Betänkande - A7-0014/2013Betänkande
A7-0014/2013

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: David Casa


Förfarande : 2012/0205(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0014/2013
Ingivna texter :
A7-0014/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0428),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0260/2012),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0014/2013),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Den förstärkta kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande är nyckeln för att återställa och bevara de offentliga finansernas stabilitet och styrka i hela unionen.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Skattebedrägeri i fråga om mervärdesskatt leder till betydande budgetförluster och påverkar konkurrensvillkoren och därigenom den inre marknadens funktion. Särskilda plötsliga och omfattande former av skattebedrägeri har nyligen utvecklats, i synnerhet genom användningen av elektroniska hjälpmedel som underlättar snabb olaglig handel i stor skala.

(1) Skattebedrägeri i fråga om mervärdesskatt resulterar i betydande förluster för de offentliga finanserna och påverkar negativt konkurrensvillkoren och därigenom den inre marknadens rättvisa och effektiva funktion. Dessa förluster bör begränsas, särskilt i tider med en stram finanspolitik. Särskilda plötsliga och omfattande former av skattebedrägeri har nyligen utvecklats, i synnerhet genom användningen av elektroniska hjälpmedel som underlättar snabb olaglig handel i stor skala, som ofta går utanför de enskilda medlemsstaternas gränser.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt kan medlemsstaterna ansöka om att få avvika från bestämmelserna i det direktivet för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Bemyndigande för en sådan avvikelse kräver ett förslag från kommissionen, och att det antas av rådet. Den senaste tidens erfarenheter har visat att processen för att medge avvikelser inte alltid är tillräckligt flexibel för att säkerställa en snabb och lämplig reaktion på medlemsstaternas ansökningar.

(2) Genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt kan medlemsstaterna ansöka om att få avvika från bestämmelserna i det direktivet för att förhindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Bemyndigande för en sådan avvikelse kräver ett förslag från kommissionen, och att det antas av rådet. Den senaste tidens erfarenheter har visat att processen för att medge avvikelser inte alltid är tillräckligt snabb eller flexibel för att säkerställa en snabb och lämplig reaktion på medlemsstaternas ansökningar.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Utseende av mottagaren som person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten (omvänd skattskyldighet) är en effektiv åtgärd för att omedelbart stoppa de mest kända typerna av skatteundandragande inom vissa sektorer. Situationen kan emellertid utvecklas med tiden och det kan också bli nödvändigt att tillåta andra åtgärder. Därför bör rådet, när så är lämpligt, på förslag från kommissionen, bestämma vilka andra åtgärder som kan omfattas av mekanismen för snabba insatser. För att minimera den tid som krävs för kommissionens bemyndigande av avvikelserna bör den typ av åtgärder som skulle kunna komma i fråga för bemyndigande fastställas.

(7) Utseende av mottagaren som person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten (”mekanism med omvänd skattskyldighet”) är en effektiv åtgärd för att omedelbart stoppa de mest kända typerna av skatteundandragande inom vissa sektorer (”karusellbedrägerier”). Med tanke på de befintliga bristerna i mervärdesskattesystemet och beroende på hur situationen kan komma att utvecklas med tiden, kan det emellertid också bli nödvändigt att tillåta andra åtgärder. Därför bör kommissionen, när så är lämpligt, föreslå eventuella andra åtgärder som kan omfattas av mekanismen för snabba insatser. Dessa åtgärder bör godkännas enhälligt av rådet efter samråd med Europaparlamentet. För att minimera den tid som krävs för kommissionens bemyndigande av avvikelserna bör den typ av åtgärder som skulle kunna komma i fråga för bemyndigande tydligt och noggrant fastställas.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) För att kontinuerligt utveckla och förbättra mekanismen för snabba insatser bör kommissionen regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om mekanismens tillämpning, och bland annat undersöka andra åtgärder som också ska ingå i mekanismens tillämpningsområde och nya sätt att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna inom mekanismens allmänna ram.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) För att mekanismen för snabba insatser ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste kommissionen alltid kunna agera snabbt och korrekt i dessa frågor. Mekanismens personalresurser och andra resurser måste därför vara tillräckliga och ett påskyndat internt förfarande för beslutsfattande bör inrättas och upprätthållas.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Eftersom tillämpningen av en särskild åtgärd i en medlemsstat skulle kunna få effekter för övriga medlemsstaters mervärdesskattesystem bör kommissionen, för att bevara transparensen, informera alla medlemsstater om alla krav som ställs och alla beslut som fattas i detta avseende.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 9d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d) Kommissionen bör, inom ramen för sitt arbete med att stärka och finjustera mekanismen för snabba insatser, ha ett långtgående samråd med företag i bedrägeriutsatta sektorer och andra relevanta aktörer.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, som är att hantera plötsligt och omfattande bedrägeri i fråga om mervärdesskatt som mycket ofta har en internationell dimension, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom de inte är i stånd att individuellt bekämpa bedrägerikedjor med anknytning till nya former av handel som omfattar flera länder samtidigt och att de därför, på grund av att man då säkerställer en snabbare och därigenom mer lämplig och effektiv hantering av dessa fenomen, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, som är att hantera plötsligt och omfattande bedrägeri i fråga om mervärdesskatt som mycket ofta har en internationell dimension, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom de inte är i stånd att individuellt bekämpa bedrägerikedjor med anknytning till nya former av handel som omfattar flera länder samtidigt och att de därför, på grund av att man då säkerställer en snabbare och därigenom mer lämplig och effektiv hantering av dessa fenomen, bättre kan uppnås på unionsnivå, bör unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Utseende av mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatt på specifika leveranser av varor och tjänster genom undantag från artikel 193, efter att en ansökan enligt punkt 2 i denna artikel har överlämnats för en sådan åtgärd.

a) Utseende av mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatt på specifika leveranser av varor och tjänster genom undantag från artikel 193 (”mekanism med omvänd skattskyldighet”), efter att en ansökan enligt punkt 2 i denna artikel har överlämnats för en sådan åtgärd.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Varje annan åtgärd som bestäms enhälligt av rådet på förslag från kommissionen.

b) Varje annan åtgärd som föreslagits av kommissionen och som enhälligt godkänts av rådet efter samråd med Europaparlamentet.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led a ska den särskilda åtgärden underkastas lämpliga kontrollåtgärder av medlemsstaterna med avseende på beskattningsbara personer som levererar de varor eller tjänster för vilka åtgärden gäller.

Vid tillämpning av led a och b ska en eventuell särskild åtgärd som vidtas underkastas lämpliga kontrollåtgärder av medlemsstaterna med avseende på beskattningsbara personer som levererar de varor eller tjänster för vilka åtgärden gäller.

Motivering

Lagtexten bör vara öppen för ytterligare särskilda åtgärder som läggs till mekanismens tillämpningsområde.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 (ny)

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det förfarande som fastställs i denna punkt ska slutföras inom tre månader.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En medlemsstat som önskar införa en åtgärd enligt punkt 1 ska skicka en ansökan till kommissionen. Medlemsstaten ska förse kommissionen med uppgifter om den berörda sektorn, typ av bedrägeri och dess särdrag, dess plötsliga och omfattande karaktär och dess konsekvenser i form av betydande och oersättliga ekonomiska förluster. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter ska den kontakta den berörda medlemsstaten inom en månad efter att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver.

2. En medlemsstat som önskar införa en åtgärd enligt punkt 1 ska skicka en ansökan till kommissionen. Medlemsstaten ska förse kommissionen, Europaparlamentets behöriga utskott och revisionsrätten med uppgifter om den berörda sektorn, typ av bedrägeri och dess särdrag, dess plötsliga och omfattande karaktär och dess konsekvenser i form av betydande och oersättliga ekonomiska förluster. Om kommissionen anser att den inte har alla nödvändiga uppgifter ska den kontakta den berörda medlemsstaten inom två veckor efter att ansökan mottagits och ange vilka ytterligare uppgifter den behöver. Kommissionen ska också höra den relevanta affärssektorn, när så är lämpligt och möjligt.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Så snart kommissionen har alla uppgifter som den anser vara nödvändiga för att behandla ärendet ska den inom en månad antingen godkänna den särskilda åtgärden eller, om kommissionen har invändningar mot den begärda åtgärden, underrätta den berörda medlemsstaten därom.

Så snart kommissionen har alla uppgifter som den anser vara nödvändiga för att behandla ärendet ska den

 

a) underrätta den ansökande medlemsstaten i enlighet därmed,

 

b) överlämna ansökan på originalspråket till övriga medlemsstater,

 

c) inom en månad antingen godkänna den särskilda åtgärden eller, om kommissionen har invändningar mot den begärda åtgärden, underrätta, och överlämna en detaljerad motivering till, den berörda medlemsstaten, övriga medlemsstater, Europaparlamentets behöriga utskott och revisionsrätten.

Motivering

Större transparens under hela detta förfarande skulle underlätta för medlemsstaterna att få en helhetsbild av bedrägerierna, samordna åtgärder över gränserna och snabbt och korrekt fatta beslut i den ständiga kommittén för administrativt samarbete.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG

Avsnitt 1a – artikel 395c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 395c

 

Vart tredje år, och första gången före den 1 juli 2014, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av den mekanism för snabba insatser som fastställs i detta avsnitt. I rapporten ska man bland annat undersöka ytterligare särskilda åtgärder som också ska ingå i mekanismens tillämpningsområde och nya sätt att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna inom mekanismens allmänna ram.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Kommission ska före den 1 januari 2014 lägga fram en rapport om hur det förfarande för att bemyndiga undantag som anges i artikel 395 i direktiv 2006/112/EG skulle kunna bli snabbare. Rapporten ska syfta till att fastställa de förändringar av befintliga strukturer och rutiner som behövs för att garantera att kommissionen alltid slutför förfarandet inom fem månader efter att den mottagit en ansökan från en medlemsstat. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

Motivering

Erfarenheterna hittills visar att kommissionen ofta tar ganska lång tid på sig för att gå igenom förfarandet för att bemyndiga undantag. Det verkar finnas utrymme för förbättringar. Utöver inrättandet av mekanismen för snabba insatser bör det därför göras ansträngningar med att förbättra förfarandets effektivitet.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till Europaparlamentet och kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet ska konsolideras med det direktiv som det ändrar inom tre månader efter direktivets ikraftträdande.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Den 31 juli 2012 lade kommissionen fram ett förslag till en mekanism för snabba insatser, för att medlemsstaterna snabbare och effektivare skulle kunna reagera på mervärdesskattebedrägerier. Inom ramen för mekanismen för snabba insatser skulle en medlemsstat som drabbas av ett allvarligt fall av plötsligt och omfattande mervärdesskattebedrägeri kunna vidta vissa nödåtgärder, vilket enligt mervärdesskattelagstiftningen för närvarande inte är tillåtet. I förslaget föreskrivs i detta sammanhang att medlemsstaterna, inom en månad, skulle kunna tillämpa en ”mekanism med omvänd skattskyldighet”, som innebär att mottagaren, istället för leverantören, av varor eller tjänster är betalningsskyldig för mervärdesskatten. Detta skulle avsevärt öka deras chanser att på ett effektivt sätt hantera komplicerade bedrägerier, såsom karusellbedrägerier, och minska oersättliga ekonomiska förluster. För att hantera eventuella nya former av bedrägerier i framtiden kommer också andra bedrägeribekämpningsåtgärder eventuellt att tillåtas och inrättas inom ramen för mekanismen för snabba insatser.

Mervärdesskattebedrägerier kostar flera miljarder euro årligen för EU och de nationella budgetarna. I vissa mycket allvarliga fall går mycket stora belopp förlorade inom en mycket kort tidsram på grund av att bedrägerierna nuförtiden sker så snabbt. Mellan juni 2008 och december 2009 förlorade man uppskattningsvis 5 miljarder euro som ett resultat av mervärdesskattebedrägerier inom handeln med utsläppsrätter för växthusgaser.

Om en medlemsstat önskar vidta åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier genom åtgärder som inte omfattas av EU:s mervärdesskattelagstiftning, måste landet för närvarande formellt begära undantag för detta. Kommissionen lägger därefter fram ett förslag i detta syfte och överlämnar det till rådet för enhälligt antagande innan åtgärderna kan genomföras. Denna process kan vara långsam och besvärlig, och försenar medlemsstatens nödvändiga åtgärder för att sätta stopp för bedrägerierna.

Med mekanismen för snabba insatser skulle medlemsstaterna inte längre behöva vänta på att denna formella process slutförs innan de tillämpar särskilda bedrägeribekämpningsåtgärder. Ett snabbare förfarande skulle istället ge dem tillfälligt undantag inom en månad. Undantaget skulle gälla i upp till ett år. Medlemsstaten i fråga skulle därmed kunna inleda åtgärderna mot bedrägerierna nästan omedelbart, medan mer omfattande permanenta åtgärder fastställs (och vid behov medan förfarandet för standardundantaget inleds).

Mekanismen för snabba insatser planerades i den nya mervärdesskattestrategin och i meddelandet om kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, som ett sätt att stärka kampen mot skattebedrägeri i EU och skydda de offentliga intäkterna.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar i hög grad detta förslag, som är ett pragmatiskt och användbart sätt att bekämpa mervärdesskattebedrägerier, särskilt karusellbedrägeri, i tider med budgetåtstramningar och en stram finanspolitik.

Förslaget tillför ett verkligt europeiskt mervärde, och tillmötesgår kraven i föredragandens tidigare betänkande om grönboken om mervärdesskattens framtid och Europaparlamentets tidigare krav på ökade insatser för att bekämpa skatteundandragande och skattebedrägeri.

Mervärdesskattebedrägerier påstås kosta flera miljarder euro årligen för EU och de nationella budgetarna. Mervärdesskattebedrägerier skadar även lagliga företag som respekterar reglerna. För 2005/06 stod enbart karusellbedrägerier via skenföretag för cirka 14,8 miljarder euro över hela EU.

Kommissionens förslag skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbare och effektivare reagera på mervärdesskattebedrägerier. Föredraganden har emellertid följande synpunkter:

1. Innan man vidtar några bedrägeribekämpningsåtgärder behövs det en kort samrådsperiod för att garantera att den föreslagna åtgärden är effektiv och verkligen avser mervärdesskatten i fråga.

2. Man bör ta hänsyn till att historiska bedrägeribekämpningsåtgärder vanligtvis placerar en större börda på företag som vill följa mervärdesskattereglerna, medan de avsedda bedragarna antingen kommer att ignorera åtgärden eller bara gå vidare till andra bedrägerier. Skattemyndigheterna måste inse detta och inte använda ny lagstiftning för att angripa företag som försöker respektera lagen. Mekanismen för snabba insatser får endast tillämpas i situationer med allvarliga bedrägerier.

3. Förslaget bör åtföljas av en långsiktig strategi för att hantera bedrägerier som kräver mer strukturella förändringar av mervärdesskattesystemet. Den komplicerade mervärdesskattelagstiftningen i EU har skapat möjligheter för bedragare. Kommissionen bör i sin vitbok om mervärdesskattens framtid behandla hur det nuvarande komplicerade mervärdesskattesystemet uppmuntrar till bedrägerier.

4. Den nationella mekanismen med omvänd skattskyldighet är en effektiv åtgärd mot bedrägerier, men innan den införs i någon medlemsstat bör man beakta de processrelaterade krav som detta innebär för laglydiga skattebetalare. Företagen kan komma att få betydande ytterligare it-kostnader om de varje gång de säljer en viss typ av produkt måste besluta huruvida omvänd skattskyldighet bör tillämpas. Om så är möjligt bör mekanismen för snabba insatser för bedrägeribekämpning införas utan att öka skattebetalarnas lagstiftningsbörda.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Referensnummer

COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.9.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

7.11.2012

JURI

18.9.2012

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Casa

11.9.2012

 

 

 

Behandling i utskott

28.11.2012

22.1.2013

 

 

Antagande

22.1.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Dominique Riquet

Ingivande

24.1.2013