ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

  24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

  Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
  Εισηγητής: David Casa


  Διαδικασία : 2012/0205(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0014/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0014/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

  (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

  (Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0428),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0260/2012),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0014/2013),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

  5.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (-1) η ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αποκατάσταση και διατήρηση της σταθερότητας και του σθένους των δημοσίων οικονομικών σε ολόκληρη την Ένωση.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η φορολογική απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) οδηγεί σε σημαντικές απώλειες του προϋπολογισμού και επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού και, συνεπώς, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ειδικές μορφές αιφνίδιας και μαζικής φοροδιαφυγής έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα ειδικά μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που διευκολύνουν το ταχύ παράνομο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα.

  (1) Η φορολογική απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές δημοσιονομικές απώλειες και επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες ανταγωνισμού και, συνεπώς, τη δίκαιη και αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι απώλειες αυτές θα πρέπει να περιορίζονται, ιδίως σε περιόδους δημοσιονομικής λιτότητας. Ειδικές μορφές αιφνίδιας και μαζικής φοροδιαφυγής έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα ειδικά μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που διευκολύνουν το ταχύ παράνομο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα και συχνά υπερβαίνουν τα σύνορα των μεμονωμένων κρατών μελών.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας τα κράτη μέλη επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Για την έγκριση της εν λόγω παρέκκλισης απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Επιτροπή και η έγκρισή της από το Συμβούλιο. Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι η διαδικασία για τη χορήγηση παρεκκλίσεων δεν είναι πάντοτε αρκετά ευέλικτη ώστε να εξασφαλίζει την ταχεία και κατάλληλη αντίδραση στα αιτήματα των κρατών μελών.

  (2) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας τα κράτη μέλη επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Για την έγκριση της εν λόγω παρέκκλισης απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Επιτροπή και η έγκρισή της από το Συμβούλιο. Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι η διαδικασία για τη χορήγηση παρεκκλίσεων δεν είναι πάντοτε αρκετά γρήγορη ή ευέλικτη ώστε να εξασφαλίζει την ταχεία και κατάλληλη αντίδραση στα αιτήματα των κρατών μελών.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Ο ορισμός του παραλήπτη ως υπόχρεου για την καταβολή του ΦΠΑ (αντιστροφή της επιβάρυνσης) είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο ώστε να σταματήσουν αμέσως οι πιο γνωστές μορφές φοροδιαφυγής σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, επειδή η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο να επιτραπούν άλλα μέτρα. Προς τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο θα πρέπει, ενδεχομένως, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το είδος των μέτρων που θα μπορούσαν να εγκριθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση των παρεκκλίσεων από την Επιτροπή.

  (7) Ο ορισμός του παραλήπτη ως υπόχρεου για την καταβολή του ΦΠΑ («μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης») είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο ώστε να σταματήσουν αμέσως οι πιο γνωστές μορφές φοροδιαφυγής σε ορισμένους τομείς («αλυσιδωτή απάτη»). Ωστόσο, λόγω των δεδομένων αδυναμιών των συστημάτων του ΦΠΑ και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου, μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο να επιτραπούν άλλα μέτρα. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει, ενδεχομένως, να προτείνει οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης. Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί, διεξοδικά και με διαφάνεια, το είδος των μέτρων που θα μπορούσαν να εγκριθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση των παρεκκλίσεων από την Επιτροπή.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  9α) Για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, νέα μέτρα που πρέπει να προστεθούν στο πεδίο αναφοράς του μηχανισμού και νέους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο γενικό πλαίσιο του μηχανισμού.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  9β) Για να λειτουργεί ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης με ικανοποιητικό τρόπο, η Επιτροπή πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενεργεί γρήγορα και με ακρίβεια επί των θεμάτων αυτών. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζεται η επάρκεια των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης και να θεσπιστεί και να διατηρηθεί μια ταχύτερη εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  9γ) Στον βαθμό που η εφαρμογή ενός ειδικού μέτρου σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει επιπτώσεις στα συστήματα ΦΠΑ των άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει, για λόγους διατήρησης της διαφάνειας, να ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη σχετικά με όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται, καθώς και για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά τα αιτήματα αυτά.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  9δ) Στο έργο της ενίσχυσης και προσαρμογής του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί ευρείας κλίμακας διαβουλεύσεις με επιχειρηματικούς φορείς σε τομείς που είναι ευεπίφοροι στη διάπραξη απάτης, καθώς και με άλλους συναφείς φορείς.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση οδηγίας

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10) Δεδομένου ότι ο στόχος της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, για την αντιμετώπιση φαινομένων αιφνίδιας και μαζικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα οποία πολύ συχνά έχουν διεθνή διάσταση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τα κυκλώματα απάτης που συνδέονται με νέες μορφές συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται πολλές χώρες ταυτόχρονα, και ο οποίος μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και, ως εκ τούτου, καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση σε αυτά τα φαινόμενα, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

  (10) Δεδομένου ότι ο στόχος της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, για την αντιμετώπιση φαινομένων αιφνίδιας και μαζικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τα οποία πολύ συχνά έχουν διεθνή διάσταση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τα κυκλώματα απάτης που συνδέονται με νέες μορφές συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται πολλές χώρες ταυτόχρονα, και ο οποίος μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και, ως εκ τούτου, καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση σε αυτά τα φαινόμενα, η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) τον ορισμό του παραλήπτη ως υπόχρεου για την καταβολή του ΦΠΑ για ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193, μετά από αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το εν λόγω μέτρο·

  α) τον ορισμό του παραλήπτη ως υπόχρεου για την καταβολή του ΦΠΑ για ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193 («μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης»), μετά από αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το εν λόγω μέτρο·

  Τροπολογία  11

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) κάθε άλλο μέτρο που καθορίζεται από το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής.

  β) κάθε άλλο μέτρο που προτείνεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς του στοιχείου α), το ειδικό μέτρο θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα ελέγχου από τα κράτη μέλη όσον αφορά τους υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το εν λόγω μέτρο.

  Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), κάθε ειδικό μέτρο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλα μέτρα ελέγχου από τα κράτη μέλη όσον αφορά τους υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το εν λόγω μέτρο.

  Αιτιολόγηση

  Το νομοθετικό κείμενο πρέπει να είναι ανοιχτό σε περαιτέρω ειδικά μέτρα που θα προστεθούν στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1 (νέα)

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - εδάφιο 4 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να θεσπίσει το μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή. Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος τομέας, το είδος και τα χαρακτηριστικά της απάτης, ο αιφνίδιος και μαζικός χαρακτήρας της και οι συνέπειές της όσον αφορά την σημαντική και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έρχεται σε επαφή με το εν λόγω κράτος μέλος εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης και προσδιορίζει ποιες πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται.

  2. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να θεσπίσει το μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή. Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος τομέας, το είδος και τα χαρακτηριστικά της απάτης, ο αιφνίδιος και μαζικός χαρακτήρας της και οι συνέπειές της όσον αφορά την σημαντική και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έρχεται σε επαφή με το εν λόγω κράτος μέλος εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης και προσδιορίζει ποιες πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται. Η Επιτροπή συμβουλεύεται επίσης φορείς του σχετικού επιχειρηματικού τομέα, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο και εφικτό.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395α - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μόλις η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την εκτίμηση της αίτησης, εγκρίνει, εντός προθεσμίας ενός μηνός, το ειδικό μέτρο ή, σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το αιτούμενο μέτρο, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

  Μόλις η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την εκτίμηση της αίτησης:

   

  α) ενημερώνει δεόντως το αιτούμενο κράτος μέλος,

   

  β) διαβιβάζει την αίτηση, στην πρωτότυπη γλώσσα της, στα υπόλοιπα κράτη μέλη,

   

  γ) εγκρίνει, εντός προθεσμίας ενός μηνός, το ειδικό μέτρο ή, εάν η Επιτροπή απορρίψει το αιτούμενο μέτρο, ενημερώνει σχετικά, προσφέροντας λεπτομερή αιτιολόγηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα άλλα κράτη μέλη, τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Αιτιολόγηση

  Η αύξηση της διαφάνειας καθόλη τη διαδικασία διευκολύνει τα κράτη μέλη να έχουν συνολική εικόνα των μορφών απάτης, να υπάρχει διασυνοριακός συντονισμός και να λαμβάνονται γρήγορες και σωστές αποφάσεις στο πλαίσιο της SCAC.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1

  Οδηγία 2006/112/ΕΚ

  Τμήμα 1α - Άρθρο 395γ (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 395γ

   

  Κάθε τρία χρόνια και για πρώτη φορά μέχρι την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης που δημιουργείται στο πλαίσιο του τμήματος αυτού. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει περαιτέρω ειδικά μέτρα που πρέπει να προστεθούν στο πεδίο αναφοράς του μηχανισμού και νέους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο γενικό πλαίσιο του μηχανισμού.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 1α

   

  Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα ταχύτερης εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας παρέκκλισης που ορίζεται στο άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/EΚ. Σκοπός της έκθεσης είναι ο εντοπισμός των αλλαγών στις υφιστάμενες δομές και ρουτίνες που θα διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή ολοκληρώνει πάντοτε τη διαδικασία εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της αίτησης από κράτος μέλος. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

  Αιτιολόγηση

  Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι η Επιτροπή πολύ συχνά είναι εξαιρετικά αργή στην ολοκλήρωση της συνήθους διαδικασίας παρέκκλισης. Φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πέρα από την εφαρμογή του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης, πρέπει ως εκ τούτου να καταβληθεί προσπάθεια για να καταστεί η συνήθης διαδικασία πιο αποτελεσματική.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

  2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση οδηγίας

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία κωδικοποιείται με την οδηγία που τροποποιεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η πρόταση της Επιτροπής

  Στις 31 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη θέσπιση μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ΜΤΑ) ο οποίος θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Βάσει του ΜΤΑ, κάθε κράτος μέλος που θα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό περιστατικό αιφνίδιας και μαζικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα μπορεί να εφαρμόζει ορισμένα έκτακτα μέτρα τα οποία επί του παρόντος δεν προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν, για διάστημα ενός μήνα, έναν «μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης» σύμφωνα με τον οποίο καθίσταται ο παραλήπτης υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ, αντί του προμηθευτή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτόν θα βελτιώνονταν σημαντικά οι πιθανότητες να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περίπλοκα συστήματα απάτης, όπως είναι η αλυσιδωτή απάτη, και να περιοριστούν οικονομικές ζημίες οι οποίες διαφορετικά είναι ανεπανόρθωτες. Για την αντιμετώπιση πιθανών νέων μορφών απάτης στο μέλλον, προβλέπεται επίσης δυνατότητα έγκρισης και θέσπισης άλλων μέτρων καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο του ΜΤΑ.

  Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνεπάγεται κόστος αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις σημειώνονται τεράστιες απώλειες σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσονται σήμερα τα συστήματα απάτης. Για παράδειγμα, από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2009, σημειώθηκε εκτιμώμενη απώλεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε σχέση με δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

  Σήμερα, αν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ με μέτρα που δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ, πρέπει να υποβάλει επίσημο αίτημα για παρέκκλιση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή καταρτίζει σχετική πρόταση, την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο προς ομόφωνη έγκριση, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα και περίπλοκη, γεγονός που καθυστερεί τη λήψη απαραίτητων μέτρων καταπολέμησης της απάτης από το αντίστοιχο κράτος μέλος.

  Με τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης, τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε πλέον να περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτή η επίσημη διαδικασία, προκειμένου να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Αντιθέτως, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία για την εξασφάλιση προσωρινής παρέκκλισης μέσα σε ένα μήνα. Η παρέκκλιση θα ίσχυε για διάστημα έως ενός έτους. Η ρύθμιση αυτή θα καθιστούσε δυνατή τη σχεδόν άμεση αντιμετώπιση της απάτης από το εν λόγω κράτος μέλος, μέχρι να ληφθούν πιο μόνιμα μέτρα (και, εάν είναι απαραίτητο, ενώ δρομολογείται η τυπική διαδικασία παρέκκλισης).

  Ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης προβλεπόταν στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, καθώς και στην ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, ως μέσο για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης στην ΕΕ και προστασίας των δημόσιων εσόδων.

  Η θέση του εισηγητή

  Ο εισηγητής επικροτεί θερμά την εν λόγω πρόταση ως ρεαλιστική και χρήσιμη προσέγγιση για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως της αλυσιδωτής απάτης, σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και λιτότητας.

  Η πρόταση συνεισφέρει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ανταποκρίνεται στα αιτήματα της προηγούμενης έκθεσης του εισηγητή σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο για το μέλλον του ΦΠΑ», καθώς και σε παλαιότερες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης.

  Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ φέρεται να κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ζημιώνει επίσης τις νόμιμες επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Το 2005/06, το ύψος μόνο της αλυσιδωτής απάτης αφανούς εμπόρου ανήλθε σε περίπου 14,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Με την πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσαν πράγματι τα κράτη μέλη να αντιδρούν «ταχύτερα και αποτελεσματικότερα» στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Ο εισηγητής έχει, ωστόσο, ορισμένες παρατηρήσεις:

  1. Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου καταπολέμησης της απάτης, απαιτείται μια σύντομη περίοδος διαβούλευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο μέτρο είναι αποτελεσματικό και αντιμετωπίζει με ακρίβεια τον συγκεκριμένο κίνδυνο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

  2. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ιστορικά τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης συνεπάγονται κατά κανόνα μεγαλύτερο φόρτο συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να τηρήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, ενώ οι απατεώνες που αποτελούν τον στόχο του μέτρου είτε το αγνοούν είτε προχωρούν σε άλλη απάτη. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό και να μη χρησιμοποιήσουν τη νέα νομοθεσία ως μέσο επίθεσης στις επιχειρήσεις που προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο. Οποιοσδήποτε μηχανισμός ταχείας αντίδρασης θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις απάτης.

  3. Η πρόταση θα πρέπει να συνδυαστεί με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση της απάτης, για την οποία απαιτούνται πιο διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα ΦΠΑ. Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για τους απατεώνες. Στο σκεπτικό της Επιτροπής στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ θα πρέπει να αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η υφιστάμενη πολυπλοκότητα του συστήματος ΦΠΑ διευκολύνει την απάτη.

  4. Ο εγχώριος μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης της απάτης· ωστόσο, πριν από την καθιέρωσή του σε κάποιο κράτος μέλος, θα πρέπει να εξεταστούν οι απαιτήσεις επεξεργασίας που συνεπάγεται αυτό για τους συμμορφούμενους φορολογούμενους. Οι πρόσθετες δαπάνες τεχνολογίας πληροφοριών που μπορεί να προκύψουν για μια επιχείρηση όταν καλείται να αποφασίσει κάθε φορά που πωλεί ένα συγκεκριμένο προϊόν εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί η αντιστροφή της επιβάρυνσης ή όχι, συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οποιαδήποτε καθιέρωση ΜΤΑ για την καταπολέμηση της απάτης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να αυξηθεί ο φόρτος συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

  Έγγραφα αναφοράς

  (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS))

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  5.9.2012

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  11.9.2012

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  11.9.2012

  JURI

  11.9.2012

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

  CONT

  7.11.2012

  JURI

  18.9.2012

   

   

  Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

  David Casa

  11.9.2012

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.11.2012

  22.1.2013

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  22.1.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Άννυ Ποδηματά, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Νικόλαος Χουντής

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Dominique Riquet

  Ημερομηνία κατάθεσης

  24.1.2013