ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: David Casa


Процедура : 2012/0205(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0014/2013
Внесени текстове :
A7-0014/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0428),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0260/2012),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0014/2013),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Засилената борба с данъчните измами и укриването на данъци е от ключово значение за възстановяването и поддържането на стабилността и здравината на публичните финанси в Съюза.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни бюджетни загуби и оказват влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху функционирането на вътрешния пазар. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб.

(1) Данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС) водят до значителни загуби за публичните финанси и оказват отрицателно влияние върху условията за конкуренцията и съответно върху справедливото и ефикасно функциониране на вътрешния пазар. Такива загуби следва да бъдат ограничени дори в по-голяма степен по време на строга фискална дисциплина. Специфични внезапни и мащабни форми на данъчни измами бяха разработени наскоро особено посредством използването на електронни средства, които улесняват бърза незаконна търговия в голям мащаб, която често надхвърля границите на засегнатата държава членка.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.

(2) Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност позволява на държавите членки да искат дерогация от посочената директива, за да се предотвратят някои форми на отклонение от данъчно облагане. Разрешение за такава дерогация изисква предложение на Комисията и приемането му от Съвета. Случилото се неотдавна показа, че процесът по предоставяне на дерогации, не винаги е достатъчно бърз или гъвкав, за да осигури навременна и подходяща реакция на искането на държавите членки.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС (самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на отклонение от данъчно облагане в определени сектори. Въпреки това, тъй като ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Съветът, при необходимост, по предложение на Комисията, следва да определя други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.

(7) Определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС (механизъм за самоначисляване), е ефективна мярка за незабавно прекратяване на най-известните форми на укриване на данъци в определени сектори („измама с липсващ търговец”). Въпреки това, поради съществуващите слабости в системите за ДДС и в зависимост от това как ситуацията може да се промени с течение на времето, може също така да бъде необходимо да се даде възможност и за други мерки. За тази цел Комисията, при необходимост, предлага други мерки, попадащи в обхвата на механизма за бързо реагиране. Такива мерки следва да бъдат единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент. Видът на мерките, които биха могли да бъдат разрешени, следва да бъде щателно и прозрачно определен с цел да се сведе до минимум времето, необходимо за разрешаването на дерогации от Комисията.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) С оглед текущото развитие и подобряване на механизма за бързо реагиране Комисията следва редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за неговото прилагане, разглеждайки, наред с другото, други мерки, които да бъдат добавени към приложното поле на механизма и нови начини за засилване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) За да може механизмът за бърза реакция да действа по задоволителен начин, Комисията следва да бъде в състояние във всеки момент да действа бързо и точно по тези въпроси. Следователно следва да се гарантират достатъчни човешки и други ресурси за механизма за бърза реакция и да се установи и поддържа ускорена вътрешна процедура за вземане на решения.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) Тъй като прилагането на специална мярка в една държава членка би могло да има отражение върху системите на ДДС на другите държави членки, Комисията следва, с цел поддържане на прозрачността, да уведоми всички държави членки за всички постъпили искания и за всички взети решения във връзка с тези искания.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9г) В своята работа по укрепването и фината настройка на механизма за бърза реакция Комисията следва да провежда всеобхватни консултации с предприятията в секторите, изложени на опасност от измами и с други съответни действащи лица.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(10) Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети за преодоляване на внезапни и мащабни измами в областта на ДДС, които често имат международно измерение, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като те не са в състояние поотделно да противодействат на схеми за измами, свързани с нови форми на търговия, които включват няколко държави едновременно, и следователно могат, с оглед на осигуряването на по-бързото и, в резултат на това, по-подходящо и по-ефективно противодействие, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът следва да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193, след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;

a) определянето на получателя за лице, отговорно за плащането на ДДС на специфични доставки на стоки и услуги, чрез дерогация от член 193 (механизъм за самоначисляване), след искане за тази мярка, посочено в параграф 2 от настоящия член;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) други мерки, определени от Съвета с единодушие, по предложение на Комисията.

б) други мерки, предложени от Комисията и единодушно одобрени от Съвета след провеждане на консултация с Европейския парламент.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква а) специалната мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

За целите на букви а) и б) всяка използвана специална мярка е обект на подходящи контролни мерки от страна на държавите членки по отношение на данъчно задължените лица, доставящи стоките или услугите, за които се прилага тази мярка.

Обосновка

Законодателният текст трябва да бъде отворен за допълнителни специални мерки, добавяни към обхвата на механизма.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 (нов)

2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Посочената в настоящия параграф процедура се извършва в рамките на три месеца.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка Й предоставя информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от един месец от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима.

2. Държава членка, която желае да въведе мярка, както е предвидено в параграф 1, изпраща искане до Комисията. Държавата членка предоставя на Комисията,на компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата информацията, посочваща съответния сектор, вида и характеристиките на измамата, нейния внезапен и мащабен характер и причиняваните от нея значителни и непоправими финансови загуби. Ако Комисията счита, че не разполага с цялата необходима информация, тя се свързва със съответната държава членка в срок от две седмици от получаването на заявлението и конкретизира каква допълнителна информация е необходима. Комисията провежда също така консултации със съответния стопански отрасъл, когато това е целесъобразно и възможно.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395а – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането, в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка — информира за това въпросната държава членка.

След като Комисията вече е получила цялата информация, която тя счита за необходима за оценката на искането тя:

 

а) нотифицира за това отправилата искането държава членка;

 

б) препраща искането на оригиналния език, на който е изготвено, на другите държави членки;

 

в) в срок от един месец тя дава разрешение за специална мярка или, в случай че има възражения относно исканата мярка — информира и предоставя подробна информация на въпросната държава членка, останалите държави членки, компетентните комисии на Европейския парламент и на Сметната палата.

Обосновка

Засилената прозрачност в хода на настоящата процедура би улеснила държавите членки да получат пълна представа за схемите за измами, да се координират трансгранично и да вземат бързи и правилни решения в Постоянния комитет по административно сътрудничество.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 1

Директива 2006/112/ЕО

Раздел 1а – Член 395в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 395в

 

На всеки три години и за първи път до 1 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на механизма за бързо реагиране, съставен съгласно настоящия раздел. В доклада наред с другото се разглеждат допълнителни специални мерки, които да се добавят към обхвата на механизма, и нови начини за укрепване на сътрудничеството между държавите членки в общата рамка на механизма.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

До 1 януари 2014 г. Комисията представя доклад относно това как редовната процедура за дерогация съгласно член 395 от Директива 2006/112/ЕО би могло да се ускори. Целта на доклада е идентифициране на съществуващите структури и практики, което би гарантирало, че Комисията винаги приключва процедурата в рамките на пет месеца от получаването на заявление от държава членка. По целесъобразност докладът е придружен от законодателни предложения.

Обосновка

Опитът досега сочи, че много често Комисията преминава по-скоро бавно през редовната процедура по дерогация. В това отношение изглежда има възможност за подобрение. В допълнение към въвеждането на механизма за бързо реагиране следва следователно да се положат усилия за повишаването на ефикасността на тази редовна процедура.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

2. Държавите членки съобщават на Европейския парламент и на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването Й в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването Й в Официален вестник на Европейския съюз. Тя се консолидира с директивата, която изменя, в срок от три месеца след влизането й в сила.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

На 31 юли 2012 г. Комисията представи предложение за механизъм за бърза реакция (МБР), който да позволи на държавите членки да отговорят по-бързо и ефикасно на измамите с ДДС. В рамките на МБР държава членка, изправена пред сериозен случай на внезапна и мащабна измама с ДДС, ще има възможността да приложи определени неотложни мерки по начин, по който понастоящем държавите членки нямат право да реагират съгласно законодателството за ДДС. В този контекст, в предложението се предлага държавите членки да са способни да прилагат, в рамките на един месец, механизъм за самоначисляване, който прави получателя отговорен за плащането на ДДС, вместо доставчика на стоки или услуги. Така държавите членки ще имат значително по-големи шансове ефективно да се справят със сложни схеми за измами като „измамата с липсващ търговец” и да ограничат инак непоправимите финансови загуби. С оглед справянето занапред с евентуални нови форми на измами се предвижда също така, че могат да бъдат разрешени и установени други мерки за борба с измамите в рамките на МБР.

Измамите с ДДС нанасят ежегодно на бюджета на ЕС и на националните бюджети загуби в размер на няколко милиарда евро. В някои тежки случаи за много кратко време се губят големи суми поради бързината, с която понастоящем се развиват схемите за измами. Например между м. юни 2008 г. и м. декември 2009 г. оценките сочат, че 5 млрд. евро са били загубени в резултат на измама с ДДС, свързана с квотите за емисии на парникови газове.

Понастоящем, ако държава членка желае да противодейства на измама с ДДС чрез мерки, които не са предвидени в законодателството на ЕС относно ДДС, тя трябва официално да поиска дерогация в това отношение. След това Комисията изготвя предложение в тази връзка и го внася в Съвета, където то трябва да бъде прието единодушно преди мерките да могат да бъдат приложени. Този процес може да бъде бавен и тромав, което забавя въпросните държави членки при предприемането на необходимите действия за спиране на измамата.

С Механизма за бърза реакция държавите членки няма повече да трябва да чакат приключването на тази формална процедура преди да приложат конкретните мерки за борба с измамите. Вместо това, по-бърза процедура ще им предостави временна дерогация за един месец. Дерогацията ще важи за не повече от една година. Това ще позволи на въпросните държави членки да започнат да противодействат на измамите почти незабавно до установяването на по-трайни мерки (и при необходимост, докато бъде започната стандартната процедура за предоставяне на дерогация).

Механизмът за бърза реакция беше предвиден в новата стратегия за ДДС, както и в съобщението относно борбата с данъчните измами и укриването на данъци като средство за укрепване на борбата с измамите в ЕС и защита на публичните приходи.

Становище на докладчика

Докладчикът силно приветства настоящото предложение като прагматичен и полезен подход към борбата срещу измамите с ДДС, в частност „измамата с липсващ търговец”, във времена на бюджетни ограничения и строга фискална дисциплина.

В предложението се съдържа същинска европейска добавена стойност и с него се отговаря на исканията, съдържащи се в предишния доклад на докладчика относно „Зелена книга за бъдещето на ДДС”, както и на предишните призиви на Европейския парламент за увеличаване на усилията за борба с укриването на данъци и данъчните измами. Твърди се, че измамите с ДДС нанасят ежегодно на бюджета на ЕС и на националните бюджети загуби в размер на няколко милиарда евро. Измамите с ДДС са в ущърб и на законосъобразните и отговарящи на изискванията стопански субекти. През 2005 и 2006 г. „измамата с липсващ търговец” сама по себе си възлизаше на приблизително 14,8 млрд евро в целия ЕС.

Ясно е, че предложението на Комисията ще позволи на държавите членки да отговорят „по-бързо и ефикасно” на измамите с ДДС. Докладчикът обаче има няколко забележки:

1. Преди прилагането на каквито и да било мерки за борба с измамите трябва да има кратък период на консултации, за да се гарантира, че предлаганата мярка е ефективна и правилно решава въпроса с изложения на опасност ДДС.

2. Следва да се признае, че в исторически план мерките за борба с измамите по принцип налагат по-голяма тежест за изпълнение на изискванията на стопанските субекти, които искат да съблюдават законодателството в областта на ДДС, докато измамниците, срещу които е насочена мярката, или ще я игнорират или просто ще се прехвърлят към друга измама. Данъчните агенции трябва да признаят това и да не използват всяко ново законодателство като начин за водене на борба със стопанските субекти, които се опитват да спазват законите. Всеки механизъм за бърза реакция трябва да се прилага единствено при обстоятелства на голяма измама.

3. Предложението следва да бъде свързано с дългосрочна стратегия за борба с измамите, която изисква повече структурни промени в системите за ДДС. Сложността на законодателството в областта на ДДС в ЕС създаде възможности за измамниците. В размислите си относно своята Бяла книга за бъдещето на ДДС Комисията следва да разгледа как настоящата сложност на системата за ДДС ускорява измамите.

4. Националният механизъм за самоначисляване е ефективна мярка за борба с измамите, но преди да бъде въведен в която и да е държава членка, трябва да се обмислят изискванията за обработка, които той налага на спазващите изискванията данъкоплатци. Допълнителните разходи за ИТ, които може да бъдат наложени на стопански субект, когато трябва всеки път да взема решение при продажба на определен вид продукти по отношение на това дали механизмът за самоначисляване следва да се прилага или не, създава значителни допълнителни разходи. Доколкото това е възможно механизмът за бърза реакция в областта на борбата с измамите трябва да бъде въведен без да се увеличава тежестта за данъкоплатците, свързана с изпълнението на изискванията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

Позовавания

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Дата на консултация с ЕП

5.9.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

11.9.2012 г.

JURI

11.9.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

7.11.2012 г.

JURI

18.9.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

David Casa

11.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.11.2012 г.

22.1.2013 г.

 

 

Дата на приемане

22.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Dominique Riquet

Дата на внасяне

24.1.2013 г.