BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: David Casa


Procedure : 2012/0205(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0014/2013
Indgivne tekster :
A7-0014/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0428),

–   der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0260/2012),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0014/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Forbedret bekæmpelse af afgiftssvig og -undgåelse er en nøgle til at genoprette og fastholde de offentlige finansers stabilitet og styrke overalt i Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Svig med merværdiafgift (moms) fører til betydelige budgettab og påvirker konkurrencevilkårene og dermed det indre markeds funktion. Der er på det seneste opstået specifikke former for pludselig, grov afgiftssvig med brugen af elektroniske midler, som gør det lettere for ulovlig handel i stor skala.

(1) Svig med merværdiafgift (moms) medfører betydelige tab på de offentlige finanser og influerer negativt på konkurrencevilkårene og dermed det indre markeds fair og effektive funktion. Disse tab bør begrænses endnu mere i tider med finanspolitiske stramninger. Der er på det seneste opstået specifikke former for pludselig, grov afgiftssvig med brugen af elektroniske midler, som fremmer ulovlig handel i stor skala, der ofte rækker ud over en enkelt medlemsstats grænser.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem giver medlemsstaterne mulighed for at anvende en fravigelse fra samme direktiv for at forhindre visse former for unddragelse eller undgåelse. For at få tilladelse til en sådan fravigelse skal der forelægges et forslag af Kommissionen, som skal vedtages af Rådet. Det har på det seneste vist sig, at den procedure, der skal til for at indrømme sådanne fravigelser, ikke altid er tilstrækkeligt fleksibel til at sikre en hurtig og hensigtsmæssig reaktion på anmodninger fra medlemsstaterne.

(2) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem giver medlemsstaterne mulighed for at anvende en fravigelse fra samme direktiv for at forhindre visse former for unddragelse eller undgåelse. For at få tilladelse til en sådan fravigelse skal der forelægges et forslag af Kommissionen, som skal vedtages af Rådet. Det har på det seneste vist sig, at den procedure, der skal til for at indrømme sådanne fravigelser, ikke altid er tilstrækkeligt hurtig eller fleksibel til at sikre en hurtig og hensigtsmæssig reaktion på anmodninger fra medlemsstaterne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Udpegelsen af modtageren som den person, der er ansvarlig for betaling af momsen (reverse charge), er en effektiv foranstaltning til straks at stoppe de mest velkendte typer af skatteunddragelse inden for visse sektorer. Men da situationen kan ændre sig med tiden, kan det også være nødvendigt at tillade andre foranstaltninger. Til det formål bør Rådet, når det er nødvendigt, på forslag af Kommissionen fastsætte andre foranstaltninger, der kan falde ind under anvendelsesområdet for den hurtige reaktionsmekanisme. For at Kommissionen så hurtigt som muligt kan give tilladelsen til fravigelserne, bør det fastlægges, hvilke typer foranstaltninger der kan komme på tale.

(7) Udpegelsen af modtageren som den person, der er ansvarlig for betaling af momsen (reverse charge-mekanisme”), er en effektiv foranstaltning til straks at stoppe de mest velkendte typer af skatteunddragelse inden for visse sektorer (”karrusel-svindel”). Men i betragtning af momssystemets nuværende svagheder og afhængigt af, hvordan situationen kan ændre sig med tiden, kan det også være nødvendigt at tillade andre foranstaltninger. Til det formål bør Kommissionen, når det er nødvendigt, foreslå andre foranstaltninger, der kan falde ind under anvendelsesområdet for den hurtige reaktionsmekanisme. Disse foranstaltninger bør godkendes enstemmigt af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. For at Kommissionen så hurtigt som muligt kan give tilladelsen til fravigelserne, bør det omhyggeligt og på gennemsigtig vis fastlægges, hvilke typer foranstaltninger der kan komme på tale.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Kommissionen bør med henblik på løbende udvikling og forbedring af den hurtige reaktionsmekanisme regelmæssigt rapportere til Europa-Parlamentet og rådet om dens anvendelse og blandt andet se på andre foranstaltninger, der kan føjes til mekanismens anvendelsesområde, og nye måder, hvorpå samarbejdet mellem medlemsstaterne kan styrkes inden for mekanismens overordnede rammer.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) For at den hurtige reaktionsmekanisme kan fungere tilfredsstillende, bør Kommissionen til enhver tid være i stand til at handle hurtigt og præcist i disse sager. De menneskelige og andre ressourcer, der er til rådighed for reaktionsmekanismen, bør derfor være tilstrækkelige, og der bør etableres og bibeholdes en fremskyndet intern procedure for beslutningstagningen.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c) Eftersom indførelsen af en særlig foranstaltning i én medlemsstat kan have følger for andre medlemsstaters momssystemer, bør Kommissionen for at bevare gennemsigtigheden informere alle medlemsstater om alle anmodninger, der fremsættes, og alle afgørelser, der træffes i forbindelse hermed.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9d) Kommissionen bør i sit arbejde med at forbedre og finjustere den hurtige reaktionsmekanisme indgående høre virksomheder i sektorer, der er særligt udsatte for svig, såvel som andre relevante interessenter.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Målet for de tiltag, der skal træffes for at håndtere pludseligt opståede, grove svigfænomener på momsområdet, som meget ofte har en international dimension, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da de ikke individuelt er i stand til at sætte ind mod svigkredsløb inden for nye former for handel, hvor der er involveret flere lande på samme tid, og målet kan derfor bedre nås på EU-plan, så der sikres en hurtigere og derfor mere hensigtsmæssig og effektiv indsats over for dette fænomen; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(10) Målet for de tiltag, der skal træffes for at håndtere pludseligt opståede, grove svigfænomener på momsområdet, som meget ofte har en international dimension, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da de ikke individuelt er i stand til at sætte ind mod svigkredsløb inden for nye former for handel, hvor der er involveret flere lande på samme tid, og målet kan derfor bedre nås på EU-plan, så der sikres en hurtigere og derfor mere hensigtsmæssig og effektiv indsats over for dette fænomen; Unionen bør derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udpegning af modtageren som den person, der er ansvarlig for betaling af momsen på særlige leverancer af varer og tjenesteydelser, som fravigelse fra artikel 193, efter en anmodning som omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel vedrørende en sådan foranstaltning

a) udpegning af modtageren som den person, der er ansvarlig for betaling af momsen på særlige leverancer af varer og tjenesteydelser, som fravigelse fra artikel 193 (”reverse charge-mekanisme”), efter en anmodning som omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel vedrørende en sådan foranstaltning

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) alle andre foranstaltninger, som Rådet vedtager med enstemmighed på forslag af Kommissionen.

b) alle andre foranstaltninger, som foreslås af Kommissionen og godkendes med enstemmighed af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) underlægges den særlige foranstaltning passende kontrolforanstaltninger i medlemsstaterne for de afgiftspligtige personer, der leverer varer eller tjenesteydelser, som denne foranstaltning gælder for.

I forbindelse med litra a) og b) underlægges enhver særlig foranstaltning, der bruges, passende kontrolforanstaltninger i medlemsstaterne for de afgiftspligtige personer, der leverer varer eller tjenesteydelser, som denne foranstaltning gælder for.

Begrundelse

Lovteksten er nødt til at være åben for, at yderligere særlige foranstaltninger kan føjes til mekanismens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 (nyt)

2006/112/EC

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den procedure, der er fastsat i nærværende stykke, afsluttes inden for tre måneder.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En medlemsstat, der ønsker at indføre en foranstaltning omhandlet i stk. 1, sender en anmodning herom til Kommissionen. Medlemsstaten giver oplysninger om den pågældende sektor, typen af svig og kendetegnene herved, dens pludseligt opståede, grove karakter samt konsekvenserne heraf med hensyn til betydelige, uoprettelige finansielle tab. Finder Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kontakter den inden én måned efter modtagelse af anmodningen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke yderligere oplysninger der er behov for.

2. En medlemsstat, der ønsker at indføre en foranstaltning omhandlet i stk. 1, sender en anmodning herom til Kommissionen. Medlemsstaten giver Kommissionen, Europa-Parlamentets kompetente udvalg og Revisionsretten oplysninger om den pågældende sektor, typen af svig og kendetegnene herved, dens pludseligt opståede, grove karakter samt konsekvenserne heraf med hensyn til betydelige, uoprettelige finansielle tab. Finder Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kontakter den inden to uger efter modtagelse af anmodningen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke yderligere oplysninger der er behov for. Kommissionen hører også i givet fald og om muligt den relevante erhvervssektor.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395a – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne vurdere anmodningen, giver den inden én måned enten tilladelse til den særlige foranstaltning eller underretter den anmodende medlemsstat om, at den har indvendinger mod den anmodede foranstaltning.

Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne vurdere anmodningen, skal den:

 

a) underrette den anmodende medlemsstat herom

 

b) videresende anmodningen på originalsproget til de andre medlemsstater

 

c) inden én måned enten give tilladelse til den særlige foranstaltning eller – hvis Kommissionen har indvendinger mod den foranstaltning, der er anmodet omunderrette og forelægge en detaljeret begrundelse for den anmodende medlemsstat, de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentets kompetente udvalg og Revisionsretten.

Begrundelse

Øget gennemsigtighed igennem hele denne procedure vil gøre det lettere for medlemsstaterne at få et fuldstændigt billede af mønstrene for svig, koordinere på tværs af grænserne og træffe hurtige og præcise afgørelser i Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EF

Afdeling 1a – artikel 395c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 395c

 

Hvert tredje år og første gang senest den 1. juli 2014 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af den hurtige reaktionsmekanisme, der er fastsat i denne afdeling. Rapporten undersøger blandt andet tilføjelsen af yderligere særlige foranstaltninger til mekanismens anvendelsesområde og nye måder, hvorpå samarbejdet mellem medlemsstaterne kan styrkes inden for mekanismens overordnede rammer.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Kommissionen forelægger inden den 1. januar 2014 en rapport om, hvordan den almindelige undtagelsesprocedure, som er fastsat i artikel 395 i direktiv 2006/112/EF, kan fremskyndes. Rapportens formål er at indkredse ændringer af eksisterende strukturer og rutiner, som vil kunne sikre, at Kommissionen altid afslutter proceduren inden for fem måneder efter modtagelsen af en anmodning fra en medlemsstat. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag.

Begrundelse

Erfaringen hidtil viser, at Kommissionen ofte er temmelig langsom til at komme igennem den almindelige undtagelsesprocedure. Der synes at være plads til forbedring i denne henseende. Ud over at indføre den hurtige reaktionsmekanisme bør der således gøres en indsats for at gøre denne almindelige undtagelsesprocedure mere effektiv.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne meddeler Europa-Parlamentet og Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Det konsolideres med det direktiv, som det ændrer, senest tre måneder efter dets ikrafttræden.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen forelagde den 31. juli 2012 et forslag til en hurtig reaktionsmekanisme (HRM), som vil gøre det muligt for medlemsstaterne hurtigere og mere effektivt at reagere på momssvig. Under HRM vil en medlemsstat, som er stillet over for et alvorligt tilfælde af pludselig og grov momssvig, være i stand til at gennemføre visse hasteforanstaltninger på en måde, som den ikke har mulighed for i henhold til momslovgivningen. Forslaget foreskriver i denne forbindelse, at medlemsstaterne inden en måned vil være i stand at anvende en "reverse charge-mekanisme", som gør modtageren frem for leverandøren af varer eller tjenesteydelser momspligtig. Det vil indebære en betydelig forbedring af deres muligheder for effektivt at håndtere komplekse momsordninger, som f.eks. karruselsvig, og på anden vis begrænse uoprettelige finansielle tab. For at håndtere forskellige former for svig i fremtiden lægges der også op til, at andre foranstaltninger til bekæmpelse af svig kunne tillades og indføres under HRM.

Momssvig koster EU og de nationale budgetter flere milliarder euro hvert år. I visse alvorlige tilfælde går enorme summer tabt inden for meget kort tid på grund af den hastighed, hvormed svigordninger udvikler sig i dag. For eksempel ansloges det, at 5 mia. EUR mellem juni 2008 og december 2009 gik tabt som følge af momssvig med drivhusgasemissionskvoter.

Hvis en medlemsstat på nuværende tidspunkt ønsker at modvirke momssvig ved hjælp af foranstaltninger, der ikke er fastsat i EU's momslovgivning, skal den formelt anmode om en undtagelse til at gøre det. Kommissionen udarbejder derefter et forslag med henblik på dette og sender det til Rådet med henblik på vedtagelse med enstemmighed, inden foranstaltningerne kan gennemføres. Denne proces kan være langsom og besværlig, hvilket forsinker den pågældende medlemsstats muligheder for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at standse det pågældende tilfælde af svig.

Med den hurtige reaktionsmekanisme ville medlemsstaterne ikke længere være nødsaget til at vente på, at denne formelle proces er afsluttet, inden de kan anvende særlige foranstaltninger til bekæmpelse af svig. I stedet ville en hurtigere procedure give dem en midlertidig undtagelse inden en måned. Undtagelsen vil være gyldig i op til et år. Dette vil gøre det muligt for den pågældende medlemsstat næsten med det samme at begynde at bekæmpe det pågældende tilfælde af svig, mens der indføres mere permanente foranstaltninger (og om nødvendigt, mens den normale undtagelsesprocedure iværksættes).

Den hurtige reaktionsmekanisme var planlagt i den nye momsstrategi samt i meddelelsen om bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse som et middel til at styrke bekæmpelsen af skattesvig i EU og sikring af de offentlige indtægter.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig meget over dette forslag som en pragmatisk og anvendelig tilgang til at bekæmpe momssvig, navnlig karruselsvig, i tider med budgetmæssige begrænsninger og finanspolitiske stramninger.

Forslaget giver en reel europæisk merværdi og er en reaktion på krav i ordførerens tidligere betænkning om en "Grønbog om momssystemets fremtid", såvel som Europa-Parlamentets tidligere krav om at øge indsatsen for at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig.

Momssvig hævdes at koste EU og de nationale budgetter flere milliarder euro hvert år. Momssvig skader også legitime virksomheder, der overholder bestemmelserne. I 2005-2006 beløb "missing trader"-karruselsvig sig alene til ca. 14,8 mia. EUR i hele EU.

Kommissionens forslag vil faktisk give medlemsstaterne mulighed for at reagere hurtigere og mere effektivt på momssvig. Ordføreren har dog nogle bemærkninger:

1. Inden der gennemføres eventuelle foranstaltninger til bekæmpelse af svig, skal der være en kort høringsperiode for at sikre, at den foreslåede foranstaltning er effektiv og præcist behandler den moms, som er i farezonen.

2. Det bør anerkendes, at foranstaltninger til bekæmpelse af svig historisk set typisk medfører en større overholdelsesbyrde for virksomheder, der ønsker at overholde momslovgivningen, mens de tiltænkte svindlere enten vil ignorere foranstaltningen eller bare gå videre til en anden form for svig. Skattemyndigheder er nødt til at anerkende dette og ikke bruge ny lovgivning til at angribe virksomheder, der forsøger at overholde lovgivningen. Enhver hurtig reaktionsmekanisme må kun anvendes i forbindelse med alvorlige svigagtige omstændigheder.

3. Forslaget bør kobles sammen med en langsigtet strategi til bekæmpelse af svig, hvilket kræver mere strukturelle ændringer i momssystemer. Kompleksiteten af momslovgivningen i EU har skabt muligheder for svindlere. Kommissionens bør i sin hvidbog om momsens fremtid behandle, hvordan den nuværende kompleksitet i momssystemet fremmer svindel.

4. Den indenlandske reverse charge-mekanisme er et effektivt middel mod svindel, men inden den indføres i en medlemsstat, bør man tage hensyn til behovet for krav til behandling, som den indebærer for skatteydere, der overholder bestemmelserne. De yderligere it-omkostninger, som en virksomhed kan blive udsat for, når den skal træffe en beslutning, hver gang den sælger en bestemt type produkt med hensyn til, hvorvidt reverse charge-mekanismen bør finde anvendelse, medfører en betydelig ekstraudgift. I det omfang det er muligt, skal enhver hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af svig indføres, uden at skatteydernes overholdelsesbyrde øges.

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

Referencer

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Dato for høring af EP

5.9.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Ordfører

       Dato for valg

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Dominique Riquet

Dato for indgivelse

24.1.2013