogramma als bedoeld in punt (c) van artikel 13 van Richtlijn 2009/81/EG;

 

(b bis) door een regering aan een andere regering gegunde opdrachten voor werken en diensten die rechtstreeks verband houden met militair materieel of gevoelige apparatuur, of werken en diensten die specifiek zijn bedoeld voor militaire doeleinden, dan wel gevoelige werken en diensten;

 

(b ter) aan een derde land gegunde opdrachten, die worden uitgevoerd door strijdkrachten welke opereren buiten het grondgebied van de Unie, voor zover de operationele vereisten voorschrijven dat de contracten moeten worden aangegaan met ondernemers die gevestigd zijn in het operatiegebied;

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op andere overheidsopdrachten en prijsvragen dan die welke in lid 1 zijn genoemd, voor zover de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van een lidstaat niet kan worden gewaarborgd in een aanbestedingsprocedure overeenkomstig deze richtlijn.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op andere overheidsopdrachten en prijsvragen dan die welke in lid 1 zijn genoemd, voor zover de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van een lidstaat niet kan worden gewaarborgd in een aanbestedingsprocedure overeenkomstig deze richtlijn en die daarvan niet anderszins op grond van lid 1 zijn vrijgesteld, voor zover de bescherming van de wezenlijke veiligheidsbelangen van een lidstaat niet door minder ingrijpende maatregelen kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door eisen te stellen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van informatie die de aanbestedende dienst in het kader van een aanbestedingsprocedure als bedoeld in deze richtlijn ter beschikking stelt.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke basis en zonder te discrimineren en handelen op transparante en evenredige wijze.

1. Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke basis en zonder te discrimineren en handelen op transparante en evenredige wijze.

Overheidsopdrachten worden niet opgesteld met het doel om deze uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken.

Overheidsopdrachten worden niet opgesteld met het doel om deze uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken.

 

2. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de ondernemers voldoen aan de milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de plaats waar de werken worden uitgevoerd, de diensten worden verleend of de goederen worden geproduceerd of geleverd, zoals bepaald in de in bijlage XI vermelde internationale verdragen en in de EU- en nationale wetgevingen, alsmede in de collectieve overeenkomsten die overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken zijn gesloten onder inachtneming van het recht van de Unie.

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken alsmede voor overheidsopdrachten voor leveringen die bijkomende diensten of plaatsings- en installatiewerkzaamheden inhouden, kan van rechtspersonen echter worden geëist dat zij in de inschrijving of in de aanvraag tot deelneming de namen en de desbetreffende beroepskwalificaties vermelden van de personen die met de uitvoering van de opdracht worden belast.

Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken alsmede voor overheidsopdrachten voor leveringen die bijkomende diensten of plaatsings- en installatiewerkzaamheden inhouden, kan van rechtspersonen echter worden geëist dat zij in de inschrijving of in de aanvraag tot deelneming het aantal en de desbetreffende beroepskwalificatieniveaus vermelden van de personen die met de uitvoering van de opdracht worden belast.

Motivering

In de huidige tekst lijkt het dat bij diensten die grotendeels door gespecialiseerd personeel worden verricht (zoals ingenieursadviesdiensten), de projectteams mogelijk al in de aanvraag tot deelneming door de gegadigden moeten worden vastgesteld. In de praktijk is het onmogelijk om het daarmee te belasten personeel reeds in de inschrijving aan de opdracht toe te wijzen, gelet op de totale duur van de selectie- en gunningsprocedure.

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Aanbestedende diensten dienen een tijdelijke ondernemersvereniging de mogelijkheid te bieden als één entiteit te voldoen aan alle technische, juridische en financiële voorschriften, waarbij de individuele eigenschappen van de samenstellende delen van de groep worden samengevoegd.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Dit artikel staat openbaarmaking van de niet-vertrouwelijke onderdelen van gegunde opdrachten, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen, niet in de weg.

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) telefoon in de gevallen en onder de omstandigheden genoemd in lid 6, of

Schrappen

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen de toegang van ondernemers tot de gunningsprocedure niet beperken.

De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar en toegankelijk voor personen met een handicap zijn en mogen de toegang van ondernemers tot de gunningsprocedure niet beperken.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag van informatie zorgen de aanbestedende diensten ervoor dat de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en aanvragen tot deelneming gewaarborgd zijn. Zij nemen pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennis van de inhoud van de inschrijvingen en van de aanvragen tot deelneming.

Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag van informatie zorgen de aanbestedende diensten ervoor dat de integriteit van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en aanvragen tot deelneming, evenals de in artikel 18 bedoelde informatie gewaarborgd zijn. Zij nemen pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennis van de inhoud van de inschrijvingen en van de aanvragen tot deelneming.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de interoperabiliteit van technische formaten en proces- en berichtnormen te waarborgen, met name in een grensoverschrijdende context, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde handelingen vast te stellen om het gebruik van bepaalde technische normen verplicht te stellen, ten minste met betrekking tot het gebruik van elektronische inschrijving, elektronische catalogi en middelen voor elektronische authenticatie.

Om de interoperabiliteit van technische formaten en proces- en berichtnormen te waarborgen, met name in een grensoverschrijdende context, kan de Commissie het gebruik van bepaalde technische normen aanbevelen, ten minste met betrekking tot het gebruik van elektronische inschrijving, elektronische catalogi en middelen voor elektronische authenticatie.

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) aanvragen tot deelneming aan een procedure voor de gunning van een opdracht kunnen schriftelijk of telefonisch worden ingediend; in het laatste geval wordt een geschreven bevestiging gezonden voordat de voor ontvangst van de aanvraag gestelde termijn is verstreken;

(a) aanvragen tot deelneming aan een procedure voor de gunning van een opdracht kunnen schriftelijk worden ingediend;

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor opdrachten voor werken boven de in artikel 4 vermelde drempel kunnen de lidstaten verlangen dat zowel aanbestedende diensten als inschrijvers met elektronische hulpmiddelen geconstrueerde bouwwerkinformatiemodellen gebruiken volgens het algemene tijdschema voor de uitvoering van elektronische aanbestedingen als bepaald in alinea 1.

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast om belangenconflicten die bij de uitvoering van onder deze richtlijn vallende aanbestedingsprocedures ontstaan, inclusief met betrekking tot het opzetten en voorbereiden van de procedure, het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, de selectie van gegadigden en inschrijvers en de gunning van de opdracht, daadwerkelijk te voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk te verhelpen, teneinde verstoring van de mededinging te voorkomen en een gelijke behandeling van alle inschrijvers te verzekeren.

1. De lidstaten stellen mechanismen in om belangenconflicten die bij de uitvoering van aanbestedingsprocedures ontstaan, daadwerkelijk te voorkomen, vast te stellen en onmiddellijk te verhelpen, teneinde verstoring van de mededinging te voorkomen en een gelijke behandeling van alle ondernemers te verzekeren

Onder het begrip belangenconflict valt ten minste elke situatie waarin de in lid 2 bedoelde categorieën personen direct of indirect een privébelang hebben bij het resultaat van de aanbestedingsprocedure, waardoor de indruk kan ontstaan dat zij worden gehinderd bij de onpartijdige en objectieve uitoefening van hun plichten.

Onder het begrip belangenconflict valt ten minste elke situatie waarbij personeelsleden of met de besluitvorming belaste leden van de aanbestedende dienst of van de aanbieder van aanbestedingsdiensten die namens de aanbestedende dienst optreden en die betrokken zijn bij de uitvoering van de aanbestedingsprocedure of invloed kunnen uitoefenen op het resultaat van de procedure, rechtstreeks of indirect financiële, economische of andere persoonlijke of gemeenschappelijke belangen hebben die kunnen worden ervaren als een aantasting van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in het kader van de aanbestedingsprocedure.

Voor de toepassing van dit artikel zijn "privébelangen" alle belangen in verband met familie, gevoelsleven, economie, politiek of andere belangen die zij delen met de gegadigden of de inschrijvers, met inbegrip van conflicterende beroepsbelangen.

 

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – leden 2, 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde regels zijn van toepassing op belangenconflicten waarbij ten minste de volgende categorieën van personen betrokken zijn:

Schrappen

(a) personeelsleden van de aanbestedende dienst, aanbieders van aanbestedingsdiensten of personeelsleden van andere dienstverleners die bij de uitvoering van de aanbestedingsprocedure betrokken zijn;

 

(b) de voorzitter van de aanbestedende dienst en leden van de beslissingsorganen van de aanbestedende dienst die zonder noodzakelijkerwijs bij de uitvoering van de aanbestedingsprocedure betrokken te zijn toch invloed kunnen uitoefenen op het resultaat van deze procedure.

 

3. De lidstaten waarborgen in het bijzonder dat:

 

(a) de in lid 2, onder a), bedoelde personeelsleden elk belangenconflict met betrekking tot een van de gegadigden of inschrijver openbaar maken zodra zij kennis krijgen van een dergelijk conflict, om de aanbestedende dienst in staat te stellen deze situatie te verhelpen;

 

(b) gegadigden en inschrijvers bij de aanvang van de aanbestedingsprocedure een verklaring indienen over het bestaan van bevoorrechte banden met de in lid 2, onder b), bedoelde personen, waardoor dezen in een situatie van belangenconflict kunnen terechtkomen; de aanbestedende dienst vermeldt in het in artikel 85 genoemde individuele verslag of een gegadigde of inschrijver een verklaring heeft ingediend.

 

In geval van belangenconflict neemt de aanbestedende dienst passende maatregelen. Deze maatregelen kunnen leiden tot de verwijdering van het desbetreffende personeelslid uit de betrokken aanbestedingsprocedure of tot een herschikking van de taken en verantwoordelijkheden van het personeelslid. Wanneer een belangenconflict niet daadwerkelijk met andere middelen kan worden verholpen, moet de betrokken gegadigde of inschrijver worden uitgesloten van de procedure.

 

Wanneer bevoorrechte banden worden vastgesteld, brengt de aanbestedende dienst de overeenkomstig artikel 84 aangewezen toezichtsinstantie onmiddellijk op de hoogte en neemt hij passende maatregelen om elke onrechtmatige invloed op het gunningsproces te voorkomen en een gelijke behandeling van de gegadigden en inschrijvers te verzekeren. Indien het belangenconflict niet daadwerkelijk met andere middelen kan worden verholpen, wordt de betrokken gegadigde of inschrijver uitgesloten van de procedure.

 

4. Alle maatregelen overeenkomstig dit artikel worden gedocumenteerd in het individueel verslag als bedoeld in artikel 85.

 

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor zover de bijlagen I, II, IV en V en de algemene opmerkingen bij aanhangsel 1 van de Europese Unie bij de overeenkomst inzake overheidsopdrachten en de andere door de Unie gesloten internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is, als vermeld in bijlage V van deze richtlijn, van toepassing zijn, geven aanbestedende diensten aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de Unie geven. Door toepassing van deze richtlijn op ondernemers van de ondertekenende partijen bij deze overeenkomsten leven de aanbestedende diensten deze overeenkomsten na.

1. Voor zover de bijlagen I, II, IV en V en de algemene opmerkingen bij aanhangsel 1 van de Europese Unie bij de overeenkomst inzake overheidsopdrachten en de andere door de Unie gesloten internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is – waaronder ook de in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten aangegane verbintenissen – als vermeld in bijlage V van deze richtlijn, van toepassing zijn, geven aanbestedende diensten aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de Unie geven. Door toepassing van deze richtlijn op ondernemers van de ondertekenende partijen bij deze overeenkomsten leven de aanbestedende diensten deze overeenkomsten na.

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat aanbestedende diensten innovatiepartnerschappen kunnen toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

De lidstaten bepalen dat aanbestedende diensten innovatiepartnerschappen kunnen toepassen zoals geregeld bij deze richtlijn.

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij kunnen ook bepalen dat aanbestedende diensten een procedure van gunning door onderhandelingen of een concurrentiegerichte dialoog kunnen toepassen in de volgende gevallen:

De lidstaten bepalen dat aanbestedende diensten een procedure van gunning door onderhandelingen of een concurrentiegerichte dialoog kunnen toepassen in de volgende gevallen:

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) met betrekking tot kennisgebaseerde diensten;

Motivering

De mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen is de enige procedure die passend is voor creatieve diensten, omdat niet kan worden geanticipeerd op de resultaten daarvan. Daarom moeten "intellectuele of kennisgebaseerde diensten" (definitie voorgesteld in artikel 1) duidelijk als zodanig worden vermeld en moet de omzetting van de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen verplicht worden gesteld.

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) indien ten gevolge van specifieke omstandigheden die te maken hebben met de aard of de complexiteit van de werken, leveringen of diensten of de hieraan verbonden risico's, de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen.

(e) wanneer de aanbestedende diensten in de oproep tot mededinging rechtvaardigen dat ten gevolge van specifieke omstandigheden die te maken hebben met de aard, de juridische of financiële voorwaarden of de complexiteit van de werken, leveringen of diensten of de hieraan verbonden risico's, de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen.

Motivering

Om de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen ook expliciet mogelijk te maken voor complexe projecten, hebben we een beperkte verruiming nodig van het toepassingsgebied zoals voorgesteld door de Commissie.

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) indien niet aan de specifieke aanbestedingsbehoeften van de aanbestedende dienst kan worden voldaan zonder exclusieve gebruikmaking van gestandaardiseerde oplossingen.

Motivering

Als de aanbestedende diensten in de aanbestedingsprocedures niet uitsluitend gebruik kunnen maken van gestandaardiseerde producten of diensten, dienen de aanbestedende diensten de mogelijkheid te hebben om de onderhandelingsprocedure te kiezen.

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen besluiten de procedure van gunning door onderhandelingen, de concurrentiegerichte dialoog of het innovatiepartnerschap niet in nationale wetgeving om te zetten.

Schrappen

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De oproep tot mededinging kan geschieden op een van de volgende manieren:

2. De oproep tot mededinging geschiedt door middel van een aankondiging van opdracht overeenkomstig artikel 47.

(a) door middel van een aankondiging van opdracht overeenkomstig artikel 47,

 

(b) door middel van een vooraankondiging overeenkomstig artikel 46, lid 2, wanneer de opdracht wordt gegund door een lagere aanbestedende dienst in een niet-openbare procedure of een mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen.

 

 

Wanneer de opdracht wordt gegund door een lagere aanbestedende dienst in een niet-openbare procedure of een mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen, bepalen de lidstaten, in afwijking van alinea 1 van dit lid, dat de oproep tot mededinging kan geschieden door middel van een vooraankondiging overeenkomstig artikel 46, lid 2. De lidstaten kunnen deze mogelijkheid ook voorbehouden aan specifieke categorieën lagere aanbestedende diensten.

In het onder b) genoemde geval worden ondernemers die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt na de bekendmaking van de vooraankondiging, uitgenodigd hun belangstelling schriftelijk te bevestigen door middel van een uitnodiging tot bevestiging van belangstelling overeenkomstig artikel 52.

Wanneer de oproep tot mededinging geschiedt door middel van een vooraankondiging overeenkomstig artikel 46, lid 2, worden ondernemers die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt na de bekendmaking van de vooraankondiging, uitgenodigd hun belangstelling schriftelijk te bevestigen door middel van een uitnodiging tot bevestiging van belangstelling overeenkomstig artikel 52.

Motivering

Dit amendement maakt het gebruik van onderhandelingen flexibeler.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat aanbestedende diensten, alleen in de uitdrukkelijk in artikel 30 vermelde specifieke gevallen en omstandigheden, een procedure voor gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kunnen toepassen.

3. In de specifieke gevallen en omstandigheden zoals bepaald in artikel 30, bepalen de lidstaten dat aanbestedende diensten een procedure voor gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kunnen toepassen. De lidstaten staan de toepassing van deze procedure niet toe in andere gevallen dan die welke zijn bepaald in artikel 30.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Lagere aanbestedende diensten kunnen de termijn voor ontvangst van inschrijvingen in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de geselecteerde gegadigden vaststellen, mits alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te bereiden en in te dienen. Wanneer geen overeenstemming over de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen kan worden bereikt, stelt de aanbestedende dienst een termijn vast die ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging tot inschrijving.

4. De lidstaten bepalen dat alle of specifieke categorieën van lagere aanbestedende diensten de termijn voor ontvangst van inschrijvingen in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de geselecteerde gegadigden kunnen vaststellen, mits alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijvingen voor te bereiden en in te dienen. Bij gebreke van overeenstemming over de termijn voor de ontvangst van inschrijvingen, stelt de aanbestedende dienst een termijn vast die ten minste 10 dagen bedraagt, te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging tot inschrijving.

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij mededingingsprocedures van gunning door onderhandelingen mogen alle ondernemers een verzoek tot deelneming indienen naar aanleiding van een oproep tot mededinging door de gevraagde informatie voor de kwalitatieve selectie te verstrekken.

1. Bij mededingingsprocedures van gunning door onderhandelingen mogen alle ondernemers een verzoek tot deelneming indienen naar aanleiding van een oproep tot mededinging die de in bijlage VI, deel B en C, beschreven informatie bevat, door de informatie voor de kwalitatieve selectie te verstrekken waarom door de aanbestedende dienst is verzocht.

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling geven de aanbestedende diensten een beschrijving van de opdracht en de minimumeisen en vermelden zij de gunningscriteria zodat ondernemers kennis kunnen nemen van de aard en het toepassingsgebied van de aanbesteding en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan de onderhandelingen te verzoeken. De aanbestedende diensten vermelden in de specificaties welke delen daarvan de minimumeisen vormen.

In de aanbestedingsdocumenten geven de aanbestedende diensten een beschrijving van de minimumeisen waaraan moet worden voldaan en van de gunningscriteria. Deze beschrijving dient voldoende nauwkeurig te zijn opdat ondernemers kennis kunnen nemen van de precieze aard en het toepassingsgebied van de aanbesteding en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan de procedure te verzoeken.

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Alleen ondernemers die na de beoordeling van de gevraagde informatie daartoe door de aanbestedende diensten worden aangezocht, kunnen schriftelijk een inschrijving indienen. Deze inschrijving vormt de basis voor daaropvolgende onderhandelingen. Aanbestedende diensten kunnen overeenkomstig artikel 64 het aantal geschikte gegadigden beperken die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd.

2. Alleen ondernemers die na de beoordeling van de gevraagde informatie daartoe door de aanbestedende diensten worden aangezocht, kunnen een eerste inschrijving indienen. Deze inschrijving vormt de basis voor daaropvolgende onderhandelingen. Aanbestedende diensten kunnen overeenkomstig artikel 64 het aantal geschikte gegadigden beperken die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd.

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de loop van de onderhandelingen mag geen verandering worden aangebracht in de volgende elementen:

Over de minimumeisen, het voorwerp van de aanbesteding en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.

(a) de beschrijving van de opdracht;

 

(b) de delen van de technische specificaties die de minimumeisen vormen;

 

(c) de gunningscriteria.

 

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Tijdens de onderhandelingen waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe verstrekken zij geen informatie op discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen boven andere. Zij zien er in het bijzonder op toe dat alle inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van elke andere wijziging dan van de minimumeisen die in de technische specificaties is aangebracht, en wel op tijdige wijze zodat die inschrijvers hun inschrijvingen naar aanleiding van deze wijzigingen desgewenst kunnen aanpassen en opnieuw indienen.

4. Tijdens de onderhandelingen waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe verstrekken zij geen informatie op discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen boven andere. Zij informeren alle inschrijvers waarvan de inschrijvingen niet overeenkomstig lid 5 zijn uitgeschakeld, schriftelijk omtrent alle andere in de technische specificaties of andere aanbestedingsdocumenten aangebrachte wijzigingen dan die waarin de minimumeisen zijn vastgelegd, en wel op dusdanige wijze dat die inschrijvers voldoende tijd krijgen om hun inschrijvingen naar aanleiding van deze wijzigingen aan te passen en opnieuw in te dienen.

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanbestedende diensten mogen de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer aan de onderhandelingen verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn instemming aan de andere deelnemers bekendmaken. Deze instemming mag niet de vorm van een algemene ontheffing aannemen maar wordt verleend onder verwijzing naar de beoogde bekendmaking van specifieke oplossingen of andere vertrouwelijke informatie.

Overeenkomstig artikel 18 mogen de aanbestedende diensten door een deelnemer aan de onderhandelingen verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn instemming aan de andere deelnemers bekendmaken. Deze instemming mag niet de vorm van een algemene ontheffing aannemen, maar wordt verleend onder verwijzing naar de beoogde bekendmaking van specifieke informatie.

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alleen ondernemers die na de beoordeling van de gevraagde informatie daartoe door de aanbestedende diensten worden aangezocht, kunnen aan de dialoog deelnemen. Aanbestedende diensten kunnen overeenkomstig artikel 64 het aantal geschikte gegadigden beperken die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd. De gunning van de opdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving in overeenstemming met artikel 66, lid 1, onder a).

Alleen ondernemers die na de beoordeling van de gevraagde informatie daartoe door de aanbestedende diensten worden aangezocht, kunnen aan de dialoog deelnemen. Aanbestedende diensten hebben de mogelijkheid om in hun midden een projectleider te benoemen, ten einde de inachtneming van redelijke termijnen te waarborgen door middel van een doeltreffende sturing van iedere fase in de dialoog. Overeenkomstig artikel 64 kan het aantal geschikte gegadigden die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd, beperkt worden.

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanbestedende diensten mogen de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer aan de dialoog verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn instemming aan de andere deelnemers bekendmaken. Een dergelijke instemming mag niet de vorm aannemen van een algemene ontheffing, maar wordt verleend onder verwijzing naar de beoogde bekendmaking van specifieke oplossingen of andere vertrouwelijke informatie.

Overeenkomstig artikel 18 mogen de aanbestedende diensten de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer aan de dialoog verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn instemming aan de andere deelnemers bekendmaken. Deze instemming mag niet de vorm van een algemene ontheffing aannemen, maar wordt verleend onder verwijzing naar de beoogde bekendmaking van specifieke informatie.

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Concurrentiegerichte dialogen kunnen in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen kan worden beperkt op basis van de gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht of in het beschrijvende document zijn vermeld. De aanbestedende diensten geven in de aankondiging van de opdracht of het beschrijvende document aan of zij van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De aanbestedende dienst zet de dialoog voort tot hij kan aangeven welke oplossing of oplossingen aan zijn behoeften kan of kunnen voldoen.

5. De aanbestedende dienst kan:

 

(a) hetzij een tijdschema voor de dialoog vaststellen, dat wordt vermeld in de aankondiging van de opdracht; of

 

(b) de dialoog voortzetten tot hij kan aangeven welke oplossing of oplossingen aan zijn behoeften kan of kunnen voldoen.

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Nadat de aanbestedende diensten de dialoog voor beëindigd hebben verklaard en de deelnemers daarvan op de hoogte hebben gesteld, verzoeken zij de deelnemers hun definitieve inschrijvingen in te dienen op basis van de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen. Deze inschrijvingen bevatten alle vereiste en noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.

6. Nadat de aanbestedende diensten de dialoog voor beëindigd hebben verklaard en de deelnemers daarvan op de hoogte hebben gesteld, verzoeken zij elke deelnemer zijn definitieve inschrijving in te dienen op basis van de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen. Deze inschrijvingen bevatten alle vereiste en noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.

 

De aanbestedende diensten kunnen verzoeken om de inschrijvingen te verduidelijken, te preciseren en nauwkeuriger te omschrijven. Dat verduidelijken, preciseren en nauwkeuriger omschrijven mag echter niet gepaard gaan met wijzigingen aan de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de overheidsopdracht, met inbegrip van de in de aankondiging van de opdracht of het beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, indien het waarschijnlijk is dat veranderingen aan die aspecten, behoeften en voorschriften zullen leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.

Motivering

Met het oog op de vertrouwelijkheidseisen bieden wellicht niet alle inschrijvers dezelfde oplossing aan, met name waar het innovatieve oplossingen betreft.

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zo nodig kan de aanbestedende dienst, met het oog op de definitieve vaststelling van de financiële verbintenissen of andere voorwaarden van de opdracht, over de definitieve voorwaarden van de opdracht onderhandelen met de inschrijver die overeenkomstig artikel 66, lid 1, onder a) als de economisch meest voordelige is aangewezen, mits deze onderhandelingen de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de overheidsopdracht, met inbegrip van de in de aankondiging van de opdracht of het beschrijvend document vermelde behoeften en eisen, ongewijzigd laten en niet kunnen leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.

Op verzoek van de aanbestedende dienst kan aan de inschrijver die overeenkomstig artikel 66, lid 1, onder a) als de economisch meest voordelige is aangewezen worden gevraagd aspecten van de inschrijving te verhelderen of in de inschrijving vervatte verbintenissen te bevestigen mits dit de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de overheidsopdracht, met inbegrip van de in de aankondiging van de opdracht of het beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, ongewijzigd laat en niet kan leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.

Motivering

De voorgestelde nieuwe formulering is gevaarlijk, omdat dit de aanbestedende diensten de mogelijkheid biedt prijsdruk uit te oefenen op de inschrijver die als de economisch meest voordelige is aangewezen. De bestaande formulering van Richtlijn 2004/18/EG (art. 29, lid 7) is derhalve beter geschikt, met kleine aanpassingen aan de terminologie van het voorstel van de Commissie.

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De aanbestedende diensten kunnen voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor de deelnemers van de dialoog.

8. De aanbestedende diensten voorzien in prijzengeld of uitkeringen voor de deelnemers aan de dialoog onder de in de opdracht bepaalde voorwaarden.

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging van opdracht een aanvraag tot deelneming indienen om een gestructureerd partnerschap aan te gaan voor de ontwikkeling van innovatieve werken, leveringen of diensten en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende werken, leveringen of diensten, mits deze overeenstemmen met de afgesproken prestatie- en prijsniveaus..

1. Bij innovatiepartnerschappen kunnen alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging van opdracht een aanvraag tot deelneming indienen om een gestructureerd partnerschap aan te gaan voor de ontwikkeling van innovatieve werken, leveringen of diensten en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende werken, leveringen of diensten, mits deze overeenstemmen met de afgesproken prestatie- en prijsniveaus. De gunning van de opdracht waarmee het innovatiepartnerschap wordt aangegaan, geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving in overeenstemming met artikel 66, lid 1.

Motivering

Om de aanbestedingsprocedure te stroomlijnen en de procedure voor nieuwe innovatiepartnerschappen te verbeteren.

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in fasen die elkaar opvolgen in een reeks van stappen in het onderzoeks- en innovatieproces, eventueel tot aan de fabricage van de geleverde goederen of de verstrekking van de diensten. Het partnerschap bepaalt door de partner te bereiken tussentijdse streefdoelen en voorziet in betaling van de vergoeding in passende termijnen. Op basis van deze streefdoelen kan de aanbestedende dienst na elke fase besluiten het partnerschap op te zeggen en voor de resterende fasen een nieuwe aanbestedingsprocedure op te zetten, mits hij daarvoor de betrokken intellectuele-eigendomsrechten heeft verkregen.

2. Het partnerschap wordt gestructureerd in fasen die elkaar opvolgen in een reeks van stappen in het onderzoeks- en innovatieproces, hetgeen eventueel de fabricage van de geleverde goederen of de verstrekking van de diensten of de voltooiing van de werken kan omvatten. Het partnerschap stelt door de partner te bereiken tussentijdse streefdoelen vast en voorziet in betaling van vergoeding in passende termijnen. Op basis van deze streefdoelen kan de aanbestedende dienst na elke fase besluiten het partnerschap op te zeggen en voor de resterende fasen een nieuwe aanbestedingsprocedure op te zetten, mits hij in de aanbestedingsdocumenten heeft aangegeven onder welke voorwaarden hij gebruik kan maken van deze bevoegdheid om het partnerschap op te zeggen.

Motivering

Om de aanbestedingsprocedure te stroomlijnen en de procedure voor innovatiepartnerschappen te verbeteren.

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – leden 3 t/m 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De opdracht wordt gegund volgens de regels voor de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen als bedoeld in artikel 27.

3. In de aanbestedingsdocumenten geven de aanbestedende diensten een beschrijving van de minimumeisen waaraan moet worden voldaan en van de gunningscriteria. Deze beschrijving dient voldoende nauwkeurig te zijn opdat ondernemers kennis kunnen nemen van de precieze aard en het toepassingsgebied van de aanbesteding en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan de procedure te verzoeken.

 

De termijn voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming bedraagt minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of, wanneer een vooraankondiging wordt gebruikt als een oproep tot mededinging, vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling. De termijn voor de ontvangst van aanvankelijke inschrijvingen bedraagt minimaal 35 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging.

 

3 bis. De aanbestedende diensten onderhandelen met de inschrijvers over de aanvankelijk ingediende inschrijvingen en de vervolginschrijvingen om de inhoud te verbeteren, opdat de inschrijvingen beter voldoen aan de in de aanbestedingsdocumenten vermelde gunningscriteria.

 

3 ter. Tijdens de onderhandelingen waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe verstrekken zij geen informatie op discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen boven andere. Zij stellen alle inschrijvers wier inschrijving niet is geëlimineerd overeenkomstig lid 3 sexies schriftelijk in kennis van eventuele andere wijzigingen in aanbestedingsdocumenten dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld. Zij bieden deze inschrijvers voldoende tijd om hen in staat te stellen gewijzigde inschrijvingen aan te passen en vervolgens opnieuw in te dienen.

 

3 quater. Overeenkomstig artikel 18 mogen de aanbestedende diensten door een deelnemer aan de onderhandelingen verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet zonder zijn instemming aan de andere deelnemers bekendmaken. Deze instemming mag niet de vorm van een algemene ontheffing aannemen, maar wordt verleend onder verwijzing naar de beoogde bekendmaking van specifieke informatie.

 

3 quinquies. Over de minimumeisen en de gunningscriteria kan niet worden onderhandeld.

 

Wanneer de termijn voor het indienen van inschrijvingen is verstreken en voordat met het onderzoek hiervan wordt begonnen, kunnen de aanbestedende diensten aan de onderdelen van een gunningscriterium dat overeenkomstig artikel 66, lid 5, van tevoren ter bepaling van de economisch voordeligste inschrijving is gedefinieerd een weging toekennen, mits:

 

(a) de in de opdrachtdocumenten of de aankondiging van de opdracht vastgestelde criteria voor de gunning van de opdracht ongewijzigd blijven;

 

(b) dit geen nieuwe elementen omvat die van invloed zouden zijn geweest op het voorbereiden van de inschrijvingen; en

 

(c) dit geen aanleiding geeft tot discriminatie ten aanzien van een van de inschrijvers.

 

3 sexies. Procedures voor innovatiepartnerschappen kunnen in opeenvolgende fasen verlopen om het aantal inschrijvingen waarover moet worden onderhandeld te beperken door de toepassing van de gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. De aanbestedende diensten geven in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of in de aanbestedingsdocumenten duidelijk aan of zij van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Bij de selectie van gegadigden besteden de aanbestedende diensten bijzondere aandacht aan criteria betreffende de capaciteiten en de ervaring van de inschrijvers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling of de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Zij kunnen in overeenstemming met artikel 64 het aantal geschikte gegadigden beperken die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd.

3 septies. Bij de selectie van gegadigden besteden de aanbestedende diensten bijzondere aandacht aan criteria betreffende de capaciteiten van de gegadigden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling of de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Zij kunnen in overeenstemming met artikel 64 het aantal geschikte gegadigden beperken die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd.

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de gevraagde informatie door de aanbestedende dienst daartoe worden uitgenodigd, kunnen projecten voor onderzoek en ontwikkeling indienen die voldoen aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde behoeften en waaraan niet door bestaande oplossingen kan worden voldaan. De gunning van de opdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving in overeenstemming met artikel 66, lid 1, onder a).

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de gevraagde informatie door de aanbestedende dienst daartoe worden uitgenodigd, kunnen projecten voor onderzoek en ontwikkeling indienen die voldoen aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde behoeften en waaraan niet door bestaande oplossingen kan worden voldaan.

Motivering

Een essentieel amendement over innovatiepartnerschappen waarmee de procedure gekoppeld wordt aan de mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen, maar die ook meer onderhandelingsmogelijkheden biedt in het geval van innovatiepartnerschappen, gezien het feit dat deze vereist zijn voor de soorten aanbesteding die onder de nieuwe procedure vallen, hetgeen verklaart waarom alleen maar bepaalde essentiële onderdelen van artikel 27, gericht op transparantie en eerlijkheid, van toepassing zijn.

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De structuur van het partnerschap en in het bijzonder de duur en de waarde van de verschillende fasen weerspiegelen de graad van innovatie van de voorgestelde oplossing en de reeks van onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en nog niet op de markt beschikbare oplossing. De waarde en de looptijd van een opdracht voor de aankoop van de daaruit voortvloeiende werken, leveringen of diensten blijven binnen passende grenzen, rekening houdend met de noodzaak om de gemaakte kosten, inclusief voor de ontwikkeling van een innovatieve oplossing, terug te verdienen en te voorzien in een passende winst.

4. De aanbestedende dienst waarborgt dat de structuur van het partnerschap en in het bijzonder de duur en de waarde van de verschillende fasen de graad van innovatie weerspiegelen van de voorgestelde oplossing en de reeks van onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en nog niet op de markt beschikbare oplossing. De geraamde waarde van leveringen, diensten of werken is niet onevenredig ten opzichte van de voor de ontwikkeling ervan vereiste investering.

Aanbestedende diensten maken geen gebruik van innovatiepartnerschappen om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen.

 

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat het gebruik van innovatiepartnerschappen past bij de kerndoelstelling achter deze nieuwe procedure en dat ze een goede kosten-batenverhouding opleveren.

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In de procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten kan worden voorzien in een van de volgende gevallen:

2. De procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking kan voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten worden gebruikt in een van de volgende gevallen:

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) wanneer in het kader van een openbare of niet-openbare procedure geen of geen geschikte inschrijvingen of geen aanvragen tot deelneming zijn ingediend, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en aan de Commissie of de overeenkomstig artikel 84 aangewezen nationale toezichtsinstantie op hun verzoek een verslag wordt overgelegd;

(a) wanneer in het kader van een openbare of niet-openbare procedure of van een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking geen of geen geschikte inschrijvingen of geen aanvragen tot deelneming zijn ingediend, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en aan de Commissie of de bevoegde instanties van de lidstaten op hun verzoek een verslag wordt overgelegd;

(b) wanneer de aanbesteding de creatie of de verkrijging van een kunstwerk tot doel heeft;

(b) wanneer de aanbesteding de creatie of de verkrijging van een kunstwerk of een artistieke voorstelling tot doel heeft;

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iii) de bescherming van andere exclusieve rechten.

(iii) de bescherming van andere exclusieve rechten, waaronder het bezit van een eigendomssite.

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze uitzondering geldt alleen wanneer er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het resultaat is van een kunstmatige vernauwing van de parameters van de aanbesteding;

Deze uitzondering geldt alleen wanneer het ontbreken van mededinging niet het resultaat is van een kunstmatige vernauwing van de parameters van de aanbesteding;

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin dringende spoed, voortvloeiende uit overmacht, het onmogelijk maakt de gestelde termijnen voor openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging in acht te nemen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende diensten te wijten zijn;

(d) in strikt noodzakelijke gevallen waarin dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die niet konden worden voorzien door de aanbestedende dienst het onmogelijk maakt de gestelde termijnen voor openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging in acht te nemen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende diensten te wijten zijn;

Amendement  133

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kan gebruik worden gemaakt voor overheidsopdrachten voor diensten, wanneer de opdracht voortvloeit uit een overeenkomstig deze richtlijn georganiseerde prijsvraag en volgens de toepasselijke voorschriften moet worden gegund aan de winnaar of aan één van de winnaars van die prijsvraag; in het laatstgenoemde geval moeten alle winnaars tot deelneming aan de onderhandelingen worden uitgenodigd.

4. De procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kan worden gebruikt voor overheidsopdrachten voor diensten, wanneer de opdracht voortvloeit uit een overeenkomstig deze richtlijn georganiseerde prijsvraag en volgens de toepasselijke voorschriften moet worden gegund aan de winnaar of aan één van de winnaars van die prijsvraag; in het laatstgenoemde geval moeten alle winnaars tot deelneming aan de onderhandelingen worden uitgenodigd.

Motivering

(Niet relevant voor de Nederlandse versie)

Amendement  134

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kan gebruik worden gemaakt voor nieuwe werken of diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten die door dezelfde aanbestedende diensten aan de met een vroegere opdracht belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, mits deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde procedures geplaatste eerste opdracht. Het basisproject dient de omvang van de aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden waaronder deze worden gegund, te vermelden.

De procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht kan worden gebruikt voor nieuwe werken of diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten die door dezelfde aanbestedende diensten aan de met een vroegere opdracht belaste dienstverlener zijn toevertrouwd, mits deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van een overeenkomstig artikel 24, lid 1, bedoelde procedures geplaatste eerste opdracht. Het basisproject dient de omvang van de aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden waaronder deze worden gegund, te vermelden.

Amendement  135

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 1 – alinea's 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve in uitzonderingsgevallen die behoorlijk gemotiveerd zijn met name op grond van het voorwerp van de raamovereenkomst.

De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vijf jaar, behalve in de volgende gevallen:

 

a) het voorwerp van de raamovereenkomst betreft werken of diensten waarvan de uitvoering meer dan vijf jaar in beslag neemt; of

 

b) de ondernemers moeten investeringen doen waarvoor de afschrijvingstermijn langer is dan vijf jaar of die verband houden met het onderhoud, met de aanwerving van personeel dat geschikt is om de opdracht uit te voeren of met de opleiding van het personeel dat de opdracht moet uitvoeren.

 

De looptijd van een raamovereenkomst wordt berekend op basis van de levenscyclus van het werk, de dienst of de levering.

Amendement  136

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Na de sluiting van de raamovereenkomst kan het aantal deelnemende aanbestedende diensten alleen worden uitgebreid wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

a) de raamovereenkomst is door een aankoopcentrale gesloten;

 

b) de aankondiging van de opdracht voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van een dergelijke uitbreiding;

 

c) de omvang van de uitbreiding kan aan de hand van duidelijke criteria worden vastgesteld; en

 

d) alle partijen bij de raamovereenkomst stemmen in met de uitbreiding.

Amendement  137

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor aankopen voor courant gebruik, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan hun behoeften, kunnen de aanbestedende diensten gebruik maken van een dynamisch aankoopsysteem. Het dynamisch aankoopsysteem wordt beheerd als een volledig elektronisch proces, dat gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria.

1. Voor aankopen van courant gebruikte goederen en diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan hun behoeften, kunnen de aanbestedende diensten gebruik maken van een dynamisch aankoopsysteem. Het dynamisch aankoopsysteem wordt beheerd als een volledig elektronisch proces, dat gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria.

Amendement  138

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij publiceren een oproep tot mededinging en geven daarbij aan dat het om een dynamisch aankoopsysteem gaat;

a) zij publiceren een oproep tot mededinging en geven daarbij aan dat het om een dynamisch aankoopsysteem gaat, en beschrijven hoe de procedure functioneert;

Amendement  139

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Aan de betrokken ondernemers of partijen bij het dynamisch aankoopsysteem mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

7. Aan de betrokken ondernemers of partijen bij het dynamisch aankoopsysteem mogen gedurende de aanbestedingsprocedure geen kosten in rekening worden gebracht.

Amendement  140

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanbestedende diensten kunnen elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen worden voorgesteld.

De aanbestedende diensten kunnen voor courant gebruikte goederen en diensten elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen en/of nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen worden voorgesteld.

Motivering

De toepassing van elektronische veilingen kan zinvol zijn in het geval van courant gebruikte goederen en diensten, maar is meestal niet geschikt of kan zelfs averechts werken in het geval van complexe aanbestedingen. Voor het gunnen van werken zijn dergelijke veilingen principieel ongeschikt.

Amendement  141

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De elektronische veiling heeft betrekking op een van de volgende criteria:

3. De elektronische veiling heeft betrekking op de prijzen en/of de nieuwe waarden van bepaalde elementen van de inschrijvingen als aangegeven in de specificaties.

a) alleen de prijzen, wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs;

 

b) de prijzen en/of de nieuwe waarden van de elementen van de inschrijvingen als aangegeven in de specificaties, wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

 

Amendement  142

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Alvorens tot de elektronische veiling over te gaan, verrichten de aanbestedende diensten een eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van het gunningscriterium of de gunningscriteria en de weging die daartoe is vastgesteld.

5. Alvorens tot de elektronische veiling over te gaan, verrichten de aanbestedende diensten een eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria en de weging die daartoe is vastgesteld.

Amendement  143

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd, gaat de uitnodiging vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de betrokken inschrijving, uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 66, lid 5, eerste alinea, bedoelde weging.

6. De uitnodiging gaat vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de betrokken inschrijving, uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 66, lid 5, eerste alinea, bedoelde weging.

Amendement  144

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 35 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een aanbestedende dienst voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn wanneer hij voor aanbestedingen gebruik maakt van gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor zover de betrokken aanbestedingsprocedures en de uitvoering ervan door de aankoopcentrale alleen worden verricht in alle stadia vanaf de bekendmaking van de oproep tot mededinging tot de voltooiing van de daaruit voortvloeiende opdracht of opdrachten.

3. Een aanbestedende dienst voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn wanneer hij voor aanbestedingen gebruik maakt van gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor zover de betrokken aanbestedingsprocedures en de uitvoering ervan door de aankoopcentrale worden verricht in alle stadia vanaf de bekendmaking van de oproep tot mededinging tot de voltooiing van de daaruit voortvloeiende opdracht of opdrachten.

Amendement  145

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een of meer aanbestedende diensten kunnen overeenkomen bepaalde specifieke aanbestedingen gezamenlijk te verrichten.

1. Twee of meer aanbestedende diensten kunnen overeenkomen bepaalde specifieke aanbestedingen gezamenlijk te verrichten.

Amendement  146

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het vaststellen van de toepasselijke nationale wet overeenkomstig a) kunnen de aanbestedende diensten de nationale bepalingen kiezen van een lidstaat waarin ten minste een van de deelnemende diensten is gevestigd.

Bij het vaststellen van de toepasselijke nationale wet overeenkomstig a) kiezen de aanbestedende diensten de nationale bepalingen van een lidstaat waarin ten minste een van de deelnemende diensten is gevestigd.

Motivering

De mogelijkheid om het toepasselijke recht te kiezen, moet worden gekoppeld aan de inhoudelijke vereisten van de opdracht.

Amendement  147

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot vaststelling van de toepasselijke aanbestedingswet wordt de nationale wet die de gunning regelt, vastgesteld volgens de volgende regels:

5. Bij gebreke van een overeenkomst tot vaststelling van de toepasselijke aanbestedingswet overeenkomstig lid 3 wordt de nationale wet die de gunning regelt, vastgesteld volgens de volgende regels:

Motivering

Ook het concrete ontbreken van een overeenkomst waarvan in dit lid sprake is dient nadrukkelijk te worden vermeld.

Amendement  148

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met dit doel kunnen aanbestedende diensten advies inwinnen of ontvangen van structuren voor administratieve ondersteuning of van derden of marktdeelnemers, mits dit advies niet tot afscherming van de mededinging leidt en geen aanleiding geeft tot schending van het discriminatieverbod en het transparantiebeginsel.

Met dit doel kunnen aanbestedende diensten advies inwinnen of ontvangen van structuren voor administratieve ondersteuning of van derden of marktdeelnemers.

Motivering

De tweede helft van de zin moet worden geschrapt omdat deze moeilijk in de praktijk kan worden toegepast. Het is nauwelijks mogelijk zich voor te stellen op basis van welke criteria een eventueel concurrentieverstorend effect van bepaalde adviezen zou kunnen worden vastgesteld. Bovendien is evenmin duidelijk op welk tijdstip (ex ante of ex post) de aanbestedende dienst zich daarover zou moeten uitspreken. En trouwens zijn overheidsinstanties toch al onderworpen aan algemene voorschriften inzake non-discriminatie en transparantie.

Amendement  149

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De aanbestedende diensten worden geacht:

 

(i) in hun uitnodiging tot deelneming aan een marktraadpleging duidelijk te maken welke informatie als relevant zal worden beschouwd en dus met alle potentiële inschrijvers gedeeld kan worden; en

 

(ii) in detail de rechten vast te stellen van marktraadplegingsdeelnemers en de procedures die hen in staat stellen om vertrouwelijke informatie te beschermen.

Motivering

Hoewel de door de Commissie in artikel 39, lid 2, voorgestelde maatregelen een noodzakelijk evenwicht bieden tussen enerzijds de mogelijkheid voor aanbesteders om marktraadplegingen uit te voeren en anderzijds de zekerheid voor bieders dat hun deelname niet in uitsluiting zal resulteren zolang de vastgestelde bepalingen in acht worden genomen, kan het in de praktijk niettemin problematisch zijn om vast te stellen – en het er met de aanbestedende diensten per geval over eens te worden – wat moet worden verstaan onder "relevante informatie" die bij een eerste marktraadpleging moet worden gedeeld en wat vertrouwelijk dient te blijven. Aanbestedende diensten toestaan duidelijk aan te geven welke informatie relevant voldoende zou kunnen zijn om gedeeld te worden of procedures vast te stellen voor het beschermen van vertrouwelijke informatie levert meer duidelijkheid op voor de verschillende partijen en vrijwaart de belangen van de ondernemers.

Amendement  150

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De technische specificaties als omschreven in punt 1 van bijlage VIII maken deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Zij bepalen welke kenmerken worden voorgeschreven voor werken, leveringen of diensten.

De technische specificaties maken deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Zij bepalen welke kenmerken worden voorgeschreven voor werken, leveringen of diensten, voor zover zij gerelateerd zijn aan het voorwerp van de opdracht en in een correcte verhouding staan tot de waarde en de doelstellingen daarvan.

Amendement  151

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor alle aanbestedingen worden technische specificaties opgesteld, en wel zo dat wordt gegarandeerd dat de producten, diensten en werken die het voorwerp zijn van de opdracht voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming die van kracht zijn op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens gestalte krijgt (ingebouwde gegevensbescherming).

Amendement  152

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer bij wetgevende handeling van de Unie verplichte normen inzake toegankelijkheid worden aangenomen, moet bij de vaststelling van technische specificaties wat toegankelijkheidscriteria betreft daarnaar worden verwezen.

Wanneer bij wetgevende handeling van de Unie verplichte normen inzake toegankelijkheid worden aangenomen, moet bij de vaststelling van technische specificaties wat de toegankelijkheidscriteria voor personen met een handicap of de geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers betreft daarnaar worden verwezen.

Amendement  153

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) door verwijzing naar de technische specificaties en, in volgorde van voorkeur, de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij gebreke daarvan, de nationale normen, de nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties, andere technische referentiesystemen, inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen; elke verwijzing gaat vergezeld van de woorden "of gelijkwaardig";

b) door verwijzing naar de technische specificaties en, in volgorde van voorkeur, en zonder onderscheid te maken wat betreft de ontwikkelmethode, de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij gebreke daarvan, de nationale normen, de nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties, andere technische referentiesystemen, inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen; iedere verwijzing gaat vergezeld van de woorden "of gelijkwaardig";

Motivering

Technische specificaties mogen niet discrimineren en moeten technologieneutraal zijn. Deze fundamentele beginselen moeten in gelijke mate van toepassing zijn op het gebruik van normen en specificaties bij overheidsopdrachten. Door het opleggen van niet-discriminerende, technologieneutrale specificaties wordt van ondernemers verlangt dat zij concurreren om de beste oplossingen te produceren, hetgeen innovatie en economische groei stimuleert. Technologieneutraliteit zorgt er ook voor dat de diensten uit een zo breed mogelijk spectrum van producten en diensten kunnen kiezen, hetgeen een optimale kosten-batenverhouding bevordert.

Amendement  154

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 41

Artikel 41

Keuren

Certificaten en keuren

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, sociale of andere kenmerken van een werk, levering of dienst voorschrijven in termen van prestatie- of functionele eisen als bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), kunnen zij eisen dat deze werken, leveringen of diensten een specifieke keur dragen, mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten in de technische specificaties, de gunningscriteria of de clausules voor de uitvoering van de opdracht milieu-, sociale of andere kenmerken of criteria voorschrijven, kunnen zij een specifieke keur of certificaat voorschrijven als middel om aan te tonen dat deze werken, leveringen of diensten aan deze eisen of criteria voldoen, mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

a) de voorschriften voor de keur hebben alleen betrekking op kenmerken die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;

a) de voorschriften voor de verkrijging van de keur of het certificaat zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;

b) de voorschriften voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens of zijn gebaseerd op andere objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;

b) de voorschriften waaraan moet worden voldaan ter verkrijging van de keur of het certificaat zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens of zijn gebaseerd op andere objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;

c) de keur is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, inclusief regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandelaars en milieuorganisaties, kunnen deelnemen;

c) de keuren of certificaten zijn vastgesteld volgens een open en transparante procedure waarbij alle betrokken belanghebbenden, inclusief regeringsinstanties en niet-gouvernementele organisaties een wezenlijke rol vervullen;

d) de keur is voor alle betrokken partijen toegankelijk;

d) de keuren of certificaten zijn voor alle betrokken partijen toegankelijk;

e) de criteria van de keur worden vastgesteld door een derde partij die onafhankelijk is van de ondernemer die de keur aanvraagt.

e) de eisen waaraan moet worden voldaan om het label of certificaat te verkrijgen worden vastgesteld door een derde partij die onafhankelijk is van de ondernemer die de keur of het certificaat aanvraagt. De derde partij kan een specifieke nationale of overheidsinstantie of -organisatie zijn.

Aanbestedende diensten die een specifieke keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige keuren die voldoen aan de voorschriften van de door de aanbestedende diensten aangegeven keur. Voor producten die de keur niet dragen, aanvaarden de aanbestedende diensten eveneens een technisch dossier van de fabrikant of andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een specifieke keur of certificaat eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige keuren die voldoen aan de voorschriften van de/het specifiek door de aanbestedende diensten aangegeven keur of certificaat. De aanbestedende diensten aanvaarden eveneens andere geschikte bewijsmiddelen om aan te tonen dat aan die voorschriften wordt voldaan, waaronder eventueel een technisch dossier van de fabrikant of een ander geschikt bewijsmiddel wanneer de betrokken ondernemer geen toegang heeft tot de keur of deze niet binnen de gestelde termijn kan verkrijgen, voor zover het feit dat de ondernemer hiertoe geen toegang heeft niet te wijten is aan de betrokken ondernemer zelf. Het is aan de inschrijver om het bewijs te leveren van gelijkwaardigheid aan de aangevraagde keur.

2. Wanneer een keur aan de voorwaarden van lid 1, onder b), c), d) en e), voldoet maar eveneens eisen stelt die geen verband houden met het voorwerp van de opdracht, kunnen de aanbestedende diensten de technische specificaties vaststellen door verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van die keur, of indien noodzakelijk, delen daarvan die verband houden met het voorwerp van de opdracht en geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van dit voorwerp.

2. Wanneer een keur of certificaat aan de voorwaarden van lid 1, onder b), c), d) en e), voldoet maar eveneens eisen stelt die geen verband houden met het voorwerp van de opdracht, kunnen de aanbestedende diensten de technische specificaties vaststellen door verwijzing naar de gedetailleerde technische specificaties van die keur of dat certificaat, of indien noodzakelijk, delen daarvan die verband houden met het voorwerp van de opdracht en geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van dit voorwerp.

Amendement  155

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen eisen dat ondernemers een testverslag van een erkende instantie of een door deze instantie afgegeven certificaat verstrekken als bewijs van conformiteit met de technische specificaties.

1. Aanbestedende diensten kunnen eisen dat ondernemers een testverslag van een erkende instantie of een door deze instantie afgegeven certificaat verstrekken als bewijs van conformiteit met de voorschriften of criteria van de technische specificaties, de gunningscriteria of de clausules voor de uitvoering van de opdracht.

Amendement  156

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer aanbestedende diensten eisen dat certificaten van erkende organisaties worden overgelegd waaruit conformiteit met een bijzondere technische specificatie blijkt, worden ook certificaten van andere gelijkwaardige erkende organisaties aanvaard.

Wanneer aanbestedende diensten eisen dat certificaten van een specifieke instantie voor het beoordelen van conformiteit worden overgelegd, worden ook certificaten van andere gelijkwaardige erkende organisaties aanvaard.

Amendement  157

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbestedende diensten aanvaarden andere geschikte bewijsmiddelen dan die welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een technisch dossier van de fabrikant, wanneer de ondernemer geen toegang heeft tot de in lid 1 bedoelde certificaten of testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kan verkrijgen.

2. Aanbestedende diensten aanvaarden andere geschikte en gelijkwaardige bewijsmiddelen dan die welke in lid 1 worden bedoeld, zoals een technisch dossier van de fabrikant, wanneer de ondernemer geen toegang heeft tot de in lid 1 bedoelde certificaten of testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kan verkrijgen, voor zover het feit dat de ondernemer hiertoe geen toegang heeft niet te wijten is aan de betrokken ondernemer zelf. Het is aan de inschrijver om het bewijs te leveren van gelijkwaardigheid aan de vereiste testverslagen of certificaten.

Amendement  158

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten op hun verzoek alle informatie met betrekking tot de middelen en documenten die overeenkomstig artikel 40, lid 6, artikel 41 en de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn overgelegd ten bewijze van de naleving van de technische voorschriften. De bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging verstrekken deze informatie overeenkomstig artikel 88.

4. De lidstaten verstrekken andere lidstaten op hun verzoek alle informatie met betrekking tot de middelen en documenten die overeenkomstig artikel 40, lid 6, artikel 41 en de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn overgelegd. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging van de ondernemer verstrekken deze informatie overeenkomstig artikel 88.

Amendement  159

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Aanbestedende diensten kunnen inschrijvers toestaan varianten in te dienen. Zij vermelden in de aankondiging van de opdracht, of als een vooraankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt, in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, of zij varianten al dan niet toestaan. Varianten zijn niet toegestaan zonder een dergelijke vermelding.

1. Aanbestedende diensten staan inschrijvers toe om naast een basisvoorstel varianten in te dienen mits deze verband houden met het voorwerp van de opdracht.

 

In naar behoren gemotiveerde gevallen kunnen de aanbestedende diensten besluiten geen varianten toe te staan, voor zover zij de redenen voor dat besluit in de aankondiging van de opdracht of – als een vooraankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt – in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling vermelden.

Amendement  160

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De aanbestedende diensten die varianten toestaan, vermelden in de aanbestedingsdocumenten aan welke minimumeisen deze varianten moeten voldoen alsmede hoe zij moeten worden ingediend. Voorts garanderen zij dat de gekozen gunningscriteria daadwerkelijk kunnen worden toegepast op varianten die aan deze minimumvoorschriften voldoen, en op conforme inschrijvingen die geen varianten zijn.

2. De aanbestedende diensten kunnen varianten toestaan in de aanbestedingsdocumenten waarin wordt gedefinieerd aan welke minimumeisen deze varianten moeten voldoen alsmede hoe zij moeten worden ingediend. Deze minimumeisen zijn verplicht om te waarborgen dat de varianten het voorwerp van de opdracht niet aantasten. Voorts garanderen zij dat de gekozen gunningscriteria daadwerkelijk kunnen worden toegepast op varianten die aan deze voorschriften voldoen, en op conforme inschrijvingen die geen varianten zijn.

Amendement  161

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 43 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij procedures voor het gunnen van opdrachten voor leveringen of diensten mogen de aanbestedende diensten die varianten hebben toegestaan, een variant niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen, dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor diensten zou leiden.

Bij procedures voor het gunnen van opdrachten voor leveringen of diensten mogen de aanbestedende diensten een variant niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht voor diensten in plaats van een opdracht voor leveringen, dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor diensten zou leiden.

Amendement  162

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overheidsopdrachten kunnen worden onderverdeeld in homogene of heterogene percelen. Voor opdrachten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 bepaalde drempels maar overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 000 euro, verschaft de aanbestedende dienst, wanneer hij het niet passend acht de opdracht in percelen te verdelen, in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling een specifieke toelichting over zijn motieven daarvoor.

1. Ten einde de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot aanbestedingen te vergemakkelijken, kunnen overheidsopdrachten worden onderverdeeld in percelen.

Amendement  163

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien meer dan een perceel aan dezelfde inschrijver kan worden gegund, kunnen aanbestedende diensten bepalen of zij één opdracht per perceel dan wel een of meer opdrachten voor verschillende of voor alle percelen zullen gunnen.

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in de aanbestedingsdocumenten of zij het recht voorbehouden om een dergelijke keuze te maken, en in bevestigend geval, welke percelen in één opdracht kunnen worden samengebracht.

 

Zij kunnen een opdracht voor meer dan een perceel gunnen aan een inschrijver die niet als eerste staat gerangschikt voor alle individuele onder deze opdracht vallende percelen, op voorwaarde dat voor alle onder deze opdracht vallende percelen beter aan de overeenkomstig artikel 66 vastgestelde gunningscriteria is voldaan. De aanbestedende diensten vermelden in de aanbestedingsdocumenten welke methoden zij voornemens zijn te gebruiken voor deze vergelijking. Deze methoden moeten transparant, objectief en niet-discriminerend zijn.

 

Motivering

Vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

Amendement  164

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Niet later dan 48 dagen na de gunning van een opdracht of de sluiting van raamovereenkomst zenden de aanbestedende diensten een aankondiging van gegunde opdracht over de resultaten van de aanbestedingsprocedure.

Niet later dan 14 dagen na de gunning van een opdracht of de sluiting van raamovereenkomst zenden de aanbestedende diensten een aankondiging van gegunde opdracht over de resultaten van de aanbestedingsprocedure. In het geval de aankondiging van de gegunde opdracht onvolledig of onsamenhangend is, neemt de Commissie contact op met de aanbestedende dienst ten einde de volledige gegevens voor, of verduidelijking van, de aankondiging van de gegunde opdracht te ontvangen.

Motivering

De TED-gegevens zijn niet betrouwbaar aangezien aanbestedende diensten vaak vergeten aankondigingen van gegunde opdrachten te verzenden. Door de termijn te verkorten, zou dit essentiële element voor het verzamelen van gegevens effectiever worden gemaakt. Bovendien zijn aankondigingen van gegunde opdrachten vaak onvolledig of onsamenhangend en in de praktijk vraagt de Commissie de aanbestedende diensten achteraf niet om verduidelijking. Het zou daarom nuttig zijn om een duidelijke verplichting in te stellen dat de Commissie de gegevens op volledigheid en coherentie moet controleren.

Amendement  165

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De in lid 2 bedoelde aanvullende informatie dient te worden verstrekt aan alle inschrijvers die aan de aanbestedingsprocedure deelnemen.

Amendement  166

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde uitnodigingen bevatten een verwijzing naar het elektronische adres waar de specificaties en andere ondersteunende documenten met elektronische middelen rechtstreeks beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast bevatten zij de in bijlage X voorgeschreven informatie.

2. De in lid 1 bedoelde uitnodigingen bevatten een verwijzing naar het elektronische adres waar de specificaties en andere ondersteunende documenten door de inschrijvers kunnen worden verkregen. Daarnaast bevatten zij de in bijlage X voorgeschreven informatie.

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking dat het volstaat om de informatie op het internet beschikbaar te maken. Het moet niet verplicht zijn om informatie aan elke individuele inschrijver te verstrekken. Inschrijvers moeten zelf verantwoordelijk zijn voor het opzoeken van de informatie.

Amendement  167

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen besluiten een opdracht niet te gunnen aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet of niet op gelijkwaardige wijze voldoet aan verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

2. Aanbestedende diensten mogen een opdracht niet gunnen aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend wanneer op basis van duidelijk en afdoende bewijsmateriaal is komen vast te staan dat de inschrijving niet voldoet aan de in artikel 15, lid 2, bedoelde milieu-, sociaal- en arbeidsrechtelijke bepalingen.

Amendement  168

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis) deelname aan uitbuiting in de vorm van mensenhandel en kinderarbeid zoals beschreven in Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan1.

 

_____________

 

1 PB L 101 van 15.4.2011.

Amendement  169

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verplichting om een gegadigde of inschrijver van deelname aan een overheidsopdracht uit te sluiten is ook van toepassing wanneer een veroordeling bij een onherroepelijk vonnis is uitgesproken ten aanzien van de bedrijfsleider of enige andere persoon die vertegenwoordigings-, beslissings- of zeggenschapsbevoegdheid heeft ten aanzien van de gegadigde of de inschrijver.

De verplichting om een gegadigde of inschrijver van deelname aan een overheidsopdracht uit te sluiten is ook van toepassing wanneer een veroordeling bij een onherroepelijk vonnis is uitgesproken ten aanzien van de bedrijfsleider of enige andere persoon die vertegenwoordigings-, beslissings- of zeggenschapsbevoegdheid heeft ten aanzien van de gegadigde of de inschrijver. Op dezelfde wijze zijn deze gronden voor uitsluiting, wanneer zij zich voordoen tijdens de procedure tot vaststelling van de contractant, bepalend voor het uitsluiten van de betrokken onderneming van de gunning van de overheidsopdracht.

Amendement  170

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) wanneer de dienst op de hoogte is van schendingen van verplichtingen die door de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op het gebied van sociale en arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI bedoelde internationale sociale en milieuovereenkomsten. Naleving van de Uniewetgeving of van internationale bepalingen houdt ook in dat deze wetgeving op gelijkwaardige wijze kan worden nageleefd.

a) wanneer de dienst op de hoogte is van ernstige of herhaalde schendingen van verplichtingen op het gebied van sociale, milieu- of arbeidswetgeving als bedoeld in artikel 15, lid 2.

Amendement  171

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) wanneer de ondernemer in staat van faillissement of liquidatie verkeert, wanneer de activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, wanneer een regeling met schuldeisers geldt, wanneer de werkzaamheden zijn gestaakt of wanneer de onderneming in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen;

b) wanneer de ondernemer in staat van faillissement of liquidatie verkeert, wanneer de activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, wanneer de werkzaamheden zijn gestaakt of wanneer de onderneming in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen; een aanbestedende dienst kan een ondernemer die een regeling met schuldeisers is aangegaan of waarvan het vermogen onder beheer is gesteld, niet van deelname aan een overheidsopdracht uitsluiten indien de ondernemer kan aantonen dat hij in staat is zijn activiteiten tijdens de te verwachten looptijd van de opdracht uit te oefenen;

Motivering

De niet ongebruikelijke situatie waarbij een ondernemer een regeling met schuldeisers is aangegaan, mag op zich niet als grond voor uitsluiting worden beschouwd.

Amendement  172

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) wanneer de aanbestedende dienst op enige grond aannemelijk kan maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan;

Schrappen

Motivering

In het licht van de verstrekkende juridische gevolgen van uitsluiting van een aanbestedingsprocedure – ook in het kader van de facultatieve uitsluitingsgronden – is deze formulering te vaag. Dit geldt des te meer omdat de aanbestedende dienst een ernstige fout volgens het Commissievoorstel "op enige grond" aannemelijk kan maken. De term "ernstige beroepsfout" wordt in de richtlijn niet objectief gedefinieerd. Een besluit tot uitsluiting van een ondernemer van een aanbestedingsprocedure dient echter te zijn gebaseerd op objectieve en verifieerbare criteria. De discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst dient derhalve te worden beperkt.

Amendement  173

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) wanneer de ondernemer blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van wezenlijke voorschriften uit hoofde van een vroegere opdracht of vroegere opdrachten van vergelijkbare aard bij dezelfde aanbestedende dienst.

d) wanneer de ondernemer bij de uitvoering van wezenlijke voorschriften uit hoofde van een vroegere opdracht of vroegere opdrachten van vergelijkbare aard met opzet of uit nalatigheid blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen.

Amendement  174

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis) wanneer een belangenconflict niet op een effectieve manier volgens de procedure van artikel 21, lid 3, had kunnen worden opgelost;

Amendement  175

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van de in de eerste alinea, onder d), bedoelde uitsluitingsgrond voorzien de aanbestedende diensten in een methode voor de beoordeling van contractuele prestaties op basis van objectieve en meetbare criteria die op een systematische, consistente en transparante wijze worden gehanteerd. Elke prestatiebeoordeling wordt bekendgemaakt aan de desbetreffende ondernemer, die de gelegenheid krijgt bezwaar te maken tegen de bevindingen en bescherming in rechte kan verkrijgen.

Schrappen

Amendement  176

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 56 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanbestedende diensten beperken eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die voorwaarden die geschikt zijn om te garanderen dat een gegadigde of inschrijver over de juridische en financiële middelen en de commerciële en technische vaardigheden beschikt om de te gunnen opdracht uit te voeren. Alle voorschriften moeten betrekking hebben op en strikt in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht, rekening houdend met de noodzaak om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

De aanbestedende diensten beperken eventuele deelnemingsvoorwaarden tot die voorwaarden die geschikt zijn om te garanderen dat een gegadigde of inschrijver over de juridische en financiële middelen en de commerciële en technische vaardigheden beschikt om de te gunnen opdracht uit te voeren. Alle voorschriften moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht, rekening houdend met de noodzaak om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Amendement  177

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn dan driemaal de geraamde waarde van de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen die betrekking hebben op de speciale risico's die verbonden zijn aan de aard van de werken, diensten of leveringen. De aanbestedende dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

De minimumjaaromzet mag niet hoger zijn dan tweemaal de geraamde waarde van de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen die betrekking hebben op de speciale risico's die verbonden zijn aan de aard van de werken, diensten of leveringen. De aanbestedende dienst vermeldt dergelijke uitzonderlijke gevallen in de aanbestedingsdocumenten.

Motivering

De vereiste minimumomzet mag niet te hoog zijn omdat anders het aantal ondernemers dat deelneemt aan de aanbestedingsprocedure te zeer wordt beperkt.

Amendement  178

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Verklaringen en bewijsmiddelen waarom de aanbestedende dienst heeft verzocht en die niet voor het einde van de termijn voor het indienen van inschrijvingen zijn voorgelegd, kunnen binnen een vast te stellen bijkomende termijn alsnog worden ingediend.

Motivering

Bij formele procedures moet worden voorzien in de mogelijkheid van kleine wijzigingen of verbeteringen in inschrijvingen. De aanbestedende dienst kan de ondernemingen dan verzoeken ontbrekende documenten alsnog in te dienen. Bij ontstentenis van een dergelijke regeling moet een aanbestedende dienst zelfs de bij zijn weten economisch meest voordelige inschrijving van een geschikte en bekende onderneming uitsluiten als slechts één van de door de bevoegde aanbestedende dienst ter staving van de geschiktheid van de onderneming opgevraagde documenten ontbreekt of onvolledig is.

Amendement  179

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gegadigden en inschrijvers worden niet uitgenodigd tot nieuwe overlegging van een certificaat of een ander bewijsstuk dat gedurende de afgelopen vier jaar in een eerdere procedure reeds aan dezelfde aanbestedende dienst is overgelegd en dat nog geldig is.

Gegadigden en inschrijvers worden niet uitgenodigd tot nieuwe overlegging van een certificaat of een ander bewijsstuk dat gedurende de afgelopen twee jaar in een eerdere procedure reeds aan dezelfde aanbestedende dienst is overgelegd en dat nog geldig is. De aanbestedende dienst heeft echter het recht om recentere bewijsstukken te verlangen wanneer in de loop van de procedure blijkt dat de geldigheid van dergelijke certificaten of documenten twijfelachtig is.

Amendement  180

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bijlage XIII te wijzigen in verband met de technische vooruitgang of om administratieve redenen. Zij stelt ook het standaardformulier voor het Europees aanbestedingspaspoort vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde raadplegingsprocedure.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bijlage XIII te wijzigen in verband met de technische vooruitgang of om administratieve redenen. Zij stelt ook middels uitvoeringshandelingen het standaardformulier voor het Europees aanbestedingspaspoort vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Amendement  181

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, betrekt de relevante informatie rechtstreeks van de bevoegde instanties, tenzij dit vanwege nationale regels inzake bescherming van persoonsgegevens verboden is.

3. De autoriteit die het paspoort afgeeft, betrekt de relevante informatie rechtstreeks van de bevoegde instanties, tenzij dit vanwege nationale regels inzake bescherming van persoonsgegevens verboden is, en tenzij deze informatie alleen bij de ondernemer zelf kan worden opgevraagd. In dergelijke gevallen dient de ondernemer de informatie aan de dienst te verstrekken om het openbare aanbestedingspaspoort te verkrijgen.

Motivering

Een openbaar aanbestedingspaspoort zal leiden tot minder transactiekosten bij openbare aanbestedingsprocedures, maar er dient meer in te staan dan alleen de informatie die door de diensten zelf kan worden verkregen. Deze dienen ook bij de ondernemer om informatie te vragen die elders niet kan worden opgevraagd.

Amendement  182

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Het Europees aanbestedingspaspoort wordt door alle aanbestedende diensten erkend als bewijs van naleving van de gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan niet zonder motivering ter discussie worden gesteld. Een dergelijke motivering kan betrekking hebben op het feit dat het paspoort meer dan zes maanden eerder is afgegeven.

4. Het Europees aanbestedingspaspoort wordt door alle aanbestedende diensten erkend als bewijs van naleving van de gestelde deelnemingsvoorwaarden en kan niet zonder motivering ter discussie worden gesteld. Een dergelijke motivering kan betrekking hebben op de specifieke aard van het individuele geval of op het feit dat het paspoort meer dan een jaar eerder is afgegeven. In dat geval kan de aanbestedende dienst recentere of andere soorten certificaten met betrekking tot de in bijlage XII vermelde aspecten opvragen.

 

De ondernemer bevestigt door ondertekening van het Europees aanbestedingspaspoort dat de daarin vervatte informatie juist is.

Amendement  183

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten de overlegging eisen van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer voldoet aan bepaalde regelingen of normen inzake milieubeheer, verwijzen zij naar het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander milieubeheersysteem als erkend overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad41 of andere normen inzake milieubeheer op basis van de toepasselijke Europese of internationale normen die door geaccrediteerde instanties zijn gecertificeerd. Zij erkennen gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake milieubeheer van ondernemers die niet voor dergelijke certificaten in aanmerking komen of deze niet binnen de gestelde termijnen kunnen verkrijgen.

2. Wanneer aanbestedende diensten de overlegging eisen van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer voldoet aan bepaalde regelingen of normen inzake milieubeheer, verwijzen zij naar het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of enig ander milieubeheersysteem als erkend overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad41 of andere normen inzake milieubeheer op basis van de toepasselijke Europese of internationale normen die door geaccrediteerde instanties zijn gecertificeerd. Zij erkennen gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Voor diensten mogen dit ecolabelcertificaten zijn, waarin ook criteria voor milieubeheer zijn opgenomen. Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake milieubeheer van ondernemers die niet voor dergelijke certificaten in aanmerking komen of deze niet binnen de gestelde termijnen kunnen verkrijgen. Ten einde inschrijvers die tijd en geld investeren in certificaten en testrapporten niet te discrimineren, dienen de kosten voor het aantonen van gelijkwaardigheid voor rekening te komen van de inschrijver die gelijkwaardigheid claimt.

Amendement  184

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij niet-openbare procedures, mededingingsprocedures van gunning door onderhandelingen, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen kunnen de aanbestedende diensten het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende gegadigden die zij tot indiening van een inschrijving of tot een dialoog zullen uitnodigen, beperken op voorwaarde dat er een voldoende aantal gekwalificeerde gegadigden is.

Bij niet-openbare procedures, mededingingsprocedures van gunning door onderhandelingen, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen kunnen de aanbestedende diensten het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende gegadigden die zij tot indiening van een inschrijving of tot een dialoog zullen uitnodigen, beperken op voorwaarde dat het minimumaantal gekwalificeerde gegadigden overeenkomstig lid 2 voorhanden is.

Motivering

Om verkeerde interpretaties van deze bepaling te voorkomen, moet het criterium duidelijker worden geformuleerd en gemakkelijker te bepalen zijn.

Amendement  185

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten zijn de criteria op basis waarvan aanbestedende diensten een opdracht gunnen:

Onverminderd nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten is het criterium op basis waarvan aanbestedende diensten een opdracht gunnen dat van de economisch meest voordelige inschrijving.

a) de economisch meest voordelige inschrijving;

 

b) de laagste kostprijs.

 

De kosten kunnen naar keuze van de aanbestedende dienst worden beoordeeld op basis van de prijs alleen of op basis van kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling van de levenscycluskosten, onder de in artikel 67 bepaalde voorwaarden.

 

Amendement  186

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde economisch meest voordelige inschrijving wordt uit het oogpunt van de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Deze criteria omvatten naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs of kosten andere criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht, zoals:

2. De in lid 1 bedoelde economisch meest voordelige inschrijving wordt uit het oogpunt van de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Deze criteria kunnen, naast de prijs of kosten, ook kwalitatieve, milieu- of sociaal gerelateerde overwegingen omvatten, zoals:

Amendement  187

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 2 – letters a, b en c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) kwaliteit, waaronder technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, milieukenmerken en innovatief karakter;

a) kwaliteit, waaronder technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatiegerelateerde kenmerken, waaronder – voor zover van toepassing – ook de kosteneffectiviteit van aanbesteding op korte afstand, alsmede de levenscycluskosten in de zin van artikel 67;

b) voor opdrachten voor diensten en opdrachten die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, kunnen de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel in aanmerking worden genomen, met als gevolg dat dit personeel na de gunning van de opdracht alleen kan worden vervangen met instemming van de aanbestedende dienst, die moet nagaan of met deze vervangingen een evenwaardige organisatie en kwaliteit wordt verzekerd;

b) voor zover zulks voor de uitvoering van de opdracht relevant is, de kwalificatie en de ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel;

c) klantenservice en technische bijstand, leveringsdatum en leveringsperiode of termijn voor voltooiing;

c) klantenservice en technische bijstand, alsmede leveringsvoorwaarden zoals leveringsdatum en leveringsperiode of termijn voor voltooiing;

Amendement  188

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de gunning van bepaalde soorten opdrachten wordt gebaseerd op de economisch meest voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2.

Schrappen

Amendement  189

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval specificeert de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, de aanbestedingsdocumenten of, bij de concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het relatieve gewicht dat hij voor de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving aan elk van de gekozen criteria toekent.

5. De aanbestedende dienst specificeert in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, de aanbestedingsdocumenten of, bij de concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het relatieve gewicht dat hij voor de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving aan elk van de gekozen criteria toekent.

Amendement  190

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 67 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Levenscycluskosten dekken voor zover relevant alle volgende kosten over de levenscyclus van een product, dienst of werk, als bedoeld in artikel 2, punt 22:

1. Levenscycluskosten dekken voor zover relevant een deel van of alle volgende kosten gedragen door de aanbestedende diensten over de levenscyclus van een product, dienst of werk, als bedoeld in artikel 2, punt 22:

Amendement  191

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 67 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) externe milieukosten die rechtstreeks verband houden met de levenscyclus, mits de waarde in geld kan worden vastgesteld en gecontroleerd, die betrekking kunnen hebben op kosten voor de uitstoot van broeikasgassen of andere vervuilende uitstoot en overige kosten voor bestrijding van klimaatverandering.

b) externe kosten zoals sociale of milieukosten die rechtstreeks verband houden met de levenscyclus, mits de waarde in geld kan worden vastgesteld en gecontroleerd, die betrekking kunnen hebben op kosten voor de uitstoot van broeikasgassen of andere vervuilende uitstoot en overige kosten voor bestrijding van klimaatverandering.

Amendement  192

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer aanbestedende diensten de kosten op basis van de levenscyclus beoordelen, vermelden zij in de aanbestedingsdocumenten welke methodologie wordt gebruikt voor de berekening van de levenscycluskosten. De gebruikte methodologie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

2. Wanneer aanbestedende diensten de kosten op basis van de levenscyclus beoordelen, vermelden zij in de aanbestedingsdocumenten welke gegevens de inschrijvers moeten indienen, en welke methode door de aanbestedende dienst zal worden gebruikt voor de berekening van de levenscycluskosten. De gebruikte methode moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) zij is ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens of is gebaseerd op andere objectief controleerbare en niet discriminerende criteria;

a) zij is ontwikkeld in nauwe samenwerking met belanghebbenden en is gebaseerd op objectief controleerbare en niet discriminerende criteria;

b) zij is bedoeld voor herhaalde of voortdurende toepassing;

 

c) zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen.

c) zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen;

 

(c bis) de vereiste gegevens kunnen met redelijke inspanning worden verkregen door ondernemers die normaal zorgvuldig te werk gaan, waaronder ondernemers uit derde landen.

Aanbestedende diensten staan ondernemers, waaronder ondernemers uit derde landen, toe voor de vaststelling van de levenscycluskosten van hun offerte verschillende methodologieën toe te passen, mits zij bewijzen dat deze methodologie voldoet aan de onder a), b) en c) gestelde eisen en evenwaardig is aan de door de aanbestedende dienst vermelde methodologie.

 

Amendement  193

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 67 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Ingeval als onderdeel van een wetgevingshandeling van de Unie, inclusief bij gedelegeerde handelingen uit hoofde van sectorspecifieke regelgeving, een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wordt vastgesteld, is deze van toepassing wanneer de levenscycluskosten deel uitmaken van de in artikel 66, lid 1, bedoelde gunningscriteria.

3. Wanneer als onderdeel van een wetgevingshandeling van de Unie, inclusief bij gedelegeerde handelingen uit hoofde van sectorspecifieke regelgeving of als onderdeel van een Europese technische specificatie, een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van levenscycluskosten wordt vastgesteld, wordt deze geacht te voldoen aan de criteria zoals bedoeld in lid 2 en kan deze deel uitmaken van de in artikel 66, lid 1, bedoelde gunningscriteria.

Amendement  194

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De aanbestedende dienst verzoekt ondernemers om toelichting over de gevraagde prijs of kosten wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. De aanbestedende dienst verplicht ondernemers ertoe de in de inschrijving voorgestelde prijs of kosten nader toe te lichten wanneer de inschrijving in verhouding tot de werken, leveringen of diensten abnormaal laag lijkt te zijn.

a) de aangerekende prijs of kosten zijn meer dan 50% lager dan de gemiddelde prijs of kosten van de andere inschrijvingen;

 

b) de aangerekende prijzen of kosten zijn meer dan 20% lager dan de prijzen of kosten van de tweede laagste inschrijving;

 

c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen ingediend.

 

Amendement  195

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer inschrijvingen om andere redenen abnormaal laag lijken, kunnen aanbestedende diensten ook om toelichting verzoeken.

Schrappen

Amendement  196

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde toelichting kan in het bijzonder betrekking hebben op:

3. De in lid 1 bedoelde toelichting kan in het bijzonder betrekking hebben op:

Amendement  197

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) naleving, tenminste op gelijkwaardige wijze, van verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of met betrekking tot de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht, of indien deze niet van toepassing zijn, uit hoofde van andere regelingen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

d) naleving van de in artikel 15, lid 2, bedoelde sociaal-, milieu- en arbeidsrechtelijke bepalingen;

Amendement  198

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis) naleving van de onderaannemingseisen zoals bepaald in artikel 71.

Amendement  199

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbestedende diensten wijzen de inschrijving af wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de verplichtingen die gelden uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

Aanbestedende diensten wijzen de inschrijving af wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de in artikel 15, lid 2, bedoelde sociaal-, milieu- en arbeidsrechtelijke bepalingen of aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Amendement  200

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 69 bis

 

Inschrijvingen die uit derde landen afkomstige producten bevatten

 

1. Dit artikel is van toepassing op inschrijvingen voor producten of diensten van oorsprong uit derde landen waarmee de Unie niet in multilateraal of bilateraal kader een overeenkomst heeft gesloten die ondernemers uit de Unie op vergelijkbare wijze daadwerkelijke toegang verschaft tot de markten van deze derde landen, zulks onverminderd de verplichtingen van de Unie of haar lidstaten ten aanzien van derde landen.

 

2. Aanbestedende diensten kunnen inschrijvers verzoeken informatie te verstrekken over de oorsprong van de producten waarop hun inschrijving betrekking heeft, en over de waarde daarvan. Verklaringen op erewoord van de inschrijver worden aanvaard als voorlopig bewijs. Een aanbestedende dienst kan de vereiste documentatie op elk moment in de procedure gedeeltelijk of volledig opvragen. Iedere inschrijving die wordt ingediend met het oog op de gunning van een opdracht voor leveringen, kan worden afgewezen wanneer de waarde van de uit derde landen afkomstige producten waarvan de oorsprong wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, meer dan 50% uitmaakt van de totale waarde van de producten waarop deze inschrijving betrekking heeft. Voor de toepassing van dit artikel worden de programmatuurtoepassingen die in telecommunicatienetten worden gebruikt, als producten beschouwd.

 

3. Behoudens de tweede alinea van dit lid wordt, wanneer twee of meer inschrijvingen volgens de gunningscriteria van artikel 66 gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven aan de inschrijving die niet krachtens lid 2 kan worden afgewezen. Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de inschrijving als gelijkwaardig beschouwd indien het prijsverschil niet meer dan 3% bedraagt.

 

Aan een inschrijving zal echter niet op grond van de eerste alinea de voorkeur worden gegeven indien de aanbestedende entiteit hierdoor genoodzaakt zou zijn apparatuur aan te schaffen met technische kenmerken die afwijken van de bestaande apparatuur, en dit tot onverenigbaarheid of tot technische moeilijkheden bij het gebruik of het onderhoud zou leiden of buitensporige kosten met zich mee zou brengen.

 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden voor de bepaling van het in lid 2 bedoelde aandeel van uit derde landen afkomstige producten de derde landen buiten beschouwing gelaten ten gunste waarvan de toepassing van deze richtlijn bij een besluit van de Raad overeenkomstig lid 1 is uitgebreid.

 

5. De Commissie brengt jaarlijks, en voor het eerst tijdens de tweede helft van het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn, aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de multilaterale of bilaterale onderhandelingen over de toegang van ondernemingen uit de Unie tot de markten van derde landen op de onder deze richtlijn vallende gebieden, over alle ingevolge deze onderhandelingen bereikte resultaten, alsmede over de daadwerkelijke toepassing van alle gesloten overeenkomsten.

 

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, in het licht van deze ontwikkelingen de bepalingen van dit artikel wijzigen.

Motivering

In afwachting van de vaststelling van een verordening inzake wederkerigheid, moeten de huidige bepalingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten tijdelijk van kracht blijven.

Amendement  201

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 69 ter

 

Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle moeilijkheden van algemene aard die hun ondernemingen feitelijk of rechtens hebben ondervonden en gerapporteerd om in derde landen opdrachten voor werken, leveringen en diensten toegewezen te krijgen.

 

2. De Commissie dient vóór 31 december 2014 en vervolgens periodiek, bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in betreffende de openstelling van opdrachten voor diensten in derde landen, alsook betreffende de stand van de onderhandelingen die daarover, met name in het kader van de WTO, met deze landen worden gevoerd.

 

3. De Commissie beijvert zich ervoor bij het desbetreffende derde land een situatie te verhelpen ten aanzien waarvan zij op grond van de in lid 2 bedoelde verslagen of op basis van andere informatie vaststelt dat het derde land met betrekking tot het plaatsen van opdrachten voor het verrichten van diensten:

 

a) in de Unie gevestigde ondernemingen daadwerkelijk niet dezelfde toegang verleent als die welke de Unie toekent aan ondernemingen uit dat derde land;

 

b) in de Unie gevestigde ondernemingen geen nationale behandeling verleent of dezelfde concurrentiemogelijkheden biedt als die welke gelden voor ondernemingen in dat derde land; of

 

c) in andere derde landen gevestigde ondernemingen een gunstiger behandeling verleent dan in de Unie gevestigde ondernemingen.

 

4. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle moeilijkheden die op hun grondgebied gevestigde ondernemingen feitelijk of rechtens hebben ondervonden en gerapporteerd en die te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage XI bedoelde internationale bepalingen inzake sociale en milieuwetgeving niet in acht genomen zijn toen deze ondernemingen trachtten in derde landen opdrachten toegewezen te krijgen.

 

5. In de in de leden 3 en 4 genoemde gevallen kan de Commissie te allen tijde de Raad voorstellen te besluiten dat het gunnen van opdrachten voor diensten gedurende een in het besluit te bepalen periode wordt geschorst of beperkt ten aanzien van:

 

a) de ondernemingen waarop de wetgeving van het betrokken derde land van toepassing is;

 

b) de ondernemingen die met de onder a) bedoelde ondernemingen zijn verbonden en die hun statutaire zetel in de Unie hebben, maar die geen daadwerkelijke en directe band met de economie van een lidstaat hebben;

 

c) de ondernemingen die inschrijvingen indienen voor diensten die uit het betrokken derde land afkomstig zijn.

 

De Raad neemt zijn besluit zo spoedig mogelijk met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

 

De Commissie kan deze maatregelen uit eigen beweging of op verzoek van een lidstaat voorstellen.

 

6. Dit artikel laat de verplichtingen van de Unie ten aanzien van derde landen uit hoofde van internationale overeenkomsten inzake overheidsopdrachten, met name in het kader van de WTO, onverlet.

Amendement  202

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 70

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbestedende diensten kunnen speciale voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits deze voorwaarden in de oproep tot mededinging of in de specificaties worden vermeld. Deze voorwaarden kunnen in het bijzonder betrekking hebben op overwegingen op sociaal en milieugebied. Zij kunnen eveneens de verplichting voor ondernemingen inhouden om te voorzien in compensaties voor het risico op prijsstijgingen die het gevolg zijn van prijsschommelingen (hedging) en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht.

Aanbestedende diensten kunnen speciale voorwaarden die verband houden met het voorwerp van een opdracht, verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits deze voorwaarden in de oproep tot mededinging of in de technische specificaties worden vermeld. Deze voorwaarden kunnen onder andere verband houden met economische, innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of arbeidsgerelateerde overwegingen.

Amendement  203

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In de aanbestedingsdocumenten kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken, of hij kan daartoe door een lidstaat worden verplicht, in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt.

1. In de aanbestedingsdocumenten verzoekt de aanbestedende dienst de inschrijver in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt.

Amendement  204

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 71 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Van zodra de inschrijver is geselecteerd, stelt hij de aanbestedende diensten in kennis van de naam, de contactgegevens en de wettelijke vertegenwoordigers van de onderaannemers, alsmede van eventuele wijzigingen die zich met betrekking tot deze informatie voordoen in de loop van het contract. De informatie moet door elke onderaannemer in de keten van onderaannemers aan de inschrijver worden verstrekt via de direct met hem gelieerde aannemer. Elke onderaannemer zorgt dat de te verstrekken informatie in de loop van het contract wordt bijgewerkt.

Amendement  205

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 71 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de onderaannemers alle verplichte wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in acht nemen die van kracht zijn in de lidstaten waar opdrachten wordt uitgevoerd, met inbegrip van de in artikel 15, lid 2, bedoelde verplichtingen. Te dien einde kunnen de lidstaten voorzien in een aansprakelijkheidssysteem dat zich uitstrekt tot de hele keten van onderaannemers, zodat de direct boven een onderaannemer staande aannemer aansprakelijk is ingeval de onderaannemer niet aan een van deze bepalingen voldoet of insolvent is. Wanneer een directe aannemer insolvent is, is het de bedoeling dat dit systeem erin voorziet dat de eerstvolgende solvabele directe aannemer in de opgaande keten van onderaannemers, met inbegrip van de hoofdaannemer, aansprakelijk is.

 

3 ter. De lidstaten kunnen in hun nationale recht voorzien in strengere aansprakelijkheidsregelingen.

Amendement  206

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een wijziging van een opdracht tijdens de looptijd ervan wordt geacht wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 wanneer de opdracht hierdoor wezenlijk verschilt van de aanvankelijk gesloten opdracht. Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een wijziging in elk geval geacht wezenlijk te zijn wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

2. Onverminderd de leden 3 en 4 wordt een wijziging geacht wezenlijk te zijn wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement  207

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 2 – letters -a – en - a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- a) wijzigt de aard van de opdracht;

 

- a bis) impliceert de vervanging van de contractpartner;

Motivering

De bepalingen met betrekking tot de wijziging van lopende opdrachten moeten worden aangevuld (wijziging van de aard van de opdracht is in alle gevallen een ingrijpende wijziging) en verduidelijkt (het bestaande lid 3 is ter wille van de vereenvoudiging opgenomen in lid 2, aangezien het ook in dit geval een ingrijpende wijziging betreft).

Amendement  208

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de wijziging verruimt het toepassingsgebied van de opdracht in aanzienlijke mate tot werken, leveringen of diensten die aanvankelijk daar niet onder vielen.

c) de wijziging verruimt het toepassingsdoel van de opdracht in aanzienlijke mate tot werken, leveringen of diensten die aanvankelijk daar niet onder vielen.

Amendement  209

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De vervanging van de ondernemer wordt geacht een wezenlijke wijziging te zijn in de zin van lid 1.

Schrappen

Motivering

Schrapping van dit lid overeenkomstig het ingediende amendement op artikel 72, lid 2 (nieuw lid c ter). Verduidelijking van de oorspronkelijke tekst.

Amendement  210

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De eerste alinea geldt echter niet in het geval van rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie, mits dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de opdracht meebrengt en niet is bedoeld om de toepassing van deze richtlijn te omzeilen.

Lid 2, letter -a bis), geldt niet in het geval van rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke ondernemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming, vermogens- of activaoverdracht tussen bedrijven, overname van een contractpartner wegens insolventie door een andere ondernemer die voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie, mits dit geen andere wezenlijke wijzigingen in de opdracht meebrengt en niet is bedoeld om de toepassing van deze richtlijn te omzeilen of wanneer de aanbestedende dienst de tekenbevoegdheid van de hoofdaannemer overneemt overeenkomstig de bepalingen van de lidstaat conform artikel 71.

Amendement  211

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de waarde van een wijziging in geld kan worden uitgedrukt, wordt de wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de in artikel 4 vastgestelde drempels niet overschrijdt en wanneer deze minder dan 5% van de prijs van de aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de wijziging de algemene aard van de opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde beoordeeld op basis van de cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

4. Wanneer de waarde van een wijziging in geld kan worden uitgedrukt, wordt de wijziging niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 wanneer de waarde ervan de in artikel 4 vastgestelde drempels niet overschrijdt of wanneer deze minder dan 10% van de prijs van de aanvankelijke opdracht bedraagt, mits de wijziging de algemene aard van de opdracht niet wijzigt. Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, wordt de waarde beoordeeld op basis van de cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Amendement  212

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wijzigingen van een opdracht worden niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 wanneer door de aanbestedingsdocumenten is voorzien in duidelijke, precieze en ondubbelzinnige herzieningsclausules of -opties. Deze clausules omschrijven de omvang en de aard van mogelijke wijzigingen of keuzemogelijkheden alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen of keuzemogelijkheden die de algemene aard van de gunningsprocedure kunnen veranderen.

5. Wijzigingen van een opdracht worden niet geacht wezenlijk te zijn in de zin van lid 1 wanneer door de aanbestedingsdocumenten is voorzien in duidelijke, precieze en ondubbelzinnige herzieningsclausules of -opties dan wel wanneer deze de vorm aannemen van een prijsherzieningsclausule. Deze clausules omschrijven de omvang en de aard van mogelijke wijzigingen of keuzemogelijkheden alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen of keuzemogelijkheden die de algemene aard van de gunningsprocedure kunnen veranderen.

Amendement  213

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. Voor de berekening van de in lid 4 en lid 6, letter c), van dit artikel vermelde prijs wordt – voor zover de opdracht in een indexeringsclausule voorziet – de geactualiseerde prijs als referentiewaarde gehanteerd.

Amendement  214

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De aanbestedende diensten maken geen gebruik van wijzigingen in de opdracht in de volgende gevallen:

7. De aanbestedende diensten beroepen zich niet op de bepalingen van dit artikel met betrekking tot wijzigingen in de opdracht wanneer de wijziging tot doel heeft het risico te compenseren van prijsverhogingen die door de contractant afgedekt zijn.

a) wanneer de wijziging tot doel heeft gebreken in de uitvoering door de ondernemer of de gevolgen daarvan te verhelpen die door de handhaving van contractuele verplichtingen kunnen worden verholpen;

 

b) wanneer de wijziging tot doel heeft het risico te compenseren van prijsverhogingen die door de contractant afgedekt zijn.

 

Motivering

Wat de schrapping van letter a) betreft: dit is problematisch, want geen enkele aanbestedende dienst kan eenvoudigweg vorderingen die voortkomen uit gebreken in de uitvoering door de ondernemer terzijde schuiven teneinde een nieuwe aanbestedingsprocedure te voorkomen.

Amendement  215

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 73 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat aanbestedende diensten onder de bij het toepasselijke nationale contractenrecht bepaalde voorwaarden een opdracht voor werken, leveringen of diensten gedurende de looptijd ervan kunnen verbreken wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbestedende diensten onder de bij het toepasselijke nationale contractenrecht bepaalde voorwaarden een opdracht voor werken, leveringen of diensten gedurende de looptijd ervan kunnen verbreken wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement  216

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 73 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de in artikel 11 bepaalde uitzonderingen zijn niet langer van toepassing ten gevolge van een privédeelneming in de rechtspersoon aan wie de opdracht is gegund overeenkomstig artikel 11, lid 4;

a) de in artikel 11 bepaalde uitzonderingen zijn niet langer van toepassing ten gevolge van een privédeelneming in de rechtspersoon aan wie de opdracht is gegund overeenkomstig artikel 11, lid 4, behalve voor niet-controlerende of juridisch afgedwongen vormen van privédeelneming;

Amendement  217

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 73 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2. De lidstaten zien erop toe dat aanbestedende diensten – conform de voorwaarden van het toepasselijke nationale verbintenissenrecht – de mogelijkheid hebben een raamovereenkomst tijdens de looptijd daarvan te beëindigen wanneer de ondernemer ernstig of herhaaldelijk te kort is geschoten in de naleving van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Amendement  218

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Aanbestedende diensten die voornemens zijn om een overheidsopdracht te gunnen voor de in artikel 74 bedoelde diensten, maken hun voornemen hiertoe kenbaar via een aankondiging van opdracht.

1. Aanbestedende diensten die voornemens zijn om een overheidsopdracht te gunnen voor de in artikel 74 bedoelde diensten, maken hun voornemen hiertoe kenbaar via een vooraankondiging, die herhaald wordt bekendgemaakt en de in bijlage VI, deel H, vastgestelde informatie bevat. In de vooraankondiging wordt aangegeven dat de opdracht zal worden gegund zonder verdere bekendmaking en worden de belangstellende ondernemers verzocht hun belangstelling schriftelijk kenbaar te maken.

Motivering

Essentieel amendement waarin voor sociale en andere diensten een compromis wordt voorgesteld om heropneming van de in deel B genoemde diensten te voorkomen. Te lezen in samenhang met de verhoging van de voorgestelde drempel.

Amendement  219

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbestedende diensten die een overheidsopdracht hebben gegund voor de in artikel 84 bedoelde diensten, maken de resultaten hiervan bekend in een aankondiging van een gegunde opdracht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement  220

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 75 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde aankondigingen bevatten de in bijlage VI, delen H en I, omschreven informatie in overeenstemming met de standaardformulieren.

3. De in de lid 2 bedoelde aankondiging bevat de in bijlage VI, deel I, omschreven informatie in overeenstemming met de standaardformulieren.

Amendement  221

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten voeren voor de gunning van onder dit hoofdstuk vallende opdrachten passende procedures in waarbij wordt gezorgd voor volledige naleving van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers en aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de specifieke kenmerken van de betrokken diensten.

1. De lidstaten voeren voor de gunning van onder dit hoofdstuk vallende opdrachten overeenkomstig artikel 75, lid 1, passende vereenvoudigde procedures in waarbij wordt gezorgd voor volledige naleving van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers en aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de specifieke kenmerken van de betrokken diensten.

Amendement  222

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de noodzaak de kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, beschikbaarheid en volledigheid van de diensten, de specifieke behoeften van verschillende categorieën gebruikers, de betrokkenheid en inspraak van gebruikers en de innovatie te verzekeren. De lidstaten kunnen ook bepalen dat de keuze van de dienstenaanbieder niet alleen op de prijs voor de verrichting van de dienst wordt gebaseerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat aanbestedende diensten rekening houden met de noodzaak een hoge kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en volledigheid van de diensten, de specifieke behoeften van verschillende categorieën gebruikers, met inbegrip van achtergestelde en kwetsbare groepen, de betrokkenheid en inspraak van gebruikers en de innovatie te verzekeren. De lidstaten bepalen dat de keuze van de dienstenaanbieder niet alleen op de prijs voor de verrichting van de dienst wordt gebaseerd, maar houden ook rekening met kwaliteits- en duurzaamheidscriteria voor sociale diensten.

Amendement  223

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 83

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 83

Artikel 83

Handhaving

Tenuitvoerlegging en handhaving door de bevoegde autoriteiten en structuren

Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG van de Raad zorgen de lidstaten voor een correcte tenuitvoerlegging van deze richtlijn door doeltreffende, beschikbare en transparante mechanismen ter aanvulling van het bestaande stelsel van beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van aanbestedende diensten.

1. Teneinde doeltreffend een correcte en efficiënte tenuitvoerlegging te kunnen garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat ten minste de in dit artikel genoemde taken worden uitgevoerd door een of meer instanties of structuren. Zij stellen de Commissie in kennis van alle voor deze taken bevoegde instanties of structuren.

 

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat er toezicht wordt gehouden op de toepassing van de aanbestedingsregels, met inbegrip van de uitvoering van door de Unie medegefinancierde projecten, met het oog op het opsporen van bedreigingen voor de financiële belangen van de Unie. Dit toezicht wordt gebruikt om gevallen van fraude, corruptie, belangenconflicten en andere ernstige onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en op passende wijze te melden.

 

Wanneer de toezichtinstanties of ‑structuren specifieke schendingen of systeemgerelateerde problemen constateren, zien zij erop toe dat deze problemen worden verwezen naar nationale auditinstanties, strafhoven of tribunalen of andere passende instanties of structuren, zoals de ombudsman, nationale parlementen of commissies daarvan.

 

1 ter. De resultaten van de toezichtactiviteiten overeenkomstig lid 2 worden door middel van passende informatiemiddelen aan het publiek beschikbaar gesteld. In het bijzonder publiceren de lidstaten ten minste eens in de twee jaar een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van verkeerde toepassing of van rechtsonzekerheid, met inbegrip van mogelijke structurele of herhaaldelijk terugkerende problemen bij de toepassing van de regels, waaronder eventuele gevallen van fraude en andere onwettige gedragingen.

 

De lidstaten sturen de Commissie elke twee jaar een algemeen overzicht van hun nationaal beleid inzake duurzame aanbestedingen, waarin zij de relevante nationale actieplannen en initiatieven beschrijven en, indien bekend, de praktische tenuitvoerlegging daarvan. Zij vermelden tevens de slaagkansen van kmo's bij uitgeschreven overheidsopdrachten; wanneer het slaagpercentage lager is dan 50% wat de waarde van aan kmo's gegunde opdrachten betreft, vermelden de lidstaten of er initiatieven bestaan om dit slaagpercentage te verhogen.

 

Op basis van de ontvangen gegevens brengt de Commissie regelmatig een verslag uit over de tenuitvoerlegging van en de beste praktijken bij dergelijke beleidsmaatregelen op de interne markt.

 

1 quater. De lidstaten zorgen ervoor dat richtsnoeren voor de uitleg en toepassing van de wetgeving van de Unie inzake de gunning van overheidsopdrachten gratis beschikbaar zijn, teneinde de aanbestedende diensten en ondernemers te helpen bij de correcte toepassing van de voorschriften van de Unie inzake de gunning van overheidsopdrachten.

 

1 quinquies. Onverminderd de algemene procedures en werkmethoden die de Commissie heeft vastgesteld voor haar mededelingen aan en contacten met de lidstaten, wijzen de lidstaten een contactpunt aan voor de samenwerking met de Commissie ten aanzien van de toepassing van het Europese recht en de uitvoering van de begroting van de Unie overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 

1 sexies. De aanbestedende diensten bewaren, ten minste voor zolang de opdracht duurt, kopieën van alle gegunde opdrachten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan:

 

a) 1 000 000 euro in het geval van opdrachten voor leveringen of diensten;

 

b) 10 000 000 euro in het geval van opdrachten voor werken.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen.

Amendement  224

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 84

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 84

Schrappen

Overheidstoezicht

 

1. De lidstaten wijzen één onafhankelijke instantie aan die belast is met toezicht op en coördinatie van uitvoeringsactiviteiten (hierna "de toezichtsinstantie"). De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van de aangewezen instantie.

 

Alle aanbestedende diensten zijn onderworpen aan dit toezicht.

 

2. De bevoegde instanties die bij de uitvoeringsactiviteiten betrokken zijn, worden zo georganiseerd dat bevoegdheidsconflicten worden vermeden. Het stelsel van overheidstoezicht is transparant. Met dat doel worden richtsnoeren en adviezen alsmede een jaarverslag over de tenuitvoerlegging en toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde regels bekendgemaakt.

 

Het jaarverslag bevat de volgende informatie:

 

a) een vermelding over de slaagkansen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in aanbestedingen; wanneer het slaagpercentage lager is dan 50% wat de waarde van aan kmo's gegunde opdrachten betreft, wordt in het verslag onderzocht wat hiervoor de redenen zijn;

 

b) een algemeen overzicht over de tenuitvoerlegging van het beleid inzake duurzame aanbestedingen, met inbegrip van procedures waarin rekening wordt gehouden met overwegingen inzake milieubescherming, sociale integratie, waaronder de toegankelijkheid voor personen met een handicap of bevordering van innovatie;

 

c) informatie over het toezicht en de voortgangsbegeleiding, overeenkomstig de leden 3 tot en met 5 van dit artikel, van inbreuken op aanbestedingsregels die de begroting van de Unie raken;

 

d) gecentraliseerde gegevens over gemelde gevallen van fraude, omkoping, belangenconflicten en andere ernstige onregelmatigheden op het gebied van overheidsaanbestedingen, met inbegrip van de gevallen die zich voordoen in door de begroting van de Unie medegefinancierde projecten.

 

3. De toezichtsinstantie is belast met de volgende taken:

 

a) toezicht op de toepassing van de aanbestedingsregels en de daaraan verbonden praktijk van aanbestedende diensten en in het bijzonder van aankoopcentrales;

 

b) juridisch advies aan aanbestedende diensten over de interpretatie van aanbestedingsregels en -beginselen en over de toepassing van aanbestedingsregels in specifieke gevallen;

 

c) verstrekking van initiatiefadviezen en richtsnoeren over aangelegenheden van algemeen belang met betrekking tot de interpretatie en toepassing van aanbestedingsregels, vaak terugkerende vragen en systeemgebonden moeilijkheden betreffende de toepassing van aanbestedingsregels, op basis van de bepalingen van deze richtlijn en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

 

d) invoering en toepassing van algemene, werkbare, 'red flag' indicatorsystemen om gevallen van fraude, corruptie, belangenconflicten en andere ernstige onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en op passende wijze te melden;

 

e) bewustmaking van de bevoegde nationale instanties, waaronder de auditinstanties, met betrekking tot vastgestelde specifieke schendingen en systeemgebonden problemen;

 

f) onderzoek van klachten van burgers en ondernemingen over de toepassing van aanbestedingsregels in specifieke gevallen en doorzending van de onderzoeksresultaten aan de bevoegde aanbestedende diensten, die verplicht zijn in hun beslissingen daarmee rekening te houden, of wanneer de onderzoeksresultaten niet worden gevolgd, de redenen voor de afwijzing daarvan toe te lichten;

 

g) toezicht op de beslissingen van nationale gerechtelijke instanties en autoriteiten naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op basis van artikel 267 van het Verdrag of bevindingen van de Europese Rekenkamer waarin schendingen van de Europese aanbestedingsregels met betrekking tot door de Unie medegefinancierde projecten zijn vastgesteld; de toezichtsinstantie meldt elke inbreuk op aanbestedingsprocedures van de Unie aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding wanneer deze betrekking heeft op opdrachten die direct of indirect door de Europese Unie worden gefinancierd.

 

De onder e) bedoelde taken laten de uitoefening van het recht van hoger beroep overeenkomstig nationaal recht of overeenkomstig de bij Richtlijn 89/665/EEG ingevoerde regeling onverlet.

 

De lidstaten machtigen de toezichtsinstantie om in beroepsprocedures tegen beslissingen van aanbestedende diensten krachtens nationaal recht bevoegde gerechtelijke instanties aan te zoeken wanneer deze een schending heeft vastgesteld tijdens haar activiteiten van toezicht en juridisch advies.

 

4. Onverminderd de algemene procedures en werkmethoden die de Commissie heeft vastgesteld voor haar mededelingen aan en contacten met de lidstaten, treedt de toezichtsinstantie op als specifiek contactpunt voor de Commissie wanneer deze overeenkomstig artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie toeziet op de toepassing van het Europese recht en op de uitvoering van de begroting van de Unie. Zij brengt aan de Commissie verslag uit over elke schending van deze richtlijn in procedures voor de gunning van direct of indirect door de Unie gefinancierde opdrachten.

 

De Commissie kan de toezichtsinstantie in het bijzonder aanzoeken voor de behandeling van individuele gevallen wanneer de opdracht nog niet is gegund of het nog mogelijk is een beroepsprocedure in te stellen. Zij kan deze instantie ook belasten met de controleactiviteiten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de maatregelen waartoe lidstaten zich hebben verbonden om door de Commissie aangewezen schendingen van Europese aanbestedingsregels en beginselen te verhelpen.

 

De Commissie kan de toezichtsinstantie verzoeken beweerde inbreuken op de aanbestedingsregels van de Unie te onderzoeken met betrekking tot door de begroting van de Unie medegefinancierde projecten. Zij kan de toezichtsinstantie belasten met de begeleiding van bepaalde gevallen om ervoor te zorgen dat ten aanzien van inbreuken op de aanbestedingsregels van de Unie met betrekking tot medegefinancierde projecten passende maatregelen worden genomen door de bevoegde nationale autoriteiten, die verplicht zijn de instructies van de toezichtsinstantie te volgen

 

5. De onderzoeks- en handhavingsactiviteiten die de toezichtsinstantie verricht om te verzekeren dat de beslissingen van de aanbestedende diensten voldoen aan deze richtlijn en de algemene beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, komen niet in de plaats van en doen niet af aan de institutionele rol van de Commissie als hoedster van het Verdrag. Wanneer de Commissie een individueel geval voor behandeling verwijst, behoudt zij voorts het recht om op te treden in overeenstemming met de haar krachtens het Verdrag verleende bevoegdheden.

 

6. De aanbestedende diensten verstrekken de nationale toezichtsinstantie de volledige tekst van alle gegunde opdrachten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan:

 

a) 1 000 000 euro in het geval van opdrachten voor leveringen of diensten;

 

b) 10 000 000 euro in het geval van opdrachten voor werken.

 

7. Onverminderd nationale wetgeving betreffende toegang tot informatie en in overeenstemming met nationale en EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming geeft de toezichtsinstantie op schriftelijk verzoek kosteloze, onbeperkte, volledige en rechtstreekse toegang tot de in lid 6 bedoelde opdrachten. Toegang tot bepaalde delen van de opdrachten kan worden geweigerd wanneer de vrijgeving daarvan de handhaving van de wet in de weg zou staan of anderszins in strijd zou zijn met het openbare belang, schade zou berokkenen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde publieke of particulier ondernemers of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers.

 

Toegang tot de onderdelen die voor vrijgeving in aanmerking komen, wordt binnen een redelijke termijn verleend en niet later dan 45 dagen vanaf de datum van het verzoek.

 

De verzoekers die om toegang vragen, hoeven geen direct of indirect belang met betrekking tot de desbetreffende opdracht aan te tonen. De ontvanger van de informatie mag deze publiek maken.

 

8. Het in lid 2 genoemde verslag bevat eveneens een overzicht van alle activiteiten die de toezichtsinstantie overeenkomstig de leden 1 tot en met 6 uitoefent.

 

Motivering

Door de voorgestelde wetgeving zal de administratieve rompslomp voor de lidstaten aanmerkelijk toenemen. Bovendien zal deze de interne administratieve organisatie van de overheid in de lidstaten beïnvloeden. Beslissingen met betrekking tot de activiteiten die moeten worden ondernomen om een correcte toepassing van de richtlijn en verantwoordelijke instellingen te garanderen, moeten worden overgelaten aan de lidstaten.

Amendement  225

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbestedende diensten stellen over elke opdracht en raamovereenkomst en telkens wanneer een dynamisch aankoopsysteem wordt ingevoerd, een proces-verbaal op, dat ten minste het volgende bevat:

Voor alle overheidsopdrachten met een waarde gelijk aan of hoger dan de in artikel 4 van deze richtlijn vermelde drempels stellen de aanbestedende diensten een proces-verbaal op dat ten minste het volgende bevat:

Amendement  226

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 – letters b, c en d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de namen van de succesvolle gegadigden of inschrijvers met motivering van deze keuze;

b) in voorkomend geval, de resultaten van de kwalitatieve selectie en beperking van aantallen overeenkomstig de artikelen 64 en 65, namelijk:

 

(i) de namen van de geselecteerde gegadigden of inschrijvers met motivering van deze keuze;

c) de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers met motivering van deze uitsluiting;

(ii) de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers met motivering van deze uitsluiting;

d) de redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen;

d) de redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen;

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  227

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) de naam van de begunstigde inschrijver en de motivering voor de keuze van deze inschrijving, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht of de raamovereenkomst dat de begunstigde inschrijver voornemens is in onderaanneming aan derden te geven;

e) de naam van de begunstigde inschrijver en de motivering voor de keuze van deze inschrijving, alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht of de raamovereenkomst dat de begunstigde inschrijver voornemens is in onderaanneming aan derden te geven en informatie over de onderaannemers, waaronder hun namen, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers;

Amendement  228

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e) bij mededingingsprocedures van gunning door onderhandelingen en bij concurrentiegerichte dialogen, de omstandigheden als bedoeld in artikel 24, welke de toepassing van deze procedures rechtvaardigen;

Amendement  229

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) in voorkomend geval, de redenen voor het besluit van de aanbestedende dienst om een opdracht niet te gunnen, een raamovereenkomst niet te sluiten of een dynamisch aankoopsysteem niet in te voeren;

g) waar van toepassing, de redenen voor het besluit van de aanbestedende dienst om een opdracht niet te gunnen, een raamovereenkomst niet te sluiten of een dynamisch aankoopsysteem niet in te voeren;

Amendement  230

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor zover de overeenkomstig artikel 48 opgestelde aankondiging van een gegunde opdracht de in dit lid vereiste informatie bevat, kunnen de aanbestedende diensten naar die aankondiging verwijzen.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  231

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanbestedende diensten documenteren het verloop van alle gunningsprocedures, ongeacht of deze al dan niet elektronisch worden verricht. Hiertoe bewaren zij documenten voor alle stadia in de aanbestedingsprocedure, met inbegrip van de communicatie met ondernemers en interne beraadslaging, de voorbereiding van de inschrijvingen, eventuele dialoog of onderhandeling, selectie en gunning van de opdracht.

De aanbestedende diensten documenteren het verloop van alle gunningsprocedures, ongeacht of deze al dan niet elektronisch worden verricht. Hiertoe zorgen zij ervoor dat zij beschikken over voldoende documentatie om de in alle stadia van de aanbestedingsprocedure genomen beslissingen te rechtvaardigen, zoals documentatie over de communicatie met ondernemers en interne beraadslaging, de voorbereiding van de inschrijvingen, eventuele dialoog of onderhandeling, selectie en gunning van de opdracht.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  232

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden desgevraagd aan de Commissie of de nationale toezichtsinstantie meegedeeld.

Het proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden desgevraagd aan de Commissie of de in artikel 83 bedoelde bevoegde instanties of structuren meegedeeld.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  233

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nationale verslaglegging en lijsten van aanbestedende diensten

Nationale verslaglegging

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  234

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De overeenkomstig artikel 84 opgerichte of aangewezen instanties zenden de Commissie uiterlijk op 31 oktober van het volgende jaar op basis van een standaardformulier een uitvoerings- en statistisch verslag over het jaar.

1. De lidstaten zenden de Commissie uiterlijk op 31 oktober van het volgende jaar op basis van een standaardformulier een statistisch verslag over het jaar.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  235

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – lid 2 – letters a, b, c en d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) een volledige en bijgewerkte lijst van alle centrale overheidsinstanties, lagere aanbestedende diensten en publiekrechtelijke instellingen en associaties van aanbestedende diensten die overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten sluiten, met vermelding voor elke dienst van het uniek identificatienummer wanneer de nationale wetgeving in een dergelijk nummer voorziet; deze lijst wordt ingedeeld naar type dienst.

a) een lijst van alle centrale overheidsinstanties, lagere aanbestedende diensten en publiekrechtelijke instellingen die in de loop van het betrokken jaar overheidsopdrachten hebben gegund of raamovereenkomsten hebben gesloten, met vermelding voor elke dienst van het uniek identificatienummer wanneer de nationale wetgeving in een dergelijk nummer voorziet; deze lijst wordt ingedeeld naar type dienst.

b) een volledige en bijgewerkte lijst van alle aankoopcentrales;

b) een lijst van alle aankoopcentrales die in de loop van het betrokken jaar overheidsopdrachten hebben gegund of raamovereenkomsten hebben gesloten;

c) voor alle opdrachten boven de in artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde drempels:

c) voor alle opdrachten boven de in artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde drempels het aantal en de waarde van gegunde opdrachten, uitgesplitst naar type aanbestedende dienst per procedure en per werk, levering en dienst.

(i) het aantal en de waarde van opdrachten uitgesplitst naar type aanbestedende dienst per procedure en per werk, levering en dienst overeenkomstig de CPV-nomenclatuur;

 

(ii) voor opdrachten die in een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking zijn gegund, worden de onder (i) bedoelde gegevens bovendien uitgesplitst naargelang van de in artikel 30 bedoelde omstandigheden, met vermelding van het aantal en de waarde van de opdrachten die per lidstaat en per derde land van vestiging van de begunstigde onderneming zijn gegund;

 

d) voor alle opdrachten die onder de in artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde drempels vallen maar wel onder deze richtlijn zouden vallen als hun waarde de drempel overschreed, het aantal en de waarde van de gegunde opdrachten uitgesplitst naar type aanbestedende dienst.

 

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  236

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt het standaardformulier vast voor het opmaken van het in lid 1 bedoelde jaarlijkse uitvoerings- en statistisch verslag. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde raadplegingsprocedure.

5. De Commissie stelt het standaardformulier vast voor het opmaken van het in lid 1 bedoelde jaarlijkse statistisch verslag. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 91 bedoelde raadplegingsprocedure.

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (verslaglegging).

Amendement  237

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 87 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bijstand voor aanbestedende diensten en ondernemers

Bijstand voor aanbestedende diensten

Amendement  238

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen structuren voor technische ondersteuning ter beschikking om aanbestedende diensten juridisch en economisch advies, voorlichting en bijstand te verlenen bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat elke aanbestedende dienst bekwame bijstand en adviesverlening over individuele aangelegenheden kan verkrijgen.

1. De lidstaten stellen structuren voor technische ondersteuning ter beschikking om aanbestedende diensten juridische en economische informatie, voorlichting en bijstand te verlenen bij de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsprocedures. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat elke aanbestedende dienst technische bijstand en informatie over individuele aangelegenheden kan verkrijgen, in het bijzonder ten aanzien van de artikelen 54, 55 en 71.

Amendement  239

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 87 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Teneinde de toegang van ondernemers, en met name kmo's, tot aanbestedingen te verbeteren en het correcte begrip van de bepalingen van deze richtlijn te bevorderen, zorgen de lidstaten ervoor dat passende bijstand kan worden verkregen, ook met elektronische middelen of met gebruik van bestaande netwerken voor beroepsondersteuning.

Schrappen

Amendement  240

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 87 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Specifieke administratieve ondersteuning wordt ter beschikking gesteld van ondernemers die voornemens zijn deel te nemen aan een aanbestedingsprocedure in een andere lidstaat. Deze ondersteuning heeft ten minste betrekking op de administratieve verplichtingen in de betrokken lidstaat en op mogelijke verplichtingen op het gebied van elektronische aanbestedingen.

Schrappen

De lidstaten zorgen ervoor dat belangstellende ondernemers een vlotte toegang krijgen tot passende informatie over verplichtingen met betrekking tot belastingen, milieubescherming en sociaal- of arbeidsrechtelijke verplichtingen die gelden in de lidstaat, regio of plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd of de diensten moeten worden verricht en die bij de uitvoering van de opdracht van toepassing zullen zijn op de ter plaatse uit te voeren werken of te leveren diensten.

 

Amendement  241

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 87 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 kunnen de lidstaten een of meerdere instanties of administratieve structuren aanwijzen. De lidstaten zorgen voor een passende coördinatie tussen deze instanties en structuren.

Schrappen

Amendement  242

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Voor de toepassing van dit artikel wijzen de lidstaten een of meerdere contactpunten aan en delen zij de contactgegevens daarvan mee aan de overige lidstaten, de toezichtsinstanties en de Commissie. De lidstaten publiceren de lijst van contactpunten en werken deze regelmatig bij. De toezichtsinstantie wordt belast met de coördinatie van deze contactpunten.

Schrappen

Motivering

Alternatieve beleidsvoorstellen (administratieve samenwerking).

Amendement  243

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VI – deel H

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deel H

Deel H

INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHTEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOET WORDEN OPGENOMEN

INFORMATIE DIE IN VOORAANKONDIGINGEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOET WORDEN OPGENOMEN

(als bedoeld in artikel 75, lid 1)

(als bedoeld in artikel 75, lid 1)

1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, faxnummer, e-mail- en internetadres van de aanbestedende dienst en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code, en e-mail- en internetadres van de aanbestedende dienst.

2. Indien van toepassing, e-mail- of internetadres waar het bestek en eventuele aanvullende documentatie toegankelijk is.

 

3. Type aanbestedende dienst en uitgeoefende hoofdactiviteit.

 

4. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende dienst een aankoopcentrale is of dat het om een andere vorm van gezamenlijke aanbesteding gaat.

 

5. Codenummer(s) van de CPV-nomenclatuur; indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt.

2. Korte beschrijving van de betreffende opdracht met inbegrip van de geraamde totale waarde van de opdracht en codenummer(s) van de CPV-nomenclatuur.

 

3. Voor zover al bekend:

6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code voor de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten.

a) NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code voor de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten;

7. Omschrijving van de vereiste diensten en, indien van toepassing, bijkomende werken en leveringen.

b) tijdskader voor de levering van goederen, werken of diensten en looptijd van de opdracht;

8. Geraamde totale waarde van de opdracht/opdrachten; indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt.

 

9. Voorwaarden voor deelneming met inbegrip van:

c) voorwaarden voor deelneming met inbegrip van:

a) indien van toepassing, de vermelding dat de opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of dat de uitvoering ervan is voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid;

(i) indien van toepassing, de vermelding dat de opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of dat de uitvoering ervan is voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid;

b) indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

(ii) indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden;

10. Uiterste datum of data voor het opnemen van contact met de aanbestedende dienst met het oog op deelname.

 

11. Beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen gunningsprocedure.

d) beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen gunningsprocedure.

12. Alle overige relevante informatie.

 

Amendement  244

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VIII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "norm": een technische specificatie die door een erkende normalisatie-instelling voor herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort:

(2) "norm": een technische specificatie vastgesteld bij consensus en goedgekeurd door een erkende normalisatieorganisatie voor herhaald of voortdurend gebruik, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort:

Amendement  245

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VIII – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) "gemeenschappelijke technische specificaties" zijn technische specificaties opgesteld volgens een door de lidstaten erkende procedure of volgens de artikelen 9 en 10 van Verordening [XXX] van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie [en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad] die in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt;

(4) "gemeenschappelijke technische specificaties" zijn technische specificaties opgesteld volgens een door de lidstaten erkende procedure of – op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën – volgens de artikelen 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie1;

 

_________________

 

1 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

Amendement  246

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) Identificatie van de ondernemer;

a) Identificatie van de ondernemer, registratienummer, naam, adres en bankrekeningnummer van het bedrijf;

Amendement  247

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) Een beschrijving van het bedrijf, in het bijzonder jaar van oprichting, rechtsvorm, eigenaar(s) van het bedrijf, directieleden, industriële code, en een korte beschrijving van de voornaamste diensten die door het bedrijf worden verkocht;

Amendement  248

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) Een certificaat waaruit blijkt dat de ondernemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met belastingbetaling of socialezekerheidsbijdragen als bedoeld in artikel 55, lid 2;

Amendement  249

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) Een verklaring op erewoord als bedoeld in artikel 22;

Amendement  250

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis) De voornaamste economische indicatoren van de ondernemer voor de laatste drie boekjaren of, in het geval van ondernemers die sedert minder dan drie jaar in bedrijf zijn, sinds de startdatum van het bedrijf: bruto-omzet, EBIT (winst vóór aftrek van rente en belastingen) en solvabiliteitsratio;

Amendement  251

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter) De voornaamste organisatorische indicatoren van de ondernemer of, in het geval van ondernemers die sedert minder dan drie jaar in bedrijf zijn, sinds de startdatum van het bedrijf: het gemiddelde aantal werknemers gedurende de laatste drie boekjaren en het aantal werknemers aan het eind van het afgelopen boekjaar;

Amendement  252

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage XIII – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) Vermelding van de geldigheidsduur van het paspoort, die niet korter mag zijn dan zes maanden.

f) Vermelding van de geldigheidsduur van het paspoort, die niet korter mag zijn dan twaalf maanden.

Amendement  253

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

CPV-code

Beschrijving

CPV-code

Beschrijving

79611000-0 en

85000000-9 tot en met 85323000-9

(met uitzondering van 85321000-5 en 85322000-2)

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

79611000-0 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8 en

85000000-9 tot en met 85323000-9

(met uitzondering van 85321000-5 en 85322000-2) en

98133100-5 en 98200000-5

Gezondheidszorg en maatschappelijke en aanverwante dienstverlening

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot en met 79995200-7; van 80100000-5 tot en met 80660000-8 (met uitzondering van 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); van 92000000-1 tot en met 92700000-8 (met uitzondering van 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Administratieve diensten voor onderwijs, diensten voor gezondheidszorg en culturele diensten

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot en met 79995200-7; van 80100000-5 tot en met 80660000-8 (met uitzondering van 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); van 92000000-1 tot en met 92700000-8 (met uitzondering van 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Administratieve diensten voor onderwijs, diensten voor gezondheidszorg en culturele diensten

75300000-9

Diensten voor verplichte sociale verzekering

75300000-9

Diensten voor verplichte sociale verzekering1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3

Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

98000000-3 , 55521100-9

Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

98120000-0

Diensten verleend door vakbonden

98120000-0

Diensten verleend door vakbonden

98131000-0

Religieuze diensten

98131000-0

Religieuze diensten

 

 

79600000-0 tot en met 79635000-4 (met uitzondering van 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), en 98500000-8 tot en met 98514000-9

Arbeidsbemiddeling, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten

 

 

80100000-5 tot en met 80660000-8 (met uitzondering van 80533000- 9, 80533100-0, 80533200-1)

Onderwijs en beroepsopleiding

 

 

79100000-5 tot en met 79140000-7

 

Juridische diensten

voor zover zij uit hoofde van artikel 10, letter c), niet zijn uitgesloten

______________________

1 Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn voor zover zij worden georganiseerd als niet-economische diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij om de verstrekking van verplichte sociale diensten of andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-economische diensten van algemeen belang.

(1)

PB C 191 van 29.6.2012, blz. 84.

(2)

PB C 391 van 18.12.2012, blz. 49.


TOELICHTING

De rapporteur is van mening dat er bij de modernisering van de richtlijnen betreffende het gunnen van overheidsopdrachten een evenwicht moet worden gevonden tussen enerzijds de vereenvoudiging van de voorschriften en anderzijds gezonde en doeltreffende procedures op basis van gunningscriteria die verband houden met innovatie en duurzaamheid, waarbij tevens een sterkere deelname van kmo's verzekerd moet worden en waarbij online aanbestedingen een gangbare praktijk moeten worden.

Het is de bedoeling om het potentieel van overheidsopdrachten op de interne markt ten volle te verwezenlijken om de duurzame groei, de werkgelegenheid en de sociale integratie te bevorderen. Aangezien overheidsopdrachten een aanzienlijk deel van de economie uitmaken (ongeveer 19% van het bbp van de Unie), zou een herschikking en een geslaagde tenuitvoerlegging van de voorschriften voor het gunnen van overheidsopdrachten een grote bijdrage leveren om de investeringen in de reële economie opnieuw op gang te brengen en om de crisis die de Europese economie doormaakt, te overwinnen.

De rapporteur is ingenomen met de voorstellen van de Commissie en is van mening dat deze voorstellen interessante nieuwe ideeën en nieuwe beginselen bevatten. Er is echter nog ruimte voor verbetering om zo het best mogelijke resultaat te bereiken. Een meer gedetailleerde argumentatie van de rapporteur over deze voorstellen vindt u in het werkdocument van 23 februari 2012 (PE483.690), dat door de rapporteur werd opgesteld ter voorbereiding van dit ontwerpverslag.

§ Doeltreffende en sociaal duurzame overheidsopdrachten

Ten aanzien van met name de sociale aspecten, is de rapporteur van mening dat het voorstel van de Commissie te zwak geformuleerd is. Hij pleit daarom voor het vermelden van de naleving van de sociale normen in alle fases van de openbare aanbesteding.

De rapporteur heeft daarom technische specificaties uitgewerkt die opgenomen moeten worden in de documenten van de opdracht en waarin de vereiste kenmerken van de werken, diensten of leveringen gespecificeerd worden opdat de aanbestedende dienst deze, indien gewenst, kan aanwenden om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. De technische specificaties moeten daarom eisen kunnen omvatten ten aanzien van de prestaties, zoals milieuprestaties; de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van de werknemers die worden aangesteld om de overheidsopdracht uit te voeren; de veiligheid, met name de methodes om de kwaliteit van het product te beoordelen; de verpakking en de gebruiksaanwijzing; de levenscyclus en de kenmerken van het sociaal duurzame productieproces.

Het concept van een sociaal duurzaam productieproces dat door de rapporteur werd uitgewerkt en tevens opgenomen is in de gunningscriteria, wordt gedefinieerd als het productieproces dat verband houdt met het voorwerp van de opdracht, ongeacht of het gaat om de aanbieding van leveringen, werken of diensten, en dat de eerbiediging van de gezondheid en de veiligheid van werknemers en van de sociale normen garandeert. De sociale criteria die verband houden met dit sociaal duurzame productieproces hebben betrekking op sociale normen die in de nationale en de Europese wetgeving en in collectieve arbeidsovereenkomsten gedefinieerd en gecertificeerd zijn.

Voorts versterkt de rapporteur de uitsluitingsgronden door de uitsluiting van ondernemers die hun verplichtingen ten aanzien van het sociaal en arbeidsrecht en van gendergelijkheid zoals gedefinieerd in de nationale en de Europese wetgeving en in collectieve overeenkomsten niet nakomen, verplicht te maken. In dezelfde geest mogen aanbestedende diensten de opdracht niet aan de meest voordelige inschrijving gunnen als de ondernemer niet in staat is om actuele informatie voor te leggen over de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen.

Ten aanzien van de selectiecriteria pleit de rapporteur ervoor om in de mogelijkheid te voorzien dat aanbestedende diensten voorwaarden voor de deelname vaststellen die tevens verband houden met de naleving van de normen op het vlak van veiligheid en gezondheid van werknemers, en van het sociaal en arbeidsrecht zoals gedefinieerd in de nationale en de Europese wetgeving en in collectieve overeenkomsten.

Tot slot is de rapporteur, wat de gunningscriteria voor overheidsopdrachten betreft, van mening dat het criterium "laagste prijs" definitief terzijde geschoven moet worden, ten voordele van het begrip "economisch voordeligste aanbieding". Aangezien bij de benadering van de economisch voordeligste aanbieding eveneens rekening wordt gehouden met de prijs, kunnen aanbestedende diensten zo de beste keuze maken op basis van hun specifieke behoeften en kunnen zij met name rekening houden met strategische maatschappelijke aspecten, sociale criteria – met name het sociaal en arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkplek, de toegang tot werk voor kansarmen, jongeren, vrouwen, oudere werknemers en langdurig werklozen –, milieucriteria en in het bijzonder eerlijke handel. Zoals eerder vermeld zit het begrip "sociaal duurzaam productieproces" vervat in de beoordeling van de economisch voordeligste aanbieding. Bovendien moet de definitie van de levenscyclus eveneens de plaats van productie omvatten. Zo is het de bedoeling dat de Europese Unie in bepaalde specifieke gevallen de voorkeur kan geven aan plaatselijke producenten, met name kmo's, bij het gunnen van overheidsopdrachten. Deze bepaling bevordert niet alleen de duurzame ontwikkeling en de instandhouding van plaatselijke en regionale ondernemingen, maar zorgt er tevens voor dat aanbestedende diensten over een permanent instrument beschikken om de plaatselijke gevolgen van de economische crisis te beperken.

Het is echter nuttig om te preciseren dat, met het oog op de doeltreffendheid en de rechtszekerheid, geen enkel gunningscriterium de aanbestedende dienst volledige keuzevrijheid biedt: de gunningscriteria die gekozen worden om de economisch voordeligste aanbieding te bepalen, moeten altijd verband houden met het voorwerp van de opdracht en moeten effectieve mededinging mogelijk maken.

Om een doeltreffende uitvoering van overheidsopdrachten te verzekeren, moeten de lidstaten tevens de mogelijkheid krijgen om de aanbestedende diensten te verplichten om de uitvoering door de ondernemer die de opdracht in de wacht gesleept heeft, te controleren.

§ Een effectieve deelname van kmo's dankzij gezonde onderaanneming

De rapporteur is voorstander van onderaanneming voor zover die bijdraagt tot de ontwikkeling van kmo's. In bepaalde dramatische gevallen leidt onderaanneming op verschillende niveaus echter tot de uitbuiting van werknemers en bijgevolg tot overheidsopdrachten van mindere kwaliteit. Het is daarom in het belang van iedereen, zowel van ondernemingen als van aanbestedende diensten, om er bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor te zorgen dat het geleverde werk van goede kwaliteit is en dat het arbeidsrecht nageleefd wordt. Daarom stelt de rapporteur voor om onderaanneming in verschillende niveaus te beperken tot maximum drie opeenvolgende niveaus van onderaanneming. Hij stelt eveneens voor om een aansprakelijkheidsregeling voor de volledige onderaannemingsketen in te voeren om ervoor te zorgen dat elk niveau verantwoordelijk is voor de eerbiediging van de grondrechten, de veiligheid en gezondheid van werknemers en de geldende arbeidswetgeving.

Voorts moet de aanbestedende dienst aan de inschrijver vragen om in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derde partijen in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij per aanbestede partij voorstelt.

De bepalingen inzake abnormaal lage inschrijvingen moeten eveneens versterkt worden om onderaanneming waarbij het arbeidsrecht niet wordt nageleefd, te voorkomen.

De rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie om van elektronische aanbestedingen de gangbare praktijk te maken. De deelname van kmo's zal vereenvoudigd en aangemoedigd worden. Hij pleit er echter voor om de huidige indieningstermijnen uit hoofde van Richtlijn 204/18 te handhaven. Hij is namelijk van mening dat een minimumtermijn noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat inschrijvers, met name kmo's, een goed voorstel kunnen uitwerken.

De rapporteur is eveneens voorstander van het invoeren van een elektronisch paspoort, dat de deelname van kmo's ongetwijfeld zal bevorderen.

§ Eenvoudigere overheidsopdrachten voor de aanbestedende diensten

De rapporteur besteedt bijzondere aandacht aan de aanbestedende diensten die de taak zullen hebben om de elementen van de toekomstige richtlijn inzake het gunnen van overheidsopdrachten toe te passen. Daarom hij het ter harte hun taak niet ingewikkelder te maken en hen in staat te stellen om doeltreffende overheidsopdrachten te gunnen die de gemeenschap ten goede komen.

Daarom acht de rapporteur het van essentieel belang dat alle procedures die in de richtlijn zijn vastgelegd door de lidstaten worden omgezet: elke aanbestedende dienst moet dan ook een instrumentarium ter beschikking hebben waaruit hij de procedure kan kiezen die het beste is afgestemd op zijn behoeften. De rapporteur is van mening dat de procedure van gunning via onderhandelingen in de toekomst uitgebreid moet worden.

Voorts is de rapporteur van mening dat de lidstaten de aanbestedende diensten de nodige technische en financiële middelen moeten verschaffen opdat zij zich kunnen aanpassen aan de online aanbestedingsprocedure en opdat zij hun aanbestedingen kunnen voorbereiden.

De rapporteur pleit er eveneens voor om de betrekkingen tussen overheidsinstanties, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, te versoepelen. Die laatste codificeert de huidige rechtspraak namelijk vrij strikt. De bewegingsruimte van plaatselijke overheden zou daardoor sterk beperkt worden, wat ten koste zou gaan van de algemene doeltreffendheid van de overheidsopdrachten. Daarom voorziet de rapporteur in uitzonderingen op het beginsel van een volledig verbod op privédeelneming en wijst hij tegelijkertijd op de eis dat het algemene belang nagestreefd moet worden.

De rapporteur onderschrijft het voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken aan het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire diensten. Hij is van mening dat de invoering van een bijzondere regeling voor de sociale diensten belangrijk is, gezien hun specifieke eigenschappen en om een strategisch gebruik van overheidsopdrachten te garanderen, maar hij pleit ervoor om deze regeling soepeler te maken door de verplichte voorafgaande publicatie af te schaffen, waarbij hij evenwel benadrukt dat de beginselen van transparantie en gelijke behandeling geëerbiedigd moeten worden.

Wat de nationale bestuursautoriteit betreft, is de rapporteur van mening dat het belangrijk is dat elke lidstaat over een autoriteit beschikt die instaat voor de goede werking van het gunnen van overheidsopdrachten. Hij pleit er echter voor om bijkomende administratieve lasten die de activiteiten van de aanbestedende diensten kunnen vertragen, te vermijden. Daarom is hij van mening dat lidstaten die reeds over zulke autoriteit beschikken, de nieuwe verantwoordelijkheden aan die autoriteit moeten toewijzen.


ADVIES van de Commissie internationale handel (21.9.2012)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gunnen van overheidsopdrachten

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

Rapporteur voor advies: Gianluca Susta

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan voor de modernisering van de richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Richtlijn 2004/18/EG) en de richtlijn inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Richtlijn 2004/17/EG). Bovendien heeft zij een nieuwe richtlijn voorgesteld voor de reglementering van de sector van de concessieovereenkomsten en is zij pas daarna gekomen met een voorstel voor een verordening betreffende de toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt en de procedures tot ondersteuning van de onderhandelingen over de toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen.

Op internationaal vlak nemen overheidsopdrachten een belangrijk deel van de wereldhandel voor hun rekening. De waarde van de sector van de overheidsopdrachten bedraagt gemiddeld 15 à 20% van het bbp van de ontwikkelde landen. Toch is de markt voor overheidsopdrachten nog steeds een van de meest gesloten sectoren (de Commissie schat dat meer dan de helft van de wereldmarkt voor overheidsopdrachten nog gesloten is voor buitenlandse concurrentie) en is zij binnen de internationale handel ook een van de minst gereguleerde markten.

Op multilateraal vlak is de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (Government Procurement Agreement - GPA) het juridische referentiekader. Onlangs werd dit juridische kader onderworpen aan een herzieningsproces, dat in maart 2012 werd afgesloten. Deze herziening was erop gericht meer transparantie te bewerkstelligen, de internationale markt voor overheidsopdrachten verder open te stellen en de procedures te vereenvoudigen. Daarom verwelkomt de rapporteur voor advies dit herzieningsproces en pleit hij voor een spoedige aanneming ervan door de EU. Tegelijkertijd stelt hij echter vast dat tot nu toe slechts 42 WTO-landen (waarvan niet minder dan 27 landen EU-lidstaten zijn) zijn toegetreden tot deze internationale overeenkomst, en hij hoopt dan ook van ganser harte dat een groot aantal andere landen, met name de meest ontwikkelde landen en de opkomende economieën, hetzelfde zullen doen, opdat de geografische dekking van de overeenkomst wordt vergroot en aldus een systeem van algemeen aanvaarde en overal geldende regels voor deze belangrijke sector van de internationale handel wordt verkregen.

Er is echter ook een andere overeenkomst waarin specifieke bepalingen betreffende de sector van de overheidsopdrachten zijn opgenomen, namelijk de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS).

Op bilateraal vlak is de EU bovendien verbintenissen aangegaan in de context van een aantal bilaterale overeenkomsten (met Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, CARIFORUM, Chili, Kroatië, Mexico, Montenegro, Zuid-Korea en Zwitserland). De sector van de overheidsopdrachten is een belangrijk en vaak delicaat hoofdstuk in de lopende onderhandelingen over de sluiting van eventuele nieuwe handelsovereenkomsten met andere internationale partners.

Gelet op deze internationale context onderstreept de rapporteur voor advies het belang van de internationale dimensie van de sector van de overheidsopdrachten. Hij wijst erop dat het noodzakelijk is de internationale markten voor overheidsopdrachten geleidelijk aan verder open te stellen aan de hand van een uit algemeen aanvaarde regels bestaand stelsel dat in het teken staat van wederkerigheid, billijkheid en eerbiediging van de internationale normen op milieu-, sociaal en arbeidsgebied. Momenteel is de EU-markt voor overheidsopdrachten in belangrijk mate opengesteld voor internationale ondernemingen, maar daar staat vaak geen soortgelijke openstelling van de kant van belangrijke internationale handelspartners tegenover.

De rapporteur pleit er daarom voor dat de EU krachtiger optreedt door wetgevingsinitiatieven te nemen en zich consequent op te stellen in de onderhandelingen, om aldus het evenwicht te herstellen en een echt gelijk speelveld op internationaal vlak tot stand te brengen.

Vanuit deze optiek bekeken betreurt de rapporteur het feit dat de Commissie ervoor gekozen heeft de “externe dimensie” van de sector van de overheidsopdrachten niet op EU-niveau te reglementeren. Met haar besluit om de in Richtlijn 2004/17/EG opgenomen bepalingen betreffende inschrijvingen voor buitenlandse goederen en diensten niet opnieuw voor te stellen en om vervolgens een aanvullend wetgevingsinitiatief in te dienen dat weliswaar inhoudelijk toegejuicht kan worden maar geheel op zichzelf staat, ook wat de wetgevingsprocedure betreft, zou een gevaarlijke juridische leemte kunnen ontstaan en zou de Europese wetgeving beroofd kunnen worden van de bepalingen die de toegang van goederen, diensten en ondernemingen uit derde landen tot de Europese markt voor overheidsopdrachten regelen.

Daarom acht de rapporteur het van het allergrootste belang dat opnieuw specifieke bepalingen worden geïntroduceerd waarmee de voorwaarden voor het afwijzen van inschrijvingen die overwegend niet onder internationale overeenkomsten vallende goederen en diensten bevatten op samenhangende en alomvattende wijze worden geregeld. Met het oog daarop is de rapporteur van plan om het wetgevingsmechanisme aan te passen dat de Commissie in haar recente voorstel voor een verordening heeft voorgesteld.

Bovendien is het volgens hem belangrijk dat de door de Commissie voorgestelde bepalingen betreffende zogenaamde "abnormaal lage inschrijvingen" restrictiever worden gemaakt door de mogelijkheid te bieden een mechanisme in te voeren voor automatische uitsluiting van inschrijvingen die aanzienlijk lager zijn dat de andere ingediende inschrijvingen, en door de minimumvoorwaarden voor een verzoek om aanvullende informatie aan de marktdeelnemers te verbreden.

Tot slot acht de rapporteur het opportuun om enkele amendementen in te dienen die tot doel hebben de internationale context waarbinnen de Europese richtlijnen worden toegepast vollediger uit de verf te doen komen.

AMENDementen

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen, in het bijzonder door de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen. Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Als instrument zijn zij van wezenlijk belang bij de herdefiniëring van het Europees industrieel beleid. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen, in het bijzonder door de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen. Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) De interne markt en de internationale markten zijn steeds nauwer met elkaar verweven. Daarom moet in het beleid inzake overheidsopdrachten passende aandacht worden gegeven aan EU-waarden zoals transparantie, een principieel standpunt tegen corruptie, het beginsel van wederkerigheid en de bevordering van sociale en mensenrechten.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten is met name de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de Wereldhandelsorganisatie, hierna de „overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. De overeenkomst beoogt de invoering van een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplichtingen met betrekking tot overheidsopdrachten met het oog op de liberalisering en de expansie van de wereldhandel. Voor opdrachten die onder de overeenkomst vallen, alsmede onder andere toepasselijke internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is, voldoen de aanbestedende diensten aan de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten door deze richtlijn toe te passen op ondernemingen van de derde landen die ondertekenende partij bij de overeenkomsten zijn.

(8) Bij Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten is met name de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de Wereldhandelsorganisatie, hierna de „overeenkomst” genoemd, goedgekeurd. De overeenkomst beoogt de invoering van een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplichtingen met betrekking tot overheidsopdrachten met het oog op de liberalisering en de expansie van de wereldhandel. De overeenkomst is onderworpen aan een herziening die in maart 2012 werd afgesloten. De herziening had voornamelijk tot doel de sectoriële markten sterker open te stellen, de reikwijdte van de overeenkomst te vergroten, een eind te maken aan discriminerende maatregelen en de procedures transparanter te maken. Voor opdrachten die onder de overeenkomst vallen, alsmede onder andere toepasselijke internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is - waaronder ook de in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten aangegane verbintenissen -, voldoen de aanbestedende diensten aan de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten door deze richtlijn toe te passen op ondernemingen van de derde landen die ondertekenende partij bij de overeenkomsten zijn. Met het oog daarop moeten de door de Unie jegens derde landen aangegane internationale verbintenissen ten aanzien van de toegang tot de aanbestedingsmarkt worden omgezet in het EU-recht om een effectieve en uniforme toepassing ervan te waarborgen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) In de Wereldhandelsorganisatie en in het kader van haar bilaterale betrekkingen geeft de Unie steun aan een ambitieuze internationale openstelling van de markten voor overheidsopdrachten van de Unie en van haar handelspartners, in een geest van wederkerigheid en wederzijds voordeel.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Wanneer de Europese Commissie onderhandelt over handelsovereenkomsten met landen die geen partij bij de overeenkomst zijn, moet zij naast het prijscriterium andere criteria opnemen in het hoofdstuk over overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten moeten de mogelijkheid hebben om, met instemming van de Commissie, marktdeelnemers uit derde landen die hun overheidsopdrachten niet openstellen voor ondernemingen uit de Europese Unie, uit te sluiten. Dit zou de Commissie in haar onderhandelingen met derde landen enige bewegingsvrijheid verschaffen.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De overeenkomst is van toepassing op opdrachten boven bepaalde drempels die in de overeenkomst zijn vastgesteld en die in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt. De in deze richtlijn vastgestelde drempels moeten worden geharmoniseerd om ervoor te zorgen dat zij overeenstemmen met het equivalent in euro van de drempels van de overeenkomst. Ook dient te worden voorzien in een periodieke herziening van de in euro uitgedrukte drempels, om deze indien nodig aan te passen, door middel van een zuiver rekenkundige operatie, aan eventuele schommelingen van de waarde van de euro ten opzichte van het bijzondere trekkingsrecht.

(9) De overeenkomst is van toepassing op opdrachten boven bepaalde drempels die in de overeenkomst zijn vastgesteld en die in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt. De in deze richtlijn vastgestelde drempels moeten worden geharmoniseerd om ervoor te zorgen dat zij overeenstemmen met het equivalent in euro van de drempels van de overeenkomst. Ook dient te worden voorzien in een periodieke herziening van de in euro uitgedrukte drempels, om deze indien nodig aan te passen, door middel van een zuiver rekenkundige operatie, aan eventuele schommelingen van de waarde van de euro ten opzichte van het bijzondere trekkingsrecht. Bovendien zou deze periodieke herziening van de drempels moeten geschieden aan de hand van een eerste beoordeling van de vraag of het beginsel van wezenlijke wederkerigheid op correcte wijze is toegepast bij de openstelling van de markt tussen de Europese Unie en de andere overeenkomstsluitende partijen. Er moet ook een beoordeling van de wezenlijke wederkerigheid plaatsvinden indien het gaat om derde landen die niet tot de overeenkomst betreffende overheidsopdrachten zijn toegetreden, maar wel toegang hebben tot de Europese aanbestedingsmarkt.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Andere categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaan dan met name om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Daarom moet een specifieke regeling worden ingevoerd voor opdrachten voor deze diensten, met een hogere drempel van 500 000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context en het gevoelige karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid krijgen om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.

(11) Bepaalde categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaat dan bijvoorbeeld om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Daarom moet een specifieke regeling worden ingevoerd voor opdrachten voor deze diensten, met een hogere drempel van 1.000.000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context en het gevoelige karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid krijgen om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten en is derhalve niet van toepassing op opdrachten die door internationale organisaties in eigen naam en voor eigen rekening worden aanbesteed. Het is echter noodzakelijk te verduidelijken in welke mate deze richtlijn moet worden toegepast op aanbestedingen die onder specifieke internationale regels vallen.

(13) Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten en is derhalve niet van toepassing op opdrachten die door internationale organisaties in eigen naam en voor eigen rekening worden aanbesteed. Het is echter noodzakelijk te verduidelijken in welke mate deze richtlijn moet worden toegepast op aanbestedingen die onder specifieke internationale regels vallen. De Europese instellingen dienen in het bijzonder rekening te houden met de wijzigingen als gevolg van deze richtlijn en hun eigen aanbestedingsregels overeenkomstig deze wijzigingen aan te passen.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens schending van milieu- of sociale verplichtingen, inclusief regels over toegankelijkheid voor gehandicapte personen of andere vormen van ernstige beroepsfouten zoals schendingen van mededingingsregels of intellectuele-eigendomsrechten.

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen, evenals schendingen van milieu-, arbeids- of sociale verplichtingen, inclusief internationaal erkende beginselen en regels over arbeidsomstandigheden, collectieve overeenkomsten en toegankelijkheid voor gehandicapte personen, moeten eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens vormen van ernstige beroepsfouten zoals schendingen van mededingingsregels of intellectuele-eigendomsrechten.

Motivering

De gelijke behandeling van werknemers en de naleving van de nationale wetgeving is in de huidige richtlijn opgenomen; er is geen reden deze passages te schrappen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten als gunningscriteria de "economisch meest voordelige inschrijving" of de "laagste prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun in het laatste geval vrij staat passende kwaliteitsnormen vast te stellen door gebruik te maken van technische specificaties of voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten als gunningscriterium de "economisch meest voordelige inschrijving" kunnen toepassen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Wanneer aanbestedende diensten besluiten de opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen, moeten zij bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

(38) Voor de gunning van een opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijving moeten de aanbestedende diensten bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen in technische specificaties en gunningscriteria te verwijzen naar een specifiek productieproces, een specifieke wijze van dienstverrichting, of een specifiek proces voor elke andere fase in de levenscyclus van een product of dienst, op voorwaarde dat deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders eveneens de mogelijkheid aangrijpen om in het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving te letten op kenmerken die verband houden met de arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks aan de betrokken productieprocessen of leveringen deelnemende personen. Deze kenmerken kunnen alleen slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. Zij dienen te worden toegepast in overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wel op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als gunningscriterium kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving.

(41) Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders er eveneens voor kiezen om in het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving te letten op kenmerken die verband houden met de arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks aan de betrokken productieprocessen of leveringen deelnemende personen. Deze kenmerken kunnen alleen slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. Zij dienen te worden toegepast in overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wel op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als gunningscriterium kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag worden bevonden in verhouding tot de werken, leveringen of diensten, kunnen gebaseerd zijn op technisch, economisch of wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken. Om mogelijke nadelen tijdens de uitvoering van de opdracht te voorkomen moeten aanbestedende diensten verplicht worden nadere uitleg over de aangerekende prijs te vragen wanneer een inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de prijzen van andere inschrijvers. Indien de inschrijver niet voldoende uitleg kan verschaffen, moet de aanbestedende dienst het recht hebben de inschrijving af te wijzen. De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving af te wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming van dwingende sociaal-, arbeids- of milieurechtelijke voorschriften van de Unie of van internationale arbeidsrechtelijke voorschriften.

(42) Inschrijvingen die abnormaal laag worden bevonden in verhouding tot de werken, leveringen of diensten, kunnen gebaseerd zijn op technisch, economisch of wettelijk ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken. Om mogelijke nadelen tijdens de uitvoering van de opdracht te voorkomen moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid hebben om inschrijvingen die uitzonderlijk laag zijn vergeleken met de prijzen van andere inschrijvers uit te sluiten en verplicht worden nadere uitleg over de aangerekende prijs te vragen wanneer een inschrijving aanzienlijk lager ligt dan de prijzen van andere inschrijvers. Indien de inschrijver niet voldoende uitleg kan verschaffen, moet de aanbestedende dienst het recht hebben de inschrijving af te wijzen. De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving af te wijzen indien hij heeft vastgesteld dat de abnormaal lage prijzen het gevolg zijn van niet-nakoming van dwingende sociaal-, arbeids- of milieurechtelijke voorschriften van de Unie of van internationale arbeidsrechtelijke voorschriften.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(48 bis) De aanbestedende diensten moeten de in Richtlijn 2011/7/EU vastgestelde betalingstermijn in acht nemen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55) Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen moet de Commissie erop toezien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.

(55) Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen moet de Commissie erop toezien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend. De Commissie dient volledige informatie en documentatie te verschaffen over de vergaderingen die zij bij de voorbereiding en de uitvoering van de gedelegeerde handelingen met nationale deskundigen houdt. In dit verband moet de Commissie ervoor zorgen dat het Europees Parlement naar behoren bij het proces wordt betrokken, volgens optimale werkmethoden zoals die zijn ontwikkeld op basis van eerdere ervaringen op andere beleidsterreinen, om zo de best mogelijke voorwaarden te creëren voor het toekomstig toezicht van het Europees Parlement op gedelegeerde handelingen.

Motivering

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) 500 000 euro voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVI.

(d) 1.000.000 euro voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVI.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 controleert de Commissie of de in artikel 4, onder a), b) en c), vastgestelde drempels overeenstemmen met de in de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA-overeenkomst) vastgestelde drempels en herziet zij indien nodig deze drempels.

1. Om de twee jaar vanaf 30 juni 2014 controleert de Commissie of de in artikel 4, onder a), b) en c), vastgestelde drempels overeenstemmen met de in de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA-overeenkomst) vastgestelde drempels en herziet zij indien nodig deze drempels.

Overeenkomstig de in de GPA-overeenkomst vastgestelde berekeningsmethode berekent de Commissie de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, over een periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus voorafgaande aan de datum van 1 januari waarop de herziening ingaat. De waarde van de aldus herziene drempels in euro wordt zo nodig naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro om ervoor te zorgen dat de in de Overeenkomst gestipuleerde vigerende drempels, uitgedrukt in BTR, worden nageleefd.

Overeenkomstig de in de GPA-overeenkomst vastgestelde berekeningsmethode berekent de Commissie de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, over een periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus voorafgaande aan de datum van 1 januari waarop de herziening ingaat. De waarde van de aldus herziene drempels in euro wordt zo nodig naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro om ervoor te zorgen dat de in de Overeenkomst gestipuleerde vigerende drempels, uitgedrukt in BTR, worden nageleefd. De Commissie kan daarbij bovendien rekening houden met de wijzigingen die door andere overeenkomstsluitende partijen in de drempels zijn aangebracht.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) een bijzondere procedure van een internationale organisatie;

(c) een bijzondere procedure van een internationale organisatie, die is gevestigd in de lidstaat;

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In ieder geval wordt de toegang tot delen van de aanbestedingsmarkten van de EU voor derde landen gebaseerd op het beginsel van wederkerigheid en evenredigheid.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de deelnemende aanbestedende diensten behalen op de open markt niet meer dan 10% van de omzet uit de activiteiten die relevant zijn in het kader van de overeenkomst;

Schrappen

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voorzover de bijlagen I, II, IV en V en de algemene opmerkingen bij aanhangsel 1 van de Europese Unie bij de overeenkomst inzake overheidsopdrachten en de andere door de Unie gesloten internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is, als vermeld in bijlage V van deze richtlijn, van toepassing zijn, geven aanbestedende diensten aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de Unie geven. Door toepassing van deze richtlijn op ondernemers van de ondertekenende partijen bij deze overeenkomsten leven de aanbestedende diensten deze overeenkomsten na.

1. Voor zover de bijlagen I, II, IV en V en de algemene opmerkingen bij aanhangsel 1 van de Europese Unie bij de overeenkomst inzake overheidsopdrachten en de andere door de Unie gesloten internationale overeenkomsten waardoor de Unie gebonden is - waaronder ook de in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten aangegane verbintenissen - als vermeld in bijlage V van deze richtlijn, van toepassing zijn, geven aanbestedende diensten aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de Unie geven. Door toepassing van deze richtlijn op ondernemers van de ondertekenende partijen bij deze overeenkomsten leven de aanbestedende diensten deze overeenkomsten na.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) wanneer de aanbesteding de creatie of de verkrijging van een kunstwerk tot doel heeft;

(b) wanneer de aanbesteding de creatie, de restauratie, de conservering of de verkrijging van een kunstwerk - of van een roerend of onroerend goed waarvoor verplichtingen van artistieke, historische en architectonische aard gelden - tot doel heeft;

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met dit doel kunnen aanbestedende diensten advies inwinnen of ontvangen van structuren voor administratieve ondersteuning of van derden of marktdeelnemers, mits dit advies niet tot afscherming van de mededinging leidt en geen aanleiding geeft tot schending van het discriminatieverbod en het transparantiebeginsel.

Met dit doel kunnen aanbestedende diensten advies inwinnen of ontvangen van structuren voor administratieve ondersteuning of van onafhankelijke derden of marktdeelnemers, mits dit advies niet tot afscherming van de mededinging leidt en geen aanleiding geeft tot schending van het discriminatieverbod en het transparantiebeginsel.

Motivering

Aanbestedende diensten "raadplegen" marktdeelnemers eerder, hoofdzakelijk voor informatie over technieken en innovaties. Er moet worden benadrukt dat marktdeelnemers, d.w.z. potentiële gegadigden in een inschrijving, aanbestedende diensten niet mogen beïnvloeden.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Overheidsopdrachten kunnen worden onderverdeeld in homogene of heterogene percelen. Voor opdrachten met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de in artikel 4 bepaalde drempels maar overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 niet lager dan 500 000 euro, verschaft de aanbestedende dienst, wanneer hij het niet passend acht de opdracht in percelen te verdelen, in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling een specifieke toelichting over zijn motieven daarvoor.

Om de mededinging zoveel mogelijk te bevorderen, evenals de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten, kunnen overheidsopdrachten worden onderverdeeld in percelen. Voor opdrachten met een waarde die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gelijk is aan of hoger dan 500 000 euro, verschaft de aanbestedende dienst, wanneer hij het niet passend acht de opdracht in percelen te verdelen, in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling een specifieke toelichting over zijn motieven daarvoor.

Motivering

Diensten hebben baat bij sterkere mededinging tussen inschrijvers en een betere toegang voor kmo's aangezien hierdoor het aantal mogelijke inschrijvingen toeneemt. Uit vereenvoudigingsoogpunt is het niet nodig aan te geven dat het artikel naar opdrachten verwijst met een waarde gelijk aan of hoger dan de in artikel 4 vermelde drempels, aangezien dit voor zich spreekt.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aanbestedende diensten geven in de aankondiging van de opdracht of de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling aan of de inschrijvingen beperkt zijn tot één perceel dan wel tot een aantal percelen.

Indien de aanbestedende dienst de mogelijkheid om in te schrijven beperkt tot één perceel dan wel tot een aantal percelen, geeft de dienst dit aan in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of in de aanbestedingsdocumenten.

Motivering

Het lijkt voldoende om aanbestedende diensten te verplichten in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling informatie te geven over hun beslissing de opdracht niet in percelen onder te verdelen. Aanbestedende diensten moeten niet worden verplicht specifieke uitleg over hun redenen te geven. Het is niet duidelijk wat hiervan de toegevoegde waarde zou zijn. Duidelijkheidshalve is de formulering van het artikel aangepast.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien meer dan een perceel aan dezelfde inschrijver kan worden gegund, kunnen aanbestedende diensten bepalen of zij één opdracht per perceel dan wel een of meer opdrachten voor verschillende of voor alle percelen zullen gunnen.

Schrappen

De aanbestedende diensten vermelden in de aanbestedingsdocumenten of zij het recht voorbehouden om een dergelijke keuze te maken, en in bevestigend geval, welke percelen in één opdracht kunnen worden samengebracht.

 

Aanbestedende diensten bepalen eerst voor elk individueel perceel welke inschrijvingen het beste voldoen aan de overeenkomstig artikel 66 vastgestelde gunningscriteria. Zij kunnen een opdracht voor meer dan een perceel gunnen aan een inschrijver die niet als eerste staat gerangschikt voor alle individuele onder deze opdracht vallende percelen, op voorwaarde dat voor alle onder deze opdracht vallende percelen beter aan de overeenkomstig artikel 66 vastgestelde gunningscriteria is voldaan. De aanbestedende diensten vermelden in de aanbestedingsdocumenten welke methoden zij voornemens zijn te gebruiken voor deze vergelijking. Deze methoden moeten transparant, objectief en niet-discriminerend zijn.

 

Motivering

Dit lid zou kunnen leiden tot het tegenovergestelde van wat het doel is van het voorstel, namelijk dat overheidsopdrachten toegankelijker worden voor kmo's, aangezien dit lid kan leiden tot de samenvoeging van aanbestedingen, hetgeen kmo's juist uitsluit.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen besluiten een opdracht niet te gunnen aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet of niet op gelijkwaardige wijze voldoet aan verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

2. Aanbestedende diensten gunnen een opdracht niet aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet of niet op gelijkwaardige wijze voldoet aan verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Een marktdeelnemer wordt van deelname aan een opdracht uitgesloten wanneer de aanbestedende dienst op de hoogte is van schendingen van verplichtingen uit hoofde van de wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht, of van de in bijlage XI bedoelde internationale sociale en milieuovereenkomsten. Naleving van de Uniewetgeving of van internationale bepalingen houdt ook naleving op gelijkwaardige wijze in.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van schendingen van verplichtingen die door de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op het gebied van sociale en arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI bedoelde internationale sociale en milieuovereenkomsten. Naleving van de Uniewetgeving of van internationale bepalingen houdt ook in dat deze wetgeving op gelijkwaardige wijze kan worden nageleefd;

Schrappen

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten zijn de criteria op basis waarvan aanbestedende diensten een opdracht gunnen:

Onverminderd nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten is het criterium op basis waarvan aanbestedende diensten een opdracht gunnen de economisch meest voordelige inschrijving.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de economisch meest voordelige inschrijving;

Schrappen

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de laagste kostprijs.

Schrappen

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De kosten kunnen naar keuze van de aanbestedende dienst worden beoordeeld op basis van de prijs alleen of op basis van kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling van de levenscycluskosten, onder de in artikel 67 bepaalde voorwaarden.

Schrappen

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1, onder a), bedoelde economisch meest voordelige inschrijving wordt uit het oogpunt van de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Deze criteria omvatten naast de in lid 1, onder b), bedoelde prijs of kosten andere criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht, zoals:

2. De economisch meest voordelige inschrijving wordt uit het oogpunt van de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Deze criteria omvatten naast de prijs of kosten, beoordeeld naar keuze van de aanbestedende dienst uitsluitend op basis van de prijs of op basis van kosteneffectiviteit, zoals een beoordeling van de levenscycluskosten overeenkomstig artikel 67, andere criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht, zoals:

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de gunning van bepaalde soorten opdrachten wordt gebaseerd op de economisch meest voordelige aanbieding als bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2.

Schrappen

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 66 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het in lid 1, onder a), bedoelde geval specificeert de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, de aanbestedingsdocumenten of, bij de concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het relatieve gewicht dat hij voor de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving aan elk van de gekozen criteria toekent.

De aanbestedende dienst specificeert in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling, de aanbestedingsdocumenten of, bij de concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het relatieve gewicht dat hij voor de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving aan elk van de gekozen criteria toekent.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Abnormaal lage inschrijvingen

Abnormaal lage inschrijvingen

1. De aanbestedende dienst verzoekt ondernemers om toelichting over de gevraagde prijs of kosten wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. De aanbestedende dienst kan inschrijvingen uitsluiten waarin de aangerekende prijs of kosten meer dan 50% lager zijn dan de in de uitnodiging tot inschrijving bepaalde prijs.

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn meer dan 50% lager dan de gemiddelde prijs of kosten van de andere inschrijvingen;

2. De aanbestedende dienst verzoekt ondernemers om toelichting over de gevraagde prijs of kosten wanneer ten minste drie inschrijvingen zijn ingediend en aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn meer dan 20% lager dan de prijzen of kosten van de tweede laagste inschrijving;

(a) de aangerekende prijs of kosten zijn meer dan 30% lager dan de gemiddelde prijs of kosten van de andere inschrijvingen;

(c) er zijn ten minste vijf inschrijvingen ingediend.

(b) de aangerekende prijzen of kosten zijn meer dan 20% lager dan de prijzen of kosten van de tweede laagste inschrijving;

2. Wanneer inschrijvingen om andere redenen abnormaal laag lijken, kunnen aanbestedende diensten ook om toelichting verzoeken.

(c) de in een inschrijving aangegeven prijs of kosten zijn meer dan 40% lager dan de door een aanbestedende dienst geraamde prijs of kosten, inclusief belastingen.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde toelichting kan in het bijzonder betrekking hebben op:

3. Ook wanneer inschrijvingen om andere redenen abnormaal laag lijken, verzoeken aanbestedende diensten om toelichting.

(a) de doelmatigheid van de bouwmethode, het fabricageproces of de geleverde diensten;

4. De in de leden 2 en 3 bedoelde toelichting kan in het bijzonder betrekking hebben op:

(b) de gekozen technische oplossingen of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver bij de levering van de producten, het verrichten van de diensten of de uitvoering van de werken kan profiteren;

(a) de doelmatigheid van de bouwmethode, het fabricageproces of de geleverde diensten;

(c) de originaliteit van de door de inschrijver voorgestelde werken, leveringen of diensten;

(b) de gekozen technische oplossingen of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver bij de levering van de producten, het verrichten van de diensten of de uitvoering van de werken kan profiteren;

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige wijze, van verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of met betrekking tot de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht, of indien deze niet van toepassing zijn, uit hoofde van andere regelingen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

(c) de originaliteit van de door de inschrijver voorgestelde werken, leveringen en diensten;

(e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.

(d) naleving, tenminste op gelijkwaardige wijze, van verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of met betrekking tot de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht, of indien deze niet van toepassing zijn, uit hoofde van andere regelingen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;

4. De aanbestedende dienst controleert de verstrekte informatie in overleg met de inschrijver. Hij kan de inschrijving alleen afwijzen wanneer het lage niveau van de aangerekende prijzen of kosten niet uit het bewijsmateriaal blijkt rekening houdend met de in lid 3 bedoelde elementen.

(e) de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver hetzij voor de financiering van de inschrijving zelf, hetzij voor de financiering van de met de inschrijving verband houdende diensten, leveringen of werken;

Aanbestedende diensten wijzen de inschrijving af wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan verplichtingen gelden uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

(e bis) het gebruik van onderaannemers die hun verplichtingen op grond van de sociale, arbeids- of milieuwetgeving of de voorschriften inzake staatssteun, zoals uiteengezet onder d) en e), niet nakomen.

5. Wanneer een aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat de inschrijver overheidssteun heeft gekregen, kan de inschrijving alleen op die grond worden afgewezen na overleg met de inschrijver wanneer deze niet binnen een door de aanbestedende dienst gestelde toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken steun verenigbaar met de interne markt is in de zin van artikel 107 van het Verdrag. Wanneer de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

5. De aanbestedende dienst controleert de verstrekte informatie in overleg met de inschrijver. Hij wijst de inschrijving af wanneer het lage niveau van de aangerekende prijzen of kosten niet uit het bewijsmateriaal blijkt rekening houdend met de in lid 3 bedoelde elementen.

6. De lidstaten stellen overeenkomstig artikel 88 andere lidstaten desgevraagd informatie ter beschikking over de bewijzen en stukken die met betrekking tot de in lid 3 bedoelde gegevens worden overgelegd.

Aanbestedende diensten wijzen de inschrijving af wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan verplichtingen gelden uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

 

6. Wanneer een aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat de inschrijver overheidssteun heeft gekregen, kan de inschrijving alleen op die grond worden afgewezen na overleg met de inschrijver wanneer deze niet binnen een door de aanbestedende dienst gestelde toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken steun verenigbaar met de interne markt is in de zin van artikel 107 van het Verdrag. Wanneer de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij de Commissie daarvan in kennis.

 

7. De lidstaten stellen overeenkomstig artikel 88 andere lidstaten desgevraagd informatie ter beschikking over de bewijzen en stukken die met betrekking tot de in lid 3 bedoelde gegevens worden overgelegd.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 69 bis

 

Deze richtlijn moet in overeenstemming zijn met de verordening over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen (COM(2012)0124 - 2012/0060 (COD)) en met de in de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 2004/17/EG genoemde voorwaarden, op grond waarvan inschrijvingen die betrekking hebben op producten uit derde landen waarmee de Europese Unie een multilaterale noch bilaterale overeenkomst heeft gesloten die ondernemingen uit de Europese Unie een vergelijkbare en effectieve toegang tot de markten van die derde landen waarborgt, kunnen worden afgewezen.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 71 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De onderaannemer moet, ongeacht zijn land van herkomst, sociale, arbeids- en milieunormen in acht nemen en mag geen staatssteun ontvangen die tot een zo lage inschrijvingsprijs kan leiden dat een eerlijke mededinging wordt belemmerd.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 83 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat er toezicht wordt gehouden op de toepassing van de aanbestedingsregels, met inbegrip van de uitvoering van door de Unie medegefinancierde projecten, met het oog op het opsporen van bedreigingen voor de financiële belangen van de Unie. Dit toezicht wordt gebruikt om mogelijke gevallen van aanbestedingsfraude, corruptie, belangenconflicten en andere ernstige onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en op passende wijze te melden.

 

Wanneer de toezichtinstanties of ‑structuren specifieke schendingen of systeemgebonden problemen constateren, zijn zij bevoegd deze problemen voor te leggen aan nationale auditinstanties, rechtbanken of tribunalen of andere passende instanties of structuren, zoals de ombudsman, nationale parlementen of commissies daarvan.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in de artikelen, 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 en 86 bedoelde delegatie van bevoegdheden aan de Commissie geschiedt voor onbepaalde tijd vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn].

2. De in de artikelen, 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 en 86 bedoelde delegatie van bevoegdheden aan de Commissie geschiedt voor een periode van vijf jaar vanaf [de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De delegatie wordt stilzwijgend verlengd met perioden van eenzelfde duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van elke periode verzet tegen een dergelijke verlenging.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 89 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een krachtens dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

5. Een krachtens dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met vier maanden verlengd.

Motivering

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

BIJLAGE XI

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- Verdrag nr. 94 betreffende bepalingen ter regeling van arbeidsvoorwaarden. (overheidscontracten).

PROCEDURE

Titel

Plaatsing van overheidsopdrachten

Document- en procedurenummers

COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

17.1.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Gianluca Susta

25.1.2012

Behandeling in de commissie

25.4.2012

11.7.2012

 

 

Datum goedkeuring

18.9.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

5

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (3.10.2012)

voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake overheidsopdrachten

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

Rapporteur voor advies: Birgit Sippel

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een Richtlijn inzake openbare aanbesteding speelt in het kader van de strategie "Europa 2020" voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020) een beslissende rol. De openbare aanbesteding moet een hoog werkgelegenheidsniveau sterker bevorderen, evenals andere doelen helpen te bereiken, vooral op het gebied van milieu- en sociaal beleid.

De Commissie wil met het voorstel in de eerste plaats de "verhoging van de efficiëntie van de publieke uitgaven […] in de zin van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding" bereiken, aan de andere kant wil ze de mogelijkheid creëren om de "openbare aanbesteding beter ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen te gebruiken, bv. op het gebied van milieubescherming, [...] werkgelegenheid en sociale integratie en garantie van de beste bepalingen voor het tot stand brengen van hoogwaardige sociale dienstverlening". Deze benadering is verheugend. De voorstellen van de Commissie gaan evenwel niet ver genoeg en blijven al te vrijblijvend, zeker wat sociale duurzaamheid betreft.

In de Europese Unie besteedt de regering ongeveer 18% van het bbp aan openbare leverings-, bouw- en dienstverleningsopdrachten, dat wil zeggen dat de hervorming van de voorschriften van aanbestedingen een cruciale hefboom voor meer duurzaamheid in de gemeenschap is. Daar het om publieke gelden gaat is de verantwoordelijkheid zeer groot, om dit geld niet voor kortetermijnsdoelen uit te geven, maar als een langetermijnsinvestering in de gemeenschap te beschouwen. In dat opzicht staan de autoriteiten dus extra onder druk.

Om dit doel te bereiken is een brede aanpak nodig. De volgende punten zijn daarbij zeer belangrijk:

– Het criterium van de voordeligste kosten moet, zonder dat er iets in de plaats komt, geschrapt worden. Het criterium van het "economische voordeligste aanbod" biedt voldoende flexibiliteit om ook de prijs van een aanbod daarin te betrekken. Om duidelijk te maken wat met het "economisch voordeligste aanbod" bedoeld wordt, moet dit het "economisch voordeligste en meest duurzame" aanbod heten (MEAST).

– De geldende werk- en sociale normen zouden niet enkel in de overwegingen aangesneden moeten worden, maar ook in de artikelen. Alle voorschriften die in de werkplaats van toepassing zijn en door internationale overeenkomsten en Europese voorschriften, maar ook door nationale wetgeving, vonnissen of cao's vastgelegd zijn, moeten toegepast worden - ook in grensoverschrijdende situaties.

Daarnaast moet de opdrachtgever ook de mogelijkheid hebben, andere vormen van sociale criteria in de technische specificaties en/of gunningscriteria te integreren, bijv. de creatie van arbeidsvoorwaarden voor benadeelde groepen, gelijkstelling, toegang tot opleidingsmaatregelen of eerlijke handel. Al bij aanvang van de procedure moet bepaald kunnen worden of de bieder ook aan deze criteria kan voldoen. Ook externe sociale kosten met betrekking tot de inhoud van de opdracht zouden daartoe moeten behoren.

-  Bij de zeer voordelige aanboden moeten de criteria verscherpt worden, want het is volkomen voldoende wanneer een aanbod ofwel 25% voordeliger dan het gemiddelde van de ingediende aanboden, of 10% voordeliger als het daarna voordeligste aanbod is, om zo voordelig te zijn dat bepaalde elementen nader verklaard zouden moeten worden.

– De voorschriften inzake onderaanbesteding van het voorstel van de Commissie gaan niet ver genoeg. De bieder moet in zijn aanbod niet enkel op de vraag van zijn onderaannemer ingaan, maar deze ook benoemen en identificeerbaar maken, door hun contactgegevens en wettelijke vertegenwoordiger te vermelden. Bovendien moeten de hoofdaannemers en alle tussenliggende onderaannemers in geval van het niet nakomen van voorschriften inzake sociaal en arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid op de werkplaats en arbeidsvoorwaarden aansprakelijk gesteld kunnen worden.

– Het nieuwe kapitaal voor sociale dienstverlening moet een betere bescherming van de kwaliteit van persoonsgebonden dienstverlening mogelijk maken. Daarvoor moet het verplicht zijn rekening te houden met bepaalde kwaliteitscriteria. De aanbesteding van openbare opdrachten mag bovendien in geen geval enkel op grond van de voordeligste prijs gebeuren. Bovendien is het noodzakelijk het hoofdstuk over de voorschriften voor uitsluitingscriteria, onderaanbestedingen en het respect voor de op de arbeidsplaats geldende arbeids- en sociale normen te vervolledigen.

– Voor de correcte omzetting is het belangrijk hoofdstuk IV inzake governance te vervolledigen. Zo zouden aannemers, bij wie aanzienlijke en aanhoudende tekorten bij de uitvoering van de opdracht vastgesteld worden, in een register opgenomen moeten worden, dat voor overheidsaannemers toegankelijk moet zijn en als uitsluitingsreden moet gelden. Het toezicht op de toepassing van de voorschriften inzake aanbesteding, vooral van de in de arbeidsomgeving geldende werk- en sociale normen, moet eveneens door de publieke Raad van Toezicht gewaarborgd worden.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming de volgende amendementen op te nemen in haar verslag:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Wanneer door of namens overheden van de lidstaten overheidsopdrachten worden gegund, moeten de beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geëerbiedigd, met name het vrije verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. Voor overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaald drempelbedrag moeten echter bepalingen worden opgesteld die nationale procedures voor aanbestedingen coördineren om te waarborgen dat deze beginselen in de praktijk worden geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten wordt opengesteld voor mededinging.

(1) Wanneer door of namens overheden van de lidstaten overheidsopdrachten worden gegund, moeten de beginselen van de Verdragen worden geëerbiedigd, met name het vrije verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, niet-discriminatie, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie en de verdeling van bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 14, lid 1, VWEU en Protocol nr. 26. De Europese richtlijn overheidsopdrachten moet de ruime beslissingsbevoegdheid waar overheidsdiensten bij het uitvoeren van hun openbaredienstverleningstaken over beschikken, eerbiedigen. Voor overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaald drempelbedrag moeten echter bepalingen worden opgesteld die nationale procedures voor aanbestedingen coördineren om te waarborgen dat deze beginselen in de praktijk worden geëerbiedigd en dat overheidsopdrachten wordt opengesteld voor mededinging.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen, in het bijzonder door de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen. Er is ook behoefte aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(2) Overheidsopdrachten spelen in de Europa 2020-strategie een belangrijke rol en zijn een van de marktinstrumenten die kunnen worden ingezet om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken en tegelijkertijd overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Met het oog daarop moeten de bestaande aanbestedingsregels die zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden herzien en gemoderniseerd om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, innovatie, sociale integratie en andere gemeenschappelijke maatschappelijke doelen, om dientengevolge de efficiëntie van de overheidsuitbestedingen te verhogen en de beste prijs-kwaliteitverhouding te garanderen, in het bijzonder door de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan overheidsopdrachten te bevorderen, en om aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken ter ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen ten einde nieuwe duurzame banen te creëren. Er is ook behoefte aan een vereenvoudiging van de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten, in het bijzonder ten aanzien van de methode die gebruikt wordt om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken die zouden moeten worden opgenomen in het beleid inzake overheidsopdrachten en aan verduidelijking van de basisbegrippen en -concepten om de rechtszekerheid te verhogen en om rekening te houden met een aantal aspecten van de desbetreffende vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze richtlijn vormt uitsluitend wetgeving die bepaalt op welke wijze moet worden aanbesteed.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten eisen inzake milieubescherming worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen, met de verzekering dat zij voor hun opdrachten tegelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen.

(5) Overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten eisen inzake milieubescherming en sociale overwegingen worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. In deze richtlijn wordt aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen en hoe zij hun beslissingsbevoegdheid kunnen aanwenden om technische specificaties en toewijzingscriteria vast te stellen ten einde duurzame overheidsopdrachten te realiseren, met de verzekering dat er een verband is met het voorwerp van de opdracht en zij voor hun opdrachten tegelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen verkrijgen. Ingevolge artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet er rekening gehouden worden met de eisen in verband met de waarborging van een adequate sociale bescherming en de bestrijding van sociale uitsluiting bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en optreden van de Unie, in het bijzonder om een hoog niveau van werkgelegenheid te bevorderen. In deze richtlijn wordt ook aangegeven hoe de aanbestedende diensten aan de bevordering van sociale criteria en de verbetering van de rechten van werknemers kunnen bijdragen en daarbij kunnen waarborgen de beste sociale kwaliteit voor hun contracten te krijgen door het aanmoedigen van duurzame overheidsopdrachten, eerbiediging van alle sociale criteria in alle stadia van het aanbestedingsproces en eerbiediging van de verplichtingen op het gebied van sociale en arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden en milieurecht uit hoofde van wetgeving van de Unie en/of nationale wetgeving en/of collectieve overeenkomsten op het terrein van sociale bepalingen of bepalingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsomstandigheden of milieuwetgeving, dan wel van de internationale sociale bepalingen en bepalingen ter bescherming van het milieu zoals opgenomen in bijlage XI, die van kracht zijn in de lidstaat, de regio of de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd of de diensten moeten worden verricht.

Motivering

De verwijzing naar de horizontale sociale clausule, een nieuwigheid in het Verdrag van Lissabon, is essentieel voor duurzame overheidsopdrachten en voor het omvatten van horizontale sociale criteria doorheen de hele aanbestedingsprocedure.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Deze richtlijn mag lidstaten niet verhinderen te voldoen aan IAO-Verdrag nr. 94 inzake arbeidsclausules bij openbare aanbestedingen en moedigt de opname van arbeidsclausules in openbare aanbestedingen aan;

Motivering

IAO-Verdrag nr. 94 voorziet erin dat openbare contracten arbeidsclausules moeten omvatten die gelijke behandeling voorzien voor lokale werkers. Lidstaten die dit verdrag hebben geratificeerd mogen er niet van worden weerhouden de bepalingen daarvan te eerbiedigen. Deze verduidelijking is vooral belangrijk in de context van de uitspraak van het Hof van justitie in de zaak C-346/06 (Rüffert).

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Andere categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaan dan met name om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Daarom moet een specifieke regeling worden ingevoerd voor opdrachten voor deze diensten, met een hogere drempel van 500 000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context en het gevoelige karakter van deze diensten moeten de lidstaten een grote vrijheid krijgen om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet.

(11) Andere categorieën van diensten hebben vanwege hun aard nog steeds een beperkte grensoverschrijdende dimensie. Het gaan dan met name om diensten aan personen zoals sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs. Deze diensten worden verstrekt binnen een bijzondere context die sterk varieert naargelang van de lidstaten, hetgeen te wijten is aan verschillende culturele tradities. Deze zijn van nature moeilijk te verenigen met de regels van de interne markt voor overheidsopdrachten. Daarom zouden overheden de voorkeur moeten geven aan andere manieren om deze diensten te verlenen en moeten ze een hoge kwaliteit verzekeren van de verleende sociale diensten indien ze desondanks besluiten de procedures voor overheidsopdrachten toe te passen.

Met het oog op een hogere kwaliteit van die diensten moet in opdrachten een specifieke regeling worden ingevoerd met een hogere drempel van 500 000 euro. Tenzij concrete aanwijzingen van het tegendeel bestaan, zoals financiering van grensoverschrijdende projecten door de Unie, zullen aanbieders uit andere lidstaten over het algemeen weinig belangstelling hebben voor diensten aan personen met een waarde onder deze drempel. Opdrachten voor diensten aan personen die deze drempel overschrijden, moeten over heel de Unie transparant verlopen. Wegens het belang van de culturele context, het gevoelige karakter van deze diensten, het subsidiariteitsbeginsel, Protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang, artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 36 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, hebben de lidstaten een grote vrijheid om de keuze van de dienstverrichters te organiseren zoals zij dat het meest passend achten, zo goed mogelijk toegesneden op de behoeften van de gebruikers en rekening houdend met de verschillen in behoeften en voorkeuren die voortkomen uit verschillende geografische, sociale of culturele situaties, en ten einde de universele toegankelijkheid, de continuïteit en de beschikbaarheid van de diensten in alle gebieden van de Unie te waarborgen. In de voorschriften van deze richtlijn wordt rekening gehouden met die noodzaak en wordt alleen de naleving van de basisbeginselen van transparantie en gelijke behandeling verplicht gesteld, en er wordt voor gezorgd dat aanbestedende diensten voor de keuze van dienstverrichters specifieke kwaliteitscriteria kunnen toepassen zoals vastgesteld in het facultatieve Europees kwaliteitskader voor sociale diensten van het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie die ten doel hebben een hoog niveau van kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en volledigheid van de diensten, de specifieke behoeften van verschillende categorieën gebruikers, waaronder groepen die zich in een benadeelde of kwetsbare positie bevinden, tevredenheid en sociale integratie van de gebruikers, de betrokkenheid en inspraak van de gebruikers en, indien van toepassing, de innovatie te verzekeren. Met criteria die verband houden met de sociale en arbeidsvoorwaarden, de gezondheid en veiligheid van de werknemers, de sociale zekerheid en de arbeidsomstandigheden moet in het bijzonder rekening worden gehouden. Lidstaten en/of aanbestedende diensten blijven vrij om deze diensten zelf te verrichten, met inbegrip van verticale "interne" verrichting of horizontale intercommunale (openbaar-openbaar) samenwerking, of om sociale diensten zo te organiseren dat er geen sprake is van gunning van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door deze diensten alleen te financieren of door licenties of machtigingen te verlenen aan alle ondernemers die beantwoorden aan de vooraf door de aanbestedende dienst vastgestelde voorwaarden, zonder beperkingen of quota, op voorwaarde dat dit systeem met voldoende publiciteit gepaard gaat en aan het transparantiebeginsel en het discriminatieverbod voldoet. Volgens de jurisprudentie van het Hof, in het bijzonder de uitspraak in zaak C-70/95 (Sodemare), kan het aanbestedende diensten toegestaan worden om contracten te reserveren voor non-profitorganisaties, indien een dergelijke beperking wordt voorzien door nationale wetgeving die verenigbaar is met Europese wetgeving, indien het noodzakelijk en proportioneel is om bepaalde sociale doelstellingen van het nationale sociale stelsel te behalen.

Motivering

De eerbiediging van de basisbeginselen die een hoge kwaliteit van sociale diensten waarborgen, moet een bindend gegeven zijn. Het feit dat lidstaten naar eigen goeddunken kunnen kiezen hoe diensten van algemeen belang verricht worden moet de nadruk krijgen. Het moet duidelijk zijn dat andere manieren om die diensten te verrichten waar geen aanbestedingsprocedures aan te pas komen (d.w.z. interne verrichting of horizontale intercommunale samenwerking, dan wel specifiek nationale systemen als het Duitse 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' ook bestaan en conform de EU-wetgeving zijn. De verwijzing naar de uitspraak van het Hof in zaak C-70/95 (Sodemare)om contracten voor non-profitorganisaties.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Elektronische informatie- en communicatiemiddelen kunnen de bekendmaking van opdrachten in aanzienlijke mate vereenvoudigen en de efficiëntie en transparantie van aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit zou de standaardvorm moeten worden voor mededeling en uitwisseling van informatie in aanbestedingsprocedures. Door het gebruik van elektronische middelen wordt ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij gebruik van elektronische middelen de minimumtermijnen te worden verkort, op voorwaarde echter dat deze verenigbaar zijn met de specifieke verzendingsmethoden die in de Unie worden toegepast. Bovendien kunnen elektronische informatie- en communicatiemiddelen met passende functionaliteiten de aanbestedende diensten helpen fouten die zich tijdens de aanbestedingsprocedure voordoen, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

(19) Elektronische informatie- en communicatiemiddelen kunnen de bekendmaking van opdrachten in aanzienlijke mate vereenvoudigen, administratieve lasten zoals transactiekosten voor met name mkb-bedrijven terugdringen en de efficiëntie en transparantie van aanbestedingsprocedures verbeteren. Dit zou de standaardvorm moeten worden voor mededeling en uitwisseling van informatie in aanbestedingsprocedures. Door het gebruik van elektronische middelen wordt ook tijd bespaard. Bijgevolg dienen bij gebruik van elektronische middelen de minimumtermijnen te worden verkort, op voorwaarde echter dat deze verenigbaar zijn met de specifieke verzendingsmethoden die in de Unie worden toegepast. Bovendien kunnen elektronische informatie- en communicatiemiddelen met passende functionaliteiten de aanbestedende diensten helpen fouten die zich tijdens de aanbestedingsprocedure voordoen, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis) De lidstaten moeten gestimuleerd worden om dienstencheques te gebruiken, een nieuw effectief instrument voor het regelen van overheidsdiensten.

 

Onder een "systeem van dienstencheques" wordt verstaan een systeem waarbij een aanbestedende dienst een dienstencheque verstrekt aan een klant, die daarmee een dienst kan aankopen bij een dienstverlener die door de aanbestedende dienst in het systeem van dienstencheques is opgenomen. De aanbestedende dienst betaalt de waarde van de dienstencheque aan de dienstverlener.

 

Dit systeem komt kmo's ten goede, omdat het zeer eenvoudig is om aan het systeem deel te nemen. Met dienstencheques hebben de burgers de vrijheid om te kiezen uit verschillende dienstverleners. Ook de aanbestedende dienst profiteert van de dienstencheques, omdat dit systeem veel eenvoudiger op te zetten is dan een traditionele openbare aanbesteding.

 

Het systeem van dienstencheques valt niet onder de Europese regeling voor aanbestedingen of onder onderhavige richtlijn.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) De technische specificaties die door de aanbestedende diensten worden opgesteld, moeten ervoor zorgen dat overheidsopdrachten voor mededinging voor mededinging worden opengesteld. Daarom moet het mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van technische oplossingen tot uiting komt, zodat er een voldoende hoog niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg moeten de technische specificaties op zodanige wijze worden opgesteld dat een kunstmatige beperking van de concurrentie wordt vermeden door het invoeren van voorschriften die een specifieke ondernemer bevoordelen, wanneer deze voorschriften geënt zijn op de basiskenmerken van leveringen, diensten of werken zoals deze gewoonlijk door de betrokken ondernemer worden aangeboden. Door de technische specificaties op te stellen in termen van functionele prestaties en eisen kan in het algemeen aan deze doelstelling worden voldaan en wordt innovatie in de hand gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese norm, of bij gebreke daarvan naar een nationale norm, moeten inschrijvingen op basis van andere gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de voorschriften van de aanbestedende diensten, door de aanbestedende diensten in overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht worden bewijsmiddelen aan te voeren die door derden gecontroleerd zijn; andere passende bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant, kunnen echter ook worden aanvaard wanneer de betrokken ondernemer geen toegang heeft tot deze certificaten of testverslagen, of deze niet binnen de geldende termijnen kan verkrijgen.

(27) De technische specificaties die door de aanbestedende diensten worden opgesteld, moeten ervoor zorgen dat overheidsopdrachten voor mededinging voor mededinging worden opengesteld. Daarom moet het mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van technische oplossingen tot uiting komt, zodat er een voldoende hoog niveau van concurrentie ontstaat. Bijgevolg moeten de technische specificaties op zodanige wijze worden opgesteld en toegepast conform de beginselen transparantie en niet-discriminatie dat een kunstmatige beperking van de concurrentie wordt vermeden door het invoeren van voorschriften die een specifieke ondernemer bevoordelen, wanneer deze voorschriften geënt zijn op de basiskenmerken van leveringen, diensten of werken zoals deze gewoonlijk door de betrokken ondernemer worden aangeboden. Door de technische specificaties op te stellen in termen van functionele prestaties en eisen kan in het algemeen aan deze doelstelling worden voldaan en wordt innovatie in de hand gewerkt. Bij verwijzing naar een Europese norm, of bij gebreke daarvan naar een nationale norm, moeten inschrijvingen op basis van andere gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de voorschriften van de aanbestedende diensten, door de aanbestedende diensten in overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, kunnen inschrijvers verplicht worden bewijsmiddelen aan te voeren die door derden gecontroleerd zijn; andere passende bewijsmiddelen, zoals een technisch dossier van de fabrikant, kunnen echter ook worden aanvaard wanneer de betrokken ondernemer geen toegang heeft tot deze certificaten of testverslagen, of deze niet binnen de geldende termijnen kan verkrijgen.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken wensen aan te kopen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keuren, zoals het Europese milieukeur, (pluri-)nationale milieukeuren of andere keuren, op voorwaarde dat de voorschriften voor de keur verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de beschrijving van het product en wijze van aanbieding, waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, met gebruik van een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs en milieuorganisaties kunnen deelnemen, en dat de keur toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

(28) Aanbestedende diensten die werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken wensen aan te kopen, moeten daarvoor kunnen verwijzen naar specifieke keuren, zoals het Europese milieukeur, (pluri-)nationale milieukeuren of andere keuren, op voorwaarde dat de voorschriften voor de keur verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de beschrijving van het product en wijze van aanbieding, waaronder verpakkingsvereisten. Voorts is het belangrijk dat deze voorschriften worden omschreven en vastgesteld op basis van objectief controleerbare criteria, met gebruik van een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, consumenten, fabrikanten, distributeurs, maatschappelijke organisaties en milieuorganisaties kunnen deelnemen, en dat de keur toegankelijk en beschikbaar is voor alle betrokken partijen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis) Enerzijds dient erop gewezen te worden dat het personeel van aanbestedende diensten en individuele instanties goed moet worden opgeleid en anderzijds dat bij wijze van langetermijnstrategie in de aanbestedingsvoorwaarden ook de vaardigheids- en opleidingseisen moeten worden gespecificeerd; er dient echter ook op gewezen te worden dat deze componenten wel concreet verband moeten houden met het voorwerp van de opdracht, dat zij daartoe in een juiste verhouding moeten staan en economisch voordeel moeten opleveren.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis) Het creëren van banen is sterk afhankelijk van kleine en middelgrote ondernemingen. Kmo's zijn er in geslaagd zelfs in tijden van economische crisis nieuwe, duurzame werkgelegenheid te creëren. Aangezien overheidsdiensten ongeveer 18% van het bbp aan overheidsopdrachten besteden, heeft deze wettelijke regeling grote invloed op het vermogen van kmo's om nieuwe banen te blijven creëren. Dientengevolge moeten kmo's een zo goed mogelijke toegang tot overheidsopdrachten krijgen, zowel boven als onder de in deze richtlijn vastgestelde drempels. De lidstaten en de aanbestedende diensten moeten sterk gestimuleerd worden om, in aanvulling op de instrumenten die specifiek bedoeld zijn om kmo's meer bij de markt voor overheidsopdrachten te betrekken, kmo-vriendelijke strategieën inzake overheidsopdrachten te creëren. Het werkdocument van de diensten van de Commissie "European code of best practices facilitating access by SMEs to public procurement contracts" (Europese gedragscode ter bevordering van de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten), SEC(2008)2193, heeft als doel lidstaten te helpen bij het opstellen van nationale strategieën, programma's en actieplannen ten einde de deelneming van kmo's aan deze markten te verbeteren. Doeltreffend beleid inzake overheidsopdrachten moet coherent zijn. De nationale, regionale en lokale overheden moeten de in de richtlijn vastgelegde regels strikt naleven, anderzijds blijft het uiterst belangrijk om algemene beleidsmaatregelen ten uitvoer te leggen waarmee de toegang van kmo's tot de markten voor overheidsopdrachten wordt verbeterd, vooral gelet op het creëren van banen.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens schending van milieu- of sociale verplichtingen, inclusief regels over toegankelijkheid voor gehandicapte personen of andere vormen van ernstige beroepsfouten zoals schendingen van mededingingsregels of intellectuele-eigendomsrechten.

(34) Overheidsopdrachten mogen niet worden gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Unie of het witwassen van geld. Niet-betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet eveneens worden bestraft met verplichte uitsluiting op het niveau van de Unie. Voorts moet aan aanbestedende diensten de mogelijkheid worden gelaten gegadigden of inschrijvers uit te sluiten wegens schending van milieu-, werk- of sociale verplichtingen, inclusief regels over arbeidsomstandigheden, collectieve overeenkomsten en toegankelijkheid voor gehandicapte personen, veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats of andere vormen van ernstige beroepsfouten zoals schendingen van mededingingsregels of intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten als gunningscriteria de "economisch meest voordelige inschrijving" of de "laagste prijs" kunnen toepassen, waarbij het hun in het laatste geval vrij staat passende kwaliteitsnormen vast te stellen door gebruik te maken van technische specificaties of voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

(37) De gunning van opdrachten dient te geschieden op basis van objectieve criteria die ervoor zorgen dat het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie, gelijke behandeling, de juiste kosten/kwaliteitseffectiviteit en een consciëntieuze toepassing van de sociale normen in acht worden genomen. Deze criteria moeten waarborgen dat inschrijvingen in een situatie van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, ook wanneer de aanbestedende diensten werken, leveringen of diensten van hoge kwaliteit verlangen die optimaal aansluiten op hun behoeften, bijvoorbeeld in het geval waarin de gekozen gunningscriteria factoren inhouden die verbonden zijn met het productieproces. Derhalve moeten aanbestedende diensten, naast het criterium van ten minste de naleving van de nationale, Europese en internationale sociale normen, als gunningscriteria uitgaan van de "economisch meest voordelige inschrijving" of de "laagste prijs". Het staat de aanbestedende diensten ook vrij passende kwaliteitsnormen vast te stellen door gebruik te maken van technische specificaties of voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Wanneer aanbestedende diensten besluiten de opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen, moeten zij bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

(38) Wanneer aanbestedende diensten besluiten de opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijving te gunnen, moeten zij bepalen op basis van welke gunningscriteria zij inschrijvingen zullen beoordelen om uit te maken welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding, economische en sociale stabiliteit biedt. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht, aangezien het prestatieniveau van iedere inschrijving aan de hand hiervan kan worden beoordeeld in verhouding tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties, en de prijs-kwaliteitverhouding van iedere inschrijving kan worden ingeschat. De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst bovendien geen onbeperkte vrijheid verlenen en moeten ervoor zorgen dat daadwerkelijke mededinging mogelijk blijft, en moeten dus vergezeld gaan van voorschriften op basis waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Voorts moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen in technische specificaties en gunningscriteria te verwijzen naar een specifiek productieproces, een specifieke wijze van dienstverrichting, of een specifiek proces voor elke andere fase in de levenscyclus van een product of dienst, op voorwaarde dat deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders eveneens de mogelijkheid aangrijpen om in het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving te letten op kenmerken die verband houden met de arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks aan de betrokken productieprocessen of leveringen deelnemende personen. Deze kenmerken kunnen alleen slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. Zij dienen te worden toegepast in overeenstemming met Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wel op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als gunningscriterium kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving.

(41) Voorts moeten aanbestedende diensten de mogelijkheid krijgen in technische specificaties en gunningscriteria te verwijzen naar een specifiek productieproces, met inbegrip van bij voorbeeld maatschappelijke en milieuaspecten, een specifieke wijze van dienstverrichting, of een specifiek proces voor elke andere fase in de levenscyclus van een product of dienst, op voorwaarde dat deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. De voorwaarde van een verband met het onderwerp mag ruim geïnterpreteerd worden. Om maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten beter in aanmerking te nemen, kunnen aanbesteders dienovereenkomstig eveneens de mogelijkheid aangrijpen om in de technische specificaties en de gunningcriteria te letten op kenmerken die verband houden met de arbeidsomstandigheden van de rechtstreeks aan de betrokken productieprocessen of leveringen deelnemende personen. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld slaan op het beschermen van de gezondheid van het bij de productie betrokken personeel, genderevenwicht, toegang tot beroepsopleiding ter plaatse, betrokkenheid en raadpleging van gebruikers, mensenrechten, ethisch verantwoorde handel of op het bevorderen van de sociale integratie van achtergestelde personen of personen van kwetsbare categorieën tussen de werknemers die de opdracht uitvoeren, inclusief de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dergelijke gunningscriteria met die kenmerken moeten in elk geval beperkt blijven tot die kenmerken welke een onmiddellijke weerslag hebben op de personeelsleden in hun werkomgeving. De criteria dienen te worden toegepast op zodanige wijze dat er geen sprake is van directe of indirecte discriminatie ten aanzien van ondernemers uit andere lidstaten of uit derde landen die partij zijn bij de overeenkomst of bij de vrijhandelsakkoorden waarbij de Unie partij is. Voor aanbestedingen van diensten en aanbestedingen die betrekking hebben op het ontwerpen van werken, moeten aanbestedende diensten de organisatie, kwalificatie en ervaring van het bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel als technische specificaties of gunningscriteria kunnen gebruiken, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit en de duurzaamheid van de uitvoering van de opdracht en bijgevolg de economische waarde van de inschrijving.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar indien zij niet direct of indirect discriminerend zijn, indien zij verband houden met het voorwerp van de opdracht en indien zij worden vermeld in de aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, of in de documenten van de aanbesteding. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu of het welzijn van dieren te beschermen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verplichting om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werkzoekenden aan te werven of in opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om de voorschriften van de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in acht te nemen zelfs indien deze verdragen niet in het nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voorgeschreven aantal achtergestelde personen aan te werven.

(43) Uitvoeringsvoorwaarden van een opdracht zijn met de richtlijn verenigbaar indien zij niet direct of indirect discriminerend zijn, indien zij rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de opdracht en indien zij worden vermeld in de aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, of in de documenten van de aanbesteding. Zij kunnen met name ten doel hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het milieu of het welzijn van dieren te beschermen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de verplichting om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werkzoekenden, werkloze jongeren, personen met een handicap en vrouwen aan te werven of in opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om de voorschriften van de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in acht te nemen en daarbij het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen, zelfs indien deze verdragen niet in het nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voorgeschreven aantal achtergestelde personen aan te werven.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(44 bis) De bepalingen in de richtlijn moeten de verschillende arbeidsmarktmodellen van de lidstaten eerbiedigen, waaronder de arbeidsmarktmodellen waarvoor collectieve overeenkomsten gelden.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(44 ter) De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben contractclausules toe te passen met bepalingen inzake de naleving van collectieve overeenkomsten, als dit in de oproep tot mededinging of de specificaties wordt genoemd, zodat het grondbeginsel van transparantie wordt geëerbiedigd.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Overeenkomstig de beginselen van gelijke behandeling en transparantie mag de begunstigde inschrijver niet door een andere ondernemer worden vervangen zonder de opdracht opnieuw voor concurrentie open te stellen. Het is echter mogelijk dat de begunstigde inschrijver in de loop van de uitvoering van de opdracht bepaalde structurele veranderingen ondergaat, bijvoorbeeld door zuiver interne reorganisaties, fusies en overnames of insolventie. Dergelijke structurele veranderingen hoeven niet automatisch te leiden tot nieuwe gunningsprocedures voor alle opdrachten die door deze ondernemer worden uitgevoerd.

(47) Overeenkomstig de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie mag de begunstigde inschrijver niet door een andere ondernemer worden vervangen zonder de opdracht opnieuw voor concurrentie open te stellen. Het is echter mogelijk dat de begunstigde inschrijver in de loop van de uitvoering van de opdracht bepaalde structurele veranderingen ondergaat, bijvoorbeeld door zuiver interne reorganisaties, fusies en overnames of insolventie. Dergelijke structurele veranderingen hoeven niet automatisch te leiden tot nieuwe gunningsprocedures voor alle opdrachten die door deze ondernemer worden uitgevoerd.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van overheidsinstanties op alle niveaus om te beslissen of, hoe en in welke mate zij taken van openbaar belang zelf wensen uit te voeren. Overheidsinstanties mogen taken van openbaar belang uitvoeren met hun eigen middelen, zonder dat zij verplicht zijn om een beroep te doen op externe marktdeelnemers. Zij kunnen ervoor kiezen om die taken uit te voeren in samenwerking met andere overheidsinstanties.

Motivering

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat de lidstaten mogen besluiten of, in welke mate en hoe zij taken van openbaar belang wensen uit te voeren. Deze vrijheid is in het Verdrag van Lissabon opgenomen in artikel 4, lid 2, VEU, waarin het recht op regionaal en lokaal zelfbestuur is vastgelegd. Protocol nr. 26 inzake diensten van algemeen belang en artikel 14 VWEU versterken de nationale en lokale bevoegdheden voor het verrichten, doen verrichten en organiseren van diensten van algemeen economisch belang.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

22. onder "levenscyclus" wordt verstaan alle opeenvolgende en/of onderling verbonden stadia, waaronder productie, vervoer, gebruik en onderhoud, in het bestaan van een product, werk of aanbieding van een dienst, gaande van de verkrijging van de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en de afhandeling;

22. onder "levenscyclus" wordt verstaan alle opeenvolgende en/of onderling verbonden stadia, waaronder productie, vervoer, installatie, gebruik en onderhoud, in het bestaan van een product, werk of aanbieding van een dienst, gaande van de verkrijging van de grondstof of de opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en de afhandeling;

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling;

(c) betreffende arbitrage- en bemiddelingsdiensten, met inbegrip van geschillenregelingsdiensten;

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een opdracht die door een aanbestedende dienst wordt gegund aan een andere rechtspersoon, valt buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1. Een opdracht die door een aanbestedende dienst wordt gegund aan een andere rechtspersoon, valt buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

(a) de aanbestedende dienst oefent op de betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten;

(a) de aanbestedende dienst oefent op de betrokken rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten;

(b) ten minste 90% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

(c) er is geen privé-deelneming in de gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privé-deelneming in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van bij wet vastgelegde vormen van privé-deelneming.

Een aanbestedende dienst wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op zijn eigen diensten uit te oefenen in de zin van de eerste alinea, onder a), wanneer hij zowel op strategische doelstellingen als belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.

Een aanbestedende dienst wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op zijn eigen diensten uit te oefenen in de zin van de eerste alinea, onder a), wanneer hij zowel op strategische doelstellingen als belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde entiteit die een aanbestedende dienst is, een opdracht gunt aan haar controlerende entiteit of aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen privé-deelneming is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund.

2. Lid 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde entiteit die een aanbestedende dienst is, een opdracht gunt aan haar controlerende entiteit of entiteiten of aan een andere rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende dienst wordt gecontroleerd, mits er geen privé-deelneming is in de rechtspersoon aan wie de overheidsopdracht wordt gegund, met uitzondering van bij wet vastgelegde vormen van privé-deelneming.

3. Een aanbestedende dienst die geen toezicht over een rechtspersoon uitoefent in de zin van lid 1, kan niettemin zonder de bepalingen van deze richtlijn toe te passen een opdracht gunnen aan een rechtspersoon die hij gezamenlijk met andere aanbestedende diensten controleert, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

3. Een aanbestedende dienst die geen toezicht over een rechtspersoon uitoefent in de zin van lid 1, kan niettemin buiten het toepassingsterrein van deze richtlijn een opdracht gunnen aan een rechtspersoon die hij gezamenlijk met andere aanbestedende diensten controleert, en de rechtspersoon over wie door de aanbestedende dienst of diensten toezicht wordt uitgeoefend, kan goederen en diensten van deze overheidsdiensten afnemen zonder de bepalingen van deze richtlijn toe te passen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de aanbestedende diensten oefenen op de betrokken rechtspersoon gezamenlijk toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

(a) de aanbestedende diensten oefenen op de betrokken rechtspersoon gezamenlijk toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

(b) ten minste 90% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt verricht voor de controlerende aanbestedende diensten of andere rechtspersonen die door dezelfde aanbestedende diensten worden gecontroleerd;

(b) ten minste 80% van de activiteiten van deze rechtspersoon wordt uitgeoefend voor de controlerende aanbestedende dienst of voor andere rechtspersonen die door deze aanbestedende dienst worden gecontroleerd;

(c) er is geen privé-deelneming in de gecontroleerde rechtspersoon.

(c) er is geen privé-deelneming in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van bij wet vastgelegde vormen van privé-deelneming.

Voor de toepassing van punt a) worden aanbestedende diensten geacht gezamenlijk toezicht uit te oefenen over een rechtspersoon wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Voor de toepassing van punt a) worden aanbestedende diensten geacht gezamenlijk toezicht uit te oefenen over een rechtspersoon wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten;

(a) de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende diensten, waarbij een vertegenwoordiger een of meer deelnemende aanbestedende diensten kan vertegenwoordigen;

(b) deze aanbestedende diensten zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen over de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon;

(b) deze aanbestedende diensten zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen over de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon;

(c) de gecontroleerde rechtspersoon streeft geen andere belangen na dan die van de met hem verbonden overheden;

 

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt uit de overheidsopdrachten met de aanbestedende diensten geen andere winst dan een vergoeding van de reële kosten.

(d) de gecontroleerde rechtspersoon haalt uit de overheidsopdrachten met de aanbestedende diensten geen andere winst dan een vergoeding van de reële kosten.

4. Een overeenkomst tussen twee of meer aanbestedende diensten wordt niet geacht een overheidsopdracht te zijn in de zin van artikel 2, lid 6, van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

4. Een overeenkomst tussen twee of meer aanbestedende diensten wordt niet geacht een overheidsopdracht te zijn in de zin van artikel 2, lid 6, van deze richtlijn, en valt dientengevolge buiten de werkingssfeer van deze richtlijn wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

(a) de overeenkomst voorziet in een echte samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende diensten met de bedoeling hun taken van openbaar belang gezamenlijk uit te oefenen, met wederzijdse rechten en verplichtingen voor de partijen;

(a) het partnerschap beoogt de uitvoering van een taak van algemeen belang die op alle betrokken overheden rust;

(b) de overeenkomst berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbare belang;

(b) de overeenkomst berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbare belang;

(c) de deelnemende aanbestedende diensten behalen op de open markt niet meer dan 10% van de omzet uit de activiteiten die relevant zijn in het kader van de overeenkomst;

(c) de deelnemende aanbestedende diensten behalen op de open markt niet meer dan 20% van de omzet uit de activiteiten die relevant zijn in het kader van de overeenkomst;

(d) de overeenkomst houdt geen andere financiële overdrachten tussen de deelnemende aanbestedende diensten in dat die welke betrekking hebben op een vergoeding voor de reële kosten van de werken, leveringen of diensten;

(d) de overeenkomst houdt geen andere financiële overdrachten tussen de deelnemende aanbestedende diensten in dat die welke betrekking hebben op een vergoeding voor de reële kosten van de werken, leveringen of diensten;

(e) in geen van de betrokken aanbestedende diensten is sprake van deelneming van particulieren.

(e) de uitvoering geschiedt uitsluitend door de betrokken overheidsinstanties en in geen van de betrokken aanbestedende diensten is sprake van deelneming van particulieren, met uitzondering van bij wet vastgelegde vormen van privé-deelneming.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde afwezigheid van privé-deelneming wordt gecontroleerd bij de gunning van de opdracht of bij de sluiting van de overeenkomst.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde afwezigheid van actieve privédeelneming wordt gecontroleerd bij de gunning van de opdracht of bij de sluiting van de overeenkomst.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en met 4 voorzien, zijn niet langer van toepassing wanneer een privé-deelneming plaatsvindt, hetgeen als gevolg heeft dat de lopende opdrachten voor mededinging moeten worden opengesteld door middel van gewone aanbestedingsprocedures.

De uitsluitingen waarin de leden 1 tot en met 4 voorzien, zijn niet langer van toepassing wanneer een privé-deelneming, met uitzondering van bij wet vastgelegde vormen van privé-deelneming, plaatsvindt, hetgeen als gevolg heeft dat de lopende opdrachten voor mededinging moeten worden opengesteld door middel van gewone aanbestedingsprocedures.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Beginselen van het gunnen van overheidsopdrachten

Doeleinden en beginselen van het gunnen van overheidsopdrachten

 

-1. Het doel van deze richtlijn is om een efficiënte besteding van publieke middelen te waarborgen, een hoge kwaliteit van de gunning van overheidsopdrachten te bevorderen, de mededinging en de werking van aanbestedingsmarkten te versterken en gelijke kansen voor ondernemingen en andere aanbieders te waarborgen bij de inschrijving op overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken in het kader van open aanbestedingen van overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten moeten worden ingezet voor slimme, duurzame, inclusieve groei, om gemeenschappelijke maatschappelijke doelen te bevorderen en om hoogwaardige goederen en diensten te leveren. Overheden op alle niveaus hebben het recht om te beslissen hoe zij de aanbesteding regelen en hun diensten organiseren.

Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke basis en zonder te discrimineren en handelen op transparante en evenredige wijze. Overheidsopdrachten worden niet opgesteld met het doel om deze uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken.

1. Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke basis en zonder te discrimineren en handelen op transparante en evenredige wijze. Informatie over overheidsopdrachten moet openbaar worden gemaakt. Overheidsopdrachten worden niet opgesteld met het doel om deze uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken.

 

1 bis. Ondernemers moeten voldoen aan de verplichtingen op het gebied van sociale en arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden en milieurecht uit hoofde van wetgeving van de Unie en/of nationale wetgeving en/of collectieve overeenkomsten op het terrein van sociale bepalingen of bepalingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsomstandigheden of milieuwetgeving, dan wel van de internationale sociale bepalingen en bepalingen ter bescherming van het milieu zoals opgenomen in bijlage XI, die van kracht zijn in de lidstaat, de regio of de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd of de diensten moeten worden verricht. Deze richtlijn verhindert lidstaten niet te voldoen aan IAO-Verdrag nr. 94 inzake arbeidsclausules bij openbare aanbestedingen. Aanbestedende diensten moeten verifiëren of inschrijvers een goede reputatie hebben en dat zij het nationale, internationale, milieu-, sociale, arbeidsrecht of andere relevante wetgeving niet ernstig hebben overtreden.

 

1 ter. Aanbestedende diensten streven bij de plaatsing van opdrachten naar de "beste prijs-prestatieverhouding". Daartoe worden overheidsopdrachten gegund op basis van de economisch meest voordelige en stabiele inschrijving.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten kunnen het recht om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapte en achtergestelde werknemers tot doel hebben, of de uitvoering van deze opdrachten voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits meer dan 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte of achtergestelde werknemers zijn.

1. De lidstaten kunnen het recht om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapte en achtergestelde werknemers tot doel hebben, of de uitvoering van deze opdrachten voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid, mits meer dan 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte en/of achtergestelde personen zijn. "Achtergestelde personen" zijn onder meer: werklozen, personen die grote integratieproblemen ondervinden, personen die het risico lopen uitgesloten te raken, personen die tot kwetsbare groepen of achtergestelde minderheden behoren. In de oproep tot mededinging kan verwezen worden naar deze bepaling.

Motivering

Het begrip "achtergestelde personen" dient nader te worden omschreven, omdat het meer omvat dan alleen "personen met een handicap", zoals in de huidige richtlijnen is vastgelegd. Met deze definitie wordt de juridische duidelijkheid versterkt.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de gevraagde informatie door de aanbestedende dienst daartoe worden uitgenodigd, kunnen projecten voor onderzoek en ontwikkeling indienen die voldoen aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde behoeften en waaraan niet door bestaande oplossingen kan worden voldaan. De gunning van de opdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving in overeenstemming met artikel 66, lid 1, onder a).

Alleen de ondernemers die na beoordeling van de gevraagde informatie door de aanbestedende dienst daartoe worden uitgenodigd, kunnen projecten voor onderzoek en ontwikkeling indienen die voldoen aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde behoeften en waaraan niet door bestaande oplossingen kan worden voldaan. De gunning van de opdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving in overeenstemming met artikel 66, lid 1, onder a), en met artikel 66, lid 2.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De vereisten blijven beperkt tot het voorwerp van de opdracht en de aanbestedende dienst moet in staat zijn om te controleren of aan de vereisten wordt voldaan;

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd dwingende nationale technische voorschriften, voorzover deze verenigbaar zijn met het recht van de Unie, worden de technische specificaties aangegeven op een van de volgende wijzen:

Onverminderd dwingende nationale technische voorschriften, voorzover deze verenigbaar zijn met het recht van de Unie, worden de technische specificaties aangegeven op de volgende wijzen, op volgorde van voorkeur:

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) door verwijzing naar de technische specificaties en, in volgorde van voorkeur, de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij gebreke daarvan, de nationale normen, de nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen; iedere verwijzing gaat vergezeld van de woorden "of gelijkwaardig";

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) door verwijzing naar de technische specificaties en, in volgorde van voorkeur, de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij gebreke daarvan, de nationale normen, de nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties, andere technische referentiesystemen, inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen; elke verwijzing gaat vergezeld van de woorden "of gelijkwaardig";

Schrappen

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) in termen van de onder a) bedoelde prestatie- of functionele eisen, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de onder b) bedoelde technische specificaties;

(c) in termen van de onder a) bedoelde prestatie- of functionele eisen, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de onder -1) bedoelde technische specificaties;

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) door verwijzing naar de onder b) bedoelde technische specificaties voor bepaalde kenmerken, en naar de onder a) bedoelde prestatie- of functionele eisen voor andere kenmerken.

(d) door verwijzing naar de onder -1) bedoelde technische specificaties voor bepaalde kenmerken, en naar de onder a) bedoelde prestatie- of functionele eisen voor andere kenmerken.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, sociale of andere kenmerken van een werk, levering of dienst voorschrijven in termen van prestatie- of functionele eisen als bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), kunnen zij eisen dat deze werken, leveringen of diensten een specifieke keur dragen, mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

Wanneer aanbestedende diensten milieu-, sociale of andere kenmerken van een werk, levering of dienst voorschrijven in termen van prestatie- of functionele eisen als bedoeld in artikel 40, lid 3, onder a), kunnen zij eisen dat deze werken, leveringen of diensten een specifieke keur dragen, mits voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

(a) de voorschriften voor de keur hebben alleen betrekking op kenmerken die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;

(a) de voorschriften voor de keur hebben alleen betrekking op kenmerken die verband houden met het voorwerp van de opdracht of de productie van het voorwerp van de opdracht en zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen;

(b) de voorschriften voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens of zijn gebaseerd op andere objectief controleerbare en niet discriminerende criteria;

(b) de voorschriften voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens of zijn gebaseerd op andere objectief controleerbare en niet discriminerende criteria;

(c) de keur is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, inclusief regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandelaars en milieuorganisaties, kunnen deelnemen;

(c) de keur is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, inclusief regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandelaars, sociale partners, milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen;

(d) de keur is voor alle betrokken partijen toegankelijk;

(d) de keur is voor alle betrokken partijen toegankelijk;

(e) de criteria van de keur worden vastgesteld door een derde partij die onafhankelijk is van de ondernemer die de keur aanvraagt.

(e) de verlening en verificatie van de keur worden uitgevoerd door een derde partij die onafhankelijk is van de ondernemer die de keur aanvraagt.

Aanbestedende diensten die een specifieke keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige keuren die voldoen aan de voorschriften van de door de aanbestedende diensten aangegeven keur. Voor producten die de keur niet dragen, aanvaarden de aanbestedende diensten eveneens een technisch dossier van de fabrikant of andere geschikte bewijsmiddelen.

Aanbestedende diensten die een keur eisen, aanvaarden alle gelijkwaardige keuren die voldoen aan de voorschriften van de door de aanbestedende diensten aangegeven keur. Voor producten die de keur niet dragen, kunnen de aanbestedende diensten eveneens een technisch dossier van de fabrikant of andere geschikte bewijsmiddelen van gelijkwaardigheid aanvaarden. De kosten voor het aantonen van gelijkwaardigheid ten opzichte van een bepaald keur dienen voor rekening te komen van de inschrijver die gelijkwaardigheid claimt.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Aanbestedende diensten kunnen besluiten een opdracht niet te gunnen aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet of niet op gelijkwaardige wijze voldoet aan verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie op het gebied van sociaal, arbeids- of milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht.

2. Aanbestedende diensten besluiten een opdracht niet te gunnen aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend, wanneer zij hebben vastgesteld dat de inschrijving niet voldoet aan verplichtingen uit hoofde van wetgeving van de Unie of nationale wetgeving en/of collectieve overeenkomsten op het gebied van sociale bescherming of in verband met bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, dan wel milieurecht of uit hoofde van de in bijlage XI vermelde bepalingen van internationaal sociaal en milieurecht die van kracht zijn in de lidstaat, de regio of de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd of de diensten of levering moeten worden verricht, met inbegrip van de onderaannemingsketen en mits zij verband houden met het voorwerp van de opdracht.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) mensenhandel, kinderarbeid of andere schendingen van de mensenrechten.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een ondernemer wordt van deelname aan een opdracht uitgesloten wanneer de aanbestedende dienst op de hoogte is van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarbij is vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan de verplichtingen tot betaling van belastingen of socialezekerheidsbijdragen volgens de wetgeving van het land waar hij is gevestigd of van de lidstaat van de aanbestedende dienst.

2. Een ondernemer wordt van deelname aan een opdracht uitgesloten wanneer de aanbestedende dienst op de hoogte is van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarbij is vastgesteld dat deze niet heeft voldaan aan de verplichtingen tot betaling van belastingen, beloning, socialezekerheidsbijdragen of andere fundamentele verplichtingen op grond van bepalingen op sociaal gebied of op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsomstandigheden volgens de wetgeving van het land waar hij is gevestigd of van de lidstaat van de aanbestedende dienst.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van schendingen van verplichtingen die door de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op het gebied van sociale en arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI bedoelde internationale sociale en milieuovereenkomsten. Naleving van de Uniewetgeving of van internationale bepalingen houdt ook in dat deze wetgeving op gelijkwaardige wijze kan worden nageleefd;

(a) wanneer de dienst op de hoogte is van andere schendingen van verplichtingen die door de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld op het gebied van sociale en arbeidswetgeving of milieuwetgeving, of van de in bijlage XI bedoelde internationale sociale en milieuovereenkomsten. Naleving van de Uniewetgeving of van internationale bepalingen houdt ook in dat deze wetgeving op gelijkwaardige wijze kan worden nageleefd;

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) wanneer de aanbestedende dienst op enige grond aannemelijk kan maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan;

(c) wanneer de aanbestedende dienst op enige grond aannemelijk kan maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, de nationale sociale-, milieu- of arbeidswetgeving van het thuisland of het land van de aanbestedende dienst ernstig heeft overtreden of de gezondheid en veiligheid van de werknemers ernstig verwaarloosd heeft;

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een gegadigde of inschrijver die in een van de in de leden 1, 2 en 3, bedoelde situaties verkeert,