RAPORT referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011

25.1.2013 - (2012/2286(INI))

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Mario Mauro


Procedură : 2012/2286(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0016/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011

(2012/2286(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Raportul anual pentru 2011 al Băncii Europene de Investiții (BEI),

–   având în vedere articolele 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Protocolul nr. 5 privind statutul BEI,

–   având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 privind Raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2010[1],

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 28 și 29 iunie 2012, în special previziunea de creștere a capitalului BEI cu 10 milioane EUR,

–   având în vedere concluziile Summit-ului European din 29 iunie 2012,

–   având în vedere raportul Președintelui Consiliului European din 26 iunie 2012 intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”,

–   având în vedere raportul intitulat „Instrumente de partajare a riscurilor” (dosar de codecizie adoptat anul trecut), în special avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–   având în vedere majorarea capitalului BERD, în special în contextul relațiilor între BEI și BERD și al suprapunerii posibile,

–   având în vedere decizia de a extinde domeniul operațiunilor BERD la zona mediteraneeană,

–   având în vedere propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013)[2] și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice[3] (COM(2011)0659), adoptat la 2 mai 2012, care introduce faza pilot pentru inițiativa privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor Europa 2020,

–   având în vedere propunerea de Regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM/2012/0511)[4],

–   având în vedere documentul intitulat „Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit” și modificarea Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM/2012/0511), care urmăresc instituirea unei uniuni bancare europene[5],

–   având în vedere Decizia 1080/2011/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind mandatul extern al BEI pentru 2007-2013[6],

–   având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru control bugetar (A7-0016/2013),

A. întrucât combinația de constrângeri bugetare din sectorul public, datorii suverane excesive și măsuri de corecție aferente, care penalizează adesea cererea agregată, și de instituții financiare reglementate în mod inadecvat creează în unele cazuri o spirală economică descendentă la nivelul UE, exercitând o presiune descendentă asupra investițiilor, în special pentru IMM-uri, și producând un impact negativ asupra creșterii economice, competitivității și creării de locuri de muncă în Uniune;

B.  întrucât BEI a fost înființată prin Tratatul de la Roma și are rolul de a fi „Banca Uniunii Europene”, având drept obiectiv facilitarea realizării priorităților Uniunii prin selecționarea de proiecte viabile din punct de vedere economic pentru investiții din partea UE; întrucât, în calitate de bancă fără scop lucrativ, completează și alte bănci comerciale și cadrul financiar general prin intervenții în caz de disfuncționalități ale pieței;

C. întrucât criza economică și financiară a afectat grav dezvoltarea economică a multor state membre și a condus la deteriorarea rapidă a condițiilor sociale, dar a încurajat statele membre să răspundă în mod corespunzător prin măsuri menite să restabilească niște economii sănătoase și să pună baze solide pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în viitor; întrucât, prin majorarea volumului împrumuturilor și prin participarea la proiecte de investiții fiabile din punct de vedere economic, având în vedere și insuficiența resurselor publice, BEI este capabilă să contribuie la coeziunea socială și la creșterea economică a statelor membre care se confruntă cu dificultăți financiare;

D. întrucât operațiunile BEI în afara UE sunt efectuate cu scopul de a sprijini proiecte viabile din punct de vedere economic care sunt conforme cu politicile de acțiune externă ale Uniunii;

E.  întrucât BEI își desfășoară activitatea în cadrul unor jurisdicții slab reglementate, netransparente sau necooperante, inclusiv prin (i): analiza capacității intermediarilor financiar în materie de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului folosite pentru împrumuturile intermediate, pentru ca aceștia să identifice în mod corespunzător beneficiarii finali ai fondurilor BEI în conformitate cu directivele UE în materie de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului sau cu standardele GAFI (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), după caz; și (ii): monitorizarea plăților efectuate de BEI în cadrul respectivelor jurisdicții;

F.  întrucât în UE, în special în zona euro, a fost introdus un nou set de norme privind supravegherea și disciplina economică, fiscală și bugetară, cu scopul de a asigura sustenabilitatea datoriei publice;

G. întrucât acest set de norme trebuie dublat de îndată de măsuri destinate să relanseze economia, industria, creșterea economică, competitivitatea, inovarea și ocuparea forței de muncă și care să impună mobilizarea bugetului UE, precum și a capacității de creditare și a expertizei BEI;

H. întrucât este absolut necesar să se garanteze că BEI își menține ratingul de credit AAA, pentru a-și păstra accesul la piețele de capital din întreaga lume în condiții de finanțare atractive care pot fi transferate către promotorii de proiect finali; întrucât este nevoie, de asemenea, ca investițiile să fie în conformitate cu politicile UE, în special în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă;

I.   întrucât valoarea creditelor acordate de BEI a scăzut de la 72 miliarde EUR în 2010 la 61 miliarde EUR în 2011 deoarece majorările uriașe acordate în 2009 și în 2010 ca răspuns la primul val al crizei au avut drept rezultat epuizarea bazei sale de capital,

1.  îndeamnă guvernatorii BEI să confirme decizia referitoare la majorarea capitalului băncii cu 10 miliarde EUR, ceea ce ar trebui să-i permită să crească acordarea de credite cu până la 60 de miliarde EUR pentru perioada 2013-2015 și să mobilizeze circa 180 de miliarde EUR de investiții în ansamblu; observă, totuși, că aceste investiții, chiar dacă sunt mobilizate așa cum se arată mai sus, ar reprezenta în fiecare an 0,5% din PIB-ul UE; consideră, prin urmare, că o nouă majorare a acestui capital ar aduce beneficii importante Uniunii, având în vedere necesitatea unei creșteri economice în UE;

2.  invită BEI să efectueze o evaluare a eficacității și a durabilității măsurilor de combatere a crizei luate în 2009 și 2010, iar rezultatele acestui studiu ar trebui să contribuie la luarea deciziilor viitoare privind prioritățile din planurile de investiții legate de majorarea capitalului;

3.  recomandă ca noua capacitate de creditare să fie aliniată la prioritățile UE privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă și să vizeze, în special, patru domenii (inițiativa UE privind accesul IMM-urilor la finanțare, inițiativa UE pentru inovare și competențe, inițiativa UE privind utilizarea eficientă a resurselor și inițiativa UE privind infrastructurile strategice), vizând toate statele membre, dar axându-se în principal pe regiunile mai puțin dezvoltate, dar păstrând un portofoliu diversificat de investiții;

4.  încurajează utilizarea capitalului de risc și a restituirilor aferente instrumentelor financiare pentru noi investiții, în conformitate cu mandatul de creditare al BEI;

5.  reamintește faptul că o cooperare organizată între organismele UE (Comisia și BEI), centralizând și alte instituții, are șansele să fie mai eficientă decât concurența la același nivel;

6.   solicită o orientare strategică a resurselor BEI către nevoile specifice ale fiecărui stat membru în cadrul mandatului său;

7.  subliniază necesitatea unei mai bune utilizări a inițiativelor comune existente ale Comisiei și ale Grupului FEI/BEI, cum ar fi inițiativa JEREMIE pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în combinație cu fondurile structurale (și, de asemenea, ELENA sau EPEC), pentru a oferi servicii de consultanță tehnică și financiară, precum și instrumente cum ar fi PROGRESS și JASMINE pentru finanțarea proiectelor cu microfinanțare, îndeosebi în regiunile din UE în care șomerii se confruntă cu dificultăți enorme în găsirea unui loc de muncă; în paralel, încurajează Comisia Europeană să pună la dispoziția BEI/FEI resurse bugetare adecvate în acest scop pentru a crește numărul proiectelor finanțate prin aceste programe;

8.  reafirmă că este important ca BEI să se conformeze în mod voluntar la cerințele actuale Basel II în materie de fonduri proprii și sugerează ca această bancă să răspundă viitoarelor obligații Basel III, ținând cont de particularitățile activității sale;

9.  consideră că BEI, în calitate de bancă care trebuie să-și păstreze ratingul de credit AAA, nu trebuie să fie expusă la intervenții financiare care, în mod normal, țin de o secțiune dedicată investițiilor din bugetelor publice, secțiune care lipsește din bugetul UE;

10. își reamintește cererea exprimată și reamintită timp de mai mulți ani privind necesitatea unui control bancar prudențial asupra BEI;

11. propune ca acest control de reglementare:

      (i)   să fie efectuat de BCE în temeiul articolului 127 alineatul (6) din TFUE sau

      (ii)  să fie efectuat în cadrul viitoarei uniuni bancare prevăzute în Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012[7]; sau

      (iii)  în imposibilitatea primelor două opțiuni, să fie efectuată pe baza unui demers voluntar al BEI fie de către Autoritatea Bancară Europeană, cu sau fără participarea unuia sau mai multor organisme naționale de supraveghere, fie de către un auditor independent;

     regretă faptul că Comisia nu a propus nicio acțiune în acest sens, în ciuda cererilor Parlamentului care datează încă din 2007;

12. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului asigurări că activitățile BEI respectă normele în materie de concurență, în special în ceea ce privește alte instituții de credit;

13. își reamintește propunerea ca Uniunea Europeană să devină membră a BEI;

14. consideră că, în perioada actuală și atât timp cât ratele dobânzilor pentru întreprinderi variază considerabil de la un stat membru al zonei euro la altul, acțiunile BEI au o importanță crescută în cadrul eforturilor UE de a soluționa această problemă;

15. consideră că, pentru a dezvolta instrumente financiare comune BEI/UE, ar trebui implementat la timp un cadru adecvat pentru monitorizarea activităților BEI și pentru sporirea răspunderii democratice a acesteia, cu implicarea Parlamentului și a Consiliului; acest cadru ar trebui să permită BEI să evalueze în continuare proiectele pe baza meritelor proprii ale acestora, cu scopul de a garanta utilizarea sustenabilă și pe termen lung a resurselor de capital ale BEI, și să abordeze necesitatea de a evita sarcini administrative excesive pentru entitățile de gestionare, intermediarii financiari și beneficiarii finali;

16. recomandă ca implementarea instrumentelor financiare BEI/UE să se bazeze pe obiective și criterii de politică ex ante, combinate cu un sistem de raportare ex post transparent și eficient care să păstreze independența BEI în ceea ce privește selecția proiectelor și diligența necesară;

17. salută inițiativa privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor conținută în Strategia Europa 2020 și solicită o îmbunătățire mai rapidă a fazei-pilot și o evaluare promptă a realizărilor din cadrul acesteia, cu scopul de a începe cât mai curând faza a doua a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte; consideră că această inițiativă ar trebui să contribuie la o dezvoltare echilibrată a industriilor și infrastructurilor din toate statele membre și să nu aibă ca rezultat amplificarea diferențelor dintre piețele PPP/de finanțare a proiectelor mai avansate și cele mai puțin avansate din UE;

18. consideră că BEI ar trebui să contribuie la combaterea corupției și a lipsei de transparență în statele membre ale UE și în statele din afara UE în care desfășoară operațiuni, în special prin colectarea de informații relevante privind beneficiarii și intermediarii financiari, acordând o atenție deosebită accesibilității IMM-urilor la împrumuturi și legăturilor acestora cu economia locală și publicând informații despre valoarea totală a sumelor plătite, numărul și numele destinatarilor fondurilor în cauză, în special IMM-uri, precum și regiunile și sectoarele unde a fost alocate fondurilor; în plus, solicită BEI să acționeze în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Tratatul UE care, după cum a confirmat CEJ la 21 decembrie 2011 prin Hotărârea ATAA, prevede că Uniunea trebuie să contribuie la respectarea strictă a dreptului internațional, în special a principiilor din Carta ONU;

19. încurajează BEI să își continue eforturile de a preveni recurgerea la centre financiare offshore sau la jurisdicții necooperante în cadrul operațiunilor sale de finanțare; în acest context, salută recomandarea Comisiei cu privire la criteriile care trebuie folosite pentru a identifica țările terțe care nu respectă standardele minime de bună guvernanță în materie fiscală; consideră că, pentru a garanta că aceste criterii sunt aplicate corespunzător la selectarea proiectelor, a beneficiarilor și a intermediarilor, Comisia ar trebui să se angajeze într-un dialog cu BEI; solicită BEI, în urma unui caz recent din sectorul minier, să indice procedurile și standardele care pot fi adoptate în orice viitoare cazuri de acest fel;

20. reamintește faptul că lipsa finanțării este doar una dintre posibilele obstacole în calea investițiilor și că slaba capacitate administrativă și de gestionare a proiectelor poate întârzia în multe cazuri executarea investițiilor; prin urmare, încurajează BEI să își extindă și mai mult furnizarea de consultanță de ordin tehnic și financiar, să încurajeze partenerii bancari și alți intermediari financiari să dezvolte la rândul lor servicii de consultanță tehnică și financiară și să analizeze posibilitatea de a emite un set de orientări bazate pe cele mai bune practici;

21. reamintește că lipsa de finanțare, în special pentru IMM-uri, reprezintă problema principală în mai multe state membre; solicită ca acțiunile BEI să fie consolidate astfel încât să sprijine finanțarea IMM-urilor, a antreprenoriatului și a exporturilor, factori esențiali pentru redresarea economică; consideră că orice măsură menită să îmbunătățească condițiile de finanțare a IMM-urilor ar trebui să aibă trei caracteristici principale: (i) un grad suficient de capilaritate a rețelei; (ii) maximizarea transferului costurilor preferențiale de finanțare ale BEI către IMM-uri; (iii) respectarea în totalitate a nevoilor specifice țării în cauză și a obiectivelor politicilor ale UE;

22. încurajează BEI să continue dezvoltarea de instrumente de partajare a riscurilor în cooperare cu Comisia, pentru a optimiza capacitatea UE de gestionare a riscurilor și capacitatea de creditare a BEI;

23. consideră că instituțiile financiare publice de la nivel național au capacitatea de a transfera IMM-urilor costurile de finanțare preferențiale ale BEI; prin urmare, sugerează ca BEI să continue să execute instrumente financiare pentru IMM-uri prin intermediul instituțiilor naționale publice dacă acestea respectă condițiile de creditare ale băncii; salută activitățile Clubului de investitori pe termen lung, care au scopul de a consolida cooperarea dintre BEI și instituțiile naționale publice cheie;

24. în plus, încurajează Comisia și BEI să dezvolte în cadrul BEI o „fereastră” pentru credite destinate IMM-urilor care să deservească acești parteneri, cu scopul de a extinde împrumuturile acordate de BEI IMM-urilor și la intermediarii financiari mai mici (și la IMM-urile mai mici) care în prezent sunt insuficient deserviți, în special din cauza profilului lor de credit limitat;

25. în vederea menținerii nivelurilor actuale de bunăstare în condițiile în care statele membre restructurează finanțarea publică, încurajează Grupul BEI și Comisia să susțină în continuare sectorul economiei sociale și antreprenoriatul în rândul tinerilor prin diferite inițiative cum ar fi împrumuturi și scheme de garantare adaptate; salută în special lansarea unei noi platforme de investiții care oferă acces la finanțare întreprinderilor sociale active în abordarea unor chestiuni sociale actuale prin intermediul modelelor lor de afaceri și încurajează BEI să conlucreze strâns cu Comisia și cu reprezentanții sectorului în cadrul inițiativei pentru antreprenoriatul social;

26. invită BEI să acorde sprijin în special statelor membre care au fost afectate cel mai puternic de criză, finanțând activități viabile menite să promoveze ocuparea forței de muncă și să orienteze economia pe calea creșterii; reamintește că este necesară cooperarea dintre BEI și fondurile structurale din statele membre aflate în dificultate pentru a realiza investiții publice și private fiabile și productive și proiecte de infrastructură;

27. salută cadrul BEI referitor la împrumuturile pentru programele structurale, care contribuie în mod semnificativ la partea de cofinanțare de la bugetele naționale în contextul fondurilor structurale ale UE; încurajează banca să extindă acest sprijin pentru a genera investițiile necesare în statele membre care sunt grav afectate de criza economică; subliniază, cu toate acestea, că această măsură ar trebui să continue să fie separată de programele de fonduri structurale și ar trebui eliminată treptat odată cu sfârșitul crizei;

28. salută rolul BEI în conceperea unui mecanism financiar dedicat pentru sectorul cultural, educațional și creativ și consideră că aceasta ar trebui să elaboreze în continuare inițiative în sprijinul acțiunilor culturale și educaționale;

29. încurajează BEI, în contextul resurselor publice limitate, să își continue sprijinul financiar în favoarea sectorului medical și să ajute, în special, la construcția, înlocuirea și modernizarea infrastructurilor spitalicești;

30. sprijină eforturile BEI de a continua investițiile în proiecte de cercetare și inovare, în special prin Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor și din perspectiva programului Orizont 2020, punând accentul pe lansarea pe piață a noilor tehnologii, ținând seama și de tehnologiile ecologice; invită BEI să întreprindă acțiuni în vederea eliminării decalajului existent între diferitele economii din UE în ceea ce privește cercetarea și inovarea, deoarece acest decalaj pune în pericol pe termen lung buna funcționare a pieței unice;

31. încurajează BEI să își continue eforturile, împreună cu Comisia, pentru a dezvolta instrumente financiare inovatoare cu scopul de a mobiliza resursele bugetare limitate ale UE în cel mai eficient mod, mobilizând surse de finanțare privată și promovând instrumente de partajare a riscurilor pentru finanțarea unor investiții cheie pentru UE, ținând seama, printre altele, de domenii ca agricultura, combaterea schimbărilor climatice, eficiența energetică și a resurselor, sursele regenerabile de energie, modurile de transport durabile, inovarea, rețelele transeuropene, educația și cercetarea, facilitând astfel tranziția spre o creștere economică bazată pe cunoaștere și spre dezvoltare durabilă pentru o Uniune bazată pe competitivitate durabilă;

32. în cazul specific al eficienței energetice, salută activitatea tot mai intensă a BEI din ultimii ani în acest sector și încurajează Comisia și BEI să coopereze în vederea exploatării de sinergii și în vederea lansării unor noi inițiative comune, în special având în vedere nevoile de investiții și oportunitățile create de Directiva privind eficiența energetică adoptată recent; invită BEI să ia în considerare, printre altele, rolul specific al SSE (societăți de servicii energetice) în definirea noii inițiative comune privind eficiența energetică;

33. salută revizuirea mandatului BEI pentru operațiuni în afara Uniunii; sprijină faptul că BEI se concentrează pe investiții în prosperitatea și stabilitatea pe termen lung a vecinătății UE, în special în zona mediteraneeană și în țările care se pregătesc să adere la UE, prin acordarea de sprijin financiar în domenii precum interconectarea, creșterea economică, schimbările climatice, investițiile străine directe europene și IMM-urile;

34. recomandă să se ia măsuri pentru a se asigura un acces mai bun al BEI la subvențiile Uniunii și pentru a se spori sinergiile cu instrumentele UE în cadrul noului mandat și încurajează promovarea unei utilizări mai intense a instrumentelor financiare inovatoare în afara UE, inclusiv a instrumentelor ce vizează capitalul propriu și partajarea riscurilor pentru IMM-uri, și prevederea unor posibilități pentru acordarea de finanțare sub formă de microcredite;

35. salută inițiativele regionale ale băncii, în special din regiunea Mării Baltice și regiunea Dunării, care au scopul de a îmbunătăți durabilitatea de ansamblu și competitivitatea acestor regiuni; consideră că aceste inițiative reprezintă cele mai bune practici în ceea ce privește posibilitatea de a extinde sprijinul acordat celorlalte regiuni din UE;

36. salută participarea băncii la inițiativa europeană „Viena” de coordonare în domeniul bancar (EBCI), care vizează prevenirea retragerii necoordonate și la scară largă a grupurilor bancare transfrontaliere din Europa Centrală și de Est și regiunea Baltică, precum și participarea la planul comun de acțiune al instituțiilor financiare internaționale destinat susținerii redresării și creșterii economice anunțat în favoarea statelor membre din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și a statelor candidate;

37. încurajează BEI să-și îmbunătățească în continuare operațiunile sale de creditare în afara UE și să își intensifice cooperarea cu alte bănci de dezvoltare regionale și mondiale, precum și cu agențiile de finanțare a dezvoltării ale statelor membre pentru a reduce costurile și pentru a obține o utilizare mai eficientă a resurselor;

38. consideră că, în cadrul viitoarei Platforme a UE pentru cooperare externă și dezvoltare care urmează să fie propusă de Comisie, BEI ar trebui să joace un rol special în calitate de „Bancă a UE” și de partener firesc al CE/SEAE, în ceea ce privește sprijinirea obiectivelor de politică externă ale UE în contextul platformei și furnizarea de expertiză tehnico-financiară;

39. reamintește că, în contextul mecanismelor combinate, este important să se maximizeze punerea în comun a resurselor bugetare limitate nu numai din bugetul UE, ci și din alte surse, și să se asigure respectarea politicilor și a standardelor UE;

40. încurajează BEI să utilizeze din plin, atunci când este posibil, sinergiile potențiale prin cooperarea strânsă cu BERD;

41. având în vedere insuficiența actuală a capitalului pentru investiții ecologice, salută activitățile BEI care au scopul de a susține tranziția Europei către o economie mai inteligentă, mai ecologică și mai durabilă;

42. invită BEI să respecte prevederile Convenției de la Aarhus și dispozițiile regulamentelor nr. 1367/2006 și nr. 1049/2001, creând un registru public de documente necesar pentru a garanta dreptul de acces la documente, inclusiv în ceea ce privește beneficiarii finali ai împrumuturilor globale acordate de BEI;

43. reamintește că BEI are responsabilitatea de a garanta, printre altele, respectarea acquis-ului european privind drepturile mediu, de muncă și drepturile sociale, precum și transparența, achizițiile publice și drepturile omului;

°

°          °

44. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

  • [1]               Texte adoptate, P7_TA(2012)0119.
  • [2]               JO L 310, 9.11.2006, p. 15.
  • [3]               JO L 162, 22.6.2007, p. 1.
  • [4]               JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
  • [5]               JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
  • [6]               JO L 280, 27.10.2011, p. 1.
  • [7]  COM(2012) 0510.

EXPUNERE DE MOTIVE

Rolul BEI devine esențial pentru viitorul UE în vederea realizării obiectivelor Uniunii Europene, cum ar fi creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Uniunea Europeană a luat deja măsuri drastice pentru a spori disciplina și supravegherea datoriilor naționale și a bugetelor naționale. În același timp, raportorul consideră că proiectul european, dar întâi de toate, cetățenii europeni, necesită unele măsuri care să impulsioneze o creștere economică puternică și constantă.

Europa trebuie să întreprindă acțiuni active pentru a stimula creșterea și ocuparea forței de muncă, să-și consolideze propria capacitate de inovare și industrie bazată pe cunoaștere, să-și extindă investițiile în infrastructură și rețelele de infrastructură și să consolideze politicile sociale, de bunăstare și de mediu. Europa are nevoie de oportunități de angajare de înalt profil, de o rată a ocupării forței de muncă mai ridicată și de o mai bună productivitate. Dacă nu vom lua nicio măsură, Europa va fi nevoită să se confrunte cu o competitivitate sporită din partea partenerilor noștri comerciali.

Pentru a realiza aceste obiective, raportorul recomandă o cooperare mai accentuată și mai eficientă între BEI și Comisia Europeană, analizând în același timp posibilitatea ca UE să devină acționar al BEI.

De asemenea, Europa trebuie să acționeze la scară globală, într-o manieră coerentă, combinând aspectele politice, financiare și comerciale. BEI ar trebui să contribuie la acțiunea externă prin capacitatea și expertiza sa în materie de finanțare a proiectelor, în strâns parteneriat cu SEAE, CE și alte instituții.

Raportorul consideră că, în acest domeniu, BEI a avut o contribuție majoră în ultimii ani, după cum o demonstrează Raportul anual pentru 2011, însă este de părere că ar putea și ar trebui să facă mai mult.

Raportul se axează pe ceea ce s-a făcut și pe ceea ce ar trebui să se facă, subliniind rezultatele, problemele apărute și, cel mai important, țintele viitoare, pentru ca BEI să ajute Europa să iasă din actuala criză, deoarece este în joc acum nu numai economia europeană, ci și pacea pe întreg continentul.

Mai exact, raportul evidențiază trei dimensiuni principale:

1. aspecte financiare și economice

2. priorități și intervenții

3. transparența

1. Aspecte financiare

În momentul de față, este esențial ca BEI să își suplimenteze capitalul, pentru a păstra ratingul AAA cerut din partea majorității investitorilor BEI.

Capacitatea BEI de a mobiliza resursele bugetare UE limitate ale UE necesită instrumente financiare noi care să vizeze mobilizarea de surse private într-o combinație eficientă, în scopul de a stimula economia socială, industriile creative, „specializarea inteligentă” și grupările sectoriale și a realiza obiectivele în materie de dezvoltare, bunăstare și ocupare a forței de muncă.

Raportorul salută îndeosebi inițiativa UE privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor și încurajează BEI să dezvolte cât mai curând posibil faza-pilot pentru a evalua eficacitatea mecanismului.

Pentru a funcționa eficient, instrumentele financiare necesită un cadru adecvat: ele trebuie să fie simple (un element indispensabil pentru a asigura transparența, controlul și rentabilitatea), de tip revolving (sporirea efectului de levier și prelungirea termenelor pentru a atrage investitori privați), flexibile (să se adapteze la cererea sau condițiile de piață schimbătoare) și catalizatoare (să atragă resurse de capital public/privat).

2. Priorități interne și externe

Prioritățile BEI sunt împărțite în acțiuni interne în interiorul UE și în afara UE.

Raportorul salută faptul că în 2011 BEI a direcționat 18 % din creditele sale către IMM-uri și salută noul Mecanism european de microfinanțare Progress, faza-pilot a inițiativei UE privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor și acordul de instituire a unui nou Instrument de partajare a riscurilor (IPR), pentru a sprijini IMM-urile inovatoare și nou-înființate. Mai mult, acesta încurajează Comisia și BEI să dezvolte în cadrul BEI o „fereastră” pentru credite pentru IMM-uri care să deservească aceste contrapărți, cu scopul de extinde împrumuturile BEI acordate IMM-urilor și la acești intermediari financiari mai mici (și la IMM-uri mai mici), care în prezent sunt insuficient deserviți, în special din cauza profilului de credit limitat al acestora.

În special, salută lansarea unei noi platforme de investiții care oferă acces la finanțare întreprinderilor sociale active în abordarea unor chestiuni sociale presante prin intermediul propriilor modelele de afaceri și încurajează BEI să conlucreze strâns cu CE și cu reprezentanții sectorului în cadrul inițiativei pentru antreprenoriatul social, cu scopul de a elabora instrumente financiare eficiente, evitând suprapunerea și dublarea eforturilor.

Raportul invită BEI să dezvolte în continuare programe în sprijinul inițiativelor culturale și educaționale, care au fost penalizate în mod disproporționat de criza financiară; mai exact, acesta salută rolul BEI în conceperea unei scheme de garantare a creditelor pentru studenții transfrontalieri care urmează studii de masterat complete într-o altă țară decât cea de origine; consideră că BEI ar trebui să dezvolte în continuare programe în sprijinul sistemelor de educație și formare profesională;

Raportorul salută faptul că nivelul de creditare al BEI în afara UE a atins circa 7 miliarde EUR în 2011. Este important să se asigure investițiile de creștere durabilă în infrastructuri, în IMM-uri și în combaterea schimbărilor climatice, cu respectarea aspectelor sociale și de mediu, precum și a drepturilor omului.

Raportorul subliniază rolul-cheie al țărilor sud-mediteraneene, care necesită un sprijin puternic în favoarea procesului de reformă în curs, cu scopul de a asigura prosperitatea și stabilitatea pe termen lung.

Raportorul solicită o cooperare și o coordonare mai eficiente între BEI și alte instituții europene implicate, de exemplu, CE, SEAE, precum și alte instituții financiare internaționale (IFI), cum ar fi BERD, și încurajează garantarea unui rol adecvat pentru BEI, în calitatea sa de „Bancă a UE”, în cadrul viitoarei „Platforme pentru cooperare externă și dezvoltare”.

3. Transparența

Raportorul salută instrumentele contabile create de BEI și, în același timp, invită BEI să sporească transparența. În special, BEI ar trebui să difuzeze datele referitoare la proiectele finanțate, în special cele cu privire la activitățile intermediarilor financiari în țările terțe.

Conform raportului, trebuie pus în funcțiune un cadru instituțional și de reglementare adecvat, care să monitorizeze activitățile BEI; acest cadru ar trebui să fie simplu și să evite sarcini administrative excesive pentru entitățile de gestionare, intermediarii financiari și beneficiarii finali. Acest cadru ar trebui să permită BEI să evalueze în continuare proiectele pe baza meritelor proprii ale acestora, cu scopul de a garanta utilizarea sustenabilă pe termen lung a resurselor existente.

Având în vedere noul rol de supraveghere bancară pe care BCE l-ar putea avea în viitor, ar trebui analizate schimbările intervenite în raportul dintre BEI și BCE.

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (10.1.2013)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la Raportul anual pentru 2011 al Băncii Europene de Investiții

(2012/2286(INI))

Raportor pentru aviz: Jean-Pierre Audy

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  susține decizia acționarilor BEI de a majora capitalul vărsat integral cu 10 miliarde de euro, ceea ce ar trebui să permită BEI să furnizeze credite suplimentare pe termen lung în valoare de până la 60 de miliarde de euro; solicită să se ofere o explicație referitoare la concordanța suplimentării capacității de intervenție cu articolul 16 alineatul (5) din Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că valoarea totală a împrumuturilor și garanțiilor nu trebuie să depășească 250 % din valoarea capitalului subscris;

2.  reafirmă că este important ca BEI să se conformeze în mod voluntar la cerințele actuale Basel II în materie de fonduri proprii și sugerează ca această bancă să răspundă viitoarelor obligații Basel III, ținând cont de particularitățile activității sale; consideră că este foarte important ca BEI să își păstreze ratingul de credit AAA;

3.  subliniază că nivelul general al riscului de credit aferent portofoliului de credite al băncii a crescut, pe de o parte, din cauza presiunilor crescute asupra solvabilității contrapartidelor existente, ca urmare a efectelor persistente ale crizei economice și, pe de altă parte, din cauza riscului de credit crescut inerent noilor operațiuni; recomandă ca BEI să ia măsuri adecvate pentru a evita o deteriorare a portofoliului său de credite;

4.  ia act de faptul că obligațiunile pentru finanțarea proiectelor vor fi sprijinite în comun de Uniune și de BEI; susține apelul adresat Băncii Europene de Investiții de către statele membre ale Uniunii de a dezvolta aceste obligațiuni pentru finanțarea proiectelor în vederea unei mai bune finanțări pe termen lung a marilor proiecte de infrastructură;

5.  cu toate acestea, subliniază că în cazul infrastructurii finanțate de BEI pe bază de parteneriate public-private (PPP) ar trebui să fie făcute publice plățile publice cumulate, făcând o distincție clară între riscurile suportate de sectorul public și cele suportate de partenerii privați;

6.  propune realizarea de către Comisie, în cooperare cu BEI, având în vedere calitatea resurselor umane și experiența băncii în domeniul finanțării de mari proiecte de infrastructură, a unui proces de analiză strategică a finanțării investițiilor, fără a exclude nicio ipoteză: subvenții, eliberarea sumelor subscrise de statele membre la capitalul BEI, contribuții din partea Uniunii Europene la capitalul BEI, împrumuturi, instrumente inovatoare, strategii financiare adaptate unor proiecte pe termen lung care nu prezintă o rentabilitate imediată, dezvoltarea unor sisteme de garantare, crearea unei secțiuni dedicate investițiilor în cadrul bugetului Uniunii, crearea de consorții financiare între autoritățile de la nivel european, național și local, parteneriate public-private etc.;

7.  consideră că BEI, în calitate de bancă care trebuie să-și păstreze ratingul de credit AAA, nu trebuie să fie expusă la intervenții financiare care, în mod normal, țin de o secțiune dedicată investițiilor din bugetelor publice, secțiune care lipsește din bugetul UE;

8.  își reamintește cererea exprimată și reamintită timp de mai mulți ani privind necesitatea unui control bancar prudențial asupra BEI;

9.  propune ca acest control de reglementare:

      (i)   să fie efectuat de BCE în temeiul articolului 127 alineatul (6) din TFUE sau

      (ii)  să fie efectuat în cadrul viitoarei uniuni bancare prevăzute în Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2012[1];

      (iii) în imposibilitatea primelor două opțiuni, să fie efectuată pe baza unui demers voluntar al BEI fie de către Autoritatea Bancară Europeană, cu sau fără participarea unuia sau mai multor organisme naționale de supraveghere, fie de către un auditor independent;

     regretă faptul că Comisia nu a propus nimic în acest sens, în ciuda cererilor Parlamentului care datează încă din 2007;

10. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului asigurări că activitățile BEI respectă normele în materie de concurență, în special în ceea ce privește alte instituții de credit;

11. își reamintește propunerea ca Uniunea Europeană să devină membră a BEI;

12. salută cadrul BEI referitor la împrumuturile pentru programele structurale, care contribuie în mod semnificativ la partea de cofinanțare de la bugetele naționale în contextul fondurilor structurale ale UE; încurajează banca să extindă acest sprijin pentru a genera investițiile necesare în statele membre care sunt grav afectate de criza economică; subliniază, cu toate acestea, că această măsură ar trebui să continue să fie separată de programele de fonduri structurale și ar trebui eliminată treptat odată cu sfârșitul crizei;

13. salută inițiativele regionale ale băncii, în special în regiunea Mării Baltice și regiunea Dunării, în scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea generală și competitivitatea acestor regiuni; consideră că aceste inițiative reprezintă cele mai bune practici în ceea ce privește posibilitatea de a extinde sprijinul acordat celorlalte regiuni din UE;

14. salută participarea Băncii la inițiativa europeană „Viena” de coordonare în domeniul bancar (EBCI), care vizează prevenirea retragerii necoordonate și la scară largă a grupurilor bancare transfrontaliere din Europa Centrală și de Est și regiunea Baltică, precum și participarea la planul comun de acțiune al instituțiilor financiare internaționale destinat susținerii redresării și creșterii economice în favoarea statelor membre din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și a statelor candidate;

15. încurajează BEI să-și îmbunătățească în continuare eforturile de desfășurare a operațiunilor sale de creditare în afara UE și să își intensifice cooperarea cu alte bănci de dezvoltare regionale și mondiale, precum și cu agențiile de finanțare a dezvoltării ale statelor membre pentru a reduce costurile și pentru a obține o utilizare mai eficientă a resurselor;

16. în ceea ce privește „politica față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante” a BEI din 15 decembrie 2010, reamintește băncii angajamentul său de a revizui această politică și de a propune actualizări corespunzătoare în conformitate cu evoluțiile practicilor și cadrelor de reglementare ale altor instituții financiare internaționale; solicită BEI să informeze Parlamentul cu privire la deciziile luate sau prevăzute în acest sens.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Ryszard Czarnecki, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Panayotova, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Czesław Adam Siekierski

  • [1]  COM(2012) 0510.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Vicky Ford, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Dominique Riquet