MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: David Casa


Menettely : 2012/0205(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0014/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0014/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0428),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0260/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0014/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostaminen on keskeinen tekijä koko Euroopan unionin julkisen talouden vakauden ja vahvuuden palauttamisessa ja säilyttämisessä.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Arvonlisäveroon liittyvät veropetokset aiheuttavat merkittäviä tappioita talousarvioille ja vaikuttavat kilpailuolosuhteisiin ja näin myös sisämarkkinoiden toimintaan. Viime aikoina on ilmennyt eräitä äkillisiä erittäin laaja-alaisia veropetostyyppejä, jotka perustuvat etenkin nopeaa ja laaja-alaista laitonta kauppaa helpottavien sähköisten välineiden käyttöön.

(1) Arvonlisäveroon liittyvät veropetokset johtavat merkittäviin julkistalouden tappioihin ja vaikuttavat kielteisesti kilpailuolosuhteisiin ja näin myös sisämarkkinoiden asianmukaiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Tällaisia tappioita olisi pyrittävä hillitsemään erityisesti näinä taloudellisesti kireinä aikoina. Viime aikoina on ilmennyt eräitä äkillisiä erittäin laaja-alaisia veropetostyyppejä, jotka perustuvat etenkin nopeaa ja laaja-alaista laitonta kauppaa helpottavien sähköisten välineiden käyttöön ja ulottuvat usein tietyn jäsenvaltion rajojen ulkopuolelle.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY mukaan jäsenvaltiot voivat hakea poikkeusta direktiivin säännöksistä estääkseen tietyntyppiset veropetokset ja veronkierron. Tällaisen poikkeuksen hyväksymiseksi tarvitaan komission ehdotus, jonka neuvosto hyväksyy. Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että poikkeusten myöntämismenettely ei aina ole riittävän joustava sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden pyyntöihin voidaan vastata nopealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

(2) Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY mukaan jäsenvaltiot voivat hakea poikkeusta direktiivin säännöksistä estääkseen tietyntyppiset veropetokset ja veronkierron. Tällaisen poikkeuksen hyväksymiseksi tarvitaan komission ehdotus, jonka neuvosto hyväksyy. Viimeaikaiset kokemukset ovat osoittaneet, että poikkeusten myöntämismenettely ei aina ole riittävän nopea tai joustava sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden pyyntöihin voidaan vastata nopealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Arvonlisäverovelvollisuuden asettaminen vastaanottajalle (käännetty verovelvollisuus) on tehokas toimenpide, jolla voidaan välittömästi lopettaa parhaiten tunnetut veronkierron muodot tietyillä aloilla. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua ajan myötä, ja sen vuoksi saattaa olla tarpeen hyväksyä myös muita toimenpiteitä. Tämän vuoksi neuvoston olisi komission ehdotuksesta tarvittaessa määritettävä myös muita toimenpiteitä nopean reagoinnin mekanismin soveltamisalaan kuuluviksi. Ne toimenpidetyypit, joita varten lupa voidaan antaa, olisi määritettävä, jotta komissio voisi hyväksyä poikkeukset mahdollisimman nopeasti.

(7) Arvonlisäverovelvollisuuden asettaminen vastaanottajalle ("käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä") on tehokas toimenpide, jolla voidaan välittömästi lopettaa parhaiten tunnetut veronkierron muodot tietyillä aloilla ("karusellipetos"). Arvonlisäverojärjestelmissä on kuitenkin puutteita, ja riippuen siitä, millaiseksi tilanne voi ajan myötä muuttua, saattaa olla tarpeen hyväksyä myös muita toimenpiteitä. Tämän vuoksi komission olisi tarvittaessa ehdotettava myös muita toimenpiteitä nopean reagoinnin mekanismin soveltamisalaan kuuluviksi. Neuvoston olisi hyväksyttävä kyseiset toimenpiteet yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan. Ne toimenpidetyypit, joita varten lupa voidaan antaa, olisi määritettävä perusteellisesti ja avoimesti, jotta komissio voisi hyväksyä poikkeukset mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta nopean reagoinnin mekanismia voidaan jatkuvasti kehittää ja parantaa, komission olisi raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen soveltamisesta ja tarkasteltava muun muassa muita mekanismin soveltamisalaan lisättäviä toimenpiteitä ja uusia tapoja lujittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä mekanismin yleisissä puitteissa.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) Jotta nopean reagoinnin mekanismi toimii tyydyttävällä tavalla, komission olisi aina kyettävä toimimaan nopeasti ja tarkasti näissä asioissa. Nopean reagoinnin mekanismin henkilö- ja muiden resurssien olisi tästä syystä oltava riittävät, ja olisi perustettava tehostettu sisäinen päätöksentekomenettely ja ylläpidettävä sitä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c) Koska erityistoimenpiteiden soveltamisella yhdessä jäsenvaltiossa voisi olla vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden arvonlisäverojärjestelmiin, komission olisi avoimuuden säilyttämiseksi tiedotettava kaikille jäsenvaltioille kaikista esitetyistä pyynnöistä ja niitä koskevista päätöksistä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 d) Komission olisi nopean reagoinnin mekanismin tehostamista ja hienosäätöä koskevassa työssään kuultava laajasti yrityksiä petoksiin taipuvaisilla aloilla sekä muita asianosaisia.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa toimen tavoitetta, joka on puuttuminen arvonlisäveroon liittyviin äkillisesti ilmeneviin ja erittäin laaja-alaisiin petoksiin, joilla on hyvin usein myös kansainvälinen ulottuvuus, sillä ne eivät voi yksin puuttua sellaisiin, kaupan uusiin muotoihin liittyviin petosvyyhteihin, joissa on samanaikaisesti osallisina useita maita, ja koska kyseinen tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla varmistamalla, että näihin ilmiöihin voidaan puuttua nopeammin ja sen vuoksi myös tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(10) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa toimen tavoitetta, joka on puuttuminen arvonlisäveroon liittyviin äkillisesti ilmeneviin ja erittäin laaja-alaisiin petoksiin, joilla on hyvin usein myös kansainvälinen ulottuvuus, sillä ne eivät voi yksin puuttua sellaisiin, kaupan uusiin muotoihin liittyviin petosvyyhteihin, joissa on samanaikaisesti osallisina useita maita, ja koska kyseinen tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla varmistamalla, että näihin ilmiöihin voidaan puuttua nopeammin ja sen vuoksi myös tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin, unionin olisi toteutettava toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 a artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tiettyihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin liittyvän arvonlisäverovelvollisuuden asettaminen vastaanottajalle 193 artiklasta poiketen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kyseistä toimenpidettä koskevan pyynnön seurauksena;

a) tiettyihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin liittyvän arvonlisäverovelvollisuuden asettaminen vastaanottajalle 193 artiklasta poiketen ("käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä") tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kyseistä toimenpidettä koskevan pyynnön seurauksena;

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) mikä tahansa muu toimenpide, jonka neuvosto on määrittänyt yksimielisesti komission ehdotuksesta.

b) mikä tahansa muu komission ehdottama ja neuvoston yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan hyväksymä toimenpide.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot valvovat asianmukaisesti erityistoimenpidettä niiden verovelvollisten osalta, jotka luovuttavat tavaroita tai suorittavat palveluja toimenpiteen soveltamisalalla.

Edellä olevaa a ja b alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot valvovat asianmukaisesti kaikkia käytettäviä erityistoimenpiteitä niiden verovelvollisten osalta, jotka luovuttavat tavaroita tai suorittavat palveluja toimenpiteen soveltamisalalla.

Perustelu

Lainsäädäntötekstin on oltava avoin, jotta mekanismin soveltamisalaan voidaan lisätä muita erityistoimenpiteitä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta (uusi)

2006/112/EC

1 a jakso – 395 a artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä kohdassa säädetty menettely on saatava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön 1 kohdassa säädetyn toimenpiteen, on lähetettävä komissiolle hakemus. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot kyseessä olevasta alasta, petoksen tyypistä ja ominaispiirteistä, sen äkillisestä ja erittäin laaja-alaisesta luonteesta ja sen seurauksena olevista merkittävistä ja lopullisista taloudellisista menetyksistä. Jos komissio katsoo, että sillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, se ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle yhden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, mitä lisätietoja tarvitaan.

2. Jäsenvaltion, joka haluaa ottaa käyttöön 1 kohdassa säädetyn toimenpiteen, on lähetettävä komissiolle hakemus. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle, Euroopan parlamentin asiasta vastaaville valiokunnille ja tilintarkastustuomioistuimelle tiedot kyseessä olevasta alasta, petoksen tyypistä ja ominaispiirteistä, sen äkillisestä ja erittäin laaja-alaisesta luonteesta ja sen seurauksena olevista merkittävistä ja lopullisista taloudellisista menetyksistä. Jos komissio katsoo, että sillä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, se ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, mitä lisätietoja tarvitaan. Komissio kuulee myös tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan asiaan liittyvää elinkeinoelämän alaa.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kuukauden kuluessa siitä, kun komissiolla on kaikki tiedot, joiden se katsoo olevan tarpeen pyynnön arvioimiseksi, se joko hyväksyy erityistoimenpiteen, tai jos se vastustaa pyydettyä toimenpidettä, ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Kun komissiolla on kaikki tiedot, joiden se katsoo olevan tarpeen pyynnön arvioimiseksi, se

 

a) antaa tästä tiedon pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle;

 

b) toimittaa pyynnön sen alkuperäisellä kielellä muille jäsenvaltioille;

 

c) joko hyväksyy erityistoimenpiteen, tai jos se vastustaa pyydettyä toimenpidettä, ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille, Euroopan parlamentin asiasta vastaaville valiokunnille ja tilintarkastustuomioistuimelle kuukauden kuluessa ja esittää yksityiskohtaiset perustelut.

Perustelu

Suurempi avoimuus koko menettelyn ajan auttaisi jäsenvaltioita saamaan täydellisen kuvan petosmalleista, koordinoimaan rajatylittävää toimintaa ja tekemään nopeita ja tarkkoja päätöksiä hallinnollisen yhteistyön pysyvässä komiteassa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla

Direktiivi 2006/112/EY

1 a jakso – 395 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

395 c artikla

 

Komissio toimittaa kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän jakson nojalla perustetun nopean reagoinnin mekanismin soveltamisesta. Kertomuksessa tarkastellaan muun muassa muita mekanismin soveltamisalaan lisättäviä toimenpiteitä ja uusia tapoja lujittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä mekanismin yleisissä puitteissa.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 komissio esittää kertomuksen siitä, millä tavoin direktiivin 2006/112/EY 395 artiklassa säädettyä säännönmukaista poikkeusmenettelyä voitaisiin nopeuttaa. Kertomuksen tavoitteena on määrittää ne muutokset olemassa oleviin rakenteisiin ja rutiineihin, joiden avulla varmistettaisiin, että komissio saattaa menettelyn aina päätökseen viiden kuukauden kuluessa jäsenvaltion pyynnön vastaanottamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Perustelu

Tähänastisen kokemuksen mukaan komissio etenee usein melko hitaasti säännönmukaisessa poikkeusmenettelyssä. Vaikuttaa siltä, että asiassa olisi parantamisen varaa. Nopean reagoinnin mekanismin käyttöönoton lisäksi olisi ponnisteltava tämän säännönmukaisen poikkeusmenettelyn tehostamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se konsolidoidaan sen direktiivin kanssa, jota sillä muutetaan, kolmen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio teki 31. heinäkuuta 2012 ehdotuksen nopean reagoinnin mekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat reagoida nopeammin ja tehokkaammin arvonlisäveropetoksiin. Nopean reagoinnin mekanismin avulla jäsenvaltiot, joilla on vastassaan yhtäkkinen ja laaja-alainen arvonlisäveropetos, voisivat panna täytäntöön tiettyjä hätätoimenpiteitä, joihin niillä ei nykyisen arvonlisäverolainsäädännön mukaisesti ole mahdollisuuksia. Jäsenvaltiot voisivat ehdotuksen mukaisesti soveltaa kuukauden kuluessa "käännetyn verovelvollisuuden järjestelmää", joka tekee tavaroiden tai palvelujen vastaanottajasta tavaroiden luovuttajan tai palvelujen suorittajan sijasta arvonlisäverovelvollisen. Tämä parantaisi merkittävästi niiden mahdollisuuksia torjua tehokkaasti monimutkaisia petosjärjestelmiä, kuten karusellipetoksia, ja vähentää muutoin lopullisia taloudellisia menetyksiä. Uusien petosmuotojen selvittämiseksi tulevaisuudessa on suunnitteilla sisällyttää nopean reagoinnin mekanismiin myös petostentorjuntatoimia ja sallia niiden käyttö.

Arvonlisäverotappiot merkitsevät EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioille useiden miljardien eurojen kustannuksia joka vuosi. Joissakin vakavissa tapauksissa menetetään valtavia summia hyvin lyhyessä ajassa, sillä petosjärjestelmät kehittyvät nykyään erittäin nopeasti. Esimerkiksi kesäkuun 2008 ja joulukuun 2009 välisenä aikana menetettiin päästöoikeuskauppaan liittyvien arvonlisäveropetosten vuoksi arviolta viisi miljardia euroa.

Jos jäsenvaltio tällä hetkellä haluaa torjua arvonlisäveropetoksia toimenpiteillä, jotka eivät sisälly EU:n arvonlisäverolainsäädäntöön, sen on pyydettävä virallisesti poikkeuslupaa toimia näin. Komissio laatii tämän jälkeen ehdotuksen tätä tarkoitusta varten ja toimittaa sen neuvostolle yksimielistä hyväksyntää varten ennen kuin toimenpiteet voidaan panna täytäntöön. Tämä prosessi voi olla hidas ja monimutkainen ja viivästyttää kyseisen jäsenvaltion petoksen pysäyttämiseksi tarvitsemia välttämättömiä toimia.

Nopean reagoinnin mekanismin avulla jäsenvaltioiden ei tarvitse enää odottaa tämän virallisen menettelyn päättymistä ennen erityisten petostenvastaisten toimenpiteiden soveltamista. Nopeampi menettely antaisi niille mahdollisuuden väliaikaiseen poikkeukseen kuukauden sisällä. Tämä poikkeus olisi voimassa enintään yhden vuoden ajan. Tämä mahdollistaisi, että kyseinen jäsenvaltio voisi aloittaa vastatoimet petosta vastaan lähes välittömästi sinä aikana, kun pysyvämpiä toimenpiteitä laaditaan (ja tarvittaessa käynnistetään vakiomenettely poikkeuksen soveltamiseksi).

Nopean reagoinnin mekanismi sisältyi uuteen arvonlisäverostrategiaan sekä tiedonantoon, joka koski veropetosten ja veronkierron torjumista, keinona lujittaa veropetosten torjuntaa EU:ssa ja turvata julkisen talouden tulot.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää tätä ehdotusta erittäin myönteisenä, sillä sen lähestymistapa arvonlisäpetosten torjuntaan on pragmaattinen ja hyödyllinen erityisesti, kun kyse on karusellipetoksista ja kun otetaan huomioon talousarvioon liittyvät rajoitteet.

Ehdotus tuo todellista eurooppalaista lisäarvoa ja vastaa esittelijän edellisessä mietinnössään alv-järjestelmän tulevaisuutta koskevasta komission vihreästä kirjasta esittämiin pyyntöihin sekä Euroopan parlamentin aiempiin kehotuksiin lisätä ponnisteluja veronkierron ja veropetosten torjumiseksi.

Arvonlisäverotappioiden väitetään aiheuttavan EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioille useiden miljardien eurojen kustannukset joka vuosi. Arvonlisäveropetokset vahingoittavat myös laillista ja sääntöjä noudattavaa liiketoimintaa. Vuosina 2005 ja 2006 pelkästään karuselli- ja ketjupetosten kokonaissumma oli noin 14,8 miljardia euroa koko EU:ssa.

Komission ehdotus merkitsisi todellakin, että jäsenvaltiot voisivat reagoida nopeammin ja tehokkaammin arvonlisäveropetoksiin. Esittelijä haluaa kuitenkin tehdä joitakin huomautuksia:

1. Ennen kuin mitään petostenvastaisia toimenpiteitä pannaan täytäntöön, tarvitaan lyhyt kuulemiskausi, jotta varmistetaan, että ehdotetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja koskevat tarkkaan juuri riskinalaisia arvonlisäveroja.

2. Olisi otettava huomioon, että perinteisesti petostenvastaiset toimenpiteet rasittavat enemmän yrityksiä, jotka pyrkivät noudattamaan arvonlisäverolainsäädäntöä, kun taas petostentekijät joko jättävät toimenpiteen huomiotta tai siirtyvät vain seuraavaan huijaukseen. Verovirastojen on otettava huomioon tämä eivätkä ne saa käyttää uutta lainsäädäntöä keinona hyökätä sellaisia yrityksiä vastaan, jotka yrittävät noudattaa lakia. Kaikkia nopean reagoinnin mekanismeja on sovellettava ainoastaan vakavissa petosolosuhteissa.

3. Ehdotus olisi liitettävä petostentorjuntaa koskevaan pitkän aikavälin strategiaan, mikä edellyttää enemmän rakenteellisia muutoksia arvonlisäverojärjestelmiin. Arvonlisäverolainsäädännön monimutkaisuus EU:ssa on luonut tilaisuuksia petostentekijöille. Komission olisi pohdittava arvonlisäveron tulevaisuutta koskevassa valkoisessa kirjassaan sitä, että nykyisen arvonlisäverojärjestelmän monimutkaisuus helpottaa petosten tekoa.

4. Kotimainen "käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä" on tehokas toimenpide petoksia vastaan, mutta ennen sen käyttöönottoa missään jäsenvaltiossa on pohdittava vaatimuksia, joita se asettaa sääntöjä noudattaville veronmaksajille. Yritykselle aiheutuu ylimääräisiä tietoteknisiä kustannuksia, kun se joutuu aina tietynlaisen tuotteen myydessään tekemään päätöksen siitä, olisiko sovellettava käännettyä verovelvollisuutta. Nopean reagoinnin mekanismi on otettava mahdollisuuksien mukaan käyttöön siten, ettei tästä aiheudu lisärasitetta veronmaksajille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttaminen arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta

Viiteasiakirjat

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

5.9.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Dominique Riquet

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.1.2013