RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice

11.1.2013 - (COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD)) - ***

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Marc Tarabella


Procedură : 2011/0438(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0007/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0896),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0006/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor din Regatul Unit al Marii Britanii și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2012[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2012[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0007/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atribuirea contractelor de achiziții publice de către sau în numele autorităților statelor membre trebuie să respecte principiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, mai exact libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, precum și principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, trebuie elaborate dispoziții pentru coordonarea procedurilor de achiziții publice naționale, pentru ca aceste principii să fie transpuse în practică și achizițiile publice să fie deschise concurenței.

(1) Atribuirea contractelor de achiziții publice de către sau în numele autorităților statelor membre trebuie să respecte principiile Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), mai exact libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, precum și principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, publicitatea, proporționalitatea, transparența și gestionarea eficientă a fondurilor publice, și, de asemenea, repartizarea competențelor consacrată prin articolul 14 din TFUE și prin Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general. Reglementarea achizițiilor publice la nivelul Uniunii ar trebui să respecte competențele discreționare ample ale autorităților publice în ceea ce privește îndeplinirea propriilor sarcini de serviciu public. Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, trebuie elaborate dispoziții pentru coordonarea procedurilor de achiziții publice naționale, pentru ca aceste principii să fie transpuse în practică și achizițiile publice să fie deschise concurenței.

Justificare

Adaptare la noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Înainte de a opta pentru includerea unei cerințe în anunțul de participare, autoritățile contractante ar trebui să analizeze întotdeauna cu atenție impactul economic al acesteia asupra operatorilor economici. Cerințele prea exigente vor crește costurile tranzacțiilor și pot, de asemenea, constitui un obstacol în calea participării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a crește eficiența cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice și a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, anumite noțiuni și concepte de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu.

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a crește eficiența cheltuielilor publice, a asigura un bun raport calitate/preț, a facilita accesul egal și participarea în condiții echitabile a întreprinderilor mici și mijlocii și a meșteșugarilor la achizițiile publice, atât pe plan local, cât și la nivelul Uniunii, și a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul unei producții și al unui consum durabile. Totodată, anumite noțiuni și concepte de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Se cuvine amintit și faptul că prezenta directivă nu ar trebui să afecteze legislația statelor membre privind asigurările sociale și nici nu ar trebui să trateze liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate entităților publice sau private, sau privatizarea entităților publice care furnizează servicii. Ar trebui reamintit, de asemenea, că statele membre au libertatea de organiza furnizarea serviciilor sociale obligatorii sau a altor servicii, cum ar fi serviciile poștale, ca servicii de interes economic general sau ca servicii de natură non-economică de interes general, ori ca o combinație a acestor două tipuri. Se cuvine clarificat faptul că serviciile de natură non-economică de interes general nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În plus, s-a dovedit necesar să se clarifice înțelesul achiziției unice, în sensul că trebuie luată în considerare valoarea agregată a tuturor contractelor încheiate pentru această achiziție, în raport cu pragurile prevăzute în prezenta directivă, și că achiziția trebuie anunțată ca un tot, eventual împărțit în loturi. Conceptul de achiziție unică include toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru realizarea unui anumit proiect, de exemplu un proiect de lucrări sau un ansamblu de lucrări, produse și/sau servicii. Indiciile existenței unui singur proiect pot include, de exemplu, planificarea și conceperea prealabile globale de către autoritatea contractantă, faptul că diferitele elemente achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică și economică unică sau că sunt legate logic în alt mod și desfășurate într-un interval scurt de timp.

(4) În plus, s-a dovedit necesar să se clarifice înțelesul achiziției unice, în sensul că trebuie luată în considerare valoarea agregată a tuturor contractelor încheiate pentru această achiziție, în raport cu pragurile prevăzute în prezenta directivă, și că achiziția trebuie anunțată ca un tot, eventual împărțit în loturi. Conceptul de achiziție unică include toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru realizarea unui anumit proiect, de exemplu un proiect de lucrări sau un ansamblu de lucrări, produse și/sau servicii.

Justificare

Această noțiune este prea vagă, nu oferă certitudine juridică și contravine ideii de împărțire a contractelor în loturi.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în definirea și aplicarea politicilor și activităților Uniunii trebuie integrate cerințe de protecție a mediului, în special pentru a promova dezvoltarea durabilă. Prezenta directivă clarifică modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea unei dezvoltări durabile, garantându-le totodată posibilitatea de a obține cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

(5) Prezenta directivă clarifică modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea unei dezvoltări durabile, garantându-le totodată posibilitatea de a obține cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

Justificare

Textul Comisiei poate fi simplificat.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Chiar dacă nu conduc în mod necesar la acte de corupție, conflictele de interese reale, potențiale sau percepute au un potențial ridicat de a influența în mod nepermis deciziile de achiziții publice, ceea ce duce la denaturarea concurenței și afectează tratamentul egal al ofertanților. Prin urmare, trebuie înființate mecanisme eficiente pentru a preveni, identifica și remedia conflictele de interese.

(6) Chiar dacă nu conduc în mod necesar la acte de corupție, conflictele de interese reale, potențiale sau percepute au un potențial ridicat de a influența în mod nepermis deciziile de achiziții publice, ceea ce duce la denaturarea concurenței și afectează tratamentul egal al ofertanților. Prin urmare, trebuie înființate mecanisme eficiente pentru a preveni, identifica și remedia conflictele de interese. În plus, pentru a asigura protecția eficientă a denunțătorilor, statele membre ar trebui să se asigure că orice membru al personalului care raportează de bună-credință conflicte de interese nedezvăluite este protejat de represalii, hărțuire sau acțiuni dăunătoare. În acest context, represalii înseamnă orice măsură prejudiciabilă directă sau indirectă, care este recomandată sau luată împotriva unei persoane, ori cu care aceasta este amenințată din cauza unei astfel de acțiuni.

Justificare

Statele membre ar trebui să implementeze un sistem eficient de denunțare a neregulilor pentru a asigura că aceste dispoziții au efect.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Rezultatele evaluării impactului și a eficacității legislației UE privind achizițiile publice au demonstrat că excluderea anumitor servicii de la aplicarea integrală a directivei trebuie revizuită. În consecință, aplicarea integrală a prezentei directive este extinsă la o serie de servicii (cum ar fi serviciile hoteliere și serviciile juridice, care înregistrează un nivel foarte ridicat al comerțului transfrontalier).

eliminat

Justificare

Această afirmație este mult prea unilaterală și nu ține seama nici măcar de declarația Parlamentului referitoare la Cartea verde.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Este necesar așadar să se instituie un regim specific pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie să dispună de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sau de a le organiza într-un mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării.

(11) Rezultatele documentului de lucru al serviciilor Comisiei din 27 iunie 2011 intitulat „Raport de evaluare - Impactul și eficacitatea legislației UE privind achizițiile publice” au demonstrat că excluderea anumitor servicii de la aplicarea integrală a directivei ar trebui revizuită. Unele categorii de servicii, de exemplu așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Este necesar așadar să se instituie un regim specific pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai ridicat, de 750 000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie să dispună de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sau de a le organiza într-un mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice procedurilor experimentate și testate din statele membre care se bazează pe libera alegere de către utilizatori a furnizorilor de servicii de interes general (și anume sistemul de bonuri, modelul bazat pe libera alegere, relația tripartită), cu condiția să se țină seama de principiile generale din tratate privind tratamentul egal și transparența.

Justificare

În conformitate cu abordarea generală de simplificare a directivelor, nu ar fi adecvat, în momentul de față, ca alte categorii de servicii să facă obiectul aplicării integrale a directivelor. Aceste servicii ar trebui însă să fie supuse regimului special pentru servicii sociale și alte servicii specifice, iar rezultatele aplicării acestui regim ar trebui să fie analizate (de către Comisie) în termen de trei ani de la data la care prezenta directivă este pusă în aplicare de către statele membre.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Întrucât se adresează statelor membre, prezenta directivă nu se aplică achizițiilor efectuate de organizații internaționale în nume și pe cont propriu. Este necesar însă să se precizeze în ce măsură ea se aplică achizițiilor publice reglementate de norme internaționale specifice.

(13) Întrucât se adresează statelor membre, prezenta directivă nu se aplică achizițiilor efectuate de organizații internaționale în nume și pe cont propriu. Este necesar însă să se precizeze în ce măsură ea se aplică achizițiilor publice reglementate de norme internaționale specifice. Instituțiile Uniunii ar trebui, în special, să țină seama de modificările prevăzute de prezenta directivă și să își adapteze în mod corespunzător propriile norme privind achizițiile publice pentru ca acestea să reflecte modificările menționate.

Justificare

Numeroase întreprinderi din UE, în special IMM-uri, și-au organizat activitatea în funcție de achizițiile desfășurate de instituțiile UE. Regulamentul financiar ar trebui să preia modificările introduse în urma acestui exercițiu de modernizare, pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru anumite servicii audiovizuale și de radiodifuziune de către furnizorii de servicii media ar trebui să țină seama de aspecte de importanță culturală și socială care fac inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor. Din aceste motive, ar trebui prevăzută o excepție pentru contractele de achiziții publice de servicii, atribuite de furnizorii de servicii media înșiși, care urmăresc cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe gata de difuzare și de alte servicii pregătitoare, precum cele privind scenariile sau alte prestații artistice necesare pentru realizarea programului. De asemenea, ar trebui să se clarifice faptul că această excludere ar trebui să se aplice atât serviciilor media de emisie, cât și serviciilor la cerere (servicii neliniare). Totuși, această excludere nu ar trebui să se aplice furnizării de echipamente tehnice necesare pentru producția, coproducția și emisia respectivelor programe.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să mențină măsuri pentru a garanta continuitatea furnizării unor astfel de servicii de către entitățile care le furnizau înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive, precum și pentru a garanta calitatea personalului care furnizează utilizatorilor serviciile respective.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Există un nivel considerabil de incertitudine juridică cu privire la măsura în care cooperarea între autoritățile publice trebuie să facă obiectul normelor privind achizițiile publice. Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene face obiectul unor interpretări divergente între statele membre și chiar între autoritățile contractante. Prin urmare, este necesar să se clarifice cazurile în care contractele încheiate între autorități contractante nu sunt supuse aplicării normelor privind achizițiile publice. Această clarificare trebuie să fie ghidată de principiile stabilite în jurisprudența relevantă a Curții de Justiție. Simplul fapt că părțile la un acord sunt autorități contractante nu exclude în sine aplicarea normelor privind achizițiile publice. Aplicarea acestor norme nu trebuie însă să interfereze cu libertatea autorităților publice de a decide cu privire la organizarea modului în care își îndeplinesc misiunea de serviciu public. Contractele atribuite unor entități controlate sau cooperarea pentru realizarea în comun a misiunilor de serviciu public ale autorităților contractante participante trebuie scutite așadar de la aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta directivă. Prezenta directivă trebuie să aibă obiectivul de a garanta că situațiile de cooperare public-public scutite nu cauzează o denaturare a concurenței în raport cu operatorii economici privați. În mod similar, nici participarea unei autorități contractante în calitate de ofertant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică nu trebuie să producă o denaturare a concurenței.

(14) Există un nivel considerabil de incertitudine juridică cu privire la măsura în care cooperarea între autoritățile publice trebuie să facă obiectul normelor privind achizițiile publice. Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene face obiectul unor interpretări divergente între statele membre și chiar între autoritățile contractante. Prin urmare, este necesar să se clarifice cazurile în care contractele încheiate între autorități contractante nu sunt supuse aplicării normelor privind achizițiile publice. Această clarificare trebuie să fie ghidată de principiile stabilite în jurisprudența relevantă a Curții de Justiție. Simplul fapt că părțile la un acord sunt autorități contractante nu exclude în sine aplicarea normelor privind achizițiile publice. Aplicarea acestor norme nu ar trebui însă să interfereze cu dreptul autorităților publice de a decide liber cu privire la organizarea modului în care își îndeplinesc misiunea de serviciu public. Contractele atribuite unor entități controlate sau cooperarea pentru realizarea în comun a misiunilor de serviciu public ale autorităților contractante participante trebuie scutite așadar de la aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta directivă. Prezenta directivă trebuie să aibă obiectivul de a garanta că situațiile de cooperare public-public scutite nu cauzează o denaturare a concurenței în raport cu operatorii economici privați. În mod similar, nici participarea unei autorități contractante în calitate de ofertant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică nu trebuie să producă o denaturare a concurenței. În cazul în care oricare dintre condițiile cumulative pentru excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive nu mai este îndeplinită pe durata desfășurării contractului sau a cooperării scutite de la aplicarea normelor în materie de achiziții, contractul sau cooperarea în cauză aflată în curs de desfășurare trebuie deschisă concurenței în cadrul procedurilor obișnuite de achiziții.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru ca procedurile să devină mai rapide și mai eficiente, termenele pentru participarea în cadrul procedurilor de achiziții ar trebui să fie restrânse la minimum fără a se crea bariere inutile în calea accesului operatorilor economici de pe piața internă, în special a IMM-urilor. La stabilirea termenelor de primire a ofertelor și a cererilor de participare, autoritățile contractante ar trebui să țină seama în mod corespunzător de complexitatea contractului și în special de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor, chiar dacă acest lucru ar presupune stabilirea unor termene mai lungi decât termenele minime prevăzute de prezenta directivă. Utilizarea mijloacelor de informare și de comunicare electronice, în special disponibilitatea integrală în format electronic a documentelor achiziției și transmiterea comunicatelor pe cale electronică rezultă, pe de altă parte, într-o mai mare transparență și economie de timp. Prin urmare, ar trebui prevăzute reduceri ale perioadelor minime în conformitate cu normele stabilite în Acordul privind achizițiile publice al OMC și cu condiția ca acestea să fie compatibile cu modalitățile de transmitere specifice avute în vedere la nivelul Uniunii. În plus, autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce și mai mult termenele de primire a cererilor de participare și a ofertelor în cazul în care o situație de urgență face imposibilă respectarea termenelor normale, însă desfășurarea unei proceduri cu publicare este în continuare posibilă. Ar trebui considerate situații excepționale doar acele situații în care caracterul extrem de urgent este impus de evenimente neprevăzute – și care nu pot fi atribuite autorității contractante – și doar în astfel de situații ar trebui considerată imposibilă desfășurarea unei proceduri normale, chiar și cu termene mai scurte. În astfel de cazuri, autoritățile contractante ar trebui, ori de câte ori este posibil, să atribuie contractele prin procedura negociată fără publicare prealabilă, de exemplu atunci când catastrofele naturale sau provocate de om presupun luarea de măsuri imediate.

Justificare

Acestea sunt clarificări necesare privind excepțiile de la termenele normale ale procedurilor de achiziții, cu scopul de a asigura rapiditatea și eficiența derulării achiziției publice.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Există o necesitate generalizată de sporire a flexibilității și, mai concret, de extindere a accesului la o procedură de achiziție care să prevadă negocieri, așa cum se precizează în mod explicit în acord, care permite negocierea pentru toate procedurile. Cu excepția cazului în care legislația statului membru în cauză conține prevederi contrare, autoritățile contractante trebuie să poată utiliza o procedură competitivă cu negociere, așa cum este prevăzută în prezenta directivă, în diverse situații în care procedurile deschise sau restrânse fără negociere nu pot duce la rezultate satisfăcătoare. Această procedură trebuie să fie însoțită de măsuri de protecție adecvate care să asigure respectarea principiilor egalității de tratament și transparenței. În acest fel, autoritățile contractante vor dispune de o marjă mai mare de manevră pentru achiziționarea de lucrări, produse și servicii adaptate perfect la nevoile lor specifice. În același timp, acest lucru ar trebui să contribuie și la sporirea activităților comerciale transfrontaliere, dat fiind că, potrivit evaluării, contractele atribuite prin procedura negociată cu publicare prealabilă sunt câștigate într-un număr foarte mare de cazuri de oferte transfrontaliere.

(15) Autoritățile contractante au nevoie de o flexibilitate sporită pentru a alege proceduri de achiziții. Normele Uniunii în materie de achiziții publice ar trebui să fie aliniate la Acordul privind achizițiile publice, care permite negocierea pentru toate procedurile. Autoritățile contractante ar trebui să poată utiliza o procedură competitivă cu negociere, așa cum este prevăzută în prezenta directivă, în diverse situații în care procedurile deschise sau restrânse clasice fără negociere nu pot avea rezultate satisfăcătoare. Această procedură trebuie să fie însoțită de măsuri de protecție adecvate care să asigure respectarea principiilor egalității de tratament și transparenței. În acest fel, autoritățile contractante vor dispune de o marjă mai mare de manevră pentru achiziționarea de lucrări, produse și servicii adaptate perfect la nevoile lor specifice. În același timp, acest lucru ar trebui să contribuie și la sporirea activităților comerciale transfrontaliere, dat fiind că, potrivit evaluării, contractele atribuite prin procedura negociată cu publicare prealabilă reușesc să atragă un număr foarte mare de oferte transfrontaliere.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) În cazul contractelor de lucrări, astfel de situații includ lucrări care nu sunt proiecte de clădiri standard sau lucrări care includ conceperea unei soluții inovatoare. În cazul serviciilor sau bunurilor care trebuie adaptate sau concepute, utilizarea unei proceduri competitive cu negociere sau a dialogului competitiv va avea probabil o valoare adăugată. Astfel de cerințe de adaptare sau concepere sunt deosebit de avantajoase în cazul unor achiziții complexe cum ar fi produsele sofisticate, serviciile intelectuale sau proiectele TIC de anvergură. În aceste cazuri, ar putea fi necesare negocieri pentru a garanta faptul că bunul sau serviciul respectiv corespunde nevoilor autorității contractante. Procedura competitivă cu negociere și dialogul competitiv nu ar trebui utilizate în cazul serviciilor sau bunurilor standard care pot fi furnizate de diferiți operatori economici.

Justificare

Această modificare adaugă flexibilitate normelor, permițând negocierile în cadrul tuturor procedurilor.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b) Procedura competitivă cu negociere ar trebui să fie utilizată și în cazurile în care în urma unei proceduri deschise sau restrânse s-au primit doar oferte nevalabile sau inacceptabile. Ar trebui să se considere nevalabile în special ofertele care nu respectă documentele achiziției, care au fost primite cu întârziere, cele pentru care există dovezi privind coluziunea sau corupția sau cele pe care autoritatea contractantă le consideră anormal de scăzute. Ofertele depuse de ofertanți care nu dețin calificările necesare și ofertele al căror preț depășește bugetul autorității contractante comunicat anterior lansării procedurii de achiziție ar trebui, de asemenea, considerate inacceptabile.

Justificare

Această modificare adaugă flexibilitate normelor, permițând negocierile în cadrul tuturor procedurilor.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15c) Procedura competitivă cu negociere ar trebui să fie însoțită de măsuri de protecție adecvate care să asigure respectarea principiilor egalității de tratament și transparenței. În special, autoritățile contractante ar trebui să specifice în prealabil cerințele minime care reglementează natura achiziției și care nu pot fi modificate pe parcursul negocierilor. Criteriile de atribuire și ponderea acestora ar trebui să rămână aceleași de-a lungul întregii proceduri și să nu facă obiectul negocierilor, astfel încât să fie asigurat tratamentul egal al tuturor operatorilor economici. Negocierile ar trebui să urmărească îmbunătățirea ofertelor pentru a le permite autorităților contractante să achiziționeze lucrări, bunuri și servicii perfect adaptate la nevoile lor. Negocierile pot viza toate aspectele lucrărilor, bunurilor sau serviciilor achiziționate, inclusiv, de exemplu, calitatea, cantitatea, clauzele comerciale, precum și caracteristicile sociale, ecologice și inovatoare, cu condiția ca acestea să nu reprezinte cerințe minime. Cerințele minime la care se face referire sunt condițiile și caracteristicile (în special cele fizice, funcționale și juridice) pe care orice ofertă ar trebui să le respecte în conformitate cu prezenta directivă pentru a-i permite autorității contractante să atribuie contractul în conformitate cu criteriul de atribuire ales. Pentru a asigura transparența procesului, ar trebui să se păstreze o evidență a tuturor etapelor de negociere în conformitate cu prezenta directivă, astfel încât autoritățile contractante să poată prezenta, la cererea oricărui candidat sau ofertant, dovezi scrise cum că a fost asigurat tratamentul egal al tuturor operatorilor economici în cauză. În plus, pentru a asigura transparența, toate ofertele din cadrul procedurilor ar trebui transmise în scris sau prin mijloace electronice.

Justificare

Sunt necesare anumite garanții pentru a asigura faptul că flexibilitatea suplimentară în ceea ce privește utilizarea procedurilor nu rezultă în abuzuri.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv ecoinovarea și inovarea socială, sunt printre principalele motoare ale creșterii viitoare și au fost înscrise în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Autoritățile publice trebuie să dea achizițiilor publice o utilizare strategică optimă pentru a stimula inovarea. Achiziționarea de bunuri și servicii inovatoare joacă un rol esențial pentru îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor publice, ținând cont în același timp de provocările societale majore. Aceasta contribuie la obținerea unei rentabilități maxime a banilor publici, dar și a unor beneficii economice, societale și de mediu mai ample prin generarea unor idei noi, transpunerea lor în produse și servicii inovatoare și promovarea unei creșteri economice sustenabile. Prezenta directivă trebuie să contribuie la facilitarea achizițiilor publice de inovații și să ajute statele membre în îndeplinirea obiectivelor inițiativei „O Uniune a inovării”. În consecință, trebuie prevăzută o procedură specifică de achiziție care să le permită autorităților contractante să creeze un parteneriat pentru inovare pe termen lung pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară de produse, servicii sau lucrări noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să poată fi livrate la nivelurile de performanță și costurile convenite. Parteneriatul trebuie să fie structurat astfel încât să poată asigura un nivel al cererii din partea pieței (market pull) care să stimuleze dezvoltarea unei soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe piață.

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv ecoinovarea și inovarea socială, sunt printre principalele motoare ale creșterii viitoare și au fost înscrise în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Autoritățile publice trebuie să dea achizițiilor publice o utilizare strategică optimă pentru a stimula inovarea. Achiziționarea de bunuri și servicii inovatoare joacă un rol esențial pentru îmbunătățirea eficienței și a calității serviciilor publice, ținând cont în același timp de provocările societale majore. Aceasta contribuie la obținerea unei rentabilități maxime a banilor publici, dar și a unor beneficii economice, societale și de mediu mai ample prin generarea unor idei noi, transpunerea lor în produse și servicii inovatoare și promovarea unei creșteri economice sustenabile. Un model inovator de achiziții este detaliat în Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2007 intitulată „Încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile de înaltă calitate în Europa”. Acest model promovează includerea în achiziții a serviciilor de cercetare și dezvoltare care nu intră sub incidența prezentei directive. Modelul respectiv, care a fost încorporat în prezenta directivă, este recunoscut și va sta la dispoziția tuturor autorităților contractante pentru a fi examinat. Cu toate acestea, prezenta directivă ar trebui să contribuie la facilitarea achizițiilor publice de inovații la un nivel mai general și să ajute statele membre în îndeplinirea obiectivelor inițiativei „O Uniune a inovării”. În cazul în care necesitatea de dezvoltare a unor produse, servicii sau lucrări inovatoare și de achiziționare ulterioară a rezultatului obținut nu poate fi satisfăcută prin soluții existente deja pe piață, autoritățile contractante ar trebui să aibă acces la o procedură specifică de achiziție în ceea ce privește contractele care intră sub incidența prezentei directive. Această nouă procedură ar trebui să le permită autorităților contractante să creeze un parteneriat pentru inovare pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară de produse, servicii sau lucrări noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să poată fi livrate la nivelurile de performanță și costurile convenite. Procedura ar trebui să aibă la bază normele aplicabile procedurii competitive cu negociere și contractele ar trebui atribuite doar pe baza ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, care este cea mai adecvată pentru compararea ofertelor pentru soluții inovatoare. Indiferent dacă parteneriatul pentru inovare vizează un proiect foarte amplu sau un proiect mai mic, acesta ar trebui să fie structurat astfel încât să poată asigura un nivel al cererii din partea pieței (market pull) care să stimuleze dezvoltarea unor soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe piață. Prin urmare, autoritățile contractante nu ar trebui să abuzeze de parteneriatele pentru inovare pentru a împiedica, a restrânge sau a denatura concurența. În plus, la stabilirea termenilor și condițiilor achiziției, autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili caracteristici inovatoare, inclusiv cele mai bune tehnici disponibile, drept criterii referitoare la obiectul contractului în cauză.

Justificare

Acest amendament prezintă în detaliu modalitatea de utilizare a noii proceduri a parteneriatelor pentru inovare, completând propunerea inițială a Comisiei, în special prin crearea unei legături între acest nou instrument și principiile aplicabile procedurii competitive, acolo unde acest lucru are cea mai mare relevanță. Acest amendament clarifică de asemenea faptul că achiziția înainte de comercializare, astfel cum este definită într-o comunicare a Comisiei din anul 2007, continuă să se aplice, independent de această nouă procedură a parteneriatelor pentru inovare, și aceasta a fost inclusă separat sub forma unei noi excepții.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Mijloacele electronice de informare și comunicare pot simplifica foarte mult publicarea contractelor și pot spori eficiența și transparența procedurilor de achiziție. Acestea trebuie să devină mijloacele standard de comunicare și schimb de informații în cadrul procedurilor de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor electronice duce totodată și la economii de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute reduceri ale perioadelor minime atunci când se utilizează mijloacele electronice, cu condiția ca acestea să fie însă compatibile cu modalitățile de transmitere specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, utilizarea unor mijloace electronice de informare și comunicare care includ funcții adecvate le poate permite autorităților contractante să prevină, să depisteze și să corecteze erorile care apar în cursul procedurilor de achiziție.

(19) Mijloacele electronice de informare și comunicare pot simplifica foarte mult publicarea contractelor și pot spori eficiența și transparența procedurilor de achiziție. Acestea trebuie să devină mijloacele standard de comunicare și schimb de informații în cadrul procedurilor de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor electronice duce totodată și la economii de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute reduceri ale perioadelor minime atunci când se utilizează mijloacele electronice, cu condiția ca acestea să fie însă compatibile cu modalitățile de transmitere specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, utilizarea unor mijloace electronice de informare și comunicare care includ funcții adecvate le poate permite autorităților contractante să prevină, să depisteze și să corecteze erorile care apar în cursul procedurilor de achiziție. De asemenea, ar trebui încurajată prezentarea de instrumente de modelare electronică a informațiilor legate de construcții pentru a moderniza procesul de achiziții și a asigura o mai mare eficiență a achizițiilor publice de lucrări care fac obiectul prezentei directive, în special în ceea ce privește costurile pe ciclu de viață și criteriile de sustenabilitate.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(19a) Pentru a asigura confidențialitatea pe parcursul procedurii, autoritățile contractante nu ar trebui să dezvăluie informațiile transmise de către operatorii economici și desemnate de aceștia ca fiind confidențiale. Nerespectarea acestei obligații ar trebui să angajeze răspunderea autorității contractante dacă operatorul economic demonstrează clar prejudiciul adus.

Justificare

Consolidarea dispozițiilor referitoare la confidențialitatea informațiilor transmise de candidați sau ofertanți autorității contractante pe durata procedurilor de achiziții publice. Răspunderea autorității contractante trebuie angajată în cazul în care sunt dezvăluite informații sensibile precum secretele tehnice sau comerciale.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Există o puternică tendință pe piețele de achiziții publice din Uniune către agregarea cererii din partea achizitorilor publici, cu scopul de a obține economii de scară, de exemplu scăderea prețurilor și a costurilor tranzacțiilor, și de a îmbunătăți și profesionaliza gestionarea achizițiilor. Acest obiectiv poate fi atins prin concentrarea achizițiilor fie în funcție de numărul de autorități contractante implicate, fie în funcție de volum și valoare în timp a achizițiilor. Cu toate acestea, agregarea și centralizarea achizițiilor trebuie monitorizate cu atenție, pentru a se evita concentrarea excesivă a puterii de cumpărare și înțelegerile anticoncurențiale și pentru a menține transparența și concurența, precum și posibilitățile de acces la piață pentru întreprinderile mici și mijlocii.

(20) Există o puternică tendință pe piețele de achiziții publice din Uniune către agregarea cererii din partea achizitorilor publici, cu scopul de a obține economii de scară, de exemplu scăderea prețurilor și a costurilor tranzacțiilor, și de a îmbunătăți și profesionaliza gestionarea achizițiilor. Acest obiectiv poate fi atins prin concentrarea achizițiilor fie în funcție de numărul de autorități contractante implicate, fie în funcție de volum și valoare în timp a achizițiilor. Cu toate acestea, agregarea și centralizarea achizițiilor trebuie monitorizate cu atenție, pentru a se evita concentrarea excesivă a puterii de cumpărare și coluziunea și pentru a menține transparența și concurența, precum și posibilitățile de acces la piață pentru întreprinderile mici și mijlocii. Comisia ar trebui să ofere îndrumări statelor membre și autorităților contractante cu privire la monitorizarea necesară a achizițiilor agregate și centralizate cu scopul de a evita concentrarea excesivă a puterii de cumpărare și coluziunea.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Acordurile-cadru au fost folosite pe scară largă și sunt considerate o tehnică eficientă de achiziție în întreaga Europă. Așadar, acest instrument trebuie menținut în linii mari în forma actuală. Cu toate acestea, anumite concepte trebuie clarificate, mai exact condițiile de utilizare a unui acord-cadru de către autorități contractante care nu sunt ele însele parte la acord.

(21) Acordurile-cadru au fost folosite pe scară largă și sunt considerate o tehnică eficientă de achiziție în întreaga Europă. Așadar, acest instrument trebuie menținut în linii mari în forma actuală. Cu toate acestea, anumite concepte trebuie clarificate, mai exact condițiile de utilizare a unui acord-cadru de către autorități contractante care nu sunt ele însele parte la acord. Ar trebui să fie permisă extinderea grupului de părți la care se poate apela în temeiul unui acord-cadru în conformitate cu condițiile prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Condițiile obiective pentru determinarea operatorului economic, parte la acordul-cadru, care ar urma să îndeplinească o anumită sarcină, cum ar fi furnizarea de bunuri sau servicii destinate unor persoane fizice, pot include nevoile sau alegerea persoanelor fizice în cauză.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Tehnicile de achiziție centralizată sunt din ce în ce mai utilizate în majoritatea statelor membre. Organismele centrale de achiziție sunt însărcinate cu efectuarea de achiziții sau atribuirea de contracte de achiziții publice/acorduri-cadru pentru alte autorități contractante. Având în vedere volumele mari de achiziții, aceste tehnici contribuie la creșterea concurenței și la profesionalizarea achizițiilor publice. Prin urmare, este necesar să se prevadă la nivelul Uniunii o definiție a organismelor centrale de achiziție în serviciul autorităților contractante, fără a împiedica continuarea formelor mai puțin sistematice și instituționalizate de achiziții comune sau practica stabilită de a recurge la prestatori de servicii pentru pregătirea și gestionarea procedurilor de achiziții publice în numele și în contul unei autorități contractante. Totodată, trebuie prevăzute norme de alocare a responsabilității pentru respectarea obligațiilor prevăzute în prezenta directivă, inclusiv în cazul măsurilor de remediere, între organismul central de achiziție și autoritățile contractante care achiziționează de la sau prin intermediul acestuia. În cazul în care organismului central de achiziție îi revine întreaga responsabilitate pentru derularea procedurilor de achiziție, el trebuie să fie totodată exclusiv și direct responsabil de legalitatea procedurilor. În cazul în care o autoritate contractantă desfășoară anumite părți ale procedurii, de exemplu reluarea competiției în baza unui acord-cadru sau atribuirea de contracte individuale pe baza unui sistem dinamic de achiziții, aceasta trebuie să fie în continuare responsabilă pentru etapele pe care le desfășoară.

(24) Tehnicile de achiziție centralizată sunt din ce în ce mai utilizate în majoritatea statelor membre. Organismele centrale de achiziție sunt însărcinate cu efectuarea de achiziții sau atribuirea de contracte de achiziții publice/acorduri-cadru pentru alte autorități contractante. Având în vedere volumele mari de achiziții, aceste tehnici contribuie la creșterea concurenței și la profesionalizarea achizițiilor publice. Ar trebui acordată o atenție deosebită accesibilității acestor proceduri pentru întreprinderile mici și mijlocii. Prin urmare, este necesar să se prevadă la nivelul Uniunii o definiție a organismelor centrale de achiziție în serviciul autorităților contractante, fără a împiedica continuarea formelor mai puțin sistematice și instituționalizate de achiziții comune sau practica stabilită de a recurge la prestatori de servicii pentru pregătirea și gestionarea procedurilor de achiziții publice în numele și în contul unei autorități contractante. Totodată, trebuie prevăzute norme de alocare a responsabilității pentru respectarea obligațiilor prevăzute în prezenta directivă, inclusiv în cazul măsurilor de remediere, între organismul central de achiziție și autoritățile contractante care achiziționează de la sau prin intermediul acestuia. În cazul în care organismului central de achiziție îi revine întreaga responsabilitate pentru derularea procedurilor de achiziție, el trebuie să fie totodată exclusiv și direct responsabil de legalitatea procedurilor. În cazul în care o autoritate contractantă desfășoară anumite părți ale procedurii, de exemplu reluarea competiției în baza unui acord-cadru sau atribuirea de contracte individuale pe baza unui sistem dinamic de achiziții, aceasta trebuie să fie în continuare responsabilă pentru etapele pe care le desfășoară.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Mijloacele de comunicare electronice sunt deosebit de bine adaptate pentru practicile și instrumentele de centralizare a achizițiilor, deoarece oferă posibilitatea reutilizării și procesării automate a datelor și a reducerii la minimum a costurilor de informare și de tranzacționare. Utilizarea acestor mijloace electronice de comunicare trebuie așadar, într-o primă etapă, să devină obligatorie pentru organismele centrale de achiziție, facilitând în același timp convergența practicilor în întreaga Uniune. Ulterior trebuie prevăzută o obligație generală de a utiliza mijloace electronice de comunicare pentru toate procedurile de achiziție, după o perioadă de tranziție de doi ani.

(25) Mijloacele de comunicare electronice sunt deosebit de bine adaptate pentru practicile și instrumentele de centralizare a achizițiilor, deoarece oferă posibilitatea reutilizării și procesării automate a datelor și a reducerii la minimum a costurilor de informare și de tranzacționare. Utilizarea acestor mijloace electronice de comunicare trebuie așadar, într-o primă etapă, să devină obligatorie pentru organismele centrale de achiziție, facilitând în același timp convergența practicilor în întreaga Uniune. Ulterior trebuie prevăzută o obligație generală de a utiliza mijloace electronice de comunicare pentru toate procedurile de achiziție, după o perioadă de tranziție de doi ani. Pentru a asigura o certitudine juridică permanentă, aceste dispoziții nu ar trebui să afecteze reglementările existente la nivel național privind publicarea informațiilor referitoare la contractele de achiziții publice având o valoare mai mică decât pragurile stabilite prin prezenta directivă.

Justificare

Obligația generală de a utiliza mijloace de comunicare electronice în cadrul tuturor procedurilor de achiziții publice nu afectează reglementările naționale privind publicarea informațiilor referitoare la contractele de achiziții publice având o valoare mai mică decât pragurile stabilite prin prezenta directivă.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Specificațiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită deschiderea către concurență a achizițiilor publice. În acest scop, trebuie să fie posibilă prezentarea unor oferte care să reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, astfel încât să se obțină un nivel de concurență suficient. Prin urmare, specificațiile tehnice trebuie elaborate în așa fel încât să se evite restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic. Elaborarea specificațiilor tehnice în termeni de cerințe de performanță și funcționale permite, în general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun mod posibil și favorizează inovarea. Atunci când se face trimitere la un standard european sau, în absența acestuia, la un standard național, ofertele care au la bază soluții echivalente trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile contractante. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților li se poate cere să ofere dovezi verificate de către terți; cu toate acestea, trebuie permise și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic nu are acces la certificate sau rapoarte de încercare, și nici posibilitatea de a le obține în termenele stabilite.

(27) Specificațiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită ca achizițiile publice să fie deschise concurenței și să îndeplinească obiectivele de sustenabilitate. În acest scop, trebuie să fie posibilă prezentarea unor oferte care să reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, a standardelor și a specificațiilor tehnice de pe piață, inclusiv a celor definite pe baza criteriilor de performanță legate de ciclul de viață și de sustenabilitatea procesului de producție a lucrărilor, bunurilor și serviciilor. Prin urmare, specificațiile tehnice trebuie elaborate în așa fel încât să se evite restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic. Elaborarea specificațiilor tehnice în termeni de cerințe de performanță și funcționale permite, în general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun mod posibil și favorizează inovarea. Atunci când se face trimitere la un standard european sau, în absența acestuia, la un standard național, ofertele care au la bază soluții echivalente trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile contractante. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților li se poate cere să ofere dovezi verificate de către terți; cu toate acestea, trebuie permise și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic nu are acces la certificate sau rapoarte de încercare, și nici posibilitatea de a le obține în termenele stabilite. Pentru a nu-i discrimina pe ofertanții care investesc timp și bani în certificate sau rapoarte de încercare, sarcina de a asigura echivalența ar trebui să îi revină ofertantului care susține această echivalență.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Autoritățile contractante care doresc să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii cu caracteristici specifice de mediu, sociale sau de altă natură trebuie să poată face trimitere la anumite etichete, cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichete ecologice (multi)naționale sau oricare altă etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, cum ar fi descrierea și prezentarea produsului, inclusiv cerințele referitoare la ambalare, să aibă legătură cu obiectul contractului. Este de asemenea esențial ca aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe baza unor criterii verificabile în mod obiectiv, printr-o procedură la care pot participa toate părțile interesate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și la dispoziția tuturor părților interesate.

(28) Autoritățile contractante care doresc să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii cu caracteristici specifice de mediu, sociale sau de altă natură ar trebui să poată face trimitere la anumite etichete sau certificate, cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichete ecologice (multi)naționale sau oricare altă etichetă sau certificat, cu condiția ca cerințele etichetei, cum ar fi descrierea și prezentarea produsului, inclusiv cerințele referitoare la ambalare, să aibă legătură cu obiectul contractului. Este de asemenea esențial ca aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe baza unor criterii verificabile în mod obiectiv, printr-o procedură la care pot participa toate părțile interesate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii, organizațiile de mediu și partenerii sociali, și ca eticheta să fie accesibilă și la dispoziția tuturor părților interesate.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Pentru toate achizițiile, autoritățile contractante trebuie să asigure că produsele, serviciile și lucrările care fac obiectul contractului îndeplinesc cerințele legislației în materie de protecție a datelor. Pentru a asigura și a demonstra protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ofertanții ar trebui să adopte politici interne și să implementeze măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare în momentul conceperii prelucrării datelor cu caracter personal (protecție a datelor începând cu momentul conceperii).

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pentru a încuraja participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la piața achizițiilor publice, autoritățile contractante trebuie să fie încurajate să împartă contractele pe loturi și să fie obligate să ofere justificări atunci când nu procedează astfel. În cazul în care contractele sunt împărțite pe loturi, autoritățile contractante pot, de exemplu pentru a menține concurența sau pentru a garanta securitatea aprovizionării, să limiteze numărul de loturi pentru care un operator economic poate depune oferte; ele pot, de asemenea, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

(30) Achizițiile publice ar trebui adaptate la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Autoritățile contractante ar trebui să utilizeze Codul celor mai bune practici inclus în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 iunie 2008 intitulat „Codul european al celor mai bune practici care facilitează accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice”1, care oferă îndrumări cu privire la modul în care acestea pot folosi cadrul de achiziții publice astfel încât să faciliteze participarea IMM-urilor. Pentru a încuraja participarea IMM-urilor la piața achizițiilor publice și a crește competiția, autoritățile contractante ar trebui să fie încurajate îndeosebi să examineze posibilitatea împărțirii contractelor pe loturi, în special în cazul produselor care necesită calitate pentru bunăstare, cum ar fi alimentele pentru consumatori pasivi în spitale, școli și centre de îngrijire a copiilor sau a altor persoane. În cazul în care contractele sunt împărțite pe loturi, autoritățile contractante pot, de exemplu pentru a menține concurența sau pentru a garanta securitatea aprovizionării, să limiteze numărul de loturi pentru care un operator economic poate depune oferte; ele pot, de asemenea, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

 

________________

 

1 (SEC(2008)2193).

Justificare

Cu toate că există o necesitate clară de a promova accesul IMM-urilor la achizițiile publice, impunerea unei obligații aproape depline ca autoritățile contractante să împartă contractele în loturi este o abordare greșită. În plus, dacă li se acordă autorităților contractante o marjă de discreție pentru a limita numărul de loturi câștigate de un anumit furnizor există posibilitatea ca IMM-urile inovatoare sau competitive să nu fie recompensate și există riscul serios al unor abuzuri pentru a discrimina „externii”. Ar fi de preferat să se recurgă la măsuri mai puțin severe.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Numeroși operatori economici, și cu precădere IMM-urile, constată că un obstacol major în calea participării lor la achizițiile publice îl reprezintă sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de excludere și de selecție. Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin acceptarea declarațiilor pe propria răspundere, poate duce la o simplificare considerabilă în beneficiul atât al autorităților contractante, cât și al operatorilor economici. Ofertantul căruia s-a decis să-i fie atribuit contractul trebuie însă să fie obligat să furnizeze dovezile pertinente, iar autoritățile contractante nu trebuie să încheie contracte cu ofertanții care nu sunt în măsură să facă acest lucru. O simplificare suplimentară poate fi obținută prin intermediul documentelor standardizate, cum ar fi pașaportul european pentru achiziții publice, care trebuie să fie recunoscute de toate autoritățile contractante și promovate în rândul tuturor operatorilor economici, în special al IMM-urilor, ale căror sarcini administrative pot fi reduse semnificativ.

(32) Numeroși operatori economici, și cu precădere IMM-urile, constată că un obstacol major în calea participării lor la achizițiile publice îl reprezintă sarcinile administrative care decurg din necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de excludere și de selecție. Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin acceptarea declarațiilor pe propria răspundere, poate duce la o simplificare considerabilă în beneficiul atât al autorităților contractante, cât și al operatorilor economici. Ofertantul căruia s-a decis să-i fie atribuit contractul trebuie însă să fie obligat să furnizeze dovezile pertinente, iar autoritățile contractante nu trebuie să încheie contracte cu ofertanții care nu sunt în măsură să facă acest lucru. O simplificare suplimentară poate fi obținută prin intermediul documentelor standardizate, cum ar fi pașaportul european pentru achiziții publice, care trebuie să fie recunoscute de toate autoritățile contractante și promovate în rândul tuturor operatorilor economici, în special al IMM-urilor, ale căror sarcini administrative pot fi reduse semnificativ. În plus, ar trebui să fie posibil ca grupurile sau consorțiile de operatori economici, în special de IMM-uri, să depună oferte sau să se prezinte împreună în calitate de candidați.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a) Crearea de locuri de muncă depinde în mare măsură de IMM-uri. IMM-urile au fost capabile să ofere locuri de muncă noi și durabile chiar și în perioade de criză economică. Întrucât autoritățile publice alocă aproximativ 18 % din PIB pentru achiziții publice, regimul legislativ privind achizițiile publice are un impact semnificativ asupra capacității IMM-urilor de a crea în continuare noi locuri de muncă. Prin urmare, contractele de achiziții publice ar trebui să fie cât mai accesibile pentru IMM-uri, atât contractele care depășesc pragurile prevăzute în prezenta directivă, cât și cele situate sub aceste praguri. În plus față de instrumentele specifice adaptate pentru a spori implicarea IMM-urilor pe piața achizițiilor publice, statele membre și autoritățile contractante ar trebui încurajate cu fermitate să creeze strategii de achiziții publice favorabile IMM-urilor. „Codul european al celor mai bune practici care facilitează accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice” are scopul de a ajuta statele membre să elaboreze strategii, programe și planuri de acțiune naționale pentru îmbunătățirea participării IMM-urilor pe aceste piețe. O politică eficientă de achiziții publice ar trebui să fie coerentă. Autoritățile naționale, regionale și locale ar trebui să aplice în mod riguros normele prevăzute în prezenta directivă, iar, pe de altă parte, punerea în aplicare a politicilor generale concepute pentru a spori accesul IMM-urilor la piețele de achiziții publice va rămâne extrem de importantă, în special din perspectiva creării de locuri de muncă.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Este necesar să nu fie atribuite contracte de achiziții publice operatorilor economici care au participat la o organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de corupție, de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii sau de spălare de bani. Neplata taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale trebuie, de asemenea, să fie sancționată prin excluderea obligatorie la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, autorităților contractante trebuie să li se acorde posibilitatea de a exclude candidați sau ofertanți pentru încălcări ale obligațiilor sociale sau de mediu, inclusiv ale normelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sau pentru alte forme de abatere profesională gravă, cum ar fi încălcarea regulilor de concurență sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

(34) Este necesar să nu fie atribuite contracte de achiziții publice operatorilor economici care au participat la o organizație criminală, la exploatarea traficului uman și la exploatarea copiilor prin muncă sau care au fost găsiți vinovați de corupție, de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii sau de spălare de bani. Neplata taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale trebuie, de asemenea, să fie sancționată prin excluderea obligatorie la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, autorităților contractante ar trebui să li se acorde posibilitatea de a exclude candidați sau ofertanți pentru încălcări ale dispozițiilor legislative din domeniul mediului, social sau al muncii menționate în principiile generale ale prezentei directive.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și egalitate de tratament. Aceste criterii trebuie să garanteze că ofertele sunt evaluate în condiții de concurență efectivă, inclusiv atunci când autoritățile contractante solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci când criteriile de atribuire alese includ factori legați de procesul de producție. Prin urmare, autorităților contractante trebuie să li se permită să adopte drept criteriu de atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”, fie „costul cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că, în acest din urmă caz, ele sunt libere să stabilească standarde de calitate corespunzătoare în cadrul specificațiilor tehnice sau al condițiilor de executare a contractului.

(37) Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și egalitate de tratament. Aceste criterii trebuie să garanteze că ofertele sunt evaluate în condiții de concurență efectivă, inclusiv atunci când autoritățile contractante solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci când criteriile de atribuire alese includ factori legați de procesul de producție. Prin urmare, autoritățile contractante ar trebui să adopte drept criteriu de atribuire „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”, ținând cont de faptul că aceasta ar trebui să se refere la standarde de calitate și de sustenabilitate în cadrul specificațiilor tehnice sau al condițiilor de executare a contractului.

Justificare

Articolele 40 și 66.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Atunci când autoritățile contractante decid să atribuie un contract ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ele trebuie să determine criteriile de atribuire pe baza cărora evaluează ofertele pentru a stabili care dintre ele prezintă cel mai bun raport calitate-preț. Determinarea acestor criterii depinde de obiectul contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nivelului de performanță al fiecărei oferte în raport cu obiectul contractului, așa cum este definit în cerințele tehnice, precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese nu trebuie să confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, trebuie să asigure posibilitatea unei concurențe efective și să fie însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de către ofertanți.

(38) Autoritățile contractante care atribuie un contract pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic trebuie să determine criteriile de atribuire pe baza cărora evaluează ofertele pentru a stabili care dintre ele prezintă cel mai bun raport calitate-preț. Determinarea acestor criterii, care pot include sustenabilitatea economică, de mediu și socială, depinde de obiectul contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nivelului de performanță al fiecărei oferte în raport cu obiectul contractului, așa cum este definit în cerințele tehnice, precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese nu ar trebui să confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, ar trebui să asigure posibilitatea unei concurențe efective și loiale și să fie însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de către ofertanți.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) În special în cazul achizițiilor publice de alimente destinate spitalelor, școlilor și centrelor de îngrijire pentru copii sau bătrâni, trebuie să se asigure că consumatorii pasivi au acces deplin la produse de calitate și nutritive care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b) În această privință, autorităților contractante ar trebui să li se permită să ia în considerare aspecte de mediu și metode de producție mai stricte, inclusiv la formularea criteriilor de atribuire, cu respectarea legislației Uniunii.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Este extrem de important să se exploateze pe deplin potențialul achizițiilor publice pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru creștere durabilă. Având în vedere însă diferențele importante dintre diversele sectoare și piețe, nu este oportun să se stabilească cerințe obligatorii generale pentru achizițiile care țin cont de aspecte ecologice, sociale și de inovare. Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe obligatorii în materie de achiziții pentru atingerea unor obiective specifice în sectorul vehiculelor de transport rutier (Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic) și al echipamentelor de birou [Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou]. De altfel, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește definirea unor metodologii comune pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață. Pare oportun să se continue pe această cale, lăsând în sarcina legislației sectoriale stabilirea obiectivelor și a țintelor obligatorii în funcție de politicile și condițiile specifice predominante din sectorul relevant și promovarea elaborării și utilizării unor abordări europene privind calcularea costurilor pe ciclu de viață ca stimulent suplimentar pentru utilizarea achizițiilor publice în sprijinul creșterii durabile.

(39) Ar trebui să se depună eforturi pentru ca să se exploateze pe deplin potențialul achizițiilor publice pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru creștere durabilă, fără a afecta competențele entităților contractante. În special achizițiile publice sunt esențiale pentru stimularea inovării, care este extrem de importantă pentru creșterea viitoare din Europa. Având în vedere însă diferențele importante dintre diversele sectoare și piețe, nu este oportun să se stabilească cerințe obligatorii generale pentru achizițiile care țin cont de aspecte ecologice, sociale și de inovare. Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe obligatorii în materie de achiziții pentru atingerea unor obiective specifice în sectorul vehiculelor de transport rutier (Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic) și al echipamentelor de birou [Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou]. De altfel, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește definirea unor metodologii comune pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață. Pare oportun să se continue pe această cale, lăsând în sarcina legislației sectoriale stabilirea obiectivelor și a țintelor obligatorii în funcție de politicile și condițiile specifice predominante din sectorul relevant și promovarea elaborării și utilizării unor abordări europene privind calcularea costurilor pe ciclu de viață ca stimulent suplimentar pentru utilizarea achizițiilor publice în sprijinul creșterii durabile.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Aceste măsuri sectoriale trebuie să fie completate de o adaptare a directivelor privind achizițiile publice pentru a abilita autoritățile contractante să includă obiectivele Strategiei Europa 2020 în strategiile lor de cumpărare. Trebuie așadar precizat că autoritățile contractante pot stabili cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic și cel mai scăzut cost folosind o abordare bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de viață, cu condiția ca metodologia care urmează să fie utilizată să fie stabilită într-un mod obiectiv și nediscriminatoriu și să fie accesibilă tuturor părților interesate. Noțiunea de calculare a costurilor pe ciclu de viață cuprinde toate costurile pe durata ciclului de viață al lucrărilor, bunurilor și serviciilor, atât cele interne (cum ar fi costurile de dezvoltare, producție, utilizare, întreținere și costuri de eliminare la sfârșitul ciclului de viață), cât și cele externe, cu condiția ca acestea să poată fi cuantificate și monitorizate. Este necesar să se elaboreze metodologii comune la nivelul Uniunii pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață pentru anumite categorii de bunuri sau servicii; ori de câte ori este elaborată o astfel de metodologie, utilizarea acesteia trebuie să fie obligatorie.

(40) Aceste măsuri sectoriale trebuie să fie completate de o adaptare a directivelor privind achizițiile publice pentru a abilita autoritățile contractante să includă obiectivele Strategiei Europa 2020 în strategiile lor de cumpărare. Trebuie așadar precizat că autoritățile contractante pot stabili cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic folosind o abordare bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de viață, cu condiția ca metodologia care urmează să fie utilizată să fie stabilită într-un mod obiectiv și nediscriminatoriu și să fie accesibilă tuturor părților interesate. Noțiunea de calculare a costurilor pe ciclu de viață cuprinde toate costurile pe durata ciclului de viață al lucrărilor, bunurilor și serviciilor, atât cele interne (cum ar fi costurile de cercetare, dezvoltare, producție, transport, utilizare, întreținere și costuri de eliminare la sfârșitul ciclului de viață), cât și cele externe, cu condiția ca acestea să poată fi cuantificate și monitorizate.

(A se vedea amendamentele la articolul 66)

Justificare

Calcularea costurilor pe ciclul de viață ar trebui să reprezinte una dintre opțiunile pentru identificarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, nu o alternativă.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor tehnice și al criteriilor de atribuire, autorităților contractante trebuie să li se permită să se refere la un anumit proces de producție, un anumit mod de prestare a serviciilor sau un proces specific pentru orice alt stadiu al ciclului de viață al unui produs sau serviciu, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție publică. Pentru a integra mai bine considerentele sociale în achizițiile publice, achizitorilor li se poate permite de asemenea să includă, în criteriul de atribuire al celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, caracteristici legate de condițiile de lucru ale persoanelor care participă direct la procesul de producție sau la prestarea în cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze doar protejarea sănătății personalului implicat în procesul de producție sau înlesnirea integrării sociale a persoanelor defavorizate ori a membrilor grupurilor vulnerabile dintre persoanele desemnate să execute contractul, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Orice criteriu de atribuire care include aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să rămână limitat la caracteristicile care au consecințe imediate asupra membrilor personalului în mediul lor de lucru. Acestea trebuie să se aplice în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii22 și într-un mod care nu discriminează direct sau indirect operatorii economici din alte state membre sau din țări terțe care sunt parte la acord sau la acordurile de liber schimb la care Uniunea este de asemenea parte. Pentru contractele de achiziții de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări, autoritățile contractante trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza drept criteriu de atribuire organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză, deoarece acestea pot afecta calitatea executării contractului și, prin urmare, valoarea economică a ofertei.

(41) În plus, în cadrul specificațiilor tehnice, al criteriilor de atribuire și al clauzelor de executare a contractului, autorităților contractante ar trebui să li se permită să se refere la un anumit proces de producție, inclusiv, de exemplu, la aspecte sociale și de mediu, un anumit mod de prestare a serviciilor sau un proces specific pentru orice alt stadiu al ciclului de viață al unui produs sau serviciu, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție publică. Pentru a integra mai bine considerentele sociale în achizițiile publice, achizitorii pot include în criteriile de atribuire și în clauzele de executare a contractului caracteristici legate de condițiile de lucru, de angajare și de mediu și pot cere să fie prezentate certificate sau etichete întocmite de organisme independente, care să ateste respectarea de către operatorul economic a normelor și standardelor din domeniile respective, aplicabile în locul în care sunt executate lucrările, prestate serviciile sau fabricate ori furnizate bunurile, astfel cum se prevede în convențiile internaționale și legislația Uniunii și cea națională, precum și în contractele colective de muncă încheiate în conformitate cu legislația și cu practicile naționale care respectă legislația Uniunii. Aceste caracteristici pot să vizeze, printre altele, protejarea sănătății personalului implicat în procesul de producție sau înlesnirea integrării sociale a persoanelor defavorizate ori a membrilor grupurilor vulnerabile dintre persoanele desemnate să execute contractul, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Orice criteriu de atribuire care include aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să rămână limitat la caracteristicile care au consecințe imediate asupra membrilor personalului în mediul lor de lucru. Acestea trebuie să se aplice în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii22 și într-un mod care nu discriminează direct sau indirect operatorii economici din alte state membre sau din țări terțe care sunt parte la acord sau la acordurile de liber schimb la care Uniunea este de asemenea parte. Pentru contractele de achiziții de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări, autoritățile contractante trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza drept criteriu de atribuire organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză, deoarece acestea pot afecta calitatea executării contractului și, prin urmare, valoarea economică a ofertei care prezintă cel mai bun raport calitate-preț.

Justificare

În propunerea Comisiei nu se ține seama în mod corespunzător de considerentele sociale. Aplicarea acestora ar trebui să fie permisă în toate fazele procedurii de achiziție cu condiția ca ele să fie clar legate de obiectul contractului.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a) Ținând seama de jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, autorităților contractante ar trebui să li se permită să aleagă un criteriu de atribuire care să se refere la faptul că produsul în cauză provine din comerțul echitabil, inclusiv la cerința de a plăti un preț minim și o primă de preț producătorilor.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru a preveni posibilele inconveniente în timpul executării contractului, autoritățile contractante trebuie să aibă obligația de a cere o explicație pentru prețul perceput, în cazul în care prețul unei oferte este mult inferior prețurilor solicitate de alți ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație suficientă, autoritatea contractantă trebuie să aibă dreptul de a refuza oferta. Respingerea trebuie să fie obligatorie în cazurile în care autoritatea contractantă a stabilit că nivelul anormal de scăzut al prețurilor rezultă din nerespectarea legislației obligatorii a Uniunii în domeniul social, al muncii și al mediului sau a dispozițiilor internaționale în materie de dreptul muncii.

(42) Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru a preveni posibilele inconveniente în timpul executării contractului, autoritățile contractante trebuie să aibă obligația de a cere o explicație pentru prețul perceput, în cazul în care prețul unei oferte este mult inferior prețurilor solicitate de alți ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație suficientă, autoritatea contractantă trebuie să aibă dreptul de a refuza oferta. Respingerea ar trebui să fie obligatorie în cazurile în care autoritatea contractantă a stabilit că nivelul anormal de scăzut al prețurilor rezultă din nerespectarea dispozițiilor legislative din domeniul social, al muncii și al mediului menționate în principiile generale ale prezentei directive.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Condițiile de executare a unui contract sunt compatibile cu prezenta directivă cu condiția să nu aibă, direct sau indirect, un caracter discriminatoriu, să fie legate de obiectul contractului și să fie precizate în anunțul de participare, în anunțul de intenție utilizat ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției. Ele pot avea ca obiectiv, în mod concret, să favorizeze formarea profesională la locul de muncă, încadrarea în muncă a persoanelor cu dificultăți speciale de integrare, lupta împotriva șomajului, protecția mediului sau bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi menționate obligațiile, aplicabile pe perioada de executare a contractului, de a recruta șomeri de lungă durată sau de a pune în practică acțiuni de formare a șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe fond convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), chiar și atunci când acestea nu au fost implementate în dreptul intern, sau de a recruta un număr mai mare de persoane defavorizate decât cel impus de legislația națională.

(43) Condițiile de executare a unui contract sunt compatibile cu prezenta directivă cu condiția să nu aibă, direct sau indirect, un caracter discriminatoriu, să fie legate direct de obiectul contractului și de principiul desfășurării achizițiilor cu respectarea dispozițiilor legislative din domeniul mediului, social și al muncii și să fie precizate în anunțul de participare, în anunțul de intenție utilizat ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare sau în documentele achiziției. Ele pot avea ca obiectiv, în mod concret, să favorizeze formarea profesională la locul de muncă, încadrarea în muncă a persoanelor cu dificultăți speciale de integrare, lupta împotriva șomajului, protecția mediului sau bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi menționate obligațiile, aplicabile pe perioada de executare a contractului, de a recruta șomeri de lungă durată sau de a pune în practică acțiuni de formare a șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe fond convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), chiar și atunci când acestea nu au fost implementate în dreptul intern, sau de a recruta un număr mai mare de persoane defavorizate decât cel impus de legislația națională.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Comisia ar trebui să acorde asistență statelor membre în acțiunile acestora de formare și îndrumare a IMM-urilor în privința dialogului competitiv, oferind exemple ale aplicării și valorii sale, astfel încât să se încurajeze adoptarea acestuia.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Legile, reglementările și convențiile colective, atât cele de la nivel național, cât și cele de la nivelul Uniunii, care sunt în vigoare în domeniul condițiilor de muncă și al securității muncii, se aplică pe perioada de executare a unui contract de achiziție publică, cu condiția ca normele respective și aplicarea lor să fie conforme cu dreptul Uniunii. În situațiile transfrontaliere, în care lucrătorii unui stat membru prestează servicii într-un alt stat membru în cadrul unui contract de achiziție publică, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii prevede condițiile minime care trebuie respectate în țara gazdă în ceea ce privește lucrătorii detașați. În cazul în care dreptul intern conține dispoziții în acest sens, nerespectarea acestor obligații poate fi considerată o abatere gravă din partea operatorului economic, care poate duce la excluderea acestuia din procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică.

(44) Statele membre ar trebui să asigure respectarea de către operatorii economici a dispozițiilor legislative din domeniul mediului, social și al muncii aplicabile în locul în care sunt executate lucrările, prestate serviciile sau fabricate ori furnizate bunurile, astfel cum se prevede în convențiile internaționale enumerate în anexa XI și în legislația Uniunii și cea națională, precum și în contractele colective de muncă încheiate în conformitate cu legislația și cu practicile naționale care respectă legislația Uniunii. În situațiile transfrontaliere, în care lucrătorii unui stat membru prestează servicii într-un alt stat membru în cadrul unui contract de achiziție publică, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii prevede condițiile minime care trebuie respectate în țara gazdă în ceea ce privește lucrătorii detașați. În cazul în care dreptul intern conține dispoziții în acest sens, nerespectarea acestor obligații ar trebui considerată o abatere gravă din partea operatorului economic, care poate duce la excluderea acestuia din procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a) Autoritățile contractante ar trebui să respecte termenele de plată prevăzute în Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale1.

 

1 JO L 148, 23.2.2011, p. 1.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Evaluarea a arătat că statele membre nu monitorizează în mod consecvent și sistematic punerea în aplicare și funcționarea normelor privind achizițiile publice. Acest lucru are un impact negativ asupra implementării corecte a dispozițiilor care decurg din aceste directive, ceea ce reprezintă o sursă majoră de costuri și de incertitudine. Mai multe state membre au desemnat un organism central național care se ocupă de chestiuni legate de achiziții publice, dar sarcinile încredințate acestor organisme variază considerabil de la un stat membru la altul. Existența unor mecanisme de monitorizare și control mai clare, mai coerente și mai constrângătoare ar permite o cunoaștere mai aprofundată a funcționării normelor în materie de achiziții publice, ar îmbunătăți certitudinea juridică pentru întreprinderi și pentru autoritățile contractante și ar contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile. Aceste mecanisme ar putea servi ca instrumente pentru depistarea și soluționarea timpurie a problemelor, cu precădere în cazul proiectelor cofinanțate de Uniune, și pentru identificarea deficiențelor structurale. În mod concret, este esențial ca aceste mecanisme să fie coordonate pentru a asigura aplicarea, controlul și monitorizarea coerentă a politicii de achiziții publice și evaluarea sistematică a rezultatelor sale în întreaga Uniune.

(49) Evaluarea a arătat că încă se mai pot aduce numeroase îmbunătățiri în domeniul aplicării normelor Uniunii privind achizițiile publice. În vederea asigurării unei aplicări mai eficiente și mai coerente a normelor, este esențial, pe de o parte, să existe o bună imagine de ansamblu asupra posibilelor probleme structurale și a modelelor generale din cadrul politicilor naționale de achiziții, astfel încât potențialele probleme să fie abordate mai punctual. O astfel de imagine de ansamblu ar trebui să fie obținută în urma unei monitorizări corespunzătoare, ale cărei rezultate să fie publicate în mod regulat, cu scopul de a permite o dezbatere în cunoștință de cauză pe tema posibilelor îmbunătățiri ale normelor și practicilor de achiziții. Pe de altă parte, o mai bună îndrumare a autorităților contractante și a operatorilor economici și o mai bună asistență acordată acestora ar putea să contribuie în mare măsură la sporirea eficienței achizițiilor publice, prin cunoștințe mai ample, certitudine juridică sporită și profesionalizarea practicilor de achiziții. Autoritățile contractante și operatorii economici ar trebui să aibă acces la această îndrumare ori de câte ori acest lucru este necesar, în vederea asigurării aplicării corecte a normelor. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile sau structurile competente sunt responsabile cu monitorizarea, desfășurarea și controlul achizițiilor publice.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Statele membre trebuie să desemneze o autoritate națională unică responsabilă de monitorizarea, implementarea și controlul legislației din domeniul achizițiilor publice. Acest organism central trebuie să dispună de informații directe și oportune, în special cu privire la diferitele probleme care afectează aplicarea legislației privind achizițiile publice. El trebuie să fie în măsură să furnizeze un feedback imediat privind funcționarea politicii și potențialele deficiențe ale legislației și practicii naționale și să contribuie la identificarea rapidă a soluțiilor. Pentru a combate în mod eficient corupția și frauda, acest organism central și publicul larg trebuie să aibă totodată posibilitatea de a inspecta textele contractelor încheiate. Contractele de mare valoare trebuie așadar transmise organismului de supraveghere, persoanele interesate având posibilitatea de a avea acces la aceste documente, în măsura în care nu se aduce atingere intereselor publice sau private legitime.

eliminat

Justificare

Aceste articole creează sarcini administrative inutile. Organizarea administrării interne este la latitudinea statelor membre. Acestea pot decide să creeze un organism de supraveghere (articolul 84) fără reglementare la nivel european. Articolul 84 contravine principiului subsidiarității.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) La nivel național există deja structuri sau mecanisme de monitorizare, supraveghere și sprijin, acestea putând fi utilizate pentru a asigura monitorizarea, implementarea și controlul aplicării legislației din domeniul achizițiilor publice și pentru a furniza sprijinul necesar autorităților contractante și operatorilor economici.

(52) Trasabilitatea și transparența deciziilor în cadrul procedurilor de achiziții este esențială pentru asigurarea unor proceduri corecte, inclusiv pentru combaterea eficace a corupției și fraudei. Autoritățile contractante ar trebui să păstreze copii ale contractelor încheiate care au o valoare ridicată, pentru a putea oferi părților interesate acces la aceste documente în conformitate cu normele aplicabile privind accesul la documente. În plus, elementele esențiale și deciziile aferente fiecărei proceduri de achiziție ar trebui să fie înregistrate într-un raport privind achiziția. Pentru a limita sarcinile administrative, în raportul privind achiziția ar trebui să se facă referire la informațiile conținute deja în anunțurile relevante de atribuire a contractelor. Sistemele electronice pentru publicarea acestor anunțuri, gestionate de Comisie, ar trebui să fie de asemenea îmbunătățite, cu scopul de a facilita introducerea datelor, extragerea rapoartelor și schimbul de date între sisteme.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Este necesară o cooperare eficientă pentru a asigura coerența consultanței și a practicilor în fiecare stat membru și la nivelul Uniunii. Organismele desemnate pentru monitorizare, implementare, control și asistență tehnică trebuie să fie în măsură să facă schimb de informații și să coopereze; în acest context, autoritatea națională desemnată de fiecare stat membru trebuie să fie punctul de contact preferat cu serviciile Comisiei pentru colectarea de date, schimbul de informații și monitorizarea punerii în aplicare a legislației Uniunii privind achizițiile publice.

eliminat

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) Modul de transpunere a prezentei directive este extrem de important pentru eforturile de simplificare, precum și pentru asigurarea unei abordări uniforme în ceea ce privește interpretarea și aplicarea normelor Uniunii în materie de achiziții publice, contribuind astfel la asigurarea certitudinii juridice necesare solicitate de autoritățile contractante, în special la nivel regional sau local, și de IMM-uri. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că la transpunerea prezentei directive se ține seama de impactul semnificativ al legislației naționale în materie de achiziții publice asupra procesului de obținere a fondurilor Uniunii. Este deci extrem de important ca statele membre să evite, în măsura în care acest lucru este posibil, fragmentarea în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare, contribuind, de asemenea, la simplificarea la nivel național.

Justificare

Este necesar să se ia măsuri pentru ca transpunerea să nu creeze obstacole în calea eforturilor de simplificare și armonizare, cu scopul de a evita fragmentarea normelor în cadrul Uniunii, care ar afecta îndeosebi IMM-urile și autoritățile contractante de dimensiuni mai mici, la nivel local și regional.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) Pentru garantarea unor condiții uniforme pentru aplicarea prezentei directive, în ceea ce privește elaborarea formularelor standard pentru publicarea anunțurilor, a formularului standard pentru pașaportul european pentru achiziții publice și a modelului comun care trebuie utilizat de către organismele de supraveghere pentru întocmirea raportului de aplicare și statistic, este necesar să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Este necesar să se utilizeze procedura de consultare pentru adoptarea acestor acte de punere în aplicare, care nu au niciun impact din punct de vedere financiar sau asupra naturii și a sferei de aplicare a obligațiilor care decurg din prezenta directivă. Dimpotrivă, aceste acte sunt de natură strict administrativă și au scopul de a facilita aplicarea normelor stabilite de prezenta directivă.

(56) Pentru garantarea unor condiții uniforme pentru aplicarea prezentei directive, în ceea ce privește elaborarea formularelor standard pentru publicarea anunțurilor și a formularului standard pentru pașaportul european pentru achiziții publice, este necesar să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Este necesar să se utilizeze procedura de consultare pentru adoptarea acestor acte de punere în aplicare, care nu au niciun impact din punct de vedere financiar sau asupra naturii și a sferei de aplicare a obligațiilor care decurg din prezenta directivă. Dimpotrivă, aceste acte sunt de natură strict administrativă și au scopul de a facilita aplicarea normelor stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul prezentei directive, achizițiile publice înseamnă cumpărarea sau alte forme de achiziționare de lucrări, de bunuri sau de servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatori economici aleși de aceste autorități contractante, indiferent dacă lucrările, bunurile sau serviciile sunt destinate sau nu unor scopuri publice.

(2) În sensul prezentei directive, achizițiile publice înseamnă achiziționarea de lucrări, de bunuri sau de servicii, conform dispozițiilor din prezenta directivă, de către una sau mai multe autorități contractante de la operatori economici aleși de aceste autorități contractante.

Un ansamblu de lucrări, bunuri și/sau servicii, chiar dacă sunt cumpărate prin contracte diferite, constituie o achiziție unică în sensul prezentei directive, în cazul în care contractele sunt părți ale unui singur proiect.

 

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatele 2 a și 2 b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului autorităților publice de la orice nivel de a decide dacă, în ce mod și în ce măsură doresc să exercite ele însele funcții publice în conformitate cu Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general și cu articolul 14 din TFUE.

 

(2b) Prezenta directivă nu afectează modul în care statele membre își organizează legislația privind asigurările sociale.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt create cu obiectivul specific sau au obiectivul specific de a răspunde unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial; în acest scop, un organism care funcționează în condiții normale de piață, își propune să realizeze un profit și suportă pierderile aferente desfășurării activității sale nu are scopul de a răspunde unor nevoi de interes general, fără caracter industrial sau comercial;

(a) sunt create cu obiectivul specific sau au obiectivul specific de a răspunde unor nevoi de interes general, fără caracter industrial sau comercial;

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerințelor precizate de autoritatea contractantă care exercită o influență decisivă asupra tipului sau proiectului lucrării;

(c) realizarea unei lucrări care corespunde cerințelor precizate de autoritatea contractantă care exercită o influență decisivă asupra tipului sau proiectului lucrării;

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „documentele achiziției” sunt toate documentele produse de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a defini elementele achiziției sau ale procedurii, inclusiv anunțul de participare, anunțul de intenție, atunci când este utilizat ca invitație la o procedură concurențială de ofertare, specificațiile tehnice, documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele pentru prezentarea documentelor de către candidați și ofertanți, informațiile privind obligațiile general aplicabile și orice alte documente adiționale;

15. „documentele achiziției” înseamnă orice document produs de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a defini elementele achiziției sau ale procedurii, inclusiv anunțul de participare, anunțul de intenție, atunci când este utilizat ca invitație la o procedură concurențială de ofertare, specificațiile tehnice, documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele pentru prezentarea documentelor de către candidați și ofertanți, informațiile privind obligațiile general aplicabile și orice alte documente adiționale;

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile consecutive și/sau interconectate, inclusiv producția, transportul, utilizarea și întreținerea, ale existenței unui produs sau a unor lucrări sau servicii, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminare, curățarea amplasamentului și finalizare;

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile consecutive sau interconectate ale existenței unui produs sau a unor lucrări sau servicii, inclusiv cercetarea, dezvoltarea, producția, transportul, utilizarea și întreținerea, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminare, lichidare și finalizare;

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

23a. „inovare” înseamnă realizarea unui bun, serviciu sau proces nou sau îmbunătățit în mod semnificativ, a unei noi metode de comercializare sau a unei noi metode de organizare a practicii comerciale, locului de muncă sau a relațiilor externe care contribuie la soluționarea provocărilor societale sau sprijină Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) 500 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVI.

(d) 750 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVI.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din doi în doi ani, începând de la data de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă pragurile prevăzute la articolul 4 literele (a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în Acordul privind achizițiile publice și, dacă este necesar, le revizuiește.

Din doi în doi ani, începând de la data de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă pragurile prevăzute la articolul 4 literele (a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în Acordul privind achizițiile publice și, dacă este necesar, după consultarea statelor membre cu privire la aplicarea pragurilor în anumite sectoare și anumitor tipuri de contracte, le revizuiește. Comisia majorează pragurile, atunci când acest lucru este posibil, și, dacă acestea sunt stabilite în Acordul privind achizițiile publice, stabilește ca prioritate majorarea lor cu ocazia următoarei runde de negocieri.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Excluderea contractelor care fac obiectul unui regim de prețuri fixe

 

Prezenta directivă nu se aplică contractelor care fac obiectul unui preț fix în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul în care produsele sau serviciile achiziționate nu prezintă diferențe semnificative în ceea ce privește compoziția sau caracteristicile lor.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Excluderea serviciilor atribuite pe baza unui drept exclusiv

 

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea se bucură în temeiul unei legi, al unei reglementări sau al unui act administrativ care a fost publicat și este compatibil cu tratatele.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate serviciilor media audiovizuale atribuite de instituțiile de radiodifuziune și televiziune, și nici contractelor pentru spațiu de emisie atribuite furnizorilor de servicii media audiovizuale;

(b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate serviciilor media și nici contractelor de emisie sau de distribuție și transmisie; în sensul prezentei directive, „servicii media” înseamnă toate formele de transmisie și distribuție prin utilizarea oricărei forme de rețea electronică;

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) servicii de arbitraj și de conciliere;

(c) servicii de arbitraj și de conciliere și oricare dintre serviciile juridice de mai jos:

 

(i) reprezentarea legală a unui client în cadrul procedurilor judiciare sau administrative în fața curților, tribunalelor sau autorităților publice de către un avocat în sensul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE;

 

(ii) servicii juridice oferite de mandatari, tutori numiți sau alte servicii juridice ai căror furnizori sunt numiți de o curte sau un tribunal din statul membru în cauză;

 

(iii) servicii juridice care, în statul membru în cauză, sunt legate de exercitarea autorității publice;

 

(iv) certificarea și autentificarea documentelor de către notari;

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau alte instrumente financiare în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului, servicii furnizate de băncile centrale și operațiuni efectuate cu Fondul european de stabilitate financiară;

(d) servicii financiare referitoare la emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau alte instrumente financiare în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau operațiuni efectuate de autoritățile contractante în scopul obținerii de bani sau de capital, servicii furnizate de băncile centrale și operațiuni efectuate cu Fondul european de stabilitate financiară;

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) servicii de apărare civilă, protecție civilă și de prevenire a pericolelor;

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) furnizarea de asistență internațională, inclusiv de asistență pentru dezvoltare;

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile media audiovizuale menționate la litera (b) de la primul paragraf includ transmisia și distribuția prin intermediul oricărei forme de rețele electronice.

eliminat

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Relațiile dintre autoritățile publice

Cooperarea dintre autoritățile publice

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii;

(a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii, adică exercită o influență decisivă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor semnificative ale persoanei juridice controlate;

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cel puțin 90% din activitățile acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritatea contractantă care o controlează sau pentru alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

(b) cel puțin 80% din cifra de afaceri medie totală a acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritatea contractantă care o controlează sau pentru alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participărilor nemajoritare sau a formelor de participare privată impuse de lege, în conformitate cu tratatele, care nu exercită nicio influență asupra deciziilor autorității contractante care controlează persoana juridică în cauză.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii, în sensul literei (a) de la primul paragraf, atunci când exercită o influență decisivă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate.

eliminat

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în care o entitate controlată care este o autoritate contractantă atribuie un contract entității care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată la capitalul persoanei juridice căreia îi este atribuit contractul de achiziție publică.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în care o entitate controlată sau mai multe entități controlate care sunt autorități contractante atribuie un contract entității sau entităților care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată la capitalul persoanei juridice căreia îi este atribuit contractul de achiziție publică, cu excepția participărilor nemajoritare sau a formelor de participare privată impuse de lege, în conformitate cu tratatele, care nu exercită nicio influență asupra deciziilor autorității contractante care exercită controlul.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în care o entitate controlată care este o autoritate contractantă atribuie un contract entității care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată la capitalul persoanei juridice căreia îi este atribuit contractul de achiziție publică.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) O autoritate contractantă care nu exercită asupra unei persoane juridice un control în sensul alineatului (1) poate să atribuie un contract de achiziție publică, fără a aplica prezenta directivă, unei persoane juridice pe care o controlează în comun cu alte autorități contractante, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(3) O autoritate contractantă care nu exercită asupra unei persoane juridice un control în sensul alineatului (1) primul paragraf litera (a) din prezentul articol poate să atribuie un contract de achiziție publică, care să nu intre în domeniul de aplicare al prezentei directive, unei persoane juridice pe care o controlează în comun cu alte autorități contractante, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cel puțin 90% din activitățile acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritățile contractante care o controlează sau pentru alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante;

(b) cel puțin 80% din cifra de afaceri medie totală a acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritățile contractante care o controlează sau pentru alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante;

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participărilor nemajoritare sau a formelor de participare privată impuse de lege, în conformitate cu tratatele, care nu exercită nicio influență asupra deciziilor autorității contractante care controlează persoana juridică în cauză.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai tuturor autorităților contractante participante;

(a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai autorităților contractante participante, un reprezentant putând reprezenta una sau mai multe autorități contractante participante;

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu urmărește interese care diferă de cele ale autorităților publice care îi sunt afiliate;

(c) persoana juridică controlată nu urmărește interese care sunt în conflict cu cele ale autorităților publice care îi sunt afiliate;

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obține alte câștiguri decât rambursarea costurilor efective din contractele de achiziții publice încheiate cu autoritățile contractante.

eliminat

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un acord încheiat între două sau mai multe autorități contractante nu se consideră a fi un contract de achiziție publică în sensul articolului 2 alineatul (6) al prezentei directive în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(4) Un acord încheiat între două sau mai multe autorități contractante se află în afara domeniului de aplicare al prezentei directive în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă între autoritățile contractante participante, care vizează desfășurarea în comun a sarcinilor lor de serviciu public și implică drepturi și obligații reciproce ale părților;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă între autoritățile contractante participante, care vizează desfășurarea în comun a sarcinilor lor de serviciu public și implică drepturi și obligații reciproce ale părților în scopul realizării unei sarcini comune de serviciu public sau al punerii în comun a resurselor pentru ca fiecare autoritate contractantă participantă să își poată îndeplini propriile sarcini;

(b) acordul este guvernat doar de considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat doar de considerente legate de interesul public;

(c) autoritățile contractante participante nu desfășoară pe piața deschisă mai mult de 10 %, în termeni de cifră de afaceri, din activitățile care sunt relevante în contextul acordului;

 

(d) acordul nu implică transferuri financiare între autoritățile contractante participante, altele decât cele care corespund rambursării costurilor efective ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

 

(e) nu există participare privată la capitalul niciuneia dintre autoritățile contractante implicate.

(c) nu există participare privată la capitalul niciuneia dintre autoritățile contractante implicate, cu excepția participărilor nemajoritare sau a formelor de participare privată impuse de lege, în conformitate cu tratatele, care nu exercită nicio influență asupra deciziilor autorităților contractante care exercită controlul.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă între autoritățile contractante participante, care vizează desfășurarea în comun a sarcinilor lor de serviciu public și implică drepturi și obligații reciproce ale părților;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prezenta directivă nu se aplică acordurilor, deciziilor și altor instrumente juridice încheiate între mai multe autorități contractante sau grupuri de autorități contractante, care prevăd, în contextul organizării instituționale și administrative interne a unui stat membru și în conformitate cu legislația sau reglementările naționale aplicabile, transferul de competențe sau transferul unei sarcini de serviciu public între părțile în cauză.

 

Nu există participare privată la capitalul niciuneia dintre autoritățile contractante sau entitățile implicate.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) nu se mai aplică din momentul în care există o participare privată, ca atare contractele în curs de desfășurare trebuie deschise concurenței prin intermediul procedurilor normale de achiziție.

eliminat

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Sub rezerva articolului 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta directivă se aplică contractelor de achiziții publice atribuite și concursurilor de proiecte organizate în domeniile apărării și securității, cu excepția următoarelor contracte:

(1) Sub rezerva articolului 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezenta directivă se aplică contractelor de achiziții publice atribuite și concursurilor de proiecte organizate în domeniile apărării și securității, cu excepția următoarelor contracte:

(a) contractele care intră sub incidența Directivei 2009/81/CE;

(a) contractele în cazul cărora aplicarea normelor din prezenta directivă ar obliga un stat membru să prezinte informații a căror dezvăluire acesta o consideră ca venind în contradicție cu interesele sale esențiale în materie de securitate sau contractele în cazul cărora procedura de achiziții publice aferentă și executarea acestora sunt însoțite de măsuri speciale de securitate în temeiul legislației, reglementărilor sau al dispozițiilor administrative în vigoare într-un stat membru, în cazul în care statul membru în cauză a determinat imposibilitatea garantării intereselor esențiale vizate prin măsuri mai puțin intruzive, de exemplu prin măsurile menționate la alineatul (2);

(b) contractele cărora Directiva 2009/81/CE nu li se aplică în temeiul articolelor 8, 12 și 13 din aceasta.

(b) contractele atribuite în cadrul unui program de cooperare de tipul celor menționate la articolul 13 litera (c) din Directiva 2009/81/CE;

 

(ba) contractele atribuite de un guvern unui alt guvern referitoare la lucrări și servicii direct legate de echipamente militare sau echipamente cu caracter sensibil sau de lucrări și servicii destinate special unor scopuri militare sau de lucrări cu caracter sensibil și servicii cu caracter sensibil;

 

(bb) contractele atribuite într-o țară terță, executate pe durata desfășurării de forțe în afara teritoriului Uniunii, în cazul în care necesitățile operaționale impun încheierea acestor contracte cu operatori economici situați în zona de operațiuni.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice și concursurilor de proiecte, altele decât cele menționate la alineatul (1), dacă protecția intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru nu poate fi garantată în cadrul unei proceduri de achiziție prevăzute în prezenta directivă.

(2) Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice și concursurilor de proiecte, altele decât cele menționate la alineatul (1), dacă protecția intereselor esențiale de securitate ale unui stat membru nu poate fi garantată în cadrul unei proceduri de achiziție prevăzute în prezenta directivă, care nu este exclusă în alt mod în temeiul alineatului (1), în măsura în care protecția intereselor esențiale în materie de securitate ale unui stat membru nu poate fi garantată prin măsuri mai puțin intruzive, de exemplu prin instituirea unor cerințe care vizează protecția caracterului confidențial al informațiilor puse la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor potrivit dispozițiilor din prezenta directivă.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante îi tratează pe operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează într-o manieră transparentă și proporționată.

(1) Autoritățile contractante îi tratează pe operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează într-o manieră transparentă și proporționată.

Modul în care este concepută achiziția nu poate avea ca obiectiv excluderea acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau restrângerea artificială a concurenței.

Modul în care este concepută achiziția nu poate avea ca obiectiv excluderea acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau restrângerea artificială a concurenței.

 

(2) Statele membre asigură respectarea de către operatorii economici a dispozițiilor din legislația de mediu, socială și a muncii aplicabile în locul în care sunt executate lucrările, prestate serviciile sau fabricate ori furnizate bunurile, conform convențiilor internaționale enumerate în anexa XI și conform legislației Uniunii și celei naționale, precum și conform contractelor colective de muncă încheiate în conformitate cu legislația și cu practicile naționale care respectă legislația Uniunii.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică, în plus, servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numele și calificările profesionale pertinente ale persoanelor responsabile cu executarea contractului în cauză.

Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică, în plus, servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numărul și nivelul pertinent de calificare profesională ale persoanelor responsabile cu executarea contractului în cauză.

Justificare

Textul, astfel cum este formulat în momentul de față, sugerează că, pentru furnizarea de servicii care constau, în cea mai mare parte, în asigurarea de personal calificat (cum ar fi consultanță în domeniul ingineriei), candidații ar putea fi obligați să includă în cererea de participare componența echipelor de proiect. Având în vedere durata procedurii de selecție și atribuire, este practic imposibil ca un ofertant să rezerve personalul necesar în această etapă.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile contractante oferă unei asocieri temporare de operatori economici posibilitatea de a îndeplini toate cerințele tehnice, juridice și financiare ca o singură entitate, care însumează caracteristicile individuale ale părților componente ale grupului.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Dispozițiile din prezentul articol nu împiedică publicarea părților fără caracter confidențial din contractele încheiate, inclusiv a eventualelor modificări ulterioare.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) telefon, în cazurile și împrejurările menționate la alineatul (6);

eliminat

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mijloacele de comunicare alese trebuie să aibă disponibilitate generală și să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de achiziție.

Mijloacele de comunicare alese trebuie să aibă disponibilitate generală, să fie accesibile persoanelor cu dizabilități și să nu restricționeze accesul operatorilor economici la procedura de achiziție.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații, autoritățile contractante trebuie să asigure menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare. Ele examinează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului fixat pentru depunerea acestora.

În toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații, autoritățile contractante trebuie să asigure menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare, precum și a informațiilor menționate la articolul 18. Ele examinează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului fixat pentru depunerea acestora.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura interoperabilitatea formatelor tehnice și a standardelor în materie de proceduri și mesaje, în special în context transfrontalier, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a stabili utilizarea obligatorie a anumitor standarde tehnice, cel puțin cu privire la utilizarea depunerii electronice, a cataloagelor electronice și a mijloacele de autentificare electronică.

Pentru a asigura interoperabilitatea formatelor tehnice și a standardelor în materie de proceduri și mesaje, în special în context transfrontalier, Comisia poate să recomande utilizarea anumitor standarde tehnice, cel puțin cu privire la utilizarea depunerii electronice, a cataloagelor electronice și a mijloacelor de autentificare electronică.

 

(Această modificare se aplică întregului text; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pot fi făcute în scris sau telefonic; în cazul din urmă, trebuie trimisă o confirmare scrisă înainte de expirarea termenului stabilit pentru primirea lor;

(a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pot fi făcute în scris;

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul contractelor de executare de lucrări, care depășesc pragul stabilit în articolul 4, statele membre pot cere utilizarea de către autoritățile contractante și ofertanți a instrumentelor de modelare electronică a informațiilor legate de construcții, respectând termenele generale prevăzute la primul paragraf pentru realizarea procedurilor de achiziții publice prin mijloace electronice de comunicare.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre prevăd norme pentru a preveni, identifica și remedia imediat conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție care intră sub incidența prezentei directive, inclusiv în fazele de concepere și pregătire a procedurii, de întocmire a documentelor achiziției, de selecție a candidaților și a ofertanților și de atribuire a contractului, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți ofertanții.

(1) Statele membre instituie mecanisme pentru a preveni, identifica și remedia imediat conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici.

Noțiunea de conflict de interese trebuie să acopere cel puțin orice situație în care categoriile de persoane menționate la alineatul (2) au, în mod direct sau indirect, un interes privat în rezultatul procedurii de achiziție, care poate fi perceput ca element care afectează îndeplinirea imparțială și obiectivă a îndatoririlor lor.

Noțiunea de conflict de interese trebuie să acopere cel puțin orice situație în care membrii personalului sau factorii de decizie ai autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziții care acționează în numele autorității contractante, care participă la desfășurarea procedurii de achiziție sau care pot influența rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic ori un alt interes personal sau comun care poate fi perceput ca element care le compromite imparțialitatea și independența în contextul procedurii de achiziție.

În aplicarea prezentului articol, „interese private” înseamnă orice interese familiale, afective, economice, politice sau alte interese comune cu candidații sau ofertanții, inclusiv interese profesionale conflictuale.

 

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatele 2, 3 și 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele menționate la alineatul (1) se aplică în ceea ce privește conflictele de interese care implică cel puțin următoarele categorii de persoane:

eliminat

(a) membrii personalului autorității contractante, al furnizorilor de servicii de achiziție sau membrii personalului altor furnizori de servicii care sunt implicați în desfășurarea procedurii de achiziție;

 

(b) președintele autorității contractante și membrii organelor decizionale ale autorității contractante care, fără a fi în mod necesar implicați în desfășurarea procedurii de achiziție, pot totuși să influențeze rezultatul acesteia.

 

(3) Statele membre se asigură că:

 

(a) membrii personalului menționați la alineatul (2) litera (a) sunt obligați să divulge orice conflict de interese în legătură cu oricare dintre candidați sau ofertanți, de îndată ce iau cunoștință despre astfel de conflicte, pentru a permite autorității contractante să ia măsuri de remediere;

 

(b) candidații și ofertanții sunt obligați să prezinte la începutul procedurii de achiziție o declarație cu privire la existența oricăror legături privilegiate cu persoanele menționate la alineatul (2) litera (b) care sunt de natură să le pună pe aceste persoane într-o situație de conflict de interese; autoritatea contractantă precizează în raportul individual menționat la articolul 85 dacă vreunul dintre candidați sau ofertanți a depus o declarație.

 

În cazul unui conflict de interese, autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile care se impun. Aceste măsuri pot include interzicerea participării membrului personalului în cauză la procedura de achiziție respectivă sau realocarea sarcinilor și responsabilităților acestuia. Dacă un conflict de interese nu poate fi remediat în mod eficace prin alte mijloace, candidatul sau ofertantul în cauză trebuie exclus din procedură.

 

În cazul în care sunt identificate legături privilegiate, autoritatea contractantă trebuie să informeze imediat organismul de supraveghere desemnat în conformitate cu articolul 84 și să ia măsurile care se impun pentru a evita orice influență abuzivă asupra procedurii de atribuire și a asigura tratamentul egal al candidaților și al ofertanților. Dacă conflictul de interese nu poate fi remediat în mod eficace prin alte mijloace, candidatul sau ofertantul în cauză trebuie exclus din procedură.

 

(4) Toate măsurile luate în temeiul prezentului articol trebuie consemnate în raportul individual menționat la articolul 85.

 

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În măsura în care intră sub incidența anexelor I, II, IV și V și a notelor generale la apendicele 1 al Uniunii Europene la Acordul privind achizițiile publice și a celorlalte acorduri internaționale care prevăd obligații în sarcina Uniunii, enumerate în anexa V la prezenta directivă, autoritățile contractante acordă lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. Atunci când aplică prezenta directivă operatorilor economici ai semnatarilor acordurilor respective, autoritățile contractante respectă aceste acorduri.

(1) În măsura în care intră sub incidența anexelor I, II, IV și V și a notelor generale la apendicele 1 al Uniunii Europene la Acordul privind achizițiile publice și a celorlalte acorduri internaționale care prevăd obligații în sarcina Uniunii – inclusiv angajamentele asumate în cadrul acordurilor comerciale bilaterale – enumerate în anexa V la prezenta directivă, autoritățile contractante acordă lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. Atunci când aplică prezenta directivă operatorilor economici ai semnatarilor acordurilor respective, autoritățile contractante respectă aceste acorduri.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot prevedea că autoritățile contractante pot aplica parteneriate pentru inovare, după cum se prevede în prezenta directivă.

Statele membre prevăd că autoritățile contractante pot aplica parteneriate pentru inovare, după cum se prevede în prezenta directivă.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca autoritățile contractante să utilizeze o procedură competitivă cu negociere sau un dialog competitiv în cazurile următoare:

Statele membre prevăd posibilitatea ca autoritățile contractante să utilizeze o procedură competitivă cu negociere sau un dialog competitiv în cazurile următoare:

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) în cazul serviciilor bazate pe cunoaștere;

Justificare

Procedura competitivă cu negociere este singura procedură posibilă care este adecvată în cazul serviciilor de creație, întrucât rezultatul acestora nu poate fi anticipat. Prin urmare, „serviciile intelectuale sau bazate pe cunoaștere” (definiție propusă la articolul 1) ar trebui desemnate ca atare în mod clar, iar transpunerea procedurii competitive cu negociere ar trebui să devină obligatorie.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) dacă, din cauza circumstanțelor specifice legate de natura sau de complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor sau de riscurile aferente acestora, contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile.

(e) dacă autoritățile contractante justifică în invitația la procedura concurențială de ofertare că, din cauza circumstanțelor specifice legate de natura, de structura juridică sau financiară sau de complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor sau de riscurile aferente acestora, contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile.

Justificare

Odată cu modificarea prin care procedura negociată devine, în mod explicit, accesibilă și pentru contractele complexe, se impune o extindere limitată a domeniului de aplicare inclus în propunerea Comisiei.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) dacă cerințele specifice în materie de achiziții ale autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără a se recurge în mod exclusiv la soluții standardizate.

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să poată alege procedura competitivă cu negociere în cazul în care nu pot recurge în mod exclusiv la produse sau servicii standardizate în cadrul procedurii de achiziție.

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot decide să nu transpună în legislația lor națională procedura competitivă cu negociere, procedura dialogului competitiv și procedura parteneriatului pentru inovare.

eliminat

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Invitația la procedura concurențială de ofertare se poate face prin unul dintre următoarele mijloace:

(2) Invitația la procedura concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț de participare, conform articolului 47.

(a) un anunț de participare, conform articolului 47,

 

(b) în cazul în care contractul este atribuit prin procedura restrânsă sau procedura competitivă cu negociere de către o autoritate contractantă regională sau locală, prin intermediul unui anunț de intenție, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2).

 

 

În cazul în care contractul este atribuit prin procedura restrânsă sau procedura competitivă cu negociere de către o autoritate contractantă regională sau locală, statele membre prevăd, fără a aduce atingere primului paragraf de la prezentul alineat, că invitația la procedura concurențială de ofertare poate fi făcută prin intermediul unui anunț de intenție, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2). Statele membre pot, de asemenea, să rezerve această posibilitate unor categorii specifice de autorități contractante regionale sau locale.

În cazul menționat la litera (b), operatorii economici care și-au manifestat interesul în urma publicării anunțului de intenție vor fi invitați ulterior să își confirme interesul în scris prin intermediul unei „invitații pentru confirmarea interesului”, în conformitate cu articolul 52.

În cazul în care invitația la procedura concurențială de ofertare se face prin intermediul unui anunț de intenție, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2), operatorii economici care și-au manifestat interesul în urma publicării anunțului de intenție sunt invitați ulterior să își confirme interesul în scris prin intermediul unei „invitații pentru confirmarea interesului”, în conformitate cu articolul 52.

Justificare

Acest amendament sporește gradul de flexibilitate pentru utilizarea negocierilor.

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot prevedea că autoritățile contractante pot recurge la o procedură negociată fără publicare prealabilă numai în cazurile și situațiile prevăzute în mod expres la articolul 30.

(3) În cazurile și situațiile specifice prevăzute la articolul 30, statele membre prevăd că autoritățile contractante pot recurge la o procedură negociată fără publicare prealabilă. Statele membre nu permit utilizarea acestei proceduri în orice alte cazuri decât cele prevăzute la articolul 30.

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritățile contractante regionale și locale pot stabili termenul pentru primirea ofertelor de comun acord între autoritatea contractantă și candidații selectați, cu condiția ca toți candidații să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor. În cazul în care nu este posibil să se ajungă la un acord cu privire la termenul pentru primirea ofertelor, autoritatea contractantă stabilește un termen care este de cel puțin 10 zile de la data trimiterii invitației de participare la procedura de ofertare.

(4) Statele membre prevăd că toate autoritățile contractante regionale și locale sau anumite categorii de astfel de autorități pot stabili termenul pentru primirea ofertelor de comun acord între autoritatea contractantă și candidații selectați, cu condiția ca toți candidații să aibă la dispoziție același termen pentru pregătirea și transmiterea ofertelor. În absența unui acord cu privire la termenul pentru primirea ofertelor, autoritatea contractantă stabilește un termen care este de cel puțin 10 zile de la data trimiterii invitației de participare la procedura de ofertare.

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul procedurilor competitive cu negociere, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare, furnizând informațiile cerute pentru selecția calitativă.

(1) În cazul procedurilor competitive cu negociere, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la o invitație la o procedură concurențială de ofertare care să conțină informațiile prevăzute în anexa VI părțile B și C, furnizând informațiile pentru selecția calitativă solicitate de autoritatea contractantă.

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului, autoritățile contractante descriu achiziția și cerințele minime care trebuie îndeplinite și precizează criteriile de atribuire, pentru ca operatorii economici să poată identifica natura și sfera de aplicare a achiziției și să decidă dacă să depună o cerere de participare la negocieri. În cadrul specificațiilor tehnice, autoritățile contractante precizează care dintre părțile acestora definesc cerințele minime.

În documentele achiziției, autoritățile contractante descriu cerințele minime care trebuie îndeplinite și criteriile de atribuire. Descrierea trebuie să fie suficient de precisă, astfel încât să permită operatorilor economici să identifice natura și sfera de aplicare a achiziției și să decidă dacă să depună o cerere de participare la procedură.

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot depune o ofertă scrisă, care va constitui baza pentru negocierile ulterioare. Autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 64.

(2) Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot depune o ofertă inițială, care constituie baza pentru negocierile ulterioare. Autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 64.

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele elemente nu pot fi modificate în cursul negocierilor:

Cerințele minime, obiectul achiziției și criteriile de atribuire nu fac obiectul negocierilor.

(a) descrierea achiziției;

 

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor tehnice care definește cerințele minime;

 

(c) criteriile de atribuire a contractului.

 

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cursul negocierilor, autoritățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți ofertanții. În acest scop, autoritățile contractante nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care îi pot avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu ceilalți. Ele se asigură în special că toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate în conformitate cu alineatul (5) sunt informați în scris în legătură cu orice modificări ale specificațiilor tehnice, altele decât cele care stabilesc cerințele minime, în timp util pentru a le permite acestora să își modifice ofertele și să depună ofertele revizuite ca urmare a acestor modificări, dacă este cazul.

(4) În cursul negocierilor, autoritățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți ofertanții. În acest scop, autoritățile contractante nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care îi pot avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu ceilalți. Ele informează în scris toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate în conformitate cu alineatul (5) în legătură cu orice modificări ale specificațiilor tehnice sau ale altor documente de achiziție, altele decât cele care stabilesc cerințele minime, prevăzând suficient timp pentru a le permite acestora să își modifice ofertele și să depună oferte revizuite ca urmare a acestor modificări.

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui celorlalți participanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la negocieri, fără acordul acestuia. Acest acord nu poate lua forma unei renunțări generale, ci trebuie dat cu referire la comunicarea preconizată a soluțiilor specifice sau a altor informații confidențiale.

În conformitate cu articolul 18, autoritățile contractante nu dezvăluie celorlalți participanți informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la negocieri, fără acordul acestuia. Acest acord nu ia forma unei renunțări generale, ci este dat în legătură cu comunicarea preconizată a unor informații concrete.

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot participa la dialog. Autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 64. Contractul se atribuie exclusiv pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) litera (a).

Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot participa la dialog. Autoritățile contractante au posibilitatea de a numi din rândul personalului lor un șef de proiect pentru a garanta respectarea termenelor rezonabile prin intermediul unei coordonări eficace în fiecare etapă a dialogului. Numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură poate fi limitat în conformitate cu articolul 64.

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui celorlalți participanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia. Acest acord nu poate lua forma unei renunțări generale, ci trebuie dat cu referire la comunicarea preconizată a soluțiilor specifice sau a altor informații confidențiale specifice.

În conformitate cu articolul 18, autoritățile contractante nu dezvăluie celorlalți participanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia. Acest acord nu poate lua forma unei renunțări generale, ci trebuie dat cu referire la comunicarea preconizată a informațiilor specifice.

Amendamentul  119

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dialogurile competitive se pot desfășura în etape succesive, pentru a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa de dialog, aplicând criteriile de atribuire definite în anunțul de participare sau în documentul descriptiv. În anunțul de participare sau în documentul descriptiv, autoritatea contractantă trebuie să precizeze dacă va recurge la această opțiune.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția sau soluțiile care pot răspunde necesităților sale.

(5)Autoritatea contractantă poate:

 

(a) să stabilească un calendar pentru dialog, care este inclus în anunțul de participare, sau

 

(b) să continue dialogul până când este în măsură să identifice soluția sau soluțiile care pot răspunde necesităților sale.

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) După declararea încheierii dialogului și informarea corespunzătoare a participanților, autoritățile contractante îi invită pe aceștia să prezinte ofertele finale pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și specificate în cursul dialogului. Ofertele respective trebuie să cuprindă toate elementele solicitate și necesare pentru realizarea proiectului.

(6) După declararea încheierii dialogului și informarea corespunzătoare a participanților, autoritățile contractante invită fiecare participant să prezinte ofertele finale pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și specificate în cursul dialogului. Ofertele respective cuprind toate elementele solicitate și necesare pentru realizarea proiectului.

 

Aceste oferte pot fi clarificate, precizate și perfecționate la cererea autorității contractante. Totuși, astfel de clarificări, precizări, perfecționări și informații suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de bază ale ofertei sau ale achiziției publice, inclusiv a necesităților și cerințelor prevăzute în anunțul de participare sau în documentul descriptiv, în cazul în care modificarea elementelor, necesităților și a cerințelor în cauză riscă să denatureze concurența sau să aibă un efect discriminatoriu.

Justificare

Pentru a respecta cerințele privind confidențialitatea; este posibil ca nu toți participanții să ofere aceeași soluție, în special soluții inovatoare importante.

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este necesar, pentru a finaliza angajamentele financiare sau alte condiții ale contractului, autoritatea contractantă poate negocia clauzele finale ale contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost identificată ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) litera (a), cu condiția ca aceste negocieri să nu aibă ca efect modificarea aspectelor esențiale ale ofertei sau ale achiziției publice, inclusiv a necesităților și cerințelor prevăzute în anunțul de participare sau în documentul descriptiv și să nu riște să denatureze concurența sau să ducă la discriminare.

La cererea autorității contractante, ofertantului a cărui ofertă a fost identificată ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (1), i se poate cere să clarifice unele aspecte ale ofertei sale sau să confirme angajamentele prezentate în ofertă, cu condiția ca acest lucru să nu aibă ca efect modificarea aspectelor esențiale ale ofertei sau ale achiziției publice, inclusiv a necesităților și cerințelor prevăzute în anunțul de participare sau în documentul descriptiv și să nu riște să denatureze concurența sau să ducă la discriminare.

Justificare

Noua formulare propusă este riscantă, deoarece introduce posibilitatea ca autoritățile contractante să exercite presiuni asupra ofertantului a cărui ofertă a fost identificată ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pentru a-l convinge să modifice prețurile. Din acest motiv, formularea din cuprinsul Directivei 2004/18/CE [articolul 29 alineatul (7)] este mai adecvată, necesitând doar o ușoară adaptare la terminologia din propunerea Comisiei.

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Autoritățile contractante pot prevedea prime sau plăți pentru participanții la dialog.

(8) Autoritățile contractante prevăd prime sau plăți pentru participanții la dialog în condițiile stabilite în contract.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la un anunț de participare, în vederea instituirii unui parteneriat structurat pentru dezvoltarea de produse, servicii sau lucrări inovatoare și achiziționarea ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma parteneriatului, cu condiția ca acestea să corespundă nivelurilor de performanță și costurilor convenite.

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, orice operator economic poate depune o cerere de participare ca răspuns la un anunț de participare, în vederea instituirii unui parteneriat structurat pentru dezvoltarea de produse, servicii sau lucrări inovatoare și achiziționarea ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma parteneriatului, cu condiția ca acestea să corespundă nivelurilor de performanță și costurilor convenite. Contractul de stabilire a parteneriatului pentru inovare se atribuie exclusiv pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (1).

Justificare

Raționalizarea procesului de achiziții publice și îmbunătățirea noii proceduri a parteneriatelor pentru inovare.

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în etape succesive, urmând succesiunea etapelor din procesul de cercetare și de inovare, eventual până la fabricarea bunurilor sau la prestarea serviciilor. Acesta trebuie să prevadă obiective intermediare care trebuie atinse de către partener și plata remunerației în tranșe adecvate. Pe baza obiectivelor respective, autoritatea contractantă poate hotărî după fiecare etapă să pună capăt parteneriatului și să lanseze o nouă procedură de achiziție pentru celelalte etape, cu condiția să fi dobândit drepturile de proprietate intelectuală pertinente.

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în etape succesive, urmând succesiunea etapelor din procesul de cercetare și de inovare, care pot include fabricarea bunurilor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor. Parteneriatul stabilește obiective intermediare care trebuie atinse de către partener și plata remunerației în tranșe adecvate. Pe baza obiectivelor respective, autoritatea contractantă poate hotărî după fiecare etapă să pună capăt parteneriatului și să lanseze o nouă procedură de achiziție pentru celelalte etape, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi indicat în documentele achiziției condițiile în care poate recurge la această libertate de a decide încetarea parteneriatului.

Justificare

Raționalizarea procesului de achiziții publice și îmbunătățirea procedurii parteneriatelor pentru inovare.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatele 3 - 3 f (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Contractul se atribuie în conformitate cu normele aplicabile procedurii competitive cu negociere prevăzute la articolul 27.

(3) În documentele achiziției, autoritățile contractante descriu cerințele minime care trebuie îndeplinite și criteriile de atribuire. Descrierea trebuie să fie suficient de precisă, astfel încât să permită operatorilor economici să identifice natura și sfera de aplicare a achiziției și să decidă dacă să depună o cerere de participare la procedură.

 

Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 35 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau, dacă se utilizează un anunț de intenție ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, de la data trimiterii invitației pentru confirmarea interesului. Termenul minim de primire a ofertelor inițiale este de 35 de zile de la data la care s-a trimis invitația.

 

(3a) Autoritățile contractante negociază cu ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele depuse ulterior, pentru a le îmbunătăți conținutul și a garanta o mai bună îndeplinire de către acestea a criteriilor de atribuire specificate în documentele achiziției.

 

(3b) În cursul negocierilor, autoritățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți ofertanții. În acest scop, autoritățile contractante nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care îi pot avantaja pe anumiți ofertanți în detrimentul altora. Ele informează în scris toți ofertanții ale căror oferte nu au fost eliminate în conformitate cu alineatul (3e) în legătură cu orice modificări ale documentelor achiziției, cu excepția celor care stabilesc cerințele minime. Autoritățile contractante acordă ofertanților în cauză suficient timp pentru a-și modifica ofertele și a depune din nou ofertele revizuite după efectuarea modificărilor.

 

(3c) În conformitate cu articolul 18, autoritățile contractante nu dezvăluie celorlalți participanți informațiile confidențiale comunicate de un candidat care participă la negocieri, fără acordul candidatului respectiv. Acest acord nu ia forma unei renunțări generale, ci este exprimat în legătură cu comunicarea preconizată a unor informații concrete.

 

(3d) Cerințele minime și criteriile de atribuire nu sunt fac obiectul negocierilor.

 

După expirarea termenului de depunere a ofertelor și înainte de a începe examinarea acestora, autoritățile contractante pot specifica o pondere relativă pentru elementele unui criteriu de atribuire stabilite în prealabil în vederea determinării celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (5), cu următoarele condiții:

 

(a) criteriile de atribuire a contractului stabilite în documentele contractuale sau în anunțul de participare rămân nemodificate;

 

(b) aceasta nu include elemente noi care ar fi afectat pregătirea ofertelor; precum și

 

(c) aceasta nu duce la discriminarea niciunuia dintre ofertanți.

 

(3e) Procedurile privind parteneriatele pentru inovare se pot desfășura în etape succesive, în scopul reducerii numărului de oferte care urmează să fie negociate, aplicându-se criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau în documentele achiziției. În anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau în documentele achiziției, autoritatea contractantă indică cu claritate dacă va recurge la această opțiune.

La selectarea candidaților, autoritățile contractante acordă o atenție deosebită criteriilor legate de capacitatea și experiența ofertanților în domeniul cercetării și dezvoltării și al elaborării de soluții inovatoare. Ele pot limita numărul candidaților corespunzători pentru a fi invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 64.

(3f) La selectarea candidaților, autoritățile contractante acordă o atenție deosebită criteriilor legate de capacitatea candidaților în domeniul cercetării și dezvoltării și al elaborării de soluții inovatoare. Ele pot limita numărul candidaților corespunzători care urmează să fie invitați să participe la procedură în conformitate cu articolul 64.

Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot prezenta proiecte de cercetare și inovare având ca obiectiv satisfacerea necesităților identificate de autoritatea contractantă care nu pot fi acoperite de soluțiile existente. Contractul se atribuie exclusiv pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) litera (a).

Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea informațiilor solicitate pot prezenta proiecte de cercetare și inovare având ca obiectiv satisfacerea necesităților identificate de autoritatea contractantă care nu pot fi acoperite de soluțiile existente.

Justificare

Amendament esențial care face legătura dintre procedura privind parteneriatele pentru inovare și procedura competitivă cu negociere, dar care oferă mai multe posibilități de a purta negocieri în cazul parteneriatelor pentru inovare, având în vedere că acestea sunt necesare pentru tipurile de achiziții care intră în categoria acestei noi proceduri, fapt ce explică de ce se aplică doar unele dintre cele mai importante părți ale articolului 27 pentru a asigura transparența și imparțialitatea.

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Structura parteneriatului și, în mod concret, durata și valoarea diferitelor etape trebuie să reflecte gradul de inovație al soluției propuse și succesiunea activităților de cercetare și inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluții inovatoare care nu este încă disponibilă pe piață. Valoarea și durata unui contract pentru achiziționarea bunurilor, a serviciilor sau a lucrărilor care rezultă în urma parteneriatului trebuie să rămână în limite adecvate, luând în considerare necesitatea de a recupera costurile, inclusiv pe cele suportate pentru dezvoltarea soluției inovatoare, și de a realiza un profit corespunzător.

(4) Autoritatea contractantă se asigură că structura parteneriatului și, în mod concret, durata și valoarea diferitelor etape reflectă gradul de inovație al soluției propuse și succesiunea activităților de cercetare și inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluții inovatoare care nu este încă disponibilă pe piață. Valoarea estimată a bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor nu este disproporționată în raport cu investiția necesară pentru elaborarea acestora.

Autoritățile contractante nu pot utiliza parteneriatele pentru inovare într-un mod care împiedică, restrânge sau denaturează concurența.

 

Justificare

Acest amendament garantează că utilizarea parteneriatelor pentru inovare este adecvată în raport cu obiectivul principal al acestei noi proceduri și că aceste parteneriate sunt rentabile.

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi prevăzută pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii în oricare dintre următoarele cazuri:

(2) Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi utilizată pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii în oricare dintre următoarele cazuri:

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – literele a și b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de participare ca răspuns la o procedură deschisă sau restrânsă, atât timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial și se transmite un raport Comisiei sau organismului de supraveghere național desemnat în conformitate cu articolul 84, la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de participare ca răspuns la o procedură deschisă, la o procedură restrânsă sau la o procedură negociată cu publicare prealabilă, atât timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial și se transmite un raport Comisiei sau autorităților competente ale statelor membre, la cererea acestora;

(b) dacă scopul achiziției este crearea sau obținerea unei opere de artă;

(b) dacă scopul achiziției este crearea sau obținerea unei opere de artă sau a unei acțiuni artistice;

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) protecția altor drepturi exclusive.

(iii) protecția altor drepturi exclusive, incluzând a calității de proprietar al unui amplasament imobiliar.

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 ‑ litera c ‑ paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această excepție se aplică numai atunci când nu există o alternativă sau un substitut rezonabil, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

Această excepție se aplică numai atunci când absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de un caz de forță majoră, termenele pentru procedura deschisă, restrânsă sau competitivă cu negociere nu pot fi respectate; situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante;

(d) în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență determinate de evenimente pe care autoritatea contractantă nu le putea prevedea, termenele pentru procedura deschisă, restrânsă sau competitivă cu negociere nu pot fi respectate; situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorității contractante;

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi prevăzută pentru contractele de achiziții publice de servicii, în cazul în care contractul respectiv este urmarea unui concurs de proiecte organizat în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și trebuie, conform normelor aplicabile, să fie atribuit câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului de proiecte; în acest din urmă caz, toți câștigătorii trebuie invitați să participe la negocieri.

(4) Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi utilizată pentru contractele de achiziții publice de servicii, în cazul în care contractul respectiv este rezultatul unui concurs de proiecte organizat în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și trebuie, conform normelor aplicabile, să fie atribuit câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului de proiecte; în acest din urmă caz, toți câștigătorii trebuie invitați să participe la negocieri.

Justificare

Procedura negociată este o procedură care trebuie utilizată, nu doar prevăzută.

Amendamentul  134

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi prevăzută pentru lucrări sau servicii noi care constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare încredințate operatorului economic căruia aceleași autorități contractante i-au atribuit contractul inițial, cu condiția ca respectivele lucrări sau servicii să fie conforme cu un proiect de bază care să fi făcut obiectul contractului inițial atribuit printr-o procedură conformă cu articolul 24 alineatul (1). Proiectul de bază indică amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite.

Procedura negociată fără publicare prealabilă poate fi utilizată pentru lucrări sau servicii noi care constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare încredințate operatorului economic căruia aceleași autorități contractante i-au atribuit contractul inițial, cu condiția ca respectivele lucrări sau servicii să fie conforme cu un proiect de bază care să fi făcut obiectul contractului inițial atribuit printr-o procedură conformă cu articolul 24 alineatul (1). Proiectul de bază indică amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite.

Amendamentul  135

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 1 – paragrafele 3 și 3 a (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de patru ani, cu excepția cazurilor excepționale bine justificate, în special prin obiectul acordului-cadru.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de cinci ani, cu excepția cazurilor următoare:

 

(a) obiectul acordului-cadru reprezintă lucrări sau servicii a căror realizare necesită un interval de timp mai mare de cinci ani sau

 

(b) operatorii economici trebuie să facă investiții amortizabile într-un interval mai mare de cinci ani sau care sunt legate de întreținere, de recrutarea personalului capabil să execute contractul sau de formarea personalului în vederea executării contractului.

 

Durata acordului-cadru se calculează în funcție de ciclul de viață al lucrărilor, serviciilor sau bunurilor în cauză.

Amendamentul  136

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După încheierea acordului-cadru, numărul autorităților contractante care participă la acesta poate fi majorat numai în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

 

(a) acordul-cadru a fost încheiat de către un organism central de achiziții;

 

(b) posibilitatea acestei creșteri este prevăzută în mod expres în anunțul de participare;

 

(c) amploarea creșterii poate fi stabilită pe baza unor criterii clare, precum și

 

(d) toate părțile semnatare ale acordului-cadru sunt de acord cu creșterea.

Amendamentul  137

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru achizițiile de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorităților contractante, autoritățile contractante pot utiliza un sistem dinamic de achiziții. Sistemul dinamic de achiziții funcționează ca un proces în întregime electronic, deschis pe întreaga perioadă de valabilitate oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de selecție.

(1) Pentru achizițiile de bunuri și servicii de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piață satisfac nevoile autorităților contractante, autoritățile contractante pot utiliza un sistem dinamic de achiziții. Sistemul dinamic de achiziții funcționează ca un proces în întregime electronic, deschis pe întreaga perioadă de valabilitate oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de selecție.

Amendamentul  138

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) publică o invitație la o procedură concurențială de ofertare în care precizează că este vorba de un sistem dinamic de achiziții;

(a) publică o invitație la o procedură concurențială de ofertare în care precizează că este vorba de un sistem dinamic de achiziții și descrie modul de desfășurare al procedurii;

Amendamentul  139

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Nu se percep taxe de la operatorii economici interesați sau de la participanții la sistemul dinamic de achiziții.

(7) Pe durata procedurii de atribuire, nu se percep taxe de la operatorii economici interesați sau de la participanții la sistemul dinamic de achiziții.

Amendamentul  140

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze licitații electronice, în cadrul cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite în sens descrescător și/sau noi valori aferente anumitor elemente ale ofertelor.

Pentru bunuri și servicii de uz curent, autoritățile contractante pot să utilizeze licitații electronice, în cadrul cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite în sens descrescător și/sau noi valori aferente anumitor elemente ale ofertelor.

Justificare

Licitațiile electronice pot fi potrivite pentru bunurile și serviciile de uz curent, însă în cazurile în care procedurile de atribuire sunt complexe, acest tip de licitație este, de regulă, inadecvat sau chiar contraproductiv. Pentru contractele de atribuire de lucrări, acestea sunt absolut nepotrivite.

Amendamentul  141

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele criterii:

(3) Licitația electronică se bazează pe prețuri și/sau pe noile valori ale unor anumite element ale ofertelor indicate în caietul de sarcini.

(a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul este atribuit ofertei care prezintă cel mai mic cost;

 

(b) pe prețuri și/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

 

Amendamentul  142

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritățile contractante efectuează o primă evaluare integrală a ofertelor, conform criteriului sau criteriilor de atribuire și ponderilor stabilite ale acestora.

(5) Înainte de lansarea unei licitații electronice, autoritățile contractante efectuează o primă evaluare integrală a ofertelor, conform criteriilor de atribuire și ponderilor stabilite ale acestora.

Amendamentul  143

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul în care contractul urmează a fi atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, invitația trebuie să fie însoțită de rezultatul evaluării integrale a ofertantului în cauză, realizată conform ponderării prevăzute la articolul 66 alineatul (5) primul paragraf.

(6) Invitația trebuie să fie însoțită de rezultatul evaluării integrale a ofertantului în cauză, realizată conform ponderării prevăzute la articolul 66 alineatul (5) primul paragraf.

Amendamentul  144

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) O autoritate contractantă își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive atunci când achiziționează recurgând la activități de achiziție centralizate, dacă procedurile de achiziție în cauză și desfășurarea acestora sunt realizate numai de către organismul central de achiziție în toate etapele, de la publicarea invitației la procedura concurențială de ofertare până la finalizarea executării contractului sau contractelor rezultate în urma procedurii.

(3) O autoritate contractantă își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive atunci când achiziționează recurgând la activități de achiziție centralizate, dacă procedurile de achiziție în cauză și desfășurarea acestora sunt realizate de către organismul central de achiziție în toate etapele, de la publicarea invitației la procedura concurențială de ofertare până la finalizarea executării contractului sau contractelor rezultate în urma procedurii.

Amendamentul  145

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Una sau mai multe autorități contractante pot conveni să efectueze anumite achiziții specifice în comun.

(1) Două sau mai multe autorități contractante pot conveni să efectueze anumite achiziții specifice în comun.

Amendamentul  146

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru stabilirea legislației naționale aplicabile în conformitate cu litera (a), autoritățile contractante pot alege dispozițiile naționale ale oricărui stat membru în care este stabilită cel puțin una dintre autoritățile participante.

Pentru stabilirea legislației naționale aplicabile în conformitate cu litera (a), autoritățile contractante aleg dispozițiile naționale ale oricărui stat membru în care este stabilită cel puțin una dintre autoritățile participante.

Justificare

Posibilitatea ca părțile să poată alege dreptul aplicabil ar trebui legată de necesitățile obiective ale contractului în cauză.

Amendamentul  147

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În absența unui acord care să stabilească legislația aplicabilă în materie de achiziții publice, legislația națională care reglementează atribuirea contractelor se determină în conformitate cu regulile prezentate în continuare:

(5) În absența unui acord care să stabilească legislația aplicabilă în materie de achiziții publice în conformitate cu alineatul (3), legislația națională care reglementează atribuirea contractelor se determină în conformitate cu regulile prezentate în continuare:

Justificare

Ar trebui menționată și situația concretă, vizată de acest alineat, în care lipsește un acord.

Amendamentul  148

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, autoritățile contractante pot solicita sau accepta consultanță de la structurile de sprijin administrativ, de la terțe părți sau de la participanți la piață, cu condiția ca această consultanță să nu aibă ca efect împiedicarea concurenței și să nu ducă la o încălcare a principiilor nediscriminării și transparenței.

În acest scop, autoritățile contractante pot solicita sau accepta consultanță de la structurile de sprijin administrativ, de la terțe părți sau de la participanți la piață.

Justificare

Ar trebui eliminată cea de-a doua jumătate a frazei, deoarece aplicarea sa în practică s-ar putea lovi de dificultăți. Practic, este imposibil de înțeles care ar fi criteriile pe baza cărora s-ar putea stabili că o anumită recomandare împiedică concurența. În plus, nu este clar nici în ce moment autoritatea contractantă ar putea emite o hotărâre în acest sens (ex ante sau ex post). Mai mult decât atât, nediscriminarea și transparența constituie cerințe generale pe care autoritățile publice trebuie oricum să le respecte.

Amendamentul  149

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile contractante:

 

(i) clarifică în invitația lor de participare la o consultare a pieței informațiile care vor fi considerate relevante si, prin urmare, pot fi difuzate tuturor ofertanților eventuali și

 

(ii) stabilesc în detaliu drepturile participanților la consultarea pieței și procedurile care le stau la dispoziție pentru a-și proteja informațiile confidențiale.

Justificare

Deși măsurile propuse de Comisie în articolul 39 alineatul (2) asigură echilibrul necesar între posibilitatea oferită entităților care achiziționează să desfășoare consultații pe piață și asigurarea ofertanților cu privire la faptul că participarea lor nu va avea ca rezultat excluderea lor, cu condiția să fie respectate dispozițiile consacrate, există o posibilă dificultate practică în ceea ce privește identificarea, împreună cu autoritățile contractante, și atingerea, în fiecare caz, a unui acord cu acestea privind noțiunea de „informații relevante” care urmează să fie difuzate în cadrul unei consultări preliminare pe piață și informațiile care ar trebui să rămână confidențiale. Autorizarea autorităților contractante să stabilească cu claritate fie informațiile care ar putea deveni relevante pentru difuzare, fie procedurile de protecție a informațiilor confidențiale va îmbunătăți gradul de claritate pentru diferitele părți și va proteja interesele operatorilor economici.

Amendamentul  150

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Specificațiile tehnice definite la punctul 1 din anexa VIII sunt stabilite în documentele achiziției. Ele definesc caracteristicile pe care trebuie să le întrunească lucrările, serviciile sau bunurile.

Specificațiile tehnice sunt stabilite în documentele achiziției. Ele definesc caracteristicile pe care trebuie să le întrunească lucrările, serviciile sau bunurile și trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Amendamentul  151

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru toate achizițiile, specificațiile tehnice se redactează astfel încât produsele, serviciile și lucrările care fac obiectul contractului să îndeplinească cerințele legii privind protecția datelor la momentul conceperii prelucrării datelor cu caracter personal (protecția datelor din momentul conceperii).

Amendamentul  152

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care printr-un act legislativ al Uniunii sunt adoptate standarde de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice trebuie definite, în ceea ce privește criteriile de accesibilitate, prin trimitere la acestea.

În cazul în care printr-un act legislativ al Uniunii sunt adoptate standarde de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice trebuie definite, în ceea ce privește criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități sau destinate tuturor utilizatorilor, prin trimitere la acestea.

Amendamentul  153

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) făcând trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la agremente tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau - în lipsa acestora - la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau echivalent”;

(b) făcând trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, fără discriminare în ceea ce privește metoda de elaborare, la standardele naționale care transpun standarde europene, agremente tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau - în lipsa acestora - la standarde naționale, agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și executarea lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;

Justificare

Specificațiile tehnice ar trebui să fie nediscriminatorii și neutre din punct de vedere tehnologic. Aceste principii fundamentale ar trebui să se aplice și utilizării standardelor și specificațiilor în cadrul achizițiilor. Specificațiile nediscriminatorii, neutre din punct de vedere tehnologic obligă operatorii economici să concureze pentru a produce soluții optime, fapt ce conduce la inovare și la creștere economică. Neutralitatea tehnologică asigură de asemenea faptul că autoritățile pot alege din cea mai largă gamă de produse și servicii, promovând rentabilitatea.

Amendamentul  154

Propunere de directivă

Articolul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 41

Articolul 41

Etichete

Certificate și etichete

În cazul în care autoritățile contractante stabilesc caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale, așa cum se menționează la articolul 40 alineatul (3) litera (a), ele pot solicita ca aceste lucrări, servicii sau bunuri să poarte o etichetă specifică, dacă toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

În cazul în care autoritățile contractante stabilesc în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau clauzele de executare a contractului cerințe sau criterii de mediu, sociale sau de altă natură, ele pot solicita o etichetă sau un certificat specific drept atestare a faptului că aceste lucrări, servicii sau bunuri corespund cerințelor sau criteriilor în cauză, dacă toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

(a) cerințele etichetei se referă numai la caracteristici care sunt legate de obiectul contractului și sunt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

(a) cerințele care trebuie îndeplinite pentru a obține eticheta sau certificatul sunt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

(b) cerințele etichetei sunt elaborate pe baza unor informații științifice sau pe baza altor criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;

(b) cerințele care trebuie îndeplinite pentru a obține eticheta sau certificatul sunt elaborate pe baza unor informații științifice sau pe baza altor criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;

(c) etichetele sunt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia pot participa toate părțile interesate, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori și organizații de mediu;

(c) etichetele sau certificatele sunt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia tuturor părților interesate relevante, inclusiv organismelor guvernamentale și organizațiilor neguvernamentale, le revine un rol semnificativ;

(d) etichetele sunt accesibile tuturor părților interesate;

(d) etichetele sau certificatele sunt accesibile tuturor părților interesate;

(e) criteriile etichetei sunt stabilite de o terță parte independentă de operatorul economic care solicită acordarea etichetei.

(e) criteriile care trebuie îndeplinite pentru a obține eticheta sau certificatul sunt stabilite de o terță parte independentă de operatorul economic care solicită acordarea etichetei sau a certificatului. Partea terță poate fi un organism sau o organizație națională sau guvernamentală specifică.

Autoritățile contractante care impun o etichetă specifică acceptă toate etichetele echivalente care îndeplinesc cerințele etichetei indicate de autoritățile contractante. În cazul produselor care nu poartă eticheta, autoritățile contractante acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al producătorului sau alte mijloace de probă adecvate.

Autoritățile contractante care impun o etichetă sau un certificat specific acceptă toate etichetele echivalente care îndeplinesc cerințele etichetei sau ale certificatului specific indicate de autoritățile contractante. Autoritățile contractante acceptă, de asemenea, alte mijloace de probă corespunzătoare pentru aceste cerințe, care pot include un dosar tehnic al producătorului sau alte mijloace de probă adecvate în cazul în care operatorul economic în cauză nu are acces la etichetă sau nu are posibilitatea de a obține eticheta în intervalul de timp stabilit, cu condiția ca lipsa accesului să nu fie atribuită operatorului economic în cauză. Responsabilitatea de a demonstra echivalența cu eticheta solicitată revine ofertantului.

(2) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe care nu au legătură cu obiectul contractului, autoritățile contractante pot defini specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective, sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sunt legate de obiectul contractului și sunt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului respectiv.

(2) În cazul în care o etichetă sau un certificat îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe care nu au legătură cu obiectul contractului, autoritățile contractante pot defini specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau ale certificatului respectiv, sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sunt legate de obiectul contractului și sunt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului respectiv.

Amendamentul  155

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot impune operatorilor economici obligația de a furniza un raport de încercare de la un organism recunoscut sau un certificat eliberat de către un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea cu specificațiile tehnice.

(1) Autoritățile contractante pot impune operatorilor economici obligația de a furniza un raport de încercare de la un organism recunoscut sau un certificat eliberat de către un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea cu cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau clauzele de executare a contractului.

Amendamentul  156

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când autoritățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de organisme recunoscute care atestă conformitatea cu o anumită specificație tehnică, ele trebuie să accepte și certificatele emise de alte organisme recunoscute echivalente.

Atunci când autoritățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de un organism specific de evaluare a conformității, ele trebuie să accepte și certificatele emise de alte organisme recunoscute echivalente.

Amendamentul  157

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte mijloace de probă adecvate decât cele menționate la alineatul (1), cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic în cauză nu are acces la certificatele sau rapoartele de încercare menționate la alineatul (1) sau nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite.

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte mijloace de probă adecvate și echivalente decât cele menționate la alineatul (1), care pot include un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic în cauză nu are acces la certificatele sau rapoartele de încercare menționate la alineatul (1) sau nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite, cu condiția ca lipsa accesului să nu se datoreze operatorului economic în cauză. Responsabilitatea de a demonstra echivalența cu rapoartele de încercare sau cu certificatele solicitate revine ofertantului.

Amendamentul  158

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, toate informațiile referitoare la probele și documentele înaintate în conformitate cu articolul 40 alineatul (6), articolul 41 și alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol pentru a dovedi conformitatea cu cerințele tehnice. Autoritățile competente din statul membru de stabilire comunică respectivele informații în conformitate cu articolul 88.

(4) Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, toate informațiile referitoare la probele și documentele înaintate în conformitate cu articolul 40 alineatul (6), articolul 41 și alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol. Autoritățile competente din statul membru de stabilire al operatorului economic comunică respectivele informații în conformitate cu articolul 88.

Amendamentul  159

Propunere de directivă

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza ofertanții să prezinte variante. Ele indică în anunțul de participare sau, dacă se utilizează un anunț de intenție ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, în invitația pentru confirmarea interesului, dacă autorizează sau nu variantele. Variantele nu pot fi autorizate în lipsa acestei mențiuni.

(1) Autoritățile contractante autorizează ofertanții să prezinte variante alături de propunerea de bază, atât timp cât acestea au legătură cu obiectul contractului.

 

În cazuri justificate în mod corespunzător, autoritățile contractante pot decide să nu autorizeze depunerea de variante, cu condiția să prezinte motivele care se află la baza acestei decizii în anunțul de participare sau, dacă se utilizează un anunț de intenție ca mijloc de invitație la procedura concurențială de ofertare, în invitația pentru confirmarea interesului.

Amendamentul  160

Propunere de directivă

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care autorizează variantele menționează în documentele achiziției cerințele minime pe care trebuie să le respecte aceste variante, precum și eventualele cerințe specifice pentru prezentarea acestora. Ele se asigură totodată că criteriile de atribuire alese pot fi aplicate atât în cazul variantelor care îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în cazul ofertelor conforme care nu sunt variante.

(2) Autoritățile contractante pot autoriza variante în documentele achiziției care stabilesc cerințele minime pe care trebuie să le respecte aceste variante, precum și eventualele cerințe pentru prezentarea acestora. Aceste cerințe minime sunt obligatorii pentru a se garanta că variantele nu vor afecta obiectul contractului. Ele se asigură totodată că criteriile de atribuire alese pot fi aplicate atât în cazul variantelor care îndeplinesc aceste cerințe, cât și în cazul ofertelor conforme care nu sunt variante.

Amendamentul  161

Propunere de directivă

Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziții publice de bunuri sau de servicii, autoritățile contractante care au autorizat utilizarea variantelor nu pot respinge o variantă din simplul motiv că ar conduce, dacă ar fi selectată, fie la un contract de achiziții publice de servicii în locul unui contract de achiziții publice de bunuri, fie la un contract de achiziții publice de bunuri în locul unui contract de achiziții publice de servicii.

În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziții publice de bunuri sau de servicii, autoritățile contractante nu pot respinge o variantă din simplul motiv că ar conduce, dacă ar fi selectată, fie la un contract de achiziții publice de servicii în locul unui contract de achiziții publice de bunuri, fie la un contract de achiziții publice de bunuri în locul unui contract de achiziții publice de servicii.

Amendamentul  162

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Contractele de achiziții publice pot fi împărțite în loturi omogene sau eterogene. Pentru contractele având o valoare, determinată în conformitate cu articolul 5, egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de 500 000 EUR, dacă autoritatea contractantă nu consideră că este oportună împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o justificare specifică în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului.

(1) Pentru a favoriza un acces mai mare la achizițiile publice pentru întreprinderile mici și mijlocii, contractele de achiziții publice pot fi împărțite în loturi.

Amendamentul  163

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care pot fi atribuite mai multe loturi aceluiași ofertant, autoritățile contractante pot prevedea că vor atribui un contract pentru fiecare lot sau unul sau mai multe contracte care acoperă mai multe sau toate loturile.

eliminat

Autoritățile contractante precizează în documentele achiziției dacă își rezervă dreptul de a face această alegere și, în acest caz, loturile care pot fi grupate într-un singur contract.

 

Autoritățile contractante determină în primul rând ofertele care îndeplinesc cel mai bine criteriile de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 66, pentru fiecare lot. Ele pot atribui un contract pentru mai multe loturi unui ofertant care nu este clasat pe primul loc pentru fiecare lot acoperit de acest contract, cu condiția ca acesta să îndeplinească mai bine criteriile de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 66 pentru toate loturile acoperite de contractul respectiv. Autoritățile contractante precizează în documentele achiziției metodele pe care intenționează să le folosească pentru această comparație. Aceste metode trebuie să fie transparente, obiective și nediscriminatorii.

 

Justificare

Simplificarea normelor privind achizițiile.

Amendamentul  164

Propunere de directivă

Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea unui contract sau încheierea unui acord-cadru, autoritățile contractante trimit un anunț de atribuire privind rezultatele procedurii de achiziție.

În termen de cel mult 14 zile de la atribuirea unui contract sau încheierea unui acord-cadru, autoritățile contractante trimit un anunț de atribuire privind rezultatele procedurii de achiziție. În cazul unui anunț incomplet sau incoerent de atribuire a unui contract, Comisia contactează autoritatea contractantă în vederea completării sau clarificării anunțului de atribuire a contractului.

Justificare

Datele TED nu sunt fiabile deoarece autoritățile contractante uită adesea să trimită anunțurile de atribuire a contractelor. Prin scurtarea acestui termen-limită, pilonul adunării datelor ar putea fi făcut mai eficient. În plus, anunțurile de atribuire a contractelor sunt adesea incomplete sau incoerente și, în practică, Comisia nu solicită clarificări din partea autorităților contractante. Prin urmare, ar fi utilă introducerea unei obligații clare a Comisiei de a verifica datele în ceea ce privește caracterul complet și coerența acestora.

Amendamentul  165

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Informațiile suplimentare menționate la alineatul (2) se pun la dispoziția tuturor ofertanților care iau parte la procedura de achiziție publică.

Amendamentul  166

Propunere de directivă

Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Invitațiile menționate la alineatul (1) trebuie să includă o trimitere la adresa electronică la care au fost puse la dispoziție direct, prin mijloace electronice, caietul de sarcini sau documentul descriptiv și orice alte documente suplimentare. În plus, ele trebuie să includă informațiile prevăzute în anexa X.

(2) Invitațiile menționate la alineatul (1) includ o trimitere la adresa electronică la care au fost puse la dispoziția ofertanților caietul de sarcini sau documentul descriptiv și orice alte documente suplimentare. În plus, ele trebuie să includă informațiile prevăzute în anexa X.

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că este suficient ca informațiile să fie disponibile pe internet. Informarea fiecărui ofertant în parte nu ar trebui să constituie o cerință. Ofertanții trebuie să-și asume propria răspundere în acest sens.

Amendamentul  167

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc că oferta nu este conformă, cel puțin într-o manieră echivalentă, cu obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau cu dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

(2) Autoritățile contractante decid să nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, dacă s-a stabilit, pe baza unor dovezi clare și suficiente, că oferta nu este conformă cu dispozițiile legislației din domeniul mediului, din domeniul social și din cel al muncii menționate la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul  168

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) participarea la traficul de persoane și la exploatarea prin muncă a copiilor, acțiuni cuprinse în Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia1.

 

_____________

 

1 JO L 101, 15.4.2011.

Amendamentul  169

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de a exclude un candidat sau ofertant de la participarea la un contract de achiziție publică se aplică și în cazul în care au fost condamnați prin hotărâre definitivă directori ai societății sau alte persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în raport cu candidatul sau ofertantul.

Obligația de a exclude un candidat sau ofertant de la participarea la un contract de achiziție publică se aplică și în cazul în care au fost condamnați prin hotărâre definitivă directori ai societății sau alte persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în raport cu candidatul sau ofertantul. Dacă apar în timpul procedurii de selecție a contractantului, aceste motive de excludere, menționate în primul paragraf, se invocă, în mod similar, în vederea excluderii întreprinderii vizate de la procedura de atribuire a contractului.

Amendamentul  170

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI. Respectarea legislației Uniunii sau a dispozițiilor internaționale include și respectarea într-o manieră echivalentă.

(a) dacă are cunoștință de încălcări grave sau repetate ale obligațiilor prevăzute în dreptul social, al muncii sau al mediului, după cum se menționează la articolul 15 alineatul (2).

Amendamentul  171

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare, de administrare judiciară, de concordat preventiv, de încetare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația și reglementările naționale;

(b) dacă operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare, de administrare judiciară, de încetare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația și reglementările naționale; o autoritate contractantă nu poate exclude de la participarea la un contract de achiziții publice un operator economic care a intrat într-un concordat preventiv cu creditorii sau ale cărui active sunt sub administrare, în cazul în care operatorul economic poate dovedi că este capabil să-și continue activitățile pe durata previzibilă a contractului;

Justificare

Situația obișnuită în care un operator economic a încheiat un concordat preventiv cu creditorii săi nu trebuie considerată drept motiv de excludere de la sine.

Amendamentul  172

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) dacă autoritatea contractantă poate demonstra prin orice mijloace că operatorul economic se face vinovat de alte abateri profesionale grave;

eliminat

Justificare

Având în vedere gravele consecințele juridice pe care le are excluderea de la o procedură de achiziție publică, inclusiv în legătură cu motivele facultative de excludere, formularea este prea vagă. Această afirmație reiese cel mai evident prin prisma faptului că, în proiectul Comisiei, abaterile profesionale pot fi demonstrate „prin orice mijloace”. Noțiunea de „abateri profesionale grave” nu este definită cu obiectivitate în directivă, deși orice decizie de excludere a unui operator economic de la o procedură de achiziție publică ar trebui să se întemeieze pe criterii obiective și cuantificabile, iar puterea discreționară a autorității contractante ar trebui restrânsă.

Amendamentul  173

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă de deficiențe semnificative sau persistente la îndeplinirea unei cerințe de fond prevăzute de un contract sau de contracte anterioare similare încheiate cu aceeași autoritate contractantă.

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă de deficiențe semnificative sau persistente, provocate fie cu intenție, fie din neglijență, la îndeplinirea unei cerințe de fond prevăzute de un contract sau de contracte anterioare similare.

Amendamentul  174

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în cazul în care un conflict de interese nu a putut fi efectiv remediat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (3);

Amendamentul  175

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere prevăzut la litera (d) de la primul paragraf, autoritățile contractante trebuie să prevadă o metodă pentru evaluarea executării contractului care să se bazeze pe criterii măsurabile și obiective și să fie aplicată în mod sistematic, coerent și transparent. Orice evaluare a performanței se comunică contractantului în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de a o contesta și de a obține protecție judiciară.

eliminat

Amendamentul  176

Propunere de directivă

Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să limiteze condițiile de participare la cele care sunt adecvate pentru a garanta că un candidat sau ofertant are capacitatea juridică și financiară și competențele tehnice și comerciale necesare pentru a executa contractul care urmează să fie atribuit. Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie strict proporționale cu acesta, luând în considerare nevoia de a asigura o concurență reală.

Autoritățile contractante trebuie să limiteze condițiile de participare la cele care sunt adecvate pentru a garanta că un candidat sau ofertant are capacitatea juridică și financiară și competențele tehnice și comerciale necesare pentru a executa contractul care urmează să fie atribuit. Toate cerințele au legătură cu obiectul contractului, luând în considerare nevoia de a asigura o concurență reală.

Amendamentul  177

Propunere de directivă

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie să depășească de trei ori valoarea estimată a contractului, cu excepția circumstanțelor bine justificate legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau a bunurilor. Autoritatea contractantă trebuie să indice circumstanțele excepționale respective în documentele achiziției.

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția circumstanțelor bine justificate legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau a bunurilor. Autoritatea contractantă trebuie să indice circumstanțele excepționale respective în documentele achiziției.

Justificare

Nivelul minim al cifrei de afaceri solicitate nu ar trebui să fie prea ridicat pentru a nu limita în mod excesiv numărul de operatori economici care participă la procedura de atribuire.

Amendamentul  178

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Se poate acorda o prelungire a termenului de depunere a declarațiilor și a dovezilor solicitate de autoritatea contractantă, care nu au fost transmise până la termenul de depunere a ofertelor.

Justificare

În cadrul procedurilor oficiale ar trebui să existe posibilitatea de a efectua modificări sau îmbunătățiri minore ale ofertelor. Prin urmare, autoritățile contractante ar putea solicita întreprinderilor să prezinte documentele justificative care lipsesc. În absența unei astfel de norme, o autoritate contractantă ar fi în mod automat obligată să excludă chiar și oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic depusă de o întreprindere cunoscută eligibilă, pentru că lipsește un singur document justificativ solicitat de entitatea contractantă în vederea dovedirii caracterului adecvat al întreprinderii.

Amendamentul  179

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Candidaților și ofertanților nu li se poate solicita să prezinte din nou un certificat sau alte documente justificative care au fost deja prezentate aceleiași autorități contractante în ultimii patru ani, în cadrul unei proceduri anterioare, și care sunt încă valabile.

Candidaților și ofertanților nu li se poate solicita să prezinte din nou un certificat sau alte documente justificative care au fost deja prezentate aceleiași autorități contractante în ultimii doi ani, în cadrul unei proceduri anterioare, și care sunt încă valabile. Cu toate acestea, autoritatea contractantă are dreptul să solicite dovezi mai recente, în cazul în care, în cursul procedurii, valabilitatea acestor certificate sau documente justificative este discutabilă.

Amendamentul  180

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a modifica anexa XIII în funcție de progresul tehnic sau din motive de ordin administrativ. Comisia stabilește totodată formularul standard pentru pașaportul european pentru achiziții publice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 91.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 89 pentru a modifica anexa XIII în funcție de progresul tehnic sau din motive de ordin administrativ. Comisia stabilește totodată, prin intermediul actelor de punere în aplicare, formularul standard pentru pașaportul european pentru achiziții publice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 91.

Amendamentul  181

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea care eliberează pașaportul caută să obțină informațiile relevante direct de la autoritățile competente, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de normele naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

(3) Autoritatea care eliberează pașaportul caută să obțină informațiile relevante direct de la autoritățile competente, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de normele naționale privind protecția datelor cu caracter personal, precum și a cazului în care informațiile nu pot fi obținute decât de la operatorul economic însuși. În aceste cazuri, operatorul economic transmite informațiile autorității pentru a obține pașaportul european pentru achiziții publice.

Justificare

Un pașaport european pentru achiziții publice va reduce costurile de tranzacționare în cadrul procedurilor de achiziții publice, însă ar trebui să conțină mai multe informații decât cele care pot fi colectate de autorități. Acestea trebuie să solicite operatorului economic informații care nu pot fi colectate din alte surse.

Amendamentul  182

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pașaportul european pentru achiziții publice este recunoscut de toate autoritățile contractante ca dovadă a îndeplinirii condițiilor de participare pe care le acoperă și nu poate fi contestat fără justificare. O astfel de justificare poate fi legată de faptul că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de șase luni înainte.

(4) Pașaportul european pentru achiziții publice este recunoscut de toate autoritățile contractante ca dovadă a îndeplinirii condițiilor de participare pe care le acoperă și nu poate fi contestat fără justificare. O astfel de justificare poate fi legată de însăși natura unui caz individual sau de faptul că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de un an înainte. În acest caz, autoritatea contractantă poate solicita certificate mai recente sau a alte tipuri de certificate cu privire la subiectele enumerate în anexa XIII.

 

Operatorul economic confirmă, prin semnarea pașaportului european pentru achiziții publice, că informațiile conținute în acesta sunt corecte.

Amendamentul  183

Propunere de directivă

Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când autoritățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde sau sisteme de management de mediu, acestea se raportează la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS) sau la alte sisteme de management de mediu recunoscute în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului sau la alte standarde de management de mediu bazate pe standardele europene sau internaționale pertinente emise de organisme acreditate. Autoritățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre. Totodată, ele acceptă și alte dovezi ale unor măsuri echivalente de management de mediu de la operatorii economici care nu au acces la astfel de certificate sau care nu au nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite.

(2) Atunci când autoritățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde sau sisteme de management de mediu, acestea se raportează la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii Europene (EMAS) sau la alte sisteme de management de mediu recunoscute în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului sau la alte standarde de management de mediu bazate pe standardele europene sau internaționale pertinente emise de organisme acreditate. Autoritățile contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme stabilite în alte state membre. În cazul serviciilor, acestea pot fi certificate de etichetă ecologică care includ și criterii de management de mediu. Totodată, ele acceptă și alte dovezi ale unor măsuri echivalente de management de mediu de la operatorii economici care nu au acces la astfel de certificate sau care nu au nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite. Pentru a nu-i discrimina pe ofertanții care investesc timp și bani în certificate sau rapoarte de încercare, sarcina de a asigura echivalența îi revine ofertantului care susține această echivalență.

Amendamentul  184

Propunere de directivă

Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog competitiv și parteneriatele pentru inovare, autoritățile contractante pot limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție pe care îi vor invita să prezinte oferte sau să participe la dialog, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați calificați.

În procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog competitiv și parteneriatele pentru inovare, autoritățile contractante pot limita numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție pe care îi vor invita să prezinte oferte sau să participe la dialog, cu condiția să fie disponibil numărul minim, în conformitate cu alineatul (2), de candidați calificați.

Justificare

Pentru a evita interpretarea greșită a dispozițiilor, criteriul ar trebui să fie mai clar și mai ușor de determinat.

Amendamentul  185

Propunere de directivă

Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice este unul dintre următoarele:

Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

 

(b) costul cel mai scăzut.

 

Costurile pot fi evaluate, la alegerea autorității contractante, numai pe baza prețului sau aplicând o abordare bazată pe eficacitatea costurilor, de exemplu o abordare pe baza costului ciclului de viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

 

Amendamentul  186

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic menționată la alineatul (1) litera (a) din perspectiva autorității contractante trebuie identificată pe baza unor criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză. Aceste criterii trebuie să includă, în plus față de prețul sau costurile menționate la alineatul (1) litera (b), alte criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză, cum ar fi:

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic menționată la alineatul (1) din perspectiva autorității contractante trebuie identificată pe baza unor criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză. Aceste criterii trebuie să includă, în plus față de preț sau costuri, considerații calitative, de mediu și sociale, cum ar fi:

Amendamentul  187

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 2 – literele a, b și c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile tehnice, estetice și funcționale, accesibilitatea, proiectarea pentru toți utilizatorii, caracteristicile ecologice și caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile tehnice, estetice și funcționale, accesibilitatea, proiectarea pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale, ecologice și inovatoare, inclusiv rentabilitatea achizițiilor la distanță mică și costurile pe parcursul ciclului de viață, în conformitate cu articolul 67;

(b) pentru contractele de achiziții de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări, pot fi luate în considerare organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză, cu consecința că, după atribuirea contractului, aceste persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea autorității contractante, care trebuie să verifice dacă înlocuirile asigură o organizare și o calitate echivalente;

(b) dacă este relevant pentru desfășurarea contractului, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză;

(c) serviciile post-vânzare și asistența tehnică, data livrării și termenul de livrare sau de execuție;

(c) serviciile post-vânzare, asistența tehnică și condițiile de livrare, data livrării și termenul de livrare sau de execuție;

Amendamentul  188

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot impune ca atribuirea anumitor tipuri de contracte să se bazeze pe cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, așa cum se prevede la alineatul (1) litera (a) și la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  189

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul menționat la alineatul (1) litera (a), autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului, în documentele achiziției sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(5) Autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului, în documentele achiziției sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Amendamentul  190

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață trebuie să acopere, în măsura în care sunt pertinente, toate costurile următoare pe parcursul ciclului de viață al unui produs, al unui serviciu sau al unei lucrări, în sensul articolului 2 punctul (22):

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață trebuie să acopere parțial sau integral, în măsura în care sunt pertinente, costurile următoare suportate de autoritatea contractantă pe parcursul ciclului de viață al unui produs, al unui serviciu sau al unei lucrări, în sensul articolului 2 punctul (22):

Amendamentul  191

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea lor monetară să poată fi determinată și verificată, acestea putând include costul emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor emisii poluante și alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

(b) costurile externe, cum ar fi costurile sociale sau de mediu, legate direct de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea lor monetară să poată fi determinată și verificată, acestea putând include costul emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor emisii poluante și alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

Amendamentul  192

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile contractante evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului ciclului de viață, ele indică în documentele achiziției metodologia utilizată pentru calcularea costurilor generate pe durata ciclului de viață. Metodologia utilizată trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

(2) În cazul în care autoritățile contractante evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului ciclului de viață, ele indică în documentele achiziției datele care trebuie furnizate de ofertanți și metoda pe care autoritatea contractantă o va folosi pentru a determina costurile generate pe durata ciclului de viață. Metoda utilizată trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a) să fi fost elaborată pe baza unor informații științifice sau pe baza altor criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;

(a) să fi fost elaborată în strânsă cooperare cu părțile interesate, pe baza unor criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;

(b) să fi fost elaborată în vederea aplicării repetate sau continue;

 

(c) să fie accesibilă tuturor părților interesate.

(c) să fie accesibilă tuturor părților interesate;

 

(ca) datele solicitate să poată fi furnizate cu un efort rezonabil de către operatorii economici care activează în ritm normal, inclusiv operatorii din țări terțe.

Autoritățile contractante permit operatorilor economici, inclusiv operatorilor economici din țări terțe, să aplice o metodologie diferită la stabilirea costurilor pe ciclu de viață pentru oferta lor, cu condiția ca aceștia să dovedească faptul că metodologia în cauză îndeplinește cerințele stabilite la literele (a), (b) și (c) și că este echivalentă cu metodologia indicată de autoritatea contractantă.

 

Amendamentul  193

Propunere de directivă

Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca parte a unui act legislativ al Uniunii, inclusiv prin acte delegate în temeiul legislației sectoriale specifice, o metodologie comună pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață, aceasta trebuie aplicată atunci când costul pe ciclu de viață este inclus în criteriile de atribuire menționate la articolul 66 alineatul (1).

(3) Se consideră că orice metodologie comună pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață, adoptată ca parte a unui act legislativ al Uniunii, inclusiv prin acte delegate în temeiul legislației sectoriale specifice sau ca parte a unei specificații tehnice europene, îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (2) și poate fi inclusă în criteriile de atribuire menționate la articolul 66 alineatul (1).

Amendamentul  194

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită operatorilor economici să justifice prețul sau costurile percepute, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Autoritățile contractante solicită operatorilor economici să explice preșul sau costurile propuse în ofertă, în cazul în care ofertele par a fi anormal de scăzute în raport cu lucrările, furnizările sau serviciile respective.

(a) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 50% mai mic decât prețul sau costul mediu al celorlalte oferte;

 

(b) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 20 % mai mic decât prețul sau costul celei de-a doua oferte din ierarhia ofertelor celor mai scăzute;

 

(c) au fost prezentate cel puțin cinci oferte.

 

Amendamentul  195

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care ofertele par să fie anormal de scăzute din alte motive, autoritățile contractante pot solicita, de asemenea, astfel de clarificări.

eliminat

Amendamentul  196

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Clarificările menționate la alineatele (1) și (2) se pot referi în mod concret la:

(3) Clarificările menționate la alineatul (1) se pot referi în mod concret la:

Amendamentul  197

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră echivalentă, a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI sau, în cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de alte dispoziții care asigură un nivel echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor din domeniul social, al mediului și al muncii menționate la articolul 15 alineatul (2);

Amendamentul  198

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) conformitatea cu cerințele de subcontractare stabilite la articolul 71.

Amendamentul  199

Propunere de directivă

Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să respingă oferta atunci când constată că aceasta este anormal de scăzută deoarece nu respectă obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

Autoritățile contractante trebuie să respingă oferta atunci când constată că aceasta este anormal de scăzută deoarece nu respectă obligațiile prevăzute de dispozițiile legislative din domeniul social, al mediului și al muncii menționate la articolul 15 alineatul (2), sau legislația referitoare la protecția datelor.

Amendamentul  200

Propunere de directivă

Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 69a

 

Oferte care cuprind produse originare din țări terțe

 

(1) Prezentul articol se aplică ofertelor care cuprind produse sau servicii originare din țări terțe cu care Uniunea nu a încheiat, într-un cadru multilateral sau bilateral, un acord care să asigure accesul comparabil și efectiv al întreprinderilor Uniunii la piețele acestor țări terțe. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor Uniunii sau statelor membre față de țările terțe.

 

(2) Autoritățile contractante solicită ofertanților să furnizeze informații referitoare la originea produselor incluse în ofertă și la valoarea acestora. Declarațiile pe propria răspundere a ofertantului sunt acceptate ca dovadă preliminară. O autoritate contractantă poate solicita, în orice moment pe durata procedurii, prezentarea parțială sau integrală a documentelor solicitate. Orice ofertă prezentată pentru atribuirea unui contract de bunuri poate fi respinsă în cazul în care valoarea produselor originare din țări terțe, determinată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, depășește 50 % din valoarea totală a produselor care constituie oferta. În sensul prezentului articol, programele de calculator folosite în echipamentele pentru rețele de telecomunicații sunt considerate produse.

 

(3) Cu condiția respectării celui de-al doilea paragraf al prezentului alineat, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente din punctul de vedere al criteriilor de atribuire definite la articolul 66, se preferă acele oferte care nu pot fi respinse în temeiul alineatului (2). Valoarea acelor oferte este considerată echivalentă în sensul prezentului articol, în cazul în care diferența de preț nu depășește 3 %.

 

Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi preferată unei altei oferte în temeiul primului paragraf, în cazul în care acceptarea sa ar obliga autoritatea contractantă să achiziționeze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate sau dificultăți tehnice de utilizare ori de întreținere sau costuri disproporționate.

 

(4) În sensul prezentului articol, acele țări terțe pentru care beneficiul dispozițiilor prezentei directive a fost extins printr-o decizie a Consiliului în conformitate cu alineatul (1) nu se iau în considerare pentru determinarea a produselor originare din țări terțe, menționată la alineatul (2).

 

(5) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual, începând cu al doilea semestru al primului an după intrarea în vigoare a prezentei directive, referitor la progresele realizate în negocierile multilaterale sau bilaterale privind accesul întreprinderilor Uniunii la piețe ale țărilor terțe în domenii reglementate de prezenta directivă, la rezultatul obținut în urma acestor negocieri, precum și la aplicarea efectivă a tuturor acordurilor încheiate.

 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot modifica dispozițiile prezentului articol în contextul unor astfel de evoluții.

Justificare

În așteptarea adoptării unei norme privind reciprocitatea, este adecvat să se mențină dispozițiile actuale ale legislației privind achizițiile publice.

Amendamentul  201

Propunere de directivă

Articolul 69 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 69b

 

Relații cu țări terțe în ceea ce privește contractele de lucrări, bunuri și servicii

 

(1) Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți de ordin general, întâmpinate și semnalate de întreprinderile lor în fapt sau în drept, în ceea ce privește obținerea contractelor de lucrări, bunuri sau servicii în țări terțe.

 

(2) Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului, înainte de 31 decembrie 2014 și ulterior periodic, despre deschiderea contractelor de servicii în țările terțe și despre progresul negocierilor cu aceste țări în această privință, în special în cadrul OMC.

 

(3) Comisia încearcă, intervenind pe lângă țările terțe interesate, să remedieze orice situație în care constată, fie pe baza rapoartelor menționate la alineatul (2), fie pe baza altor informații, că, în contextul atribuirii de contracte de servicii, o țară terță:

 

(a) nu acordă întreprinderilor cu sediul în Uniune un acces efectiv, comparabil cu cel acordat de Uniune întreprinderilor din respectiva țară terță;

 

(b) nu acordă întreprinderilor cu sediul în Uniune un tratament național sau aceleași oportunități concurențiale ca și cele care există pentru întreprinderile stabilite în țara terță respectivă; sau

 

(c) acordă întreprinderilor cu sediul în altă țară terță un tratament mai favorabil decât cel acordat întreprinderilor din Uniune.

 

(4) Statele membre informează Comisia despre orice dificultăți întâmpinate și raportate de întreprinderile stabilite pe teritoriile lor în fapt sau în drept și care sunt cauzate de nerespectarea dispozițiilor legislației internaționale în materie de drept social și al mediului enumerate în anexa XI, în cazul în care aceste întreprinderi au încercat să obțină contracte de servicii în țările terțe.

 

(5) În condițiile menționate la alineatele (3) și (4), Comisia poate propune Consiliului, în orice moment, să suspende sau să restrângă atribuirea contractelor de servicii pe o perioadă care urmează a fi stabilită în decizie:

 

(a) întreprinderilor guvernate de legislația țării terțe respective;

 

(b) întreprinderilor afiliate la întreprinderile specificate la litera (a) și care au sediul social în Uniune, dar care nu au legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru;

 

(c) întreprinderilor care prezintă oferte care au ca obiect servicii originare din țara terță respectivă.

 

Consiliul hotărăște, cu majoritate calificată, cât mai curând posibil.

 

Comisia poate propune aceste măsuri din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru.

 

(6) Prezentul articol nu aduce atingere angajamentelor Uniunii față de țările terțe, care derivă din acorduri internaționale privind achizițiile publice, în special în cadrul OMC.

Amendamentul  202

Propunere de directivă

Articolul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții speciale privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste condiții se pot referi în special la aspecte sociale și de mediu. Ele pot include, de asemenea, cerința ca operatorii economici să prevadă compensații pentru a acoperi riscurile creșterii prețurilor apărute ca urmare a fluctuației acestora (hedging) și care ar putea afecta substanțial executarea contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții speciale legate de obiectul contractului și privind executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în caietul de sarcini tehnice. Aceste condiții pot include aspecte economice, legate de inovare, de mediu, aspecte sociale sau legate de ocuparea forței de muncă.

Amendamentul  203

Propunere de directivă

Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului, sau poate fi obligată de un stat membru să îi solicite acestuia, să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea contractantă solicită ofertantului să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți.

Amendamentul  204

Propunere de directivă

Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) După selectarea ofertei, indică autorităților contractante numele, detaliile contractului și reprezentanții legali au subcontractanților, precum și orice schimbare legată de informațiile respective, intervenită pe parcursul contractului. Informațiile sunt comunicate ofertantului de către fiecare subcontractant din lanțul de subcontractare prin intermediul contractantului direct al subcontractantului. Fiecare subcontractant menține la zi informațiile pe durata contractului.

Amendamentul  205

Propunere de directivă

Articolul 71 – alineatele 3 a și 3 b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre se asigură că subcontractanții respectă toate dispozițiile legislative, de reglementare și administrative obligatorii care sunt în vigoare în statele membre de executare a contractului, inclusiv a obligațiilor menționate la articolul 15 alineatul (2). În acest scop, statele membre pot prevedea un sistem de stabilire a răspunderii în cadrul lanțului de subcontractare, astfel încât contractantul direct al unui subcontractant să fie răspunzător în cazul în care subcontractantul nu se conformează uneia dintre aceste dispoziții sau este insolvabil. În cazul în care un contractant direct este insolvabil, sistemul ar trebui să prevadă că răspunzător este următorul contractant direct solvabil în ordine ascendentă în lanțul de subcontractare, inclusiv contractantul principal.

 

(3b) Statele membre pot prevedea în legislația națională norme mai stricte privind răspunderea.

Amendamentul  206

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată substanțială în sensul alineatului (1) atunci când, prin această modificare, contractul devine substanțial diferit față de cel încheiat inițial. În orice caz, fără a aduce atingere alineatelor (3) și (4), o modificare este considerată substanțială atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și (4), o modificare este considerată substanțială atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Amendamentul  207

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 2 – literele -a și -aa (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) modifică natura contractului;

 

(-aa) implică înlocuirea partenerului contractual;

Justificare

Dispozițiile referitoare la modificarea contractelor în curs trebuie completate (modificarea naturii contractului reprezintă o modificare substanțială în toate cazurile) și clarificate [alineatul (3) existent a fost încorporat în alineatul (2) în scopul simplificării, deoarece este vorba tot despre un caz de modificare substanțială].

Amendamentul  208

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) modificarea extinde domeniul contractului în mod considerabil astfel încât acesta să includă bunuri, servicii sau lucrări care nu erau incluse inițial.

(c) modificarea extinde obiectul contractului în mod considerabil astfel încât acesta să includă bunuri, servicii sau lucrări care nu erau incluse inițial.

Amendamentul  209

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Înlocuirea partenerului contractual este considerată ca fiind modificare substanțială în sensul alineatului (1).

eliminat

Justificare

Eliminare a acestui alineat în conformitate cu amendamentul depus la articolul 72 alineatul (2) [noua literă (cb)]. Clarificare a textului inițial.

Amendamentul  210

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică în cazul preluării poziției contractantului inițial prin succesiune universală sau parțială, ca urmare a insolvenței sau a unor operațiuni de restructurare a societății comerciale, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de selecție calitativă stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu implice alte modificări substanțiale ale contractului și să nu se facă în scopul de a eluda aplicarea prezentei directive.

Litera (-aa) de la alineatul (2) nu se aplică în cazul preluării poziției contractantului inițial prin succesiune universală sau parțială, ca urmare a insolvenței sau a unor operațiuni de restructurare a societății comerciale, a transferului de capital sau active între întreprinderi ori preluării unui partener contractual în caz de insolvență de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de selecție calitativă stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu implice alte modificări substanțiale ale contractului și să nu se facă în scopul de a eluda aplicarea prezentei directive sau în cazul preluării de către autoritatea contractantă a statutului de parte semnatară a contractanților principali în temeiul dispozițiilor statului membru în conformitate cu articolul 71.

Amendamentul  211

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării poate fi exprimată în termeni monetari, modificarea nu este considerată substanțială în sensul alineatului (1) dacă valoarea sa nu depășește pragurile stabilite la articolul 4 și este mai mică de 5 % din prețul contractului inițial, cu condiția ca respectiva modificare să nu schimbe caracterul general al contractului. În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, evaluarea se face pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării poate fi exprimată în termeni monetari, modificarea nu este considerată substanțială în sensul alineatului (1) dacă valoarea sa nu depășește pragurile stabilite la articolul 4 sau este mai mică de 10 % din prețul contractului inițial, cu condiția ca respectiva modificare să nu schimbe caracterul general al contractului. În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, evaluarea se face pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive.

Amendamentul  212

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Modificările la contract nu sunt considerate substanțiale în sensul alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în documentele achiziției sub forma unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc. Astfel de clauze trebuie să precizeze limitele și natura posibilelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea. Ele nu trebuie să prevadă modificări sau opțiuni care ar schimba caracterul general al contractului.

(5) Modificările contractului nu sunt considerate substanțiale în sensul alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în documentele achiziției sub forma unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, precise și fără echivoc sau sub forma unor clauze de revizuire a prețurilor. Astfel de clauze trebuie să precizeze limitele și natura posibilelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea. Ele nu trebuie să prevadă modificări sau opțiuni care ar schimba caracterul general al contractului.

Amendamentul  213

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru calcularea prețului menționat la alineatul (4) și la alineatul (6) litera (c) din prezentul articol, prețul actualizat constituie valoarea de referință atunci când contractul include o clauză de indexare.

Amendamentul  214

Propunere de directivă

Articolul 72 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Autoritățile contractante nu recurg la modificări ale contractului în cazurile în care:

(7) Autoritățile contractante nu invocă dispozițiile prezentului articol cu privire la modificări ale contractului dacă modificările ar avea ca scop compensarea riscurilor de creștere a prețurilor față de care contractantul s-a asigurat prin hedging.

(a) modificările ar avea ca scop remedierea unor deficiențe de executare a contractului de către contractant sau a consecințelor acestora care pot fi remediate prin asigurarea respectării obligațiilor contractuale;

 

(b) modificările ar avea ca scop compensarea riscurilor de creștere a prețurilor față de care contractantul s-a asigurat prin hedging.

 

Justificare

Cu privire la eliminarea literei (a): Problematică – nicio autoritate contractantă nu se poate dispensa ușor de pretențiile rezultate din deficiențe de executare a contractului de către contractant în vederea evitării unei noi proceduri de achiziție.

Amendamentul  215

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile contractante au posibilitatea, în condițiile stabilite de legislația națională în domeniul contractelor, de a rezilia un contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că autoritățile contractante au posibilitatea, în condițiile stabilite de legislația națională în domeniul contractelor, de a rezilia un contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Amendamentul  216

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) excepțiile prevăzute la articolul 11 încetează să se mai aplice în urma unei participații private la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, conform articolului 11 alineatul (4);

(a) excepțiile prevăzute la articolul 11 încetează să se mai aplice în urma unei participații private în cadrul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, conform articolului 11 alineatul (4), cu excepția formelor de participare privată care nu sunt de control sau executate în aplicarea legii;

Amendamentul  217

Propunere de directivă

Articolul 73 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) Statele membre se asigură că autoritățile contractante au posibilitatea, în condițiile stabilite de dreptul contractual național aplicabil, de a rezilia un acord cadru pe parcurs, în cazul în care operatorul economic prezintă deficiențe semnificative sau persistente în îndeplinirea cerințelor de fond din acord.

Amendamentul  218

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care intenționează să atribuie un contract de achiziție publică pentru serviciile menționate la articolul 74 își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de participare.

(1) Autoritățile contractante care intenționează să atribuie un contract de achiziție publică pentru serviciile menționate la articolul 74 își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de informare prealabilă, care se publică în mod continuu și care conține informațiile stabilite la anexa VI partea H. Acesta menționează că atribuirea contractului se va face fără publicare ulterioară și invită operatorii economici interesați să își exprime interesul în scris.

Justificare

Un amendament esențial, care propune un compromis între serviciile sociale și alte servicii pentru e evita reintegrarea serviciilor din partea B. A se lua în considerare în combinație cu ridicarea pragului stabilit.

Amendamentul  219

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care au atribuit un contract de achiziție publică pentru serviciile menționate la articolul 74 publică rezultatele procedurii de achiziție prin intermediul unui anunț de atribuire a contractului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  220

Propunere de directivă

Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) și (2) conțin informațiile prevăzute în anexa VI părțile H și I, în conformitate cu formularele standard.

(3) Anunțul menționat la alineatul (2) conține informațiile prevăzute în anexa VI partea I, în conformitate cu formularele standard.

Amendamentul  221

Propunere de directivă

Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri corespunzătoare pentru atribuirea contractelor care fac obiectul prezentului capitol, asigurând deplina conformitate cu principiul transparenței și al egalității de tratament pentru operatorii economici și permițând autorităților contractante să țină seama de specificul serviciilor în cauză.

(1) Statele membre instituie proceduri simplificate, în conformitate cu articolul 75 alineatul (1), pentru atribuirea contractelor care fac obiectul prezentului capitol, asigurând deplina conformitate cu principiul transparenței și al egalității de tratament pentru operatorii economici și permițând autorităților contractante să țină seama de specificul serviciilor în cauză.

Amendamentul  222

Propunere de directivă

Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că autoritățile contractante pot să țină seama de nevoia de a asigura calitatea, continuitatea, accesibilitatea, disponibilitatea și caracterul cuprinzător al serviciilor, de nevoile specifice ale diferitelor categorii de utilizatori, de implicarea și responsabilizarea utilizatorilor și de inovare. Statele membre pot, de asemenea, prevedea că furnizorul de servicii nu se alege exclusiv pe baza prețului pentru furnizarea serviciului respectiv.

(2) Statele membre se asigură că autoritățile contractante țin seama de nevoia de a asigura calitatea înaltă, continuitatea, accesibilitatea, caracterul convenabil, disponibilitatea și caracterul cuprinzător al serviciilor, de nevoile specifice ale diferitelor categorii de utilizatori, inclusiv ale grupurilor dezavantajate și vulnerabile, de implicarea și responsabilizarea utilizatorilor și de inovare. Statele membre se asigură că furnizorul de servicii nu se alege exclusiv pe baza prețului pentru furnizarea serviciului respectiv, ci se iau în considerare și criteriile de calitate și de sustenabilitate pentru serviciile sociale.

Amendamentul  223

Propunere de directivă

Articolul 83

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 83

Articolul 83

Asigurarea punerii în aplicare

Implementarea și asigurarea aplicării de către autoritățile și structurile competente

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE a Consiliului, statele membre garantează aplicarea corectă a prezentei directive prin mecanisme eficace, accesibile și transparente care completează sistemul existent de contestare a deciziilor luate de autoritățile contractante.

(1) Pentru a garanta în mod eficient punerea în aplicare corectă și eficientă, statele membre se asigură că cel puțin sarcinile prevăzute în prezentul articol sunt efectuate de către una sau mai multe autorități sau structuri. Acestea indică Comisiei toate autoritățile sau structurile competente pentru aceste sarcini.

 

(1a) Statele membre garantează că aplicarea normelor privind achizițiile publice este monitorizată, inclusiv punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate de Uniune, în vederea detectării amenințărilor ce vizează interesele financiare ale Uniunii. Această monitorizare se utilizează pentru a preveni, a detecta și a raporta în mod adecvat eventualele cazuri de fraudă, de corupție, de conflict de interese și de alte nereguli grave în domeniul achizițiilor.

 

Dacă autoritățile sau structurile de monitorizare identifică încălcări specifice sau probleme sistemice, acestea se asigură că sunt sesizate autoritățile de audit, curțile sau tribunalele naționale sau alte autorități sau structuri competente, precum ombudsmanul, parlamentele naționale sau comisiile acestora cu privire la respectivele probleme.

 

(1b) Rezultatele activităților de monitorizare în conformitate cu alineatul (2) se pun la dispoziția publicului prin intermediul unor mijloace de informare adecvate. În special, statele membre publică, cel puțin o dată la doi ani, o prezentare generală a celor mai frecvente surse de aplicare greșită sau de incertitudine juridică, inclusiv a posibilelor probleme structurale sau recurente legate de aplicarea normelor, a eventualelor cazuri de fraudă menționate în continuare și a altor forme de comportament ilegal.

 

Statele membre transmit Comisiei pe bază bianuală o prezentare generală a politicilor lor naționale sustenabile de achiziții, descriind planurile de acțiune și inițiativele naționale relevante și, dacă se cunoaște, punerea în aplicare concretă a acestora. Ele indică, de asemenea, rata de succes a IMM-urilor în domeniul achizițiilor publice; în cazul în care aceasta este mai mică de 50 % din punct de vedere al valorii contractelor atribuite IMM-urilor, statele membre indică dacă există inițiative care să vizeze creșterea acestei rate de succes.

 

Pe baza datelor primite, Comisia emite regulat un raport privind punerea în aplicare și cele mai bune practici ale acestor politici în cadrul pieței interne.

 

(1c) Statele membre se asigură că sunt disponibile gratuit orientări privind interpretarea și aplicarea legislației Uniunii privind achizițiile publice pentru a ajuta autoritățile contractante și operatorii economici, în special IMM-urile, să aplice în mod corect normele Uniunii privind achizițiile publice.

 

(1d) Statele membre, fără a aduce atingere procedurilor generale și metodelor de lucru stabilite de Comisie în ceea ce privește comunicarea și contactele sale cu statele membre, desemnează un punct de contact pentru cooperarea cu Comisia în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii și execuția bugetului Uniunii în temeiul articolului 17 din TUE și al articolului 317 din TFUE.

 

(1e) Cel puțin pe durata contractului, autoritățile contractante păstrează copii ale contractelor încheiate cu o valoare egală sau mai mare decât:

 

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii;

 

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul  224

Propunere de directivă

Articolul 84

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 84

eliminat

Supravegherea publică

 

(1) Fiecare stat membru desemnează un organism unic independent responsabil de supravegherea și coordonarea activităților de implementare (denumit în continuare „organismul de supraveghere”). Statele membre informează Comisia în legătură cu desemnarea acestor organisme.

 

Toate autoritățile contractante fac obiectul acestei supravegheri.

 

(2) Autoritățile competente implicate în activitățile de implementare sunt organizate astfel încât să se evite conflictele de interese. Sistemul de supraveghere publică trebuie să fie transparent. În acest scop, trebuie publicate toate documentele de orientare și cele legate de avize, precum și un raport anual care prezintă implementarea și punerea în aplicare a normelor prevăzute de prezenta directivă.

 

Raportul anual trebuie să cuprindă următoarele informații:

 

(a) rata de succes a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în domeniul achizițiilor publice; în cazul în care procentul este mai mic de 50 %, calculat din punctul de vedere al valorii contractelor câștigate de către IMM-uri, raportul trebuie să prezinte o analiză a cauzelor acestui fapt;

 

(b) o imagine de ansamblu a implementării politicilor sustenabile de achiziții, inclusiv a procedurilor în domeniu, ținând seama de considerente legate de protecția mediului, incluziunea socială, cu referire inclusiv la accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sau de încurajarea inovării;

 

(c) informații referitoare la monitorizarea și urmărirea încălcărilor normelor privind achizițiile care afectează bugetul Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la prezentul articol;

 

(d) date centralizate referitoare la cazurile raportate de fraudă, corupție, conflict de interese și alte nereguli grave în domeniul achizițiilor publice, inclusiv la cele care afectează proiecte cofinanțate din bugetul Uniunii.

 

(3) Organismul de supraveghere are următoarele sarcini:

 

(a) monitorizarea aplicării normelor privind achizițiile publice și a practicilor aferente de către autoritățile contractante și în special de către organismele centrale de achiziție;

 

(b) furnizarea de consiliere juridică pentru autoritățile contractante privind interpretarea normelor și principiilor de achiziții publice și aplicarea normelor privind achizițiile publice în cazuri specifice;

 

(c) emiterea de avize din proprie inițiativă și de orientări referitoare la aspecte de interes general legate de interpretarea și aplicarea normelor privind achizițiile publice, la probleme recurente și la dificultăți sistemice legate de aplicarea normelor privind achizițiile publice, în lumina dispozițiilor prezentei directive și a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

 

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme complexe și eficace de alertare (red-flagging) pentru prevenirea, depistarea și raportarea corespunzătoare a situațiilor de fraudă, corupție, conflict de interese și a altor nereguli similare grave în cadrul procedurilor de achiziție;

 

(e) atragerea atenției instituțiilor naționale competente, inclusiv a autorităților de audit, asupra încălcărilor concrete depistate și asupra problemelor sistemice;

 

(f) analizarea reclamațiilor din partea întreprinderilor și a cetățenilor referitoare la aplicarea normelor privind achizițiile publice în situații concrete și transmiterea acestor analize către autoritățile contractante implicate, care sunt obligate să le ia în considerare în deciziile lor sau, după caz, să explice motivele pentru care nu țin cont de aceste analize;

 

(g) monitorizarea deciziilor luate de instanțele judecătorești și autoritățile naționale în urma unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțate în temeiul articolului 267 din tratat sau în urma unor constatări ale Curții Europene de Conturi referitoare la încălcări ale normelor Uniunii privind achizițiile publice în legătură cu proiecte cofinanțate de Uniune; organismul de supraveghere raportează Oficiului European de Luptă Antifraudă orice încălcare a normelor Uniunii în domeniul achizițiilor publice în cazul în care aceasta privește contracte finanțate, direct sau indirect, de Uniunea Europeană.

 

Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc atingere exercitării dreptului de contestare în temeiul legislației naționale sau în cadrul sistemului instituit pe baza Directivei 89/665/CEE.

 

Statele membre împuternicesc organismul de supraveghere să sesizeze instanța care, conform legislației naționale, deține competența analizării deciziilor autorităților contractante, în cazul în care detectează o încălcare în cursul activității sale de monitorizare și de consiliere juridică.

 

(4) Fără a aduce atingere procedurilor generale și metodelor de lucru stabilite de Comisie în ceea ce privește comunicarea și contactele sale cu statele membre, organismul de supraveghere funcționează ca punct de contact specific pentru Comisie atunci când aceasta monitorizează aplicarea dreptului Uniunii și execuția bugetului Uniunii în temeiul articolului 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Organismul de supraveghere raportează Comisiei orice încălcare a prezentei directive în cadrul procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor finanțate, în mod direct sau indirect, de Uniune.

 

Comisia poate în special să transmită organismului de supraveghere spre analiză cazuri individuale în care nu a fost încă încheiat un contract sau în care există încă posibilitatea derulării unei proceduri de contestare. Comisia poate, de asemenea, să încredințeze organismului de supraveghere sarcina de a desfășura activitățile de monitorizare necesare pentru a asigura aplicarea măsurilor pe care statele membre s-au angajat să le instituie pentru a remedia o încălcare a normelor și principiilor Uniunii privind achizițiile publice identificată de Comisie.

 

Comisia poate impune organismului de supraveghere să analizeze încălcările prezumate ale normelor Uniunii în domeniul achizițiilor publice care afectează proiecte cofinanțate din bugetul Uniunii. Comisia poate însărcina organismul de supraveghere să urmărească anumite cazuri și să se asigure că autoritățile naționale competente, care vor fi obligate să-i urmeze instrucțiunile, iau măsurile corespunzătoare în cazul încălcării normelor Uniunii în domeniul achizițiilor publice care afectează proiecte cofinanțate.

 

(5) Activitățile de anchetă și de asigurare a aplicării normelor desfășurate de organismul de supraveghere pentru a asigura conformitatea deciziilor autorităților contractante cu prezenta directivă și cu principiile din tratat nu înlocuiesc și nu aduc atingere rolului instituțional al Comisiei în calitate de gardian al tratatului. În cazul în care Comisia decide să transmită un caz individual spre analiză conform alineatului (4), aceasta își rezervă, de asemenea, dreptul de a interveni în limitele competențelor care îi sunt conferite prin tratat.

 

(6) Autoritățile contractante transmit organismului național de supraveghere textul integral al tuturor contractelor încheiate care au o valoare egală cu sau mai mare decât:

 

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii;

 

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări.

 

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale privind accesul la informații și în conformitate cu legislația naționala și a UE în domeniul protecției datelor, organismul de supraveghere acordă, pe baza unei cereri scrise, acces liber, direct, total și gratuit la contractele încheiate menționate la alineatul (6). Accesul la anumite părți ale contractelor poate fi refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea legii sau ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau ar putea aduce atingere concurenței loiale dintre aceștia.

 

Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se acordă într-un termen rezonabil și cel târziu în 45 de zile de la data cererii.

 

Nu este obligatoriu ca solicitanții care depun o cerere de acces la un contract să demonstreze vreun interes direct sau indirect în legătură cu acel contract. Destinatarul informațiilor trebuie să le poată face publice.

 

(8) În raportul anual menționat la alineatul (2) se include o prezentare succintă a tuturor activităților desfășurate de organismul de supraveghere în conformitate cu alineatele (1)-(7).

 

Justificare

Reglementarea propusă va crește în mod semnificativ sarcina administrativă de partea statelor membre. În plus, va influența organizarea internă a administrației din statele membre. Deciziile cu privire la activitățile care trebuie întreprinse în vederea asigurării aplicării corecte a directivei și instituțiile responsabile ar trebui lăsate la discreția statelor membre.

Amendamentul  225

Propunere de directivă

Articolul 85 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare contract sau acord-cadru și de fiecare dată când se instituie un sistem dinamic de achiziții, autoritățile contractante întocmesc un raport scris care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Pentru toate contractele de achiziții cu o valoare egală sau superioară pragurilor stabilite la articolul 4 din prezenta directivă, autoritățile contractante întocmesc un raport scris care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul  226

Propunere de directivă

Articolul 85 – paragraful 1 – literele b, c și d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) numele candidaților sau ofertanților știgători și justificarea alegerii lor;

(b) dacă este cazul, rezultatele selecției calitative și reducerea numărului în conformitate cu articolele 64 și 65, și anume:

 

(i) numele candidaților sau ofertanților selectați și justificarea alegerii lor;

(c) numele candidaților sau ofertanților respinși și motivele respingerii lor;

(ii) numele candidaților sau ofertanților respinși și motivele respingerii lor;

(d) motivele respingerii ofertelor considerate nejustificat de scăzute;

(d) motivele respingerii ofertelor considerate nejustificat de scăzute;

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  227

Propunere de directivă

Articolul 85 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) numele ofertantului câștigător și justificarea alegerii ofertei sale, precum și, dacă se cunoaște, partea din contract sau din acordul-cadru pe care acesta intenționează să o subcontracteze unor terți;

(e) numele ofertantului câștigător și justificarea alegerii ofertei sale, precum și, dacă se cunoaște, partea din contract sau din acordul-cadru pe care acesta intenționează să o subcontracteze unor terți și informații referitoare la subcontractanții acestuia, inclusiv numele, datele de contact și reprezentanții legali ai acestora;

Amendamentul  228

Propunere de directivă

Articolul 85 – paragraful 1 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(e) în cazul procedurilor competitive cu negociere și al dialogurilor competitive, circumstanțele prevăzute la articolul 24 care justifică recurgerea la respectivele proceduri;

Amendamentul  229

Propunere de directivă

Articolul 85 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) atunci când este necesar, motivele pentru care autoritatea contractantă a renunțat să atribuie un contract sau să încheie un acord-cadru ori să inițieze un sistem dinamic de achiziții;

(g) atunci când este cazul, motivele pentru care autoritatea contractantă a renunțat să atribuie un contract sau să încheie un acord-cadru ori să inițieze un sistem dinamic de achiziții;

Amendamentul  230

Propunere de directivă

Articolul 85 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În măsura în care anunțul de atribuire a contractului întocmit în temeiul articolului 48 conține informațiile solicitate în temeiul alineatului (1), autoritățile contractante pot utiliza respectivul anunț.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  231

Propunere de directivă

Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante documentează desfășurarea tuturor procedurilor de achiziție, indiferent dacă acestea se desfășoară prin mijloace electronice sau în alt mod. În acest scop, ele documentează toate etapele procedurii de achiziție, inclusiv toate comunicările cu operatorii economici și deliberările interne, pregătirea procedurilor de ofertare, de dialog sau de negociere, după caz, precum și etapele de selecție și de atribuire a contractului.

Autoritățile contractante documentează desfășurarea tuturor procedurilor de achiziție, indiferent dacă acestea se desfășoară prin mijloace electronice sau în alt mod. În acest scop, ele se asigură că dispun de suficientă documentație pentru a justifica deciziile luate în toate etapele procedurii de achiziție, cu privire la comunicările cu operatorii economici și deliberările interne, pregătirea procedurilor de ofertare, de dialog sau de negociere, după caz, precum și etapele de selecție și de atribuire a contractului.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  232

Propunere de directivă

Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale sunt comunicate Comisiei sau organismului național de supraveghere, la solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale sunt comunicate Comisiei sau autorităților ori structurilor competente menționate la articolul 83, la solicitarea acestora.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  233

Propunere de directivă

Articolul 86 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea națională și lista autorităților contractante

Raportarea națională

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  234

Propunere de directivă

Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate în conformitate cu articolul 84 înaintează Comisiei un raport statistic și de implementare pentru fiecare an, pe baza unui formular standard, nu mai târziu de data de 31 octombrie a anului următor anului de raportare.

(1) Statele membre înaintează Comisiei un raport statistic pentru fiecare an, pe baza unui formular standard, nu mai târziu de data de 31 octombrie a anului următor anului de raportare.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  235

Propunere de directivă

Articolul 86 – alineatul 2 – literele a, b, c și d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o listă completă și actualizată a tuturor autorităților guvernamentale centrale, a autorităților contractante regionale și locale și a organismelor de drept public, incluzând autoritățile regionale și locale și asociațiile de autorități contractante care atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru, indicând pentru fiecare autoritate numărul unic de identificare în cazul în care un astfel de număr este prevăzut în legislația națională; această listă trebuie organizată pe tipuri de autorități;

(a) o listă a tuturor autorităților guvernamentale centrale, a autorităților contractante regionale și locale și a organismelor de drept public care au atribuit contracte de achiziție publică sau au încheiat acorduri-cadru în cursul anului respectiv, indicând pentru fiecare autoritate numărul unic de identificare în cazul în care un astfel de număr este prevăzut în legislația națională; această listă trebuie organizată pe tipuri de autorități;

(b) o listă completă și actualizată a tuturor organismelor centrale de achiziție;

(b) o listă a tuturor organismelor centrale de achiziție care au atribuit contracte de achiziție publică sau au încheiat acorduri-cadru în cursul anului în cauză;

(c) pentru toate contractele care depășesc pragurile prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă:

(c) pentru toate contractele care depășesc pragurile prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă, numărul și valoarea contractelor atribuite, defalcate pentru fiecare tip de autoritate pe proceduri și pe lucrări, bunuri și servicii.

(i) numărul și valoarea contractelor atribuite, defalcate pe tipuri de autorități, precum și pe proceduri și pe lucrări, bunuri și servicii identificate prin diviziunea din nomenclatura CPV;

 

(ii) în cazul în care contractele au fost încheiate printr-o procedură negociată fără publicare prealabilă, datele menționate la punctul (i) sunt defalcate de asemenea în funcție de circumstanțele prevăzute la articolul 30 și se precizează numărul și valoarea contractelor atribuite, defalcate pe state membre și pe țări terțe ale contractanților câștigători;

 

(d) pentru toate contractele care se situează sub pragurile prevăzute la articolul 4 din prezenta directivă, dar care ar intra sub incidența prezentei directive dacă valoarea lor ar depăși respectivele praguri, numărul și valoarea contractelor atribuite, defalcate pe tipuri de autorități.

 

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  236

Propunere de directivă

Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia stabilește formularul standard al raportului anual statistic și de implementare menționat la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 91.

(5) Comisia stabilește formularul standard al raportului anual statistic menționat la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 91.

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul  237

Propunere de directivă

Articolul 87 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Asistență pentru autoritățile contractante și pentru întreprinderi

Asistență pentru autoritățile contractante

Amendamentul 238

Propunere de directivă

Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție structuri de asistență tehnică în scopul de a oferi autorităților contractante consiliere, îndrumare și asistență juridică și economică pentru pregătirea și derularea procedurilor de achiziții. Statele membre se asigură, de asemenea, că fiecare autoritate contractantă poate obține consiliere și asistență competentă pe probleme individuale.

(1) Statele membre pun la dispoziție structuri de asistență tehnică în scopul de a oferi autorităților contractante informare, îndrumare și asistență juridică și economică pentru pregătirea și derularea procedurilor de achiziții. Statele membre se asigură, de asemenea, că fiecare autoritate contractantă poate obține asistență tehnică și informații pentru probleme individuale, în special în legătură cu dispozițiile articolelor 54, 55 și 71.

Amendamentul  239

Propunere de directivă

Articolul 87 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la achizițiile publice pentru operatorii economici, în special pentru IMM-uri, și pentru a facilita înțelegerea corectă a dispozițiilor prezentei directive, statele membre se asigură că se poate obține asistența corespunzătoare, inclusiv prin mijloace electronice sau prin utilizarea rețelelor existente destinate asistenței în afaceri.

eliminat

Amendamentul  240

Propunere de directivă

Articolul 87 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Operatorii economici care intenționează să participe la o procedură de achiziție într-un alt stat membru trebuie să aibă la dispoziție asistență administrativă specifică. Această asistență trebuie să acopere cel puțin cerințele administrative din statul membru în cauză, precum și eventualele obligații legate de achizițiile publice electronice.

eliminat

Statele membre se asigură că operatorii economici interesați au acces cu ușurință la informații corespunzătoare referitoare la obligațiile privind impozitele sau protecția mediului și la obligațiile impuse de legislația socială și de legislația muncii în vigoare în statul membru, regiunea sau localitatea unde urmează să se desfășoare lucrările sau să se presteze serviciile și care se aplică lucrărilor desfășurate la fața locului sau serviciilor prestate pe durata executării contractului.

 

Amendamentul  241

Propunere de directivă

Articolul 87 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În aplicarea alineatelor (1), (2) și (3), statele membre pot desemna un organism unic sau mai multe organisme sau structuri administrative. Statele membre asigură o coordonare corespunzătoare între aceste organisme și structuri.

eliminat

Amendamentul  242

Propunere de directivă

Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele membre desemnează unul sau mai multe puncte de legătură, ale căror detalii de contact se comunică celorlalte state membre, organismelor de supraveghere și Comisiei. Statele membre publică și actualizează cu regularitate lista punctelor de legătură. Organismul de supraveghere este responsabil de coordonarea acestor puncte de legătură.

eliminat

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (cooperare administrativă).

Amendamentul  243

Propunere de directivă

Anexa VI – partea H

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Partea H

Partea H

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE PARTICIPARE PRIVIND CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE INFORMARE PREALABILĂ PRIVIND CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

menționate la articolul 75 alineatul (1)]

(menționate la articolul 75 alineatul (1)))

(1) Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

(1) Denumirea, numărul de identificare (în cazul în care este prevăzut de legislația națională), adresa, inclusiv codul NUTS, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante.

(2) După caz, adresa de e-mail sau adresa de internet de la care se vor putea obține caietul de sarcini și orice documente suplimentare.

 

(3) Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

 

(4) Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este un organism central de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.

 

(5) Numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

(2) O scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv valoarea totală estimată a contractului și numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV.

 

(3) În măsura în care sunt deja cunoscute:

(6) Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul bunurilor și serviciilor.

(a) codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor în cazul lucrărilor sau codul NUTS al locului principal de livrare sau de prestare în cazul bunurilor și serviciilor.

(7) Descrierea serviciilor și, după caz, a lucrărilor și a bunurilor care urmează să fie achiziționate cu titlu accesoriu.

(b) termenul pentru livrarea sau furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii și durata contractului;

(8) Valoarea totală estimată a contractului (contractelor). În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

 

(9) Condițiile de participare, inclusiv:

(c) condițiile de participare, inclusiv:

(a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

(i) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

(b) dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative.

(ii) dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

(10) Termenul (termenele) pentru contactarea autorității contractante în vederea participării.

 

(11) O scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

(d) o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

(12) Orice alte informații relevante.

 

Amendamentul  244

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „standard” înseamnă o specificație tehnică aprobată de către un organism recunoscut de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie și care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

2. „standard” înseamnă o specificație tehnică stabilită prin consens și aprobată de către o organizație recunoscută de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente a cărei respectare nu este obligatorie și care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

Amendamentul  245

Propunere de directivă

Anexa VIII – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „specificație tehnică comună” înseamnă orice specificație tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre sau în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul [XXX] al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană [și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului] și care este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene;

4. „specificație tehnică comună” înseamnă orice specificație tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre sau, în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul UE nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană1;

 

_________________

 

1 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Amendamentul  246

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Identificarea operatorului economic;

(a) Identificarea operatorului economic, numărul de înregistrare al întreprinderii, denumirea, adresa, banca;

Amendamentul  247

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Descrierea operatorului economic, în special anul înființării, forma de organizare, proprietarul (proprietarii) societății, membrii consiliului, codul activității, descrierea succintă a principalelor servicii ale operatorului economic;

Amendamentul  248

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) Certificarea faptului că operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata taxelor și impozitelor și la contribuțiile de securitate socială, după cum prevede articolul 55 alineatul (2);

Amendamentul  249

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) o declarație pe propria răspundere, conform articolului 22;

Amendamentul  250

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) Principalii indicatori economici ai operatorului economic pentru ultimii trei ani contabili sau, în cazul operatorilor economici în activitate de mai puțin de trei ani, de la data de începere a activității: vânzările brute, EBIT și rata de solvabilitate;

Amendamentul  251

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) Principalii indicatori de organizare ai operatorului economic sau, în cazul operatorilor economici în activitate de mai puțin de trei ani, de la data de începere a activității: numărul mediu de angajați din ultimii trei ani contabili și numărul de angajați până la sfârșitul anului contabil precedent;

Amendamentul  252

Propunere de directivă

Anexa XIII – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Precizarea perioadei de valabilitate a pașaportului, care nu poate fi mai mică de 6 luni.

(f) precizarea perioadei de valabilitate a pașaportului, care nu poate fi mai mică de 12 luni.

Amendamentul  253

Propunere de directivă

Anexa 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cod CPV

Descriere

Cod CPV

Descriere

79611000-0 și

de la 85000000-9 la 85323000-9

(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2)

Servicii de sănătate și servicii de asistență socială

79611000-0 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8 și

de la 85000000-9 la 85323000-9

(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2) și

98133100-5 și 98200000-5

Servicii de sănătate, servicii de asistență socială și servicii conexe

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Servicii administrative în învățământ, în domeniul sănătății și culturale

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Servicii administrative în învățământ, în domeniul sănătății și culturale

75300000-9

Servicii de asigurări sociale obligatorii

75300000-9

Servicii de securitate socială obligatorii1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

98000000-3

Alte servicii comunitare, sociale și personale

98000000-3 , 55521100-9

Alte servicii comunitare, sociale și personale

98120000-0

Servicii prestate de organizații sindicale

98120000-0

Servicii prestate de organizații sindicale

98131000-0

Servicii religioase

98131000-0

Servicii religioase

 

 

De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepția 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) și de la 98500000-8 la 98514000-2

Servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă, cu excepția contractelor de achiziții de muncă

 

 

De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 805330009, 80533100-0, 80533200-1)

Servicii de învățământ și de formare profesională

 

 

De la 79100000-5 până la 79140000-7, inclusiv

 

Servicii juridice

în măsura în care nu sunt excluse în temeiul articolului 10(c)

______________________

Aceste servicii nu intră sub incidența prezentei directive în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general. Statele membre au libertatea de a organiza prestarea de servicii sociale obligatorii sau a altor servicii sub formă de servicii de interes general sau sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.

  • [1]  JO C 191, 29.6.2012, p. 84.
  • [2]  JO C 391, 18.12.2012, p. 49.

EXPUNERE DE MOTIVE

În opinia raportorului, actualizarea directivelor privind achizițiile publice ar trebui să atingă un nivel de echilibru între simplificarea normelor, pe de o parte, și stabilirea de proceduri riguroase și eficiente, bazate pe criterii de atribuire centrate pe inovare și sustenabilitate, pe de altă parte, asigurând în același timp o mai mare participare a IMM-urilor și generalizând achizițiile publice electronice.

Scopul ar trebui să fie acela de a valorifica la maximum potențialul achizițiilor publice în cadrul pieței unice, în vederea promovării unei creșteri economice sustenabile, a ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale. Ținând cont de faptul că achizițiile publice constituie o parte importantă a economiei (pondere estimată la 19% din PIB-ul UE), revizuirea cu succes și punerea în aplicare a normelor referitoare la achizițiile publice ar ajuta în mod considerabil la relansarea investițiilor în cadrul economiei reale și la depășirea crizei actuale a economiei europene.

Raportorul salută propunerile Comisiei și consideră că acestea conțin o serie de idei și principii noi și interesante. Acestea necesită însă îmbunătățiri în vederea atingerii unui rezultat optim. O argumentare mai detaliată a propunerilor raportorului se regăsește în documentul de lucru din 23 februarie 2012 (PE 483.690), redactat de raportor în pregătirea prezentului proiect de raport.

§ O derulare a achizițiilor publice eficace și sustenabilă din punct de vedere social

În special în privința aspectelor sociale, raportorul consideră că propunerea Comisiei nu este suficient de fermă. Prin urmare, raportorul dorește să introducă respectarea normelor sociale în toate etapele procedurii de achiziții publice.

Raportorul a dezvoltat astfel specificațiile tehnice din documentele de achiziție și a definit caracteristicile necesare ale lucrărilor, serviciilor și furnizărilor, pentru ca acestea să permită autorității contractante să atingă o serie de obiective legate de sustenabilitate, în cazul în care dorește acest lucru. Ar trebui, prin urmare, permis ca specificațiile tehnice să includă cerințe privind: performanța (de exemplu, performanța în privința mediului); siguranța, în special metode de evaluare a calității produselor și de ambalare și instrucțiuni de utilizare; și ciclul de viață.

În plus, raportorul propune motive de excludere mai stricte, conferind caracter obligatoriu respingerii, în cazul unei achiziții publice, a tuturor operatorilor economici care și-au încălcat obligațiile ce le incumbă în temeiul dreptului social, dreptului muncii și dreptului mediului, obligații definite în legislația națională, în legislația europeană și în convențiile colective încheiate în conformitate cu dreptul Uniunii. În aceeași ordine de idei, autoritățile contractante nu pot atribui contractul operatorului economic care depune oferta cea mai bună dacă acesta nu poate oferi informații actualizate cu privire la plata cotizațiilor sociale.

În final, în stadiul criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, raportorul consideră că trebuie să se renunțe definitiv la criteriul prețului celui mai scăzut, care să fie înlocuit de cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Având în vedere că, în cazul MEAT, prețul este luat de asemenea în considerare, acest lucru ar permite autorităților contractante să facă alegerile cele mai adecvate în funcție de nevoile lor specifice, inclusiv aspectele societale strategice, criteriile sociale și criteriile de mediu și, în special, comerțul echitabil.

Cu toate acestea, este util de precizat că, din rațiuni de eficiență și securitate juridică, niciunul dintre criteriile de atribuire nu va comporta o libertate totală de alegere pentru autoritatea contractantă: criteriile de atribuire alese pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic trebuie întotdeauna să fie în raport cu obiectul tranzacției și să garanteze posibilitatea unei concurențe eficace.

Pentru a asigura o executare eficientă a contractelor de achiziții publice, statele membre trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a obliga autoritățile contractante să controleze performanța operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul.

§ O participare efectivă a IMM-urilor prin modalități adecvate de subcontractare

Raportorul este în favoarea subcontractării, în măsura în care aceasta permite dezvoltarea IMM-urilor. Cu toate acestea, există unele situații dramatice, în care practica subcontractării în cascadă conduce la exploatarea lucrătorilor și, în consecință, la achiziții publice de o calitate inferioară. În interesul tuturor, întreprinderi și autorități contractante deopotrivă, trebuie asigurat, la executarea contractelor de achiziții publice, o muncă de calitate, realizată în respectul dreptului muncii. Raportorul propune, în consecință, introducerea principiului responsabilității de-a lungul întregului lanț al subcontractării, pentru ca responsabilitatea să fie asumată la toate nivelurile cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, a sănătății și siguranței lucrătorilor și a legilor în vigoare în domeniul muncii.

Autoritățile contractante trebuie, în plus, să solicite ofertantului să indice în oferta pe care o prezintă partea din contract pe care are intenția să o subcontracteze eventual unor terți, precum și subcontractanții avuți în vedere.

Dispozițiile referitoare la ofertele anormal de ieftine trebuie, de asemenea, consolidate, pentru ca orice subcontractare care nu respectă dreptul muncii să fie imposibilă.

Raportorul susține propunerea Comisiei de a generaliza recursul la procedurile electronice de achiziții publice. Participarea IMM-urilor va fi simplificată și încurajată. Cu toate acestea, el dorește să păstreze actualele termene de depunere în temeiul Directivei 2004/18. Raportorul consideră că efectul unui termen minim este necesar pentru ca ofertanții, în special IMM-urile, să poată elabora o ofertă adecvată.

Raportorul susține, de asemenea, crearea pașaportului european electronic pentru achiziții publice, care va facilita cu siguranță participarea IMM-urilor.

§ Proceduri de achiziții publice mai simple pentru autoritățile contractante

Raportorul acordă o atenție deosebită autorităților contractante care vor avea sarcina de a aplica elementele viitoarei directive privind procedurile de achiziții publice. Din acest motiv, preferă să nu le complice sarcina și să le permită să realizeze achiziții publice eficace, pentru binele colectivității proprii.

Raportorul consideră, de aceea, că este indispensabil ca toate procedurile prevăzute în directivă să fie transpuse de statele membre: fiecare autoritate contractantă trebuie să aibă la dispoziție un set de instrumente care să-i permită să aleagă procedura cea mai adaptată la necesitățile sale. Raportorul este de părere că ar fi de dorit ca procedura negociată să fie extinsă în viitor.

De asemenea, raportorul consideră că statele membre trebuie să ofere autorităților contractante mijloace tehnice și financiare care să le permită să se adapteze procedurilor online de achiziții publice și să-și pregătească invitațiile de participare.

Raportorul urmărește, în plus, facilitarea relațiilor între autoritățile publice față de forma propusă de Comisie. Aceasta din urmă sistematizează, în realitate, într-un mod relativ restrictiv jurisprudența existentă. În consecință, s-ar reduce în foarte mare măsură marja de manevră a colectivităților locale, în detrimentul eficacității generale a achizițiilor publice. Din acest motiv, raportorul prevede excepții de la principiul interzicerii totale a participării private, insistând însă totodată asupra exigenței de a se urmări interesul general.

Raportorul susține propunerea Comisiei Europene de a elimina distincția dintre serviciile prioritare și cele neprioritare. Raportorul consideră că instituirea unui regim special al serviciilor sociale este o idee pertinentă, având în vedere specificul acestora și obiectivul garantării unei utilizări strategice a achizițiilor publice, însă dorește să flexibilizeze acest regim, transformând obligația de publicare ex-ante într-o notă prealabilă de informare, dar insistând, în același timp, asupra necesității respectării principiilor transparenței și egalității de tratament.

În ceea ce privește autoritatea națională de supraveghere, raportorul consideră că este important ca fiecare stat membru să dispună de autorități sau structuri responsabile de buna desfășurare a achizițiilor publice. Cu toate acestea, dorește să evite orice sarcină administrativă suplimentară care ar putea frâna activitatea autorităților contractante.

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (21.9.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

Raportor pentru aviz: Gianluca Susta

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus recent modernizarea directivelor privind contractele publice (directiva 2004/18/CE) și privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (directiva 2004/17/CE). În plus, au fost prezentate o propunere privind o nouă directivă menită să reglementeze sectorul concesiunilor și numai după aceea o propunere de regulament privind accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața internă a contractelor publice din UE și procedurile de sprijinire a negocierilor privind accesul bunurilor și serviciilor din UE pe piețele de achiziții publice ale țărilor terțe.

La nivel internațional, achizițiile publice reprezintă un procent important din comerțul mondial: sectorul achizițiilor publice reprezintă între 15 și 20% din PIB în țările dezvoltate. În ciuda importanței sale, piața achizițiilor publice rămâne unul dintre sectoarele cele mai închise (Comisia estimează că mai mult de jumătate din piața mondială a achizițiilor publice este încă închisă concurenței internaționale) și mai puțin reglementate în contextul comerțului internațional.

La nivel multilateral, actul normativ de referință este Acordul internațional privind achizițiile publice (Government Procurement Agreement - GPA), care de curând a făcut obiectul unui proces de revizuire încheiat în martie 2012. Această revizuire a fost finalizată în scopul de a crește transparența și gradul de deschidere a piețelor internaționale de achiziții publice și de a simplifica procedurile. În acest context, raportorul pentru aviz se pronunță în favoarea unui astfel de proces de revizuire și speră într-o aprobare rapidă din partea UE; în același timp, constată că numai 42 de state membre ale OMC (din care nu mai puțin de 27 sunt state membre ale UE) au aderat până în prezent la acest Acord internațional și speră din toată inima ca numeroase alte state să procedeze la fel, în special țările mai dezvoltate și economiile emergente, pentru a extinde acoperirea geografică și a obține, astfel, un sistem de norme comun acceptate și cu validitate universală în acest sector important al comerțului internațional.

Dispoziții specifice legate de sectorul achizițiilor publice se regăsesc și într-un alt acord OMC, Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS).

La nivel bilateral, UE este, de asemenea, supusă obligațiilor asumate deja în contextul unor acorduri bilaterale deja încheiate (cu Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, CARIFORUM, Chile, Croația, Mexic, Muntenegru, Coreea de Sud și Elveția). Sectorul achizițiilor publice reprezintă un capitol important și de multe ori delicat în cadrul negocierilor în curs pentru încheierea unor posibile noi acorduri comerciale cu alți parteneri internaționali.

În acest context internațional, raportorul pentru aviz subliniază importanța dimensiunii internaționale a sectorului achizițiilor publice. În plus, subliniază necesitatea unei deschideri progresive a piețelor internaționale ale achizițiilor publice pe baza unui sistem de norme comun acceptate, sub semnul reciprocității, echității și respectării standardelor internaționale în domeniul social, al mediului și al muncii. În prezent, Uniunea Europeană asigură operatorilor internaționali un grad semnificativ de deschidere a propriei piețe a achizițiilor publice, deschidere care de multe ori nu este aplicată în același mod de alți importanți parteneri comerciali internaționali.

Prin urmare, raportorul îndeamnă la măsuri mai incisive din partea UE, prin intermediul unor inițiative legislative și a unui stil de negociere coerent, în scopul restabilirii unor condiții echilibrate și al instaurării unui mediu concurențial cu adevărat echitabil la nivel internațional.

Din această perspectivă, regretă alegerea Comisiei de a nu proceda la o reglementare unitară a „dimensiunii externe” a sectorului achizițiilor publice. Decizia de a nu propune din nou dispozițiile prezente în directiva 2004/17/CE privind ofertele de bunuri și servicii străine și prezentarea ulterioară a unei inițiative legislative complementare, dar cu totul autonome, chiar și în ceea ce privește procedura legislativă, chiar dacă conținutul acesteia este de apreciat, riscă să creeze un vid juridic periculos, lipsind legislația europeană de dispoziții menite să reglementeze accesul bunurilor, serviciilor și întreprinderilor din țări terțe pe piața europeană a achizițiilor publice.

Din acest motiv, raportorul consideră extrem de importantă reintroducerea unor norme specifice menite să reglementeze în mod organic și extensiv condițiile prin intermediul cărora să poată respinge eventuale oferte în care predomină bunuri și servicii neacoperite de acordurile internaționale: în această privință, raportorul propune adaptarea mecanismului legislativ propus de Comisie în recenta sa propunere de regulament.

În plus, este important și să se confere un caracter mai restrictiv normativei propuse de Comisia în legătură cu așa-zisele „oferte anormal de mici”, prin intermediul introducerii posibilității unui mecanism de excludere automată în cazul ofertelor semnificativ mai mici decât celelalte și al extinderii condițiilor minime privind solicitarea de informații suplimentare din partea operatorilor economici.

În sfârșit, s-a considerat oportun să se introducă unele amendamente menite să evidențieze într-un mod mai complet contextul internațional în care operează directivele europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a crește eficiența cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice și a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, anumite noțiuni și concepte de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu.

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. Achizițiile publice sunt un instrument esențial în redefinirea politicii industriale europene. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a crește eficiența cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice și a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, anumite noțiuni și concepte de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Piața internă și piețele internaționale sunt din ce în ce mai puternic interdependente; prin urmare, valorile UE, precum transparența, poziția principială împotriva corupției, principiul reciprocității și progresul în domeniul drepturilor sociale și umane, ar trebui promovate în mod corespunzător în cadrul politicilor de achiziții.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) a fost aprobat Acordul privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului, denumit în continuare „acordul”. Obiectivul acordului este de a institui un cadru multilateral de drepturi și obligații echilibrate referitoare la contractele de achiziții publice în scopul de a realiza liberalizarea și expansiunea comerțului mondial. Pentru contractele reglementate de acord, precum și de alte acorduri internaționale pertinente obligatorii pentru Uniune, autoritățile contractante își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul acestor acorduri prin aplicarea prezentei directive operatorilor economici din țările terțe care sunt semnatare ale acordurilor.

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) a fost aprobat Acordul privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului, denumit în continuare „acordul”. Obiectivul acordului este de a institui un cadru multilateral de drepturi și obligații echilibrate referitoare la contractele de achiziții publice în scopul de a realiza liberalizarea și expansiunea comerțului mondial. Acordul respectiv a făcut obiectul unei revizuiri încheiate în martie 2012; revizuirea acordului a avut ca obiective principale creșterea gradului de deschidere a piețelor din domeniu, creșterea gradului de acoperire, eliminarea măsurilor discriminatorii, precum și îmbunătățirea transparenței procedurilor. Pentru contractele reglementate de acord, precum și de alte acorduri internaționale pertinente obligatorii pentru Uniune, incluzând obligațiile asumate în cadrul acordurilor comerciale bilaterale, autoritățile contractante își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul acestor acorduri prin aplicarea prezentei directive operatorilor economici din țările terțe care sunt semnatare ale acordurilor. În acest context, obligațiile internaționale asumate de Uniune față de țări terțe în materie de acces la piața achizițiilor publice trebuie incluse în sistemul juridic al UE astfel încât să se garanteze aplicarea efectivă și uniformă acestora.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al relațiilor sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere internațională ambițioasă a piețelor achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Atunci când Comisia Europeană negociază acorduri comerciale cu țări care nu sunt semnatare ale respectivului acord, ar trebui să includă criterii suplimentare față de cel al prețului în capitolul privind achizițiile publice. Autoritățile contractante ar trebui să fie în măsură, cu acordul Comisiei, să excludă operatorii economici din țările terțe care nu își deschid piețele de achiziții publice întreprinderilor din Uniunea Europeană, astfel încât Comisia să dispună de unele posibilități de manevră în negocierea acordurilor comerciale cu țări terțe.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Acordul se aplică contractelor care depășesc anumite praguri, stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere. Pragurile stabilite prin prezenta directivă trebuie adaptate pentru a corespunde echivalentului în euro al pragurilor fixate în acord. De asemenea, trebuie să se prevadă și o revizuire periodică a pragurilor exprimate în euro, pentru a le adapta, prin intermediul unei operațiuni pur matematice, la eventualele variații ale valorii monedei euro în raport cu dreptul special de tragere.

(9) Acordul se aplică contractelor care depășesc anumite praguri, stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere. Pragurile stabilite prin prezenta directivă trebuie adaptate pentru a corespunde echivalentului în euro al pragurilor fixate în acord. De asemenea, trebuie să se prevadă și o revizuire periodică a pragurilor exprimate în euro, pentru a le adapta, prin intermediul unei operațiuni pur matematice, la eventualele variații ale valorii monedei euro în raport cu dreptul special de tragere. Este, de asemenea, oportun ca această revizuire periodică a pragurilor să fie efectuată și pe baza unei evaluări preliminare a aplicării corecte a principiului reciprocității substanțiale în ceea ce privește deschiderea pieței între Uniunea Europeană și celelalte părți semnatare ale Acordului. Evaluarea reciprocității substanțiale cuprinde țările terțe care nu sunt parte la Acordul privind achizițiile publice, dar care beneficiază de acces la piața europeană a achizițiilor publice.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Este necesar așadar să se instituie un regim specific pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie să dispună de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sau de a le organiza într-un mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării.

(11) Anumite categorii de servicii, de exemplu, așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Este necesar așadar să se instituie un regim specific pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai ridicat, de 1°000°000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie să dispună de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sau de a le organiza într-un mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Întrucât se adresează statelor membre, prezenta directivă nu se aplică achizițiilor efectuate de organizații internaționale în nume și pe cont propriu. Este necesar însă să se precizeze în ce măsură ea se aplică achizițiilor publice reglementate de norme internaționale specifice.

(13) Întrucât se adresează statelor membre, prezenta directivă nu se aplică achizițiilor efectuate de organizații internaționale în nume și pe cont propriu. Este necesar însă să se precizeze în ce măsură ea se aplică achizițiilor publice reglementate de norme internaționale specifice. Instituțiile europene ar trebui, în special, să țină seama de modificările introduse de prezenta directivă și să își adapteze în mod corespunzător propriile norme privind achizițiile publice pentru ca acestea să reflecte modificările menționate.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Este necesar să nu fie atribuite contracte de achiziții publice operatorilor economici care au participat la o organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de corupție, de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii sau de spălare de bani. Neplata taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale trebuie, de asemenea, să fie sancționată prin excluderea obligatorie la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, autorităților contractante trebuie să li se acorde posibilitatea de a exclude candidați sau ofertanți pentru încălcări ale obligațiilor sociale sau de mediu, inclusiv ale normelor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sau pentru alte forme de abatere profesională gravă, cum ar fi încălcarea regulilor de concurență sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

(34) Este necesar să nu fie atribuite contracte de achiziții publice operatorilor economici care au participat la o organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de corupție, de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii sau de spălare de bani. Neplata impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale, precum și încălcarea obligațiilor în domeniul social, al mediului sau al muncii, în conformitate cu principiile recunoscute la nivel internațional, inclusiv cu normele privind condițiile de muncă, acordurile colective și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, ar trebui, de asemenea, să fie sancționate prin excluderea obligatorie la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, autorităților contractante trebuie să li se acorde posibilitatea de a exclude candidați sau ofertanți pentru forme de abatere profesională gravă, cum ar fi încălcarea regulilor de concurență sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

Justificare

Tratamentul egal al lucrătorilor și respectarea legislațiilor naționale sunt incluse în directiva actuală – nu există nici un motiv de eliminare a acestora.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și egalitate de tratament. Aceste criterii trebuie să garanteze că ofertele sunt evaluate în condiții de concurență efectivă, inclusiv atunci când autoritățile contractante solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci când criteriile de atribuire alese includ factori legați de procesul de producție. Prin urmare, autorităților contractante trebuie să li se permită să adopte drept criteriu de atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”, fie „costul cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că, în acest din urmă caz, ele sunt libere să stabilească standarde de calitate corespunzătoare în cadrul specificațiilor tehnice sau al condițiilor de executare a contractului.

(37) Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care să asigure respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și egalitate de tratament. Aceste criterii trebuie să garanteze că ofertele sunt evaluate în condiții de concurență efectivă, inclusiv atunci când autoritățile contractante solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci când criteriile de atribuire alese includ factori legați de procesul de producție. Prin urmare, autorităților contractante ar trebui să li se permită să adopte drept criteriu de atribuire „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Atunci când autoritățile contractante decid să atribuie un contract ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ele trebuie să determine criteriile de atribuire pe baza cărora evaluează ofertele pentru a stabili care dintre ele prezintă cel mai bun raport calitate-preț. Determinarea acestor criterii depinde de obiectul contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nivelului de performanță al fiecărei oferte în raport cu obiectul contractului, așa cum este definit în cerințele tehnice, precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese nu trebuie să confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, trebuie să asigure posibilitatea unei concurențe efective și să fie însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de către ofertanți.

(38) În vederea atribuirii contractului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritățile contractante trebuie să determine criteriile de atribuire pe baza cărora evaluează ofertele pentru a stabili care dintre ele prezintă cel mai bun raport calitate-preț. Determinarea acestor criterii depinde de obiectul contractului, întrucât ele trebuie să permită evaluarea nivelului de performanță al fiecărei oferte în raport cu obiectul contractului, așa cum este definit în cerințele tehnice, precum și măsurarea raportului calitate-preț pentru fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese nu trebuie să confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, trebuie să asigure posibilitatea unei concurențe efective și să fie însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de către ofertanți.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor tehnice și al criteriilor de atribuire, autorităților contractante trebuie să li se permită să se refere la un anumit proces de producție, un anumit mod de prestare a serviciilor sau un proces specific pentru orice alt stadiu al ciclului de viață al unui produs sau serviciu, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție publică. Pentru a integra mai bine considerentele sociale în achizițiile publice, achizitorilor li se poate permite de asemenea să includă, în criteriul de atribuire al celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, caracteristici legate de condițiile de lucru ale persoanelor care participă direct la procesul de producție sau la prestarea în cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze doar protejarea sănătății personalului implicat în procesul de producție sau înlesnirea integrării sociale a persoanelor defavorizate ori a membrilor grupurilor vulnerabile dintre persoanele desemnate să execute contractul, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Orice criteriu de atribuire care include aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să rămână limitat la caracteristicile care au consecințe imediate asupra membrilor personalului în mediul lor de lucru. Acestea trebuie să se aplice în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și într-un mod care nu discriminează direct sau indirect operatorii economici din alte state membre sau din țări terțe care sunt parte la acord sau la acordurile de liber schimb la care Uniunea este de asemenea parte. Pentru contractele de achiziții de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări, autoritățile contractante trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza drept criteriu de atribuire organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză, deoarece acestea pot afecta calitatea executării contractului și, prin urmare, valoarea economică a ofertei.

(41) Pentru a integra mai bine considerentele sociale în achizițiile publice, achizitorilor li se poate permite de asemenea să includă, în mod opțional, în criteriul de atribuire al celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, caracteristici legate de condițiile de lucru ale persoanelor care participă direct la procesul de producție sau la prestarea în cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze doar protejarea sănătății personalului implicat în procesul de producție sau înlesnirea integrării sociale a persoanelor defavorizate ori a membrilor grupurilor vulnerabile dintre persoanele desemnate să execute contractul, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Orice criteriu de atribuire care include aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să rămână limitat la caracteristicile care au consecințe imediate asupra membrilor personalului în mediul lor de lucru. Acestea trebuie să se aplice în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și într-un mod care nu discriminează direct sau indirect operatorii economici din alte state membre sau din țări terțe care sunt parte la acord sau la acordurile de liber schimb la care Uniunea este de asemenea parte. Pentru contractele de achiziții de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări, autoritățile contractante trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza drept criteriu de atribuire organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul în cauză, deoarece acestea pot afecta calitatea executării contractului și, prin urmare, valoarea economică a ofertei.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru a preveni posibilele inconveniente în timpul executării contractului, autoritățile contractante trebuie să aibă obligația de a cere o explicație pentru prețul perceput, în cazul în care prețul unei oferte este mult inferior prețurilor solicitate de alți ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație suficientă, autoritatea contractantă trebuie să aibă dreptul de a refuza oferta. Respingerea trebuie să fie obligatorie în cazurile în care autoritatea contractantă a stabilit că nivelul anormal de scăzut al prețurilor rezultă din nerespectarea legislației obligatorii a Uniunii în domeniul social, al muncii și al mediului sau a dispozițiilor internaționale în materie de dreptul muncii.

(42) Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru a preveni posibilele inconveniente în timpul executării contractului, autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude oferte al căror preț este mult mai mic decât cel cerut de alți ofertanți și să aibă obligația de a cere o explicație pentru prețul perceput, în cazul în care prețul unei oferte este mult inferior prețurilor solicitate de alți ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație suficientă, autoritatea contractantă trebuie să aibă dreptul de a refuza oferta. Respingerea trebuie să fie obligatorie în cazurile în care autoritatea contractantă a stabilit că nivelul anormal de scăzut al prețurilor rezultă din nerespectarea legislației obligatorii a Uniunii în domeniul social, al muncii și al mediului sau a dispozițiilor internaționale în materie de dreptul muncii.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a) Autoritățile contractante ar trebui să respecte normele referitoare la întârzierea în efectuarea plăților, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2011/7/UE.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Este deosebit de important ca, în cadrul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

(55) Este deosebit de important ca, în cadrul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali în cadrul pregătirii și punerii în aplicare a actelor delegate. În acest sens, Comisia ar trebui să garanteze că Parlamentul European este implicat în mod corespunzător, valorificând cele mai bune practici, rezultate din experiențele anterioare din alte domenii de politici, pentru a crea cele mai bune condiții posibile pentru controlul actelor delegate exercitat de către Parlamentul European în viitor.

Justificare

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) 500 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVI.

(d) 1°000°000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa XVI.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Din doi în doi ani, începând de la data de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă pragurile prevăzute la articolul 4 literele (a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în Acordul privind achizițiile publice și, dacă este necesar, le revizuiește.

(1) Din doi în doi ani, începând de la data de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă pragurile prevăzute la articolul 4 literele (a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în Acordul privind achizițiile publice și, dacă este necesar, le revizuiește.

În conformitate cu metoda de calcul prevăzută în Acordul privind achizițiile publice, Comisia calculează valoarea acestor praguri pe baza valorii zilnice medii a monedei euro exprimată în drepturi speciale de tragere (DST) în decursul unei perioade de 24 de luni care se încheie în ultima zi din luna august anterioară revizuirii care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite se rotunjește, dacă este necesar, la mia de euro inferioară cifrei care rezultă din acest calcul, pentru a se asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de acord și exprimate în DST.

În conformitate cu metoda de calcul prevăzută în Acordul privind achizițiile publice, Comisia calculează valoarea acestor praguri pe baza valorii zilnice medii a monedei euro exprimată în drepturi speciale de tragere (DST) în decursul unei perioade de 24 de luni care se încheie în ultima zi din luna august anterioară revizuirii care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite se rotunjește, dacă este necesar, la mia de euro inferioară cifrei care rezultă din acest calcul, pentru a se asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de acord și exprimate în DST. Comisia poate, de asemenea, să țină cont de variațiile pragurilor efectuate de celelalte părți contractante ale Acordului.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o procedură specifică a unei organizații internaționale;

(c) o procedură specifică a unei organizații internaționale, care are o filială în statul membru respectiv;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În orice caz, accesul țărilor terțe la anumite părți ale piețelor de achiziții din UE ar trebui să se bazeze pe principiile reciprocității și proporționalității.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) autoritățile contractante participante nu desfășoară pe piața deschisă mai mult de 10 %, în termeni de cifră de afaceri, din activitățile care sunt relevante în contextul acordului;

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În măsura în care intră sub incidența anexelor I, II, IV și V și a notelor generale la apendicele 1 al Uniunii Europene la Acordul privind achizițiile publice și a celorlalte acorduri internaționale care prevăd obligații în sarcina Uniunii, enumerate în anexa V la prezenta directivă, autoritățile contractante acordă lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. Atunci când aplică prezenta directivă operatorilor economici ai semnatarilor acordurilor respective, autoritățile contractante respectă aceste acorduri.

(1) În măsura în care intră sub incidența anexelor I, II, IV și V și a notelor generale la apendicele 1 al Uniunii Europene la Acordul privind achizițiile publice și a celorlalte acorduri internaționale care prevăd obligații în sarcina Uniunii – inclusiv angajamentele asumate în cadrul acordurilor comerciale bilaterale – enumerate în anexa V la prezenta directivă, autoritățile contractante acordă lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. Atunci când aplică prezenta directivă operatorilor economici ai semnatarilor acordurilor respective, autoritățile contractante respectă aceste acorduri.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dacă scopul achiziției este crearea sau obținerea unei opere de artă;

(b) dacă scopul achiziției este crearea, restructurarea, restaurarea în scopul conservării sau obținerea unei opere de artă sau a unui bun mobil sau imobil, supus unor obligații de ordin artistic, istoric sau arhitectonic;

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, autoritățile contractante pot solicita sau accepta consultanță de la structurile de sprijin administrativ, de la terțe părți sau de la participanți la piață, cu condiția ca această consultanță să nu aibă ca efect împiedicarea concurenței și să nu ducă la o încălcare a principiilor nediscriminării și transparenței.

În acest scop, autoritățile contractante pot solicita sau accepta consultanță de la structurile de sprijin administrativ, de la terțe părți independente sau de la participanți la piață, cu condiția ca această consultanță să nu aibă ca efect împiedicarea concurenței și să nu ducă la o încălcare a principiilor nediscriminării și transparenței.

Justificare

Autoritățile contractante mai degrabă „consultă” participanții la piață, în principal pentru a obține informații referitoare la tehnici și inovații. Trebuie evidențiat faptul că participanții la piață, adică potențialii candidați la o ofertă, nu ar trebui să influențeze autoritățile contractante.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi împărțite în loturi omogene sau eterogene. Pentru contractele având o valoare, determinată în conformitate cu articolul 5, egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de 500 000 EUR, dacă autoritatea contractantă nu consideră că este oportună împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o justificare specifică în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului.

În vederea maximizării concurenței și a accesului IMM-urilor la achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi împărțite în loturi. Pentru contractele având o valoare, determinată în conformitate cu articolul 5, egală sau mai mare de 500 000 EUR, dacă autoritatea contractantă nu consideră că este oportună împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o justificare specifică în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului.

Justificare

Autoritățile beneficiază de pe urma unei concurențe sporite între ofertanți și a îmbunătățirii accesului IMM-urilor, întrucât aceasta crește numărul de oferte posibile. Pentru simplificare, nu este necesar să se indice faptul că articolul se referă la contracte cu o valoare egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la articolul 4, acest lucru fiind evident.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului, dacă ofertele trebuie să se limiteze la unul sau mai multe loturi.

Atunci când autoritatea contractantă limitează posibilitatea de ofertare la unul sau mai multe loturi, ea precizează acest aspect în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului sau în documentele achiziției.

Justificare

Pare a fi suficientă impunerea unei obligații autorităților contractante de a notifica, în anunțul de participare sau în invitația de confirmare a interesului, decizia sa de a nu împărți contractul în loturi. Autorităților contractante nu ar trebui să li se solicite explicații specifice ale motivelor lor. Nu este clar ce anume ar conferi valoare adăugată unei astfel de cerințe. Formularea acestui articol a fost adaptată în scopul clarificării.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care pot fi atribuite mai multe loturi aceluiași ofertant, autoritățile contractante pot prevedea că vor atribui un contract pentru fiecare lot sau unul sau mai multe contracte care acoperă mai multe sau toate loturile.

eliminat

Autoritățile contractante precizează în documentele achiziției dacă își rezervă dreptul de a face această alegere și, în acest caz, loturile care pot fi grupate într-un singur contract.

 

Autoritățile contractante determină în primul rând ofertele care îndeplinesc cel mai bine criteriile de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 66, pentru fiecare lot. Ele pot atribui un contract pentru mai multe loturi unui ofertant care nu este clasat pe primul loc pentru fiecare lot acoperit de acest contract, cu condiția ca acesta să îndeplinească mai bine criteriile de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 66 pentru toate loturile acoperite de contractul respectiv. Autoritățile contractante precizează în documentele achiziției metodele pe care intenționează să le folosească pentru această comparație. Aceste metode trebuie să fie transparente, obiective și nediscriminatorii.

 

Justificare

Acest alineat ar putea contraveni scopului propunerii, și anume, acela de a facilita un acces mai mare al IMM-urilor la contractele de achiziții publice, dat fiind faptul că poate conduce la agregarea achizițiilor, prin urmare, excluzând IMM-urile.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc că oferta nu este conformă, cel puțin într-o manieră echivalentă, cu obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau cu dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

(2) Autoritățile contractante nu atribuie un contract ofertantului care a depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc că oferta nu este conformă, cel puțin într-o manieră echivalentă, cu obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau cu dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orice operator economic trebuie exclus de la participarea la contract dacă autoritatea contractantă are cunoștință despre încălcarea de către acesta a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI. Respectarea legislației Uniunii sau a dispozițiilor internaționale include și respectarea într‑o manieră echivalentă.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI. Respectarea legislației Uniunii sau a dispozițiilor internaționale include și respectarea într-o manieră echivalentă;

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice este unul dintre următoarele:

Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

eliminat

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea autorității contractante, numai pe baza prețului sau aplicând o abordare bazată pe eficacitatea costurilor, de exemplu o abordare pe baza costului ciclului de viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

eliminat

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic menționată la alineatul (1) litera (a) din perspectiva autorității contractante trebuie identificată pe baza unor criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză. Aceste criterii trebuie să includă, în plus față de prețul sau costurile menționate la alineatul (1) litera (b), alte criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză, cum ar fi:

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic din perspectiva autorității contractante trebuie identificată pe baza unor criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză. Aceste criterii trebuie să includă, în plus față de prețul sau costurile, evaluate la alegerea autorității contractante numai pe baza prețului sau aplicând o abordare bazată pe principiul rentabilității, de exemplu o abordare bazată pe calcularea costurilor ciclu de viață, în condițiile stabilite la articolul 67, alte criterii legate de obiectul contractului de achiziție publică în cauză, cum ar fi:

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot impune ca atribuirea anumitor tipuri de contracte să se bazeze pe cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, așa cum se prevede la alineatul (1) litera (a) și la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul menționat la alineatul (1) litera (a), autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului, în documentele achiziției sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Autoritatea contractantă precizează în anunțul de participare, în invitația pentru confirmarea interesului, în documentele achiziției sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, ponderea relativă pe care o acordă fiecărui criteriu ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Oferte anormal de scăzute

Oferte anormal de scăzute

(1) Autoritățile contractante solicită operatorilor economici să justifice prețul sau costurile percepute, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Autoritățile contractante pot să excludă ofertele în cazul cărora prețul sau costul aplicat este cu mai mult de 50% mai mic decât prețul ofertei de bază.

(a) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 50% mai mic decât prețul sau costul mediu al celorlalte oferte;

(2) Autoritățile contractante solicită operatorilor economici să justifice prețul sau costurile percepute, dacă au fost prezentate cel puțin trei oferte și este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

(b) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 20 % mai mic decât prețul sau costul celei de-a doua oferte din ierarhia ofertelor celor mai scăzute;

(a) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 30% mai mic decât prețul sau costul mediu al celorlalte oferte;

(c) au fost prezentate cel puțin cinci oferte.

(b) prețul sau costul perceput este cu mai mult de 20 % mai mic decât prețul sau costul celei de-a doua oferte din ierarhia ofertelor celor mai scăzute;

(2) În cazul în care ofertele par să fie anormal de scăzute din alte motive, autoritățile contractante pot solicita, de asemenea, astfel de clarificări.

(c) prețul sau costul indicat în ofertă este cu 40 % mai mic decât prețul sau costul estimat de către autoritatea contractantă, incluzând taxele.

(3) Clarificările menționate la alineatele (1) și (2) se pot referi în mod concret la:

(3) Cu toate acestea, în cazul în care ofertele par să fie anormal de scăzute din alte motive, autoritățile contractante pot solicita, de asemenea, astfel de clarificări.

(a) economia procedeului de construcție, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor;

(4) Clarificările menționate la alineatele (2) și (3) se pot referi în mod concret la:

(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile excepțional de favorabile de care dispune ofertantul pentru execuția lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor;

(a) economia procedeului de construcție, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor;

(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de ofertant;

(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile excepțional de favorabile de care dispune ofertantul pentru execuția lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor;

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră echivalentă, a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI sau, în cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de alte dispoziții care asigură un nivel echivalent de protecție;

(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor și a serviciilor propuse de ofertant;

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un ajutor de stat.

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră echivalentă, a obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI sau, în cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de alte dispoziții care asigură un nivel echivalent de protecție;

(4) Autoritatea contractantă verifică informațiile furnizate prin consultarea ofertantului. Ea poate respinge oferta numai atunci când dovezile nu justifică nivelul scăzut al prețului sau al costurilor percepute, ținând seama de elementele menționate la alineatul (3).

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un ajutor de stat fie chiar pentru finanțarea ofertei, fie pentru finanțarea serviciilor, bunurilor și lucrărilor aferente ofertei;

Autoritățile contractante trebuie să respingă oferta atunci când constată că aceasta este anormal de scăzută deoarece nu respectă obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

(ea) folosirea subcontractanților care nu respectă obligațiile în domeniul social, al muncii și al mediului sau normele privind ajutorul de stat astfel cum sunt explicate la literele (d) și (e).

(5) În cazul în care o autoritate contractantă stabilește că o ofertă este anormal de scăzută pentru că ofertantul a obținut un ajutor de stat, oferta poate fi respinsă din acest unic motiv numai după consultarea ofertantului, dacă acesta nu este în măsură să demonstreze, într-un termen suficient stabilit de autoritatea contractantă, că ajutorul în cauză este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 din tratat. Autoritatea contractantă care respinge o ofertă în aceste circumstanțe aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

(5) Autoritatea contractantă verifică informațiile furnizate prin consultarea ofertantului. Ea respinge oferta atunci când dovezile nu justifică nivelul scăzut al prețului sau al costurilor percepute, ținând seama, în special, de elementele menționate la alineatul (3).

(6) Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, în conformitate cu articolul 88, orice informație referitoare la dovezile și documentele prezentate în legătură cu elementele menționate la alineatul (3).

Autoritățile contractante trebuie să respingă oferta atunci când constată că aceasta este anormal de scăzută deoarece nu respectă obligațiile prevăzute de legislația Uniunii în domeniul social, al muncii sau al mediului sau de dispozițiile internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI.

 

(6) În cazul în care o autoritate contractantă stabilește că o ofertă este anormal de scăzută pentru că ofertantul a obținut un ajutor de stat, oferta poate fi respinsă din acest unic motiv numai după consultarea ofertantului, dacă acesta nu este în măsură să demonstreze, într-un termen suficient stabilit de autoritatea contractantă, că ajutorul în cauză este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 din tratat. Autoritatea contractantă care respinge o ofertă în aceste circumstanțe aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

 

(7) Statele membre pun la dispoziția altor state membre, la cerere, în conformitate cu articolul 88, orice informație referitoare la dovezile și documentele prezentate în legătură cu elementele menționate la alineatul (3).

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 69a

 

Prezenta directivă este în conformitate cu Regulamentul privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe (COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) și este în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE, conform cărora anumite oferte, care cuprind produse originare din țări terțe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat, într-un cadru multilateral sau bilateral, un acord care să asigure accesul comparabil și efectiv al întreprinderilor europene din Uniune la piețele acestor țări terțe, pot fi respinse.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 71 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Indiferent de țara sa de origine, subcontractantul trebuie să respecte normele în domeniul social, al muncii și al mediului și nu trebuie să beneficieze de ajutoare de stat care ar fi de natură să reducă în mod semnificativ costul ofertei, aducând atingere concurenței loiale.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 83 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre garantează că aplicarea normelor privind achizițiile publice este monitorizată, inclusiv punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate de Uniune, în vederea detectării amenințărilor ce vizează interesele financiare ale Uniunii. Această monitorizare se utilizează pentru a preveni, a detecta și a raporta în mod adecvat eventualele cazuri de fraudă, de corupție, de conflict de interese și de alte nereguli grave în domeniul achizițiilor.

 

Dacă autoritățile sau structurile de monitorizare identifică încălcări specifice sau probleme sistemice, acestea sunt împuternicite să sesizeze autoritățile de audit, curțile sau tribunalele naționale sau alte autorități sau structuri competente, precum ombudsmanul, parlamentele naționale sau comisiile acestora cu privire la respectivele probleme.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 și 86 este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 și 86 este conferită Comisiei pentru o cinci ani de la…* [data intrării în vigoare a directivei]. Comisia întocmește un raport referitor la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazurilor în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 89 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu prezentul articol intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu doresc să formuleze obiecții. Perioada menționată se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu prezentul articol intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu doresc să formuleze obiecții. Perioada menționată se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

ANEXA XI

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– Convenția nr. 94 referitoare la Clauzele privind condițiile de muncă (contractele publice).

PROCEDURĂ

Titlu

Achizițiile publice

Referințe

COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

INTA

17.1.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Gianluca Susta

25.1.2012

Examinare în comisie

25.4.2012

11.7.2012

 

 

Data adoptării

18.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaș, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (26.9.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice

(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))

Raportoare pentru aviz: Birgit Sippel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de directivă privind achizițiile publice are un rol decisiv în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2010)2020]. Achizițiile publice trebuie să promoveze și mai mult un nivel ridicat al ocupării forței de muncă și să contribuie la realizarea altor obiective, în special în domeniul politicii de mediu și al celei sociale.

Prin această propunere, Comisia dorește, pe de-o parte, să obțină „creșterea eficienței cheltuielilor publice [...] din punctul de vedere al raportului preț-calitate” și, pe de altă parte, să faciliteze utilizarea „achizițiilor publice de către autoritățile contractante în sprijinul unor obiective comune ale societății precum protecția mediului [...], ocuparea forței de muncă și incluziunea socială precum și asigurarea celor mai bune condiții posibile pentru furnizarea de servicii sociale de înaltă calitate”. Această abordare trebuie salutată. Cu toate acestea, propunerile Comisiei nu merg destul de departe, iar caracterul lor nu este destul de obligatoriu, în special în ceea ce privește sustenabilitatea socială.

Autoritățile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc aproximativ 18% din PIB pe contracte publice pentru bunuri, lucrări și servicii, ceea ce înseamnă că reforma normelor privind achizițiile reprezintă o pârghie puternică de creștere a sustenabilității în societate. Deoarece provin din finanțele publice, fondurile angrenate nu ar trebui cheltuite pentru obiective pe termen scurt, ci ar trebui, dimpotrivă, considerate drept investiții pe termen lung în societate; în acest sens, obligația care le revine autorităților este cu atât mai mare.

Pentru a realiza acest obiectiv este nevoie de o abordare mai amplă. În acest context, o importanță deosebită o au următoarele aspecte:

– Criteriul privind „costul cel mai scăzut” trebuie eliminat complet. Criteriul privind „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic” oferă destulă flexibilitate pentru a include și prețul din ofertă. Pentru a fi clar ce înseamnă „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”, aceasta ar trebui să se numească oferta „cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și cea mai sustenabilă” (MEAST).

– Normele de muncă și normele sociale ar trebui abordate nu numai în considerente, ci și în articole. Toate dispozițiile aplicabile la locul de muncă și prevăzute de acorduri internaționale și de reglementări europene, dar și de legislația națională, de hotărâri arbitrale sau de acorduri colective trebuie să fie aplicabile și în situații transfrontaliere.

– În plus, autoritățile contractante trebuie să aibă posibilitatea de a integra și alte tipuri de criterii sociale în specificațiile tehnice și/sau în criteriile de atribuire, de exemplu crearea de condiții de muncă pentru grupuri dezavantajate, egalitate, acces la formare sau comerț echitabil. Trebuie să se poată evalua chiar de la începutul procedurii dacă ofertantul poate îndeplini aceste criterii. Costurile sociale externe care au legătură cu obiectul contractului ar trebui incluse în acest context.

-  În cazul ofertelor anormal de scăzute, criteriile trebuie să devină mai stricte, deoarece este mai mult decât suficient ca o ofertă să fie ori cu 25% mai scăzută decât media ofertelor depuse, ori cu 10% mai scăzută decât cea mai scăzută ofertă pentru a fi necesar să se explice anumite elemente.

– Dispozițiile privind subcontractarea din propunerea Comisiei nu merg destul de departe. Trebuie ca ofertantul să fie obligat nu numai să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze, ci și să menționeze identitatea subcontractantului și să permită ca acesta să fie identificat, enumerând datele de contact și reprezentanții legali ai acestuia. În plus, contractanții principali și subcontractanții implicați trebuie să poată fi trași la răspundere în cazul nerespectării normelor de drept social și al muncii, precum și a celor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă și condițiile de muncă.

– Noul capitol privind serviciile sociale este menit să ofere o protecție mai bună a calității serviciilor către persoane. În acest sens, includerea anumitor criterii de calitate trebuie să fie obligatorie. Atribuirea contractelor publice nu poate în niciun caz avea loc numai pe baza celui mai scăzut preț. De asemenea, este necesar să se completeze capitolul privind dispozițiile legate de criteriile de excludere, subcontractare și respectarea normelor de muncă și sociale aplicabile la locul de muncă.

– Pentru ca directiva să poată fi pusă în aplicare în mod corespunzător, este important să se completeze capitolul IV privind guvernanța. Astfel, contractanții în cazul cărora se constată deficite semnificative și persistente cu privire la executarea contractelor ar trebui incluși într-un registru la care autoritățile contractante trebuie să aibă acces și care trebuie să reprezinte un motiv de excludere. Monitorizarea aplicării dispozițiilor privind atribuirea contractelor, în special a normelor de muncă și sociale aplicabile la locul la muncă, ar trebui să fie, de asemenea, efectuată de autoritatea publică de supraveghere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atribuirea contractelor de achiziții publice de către sau în numele autorităților statelor membre trebuie să respecte principiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, mai exact libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, precum și principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, trebuie elaborate dispoziții pentru coordonarea procedurilor de achiziții publice naționale, pentru ca aceste principii să fie transpuse în practică și achizițiile publice să fie deschise concurenței.

(1) Atribuirea contractelor de achiziții publice de către sau în numele autorităților statelor membre trebuie să respecte principiile tratatelor, mai exact libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, precum și principiile care derivă din acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența, precum și principiul repartizării competențelor, astfel cum este consacrat la articolul 14 alineatul (1) din TFUE și în Protocolul nr. 26. Reglementarea achizițiilor publice la nivel european ar trebui să respecte puterea largă de apreciere a autorităților publice în îndeplinirea propriilor sarcini de serviciu public. Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, trebuie elaborate dispoziții pentru coordonarea procedurilor de achiziții publice naționale, pentru ca aceste principii să fie transpuse în practică și achizițiile publice să fie deschise concurenței.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a crește eficiența cheltuielilor publice, a facilita participarea întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice și a permite achizitorilor să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul unor obiective societale comune. Totodată, anumite noțiuni și concepte de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu.

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în Strategia Europa 2020, reprezentând unul dintre instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii, asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. În acest scop, normele actuale în materie de achiziții publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie revizuite și modernizate pentru a permite achizitorilor publici să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul dezvoltării durabile, al respectării drepturilor sociale și în materie de muncă, al inovării, al incluziunii sociale, al inovării dacă este necesar, și al altor obiective comune ale societății, pentru a crește astfel eficiența cheltuielilor publice, asigurând cel mai bun raport calitate/preț, facilitând participarea întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice pentru a permite achizitorilor publici să utilizeze mai eficient achizițiile publice în sprijinul obiectivelor comune ale societății, contribuind la crearea de locuri de muncă noi și durabile. Totodată, normele Uniunii privind achizițiile publice trebuie simplificate, în special în ceea ce privește metoda folosită pentru realizarea obiectivelor de sustenabilitate care ar trebui incluse în politica de achiziții publice, iar noțiunile și conceptele de bază trebuie clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și încorporarea unor aspecte ale jurisprudenței consacrate a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest domeniu. Prezenta directivă conține numai dispoziții privind modul de achiziționare.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în definirea și aplicarea politicilor și activităților Uniunii trebuie integrate cerințe de protecție a mediului, în special pentru a promova dezvoltarea durabilă. Prezenta directivă clarifică modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea unei dezvoltări durabile, garantându-le totodată posibilitatea de a obține cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 și 11 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în definirea și aplicarea politicilor și activităților Uniunii trebuie integrate cerințe de protecție a mediului și considerente sociale, în special pentru a promova dezvoltarea durabilă. Prezenta directivă clarifică modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea unei dezvoltări durabile și modul în care acestea își pot utiliza puterea de apreciere pentru a alege specificații tehnice și criterii de atribuire care vizează desfășurarea unor achiziții publice sustenabile, garantându-le totodată legătura cu obiectul contractului și obținând cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor. În conformitate cu articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților Uniunii, ar trebui luate în considerare cerințele legate de garantarea unei protecții sociale corespunzătoare și de combaterea excluziunii sociale, în special pentru a promova un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă. Prezenta directivă clarifică și modul în care autoritățile contractante pot contribui la promovarea criteriilor sociale și la îmbunătățirea drepturilor angajaților, asigurându-se, totodată, că aceștia pot obține cel mai bun raport calitate/preț din punct de vedere social pentru contractele lor, prin încurajarea achizițiilor publice sustenabile, respectarea criteriilor sociale în toate etapele procedurii de achiziție și respectarea obligațiilor stabilite în legislația Uniunii și/sau în cea națională și/sau în acordurile colective în domeniul dispozițiilor privind protecția socială și a muncii și al condițiilor de muncă sau a dreptului în materie de mediu sau în cel al dispozițiilor internaționale în domeniul social și al mediului enumerate în anexa XI, în regiunea sau în localitatea în care urmează să aibă loc lucrările sau să fie furnizate serviciile.

 

Justificare

Trimiterea la clauza socială orizontală, o noutate adusă de Tratatul de la Lisabona, este esențială pentru achizițiile sustenabile și pentru includerea criteriilor sociale orizontale în toată procedura de achiziție.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să respecte Convenția nr. 94 a OIM privind clauzele de muncă în contractele publice și încurajează includerea clauzelor de muncă în achizițiile publice.

Justificare

Convenția nr. 94 a OIM prevede faptul că contractele publice includ clauze de muncă prin care se asigură tratamentul egal al lucrătorilor de pe plan local. Statele membre care au ratificat această convenție nu ar trebui să fie împiedicate să respecte prevederile acesteia. Această clarificare este deosebit de importantă în contextul hotărârii Curții în cauza C‑346/06 (Rüffert).

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Este necesar așadar să se instituie un regim specific pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie să dispună de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii sau de a le organiza într-un mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării.

(11) Alte categorii de servicii, mai exact așa-numitele servicii către persoane, cum sunt unele servicii sociale, de sănătate și educaționale, continuă, prin însăși natura lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-un context specific, care variază foarte mult între statele membre, datorită tradițiilor culturale diferite. Prin însăși natura lor, în general, acestea pot fi cu greu aliniate la normele pieței interne aplicabile achizițiilor publice. Prin urmare, autoritățile publice ar trebui prefere alte modalități de a furniza aceste servicii și trebuie să asigure o înaltă calitate a serviciilor sociale furnizate dacă decid să recurgă totuși la proceduri de achiziții publice.

Pentru o mai bună calitate a serviciilor care fac obiectul contractelor, ar trebui să se instituie un regim specific cu un prag mai ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către persoane cu valori situate sub acest prag nu prezintă în mod normal interes pentru prestatorii din alte state membre, cu excepția cazului în care există indicii contrare concrete, de exemplu o finanțare din partea Uniunii pentru proiecte transnaționale. Contractele de servicii către persoane care depășesc acest prag trebuie să fie supuse obligațiilor de transparență la nivelul întregii Uniuni. Având în vedere importanța contextului cultural și sensibilitatea acestor servicii, principiul subsidiarității, Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 36 din Carta drepturilor fundamentale, statele membre dispun de o largă putere de apreciere pentru a organiza alegerea prestatorilor de servicii în modul pe care îl consideră cel mai adecvat, cât mai aproape de nevoile utilizatorilor și luând în considerare diferitele nevoi și preferințe ale utilizatorilor, care pot decurge din diverse situații geografice, sociale sau culturale, precum și pentru a asigura accesul universal, continuitatea și disponibilitatea serviciilor pe întreg teritoriul Uniunii. Normele prezentei directive țin cont de acest imperativ, impunând numai respectarea principiilor fundamentale de transparență și de egalitate de tratament și garantând că autoritățile contractante sunt în măsură să aplice criterii de calitate specifice pentru alegerea prestatorilor de servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în Cadrul european de calitate pentru servicii sociale al Comitetului pentru protecție socială al Uniunii Europene, care sunt concepute pentru a asigura un nivel ridicat de calitate, continuitate, accesibilitate, disponibilitate și exhaustivitate a serviciilor, răspunsul la nevoile specifice ale diferitelor categorii de utilizatori, inclusiv ale grupurilor vulnerabile, satisfacția utilizatorilor, incluziunea socială, implicarea și abilitarea utilizatorilor, precum și, după caz, inovarea.

Ar trebui să se țină seama în special de criteriile legate de condițiile sociale și de încadrare în muncă, de sănătate și de siguranța la locul de muncă, de securitatea socială și de condițiile de muncă. Statele membre și/sau autoritățile publice au în continuare posibilitatea de a furniza ele însele aceste servicii, inclusiv posibilitatea de a furniza servicii pe verticală sau de a coopera la nivel intermunicipal pe orizontală (autoritate publică-autoritate publică) sau de a le organiza în orice alt mod care nu implică încheierea de contracte de achiziții publice, de exemplu prin simpla finanțare a acestor servicii sau prin acordarea de licențe sau autorizații pentru toți operatorii economici care îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil de autoritatea contractantă, fără limite sau cote, cu condiția ca un astfel de sistem să asigure un nivel suficient de publicitate și să respecte principiile transparenței și nediscriminării. Conform jurisprudenței Curții, în special hotărârii în cauza C-70/95 (Sodemare), autoritățile contractante pot rezerva contracte pentru organizații non-profit dacă dreptul național prevede o astfel de restricție și dacă aceasta este compatibilă cu dreptul european, în cazul în care este necesar și proporțional pentru a atinge anumite obiective legate de societate ale sistemului social național.

Justificare

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-profit organisations.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Mijloacele electronice de informare și comunicare pot simplifica foarte mult publicarea contractelor și pot spori eficiența și transparența procedurilor de achiziție. Acestea trebuie să devină mijloacele standard de comunicare și schimb de informații în cadrul procedurilor de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor electronice duce totodată și la economii de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute reduceri ale perioadelor minime atunci când se utilizează mijloacele electronice, cu condiția ca acestea să fie însă compatibile cu modalitățile de transmitere specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, utilizarea unor mijloace electronice de informare și comunicare care includ funcții adecvate le poate permite autorităților contractante să prevină, să depisteze și să corecteze erorile care apar în cursul procedurilor de achiziție.

(19) Mijloacele electronice de informare și comunicare pot simplifica foarte mult publicarea contractelor, pot reduce sarcinile administrative, cum ar fi costurile de tranzacționare, în special pentru IMM-uri, și pot spori eficiența și transparența procedurilor de achiziții. Acestea trebuie să devină mijloacele standard de comunicare și schimb de informații în cadrul procedurilor de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor electronice duce totodată și la economii de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute reduceri ale perioadelor minime atunci când se utilizează mijloacele electronice, cu condiția ca acestea să fie însă compatibile cu modalitățile de transmitere specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, utilizarea unor mijloace electronice de informare și comunicare care includ funcții adecvate le poate permite autorităților contractante să prevină, să depisteze și să corecteze erorile care apar în cursul procedurilor de achiziție.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Statele membre ar trebui încurajate să utilizeze un sistem de bonuri pentru servicii, care este un instrument eficient și nou de organizare a serviciilor publice.

 

Un „sistem de bonuri pentru servicii” înseamnă un sistem prin care o autoritate contractantă oferă un bon pentru servicii unui client care poate achiziționa, ulterior, de la un furnizor un serviciu care este inclus de către autoritatea contractantă în sistemul de bonuri pentru servicii. Autoritatea contractantă plătește suma corespunzătoare valorii bonului pentru servicii furnizorului de servicii.

 

IMM-urile sunt avantajate, deoarece pot participa cu ușurință la un sistem de bonuri pentru servicii. Un sistem de bonuri pentru servicii oferă cetățenilor libertatea de a alege furnizorul de servicii dorit din mai mulți furnizori de servicii. Un sistem de bonuri pentru servicii aduce beneficii și autorităților, deoarece este mult mai ușor să se instituie un sistem de bonuri pentru servicii decât să se deschidă o procedură clasică de achiziții publice.

 

Sistemul de bonuri pentru servicii nu face obiectul sistemului european de achiziții publice sau prezentei directive.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Specificațiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită deschiderea către concurență a achizițiilor publice. În acest scop, trebuie să fie posibilă prezentarea unor oferte care să reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, astfel încât să se obțină un nivel de concurență suficient. Prin urmare, specificațiile tehnice trebuie elaborate în așa fel încât să se evite restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic. Elaborarea specificațiilor tehnice în termeni de cerințe de performanță și funcționale permite, în general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun mod posibil și favorizează inovarea. Atunci când se face trimitere la un standard european sau, în absența acestuia, la un standard național, ofertele care au la bază soluții echivalente trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile contractante. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților li se poate cere să ofere dovezi verificate de către terți; cu toate acestea, trebuie permise și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic nu are acces la certificate sau rapoarte de încercare, și nici posibilitatea de a le obține în termenele stabilite.

(27) Specificațiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită deschiderea către concurență a achizițiilor publice. În acest scop, trebuie să fie posibilă prezentarea unor oferte care să reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, astfel încât să se obțină un nivel de concurență suficient. Prin urmare, specificațiile tehnice ar trebui elaborate și aplicate în conformitate cu principiul transparenței și cel al nediscriminării, pentru a se evita restrângerea în mod artificial a concurenței prin cerințe care favorizează un anumit operator economic, în sensul că preiau caracteristicile esențiale ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor oferite în mod obișnuit de acel operator economic. Elaborarea specificațiilor tehnice în termeni de cerințe de performanță și funcționale permite, în general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun mod posibil și favorizează inovarea. Atunci când se face trimitere la un standard european sau, în absența acestuia, la un standard național, ofertele care au la bază soluții echivalente trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile contractante. Pentru a demonstra echivalența, ofertanților li se poate cere să ofere dovezi verificate de către terți; cu toate acestea, trebuie permise și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic nu are acces la certificate sau rapoarte de încercare, și nici posibilitatea de a le obține în termenele stabilite.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Autoritățile contractante care doresc să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii cu caracteristici specifice de mediu, sociale sau de altă natură trebuie să poată face trimitere la anumite etichete, cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichete ecologice (multi)naționale sau oricare altă etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, cum ar fi descrierea și prezentarea produsului, inclusiv cerințele referitoare la ambalare, să aibă legătură cu obiectul contractului. Este de asemenea esențial ca aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe baza unor criterii verificabile în mod obiectiv, printr-o procedură la care pot participa toate părțile interesate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și la dispoziția tuturor părților interesate.

(28) Autoritățile contractante care doresc să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii cu caracteristici specifice de mediu, sociale sau de altă natură trebuie să poată face trimitere la anumite etichete, cum ar fi eticheta ecologică europeană, etichete ecologice (multi)naționale sau oricare altă etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, cum ar fi descrierea și prezentarea produsului, inclusiv cerințele referitoare la ambalare, să aibă legătură cu obiectul contractului. Este de asemenea esențial ca aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe baza unor criterii verificabile în mod obiectiv, printr-o procedură la care pot participa părțile interesate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii, organizațiile sociale și organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și la dispoziția tuturor părților interesate.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Pe de o parte, ar trebui subliniată importanța formării personalului autorităților contractante și al operatorilor individuali și, pe de altă parte, ca o strategie pe termen lung, ar trebui ca specificațiile contractuale să includă cerințe în materie de competențe și de formare. Ar trebui subliniat totuși că aceste ultime acțiuni trebuie să se raporteze în mod direct la obiectul contractului și să fie proporționale și avantajoase din punct de vedere economic.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a) Crearea de locuri de muncă depinde în mare măsură de întreprinderile mici și mijlocii. IMM-urile au fost capabile să ofere locuri de muncă noi și durabile chiar și în perioada crizei economice. Întrucât autoritățile publice cheltuiesc aproximativ 18 % din PIB pentru achiziții publice, acest regim legislativ are un impact semnificativ asupra capacității IMM-urilor de a crea în continuare noi locuri de muncă. Prin urmare, contractele de achiziții publice ar trebui să fie cât mai accesibile pentru IMM-uri, atât contractele care depășesc pragurile prevăzute în prezenta directivă, cât și pe cele situate sub aceste praguri. În plus față de instrumentele specifice adaptate pentru a spori implicarea IMM‑urilor pe piața achizițiilor publice, statele membre și autoritățile contractante ar trebui încurajate cu fermitate să creeze strategii de achiziții publice favorabile IMM‑urilor. Comisia a publicat documentul de lucru intitulat „Codul european al celor mai bune practici care facilitează accesul IMM-urilor la contractele de achiziții publice” (SEC(2008)COM 2193), care are scopul de a ajuta statele membre să elaboreze strategii, programe și planuri de acțiune naționale în vederea îmbunătățirii participării IMM-urilor la aceste piețe. O politică de achiziții publice eficientă trebuie să fie coerentă. Autoritățile naționale, regionale și locale trebuie să aplice în mod riguros normele prevăzute în prezenta directivă, iar, pe de altă parte, punerea în aplicare a politicilor generale concepute pentru a spori accesul IMM‑urilor la piețele de achiziții publice va rămâne extrem de importantă, în special din perspectiva creării de locuri de muncă.