ДОКЛАД съдържащ препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар

28.1.2013 - (2012/2260(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Andreas Schwab
(Право на инициатива – член 42 от Правилника за дейността)


Процедура : 2012/2260(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0019/2013
Внесени текстове :
A7-0019/2013
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар

(2012/2260(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–    като взе предвид член 26, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750), и доклада на Комисията, озаглавен „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За Акт за единния пазар: За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика — 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „Относно прилагането на Директивата за услугите – Партньорство за нов растеж в сектора на услугите 2012-2015 г.”,

–    като взе предвид доклада на Марио Монти до председателя на Европейската комисия от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

−    като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

–    като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“, междинния доклад по тази тема от 12 октомври 2012 г. и окончателния доклад от 5 декември 2012 г.,

–    като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 23 (септември 2011 г.) и резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г.[1] по тази тема,

–    като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 25 (октомври 2012 г.),

–    като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

–    като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 30-31 май 2012 г. относно единния цифров пазар и управлението на единния пазар,

–    като взе предвид обсъждането на Съвета по конкурентоспособност от 10-11 октомври 2012 г. относно Акта за единния пазар,

–    като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28-29 юни 2012 г.,

–    като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18-19 октомври 2012 г.,

–    като взе предвид приноса и заключенията на XLVIII Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) от 14-16 октомври 2012 г.,

–    като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите[2],

–    като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар[3],

–    като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Акт за единния пазар – следващите стъпки към растежа”[4],

–    като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011°г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно[5],

–   като взе предвид членове 42 и 48 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A7-0019/2013),

A. като има предвид, че повече от всякога е необходим добре функциониращ и ефективен единен пазар, основан на силно конкурентоспособна социална пазарна икономика, за да се стимулират растежът и конкурентоспособността и да се създават работни места, така че да се съживи европейската икономика; като има предвид, че единният пазар следва да се стреми към тази цел, като дава конкретен отговор на кризата и същевременно гарантира безопасността на потребителите и подхранва социалното сближаване;

Б.  като има предвид, че на единния пазар е отредено да играе съществена роля за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

В.  като има предвид, че 20 години след официалното си създаване единният пазар все още не е напълно завършен, основно поради факта, че държавите членки не са напълно транспонирали или изпълнили приетите приблизително 1500 директиви и около 1000 регламента;

Г.  като има предвид, че е налице спешна необходимост от засилване управлението на единния пазар и от подобряване на транспонирането, изпълнението и прилагането на правилата, които го ръководят;

Д. като има предвид, че единният пазар следва да бъде завършен максимално решително и бързо при поддържане на необходимия баланс между икономическите, социалните и свързаните с околната среда измерения;

Е.  като има предвид, че единният пазар не следва да бъде отделен от други хоризонтални политики, като например защитата на потребителите и работещите, социалните права, околната среда и устойчивото развитие;

Ж. като има предвид, че пълното завършване на единния пазар е основа за завършването на процеса на политическа и икономическа интеграция на Съюза и осигурява необходимата връзка между всички държави членки, както членките на еврозоната, така и държавите членки, които не са членове на еврозоната;

З.  като има предвид, че доброто управление на единния пазар и по-нататъшното развитие на регионите взаимно се допълват и заедно създават една силна Европа, отличаваща се със сплотеност между държавите и конкурентоспособност; като има предвид, че по-специално европейското териториално сътрудничество се основава на сходни с тези на единния пазар принципи, тъй като насърчава трансграничните взаимодействия и съвместното извличане на изгоди от регионални и местни инфраструктури, инвестиции и пазари; като има предвид, че единният пазар би могъл да бъде допълнително засилен чрез преодоляване на недостатъците на пазара, консолидиране на трансграничното териториално сътрудничество и улесняване на дейността и финансирането на местните и регионалните органи в рамката на териториалните договори;

И. като има предвид, че въпреки политическите ангажименти, поети на най-високо ниво, и усилията, предприети от Комисията и държавите членки, средният дефицит в транспонирането се е увеличил от 0,7 % през 2009 до 1,2 % през февруари 2012 г. и след отбелязване на известен напредък през последните месеци, в момента е достигнал 0,9 %; като има предвид, че трябва да бъдат полагани допълнителни усилия, тъй като дефицитът води до недоверие в Съюза като цяло и конкретно в единния пазар;

Й. като има предвид, че единният пазар като гръбнак на Съюза и доброто му функциониране като основа и рамка за икономическото и социалното възстановяване в Европа са от изключително значение; като има предвид, че в този контекст зачитането на социалните права, в съответствие с националното право и практики, които са в съответствие с правото на Съюза, е абсолютно необходимо;

К. като има предвид, че както показват индексът за развитие на пазарите на дребно и проверката за интеграцията на единния пазар за четирите основни свободи, засилената конкуренция в резултат от процеса на интеграция представлява мощен стимул за предлагане на по-голямо разнообразие от по-евтини и по-качествени продукти на европейските потребители;

Л.  като има предвид, че потенциалните икономически ползи от пълното и правилно прилагане на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар[6] носят потенциал за растеж между 0,8% и 2,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), което би се реализирало между пет и десет години след прилагането на директивата;

М.  като има предвид, че Комисията счита, че Съюзът може да получи допълнителни 4% от БВП през следващите десет години, като стимулира бързото развитие на единния пазар;

Н.  като има предвид, че стратегията относно единния пазар следва да бъде координирана и да се основава на прагматично, изчерпателно и широкообхватно споразумение, подкрепено от всички държави членки и от европейските институции; като има предвид, че все още се изисква силно лидерство от страна на всички европейски институции и ясна политическа ангажираност от страна на държавите членки с цел пълно изпълнение и прилагане на директивите и регламентите, свързани с единния пазар, и повишаване на надеждността на единния пазар и на доверието в него;

О.  като има предвид, че председателят на Европейския съвет подчерта в горепосочения си доклад от 26 юни 2012 г. значението на пълната съвместимост с единния пазар, както и на откритостта и прозрачността в процеса към по-дълбок икономически и паричен съюз; като има предвид, че в окончателния доклад от 5 декември 2012 г. председателят на Европейския съвет подчерта още веднъж значението на завършването в краткосрочен план на единния пазар, тъй като той е мощно средство за насърчаване на растежа;

П.  като има предвид, че все още са необходими конкретни действия както на равнище на държавите членки, така и на равнището на Съюза, за да се приложи напълно свободата на движението на стоки, хора, услуги и капитали в Европейския съюз; като има предвид, че създаването на нови възможности за стопанска дейност за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), включително чрез стриктно прилагане на тест за МСП в оценките на въздействието, както това се извършва от Комисията и Парламента, отбелязването на бърз напредък по отношение на програмата за интелигентно регулиране и специално приспособено законодателство за различните видове дружества, когато е уместно, без накърняване на общите цели, като например за здравословни и безопасни условия на труд, би могло да вдъхне нов живот на икономиките в Европейския съюз;

Р.   като има предвид, че в контекста на единния пазар следва да бъде призната ценната роля на обслужването на едно гише, включително от електронна и физическа гледна точка, за намаляването на административната тежест и разходите за трансакции, подобряването на ефективността, отварянето на пазара, прозрачността и конкуренцията, което ще доведе до намаляване на изразходваните публични средства и ще даде по-големи възможности за достъп до пазари и запазване и създаване на нови работни места на бизнеса, включително МСП и микропредприятията;

Усъвършенстване на законодателството

С.  като има предвид, че Комисията следва да се стреми към повече хоризонтална координация и последователност в подготовката на законодателни предложения, които са от значение за единния пазар; като има предвид, че Комисията следва да провежда задълбочени оценки на въздействието, включително териториални оценки на въздействието, и да представя убедителни аргументи за необходимостта от законодателство за единния пазар преди приемането на законодателни предложения;

Т.   като има предвид, че Комисията следва да избира, в съответствие с принципа на субсидиарност и когато е целесъобразно, и главно, когато не е необходима по-нататъшна преценка в прилагането на законодателството на Съюза, по-скоро регламенти, отколкото директиви като предпочитан правен инструмент за регулиране на единния пазар;

У.  като има предвид, че държавите членки и Комисията следва да въведат „тест за единния пазар“ на национално равнище с цел да се прецени дали всяко ново законодателство, прието на национално ниво, може да има отрицателно въздействие върху ефективното функциониране на единния пазар; като има предвид, че Комисията следва да разгледа осъществимостта на система за оповестяване на законопроекти на национално равнище, които могат да имат отрицателно въздействие върху функционирането на единния пазар, като по този начин се допълва процедурата, посочена в Директива 98/34/ЕО, за създаване на инструмент с хоризонтално приложение, за засилване на нейния превантивен характер, когато Комисията внася подробно становище относно проект на законодателно предложение, и за гарантиране на нейното прилагане с цел преодоляване на незадоволителното прилагане на законодателството на Съюза на местно равнище;

Ф.  като има предвид, че е от съществено значение административното сътрудничество между държавите членки да се извършва по ефикасен, ефективен и рентабилен начин, какъвто е случаят с Информационната система за вътрешния пазар (IMI); като има предвид, че IMI следва винаги да се използва, включително и в други области, за да се подобри нейната функционалност и да се намали бюрокрацията, да се увеличи прозрачността и да се даде възможност на всички участници на единния пазар да се ползват напълно от неговите преимущества;

По-добро транспониране, изпълнение и прилагане

Х.  като има предвид, че всяка държава членка следва да транспонира всяка директива по последователен начин и да приема всички мерки за транспониране, отнасящи се до целия законодателен акт на Съюза, съвместно и по едно и също време, за да се гарантира, че националното транспониране на този акт отразява компромиса, постигнат на равнището на Съюза, тъй като неправилното и късното транспониране води до нарушаване на конкуренцията и възпрепятства гражданите и предприятията да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар;

Ц.  като има предвид, че е необходимо да се постигне по-голяма прозрачност на изпълнението и еднакво прилагане на правото на Съюза в държавите членки; като има предвид, че таблиците за съответствие ще се превърнат във все по-полезен инструмент в интегрирания единен пазар, за да се отразява националното транспониране на правилата на Съюза, и като има предвид, че Комисията следва по-често да изисква такива таблици;

Контрол по прилагането

Ч.   като има предвид, че обменът на опит и най-добри практики между държавите членки е от съществено значение за разбиране на националните механизми за прилагането на правото на Съюза и на оставащите пречки пред единния пазар; като има предвид, че държавите членки следва да обменят информация помежду си и с Комисията преди транспониране, така че да гарантират правилно транспониране и да предотвратят фрагментирането; като има предвид, че осъществяването на мониторинг върху прилагането на правото на Съюза е една от основните компетентности на Съюза и на неговите служители; като има предвид, че за да изпълни ангажиментите си да оказва помощ на държавите членки във връзка с транспонирането и изпълнението на законодателството на Съюза, Комисията би могла да инициира и координира мрежа от държавни служители, които отговарят за прилагането на новото законодателство на Съюза извън SOLVIT, като по този начин се предоставя платформа за обмен и партньорски проверки за тясно сътрудничество с държавите членки, с цел да се подобри общото качество на изпълнението и да се разрешават проблемите, свързани с изпълнението от държавите членки; като има предвид, че обменът на национални държавни служители, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, между държавите членки с цел да се насърчи по-добро предаване на информация и най-добри практики, следва да бъде насърчаван;

Ш. като има предвид, че чисто количествените статистически данни относно прилагането на законодателството в областта на единния пазар не позволяват измерване на качеството на изпълнение и конкретното въздействие върху единния пазар на някои специфични ключови инструменти; като има предвид, че поради това е необходима политическа и качествена оценка на изпълнението и напредъка на единния пазар, по-специално по отношение на икономическото значение на новото законодателство относно единния пазар и прилагането на съществуващото законодателство;

Щ. като има предвид, че такава оценка следва да прави разграничение между нетранспонирането, което е ясно разпознаваемо неизпълнение от страна на държава членка, и възможността за несъответствие, което може да се основава на различно тълкуване и разбиране на правото на Съюза; като има предвид, че Договорите предвиждат, че само Съдът на Европейския съюз може окончателно и публично да установи несъответствие на националното законодателство с правото на Съюза; като има предвид, че никоя друга институция не може да декларира такова несъответствие; като има предвид, че Парламентът следва да получава ежегодно списък на законите на Съюза, които не са транспонирани или са транспонирали неправилно в съответните държави членки;

AA. като има предвид, че формите на условност в структурните фондове, свързани с транспонирането на директиви за единния пазар в държавите членки, са все още в процес на договаряне в рамките на законодателния процес за приемането на новите регламенти; като има предвид, че такива мерки следва да се използват само като последна възможност и че използването на финансовата подкрепа на Съюза за предоставяне на стимули за своевременното транспониране на правилата на единния пазар следва да се балансират по подходящ начин;

По-добро прилагане

AБ. като има предвид, че за да се подобри единният пазар, следва да има политика на нулева толерантност към онези държави членки, които не изпълняват правилно правилата на единния пазар;

AВ. като има предвид, че производството за установяване на неизпълнение на задължения, както е посочено в член 258 от ДФЕС и както се прилага от Комисията, не позволява недостатъците при изпълнението и прилагането на разпоредбите за единния пазар в държавите членки да бъдат разглеждани и коригирани по бърз начин;

AГ. като има предвид, че процедурите за нарушение често проявяват редица ограничения по отношение на способността да отговорят на очакванията на отделните потребители и предприятия, както и че ще бъде необходимо да се създаде единен инструмент за прилагането им на равнището на Съюза, който да е бърз и икономически достъпен;

AД. като има предвид, че държавите членки и Европейският съвет следва да продължат по-нататъшното развитие на производството за установяване на неизпълнение на задължения в рамките на бъдещо преразглеждане на ДФЕС; като има предвид, че междувременно следва да се положат всички възможни усилия с цел по-стриктно използване на производството за нарушение при нарушения на разпоредби на правото на Съюза в областта на единния пазар; като има предвид, че в този контекст по-бързи процедури в рамките на Комисията и по целесъобразност прибягване до производства за временни мерки пред Съда на ЕС, в съответствие с член 279 от ДФЕС, следва да се прилагат по-активно; като има предвид, че някои правни актове на Съюза предвиждат временни мерки, които могат да се вземат от националните съдилища с цел предотвратяване на предстоящо нарушение, например забрани; като има предвид, че това може да служи като модел за по-ефикасни процедури и че следователно използването на такива временни мерки следва да се взема предвид във всички релевантни области;

AЕ. Ц. като има предвид, че използването на проекта „EU-PILOT“ дава положителни резултати за обезпечаване на правилното прилагане на законодателството на Съюза и предоставя по-бързи решения на проблемите, с които се сблъскват гражданите и предприятията; като има предвид, че поради това Комисията следва да насърчава използването на „EU-PILOT“ и да усъвършенства допълнително ефективността му, с цел подобряване на установяването и коригирането на нарушения на правилата относно единния пазар, без да се налага прибягване до производство за установяване на неизпълнение на задължения, което отнема време;

AЖ.    като има предвид, че SOLVIT играе важна роля като ключов инструмент за решаване на проблеми на национално равнище и следователно за осигуряването на по-добро спазване на правото на Съюза във връзка с единния пазар, но при все това неговият потенциал остава недостатъчно използван; като има предвид, че следва да се насърчават конкретните мерки за подобряване на видимостта на SOLVIT и по-интензивно информиране на европейските граждани относно SOLVIT, за да се използва по-добре потенциалът на мрежата, в рамките на настоящия бюджет; като има предвид, че следва да се положат повече усилия за по-доброто интегриране на SOLVIT сред услугите по подпомагане и правоприлагащите инструменти, съществуващи на национално равнище и на равнището на Съюза; като има предвид, в това отношение, че са необходими подобрения в областта на удобството за потребителя и яснотата на информацията при обслужването на едно гише;

AЗ. Ч. като има предвид, че Комисията трябва да засили своите действия за осигуряване на правилното прилагане и изпълнение на всички приети правила в държавите членки, да реагира по-бързо на уведомления и жалби за неправилно прилагане на правото на Съюза и да предприеме необходимите стъпки, за да се премахнат съществуващите несъответствия;

AИ. като има предвид, че е необходимо Комисията - след като направи политическа оценка, да използва решително всички свои правомощия и да експлоатира в най-пълна степен всички механизми за санкциониране, с които разполага;

AЙ. като има предвид, че систематичните проверки „Sweep“ — действия по контрол, координирани от Комисията и провеждани едновременно в държавите членки от съответните национални органи — се доказаха като полезен инструмент, позволяващ на Комисията и на държавите членки да наблюдават чрез съвместни действия приложението на съществуващото законодателство в областта на единния пазар в държавите членки; като има предвид, че неотдавнашни проверки установиха недостатъчно спазване на правилата за защита на потребителите в банковия сектор в целия Съюз; като има предвид, че поради това Комисията следва да предлага на държавите членки по-широко използване на проверките „Sweep“ на ЕС, за да се улесни наблюдението, особено от страна на по-зле оборудваните и по-малко подготвени национални органи; като има предвид, че координирането на действията на ЕС по проверки „Sweep“ в други области следва да се обмисли и че тези проверки следва да обхванат и офлайн продукти и услуги;

Актове за единния пазар

AK.    като има предвид, че актовете за единния пазар са част от усилията, насочени към засилване на управлението на единния пазар чрез подобряване и усъвършенстване на координацията, по-специално във фазата, предхождаща законодателната;

AВ. като има предвид, че методът на периодично представяне на Актове за единния пазар трябва да се счита за положителен, тъй като дава възможност за идентифициране и обсъждане на приоритетите за развитието на единния пазар на регулярна основа;

AМ.като има предвид, че Актът за единния пазар I установи важна взаимосвързана стратегия за преодоляване на оставащите основни недостатъци на единния пазар; като има предвид, че тази стратегия определи по хоризонтален път конкретни законодателни и незаконодателни мерки, осигуряващи възможност за освобождаване на неизползвания потенциал за растеж и за отстраняване на пречките пред единния пазар; като има предвид, че в представените от Комисията предложения се забелязва известен напредък в това отношение, но все още са необходими допълнителни усилия за далновидност и перспектива; като има предвид, че Комисията трябва да осъществи приоритетно тези предложения, които вече се съдържат в Акта за единния пазар, и по-специално хоризонталния инструмент за надзор на пазара, прозрачността на банковите операции и на нефинансовата информация от страна на дружествата;

AН. като има предвид, че Актът за единния пазар II продължава този подход чрез установяването на интегрирани мрежи, мобилността на гражданите и предприятията, цифровата икономика и социалното предприемачество, заедно с доверието на потребителите, като четирите оси за бъдещ растеж; като има предвид, че законодателните предложения за гарантиране на правото на достъп до основна банкова сметка, преразглеждането на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар[7] и улесняването на дългосрочните инвестиции в реалната икономика могат да дадат съществен принос в това отношение; като има предвид, че Комисията, когато предлага мерки, и Парламентът и Съветът, когато ги обсъждат, следва да извършат цялостна оценка на всяка от предвидените мерки и на нейния потенциал за постигане на социална пазарна икономика с висока конкурентоспособност и да работят в посока на бързото приемане;

AO.    отново подчертава, че Актът за единния пазар следва да разглежда социално-икономическите проблеми на Съюза и да се стреми към осъществяването на пазар в услуга на гражданите;

AП. като има предвид, че бъдещите хоризонтални подходи следва да се съсредоточат върху завършването на единния цифров пазар, за да се предостави възможност на гражданите напълно да се ползват от цифровите решения и да се осигури конкурентоспособността на предприятията в Съюза;

Ключови области

AР. като има предвид, че Комисията предлага да насочи действията си към конкретни ключови области и инструменти; като има предвид обаче, че е необходим по-силен фокус върху ограничен брой инструменти и действия, за да се постигне осезаемо подобрение в прилагането на правилата за единния пазар; като има предвид, че цифровият единен пазар, секторът на услугите, енергийният сектор, възлагането на обществени поръчки, научноизследователската и развойна дейност, както и защитата на потребителите и повишената мобилност на гражданите, в частност работници и служители, спадат към най-важните ключови области за растеж;

AС. като има предвид, че такива ключови области и инструменти биха могли да бъдат преразглеждани на годишна база, така че текущите изменения в държавите членки и в частност в областите, които са икономически най-релевантни за единния пазар – въз основа на подкрепена с доказателства оценка, да бъдат надлежно отразявани и вземани предвид при процесите на вземане на решения от институциите на Съюза; като има предвид, че методологията за определяне на ключовите области за подобряване на функционирането на единния пазар следва да се преразглежда редовно, като се вземат под внимание целите за растеж и изгледите за растеж;

AТ. като има предвид, че държавите членки и институциите на Съюза трябва да се съсредоточат върху приемането и бързото прилагане на законодателството, свързано с ключовите области, които са от съществено значение за растежа и създаването на работни места, както е посочено в Пакта за растеж и заетост;

AУ. като има предвид, че трябва да бъдат предприети по-нататъшни стъпки по отношение на регулирането на финансовите услуги, което да осигурява адекватна информация и защита на потребителите, да позволява прозрачна оценка на финансовите продукти, особено на рисковите такива, и да дава възможност за алтернативни решения на спорове и колективни искове, които да осигурят подходящи компенсации и възстановявания за потребителите;

AФ.    като има предвид, че един функциониращ правилно и напълно завършен единен пазар не може да бъде ефективен без единна, взаимосвързана и ефикасна европейска транспортна система, която е от изключително значение за гладкото движение на стоки, хора и услуги: съществените и основни свободи на единния пазар;

AХ. като има предвид, че Единното европейско транспортно пространство следва да улесни движението на граждани и товари, да намали разходите и да подобри устойчивостта на европейския транспорт посредством завършването на оперативно съвместими и устойчиви трансевропейски транспортни мрежи и премахването на всички оставащи пречки пред видовете транспорт и националните системи, като едновременно с това спомогне за появата на мултинационални и мултимодални оператори; като има предвид, че за завършването на Единното европейско транспортно пространство първостепенна роля играят железопътните услуги, морският транспорт, сухопътният товарен транспорт, а също и Единното европейско небе и еднаквото тълкуване на правата на пътниците;

Единен пазар за всички участници

AЦ. като има предвид, че гражданите на ЕС и по-конкретно студентите, специалистите и предприемачите, както и малките и средните предприятия във всички държави членки следва да бъдат поканени да направят предложения за това как най-добре да се постигне пълното осъществяване на единния пазар, и като има предвид, че всички институции следва да бъдат насърчавани да започнат публична консултация и диалог с гражданското общество, за да се гарантира, че нуждите на гражданите, потребителите и предприятията са взети предвид по подходящ начин и че предлаганите политики осигуряват добавена стойност за всички участници; като има предвид, че са необходими подходящи инструменти за информиране на гражданите относно правото на ЕС;

AЧ. като има предвид, че единният пазар следва да се съсредоточи върху правата на всички участници; като има, че за възстановяване на доверието в единния пазар съществено значение има по-активното и по-ранното включване на социалните партньори, гражданското общество и заинтересованите страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар, основано също така на различни видове участие онлайн и електронна демокрация;

AШ.като има предвид, че посредством местното и регионалното самоуправление местните и регионалните заинтересовани страни изпълняват много задачи, които се предвиждат в законодателството на ЕС относно единния пазар, най-вече в областта на обществените поръчки, държавната помощ, услугите от общ икономически интерес и концесиите; като има предвид, че тези политики следва да се прилагат правилно, наред с другото, с цел намаляване на равнището на грешки в политиката на сближаване; като има предвид, че предоставянето на висококачествени обществени услуги за хората, живеещи във всеки един регион на Съюза представлява предварително условие за един динамичен и силен единен пазар, и че във връзка с това ефективното управление на единния пазар следва да отчита интересите на местните и регионалните заинтересовани страни;

AЩ.като има предвид, че стратегията за единния пазар следва да укрепва социалното благоденствие, сближаването и правата на работещите, да предотвратява социалния дъмпинг и да гарантира справедливи условия на труд за всички европейци;

БA. като има предвид, че съществува необходимост от една лесно достъпна служба на национално равнище, осигуряваща пряка подкрепа, към която предприятията и гражданите, включително лицата с увреждания, да могат да се обръщат при възникване на проблеми в опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния пазар; като има предвид, че следва да се обърне внимание за намаляване на пречките пред достъпността на застроената среда и услугите, така че всички граждани да могат да се възползват от единния пазар;

Европейски семестър

ББ. като има предвид, че европейският семестър осигурява рамка за координация на икономическите политики и прави преглед на бюджетната и икономическата ситуация в държавите членки, но не взема предвид състоянието на единния пазар, въпреки първостепенното му значение за икономиките на всички държави членки;

БВ. като има предвид, че единният пазар може да играе важна роля за насърчаването на социалното сближаване в Съюза; като има предвид, че подобряването на икономическата рамка за управление следва да се основава на набор от свързани помежду си и взаимно съгласувани политики, които да насърчават растежа и заетостта, както и че пълното развитие на единния пазар е необходим елемент за осъществяването на това подобряване;

БГ. като има предвид, че Комисията следва да наблюдава завършването на единния пазар и действителното прилагане на свързаните с него мерки в контекста на провеждането на ежегодния европейски семестър, като се вземат предвид годишния преглед относно управлението и механизмите за отчитане на Информационното табло; като има предвид, че ежегодното наблюдение следва да оценява предимствата, които единният пазар предлага на потребителите и предприятията, и следва да докладва относно препятствията за неговото функциониране;

БД. като има предвид, че всяко пролетно заседание на Европейския съвет следва да бъде посветено също и на оценка на състоянието на единния пазар, допълнена с процес на наблюдение;

БЕ. като има предвид, че е целесъобразно всяка държава членка да се разглежда поотделно, като се развива все по-тясно сътрудничество с националните парламенти, с цел идентифициране на недостатъците в транспонирането, изпълнението и прилагането, както и да им се обърне внимание в специфични за всяка държава препоръки;

БЖ.    като има предвид, че Годишният обзор на растежа за 2013 г. стартира третия европейски семестър и сега за първи път включва годишен доклад за степента на интеграция на единния пазар; като има предвид, че това подчертано съсредоточаване върху единния пазар в контекста на европейския семестър е необходимо, за да се използва по-добре потенциалът му за растеж и заетост в Европа и да се даде възможност на гражданите и предприятията изцяло да се възползват от него;

БЗ. като има предвид, че гореспоменатият доклад за степента на интеграция на единния пазар 2013 г. все пак не предоставя нов поглед върху текущото състояние в държавите членки, нито прави достатъчно задълбочени заключения относно конкретния потенциал за растеж, генерирани от единния пазар; като има предвид, че изборът на приоритетни области в доклада за интеграцията следва да бъде подкрепен от изчерпателни данни;

БИ. като има предвид, че поради това бъдещите доклади за степента на интеграция на единния пазар следва да бъдат по-ясни относно настоящите недостатъци на единния пазар и да предоставят по-конкретни насоки за възможни коригиращи действия и очакваните ползи, за да дадат възможност на държавите членки за намиране за смислени решения;

БЙ. като има предвид, че докладът за степента на интеграция на единния пазар 2013 г. набляга особено на сектора на услугите и призовава, наред с другото, за пълно спазване на Директива 2006/123/ЕО; като има предвид, че това е един разумен призив, който не би бил обвързващ, ако не е придружен от едновременно строги и подпомагащи мерки за правилното транспониране, тълкуване и пълно прилагане на тази директива;

БK. като има предвид, че в доклада се изброяват редица приоритети за енергийния и транспортния пазар, и като има предвид, че много от тези приоритети сочат липсата на национални и европейски инвестиции и конкуренция в някои области; като има предвид, че са необходими допълнителни изследвания и основани на доказателства данни относно тези пазари, за да се обосноват някои конкретни действия и призиви към държавите членки; като има предвид, че една интегрирана, оперативно съвместима и достъпна европейска транспортна инфраструктура, създаването на вътрешен енергиен пазар при същевременно осигуряване на силна конкуренция и засилване на защитата на потребителите, наред с една амбициозна европейска промишлена политика са от жизненоважно значение за гарантирането на ефективното функциониране на единния пазар;

БЛ. като има предвид, че цифровата икономика също е считана за приоритетна област; като има предвид, че единният цифров пазар изисква актуализирани и осъществими механизми за прозрачност и защита на потребителите; като има предвид, че във връзка с това навременното и правилно транспониране на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите[8] представлява един от съществените фактори за развитието на цифровата икономика;

БM.    като има предвид, че гражданите на ЕС все още не са се възползвали напълно от потенциала на единния пазар в много области, и по-специално по отношение на свободното движение на хора и работници; като има предвид, че трудовата мобилност в Европа е все още твърде ниска и че са необходими по-силни мерки, за да се премахнат оставащите пречки и да се гарантира принципът на равно третиране на работниците в рамките на приложното поле на Договорите и в съответствие с националното право и практики;

БН. като има предвид, че Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки[9] е основен инструмент за намаляване на огромните дългове на публичните администрации към много дружества, особено малки и средни предприятия, и като има предвид, че транспонирането ѝ следва да се извърши бързо и правилно, за да се намали броят на случаите на изпадане в несъстоятелност;

БO. като има предвид, че са необходими по-новаторски действия, за да се подкрепи единният пазар основан на социална пазарна икономика; като има предвид, че Годишният обзор на растежа 2013 г. изведе на преден план едно интересно предложение за въвеждане на режим за несъстоятелност на потребителите, и като има предвид, че това предложение следва да бъде допълнително проучено, тъй като подобни мерки могат да играят основна роля както за защитата на потребителите, така и за предотвратяване на евентуални системни рискове за финансовия сектор;

БП. като има предвид, че е важно да се изготви амбициозна програма за потребителите, която да включва законодателни и програмни мерки, с оглед насърчаване на средния потребител към отговорно поведение и нарастваща защита за уязвимите потребители;

БР. като има предвид, че постигането на целите на стратегията на ЕС 2020, към които следва да се насочи европейският семестър, зависи от пълното развитие на потенциала на единния пазар, от ангажимента на Съюза като цяло и от ефективното участие на държавите членки;

БС. като има предвид, че европейският семестър трябва да бъде по-систематично свързан с текущите инициативи на Съюза и че трябва да отчита завършването на единния пазар, за да се осигури съгласуваност на икономическата политика на Съюза, по-специално, за да се осигури необходимото сближаване между държавите в рамките на еврозоната и извън нея;

БТ. като има предвид, че качеството на националните програми за реформи в рамките на европейския семестър варира значително по отношение на съдържанието, прозрачността, приложимостта и пълнотата, и че тези програми следва да бъдат задълбочено преразгледани, подобрени и превърнати в достатъчно амбициозни за постигането на целите за икономическа интеграция и завършване на вътрешния пазар;

БУ. като има предвид, че държавите членки следва да предоставят възможно най-подробна информация също и относно разпоредбите за прилагане и изпълнение на стандартите в ключовите области на единния пазар;

БФ. като има предвид, че към европейския семестър трябва да се приложи нова методология, която да се състои от обсъждане на приоритетите на единния пазар наред с икономическите и бюджетните приоритети и тяхното свързване със заетостта и социалните приоритети в единна, интегрирана рамка на координация;

БХ. като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки следва да вземат под внимание постигнатия напредък и начините за прилагане на законодателството относно единния пазар, със специално внимание към ключовите области и определяните ежегодно приоритети;

БЦ. като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки следва същевременно да предлагат на държавите членки по-практични решения за подобряване на функционирането на единния пазар, за да се създаде по-силна обществена подкрепа и политически ангажимент, така че да се насърчи доизграждането на единния пазар;

БЧ. като има предвид, че оценката на състоянието на единния пазар следва да стане неразделна част от европейския семестър, като наред със стълба за икономическо управление се въведе стълб за управление на единния пазар; като има предвид, че предложението на Комисията да изготвя ежегодно доклад за интеграцията на единния пазар, допринасящ за фактологичната основа на специфичните за всяка държава препоръки, би могло да положи основите за бъдещ годишен цикъл за единния пазар в рамките на европейския семестър;

БШ.като има предвид, че въвеждането на европейския семестър следва да стане с пълното участие на националните парламенти и да се проведе без да се засягат правомощията на Европейския парламент;

1.   отправя искане към Комисията да представи възможно най-скоро, като разгледа за възможно правно основание всички съответни разпоредби от ДФЕС свързани с вътрешния пазар, включително член 26, параграф 3 от ДФЕС, предложение за акт, насочен към укрепване на управлението на единния пазар, като следва подробните препоръки, посочени в приложението към настоящата резолюция;

2.   потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на субсидиарност;

3.   счита, че финансовото отражение на исканото предложение следва да бъде покрито от наличните бюджетни средства;

4.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я подробни препоръки на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на парламентите и правителствата на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Препоръка 1: Установяване на последователна рамка за управлението на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–   Следва да се представи предложение за законодателен акт, насочен към укрепване на управлението на единния пазар, с цел да се допринесе за гарантиране на функционирането на единния пазар на Съюза и насърчаване на приобщаващия икономически растеж в Европа. Предложението следва да се основава на съответните разпоредби на ДФЕС, отнасящи се до вътрешния пазар. Комисията също така следва да обмисли представянето на предложение, основано на член 26, параграф 3 от ДФЕС.

   Процедурата следва да предвижда съответно участие на Европейския парламент в установяването на рамката за управлението на единния пазар. Освен това тя следва да предвижда приемане от Европейския парламент и от Съвета на други мерки, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, по-специално мерки, насочени към областите, в които е установена регулаторната рамка на Съюза в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 294 от ДФЕС.

–   Актът следва да не засяга вече съществуващата регулаторна рамка за единния пазар или правилата, които предстои да бъдат приложени в различни сектори. Той също така следва да не засяга прерогативите на институциите, както са определени в Договорите, и по-специално на Комисията, или задълженията на държавите членки въз основа на Договорите или произтичащи от достиженията на правото в областта на единния пазар.

–   Актът следва да допълни регулаторната рамка за единния пазар и да улесни транспонирането, въвеждането, прилагането и изпълнението на правилата и свободите на единния пазар.

–   Актът следва да предвижда приемането на насоки на Съюза за единния пазар. Тези насоки следва да включват целите, които се преследват, приоритетите за действие и условията, които трябва да бъдат осигурени, и следва да бъдат придружени от работни методи и процедури, които трябва да бъдат установени с оглед укрепване на управлението на единния пазар.

–   Следва да бъдат формулирани процедури за представяне, оценка и мониторинг на националните планове за действие, както и за определяне на конкретните за държавата препоръки, свързани с единния пазар.

–   Следва да бъдат определени допълващи мерки, необходими за подобряване на изпълнението и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар.

–   Следва да се изясни връзката между цикъла на управление на единния пазар и годишния политически цикъл на европейския семестър.

Препоръка 2: Да се установят цели и приоритети на Съюза за действия за подобряване на функционирането на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–   За да може да се гарантира, че единният пазар ефективно допринася за растежа, за създаването на работни места и за повишаване на доверието на потребителите и предприятията, следва да се определят насоки на Съюза, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Тези насоки следва да включват:

a) цели и приоритети за действия на Съюза и държавите членки;

б) условия, които да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително управлението на единния пазар.

–   Следва да бъде определен ограничен набор от цели и приоритети за действие в области, в които един по-добре функциониращ единен пазар е вероятно да доведе до най-значителните печалби от гледна точка на растежа и работните места в Съюза.

–   Подборът на цели и приоритети за действие следва да се основава на следните критерии:

a)     сравнителен анализ на производството с помощта на избрани ключови количествени показатели, обхващащи производството на стоки и услуги, за идентифициране на секторите, които демонстрират най-много неизползван потенциал за генериране на растеж;

б)     икономическо значение: анализира се дали секторът е достатъчно значим по отношение на икономическия мащаб, за да има въздействие, което не е пренебрежимо, върху икономическия растеж, ако се обърне внимание на първопричините за неизползвания потенциал;

в)     динамични фактори: анализира се дали секторът вече обръща внимание на неизползвания си потенциал, въз основа на фактори като капацитета на сектора да генерира растеж на заетостта, и евентуалното му сближаване с референтните нива на производителността на труда;

г)      фактори, свързани с единния пазар: анализира се дали има доказателства, че подобренията в единния пазар могат да впрегнат неизползвания потенциал;

д)     фактори, свързани с допълнителни елементи за защитата и сигурността на потребителите, работещите и гражданите.

Препоръка 3: Да се определят условията, гарантиращи подобряването на управлението на единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–    Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително управлението на единния пазар, следва да включват:

a)     прилагане на интелигентни регулаторни принципи, когато се изработват и изпълняват правилата за единния пазар, така че да се гарантира, че тези правила са създадени, транспонирани и прилагани по такъв начин, че работят ефективно за тези, за които са предназначени;

б)     намаляване на административната тежест, особено за малките и средните предприятия, до минимално равнище;

в)     осигуряване на възможност за предприятията и гражданите, когато се нуждаят да се съобразяват с процедурите, да го правят бързо и по електронен път;

г)      гарантиране, че предприятията и гражданите намират информация и помощ и имат достъп до бързи, ефективни и финансово достъпни средства за правна защита, когато е необходимо;

д)     по-интелигентно използване на информационните технологии за информиране на предприятията и гражданите, за да им се дава възможност да се възползват от своите права и възможности, и по-добро свързване на инициативите на национално равнище и на равнището на Съюза;

е)     засилено използвани на онлайн инструменти като Информационната система за вътрешния пазар (IMI) в трансграничното сътрудничество между администрациите;

ж)    по-нататъшно развитие на единичните звена за контакт;

з)      ефективно използване на бързи и ефективни механизми за решаване на проблеми и за правна защита, включително чрез създаването на лесно достъпна служба за помощ „от първа линия“ на национално равнище, към която предприятията и гражданите могат да се обърнат, когато се натъкват на проблеми в опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния пазар;

Препоръка 4: Да се определят допълнителните мерки, които са необходими за засилване на внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–    За да засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар, Комисията следва:

a)     да засили помощта за държавите членки за транспониране на директиви, които все още предстои да бъдат транспонирани;

б)     да провежда систематични проверки на съответствието и да предприема мерки за подпомагане, за да могат правилата да се осъществяват на практика в държавите членки;

в)     за законодателство, което е транспонирано и приложено, да провежда задълбочени прегледи, за да оценява как се прилагат и действат на практика правилата, както от практическа, така и от икономическа гледна точка;

г)      да подобрява последващото отчитане на изпълнението, с акцент върху спазването от страна на държавите членки, както и оценките на изпълнението с акцент върху ефективността на приетите политически мерки;

д)     да организира партньорски проверки с държавите членки;

–    За да се засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар, държавите членки следва:

a)     да представят на Комисията проекти за мерките за транспониране, когато държавите членки или Комисията считат това за необходимо, с цел да се осигури също и последваща оценка за правилно транспониране и да се осигури съответствие и бързо изпълнение;

б)     да се консултират редовно със заинтересованите страни и гражданското общество, включително потребителите, предприятията и местните и регионални органи по време на процеса на транспониране и по време на изпълнението;

в)     да предоставят обяснение онлайн за това как са транспонирали правилата и кат тези правила действат на практика;

Препоръка 5: Да се осигури представяне, оценка и мониторинг на националните планове за действие

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–   Държавите членки следва да изработят и да представят на Комисията национални планове за действие, целящи да приложат целите и приоритетите за действия на Съюза с оглед подобряване функционирането на единния пазар. Плановете за действие следва да включват списък с подробни мерки, които да бъдат предприети, и пътна карта за изпълнението им.

–    Националните планове за действие следва да бъдат изработени при консултиране със съответните заинтересовани страни, представляващи икономическите и социалните интереси, както и интересите на потребителите.

–    Комисията, в сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на вътрешния пазар, следва да оцени националните планове за действие и да представи обобщаващ доклад на Европейския парламент и на Съвета.

–    Оценката на националните планове за действие следва да отчита информационното табло за вътрешния пазар и доклада за управлението на единния пазар.

–    Комисията следва да наблюдава напредъка при изпълнението на националните планове за действие. За тази цел държавите членки следва да предоставят на Комисията цялата относима информация, която се счита за необходима за оценката на постигнатия напредък.

–    представянето и оценката на националните планове за действие следва да се считат за част от координирани действия в интегрирана рамка и годишен цикъл, който определя приоритетите на политиката за пълното завършване на единния пазар, като се вземат предвид икономическия, социалния и екологичния аспект.

Препоръка 6: Да се осигури изработване на отделни, конкретни за страните препоръки, свързани с единния пазар.

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–    Въз основа на оценката на националните планове за действие и използвайки други относими инструменти, свързани с единния пазар, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, по целесъобразност, формулира, на базата на политическите приоритети за интервенция в считаните за ключови области, свързани с единния пазар препоръки за държавите членки, насочени към подобряване на транспонирането, прилагането и изпълнението на правилата за единния пазар.

–    Когато отправя препоръки към държавите членки, Съветът следва да използва докрай предоставените от ДФЕС инструменти.

–    Когато се прави препоръка, свързана с единния пазар, съответната комисия на Европейския парламент следва да има възможност да покани представители на заинтересованата държава членка да участват в обмен на мнения, както и представителите на Комисията следва да имат възможност да бъдат поканени за обмен на мнения с парламента на тази държава членка.

Препоръка 7: Да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–    За да се гарантира, че единният пазар води до конкретни резултати за гражданите, потребителите, работещите и предприятията, годишният цикъл на европейския семестър следва да се използва като платформа за политически насоки, докладване и мониторинг на напредъка, постигнат от държавите членки и от Съюза за постигане на целите на единния пазар, и за определяне на коригиращи действия.

–    Следва да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър.

–    Стълбът за единния пазар в европейския семестър следва да включва:

a)     „Информационно табло за вътрешния пазар“, включително подробни доклади по държави във връзка с изпълнението и прилагането на законодателството за единния пазар;

б)     разпоредби за прилагане на законодателството относно единния пазар, както е определено от държавите членки, и по-специално по отношение на ключовите области и на ежегодно определяните политически приоритети;

в)     предложения на Комисията за политическите приоритети за следващата година, на равнището на Съюза и на национално равнище, представени в рамките на годишния обзор на растежа и годишния доклад за интеграцията на единния пазар. Годишният доклад следва да представя и оценка на функционирането на единния пазар на практика. Тези предложения за политически приоритети следва да се основават на констатациите на информационното табло за вътрешния пазар и други инструменти за мониторинг на единния пазар, за да се избегне дублиране, да се съставят ефективни и ясни препоръки и да се осигури съгласуваността на европейската икономическа политика;

г)      формулиране на политически приоритети за действия и цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се преодолеят оставащите пречки на равнището на Съюза и на национално равнище, под формата на насоки за единния пазар;

д)     представяне от страна на държавите членки на национални планове за действие, насочени към изпълнение на насоките за единния пазар;

е)     оценка на националните планове за действие от страна на Комисията, в тясно сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на вътрешния пазар и като се вземат предвид резултатите от Информационното табло за вътрешния пазар и Годишния доклад за управлението на единния пазар;

ж)    приемане от Съвета и Европейския парламент на отделни, свързани с единния пазар препоръки към държавите членки, въз основа на предложение от страна на Комисията.

Препоръка 8: Да се засили демократичната отчетност и ролята на Европейския парламент и на националните парламенти

Европейският парламент счита, че законодателното предложение, което трябва да бъде внесено, следва да има за цел да регламентира следното:

–    Европейският парламент следва да участва в определянето на рамка за управление на единния пазар в съответствие с Договорите. Той следва също така да участва, или поне Съветът да се консултира с него, при приемането на други мерки, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, включително във връзка с целите, приоритетите и планираните политически действия на Съюза.

–    Преди пролетното заседание на Европейския съвет Европейският парламент следва да обсъди годишния обзор на растежа и да гласува изменения, свързани с годишния доклад за интеграцията на единния пазар, които да бъдат представени на Европейския съвет.

–    Председателят на Европейския парламент следва да представи на пролетното заседание на Европейския съвет възгледите на Европейския парламент относно интеграцията на единния пазар.

–    Съветът и Комисията следва да присъстват на междупарламентарните заседания на Европейския парламенти и националните парламенти, когато се обсъжда интеграцията на единния пазар.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Започнала като финансова криза през 2007/2008 г., настоящата глобална икономическа рецесия има огромни икономически и социални последици за гражданите и предприятията в ЕС, които вероятно и за щастие са били непознати за много, ако не и за повечето от нас. Тази криза допълнително разкри лошото управление на държавните дългове в Съюза, по-специално в еврозоната, разходите за които сега трябва да се поемат от гражданите и предприятията. Докато взаимните обвинения между промишлеността, държавите членки и отделните участници остават част от ежедневния дебат, необходимостта от по-силна икономическа координация и управление на равнището на ЕС беше идентифицирана и въведена в движение с т. нар. „европейски семестър“ през 2011 г.

Като част от усилията за възстановяване, единният пазар играе жизнено важна роля за гражданите и предприятията. Признат като ключова движеща сила за насърчаване на растеж и работни места, той предоставя основа за възстановяване на конкурентоспособността и засилване на устойчивия растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Предвид вече обширното законодателство с разпоредби за единния пазар, правилното прилагане и изпълнение на тези правила става все по-важно, за да се допринесе ефективно за икономическото възстановяване. При все това, статистиката за дефицита при транспонирането от страна на държавите членки по отношение на правилата на единния пазар, както и увеличаващият се брой на процедурите за нарушение, повдигат сериозни опасения и ясно показват, че все още не жънем напълно потенциалните ползи от единния пазар.

Съобщението на Комисията „По-добро управление за единния пазар“

На този фон Комисията представи съобщение относно управлението на единния пазар (COM(2012)259 окончателен), в който предлага двоен подход за подобряване на изпълнението и прилагането на правилата за единния пазар. От една страна се предвижда бърз напредък в някои ключови области. От друга страна Комисията предлага да се подобри „управленският цикъл“, като се вземат предвид изработването, въвеждането, прилагането и изпълнението на правилата за единния пазар.

Гледна точка на докладчика

Докладчикът приветства съобщението на Комисията и предложенията и оценките, извършени от нея. Независимо от това докладчикът изразява становището, че тези мерки не са нито достатъчни, нито достатъчно мащабни за ефективен напредък в посока завършване на единния пазар. Той заключава, че въз основа на наблюденията и призивите за действие, посочени по-долу, е необходимо Комисията да представи предложение за акт, който ще позволи да се преодолеят съществуващите пропуски в управлението на единния пазар.

1. Законодателство: по-добро оценяване на въздействието

Като се има предвид фрагментираният подход както в подготвителния етап на евентуални нови законодателни актове, така и при по-късното изпълнение в миналото, е необходимо координиране и оценка на въздействието и необходимостта от нови инструменти на единния пазар.

На това основание се предлага:

· да се засили координацията в Комисията, по-добре да се оценява необходимостта от нови инструменти и по такъв начин да се подобри съгласуваността, преди да бъде предложен законодателен акт

· да се предпочитат регламенти вместо директиви, когато е целесъобразно

· да се въведе „тест за единния пазар“ за измерване на въздействието върху единния пазар на новото законодателство на национално равнище

· да се обмисли разширяване на приложното поле на Директива 98/34/ЕО (Директивата за обявяването), така че да се включат и други сектори.

2. Транспониране и прилагане: към прозрачност и съгласуваност

Докато транспонирането на законодателството на ЕС в националното законодателство би могло да се възприеме просто като правна техника на държавите членки, налице е значителен потенциал за подобряване на управлението на единния пазар още на този етап.

Едновременното и съвместно транспониране на всички мерки, свързани с даден законодателен акт на Съюза, прави транспонирането по-прозрачно и последователно чрез отразяване на постигнатото споразумение на равнището на Съюза. Освен това, при все че вече е налице инструмент за сравняване на разпоредбите на директивите, приети на равнището на Съюза, със съответните разпоредби на национално равнище, т.е. така наречените „таблици за съответствие“, неговата добавена стойност по отношение на прозрачността почти не е използвана. В духа на по-доброто законотворчество, както е предвидено в Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията (2003/C 321/01), поради това е целесъобразно по-често да се изготвят такива таблици за съответствие и по-бързо да се разкриват несъответствия между правото на Съюза и националното право.

3. Наблюдение и прилагане: активиране на ключовите действащи лица и използване на съществуващите инструменти

Наблюдението на прилагането на правото на Съюза и следователно на разпоредбите за единния пазар, е предвидено в Договорите и е предоставено на Комисията. Това обикновено се отразява в производството за установяване на неизпълнение на задължения. Наблюдението обаче следва да се разбира като много по-сложна и многопластова верига от действия, от която процедурата за нарушение представлява само последният етап. Като се има предвид естеството на дългите процедури за нарушение и чувствителността на съдебните дела, следва да бъдат използвани допълнителни способстващи елементи за прилагането и в крайна сметка за изпълнението.

Това води до следните съображения:

· Както и в други области, за управлението на единния пазар би било от полза да се засили и подобри обменът на опит и добри практики между държавните служители в Съюза и в държавите членки.

· Отвъд чисто статистическите оценки, налице е необходимост от качествена оценка на изпълнението, която позволява да се прецени какви мерки имат особено въздействие и икономическо значение за единния пазар.

· Уместно е да се направи разграничение между нетранспониране и несъответствие с правото на Съюза, като второто в случай на различно разбиране на основния законодателен акт в крайна сметка може да се изясни само от Съда на Европейския съюз.

· Докато процедурите за нарушение отнемат много време и следва допълнително да се подобрят, междувременно инструменти като проверките „Sweep“ и проектът „EU-PILOT“[1] позволяват да се открие лошото изпълнение и да се отговори по-бързо на евентуални случаи на нетранспониране или несъответствие.

4. Ключови области: определяне на приоритетите

На фона на големия брой разпоредби за единния пазар е очевидно, че не всички имат едно и също значение и оказват еднакво въздействие върху гражданите и предприятията. Въпреки че в идеалния вариант всички тези разпоредби бяха приложени и наблюдавани в еднаква степен, за да се постигнат осезаеми подобрения за единния пазар, трябва да бъдат подбрани ключови области за действие. Затова се предлага да се разгледат по-специално икономическото значение и потенциалът за растеж на специфичните области и инструменти. Въпреки че броят на ключовите области и инструменти, предложени от Комисията, следва да бъде допълнително ограничен, един годишен преглед на тези приоритети би позволил да се отрази настоящото значение на тези области и да се отговори на новото развитие и неговото въздействие върху единния пазар.

Заключение

Въз основа на настоящите съображения докладчикът счита, че за да се постигнат осезаеми подобрения, е необходимо по-ясно и по-строго управление на единния пазар. За тази цел е уместно да се създаде прозрачна и предвидима рамка, в която адекватно и редовно се отразяват възможните отрицателни и положителни резултати на държавите членки в изпълнението и прилагането. Подобен цикъл на управлението на единния пазар следва да се разглежда в контекста на европейския семестър, където вече се наблюдават не само икономически и бюджетни аспекти, но също така и аспекти, свързани със заетостта. Предвид икономическото значение на единния пазар редовната оценка на състоянието му би представлявала добавена стойност за тези оценки и би допълнила картината.

Освен това докладчикът счита, че подобен цикъл на управлението на единния пазар следва да наподобява цикъла на европейския семестър или да бъде включен в самия семестър. Това би позволило да се установи редовна оценка на завършването на единните пазари и решаване на конкретни проблеми в съответната държава членка, когато е необходимо, чрез специфични за страната препоръки.

За тази цел докладчикът отправя искане за предложение за акт въз основа на член 26, параграф 3 от ДФЕС. Тази разпоредба на Договора предвижда определяне на насоките и условията, необходими за осигуряването на балансиран напредък във всички сектори, заинтересовани от правилата на единния пазар. Исканото предложение следва да се стреми да създаде необходимата рамка, позволяваща да се определят приоритетните области и принципите на по-добро законодателство в държавите членки, да се предвидят поддържащи мерки в държавите членки и да се изискват национални планове за действие. Това следва да доведе до изработване на специфични за страните препоръки.

В този контекст европейският семестър следва да служи за платформа и цикъл за предоставяне на горепосочените насоки за политиката. За тази цел се предлага да се създаде стълб за единния пазар наред с икономическите и бюджетните аспекти.

Освен това докладчикът предлага да се засилят демократичната отчетност и ролята на Европейския парламент и на националните парламенти.

Като се обединят тези предложени мерки със силното лидерство на всички европейски институции и ясната политическа ангажираност от страна на държавите членки, докладчикът смята, че засиленото управление на единния пазар ще допринесе да се премахнат оставащите ограничения и да се даде възможност на всички участници напълно да се възползват от предимствата на четирите свободи.

  • [1]  Проектът „EU-PILOT“ се роди от съобщението на Комисията „Европа на резултатите – прилагане на правото на Общността“ (COM(2007) 502 окончателен) и функционира от 2008 г. Той дава възможност на гражданите и предприятията да правят оплаквания за правилното прилагане на правото на Съюза, които след това се разглеждат от Комисията и се изпращат на държавата членка. Като процедура, предшестваща процедурата за нарушение, „EU-PILOT“ позволява да се решават проблеми или недоразумения при изпълнението и прилагането под форма на сътрудничество.

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (17.1.2013)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно управлението на единния пазар
(2012/2260(INI))

Докладчик по становище: Anthea McIntyre

(Право на инициатива – член 42 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите:

- да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1.  отбелязва, че единният пазар може да има ключова роля за постигането на целите на ЕС 2020 в областта на заетостта с оглед увеличаване на качеството на заетостта и устойчива заетост; единният пазар следва да бъде доизграден с максимална решимост и възможно най-бързо; единният пазар не е цел сам по себе си, а средство за постигане на социален напредък;

2.  счита, че диалогът със социалните партньори и гражданското общество е от съществено значение за възстановяване на доверието в единния пазар; отбелязва, че единният пазар следва да постави в центъра на вниманието правата на всички заинтересовани страни, не само да се съсредоточава върху ролята им на потребители или предприятия, но също така на граждани и работещи; важно е по-активното и ранно включване на социалните партньори и всички заинтересованите страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на работниците в рамките на единния пазар;

3.  отбелязва, че за да бъде постигната целта на стратегията „ЕС 2020“ за увеличаване на качеството на заетостта и за устойчива заетост, е важно да се укрепи единния пазар, наред с другото, като се запази подходящият баланс между икономическите приоритети и социалното подпомагане;

4.  подчертава, че ефективното осигуряване на услуги е ключово за бъдещия растеж, създаване на работни места и иновации; изразява съжаление от свърх тежестта, която законодателството на Съюза създава за МСП; като има предвид, че единният пазар може да има роля за насърчаването на растежа и заетостта с цел изграждането на високо конкурентна пазарна икономика;

5.  изразява съжаление, че гражданите на Съюза все още не се възползват изцяло от потенциала на единния пазар в много области; следователно отбелязва, че възможностите, които дава единния пазар трябва да бъдат използвани, за да се влее нов живот в икономиките на Съюза като допълнително се отворят границите за стоки и услуги, като се насърчава по-голяма свобода на движение на лица и работници, като се осигурява по-голям избор, отварят се нови възможности за стопанска дейност пред дружествата и накрая – създават се работни места и се достига до нови клиенти, по-специално хора с увреждания, посредством по-достъпни услуги и продукти; МСП, които разполагат с най-голям неизползван потенциал, следва да бъдат подкрепени чрез строгото прилагане на теста за МСП при прилагането на законодателството;

6.  подчертава, че единният пазар може да има важна роля за насърчаването на социалното сближаване в Съюза, като насърчава по-голяма степен на обмяна на най-добри практики; отбелязва, че подобряването на рамката за икономическо управление следва да се основава на набор от взаимосвързани и взаимосъгласувани политики, които да насърчават растежа и заетостта, както и че пълното развитие на вътрешния пазар е предпоставка за осъществяването на това; призовава за мерки за подкрепа на микро-, малките и средните предприятия и кооперативи;

7.  приветства съобщението на Комисията относно минимизиране на регулаторната тежест за МСП: адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията (COM(2011)0803) и подкрепя съсредоточаването на вниманието върху микропредприятията; отбелязва, че разпоредбата за здравето и безопасността на работниците не трябва да се счита за регулаторна тежест и че в някои области изискванията не следва да бъдат еднакви за всички дружества, независимо от размера им; счита следователно, че законодателство, съобразено с различните типове МСП, също би улеснило достъпа им до европейски и международни пазари;

8.  признава в контекста на единния пазар ценната роля на обслужването на едно гише, включително от електронна и физическа гледна точка, за намаляването на административната тежест и разходите за трансакции, подобряването на ефективността, отварянето на пазара, прозрачността и конкуренцията, което води до намаляване на изразходваните публични средства и дава по-големи възможности на бизнеса, включително на МСП и на микропредприятията, за достъп до пазари и запазване и създаване на нови работни места;

9.  счита, че единствено цифровият единен пазар би могъл да окаже въздействие, подобно на програмата за единния пазар от 1992 г.; насърчава доизграждането на цифровия единен пазар с цел максимално увеличаване на възможностите за работа и стопанска дейност;

10. отбелязва, че европейският пазар на услуги продължава да бъде фрагментиран; призовава за мерки за увеличаване на мобилността на цялата територия на Съюза чрез опростяване и ускоряване на административните процедури за признаване на професионални квалификации чрез укрепване на Информационната система за вътрешния пазар; счита, че Комисията е права да отбележи, че трудовата мобилност в Съюза продължава да бъде на твърде ниско равнище и че са необходими по-ефективни мерки, за да бъдат отстранени всички административни пречки;

11. счита, че следва да има една, лесно достъпна и осигуряваща директна подкрепа служба на национално ниво, към която предприятията и гражданите, включително клиенти с увреждания, могат да се обръщат, когато се сблъскват с пречки при опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния пазар. Подобна служба за предоставяне на помощ би могла да се изгради и чрез доразвиване на съществуващите центрове SOLVIT;

12. призовава държавите членки да използват по по-интелигентен начин ИТ инструментите, за да уведомяват бизнеса и гражданите и да им се позволи да се възползват от техните права и възможности, като достъпността за хора с увреждания е от изключително значение, за да могат те да са запознати със своите права и възможности в достъпна форма;

13. настоява на социалната и фискалната конвергенция като фактор за интеграцията на единния пазар; призовава държавите членки със сходно БВП да ускорят процеса на конвергенция чрез засилено сътрудничество;

14. призовава Комисията и държавите членки да осигурят ефективен контрол, за да предотвратят социалния дъмпинг и да гарантират прилагането на колективни трудови договори;

15. отбелязва, че европейските социални стандарти се считат за добавена стойност за Съюза и имат съществена роля за функционирането на единния пазар;

16. подчертава, че по отношение на анализа на ключови сектори на услугите за функционирането на единния пазар и по-специално търговия, бизнес услуги, цифрови пазари, транспорт, в годишния доклад за интеграцията на единния пазар следва да се обърне повече внимание на хора с увреждания, които са изправени пред пречки в застроената среда и служби, които не са създадени, така че да обслужват всички;

17. счита, че за най-доброто функциониране на единния пазар от ключово значение е равнопоставеността и всички държави членки следва да транспонират законодателството на Съюза в еднаква степен, като Комисията следва да използва правоприлагащите си правомощия срещу нарушителите по един последователен начин и без прояви на благосклонност;

18. призовава за по-голям ангажимент към напредването на програмата за интелигентно регулиране през следващите 2 години, особено в секторите, които са свързани с устойчивия, интелигентен и приобщаващ растеж;

19. призовава Комисията да създаде европейска мрежа от национални образувания, предложена в съответното съобщение на Комисията, като предостави нов мандат на своя действащ Консултативен комитет по въпросите на вътрешния пазар, който да наблюдава интеграцията на единния пазар и въпроси, свързани с управлението, като обръща специално внимание на достъпността във връзка с ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания;

20. призовава Комисията да засили доизграждането на единния пазар като осигури прилагането на директивите на Съюза във всички държави членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

7

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (19.12.2012)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Управлението на единния пазар
(2012/2260(INI))

Докладчик по становище: Oldřich Vlasák

(Право на инициатива – член 42 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че доброто управление на единния пазар предоставя огромни възможности за търговията, инвестициите и организацията на работната сила и би могло да увеличи значително перспективите за растеж на местно и регионално равнище;

2. счита, че доброто управление на вътрешния пазар и по-нататъшното развитие на регионите взаимно се допълват и заедно създават една силна Европа, отличаваща се със сплотеност между държавите и конкурентоспособност;

3. изтъква, че местните и регионалните заинтересовани страни изпълняват много задачи, които са предвидени в законодателството на ЕС относно единния пазар, най-вече в областта на обществените поръчки, държавната помощ, услугите от общ икономически интерес и концесиите;

4. счита, че ефективното управление на единния пазар трябва да отчита в еднаква степен интересите на всички регионални заинтересовани страни и че това е единственият начин да се гарантира, че вътрешният пазар ще функционира по оптимален начин и потребителите ще засвидетелстват по-голямо доверие в управляващите го органи;

5. подчертава, че принципът на местното и регионалното самоуправление, изрично признат в Договора от Лисабон, както и принципите на субсидиарност и пропорционалност, трябва да бъдат надлежно взети под внимание в единния пазар;

6. препоръчва местните и регионални органи и техните асоциации във всички държави членки да имат готовност да направят предложения относно това как най-добре да бъде постигнато пълното осъществяване на единния пазар;

7. препоръчва Комисията, в допълнение към процедурите на консултация и благоприятстван диалог с местните и регионални органи, които трябва да прилагат законодателството на ЕС, да проведе задълбочени териториални оценки на въздействието, основаващи се на конкретни местни и регионални характеристики, които да изтъкват убедителни аргументи за необходимостта от регулиране на единния пазар, преди приемането на каквито и да било законодателни предложения;

8. изтъква, че висококачествените и достъпни услуги от общ интерес са от решаващо значение за местните и регионалните общности, както и че предоставянето на местни и регионални обществени услуги е от значение за икономическото, социалното и териториалното сближаване и следователно потенциалът и интересите на местните и регионалните органи следва да бъде отчитан в пълна степен при последващото развитие на единния пазар;

9. счита, че предоставянето на висококачествени обществени услуги за хората, живеещи във всеки отделен регион на Европейския съюз представлява задължително предварително условие за един динамичен и силен единен пазар;

10. изтъква необходимостта от това управлението на единния пазар да бъде обвързано с политиката на сближаване и с ключовите приоритети на Съюза, най-вече с тези на стратегията ЕС 2020; предлага сключването на териториални договори в случаите, когато местните и регионалните органи съсредоточават дейностите и финансирането си върху укрепването на единния пазар в съответствие със стратегията ЕС 2020 и водещите инициативи;

11. счита, че политиката на сближаване може да осигури по-бързо сближаване посредством интеграция и засилена взаимосвързаност в рамките на единния пазар; за тази цел политиката следва да продължи да се съсредоточава върху третиране на недостатъците на пазара при обезпечаване на пълноценното оползотворяване на потенциала за развитие на регионите, както и върху затвърждаване на териториалното сътрудничество на трансгранично равнище в контекста на европейската икономическа интеграция;

12. счита, че формите на условност в структурните фондове, свързани с транспонирането в държавите членки на директивите относно единния пазар, се намират все още в процес на преговори в рамките на законодателния процес за приемането на новите регламенти, но въпреки това счита, че до такива мерки следва да се прибягва единствено в краен случай и вярва, че използването на финансовата подкрепа от страна на ЕС за стимулиране на навременното транспониране на правилата на единния пазар следва да бъде балансирано по необходимия начин;

13. подчертава, че по-специално европейското териториално сътрудничество се основава на сходни с тези на единния пазар принципи, насърчавайки трансграничните взаимодействия и съвместното извличане на изгоди от регионални и местни инфраструктури, инвестиции и пазари;

14. счита, че процентът на грешки в политиката на сближаване се дължи до голяма степен на политики на единния пазар като например обществените поръчки и подчертава, че по-доброто прилагане на законодателството в областта на единния пазар представлява важно предварително условие за ограничаването на тези грешки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Преслав Борисов, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Cornelis de Jong, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sabine Verheyen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisa Ferreira, Dolores García-Hierro Caraballo, Angelika Niebler, Phil Prendergast, Kyriacos Triantaphyllides, Patricia van der Kammen