Pranešimas - A7-0014/2013Pranešimas
A7-0014/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas

24.1.2013 - (COM(2012) 0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: David Casa


Procedūra : 2012/0205(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0014/2013
Pateikti tekstai :
A7-0014/2013
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas

(COM(2012) 0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0428),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0260/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0014/2013),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) sustiprinta kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu yra itin svarbi siekiant atkurti ir išlaikyti Sąjungos viešųjų finansų stabilumą ir tvirtumą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) patiriama didelių biudžeto nuostolių, paveikiamos konkurencijos sąlygos ir kartu vidaus rinkos veikimas. Pastaruoju metu paplito tam tikros naujos netikėto stambaus masto sukčiavimo formos, ypač susijusios su elektroninių priemonių naudojimu, kuris palengvina greitą neteisėtą stambaus masto prekybą;

(1) dėl mokestinio sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) patiriama didelių valstybės finansų nuostolių, neigiamai paveikiamos konkurencijos sąlygos, taigi ir sąžiningas ir veiksmingas vidaus rinkos veikimas. Šiuos nuostolius reikėtų apriboti, ypač griežto fiskalinio taupymo laikotarpiu. Pastaruoju metu paplito tam tikros naujos netikėto stambaus masto sukčiavimo formos, ypač susijusios su elektroninių priemonių naudojimu, kuris palengvina greitą neteisėtą stambaus masto prekybą, dažnai vykdomą už pavienių valstybių narių ribų;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos valstybės narės gali prašyti leidimo nukrypti nuo šios direktyvos, kad galėtų užkirsti kelią tam tikrų formų mokesčių slėpimui ar vengimui. Kad būtų leista taikyti tokią nukrypstančią priemonę, Komisija turi pateikti pasiūlymą, o Taryba jį priimti. Naujausia patirtis parodė, kad kartais leidimo taikyti nukrypstančias priemones procedūra nepakankamai lanksti, kad būtų galima greitai ir tinkamai reaguoti į valstybių narių prašymus;

(2) pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos valstybės narės gali prašyti leidimo nukrypti nuo šios direktyvos, kad galėtų užkirsti kelią tam tikrų formų mokesčių slėpimui ar vengimui. Kad būtų leista taikyti tokią nukrypstančią priemonę, Komisija turi pateikti pasiūlymą, o Taryba jį priimti. Naujausia patirtis parodė, kad kartais leidimo taikyti nukrypstančias priemones procedūra ne visada yra sparti ir pakankamai lanksti, kad būtų galima greitai ir tinkamai reaguoti į valstybių narių prašymus;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) prekių ar paslaugų gavėjo prievolės sumokėti PVM nustatymas (atvirkštinis apmokestinimas) – veiksminga priemonė kovoti su geriausiai žinomais būdais slėpti mokesčius tam tikruose sektoriuose. Tačiau ilgainiui padėtis gali keistis, todėl reikia numatyti ir kitų priemonių. Tam Taryba turėtų (jei reikia, Komisijai pateikus atitinkamą pasiūlymą) nustatyti ir kitas pagal greitojo reagavimo mechanizmą taikytinas priemones. Galimų priemonių rūšis reikia nustatyti tam, kad Komisija galėtų per kuo trumpesnį laiką suteikti leidimą taikyti nukrypstančias priemones;

(7) prekių ar paslaugų gavėjo prievolės sumokėti PVM nustatymas (atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas) – veiksminga priemonė, padedanti iškart sustabdyti žinomiausių būdų mokesčių vengimą tam tikruose sektoriuose (karuselinis sukčiavimas). Tačiau, atsižvelgiant į esamus PVM sistemos trūkumus ir į tai, kaip ilgainiui padėtis gali pasikeisti, gali reikėti numatyti taip pat ir kitų priemonių. Šiuo tikslu Komisija, jei reikia, turėtų pasiūlyti ir kitas pagal greitojo reagavimo mechanizmą taikytinas priemones. Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, turėtų vienbalsiai priimti tas priemones. Galimų priemonių rūšis reikėtų kruopščiai ir skaidriai nustatyti tam, kad Komisija per kuo trumpesnį laiką galėtų suteikti leidimą taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) kad greitojo reagavimo mechanizmas būtų nuolat plėtojamas ir tobulinamas, Komisija turėtų reguliariai teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie jo taikymą, kuriose, be kita ko, būtų nagrinėjamos ir kitos priemonės, kuriomis būtų galima papildyti šį mechanizmą, taip pat nauji valstybių narių bendradarbiavimo visuotinai taikant šį mechanizmą stiprinimo būdai;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) kad greitojo reagavimo mechanizmas veiktų patenkinamai, Komisija visada turėtų gebėti imtis greitų ir tikslių veiksmų sprendžiant šiuos klausimus. Todėl reikėtų užtikrinti, kad greitojo reagavimo mechanizmui numatyti žmogiškieji ir kiti ištekliai būtų tinkami ir kad būtų nustatyta ir taikoma skubi sprendimų priėmimo vidaus procedūra;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) kadangi specialios priemonės taikymas vienoje valstybėje narėje galėtų turėti poveikį kitų valstybių narių PVM sistemoms, Komisija, siekdama užtikrinti skaidrumą, turėtų informuoti visas valstybes nares apie visus pateiktus prašymus ir visus sprendimus, priimtus dėl pateiktų prašymų;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9d) Komisija, stiprindama ir reguliuodama greitojo reagavimo mechanizmą, turėtų aktyviai konsultuotis su tų sektorių, kuriuose daugiausia sukčiaujama, įmonėmis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti tikslo – reaguoti į netikėtus stambaus masto sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu reiškinius, kurie dažnai yra tarptautiniai – nes nėra pajėgios pačios įveikti šių sukčiavimo grandinių, kurios susijusios su naujomis prekybos formomis ir kuriose vienu metu dalyvauja daug šalių, o norint greičiau ir kartu tinkamiau ir veiksmingiau reaguoti į šiuos reiškinius, šio tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu Sąjunga gali imtis priemonių. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(10) kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti tikslo – reaguoti į netikėtus stambaus masto sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu reiškinius, kurie dažnai yra tarptautiniai – nes nėra pajėgios pačios įveikti šių sukčiavimo grandinių, kurios susijusios su naujomis prekybos formomis ir kuriose vienu metu dalyvauja kelios šalys, ir kadangi norint greičiau ir kartu tinkamiau bei veiksmingiau reaguoti į šiuos reiškinius šio tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga turėtų imtis priemonių, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nukrypstant nuo 193 straipsnio, nustatyti, kad prievolė sumokėti PVM už tam tikras prekes ir paslaugas tenka jų gavėjui, prieš tai pateikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą prašymą taikyti šią priemonę;

a) nukrypstant nuo 193 straipsnio (atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas), nustatyti, kad prievolė sumokėti PVM už tam tikras prekes ir paslaugas tenka jų gavėjui, prieš tai pateikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą prašymą taikyti šią priemonę;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) imtis kitų priemonių, kurias, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai nustatė Taryba.

b) imtis kitų priemonių, kurias pasiūlė Komisija ir kurias vieningai patvirtino Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant a punktą, valstybės narės vykdo tinkamą specialios priemonės kontrolę apmokestinamųjų asmenų, tiekiančių prekes ar teikiančių paslaugas, kurioms ši priemonė taikoma, atžvilgiu.

Taikant a ir b punktus, valstybės narės vykdo tinkamą bet kokios naudojamos specialios priemonės kontrolę apmokestinamųjų asmenų, tiekiančių prekes ar teikiančių paslaugas, kurioms ši priemonė taikoma, atžvilgiu.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti galimybę į teisės akto tekstą įtraukti mechanizmo taikymo sritį papildančias specialias priemones.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis (nauja)

2006/112/EC

1a skirsnio 395a straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje dalyje nustatyta procedūra užbaigiama per tris mėnesius.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybė narė, pageidaujanti imtis 1 dalyje nurodytų priemonių, siunčia prašymą Komisijai. Valstybė narė pateikia jai informaciją apie atitinkamą sektorių, sukčiavimo formą ir aplinkybes, jo netikėtumą ir stambų mastą bei dėl jo patiriamus didelius ir nepataisomus finansinius nuostolius. Jei Komisija mano, kad ji neturi visos būtinos informacijos, ji kreipiasi į atitinkamą valstybę narę per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo ir nurodo, kokios informacijos jai trūksta.

2. Valstybė narė, pageidaujanti imtis 1 dalyje nurodytų priemonių, siunčia prašymą Komisijai. Valstybė narė pateikia Komisijai, kompetentingiems Europos Parlamento komitetams ir Audito Rūmams informaciją, kurioje nurodoma susijęs sektorius, sukčiavimo rūšis ir aplinkybės, jo netikėtas pobūdis ir stambus mastas bei dėl jo patiriami dideli ir nepataisomi finansiniai nuostoliai. Jei Komisija mano, kad ji neturi visos būtinos informacijos, ji kreipiasi į atitinkamą valstybę narę per dvi savaites nuo prašymo gavimo ir nurodo, kokios papildomos informacijos jai reikia. Jei reikia ir jei įmanoma, Komisija taip pat konsultuojasi su atitinkamu verslo sektoriumi.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi visą informaciją, kuri, jos manymu, reikalinga prašymui įvertinti, Komisija per vieną mėnesį suteikia leidimą taikyti specialią priemonę arba, jei prašomai priemonei nepritaria, praneša apie tai atitinkamai valstybei narei.

Gavusi visą informaciją, kuri, jos manymu, reikalinga prašymui įvertinti, Komisija:

 

a) atitinkamai praneša prašymą pateikusiai valstybei narei;

 

b) perduoda prašymą originalo kalba kitoms valstybėms narėms;

 

c) per vieną mėnesį suteikia leidimą taikyti specialią priemonę arba, jei prašomai priemonei nepritaria, praneša ir pateikia išsamų pagrindimą atitinkamai valstybei narei, kitoms valstybėms narėms, kompetentingiems Europos Parlamento komitetams ir Audito Rūmams.

Pagrindimas

Didesnis šios procedūros skaidrumas palengvintų valstybėms narėms susidaryti išsamų sukčiavimo tendencijų vaizdą, koordinuoti veiksmus tarpvalstybiniu mastu ir priimti greitus ir tikslius sprendimus Administracinio bendradarbiavimo nuolatiniame komitete.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB

1a skirsnio 395c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

395c straipsnis

 

Pirmą kartą 2014 m. liepos 1 d. ir vėliau kas treji metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pagal šį skirsnį nustatyto greitojo reagavimo mechanizmo taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, nagrinėjamos tolesnės specialios priemonės, kuriomis galima būtų papildyti šį mechanizmą, bei nauji valstybių narių bendradarbiavimo visuotinai taikant šį mechanizmą stiprinimo būdai.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, kaip būtų galima pagreitinti Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnyje nustatytą įprastą leidimo nukrypti procedūrą. Ataskaitos tikslas − nustatyti esamų struktūrų ir tvarkos pakeitimus, kurie padėtų užtikrinti, kad Komisija visada užbaigtų procedūrą per penkis mėnesius nuo valstybės narės prašymo gavimo datos. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų.

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad Komisija gana dažnai lėtai vykdo įprastą leidimo nukrypti procedūrą. Regis, yra ką tobulinti. Todėl, be greitojo reagavimo mechanizmo taikymo, reikėtų siekti užtikrinti, kad būtų veiksmingesnė ši įprasta procedūra.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2. Valstybės narės pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Per tris mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos ji turi būti konsoliduota su direktyva, kurią ji iš dalies keičia.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

2012 m. liepos 31 d. Komisija pateikė pasiūlymą nustatyti greito reagavimo mechanizmą, kuris suteiktų galimybę valstybėms narėms greičiau ir veiksmingiau reaguoti į sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu. Pagal greito reagavimo mechanizmą su sunkiu netikėto ir stambaus masto sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu atveju susidūrusi valstybė narė galėtų imtis tam tikrų nepaprastųjų priemonių taip, kaip pagal PVM teisės aktus dabar jų taikyti neleidžiama. Pasiūlymas suteikia valstybėms narėms galimybę per vieną mėnesį pritaikyti atvirkštinio apmokestinimo tvarką, pagal kurią pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamas prekių ar paslaugų gavėjas, o ne tiekėjas. Tai žymiai pagerintų jų galimybes veiksmingai kovoti su sudėtingomis sukčiavimo schemomis, pavyzdžiui, karuseliniu sukčiavimu, ir sumažinti priešingu atveju nepataisomus finansinius nuostolius. Siekiant kovoti su galimomis naujomis sukčiavimo formomis ateityje, taip pat numatyta galimybė pagal greito reagavimo mechanizmą suteikti leidimą kitoms kovos su sukčiavimu priemonėms ir jas nustatyti.

Dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu ES ir nacionaliniai biudžetai kiekvienais metais patiria kelis milijardus eurų nuostolių. Kai kuriais rimtais atvejais per labai trumpą laikotarpį prarandamos milžiniškos sumos dėl to, kad sukčiavimas šiais laikais įvykdomas labai greitai. Pavyzdžiui, nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. apytikriu vertinimu patirta apie 5 mlrd. EUR nuostolių dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų srityje.

Jei valstybė narė nori kovoti su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu naudodamasi ES PVM teisės aktuose nenumatytomis priemonėmis, ji turi oficialiai pareikšti prašymą suteikti nukrypti leidžiančią nuostatą, kad galėtų tai padaryti. Šis procesas gali būti lėtas ir sudėtingas ir neleisti atitinkamai valstybei narei imtis būtinų veiksmų sukčiavimui nutraukti.

Pagal greito reagavimo mechanizmą valstybėms narėms daugiau nereikėtų laukti šio oficialaus proceso pabaigos tam, kad galėtų taikyti konkrečias kovos su sukčiavimu priemones. Greitesnė procedūra joms suteiktų laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą per mėnesį. Nukrypti leidžianti nuostata galiotų iki vienų metų. Tai leistų atitinkamai valstybei narei pradėti kovoti su sukčiavimu beveik iš karto, kol būtų priimtos ilgalaikės priemonės (o prireikus, kol vykdoma standartinės nukrypti leidžiančios nuostatos suteikimo procedūra).

Greito reagavimo mechanizmą numatyta įtraukti į naują PVM strategiją, taip pat komunikatą dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, kaip priemones, stiprinančias kovą su mokestiniu sukčiavimu Europos Sąjungoje ir apsaugančias valstybės pajamas.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas labai palankiai vertina šį pasiūlymą, kaip pragmatinį ir naudingą metodą kovojant su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu, ypač karuseliniu sukčiavimu, šiuo biudžetinių suvaržymų ir ribojamosios fiskalinės politikos laikotarpiu.

Pasiūlyme sukuriama tikra Europos pridėtinė vertė ir reaguojama į ankstesniame pranešėjo pranešime „Žalioji knyga dėl PVM ateities“ iškeltus reikalavimus, taip pat į ankstesnius Europos Parlamento raginimus dėti daugiau pastangų kovojant su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu.

Tvirtinama, kad sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčiu ES ir nacionaliniams biudžetams kiekvienais metais kainuoja kelis milijardus eurų. Sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčiu taip pat kenkia teisėtoms ir įstatymų besilaikančioms įmonėms. 2005 m.–2006 m. vien dėl karuselinio sukčiavimo pasisavinta apie 14,8 mlrd. EUR visoje ES.

Komisijos pasiūlymas iš tikrųjų suteiktų galimybę valstybėms narėms į sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu reaguoti greičiau ir veiksmingiau. Vis dėlto pranešėjas turi kelias pastabas:

1. Prieš įgyvendinant bet kokias kovos su sukčiavimu priemones, reikia nustatyti trumpą konsultacijų laikotarpį, kad būtų užtikrinta, jog pasiūlyta priemonė yra veiksminga ir tiksliai sprendžia su atitinkamu pridėtinės vertės mokesčiu susijusius klausimus.

2. Reikėtų pripažinti, kad istoriškai kovos su sukčiavimu priemonės paprastai uždeda sunkesnę naštą įmonėms, kurios nori laikytis PVM teisės aktuose nustatytų reikalavimų, tuo tarpu sukčiai arba neatsižvelgs į priemonę, arba tiesiog imsis kitų sukčiavimo būdų. Mokesčių agentūros turėtų tai pripažinti ir nenaudoti naujų teisės aktų, kaip būdo pulti įmones, kurios stengiasi laikytis įstatymų. Bet koks greito reagavimo mechanizmas turi būti taikomas tik sunkiomis sukčiavimo aplinkybėmis.

3. Pasiūlymas turėtų būti susietas su ilgalaike strategija kovoti su sukčiavimu, kuriai įgyvendinti reikia daugiau struktūrinių pokyčių PVM sistemose. PVM teisės aktų sudėtingumas visoje ES sukčiams suteikė galimybių. Savo baltojoje knygoje apie PVM ateitį Komisija turėtų paaiškinti, kaip dabartinis PVM sistemos sudėtingumas palengvina sukčiavimą.

4. Atvirkštinio apmokestinimo vidaus mechanizmas yra veiksminga priemonė prieš sukčiavimą, tačiau prieš pradedant jį taikyti valstybėse narėse reikia atsižvelgti į reikalavimus, kuriuos jis kelia įstatymų besilaikantiems mokesčių mokėtojams. Įmonė gali patirti papildomų su informacinėmis technologijomis susijusių išlaidų, kai ji kiekvieną kartą parduodama tam tikro tipo produktą turi nuspręsti, ar turėtų būti taikomas atvirkštinis apmokestinimas, ar ne, o tai sudaro didelių papildomų išlaidų. Kiek įmanoma, bet kuris su sukčiavimu kovojantis greito reagavimo mechanizmas turėtų būti taikomas nedidinant prievolių vykdymo naštos mokesčių mokėtojams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dalinis keitimas ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo nustatymas

Nuorodos

COM(2012) 0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Konsultacijos su EP data

5.9.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.9.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Priėmimo data

22.1.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Dominique Riquet

Pateikimo data

24.1.2013