ZPRÁVA s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu

28. 1. 2013 - (2012/2260(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodaj: Andreas Schwab
(Podnět – článek 42 jednacího řádu)


Postup : 2012/2260(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0019/2013
Předložené texty :
A7-0019/2013
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu

(2012/2260(INI))

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–    s ohledem na čl. 26 odst. 3 SFEU,

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 s názvem „Lepší správa pro jednotný trh“ (COM (2012)0259),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 nazvané „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM (2012)750) a zprávu Komise nazvanou „Stav integrace jednotného trhu 2013 – příspěvek k roční analýze růstu na rok 2013“ (COM (2012)0752),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM (2010)2020),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM (2010)608),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM (2011)0206),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM (2012)0573),

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. června 2012 o provádění směrnice o službách nazvané „Partnerství pro nový růst ve službách na období 2012–2015“ (COM (2012)0261),

–    s ohledem na zprávu Maria Montiho ze dne 9. května 2010 vypracovanou pro předsedu Evropské komise s názvem „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

−    s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 28. března 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM (2011)0144),

–    s ohledem na zprávu předsedy Evropské rady ze dne 26. června 2012 s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, s ní související průběžnou zprávu ze dne 12. října 2012 a na závěrečnou zprávu ze dne 5. prosince 2012,

–    s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 23 (září 2011) a usnesení Parlamentu o této zprávě ze dne 22. května 2012[1],

–    s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 25 (říjen 2012),

–    s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2012 nazvaný „Zajištění přínosu jednotného trhu – výroční přezkum správy za rok 2011“ (SWD(2012)0025),

–    s ohledem na závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 30. a 31. května 2012 o jednotném digitálním trhu a o správě jednotného trhu,

–    s ohledem na jednání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 10. a 11. října o Aktu o jednotném trhu,

–    s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 28. a 29. června 2012,

–    s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 18. a 19. října 2012,

–    s ohledem na příspěvek a závěry XLVIII. schůze Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC), jež se konala ve dnech 14.–16. října 2012,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany[2],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o správě a partnerství na jednotném trhu[3],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“[4],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o účinnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu[5],

–    s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu,

–    s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jakož i stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0019/2013),

A. vzhledem k tomu, že nyní je více než kdy dříve potřebný dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství, jenž pomůže podpořit růst a konkurenceschopnost, vytvořit pracovní místa a oživit tak evropské hospodářství; zatímco jednotný trh by měl ke splnění tohoto cíle směřovat tím, že poskytne konkrétní východisko z krize a současně zajistí bezpečnost spotřebitelů a posílí sociální soudržnost;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh sehrává nenahraditelnou roli při plnění cílů strategie Evropa 2020 za účelem dosažení inteligentního a trvalého růstu podporujícího začlenění;

C. vzhledem k tomu, že jednotný trh nebyl ani po 20 letech od svého oficiálního vzniku kompletně dotvořen především proto, že členské státy ve svém vnitrostátním právu zcela neprovedly nebo neuplatňují zhruba 1500 směrnic a přibližně 1000 nařízení;

D. vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné posílit správu jednotného trhu a zlepšit provádění pravidel, kterými se řídí, ve vnitrostátním právu, jejich uplatňování a prosazování;

E.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl být co nejodhodlaněji a nejrychleji dotvořen dosažením nezbytné rovnováhy mezi jeho hospodářským, sociálním a ekologickým rozměrem;

F.  vzhledem k tomu, že jednotný trh by neměl být vnímán jako něco odděleného od ostatních horizontálních politik, k nimž patří například ochrana spotřebitelů a pracovníků, sociální práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj;

G. vzhledem k tomu, že kompletní realizace jednotného evropského trhu je základem pro dokončení procesu politické a ekonomické integrace Unie a zárukou nezbytné vazby mezi všemi členskými státy, jak mezi členy eurozóny, tak i státy mimo eurozónu;

H. vzhledem k tomu, že řádná správa jednotného trhu a další rozvoj regionů se vzájemně doplňují, mohly by výrazně zlepšit výhledy pro místní a regionální růst a společně vytvořit silnou Evropu, pro niž je příznačná soudržnost a konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že zejména evropská územní spolupráce vychází z koncepce, jež je podobná koncepci jednotného trhu v tom, že podporuje přeshraniční interakce a vzájemný užitek z regionálních a místních infrastruktur, investic a trhů; vzhledem k tomu, že jednotný trh by bylo možné dále upevnit řešením jeho nedostatků, upevněním územní spolupráce na přeshraniční úrovni a usnadněním a financováním činnosti místních a regionálních orgánů v rámci územních paktů;

I.   vzhledem k tomu, že i přes politické závazky přijaté na nejvyšší úrovni a přes úsilí Komise a členských států se průměrný deficit v provedení právních předpisů ve vnitrostátních předpisech zvýšil z 0,7 % v roce 2009 na 1,2 % v únoru 2012 a po určitém pokroku v posledních měsících nyní dosáhl 0,9 %; vzhledem k tomu, že je zapotřebí dalšího úsilí, neboť tento deficit vede k nedůvěře v Unii obecně a jednotný trh obzvláště;

J.   vzhledem k zásadnímu významu jednotného trhu jakožto páteře Unie a jeho řádného fungování, jež tvoří základ a rámec hospodářské a sociální obnovy v Evropě; vzhledem k tomu, že v tomto kontextu je naprosto nezbytné dodržovat sociální práva v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy, které odpovídají právu Unie;

K. vzhledem k tomu, že jak ukazují srovnávací přehledy situace na spotřebitelských trzích a kontrola integrace na jednotném trhu v oblasti čtyř svobod, větší konkurence vyplývající z integračního procesu představuje silnou pobídku k nabízení větší palety levnějších a kvalitnějších produktů evropským spotřebitelům;

L.   vzhledem k tomu, že plné a řádné provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu[6] může potenciálně vést ke zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 0,8 % až 2,6 %, jež by se projevilo pět až deset let po jejím provedení;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise by Unie stimulací rychlého rozvoje jednotného trhu mohla v následujících deseti letech získat další 4 % HDP;

N.  vzhledem k tomu, že strategie pro jednotný trh by měla být koordinovaná a založená na pragmatické, komplexní a obsáhlé dohodě podpořené všemi členskými státy a evropskými orgány; vzhledem k tomu, že úplné uplatňování a vymáhání směrnic a nařízení týkajících se jednotného trhu a posílení důvěryhodnosti jednotného trhu a důvěry v něj nebude možné bez silného vedení ze strany evropských orgánů a jasné politické zainteresovanosti členských států;

O.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady ve své výše uvedené zprávě ze dne 26. června 2012 zdůraznil, že je důležité, aby proces prohlubování hospodářské a měnové unie byl v plném souladu s jednotným trhem a vyznačoval se otevřeností a transparentností; vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě ze dne 5. prosince 2012 předseda zmíněné Rady rovněž vyzdvihl význam brzkého dotvoření jednotného trhu, jelikož tak vznikne účinný nástroj k podpoře růstu;

P.   vzhledem k tomu, že na úrovni členských států i Unie musí být stále ještě přijata konkrétní opatření k úplnému uplatnění volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v Evropské unii; vzhledem k tomu, že k oživení evropského hospodářství by mohly rovněž přispět nové podnikatelské příležitosti pro podniky, zejména pro malé a střední podniky (MSP), včetně těch, které by vznikly přísným ověřováním dopadu na MSP v rámci posuzování dopadů prováděných Komisí a Parlamentem, dále by byl za zmíněným účelem přínosný rychlý pokrok při provádění programu pro inteligentní regulaci a případně právní předpisy přizpůsobené různým druhům těchto podniků, aniž by však bylo současně ochromeno úsilí o splnění celkových cílů, jako je zajištění zdraví a bezpečnosti při práci;

Q.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s jednotným trhem by měla být uznána cenná funkce jednotných kontaktních míst, a to elektronických i fyzických, kterou plní při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což vede k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření pracovních míst;

Zlepšení tvorby právních předpisů

R.   vzhledem k tomu, že Komise by při přípravě legislativních návrhů, které mají význam pro jednotný trh, měla usilovat o větší míru horizontální koordinace a soudržnosti; vzhledem k tomu, že Komise by před přijetím legislativních návrhů měla provádět důkladná posouzení dopadu, včetně posouzení územního dopadu, v nichž předloží přesvědčivé argumenty o potřebnosti daných právních předpisů týkajících se jednotného trhu;

S.   vzhledem k tomu, že Komise by měla v souladu se zásadou subsidiarity a vždy, kdy je to vhodné, a zejména pokud při provádění právních předpisů Unie nejsou nutná žádná další posouzení, volit přednostně jako právní nástroj regulace jednotného trhu nařízení, a nikoliv směrnice;

T.   vzhledem k tomu, že členské státy a Komise by měly na úrovni členských států zavést „test jednotného trhu“, jehož účelem by bylo posoudit, zda nové vnitrostátní právní předpisy nemohou mít negativní dopad na efektivní fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že Komise by měla zvážit, zda by bylo možné zavést systém upozorňování na návrhy vnitrostátních právních předpisů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat fungování jednotného trhu, a zda by tímto systémem mohla doplnit postup stanovený ve směrnici 98/34/ES a vytvořit tak horizontální nástroj, který posílí preventivní charakter této směrnice v případech, kdy Komise předkládá podrobná stanoviska k předloze zákona, a zajistit její uplatňování, aby se napravilo neuspokojivé uplatňování právních předpisů Unie na místní úrovni;

U.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby správní spolupráce mezi členskými státy probíhala účinně, účelně a nákladově efektivně, jako tomu je v případě systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI); vzhledem k tomu, že systém IMI by se měl používat stále, a to i v jiných oblastech v zájmu zlepšení jeho funkčnosti, snížení byrokracie, zvýšení transparentnosti a také proto, aby všichni účastníci jednotného trhu mohli plně využívat jeho výhody;

Zlepšení provádění a uplatňování

V.  vzhledem k tomu, že každý členský stát by měly provádět všechny směrnice ve svých právních předpisech důsledně a všechny nové předpisy související s určitým unijním legislativním aktem přijímat společně ve stejnou dobu, aby bylo zajištěno, že při jejich provádění ve vnitrostátním právu bude zohledněn kompromis, jehož bylo dosaženo na úrovni Unie, jelikož nesprávné a zpožděné provedení narušuje hospodářskou soutěž na jednotném trhu a vede k tomu, že občané a podniky nemohou plně těžit z výhod tohoto trhu;

W. vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby provádění a uplatňování práva Unie v členských státech bylo transparentnější a jednotnější; vzhledem k tomu, že srovnávací tabulky budou na integrovaném jednotném trhu stále užitečnějším nástrojem ukazujícím, jak probíhá provádění pravidel Unie na vnitrostátní úrovni, a Komise by tudíž měla tyto tabulky častěji vyžadovat;

Sledování uplatňování

X.  vzhledem k tomu, že výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy je velmi důležitá pro porozumění vnitrostátním mechanismům uplatňování práva Unie a pro odstranění zbývajících překážek bránících ve fungování jednotného trhu; vzhledem k tomu, že členské státy by si měly před provedením právních předpisů vyměňovat informace mezi sebou a také s Komisí, aby bylo zajištěno správné provedení a předešlo se fragmentaci; vzhledem k tomu, že sledování provádění právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu je jednou z hlavních pravomocí Komise a jejích úředníků; vzhledem k tomu, že s cílem splnit svůj závazek pomáhat členským státům s provedením právních předpisů Unie ve vnitrostátním právu a jejich uplatňováním by Komise kromě sítě SOLVIT mohla zřídit a koordinovat síť úředníků odpovědných za uplatňování všech nových právních předpisů Unie, a vytvořit tak za účelem úzké spolupráce s členskými státy platformu pro výměny a vzájemného hodnocení, jejichž cílem by bylo zlepšit celkovou kvalitu uplatňování a vyřešit problémy, se kterými se členské státy potýkají; vzhledem k tomu, že je třeba mezi členskými státy podporovat výměnu úředníků zodpovědných za provádění práva Unie, aby se mezi nimi zlepšil tok informací a osvědčených postupů;

Y.  vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní statistiky uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu neumožňují hodnotit kvalitu uplatňování a konkrétní dopad specifických klíčových nástrojů na jednotný trh; vzhledem k tomu, že je tedy zapotřebí hodnotit uplatňování a pokrok jednotného trhu z politického a kvalitativního hlediska, a to zvláště co se týče hospodářského významu nových právních předpisů Unie týkajících se jednotného trhu a uplatňování stávajících právních předpisů;

Z.   vzhledem k tomu, že toto hodnocení by mělo rozlišovat mezi případy, kdy právní předpisy nejsou provedeny, což je jasným selháním ze strany členského státu, a možnými případy nesouladu, jež mohou pocházet z rozdílného výkladu a pochopení práva Unie; vzhledem k tomu, že Smlouvy stanovují, že pouze Soudní dvůr může s konečnou platností veřejně rozhodnout o nesouladu vnitrostátního práva s právem Unie; vzhledem k tomu, že tudíž žádný jiný orgán nemůže prohlásit, že takový nesoulad existuje; vzhledem k tomu, že Parlamentu by měl být každý rok předložen seznam neprovedených nebo nesprávně provedených právních předpisů Unie v dotčených členských státech;

AA. vzhledem k tomu, že v rámci legislativního procesu spojeného s přijímáním nových nařízení stále probíhají jednání o podobě podmíněnosti ve strukturálních fondech, jež by souvisela s prováděním směrnic o jednotném trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že tato opatření by měla být používána pouze jako nejzazší možnost a že využívání finanční podpory EU jako páky ke stimulování včasného provedení pravidel jednotného trhu ve vnitrostátním právu by mělo být řádně vyvážené;

Účinnější prosazování

AB. vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení správy jednotného trhu by měla být uplatňována politika nulové tolerance vůči členským státům, které řádně neprovádějí pravidla jednotného trhu;

AC. vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU, jež provádí Komise, neumožňují rychle řešit a napravit nedostatky členských států v provádění a uplatňování předpisů týkajících se jednotného trhu;

AD. vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti často odhalují celou řadu omezení souvisejících se schopností plnit očekávání jednotlivých spotřebitelů a podniků a že by bylo zapotřebí zavést na úrovni Unie jednotný nástroj nápravy, který by byl rychle použitelný a ekonomicky dostupný;

AE. vzhledem k tomu, že členské státy a Evropská rada by proto v rámci budoucí revize SFEU měly pokračovat v dalším rozvíjení řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že by se mělo mezitím maximálně usilovat o přísnější uplatňování řízení o nesplnění povinnosti v případech porušení právních předpisů Unie z oblasti jednotného trhu; vzhledem k tomu, že v této souvislosti by měly být v souladu s článkem 279 SFEU aktivněji využívány rychlejší postupy v rámci Komise, případně řízení o předběžných opatřeních u Soudního dvora; vzhledem k tomu, že v některých právních aktech Unie jsou stanovena prozatímní opatření, například soudní příkazy, které mohou uplatnit vnitrostátní soudy s cílem zabránit bezprostředně hrozícímu porušování předpisů; vzhledem k tomu, že tato opatření mohou být příkladem pro účinnější postupy a využití podobných prozatímních opatření by tedy mělo přicházet v úvahu ve všech příslušných oblastech;

AF. vzhledem k tomu, že projekt „EU Pilot“ přinesl pozitivní výsledky při zajišťování správného uplatňování práva Unie a rychlejší řešení problémů občanů a podniků; vzhledem k tomu, že Komise by proto měla podporovat využití tohoto projektu a dále zvyšovat jeho účinnost, aby mohla lépe odhalovat a napravovat porušení pravidel jednotného trhu, aniž by se musela uchylovat k časově náročným řízení o nesplnění povinnosti;

AG. vzhledem k tomu, že přestože síť SOLVIT hraje významnou roli jako klíčový nástroj k řešení problémů na vnitrostátní úrovni a tedy i k lepšímu zajištění souladu s právními předpisy Unie v oblasti jednotného trhu, její potenciál není dosud využíván dostatečně; vzhledem k tomu, že je zapotřebí podporovat konkrétní kroky ke zviditelnění sítě SOLVIT a intenzivnější komunikaci s evropskými občany o této síti, aby byl lépe využit její potenciál, aniž by byl překročen současný rozpočet; vzhledem k tomu, že by se mělo více usilovat o lepší začlenění sítě SOLVIT mezi podpůrné služby a nástroje prosazování, jež jsou k dispozici na vnitrostátní a unijní úrovni; vzhledem k tomu, že stejně tak potřebují určitá zlepšení jednotná kontaktní místa, pokud jde o vstřícnost k uživatelům a srozumitelnost informací;

AH. vzhledem k tomu, že Komise musí posílit svá opatření k zajištění řádného uplatňování a prosazování všech přijatých pravidel v členských státech a rychleji reagovat na oznámení a stížnosti týkající se nesprávného uplatňování práva Unie a měla by podniknout nezbytné kroky k odstranění zjištěných nedostatků;

AI. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Komise po politickém zhodnocení důrazně využila veškeré své pravomoci a plně uplatnila všechny mechanismy sankcí, jež má k dispozici;

AJ. vzhledem k tomu, že kontrolní akce EU („EU sweeps“), které koordinuje Komise a vykonávají členské státy prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů, prokázaly, že jsou užitečným nástrojem, jenž Komisi a členským státům umožňuje sledovat – formou společných akcí – uplatňování stávajících právních předpisů týkajících se jednotného trhu v členských státech; vzhledem k tomu, že poslední takové kontrolní akce odhalily špatné dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů v bankovním odvětví v celé Unii; vzhledem k tomu, že Komise by tudíž měla členským státům nabídnout rozsáhlejší využití kontrolních akcí EU, aby zejména méně vybaveným a méně připraveným vnitrostátním orgánům usnadnila kontrolu; vzhledem k tomu, že by se měla zvážit možnost koordinace kontrolních akcí EU v jiných oblastech a že tyto akce by měly být rozšířeny také na výrobky a služby, které nejsou poskytovány přes internet;

Akty o jednotném trhu

AK.    vzhledem k tomu, že Akty o jednotném trhu jsou součástí úsilí o posílení správy jednotného trhu prostřednictvím zlepšení a lepší koordinace zejména ve fázi před přijímáním právních předpisů;

AL. vzhledem k tomu, že cyklický způsob informování o Aktech o jednotném trhu je zapotřebí nahlížet pozitivně, jelikož umožňuje pravidelné stanovování priorit pro rozvoj jednotného trhu a pravidelné diskuse o těchto prioritách;

AM. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu představoval významnou horizontální strategii k napravení hlavních zbývajících nedostatků na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že tato strategie horizontálně stanovila konkrétní legislativní a nelegislativní opatření schopná uvolnit nevyužitý potenciál růstu a odstranit překážky na jednotném trhu; vzhledem k tomu, že v návrzích, které předložila Komise, je v této souvislosti patrný určitý pokrok, ale z dlouhodobého hlediska je stále zapotřebí vyvíjet další úsilí; vzhledem k tomu, že Komise by měla přednostně navázat na návrhy uvedené již v Aktu o jednotném trhu, zejména pokud jde o horizontální nástroj pro dohled nad trhem, transparentnost bankovních poplatků a jiné než finanční informace dodávané podniky;

AN.    vzhledem k tomu, že v Aktu o jednotném trhu II se pokračuje v tomto přístupu, jelikož tento akt označuje integrované sítě, mobilitu občanů a podniků, digitální ekonomiku, sociální podnikání a důvěru spotřebitelů za čtyři osy budoucího růstu; vzhledem k tomu, že významný přínos mohou v tomto ohledu mít legislativní návrhy na zajištění práva na disponování základním bankovním účtem, přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu[7] a usnadnění dlouhodobých investic do reálné ekonomiky; vzhledem k tomu, že Komise by při navrhování opatření a Parlament a Rada by při jejich projednávání měly podrobně posoudit každé ze zamýšlených opatření a jejich potenciál dosáhnout vysoce konkurenceschopné sociálně tržní ekonomiky a měly by usilovat o jejich rychlé přijetí;

AO.    vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu by se měl zaměřovat také na socioekonomické problémy Unie a měl by usilovat o trh, který bude sloužit občanům;

AP. vzhledem k tomu, že horizontální přístupy uplatňované v budoucnu by se měly zabývat dokončením jednotného digitálního trhu, aby občané mohli plně využívat digitální řešení a aby byla zajištěna konkurenceschopnost podniků v Unii;

Klíčové oblasti

AQ.    vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zaměřit svoji činnost na konkrétní klíčové oblasti a nástroje; vzhledem k tomu, že důslednější zaměření na omezený počet nástrojů a opatření je však nezbytné, aby bylo dosaženo viditelného zlepšení v uplatňování pravidel jednotného trhu; vzhledem k tomu, že mezi nejdůležitější klíčové oblasti z hlediska růstu patří jednotný digitální trh, odvětví služeb, energetika, veřejné zakázky, výzkum a inovace, ochrana spotřebitelů a posílení mobility občanů, především pracovníků a odborníků;

AR. vzhledem k tomu, že přezkum těchto klíčových oblastí a nástrojů by mohl být proveden vždy jednou za rok, aby se v rozhodovacích procesech orgánů Unie náležitě odrazil a zohlednil aktuální vývoj v členských státech, zejména v oblastech, které jsou pro jednotný trh z hospodářského hlediska a – jak dokládají příslušná hodnocení – nejdůležitější; vzhledem k tomu, že metody pro určení odvětví, jež jsou pro zlepšení jednotného trhu klíčová, by měly být pravidelně přezkoumávány se zřetelem k cílům a perspektivám růstu;

AS. vzhledem k tomu, že členské státy a orgány EU by se měly zaměřit na přijímání a rychlé provedení legislativních opatření spojených s klíčovými odvětvími, která mají zásadní význam pro růst a vznik pracovních míst, jak to zdůrazňuje Pakt pro růst a zaměstnanost;

AT. vzhledem k tomu, že je třeba učinit další kroky směrem k regulaci finančních služeb, která by zajistila náležitou informovanost a ochranu spotřebitelů, umožnila transparentní hodnocení finančních produktů, zejména produktů spojených s riziky, a nabídla možnosti alternativního řešení sporů a kolektivního odškodňování, jež by spotřebitelům zaručilo náležité poskytování náhrad škod a výdajů;

AU. vzhledem k tomu, že řádně fungující a zcela dokončený jednotný trh nemůže být efektivní bez jednotného, propojeného a efektivního evropského dopravního systému, který je zásadní pro hladký pohyb zboží, osob a služeb, což jsou zásadní a základní svobody jednotného trhu;

AV. vzhledem k tomu, že jednotný evropský dopravní prostor by měl dokončením interoperabilních a udržitelných transevropských dopravních sítí a odstraněním všech zbývajících překážek mezi druhy a vnitrostátními systémy dopravy usnadnit pohyb občanů a zboží, snížit náklady a zvýšit udržitelnost evropské dopravy a současně podpořit vznik nadnárodních a multimodálních provozovatelů; vzhledem k tomu, že v procesu realizace jednotného evropského dopravního prostoru hrají ústřední roli železniční služby, námořní doprava, silniční nákladní doprava, iniciativa jednotné evropské nebe a jednotný výklad práv cestujících;

Jednotný trh pro všechny aktéry

vzhledem k tomu, že občané Unie, zejména studenti, odborní pracovníci a podnikatelé, a malé a střední podniky ve všech členských státech by měli být vyzváni, aby předkládali návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné realizace jednotného trhu, a vzhledem k tomu, že všechny orgány by měly být vybídnuty, aby zahájily veřejné konzultace a dialog s občanskou společností, aby bylo zaručeno, že potřeby občanů, spotřebitelů a podniků budou odpovídajícím způsobem zohledněny a že navrhované politiky poskytují občanům přidanou hodnotu; vzhledem k tomu, že jsou potřebné nástroje vhodné k informování občanů o právu Unie;

AX. vzhledem k tomu, že jednotný trh by měl věnovat pozornost právům všech zúčastněných subjektů; vzhledem k tomu, že k obnově důvěry v jednotný trh je naprosto zásadní, aby do přípravy, přijímání, uplatňování a sledování opatření na podporu růstu a práv občanů na jednotném trhu byly ve větší míře a ve dřívější fázi zapojováni sociální partneři, občanská společnost a všechny ostatní zainteresované strany, a to i prostřednictvím internetu a internetové demokracie (e-democracy);

AY. vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány samosprávy a jiné místní a regionální subjekty plní řadu povinností, na něž se vztahují právní předpisy Unie upravující jednotný trh, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, státní podpory, služeb obecného hospodářského zájmu a koncesí; vzhledem k tomu, že je nezbytné tyto politiky náležitě uplatňovat, mimo jiné za účelem snižování chybovosti, kterou trpí politika soudržnosti; vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro dynamický a silný jednotný trh je poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb obyvatelům všech regionů Unie a že účinná správa jednotného trhu by tudíž měla zohledňovat zájmy místních i regionálních aktérů;

AZ. vzhledem k tomu, že strategie jednotného trhu by měla posílit sociální blaho, sbližování úrovní a práva pracovníků, bránit sociálnímu dumpingu a zaručit spravedlivé pracovní podmínky pro všechny Evropany;

BA. vzhledem k tomu, že by měla na vnitrostátní úrovni existovat jedna snadno přístupná služba první pomoci, na niž by se podniky a občané, včetně zdravotně postižených, mohli obracet, narazí-li na překážky, když chtějí využít práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí; vzhledem k tomu, že mají-li z jednotného trhu těžit všichni občané, měla by se věnovat pozornost odstraňování překážek bránících přístupu v zástavbě a ve službách;

Evropský semestr

BB. vzhledem k tomu, že evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik a provádí analýzu rozpočtové a hospodářské situace v členských státech, avšak i přes mimořádný význam jednotného trhu pro ekonomiky všech členských států nezohledňuje jeho stav;

BC. vzhledem k tomu, že jednotný trh může významně podpořit sociální soudržnost v Unii; vzhledem k tomu, že zlepšení rámce pro správu ekonomických záležitostí by mělo vycházet ze souboru provázaných a vzájemně soudržných politik, které podporují růst a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že k naplnění tohoto cíle je nutné jednotný trh plně rozvinout;

BD. vzhledem k tomu, že Komise by měla dokončení jednotného trhu a praktické zavádění příslušných opatření kontrolovat v rámci ročního hodnocení evropského semestru a přihlížet při tom k ročnímu přezkumu správy a k mechanismům pro předkládání srovnávacích přehledů; vzhledem k tomu, že v rámci každoročního sledování by mělo být rovněž zhodnoceno, nakolik je jednotný trh pro spotřebitele a podniky přínosný, a upozorněno na překážky bránící jeho fungování;

BE. vzhledem k tomu, že každé jarní zasedání Evropské rady by mělo být věnováno také posouzení stavu jednotného trhu, které by se opíralo o sledování tohoto trhu;

BF. vzhledem k tomu, že je vhodné zaměřit se jednotlivě na každý členský stát a prohloubit spolupráci s vnitrostátními parlamenty s cílem zjistit nedostatky v provádění a uplatňování a věnovat se jim v doporučeních pro jednotlivé země;

BG. vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 zahájila třetí cyklus evropského semestru a nyní poprvé zahrnuje výroční zprávu o stavu integrace jednotného trhu; vzhledem k tomu, že zaměření pozornosti na jednotný trh v rámci evropského semestru je nezbytné proto, aby se více využil jeho potenciál pro růst a zaměstnanost v Evropě a aby z něj měli občané a podniky skutečný přínos;

BH. vzhledem k tomu, že výše uvedená zpráva o stavu integrace jednotného trhu za rok 2013 však neposkytuje žádné nové informace o situaci v členských státech ani nevyvozuje dostatečně propracované závěry ohledně konkrétního růstového potenciálu jednotného trhu; vzhledem k tomu, že výběr prioritních oblastí ve zprávě o integraci by měl být podepřen souhrnnými údaji;

BI. vzhledem k tomu, že budoucí zprávy o stavu integrace jednotného trhu by tedy měly přinést přesnější informace o stávajících nedostatcích jednotného trhu a poskytnout konkrétnější doporučení ohledně možných nápravných opatření a očekávaných přínosů, aby členským státům umožnily smysluplně reagovat;

BJ. vzhledem k tomu, že zpráva o stavu integrace jednotného trhu na rok 2013 zdůrazňuje především odvětví služeb a vyzývá mimo jiné k důslednému dodržování směrnice 2006/123/ES; vzhledem k tomu, že to je výzva oprávněná, nicméně přesvědčivá může být pouze tehdy, bude-li doplněna přísnými opatřeními na podporu řádného provedení, výkladu a plného uplatňování této směrnice;

BK. vzhledem k tomu, že tato zpráva uvádí řadu priorit pro energetický a dopravní trh, a vzhledem k tomu, že v souvislosti s mnohými z těchto priorit je poukazováno na nedostatek vnitrostátních a evropských investic a konkurence v některých oblastech; vzhledem k tomu, že je nutné tyto trhy dále zkoumat a získat o nich fakticky podložené informace, aby se konkrétní opatření a výzvy určené členským státům opíraly o pádné argumenty; vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem řádného fungování jednotného trhu je integrovaná, interoperabilní a přístupná evropská dopravní infrastruktura, vytvoření vnitřního trhu s energií a současně zajištění silné konkurence a posílení ochrany spotřebitelů, stejně jako ambiciózní evropská průmyslová politika;

BL. vzhledem k tomu, že za prioritní oblast je považována i digitální ekonomika; vzhledem k tomu, že jednotný digitální trh vyžaduje aktuální a proveditelné mechanismy pro zajištění transparentnosti a ochrany spotřebitelů; vzhledem k tomu, že včasné a řádné provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/ES ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů[8] je tedy jedním ze zásadních faktorů rozvoje digitální ekonomiky;

BM. vzhledem k tomu, že občané Unie zatím v řadě oblastí plně nevyužili potenciálu jednotného trhu, zejména pokud jde o volný pohyb osob a pracovníků; vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků v Evropě je stále příliš malá a je třeba přijmout důraznější opatření, aby byly odstraněny zbývající překážky a aby byla naplňována zásada rovného zacházení s pracujícími v rámci oblasti působnosti Smluv a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy;

BN. vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7 ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích[9] je základním nástrojem ke snížení obrovského dluhu orgánů veřejné správy vůči mnoha společnostem, zejména malým a středním podnikům, a vzhledem k tomu, že by měla být urychleně a řádně provedena v právních předpisech členských států, aby se snížil počet případů platební neschopnosti;

BO. vzhledem k tomu, že je nutné uplatňovat inovativnější opatření na podporu jednotného trhu založeného na sociálně tržní ekonomice; vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 přinesla zajímavý návrh na zavedení režimu platební neschopnosti spotřebitelů, a vzhledem k tomu, že tento návrh je třeba dále prozkoumat, jelikož tento druh opatření může hrát významnou roli v ochraně spotřebitelů a prevenci možných systémových rizik pro finanční odvětví;

BP. vzhledem k tomu, že je důležité vypracovat ambiciózní program pro spotřebitele, který by zahrnoval legislativní a programová opatření, za účelem posílení odpovědnosti průměrného spotřebitele a větší ochrany znevýhodněných spotřebitelů;

BQ. vzhledem k tomu, že naplnění cílů strategie EU 2020, o něž musí evropský semestr usilovat, závisí na plném rozvoji potenciálu jednotného trhu, na nasazení Unie jako celku a na účinné spoluúčasti členských států;

BR. vzhledem k tomu, že evropský semestr by měl být ještě systematičtěji propojen s právě probíhajícími iniciativami Unie a že by měl brát v potaz dokončování jednotného trhu, aby byla zaručena soudržnost hospodářské politiky Unie, zejména nezbytné sbližování zemí eurozóny a zemí mimo eurozónu;

BS. vzhledem k tomu, že kvalita vnitrostátních reformních programů realizovaných v rámci evropského semestru se do značné míry liší, pokud jde o jejich podstatu, transparentnost, proveditelnost a úplnost, a že v zájmu dosažení cílů hospodářské integrace a dokončení jednotného trhu by měly být tyto programy důkladně přezkoumány, zdokonaleny a přepracovány tak, aby byly ambicióznější;

BT. vzhledem k tomu, že členské státy by měly poskytovat co nejpodrobnější informace i o způsobech uplatňování a provádění pravidel v klíčových oblastech jednotného trhu;

BU. vzhledem k nutnosti aplikovat na evropský semestr novou metodiku, která by spočívala v projednání priorit jednotného trhu současně s prioritami hospodářskými a rozpočtovými a v jejich propojení – a to i s prioritami v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti – do jednoho integrovaného koordinačního rámce;

BV. vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla zohledňovat pokročilost a způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, a to zejména pokud jde o klíčové oblasti a priority, jež jsou každoročně stanovovány;

BW. vzhledem k tomu, že doporučení pro jednotlivé země by měla členským státům současně nabídnout praktičtější řešení zaměřená na lepší fungování jednotného trhu tak, aby se zvýšila vstřícnost veřejnosti a politické odhodlání k podpoře dokončení jednotného trhu;

BX. vzhledem k tomu, že hodnocení stavu jednotného trhu by se mělo stát nedílnou součástí evropského semestru, přičemž vedle pilíře správy ekonomických záležitostí by měl být zaveden pilíř správy jednotného trhu; vzhledem k tomu, že návrh Komise vypracovávat výroční zprávu o integraci jednotného trhu, která rozšíří znalostní základnu, jež je podkladem pro doporučení pro jednotlivé země, by se mohl stát základem budoucího ročního cyklu jednotného trhu v rámci evropského semestru;

BY. vzhledem k tomu, že do zavádění evropského semestru by měly být plně zapojeny vnitrostátní parlamenty a že při realizaci evropského semestru by neměly být dotčeny výsady Evropského parlamentu;

1.   žádá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu v souladu s podrobnými doporučeními uvedenými v příloze tohoto usnesení a aby jako možný právní základ zvážila všechna příslušná ustanovení SFEU upravující jednotný trh, včetně čl. 26 odst. 3 SFEU;

2.   potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity;

3.   domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny ze stávajících rozpočtových prostředků;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu připojená podrobná doporučení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Doporučení č. 1: Vytvořit ucelený rámec pro správu jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–   Měl by být předložen návrh legislativního aktu zaměřeného na posílení správy jednotného trhu s cílem přispět k zajištění fungování jednotného trhu Unie a podpořit hospodářský růst v Evropě podporující začlenění. Tento návrh by se měl opírat o příslušná ustanovení SFEU upravující vnitřní trh. Komise by měla zvážit předložení návrhu i na základě čl. 26 odst. 3 SFEU.

   Uplatňovaný postup by měl zajistit odpovídající zapojení Evropského parlamentu do vytváření rámce pro správu jednotného trhu. Měl by také zajistit přijetí dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu Evropským parlamentem a Radou, zejména opatření zaměřených na oblasti, v nichž byl vytvořen regulační rámec Unie řádným legislativním postupem podle článku 294 SFEU.

–   Aktem by neměl být dotčen stávající regulační rámec jednotného trhu ani pravidla, která mají být zavedena v jednotlivých oblastech. Neměly by jím být dotčeny ani výsady orgánů stanovené Smlouvami, zejména výsady Komise, ani povinnosti členských států, jež mají základ ve Smlouvách nebo vyplývají z acquis jednotného trhu.

–   Akt by měl doplnit regulační rámec jednotného trhu a usnadnit provádění, uplatňování a prosazování pravidel a svobod jednotného trhu.

–   Akt by měl zajistit přijetí obecných zásad Unie pro jednotný trh. Tyto obecné zásady by měly vymezit sledované cíle, prioritní oblasti činnosti a podmínky, jež je třeba zajistit, a měly by být doplněny pracovními metodami a postupy, jež bude třeba stanovit za účelem posílení správy jednotného trhu.

–   Měly by být vytvořeny postupy pro předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů a pro stanovení doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu.

–   Je třeba definovat doplňková opatření, jež jsou nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu.

–   Měl by být vyjasněn vztah mezi cyklem správy jednotného trhu a ročním politickým cyklem evropského semestru.

Doporučení č. 2: Stanovit cíle a prioritní oblasti činnosti Unie s cílem zlepšit fungování jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–   Aby bylo zajištěno, že jednotný trh skutečně přinese růst, vytvoří pracovní místa a posílí důvěru občanů a podniků, měly by být stanoveny obecné zásady Unie zaměřené na zlepšení fungování jednotného trhu. Tyto obecné zásady by měly zahrnovat:

a) cíle a prioritní oblasti činnosti Unie a členských států,

b) podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu.

–   Měl by být stanoven omezený soubor cílů a priorit činnosti v oblastech, v nichž lepší fungování jednotného trhu může přinést nejvýznamnější zisky z hlediska růstu a zaměstnanosti v celé Unii.

–   Výběr cílů a prioritních oblastí činnosti by měl vycházet z těchto kritérií:

a)     Referenční srovnávání produkce pomocí vybraných klíčových kvantitativních ukazatelů, jež se vztahují ke vstupům produkce zboží a služeb, s cílem určit odvětví, která vykazují nejvíce nevyužitý potenciál pro vytváření růstu;

b)     Hospodářský význam – vyhodnocení toho, zda je dané odvětví z hospodářského hlediska dostatečně významné na to, aby mělo nezanedbatelný dopad na růst, budou-li odstraněny příčiny jeho nevyužitého potenciálu;

c)     Dynamické faktory – vyhodnocení toho, zda odvětví již zužitkovává svůj nevyužitý potenciál, a to na základě faktorů, jako je schopnost odvětví přispívat k růstu zaměstnanosti a možnost, že se přiblíží referenčním úrovním produktivity práce;

d)     Faktory jednotného trhu – vyhodnocení toho, zda existují důkazy o tom, že lepším fungováním jednotného trhu by mohl být zužitkován jeho nevyužitý potenciál;

e)     Faktory týkající se dalších prvků ochrany a zabezpečení spotřebitelů, pracovníků a občanů.

Doporučení č. 3: Stanovit, jaké podmínky je třeba zajistit pro zlepšení správy jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–    Podmínky, jež je třeba zajistit, aby bylo dosaženo dalšího zlepšení správy jednotného trhu, by měly zahrnovat následující:

a)     Uplatňovat při vytváření a provádění pravidel jednotného trhu zásady inteligentní regulace, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou vytvořena, provedena a uplatňována tak, aby účinně fungovala pro ty, pro něž jsou určena;

b)     Snížit administrativní zátěž, zejména pokud jde o malé a střední podniky, na minimální úroveň;

c)     Jestliže podniky a občané musí uplatňovat určité postupy, umožnit jim činit tak rychle a elektronickými prostředky;

d)     Zajistit, aby se podniky a občané dostali k informacím a pomoci a v případě potřeby měli přístup k rychlým, účinným a finančně dostupným opravným prostředkům;

e)     Inteligentněji využívat informačních technologií k informování podniků a občanů, a umožnit jim tak využívat svých práv a příležitostí, a lépe propojovat iniciativy na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie;

f)      Více využívat internetové nástroje, jako je například systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), při přeshraniční spolupráci správních orgánů;

g)     Dále rozvíjet jednotná kontaktní místa;

h)     Účinně využívat rychlé a efektivní mechanismy řešení problémů a nápravy, mimo jiné prostřednictvím jediné snadno přístupné služby první pomoci na vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané mohli obracet v případě, že narazí na problémy s využíváním práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí.

Doporučení č. 4: Definovat doplňková opatření nezbytná ke zlepšení provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–    V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by Komise měla:

a)     Poskytovat členským státům intenzivnější pomoc s prováděním směrnic, které dosud neprovedly ve vnitrostátním právu;

b)     Provádět systematické kontroly shody a přijmout podpůrná opatření k uvedení pravidel do praxe v jednotlivých členských státech;

c)     Provádět u právních předpisů, které jsou provedeny ve vnitrostátním právu a uplatňovány, hloubkový přezkum toho, jak jsou pravidla uplatňována a jak fungují v praxi, a to z praktického i z ekonomického hlediska;

d)     Posílit podávání ex-post zpráv o dodržování předpisů ze strany členských států a posouzení výkonnosti zaměřená na účinnost přijatých politických opatření;

e)     Organizovat vzájemná hodnocení členských států.

–    V zájmu lepšího provádění a prosazování regulačního rámce jednotného trhu by členské státy měly:

a)     Předkládat Komisi návrhy prováděcích opatření, budou-li to ony nebo Komise pokládat za vhodné, za účelem zajištění předběžného posouzení řádného provádění ve vnitrostátním právu a v zájmu zajištění souladu a rychlého uplatňování;

b)     Pravidelně v rámci procesu provádění ve vnitrostátním právu a při uplatňování konzultovat se zainteresovanými stranami a občanskou společností včetně spotřebitelů, podniků a místních a regionálních orgánů;

c)     Zveřejnit na internetu vysvětlení, jakým způsobem pravidla provedly ve vnitrostátním právu a jak tato pravidla fungují v praxi.

Doporučení č. 5: Zajistit předkládání, posuzování a sledování národních akčních plánů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–   Členské státy by měly vypracovat a předložit Komisi národní akční plány zaměřené na provádění cílů a prioritních oblastí činnosti Unie v zájmu lepšího fungování jednotného trhu. Tyto akční plány by měly obsahovat seznam podrobných opatření, která budou učiněna, a plán jejich realizace.

–    Národní akční plány by měly být vypracovány na základě konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami zastupujícími ekonomické a sociální zájmy a také zájmy spotřebitelů.

–    Komise by měla ve spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh národní akční plány posoudit a předložit souhrnnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

–    Při posuzování národních akčních plánů by měla být zohledněna hodnotící zpráva o vnitřním trhu a zpráva o správě jednotného trhu.

–    Komise by měla sledovat pokrok dosažený při provádění národních akčních plánů. Za tímto účelem by členské státy měly Komisi poskytnout veškeré příslušné informace, jež budou považovány za nezbytné k posouzení dosaženého pokroku.

–    Předkládání a posuzování národních akčních plánů by mělo být vnímáno jako koordinované kroky, které jsou v integrovaném rámci součástí ročního cyklu, který stanovuje politické priority potřebné k úplné realizaci jednotného trhu, při zohlednění hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů.

Doporučení č. 6: Zajistit vypracování jasných doporučení pro jednotlivé země týkajících se jednotného trhu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–    Na základě posouzení národních akčních plánů a za využití dalších příslušných nástrojů jednotného trhu by měla Rada, na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem, je-li to relevantní, formulovat v závislosti na prioritách činnosti politiky v oblastech, jež jsou považovány za klíčové, doporučení členským státům týkající se jednotného trhu zaměřená na zlepšení provádění, uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu.

–    Při vydávání doporučení členským státům by Rada měla v plném rozsahu využít nástrojů, které jí poskytuje SFEU.

–    Po vydání doporučení týkajícího se jednotného trhu by měl mít příslušný výbor Evropského parlamentu možnost pozvat zástupce dotčeného členského státu k výměně názorů a zástupci Komise by měli být pozváni k výměně názorů s parlamentem daného členského státu.

Doporučení č. 7: Definovat pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–    Aby bylo zajištěno, že jednotný trh bude mít pro občany, spotřebitele, pracovníky a podniky konkrétní přínos, měl by se využít roční cyklus evropského semestru jako platforma pro politické vedení, podávání zpráv a sledování pokroku členských států a Unie v dosahování cílů jednotného trhu a stanovení nápravných opatření.

–    Měl by být definován pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru.

–    Pilíř jednotného trhu v rámci evropského semestru by měl zahrnovat:

a)     Hodnotící zprávu o vnitřním trhu s podrobnými zprávami o provádění a uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu v jednotlivých zemích;

b)     Způsoby uplatňování právních předpisů regulujících jednotný trh, které podrobně uvedly členské státy, se zvláštním odkazem na klíčové oblasti a priority politik, jež jsou každoročně stanovovány;

c)     Návrhy priorit politiky na úrovni EU a vnitrostátní úrovni na nadcházející rok, které Komise předloží v rámci roční analýzy růstu a výroční zprávy o integraci jednotného trhu. Výroční zpráva by měla rovněž posoudit, jak jednotný trh funguje v praxi. Návrhy priorit politiky by měly vycházet ze zjištění hodnotící zprávy o vnitřním trhu a z dalších nástrojů na sledování jednotného trhu s cílem zabránit překrývání činností, formulovat účinná a jasná doporučení a zajistit soudržnost evropské hospodářské politiky;

d)     Formulaci prioritních činností politiky a cílů, jichž je třeba dosáhnout k překonání zbývajících překážek na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, ve formě obecných zásad pro jednotný trh;

e)     Národní akční plány, jež předloží členské státy a jež budou zaměřeny na provádění obecných zásad pro jednotný trh;

f)      Posouzení národních akčních plánů, jež provede Komise v úzké spolupráci s poradním výborem pro vnitřní trh a jež zohlední hodnotící zprávu o vnitřním trhu a výroční zprávu o správě jednotného trhu;

g)     Jasná doporučení týkající se jednotného trhu pro jednotlivé země, která na základě návrhu Komise přijmou Rada a Evropský parlament.

Doporučení č. 8: Posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní návrh, který má být předložen, by měl upravovat tyto oblasti:

–    Evropský parlament by měl být zapojen do vytváření rámce pro správu jednotného trhu v souladu se Smlouvami. Měl by být také zapojen do přijímání dalších opatření nezbytných k posílení správy jednotného trhu, včetně opatření týkajících se cílů, priorit a plánovaných činností politiky Unie, nebo by s ním měla Rada přijímání těchto opatření alespoň konzultovat;

–    Před jarním zasedáním Evropské rady by měl Evropský parlament projednat roční analýzu růstu a hlasovat o pozměňovacích návrzích k výroční zprávě o integraci jednotného trhu, které budou předloženy Evropské radě;

–    Předseda Evropského parlamentu by měl na jarním zasedání Evropské rady předložit názory Evropského parlamentu na integraci jednotného trhu;

–    Rada a Komise by se měly zúčastnit meziparlamentních schůzí Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, na nichž se bude projednávat integrace jednotného trhu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Současná celosvětová hospodářská recese, jež začala finanční krizí v letech 2007 a 2008, má na evropské občany a podniky velmi negativní ekonomický a sociální dopad, jejž naštěstí mnozí, ne-li většina z nás pravděpodobně dosud neznala. Tato krize dále odhalila, že v Unii, a zejména v eurozóně, se totálně vymkly z rukou státní dluhy, přičemž náklady nyní musí nést občané a podniky. Přestože neuplyne den, aby se průmyslová odvětví, členské státy a soukromé objekty mezi sebou neobviňovaly, vznikla shoda na tom, že je zapotřebí posílit hospodářskou koordinaci a správu na úrovni EU, a ta se započala realizovat v roce 2011 tzv. „evropským semestrem“.

V rámci úsilí o oživení má pro občany a podniky zásadní úlohu jednotný trh. Je uznáván jakožto důležitá hnací síla podporující růst a tvorbu pracovních míst, jež bude základem pro obnovu konkurenceschopnosti a podporu udržitelného růstu v souladu se strategií Evropa 2020.

Vzhledem k rozsáhlému acquis předpisů upravujících jednotný trh je stále důležitější zajistit řádné provádění a prosazování příslušných pravidel, aby jednotný trh mohl účinně přispět k hospodářskému oživení. Avšak statistické údaje o deficitu v provedení pravidel jednotného trhu v členských státech a nárůst počtu řízení o nesplnění povinnosti vyvolávají vážné obavy a jasně svědčí o tom, že dosud nedochází k plnému využití potenciálních přínosů dokončeného jednotného trhu.

Sdělení Komise o „lepší správě pro jednotný trh“

Vzhledem k této skutečnosti Komise předložila sdělení o správě jednotného trhu (COM(2012)259), v němž navrhuje dvojí přístup ke zlepšení provádění a prosazování pravidel jednotného trhu. Na jednu stranu předpokládá, že bude dosaženo rychlého pokroku v klíčových oblastech. Na druhou stranu Komise navrhuje zlepšit „cyklus správy“ tím, že v něm bude zohledněno navrhování, provádění, uplatňování a prosazování pravidel jednotného trhu.

Názor zpravodaje

Zpravodaj vítá sdělení Komise i její návrhy a provedená posouzení. Bez ohledu na to je však názoru, že tato opatření nejsou ani dostačující ani potřebně dalekosáhlá, aby účinně pomohla dotvořit jednotný trh. Proto na základě připomínek a výzev k přijetí opatření, jež jsou dále uvedeny, dospívá k závěru, že je nezbytné, aby Komise předložila návrh aktu, jenž by umožnil řešit stávající nedostatky ve správě jednotného trhu.

1. Právní předpisy: lepší zhodnocení dopadu

Vzhledem k tomu, že přístup jak ve fázi přípravy možných nových legislativních aktů, tak později při jejich provádění byl v minulosti roztříštěný, je nezbytná koordinace a posouzení dopadu a potřebnosti nových nástrojů jednotného trhu.

Z těchto důvodů zpravodaj navrhuje:

· posílit koordinaci uvnitř Komise, lépe vyhodnotit potřebnost nových nástrojů, a tak předtím, než bude legislativní akt navržen, zlepšit soudržnost;

· pokud je to vhodné, upřednostnit nařízení před směrnicemi;

· zavést „test jednotného trhu“ za účelem vyhodnocení dopadu nových předpisů na vnitrostátní úrovni na jednotný trh;

· zvážit rozšíření oblasti působnosti směrnice 98/34/ES („směrnice o oznamování“) do dalších oblastí.

2. Provádění a uplatňování: vyšší transparentnost a soudržnost

Ačkoliv provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu lze považovat za čistě právní metodu členských států, také v této fázi se nabízí značná možnost zlepšit správu jednotného trhu.

Provedou-li členské státy všechna opatření týkající se legislativního aktu Unie společně a zároveň, bude jeho provedení transparentnější a soudržnější, neboť se do něj promítne dohoda, jíž bylo dosaženo na úrovni Unie. Navíc ačkoliv již existuje nástroj pro srovnání ustanovení směrnic přijatých na úrovni Unie s odpovídajícími ustanoveními na vnitrostátní úrovni, tzv. „srovnávací tabulky“, dosud skoro vůbec nebyla využita jejich přidaná hodnota z hlediska transparentnosti. S ohledem na zásady zlepšení tvorby právních předpisů stanovené v interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí (2003/C 321/01) je tudíž vhodné častěji vytvořit tyto srovnávací tabulky a odhalit rychleji nesoulad mezi právem Unie a vnitrostátním právem.

3. Sledování a prosazování: rozšíření možností klíčových činitelů a využití stávajících nástrojů

Sledování provádění práva Unie, a tedy i předpisů o jednotném trhu, je stanoveno Smlouvami a je v kompetenci Komise. To se obecně odráží v řízení o nesplnění povinnosti. Avšak sledování je třeba chápat jako komplexnější a vícestupňový sled opatření, v němž řízení o nesplnění povinnosti představuje poslední stupeň. Vzhledem ke zdlouhavému charakteru řízení o nesplnění povinnosti a ožehavosti soudních sporů by měly být navrženy další prostředky pro řešení problémů s uplatňováním a koneckonců i pro prosazování.

V souvislosti s tím se nabízí k úvaze následující:

· Správě jednotného trhu by podobně jako jiným oblastem přinesla užitek intenzivnější a lepší výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi úředníky na evropské úrovni a na úrovni členských států.

· Kromě čistě statistických hodnocení je zapotřebí provést kvalitativní hodnocení provádění, jež umožní posoudit, která opatření mají na jednotný trh zvláštní dopad a jsou pro něj ekonomicky významná.

· Je vhodné rozlišovat mezi neprovedením práva Unie a nesouladem s právem Unie, přičemž o nesouladu v případě rozdílného pochopení výchozího legislativního aktu může s konečnou platností rozhodnout pouze Soudní dvůr;

· Zatímco řízení o nesplnění povinnosti jsou zdlouhavá a je třeba je zdokonalit, než se tak stane, umožňují nástroje jako „kontrolní akce EU“[1] a projekt „EU Pilot“[2] rychleji zjistit nedostatečný soulad a rychleji reagovat na možné případy neprovedení nebo nesouladu.

4. Klíčové oblasti: určení priorit

Vzhledem k tomu, že existuje velké množství ustanovení týkajících se jednotného trhu, je zřejmé, že ne všechna jsou stejně významná a ne všechna mají stejný dopad na občany a podniky. Zatímco v ideálním případě by všechna ustanovení byla provedena a sledována stejnou měrou, má-li být na jednotném trhu dosaženo viditelného zlepšení, je třeba vybrat klíčové oblasti činnosti. Za tímto účelem zpravodaj navrhuje zaměřit se na ekonomický význam a růstový potenciál konkrétních oblastí a nástrojů. Jelikož počet klíčových oblastí a nástrojů navržených Komisí je třeba dále omezit, roční přezkum těchto priorit by umožnil zohlednit současný význam těchto oblastí a reagovat na nejnovější vývoj a jejich dopad na jednotný trh.

Závěr

Na základě těchto úvah se zpravodaj domnívá, že má-li být dosaženo viditelného zlepšení, je zapotřebí jasnější a přísnější správa jednotného trhu. Za tímto účelem je vhodné stanovit transparentní a předvídatelný rámec, jenž bude dostatečně a pravidelně odrážet možné negativní a pozitivní výsledky členských států v provedení a uplatňování. O tomto cyklu správy jednotného trhu je třeba uvažovat s ohledem na evropský semestr, v jehož rámci se nesledují pouze hospodářské a rozpočtové aspekty, ale také hledisko zaměstnanosti. Vzhledem k hospodářskému významu jednotného trhu by pravidelné posouzení jeho stavu přineslo těmto hodnocením přidanou hodnotu a doplnilo by celkový přehled.

Zpravodaj se domnívá, že kromě toho by se tento cyklus správy jednotného trhu měl držet cyklu evropského semestru, nebo být do něj přímo integrován. To by umožnilo zavést pravidelné hodnocení stavu dokončení jednotného trhu a zabývat se konkrétními nedostatky v dotčeném členském státu, v případě potřeby formou doporučení pro jednotlivé země.

Za tímto účelem zpravodaj požaduje, aby Komise na základě čl. 26 odst. 3 SFEU předložila návrh aktu. Uvedené ustanovení Smlouvy se týká stanovení obecných zásad a podmínek nezbytných k zajištění vyváženého pokroku ve všech odvětvích, na něž se vztahují pravidla jednotného trhu. Požadovaný návrh by se měl zaměřit na stanovení nezbytného rámce umožňujícího určit prioritní oblasti, zásady zlepšení tvorby právních předpisů v členských státech, stanovit v členských státech podpůrná opatření a vyžadovat národní akční plány. To by mělo nakonec vést ke stanovení doporučení pro jednotlivé země.

S ohledem na to by evropský semestr měl sloužit jako platforma a cyklus k zajištění výše zmíněného politického vedení. Za tímto účelem zpravodaj navrhuje vytvořit vedle hospodářských a rozpočtových aspektů ještě pilíř jednotného trhu.

Dále navrhuje posílit demokratickou odpovědnost a úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů.

Zpravodaj se domnívá, že díky všem těmto navrhovaným opatřením, posílenému vedení ze strany všech evropských orgánů a jasné odpovědnosti členských států přispěje posílená správa jednotného trhu k odstranění zbývajících omezení a umožní všem aktérům plně využít výhody čtyř svobod.

  • [1] .
  • [2]  Projekt „EU Pilot“ vzešel ze sdělení Komise „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva společenství" (COM(2007)502) a funguje od roku 2008. Umožňuje občanům a podnikům podávat stížnosti ohledně správného uplatňování práva Unie, jež následně přezkoumá Komise a předá je členskému státu. Jakožto „postup předcházející řízení o nesplnění povinnosti“ umožňuje řešit problémy nebo nedorozumění v oblasti provedení a uplatňování na základě spolupráce.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (17. 1. 2013)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

ke správě jednotného trhu
(2012/2260(INI))

Navrhovatelka: Anthea McIntyre

(Podnět – článek 42 jednacího řádu)

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor:

–   aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1.  konstatuje, že jednotný trh může hrát zásadní úlohu při dosahování cílů strategie EU 2020 v oblasti zaměstnanosti, pokud jde o vytváření kvalitních a udržitelných pracovních míst, že jednotný trh by měl být co nejrozhodněji a nejrychleji dokončen, a že jednotný trh není sám o sobě cílem, nýbrž prostředkem k dosažení pokroku v sociální oblasti;

2.  domnívá se, že dialog se sociálními partnery a občanskou společností je zásadní pro obnovení důvěry v jednotný trh; konstatuje, že stěžejním prvkem jednotného trhu by měla být práva všech dotčených stran, nejen z pozice spotřebitelů či podniků, ale také z pozice občanů a pracovníků, a že je důležité, aby byly do přípravy, přijímání, uplatňování a sledování opatření na podporu růstu a práv pracovníků na jednotném trhu ve větší míře a v ranější fázi zapojováni sociální partneři a všechny zainteresované strany;

3.  konstatuje, že má-li být naplněn cíl strategie EU 2020 vytvářet kvalitní a udržitelná pracovní místa, je důležité posilovat jednotný trh, a to mimo jiné zachováním náležité rovnováhy mezi hospodářskými prioritami a sociálním zabezpečením;

4.  zdůrazňuje, že účinné poskytování služeb má zásadní význam pro budoucí růst, vytváření pracovních míst a inovace; vyjadřuje politování nad tím, že právní předpisy Unie představují nadměrnou zátěž pro malé a střední podniky; podotýká, že jednotný trh je nástrojem na podporu růstu a zaměstnanosti v zájmu dosažení vysoce konkurenceschopného tržního hospodářství;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že občané Unie zatím v řadě oblastí plně nevyužili potenciálu jednotného trhu; konstatuje proto, že příležitosti, které jednotný trh přináší, musí být využity k oživení hospodářství členských států Unie dalším otevíráním hranic pro zboží a služby, což povzbudí volný pohyb osob a pracovníků, zajistí větší nabídku, přinese nové podnikatelské příležitosti pro podniky a v konečném důsledku umožní vznik pracovních míst a získání nových zákazníků, zejména osob s postižením, díky přístupnějším službám a produktům; domnívá se, že malé a střední podniky, které mají největší potenciál, by měly být podpořeny důsledným ověřováním dopadu navrhovaných právních předpisů na tyto podniky;

6.  zdůrazňuje, že jednotný trh může významně podpořit sociální soudržnost v Unii, neboť přispěje k intenzivnější výměně osvědčených postupů; konstatuje, že rámec pro správu ekonomických záležitostí by měl vycházet ze souboru provázaných a vzájemně soudržných politik, které podporují růst a zaměstnanost, a že k naplnění tohoto cíle je nutné vnitřní trh plně rozvinout; vyzývá k přijetí opatření na podporu mikropodniků a malých a středních podniků a družstev;

7.  vítá sdělení Komise s názvem „Snížení regulační zátěže malých a středních podniků na minimum – Přizpůsobení právních předpisů EU potřebám mikropodniků“ (COM(2011)0803) a souhlasí s tím, že byl měl být kladen důraz na mikropodniky; konstatuje, že ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců nelze považovat za regulační zátěž a že v určitých oblastech by se neměly vztahovat stejné požadavky na podniky všech velikostí; je proto přesvědčen, že přístup malých a středních podniků na evropský a mezinárodní trh by usnadnily i právní předpisy uzpůsobené na míru různým typům těchto podniků;

8.  uznává v souvislosti s jednotným trhem cennou úlohu jednotných kontaktních míst, a to elektronických i fyzických, při snižování administrativní zátěže a transakčních nákladů, zlepšování účinnosti, otevřenosti trhu, transparentnosti a hospodářské soutěže, což vede k nižším veřejným výdajům a větším příležitostem pro podniky, včetně MSP a mikropodniků, pokud jde o přístup na trhy a zachování a vytváření pracovních míst;

9.  je přesvědčen, že jednotný digitální trh by sám o sobě mohl mít podobný dopad jako program jednotného trhu z roku 1992; podporuje dokončení jednotného digitálního trhu s cílem maximalizovat příležitosti v oblasti zaměstnanosti a podnikání;

10. konstatuje, že evropský trh služeb je i nadále roztříštěný; vyzývá k přijetí opatření, která zvýší mobilitu v celé Unii zjednodušením a urychlením administrativních postupů uznávání profesní kvalifikace díky zdokonalení systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; domnívá se, že Komise má pravdu v tom, že mobilita pracovních sil v Unii je stále příliš malá a že je třeba přijmout účinnější opatření, mají-li být všechny tyto administrativní překážky odstraněny;

11. domnívá se, že by měla existovat jedna snadno přístupná služba první pomoci na vnitrostátní úrovni, na niž by se podniky a občané, včetně zdravotně postižených, mohli obracet, narazí-li na překážky, když chtějí využít práv a příležitostí, které jim jednotný trh nabízí, přičemž tato asistenční služba by mohla vzniknout i v rámci dalšího rozvoje stávajících středisek SOLVIT;

12. vyzývá členské státy, aby účelněji využívaly nástroje IT k informování podniků a občanů a k tomu, aby podniky a občané mohli využívat svých práv a příležitostí, přičemž je nanejvýš důležité zajistit, aby se o svých právech a příležitostech dozvěděli v přístupných formátech také osoby se zdravotním postižením;

13. trvá na tom, že sociální a fiskální konvergence je jedním z faktorů integrace na jednotném trhu; vyzývá členské státy s přibližně stejným HDP, aby prohloubily vzájemnou spolupráci za účelem urychlení této konvergence;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné kontroly, které zabrání sociálnímu dumpingu a zaručí uplatňování kolektivních dohod;

15. konstatuje, že evropské sociální normy jsou považovány za přidanou hodnotu pro Unii a jsou nedílnou součástí fungování jednotného trhu;

16. zdůrazňuje, že při analýze klíčových odvětví služeb pro fungování jednotného trhu, zejména obchodu, podnikatelských služeb, digitálních trhů a dopravy, ve výroční zprávě o integraci jednotného trhu by měla být věnována větší pozornost osobám se zdravotním postižením, které se potýkají s překážkami v zástavbě a ve službách, jež nejsou koncipovány pro všechny;

17. domnívá se, že pro optimální fungování jednotného trhu je nezbytné vytvořit rovné podmínky a že všechny členské státy by měly provést právní předpisy Unie ve vnitrostátním právu ve stejné míře, přičemž Komise by vůči těm, kteří tak neučiní, měla důsledně a bez rozdílu uplatňovat veškeré své donucovací pravomoci;

18. vyzývá k většímu úsilí o dosažení pokroku při provádění programu pro inteligentní regulaci v příštích dvou letech, především v odvětvích týkajících se udržitelného a inteligentního růstu podporujícího začlenění;

19. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou síť vnitrostátních subjektů, kterou navrhuje ve svém příslušném sdělení, a to tak, že svůj stávající poradní výbor pro vnitřní trh nově pověří řešením otázek integrace a správy jednotného trhu se zvláštním ohledem na problematiku přístupnosti v souladu s ratifikovanou úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením;

20. vyzývá Komisi, aby se zajištěním provádění směrnic Unie ve všech členských státech zasazovala o dokončení jednotného trhu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.1.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

7

14

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (19. 1. 2013)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Správa jednotného trhu
(2012/2260(INI))

Navrhovatel: Oldřich Vlasák

(Podnět – článek 42 jednacího řádu)

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. domnívá se, že dobrá správa jednotného trhu představuje obrovské příležitosti pro obchod, investice a organizaci pracovních sil a mohla by výrazně zlepšit výhledy pro místní a regionální růst;

2. domnívá se, že dobrá správa vnitřního trhu a další rozvoj regionů se doplňují a společně vytvářejí silnou Evropu, pro niž je příznačná soudržnost a konkurenceschopnost;

3. poukazuje na to, že místní a regionální subjekty plní řadu povinností, na něž se vztahují právní předpisy EU ohledně jednotného trhu, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, státní podpory, služeb obecného hospodářského zájmu a koncesí;

4. domnívá se, že účinná správa jednotného trhu musí stejnou měrou zohledňovat zájmy všech regionálních účastníků a že to je jediný způsob, jak zajistit optimální fungování vnitřního trhu a větší důvěru spotřebitelů v orgány, které jej spravují;

5. zdůrazňuje, že jednotný trh musí řádně zohledňovat zásadu místní a regionální samosprávy, která je výslovně uznána v Lisabonské smlouvě, a také zásady subsidiarity a proporcionality;

6. doporučuje, aby místním a regionálním orgánům a jejich zastřešujícím sdružením ve všech členských státech bylo umožněno předkládat návrhy, jak nejlépe dosáhnout úplné realizace jednotného trhu;

7. doporučuje, aby Komise kromě konzultací a dialogu s místními a regionálními orgány, které musí vymáhat právní předpisy EU, prováděla předtím, než přijme jakékoli legislativní návrhy, i hloubková posouzení územního dopadu vycházející z konkrétních místních a regionálních podmínek s uvedením přesvědčivých argumentů pro nutnost regulace jednotného trhu;

8. poukazuje na to, že vysoce kvalitní a dostupné služby obecného zájmu jsou pro místní a regionální komunity zásadní a že poskytování místních a regionálních veřejných služeb je důležité pro ekonomickou, sociální a územní soudržnost, a proto by se v rámci budoucího rozvoje jednotného trhu měly plně zohledňovat zájmy a potenciál místních a regionálních orgánů;

9. domnívá se, že pro dynamický a silný jednotný trh je naprosto nezbytné, aby byly obyvatelům všech regionů Evropské unie poskytovány vysoce kvalitní veřejné služby;

10. zdůrazňuje, že je třeba, aby správa jednotného trhu byla propojena s politikou soudržnosti a hlavními prioritami Unie, zejména s prioritami strategie EU 2020; navrhuje vytvoření územních paktů, v rámci nichž by místní a regionální orgány zaměřily svou činnost a finanční prostředky na posílení jednotného trhu v souladu se strategií EU 2020 a stěžejními iniciativami;

11. domnívá se, že politika soudržnosti může zajistit rychlejší sbližování prostřednictvím integrace a větší propojenosti na jednotném trhu; za tímto účelem by se tato politika měla i nadále soustředit na řešení nedostatků na trhu s cílem zajistit, aby regiony využívaly celý svůj potenciál rozvoje, a na to, aby byla v rámci evropské hospodářské integrace upevněna územní spolupráce na přeshraniční úrovni;

12. domnívá se, že v rámci legislativního procesu spojeného s přijímáním nových nařízení stále probíhají jednání o podobě podmíněnosti ve strukturálních fondech, jež by souvisela s prováděním směrnic o jednotném trhu v členských státech, nicméně má za to, že tato opatření by měla být použita pouze jako nejzazší možnost a že používání finanční podpory EU jako páky k podpoření včasné transpozice pravidel jednotného trhu do vnitrostátního práva by mělo být řádně vyvážené;

13. zdůrazňuje, že zejména evropská územní spolupráce vychází ze stejné koncepce jako jednotný trh v tom, že podporuje přeshraniční interakce a vzájemný prospěch z regionálních a místních infrastruktur, investic a trhů;

14. domnívá se, že míra chybovosti politiky soudržnosti je do velké míry důsledkem politik jednotného trhu, jako je zadávání veřejných zakázek, a zdůrazňuje, že důležitým předpokladem pro snížení míry chybovosti je lepší provádění právních předpisů v oblasti jednotného trhu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.12.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.1.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Cornelis de Jong, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sabine Verheyen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elisa Ferreira, Dolores García-Hierro Caraballo, Angelika Niebler, Phil Prendergast, Kyriacos Triantaphyllides, Patricia van der Kammen