Ziņojums - A7-0014/2013Ziņojums
A7-0014/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: David Casa


Procedūra : 2012/0205(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0014/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0014/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0428),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0260/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0014/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Pastiprinātā cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ārkārtīgi svarīga, lai atjaunotu un saglabātu publisko finanšu stabilitāti un nostiprinātu tās visā Savienībā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Krāpšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā rada ievērojamus zaudējumus budžetā un ietekmē konkurences nosacījumus un tādējādi iekšējā tirgus darbību. Nesen izveidojušies specifiski pēkšņas un masveida krāpšanas veidi nodokļu jomā, jo īpaši izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas atvieglo ātru nelikumīgu tirdzniecību lielos apmēros.

(1) Krāpšana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā rada ievērojamus publisko finanšu zaudējumus un negatīvi ietekmē konkurences nosacījumus un tādējādi iekšējā tirgus pareizu un efektīvu darbību. Šādi zaudējumi būtu jāaptur, vēl jo vairāk laikā, kad tiek veikta nodokļu konsolidācija. Pēdējā laikā parādījušies specifiski pēkšņas un masveida krāpšanas veidi nodokļu jomā, jo īpaši izmantojot elektroniskus līdzekļus, kas atvieglo ātru nelikumīgu tirdzniecību lielos apmēros un bieži vien tiek īstenoti plašākā mērogā, nevis tikai vienā konkrētā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ļauj dalībvalstīm pieprasīt atkāpi no minētās direktīvas, lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļa nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas. Šādas atkāpes piemērošanas atļaušanai nepieciešams Komisijas priekšlikums un tā pieņemšana Padomē. Nesena pieredze liecina, ka atkāpju piešķiršanas process ne vienmēr ir pietiekami elastīgs, lai nodrošinātu tūlītēju un atbilstīgu reakciju uz dalībvalstu pieprasījumiem.

(2) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ļauj dalībvalstīm pieprasīt atkāpi no minētās direktīvas, lai nepieļautu noteiktu veidu nodokļa nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas. Šādas atkāpes piemērošanas atļaušanai nepieciešams Komisijas priekšlikums un tā pieņemšana Padomē. Nesena pieredze liecina, ka atkāpju piešķiršanas process ne vienmēr ir pietiekami ātrs un elastīgs, lai nodrošinātu tūlītēju un atbilstīgu reakciju uz dalībvalstu pieprasījumiem.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu, noteikšana (apgrieztā iekasēšana) ir efektīvs pasākums, lai uzreiz apturētu vislabāk pazīstamos nodokļa nemaksāšanas veidus dažās nozarēs. Tomēr, tā kā situācija laika gaitā var mainīties, var rasties nepieciešamība atļaut citus pasākumus. Tādēļ Padomei, ja nepieciešams, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, būtu jānosaka jebkurš cits pasākums, kas ietilpst ātrās reaģēšanas mehānisma darbības jomā. Būtu jānosaka pasākumu veidi, kurus varētu atļaut, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams, lai Komisija piešķirtu atļauju piemērot atkāpi.

(7) Saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu, noteikšana (apgrieztās iekasēšanas procedūra) ir efektīvs pasākums, lai uzreiz apturētu vislabāk pazīstamos nodokļa nemaksāšanas veidus dažās nozarēs („karuseļveida” krāpšanas shēmas). Tomēr, ņemot vērā pašreizējās PVN sistēmas nepilnības un atkarībā no tā, kā situācija laika gaitā var mainīties, var rasties nepieciešamība atļaut citus pasākumus. Tādēļ Komisijai, ja nepieciešams, būtu jāierosina jebkurš cits pasākums, kas ietilpst ātrās reaģēšanas mehānisma darbības jomā. Šāds pasākums būtu vienprātīgi jāapstiprina Padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Būtu detalizēti un pārredzami jānosaka to pasākumu veidi, kurus varētu atļaut, lai līdz minimumam samazinātu laiku, kas nepieciešams, lai Komisija piešķirtu atļauju piemērot atkāpi.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Lai pastāvīgi pilnveidotu un uzlabotu ātrās reaģēšanas mehānismu, Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tā piemērošanu, cita starpā izvērtējot citus pasākumus, kuri būtu jāiekļauj mehānisma darbības jomā, un jaunus veidus, kā stiprināt dalībvalstu sadarbību mehānisma vispārējā īstenošanā.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b) Lai ātrās reaģēšanas mehānisms pienācīgi darbotos, Komisijai būtu jebkurā laikā jāspēj ātri un precīzi rīkoties, lai risinātu minētos jautājumus. Šā iemesla dēļ ātrās reaģēšanas mehānisma vajadzībām būtu jānodrošina pienācīgi cilvēkresursi un citi resursi un jāizveido un jāpiemēro paātrināta iekšējā lēmumu pieņemšanas procedūra.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9c) Tā kā īpašā pasākuma piemērošana vienā dalībvalstī varētu netieši ietekmēt pārējo dalībvalstu PVN sistēmas, Komisijai pārredzamības saglabāšanas nolūkā būtu jāinformē visas dalībvalstis par visiem iesniegtajiem pieprasījumiem un visiem lēmumiem, ko pieņem attiecībā uz šiem pieprasījumiem.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9d) Sekmējot un pilnveidojot ātrās reaģēšanas mehānismu, Komisijai būtu jārīko plaša apspriešanās ar to nozaru uzņēmumiem, kurās visvairāk notiek krāpšanās ar nodokļiem, un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Darbības mērķi novērst pēkšņas un masveida krāpšanas parādības PVN jomā, kurām ļoti bieži ir starptautiska dimensija, nevar pietiekami sekmīgi īstenot dalībvalstu līmenī, jo tās nespēj individuāli novērst krāpšanas shēmas, kas saistītas ar jaunām tirdzniecības formām un kurās vienlaikus ir iesaistītas vairākas valstis, un tādējādi, tā kā Savienība spēj nodrošināt ātrāku un tā rezultātā atbilstīgāku un efektīvāku reakciju uz šīm parādībām, tas ir labāk sasniedzams Savienības līmenī, tāpēc var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(10) Darbības mērķi novērst pēkšņas un masveida krāpšanas parādības PVN jomā, kurām ļoti bieži ir starptautiska dimensija, nevar pietiekami sekmīgi īstenot dalībvalstu līmenī, jo tās nespēj individuāli novērst krāpšanas shēmas, kas saistītas ar jaunām tirdzniecības formām un kurās vienlaikus ir iesaistītas vairākas valstis, un tādējādi, tā kā Savienība spēj nodrošināt ātrāku un tā rezultātā atbilstīgāku un efektīvāku reakciju uz šīm parādībām, tas ir labāk sasniedzams Savienības līmenī, tāpēc Savienībai būtu jāpieņem pasākumi saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu par preču un pakalpojumu īpašām piegādēm, noteikšana, atkāpjoties no 193. panta, pēc šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas par šādu pasākumu;

(a) saņēmēja kā personas, kas ir atbildīga par PVN samaksu par preču un pakalpojumu īpašām piegādēm, noteikšana, atkāpjoties no 193. panta (apgrieztās iekasēšanas procedūra), pēc šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas par šādu pasākumu;

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) jebkurš cits pasākums, ko noteikusi Padome ar vienprātīgu lēmumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

(b) jebkurš cits pasākums, ko ierosinājusi Komisija un vienprātīgi apstiprinājusi Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu šā punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis īpašajam pasākumam piemēro atbilstīgus kontroles pasākumus attiecībā uz nodokļa maksātājiem, kas piegādā preces vai pakalpojumus, kuriem piemēro minēto pasākumu.

Lai izpildītu šā punkta a) un b) apakšpunktu, dalībvalstis jebkuram izmantotajam īpašajam pasākumam piemēro atbilstīgus kontroles pasākumus attiecībā uz nodokļa maksātājiem, kas piegādā preces vai pakalpojumus, kuriem piemēro minēto pasākumu.

Pamatojums

Tiesību akta tekstā jāvar iekļaut papildu īpašus pasākumus, kurus iekļauj mehānisma darbības jomā.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa (jauna)

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šajā punktā minēto procedūru pabeidz trīs mēnešos.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalsts, kas vēlas ieviest pasākumu, kā noteikts 1. punktā, nosūta pieprasījumu Komisijai. Dalībvalsts nodrošina to ar informāciju, norādot attiecīgo nozari, krāpšanas veidu un iezīmes, tās pēkšņo un masveida raksturu un tās sekas saistībā ar ievērojamiem un neatgriezeniskiem finanšu zaudējumiem. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama.

2. Dalībvalsts, kas vēlas ieviest pasākumu, kā noteikts 1. punktā, nosūta pieprasījumu Komisijai. Dalībvalsts sniedz Komisijai, Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām un Revīzijas palātai informāciju, norādot attiecīgo nozari, krāpšanas veidu un iezīmes, tās pēkšņo un masveida raksturu un tās sekas saistībā ar ievērojamiem un neatgriezeniskiem finanšu zaudējumiem. Ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav visa vajadzīgā informācija, tā sazinās ar attiecīgo dalībvalsti divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un norāda, kāda papildu informācija ir nepieciešama. Ja nepieciešams un ja iespējams, Komisija arī apspriežas ar attiecīgās uzņēmējdarbības nozares pārstāvjiem.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.a pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieprasījumu, tā viena mēneša laikā vai nu atļauj īpašo pasākumu, vai, ja Komisija iebilst pret pieprasīto pasākumu, informē par to attiecīgo dalībvalsti.

Tiklīdz Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu pieprasījumu, tā:

 

a) attiecīgi informē pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti;

 

b) nosūta pieprasījumu tā oriģinālvalodā pārējām dalībvalstīm;

 

c) viena mēneša laikā vai nu atļauj īpašo pasākumu, vai, ja Komisija iebilst pret pieprasīto pasākumu, informē par to attiecīgo dalībvalsti, pārējās dalībvalstis, Eiropas Parlamenta kompetentās komitejas un Revīzijas palātu, sniedzot detalizētu pamatojumu.

Pamatojums

Uzlabota pārredzamība šajā procedūrā ļautu dalībvalstīm vienkāršāk gūt pilnīgu priekšstatu par krāpšanas veidiem, sazināties savā starpā un ātri un precīzi pieņemt lēmumus Administratīvās sadarbības pastāvīgajā komitejā.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Direktīva 2006/112/EK

1.a iedaļa – 395.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

395.c pants

 

Komisija reizi trijos gados un pirmo reizi līdz 2014. gada 1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par atbilstīgi šai iedaļai izveidotā ātrās reaģēšanass mehānisma piemērošanu. Ziņojumā cita starpā izvērtē citus īpašus pasākumus, kuri būtu jāiekļauj mehānisma darbības jomā, un jaunus veidus, kā stiprināt dalībvalstu sadarbību mehānisma vispārējā īstenošanā.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Komisija līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz ziņojumu par to, kā varētu paātrināt Direktīvas 2006/112/EK 395. pantā paredzēto parasto atkāpes procedūru. Ziņojuma mērķis ir noteikt pašreizējo nodokļu struktūru un kārtības izmaiņas, kas nodrošinātu, ka Komisija vienmēr pabeidz procedūru piecos mēnešos no dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumus.

Pamatojums

Līdzšinējā pieredze ir tāda, ka Komisija samērā bieži diezgan gausi piemēro parasto atkāpes procedūru. Šķiet, ka to varētu uzlabot. Tādēļ papildus ātrā reaģēšanas mehānisma ieviešanai būtu jācenšas minēto parasto procedūru padarīt efektīvāku.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis dara Eiropas Parlamentam un Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Direktīvu trīs mēnešos pēc tās stāšanās spēkā konsolidē ar tās grozīto direktīvu.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

2012. gada 31. jūlijā Komisija izvirzīja priekšlikumu par ātrās reaģēšanas mehānismu, kas ļaus dalībvalstīm ātrāk un efektīvāk reaģēt uz krāpšanu PVN jomā. Saskaņā ar ātrās reaģēšanas mehānismu dalībvalsts, kura sastopas ar nopietnu pēkšņa un masveida PVN krāpšanas gadījumu, varētu īstenot noteiktus ārkārtas pasākumus tādā veidā, kā to pašlaik neatļauj spēkā esošie PVN tiesību akti. Šajā saistībā priekšlikums paredz, ka dalībvalstis varēs mēneša robežās piemērot „apgrieztās iekasēšanas procedūru”, kas noteiks, ka par PVN ir atbildīgs preču un pakalpojumu saņēmējs, nevis piegādātājs. Tas ievērojami uzlabotu to izredzes efektīvi apkarot sarežģītas krāpšanas shēmas, piemēram, „karuseļveida shēmas”, un samazināt pretējā gadījumā neatgriezeniskus finanšu zaudējumus. Lai nākotnē varētu cīnīties pret iespējamiem jauniem krāpšanas veidiem, tiek arī paredzēts, ka saskaņā ar ātrās reaģēšanas mehānismu varētu atļaut un izveidot citus pret krāpšanu vērstus pasākumus.

Krāpšana PVN jomā ES un dalībvalstu budžetiem katru gadu izmaksā vairākus miljardus euro. Dažos nopietnos gadījumos milzīgas summas ir zaudētas ļoti īsā laikā, jo mūsdienās krāpšanas shēmas izvēršas milzīgā ātrumā. Piemēram, tiek lēsts, ka laikā no 2008. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu PVN krāpšanas rezultātā tika zaudēti EUR 5 miljardi.

Pašlaik, ja dalībvalsts vēlas vērsties pret PVN krāpšanu ar tādiem pasākumiem, kas nav paredzēti ES PVN tiesību aktos, tai formāli ir jāpieprasa atkāpe, lai to darītu. Tad Komisija sagatavo šim nolūkam priekšlikumu un iesniedz to Padomei vienprātīgai apstiprināšanai, pirms šos pasākumus var īstenot. Šis process var būt lēns un apgrūtinošs, kavējot minēto dalībvalsti veikt darbību, kas nepieciešama, lai apturētu krāpšanu.

Ar ātrās reaģēšanas mehānismu dalībvalstīm vairs nevajadzētu gaidīt, kamēr tiek pabeigts šis formālais process, pirms var piemērot īpašus pret krāpšanu vērstus pasākumus. Ātrāka procedūra tām piešķirtu pagaidu atkāpi mēneša laikā. Atkāpe būtu spēkā līdz pat vienam gadam. Tas ļautu attiecīgajai dalībvalstij sākt cīnīties pret krāpšanu gandrīz vai nekavējoties, kamēr tiek izveidoti pastāvīgāki pasākumi (un vajadzības gadījumā — kamēr tiek sākta standarta atkāpes procedūra).

Ātrās reaģēšanas mehānisms tika paredzēts jaunajā PVN stratēģijā, kā arī paziņojumā par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kā līdzeklis, ar ko pastiprināt cīņu pret nodokļu krāpšanu Eiropas Savienībā un nodrošināt valsts ieņēmumus.

Referenta nostāja

Referents ļoti atzinīgi vērtē šo priekšlikumu kā pragmatisku un derīgu pieeju, kā cīnīties pret PVN krāpšanu, jo īpaši karuseļveida krāpšanu, budžeta ierobežojumu un fiskālā taupības režīma laikā.

Priekšlikums nodrošina patiesu Eiropas pievienoto vērtību un atbilst prasībām, ko satur referenta iepriekšējais ziņojums „Zaļā grāmata par PVN nākotni”, kā arī agrākiem Eiropas Parlamenta aicinājumiem pastiprināt centienus, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļiem un pret krāpšanu nodokļu jomā.

Tiek apgalvots, ka krāpšana PVN jomā ES un dalībvalstu budžetiem katru gadu izmaksā vairākus miljardus euro. PVN krāpšana arī kaitē likumīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai. 2005. un 2006. gadā krāpšana ar „pazudušā tirgotāja karuseļveida shēmu” vien bija iemesls aptuveni EUR 14,8 miljardu zaudējumiem visā Eiropas Savienībā.

Komisijas priekšlikums tik tiešām ļautu dalībvalstīm „straujāk un efektīvāk” reaģēt uz PVN krāpšanu. Tomēr referentam ir dažas piezīmes:

1. Pirms tiek īstenoti jebkādi pret krāpšanu vērsti pasākumi, nepieciešams īss konsultāciju periods, lai pārliecinātos, ka ierosinātais pasākums ir efektīvs un precīzi tiek vērsts uz riskam pakļauto PVN.

2. Būtu jāatzīst, ka vēsturiski pret krāpšanu vērsti pasākumi parasti rada lielāku slogu uzņēmumiem, kuri vēlas pildīt PVN tiesību normas, bet krāpnieki, pret kuriem tas vērsts, vai nu ignorē šādu pasākumu, vai vienkārši pievēršas citam krāpšanas veidam. Nodokļu aģentūrām tas ir jāatzīst un nav jāizmanto jebkādi jauni tiesību akti kā veids, lai vērstos pret uzņēmumiem, kuri cenšas ievērot likumu. Jebkādam ātrās reaģēšanas mehānismam jābūt piemērojamam tikai nopietnās krāpšanas situācijās.

3. Priekšlikums būtu jāsasaista ar ilgtermiņa stratēģiju cīņai ar krāpšanu, un tam nepieciešamas strukturālākas izmaiņas PVN sistēmās. Tas, ka visā Eiropas Savienībā PVN tiesību normas ir sarežģītas, ir radījis iespējas krāpniekiem. Komisijai, izvērtējot savu Balto grāmatu par PVN nākotni, būtu jāpievēršas tam, kā pašreizējā PVN sistēmas sarežģītība paver iespējas krāpšanai.

4. Iekšzemes apgrieztās iekasēšanas procedūra ir efektīvs pasākums cīņā pret krāpšanu, tomēr, pirms to ievieš kādā dalībvalstī, nepieciešams izskatīt jautājumu par procedūras prasībām, ko tā uzliek likumpaklausīgiem nodokļu maksātājiem. Papildu IT izmaksas, kas var rasties uzņēmumam, kad tam katru reizi, pārdodot noteikta veida produktu, jāpieņem lēmums par to, vai tam būtu vai nebūtu jāpiemēro apgrieztās iekasēšanas procedūra, rada ievērojamas papildu izmaksas. Ciktāl iespējams, jebkādu pret krāpšanu vērstu ātrās reaģēšanas mehānismu nepieciešams ieviest tā, lai nepalielinātu atbilstības nodrošināšanas slogu nodokļu maksātājiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā

Atsauces

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.9.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.9.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Atzinumu nesniedza

  Lēmuma datums

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Riquet

Iesniegšanas datums

24.1.2013