SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”

14.1.2013 - (COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Silvia Costa


Procedura : 2011/0370(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0011/2013
Teksty złożone :
A7-0011/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”

(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0785),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 166 ust. 4, art. 167 ust.5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0435/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 lipca 2012 r.[2],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0011/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

3.  przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej[3]; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego program ramowy „Kreatywna Europa”

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz zarówno poszanowania, jak i propagowania różnorodności kulturowej i językowej, zgodnie z art. 167 Traktatu i konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, oraz ochrony i uwydatniania znaczenia materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy. Powinna również propagować kulturę jako element wolności wyrażania opinii, włączenia i spójności społecznej, dialogu międzykulturowego i poświęcania uwagi członkom mniejszości.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Traktat nakłada na Unię i państwa członkowskie obowiązek czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii, w tym równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza sektora audiowizualnego, oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, takich jak digitalizacja, w szczególności przez kształcenie zawodowe.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Podstawą wsparcia udzielanego przez Unię Europejską sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu jest doświadczenie nabyte w związku z programami i działaniami ustanowionymi w następujących aktach: decyzji nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program Kultura (2007–2013), decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007), decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus 2011-2013), decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 20111 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019, decyzji nr xy/2011 (znak dziedzictwa europejskiego).

(2) Podstawą wsparcia udzielanego przez Unię Europejską sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu jest doświadczenie nabyte w związku z programami i działaniami ustanowionymi w następujących aktach: decyzji nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program Kultura (2007–2013), decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007), decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus 2011-2013), decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego1.

__________________

__________________

1 Dz.U. L

1 Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie dotyczącym „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata”, popartym przez Radę w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., zostały określone cele przyszłych działań Unii Europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele to: propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, propagowanie kultury jako katalizatora kreatywności na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz propagowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii.

(3) W komunikacie dotyczącym „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata”, popartym przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 10 kwietnia 2008 r.1 i przez Radę w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., zostały określone cele przyszłych działań Unii w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele to: propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, propagowanie kultury jako katalizatora kreatywności na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz propagowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii.

 

__________________

 

1 Dz.U. C 247 E z 15.10.2009, s. 32.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W swojej rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej1 Parlament Europejski podkreślił, że sektor kreatywny i sektor kultury przyczyniają się do transformacji gospodarek lokalnych przez sprzyjanie pojawianiu się nowych rodzajów działalności gospodarczej, tworzenie nowych trwałych miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności europejskich regionów, miast i społeczności wiejskich, służąc tym samym spójności społecznej i terytorialnej. Ponadto kultura ma do odegrania istotną rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów transgranicznych. Ożywianie kultury i twórczości stanowi zatem integralną część współpracy terytorialnej i należy je wspierać.

 

__________________

 

1 Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 142.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 11 i art. 21, wynika, że sektor kultury i sektor kreatywny w istotny sposób przyczyniają się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, między innymi rasizmu i ksenofobii, a sektory te stanowią ważną platformę dla wolności wypowiedzi. Artykułem 22 nakłada się obowiązek szanowania różnorodności kulturowej i językowej.

(4) Z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 11 i art. 21, wynika, że sektor kultury i sektor kreatywny w istotny sposób przyczyniają się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, między innymi rasizmu i ksenofobii, a sektory te stanowią ważną platformę dla wolności wyrażania opinii. Artykułem 22 nakłada się obowiązek szanowania różnorodności kulturowej i językowej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której stroną jest Unia, ma na celu umacnianie współpracy międzynarodowej - między innymi poprzez zachęcanie do zawierania międzynarodowych umów o koprodukcji i współrozpowszechnianiu - oraz solidarności, a działania te mają służyć tworzeniu środków wyrazu kulturowego we wszystkich krajach.

(5) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i która jest częścią wspólnotowego dorobku prawnego, podkreśla, że działalność, dobra i usługi kulturalne mają znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i kulturowe, ponieważ są nośnikami tożsamości, wartości oraz znaczeń, i w związku z tym nie mogą być traktowane jako mające wyłącznie wartość handlową. Konwencja ta ma na celu umacnianie współpracy międzynarodowej – między innymi poprzez zachęcanie do zawierania międzynarodowych umów o koprodukcji i współrozpowszechnianiu – oraz solidarności, a działania te mają służyć tworzeniu środków wyrazu kulturowego we wszystkich krajach i przez wszystkich obywateli. W tym względzie konwencja mówi także, że należy poświęcić uwagę warunkom i szczególnym potrzebom różnych grup społecznych, w tym członków mniejszości.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Jednym z ogólnych celów programu ramowego ustanowionego na mocy niniejszego rozporządzenia jest ochrona i uwydatnianie znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego, zaś prawo do tego dziedzictwa zostało uznane za nierozerwalnie związane z prawem do udziału w życiu kulturalnym zagwarantowanym w Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, która weszła w życie 1 czerwca 2011 r. W konwencji tej podkreśla się rolę dziedzictwa kulturowego w budowaniu pokojowego i demokratycznego społeczeństwa, a także w procesie zrównoważonego rozwoju, w propagowaniu różnorodności kulturowej, w rozwijaniu wspólnej tożsamości europejskiej oraz w zachowaniu w jej pamięci.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) W rozumieniu konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. oraz konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 r. ochrona i propagowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego powinny być integralną częścią zadań Unii i obejmować zabytki, miejsca zabytkowe, zespoły historyczne, muzea, krajobrazy i archiwa filmowe, przy czym współczesne projekty artystyczne można realizować w celu uwydatnienia wartości danych miejsc, sprzyjając twórczości przy jednoczesnym umożliwieniu obywatelom poczucia przynależności do historii danego miejsca czy przedmiotu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Od dnia 1 stycznia 1995 r. Unia jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), w związku z czym podlega ogólnemu obowiązkowi przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumień WTO.

skreślony

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły pozbawiony jest znaczenia prawnego w odniesieniu do proponowanego rozporządzenia i powinien zostać skreślony.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych.

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych. Jednak spadek finansowania z krajowych źródeł poważnie zahamował zdolność prowadzenia działalności przez artystów i podmioty sektora kreatywnego w całej Europie. Z tego względu cele dotyczące zatrudnienia oraz sektora kultury i sektora kreatywnego nie zostaną osiągnięte, jeżeli nie zwiększy się znacząco środków na rzecz mobilności i współdziałania w dziedzinie kultury i kreatywności w całej Europie i poza nią.

Uzasadnienie

Kryzys finansowy doprowadził do ograniczenia środków na poziomie krajowym przeznaczonych na sektor kultury i sektor kreatywny; z tego względu finansowanie europejskie może częściowo zrównoważyć te straty.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W konkluzjach Rady w sprawie służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą1 potwierdzono znaczenie dla Unii i dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz wezwano państwa członkowskie i Komisję, aby w ramach swoich kompetencji i z należytym uwzględnieniem zasady pomocniczości ułatwiały przekazywanie wyczerpujących i rzetelnych informacji artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą, które pragną być mobilne w ramach Unii.

 

_____________

 

1 Dz.U. C 175 z 15.6.2011, s. 5.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie1 za priorytet uznano świadomość i ekspresję kulturalną, w szczególności podkreślając znaczenie twórczego wyrażania myśli, doświadczeń i emocji za pomocą szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych i wizualnych oraz literatury), jako jedną z kluczowych kompetencji, jakie każdy powinien posiadać, aby prowadzić udane życie w społeczeństwie opartym na wiedzy. W związku z tym uczestnictwo w kulturze i czynne zaangażowanie w nią uznano za czynnik innowacji, produkcyjności i konkurencyjności.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i konsultacji społecznych wynika, że programy Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie i promocji różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz że odpowiadają potrzebom sektora kultury i sektora kreatywnego, ale również, że cele każdego nowego programu powinny być dostosowane do celów strategii „Europa 2020”. Te oceny i konsultacje, a także różne niezależne badania, w szczególności badanie poświęcone przedsiębiorczemu wymiarowi sektora kultury i sektora kreatywnego, wskazują również na to, że stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a mianowicie znacznego rozdrobnienia rynku, wpływu digitalizacji i globalizacji, trudności w dostępie do środków finansowych i braku porównywalnych danych, a wyzwania te wymagają działań na poziomie Unii.

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i konsultacji społecznych wynika, że programy Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie i promocji różnorodności kulturowej i językowej Europy. Te oceny i konsultacje, a także różne niezależne badania, w szczególności badanie poświęcone przedsiębiorczemu wymiarowi sektora kultury i sektora kreatywnego, wskazują również na to, że stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a mianowicie znacznego rozdrobnienia rynku i kontekstu regulacyjnego, wpływu digitalizacji i globalizacji, trudności w dostępie do środków finansowych, obciążeń biurokratycznych i braku porównywalnych danych, a wyzwania te wymagają działań na poziomie Unii.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Europejski sektor kultury i sektor kreatywny z natury rozdrobnione, a linie podziału wyznaczają aspekty narodowe i językowe. Z jednej strony ich rozdrobnienie jest wynikiem zróżnicowania kulturowego i wysokiej niezależności krajobrazu kulturowego, dzięki którym dopuszczone są do głosu różne tradycje kulturowe składające się na różnorodne dziedzictwo europejskie. Z drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi do sytuacji, w której transnarodowy obieg dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilność podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie do końca optymalne. Skutkuje to także nierównowagą geograficzną, a w konsekwencji ograniczeniem możliwości wyboru dla konsumentów.

(10) Europejski krajobraz kulturowy i kreatywny nie jest jednorodny pod względem funkcjonowania i oddziaływania na gospodarkę. Występują w nim podziały przebiegające również wzdłuż linii wyznaczonych przez różnice narodowe i językowe. Z jednej strony sytuacja ta jest wynikiem zróżnicowania kulturowego i wysokiej niezależności kultury, dzięki którym dopuszczone są do głosu różne tradycje i eksperymenty kulturowe oraz dzięki którym rzeczywistością staje się wspólny obszar kulturowy narodów europejskich. Z drugiej strony podziały te wiążą się z szeregiem przeszkód zakłócających mobilność i transnarodowy obieg dzieł kultury i pracy twórczej oraz utrudniających działalność podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego w obrębie Unii i poza nią, co może doprowadzić do zachwiania równowagi geograficznej w zakresie dostępu do dóbr kultury.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W celu stawienia czoła tym wyzwaniom sektor powinien zwiększyć swoje umiejętności zdobywania odbiorców, co może przynieść korzyści kulturalne, społeczne i ekonomiczne: korzyści kulturalne polegające na przyczynieniu się do dotarcia dzieł europejskich do szerszego grona odbiorców oraz na sprzyjaniu poważnemu zaangażowaniu się, korzyści społeczne polegające na przyczynieniu się do dotarcia do młodych ludzi i do ludzi znajdujących się w niekorzystnym położeniu oraz korzyści ekonomiczne polegające na przyczynieniu się do powstania nowych strumieni dochodów.

Uzasadnienie

Pojęcie zdobywania odbiorców należy interpretować w kategoriach dostępu do sztuki i kultury oraz udziału w nich (np. włączenie grup znajdujących się w niekorzystnym położeniu, alfabetyzm artystyczny i kulturowy), jak również w kategoriach różnorodności oferty. W zdobywaniu odbiorców kluczową rolę do odegrania ma szkolnictwo. Celem poprawki jest zachowanie zgodności z oceną skutków programu Kultura sporządzoną przez KE.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają szerokie możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla całego społeczeństwa europejskiego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji, liczniejsi i globalni odbiorcy oraz nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu dzieł z dziedziny kultury i sztuki na całym świecie, przyczyniając się jednocześnie do poprawy spójności społecznej. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój umiejętności w zakresie zarządzania i digitalizacji i sektory te muszą uzyskać dostęp do informacji lepszej jakości; w związku z tym należy jeszcze bardziej zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych w celu unowocześniania sprzętu, opracowywania nowych metod produkcji i dystrybucji oraz wypracowywania własnych uczciwych i twórczych modeli biznesowych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Obecny proces konwergencji technologicznej zmienia sposób produkcji, dystrybucji i odbioru dzieł kultury i pracy twórczej. Dlatego należy znaleźć ponownie równowagę między zwiększonym dostępem do dzieł pracy twórczej i kultury, sprawiedliwym wynagrodzeniem dla uprawnionych podmiotów i tworzeniem nowych modeli biznesowych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Europejska perfekcja i konkurencyjność w sektorze kultury i sektorze kreatywnym wynika z wysiłków podejmowaych przez artystów, twórców i specjalistów, obdarzonych tradycyjnym i innowacyjnym talentem oraz formalnymi i nieformalnymi umiejętnościami, które trzeba zachować, promować i wspierać, oferując możliwości w zakresie szkoleń, wymiany i mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych i biznesowych, w połączeniu, gdzie to stosowne, z programami edukacyjnymi i uczenia się przez całe życie.

Uzasadnienie

Twórcy i artyści odgrywają zasadniczą rolę w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Należy koniecznie zapewnić im możliwość systematycznego rozwoju umiejętności i kompetencji, dostęp do odpowiednich szkoleń oraz możliwość wymiany i mobilności.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Pozyskiwanie publiczności, szczególnie w przypadku młodzieży, wymaga przyjęcia przez państwa członkowskie i Unię konkretnego zobowiązania do wspierania – w programach szkolnych i programach ad hoc – zwiększenia liczby zajęć związanych ze sztuką, kulturą i pracą twórczą, a także z filmem i umiejętnością korzystania z mediów.

Uzasadnienie

Niezbędne jest inwestowanie w edukację w zakresie sztuki, kultury i pracy twórczej, aby kształtować upodobania artystyczne młodzieży.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12 d) W celu pozyskania nowych kręgów publiczności państwa członkowskie i Unia muszą podejmować celowe wysiłki na rzecz poprawy dostępu do poszczególnych grup społecznych oraz zwiększenia uczestnictwa i włączenia takich grup.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12e) Wiele dziedzin kultury, w tym sztuka wizualna, opiera się na technologii, co sprawia, że trudno jest oddzielić aspekt techniczny od artystycznego; dlatego też kluczowa jest elastyczność programu w tych sektorach.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozwoju, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji niekomercyjnych, są trudności, jakie mają w dostępie do funduszy – w szczególności funduszy unijnych ze względu na zbyt złożone procedury składania wniosków – które to fundusze są niezbędne do finansowania ich działalności, rozwoju, utrzymania i poprawy konkurencyjności i umiędzynarodowienia ich działalności. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, a także ich nieodłączną potrzebę podejmowania ryzyka i eksperymentowania z myślą o wprowadzaniu innowacji. To podejmowanie ryzyka przez te podmioty wymaga zrozumienia i wsparcia również ze strony instytucji finansowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Istnieje potrzeba połączenia obecnych odrębnych programów Unii przeznaczonych dla sektora kultury i sektora kreatywnego w jeden kompleksowy program ramowy w celu efektywniejszego wspierania podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, aby mogły one korzystać z możliwości wynikających z digitalizacji i globalizacji i aby pomóc im w rozwiązaniu problemów prowadzących obecnie do rozdrobnienia rynku. Dla swej efektywności program powinien uwzględniać specyfikę podsektorów, szczególny charakter ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejście w ramach niezależnych komponentów.

(15) Połączenie obecnych programów Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus w jedne kompleksowe ramy – jednakże tak, aby nie osłabić ich wzajemnej niezależności – wsparłoby efektywniej sektor kultury i sektor kreatywny, zapewniając im pomoc w korzystaniu z możliwości wynikających z digitalizacji i globalizacji oraz w rozwiązaniu problemów prowadzących obecnie do rozdrobnienia rynku, w szczególności poprzez podejście międzykulturowe. Istotne jest jednak dopilnowanie, aby ramy te uwzględniały specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego, a także ich konkretne potrzeby, zwłaszcza poprzez indywidualne podejście w ramach dwóch niezależnych programów.

Uzasadnienie

Należy zachować niezależność programów Kultura i MEDIA w ramach programu ramowego „Kreatywna Europa” i zapewnić skuteczne funkcjonowanie międzysektorowych działań mających na celu rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących całego sektora kultury i sektora kreatywnego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Działania na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego przyczynią się do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej i do zwiększenia wartości dziedzictwa kulturowego. Należy zapewnić fundusze na finansowanie tych dwóch działań Unii.

(16) Należy zapewnić również fundusze na finansowanie działań na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego, jak również specjalne działania takie jak europejskie nagrody w dziedzinie kultury, ponieważ przyczynią się do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej, wzmożenia dialogu międzykulturowego, sprzyjania wzajemnemu zrozumieniu i do zwiększenia wartości dziedzictwa kulturowego.

Uzasadnienie

Należy przeredagować ten punkt preambuły, aby w sposób właściwszy odzwierciedlić fakt, że wniosek odnosi się wyłącznie do funduszy na finansowanie działań na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury oraz znaku dziedzictwa europejskiego w okresie 2014–2020.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Program ramowy musi uwzględniać nieodłączną wartość kultury, niezależną od aspektów gospodarczych związanych z dobrami kultury i usługami w dziedzinie kultury. Przy jego opracowywaniu należy pamiętać o tej dwoistej naturze kultury, aby nie koncentrować się wyłącznie na konkurencyjności gospodarczej.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Udział w programie będzie otwarty dla państw przystępujących i kandydujących do Unii oraz potencjalnych kandydatów korzystających ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi, decyzjami rady stowarzyszenia lub podobnymi umowami ustanawiającymi ogólne zasady i warunki ich uczestnictwa w programach unijnych, państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, i państw z obszaru objętego europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi państwami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach Unii Europejskiej. Udział Konfederacji Szwajcarskiej wymaga zawarcia odpowiednich umów z tym państwem.

(17) Udział w programie ramowym w ramach integracji europejskiej powinien być otwarty dla państw członkowskich, państw przystępujących i kandydujących do Unii oraz potencjalnych kandydatów korzystających ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi, decyzjami rady stowarzyszenia lub podobnymi umowami ustanawiającymi ogólne zasady i warunki ich uczestnictwa w programach unijnych, państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, i państw z obszaru objętego europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi państwami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach Unii Europejskiej. Udział Konfederacji Szwajcarskiej wymaga zawarcia odpowiednich umów z tym państwem.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Program powinien być nadal otwarty dla dwustronnych lub wielostronnych działań w zakresie współpracy z innymi państwami niebędącymi państwami członkowskimi UE na podstawie dodatkowych środków, które zostaną określone.

(18) Program ramowy powinien być nadal otwarty dla dwustronnych lub wielostronnych działań w zakresie współpracy z innymi państwami niebędącymi państwami członkowskimi UE na podstawie środków uzupełniających i przepisów szczególnych, które ustala się z zainteresowanymi stronami.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Należy wspierać współpracę w dziedzinie kultury i działalności audiowizualnej pomiędzy programem a organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: UNESCO, Rada Europy, a w szczególności fundusz EURIMAGES, OECD i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

(19) Należy wspierać współpracę w dziedzinie kultury i działalności audiowizualnej pomiędzy programem a organizacjami międzynarodowymi, takimi jak: UNESCO, Rada Europy, a w szczególności fundusz EURIMAGES i europejskie szlaki kultury, OECD, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sieć krajowych instytutów kultury Unii Europejskiej (EUNIC).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Unia we współpracy z państwami członkowskimi powinna podejmować konieczne kroki, aby zapewnić właściwą współpracę z państwami trzecimi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym (wchodzącą w zakres dawnego program MEDIA Mundus), z wielostronnymi i regionalnymi instytucjami i jednostkami, w tym między innymi z europejskimi instytucjami finansowymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, funduszami i programami, prywatnymi fundacjami i darczyńcami spoza Unii;

Uzasadnienie

Skoro w obrębie nowych WRF program MEDIA Mundus zostanie wcielony do wspólnych ram, nie powinny umknąć jego priorytety – współpraca międzynarodowa oraz promowanie europejskich produktów kultury za granicą.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Koniecznie należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich działań realizowanych w ramach programu, komplementarność działań państw członkowskich i zgodność z art. 167 ust. 4 Traktatu oraz innymi działaniami Unii, w szczególności w dziedzinie edukacji, badań i innowacji, polityki przemysłowej i polityki spójności, turystyki i stosunków zewnętrznych.

(20) Koniecznie należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich działań realizowanych w ramach programu ramowego, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich oraz innymi działaniami Unii i ich zgodność z art. 167 Traktatu, a w szczególności z ust. 4 tego artykułu oraz innymi działaniami Unii, takimi jak działania w dziedzinie edukacji i szkoleń, badań i innowacji, polityki przemysłowej i polityki spójności, polityki społecznej i polityki zdrowotnej, turystyki i stosunków zewnętrznych, a także agendy cyfrowej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Należy zapewnić jak najszersze rozpowszechnienie wyników programu ramowego. Czerpiąc z doświadczeń zdobytych przy okazji wcześniejszych inicjatyw, takich jak inicjatywa „Europejscy ambasadorowie kultury”, należy zachęcać do poszukiwania i wymiany najlepszych rozwiązań o silnym europejskim wymiarze i mających szczególnie znaczenie dla celów programu ramowego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Organizacje, które do tej pory nosiły tytuł europejskich ambasadorów kultury na mocy programu Kultura 2007 i które, poprzez swoje oddziaływanie w dziedzinie kultury na szczeblu europejskim, mają bezsprzecznie predyspozycje do bycia "przedstawicielami" europejskiej kultury powinny być uprawnione do zachowania tego tytułu na lata 2014–2020.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Podczas realizacji programu należy brać pod uwagę specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego, a w szczególności dbać o maksymalne upraszczanie procedur administracyjnych i finansowych.

skreślony

Uzasadnienie

W świetle proponowanego tekstu oraz kwestii i problemów, które mogą pojawić się w związku z połączeniem programów Kultura i MEDIA, istotne jest zapewnienie prerogatyw obu ustawodawców w odniesieniu do wdrożenia omawianego nowego programu ramowego poprzez wprowadzenie aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w sprawozdaniu Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie skutków decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniających podstawy prawne programów europejskich w zakresie uczenia się przez całe życie, kultury, młodzieży i obywatelstwa, dzięki znacznemu skróceniu czasu trwania procedur administracyjnych wzrosła skuteczności programów. Należy w dalszym ciągu wprowadzać tego typu uproszczenia.

skreślony

Uzasadnienie

Uzgodnienia te już nie obowiązują, ponieważ programy i procedury zmieniły się od tamtego czasu. Biorąc pod uwagę proponowany tekst, ogromne znaczenie ma tu dopilnowanie przez ustawodawców własnych uprawnień kontrolnych.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W celu zapewnienia jednolitych warunków dla realizacji tego programu uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreślony

(Zob. poprawka do punktu 26 a preambuły)

Uzasadnienie

Ponieważ sprawozdawca proponuje przekazanie Komisji uprawnień w odniesieniu do elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, w tym programów rocznych, niniejszy punkt preambuły dotyczący aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE jest bez znaczenia i powinien zostać skreślony.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a) W celu zmiany lub uzupełniania niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych programów prac i dostosowania wskaźników jakościowych i ilościowych na potrzeby oceny programu ramowego. Szczególnie ważne jest, aby na etapie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny wyników, procedury monitorowania i oceny programu powinny obejmować szczegółowe sprawozdania roczne zawierające odniesienia do konkretnych, wymiernych, osiągalnych, istotnych i ujętych w ramy czasowe celów i wskaźników określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny wyników, procedury monitorowania i oceny programu ramowego powinny obejmować szczegółowe sprawozdania roczne i zawierać odniesienia do konkretnych, wymiernych, osiągalnych, istotnych i ujętych w ramy czasowe celów i odpowiednich wskaźników, a także wskaźników jakościowych, określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Ze względu na transnarodowy i międzynarodowy charakter proponowanych działań, cele niniejszego rozporządzenia nie mogą być osiągnięte w stopniu wystarczającym przez same państwa członkowskie. Ze względu na skalę i spodziewane efekty tych działań transnarodowe rezultaty mogą być lepiej osiągnięte poprzez działanie na poziomie Unii. Unia Europejska może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne w celu wsparcia realizacji celów polegających na ochronie i propagowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz wzmocnieniu konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

(30) Ze względu na transnarodowy i międzynarodowy charakter proponowanych działań, cele niniejszego rozporządzenia – tj. ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, ochrona i uwydatnianie znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej wśród Europejczyków, budowanie i wzmacnianie zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie oraz wspieranie konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. nie mogą być osiągnięte w stopniu wystarczającym przez same państwa członkowskie. Ze względu na skalę i spodziewane efekty tych działań transnarodowe rezultaty mogą być lepiej osiągnięte poprzez działanie na poziomie Unii. Unia może zatem przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiot

Ustanowienie i czas trwania programu ramowego

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się program „Kreatywna Europa” służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego (zwany dalejprogramem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się program ramowy „Kreatywna Europa” służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego („program ramowy”).

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Program ramowy jest realizowany od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. „sektor kultury i sektor kreatywny” oznacza wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub artystycznej i twórczej ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działalność ma charakter zorientowany czy niezorientowany na rynek i bez względu na rodzaj struktury, która ją prowadzi. W zakres tej działalności wchodzi tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawierających elementy ekspresji kulturalnej, artystycznej lub twórczej, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja, zarządzanie czy regulacja. Sektor kultury i sektor kreatywny obejmują w szczególności architekturę, archiwa i biblioteki, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym obejmujący film, telewizję, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, muzykę, przedstawienia artystyczne, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

1. „sektor kultury i sektor kreatywny” oznacza wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub artystycznej i twórczej ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działalność ma charakter zorientowany czy niezorientowany na rynek i bez względu na rodzaj struktury, która ją prowadzi. W zakres tej działalności wchodzi tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawierających elementy ekspresji kulturalnej, artystycznej lub twórczej, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja czy zarządzanie.

 

Do celów niniejszego rozporządzenia sektor kultury i sektor kreatywny obejmują w szczególności:

 

– architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, muzykę, literaturę, przedstawienia artystyczne, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

 

– sektor audiowizualny (na przykład filmy, w tym filmy dokumentalne, fabularne, dla dzieci i animowane oraz telewizję, gry wideo i multimedia);

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. „podmiot działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym” oznacza specjalistę, organizację, przedsiębiorstwo lub instytucję działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

2. „podmiot działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym” oznacza specjalistę, organizację (komercyjną lub niekomercyjną), instytucję lub przedsiębiorstwo, w tym MŚP, działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. „pośrednicy finansowi” oznaczają instytucje finansowe, które zapewniają lub zamierzają zapewniać pożyczki lub dodatkową wiedzę ekspercką dotyczącą sektora kultury i sektora kreatywnego.

3. „uczestniczący pośrednicy finansowi” wybrani przez fundusz gwarancyjny sektora kultury i sektora kreatywnego, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr XX/2012 [rozporządzenie finansowe], oznaczają instytucje finansowe, które zapewniają lub zamierzają zapewniać pożyczki lub dodatkową wiedzę ekspercką dotyczącą sektora kultury i sektora kreatywnego.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. „MŚP” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw1 –, które działają w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

 

___________________

 

1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Uzasadnienie

W oryginalnym tekście Komisji jest mowa o „małych i średnich przedsiębiorstwach”, pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. W celu uniknięcia nieporozumień konieczne jest sprecyzowanie.

Poprawka   48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program wspiera jedynie te działania i przedsięwzięcia, które mogą przynieść europejską wartość dodaną i przyczyniają się do realizacji celów strategii „Europa 2020” i jej inicjatyw przewodnich.

1. Zważywszy na wartość samej kultury i jej wartość ekonomiczną, program ramowy wspiera działania i przedsięwzięcia, które przynoszą europejską wartość dodaną.

2. Europejską wartość dodaną zapewnia się w szczególności dzięki:

2. Europejską wartość dodaną zapewnia się w oparciu o przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

(a) transnarodowemu charakterowi działań ich wpływowi, co stanowić będzie uzupełnienie programów krajowych, międzynarodowych i innych programów Unii;

(a) transnarodowy charakter przedsięwzięć i działań kulturalnych oraz kreatywnych i ich wpływ na europejskich obywateli oraz ich wiedzę na temat kultur odmiennych od ich własnych, co stanowi uzupełnienie programów regionalnych, krajowych, międzynarodowych i innych programów i strategii politycznych Unii;

 

(aa) promowanie wymiany międzykulturowej i dialogu międzykulturowego, który pozwoli na czerpanie korzyści z europejskiej różnorodności kulturowej, a jednocześnie na zwiększanie wzajemnej świadomości oraz wspieranie tworzenia wspólnej dla Europejczyków przestrzeni kulturowej i twórczej oraz prawdziwego forum kulturalnego;

(b) korzyściom skali i masie krytycznej, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Unię i które przyczyniają się do powstawania większych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (efekt dźwigni);

(b) korzyści skali i masa krytyczna, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Unię i które przyczyniają się do powstawania większych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (efekt dźwigni);

(c) współpracy transnarodowej, która może przyczynić się do bardziej kompleksowego, szybkiego i skutecznego reagowania na globalne wyzwania i przynieść długotrwałe efekty o charakterze systemowym w tych sektorach;

(c) współpraca transnarodowa pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym pomiędzy artystami, która może przyczynić się do bardziej kompleksowego, szybkiego i skutecznego reagowania na globalne wyzwania i innowacyjność, tj. przynieść długotrwałe i sprzyjające włączeniu społecznemu zmiany dla całego sektora w zakresie nowych modeli biznesowych i rozwoju;

(d) zapewnianiu bardziej wyrównanych szans w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez uwzględnianie sytuacji państw o niższej wydajności produkcyjnej lub państw bądź regionów o niewielkim obszarze geograficznym i językowym.

(d) uwzględnianie warunków panujących w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację państw członkowskich o niższej wydajności produkcyjnej lub regionów europejskich o niewielkim obszarze geograficznym i/lub językowym.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele ogólne programu

Cele ogólne programu ramowego

 

1. Program ramowy tworzy spójną strukturę wsparcia dla poszczególnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych w postaci systemu grantów uzupełnionego instrumentem finansowym.

Cele ogólne programu są następujące:

2. Cele ogólne programu ramowego to:

(a) wspieranie działań na rzecz ochrony i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i językowej;

(a) ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz ochrona i uwydatnianie znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej wśród obywateli europejskich;

(b) wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(b) budowanie i wzmacnianie zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby pomóc im w dostosowaniu się do zmian przemysłowych i gospodarczych oraz wspierać konkurencyjność europejskiego przemysłu audiowizualnego.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele szczegółowe programu

Szczegółowe cele programu ramowego

Cele szczegółowe programu są następujące:

Cele szczegółowe programu ramowego to:

(a) wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym;

(a) zwiększanie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym oraz sprostania nowym wyzwaniom, takim jak digitalizacja;

(b) propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie nowej publiczności w Europie i poza nią;

(b) propagowanie i zwiększanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego w tychże sektorach, w szczególności artystów (zwłaszcza kobiet i ludzi młodych), a także zdobywanie szerszej i nowej publiczności oraz zwiększenie dostępu do dzieł pracy twórczej i kultury w Unii i poza nią, w szczególności dla młodzieży, członków mniejszości, grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób niepełnosprawnych;

(c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;

(c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, zwłaszcza MŚP, a także zapewnienie równości kobiet i mężczyzn będących przedsiębiorcami;

(d) wspieranie transnarodowej współpracy politycznej w celu zachęcania do rozwoju polityki, innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

(d) wspieranie polityki transnarodowej i współpracy artystycznej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym dotyczącej rozwoju polityki, innowacji, kreatywności, poszerzania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Struktura programu

Struktura programu ramowego

Poprawka   52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program obejmuje następujące komponenty:

Program ramowy obejmuje:

(a) komponent międzysektorowy, którego adresatem jest cały sektor kultury i sektor kreatywny;

(a) komponent międzysektorowy;

(b) komponent Kultura, którego adresatem jest sektor kultury i sektor kreatywny;

(b) program Kultura;

(c) komponent MEDIA, którego adresatem jest sektor audiowizualny.

(c) program MEDIA;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Znaki graficzne programów

 

1. Komisja zapewnia nagłośnienie programu ramowego poprzez wykorzystanie znaku graficznego, różnego dla każdego z programów, o których mowa odpowiednio w art. 6 lit. b) i c).

 

2. Beneficjenci programu Kultura korzystają ze znaku graficznego programu Kultura ustanawianego przez Komisję. Komisja określa dalsze szczegóły korzystania ze znaku graficznego programu Kultura i informuje o tym beneficjentów.

 

3. Beneficjenci programu MEDIA korzystają ze znaku graficznego programu MEDIA, określonego w załączniku Ia pkt 1. Komisja ustanawia dalsze szczegóły korzystania ze znaku graficznego programu MEDIA i informuje o tym beneficjentów.

 

4. Komisja i biura programu „Kreatywna Europa”, o których mowa w art. 8b, są również uprawnione do korzystania ze znaków graficznych programów.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł -7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł -7

 

Cele komponentu międzysektorowego

 

Cele komponentu międzysektorowego obejmują stworzenie systemu poręczeń zapewniającego zwiększony dostęp do finansowania dla MŚP i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i mających siedzibę w jednym z państw, o których mowa w art. 16 ust. 2a lit. a), c) i d) oraz wspieranie transnarodowej współpracy politycznej i ustanowienie sieci biur programu „Kreatywna Europa”, o których mowa w art. 8b.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instrument na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego

System poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego

1. Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytety realizowane w ramach instrumentu są następujące:

1. Komisja ustanawia – zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Isystem poręczeń ukierunkowany na unijny sektor kultury i sektor kreatywny. System poręczeń funkcjonuje jako samodzielny instrument oraz jest ustanowiony i zarządzany zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego. System ten jest otwarty dla MŚP i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, mających siedzibę w jednym z państw, o których mowa w art. 16 ust. 2a lit. a), c) i d).

 

System poręczeń ustanawia się jako projekt eksperymentalny i stanowi on uzupełnienie systemu przydziału dotacji z programu ramowego;

 

System poręczeń umożliwia rozwój szeroko pojętego sektora kultury i sektora kreatywnego, a w szczególności zapewnia wystarczającą dźwignię finansową dla działań i nowych możliwości.

 

Komisja zapewnia Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) zestaw jasno sformułowanych i precyzyjnych parametrów, który pozwoli na wybór odpowiednich banków i pośredników finansowych sprzyjających kulturze i projektom kulturalnym i kreatywnym oraz dzięki któremu w państwach wymienionych w art. 16 ust. 2a lit. a), c) i d) zapewni się wyważoną pulę kredytu pod względem sektorów i wielkości wspieranych MŚP.

 

1a. Priorytety realizowane w ramach systemu poręczeń są następujące:

(a) ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

(a) ułatwianie dostępu do finansowania MŚP oraz organizacjom działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym, przy jednoczesnym zapewnieniu, że uzyskanie dostępu do takiego finansowania nie będzie wymagało dostarczenia przez podmioty dalszych gwarancji w postaci poręczenia osobistego lub cesji jakichkolwiek praw własności, takich jak prawa do dystrybucji lub prawa do produkcji;

(b) a w tym celu – poprawa zdolności instytucji finansowych do oceny projektów w dziedzinie kultury i kreatywności, a także udzielania pomocy technicznej i tworzenia sieci.

(b) poprawa zdolności i gotowości uczestniczących pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z MŚP i organizacjami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz z ich projektami, również dzięki zwiększaniu świadomości, pomocy technicznej, budowaniu wiedzy i tworzeniu sieci.

 

1b. Zgodnie z art. 130 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja wdraża system poręczeń w trybie zarządzania pośredniego, powierzając zadania Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI), o którym mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia finansowego, z zastrzeżeniem postanowień umowy, która zostanie zawarta między Komisją a EFI.

2. Priorytety są realizowane zgodnie z załącznikiem I.

 

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wspierania rozwoju polityki, innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym Komisja wdraża następujące środki wspierające transnarodową współpracę polityczną:

1. W celu propagowania transnarodowej współpracy politycznej w ramach komponentu międzysektorowego wspierana jest:

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) transnarodowa wymiana doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych modeli biznesowych, partnerskie uczenie się i tworzenie sieci między podmiotami działającymi w sektorze kultury oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w zakresie rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego;

(a) transnarodowa wymiana doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych modeli gospodarczych, partnerskie uczenie się i tworzenie sieci między podmiotami działającymi w sektorze kultury – w szczególności mniejszymi podmiotami – oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w zakresie rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) gromadzenie danych rynkowych, badania, narzędzia służące prognozowaniu umiejętności i miejsc pracy, oceny, analiza polityki i wspieranie badań statystycznych;

(b) gromadzenie danych rynkowych, opracowywanie badań, analiza rynku pracy i zapotrzebowania na umiejętności, analiza europejskiej i krajowej polityki kulturalnej i badania statystyczne w oparciu o instrumenty i kryteria właściwe dla każdego z sektorów;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) wkład finansowy na rzecz członkostwa w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym w celu wspomagania zbierania i analizy danych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

(c) wkład finansowy na rzecz członkostwa Unii w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym w celu wspomagania zbierania i analizy danych w sektorze audiowizualnym;

Uzasadnienie

Obecnie mandat Obserwatorium nie wykracza poza sektor audiowizualny. Zob. proponowana zmiana w art. 8 ca).

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) analiza wykonalności, którą należy wykonać do 30 czerwca 2014 r., w celu zbadania możliwości gromadzenia i analizowania danych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, innych niż sektor audiowizualny, której wyniki są przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) wypróbowywanie nowych i międzysektorowych metod biznesowych w zakresie finansowania, dystrybucji i wyceny wartości pieniężnej twórczości;

(d) wypróbowywanie nowych i międzysektorowych metod biznesowych w zakresie finansowania, dystrybucji i wyceny wartości pieniężnej twórczości, w tym innowacyjnych metod w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych;

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) organizacja konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego, między innymi na temat umiejętności korzystania z kultury i z mediów;

(e) organizacja konferencji, szkoleń, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego na temat umiejętności korzystania z kultury, mediów i umiejętności cyfrowych oraz edukacji filmowej, we współpracy m.in. z organizacjami radiowo-telewizyjnymi, uniwersytetami i innymi instytucjami związanymi z kulturą;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) szkolenie pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego w celu podniesienia ich kwalifikacji w dziedzinie kultury, mediów i technologii cyfrowych;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8 a

 

Tworzenie i eksperymentowanie międzysektorowe

 

W celu wspierania wspólnego tworzenia i eksperymentowania przez różne sektory kultury i sektory kreatywne, Komisja Europejska wdraża za pomocą projektów pilotażowych środki wsparcia służące zwiększeniu współpracy między sektorami, w których brak jest doświadczeń w zakresie współpracy lub w których takie doświadczenia są niewielkie.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8b

 

Sieć biur programu „Kreatywna Europa”

 

1. Państwa uczestniczące w programie ramowym ustanawiają biura programu „Kreatywna Europa” zgodnie z ich odpowiednimi uregulowaniami, wymogami i ustaleniami wewnętrznymi.

 

2. Istniejąca dotychczas struktura organizacyjna punktów kontaktowych dla programu Kultura i biur programu MEDIA oraz ich odnośne zadania zostaną utrzymane w celu zapewnienia poszanowania posiadanej specjalistycznej wiedzy i cech szczególnych każdego sektora. Współpraca między nimi zostaje jednak wzmocniona w celu zbudowania skutecznej sieci.

 

3. Komisja, działając wspólnie z państwami uczestniczącymi w programie ramowym, wspiera sieć biur programu „Kreatywna Europa”, składającą się ze wszystkich biur programu MEDIA i punktów kontaktowych dla programu Kultura.

(f) wspieranie krajowych członków sieci biur programu „Kreatywna Europa” w wykonywaniu zadań, takich jak:

4. Biura programu „Kreatywna Europa” realizują następujące zadania:

promowanie programu „Kreatywna Europa” na poziomie krajowym;

(a) promowanie programu ramowego we właściwych obszarach w państwach uczestniczących i zapewnianie informacji o nim;

– udzielanie pomocy sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w związku z programem „Kreatywna Europa” i zapewnianie informacji o różnych formach pomocy dostępnej w ramach polityki Unii;

(b) udzielanie pomocy sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w związku z programem ramowym i zapewnianie informacji o innych istotnych możliwościach wsparcia dostępnych w ramach polityki Unii;

– stymulowanie współpracy transgranicznej między osobami zawodowo związanymi z kulturą, instytucjami, platformami i sieciami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

(c) stymulowanie współpracy transgranicznej między osobami zawodowo związanymi z kulturą, instytucjami, platformami i sieciami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

– wspieranie Komisji poprzez zapewnianie pomocy związanej z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w państwach członkowskich, na przykład poprzez dostarczanie danych na temat tych sektorów.

(d) wspieranie Komisji poprzez zapewnianie pomocy związanej z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w państwach uczestniczących w programie ramowym, na przykład poprzez dostarczanie danych na temat tych sektorów i udostępnianie ich zainteresowanym stronom;

– wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów i efektów programu.

(e) wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów i efektów programu ramowego.

 

(f) zachęcanie do możliwie jak najszerszego udziału w programie ramowym podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez skuteczne rozpowszechnianie informacji i podejmowanie odpowiednich inicjatyw w zakresie tworzenia sieci między nimi;

 

(g) rozwijanie ściślejszej współpracy pomiędzy nimi w celu stworzenia skutecznej sieci europejskiej świadczącej usługi na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym w dziedzinie audiowizualnej.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komponent Kultura

Program Kultura

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Priorytety komponentu Kultura

Priorytety programu Kultura

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Priorytety w dziedzinie wzmacniania zdolności sektora są następujące:

1. Priorytety programu Kultura są następujące:

(a) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym nabywanie umiejętności i wiedzy eksperckiej, zachęcających do dostosowania się do technologii cyfrowych, między innymi do wypróbowywania nowych metod zdobywania publiczności i modeli biznesowych;

(a) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, przyczyniających się do wzmocnienia tych sektorów, w tym działań zachęcających do dostosowania się do technologii cyfrowych. Obejmuje to wypróbowywanie innowacyjnych metod pozyskiwania publiczności oraz testowanie nowych modeli biznesowych i nowych partnerstw;

(b) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym umiędzynarodowienie kariery w Europie i poza nią;

(b) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym współpracę międzynarodową oraz umiędzynarodowienie działańUnii i poza nią, w oparciu o długoterminowe strategie;

(c) udzielanie wsparcia na rzecz wzmocnienia europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i międzynarodowych sieci w dziedzinie kultury w celu ułatwiania dostępu do nowych możliwości zawodowych.

(c) udzielanie wsparcia europejskim podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w szczególności organizacjom i międzynarodowym sieciom, w tym poprzez platformy cyfrowe, w celu ułatwiania dostępu do nowych możliwości zawodowych, tak by mogły one rozwijać swe dziedziny działalności i eksperymentowanie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich wkładu w debatę na temat rozwijania polityki na szczeblu europejskim.

2. Priorytety w dziedzinie transnarodowego obiegu są następujące:

2. Priorytety w dziedzinie mobilności i transnarodowego obiegu są następujące:

(a) wspieranie międzynarodowych tournée, imprez i wystaw;

(a) wspieranie międzynarodowych tournée, imprez, wystaw i festiwali;

(b) wspieranie obiegu dzieł literatury europejskiej;

(b) wspieranie obiegu europejskich dzieł literackich lub opublikowanych dzieł związanych ze sztuką, rękodziełem i kulturą, w celu zapewnienia jak największej ich dostępności;

(c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury.

(c) wspieranie działań na rzecz pozyskiwania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, i poprawiającego dostęp do nich dla jak największej liczby obywateli, w celu zwalczania wykluczenia społecznego.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wspierające w ramach komponentu Kultura

Środki wspierające w ramach programu Kultura

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach komponentu Kultura zapewnia się wsparcie dla następujących środków:

1. Na potrzeby realizacji priorytetów określonych w art. 9 w ramach programu Kultura zapewnione jest wsparcie dla:

(a) środki w zakresie współpracy skupiające podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania działań sektorowych lub międzysektorowych;

(a) projektów w zakresie współpracy transnarodowej skupiających podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania sektorowych lub międzysektorowych działań kulturalnych i kreatywnych;

(b) działania podejmowane przez organy europejskie, skupiające sieci podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw;

(b) działań podejmowanych przez europejskie sieci podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze europejskim;

(c) działania podejmowane przez organizacje zapewniające europejską platformę promocyjną dla rozwoju pojawiających się talentów i służące pobudzaniu mobilności artystów i obiegu dzieł, przynoszące efekty o charakterze systemowym i znaczne korzyści skali;

(c) działań podejmowanych przez organizacje zapewniające europejskie platformy dla rozwoju pojawiających się talentów oraz wspierania mobilności artystów i pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego, a także obiegu ich dzieł w Europie oraz poza jej granicami, mające potencjał szerokiego oddziaływania na cały sektor i przynoszenia trwałych wyników;

(d) wsparcie na rzecz tłumaczenia dzieł literackich;

(d) tłumaczeń dzieł literackich (takich jak powieści, opowiadania, nowele, sztuki teatralne, poezja, komiksy, itd.) oraz tłumaczeń dzieł związanych ze sztuką, rękodziełem i kulturą, a także ich dalszego promowania;

(e) działania służące w szczególności zapewnianiu większej popularyzacji bogactwa i różnorodności kulturowej Europy oraz stymulowaniu dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, między innymi poprzez przyznawanie europejskich nagród w dziedzinie kultury, znaku dziedzictwa europejskiego, a także organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

(e) działań służących w szczególności zapewnianiu większej popularyzacji bogactwa i różnorodności kulturowej Europy oraz stymulowaniu dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, między innymi poprzez przyznawanie unijnych nagród w dziedzinie kultury, znaku dziedzictwa europejskiego, a także organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

 

1a. Środki wspierające określone w ust. 1 służą w szczególności wspieraniu projektów niekomercyjnych.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komponent MEDIA

Program MEDIA

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Priorytety w dziedzinie wzmacniania zdolności sektora są następujące:

1. W celu wzmocnienia zdolności europejskiego sektora audiowizualnego, w ramach programu MEDIA wspiera się:

(a) ułatwianie nabywania umiejętności i rozwój sieci, a w szczególności zachęcanie do korzystania z technologii cyfrowych w celu dostosowywania się do rozwoju rynku;

(a) nabywanie i doskonalenie umiejętności i kompetencji w branży audiowizualnej, rozwój sieci, a w szczególności korzystanie z technologii cyfrowych w celu dostosowywania się do rozwoju rynku;

(b) zwiększanie umiejętności podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia dzieł audiowizualnych o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Europie i poza nią oraz w zakresie ułatwiania europejskich i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami TV;

(b) zwiększanie umiejętności europejskich podmiotów sektora audiowizualnego w zakresie tworzenia dzieł audiowizualnych o potencjale kwalifikującym je do obiegu w Unii i poza nią oraz w zakresie ułatwiania europejskich i międzynarodowych koprodukcji, między innymi z nadawcami telewizyjnymi;

(c) zachęcanie przedsiębiorstw do wymiany gospodarczej poprzez ułatwianie dostępu do rynków i narzędzi biznesowych podmiotom sektora audiowizualnego w celu lepszej promocji ich projektów na rynkach europejskich i międzynarodowych.

(c) zachęcanie przedsiębiorstw do wymiany gospodarczej poprzez ułatwianie podmiotom sektora audiowizualnego dostępu do rynków i narzędzi biznesowych umożliwiających im lepszą promocję ich projektów na rynkach unijnych i międzynarodowych.

 

(ca) przyjmowanie środków służących ułatwianiu zwłaszcza europejskich i międzynarodowych koprodukcji dzieł audiowizualnych.

2. Priorytety w dziedzinie transnarodowego obiegu są następujące:

2. Priorytety w dziedzinie transnarodowego obiegu są następujące:

(a) wspieranie dystrybucji kinowej poprzez transnarodowy marketing, tworzenie marki, dystrybucję i pokazy projektów audiowizualnych;

(a) wspieranie dystrybucji kinowej poprzez transnarodowy marketing, tworzenie marki, dystrybucję i pokazy dzieł audiowizualnych;

(b) wspieranie transnarodowego marketingu i dystrybucji na platformach internetowych;

(b) promowanie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji dzieł audiowizualnych na platformach internetowych;

(c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie dziełami audiowizualnymi, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, popularyzację wiedzy na temat dzieł sztuki filmowej i organizację festiwali;

(c) działania na rzecz rozwijania zainteresowania publiczności europejskimi dziełami audiowizualnymi, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, popularyzację wiedzy na temat dzieł sztuki filmowej i organizację festiwali;

 

(ca) działania na rzecz współpracy europejskich i międzynarodowych partnerów koprodukcji oraz na rzecz zapewniania wsparcia dla dzieł audiowizualnych w ramach koprodukcji;

(d) promowanie elastyczności nowych metod dystrybucji, aby mogły powstawać nowe modele biznesowe.

(d) promowanie elastyczności nowych metod dystrybucji, aby mogły powstawać nowe modele biznesowe.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki wspierające w ramach komponentu MEDIA

Środki wspierające w ramach programu MEDIA

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach komponentu MEDIA zapewnia się wsparcie dla następujących środków:

Na potrzeby realizacji priorytetów określonych w art. 11 w ramach programu MEDIA zapewnione jest wsparcie dla:

(a) wspieranie rozwoju kompleksowej oferty dotyczącej nabywania nowych umiejętności, dzielenia się wiedzą i inicjatyw związanych z tworzeniem sieci;

(a) udostępniania kompleksowej oferty środków szkoleniowych wspierających nabywanie i poprawę nowych umiejętności i kompetencji przez osoby zawodowo związane z sektorem audiowizualnym, dzielenia się wiedzą i inicjatyw związanych z tworzeniem sieci, również w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych;

 

(aa) napisów, ścieżek dialogowych wyświetlanych nad sceną podczas przedstawień, dubbingu i opisu dźwiękowego dzieł audiowizualnych;

(b) wspieranie podmiotów sektora audiowizualnego w tworzeniu europejskich dzieł audiowizualnych o większym potencjale kwalifikującym je do obiegu w Europie i poza nią;

(b) środków na rzecz wspierania europejskich podmiotów sektora audiowizualnego w tworzeniu europejskich dzieł audiowizualnych o większym potencjale kwalifikującym je do obiegu w Europie i poza nią, i które służą szczególnie promowaniu rozwijania projektów produkcji filmów i europejskich programów telewizyjnych takich jak filmy fabularne, dla dzieci i animowane, filmy dokumentalne i krótkometrażowe, jak również dzieł interaktywnych takich jak gry wideo, jako niezależne dzieła audiowizualne, skierowanych na rynki europejskie i międzynarodowe;

(c) wspieranie działań mających na celu ułatwianie europejskiej i międzynarodowej koprodukcji, w tym telewizyjnej;

(c) środków wspierających działania europejskich wytwórni produkujących utwory audiowizualne, w szczególności niezależnych wytwórni, mające na celu ułatwianie europejskiej i międzynarodowej koprodukcji dzieł audiowizualnych, w tym dzieł telewizyjnych, oraz wspieranie międzynarodowych funduszy koprodukcyjnych z siedzibą w UE;

(d) ułatwianie dostępu do profesjonalnych imprez handlowych o profilu audiowizualnym oraz do specjalistycznych rynków audiowizualnych, jak i wspieranie wykorzystania narzędzi biznesowych on-line zarówno w Europie, jak i poza nią;

(d) środków mających na celu ułatwianie dostępu do profesjonalnych imprez o profilu audiowizualnym oraz do specjalistycznych rynków audiowizualnych, jak i wspieranie wykorzystania narzędzi biznesowych on-line zarówno w Europie, jak i poza nią, szczególnie w ramach forów koprodukcyjnych, oraz promowanie europejskich projektów i dzieł audiowizualnych zarówno na europejskich, jak i na międzynarodowych rynkach filmu;

(e) tworzenie systemów wspierania dystrybucji zagranicznych filmów europejskich na wszystkich platformach oraz działań na rzecz sprzedaży na rynkach międzynarodowych;

(e) działań na rzecz tworzenia systemów wspierania dystrybucji zagranicznych filmów europejskich za pomocą platform dystrybucji kinowej i wszystkich innych platform, w tym platform wideo na żądanie i platform mobilnych, oraz działań na rzecz sprzedaży na rynkach międzynarodowych;

(f) ułatwianie obiegu filmów europejskich na całym świecie i zagranicznych filmów w Europie na wszystkich platformach;

(f) środków mających na celu ułatwianie obiegu filmów europejskich na całym świecie i zagranicznych filmów w Europie na wszystkich platformach, za pomocą projektów współpracy między różnymi podmiotami działającymi w sektorze audiowizualnym (festiwali, agentów sprzedaży, dystrybutorów i ogółu platform dystrybucyjnych);

(g) wspieranie europejskiej sieci właścicieli kin, w których wyświetla się w znacznej części zagraniczne filmy europejskie, również w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych;

(g) środków służących wspieraniu tworzenia europejskiej sieci właścicieli kin, w których wyświetla się głównie filmy europejskie, z których znaczna część to zagraniczne filmy europejskie, oraz wspieraniu wykorzystywania technologii cyfrowych, szczególnie poprzez zachęcanie do digitalizacji sal kinowych tych właścicieli kin;

(h) wspieranie inicjatyw polegających na prezentacji i promowaniu różnorodnych europejskich dzieł audiowizualnych;

(h) środków na rzecz wspierania inicjatyw, w tym festiwali, polegających na prezentacji i promowaniu różnorodnych europejskich dzieł audiowizualnych oraz dziedzictwa audiowizualnego i kinematograficznego, oraz poprawy dostępu dla publiczności europejskiej i międzynarodowej, między innymi poprzez tworzenie sieci i platform on-line;

(i) wspieranie działań mających na celu poszerzanie wiedzy i zwiększanie zainteresowania publiczności;

(i) środków służących wspieraniu działań mających na celu poszerzanie wiedzy i zwiększanie zainteresowania publiczności kinem europejskim, w szczególności działań mających na celu wspieranie popularyzacji wiedzy na temat dzieł sztuki filmowej, zwłaszcza wśród młodej publiczności;

(j) wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć polegających na wypróbowywaniu nowych modeli i narzędzi biznesowych w obszarach, na które może mieć wpływ wprowadzenie i stosowanie technologii cyfrowych.

(j) działań na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć polegających na wypróbowywaniu nowych modeli i narzędzi biznesowych w obszarach, na które może mieć wpływ wprowadzenie i stosowanie technologii cyfrowych.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Uczestnictwo w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

 

1. Uczestnictwo Unii w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym stanowi ważną część programu MEDIA oraz ma wpływ na realizację celów tego programu:

 

(a) poprzez zachęcanie do przejrzystości oraz stworzenie wyrównanych szans w zakresie dostępu do informacji prawnej i finansowo-rynkowej, a także poprzez przyczynianie się do porównywalności informacji prawej i danych statystycznych;

 

(b) poprzez zapewnianie danych i badań rynku, użytecznych w celu opracowania kierunków działania programu MEDIA oraz do oceny ich wpływu na rynek.

 

2. Komisja reprezentuje Unię w jej stosunkach z Obserwatorium.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność i komplementarność z:

1. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zapewnia ogólną spójność i komplementarność programu ramowego i jego synergię z następującymi strategiami politycznymi i programami, które w pełni uwzględniają cele programu „Kreatywna Europa” na rzecz zapewnienia przestrzegania i promowania różnorodności kulturowej:

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, w szczególności takimi jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, badania i innowacje, przedsiębiorczość, turystyka, sprawiedliwości i rozwój;

(a) odpowiednimi dziedzinami polityki unijnej, takimi jak: edukacja i szkolenia, zatrudnienie, spójność społeczna i terytorialna, zdrowie, rynek wewnętrzny, młodzież, obywatelstwo, stosunki zewnętrzne, handel, badania i innowacje, przedsiębiorczość, turystyka, sprawiedliwość, rozszerzenie UE i rozwój;

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) innymi odpowiednimi źródłami finansowania UE w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programów w dziedzinie badań i innowacji, a także instrumentów finansowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programów współpracy zewnętrznej oraz instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W szczególności ważne będzie zapewnienie synergii na poziomie realizacji między programem a krajowymi i regionalnymi strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

(b) innymi odpowiednimi unijnymi źródłami finansowania w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programów w dziedzinie badań i innowacji;

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) instrumentami finansowymi odnoszącymi się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programami współpracy zewnętrznej oraz instrumentami pomocy przedakcesyjnej;

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bb) innymi programami Unii;

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bc) strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie jest stosowane i podlega wykonaniu z poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych Unii.

2. Niniejsze rozporządzenie jest stosowane i podlega wykonaniu bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Unii.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja zapewnia regularne monitorowanie i ocenę zewnętrzną programu „Kreatywna Europa” na podstawie następujących wskaźników efektywności. Należy wziąć pod uwagę, że osiągnięcie wyników efektywności zależy od komplementarnych rezultatów innych działań podejmowanych na szczeblu europejskim i krajowym, mających wpływ na sektor kultury i sektor kreatywny:

1. Komisja zapewnia regularne monitorowanie i ocenę zewnętrzną programu ramowego na podstawie jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności określonych poniżej.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na system poręczeń. Zważywszy na fakt, że jest to projekt eksperymentalny, należy corocznie monitorować i oceniać cały proces tworzenia, funkcjonowania i wypracowywania wyników, w oparciu o różne etapy rozwoju projektu, szczególnie zawarcie umowy między Komisją a EFI, ogłoszenie przetargu w państwach członkowskich, określenie rodzaju umowy między EFI a wybranymi bankami/ pośrednikami finansowymi, szkolenie personelu, wydanie dla podmiotów komunikatu dotyczącego tego narzędzia oraz sporządzenie oceny oddziaływania i sprawozdania z postępów w realizacji w celu odzwierciedlenia sytuacji w kolejnym okresie programowania.

(a) wskaźniki w odniesieniu do celów ogólnych, o których mowa w art. 4:

(a) wskaźniki w odniesieniu do celów ogólnych, o których mowa w art. 4:

– udział sektorów w zatrudnieniu i w PKB;

wielkość zatrudnienia w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, zmiany tego poziomu zatrudnienia i udział tych sektorów w zatrudnieniu i produkcie krajowym brutto;

odsetek osób, które twierdzą, że mają dostęp do europejskich dzieł kultury;

dane statystyczne dotyczące dostępu w państwach członkowskich do zagranicznych europejskich dzieł kultury i pracy twórczej, w szczególności do dzieł audiowizualnych;

 

– dane statystyczne dotyczące dostępu do europejskich dzieł kultury i pracy twórczej, w szczególności do dzieł audiowizualnych, w innych uczestniczących państwach i poza nimi;

(b) wskaźniki w odniesieniu do celów szczegółowych, o których mowa w art. 5:

(b) wskaźniki w odniesieniu do celów szczegółowych, o których mowa w art. 5:

W odniesieniu do celu, jakim jest wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, o którym mowa w art. 5 lit. a):

W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 5 lit. a):

umiędzynarodowienie podmiotów działających w sektorze kultury i liczba stworzonych partnerstw transnarodowych;

skala działalności międzynarodowej podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz liczba stworzonych partnerstw transnarodowych,

 

– liczba działań wspieranych w ramach programu ramowego, których efektem było pogłębienie umiejętności i kompetencji podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i w związku z tym zwiększenie ich szans na zatrudnienie;

– liczba przedsięwzięć edukacyjnych dla artystów/podmiotów działających w sektorze kultury, których efektem było pogłębienie ich umiejętności i zwiększenie szans na zatrudnienie.

– liczba przedsięwzięć edukacyjnych dla artystów/podmiotów działających w sektorze kultury, których efektem było pogłębienie ich umiejętności i zwiększenie szans na zatrudnienie.

W odniesieniu do celu, jakim jest propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie nowej publiczności w Europie i poza nią, o którym mowa w art. 5 lit. b):

W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 5 lit. b):

komponent Kultura:

program Kultura:

– liczba osób, do których dotarto bezpośrednio lub pośrednio dzięki projektom wspieranym przez program;

– liczba osób, do których dotarto dzięki projektom wspieranym przez program ramowy;

komponent MEDIA:

program MEDIA:

– liczba widzów, którzy obejrzeli filmy europejskie w Europie i na świecie (10 najważniejszych rynków pozaeuropejskich);

– liczba widzów w kinach w Unii, którzy obejrzeli krajowe i zagraniczne filmy europejskie i filmy europejskie na świecie (10 najważniejszych rynków pozaeuropejskich);

– odsetek europejskich dzieł audiowizualnych prezentowanych w kinach, telewizji i na platformach cyfrowych.

– odsetek europejskich dzieł audiowizualnych prezentowanych w kinach, telewizji i na platformach cyfrowych;

 

liczba europejskich gier cyfrowych wprowadzonych na popularne platformy gier (popularne konsole, platformy mobilne i platformy on-line).

W odniesieniu do celu, jakim jest wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, o którym mowa w art. 5 lit. c):

W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 5 lit. d):

– wolumen pożyczek udzielonych w ramach instrumentu finansowego;

– wolumen pożyczek udzielonych w ramach systemu poręczeń, sklasyfikowanych według państwa pochodzenia, wielkości oraz podsektorów MŚP i organizacji;

 

– wolumen pożyczek udzielonych przez pośredników finansowych, sklasyfikowanych według ich państwa pochodzenia;

– liczba i zasięg geograficzny instytucji finansowych zapewniających dostęp do finansowania dla sektora kultury i sektora kreatywnego;

– liczba i zasięg geograficzny pośredników finansowych;

– liczba beneficjentów końcowych korzystających z instrumentu finansowego oraz państwa i podsektory, z których pochodzą.

– liczba MŚP i organizacji korzystających z systemu poręczeń oraz państwa i podsektory, z których pochodzą;

 

– średnia stopa oprocentowania pożyczek, sklasyfikowanych według państwa pochodzenia, wielkości oraz podsektorów MŚP i organizacji;

 

– stan kapitału własnego beneficjentów końcowych instrumentu finansowego.

W odniesieniu do celu, jakim jest wspieranie transnarodowej współpracy politycznej, o którym mowa w art. 5 lit. d):

W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 5 lit. d):

– liczba państw członkowskich korzystających z rezultatów otwartej metody koordynacji (OMK) w procesie tworzenia swojej polityki krajowej i liczba nowych inicjatyw.

– liczba państw członkowskich korzystających z rezultatów otwartej metody koordynacji (OMK) w procesie tworzenia swojej polityki krajowej i liczba nowych inicjatyw;

 

– liczba i jakość wniosków obsłużonych w punktach kontaktowych dla programu Kultura i biurach programu MEDIA;

 

– jakość usług świadczonych przez punkty kontaktowe dla programu Kultura i biura programu MEDIA na rzecz koordynatorów potencjalnych projektów, oceniana przez niezależne i zewnętrzne biuro eksperckie.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W celu zapewnienia optymalnego monitorowania i oceny programu ramowego, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17b, dostosowując jakościowe i ilościowe wskaźniki efektywności określone w ust. 1.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wyniki procesu monitorowania i oceny wykorzystuje się podczas realizacji programu.

skreślony

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ocena ma właściwy zakres i jest przeprowadzana na tyle wcześnie, aby mogła być wykorzystana w procesie decyzyjnym.

skreślone

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Oprócz regularnego monitorowania Komisja nie później niż do końca 2017 r. sporządza sprawozdanie z oceny zewnętrznej, aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu oraz jego europejską wartość dodaną w celu uzyskania decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia programu. W ocenie uwzględnia się kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bierze się w niej także pod uwagę wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

1b. Komisja zapewnia regularną, zewnętrzną i niezależną ocenę programu ramowego. Aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu ramowego, w ocenie uwzględnia się możliwość uproszczenia programu, jego wewnętrzną i zewnętrzną spójność oraz dalsze znaczenie jego celów. W odniesieniu do wskaźników, o których mowa w ust. 1, ocena obejmuje ocenę innych stosownych czynników, takich jak różnica pomiędzy średnią stopą oprocentowania pożyczek zapewnianych w ramach systemu poręczeń oraz średnią stopę oprocentowania pożyczek udostępnianych powszechnie MŚP na normalnych warunkach rynkowych. Wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady są również brane pod uwagę. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresowe sprawozdanie z oceny.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Bez uszczerbku dla wymogów określonych w ust. 1b, państwa członkowskie przekazują Komisji, nie później niż do dnia 30 września 2017 r., sprawozdanie z realizacji i oddziaływania programu ramowego na ich terytorium.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Ostateczna ocena programu ramowego jest przekazywana przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) Skutki w dłuższej perspektywie i zrównoważony charakter efektów programu powinny zostać ocenione przez Komisję pod kątem podjęcia decyzji o ewentualnym wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu kolejnego programu.

1e. Komisja ocenia skutki w dłuższej perspektywie i zrównoważony charakter efektów programu ramowego pod względem następnej generacji wieloletnich programów finansowych.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja i EFI zapewniają przekazywanie informacji dotyczących ich zadań biurom programu „Kreatywna Europa”, o których mowa w art. 8 b.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Sieć biur programu „Kreatywna Europa”, o której mowa w art. 8 lit. f), podaje do wiadomości i upowszechnia informacje o przyznanych środkach unijnych i uzyskanych rezultatach w ich państwach.

2. Sieć biur programu „Kreatywna Europa” podaje do wiadomości i upowszechnia informacje o przyznanych środkach unijnych i uzyskanych rezultatach w odnośnych państwach uczestniczących.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostęp do programu

Dostęp do programu ramowego

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy dotyczące państw niebędących państwami członkowskimi UE i organizacji międzynarodowych

Przepisy dotyczące państw uczestniczących

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program służy promowaniu różnorodności kulturowej na poziomie międzynarodowym, zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.

1. Program ramowy służy promowaniu różnorodności kulturowej na poziomie międzynarodowym, zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uczestnictwo w komponentach jest otwarte dla następujących państw, pod warunkiem że spełniono warunki, w tym w przypadku komponentu MEDIA – warunki zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, oraz wpłacono dodatkowe środki:

2. Uczestnictwo w programie ramowym jest otwarte dla państw, o których mowa w ust. 2a, pod warunkiem, że państwa te:

 

– podpisały i ratyfikowały Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.;

 

– w odniesieniu do programu MEDIA, spełniły warunki ustanowione w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych;

 

wpłaciły dodatkowe środki.

 

2a. Zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 2, program ramowy jest otwarty, z wyjątkiem środków wymienionych w art. 7, dla następujących państw:

 

(a) państw członkowskich;

(a) państw przystępujących i kandydujących do Unii oraz potencjalnych kandydatów korzystających ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi, decyzjami rady stowarzyszenia lub podobnymi umowami ustanawiającymi ogólne zasady i warunki ich uczestnictwa w programach unijnych;

(b) państw przystępujących i kandydujących do Unii oraz potencjalnych państw kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi umowami ramowymi, decyzjami rady stowarzyszenia lub podobnymi umowami ustanawiającymi ogólne zasady i warunki ich uczestnictwa w programach unijnych;

(b) państw EFTA będących członkami EOG, zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG;

(c) państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG;

(c) Konfederacji Szwajcarskiej, na podstawie umowy dwustronnej, która zostanie zawarta z tym państwem;

(d) Konfederacji Szwajcarskiej, na podstawie umowy dwustronnej, która zostanie zawarta z tym państwem;

(d) państw z obszaru objętego europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi państwami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach Unii Europejskiej.

(e) państw z obszaru objętego europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi państwami stosownie do umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach unijnych.

 

2b. Państwa, o których mowa w ust. 2 a lit. a), c) i d), uczestniczą w systemie poręczeń zgodnie z art. 7.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Program jest otwarty dla dwustronnych lub wielostronnych działań w ramach współpracy, ukierunkowanych na wybrane państwa lub regiony w oparciu o dodatkowe środki.

3. Program ramowy jest otwarty dla dwustronnych lub wielostronnych działań w ramach współpracy, ukierunkowanych na wybrane państwa lub regiony w oparciu o dodatkowe środki.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Program umożliwia współpracę i wspólne działania z państwami, które nie biorą w nim udziału, i z organizacjami międzynarodowymi działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, takimi jak UNESCO, Rada Europy, OECD, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w oparciu o wspólnie wniesiony wkład na realizację celów programu.

4. Program ramowy umożliwia współpracę i wspólne działania z państwami, które nie biorą w nim udziału, i z organizacjami międzynarodowymi działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, takimi jak UNESCO, Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w oparciu o wspólnie wniesiony wkład na realizację celów programu ramowego.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

skreślony

Realizacja programu

 

W celu realizacji programu, w drodze aktów wykonawczych, Komisja przyjmuje roczne programy prac zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Roczne programy prac określają cele, spodziewane wyniki, metodę realizacji oraz całkowitą kwotę planu finansowania. Obejmują one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji programy zawierają również priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny wskaźnik współfinansowania.

 

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Roczne programy prac

 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 17b ustalającym roczne programy prac.

 

2. Roczne programy prac określają w szczególności realizowane cele, spodziewane wyniki, metodę realizacji oraz całkowitą kwotę planu finansowania.

 

3. Roczne programy prac obejmują także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji programy zawierają również priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny wskaźnik współfinansowania.

 

4. W odniesieniu do systemu poręczeń roczny program prac zawiera kryteria kwalifikowalności i wyboru dotyczące pośredników finansowych, kryteria wykluczenia związane z przedmiotem projektów przedłożonych uczestniczącym pośrednikom finansowym, roczny przydział środków dla EFI, a także kryteria kwalifikowalności, wyboru i udzielenia zamówienia dotyczące podmiotów świadczących usługi w zakresie budowania potencjału.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17b

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 17a ust. 1, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i na czas trwania programu ramowego.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) i art. 17a ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w przedmiotowej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a) i art. 17a ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia o tym akcie lub gdy przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin ten wydłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Programu „Kreatywna Europa”. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

skreślony

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odniesień do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

skreślony

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 1 wynosi 1 801 000 000 EUR.

1. W rozumieniu pkt. [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia …/… między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym, główna kwota odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej, jeśli chodzi o pulę środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 1, wynosi 1 801 000 000 EUR.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podział środków budżetowych pomiędzy programy MEDIA i Kultura oraz komponent międzysektorowy, o którym mowa w art. 6, przedstawia się następująco:

 

– co najmniej 55% dla programu MEDIA;

 

– co najmniej 30% dla programu Kultura;

 

– maksymalnie 15% dla komponentu międzysektorowego, z czego co najmniej 4% przydzielonych na działania w zakresie współpracy transnarodowej wymienione w art. 8 oraz na sieć biur programu „Kreatywna Europa”, o której mowa w art. 8b.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1b. Władza budżetowa zatwierdza dostępne roczne środki bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 i Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansami.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej w rocznej procedurze budżetowej.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Środki finansowe, które pozostają nieprzydzielone w ramach komponentu międzysektorowego na działania przewidziane w art. 7, są rozdzielane między programy Kultura i MEDIA.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki finansowe przyznane na realizację programu można również wykorzystać do pokrycia wydatków związanych z pracami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które dotyczą bezpośrednio zarządzania programem i osiągania jego celów, są to w szczególności wydatki poniesione z tytułu badań, spotkań ekspertów, działań informacyjnych i komunikacyjnych, obejmujących między innymi komunikację instytucjonalną priorytetów politycznych Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z sieciami informatycznymi służącymi wymianie i przetwarzaniu informacji, wraz z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w związku z zarządzaniem programem.

2. Środki finansowe przyznane na realizację programu ramowego można również wykorzystać do pokrycia wydatków związanych z pracami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, które dotyczą bezpośrednio zarządzania programem ramowym i osiągania jego celów; są to w szczególności wydatki poniesione z tytułu badań, spotkań ekspertów, działań informacyjnych i komunikacyjnych, obejmujących między innymi komunikację instytucjonalną priorytetów politycznych Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z sieciami informatycznymi służącymi wymianie i przetwarzaniu informacji, wraz z wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną poniesionymi przez Komisję w związku z zarządzaniem programem ramowym. Takie środki zostają jasno określone i przedstawione.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują środki od Unii. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z takiego finansowania, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu określenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne bezprawne działania, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują środki od Unii. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych korzystających bezpośrednio lub pośrednio z takiego finansowania uzyskanego w ramach programu ramowego, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu określenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne bezprawne działania, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

USTALENIA W SPRAWIE WDRAŻANIA INSTRUMENTU NA RZECZ SEKTORA KULTURY I SEKTORA KREATYWNEGO

SYSTEM PORĘCZEŃ DLA SEKTORA KULTURY I SEKTORA KREATYWNEGO

 

(1) System poręczeń jest samodzielnym instrumentem dłużnym zapewniającym gwarancje, wiedzę techniczną i potencjał, umożliwiające ocenę i pokrywanie ryzyka oraz, potencjalnie, przyznawanie ulg w kapitale na realizację projektów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez możliwości zwiększania potencjału pośredników finansowych.

 

(1a) Ze środków budżetowych pokrywa się wszystkie koszty systemu poręczeń, między innymi zobowiązania płatnicze wobec pośredników finansowych, takie jak straty wynikające z gwarancji, opłaty dla EFI za zarządzanie środkami Unii oraz wszystkie inne kwalifikowalne koszty lub wydatki.

 

(1b) Docelowy wolumen gwarancji finansowych udzielonych w ramach systemu poręczeń na 2020 r. opiewa na pożyczki o wartości 1 mld EUR.

Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe zapewnione w ten sposób jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

 

1. Zadania

 

W ramach instrumentu na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego realizowane są następujące zadania:

(1c) System poręczeń zapewnia:

(a) udzielanie gwarancji odpowiednim pośrednikom finansowym z każdego państwa uczestniczącego w programie „Kreatywna Europa”;

(a) gwarancje dla odpowiednich pośredników finansowych z jednego z państw, o których mowa w art. 16 ust. 2a lit. a), c) i d);

(b) zapewnianie pośrednikom finansowym dodatkowej wiedzy i pomocy w nabywaniu zdolności do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

(b) pośrednikom finansowym dodatkową wiedzę i pomoc w nabywaniu zdolności do oceny ryzyka związanego z działalnością MŚP i organizacji oraz ich projektami w dziedzinie kultury i kreatywności.

2. Wybór pośredników

(2) Wybór pośredników finansowych

Wyboru pośredników dokonuje się zgodnie z najlepszą praktyką rynkową z uwzględnieniem wpływu na:

Wyboru pośredników finansowych dokonuje EFI zgodnie z najlepszą praktyką rynkową, z uwzględnieniem trudności w ocenianiu ryzyka w projektach kulturalnych i kreatywnych, a także uwzględniając szczegółowe cele, o których mowa w art. 7.

 

Pierwszeństwo mają pośrednicy finansowi, którzy posiadają istotne doświadczenie w finansowaniu MŚP działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

 

Kryteria wyboru obejmują w szczególności:

– wielkość finansowania dłużnego, udostępnianego podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym lub

– wielkość finansowania dłużnego, udostępnionego jak dotąd MŚP i organizacjom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

 

– wielkość finansowania dłużnego zarezerwowanego celem udostępnienia MŚP i organizacjom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

– dostęp podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym do finansowania lub

 

– ryzyko podejmowane przez pośrednika w związku z finansowaniem podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

 

 

– politykę zarządzania ryzykiem w zakresie udzielania pożyczek, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w dziedzinie kultury i kreatywności;

 

– zdolność do stworzenia zdywersyfikowanego portfela pożyczek i zaproponowania planu marketingowego i promocyjnego MŚP we wszystkich regionach i podsektorach.

3. Czas działania instrumentu na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego

(3) Czas działania systemu poręczeń

Poszczególne gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania do terminu ich wymagalności wynoszącego do 10 lat.

Poszczególne gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania do terminu ich wymagalności wynoszącego do 10 lat.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia XX/2012 [rozporządzenie finansowe] dochody i płatności wygenerowane przez gwarancje przydziela się do instrumentu finansowego. W przypadku instrumentów finansowych ustanowionych już w poprzednich wieloletnich ramach finansowych dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w poprzednim okresie przydziela się do instrumentu finansowego w bieżącym okresie.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. h) rozporządzenia XX/2012 [rozporządzenie finansowe] dochody i płatności wygenerowane przez gwarancje przydziela się do systemu poręczeń na okres nieprzekraczający okresu zobowiązania plus 10 lat. W przypadku funduszu gwarancyjnego produkcji programu MEDIA, płatności wygenerowane w ramach jego transakcji zainicjowanych w okresie poprzedzającym okres objęty programem ramowym przydziela się do systemu poręczeń w bieżącym okresie.

4. Budowanie potencjału

(4) Budowanie potencjału

Budowanie potencjału w ramach instrumentu na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego polega zasadniczo na świadczeniu usług eksperckich na rzecz pośredników finansowych, którzy podpiszą umowy w ramach instrumentu na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, w celu zapewniania każdemu z nich dodatkowej wiedzy i pomocy w nabywaniu zdolności do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Ponadto podmioty te mogą skorzystać na takich działaniach na rzecz budowania potencjału poprzez rozwijanie odpowiednich umiejętności w zakresie opracowywania planów operacyjnych i przygotowywania precyzyjnych informacji o swoich projektach, które pomogą pośrednikowi finansowemu ocenić w sposób efektywny projekty w dziedzinie kultury i kreatywności.

Budowanie potencjału w ramach systemu poręczeń polega na zapewnianiu pośrednikom finansowym wiedzy fachowej w celu zwiększania zrozumienia przez nich sektora kultury i sektora kreatywnego − w odniesieniu do niematerialnego charakteru aktywów zabezpieczających, wielkości rynku pozbawionego masy krytycznej oraz prototypowego charakteru produktów i usług − oraz zapewnienia każdemu pośrednikowi finansowemu dodatkowej wiedzy fachowej przy tworzeniu portfeli i ocenie ryzyka związanego z projektami w dziedzinie kultury i kreatywności.

 

Środki przeznaczone na budowanie potencjału są ograniczone do [10%] budżetu systemu poręczeń.

 

EFI wybiera podmioty świadczące usługi w zakresie budowania potencjału w imieniu systemu poręczeń i pod nadzorem Komisji, w ramach publicznej i otwartej procedury przetargowej, w oparciu o kryteria takie jak: doświadczenie w finansowaniu sektora kultury i sektora kreatywnego, kompetencje, zasięg geograficzny, zdolność do realizacji zadań oraz znajomość rynku.

5. Budżet

 

Ze środków budżetowych pokrywa się wszystkie koszty instrumentu, między innymi zobowiązania płatnicze wobec pośredników finansowych, takie jak straty wynikające z gwarancji, opłaty dla EFI za zarządzanie środkami Unii oraz wszystkie inne kwalifikowalne koszty lub wydatki.

 

6. Promocja i zwiększanie świadomości

(5) Promocja i zwiększanie świadomości

Każdy pośrednik zapewnia w odpowiednim zakresie promocję i przejrzystość wsparcia udzielanego przez Unię, między innymi stosowne informacje na temat możliwości finansowych dostępnych w ramach programu.

Każdy pośrednik zapewnia w odpowiednim zakresie promocję i przejrzystość wsparcia udzielanego w ramach systemu poręczeń, między innymi stosowne informacje na temat możliwości finansowych dostępnych w ramach systemu poręczeń.

Należy zapewniać beneficjentom końcowym odpowiednie informacje o dostępnych możliwościach finansowania.

Należy zapewniać beneficjentom końcowym odpowiednie informacje o dostępnych możliwościach finansowania.

 

(6) Rodzaje pożyczek

 

Rodzaje pożyczek wchodzące w zakres systemu poręczeń obejmują w szczególności pożyczki w odniesieniu do:

 

– inwestycji w aktywa materialne i niematerialne;

 

– przenoszenia własności przedsiębiorstw;

 

– kapitału obrotowego (jak np. finansowanie przejściowe, środki służące zniwelowaniu luki kapitałowej, zachęty podatkowe, przepływ gotówki, linie kredytowe itd.).

 

Kapitał obrotowy może zawierać odnośne krótkoterminowe kredyty finansowane przez bank, dzięki którym możliwe jest zabezpieczenie środków finansowych producentów.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

Znak graficzny programu MEDIA

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy) – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka Parlamentu

1. Ustala się znak graficzny programu MEDIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • [1]  Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 35.
  • [2]  Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 156.
  • [3]  Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sprawozdawczyni uważa, że ochrona i wspieranie kreatywności i kultury jest konieczne dla wzmocnienia korzeni i przyszłości europejskiej jedności w różnorodności z jej pluralizmem, demokracją, pokojowym współżyciem, a także dla wzmocnienia jej modelu społecznego, innowacji, integracji społecznej, trwałego rozwoju, dialogu międzykulturowego oraz otwartości na kraje trzecie.

W perspektywie tego, UE chroni i wspiera materialne i niematerialne dziedzictwo i zapewnia, że we wszystkich strategiach politycznych uwzględniany jest wymiar kulturowy.

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę ze starań Komisji na rzecz odblokowania pełnego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego pod względem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, a także pod względem ochrony i wspierania europejskiej różnorodności kulturowej i językowej.

W dzisiejszych czasach wkład sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz europejskiego PKB stanowi 2,6%, z tendencją wzrostową, co jest niezwykłe w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, ponadto sektory te zapewniają 5 mln miejsc pracy.

Szczególną uwagę poświęcono spójności i komplementarności proponowanego programu z innymi strategiami politycznymi i działaniami Unii (szczególnie w dziedzinie edukacji, spójności, badań naukowych, przedsiębiorczości).

1. Struktura programu (artykuły 1 − 6)

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje podejmowaną przez Komisję próbę budowania mostów pomiędzy sektorem kultury i sektorem audiowizualnym za pomocą utworzenia komponentu międzysektorowego, który pomoże im uporać się z obecnymi globalnymi wyzwaniami: rozdrobnieniem europejskiego rynku w wyniku różnorodności językowej i kulturowej, potrzebą dostosowania się do globalizacji i przejścia na technologię cyfrową, brakiem porównywalnych danych oraz trudnościami MŚP działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w dostępie do kredytów, co wymaga działań na szczeblu Unii.

Sprawozdawczyni proponuje jednak, by uwzględnić szczególny charakter każdego sektora, a także ich specyfikę i konkretne potrzeby. Proponowany program „Kreatywna Europa” powinien dlatego zostać ustanowiony jako program ramowy (popr. 27 i 28) składający się z dwóch niezależnych programów, tj. programu Kultura i programu MEDIA oraz jednego komponentu międzysektorowego, a każdy z tych programów powinien posiadać swe własne szczegółowe cele, priorytety i kryteria oceny.

2. Definicje i cele (artykuły 2 − 5)

Sprawozdawczyni proponuje dokonać wyjaśnienia definicji sektora kultury i sektora kreatywnego (popr. 30), podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym (popr. 31) oraz MŚP (popr. 32).

W odniesieniu do celów ogólnych (artykuł 4) oraz celów szczegółowych (artykuł 5) sprawozdawczyni proponuje dodać ochronę i uwydatnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego (popr. 7 i popr. 39) jako celu ogólnego, a wspieranie artystycznej i twórczej ekspresji za pomocą mobilności, obiegu i partnerstwa, a także wspieranie podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a zwłaszcza kobiet (popr. 44) oraz zwiększenie dostępu do kultury dla obywateli (popr. 46), jako celów szczegółowych.

3. Komponent międzysektorowy (rozdział II)

a. System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego (artykuł 7 i załącznik I)

Sprawozdawczyni proponuje sprecyzować funkcjonowanie systemu poręczeń w art. 7 (popraw. 56 − 61) oraz w załączniku I (popr. 175 − 195). Sprawozdawczyni proponuje w szczególności, aby jedynie MŚP i organizacje mające siedzibę w państwach członkowskich mogły korzystać z tego systemu (popr. 57).

Mając na uwadze brak szczegółowych i jasnych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu poręczeń, sprawozdawczyni proponuje również, by sprecyzować przepisy dotyczące kryteriów wyboru i mechanizmów kontroli (popr. 180 − 187).

Ponadto postuluje ona zrównoważony wybór projektów w portfelach (popr. 144 − 158, popr. 187) i proponuje, by środki finansowe, które pozostają nieprzydzielone na działania w ramach postanowień art. 7 były rozdzielane między programy Kultura i Media (popr. 174).

b. Transnarodowa współpraca polityczna (artykuł 8)

Sprawozdawczyni proponuje rozszerzyć niektóre konkretne punkty dotyczące działań w zakresie współpracy transnarodowej, takie jak wspieranie platform cyfrowych, bardziej ustrukturyzowane tworzenie sieci, lepsza współpraca podmiotów także z uniwersytetami i instytucjami związanymi z kulturą w dziedzinie umiejętności korzystania z kultury, mediów i umiejętności cyfrowych oraz edukacji filmowej (popr. 68). Sprawozdawczyni proponuje również konkretne wsparcie dla szkolenia pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego w celu podniesienia ich kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych (popr. 69).

Sprawozdawczyni zauważa, że należy zająć się brakiem porównywalnych danych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, i proponuje przeprowadzenie analizy wykonalności w celu zbadania możliwości gromadzenia i analizowania danych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, innych niż sektor audiowizualny (popr. 66).

Sprawozdawczyni uważa, że Europejskie Obserwatorium Audiowizualne powinno kontynuować zbieranie danych jedynie w sektorze audiowizualnym (popr. 65) i proponuje sprecyzować udział Unii w Obserwatorium poprzez dodanie nowego artykułu 12a (popr. 121).

c. Sieć biur programu „Kreatywna Europa”

Sprawozdawczyni proponuje poruszyć tę kwestię w oddzielnym artykule i sugeruje, mając na uwadze zasadę pomocniczości, by państwa członkowskie mogły swobodnie decydować o tym, jak zorganizowane będą ich biura (popr. 70 − 77), jednocześnie wzmacniając ich rolę i kompetencje. Komisja również wspiera sieć biur programu „Kreatywna Europa” (popr. 71).

4. Program Kultura (rozdział III)

Położono większy nacisk na wielorakie pozytywne skutki lepszego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz podmiotów na korzyść szerszej publiczności, w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i grup zbyt słabo reprezentowanych (popr. 44).

Sprawozdawczyni uważa, że program Kultura powinien być otwarty dla dzieł audiowizualnych tylko, jeżeli wspomagają one jego cele (popr. 53) i podkreśla, że program Kultura powinien wspierać szczególnie projekty niekomercyjne (popr. 96).

Sprawozdawczyni porusza również inne kwestie, jak np. partnerstwa w zakresie pracy twórczej i aktywne uczestnictwo (popr. 81), festiwale (popr. 84), platformy cyfrowe na rzecz wymiany kulturalnej i obieg dzieł kultury i pracy twórczej (popr. 87), wspieranie mobilności i szkolenia artystów (popr. 92) oraz wspieranie tłumaczeń, w szczególności literatury, napisów i opisu dźwiękowego dzieł kultury i pracy twórczej podczas występów na żywo i wystaw.

5. Program MEDIA (rozdział IV)

W chwili obecnej 38% z 30 000 europejskich kin wciąż funkcjonuje w oparciu o celuloid (źródło: Mediasalles), a koprodukcje są trzy razy częściej dystrybuowane zagranicą w porównaniu z produkcjami krajowymi (źródło: Eurimages).

Pożądane jest nabywanie i ulepszanie technologii cyfrowych dla kin, a także środki mające na celu tworzenie systemów wspierania dystrybucji zagranicznych filmów europejskich poprzez dystrybucję kinową i na wszystkich innych platformach − zwłaszcza dystrybucja satelitarna oraz działania na rzecz sprzedaży ma rynkach międzynarodowych − w tym koprodukcje kinowe i telewizyjne (popr. 101).

Wspierane jest również tworzenie napisów, dubbing i opis dźwiękowy dzieł audiowizualnych (popr. 110). Należy również zapewnić wsparcie na rzecz utworzenia europejskich platform cyfrowych (popr. 114).

Poruszone zostały również takie kwestie jak nabywanie umiejętności (popr. 109) oraz pozyskiwanie publiczności (popr. 100), aktywne uczestnictwo i partnerstwa w zakresie pracy twórczej (popr. 118), promowanie filmów i umiejętności korzystania z mediów oraz współpraca pomiędzy podmiotami i uniwersytetami lub instytucjami związanymi z kulturą (popr. 119).

7. Wyniki i ich upowszechnianie (rozdział V)

Sprawozdawczyni proponuje, by zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe, określone dla każdego programu, były wykorzystywane do monitorowania programu ramowego (popr. 129) oraz by je sprecyzować (popr. 30 − 152).

8. Dostęp do programu ramowego (artykuł 16)

Sprawozdawczyni proponuje, by program MEDIA był otwarty dla takiej samej liczby państw, jak program Kultura, poprzez złagodzenie warunków uczestnictwa (popr. 160).

9. Znaki graficzne i dostrzegalność (artykuł 6a nowy)

Sprawozdawczyni z niepokojem zauważa, że połączenie programów Kultura i MEDIA może osłabić ich dostrzegalność, w szczególności programu MEDIA, który obecnie jest powszechnie rozpoznawany.

Z tego względu sprawozdawczyni proponuje zachowanie istniejących znaków graficznych programów MEDIA i Kultura (popr. 54, popr. 197 i popr. 198). Dodatkowo, w celu zapewnienia dostrzegalności programu ramowego „Kreatywna Europa”, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie dla niego identyfikacji wizualnej, w tym stworzenie konkretnego emblematu.

10. Roczny program prac i akty delegowane (artykuł 17a nowy)

Mając na uwadze, że wniosek sformułowany został w sposób otwarty i dość ogólny, sprawozdawczyni uważa, że zaproponowane przepisy wykonawcze nie gwarantują ustawodawcom dostatecznej kontroli i monitorowania procesu wykonania.

Sugestia Komisji o stosowaniu procedury doradczej w odniesieniu do realizacji programu, określona w art. 4 rozporządzenia 182/2011/UE, nie jest odpowiednia, ponieważ na mocy tej procedury Parlament nie będzie w stanie sprawować kontroli nad tym, w jaki sposób Komisja realizuje program, tj. nie będzie dysponował informacjami ani posiadał prawa kontroli rocznego programu prac, który określa szczegółowo realizowane cele, spodziewane wyniki, metodę realizacji, całkowitą kwotę planu finansowania, opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie w odniesieniu do dotacji, priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny wskaźnik współfinansowania.

Te elementy, zgodnie z postanowieniami art. 290 TFUE, uzupełniają elementy inne niż istotne aktu podstawowego, i w tym przypadku powinny być one włączone do aktu podstawowego lub przyjęte w drodze aktów delegowanych.

Dlatego też sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie aktów delegowanych (popr. 24, popr. 166, popr. 167) oraz skreślenie tym samym wszystkich przepisów dotyczących aktów wykonawczych (popr. 23, popr. 165, popr. 168, popr. 169, popr. 170).

11. Budżet (artykuł 18)

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany budżet w wysokości 1 801 000 000 EUR, co stanowi rzeczywisty wzrost o 37% ponad połączone budżety bieżących programów MEDIA, MEDIA Mundus oraz Kultura 2007.

Jednak zakres programu ramowego jest większy niż uprzednio, wraz z włączeniem sektora kultury i sektora kreatywnego, wzrostem liczby beneficjentów i państw uczestniczących oraz liczby działań do zrealizowania.

Sprawozdawczyni proponuje dokonanie podzielenia budżetu na te dwa programy oraz komponent międzysektorowy (popr. 172) i zaleca maksymalny wskaźnik współfinansowania (popr. 173).

OPINIA Komisji Budżetowej (16.11.2012)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Matera

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Nakreślając kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) na okres 2014-2020 Komisja doszła do wniosku, że wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego powinno pozostać ważnym elementem kolejnego pakietu finansowego, i przedstawiła wniosek dotyczący jednego programu ramowego „Kreatywna Europa”, w którym ujęła obecnie istniejące programy: Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus, oraz uwzględniła nowy instrument finansowy mający na celu poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. (2010/2156) sektory te stanowią kamienie węgielne programu Europa 2020 oraz kolejnych WRF.

Sektor kultury i sektor kreatywny obejmują w szczególności - choć nie ograniczają się do nich - takie dziedziny jak: architekturę i wzornictwo, sztuki plastyczne i rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny i multimedialny, wydawnictwa książkowe i prasowe, dziedzictwo kulturowe i archiwa, biblioteki, muzykę, sztuki performatywne, gry wideo i sztukę wizualną. Branże te walnie przyczyniają się do zatrudnienia i wzrostu w Europie, wnosząc w 2008 r. 4,5% do łącznego europejskiego PKB i odpowiadając za 3,8% siły roboczej (8,5 miliona miejsc pracy). Oprócz bezpośredniego wkładu w PKB sektory te przyczyniają się do efektu rozlania w innych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, czy też zasilania treścią technologii informacyjno-komunikacyjnych. W szerszym ujęciu kreatywność będzie odgrywać ważną rolę we współczesnej edukacji i przyczyniać się do realizacji celów strategii Europa 2020. Będzie w sposób stymulujący oddziaływać na innowacyjność, przedsiębiorczość, jak również na inteligentny i zrównoważony rozwój, a także przyczyniać się do włączenia społecznego.

Budżet

W porównaniu do budżetu obecnych WRF, który opiewa na 1,17 mld EUR i przeznaczony jest na trzy programy - Kultura (EUR 400 mln EUR), MEDIA (755 mln EUR) i MEDIA Mundus (15 mln EUR), wysokość proponowanego budżetu dla ram „Kreatywnej Europy” w kolejnych WRF wynosi 1,8 mld EUR i zostanie on podciągnięty pod jeden dział. Oczekuje się, że nowy program obejmie trzy komponenty, o następującym rozdziale środków: 15 % dla komponentu międzysektorowego, 30 % dla komponentu Kultura, zaś 55 % dla komponentu MEDIA. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje podniesienie puli środków budżetowych na szczeblu unijnym przeznaczonych na sektor kultury i sektor kreatywny. Jednocześnie sprawozdawczyni podkreśla, że planowany procentowy rozdział środków powinien zostać ujęty w tekście wniosku ustawodawczego, a nie tylko w załączonej ocenie skutków finansowych regulacji. Podobnie, szczegółowy opis ustanowienia i wdrożenia nowego (finansowego) instrumentu wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego powinien być poparty tekstem legislacyjnym. Sprawozdawczyni zwraca poza tym uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie można jej uznać za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.

Cele

Cele ogólne programu są następujące: (i) ochrona i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz (ii) wzmacnianie konkurencyjności sektora, przez co przyczyni się on do realizacji strategii Europa 2020 i jej inicjatyw przewodnich. Szczegółowe cele programu są następujące:

· wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym, między innymi poprzez wzmacnianie stosunków i sieci między podmiotami działającymi w tych sektorach;

· propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie nowej publiczności w Europie i poza nią;

· wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego;

· wspieranie międzynarodowej polityki współpracy w celu pobudzania polityki rozwoju, innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Sprawozdawczyni uważa, że międzynarodowe aspekty sektora kultury i sektora kreatywnego nie są wystarczająco artykułowane, w związku z czym we wniosku Komisji przemilczano znaczące fragmenty programu MEDIA Mundus. Sprawozdawczyni zamierza na nowo wprowadzić do wniosku ustawodawczego kluczowe elementy globalnej współpracy.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

1a. Zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie można jej uznać za ostateczną dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

Uzasadnienie

Skoro negocjacje nad WRF wciąż trwają, wysokości kwot w tematycznych podstawach prawnych nie można uznać za ostateczne w myśl zasady, że nic nie jest postanowione, póki wszystko nie zostanie postanowione.

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

1b. Przypomina swą rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet podwyższenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady unijnej solidarności;

 

______________

 

1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie

Jeśli Rada ograniczy wysokości WRF, PE będzie wzywał do określenia „negatywnych priorytetów” pomimo ich udowodnionych wartości dodanych oraz nowych zadań, jakie Unia musi spełnić po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz propagowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych.

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych. Jednak spadek finansowania z krajowych źródeł. poważnie zahamował zdolność prowadzenia działalności przez twórców kultury w całej Europie. Z tego względu cele dotyczące zatrudnienia i do przemysłów kreatywnych nie zostaną osiągnięte, jeżeli nie podniesie się znacząco środków na rzecz mobilności i współdziałania w dziedzinie kultury w całej Europie i poza nią.

Uzasadnienie

Kryzys finansowy doprowadził do ograniczenia środków na poziomie krajowym przeznaczonych na sektory kultury i kreatywny; z tego względu finansowanie europejskie może częściowo zrównoważyć te straty.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać w pełni te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozwoju, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności w celu utrzymania konkurencyjności i rozwoju oraz w celu umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Unia we współpracy z państwami członkowskimi podejmuje konieczne kroki, aby zapewnić właściwą współpracę z państwami trzecimi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym (dawny program MEDIA Mundus), z wielostronnymi i regionalnymi instytucjami i jednostkami, w tym między innymi z europejskimi instytucjami finansowymi, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, funduszami i programami, prywatnymi fundacjami i darczyńcami spoza Unii;

Uzasadnienie

Skoro w obrębie nowych WRF program MEDIA Mundus został wcielony do wspólnych ram, nie powinny umknąć jego priorytety - współpraca międzynarodowa oraz promowanie europejskich produktów kultury za granicą.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) W niniejszym rozporządzeniu określono, na czas realizacji programu, całkowitą kwotę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia, w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/YY/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym, dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej.

(21) W niniejszym rozporządzeniu określono, na czas realizacji programu, orientacyjną kwotę finansową stanowiącą finansową kwotę odniesienia, w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/YY/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym, dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej.

Uzasadnienie

Poprawka służy dostosowaniu tego punktu preambuły do brzmienia art. 19 ust. 1.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Podczas realizacji programu należy brać pod uwagę specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego, a w szczególności dbać o maksymalne upraszczanie procedur administracyjnych i finansowych.

(23) Podczas realizacji programu należy brać pod uwagę specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego. Dostęp do programu powinny uzyskać w szczególności podmioty małej i średniej wielkości, a nie powinien się on ograniczać wyłącznie do dużych podmiotów. Program powinien wspierać nie tylko wieloletnie projekty, ale również przedsięwzięcia krótko- i średniookresowe. Powinno się w szczególności zadbać o maksymalne upraszczanie procedur administracyjnych i finansowych

Uzasadnienie

Ze względu na charakter sektorów kultury i kreatywnego, małe i średnie projekty i przedsięwzięcia nie powinny być wyłączone z zakresu tego projekt, gdyż one również przyczyniają się do kreatywności i różnorodności, mających podstawowe znaczenie dla pomyślności europejskiej kultury.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Należy przewidzieć przepisy dotyczące środków regulujących przejście od programów Kultura 2007, MEDIA 2007 i MEDIA Mundus do programu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu.

(29) Należy przewidzieć przepisy dotyczące środków regulujących przejście od programów Kultura 2007, MEDIA 2007 i MEDIA Mundus do programu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu. Jednak w fazie przejściowej, jak również na etapie działania nowego wspólnego programu, nie powinno się pomniejszać wartości pojedynczych zakresów zainteresowania i celów każdego z tych programów (Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus).

Uzasadnienie

Skoro w obrębie nowych WRF program MEDIA Mundus zostanie wcielony do wspólnych ram, nie powinny umknąć jego priorytety – współpraca międzynarodowa oraz promowanie europejskich produktów kultury za granicą.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instrument na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego

Instrument finansowy na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego

Uzasadnienie

Powinno się jednoznacznie podkreślić w tytule „finansowy” charakter nowego instrumentu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Priorytety są realizowane zgodnie z załącznikiem I.

2. Instrument finansowy jest instrumentem dłużnym zapewniającym gwarancje, wiedzę techniczna i potencjał, umożliwiające ocenę i pokrywanie ryzyka oraz, ewentualnie, przyznawanie ulg w kapitale na realizację projektów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez możliwości zwiększania potencjału pośredników finansowych.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Pośrednicy finansowi wybrani do udzielenia wsparcia spełniają warunki najlepszej praktyki rynkowej, biorąc pod uwagę trudności w ocenie ryzyka w odniesieniu do projektów branży twórczej, a przy ich wyborze uwzględnia się wielkość finansowanego długu udostępnionego podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, zdolność podmiotu sektora kultury i sektora kreatywnego do uzyskania finansowania, podejmowane ryzyko i dodatkowe finansowanie dostępne dla pośrednika finansowego umożliwiające wsparcie podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Poszczególne gwarancje mogą zabezpieczać zobowiązania do terminu ich wymagalności wynoszącego do 10 lat. Zgodnie z art. XX.X rozporządzenia (UE) XX/2012 [w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] dochody i zwroty generowane w ramach gwarancji ponownie przeznacza się na instrument finansowy. W przypadku instrumentów finansowych utworzonych już w poprzednich wieloletnich ramach finansowych dochody i płatności wygenerowane w ramach transakcji rozpoczętych w poprzednim okresie przeznacza się na instrument finansowy w bieżącym okresie.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Budowanie potencjału w ramach instrumentu finansowego polega zasadniczo na świadczeniu usług eksperckich pośrednikom finansowym, którzy podpiszą umowy w ramach instrumentu finansowego na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, w celu zapewniania każdemu z nich dodatkowej wiedzy i pomocy w nabywaniu zdolności do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Ponadto podmioty te korzystają z działań na rzecz budowania potencjału poprzez rozwijanie odpowiednich umiejętności w zakresie opracowywania planów operacyjnych i przygotowywania precyzyjnych informacji o swoich projektach, które mogą pomóc pośrednikowi finansowemu ocenić w sposób efektywny projekty w dziedzinie kultury i kreatywności.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d. Ze środków budżetowych pokrywa się wszystkie koszty instrumentu finansowego, między innymi zobowiązania płatnicze wobec pośredników finansowych, takie jak straty wynikające z gwarancji, opłaty dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego za zarządzanie środkami Unii oraz wszystkie inne kwalifikujące się koszty lub wydatki.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 –ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2e. Każdy pośrednik finansowy zapewnia w odpowiednim zakresie promocję i przejrzystość wsparcia udzielanego przez Unię, między innymi stosowne informacje na temat możliwości finansowych dostępnych w ramach programu. Należy zapewniać beneficjentom końcowym stosowne informacje o dostępnych możliwościach finansowania.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2f. Docelowy wolumen gwarancji finansowych udzielonych w ramach instrumentu finansowego na 2020 r. opiewa na pożyczki o wartości 1 mld EUR.

Uzasadnienie

Instrument finansowy powinien być wyczerpująco opisany nie tylko w załączniku czy w ocenie skutków finansowych regulacji, ale w głównej mierze w tekście legislacyjnym. Powinno się ustalić cel instrumentu w postaci wymiernego wskaźnika.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

da) poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego i dystrybucję dzieł europejskich poza Europę oraz zwiększenie popytu publiczności na kulturalnie zróżnicowane treści audiowizualne.

Uzasadnienie

W ramach wspierania międzynarodowego obiegu produktów europejskich mediów ważne jest promowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego i pobudzanie popytu na takie treści audiowizualne, które oparłyby się konkurencji Stanów Zjednoczonych i rosnącej konkurencji z Azji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 1 wynosi 1 801 000 000 EUR.

1. W rozumieniu pkt. [17] porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia …/… między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym główna kwota odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej jeśli chodzi o pulę środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 1 wynosi 1 801 000 000 EUR.

Uzasadnienie

Podział programu na trzy komponenty powinien zostać ujęty we wniosku ustawodawczym, aby zapewnić właściwe i odpowiednie finansowanie wszystkich priorytetów.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Władza budżetowa zatwierdza dostępne środki roczne bez uszczerbku dla postanowień rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 i Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/2012 między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.

Uzasadnienie

Poporawka ma na celu wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego jako władzy budżetowej w rocznej procedurze budżetowej.

PROCEDURA

Tytuł

Program „Kreatywna Europa”

Odsyłacze

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

30.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

30.11.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Barbara Matera

6.2.2012

Data przyjęcia

15.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (20.9.2012)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kinga Göncz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dzisiejszych czasach, gdy bezrobocie oraz konsekwencje społeczne kryzysu finansowego i środków oszczędnościowych nie mają precedensu, a także mogą spowodować głębokie i długoterminowe ubóstwo obywateli oraz ich marginalizację społeczną, musimy dołożyć starań, aby wnioski ustawodawcze naprawdę ułatwiały życie obywatelom, musimy również zagwarantować, by były dostępne dla wszystkich, niezależnie od narodowości, czy oraz pochodzenia społecznego.

W chwili obecnej w Unii Europejskiej jest 24,5 mln bezrobotnych, co stanowi 10,2% obywateli w wieku produkcyjnym, zaś nasza młodzież stoi wobec szokująco wysokiego poziomu bezrobocia wynoszącego ponad 22,4% (prawie 50% w niektórych państwach członkowskich)[1]. Dlatego też musimy dołożyć starań, aby zagwarantować możliwości i zapewnić pomoc tym sektorom, które wykazują potencjał wzrostu. W sektorze kultury i w sektorze kreatywnym tak zdecydowane możliwości wzrostu i rozwoju można łatwo dostrzec, jako że „w latach 2000-2007 zatrudnienie w tych sektorach wzrosło średnio o 3,5% rocznie, w porównaniu do 1% we wszystkich krajach UE27”[2]. W roku 2008 sektory te wytwarzały 4,5% całkowitego europejskiego PKB i zatrudniały ok. 3,8% siły roboczej, ponadto mają one również pozytywny, stymulujący wpływ na inne sektory, takie jak turystyka, informatyka, edukacja itp.

Program „Kreatywna Europa” (program) to kolejny program ramowy, który może w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju podmiotów działających w sektorze kreatywnym i w sektorze kultury, jednak tylko pod warunkiem, że będzie on dobrze skonstruowany oraz będzie odpowiadał potrzebom i wyzwaniom sektorów i podmiotów.

Niemniej jednak sektor kultury i sektor kreatywny są tak niejednolite i zróżnicowane jak cała UE. We wniosku Komisji Europejskiej wspomina się, że sektor kultury i sektor kreatywny UE są rozczłonkowane zarówno pod względem narodowym, jak i językowym, nie można jednak ignorować faktu, że istnieją jeszcze inne różnice dotyczące możliwości rozpoczęcia i utrzymania działalności przez podmioty. W niektórych państwach członkowskich o niższej wydajności produkcyjnej, ograniczonej sile nabywczej i ograniczonych zdolnościach sponsoringu sytuacja sektora kultury i sektora kreatywnego jest znacznie trudniejsza, dlatego też sprawozdawczyni sugeruje, aby w krajach tych podjęto specjalne działania w kierunku wspierania zdolności sektora kultury i sektora kreatywnego w zakresie dotarcia do klientów.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę są trudności, z jakimi borykają się podmioty należące do mniej uprzywilejowanych grup społecznych (takich jak osoby upośledzone, pochodzące z grup mniejszościowych itp.) w dostępie do programu i ogólnie do środków finansowych. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że należy chronić i wspierać prawa kulturalne tych osób.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden dodatkowy aspekt, tj. znaczenie mikroprzedsiębiorstw. Według danych Komisji Europejskiej 99% wszystkich przedsiębiorstw UE to MŚP, zaś 90% z nich to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w rzeczywistości średnio 5 osób). Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają 53% siły roboczej w Europie, dlatego też mają podstawowe znaczenie dla gospodarki. Odgrywają one również ważną rolę w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym, zatem kwestią podstawowej wagi jest zagwarantowanie, by program przynosił im korzyści.

Nie można także zaniedbywać młodych podmiotów gospodarczych, kwestią podstawowej wagi jest to, aby otrzymywały one możliwie jak największą pomoc oraz jak najwięcej bodźców do zakładania i prowadzenia swych przedsiębiorstw i organizacji oraz do wyprowadzania ich na rynek międzynarodowy.

Aby wzmocnić konkurencyjność sektora kultury i sektora kreatywnego z myślą o urzeczywistnieniu strategii „Europa 2020” program powinien wspierać je w zakresie prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej poprzez wyposażenie ich w umiejętności komunikacyjne i przedsiębiorcze, które są w tym względzie niezbędne, powinien on również wspierać dostępność szkoleń w dziedzinie zarządzania, biznesu i przedsiębiorczości, które byłyby specjalnie dostosowane do osób działających w tych sektorach, aby wzmocnić ich autonomię finansową, a także aby sprawić, by ich działalność miała charakter trwały i zrównoważony.

W celu zagwarantowania znaczniejszego rozwoju tych sektorów, należy zapewnić ogólną spójność i komplementarność programu z innymi znaczącymi źródłami unijnych środków finansowych, takimi jak EFS, Programem Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, EFRR itp.

Podobnie jak w przypadku innych programów, podstawowe znaczenie mają nadzór i ocena, dlatego też potrzebny jest zbiór solidnych wskaźników. Aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz sytuacji oraz zmian zachodzących w sektorach (wynikających z programu) potrzebne są nie tylko dane na temat ich udziału w zatrudnieniu i w PKB, ale także dane dotyczące zmian w sektorach pod względem zrównoważonego charakteru działań prowadzonych przez operujące w nich podmioty gospodarcze, a także dostępności programu dla podmiotów wywodzących się ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Ponadto jeżeli chodzi o realizację celu poprawy zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, należy poddać kontroli i ocenie nie tylko wielkość pożyczek udzielanych w ramach instrumentu finansowego, ale także liczbę beneficjentów funduszy z tego instrumentu pochodzących z krajów objętych Funduszem Spójności oraz należących do mniej uprzywilejowanych grup społecznych.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka       1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, biorąc w stosownych przypadkach pod uwagę warunki niezbędne dla konkurencyjności. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich zarówno na rzecz poszanowania i wspierania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, aby pomóc im przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez wstępne i ustawiczne kształcenie zawodowe.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W komunikacie dotyczącym „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata”, popartym przez Radę w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., zostały określone cele przyszłych działań Unii Europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele to: propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, propagowanie kultury jako katalizatora kreatywności na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz propagowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii.

(3) W komunikacie dotyczącym „Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata”, popartym przez Radę w rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r., zostały określone cele przyszłych działań Unii Europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Przyjęte w nim cele to: propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, mobilność specjalistów, ochrona praw kulturalnych osób należących do mniejszości i osób znajdujących się na marginesie społecznym oraz wspieranie tych praw, propagowanie kultury jako katalizatora kreatywności i integracji społecznej w ramach strategii „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz propagowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych Unii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której stroną jest Unia, ma na celu umacnianie współpracy międzynarodowej - między innymi poprzez zachęcanie do zawierania międzynarodowych umów o koprodukcji i współrozpowszechnianiu - oraz solidarności, a działania te mają służyć tworzeniu środków wyrazu kulturowego we wszystkich krajach.

(5) Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której stroną jest Unia, ma na celu umacnianie współpracy międzynarodowej - między innymi poprzez zachęcanie do zawierania międzynarodowych umów o koprodukcji i współrozpowszechnianiu - oraz solidarności, a działania te mają służyć tworzeniu środków wyrazu kulturowego we wszystkich krajach i przez wszystkich obywateli. W tym względzie konwencja mówi, że należy poświęcić uwagę różnym grupom społecznym, w tym członkom mniejszości.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Europejski sektor kultury i sektor kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie podziału wyznaczają aspekty narodowe i językowe. Z jednej strony ich rozdrobnienie jest wynikiem zróżnicowania kulturowego i wysokiej niezależności krajobrazu kulturowego, dzięki którym dopuszczone są do głosu różne tradycje kulturowe składające się na różnorodne dziedzictwo europejskie. Z drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi do sytuacji, w której transnarodowy obieg dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilność podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie do końca optymalne. Skutkuje to także nierównowagą geograficzną, a w konsekwencji ograniczeniem możliwości wyboru dla konsumentów.

(10) Europejski sektor kultury i sektor kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie podziału wyznaczają aspekty narodowe i językowe. Należy jednak wziąć również pod uwagę fakt istnienia sektora kultury i sektora kreatywnego na poziomie regionalnym, które nie zawsze pokrywają się z państwowymi i językowymi granicami państw członkowskich, jak również fragmentację sektora kultury i sektora kreatywnego pod względem możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców. Jeżeli chodzi o różnice krajowe, nie można nieuwzględnić faktu, że sytuacja sektora kultury i sektora kreatywnego jest znacznie trudniejsza w niektórych państwach członkowskich o mniejszej wydajności produkcji, bardziej ograniczonej sile nabywczej i zdolnościach sponsoringu; dlatego też należy podejmować szczególne wysiłki w celu wspierania potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego w zakresie dotarcia do klientów. Z jednej strony ich rozdrobnienie jest wynikiem zróżnicowania kulturowego i wysokiej niezależności krajobrazu kulturowego, dzięki którym dopuszczone są do głosu różne tradycje kulturowe składające się na różnorodne dziedzictwo europejskie. Z drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi do sytuacji, w której transnarodowy obieg dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilność podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie do końca optymalne. Skutkuje to także nierównowagą geograficzną i społeczną, a w konsekwencji ograniczeniem możliwości wyboru dla konsumentów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Zapewnia ona łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, a także umożliwia powstanie silnych więzi międzykulturowych. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych. Podmioty pochodzące z mniej uprzywilejowanych środowisk społecznych mają trudności ze spełnieniem nowych wymogów. Dlatego też należy zwrócić na nie w tym względzie szczególną uwagę.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozwoju, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla organizacji lub stowarzyszeń pozarządowych, małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozpoczęcia jej, rozwoju, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Koniecznie należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich działań realizowanych w ramach programu, komplementarność działań państw członkowskich i zgodność z art. 167 ust. 4 Traktatu oraz innymi działaniami Unii, w szczególności w dziedzinie edukacji, badań i innowacji, polityki przemysłowej i polityki spójności, turystyki i stosunków zewnętrznych.

(20) Koniecznie należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich działań realizowanych w ramach programu, komplementarność działań państw członkowskich i zgodność z art. 167 ust. 4 Traktatu oraz innymi działaniami Unii, w szczególności w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, badań i innowacji, polityki socjalnej, polityki przemysłowej i polityki spójności, turystyki i stosunków zewnętrznych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny wyników, procedury monitorowania i oceny programu powinny obejmować szczegółowe sprawozdania roczne zawierające odniesienia do konkretnych, wymiernych, osiągalnych, istotnych i ujętych w ramy czasowe celów i wskaźników określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(27) Zgodnie z zasadami przeprowadzania oceny wyników, procedury monitorowania i oceny programu powinny obejmować szczegółowe sprawozdania roczne zawierające odniesienia do jakościowych i ilościowych, wymiernych, osiągalnych, istotnych i ujętych w ramy czasowe celów i wskaźników ilościowych i jakościowych określonych w niniejszym rozporządzeniu. Sprawozdania roczne powinny zostać przekazane Parlamentowi Europejskiemu i w nim zaprezentowane.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a) Przy wprowadzaniu programu należy zapewnić wysoką jakość miejsc pracy tworzonych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, jako że zatrudnienie w tych sektorach ma często charakter niepewny lub niestabilny.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30b) Wdrożeniu programu winien towarzyszyć dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i sektora niekomercyjnego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) transnarodowemu charakterowi działań ich wpływowi, co stanowić będzie uzupełnienie programów krajowych, międzynarodowych i innych programów Unii;

a) transnarodowemu i międzykulturowemu charakterowi działań, ich wpływowi, co stanowić będzie uzupełnienie programów krajowych, międzynarodowych i innych programów Unii;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zapewnianiu bardziej wyrównanych szans w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez uwzględnianie sytuacji państw o niższej wydajności produkcyjnej lub państw bądź regionów o niewielkim obszarze geograficznym i językowym.

d) zapewnianiu bardziej wyrównanych szans w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez uwzględnianie sytuacji państw o niższej wydajności produkcyjnej lub państw bądź regionów o niewielkim obszarze geograficznym i językowym, a także podmiotów pochodzących z mniej uprzywilejowanych grup.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

b) wzmacnianie sektora kultury i sektora kreatywnego, ich konkurencyjności, a także aspektu integracji społecznej tych sektorów w celu umożliwienia im uczestnictwa w rozwoju społecznym i gospodarczym Europy i w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym;

a) wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym, między innymi poprzez zapewnienie podmiotom umiejętności w dziedzinie komunikacji i przedsiębiorczości niezbędnych w tym kontekście;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;

c) wzmacnianie zdolności i autonomii finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji oraz podmiotów publicznych, niehandlowych i pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk oraz wspieranie dostępności programów szkoleniowych w zakresie zarządzania, biznesu i przedsiębiorczości dostosowanych konkretnie do osób zatrudnionych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz poprzez rozbudowę aktualnych programów edukacyjnych, takich jak program uczenia się przez całe życie, Erasmus itp.;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytety realizowane w ramach instrumentu są następujące:

1. Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2003/361 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytety realizowane w ramach instrumentu są następujące:

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

a) ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

a) ułatwianie dostępu do finansowania mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodych podmiotów oraz podmiotów pochodzących z mniej uprzywilejowanych grup społecznych;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) transnarodowa wymiana doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych modeli biznesowych, partnerskie uczenie się i tworzenie sieci między podmiotami działającymi w sektorze kultury oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w zakresie rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego;

a) transnarodowa wymiana doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych modeli biznesowych, modeli integracji społecznej, programów szkoleniowych, partnerskie uczenie się i tworzenie sieci między podmiotami działającymi w sektorze kultury oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w zakresie rozwoju sektora kultury i sektora kreatywnego;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera f) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– promowanie programu „Kreatywna Europa” na poziomie krajowym;

– promowanie programu „Kreatywna Europa” na poziomie krajowym i regionalnym;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera f) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– stymulowanie współpracy transgranicznej między osobami zawodowo związanymi z kulturą, instytucjami, platformami i sieciami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

– stymulowanie mobilności i współpracy transgranicznej między osobami zawodowo związanymi z kulturą, instytucjami, platformami i sieciami działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) wspieranie działań kulturalnych i udziału artystów w działalności sprzyjającej integracji społecznej;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) wspieranie podmiotów działających w sektorze kultury w zakresie twórczości i eksperymentowania, bez względu na wielkość danego podmiotu;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) udzielanie wsparcia na rzecz wzmocnienia europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i międzynarodowych sieci w dziedzinie kultury w celu ułatwiania dostępu do nowych możliwości zawodowych.

c) udzielanie wsparcia na rzecz wzmocnienia europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i międzynarodowych sieci w dziedzinie kultury w celu ułatwiania dostępu do nowych możliwości zawodowych, do szkolenia zawodowego i mobilności tych podmiotów.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wspieranie obiegu dzieł literatury europejskiej;

b) wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł europejskich oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury.

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności i powszechnego dostępu do kultury jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) środki w zakresie współpracy skupiające podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania działań sektorowych lub międzysektorowych;

a) środki w zakresie współpracy skupiające podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw w celu podejmowania działań sektorowych lub międzysektorowych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na podmioty pochodzące z mniej uprzywilejowanych grup społecznych;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) działania podejmowane przez organizacje zapewniające europejską platformę promocyjną dla rozwoju pojawiających się talentów i służące pobudzaniu mobilności artystów i obiegu dzieł, przynoszące efekty o charakterze systemowym i znaczne korzyści skali;

c) działania podejmowane przez organizacje zapewniające europejską platformę promocyjną dla rozwoju pojawiających się talentów oraz ułatwiające mobilność artystów i obieg dzieł; artyści muszą mieć możliwość korzystania z przysługujących im praw w sposób skuteczny, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, prawa do zasiłku dla bezrobotnych i do emerytury, i to bez względu to, w jakim państwie UE pracują;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wspieranie podmiotów sektora audiowizualnego w tworzeniu europejskich dzieł audiowizualnych o większym potencjale kwalifikującym je do obiegu w Europie i poza nią;

b) wspieranie podmiotów sektora audiowizualnego w tworzeniu europejskich dzieł audiowizualnych o większym potencjale kwalifikującym je do obiegu w Europie i poza nią, ze zwróceniem szczególnej uwagi na podmioty pochodzące z mniej uprzywilejowanych grup społecznych;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ułatwianie dostępu do profesjonalnych imprez handlowych o profilu audiowizualnym oraz do specjalistycznych rynków audiowizualnych, jak i wspieranie wykorzystania narzędzi biznesowych on-line zarówno w Europie, jak i poza nią;

d) ułatwianie dostępu do profesjonalnych imprez handlowych o profilu audiowizualnym, do specjalistycznych rynków audiowizualnych i komercyjnych szkoleń audiowizualnych, jak i wspieranie wykorzystania narzędzi biznesowych on-line zarówno w Europie, jak i poza nią;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) wspieranie inicjatyw polegających na prezentacji i promowaniu różnorodnych europejskich dzieł audiowizualnych;

h) wspieranie inicjatyw polegających na prezentacji i promowaniu różnorodnych europejskich dzieł audiowizualnych, w tym ich różnorodności językowej, przez wspieranie tłumaczeń, dubbingu i napisów;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) wspieranie działań mających na celu poszerzanie wiedzy i zwiększanie zainteresowania publiczności;

i) wspieranie działań mających na celu poszerzanie wiedzy i zwiększanie zainteresowania publiczności, jeżeli chodzi o zróżnicowaną i złożoną naturę społeczeństw;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) propagowanie stosowania technologii wspierającej w ośrodkach kulturalnych i ośrodkach kształcenia w celu poprawy dostępu do kultury, kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, w szczególności takimi jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, badania i innowacje, przedsiębiorczość, turystyka, sprawiedliwości i rozwój;

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, w szczególności takimi jak: kultura, edukacja, zatrudnienie, sprawy socjalne, zdrowie, badania i innowacje, przemysł, przedsiębiorczość, handel, turystyka, sprawiedliwość i rozwój;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) innymi odpowiednimi źródłami finansowania UE w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programów w dziedzinie badań i innowacji, a także instrumentów finansowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programów współpracy zewnętrznej oraz instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W szczególności ważne będzie zapewnienie synergii na poziomie realizacji między programem a krajowymi i regionalnymi strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

b) innymi odpowiednimi źródłami finansowania UE w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznej (w szczególności Instrumentu Mikrofinansowego Progress), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programów w dziedzinie badań i innowacji, a także instrumentów finansowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programów współpracy zewnętrznej oraz instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W szczególności ważne będzie zapewnienie synergii na poziomie realizacji między programem a krajowymi i regionalnymi strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– zmiany w sektorach pod względem zrównoważonego charakteru działalności różnych podmiotów;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– zmiany w sektorach pod względem dostępu do programu podmiotów pochodzących z mniej uprzywilejowanych grup społecznych;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– umiędzynarodowienie podmiotów działających w sektorze kultury i liczba stworzonych partnerstw transnarodowych;

dywersyfikacja, umiędzynarodowienie i mobilność podmiotów działających w sektorze kultury i liczba stworzonych partnerstw transnarodowych;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit trzeci – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– liczba beneficjentów końcowych pochodzących z państw członkowskich o niskiej wydajności produkcyjnej, ograniczonej sile nabywczej oraz ograniczonych zdolnościach sponsoringu itp.;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit trzeci – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– liczba beneficjentów końcowych wywodzących się z mniej uprzywilejowanych grup społecznych korzystających z instrumentu finansowego.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Oprócz regularnego monitorowania Komisja nie później niż do końca 2017 r. sporządza sprawozdanie z oceny zewnętrznej, aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu oraz jego europejską wartość dodaną w celu uzyskania decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia programu. W ocenie uwzględnia się kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bierze się w niej także pod uwagę wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

a) Oprócz regularnego monitorowania Komisja nie później niż do końca 2017 r. sporządza sprawozdanie z oceny zewnętrznej, aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu oraz jego europejską wartość dodaną w celu uzyskania decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia programu. W ocenie uwzględnia się kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bierze się w niej także pod uwagę wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zewnętrzne sprawozdanie z oceny zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i w nim przedstawione.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe zapewnione w ten sposób jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe zapewnione w ten sposób jest przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

PROCEDURA

Tytuł

Program „Kreatywna Europa”

Odsyłacze

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

30.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kinga Göncz

15.12.2011

Rozpatrzenie w komisji

31.5.2012

10.7.2012

17.9.2012

 

Data przyjęcia

18.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (12.6.2012)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”
(COM(2011)0785 – C7‑0435/2011 – 2011/0370(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Silvia-Adriana Ţicău

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego

Sektor kreatywny i sektor kultury wnoszą istotny wkład w obszarze zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, generując 4,5% łącznego europejskiego PKB oraz zapewniając 3,8% siły roboczej. Sektory te przyczyniają się do rozwoju innych sektorów gospodarki, takich jak turystyka czy technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Poprzez pobudzanie innowacji, ducha przedsiębiorczości, poprzez inteligentny i trwały wzrost sektor kultury i sektor kreatywny przyczyniają się do integracji społecznej.

Wspólne wyzwania i trudności

Sektor kultury i sektor kreatywny muszą stawić czoła wspólnym wyzwaniom i trudnościom, takim jak rozdrobnienie rynku, globalizacja i digitalizacja, brak danych i brak inwestycji prywatnych. W szczególności MŚP oraz organizacje sektorów kreatywnego i kultury napotykają trudności w zakresie dostępu do finansowania. Trudności te są spowodowane w głównej mierze następującymi problemami:

· niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, na przykład prawa autorskiego,

· w przeciwieństwie do innych przedsięwzięć przemysłowych produkty tych sektorów nie są z reguły produkowane masowo i często mają unikatowy charakter, podczas gdy inwestycje muszą być podejmowane w perspektywie długoterminowej, jeżeli mają przynieść zyski,

· podmioty działające w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym często nie posiadają kompetencji handlowych niezbędnych do promowania swoich projektów wśród instytucji finansowych,

· instytucje finansowe nie znają wystarczająco tych sektorów i nie są skłonne inwestować w rozwój umiejętności niezbędnych do dokonania oceny związanego z nimi ryzyka,

· wiarygodne dane są często niewystarczające, co ogranicza możliwości MŚP z tych sektorów w zakresie pozyskiwania kredytów.

Opis programu „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” opiera się na założeniach programów Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus oraz stanowi ich kontynuację. Całkowity budżet przeznaczony na działania (2014-2020) wynosi 1 801 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 37% w porównaniu z aktualnym poziomem wydatków. Program „Kreatywna Europa” składa się z następujących komponentów: komponent międzysektorowy przeznaczony dla całego sektora kultury i sektora kreatywnego (15% budżetu programu), komponent Kultura, którego adresatem jest sektor kultury i sektor kreatywny (30% budżetu programu) oraz komponent MEDIA skierowany do sektora audiowizualnego (55% budżetu programu).

Komponent międzysektorowy oddaje do dyspozycji sektorów kreatywnego i kultury instrument ułatwiający MŚP i organizacjom tych sektorów dostęp do finansowania oraz służący poprawie zdolności instytucji finansowych do oceny projektów w dziedzinie kultury i kreatywności. Instrument ten będzie uzupełnieniem innych mechanizmów UE w ramach funduszy strukturalnych oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Zarówno priorytety, jak i środki wsparcia w ramach komponentów Kultura i MEDIA mają na celu budowanie potencjału sektorów kreatywnego i kultury w zakresie: promowania korzystania z technologii cyfrowych w celu dostosowania się do rozwoju rynku, dostosowania się do technologii cyfrowych, nowych modeli przedsiębiorczości i dystrybucji, wspierania transnarodowego marketingu i dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych.

W celu realizacji programu Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych roczne programy prac zgodnie z procedurą doradczą. Większością dotacji przyznanych w ramach programu „Kreatywna Europa” będzie zarządzać Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w formie zaproszeń do składania wniosków. Pomoc finansowa przyznawana w ramach programu nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów działań objętych wsparciem (chyba że w programie rocznym zawarto inne ustalenia). Komisja będzie zarządzała bezpośrednio pewnymi aspektami programu, takimi jak: przyznawanie nagród, współpraca z instytucjami międzynarodowymi, fundusze wspierające koprodukcję międzynarodową, a także finansowanie europejskich stolic kultury i znaku dziedzictwa europejskiego.

Komisja będzie regularnie monitorowała program „Kreatywna Europa” na podstawie wskaźników efektywności przedstawionych w art. 14, takich jak: udział obu sektorów w zatrudnieniu i w PKB, umiędzynarodowienie podmiotów działających w sektorze kultury i liczba stworzonych partnerstw transnarodowych, liczba widzów, którzy obejrzeli filmy europejskie w Europie i na całym świecie, odsetek europejskich dzieł audiowizualnych prezentowanych w kinach, telewizji i na platformach cyfrowych, wolumen pożyczek udzielonych w ramach instrumentu finansowego.

Stanowisko sprawozdawczyni

W drodze przedstawionych poprawek sprawozdawczyni komisji ITRE popiera wprowadzenie do programu nowych szczegółowych celów, które wzmacniają jego komponenty w obliczu konieczności dostosowania się sektora kreatywnego i sektora kultury do globalizacji i digitalizacji. Zmiany dotyczą w szczególności dostępu on-line do treści kulturalnych, poprawy sposobu zarządzania materiałem w formacie cyfrowym i jego przechowywania, zachęcania partnerów z instytucji zajmujących się kulturą i z sektora prywatnego do znalezienia nowych sposobów finansowania treści kulturalnych oraz do propagowania innowacyjnego wykorzystania tych treści. Sprawozdawczyni popiera także włączenie do szczegółowych celów programu dążenia do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz ściślejszej unii między narodami Europy i wyznacza Unii między innymi zadanie polegające na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, a jednocześnie na zapewnianiu warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii. W związku z tym, w razie potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej i językowej, wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ułatwienia przystosowania się do zmian w przemyśle, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe oraz uczenie się przez całe życie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Osoby niepełnosprawne mają nadal ograniczony dostęp do produktów sektora kultury i sektora kreatywnego, w związku z czym jednym ze szczegółowych celów programu „Kreatywna Europa” powinno być ułatwienie osobom niepełnosprawnym tego dostępu.

Uzasadnienie

W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wsparcia trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych.

(7) W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”) określono sposób, dzięki któremu gospodarka Unii stanie się inteligentna, zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i przyczyni się do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. W strategii tej Komisja stwierdziła, że Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności, między innymi poprzez zastosowanie środków stymulujących rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu lepszego dostępu do środków finansowych, jak również poprzez promowanie wysokiego poziomu umiejętności cyfrowych i dostępu do sieci.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Kultura odgrywa kluczową rolę w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz twórczo przyczynia się do realizacji celów polityki społecznej i zwiększenia innowacyjności, a w konsekwencji do osiągnięcia efektów społecznych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i konsultacji społecznych wynika, że programy Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie i promocji różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz że odpowiadają potrzebom sektora kultury i sektora kreatywnego, ale również, że cele każdego nowego programu powinny być dostosowane do celów strategii „Europa 2020”. Te oceny i konsultacje, a także różne niezależne badania, w szczególności badanie poświęcone przedsiębiorczemu wymiarowi sektora kultury i sektora kreatywnego, wskazują również na to, że stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a mianowicie znacznego rozdrobnienia rynku, wpływu digitalizacji i globalizacji, trudności w dostępie do środków finansowych i braku porównywalnych danych, a wyzwania te wymagają działań na poziomie Unii.

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i konsultacji społecznych wynika, że programy Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie i promocji różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz że odpowiadają potrzebom sektora kultury i sektora kreatywnego, ale również, że cele każdego nowego programu powinny być dostosowane do celów strategii „Europa 2020”. Te oceny i konsultacje, a także różne niezależne badania, w szczególności badanie poświęcone przedsiębiorczemu wymiarowi sektora kultury i sektora kreatywnego, wskazują również na to, że stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a mianowicie znacznego rozdrobnienia rynku, wpływu digitalizacji i globalizacji, trudności w dostępie do środków finansowych i braku porównywalnych danych, a wyzwania te wymagają działań na poziomie Unii. Jednak w odróżnieniu od innych wyzwań digitalizację należy uznać zarówno za katalizator, jak i za szansę.

Uzasadnienie

Technologia i dostęp do infrastruktury internetu szerokopasmowego na obszarach miejskich i wiejskich otwierają nowe możliwości przed twórcami, którzy pragną tworzyć i upowszechniać swoje dzieła wśród szerszej publiczności i mniejszym kosztem, niezależnie od ograniczeń fizycznych i geograficznych. Jak największe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez podmioty dostarczające treści kulturalnych oraz zmiana tradycyjnych metod produkcji i dystrybucji oferują twórcom potencjalnych odbiorców i obszerniejsze rynki, zaś obywatelom bardziej różnorodną ofertę kulturalną.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Sektor kreatywny i sektor kultury stoją w obliczu transformacji cyfrowej, która wpływa na tradycyjne modele poprzez zmianę łańcuchów wartości, stwarzając potrzebę opracowania nowych modeli biznesowych. Digitalizacja i szerszy dostęp do zasobów kulturowych stwarzają znaczne możliwości gospodarcze i stanowią istotny warunek dalszego rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Europy oraz jej obecności branżowej w tym obszarze.

Uzasadnienie

Materiał w formacie cyfrowym może zostać ponownie wykorzystany – zarówno do celów handlowych, jak i niehandlowych – i może np. znaleźć zastosowanie w materiałach dydaktycznych i edukacyjnych, filmach dokumentalnych, turystyce, grach, animacjach i narzędziach projektowych, z zastrzeżeniem pełnego poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na sposób wytwarzania dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, ich rozpowszechniania, udostępniania, użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. Wraz z tymi zmianami powstają ogromne możliwości dla europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla całego społeczeństwa europejskiego. Niższe koszty dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i nowe możliwości dla niszowych produktów mogą przyczynić się do łatwiejszego dostępu do nich i ich większego obiegu na całym świecie, przyczyniając się jednocześnie do poprawy spójności społecznej. Aby wykorzystać te możliwości i dostosować się do digitalizacji i globalizacji, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym musi nastąpić rozwój nowych umiejętności; należy też zwiększyć możliwości dostępu tych sektorów do środków finansowych na unowocześnianie sprzętu, opracowywanie nowych metod produkcji i dystrybucji oraz dostosowywanie modeli biznesowych.

Uzasadnienie

W strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego z powodzeniem uwzględniono sektor kreatywny i sektor kultury w wielu dziedzinach, takich jak: promowanie dziedzictwa kulturowego na potrzeby handlowe, rozwój związanych z kulturą infrastruktury i usług, które będą wspierały zrównoważoną turystykę, tworzenie klasterów lokalnych przedsiębiorstw oraz partnerstw tych sektorów z przemysłem, sektorem badań naukowych, edukacji itp., tworzenie innowacyjnych laboratoriów, zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Materiał cyfrowy wymaga dobrego zarządzania i utrzymania, aby uniknąć sytuacji, w której zachowane w ten sposób informacje stają się nieczytelne wówczas, gdy zastosowany do tego celu sprzęt i oprogramowanie staną się przestarzałe, gdy wraz z upływem czasu pogorszy się stan urządzeń do przechowywania informacji lub gdy urządzenia te nie nadają się już do przechowywania tak dużej ilości nowych i ciągle zmieniających się treści. Innowacyjne internetowe technologie przechowywania mogą odgrywać ważną rolę w ochronie danych ze sfery kultury i kreatywności pod warunkiem, że zapewnia się, chroni i gwarantuje bezpieczeństwo danych, odporność infrastruktury cyfrowej oraz dostęp do tych danych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Warunkiem rozkwitu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego jest nowoczesny, dostępny i pewny pod względem prawnym system ochrony praw własności intelektualnej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne stanowią podstawę systemu finansowania filmów. Istnieje jednak coraz większa potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych ofert on-line oraz zachęcania do innowacji. W związku z tym należy promować elastyczność nowych metod dystrybucji, aby mogły powstawać nowe modele biznesowe.

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne stanowią podstawę systemu finansowania filmów. Istnieje jednak coraz większa potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych ofert on-line oraz zachęcania do innowacji, w szczególności za pośrednictwem mobilnego internetu. W związku z tym należy promować elastyczność nowych metod dystrybucji, aby mogły powstawać nowe modele biznesowe. Te atrakcyjne i legalne oferty on-line powinny opierać się na kompleksowym podejściu stosowanym na szczeblu unijnym, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron. Celem takich nowych legalnych ofert on-line powinno być promowanie twórczości artystycznej oraz ochrona interesów twórców, a jednocześnie zapewnienie publiczności jak najszerszego dostępu do produktów sektora twórczego i sektora kultury.

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że internet jest coraz częściej wykorzystywany w urządzeniach przenośnych (telefony, komputery itp.), technologie związane z Internetem mobilnym powinny zostać uwzględnione, gdyż odgrywają ważną rolę w zapewnieniu elastyczności nowych metod dystrybucji. Atrakcyjne legalne oferty on-line powinny zachęcać do twórczości artystycznej i chronić interesy twórców, a jednocześnie zapewnić publiczności jak najszerszy dostęp do produktów sektora twórczego i sektora kultury.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Unia musi niezwłocznie podjąć działania, aby czerpać korzyści z digitalizacji i przechowywania treści cyfrowych. Jeżeli państwa członkowskie nie zwiększą inwestycji w tej dziedzinie, istnieje ryzyko, że korzyści kulturalne i gospodarcze płynące z faktu, że nastała era cyfrowa, będą widoczne na innych kontynentach, lecz ominą Europę.

Uzasadnienie

Digitalizacja stanowi ważny środek służący zapewnieniu większego dostępu do materiału kulturowego oraz jego wykorzystaniu na większą skalę. Całkowity koszt procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego Europy jest wysoki, w związku z czym same publiczne środki finansowe nie wystarczą na jego pokrycie. Wsparcie finansowe digitalizacji przez sektor prywatny lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może być sposobem na zaangażowanie podmiotów prywatnych w ten proces, do czego należy je stale zachęcać.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Książki, gazety i czasopisma są elementami branży kultury oraz stanowią część pluralistycznego i zróżnicowanego europejskiego sektora mediów. Era cyfrowa stanowi również wyzwanie dla zapewnienia trwałości tradycyjnych sektorów tego przemysłu, takich jak wydawnictwa książek, księgarnie i prasa.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Dostępność on-line do materiału kulturowego umożliwi obywatelom w całej Unii dostęp do tego materiału i jego wykorzystanie w celach rozrywkowych, edukacyjnych lub zawodowych. Ponadto różnorodne i wielojęzyczne dziedzictwo europejskie stanie się bardziej widoczne w internecie, zaś digitalizacja materiału europejskich instytucji kulturalnych umożliwi im stałe wypełnianie zadania, jakim jest udostępnianie naszego dziedzictwa oraz jego zachowanie w formacie cyfrowym.

Uzasadnienie

Dostępność on-line do materiału kulturowego umożliwi obywatelom w całej Unii Europejskiej dostęp do tego materiału i jego wykorzystanie w celach rozrywkowych, edukacyjnych lub zawodowych. Jednocześnie dostępność on-line materiału kulturowego sprawi, że różnorodne i wielojęzyczne dziedzictwo europejskie stanie się bardziej widoczne w internecie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozwoju, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

(13) Jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego, szczególnie dla małych podmiotów, wśród nich również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, są trudności w dostępie do funduszy niezbędnych do finansowania ich działalności, rozwoju, tworzenia miejsc pracy, utrzymania konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Chociaż wobec tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, sytuacja w sektorze kultury i sektorze kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze względu na niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, niepowtarzalny charakter ich działalności oraz nieodłączną potrzebę podejmowania ryzyka i eksperymentowania z myślą o wprowadzaniu innowacji, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów działających w tych sektorach, jak również niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Istnieje potrzeba połączenia obecnych odrębnych programów Unii przeznaczonych dla sektora kultury i sektora kreatywnego w jeden kompleksowy program ramowy w celu efektywniejszego wspierania podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, aby mogły one korzystać z możliwości wynikających z digitalizacji i globalizacji i aby pomóc im w rozwiązaniu problemów prowadzących obecnie do rozdrobnienia rynku. Dla swej efektywności program powinien uwzględniać specyfikę podsektorów, szczególny charakter ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejście w ramach niezależnych komponentów.

(15) Istnieje potrzeba połączenia obecnych odrębnych programów Unii przeznaczonych dla sektora kultury i sektora kreatywnego w jeden kompleksowy program ramowy w celu efektywniejszego wspierania podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, aby mogły one korzystać z możliwości wynikających z digitalizacji i globalizacji i aby pomóc im w rozwiązaniu problemów prowadzących obecnie do rozdrobnienia rynku. Dla swej efektywności program powinien uwzględniać specyfikę podsektorów, szczególny charakter ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejście w ramach niezależnych komponentów. Takie zmiany powinny w pierwszym rzędzie prowadzić do uproszczenia odnośnego procesu z myślą o stosowaniu i przestrzeganiu procedur sprawozdawczości finansowej, tak aby ani MŚP, ani organizacje społeczne czy wolontariackie nie były nadmiernie obciążone czynnościami administracyjnymi.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Działania na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego przyczynią się do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej i do zwiększenia wartości dziedzictwa kulturowego. Należy zapewnić fundusze na finansowanie tych dwóch działań Unii.

(16) Działania na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i Europejskiej Stolicy Sportu oraz znaku dziedzictwa europejskiego przyczynią się do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej i do zwiększenia wartości dziedzictwa kulturowego. Program „Kreatywna Europa” zapewni fundusze na finansowanie tych działań Unii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Podczas realizacji programu należy brać pod uwagę specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego, a w szczególności dbać o maksymalne upraszczanie procedur administracyjnych i finansowych.

(23) Podczas realizacji programu należy brać pod uwagę specyfikę sektora kultury i sektora kreatywnego, między innymi poprzez odpowiednie konsultacje z odnośnym sektorem, a w szczególności dbać o maksymalne upraszczanie procedur administracyjnych i finansowych, zwłaszcza w przypadku MŚP oraz organizacji społecznych i wolontariackich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w sprawozdaniu Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie skutków decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniających podstawy prawne programów europejskich w zakresie uczenia się przez całe życie, kultury, młodzieży i obywatelstwa, dzięki znacznemu skróceniu czasu trwania procedur administracyjnych wzrosła skuteczności programów. Należy w dalszym ciągu wprowadzać tego typu uproszczenia.

(25) Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w sprawozdaniu Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie skutków decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniających podstawy prawne programów europejskich w zakresie uczenia się przez całe życie, kultury, młodzieży i obywatelstwa, dzięki znacznemu skróceniu czasu trwania procedur administracyjnych wzrosła skuteczności programów. Należy w dalszym ciągu wprowadzać tego typu uproszczenia i dalsze usprawnienia, koncentrując się na sposobach skrócenia czasu przyznawania dotacji oraz większym wykorzystaniu elektronicznych narzędzi zarządzania projektami.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. „sektor kultury i sektor kreatywny” oznacza wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub artystycznej i twórczej ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działalność ma charakter zorientowany czy niezorientowany na rynek i bez względu na rodzaj struktury, która ją prowadzi. W zakres tej działalności wchodzi tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawierających elementy ekspresji kulturalnej, artystycznej lub twórczej, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja, zarządzanie czy regulacja. Sektor kultury i sektor kreatywny obejmują w szczególności architekturę, archiwa i biblioteki, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym obejmujący film, telewizję, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, muzykę, przedstawienia artystyczne, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

1. „sektor kultury i sektor kreatywny” oznacza wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub artystycznej i twórczej ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działalność ma charakter zorientowany czy niezorientowany na rynek i bez względu na rodzaj struktury, która ją prowadzi. W zakres tej działalności wchodzi tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług – łącznie z digitalizacją usług – zawierających elementy ekspresji kulturalnej, artystycznej lub twórczej, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja, zarządzanie czy regulacja oraz szkolenia. Sektor kultury i sektor kreatywny obejmują takie sektory jak architektura, archiwa i biblioteki, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym obejmujący film, telewizję, radio, gry wideo i multimedia), dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, muzyka, przedstawienia artystyczne, działalność wydawnicza, sport, sztuki wizualne oraz nagrywanie;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) transnarodowemu charakterowi działań ich wpływowi, co stanowić będzie uzupełnienie programów krajowych, międzynarodowych i innych programów Unii;

a) transnarodowemu charakterowi działań oraz ich wpływowi, przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą, co stanowić będzie uzupełnienie programów lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych i innych programów Unii;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) współpracy transnarodowej, która może przyczynić się do bardziej kompleksowego, szybkiego i skutecznego reagowania na globalne wyzwania i przynieść długotrwałe efekty o charakterze systemowym w tych sektorach;

c) współpracy transnarodowej, która może przyczynić się do bardziej kompleksowego, szybkiego i skutecznego reagowania na globalne wyzwania i innowacyjność oraz przynieść długotrwałe efekty o charakterze systemowym w tych sektorach;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zwiększenie spójności społecznej poprzez poprawę dostępu wszystkich obywateli Unii, a w szczególności osób niepełnosprawnych, do produktów sektora kultury i sektora kreatywnego;

Uzasadnienie

Poprawa dostępu wszystkich obywateli, a w szczególności osób niepełnosprawnych, do produktów sektora kultury i sektora kreatywnego przyczynia się w znacznej mierze do zwiększenia spójności społecznej UE.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

b) wzmacnianie konkurencyjności oraz elastyczności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie nowej publiczności w Europie i poza nią;

b) umożliwianie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie nowej publiczności w Europie i poza nią;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wspieranie mobilności artystów, dialogu międzykulturowego i kształcenia artystycznego;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;

c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza bibliotek publicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji społecznych i wolontariackich;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wspieranie transnarodowej współpracy politycznej w celu zachęcania do rozwoju polityki, innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

d) wspieranie transnarodowej współpracy politycznej w celu zachęcania do rozwoju polityki, innowacyjności, zdobywania publiczności, tworzenia nowych modeli biznesowych i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wspieranie partnerstwa między instytucjami kulturalnymi a sektorem prywatnym w celu stworzenia nowych sposobów finansowania digitalizacji materiału kulturowego oraz w celu zachęcania do innowacyjnego wykorzystania tego materiału, przy czym należy równocześnie dopilnować, by partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz digitalizacji było sprawiedliwe i zrównoważone;

Uzasadnienie

W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wspierania partnerstwa między instytucjami kulturalnymi a sektorem prywatnym w celu stworzenia nowych sposobów finansowania digitalizacji materiału kulturowego oraz w celu zachęcania do innowacyjnego wykorzystania tego materiału.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) promowanie wysokiego poziomu umiejętności cyfrowych i dostępu do sieci we wszystkich państwach członkowskich, aby stworzyć równe szanse, pozwalając obywatelom czerpać korzyści z rozwoju treści kulturowych, artystycznych i audiowizualnych;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc) stymulowanie zrównoważonego zatrudnienia w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, co będzie również skutkować dodatkowymi pozytywnymi efektami zatrudnienia w sektorach pokrewnych, takich jak turystyka i sektor cyfrowy;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd) poprawa warunków digitalizacji oraz dostępu on-line do materiału chronionego prawami autorskimi;

Uzasadnienie

W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów poprawy warunków digitalizacji oraz dostępu on-line do materiału chronionego prawami autorskimi.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de) poprawa warunków w zakresie infrastruktury cyfrowej i ram prawnych dla zarządzania materiałami w formacie cyfrowym oraz ich przechowywania w celu zagwarantowania ich długoterminowej ochrony;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera d f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

df) wspieranie trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.

Uzasadnienie

W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wsparcia trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytety realizowane w ramach instrumentu są następujące:

1. Komisja ustanawia instrument ukierunkowany na sektor kultury i sektor kreatywny, wykorzystywany w ramach unijnego instrumentu dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, a także organizacji społecznych i wolontariackich. Priorytety realizowane w ramach instrumentu są następujące:

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

a) ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, mikroprzedsiębiorstwom, bibliotekom publicznym oraz organizacjom społecznym i wolontariackim działającym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) organizacja konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego, między innymi na temat umiejętności korzystania z kultury i z mediów;

e) organizacja konferencji, seminariów i prowadzenie dialogu politycznego, między innymi na temat umiejętności korzystania z kultury i z mediów, ze szczególnym wskazaniem na podmioty bezpośrednio zaangażowane w odnośnych sektorach;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera f) – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– regularne podawanie informacji zwrotnych na temat obciążeń administracyjnych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych i wolontariackich, jak również zgłaszanie praktycznych propozycji zmniejszania tych obciążeń.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym nabywanie umiejętności i wiedzy eksperckiej, zachęcających do dostosowania się do technologii cyfrowych, między innymi do wypróbowywania nowych metod zdobywania publiczności i modeli biznesowych;

a) wspieranie działań umożliwiających podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym bibliotekom publicznym, nabywanie umiejętności i wiedzy eksperckiej zachęcających do dostosowania się do technologii cyfrowych, między innymi do wypróbowywania nowych metod zdobywania publiczności i modeli biznesowych, między innymi poprzez wykorzystanie platform mediów społecznościowych; z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie internetu przenośnego, technologie te powinny stanowić integralną część tego procesu;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury.

c) wspieranie działań na rzecz zdobywania publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami kultury, w tym poprzez wykorzystywanie platform mediów społecznościowych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) działania bibliotek publicznych w zakresie digitalizacji dzieł literackich, tworzenia zintegrowanych katalogów internetowych oraz połączenia bibliotek publicznych w sieci krajowe i międzynarodowe;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) działania służące w szczególności zapewnianiu większej popularyzacji bogactwa i różnorodności kulturowej Europy oraz stymulowaniu dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, między innymi poprzez przyznawanie europejskich nagród w dziedzinie kultury, znaku dziedzictwa europejskiego, a także organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

e) działania służące w szczególności zapewnianiu większej popularyzacji bogactwa i różnorodności kulturowej Europy oraz stymulowaniu dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, między innymi poprzez przyznawanie europejskich nagród w dziedzinie kultury, znaku dziedzictwa europejskiego, a także organizację obchodów Europejskiej Stolicy Kultury i Europejskiej Stolicy Sportu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ułatwianie nabywania umiejętności i rozwój sieci, a w szczególności zachęcanie do korzystania z technologii cyfrowych w celu dostosowywania się do rozwoju rynku;

a) ułatwianie nabywania umiejętności i rozwój sieci, a w szczególności zachęcanie do korzystania z technologii cyfrowych i mediów społecznościowych w celu dostosowywania się do rozwoju rynku; z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie internetu przenośnego, technologie te powinny stanowić integralną część tego procesu;

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wspieranie projektów, w których zarówno pod względem technicznym, jak i kreatywnym dokona się rozwój oparty na różnych mediach i wielu platformach;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wspieranie opracowywania projektu pilotażowego, jak również jego promowanie i wdrażanie.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) biorąc pod uwagę wielostronne aspekty sektorów kreatywnych, promowanie strategii politycznych zachęcających do innowacyjności na poziomie zarówno technicznym, jak i kreatywnym.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, w szczególności takimi jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, badania i innowacje, przedsiębiorczość, turystyka, sprawiedliwości i rozwój;

a) odpowiednimi dziedzinami polityki UE, w szczególności takimi jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, badania i innowacje, przedsiębiorczość, turystyka, sprawiedliwość, rozwój i sport;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) innymi odpowiednimi źródłami finansowania UE w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programów w dziedzinie badań i innowacji, a także instrumentów finansowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programów współpracy zewnętrznej oraz instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W szczególności ważne będzie zapewnienie synergii na poziomie realizacji między programem a krajowymi i regionalnymi strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

b) innymi odpowiednimi źródłami finansowania UE w dziedzinie polityki z zakresu kultury i mediów, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu w zakresie badań naukowych i innowacji, programu „Erasmus dla Wszystkich”, a także instrumentów finansowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, programów współpracy zewnętrznej oraz instrumentów pomocy przedakcesyjnej. W szczególności ważne będzie zapewnienie synergii na poziomie realizacji między programem a krajowymi i regionalnymi strategiami „inteligentnej specjalizacji”.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Oprócz regularnego monitorowania Komisja nie później niż do końca 2017 r. sporządza sprawozdanie z oceny zewnętrznej, aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu oraz jego europejską wartość dodaną w celu uzyskania decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia programu. W ocenie uwzględnia się kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bierze się w niej także pod uwagę wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

a) Oprócz regularnego monitorowania Komisja nie później niż do końca 2017 r. sporządza sprawozdanie z oceny zewnętrznej, aby ocenić skuteczność osiągania celów i skuteczność programu oraz jego europejską wartość dodaną w celu uzyskania decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia programu. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie dotyczące wyników i wskaźników wykonania programu. W ocenie uwzględnia się kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bierze się w niej także pod uwagę wyniki oceny długoterminowego wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji nr 1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

W celu monitorowania wyników i wskaźników wykonania programu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie sporządzone w oparciu o wyniki monitorowania i oceny dokonanej na podstawie art. 14.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Beneficjenci projektów wspieranych w ramach programu podają do wiadomości i upowszechniają informacje o otrzymanych środkach unijnych i uzyskanych rezultatach.

1. Beneficjenci projektów wspieranych w ramach programu podają do wiadomości i upowszechniają informacje o otrzymanych środkach unijnych i uzyskanych rezultatach, włącznie z wyraźnie widocznym eksponowaniem odpowiednich logotypów, nazewnictwa i symboli.

PROCEDURA

Tytuł

Program „Kreatywna Europa”

Odsyłacze

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

30.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

30.11.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Silvia-Adriana Ţicău

27.1.2012

Rozpatrzenie w komisji

21.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora, Franziska Keller

PROCEDURA

Tytuł

Program „Kreatywna Europa”

Odsyłacze

COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)

Data przedstawienia w PE

23.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

30.11.2011

DEVE

30.11.2011

BUDG

30.11.2011

EMPL

19.1.2012

 

ITRE

30.11.2011

LIBE

30.11.2011

FEMM

30.11.2011

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

AFET

20.12.2011

DEVE

5.12.2011

LIBE

5.12.2011

FEMM

10.7.2012

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Silvia Costa

2.2.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.7.2012

8.10.2012

27.11.2012

 

Data przyjęcia

18.12.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Monika Panayotova, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Raimon Obiols, Georgios Papanikolaou, Rui Tavares

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Leonardo Domenici

Data złożenia

14.1.2013