POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: David Casa


Postopek : 2012/0205(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0014/2013
Predložena besedila :
A7-0014/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2012)0428),

–   ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0260/2012),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0014/2013),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Okrepljen boj proti davčnim goljufijam in utajam je ključnega pomena za obnovo in ohranjanje stabilnosti in odpornosti javnih financ po vsej Uniji.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Davčne goljufije na področju davka na dodano vrednost (DDV) povzročajo znatne proračunske izgube ter vplivajo na konkurenčne pogoje in s tem na delovanje notranjega trga. Posebne oblike nepričakovanih in velikih davčnih goljufij so se nedavno razvile zlasti zaradi uporabe elektronskih sredstev, ki omogočajo hitro in obsežno nezakonito trgovino.

(1) Davčne goljufije na področju davka na dodano vrednost (DDV) vodijo k znatnim izgubam v javnih financah ter negativno vplivajo na konkurenčne pogoje in s tem na pravično in učinkovito delovanje notranjega trga. Takšne izgube bi bilo treba omejiti, še zlasti v času javnofinančnega varčevanja. Posebne oblike nepričakovanih in velikih davčnih goljufij so se nedavno razvile zlasti zaradi uporabe elektronskih sredstev, ki omogočajo hitro in obsežno nezakonito trgovino, ki pogosto sega prek meja posamezne države članice.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost lahko države članice zaprosijo za odstopanje od navedene direktive, da preprečijo nekatere oblike davčnih utaj ali izogibanje davku. Takšno odstopanje se odobri na podlagi predloga Komisije, ki ga sprejme Svet. Nedavne izkušnje so pokazale, da postopek za odobritev odstopanj ni vedno dovolj prilagodljiv, da bi se zagotovila takojšnja in primerna obravnava zahtev držav članic.

(2) V skladu z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost lahko države članice zaprosijo za odstopanje od navedene direktive, da preprečijo nekatere oblike davčnih utaj ali izogibanje davku. Takšno odstopanje se odobri na podlagi predloga Komisije, ki ga sprejme Svet. Nedavne izkušnje so pokazale, da postopek za odobritev odstopanj ni vedno dovolj hiter ali prilagodljiv, da bi se zagotovila takojšnja in primerna obravnava zahtev držav članic.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Določitev, da je za plačilo DDV odgovoren prejemnik (obrnjena davčna obveznost), je učinkovit ukrep, da se hkrati takoj ustavijo najbolj znane vrste davčnih utaj v nekaterih sektorjih. Ker pa se lahko razmere sčasoma spremenijo, bi bilo morda treba dovoliti tudi sprejetje drugih ukrepov. V zvezi s tem bi moral Svet na predlog Komisije po potrebi določiti morebitne druge ukrepe, ki spadajo na področje uporabe mehanizma za hiter odziv. Določiti bi bilo treba vrsto ukrepov, ki bi bili lahko dovoljeni, da bi se skrajšal čas, potreben za odobritev odstopanj s strani Komisije.

(7) Določitev, da je za plačilo DDV odgovoren prejemnik („mehanizem obrnjene davčne obveznosti“), je učinkovit ukrep, da se hkrati takoj ustavijo najbolj znane vrste davčnih utaj v nekaterih sektorjih („davčni vrtiljak“). Z ozirom na obstoječe slabosti sistema DDV in glede na to, kako se bodo razmere sčasoma spremenile, pa bi bilo morda treba dovoliti tudi sprejetje drugih ukrepov. V zvezi s tem bi morala Komisija po potrebi predlagati morebitne druge ukrepe, ki spadajo na področje uporabe mehanizma za hiter odziv. Te ukrepe bi moral soglasno odobriti Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Natančno in pregledno bi bilo treba določiti vrsto ukrepov, ki bi bili lahko dovoljeni, da bi se skrajšal čas, potreben za odobritev odstopanj s strani Komisije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Za stalen razvoj in izboljšave mehanizma za hiter odziv bi morala Komisija redno poročati Svetu in Evropskemu parlamentu o njegovi uporabi ter pri tem med drugim preučiti druge ukrepe, ki naj se dodajo področju uporabe mehanizma, in nove načine za okrepitev sodelovanja med državami članicami v splošnem okviru mehanizma.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Za uspešno delovanje mehanizma za hiter odziv bi morala imeti Komisija v vsakem trenutku možnost, da v zvezi s temi zadevami ukrepa hitro in natančno. Zato bi bilo treba za mehanizem zagotoviti ustrezne človeške in druge vire ter vzpostaviti in vzdrževati pospešen interni postopek odločanja.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) Uporaba posebnega ukrepa v eni državi članici bi lahko imela posledice za sisteme DDV drugih držav članic, zato bi Komisija morala zaradi ohranjanja preglednosti obvestiti vse države članice o vseh vloženih zahtevah in vseh sprejetih sklepih v zvezi s temi zahtevami.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d) Komisija bi se morala v svojih prizadevanjih za okrepitev in uravnavanje mehanizma za hiter odziv temeljito posvetovati s podjetji v sektorjih, ki so izpostavljeni goljufijam, in z drugimi zadevnimi interesnimi skupinami.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ker cilja ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer obravnavanja pojava nepričakovanih in velikih goljufij na področju DDV, ki imajo zelo pogosto mednarodno razsežnost, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, ker se te same ne morejo boriti proti krogotokom goljufij, ki so povezani z novimi oblikami trgovine in se hkrati izvajajo v več državah, in je mogoče ta cilj zaradi zagotavljanja hitrejšega ter s tem tudi primernejšega in učinkovitejšega odziva na take goljufije lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10) Ker cilja ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer obravnavanja pojava nepričakovanih in velikih goljufij na področju DDV, ki imajo zelo pogosto mednarodno razsežnost, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, ker se te same ne morejo boriti proti krogotokom goljufij, ki so povezani z novimi oblikami trgovine in se hkrati izvajajo v več državah, in je mogoče ta cilj zaradi zagotavljanja hitrejšega ter s tem tudi primernejšega in učinkovitejšega odziva na take goljufije lažje uresničiti na ravni Unije, bi morala Unija sprejeti ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) določitev prejemnika kot osebe, zavezane za plačilo DDV za posamezno dobavo blaga in storitev z odstopanjem od člena 193, in sicer na podlagi zahteve za tak ukrep iz odstavka 2 tega člena;

(a) določitev prejemnika kot osebe, zavezane za plačilo DDV za določeno dobavo blaga in storitev z odstopanjem od člena 193 („mehanizem obrnjene davčne obveznosti“), in sicer na podlagi zahteve za tak ukrep iz odstavka 2 tega člena;

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) kateri koli drug ukrep, ki ga soglasno določi Svet na predlog Komisije.

(b) kateri koli drug ukrep, ki ga predlaga Komisija in soglasno odobri Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (a) se za poseben ukrep uporabljajo ustrezni nadzorni ukrepi, ki jih izvajajo države članice v zvezi z davčnimi zavezanci, ki zagotavljajo blago ali storitve, za katere se zadevni ukrep uporablja.

Za namene točk (a) in (b) se za izvajanje vsakega posebnega ukrepa uporabljajo ustrezni nadzorni ukrepi, ki jih izvajajo države članice v zvezi z davčnimi zavezanci, ki zagotavljajo blago ali storitve, za katere se zadevni ukrep uporablja.

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo mora omogočati, da se področju uporabe mehanizma dodajo nadaljnji posebni ukrepi.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 (novo)

2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Postopek iz tega odstavka se zaključi v treh mesecih.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Država članica, ki želi uvesti ukrep iz odstavka 1, pošlje zahtevek Komisiji. Država članica Komisiji zagotovi informacije o zadevnem sektorju, vrsti in značilnostih goljufije, njenem nepričakovanem in obsežnem značaju ter njenih posledicah v smislu znatnih in nenadomestljivih finančnih izgub. Če Komisija meni, da nima vseh potrebnih informacij, o tem v enem mesecu od prejetja zahtevka obvesti zadevno državo članico in opredeli, katere dodatne informacije potrebuje.

2. Država članica, ki želi uvesti ukrep iz odstavka 1, pošlje zahtevek Komisiji. Država članica Komisiji, pristojnim odborom Evropskega parlamenta in Računskemu sodišču zagotovi informacije o zadevnem sektorju, vrsti in značilnostih goljufije, njenem nepričakovanem in obsežnem značaju ter njenih posledicah v smislu znatnih in nenadomestljivih finančnih izgub. Če Komisija meni, da nima vseh potrebnih informacij, o tem v dveh tednih od prejetja zahtevka obvesti zadevno državo članico in opredeli, katere dodatne informacije potrebuje. Kadar je primerno in mogoče, se Komisija posvetuje tudi z ustreznim gospodarskim sektorjem.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395a – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potem ko ima Komisija vse informacije, za katere meni, da jih potrebuje za oceno zahteve, v enem mesecu poseben ukrep odobri ali obvesti zadevno državo članico, da zahtevanemu ukrepu nasprotuje.

Potem ko ima Komisija vse informacije, za katere meni, da jih potrebuje za oceno zahteve:

 

(a) o tem obvesti državo članico, ki je vložila zahtevo;

 

(b) posreduje zahtevo v izvirnem jeziku drugim državam članicam,

 

(c) v enem mesecu poseben ukrep odobri ali obvesti zadevno državo članico, da zahtevanemu ukrepu nasprotuje, ter predloži podrobno utemeljitev tej in drugim državam članicam, pristojnim odborom Evropskega parlamenta in Računskemu sodišču.

Obrazložitev

Večja preglednost celotnega postopka bi državam članicam omogočila, da bi si lažje ustvarile popoln pregled nad vzorci goljufij, se lažje čezmejno usklajevale, Stalni odbor za upravno sodelovanje (SCAC) pa bi lažje sprejemal hitre in natančne odločitve.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1

Direktiva 2006/112/ES

Oddelek 1a – člen 395c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 395c

 

Komisija vsaka tri leta in prvič do 1. julija 2014 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uporabi mehanizma za hiter odziv, vzpostavljenega na podlagi tega oddelka. Poročilo med drugim preuči nadaljnje posebne ukrepe, ki naj se dodajo področju uporabe mehanizma, in nove načine za krepitev sodelovanja med državami članicami v splošnem okviru mehanizma.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Komisija do 1. januarja 2014 predloži poročilo o tem, kako bi se lahko redni postopek za odobritev odstopanja iz člena 395 Direktive 2006/112/ES pospešil. Namen poročila je ugotoviti, katere spremembe obstoječih struktur in postopkov bi zagotovile, da bi Komisija vsak postopek zaključila v petih mesecih od prejetja zahteve države članice. Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

Obrazložitev

Dosedanje izkušnje kažejo, da Komisija pogosto izvaja redni postopek za odobritev odstopanj precej počasi. Zdi se, da je to mogoče izboljšati. Zato bi si bilo treba ob uvedbi mehanizma za hiter prizadevati tudi za to, da bi bil ta redni postopek učinkovitejši.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice sporočijo Evropskemu parlamentu in Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Prečiščeno besedilo direktive, ki jo spreminja ta direktiva, se pripravi v treh mesecih po začetku veljavnosti te direktive.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija je 31. julija 2012 predložila predlog za vzpostavitev mehanizma za hiter odziv (MHO), ki bi državam članicam omogočil, da bi se hitreje in bolj učinkovito odzvale na goljufije na področju DDV. V skladu z MHO bi lahko država članica, ki se sooča z hudim primerom nepričakovane in velike goljufije na področju DDV, uvedla določene nujne ukrepe, ki po sedanji zakonodaji o DDV niso dovoljeni. Predlog tako določa, da bi lahko države članice v roku enega meseca uvedle „mehanizem obrnjene davčne obveznosti“, po katerem zavezanec za plačilo DDV ni dobavitelj, temveč prejemnik blaga ali storitev. To bi bistveno izboljšalo njihove možnosti za uspešno ukrepanje proti zapletenim načinom goljufij, kot so davčni vrtiljaki, in zmanjšajo finančne izgube, ki jih sicer ne bi mogle nadomestiti. V predlogu je tudi predvideno, da se v okviru MHO odobrijo in uvedejo drugi ukrepi proti goljufijam, da bi se v prihodnje lahko spopadli z morebitnimi novimi oblikami goljufij.

Goljufije na področju DDV stanejo EU in nacionalne proračune več milijard eurov na leto. V nekaterih hudih primerih se zaradi hitrega razvoja oblik goljufij v zelo kratkem času izgubijo ogromni zneski. Tako je bilo na primer med junijem 2008 in decembrom 2009 zaradi goljufij z DDV na področju pravic do emisije toplogrednih plinov izgubljenih približno 5 milijard eurov.

Po sedanji ureditvi mora država članica, ki želi preprečiti goljufije na področju DDV z ukrepi, ki jih zakonodaja EU o DDV ne omogoča, uradno zaprositi za odobritev odstopanja. Komisija zatem pripravi ustrezen predlog in ga predloži Svetu, ki ga mora sprejeti soglasno, da bi se ukrepi lahko izvajali. Postopek je pogosto počasen in okoren ter zadevno državo članico zadržuje pri izvajanju potrebnih ukrepov za ustavitev goljufije.

Z uvedbo mehanizma za hiter odziv državam članicam ne bi bilo več treba čakati na zaključek uradnega postopka, da bi lahko začele izvajati posebne ukrepe proti goljufijam, saj bi zaradi hitrejšega postopka dosegle odobritev začasnega odstopanja v enem mesecu. Odstopanje bi veljalo do enega leta. To bi zadevnim državam članicam omogočilo, da bi lahko domala takoj pričele z izvajanjem ukrepov proti goljufijam, hkrati pa vzpostavljale trajnejše ukrepe (in po potrebi začele redni postopek za odobritev odstopanj).

Mehanizem za hiter odziv je v novi strategiji za DDV in sporočilu o boju proti davčnim goljufijam in davčnim utajam predviden kot sredstvo za krepitev boja proti davčnih goljufijam v EU in zagotavljanje javnih prihodkov.

Stališče poročevalca

Poročevalec toplo pozdravlja ta predlog kot pragmatičen in uporaben pristop k reševanju problema goljufij na področju DDV, zlasti davčnih vrtiljakov, v času proračunskih omejitev in fiskalnega varčevanja.

Predlog prinaša resnično evropsko dodano vrednost in upošteva zahteve iz prejšnjega poročila poročevalca o zeleni knjigi o prihodnosti DDV ter prejšnje pozive Evropskega parlamenta k večjemu prizadevanju v boju proti davčnim utajam in davčnim goljufijam.

Goljufije na področju DDV naj bi EU in nacionalne proračune stale več milijard eurov na leto. Te goljufije škodijo tudi podjetjem, ki poslujejo zakonito in izpolnjujejo obveznosti. V letih 2005/2006 so v EU samo goljufije davčnih vrtiljakov z neplačujočimi gospodarskimi subjekti znašale približno 14,8 milijarde eurov.

Predlog Komisije bi državam članicam omogočil, da bi se hitreje in učinkoviteje odzvale na goljufije na področju DDV. Kljub temu pa ima poročevalec nekaj pripomb:

1. Pred uvedbo ukrepov proti goljufijam je potrebno kratko posvetovalno obdobje, ki naj zagotovi, da bo predlagani ukrep učinkovit in da se tveganj na področju DDV loteva natančno.

2. Treba je priznati, da se takšni ukrepi ponavadi izkazali kot večje breme za izpolnjevanje obveznosti za podjetja, ki želijo spoštovati zakonodajo o DDV, medtem ko goljufi, proti katerim se ukrepi izvajajo, teh ne upoštevajo ali se preprosto preusmerijo v druge prevare. Davčni organi morajo to upoštevati in nove zakonodaje ne smejo uporabiti za ukrepanje proti podjetjem, ki si prizadevajo zakon spoštovati. Mehanizem za hiter odziv se lahko uporabi samo v primerih hudih goljufij.

3. Predlog bi bilo treba povezati z dolgoročno strategijo za boj proti goljufijam, ki bi zahtevala večje strukturne spremembe sistemov DDV. Zapletenost zakonodaje o DDV v EU je ustvarila priložnosti za goljufe. Komisija bi morala v beli knjigi o prihodnosti DDV obravnavati vprašanje, na kakšen način sedanja kompleksnost sistema DDV spodbuja goljufije.

4. Domači mehanizem obrnjene davčne obveznosti je učinkovito sredstvo proti goljufijam, pred njegovo uvedbo v državah članicah pa je treba preučiti, kakšne procesne zahteve bo naložil davkoplačevalcem, ki izpolnjujejo obveznosti. Dodatni stroški podjetja za IT, ki lahko nastanejo vsakič, ko se mora podjetje pri prodaji določenega proizvoda odločiti, ali bo uporabilo mehanizem obrnjene davčne obveznosti, predstavljajo znaten dodatni strošek. Mehanizem za hiter odziv, namenjen preprečevanju goljufij, je treba po možnosti uvesti brez povečanja bremena davkoplačevalcev za izpolnjevanje obveznosti.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

Referenčni dokumenti

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Datum posvetovanja z EP

5.9.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.9.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Datum sprejetja

22.1.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Ani Podimata (Anni Podimata), Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Riquet

Datum predložitve

24.1.2013