SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

11.1.2013 - (COM(2012)0709 – C7‑0410/2012 – 2012/0335(NLE)) - *

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2012/0335(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0010/2013
Teksty złożone :
A7-0010/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2012)0709 – C7‑0410/2012 – 2012/0335(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2012)0709),

–   uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0410/2012),

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0010/2013),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

26.10.2012

Data przyjęcia

6.12.2012